Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ"

Transcript

1

2 Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

3 Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;<PO~IIJ.\ Μυθιστόρημα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Πεζογραφήματα: Ό καθένας γράφει τήν ΙστορΙα του 1943 Ό Νέος Βέρθερος 1944 Οταν θαρθεί το καλοκαιρι 1947 Ή κοιλάδα τού ηλιου 1950 Στον άπέραντο κόσμο 1953 Ό βράχος της σιωπής 1955 Ιωάννης Ι<ουκουζέλης 1957 Ανθρωποι και λιμάνια 1960 'Ιωάννης Κουκουζέλης β' Ικδοση (τελική μορφή) Βασανισμένα χρόνια ΔοκΙμια: Σκέφεις πάνω στήν άγροτική ποιηση 1944 Πρόσωπα και Ιδέες 1953 ΠοΙηση και πεζ ογραφι" του Μ. /{ατσινη 1968 Ποιητικές Μορφές 1970 Λεξικο της ελληνικης λογοτεχνιας (κυκλοφορεί σέ φυλλάδια) Π εριη γητικά: Γνώρισα τόν Πειραια 1969

5 Α' Ο ΑΦΕΝΤΙΚΟ-ΤρόφωναςΊω.Καραμπάλας-κ&θονταν στο β&θος τοίί τuπογραφε[οu κρατοίίσε xpuao μολuο&κι Ι)ωρο τοίί γιοίί "ou τοίί καθύ)γψη που ζοίίσε στην' Αμερικ~ κι εγραφε. το καλάθι των ά.χρ ήστων γέμιζε \ "/λ' θ' 'θ' Λ με χαρτια ο ο αρι μοuς κι α ροισεις. ογαρια σμοι προσ θ' εσεις αφαιρεσεις " πο λλ απ λ ασιασμοι ' 'i:" \ \ 'Α 'λ ' σιαιρεσεις Κ:ΧΙ αρχικα ονοματων. χα-τα Ύ)πτα και τ' άρχικα και τα νουμερα μι.λουσαν μονάχα στον εργol)ότύ) με τη γλώσσα εικόνας μαγικης. οι αλλοι οσο και νιί τους μελετοίίσαν Ι)εν μποροίίσαν ν' ά.ποκρuπτογραφ~σοuν το μuστικό τοuς. τι ηταν;δεσμ[l)ες χαρτί ώρες Ι)οu.λειας Ι)ραχμες γιιί μεροκ& Κ 'Κ 'λ' ματα χρεύ) τοκοι; «αύ)μενε αραμπα α καπο-οε θιί φανερώσεις κι εσυ τη φλόγα της ΚQLρl)ιας aou)). Στο εζω μέρος της μακρόστενύ)ς αίθοuσας οι τuπογράφοι στοιχειοθετοίίσαν χειρόγραφα-ιατρι '~β' " κες σιατρι ες νομικα σuγγραμματα ΠΟΙΎ)τιχες 5

6 συλλογές μυθιστορήμσιτσι :η ΙΧλλσι εργσ. κσιι φυλλcχδισι τυπικα:η πρσικτικα μυσηκης μυστ"1)ρισικης ( Ι 1 ~\ 1 ετσιιρισις που τους σκοπους Τ"1)ς σεν τους φσινερωνε σε κανένα. Μά.ζευαν τα στοιχε'ί:ιχ άπο τις Πίlλιες και σκονισμένες στοι.χει.οθ1jκες πότε α.μιλύjτο!. 8ταν ηταν έχει ό Κα.ραμπάλας και πότε συζ"1)τωντσις ' γισι "λ -C(J. π ουτ"1) ' του "1) ~ Τ"1)ν \' εκμετσι 'λλ εuσ'~ σ' ενσιν κόσμο οπου ή φόσ"1) δ"1)μιoόργ'~σε ομοισι '... (si θ ~\ ς:..ι ι Πλ ασμcιτα. ενω 01. α.ν ρωποι. οεν σεχονται. ~σoτί)τα.. Ό κόρως Κσιρσιμπάλσις εφησιξε γρσιφείο χωρίζοντας με σανι3ωμα χα.πλιχμα. το έσωτερι.κο του \ \ 'λ - τυπογρσιφεωυ κσ.τω σιπο Τ"1) σκσι σι του σιχρ"1)σψο - ΤΙ' ι' \ ποι "1)του πσιτσιρωυ. ο πσιτοιρι?ουσκωμενο σιπο λ ' \ C ~λ '" Τ"1)ν πο υκσιιρισι χαι Τ"1)ν υγρσισισι -κ εινε το σιπσινω μέρος τοίί γρσιφείου σχ"1)ματίζοντσις σκεπή είδος 'λ... \>1 χου β ουκ ιου "1) χενοτσιφιου με σινοιγμσι πορτα που./ \'θ~' "11 ζ' εχσισκε κσιι παρα υρο σιχως κουφωμσι "1) τ σιμι. 'Απο εκεί ό εργοδότ"1)ς παρσικολουθοίίσε κατόπτευε κσι'θ' ε χιν"1)σ"1) ως '" Τ"1)ν τε λ ευτσιια '"σικρ"1) Τ"1)ς αrθoυσσις. Ό!διος κσιθόταν σε μεγάλ"1) ξόλιν"1) πολυθρόνα. ΤΟ πρωι εμπαινε στο γρσιφείο άκουμποίίσε \ 1..." \ 'ζ'" το κεφ«λι απσινω σο τρσιπε ι κσιι εμενε σιωπ"1) λος ενσι δυο "λεπτά. Προσεόχονσιν ΙΧρσιγε :η σκέπτοντσιν; 'Ύστερσι ΙΧρχιζε τούς λογσιρισισμούς κι 0 ταν κουρά.ζοντα.ν έβγαι.νε εξω τέντωνε το κορμί τραβοσσε προς τα κάτω το σακκάκι. χτένι.ζε τα μσιλλια κσιι τίνσιζε τα βρσικοπ6δισι. σαν να ζ"1)τοίίσε να άποτινάξει τι] μοόχλα:η να ελευθερωθεί άπο Τ"1) σκoν-~ τσιφου. 6

7 Στο κουβουχλιο-γραφεϊ:ο μπαινοβγαίνανε πλ~ 'θος μικρο'ίοιοκτ'ηες τυπογραφείων που είχαν α ι " " θ - " νrι-γκy) απο χρ"ηματoc y~α ν ανταποχρι ουν στις u 1 Ι ~ Ι ποχρεωσεις ους; συναπταν σανεια με γραμματια "λλ λ ' 'θ ι \ \ι (χ O~ π ΊJρωναν στ"ην ΤΙΧΧΤΎ) προ εσμ~α για να ε 1 \ "λλ λ' χουν Τ'Ψ πσρτα ανοιχ"ι) στο με ον πε ατες με 'λ ' \' ~I 1 ~ Ιλ ' α εφα σο Χ ερι χι εχσοτες που σου ευαν με π(στωσύj συμφωνουσο:ν σχεόον άμέσως α.φ fjvαν τιχ χειρόγραφα. Μεριχοι υπόγραφαν πρόχειρα συμ \ '''λ ~ φων"l)τιχα για τον ευ ογο χρονο σιεκπεραιωσεως -;'ης εργασίας τους. Το τυπογραφεϊ:ο ηταν ζακου Μ 'λ λ \ "ι;:" σμενο. εγα η πε ατεια χαι γνωριμιες ε"ασφαλιζιχν και οουλειιχ χαι xipo"l). Ήταν βαθμουχος c \. ττις μυσηκης μυστ"l)ριακης εταιριας που ειχε ε ι "'λ" 1 ι πισημονι"α εργιχστ"l)ρια σε ο η τη χωρα και με ) " Κ 'λ "ι) τ"l)ς προσωπικοτ'ητες Ο κυριος αραμπα ας αναριχ+ιθηκε σε προεορεία φιλανθρωπικων εκορομικων εκπολιτιστικων και επαγγελματικων σιι)ματειων κι απ " λ ωνε τα 'λ' π οκαμιoc του σαν " τερα: ι ~ \ λι!: \ t:' στιο ΟΧΤιΧΠΟσι γιιχ να τυ ι"ει και να ρουψη"ει πλ ουσια θ' Ίίραματα. 'Α" ργα το β ρασι-οχι ~ " β' ε β αια καθε βραοι-περνουσιχν απο το τυπογραφείο cr"l) μαντικο!. τιτλοσχ.οι σuζητοuσocν με το άφεντικο ζί)τήματα που αψορουσαν σωμιχτεία που ~λεyxαν - '~λ 1 "1 'ψ μιλ ουσαν για σου ειες εμπορια εχιχναν σχε εις 'λ ι 1 ς:.' >Ι \ Ι θ ' τε ος παντων που σεν επρεπε να τις μα ουν οι τυπογραφοι που ~φευγαν νωρίς το πoλu στις εζ"l) αν υπ'ηρχε υπερωρία. 'Όμως χαταλαοαιναν το ~χ -...'ψ \ \ ταχτο αυτων των επισχε εων γιατι απο το πρωι ό εργοοόης χαλουσε τ~ν κοπέλα του βιβλιοοε 7

8 'Μ ι Ι ~ τειου την υρσινη αγγοφευε τα παιοια και TOC "" ζ θ' \ Ι '" ΕοΙΧ ε να. χα. αρισουν τις αραχνες ιχπο το τα. β CΊ\lι \ \ β'ζ 'ζ 'λ' τις σκονες απο TOC περ α LOC μα ευοιν τα πα ιο XOΙpTOC Ι:βγocζocν στο ί)ρόμο τα ί)οχεϊ:α απορριμάτων κα κολλουσαν χρωματιστες σελιλόζες στα ~ \ ι' ι μαυρισμενα στριποοoc για να μ'~ φ"ι'ιονται οι μουντζουρες. Πολυ πλοόσιος δ κόριος Τρόφων".ς 'Ι Καραμπα'λ ας-. Ε" ιχε σπιτιoc - τριαντα 'λ κ ειοια " ' λ' εγανε εκει I't:' Μ -. Ι β" νοι που η<εραν. πορει να ηταν και υπερ ο"ιχο Π' 'ζ' " αuτο. αντως νοικια ε σπιτια χι ε~σπραττε χιλιάρικα. Διατηρουσε θυρίί)oc σε κεντρικ-η Τράπεζoc '" καἰ φυ 'λ αγε χρυσαφικα και χοσμηματα. «Μ παι ι τ ι 'λλ λ ' στουνιoc χρυσαφι» ειπε καποτε υπα η ος αντιπροσωπείας μελανιοϋ που το ~χoυσε άπο το ά φεντικό του μέλος κι αότος τ~ς εταιρίας. που τα βρηχε τιχ λεφτα και πως ~φτιαξε τα σπιτι'χ ~τσ.ν '''Ο β 'β "\ - γνωστο. χι ε αια απο το τυπογραφειο με TOC ί)υο πιεστήρια του παλιου καιρου. 'Ιστορίες γυρό " \ Ι " φερν""ν την αγορα και φουσκωναν συνεχειoc την πραγματικότητα. Κocλπάζουσα φαντασία μεγαλο... " "ι ποιουσε και τα πιο μικρα επιτευγματα του χοντρου κα πλαί)αρου γερο-καραμπάλα του πεcσμα - Ε Τ ταρη και κακου. ιχε και ''Ι:'' οοση oc 'λ'θ η ειας κα 'θ' ε μια \ \. Ι \ λ - 'θ' απο τις ιστοριες που κυκ οφορουσocν μα ποιος α τολμουσε να του τις θυμίσει. Κόριος τ~ς αγορας ΧΡ'~ματoί)oτoυσε μεγάλες έπιχειρ~σεις χαρτιου με... Ι 1 λocνιου στοιζειοχυτηρια πιστωνε φερεγγυους συγγριχφεί:ς &\ιιχλάμβανε -την 8ΙΕ.κπεραΙωυ') σοβιχρων 'i:" ι \ Ι 'i:' " εκοοσεων Ο'.χω') ϊ:ου κεροιaαν τ~η'i εμπιστοσυνυ) 8

9 του πρocκτορε(ου και τέλος πλ~ρωνε τιχ πρώτα ε ~ '" 'θ' ι Ύ \ Ι "οοα κα ε επιχεψl)σί)ς που ειχε κατα ΤΊ) γνωμίι 'λλ Κ 'θ '... ι 'β του με ον. α ε πρωτί) του μί)να οι ση ες τα γραμμάτια Υ['ιονταν καταθέσεις μ' ενα τ ηλεφώ Ψl)μα. Δ '-Π ' λ (f. στις '''' σου λ' Εl.ες ΚΙΧΙ \ O~ ( «κομπινες» του ~ νανε μεγα 'λ' Ί) επιφανεια. Τ' ον β ρι_"νε 'r πε λ' ατες και έμποροι. μεταξυ ;t'ou~ άλλα υποκλινονταν έμπρός του. ΤΟ κάτω της γραφης ηταν και πελάτης γερόc με τ.χ λεφτ.χ στο χέρι ολα μετρψοίς. ΟΙ μiρες στο τυπογραφείο κυλουσαν νωθρές ά.ργοκινητες άνελέύ)τες. Μι.κρ± τα μερο30υλει.oc \ f θ ' β \ ΚΙΧι οι α.ν ρωποι. του ρισχονταν παντσ. σε α.νιχστάτωση χωρις ομως να. τολμίχνε κι έξέυεροί). Μ 0'10 ' Ο 'r' ιαρεμί)ς το'λ μησε σπρωγμενος " απο\ τους 1 άλλους ν.χ φωνάξει. Π"'λιος ηταν στο τυπογραφείο οεκαοχτω χρόνια χωρις προβιβασμό. "Ηξε 'λ) \ ι \.ι ρ" μυστικα α α μονοχνωτος και μαγκουφί)ς α κουγε ~ δέν α.κουγε fιταν ενα και το αυτό. Tou. έδι.νε λοι.πόν το δι.καιωμα ό άνθρώπι.νος νόμος νά πάρει το λόγο και να. ένδι.αφερθεϊ γι.ά τους l1λλους. του ελεγαν παράπονα εβριζαν τον έργοδότύj και στο τέλος τον εστει.λα.ν στο γραφείο νά. μιλ ήσει. -τι θα. σου κάμει ΓιαρέμΊ); θα. σ' &ποζί)μιώσει. τουτος ό τσι.υκούναρος που λυπα.ται. το όι. Δ' ~ φραγκο; I\ Π "ιιχς πινει. το α.. μα. εν το ~ερει.ς ; ζ' \ t;:' "λ - Τ ο "ερω και τα "ερω ο α. -ΤΙ φοβασαι. λοιπόν να. μιλήσεις;

10 - Ν α ' μι λ' fjσω και. \' τι. να πω - κατα λ α β αινουν απο " λ ΟΥια ' οι τοιχοι ; " - θ \ Ι Κ ι ως τοσο μπηκε αρρετα στο κενοτcf.φιο xcf.l <JTCf. 'θ ηκε απεναντι " στον 'Καραμπα'λ α. " 1 \ Ι '/ξ - Κuριε Ι εχοuμε αναυκη απο καποια au ηση. Δεν μ πορουμε πι.α να. ζ~σoυμε με το μεροκάμα.το ϊtoυ μα.ς 3Ινετε. -Σας ό(νω πι.ο πολλα ιχπο Οσα. όριζε!. το ύ ΠΟUΡΥειο. - Τ' ι α "λλ ο να " χαμω κuριε; 'λ 'λλ Μ \ ~\ Ύ Ι ι Κ - α ιστα. α. α οε'! ει.να.ι. ιχρκετα κυρι.ε oc 'λ 'Η ζ 'β λ' λ- "β~ ραμπα α. ωη ανε 'ηχε πο u χα ας το ε 00 ~ ι ~\ Ι ι μcι..ο"ατlκο και. οεν παιρνει.ς ΤΙΠΟΤΙΧ. -"Οχι κι ετσι. Δl:ν μου τα λl:ς καλά κυριε Γιαρέμη ~ &.σχημα σ' Exouv. δασκαλέψει. 'Ακριβώς ~ β 'ζ' 'θ " '~M τωρα οια α ω τον τψαρι μο στην ειρημεριοα. η ~\ " (J/ξ ~ λ ~ 1 1 οεν ενα η au ηση οη αοη ασημαίτο πραμα πενταροδεκάρες. Ξέρεις τι σημαινει μηδl:ν έfνα; που τις "raat" έσεις τις αυξ'ήσεις και πώς τα χαλατε έσείζ τα έβaομα3'r.ιχτlκα χωρις να: παιρνετε τιποτε; 'Ά ντε τράβoc στ~ θέσrι σου και ξέρουν έκει\ιοι. που χανονίζοuν τοuς μισθους πότε θα: σημάνει ~ ωρα 'ξ' Υια τις au ησεις. - Δ εν ' κατα λ α β' οιινω εγω \ 'θ ἀπο \ τιμοιρι μοuς xu ' \ t 'λλ Μ- ριε. Φ τανει πια OΙUT"!) η εκμετοι εuση. οις φεu \ \ Ί" ΔΙ: - ζ' γει σιγα σιγα το οιψα. ν μποροuμε να ησοuμε. Ποιντου βλέποuμε τα μάτια aou. Μας παροικολοuθουν. τι κι αν QI:V μας κάνεις παρoιτηρ~σεις; - 'ζ \ \' \ " Ι Μ ΟΙζ πιε εις με τον τροπο aou με τ ακοιμητο Τ' ~- τ μοιτι aou. ο μεροκοιματο εοω μεσα εινοιι το μι δλ ' 'Αθ' Σ σ ᾱς λ- ω κι απο \ Ι κροτερο η Τ"l)'l ηνοι. μι με '10

11 - ")) ~ "θ 'λ '~λ' ρος των σ. ~ ~ων συνcxοερφων α.ν ε ετε να. σου ε ψουμε και μείς με χαρά. 'Ο Κ αραμ πα 'λ~' ας σεχτ1)κε ΤΟ ςεσπασμα u του Γιαρέμ1) σα.ν προειi30πο(1)σ1) του προσωπικου. "Ηξερε πως ό &βουλος Γιαρέμ1)ς l3εν θα. l3ρασκελουσε " 'λ... "'~"' ΠΟΤΕ το χ.α.τωφ ι. του γραφειου του α.ν οεν τον ε ' ". ) Κ λ' β σπρωχναν πολ u οι. α.λ οι. ατα α. ::χι.νε πως 13εν συμφερε συγκρουσ1) σε ιιιρες που το μίσος.~. λεκτρίζει το' άγέρα. Φυσικα. κι 'ίj ύποχώρφη ~ ταν σφα 'λ μα.. Γ')'... ι. α:υτο Π1Jρε σταση χα θ" αρα εχφο β / \ \ \... \ \ στι.κϊj γι.ι:ι. να. τους σπασει. τα νευρα: τους και να. ψαλλιl3ισει -;α. φocepιx τους. Χι:ψ~λωσε τ η φων~ σηκώθηκε "πάνω κι εσπρωξε ιχπαλcχ τον Γιαρέμ η ε "ξ ω απο '" το γραφειο. ~ Γ' Δ"Ι ) ι "\ - Π 1)γαινε ιαρεμη. εν εχω αναγκ1) απο το 'r '"?' Τ' λ' αφα σου ου τε απο το αφα κανζ'ος σας. ο εγω μια. κι εξω. 'Όποιος l3εν είναι εύχαριστ1)μένος ~ 13εν τον συμφέρει να. μείνει ας φυγει. Είμαι πρό " ζ ΔΙ f) υμος να τον απο 1)μιωσω. εν κρατω... XOCVEva με ΤΟ 'ζ' ορι. Ε'" Ι ναι αναγκ1) " να 'λ' μα ωσουμε; -Με I3Ι(~Xνεις ; - Δ εν ' σιωχνω ~ κανεναν. '''Α'' ν ομως β αρε 'θ ηκες να. 130υλευεις π~γαινε στο I3ΙΚ1)γόρο σου κι ας μου τ1)λεφων~σει πόσ1) είναι Τι άπoζ1)μίωσ~ σου. Ό Γιαρέμ1)ς εφυγε χτυπώντας τ~ τζαμόπορτα. Ή ύπόθεσ1) τρα60υσεγια. το l3ικαστ~ριo.~hταν μια. &ΡX~ για. το ξέφτισμα τ'ijς τρομοκρocτιας. Ή " '~I' ( 'λ καλ ' 1)μερα ΚΟΠ1)κε κι απο τα συο μερ1) κι οι ε πι 13ες για. μια. XIΧTIΧl3lX1) του Κιχραμπάλα φτέρωναν το -~ 'θ ικο ' των - υπα λλ'λ.~ ων. Π' εριμεναν μ ανυπομον1) 11

12 σία. τ~ν εξέλιξη τ~ς δπόθεσης Οτα.ν μάθα.νε πως ό δικηγόρος του Για.ρέμη ~τα.ν φίλος του δικηγόροι; - Κ 'λ" ι ~ " το\) α.ρα.μπα. cι. κι οτα.ν κοιτα.χτηκα.ν οι 0\)0 cι.ντρες σ\)νενοήθηκα.ν χcι.μoyέλα.σcι.ν.δια.δόθηκε πως ό δικηγόρος του φίλο\) το\)ς ~τcι.ν μέλος τ~ς μ\)στι }{~ς ~τcxφια:ς xoct α.νηκε μά.λι.στα: στο 'ίδιο επιστ-ημονικο εργαστήριο που προϊστάμενος ηταν ό Τ ρύφωνcι.ς ό Κα.ρα.μπάλα.ς. - "Α' κο\) σ\)μπτωση ει"πε ο Κ' ο\)ρο\)σ'ης κα. θ' ως σ\)ζητουσα.ν. Τέτοιο πράγμα. που να το βάλει το μ\)cι.λό μcι.ς. - στικης μα.φια.ς. -'Έχο\)ν μπει πα.ντου -Τέλος πάντων για να ιοουμε τι τα μέλη α.ότ~ς τ~ς μ\) θα γινει. 'Ο Γ lι λ' - ~ ιcι.ρεμ'ης cι.κo\)σε τα. πcι.τρικcι. Oγιcι. το\) οι Κ λ' β β " κηγορο\) το\). cι. \)7ερος ο σ\)μ ι α.σμος cι.πo μια. οικη ~ι με "'θ cι.πι cι.νη εκ "β α.ση. Τ" ι τα. η "θ ε λ ε τcι. ~ Oικcι.στη ριιχ α.υτος " φι λ' ΎjσυΧOς αν " Ο ρωπος j Γ' υρισε λ' οιπον στο τl)πογρα.φειο ά.φου πληρ(~θηκε τα εξη ~μερομισθιιχ που εχα.σε. 'Ο ' - Γ " ερχομος το\) ιcι.ρεμ η εφερε τcι.ρα.χη στην ~- ~ "Ε β 'λ' καροια των συνασερφων. 1 σ Ί)νε ΧΙ''ι τε EUTΙXLOC 'θ ' ι \ Κ ' σπι α. πο\) σκεπα.σ7ηκε CΙ.ΠO τη στcι.χτη. α.τρα.κ\) λησcι.ν πάλι στ~ν αoιcι.φoρία.. Ό Γιcι.ρέμης δούλε\)ε "λ βλ ' '1 \ λ α.μι η70ς οσ\)ρος κα.ι γιoμcι.τoς "ικρο\)ς ογισμο\)ς. ρος. 'Α ντι 'θ ετα. ο ' Κ cι.ρcι.μπcι. 'λ α.ς 'Α γερωχος - μεγcι.'λ ο θ' cι.ρ πηρε ' κι ομι ητικος εκο β ε ο τες ' 'λ'" β 'λ στρ... '1 Ι 1 ~ λ τ\)πογρα.φειο εκcι.με πα.ρcι.γηρησεις στο\)ς οια. \) "Αλ βγ Μ' ''')) ~'I τες και στον ε L~ IJ. ε τους α \ \ους οε') ε χε λλ ' κο\) β' 'Η επιτ\)χια. ' το\) \'θ μιση πο ες εντες. ι στην ρ\) 12

13 Τ'~ς ύπόθεσης με το μαλακό βάραινε φυσικα στη μοίρα: Ολων. Δεν 0ίιταν άνά.υκ"!) να τους το πε~ α.λ "\.. 'β Κ" λ ος για να το καταλα ουν. αι κατι χειροτερο. Κοπηκε Ύj σια " 'θ εσύj για ' ο "λ α. Ό κόριος Καραμπάλας κοιτουσε τις κινήσεις των άνθρώπων του μέσ' ι:χπο το ΎραφεLΟ και. χαμογελουσε. ΜίΧλλον τον διασκέδαζε ή τεντωμένύj τοό ΤΎj κατάστασύj ποιι κράτ'ησε ακριβως τρεις μηνες. Ή νευρικότητα 'ί) αμrιxανία των στοιχειοθετων " 'θ' \ που σκεπτονταν ο κα ενας χωριστα χωρις ΤΎjν πρωτινη συνοχή. Τον Γιαρέμη δεν τον ύπελόγιζαν για " ΤΙΠGτα. 'Ω' στοσο και "Κ ο αραμπα 'λ ας και " οι α.λλo~ χαταλάβαι.ναν πως μέσα. έκε~ ζουσαν α.νθρωπο!. cχπo 3όο κόσμους. 'Απο τον κόσμο του πλουου xαot τυιζ GLγοuρισ.ς του πλούτου κα.ι άπο τον κόσμο της φτώχιας και της αβεβαιότητας. 'Ο Γ' ιαpεμύjς Ύjταν 't" αρρωστος τον \ τε λ ευταιο καιρό. Ό γιατρος του σόστησε να μην κουράζεται. ) Ι "~'" \ Π οτε ερχοταν και ποτε σεν ερχοταν στο τυπογραφειο. Πσλλες φορες εμπαινε αργά δοόλευε δυο τρεις ωρες κι εφευγε. Ό έpγol>6τύjς δεν του μι -Τ' "βλ \ \ 1 ζ λ ουσε. ον ε επε πως σι.γα σι-γα. χιτρι.νι. ε ΚΙΧI. πετσωνε το δέρμα του. Γέρασε ξαφνικά. Ό' ΑλεβίζΎjς απέδωσε τ ην αρρώστεια του συναδέρφου στο \ \ " μετανοιωμα για τον γυρισμο υστερα απο την πα ' \' \ ζ' λ Ύjκαpισια σταση που κpατύjσε κατα ΤΎj συ ητησύj \~ ι Ι του με τον εργοσοτη στύj ντροπη του ν αντικρι βλ' " Ι \ \ \ σει το εμμα τους σαν να εφταιγε και για ΤΎjν κατα'θλ Ι'η Ψ που " επικρατησε υστερα '" " απο τον γυ Μ' 'ζ' " λ ρισμο. ια μερα η εστ'η ανυπoφopύj κατα υτι 13

14 " 'λ 'λ' λ 'Ο Γ ' ~ κη τους σμπαρα ιασε ο οτε α. ιαρεμης οεν άντεξε εκαμε ιχιμόπτυσύ). Γέμισε μέ αίμα. Υι κάσα &πλώθύjκε στο τσι.μέντο στα ρουχα του. ΕΙοοποί-Ι]σαν άμέσως στων πρ~)των βού)θειων και το &σπρο αuτοκίνητο ~pθε γεμίζοντας τον άγέρα με την ηχητικη της βουβης άppι~στειας: Ο Γιαρέμ ης μπ~κε στο νοσοκομείο το «3ι.Ύ)μερεύωνη κι. ά.πό έ κεί θα κατάληγε η στο φθισιατρείο η στο καρκινολογικό. \ Ι Ι ι θ -Εuτυχως που σημεριχ η φυμιχτιωση εριχ πευεται κυριε Καραμπάλα είπε δ Τριιχντάφυ). λος. Ό Καραμπάλας (»ε μίλησε. "Ηξερε καλιχ τί είχε ό &τυχος Γιαρέμης. Τράβηξε στο γραφείο "β λ' 'λ ' λ' 'Ι \ του ε α ε το κεφιχ ι στις πιχ ιχμες κι επεσε σε συλλoγ~. ξ Ι ( Τ ο ιχυτοκινητο υπνίjσε την ησυχιιχ της γειτονιας. "Εξω άπο το τυπογραφείο μιχζεότηκε κόσμος. Δεν εί/)ε ομως τίποτα κι ό Ε'Ιιχς προσπιχθοσσε να πληροφορηθεί άπο τον &λλο τί συνέβει. 'Η ~ λ \.. 'λλ' 'i}\" οου εια ειχε στιχματ'ησει ιχ ιχ κιχνενας οεν ε ' 'β λ' φυγε. Μ ερικοι περιεργοι ιχνε ηκιχν τιχ σκα οπακιχἰ... ~" \ "θ Μ' τιιχ μπηκαν σχεοον μεσιχ στην ιχι ουσιχ. 0 λις εί(»ιχν τα αϊμιχτιχ απoτpιxβ~χτηκανκαι στάθηι \ ''i}... ( "λλ κιχν παραμεριχ γιιχ νιχ ιοουν κιχι Ο'. α οι. -Μπορεί να είναι. και φονικό. -"AμlΧ ~τιxν φονικό τώριχ θα είχε μιχζευτεί -η αστυνομία. Νά ερχετιχι δ αστυφυλιχκιχς. Μια γυναίκιχ &νοιξε το πληθος κιχι φώνιχξε θυμωμένη. 14

15 -Είναι ~ δεύτερη φορα που παίρνουν &νθρω 7':0 σηκωτο ά.πο οω μέσα.. Ι{ άτι -τέτοι.α μπουντρουμια πρέπει να. τα παριχκολουθετ το ύπουργειο και να. τα κλείνει. \ "!: \ - Χ ασου απο μ προστα μου και κοιτα..ε τ(} )ι \ \ ~ ι σπιτl σου τον α-ντρα: σου χαr. ταπαιοια.σου φωναξε ό Καραμπάλα:; χι εχλεισε τ~ τζαμόπορτα. \ \ 'Υ' \ >1 - Ι \αι το σπιτι μου κοιτα..ω και τον αντροι \ \;." 'Αλλ' λ - " μου κοιι τοι ποιιοια μου. α υποιμαι κοιι τους ιχνθρώπους. 'Άνοιξε τ/ν πόρτα να μπεί ιχγέρας. ΕΙναι άμιχρτια. άπω το Θεό. Δεν εχεις φιλότιμο κύριε Κοιροιμπάλοι ; Ή φων-ή της τσιριχτη ξεσ-ήκωσε τη λύπηση στην κοιρδια των μοιζεμένων ιχνθρώπων. Όχλοβοη σηκώθηκε. -'Α νοϊ:ξτε τ'ην π6'?τα να. βυοϋ'ι τα. μικρόβια. Ανοίξτε την πόρτα ~ φύγετε. "λ-θ' 'Ο' αστυφυ 'λ οικοις ποιροιμερησε το π η ος και μπ~κε στο τυπογραφείο. 'Όλοι περιμεοιν νχ ροιβ-ήξει τον Κοιροιμπάλοι στο Τμ~μoι. Τέτοιο πράγμα δεν Ityovo. Ό ιχστυφύλακοις Itγροιψε τα σοιχείοι του εργοδ6τ1) και του ιχρχιεργάτ1). '" λ Τ \ Ι ) " - r. σου ειι;χ εχουν τα ονομocτιχ κυριε αστυφύλαξ; Άφου τον είδαν ολοι. Ήτοιν κοιιρο τώροι &ρρωστος. - Τ υπικιχ'r ε να!. αυτα. " κυριε. Bγ~κε γλήγορα ιχπο το τυπογραφείο σα" να φο β οτοιν ' να μει~ει περισσοτερο. 'lί1' ονο ειπε: Ύ - Έσείς οι ουο μ~ φυγετε πριν σ~ς ειοοποι -ήσουν ιχπο το τμ~μoι. 15

16 'Ο Ι """ ΛΙ" \ κοσμος ειχε οφαιωσει. ιγοι εμειναν και συζ '1τοσσαν άκόμ'1 με 7η Μαρία τοσ άσβεστα. 'Ο Κ 'λ'" ι:: ' " \ αραμπα ας ερι"ε μια ματια μεσα απο τα κλειστα κουρτινά.κιατης τζαμόπορτας και χω λ' 'β ~ θ ' " ρις να μι '1σει τρα '1"ε κατευ ειαν για το κουβουκλίο. Λες και ζ ψοσσε να κρυφτεί άπο τα μά. TLΙ:X που τον πα:ρα:χολουθουσαν και μετρουσιχν τις " β' χεφονομιες του και τα '1ματα του. 'Η ι.~ \ ι:: \ ι γυνιχικoc Εοωσε μια σπpω~ια. στυι'l 'Πορτα: \. ι:: ~ ι λ και ΤΥ)ν ιx'loι~ε οια.π α.τα. -Άφηστε άνοιχτη την π6ρτα :η φυγετε άμέσως. Έ8ω η άτμ6σφαφα ειναι μολυσμέν'1 γιομά. 'β P'~ 'λ " Τ'1 μικρο ια. ι" τε μπο ικο νερο στο τσιμεντο εκεί στα ακάματα; στις χαραμάδες. Ό βιβλιο8έτ'1ς και ό πιεστης ειχαν άπο &ρα άνεβεί ι:χπο το υπόγειο κιχι προσπocθουσιχν να ξει \ '" \ Ι Πλ υνουν τα αιματα ΡΙΖνοντας νφο ανακατωμενο με μία α.σπρ'1 σκ6ν'1 πού ό Καραμπά.λας την ειχε για να καθαρίζει το.γραφείο άπο κατσαρί8ες και ποντίκια. Τ ρομερη ησυχι.α. [<ανένας 8εν μιλοσσε. Ν '''λ θ \ ~ "" ι λ' εuριασμενoι ο οι α ςεσπαγαν αν αχουγονταν ε Ι:: \ ~\ ι 'Α' 'Ι "'1 μα σεν αχουστυιχε. φισμενοι στις σχεψεις τους εβλεπαν μέσα: ά.πα τά κουρτινάκια: τα. μά.τια: των περίεργων πού τούς παρακολουθοσσαν προσ ' 'ψ "ψ. πα θ ωντας να μαντε ουν τις σχε εις τους '1 να \ ~ τους σωσουν κουραγιο. Αναπά.ντεχο για τούς πιο πολλούς το ρά.γισμα τοσ Γιαρέμ'1 τoύ~ τά.ραξε α.σχ'1μα. Ήταν 8υνατο χτυπ'1μα αύτο πού μποροσσε και να επαναλ'1φθεί. ' θ \ ". Κ λ ι \ \ "βλ Π οιος α επεφτε υστερα; α υτερα να μ'1ν ε ε 16

17 παν πια " τετοιο πραγμα. Δ'" εν αντεχαν κι α "λλ Ύ) τιμωρία. - Δ εν ' Ύ)ταν Ύ και \'" τοσο αναπαντεχο ε Ι' πε ο 'Αλε βίζύ)ς ύλοποιώντας τ/ σκέψύ) του. Σχεδον Cψα για διακoπ~. ΟΙ περίεργοι σιγα σιγα εφυγαν και δ δρόμος πηρε τ~ συνύ)θισμένύ) του ΟψΎ). Περίμεναν τ~ν άπόφασύ) άπο το τμημα \ ) J \ β και τ αφεντικο αν'~συxo μπαινο γαινε στο γραφε;;ο. Ξαφνικά σαν να θυμ~θύ)κε προχώρύ)σε σοβαρός στάθύ)κε στ~ μέσύ) της μακρόστενύ)ς αt 'θουσας και ειπε: Ί'Η " \ ~ ( Ι θ - ταν απο καιρο σ.ρρωστος αυτος ο αν ρωπος και δεν ει ναι φθίσύ) δυστυχώς. -ΤΙ ε!ναι j --Δεν ξέρω. 'Ίσως τόν... Σκέφτηκε κάτι. "Εφυγε αύτ~; Δεν του ιχπιχντ'fjσε κανένας. Πέσα.νε σε συλλoγ~. 'Ο Κ αραμπα 'λ ας συνεχ ' ισε σαν"λ να μι ουσε μο - νος του. - α α τα α Τ πο λλ' τσιγαρα " οινοπνευμα τα "λλ ες κατoιχp~σεις κοιι ξενόχτια. Π ολ\ι θέλει ; Ό άνθρωπος Βεν είναι τίποτα. Μ εγα 'λ Ύ) ποιυσύ). ' Κ' οιτοι<.ε Υ" ενα γυρω τους '''' οι ""\ " '''~ "ους και συνεχισε στον ιοιο τονο : -Σκέφτομocι τ~ γυναικα. α.ότυι του ά.σβεστα.. Γυναίκα του δρόμου. T~ λυπ~θύ)κε ενας τίμιος 'αν " θ ρωπος και "'β ΤΎ)ν τρα Ύ) ξε απο " ΤΎ)'λ' ασπύ). Μ' οι 0 " λ - λ' ~'ξ λλ-" ταν.~ γυναικα κυ ιστει Ύ) οισπύ) οεν εκο α οιπο ποινω ΤΎ)ς. 17

18 ζ' '" - Κ απνι ε τωρα τωρα κι ο οικος μας. ι:ιενυχτοσσε μέ Υυναϊκες επ~νε κονι.άκ οοζο. ΧωρΙς να:. - 'ζ'. θ Α' ξ αποστασει μπορει να "ι)σει ο αν ρωπος ; υτες () ~\ Ι "'1" οι αρρωστιες οεν ερχονται μονες τους ειπε καποιος. -Σκάσε βλάκα. Δεν κοιτας τ~ν τυφλα σου ; - Ο ι α "λλ' οι γυρισαν το κεφα 'λ Ι και ' κοιτα 'ξ α" τον " αγριεμενο ι 'Ε ρνεστο. ' - "Ε ται. Ει./ιχι τ χυριε. Κ α λ' ('J. τα 'λ' εει. ο κuρ~ος. κοuρουσ"l)ς. -κυρ ως ; 'Αναρρωr~θ"l)καν ΟΙ συνάοερφοι. '" " >Ι ( Ι \ \~ - Ε ιναι ωfα εκαμε ο αρχιεργατ"l)ς για να οω σει τε'λ ος στ"l)'ζ' συ "ι)τ"l)σ"l). Ο ἰ. στοtχεtq θ' ετες πα:ρα.7ί)σαν τα 'θ' συν ETYjpLΙX_ και βυί)κα ν εξω. 'Ο Κ ''':Ι. \... αραμπαλας τεντωσε το κορμι και π"l)ρε θάρρος και ουναμ"l). Έκεινος ό όίξαφνος λόγος του Koυρoυσ1j ιiοωσε οιέξοοο στους συλλογισμους του. ' \./ θ "λ "β λ ' Πλ "ι)σιασε τον αν ρωπο που μι "ι)σε ε α ε ""ο παχουλό του χέρι στον δμο και του είπε: 'β 'λ " ι ( - "λ Καμε μια ο τα κι οταν πεσει "ι)συχια ε α. Κά.τι θέλω να σοί) πω. Μ 'λ Τ' Κ ' - α ιστα ειπε ο ουρουσ'ης. \... \ ( l' Σ τους νιπτ"l)ρες κατω στο υπογειο "ι)ταν μαζεμένοι στοιχειοθέτες χαρτοθέτες βιβλιοοέτες. κι ό πιεστ/ς και συζψουσαν. 'Ο Κ οuροuσ"l)ς ' π λ' "ι)σιασε καπως φο β' ισμενα. ΟΙ συνάοερφοι τον κοίταξαν βλοσυρά. -τι σου είπε ό Καραμπάλας; ΜΙλ"l)σες ενάντι.ιχ στο φ(λο σου σα.ν να: σου έβγαλε τα. μά.τι.α. 18

19 ' βλ' Δ \ οι '1 ~ \'" εν επω να εχεις εσl) καμμια οιαφορα απ το; Κάϊν; φώναξε ό Έρνέστος. -Δεν ειπα ψέματα. ΤΟ ξέρω καλά π.ως ξενl)χτοuσε με τις γl)ναικες. Ήταν... - Τ L ' Τ. ηταν )'. 'Ο Κ οl)ροl)σύ)ς οεν ~'" απαντύ)σε κι ο"ε ρνεστος - τ τοl) ειπε φεl)γοντας. ' -Τέτοιος βλάκας που εισocι τι Ιί.λλο μποροσ σες να. κανεις ; Σ τις ' σκα 'λ ες στεκο'αν "Κο αραμπα 'λ ας. - Τ )/ "λ' Α" λ ' ιχκουσα. ο ΙΧ κυρ"ε. υτη ο"πον ει.να.ι. ( Ι ~ Δ" Ύ) εργατικύ) σοι) σl)νειού)σύ); εν πρεπει κατoc " 'λ' \ '"')'θ ΤΙ ~\ \ ΤΎ)ν γνωμύ) σοι) να εμε ΤΎ)ν αλύ) εια; αχα οεν τ(} ξέρεις πως γl)ρνοuσε τις νόχτες στά κακόφύ)μα ; 'Ε' - λ' \ \ " ~ γω σοι) εω πως και χασισι ακομύ) καπνι-ε με ΕΙοοποί 1jσε ~ ά.στυνομια. O~ ά.σωτετες τον όδ-ήυύίσα.ν έκεί: πού τον όo~ύύ)σα.ν. 'Όλα τά ξέρω κα.ι τα.. ξέροl)με ολοι. - 'Ε \~ 'ξ' γω οεν τα ερω. κl)ριε. -." Ι \ >Ιξ -.=.ερεις ομως να παρασταινεις τον ε Ι)πνο. ''i::ιo' ''1 \ '.1 r/ 1 Κ αι οεν το εχεις ΤΙΠ07α να καταστρεψειςεναν ανθ ρωπο. Σ ε ' νοια 'ζ ει αν ο'κ οl)ροl)σύ)ς ' ε Ι πε ΤΎ)ν ' α'λ' Ύ) θεια ; Αύριο θά χρειαστω κάποιον μάρτl)ρα. Μ-ήπως θ α ' ερ " θ εις εσl) \ ποl) \ μισεις -"λ' ΤΎ)ν α Ύ) θ εια ; -Σας ειπα. Δεν ξέρω. 'Άδικα χάνετε τά λόγια σας.... μα'θ ω " - Θ " α' προσπα θ' Ύ)σω να \ σοι) εγω πο λ' 1). σl)ντομα οταν "θ" α φερω μια λ ινοτi)πικύ). ' ' Ε'ιχανε φόγει οι στοιχειοθέτες ολο φουρκα. Ό 19

20 Καραμπα 'λ" ας εμεινε μονος κοιτα 'ξ' ε το σακακι TOU Λ ι ~ " Κ οuροuσί) στί)ν κρεμαστρα. «οιπον ειναι ακομί) Σ 'θ ~ "ξ' κατω». τα Υικε αοιαφορος στί)ν ε ωπορτα και " \ Ύ~'... Ύ οταν τον ειοε να μπαινει Tou ειπε σιγανα : ' ) 1 Μ' ξ' - Σ ε περψενω αργοτερα. Ί)ν εχασεις και μ~ φοβασαι κανένα. -Μσ.λιστα. 'O'~' εργοοοτί)ς γε'λ ασε σατανικα ' βλ' εποντας τον ι " Κ οuροuσί) ν απομακρuνεται. ("V'" ' ι Ι~ / θ - 1 παρχοuν ακομί) εuσuνειοί)τοι αν' ρωποι. 'Υπάρχοuν μοuρμουρισε και μπηκε στο γραφείο. Κ α 'θ ισε στί)ν 'λ' π ατεια YUpιcrT» 'λ πο u θ' ρονα εκ "λ εισε \ Ι 'θ ' 'λ λ' τα μαnα και αφε Ί)κε σε απο UT» χα αρωσ'~ μερικα δεuτερόλεπτα. τουτί) τ η σιωπί)λ~ χαλάρωσί) του κορμιου τ~ν ΧΡΊ)σιμοποιουσε κάθε φορα που 6ρ (σκότα ν σε ουσκολί) θέσί). 'Έπαιρνε θαρείς δόναμί) απο έκείνο το ξεκουρασμα μuαλου και κορμιου ξαλάφρωμcι ιχπο κάθε εγνοια; κι εβγαινε ϋστερcι άπο την σιωπί) λ Ί) " και μuστηριακί) " ενατενισί) νικητί)ς "θ κα ε αναποδιας. 'ΑντιμετώπιζεπελάτεςκαθΊ)γητεςπανεπισΤΊ)μίοu διάσ'~μοuς σuγγραφείς ξακοuστο;ς ~ ι \ 'λ ι 1 ι ΟΙΚΊ)γοροuς και μεγα οuς ΠΟΙΊ)τες ποu εμπαιναν στο γραφείο Tou οχι μονάχα για δοuλειες αλλιχ και για σuζ-ήτί)σί). Λες και φωτιζόταν το μuαλο " λ' ~ 'ξ 'i:." \ Ι Tou εuρισκε uσί) οιε 000 κι αφετί)ρια για νεες έξoρμ~σεις. τουτος ό κυκλος πο; σuνεχως ευρυ "ι \ \ νονταν τον εφερε στί)ν οικονομικί) πρωτοπορεια του τόποu. Χωρις τuμπανοκροuσίες κρατουσε τ~ν ι "" \ ατρανταχτί) περιοuσια Tou ποu οuτε τα οικονομι. 20

21 ΧΙΧ τραμπαλισματα οϋτε οικονομικ-η κρίστι οϋτε χρεωκοπιες μεγάλων έκοοτικων οίκων οϋτε τε ' 'λ ι ) ωσπαντων τα παρcιτo μα. ανοιυματα σ επι.χει 'λ' λ Ι " Π Ρ1)σεις ο οτε οι οισχετες με ης γροιφικες. ρο - '" λ'.. ημουσε τις 00Ι> ειες που ειχοι'ι σχεσ1) με γυ - ι~ ι λλ' ναι.κεια. ε~oύ)) φορεματα κοσμyjματα κα υντικοι κι. αλλα. τέτοια. "Ε!:: ' \ \ Ι β βλ' - \ "ω οιπο τοι επισύ)μοι ι ιοι της εφοριοις πο\) τα. χρατουσε στ-ην έντέλει.α λογιστ"ής παλι.ος έφο.. Ι \ Ι ~ ριοικος ειχε κοιτοιστιχο που εγροιφε οοινεια μ ε νέχειρο μετοχες σοοοιρων ετοιιριων :η τ~ς Τ ράπεζοις που πηροιν μεγάλο ϋψος. 'Έγροιφε ακόμ1) ποσoc που οεν "'" επρεπε νοι 01) " λ ω θ ουν - τοκογ λ" υφ'.ες οιγορες χρυσοιφικων γυνοιικείοι στολίι>ιοι μποιούλοι ό λάκερα πού σταν περνουσε -η μόδσ. τους τα ερι. χνε σε λοιικες τιμες σε μικρoc κοιτοιστήμοιτοι :η μικροπωλψές. Τ Ι? 1 Ι \' ις ωρες που οινοιγε το μυστικο κοιτοισηχο τα λ"" \ ι 'λ μοιτιοι του γε ουσοιν κοιι τοι χεριοι του τρεμου ιοι ' \... Ι ζ αν. Σ αν νοι κροιτουσε στ1) φουχτοι του χρυσοιφι τις λίρες το\) ΧΡ1)μοιτοκιβωτίου του :η τ~ς θυρίι>οις στ'~ν Τράπεζοι.. "Ε λ ' Ι \ β'ο;;:.... \ Κ εισε τοι μοιτιοι κοιι το ραοι τουτο κοιι πpoσπάθίjσε να ξαποστάσει πνευμα και σώμα 't:" \... ( νοι "εχοισει γιατι πετουσε γιομοιτ'η ΤΟΙΡΟΙΧ1) 1) κοιρ 'i:' )ι \" Ι... Γ ' " οιοι του οχι γιοι Τ1)ν οιρρωστειοι του ιοιρεμ1) οιπο τη στάσύ) τσσ Έρνέστου και τα πι.κρα λόγια τ~ς ' Π' 'Κ ι./ \ Μ Τ οιριας εριμενε τον ουρουσ-η κι επρεπε νοι εινοιι ηρεμος οτοιν eoc το\) μιλο\)σε. Το\) χρειάζοντοιν κι άλλος ενοις άνθρωπος οργοινο τ~ς επι τυχίοις σχε 21

22 "Ι που ' οιπ λ ωνοιν {) ων " σχεοιοι>" γιοι τη ~ΙιXσπoιση της ένότητοις των άνθρώπων του στο ζ"~ \ θ \ "λλ οιποινω μοιγοι ι σχεοιοι που οι τον οιποι οισσοιν στο 'λ' μυοι ο του.. το TOCXUTEpO ocπο το βρα:χνα: του Έρνέστου μάτι... \ Τ 'θ" ζ' του σωμοιτειου που ητοιν εχ ρικο ποιντοι μοι ι του. '0 Γ ιοιρεμ ' ης οεν '" τον " οιποισχο λ ου- σε πιοι. "Η τοιν κω'λ οις πεθ' οιμενος. Π εθ' οιμενος γιοι ο "λ ους. "Α " "'A~' \ Κ λ ηρος κοιι μονος χοιμενος. ν οεν περιμενε τον Κ ουρουση ' θ" οι πηγοιινε σπιτι του νοι κοιμη θ ει. - Θ' "ΟΙ " ( " \ θ' \ 'λ τον εποιιρνε ο υπνος κοιι οι τον μετοιφερνε οινοι οιφρο σ' αλλους κόσμους σε Μση με γιχργοιροι νεριχ σε φωτισμένες πολιτείες σε τροιίνοι κι οιύτοκινητοι πο'; φευγουν κι ολοι το;:;τοι θα το;:; Itl)ινοιν ι ~ \ \' \ κοιινουργιοι φτεροι ιοεες γιοι νοι!χντιμετωπισει τις ύποχρεώσεις της μελλουμενης έλπιl)οφόροις ~μέροις. - \ θ 'θ ' Ι:.οιφνικοι σοιν ινοι υμη ηκε κοιτι πετοιχτηκε '''' \ \ - λ' οιποινω επιοισε το οικουστικο του τη εφωνου κοιι πηρε τον Ι)ικηγόρο του. Φoβ~θηκε μ~πως αλλοιξοιν πιχλι οι χοινονισμοι το;:; άσφοιλιστικο;:;. ' Αλλα κιχ! ν' &λλαξαν τι θα: του κά.νουν; rloc τον &.λλο 1)θελε να ρωτ'ήσει κοιι να πιχρει τ~ν ξένη γνώμη. Στ~ν αλλη ακρ'η ομως Ι)εν όπ'ijρχε χέρι να πιιχσει \ ~\ c... \'" το οικουστικο οεν υπηρχε οιφτι ν οικουσει τη φω \ -~ Ι'Α ' νη του χοιι νοι του οωσει κουροιγιο. κουγε το ερο '" του τη εφωνου καμποσοι οευτε " ξ ' κουοουνισμοι -λ' 'λ '. " \ \ ρο επτοι χοιι υστεροι οιχουμπησε το οιχουστικο οιποι νω στη συσκευη. ΤρΙξιμο κοιι μισιχνοιγμοι της πόρτοις. ΠετιΧχτηχε. Ξεπρόβοιλε το φοβισμένο κεφιχλι του Κουρουση. 22

23 Λοιπόν αότος ό ά.ν\)πόληπτος Κο\)ροόσ'l)ς εγινε μια Ψ\)χ~ στ~ν ερ'l)μ'l) ώρα του νεκρου μαγαζιου. -«ναι ταχα φι ος ο ο\)ροuσ'l)ς;» αναρωτ'l) Ε τ 'λ' Κ ' fi'ι)κε ό καταστ'l)ματάρχ'l)ς.«μπορεϊ: να γίνει φίλος φτάνει να χωριστεϊ: απο τούς &λλο\)ς πού όπωσ ~ Τ' Ο' 'Η " T~' ο'l)ποτε εναι εχ ροι μο\). ενωσ'l) ειναι ο\) ναμ'1) βράχος φο\)ρτο\)νιασμέν'l) θάλασσα. Δεν τ/ν ~" \ "-" '\' ξ ερο\)ν τ'l) ο\)ναμ'l) το\)ς και οεν πρεπε να τ'l) μα 60\)'1 ποτέ». πηγε τάχα χαροόμενος κι ά.8ιάφορος να προϋπαντ~σε τον &νθρωπο ποό μπηκε. -Καλως 'ηρθες φίλε μο\) Κο\)ροόσ'Υ). Σ' εόχι:ιρστω. Κλεϊ:σε τ~ν πόρτα με το κλει8ί. Σβησε ϋ στερι:ι το μεγάλο φως. Ό Κοuροόσ'l)ς εκανε δτι του παράγγειλε τ' - το\) τ\)πογραφειο\). Ι "Υ 'θ "Ρ λ " αφεντικο. στερα στα 'ι)κε αοοι) ος στ'l) μεσ'l) - Γιατί στάθ'l)κες ; Φοβασαι κανέναν; - Δ ε ' φο β ᾱμαι κ\)ριε 'Τ ρ\)φωνα. ' Σ κεφτομαι ' τι &λλοι σαν μάθο\)ν. -"Ελα μέσα και μ~ φοβασαι. Ό Ko\)ρoόσ't)ς μπηκε στο γραφεϊ:ο και κάθ'l)σε θα πουνε οι \ ~ απεναντι στον εργοοοτ'l). 'λ Θ \ \' \ Κ -" ' ε ω να σε κερασω μωρε O\)PO\)cr'l) μα ά.κριβως δπως το είπες &ς μ~ μας 8εϊ: μάτι Κα ) \UTEPCX ετσι. " Τ' L λ' ες κι. εσυ; " -Καλότερα να μ~ν ξέρο\)ν. - Πάρε τουτa το έκατοστάρι.κο να: ΠΙΕ'Lζ 3υό μπόρες στ~ν όγεία μο\) κι:ιι να πάρεις ενι:ι κιλο... \ φρο\)τα γιι:ι το σπιτι. 23

24 - Δ εν ' πειροι 'ζ' ει κuριε Τ' ρuφωνοι. Τ' ι θ' οι με πλ 'Ί) ρ(~σετε για να κάνω το κοιθηκον μοu; -ΤΟ κοιθηκον crou Κοuροόσ'Ί). "Αν το ήξεροιν κοιι το εκοιμνοιν δλοι το κοιθηκον τοuς ό κόσμος οεν..' θ"οι ειχε τοι"λ χοι ιοι ποu ' εχει. " -'Έτσι είναι. -Πάρε Κοuροόσ'Ί) φίλε μοu. Είσοιι φτωχος και πρέπει να ζ~σoυν τα παιοιιχ σου. Θα κάνω ΟΤΙ - " Κ λ' '7 θ ι ι μπορω γιοι σενοι. οι οι ποu 'Ί)Ρ οιν ετσι τοι προιγ \ \ ~... "λ " μοιτοι γιοι νοι μπορεσω νοι ιοω τοuς φι οuς κοιι τοuς θ' Θ' \ \ θ' εχ ροuς μοu. "οι τοuς χτuπησω τοuς εχ ροuς κοιι θα δποστ'ί)ρίξω τοιις φίλοuς μοu. Π ως πας με το σπιτι τώρα:; "Ολ λ' 'θ \ ~ - \' ο ενε πως ι:ι οωσοuν σπιτιι:ι στοuς εργι:ιτες μι:ι Τ εινι:ιι μονο λ' ογιι:ι. Πλ' 'Ί)ρωνω κuριε 'Τ ru './ \ \ " φωνι:ι εντεκι:ι μεροκι:ιμι:ιτι:ι γιι:ι το 'ιοικι κοιι χωριι:ι ποιι με τρι:ιβανε όλοένι:ι στα ί)ικι:ιστ ~ριι:ι. πως να ζ~σεις φι:ιμελιά; Θι:ιρεΖς με κuν'ί)γανε ί)ικι:ιστές ί)ι Κ'Ί)γόροι; ί)ικι:ισηκοι κλψηρες. Διι:ιθέτει πολλα μέ ~ ι \ ~\ 'ζ σοι ο σπιτονοικοκuρ'ί)ς μοu κι εγω οεν γνωρι ω Π' 'ζ Ι \ \ ~ 'ξ κι:ινενι:ιν. οιον νοι 'ητησω νι:ι με uποστηρι ει; - Γ ιι:ιη' το'λ'ες ι:ιuτο " φι'λ ε μοu Κ' οuροuσ'ί) 1\1... τ \ \ β' ι Ι/Ε λ γιcιτ~; ου ειπες ΠΌτε τα α.σα.να σο\); χω πο ' 'Κ"... \... ~I λ οuς γνωστοuς. οιι σπιτι μπορω νι:ι crou οωσω. Δεν μου είπες το πι:ιρι:ιμικρό να μου ί)είξεις πως είσαι &νθρωπός μοu. ποτε ί)εν μου κι:ιτάγγειλλες ""1... '1 \ ΤΙΠΟΤΙ:Ι Ι:ΙΠΟ ι:ιuτι:ι ποu μοu σερνοuν πισω ΟΙΠο Τ'Ί)ν πλάτ'ί). Με βρίζοuν με μοuντζώνοuν μου κλέβοuν 'λ '\ ι ΕΤ ' ~ u ικι:ι rcxvouv Τ'Ί)ν πι:ιρι:ιγωγη. cg'ιxl οιοιοιφορος " θ Κ' \ τ Ι/λ ' 1 \ αν ρωπος ουρουση ιχυτο ει.ναι ο ο Κ~ απ ο αυτο 24 -

25 (~I ~ "'Ολ ' προερχεται και Ί) ΟΙΚΊ) σοι) ouatuxoix. οι νοικιιχ: εχοuμε " ο "λ' OL φοροuς πλ' Ί)ρωνοuμε. Δ" εν τα παρα- τiiμε όμως στο έλεος του Θεο;;. Πρέπει να το. παρα~εχτείς είσαι απαρατί)μέ'ιος στ~ μοίρα aou. ' "/λ ' ~ θ \ ) Τ" 'Υ ()f θ Ζ CύΊ)ρεψε ε α κοντα μοι) κι εγω οε'l α σ αφί)σύ>' μονο. Ί) μοιρα τοι) ΤΊ)ν κα'loνι~ει ο αν ρωπος.. 'Ε ' ~\ \ Ι σι) γιατι οεν σκεφτεσαι σαν <Χντρας ; ) εει - Τ Ι να σας - πω - ; 1\1 ou - λ' ετε τα '''. ιοια ποι) μο" ' κι ο "Ε' ρνεστος. -Είναι αρχί)γος έ~ω μέσα; -τι αρχίjγός; Πάντως ~εν τολμii κανένας νοι. σας ύποστυ)ριξει. μπροστά του. ΤΙ να πω ; - "Εχω β' ασocνα Κ οuροuσί) ' κι εχ 'θ' ροuς. - "Ε χετε β' ασoc'lα ΚΙ εχ θ ροuς. ' Τ' ο σ'ημερι'ιο λ' ιγο- ~τα'l ; Φ Ι.." \ 'θ - Φ ταιω εγω ; ταιω αν ο μοι γε'lοιτο πα εις. Ecru TUXLOC. "Ο χι. Γ ΙOCΤΙ ' λ' ΟΙΠΟ'l φταιω για \ τον Β ocγγε- ' ' Γ ' 'Αλλ" 1 ~\ θ' ι " '" _ " \ τιποτε ας ποuμε μιoc αρρωστεια μια κocκο- λ Ί) και για τον ιαρεμί). α εσι) ποτε οε'l σ: πάθεις τίποτα. Είσαι ιχ'ιθρωπος μετρί)μέ'ιος το;:; σπιτιοu - '10LΚΟΚUΡΊ)ς. 'Σ" πιτι και μαγα ζ' ι. Κ αταχρί)- ' ~ 'ξ' Α' \ \ ι " σεις ξ ElUxniX οεν τα ερεις. uτος τα εκαμνε 0 λα... όλα... Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω ; -Μάλιστα κυριε τρυφωνα. -"Αν χρειαστω τ~ βο'ήθειά σοι) θα Τ~'1 έχω κοuρουσί) ; -τι μπορω να κάμω ~Ί)λα~'ή ; "Α \ ι \ ~ θ' - ν με crupou'l καποτε στα οικαστί)ρια α. έρθεις μάρτuρας ; Δ ' \ ~ - εν παω ποτε μοι) μαρτuρας σε οικαστ ηρια.. 25

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

. ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

. ΕΡΙΑ 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 'Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ . ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ Ο ΚΑθΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ,ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟTlΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Κ Α Ρ Α lv1 Α Ζ Ο Β, r'

Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Κ Α Ρ Α lv1 Α Ζ Ο Β, r' Μ έσα στα πλαίσια μιας μελέτης της κληρονομικότητας, αναλύονται εδώ οι σχέσεις ανάμεσα σε πατέρα και γιους σ' όλες τις ιδιόρρυθμες διακλαδώσεις τους, του μίσους, της αποστροφής και της συυυενικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY. Κείµενα για το µάθηµα AEGL 111

FREDERICK UNIVERSITY. Κείµενα για το µάθηµα AEGL 111 FREDERICK UNIVERSITY DEPARTMENT OF MARITIME STUDIES Κείµενα για το µάθηµα AEGL 111 Limassol 2011 1. Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα Αν έν πικρός ο πόθος, γοιον λαλούσιν, πώς έν γλυκιά τα πάθη τα δικά του; κι

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς ΝΕΡΟΣΥΡΜΉ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9 Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Στοιχειοθεσία και εκτύπωσί]: Τυπογραφικο εργαστ ~ρι «Δόμ.ος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομ.ιχάλΊ] 16, 10680

Διαβάστε περισσότερα

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ ΜΒΡΞ - ΗΗΟΥΤΣΗν εηlτομο Ε"ηΑΊΉΕΥΜΕΝΟ Με-τάφριχση Β6δΙΧ κοριχη Ή έπιτομη γίνηκε με δάση και τους τρείς τόμους τον πρωτοτύπου ΑΦΙΕΡΩΣιΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΔΑΙΟΥ ΑΠΟ '.1'ΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΑΜΠΟΚΩΦ. Γέλιο στο σκοτάδι. EKBoOEIC:; ΜΠΟΥιατη

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΑΜΠΟΚΩΦ. Γέλιο στο σκοτάδι. EKBoOEIC:; ΜΠΟΥιατη ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΑΜΠΟΚΩΦ Γέλιο στο σκοτάδι EKBoOEIC:; ΜΠΟΥιατη Το βιβλίο Γέλιο στο σκοτάδι του Βλαντιμίρ Ναμπόκωφ γραμμένο στα 1932 είναι από τα πρώτα μυθιστορήματα του μεγάλου συγγραφέα της Λολίτας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5 M Y Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: OTEL BRUNI Από τις Εκδόσεις MONDADORI, Μιλάνο 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ξενοδοχείο Μπρούνι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άμπυ Ραΐκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το κελάρι της ντροπής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Χρυσηίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την 1 ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ φώναξε σαν παλιομοδίτικος Αμερικάνος σ ζυγος: Honey, I m home!* Έτσι πάντα έκανε η Λίνα εδώ κι ένα χρ νο, κάθε μεσημέρι που γ ριζε απ το σχολείο. Κι ας μη χρειαζ ταν, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /...

τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /... Κ α τ α φ ι λ Η ακρογιαλιά ίου Μακρύ Γιαλού (1 & 2) Η ακρογιαλιά τα «Τοαμάκια» (3 & 4) τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /... 3 «Δυο εικόνεν». Πεζοτράγουδο του Α ργύρη

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι Έγκλημα και τιμωρία Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1 Μια μέρα, πάρα πολύ ζεστή, στις αρχές του Ιουλίου, ένας νέος βγήκε το βράδυ απ' το δωματιάκι που είχε νοικιασμένο στο στενό δρομάκι Σ., κατέβηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ PAULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ ΡΑULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1996 Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Ο ALQUIMISTA Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια;

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

πατέρας του Πάτρικ, πως πάντα, τον άφηνε στη γέφυρα

πατέρας του Πάτρικ, πως πάντα, τον άφηνε στη γέφυρα Ο Φιλαράκος µεγάλωσε γρήγορα. εν ήταν πια ένα χαριτωµένο αδέξιο κουταβάκι, αλλά ένα πλάσµα µε ασυνήθιστη οµορφιά, χάρη και δ ναµη, που το γνώριζαν και το αγαπο σαν λοι στο πάρκο. Μέσα σ ένα χρ νο είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE BURIED GIANT Από τις Εκδόσεις Faber & Faber, Λονδίνο 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο θαμμένος γίγαντας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Kazuo Ishiguro ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αργυρώ Μαντόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ Ιί ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΜΙΛΗ ΑΘΗΝΑ 1996 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. :~ Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ -

Διαβάστε περισσότερα