Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ"

Transcript

1

2 Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

3 Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;<PO~IIJ.\ Μυθιστόρημα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Πεζογραφήματα: Ό καθένας γράφει τήν ΙστορΙα του 1943 Ό Νέος Βέρθερος 1944 Οταν θαρθεί το καλοκαιρι 1947 Ή κοιλάδα τού ηλιου 1950 Στον άπέραντο κόσμο 1953 Ό βράχος της σιωπής 1955 Ιωάννης Ι<ουκουζέλης 1957 Ανθρωποι και λιμάνια 1960 'Ιωάννης Κουκουζέλης β' Ικδοση (τελική μορφή) Βασανισμένα χρόνια ΔοκΙμια: Σκέφεις πάνω στήν άγροτική ποιηση 1944 Πρόσωπα και Ιδέες 1953 ΠοΙηση και πεζ ογραφι" του Μ. /{ατσινη 1968 Ποιητικές Μορφές 1970 Λεξικο της ελληνικης λογοτεχνιας (κυκλοφορεί σέ φυλλάδια) Π εριη γητικά: Γνώρισα τόν Πειραια 1969

5 Α' Ο ΑΦΕΝΤΙΚΟ-ΤρόφωναςΊω.Καραμπάλας-κ&θονταν στο β&θος τοίί τuπογραφε[οu κρατοίίσε xpuao μολuο&κι Ι)ωρο τοίί γιοίί "ou τοίί καθύ)γψη που ζοίίσε στην' Αμερικ~ κι εγραφε. το καλάθι των ά.χρ ήστων γέμιζε \ "/λ' θ' 'θ' Λ με χαρτια ο ο αρι μοuς κι α ροισεις. ογαρια σμοι προσ θ' εσεις αφαιρεσεις " πο λλ απ λ ασιασμοι ' 'i:" \ \ 'Α 'λ ' σιαιρεσεις Κ:ΧΙ αρχικα ονοματων. χα-τα Ύ)πτα και τ' άρχικα και τα νουμερα μι.λουσαν μονάχα στον εργol)ότύ) με τη γλώσσα εικόνας μαγικης. οι αλλοι οσο και νιί τους μελετοίίσαν Ι)εν μποροίίσαν ν' ά.ποκρuπτογραφ~σοuν το μuστικό τοuς. τι ηταν;δεσμ[l)ες χαρτί ώρες Ι)οu.λειας Ι)ραχμες γιιί μεροκ& Κ 'Κ 'λ' ματα χρεύ) τοκοι; «αύ)μενε αραμπα α καπο-οε θιί φανερώσεις κι εσυ τη φλόγα της ΚQLρl)ιας aou)). Στο εζω μέρος της μακρόστενύ)ς αίθοuσας οι τuπογράφοι στοιχειοθετοίίσαν χειρόγραφα-ιατρι '~β' " κες σιατρι ες νομικα σuγγραμματα ΠΟΙΎ)τιχες 5

6 συλλογές μυθιστορήμσιτσι :η ΙΧλλσι εργσ. κσιι φυλλcχδισι τυπικα:η πρσικτικα μυσηκης μυστ"1)ρισικης ( Ι 1 ~\ 1 ετσιιρισις που τους σκοπους Τ"1)ς σεν τους φσινερωνε σε κανένα. Μά.ζευαν τα στοιχε'ί:ιχ άπο τις Πίlλιες και σκονισμένες στοι.χει.οθ1jκες πότε α.μιλύjτο!. 8ταν ηταν έχει ό Κα.ραμπάλας και πότε συζ"1)τωντσις ' γισι "λ -C(J. π ουτ"1) ' του "1) ~ Τ"1)ν \' εκμετσι 'λλ εuσ'~ σ' ενσιν κόσμο οπου ή φόσ"1) δ"1)μιoόργ'~σε ομοισι '... (si θ ~\ ς:..ι ι Πλ ασμcιτα. ενω 01. α.ν ρωποι. οεν σεχονται. ~σoτί)τα.. Ό κόρως Κσιρσιμπάλσις εφησιξε γρσιφείο χωρίζοντας με σανι3ωμα χα.πλιχμα. το έσωτερι.κο του \ \ 'λ - τυπογρσιφεωυ κσ.τω σιπο Τ"1) σκσι σι του σιχρ"1)σψο - ΤΙ' ι' \ ποι "1)του πσιτσιρωυ. ο πσιτοιρι?ουσκωμενο σιπο λ ' \ C ~λ '" Τ"1)ν πο υκσιιρισι χαι Τ"1)ν υγρσισισι -κ εινε το σιπσινω μέρος τοίί γρσιφείου σχ"1)ματίζοντσις σκεπή είδος 'λ... \>1 χου β ουκ ιου "1) χενοτσιφιου με σινοιγμσι πορτα που./ \'θ~' "11 ζ' εχσισκε κσιι παρα υρο σιχως κουφωμσι "1) τ σιμι. 'Απο εκεί ό εργοδότ"1)ς παρσικολουθοίίσε κατόπτευε κσι'θ' ε χιν"1)σ"1) ως '" Τ"1)ν τε λ ευτσιια '"σικρ"1) Τ"1)ς αrθoυσσις. Ό!διος κσιθόταν σε μεγάλ"1) ξόλιν"1) πολυθρόνα. ΤΟ πρωι εμπαινε στο γρσιφείο άκουμποίίσε \ 1..." \ 'ζ'" το κεφ«λι απσινω σο τρσιπε ι κσιι εμενε σιωπ"1) λος ενσι δυο "λεπτά. Προσεόχονσιν ΙΧρσιγε :η σκέπτοντσιν; 'Ύστερσι ΙΧρχιζε τούς λογσιρισισμούς κι 0 ταν κουρά.ζοντα.ν έβγαι.νε εξω τέντωνε το κορμί τραβοσσε προς τα κάτω το σακκάκι. χτένι.ζε τα μσιλλια κσιι τίνσιζε τα βρσικοπ6δισι. σαν να ζ"1)τοίίσε να άποτινάξει τι] μοόχλα:η να ελευθερωθεί άπο Τ"1) σκoν-~ τσιφου. 6

7 Στο κουβουχλιο-γραφεϊ:ο μπαινοβγαίνανε πλ~ 'θος μικρο'ίοιοκτ'ηες τυπογραφείων που είχαν α ι " " θ - " νrι-γκy) απο χρ"ηματoc y~α ν ανταποχρι ουν στις u 1 Ι ~ Ι ποχρεωσεις ους; συναπταν σανεια με γραμματια "λλ λ ' 'θ ι \ \ι (χ O~ π ΊJρωναν στ"ην ΤΙΧΧΤΎ) προ εσμ~α για να ε 1 \ "λλ λ' χουν Τ'Ψ πσρτα ανοιχ"ι) στο με ον πε ατες με 'λ ' \' ~I 1 ~ Ιλ ' α εφα σο Χ ερι χι εχσοτες που σου ευαν με π(στωσύj συμφωνουσο:ν σχεόον άμέσως α.φ fjvαν τιχ χειρόγραφα. Μεριχοι υπόγραφαν πρόχειρα συμ \ '''λ ~ φων"l)τιχα για τον ευ ογο χρονο σιεκπεραιωσεως -;'ης εργασίας τους. Το τυπογραφεϊ:ο ηταν ζακου Μ 'λ λ \ "ι;:" σμενο. εγα η πε ατεια χαι γνωριμιες ε"ασφαλιζιχν και οουλειιχ χαι xipo"l). Ήταν βαθμουχος c \. ττις μυσηκης μυστ"l)ριακης εταιριας που ειχε ε ι "'λ" 1 ι πισημονι"α εργιχστ"l)ρια σε ο η τη χωρα και με ) " Κ 'λ "ι) τ"l)ς προσωπικοτ'ητες Ο κυριος αραμπα ας αναριχ+ιθηκε σε προεορεία φιλανθρωπικων εκορομικων εκπολιτιστικων και επαγγελματικων σιι)ματειων κι απ " λ ωνε τα 'λ' π οκαμιoc του σαν " τερα: ι ~ \ λι!: \ t:' στιο ΟΧΤιΧΠΟσι γιιχ να τυ ι"ει και να ρουψη"ει πλ ουσια θ' Ίίραματα. 'Α" ργα το β ρασι-οχι ~ " β' ε β αια καθε βραοι-περνουσιχν απο το τυπογραφείο cr"l) μαντικο!. τιτλοσχ.οι σuζητοuσocν με το άφεντικο ζί)τήματα που αψορουσαν σωμιχτεία που ~λεyxαν - '~λ 1 "1 'ψ μιλ ουσαν για σου ειες εμπορια εχιχναν σχε εις 'λ ι 1 ς:.' >Ι \ Ι θ ' τε ος παντων που σεν επρεπε να τις μα ουν οι τυπογραφοι που ~φευγαν νωρίς το πoλu στις εζ"l) αν υπ'ηρχε υπερωρία. 'Όμως χαταλαοαιναν το ~χ -...'ψ \ \ ταχτο αυτων των επισχε εων γιατι απο το πρωι ό εργοοόης χαλουσε τ~ν κοπέλα του βιβλιοοε 7

8 'Μ ι Ι ~ τειου την υρσινη αγγοφευε τα παιοια και TOC "" ζ θ' \ Ι '" ΕοΙΧ ε να. χα. αρισουν τις αραχνες ιχπο το τα. β CΊ\lι \ \ β'ζ 'ζ 'λ' τις σκονες απο TOC περ α LOC μα ευοιν τα πα ιο XOΙpTOC Ι:βγocζocν στο ί)ρόμο τα ί)οχεϊ:α απορριμάτων κα κολλουσαν χρωματιστες σελιλόζες στα ~ \ ι' ι μαυρισμενα στριποοoc για να μ'~ φ"ι'ιονται οι μουντζουρες. Πολυ πλοόσιος δ κόριος Τρόφων".ς 'Ι Καραμπα'λ ας-. Ε" ιχε σπιτιoc - τριαντα 'λ κ ειοια " ' λ' εγανε εκει I't:' Μ -. Ι β" νοι που η<εραν. πορει να ηταν και υπερ ο"ιχο Π' 'ζ' " αuτο. αντως νοικια ε σπιτια χι ε~σπραττε χιλιάρικα. Διατηρουσε θυρίί)oc σε κεντρικ-η Τράπεζoc '" καἰ φυ 'λ αγε χρυσαφικα και χοσμηματα. «Μ παι ι τ ι 'λλ λ ' στουνιoc χρυσαφι» ειπε καποτε υπα η ος αντιπροσωπείας μελανιοϋ που το ~χoυσε άπο το ά φεντικό του μέλος κι αότος τ~ς εταιρίας. που τα βρηχε τιχ λεφτα και πως ~φτιαξε τα σπιτι'χ ~τσ.ν '''Ο β 'β "\ - γνωστο. χι ε αια απο το τυπογραφειο με TOC ί)υο πιεστήρια του παλιου καιρου. 'Ιστορίες γυρό " \ Ι " φερν""ν την αγορα και φουσκωναν συνεχειoc την πραγματικότητα. Κocλπάζουσα φαντασία μεγαλο... " "ι ποιουσε και τα πιο μικρα επιτευγματα του χοντρου κα πλαί)αρου γερο-καραμπάλα του πεcσμα - Ε Τ ταρη και κακου. ιχε και ''Ι:'' οοση oc 'λ'θ η ειας κα 'θ' ε μια \ \. Ι \ λ - 'θ' απο τις ιστοριες που κυκ οφορουσocν μα ποιος α τολμουσε να του τις θυμίσει. Κόριος τ~ς αγορας ΧΡ'~ματoί)oτoυσε μεγάλες έπιχειρ~σεις χαρτιου με... Ι 1 λocνιου στοιζειοχυτηρια πιστωνε φερεγγυους συγγριχφεί:ς &\ιιχλάμβανε -την 8ΙΕ.κπεραΙωυ') σοβιχρων 'i:" ι \ Ι 'i:' " εκοοσεων Ο'.χω') ϊ:ου κεροιaαν τ~η'i εμπιστοσυνυ) 8

9 του πρocκτορε(ου και τέλος πλ~ρωνε τιχ πρώτα ε ~ '" 'θ' ι Ύ \ Ι "οοα κα ε επιχεψl)σί)ς που ειχε κατα ΤΊ) γνωμίι 'λλ Κ 'θ '... ι 'β του με ον. α ε πρωτί) του μί)να οι ση ες τα γραμμάτια Υ['ιονταν καταθέσεις μ' ενα τ ηλεφώ Ψl)μα. Δ '-Π ' λ (f. στις '''' σου λ' Εl.ες ΚΙΧΙ \ O~ ( «κομπινες» του ~ νανε μεγα 'λ' Ί) επιφανεια. Τ' ον β ρι_"νε 'r πε λ' ατες και έμποροι. μεταξυ ;t'ou~ άλλα υποκλινονταν έμπρός του. ΤΟ κάτω της γραφης ηταν και πελάτης γερόc με τ.χ λεφτ.χ στο χέρι ολα μετρψοίς. ΟΙ μiρες στο τυπογραφείο κυλουσαν νωθρές ά.ργοκινητες άνελέύ)τες. Μι.κρ± τα μερο30υλει.oc \ f θ ' β \ ΚΙΧι οι α.ν ρωποι. του ρισχονταν παντσ. σε α.νιχστάτωση χωρις ομως να. τολμίχνε κι έξέυεροί). Μ 0'10 ' Ο 'r' ιαρεμί)ς το'λ μησε σπρωγμενος " απο\ τους 1 άλλους ν.χ φωνάξει. Π"'λιος ηταν στο τυπογραφείο οεκαοχτω χρόνια χωρις προβιβασμό. "Ηξε 'λ) \ ι \.ι ρ" μυστικα α α μονοχνωτος και μαγκουφί)ς α κουγε ~ δέν α.κουγε fιταν ενα και το αυτό. Tou. έδι.νε λοι.πόν το δι.καιωμα ό άνθρώπι.νος νόμος νά πάρει το λόγο και να. ένδι.αφερθεϊ γι.ά τους l1λλους. του ελεγαν παράπονα εβριζαν τον έργοδότύj και στο τέλος τον εστει.λα.ν στο γραφείο νά. μιλ ήσει. -τι θα. σου κάμει ΓιαρέμΊ); θα. σ' &ποζί)μιώσει. τουτος ό τσι.υκούναρος που λυπα.ται. το όι. Δ' ~ φραγκο; I\ Π "ιιχς πινει. το α.. μα. εν το ~ερει.ς ; ζ' \ t;:' "λ - Τ ο "ερω και τα "ερω ο α. -ΤΙ φοβασαι. λοιπόν να. μιλήσεις;

10 - Ν α ' μι λ' fjσω και. \' τι. να πω - κατα λ α β αινουν απο " λ ΟΥια ' οι τοιχοι ; " - θ \ Ι Κ ι ως τοσο μπηκε αρρετα στο κενοτcf.φιο xcf.l <JTCf. 'θ ηκε απεναντι " στον 'Καραμπα'λ α. " 1 \ Ι '/ξ - Κuριε Ι εχοuμε αναυκη απο καποια au ηση. Δεν μ πορουμε πι.α να. ζ~σoυμε με το μεροκάμα.το ϊtoυ μα.ς 3Ινετε. -Σας ό(νω πι.ο πολλα ιχπο Οσα. όριζε!. το ύ ΠΟUΡΥειο. - Τ' ι α "λλ ο να " χαμω κuριε; 'λ 'λλ Μ \ ~\ Ύ Ι ι Κ - α ιστα. α. α οε'! ει.να.ι. ιχρκετα κυρι.ε oc 'λ 'Η ζ 'β λ' λ- "β~ ραμπα α. ωη ανε 'ηχε πο u χα ας το ε 00 ~ ι ~\ Ι ι μcι..ο"ατlκο και. οεν παιρνει.ς ΤΙΠΟΤΙΧ. -"Οχι κι ετσι. Δl:ν μου τα λl:ς καλά κυριε Γιαρέμη ~ &.σχημα σ' Exouv. δασκαλέψει. 'Ακριβώς ~ β 'ζ' 'θ " '~M τωρα οια α ω τον τψαρι μο στην ειρημεριοα. η ~\ " (J/ξ ~ λ ~ 1 1 οεν ενα η au ηση οη αοη ασημαίτο πραμα πενταροδεκάρες. Ξέρεις τι σημαινει μηδl:ν έfνα; που τις "raat" έσεις τις αυξ'ήσεις και πώς τα χαλατε έσείζ τα έβaομα3'r.ιχτlκα χωρις να: παιρνετε τιποτε; 'Ά ντε τράβoc στ~ θέσrι σου και ξέρουν έκει\ιοι. που χανονίζοuν τοuς μισθους πότε θα: σημάνει ~ ωρα 'ξ' Υια τις au ησεις. - Δ εν ' κατα λ α β' οιινω εγω \ 'θ ἀπο \ τιμοιρι μοuς xu ' \ t 'λλ Μ- ριε. Φ τανει πια OΙUT"!) η εκμετοι εuση. οις φεu \ \ Ί" ΔΙ: - ζ' γει σιγα σιγα το οιψα. ν μποροuμε να ησοuμε. Ποιντου βλέποuμε τα μάτια aou. Μας παροικολοuθουν. τι κι αν QI:V μας κάνεις παρoιτηρ~σεις; - 'ζ \ \' \ " Ι Μ ΟΙζ πιε εις με τον τροπο aou με τ ακοιμητο Τ' ~- τ μοιτι aou. ο μεροκοιματο εοω μεσα εινοιι το μι δλ ' 'Αθ' Σ σ ᾱς λ- ω κι απο \ Ι κροτερο η Τ"l)'l ηνοι. μι με '10

11 - ")) ~ "θ 'λ '~λ' ρος των σ. ~ ~ων συνcxοερφων α.ν ε ετε να. σου ε ψουμε και μείς με χαρά. 'Ο Κ αραμ πα 'λ~' ας σεχτ1)κε ΤΟ ςεσπασμα u του Γιαρέμ1) σα.ν προειi30πο(1)σ1) του προσωπικου. "Ηξερε πως ό &βουλος Γιαρέμ1)ς l3εν θα. l3ρασκελουσε " 'λ... "'~"' ΠΟΤΕ το χ.α.τωφ ι. του γραφειου του α.ν οεν τον ε ' ". ) Κ λ' β σπρωχναν πολ u οι. α.λ οι. ατα α. ::χι.νε πως 13εν συμφερε συγκρουσ1) σε ιιιρες που το μίσος.~. λεκτρίζει το' άγέρα. Φυσικα. κι 'ίj ύποχώρφη ~ ταν σφα 'λ μα.. Γ')'... ι. α:υτο Π1Jρε σταση χα θ" αρα εχφο β / \ \ \... \ \ στι.κϊj γι.ι:ι. να. τους σπασει. τα νευρα: τους και να. ψαλλιl3ισει -;α. φocepιx τους. Χι:ψ~λωσε τ η φων~ σηκώθηκε "πάνω κι εσπρωξε ιχπαλcχ τον Γιαρέμ η ε "ξ ω απο '" το γραφειο. ~ Γ' Δ"Ι ) ι "\ - Π 1)γαινε ιαρεμη. εν εχω αναγκ1) απο το 'r '"?' Τ' λ' αφα σου ου τε απο το αφα κανζ'ος σας. ο εγω μια. κι εξω. 'Όποιος l3εν είναι εύχαριστ1)μένος ~ 13εν τον συμφέρει να. μείνει ας φυγει. Είμαι πρό " ζ ΔΙ f) υμος να τον απο 1)μιωσω. εν κρατω... XOCVEva με ΤΟ 'ζ' ορι. Ε'" Ι ναι αναγκ1) " να 'λ' μα ωσουμε; -Με I3Ι(~Xνεις ; - Δ εν ' σιωχνω ~ κανεναν. '''Α'' ν ομως β αρε 'θ ηκες να. 130υλευεις π~γαινε στο I3ΙΚ1)γόρο σου κι ας μου τ1)λεφων~σει πόσ1) είναι Τι άπoζ1)μίωσ~ σου. Ό Γιαρέμ1)ς εφυγε χτυπώντας τ~ τζαμόπορτα. Ή ύπόθεσ1) τρα60υσεγια. το l3ικαστ~ριo.~hταν μια. &ΡX~ για. το ξέφτισμα τ'ijς τρομοκρocτιας. Ή " '~I' ( 'λ καλ ' 1)μερα ΚΟΠ1)κε κι απο τα συο μερ1) κι οι ε πι 13ες για. μια. XIΧTIΧl3lX1) του Κιχραμπάλα φτέρωναν το -~ 'θ ικο ' των - υπα λλ'λ.~ ων. Π' εριμεναν μ ανυπομον1) 11

12 σία. τ~ν εξέλιξη τ~ς δπόθεσης Οτα.ν μάθα.νε πως ό δικηγόρος του Για.ρέμη ~τα.ν φίλος του δικηγόροι; - Κ 'λ" ι ~ " το\) α.ρα.μπα. cι. κι οτα.ν κοιτα.χτηκα.ν οι 0\)0 cι.ντρες σ\)νενοήθηκα.ν χcι.μoyέλα.σcι.ν.δια.δόθηκε πως ό δικηγόρος του φίλο\) το\)ς ~τcι.ν μέλος τ~ς μ\)στι }{~ς ~τcxφια:ς xoct α.νηκε μά.λι.στα: στο 'ίδιο επιστ-ημονικο εργαστήριο που προϊστάμενος ηταν ό Τ ρύφωνcι.ς ό Κα.ρα.μπάλα.ς. - "Α' κο\) σ\)μπτωση ει"πε ο Κ' ο\)ρο\)σ'ης κα. θ' ως σ\)ζητουσα.ν. Τέτοιο πράγμα. που να το βάλει το μ\)cι.λό μcι.ς. - στικης μα.φια.ς. -'Έχο\)ν μπει πα.ντου -Τέλος πάντων για να ιοουμε τι τα μέλη α.ότ~ς τ~ς μ\) θα γινει. 'Ο Γ lι λ' - ~ ιcι.ρεμ'ης cι.κo\)σε τα. πcι.τρικcι. Oγιcι. το\) οι Κ λ' β β " κηγορο\) το\). cι. \)7ερος ο σ\)μ ι α.σμος cι.πo μια. οικη ~ι με "'θ cι.πι cι.νη εκ "β α.ση. Τ" ι τα. η "θ ε λ ε τcι. ~ Oικcι.στη ριιχ α.υτος " φι λ' ΎjσυΧOς αν " Ο ρωπος j Γ' υρισε λ' οιπον στο τl)πογρα.φειο ά.φου πληρ(~θηκε τα εξη ~μερομισθιιχ που εχα.σε. 'Ο ' - Γ " ερχομος το\) ιcι.ρεμ η εφερε τcι.ρα.χη στην ~- ~ "Ε β 'λ' καροια των συνασερφων. 1 σ Ί)νε ΧΙ''ι τε EUTΙXLOC 'θ ' ι \ Κ ' σπι α. πο\) σκεπα.σ7ηκε CΙ.ΠO τη στcι.χτη. α.τρα.κ\) λησcι.ν πάλι στ~ν αoιcι.φoρία.. Ό Γιcι.ρέμης δούλε\)ε "λ βλ ' '1 \ λ α.μι η70ς οσ\)ρος κα.ι γιoμcι.τoς "ικρο\)ς ογισμο\)ς. ρος. 'Α ντι 'θ ετα. ο ' Κ cι.ρcι.μπcι. 'λ α.ς 'Α γερωχος - μεγcι.'λ ο θ' cι.ρ πηρε ' κι ομι ητικος εκο β ε ο τες ' 'λ'" β 'λ στρ... '1 Ι 1 ~ λ τ\)πογρα.φειο εκcι.με πα.ρcι.γηρησεις στο\)ς οια. \) "Αλ βγ Μ' ''')) ~'I τες και στον ε L~ IJ. ε τους α \ \ους οε') ε χε λλ ' κο\) β' 'Η επιτ\)χια. ' το\) \'θ μιση πο ες εντες. ι στην ρ\) 12

13 Τ'~ς ύπόθεσης με το μαλακό βάραινε φυσικα στη μοίρα: Ολων. Δεν 0ίιταν άνά.υκ"!) να τους το πε~ α.λ "\.. 'β Κ" λ ος για να το καταλα ουν. αι κατι χειροτερο. Κοπηκε Ύj σια " 'θ εσύj για ' ο "λ α. Ό κόριος Καραμπάλας κοιτουσε τις κινήσεις των άνθρώπων του μέσ' ι:χπο το ΎραφεLΟ και. χαμογελουσε. ΜίΧλλον τον διασκέδαζε ή τεντωμένύj τοό ΤΎj κατάστασύj ποιι κράτ'ησε ακριβως τρεις μηνες. Ή νευρικότητα 'ί) αμrιxανία των στοιχειοθετων " 'θ' \ που σκεπτονταν ο κα ενας χωριστα χωρις ΤΎjν πρωτινη συνοχή. Τον Γιαρέμη δεν τον ύπελόγιζαν για " ΤΙΠGτα. 'Ω' στοσο και "Κ ο αραμπα 'λ ας και " οι α.λλo~ χαταλάβαι.ναν πως μέσα. έκε~ ζουσαν α.νθρωπο!. cχπo 3όο κόσμους. 'Απο τον κόσμο του πλουου xαot τυιζ GLγοuρισ.ς του πλούτου κα.ι άπο τον κόσμο της φτώχιας και της αβεβαιότητας. 'Ο Γ' ιαpεμύjς Ύjταν 't" αρρωστος τον \ τε λ ευταιο καιρό. Ό γιατρος του σόστησε να μην κουράζεται. ) Ι "~'" \ Π οτε ερχοταν και ποτε σεν ερχοταν στο τυπογραφειο. Πσλλες φορες εμπαινε αργά δοόλευε δυο τρεις ωρες κι εφευγε. Ό έpγol>6τύjς δεν του μι -Τ' "βλ \ \ 1 ζ λ ουσε. ον ε επε πως σι.γα σι-γα. χιτρι.νι. ε ΚΙΧI. πετσωνε το δέρμα του. Γέρασε ξαφνικά. Ό' ΑλεβίζΎjς απέδωσε τ ην αρρώστεια του συναδέρφου στο \ \ " μετανοιωμα για τον γυρισμο υστερα απο την πα ' \' \ ζ' λ Ύjκαpισια σταση που κpατύjσε κατα ΤΎj συ ητησύj \~ ι Ι του με τον εργοσοτη στύj ντροπη του ν αντικρι βλ' " Ι \ \ \ σει το εμμα τους σαν να εφταιγε και για ΤΎjν κατα'θλ Ι'η Ψ που " επικρατησε υστερα '" " απο τον γυ Μ' 'ζ' " λ ρισμο. ια μερα η εστ'η ανυπoφopύj κατα υτι 13

14 " 'λ 'λ' λ 'Ο Γ ' ~ κη τους σμπαρα ιασε ο οτε α. ιαρεμης οεν άντεξε εκαμε ιχιμόπτυσύ). Γέμισε μέ αίμα. Υι κάσα &πλώθύjκε στο τσι.μέντο στα ρουχα του. ΕΙοοποί-Ι]σαν άμέσως στων πρ~)των βού)θειων και το &σπρο αuτοκίνητο ~pθε γεμίζοντας τον άγέρα με την ηχητικη της βουβης άppι~στειας: Ο Γιαρέμ ης μπ~κε στο νοσοκομείο το «3ι.Ύ)μερεύωνη κι. ά.πό έ κεί θα κατάληγε η στο φθισιατρείο η στο καρκινολογικό. \ Ι Ι ι θ -Εuτυχως που σημεριχ η φυμιχτιωση εριχ πευεται κυριε Καραμπάλα είπε δ Τριιχντάφυ). λος. Ό Καραμπάλας (»ε μίλησε. "Ηξερε καλιχ τί είχε ό &τυχος Γιαρέμης. Τράβηξε στο γραφείο "β λ' 'λ ' λ' 'Ι \ του ε α ε το κεφιχ ι στις πιχ ιχμες κι επεσε σε συλλoγ~. ξ Ι ( Τ ο ιχυτοκινητο υπνίjσε την ησυχιιχ της γειτονιας. "Εξω άπο το τυπογραφείο μιχζεότηκε κόσμος. Δεν εί/)ε ομως τίποτα κι ό Ε'Ιιχς προσπιχθοσσε να πληροφορηθεί άπο τον &λλο τί συνέβει. 'Η ~ λ \.. 'λλ' 'i}\" οου εια ειχε στιχματ'ησει ιχ ιχ κιχνενας οεν ε ' 'β λ' φυγε. Μ ερικοι περιεργοι ιχνε ηκιχν τιχ σκα οπακιχἰ... ~" \ "θ Μ' τιιχ μπηκαν σχεοον μεσιχ στην ιχι ουσιχ. 0 λις εί(»ιχν τα αϊμιχτιχ απoτpιxβ~χτηκανκαι στάθηι \ ''i}... ( "λλ κιχν παραμεριχ γιιχ νιχ ιοουν κιχι Ο'. α οι. -Μπορεί να είναι. και φονικό. -"AμlΧ ~τιxν φονικό τώριχ θα είχε μιχζευτεί -η αστυνομία. Νά ερχετιχι δ αστυφυλιχκιχς. Μια γυναίκιχ &νοιξε το πληθος κιχι φώνιχξε θυμωμένη. 14

15 -Είναι ~ δεύτερη φορα που παίρνουν &νθρω 7':0 σηκωτο ά.πο οω μέσα.. Ι{ άτι -τέτοι.α μπουντρουμια πρέπει να. τα παριχκολουθετ το ύπουργειο και να. τα κλείνει. \ "!: \ - Χ ασου απο μ προστα μου και κοιτα..ε τ(} )ι \ \ ~ ι σπιτl σου τον α-ντρα: σου χαr. ταπαιοια.σου φωναξε ό Καραμπάλα:; χι εχλεισε τ~ τζαμόπορτα. \ \ 'Υ' \ >1 - Ι \αι το σπιτι μου κοιτα..ω και τον αντροι \ \;." 'Αλλ' λ - " μου κοιι τοι ποιιοια μου. α υποιμαι κοιι τους ιχνθρώπους. 'Άνοιξε τ/ν πόρτα να μπεί ιχγέρας. ΕΙναι άμιχρτια. άπω το Θεό. Δεν εχεις φιλότιμο κύριε Κοιροιμπάλοι ; Ή φων-ή της τσιριχτη ξεσ-ήκωσε τη λύπηση στην κοιρδια των μοιζεμένων ιχνθρώπων. Όχλοβοη σηκώθηκε. -'Α νοϊ:ξτε τ'ην π6'?τα να. βυοϋ'ι τα. μικρόβια. Ανοίξτε την πόρτα ~ φύγετε. "λ-θ' 'Ο' αστυφυ 'λ οικοις ποιροιμερησε το π η ος και μπ~κε στο τυπογραφείο. 'Όλοι περιμεοιν νχ ροιβ-ήξει τον Κοιροιμπάλοι στο Τμ~μoι. Τέτοιο πράγμα δεν Ityovo. Ό ιχστυφύλακοις Itγροιψε τα σοιχείοι του εργοδ6τ1) και του ιχρχιεργάτ1). '" λ Τ \ Ι ) " - r. σου ειι;χ εχουν τα ονομocτιχ κυριε αστυφύλαξ; Άφου τον είδαν ολοι. Ήτοιν κοιιρο τώροι &ρρωστος. - Τ υπικιχ'r ε να!. αυτα. " κυριε. Bγ~κε γλήγορα ιχπο το τυπογραφείο σα" να φο β οτοιν ' να μει~ει περισσοτερο. 'lί1' ονο ειπε: Ύ - Έσείς οι ουο μ~ φυγετε πριν σ~ς ειοοποι -ήσουν ιχπο το τμ~μoι. 15

16 'Ο Ι """ ΛΙ" \ κοσμος ειχε οφαιωσει. ιγοι εμειναν και συζ '1τοσσαν άκόμ'1 με 7η Μαρία τοσ άσβεστα. 'Ο Κ 'λ'" ι:: ' " \ αραμπα ας ερι"ε μια ματια μεσα απο τα κλειστα κουρτινά.κιατης τζαμόπορτας και χω λ' 'β ~ θ ' " ρις να μι '1σει τρα '1"ε κατευ ειαν για το κουβουκλίο. Λες και ζ ψοσσε να κρυφτεί άπο τα μά. TLΙ:X που τον πα:ρα:χολουθουσαν και μετρουσιχν τις " β' χεφονομιες του και τα '1ματα του. 'Η ι.~ \ ι:: \ ι γυνιχικoc Εοωσε μια σπpω~ια. στυι'l 'Πορτα: \. ι:: ~ ι λ και ΤΥ)ν ιx'loι~ε οια.π α.τα. -Άφηστε άνοιχτη την π6ρτα :η φυγετε άμέσως. Έ8ω η άτμ6σφαφα ειναι μολυσμέν'1 γιομά. 'β P'~ 'λ " Τ'1 μικρο ια. ι" τε μπο ικο νερο στο τσιμεντο εκεί στα ακάματα; στις χαραμάδες. Ό βιβλιο8έτ'1ς και ό πιεστης ειχαν άπο &ρα άνεβεί ι:χπο το υπόγειο κιχι προσπocθουσιχν να ξει \ '" \ Ι Πλ υνουν τα αιματα ΡΙΖνοντας νφο ανακατωμενο με μία α.σπρ'1 σκ6ν'1 πού ό Καραμπά.λας την ειχε για να καθαρίζει το.γραφείο άπο κατσαρί8ες και ποντίκια. Τ ρομερη ησυχι.α. [<ανένας 8εν μιλοσσε. Ν '''λ θ \ ~ "" ι λ' εuριασμενoι ο οι α ςεσπαγαν αν αχουγονταν ε Ι:: \ ~\ ι 'Α' 'Ι "'1 μα σεν αχουστυιχε. φισμενοι στις σχεψεις τους εβλεπαν μέσα: ά.πα τά κουρτινάκια: τα. μά.τια: των περίεργων πού τούς παρακολουθοσσαν προσ ' 'ψ "ψ. πα θ ωντας να μαντε ουν τις σχε εις τους '1 να \ ~ τους σωσουν κουραγιο. Αναπά.ντεχο για τούς πιο πολλούς το ρά.γισμα τοσ Γιαρέμ'1 τoύ~ τά.ραξε α.σχ'1μα. Ήταν 8υνατο χτυπ'1μα αύτο πού μποροσσε και να επαναλ'1φθεί. ' θ \ ". Κ λ ι \ \ "βλ Π οιος α επεφτε υστερα; α υτερα να μ'1ν ε ε 16

17 παν πια " τετοιο πραγμα. Δ'" εν αντεχαν κι α "λλ Ύ) τιμωρία. - Δ εν ' Ύ)ταν Ύ και \'" τοσο αναπαντεχο ε Ι' πε ο 'Αλε βίζύ)ς ύλοποιώντας τ/ σκέψύ) του. Σχεδον Cψα για διακoπ~. ΟΙ περίεργοι σιγα σιγα εφυγαν και δ δρόμος πηρε τ~ συνύ)θισμένύ) του ΟψΎ). Περίμεναν τ~ν άπόφασύ) άπο το τμημα \ ) J \ β και τ αφεντικο αν'~συxo μπαινο γαινε στο γραφε;;ο. Ξαφνικά σαν να θυμ~θύ)κε προχώρύ)σε σοβαρός στάθύ)κε στ~ μέσύ) της μακρόστενύ)ς αt 'θουσας και ειπε: Ί'Η " \ ~ ( Ι θ - ταν απο καιρο σ.ρρωστος αυτος ο αν ρωπος και δεν ει ναι φθίσύ) δυστυχώς. -ΤΙ ε!ναι j --Δεν ξέρω. 'Ίσως τόν... Σκέφτηκε κάτι. "Εφυγε αύτ~; Δεν του ιχπιχντ'fjσε κανένας. Πέσα.νε σε συλλoγ~. 'Ο Κ αραμπα 'λ ας συνεχ ' ισε σαν"λ να μι ουσε μο - νος του. - α α τα α Τ πο λλ' τσιγαρα " οινοπνευμα τα "λλ ες κατoιχp~σεις κοιι ξενόχτια. Π ολ\ι θέλει ; Ό άνθρωπος Βεν είναι τίποτα. Μ εγα 'λ Ύ) ποιυσύ). ' Κ' οιτοι<.ε Υ" ενα γυρω τους '''' οι ""\ " '''~ "ους και συνεχισε στον ιοιο τονο : -Σκέφτομocι τ~ γυναικα. α.ότυι του ά.σβεστα.. Γυναίκα του δρόμου. T~ λυπ~θύ)κε ενας τίμιος 'αν " θ ρωπος και "'β ΤΎ)ν τρα Ύ) ξε απο " ΤΎ)'λ' ασπύ). Μ' οι 0 " λ - λ' ~'ξ λλ-" ταν.~ γυναικα κυ ιστει Ύ) οισπύ) οεν εκο α οιπο ποινω ΤΎ)ς. 17

18 ζ' '" - Κ απνι ε τωρα τωρα κι ο οικος μας. ι:ιενυχτοσσε μέ Υυναϊκες επ~νε κονι.άκ οοζο. ΧωρΙς να:. - 'ζ'. θ Α' ξ αποστασει μπορει να "ι)σει ο αν ρωπος ; υτες () ~\ Ι "'1" οι αρρωστιες οεν ερχονται μονες τους ειπε καποιος. -Σκάσε βλάκα. Δεν κοιτας τ~ν τυφλα σου ; - Ο ι α "λλ' οι γυρισαν το κεφα 'λ Ι και ' κοιτα 'ξ α" τον " αγριεμενο ι 'Ε ρνεστο. ' - "Ε ται. Ει./ιχι τ χυριε. Κ α λ' ('J. τα 'λ' εει. ο κuρ~ος. κοuρουσ"l)ς. -κυρ ως ; 'Αναρρωr~θ"l)καν ΟΙ συνάοερφοι. '" " >Ι ( Ι \ \~ - Ε ιναι ωfα εκαμε ο αρχιεργατ"l)ς για να οω σει τε'λ ος στ"l)'ζ' συ "ι)τ"l)σ"l). Ο ἰ. στοtχεtq θ' ετες πα:ρα.7ί)σαν τα 'θ' συν ETYjpLΙX_ και βυί)κα ν εξω. 'Ο Κ ''':Ι. \... αραμπαλας τεντωσε το κορμι και π"l)ρε θάρρος και ουναμ"l). Έκεινος ό όίξαφνος λόγος του Koυρoυσ1j ιiοωσε οιέξοοο στους συλλογισμους του. ' \./ θ "λ "β λ ' Πλ "ι)σιασε τον αν ρωπο που μι "ι)σε ε α ε ""ο παχουλό του χέρι στον δμο και του είπε: 'β 'λ " ι ( - "λ Καμε μια ο τα κι οταν πεσει "ι)συχια ε α. Κά.τι θέλω να σοί) πω. Μ 'λ Τ' Κ ' - α ιστα ειπε ο ουρουσ'ης. \... \ ( l' Σ τους νιπτ"l)ρες κατω στο υπογειο "ι)ταν μαζεμένοι στοιχειοθέτες χαρτοθέτες βιβλιοοέτες. κι ό πιεστ/ς και συζψουσαν. 'Ο Κ οuροuσ"l)ς ' π λ' "ι)σιασε καπως φο β' ισμενα. ΟΙ συνάοερφοι τον κοίταξαν βλοσυρά. -τι σου είπε ό Καραμπάλας; ΜΙλ"l)σες ενάντι.ιχ στο φ(λο σου σα.ν να: σου έβγαλε τα. μά.τι.α. 18

19 ' βλ' Δ \ οι '1 ~ \'" εν επω να εχεις εσl) καμμια οιαφορα απ το; Κάϊν; φώναξε ό Έρνέστος. -Δεν ειπα ψέματα. ΤΟ ξέρω καλά π.ως ξενl)χτοuσε με τις γl)ναικες. Ήταν... - Τ L ' Τ. ηταν )'. 'Ο Κ οl)ροl)σύ)ς οεν ~'" απαντύ)σε κι ο"ε ρνεστος - τ τοl) ειπε φεl)γοντας. ' -Τέτοιος βλάκας που εισocι τι Ιί.λλο μποροσ σες να. κανεις ; Σ τις ' σκα 'λ ες στεκο'αν "Κο αραμπα 'λ ας. - Τ )/ "λ' Α" λ ' ιχκουσα. ο ΙΧ κυρ"ε. υτη ο"πον ει.να.ι. ( Ι ~ Δ" Ύ) εργατικύ) σοι) σl)νειού)σύ); εν πρεπει κατoc " 'λ' \ '"')'θ ΤΙ ~\ \ ΤΎ)ν γνωμύ) σοι) να εμε ΤΎ)ν αλύ) εια; αχα οεν τ(} ξέρεις πως γl)ρνοuσε τις νόχτες στά κακόφύ)μα ; 'Ε' - λ' \ \ " ~ γω σοι) εω πως και χασισι ακομύ) καπνι-ε με ΕΙοοποί 1jσε ~ ά.στυνομια. O~ ά.σωτετες τον όδ-ήυύίσα.ν έκεί: πού τον όo~ύύ)σα.ν. 'Όλα τά ξέρω κα.ι τα.. ξέροl)με ολοι. - 'Ε \~ 'ξ' γω οεν τα ερω. κl)ριε. -." Ι \ >Ιξ -.=.ερεις ομως να παρασταινεις τον ε Ι)πνο. ''i::ιo' ''1 \ '.1 r/ 1 Κ αι οεν το εχεις ΤΙΠ07α να καταστρεψειςεναν ανθ ρωπο. Σ ε ' νοια 'ζ ει αν ο'κ οl)ροl)σύ)ς ' ε Ι πε ΤΎ)ν ' α'λ' Ύ) θεια ; Αύριο θά χρειαστω κάποιον μάρτl)ρα. Μ-ήπως θ α ' ερ " θ εις εσl) \ ποl) \ μισεις -"λ' ΤΎ)ν α Ύ) θ εια ; -Σας ειπα. Δεν ξέρω. 'Άδικα χάνετε τά λόγια σας.... μα'θ ω " - Θ " α' προσπα θ' Ύ)σω να \ σοι) εγω πο λ' 1). σl)ντομα οταν "θ" α φερω μια λ ινοτi)πικύ). ' ' Ε'ιχανε φόγει οι στοιχειοθέτες ολο φουρκα. Ό 19

20 Καραμπα 'λ" ας εμεινε μονος κοιτα 'ξ' ε το σακακι TOU Λ ι ~ " Κ οuροuσί) στί)ν κρεμαστρα. «οιπον ειναι ακομί) Σ 'θ ~ "ξ' κατω». τα Υικε αοιαφορος στί)ν ε ωπορτα και " \ Ύ~'... Ύ οταν τον ειοε να μπαινει Tou ειπε σιγανα : ' ) 1 Μ' ξ' - Σ ε περψενω αργοτερα. Ί)ν εχασεις και μ~ φοβασαι κανένα. -Μσ.λιστα. 'O'~' εργοοοτί)ς γε'λ ασε σατανικα ' βλ' εποντας τον ι " Κ οuροuσί) ν απομακρuνεται. ("V'" ' ι Ι~ / θ - 1 παρχοuν ακομί) εuσuνειοί)τοι αν' ρωποι. 'Υπάρχοuν μοuρμουρισε και μπηκε στο γραφείο. Κ α 'θ ισε στί)ν 'λ' π ατεια YUpιcrT» 'λ πο u θ' ρονα εκ "λ εισε \ Ι 'θ ' 'λ λ' τα μαnα και αφε Ί)κε σε απο UT» χα αρωσ'~ μερικα δεuτερόλεπτα. τουτί) τ η σιωπί)λ~ χαλάρωσί) του κορμιου τ~ν ΧΡΊ)σιμοποιουσε κάθε φορα που 6ρ (σκότα ν σε ουσκολί) θέσί). 'Έπαιρνε θαρείς δόναμί) απο έκείνο το ξεκουρασμα μuαλου και κορμιου ξαλάφρωμcι ιχπο κάθε εγνοια; κι εβγαινε ϋστερcι άπο την σιωπί) λ Ί) " και μuστηριακί) " ενατενισί) νικητί)ς "θ κα ε αναποδιας. 'ΑντιμετώπιζεπελάτεςκαθΊ)γητεςπανεπισΤΊ)μίοu διάσ'~μοuς σuγγραφείς ξακοuστο;ς ~ ι \ 'λ ι 1 ι ΟΙΚΊ)γοροuς και μεγα οuς ΠΟΙΊ)τες ποu εμπαιναν στο γραφείο Tou οχι μονάχα για δοuλειες αλλιχ και για σuζ-ήτί)σί). Λες και φωτιζόταν το μuαλο " λ' ~ 'ξ 'i:." \ Ι Tou εuρισκε uσί) οιε 000 κι αφετί)ρια για νεες έξoρμ~σεις. τουτος ό κυκλος πο; σuνεχως ευρυ "ι \ \ νονταν τον εφερε στί)ν οικονομικί) πρωτοπορεια του τόποu. Χωρις τuμπανοκροuσίες κρατουσε τ~ν ι "" \ ατρανταχτί) περιοuσια Tou ποu οuτε τα οικονομι. 20

21 ΧΙΧ τραμπαλισματα οϋτε οικονομικ-η κρίστι οϋτε χρεωκοπιες μεγάλων έκοοτικων οίκων οϋτε τε ' 'λ ι ) ωσπαντων τα παρcιτo μα. ανοιυματα σ επι.χει 'λ' λ Ι " Π Ρ1)σεις ο οτε οι οισχετες με ης γροιφικες. ρο - '" λ'.. ημουσε τις 00Ι> ειες που ειχοι'ι σχεσ1) με γυ - ι~ ι λλ' ναι.κεια. ε~oύ)) φορεματα κοσμyjματα κα υντικοι κι. αλλα. τέτοια. "Ε!:: ' \ \ Ι β βλ' - \ "ω οιπο τοι επισύ)μοι ι ιοι της εφοριοις πο\) τα. χρατουσε στ-ην έντέλει.α λογιστ"ής παλι.ος έφο.. Ι \ Ι ~ ριοικος ειχε κοιτοιστιχο που εγροιφε οοινεια μ ε νέχειρο μετοχες σοοοιρων ετοιιριων :η τ~ς Τ ράπεζοις που πηροιν μεγάλο ϋψος. 'Έγροιφε ακόμ1) ποσoc που οεν "'" επρεπε νοι 01) " λ ω θ ουν - τοκογ λ" υφ'.ες οιγορες χρυσοιφικων γυνοιικείοι στολίι>ιοι μποιούλοι ό λάκερα πού σταν περνουσε -η μόδσ. τους τα ερι. χνε σε λοιικες τιμες σε μικρoc κοιτοιστήμοιτοι :η μικροπωλψές. Τ Ι? 1 Ι \' ις ωρες που οινοιγε το μυστικο κοιτοισηχο τα λ"" \ ι 'λ μοιτιοι του γε ουσοιν κοιι τοι χεριοι του τρεμου ιοι ' \... Ι ζ αν. Σ αν νοι κροιτουσε στ1) φουχτοι του χρυσοιφι τις λίρες το\) ΧΡ1)μοιτοκιβωτίου του :η τ~ς θυρίι>οις στ'~ν Τράπεζοι.. "Ε λ ' Ι \ β'ο;;:.... \ Κ εισε τοι μοιτιοι κοιι το ραοι τουτο κοιι πpoσπάθίjσε να ξαποστάσει πνευμα και σώμα 't:" \... ( νοι "εχοισει γιατι πετουσε γιομοιτ'η ΤΟΙΡΟΙΧ1) 1) κοιρ 'i:' )ι \" Ι... Γ ' " οιοι του οχι γιοι Τ1)ν οιρρωστειοι του ιοιρεμ1) οιπο τη στάσύ) τσσ Έρνέστου και τα πι.κρα λόγια τ~ς ' Π' 'Κ ι./ \ Μ Τ οιριας εριμενε τον ουρουσ-η κι επρεπε νοι εινοιι ηρεμος οτοιν eoc το\) μιλο\)σε. Το\) χρειάζοντοιν κι άλλος ενοις άνθρωπος οργοινο τ~ς επι τυχίοις σχε 21

22 "Ι που ' οιπ λ ωνοιν {) ων " σχεοιοι>" γιοι τη ~ΙιXσπoιση της ένότητοις των άνθρώπων του στο ζ"~ \ θ \ "λλ οιποινω μοιγοι ι σχεοιοι που οι τον οιποι οισσοιν στο 'λ' μυοι ο του.. το TOCXUTEpO ocπο το βρα:χνα: του Έρνέστου μάτι... \ Τ 'θ" ζ' του σωμοιτειου που ητοιν εχ ρικο ποιντοι μοι ι του. '0 Γ ιοιρεμ ' ης οεν '" τον " οιποισχο λ ου- σε πιοι. "Η τοιν κω'λ οις πεθ' οιμενος. Π εθ' οιμενος γιοι ο "λ ους. "Α " "'A~' \ Κ λ ηρος κοιι μονος χοιμενος. ν οεν περιμενε τον Κ ουρουση ' θ" οι πηγοιινε σπιτι του νοι κοιμη θ ει. - Θ' "ΟΙ " ( " \ θ' \ 'λ τον εποιιρνε ο υπνος κοιι οι τον μετοιφερνε οινοι οιφρο σ' αλλους κόσμους σε Μση με γιχργοιροι νεριχ σε φωτισμένες πολιτείες σε τροιίνοι κι οιύτοκινητοι πο'; φευγουν κι ολοι το;:;τοι θα το;:; Itl)ινοιν ι ~ \ \' \ κοιινουργιοι φτεροι ιοεες γιοι νοι!χντιμετωπισει τις ύποχρεώσεις της μελλουμενης έλπιl)οφόροις ~μέροις. - \ θ 'θ ' Ι:.οιφνικοι σοιν ινοι υμη ηκε κοιτι πετοιχτηκε '''' \ \ - λ' οιποινω επιοισε το οικουστικο του τη εφωνου κοιι πηρε τον Ι)ικηγόρο του. Φoβ~θηκε μ~πως αλλοιξοιν πιχλι οι χοινονισμοι το;:; άσφοιλιστικο;:;. ' Αλλα κιχ! ν' &λλαξαν τι θα: του κά.νουν; rloc τον &.λλο 1)θελε να ρωτ'ήσει κοιι να πιχρει τ~ν ξένη γνώμη. Στ~ν αλλη ακρ'η ομως Ι)εν όπ'ijρχε χέρι να πιιχσει \ ~\ c... \'" το οικουστικο οεν υπηρχε οιφτι ν οικουσει τη φω \ -~ Ι'Α ' νη του χοιι νοι του οωσει κουροιγιο. κουγε το ερο '" του τη εφωνου καμποσοι οευτε " ξ ' κουοουνισμοι -λ' 'λ '. " \ \ ρο επτοι χοιι υστεροι οιχουμπησε το οιχουστικο οιποι νω στη συσκευη. ΤρΙξιμο κοιι μισιχνοιγμοι της πόρτοις. ΠετιΧχτηχε. Ξεπρόβοιλε το φοβισμένο κεφιχλι του Κουρουση. 22

23 Λοιπόν αότος ό ά.ν\)πόληπτος Κο\)ροόσ'l)ς εγινε μια Ψ\)χ~ στ~ν ερ'l)μ'l) ώρα του νεκρου μαγαζιου. -«ναι ταχα φι ος ο ο\)ροuσ'l)ς;» αναρωτ'l) Ε τ 'λ' Κ ' fi'ι)κε ό καταστ'l)ματάρχ'l)ς.«μπορεϊ: να γίνει φίλος φτάνει να χωριστεϊ: απο τούς &λλο\)ς πού όπωσ ~ Τ' Ο' 'Η " T~' ο'l)ποτε εναι εχ ροι μο\). ενωσ'l) ειναι ο\) ναμ'1) βράχος φο\)ρτο\)νιασμέν'l) θάλασσα. Δεν τ/ν ~" \ "-" '\' ξ ερο\)ν τ'l) ο\)ναμ'l) το\)ς και οεν πρεπε να τ'l) μα 60\)'1 ποτέ». πηγε τάχα χαροόμενος κι ά.8ιάφορος να προϋπαντ~σε τον &νθρωπο ποό μπηκε. -Καλως 'ηρθες φίλε μο\) Κο\)ροόσ'Υ). Σ' εόχι:ιρστω. Κλεϊ:σε τ~ν πόρτα με το κλει8ί. Σβησε ϋ στερι:ι το μεγάλο φως. Ό Κοuροόσ'l)ς εκανε δτι του παράγγειλε τ' - το\) τ\)πογραφειο\). Ι "Υ 'θ "Ρ λ " αφεντικο. στερα στα 'ι)κε αοοι) ος στ'l) μεσ'l) - Γιατί στάθ'l)κες ; Φοβασαι κανέναν; - Δ ε ' φο β ᾱμαι κ\)ριε 'Τ ρ\)φωνα. ' Σ κεφτομαι ' τι &λλοι σαν μάθο\)ν. -"Ελα μέσα και μ~ φοβασαι. Ό Ko\)ρoόσ't)ς μπηκε στο γραφεϊ:ο και κάθ'l)σε θα πουνε οι \ ~ απεναντι στον εργοοοτ'l). 'λ Θ \ \' \ Κ -" ' ε ω να σε κερασω μωρε O\)PO\)cr'l) μα ά.κριβως δπως το είπες &ς μ~ μας 8εϊ: μάτι Κα ) \UTEPCX ετσι. " Τ' L λ' ες κι. εσυ; " -Καλότερα να μ~ν ξέρο\)ν. - Πάρε τουτa το έκατοστάρι.κο να: ΠΙΕ'Lζ 3υό μπόρες στ~ν όγεία μο\) κι:ιι να πάρεις ενι:ι κιλο... \ φρο\)τα γιι:ι το σπιτι. 23

24 - Δ εν ' πειροι 'ζ' ει κuριε Τ' ρuφωνοι. Τ' ι θ' οι με πλ 'Ί) ρ(~σετε για να κάνω το κοιθηκον μοu; -ΤΟ κοιθηκον crou Κοuροόσ'Ί). "Αν το ήξεροιν κοιι το εκοιμνοιν δλοι το κοιθηκον τοuς ό κόσμος οεν..' θ"οι ειχε τοι"λ χοι ιοι ποu ' εχει. " -'Έτσι είναι. -Πάρε Κοuροόσ'Ί) φίλε μοu. Είσοιι φτωχος και πρέπει να ζ~σoυν τα παιοιιχ σου. Θα κάνω ΟΤΙ - " Κ λ' '7 θ ι ι μπορω γιοι σενοι. οι οι ποu 'Ί)Ρ οιν ετσι τοι προιγ \ \ ~... "λ " μοιτοι γιοι νοι μπορεσω νοι ιοω τοuς φι οuς κοιι τοuς θ' Θ' \ \ θ' εχ ροuς μοu. "οι τοuς χτuπησω τοuς εχ ροuς κοιι θα δποστ'ί)ρίξω τοιις φίλοuς μοu. Π ως πας με το σπιτι τώρα:; "Ολ λ' 'θ \ ~ - \' ο ενε πως ι:ι οωσοuν σπιτιι:ι στοuς εργι:ιτες μι:ι Τ εινι:ιι μονο λ' ογιι:ι. Πλ' 'Ί)ρωνω κuριε 'Τ ru './ \ \ " φωνι:ι εντεκι:ι μεροκι:ιμι:ιτι:ι γιι:ι το 'ιοικι κοιι χωριι:ι ποιι με τρι:ιβανε όλοένι:ι στα ί)ικι:ιστ ~ριι:ι. πως να ζ~σεις φι:ιμελιά; Θι:ιρεΖς με κuν'ί)γανε ί)ικι:ιστές ί)ι Κ'Ί)γόροι; ί)ικι:ισηκοι κλψηρες. Διι:ιθέτει πολλα μέ ~ ι \ ~\ 'ζ σοι ο σπιτονοικοκuρ'ί)ς μοu κι εγω οεν γνωρι ω Π' 'ζ Ι \ \ ~ 'ξ κι:ινενι:ιν. οιον νοι 'ητησω νι:ι με uποστηρι ει; - Γ ιι:ιη' το'λ'ες ι:ιuτο " φι'λ ε μοu Κ' οuροuσ'ί) 1\1... τ \ \ β' ι Ι/Ε λ γιcιτ~; ου ειπες ΠΌτε τα α.σα.να σο\); χω πο ' 'Κ"... \... ~I λ οuς γνωστοuς. οιι σπιτι μπορω νι:ι crou οωσω. Δεν μου είπες το πι:ιρι:ιμικρό να μου ί)είξεις πως είσαι &νθρωπός μοu. ποτε ί)εν μου κι:ιτάγγειλλες ""1... '1 \ ΤΙΠΟΤΙ:Ι Ι:ΙΠΟ ι:ιuτι:ι ποu μοu σερνοuν πισω ΟΙΠο Τ'Ί)ν πλάτ'ί). Με βρίζοuν με μοuντζώνοuν μου κλέβοuν 'λ '\ ι ΕΤ ' ~ u ικι:ι rcxvouv Τ'Ί)ν πι:ιρι:ιγωγη. cg'ιxl οιοιοιφορος " θ Κ' \ τ Ι/λ ' 1 \ αν ρωπος ουρουση ιχυτο ει.ναι ο ο Κ~ απ ο αυτο 24 -

25 (~I ~ "'Ολ ' προερχεται και Ί) ΟΙΚΊ) σοι) ouatuxoix. οι νοικιιχ: εχοuμε " ο "λ' OL φοροuς πλ' Ί)ρωνοuμε. Δ" εν τα παρα- τiiμε όμως στο έλεος του Θεο;;. Πρέπει να το. παρα~εχτείς είσαι απαρατί)μέ'ιος στ~ μοίρα aou. ' "/λ ' ~ θ \ ) Τ" 'Υ ()f θ Ζ CύΊ)ρεψε ε α κοντα μοι) κι εγω οε'l α σ αφί)σύ>' μονο. Ί) μοιρα τοι) ΤΊ)ν κα'loνι~ει ο αν ρωπος.. 'Ε ' ~\ \ Ι σι) γιατι οεν σκεφτεσαι σαν <Χντρας ; ) εει - Τ Ι να σας - πω - ; 1\1 ou - λ' ετε τα '''. ιοια ποι) μο" ' κι ο "Ε' ρνεστος. -Είναι αρχί)γος έ~ω μέσα; -τι αρχίjγός; Πάντως ~εν τολμii κανένας νοι. σας ύποστυ)ριξει. μπροστά του. ΤΙ να πω ; - "Εχω β' ασocνα Κ οuροuσί) ' κι εχ 'θ' ροuς. - "Ε χετε β' ασoc'lα ΚΙ εχ θ ροuς. ' Τ' ο σ'ημερι'ιο λ' ιγο- ~τα'l ; Φ Ι.." \ 'θ - Φ ταιω εγω ; ταιω αν ο μοι γε'lοιτο πα εις. Ecru TUXLOC. "Ο χι. Γ ΙOCΤΙ ' λ' ΟΙΠΟ'l φταιω για \ τον Β ocγγε- ' ' Γ ' 'Αλλ" 1 ~\ θ' ι " '" _ " \ τιποτε ας ποuμε μιoc αρρωστεια μια κocκο- λ Ί) και για τον ιαρεμί). α εσι) ποτε οε'l σ: πάθεις τίποτα. Είσαι ιχ'ιθρωπος μετρί)μέ'ιος το;:; σπιτιοu - '10LΚΟΚUΡΊ)ς. 'Σ" πιτι και μαγα ζ' ι. Κ αταχρί)- ' ~ 'ξ' Α' \ \ ι " σεις ξ ElUxniX οεν τα ερεις. uτος τα εκαμνε 0 λα... όλα... Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω ; -Μάλιστα κυριε τρυφωνα. -"Αν χρειαστω τ~ βο'ήθειά σοι) θα Τ~'1 έχω κοuρουσί) ; -τι μπορω να κάμω ~Ί)λα~'ή ; "Α \ ι \ ~ θ' - ν με crupou'l καποτε στα οικαστί)ρια α. έρθεις μάρτuρας ; Δ ' \ ~ - εν παω ποτε μοι) μαρτuρας σε οικαστ ηρια.. 25

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους»

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» ΚΟΖΑΝΗ 10/3/2015 8 Ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» Σε ένα σχολείο, ο δάσκαλος προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά να μιλούν σωστά ελληνικά. Όμως ο Πέτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Down. Πηγή: kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down

Down. Πηγή:  kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Πώς είπα στον 7χρονο γιο μου ότι έχει σύνδρομο Down Πηγή: http://www.eleftheriaonline.gr/ellada- kosmos/item/46859- down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Μερικές εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα