Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)"

Transcript

1 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν έ ω ς

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω τ ο ύ Ε κ τ ή Λ ο γ ι σ τ ή ο ι χ κ α τ ά σ τ α σ η α π ο τ µ ά τ ω ν π ι ό υ ο ι χ ο γ ι σ µ ο ύ ο ι χ κ α τ ά σ τ α σ η µ α β ο ν κ α θ α ρ ή θ έ σ η µ ώ σ τ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ν Σελίδες εσ Eλέ λεγ - 3 Στ εία ς ελεσ ερ δο 5 Στ εία Iσ λο 6 Στ εία ς ετ λώ ς ς 7 Ση ει ει ς επ ί εω 8-11 Π ίν α κ α ς π ρ ο σ α ρ µ ο γ ώ ν Κ α θ α ρ ή ς Θ έ σ η ς τ η ν 1/1/2004 κ α ι 1/1/ έ ς κ α τ α ά τ α ί α ς α π ό τ ί δ α έ ω ς κ α τ ί δ α κ ρ ί θ α κ α τ ά τ ρ ί α τ Σ υ λ ί τ ρ τ ί κ α τ υ π ό τ έ γ κ ρ τ κ τ ή ς Γ ή ς Σ υ λ τ ω ό χ ω τ ό π ή ς τ Σ υ λ ί υ π ρ ά φ α α π ό Οι οικ ονοµικ στ σεις ης Ετ ιρ η σελ 5 ι ην σελ 12 εγ ηκ ν η συ νεδ ση ου ιοικ ητ ικ ού µβ ου ου ην 23 Μα ου 2006 ι ελ ούν ην ιση ης Τα ικ ενικ νέ ευ σης ν Μετ ν. Κα ιν εντ ολ ου ιοικ ητ ικ ού µβ ου ου, ογ οντ ι : Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Ο.ΝΩ Ν Σ Υ ΜΒ ΟΥ ΛΟΣ Ο ΛΟΓ Ι Σ ΤΗΣ Σ Ι ΜΑΤΟΥ ΚΩ Ν/ΝΑ Α..Τ. Π ΜΙ Χ ΕΛΗΣ ΜΙ Χ ΑΛΗΣ Α.Τ.. Λ ΑΝΑ Ι Ω ΤΗΣ ΑΘ ΑΝΑΣ Ι ΟΣ Αρ.Α. Α

3 Χατζηπαύλου Σ οφ ι αν ό ς & Καµπάνης Α.Ε. Ο ρ κ ω τ ο ί Ελ ε γ κ τ έ ς & Επι χ ε ι ρ ηµατ ι κ ο ί Σ ύ µβ ο υ λ ο ι Λεωφ. Κ η φι σ ί α ς Χ α λ ά ν δ ρ ι Α θ ή ν α Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛ ΕΓ Χ Ο Υ Ο Ρ ΚΩ Τ Ο Υ ΕΛ ΕΓ ΚΤ Η Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Π ρ ο ς τ ο υ ς Μ ε τ ό χ ο υ ς τ η ς Α ν ώ ν υ µ η ς Ετ α ι ρ ί α ς «ΕΠ ΕΝ Υ ΣΗ ΣΙ Λ Ο Π Ο Ρ Τ ΣΑ Ϊ A.E.». Ελέγξαµε τ ι ς σ υ νηµµένες οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς τ ης «ΕΠ ΕΝ Υ Σ Η Σ Ι ΛΟ Π ΟΡ Τ Σ ΑΪ A.E» τ ης π ρ ώ τ ης µηνι αί ας π ερ ι ό δ ου αναβ ί ω σ ης τ ης Ετ αι ρ ί ας π ου έληξε τ ην Η ευ θ ύ νη τ ης σ ύ ντ αξης τ ω ν οι κ ονοµι κ ώ ν κ ατ ασ τ ά σ εω ν β αρ ύ νει τ η δ ι οί κ ησ η τ ης Ετ αι ρ ί ας. Η δ ι κ ή µας ευ θ ύ νη π ερ ι ορ ί ζ ετ αι σ τ η δ ι αµό ρ φ ω σ η κ αι τ η δ ι ατ ύ π ω σ η γνώ µης επ ί τ ω ν οι κ ονοµι κ ώ ν κ ατ ασ τ ά σ εω ν, εδ ρ αι ω µένης σ τ ο δ ι ενερ γηθ έντ α έλεγχ ο. Ο έλεγχ ό ς µας δ ι ενερ γή θ ηκ ε σ ύ µφ ω να µε τ α Ελληνι κ ά Ελεγκ τ ι κ ά Π ρ ό τ υ π α, π ου εί ναι εναρ µονι σ µένα µε τ α ι εθ νή Ελεγκ τ ι κ ά Π ρ ό τ υ π α. Τ α Π ρ ό τ υ π α αυ τ ά απ αι τ ού ν τ ο σ χ εδ ι ασ µό κ αι τ ην εκ τ έλεσ η τ ου ελεγκ τ ι κ ού έρ γου κ ατ ά τ ρ ό π ο π ου να δ ι ασ φ αλί ζ ει εύ λογη β εβ αι ό τ ητ α ό τ ι οι οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς εί ναι απ αλλαγµένες απ ό ου σ ι ώ δ ει ς ανακ ρ ί β ει ες κ αι π αρ αλεί ψ ει ς. Ο έλεγχ ος π ερ ι λαµβ ά νει τ ην εξέτ ασ η, σ ε δ ει γµατ οληπ τ ι κ ή β ά σ η, απ οδ ει κ τ ι κ ώ ν σ τ οι χ εί ω ν π ου να σ τ ηρ ί ζ ου ν τ α π οσ ά κ αι τ ι ς π ληρ οφ ορ ί ες π ου π ερ ι λαµβ ά νοντ αι σ τ ι ς οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς. Ο έλεγχ ος επ ί σ ης π ερ ι λαµβ ά νει τ ην αξι ολό γησ η τ ω ν λογι σ τ ι κ ώ ν αρ χ ώ ν π ου ακ ολου θ ή θ ηκ αν, τ ω ν εκ τ ι µή σ εω ν τ ης δ ι οί κ ησ ης τ ης Ετ αι ρ ί ας κ αι, γενι κ ό τ ερ α, τ ης π αρ ου σ ί ασ ης τ ω ν δ εδ οµένω ν σ τ ι ς οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς κ αθ ώ ς κ αι τ ην αξι ολό γησ η τ ης σ υ νέπ ει ας τ ης Έ κ θ εσ ης τ ου ι οι κ ητ ι κ ού Σ υ µβ ου λί ου µε τ ι ς οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς. Π ι σ τ εύ ου µε ό τ ι ο έλεγχ ος π ου δ ι ενερ γή θ ηκ ε π αρ έχ ει επ αρ κ ή β ά σ η γι α τ ην δ ι αµό ρ φ ω σ η τ ης έκ θ εσ ή ς µας. Κατ ά τ ην γνώ µη µας, οι π ρ οαναφ ερ ό µενες οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς απ ει κ ονί ζ ου ν ακ ρ ι β οδ ί κ αι α τ ην οι κ ονοµι κ ή θ έσ η τ ης Ετ αι ρ ί ας κ ατ ά τ ην 31 εκ εµβ ρ ί ου 2005 κ αι τ α απ οτ ελέσ µατ α τ ω ν ερ γασ ι ώ ν τ ης κ αθ ώ ς κ αι τ ι ς µετ αβ ολές τ ω ν ι δ ί ω ν κ εφ αλαί ω ν τ ης π ρ ώ τ ης µηνι αί ας π ερ ι ό δ ου αναβ ί ω σ ης τ ης Ετ αι ρ ί ας π ου έληξε αυ τ ή τ ην ηµερ οµηνί α, σ ύ µφ ω να µε τ α ι εθ νή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ ηµατ οοι κ ονοµι κ ή ς Π ληρ οφ ό ρ ησ ης / ι εθ νή Λογι σ τ ι κ ά Π ρ ό τ υ π α, π ου έχ ου ν υ ι οθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ευ ρ ω π αϊ κ ή Ενω σ η κ αι τ ο π ερ ι εχ ό µενο τ ης Έ κ θ εσ ης τ ου ι οι κ ητ ι κ ού Σ υ µβ ου λί ου εί ναι σ υ νεπ ές µε τ ι ς π ρ οαναφ ερ ό µενες οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς Χατζηπαύλου Σ οφ ι αν ό ς & Κ αµ πά ν ης Member o f Α ν ώ ν υ µ η Ε τ α ι ρ εί α Ο ρ κ ωτ ώ ν Ε λ εγ κ τ ώ ν & Σ υ µ β ο ύ λ ων Ε π ι χ ει ρ ή σ εων Deloitte Touche Tohmatsu ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ /Β93/2052 Θ εσ σ α λ ο ν ί κ η : Α ν δ ρ ι α ν ο υ π ό λ εως 1, Κ α λ α µ α ρ ι ά, Τ η λ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310)

4 Χ ω ρ ί ς να δ ι ατ υ π ώ νου µε επ ι φ ύ λαξη ω ς π ρ ος τ α σ υ µπ ερ ά σ µατ α τ ου ελέγχ ου, εφ ι σ τ ού µε τ ην π ρ οσ οχ ή σ ας σ τ α π αρ ακ ά τ ω : 1. Ό π ω ς αναφ έρ ετ αι σ τ ι ς σ ηµει ώ σ ει ς 1 κ αι 2 τ ω ν οι κ ονοµι κ ώ ν κ ατ ασ τ ά σ εω ν λό γω τ ω ν σ υ σ σ ω ρ ευ µένω ν ζ ηµι ώ ν η Καθ αρ ή Θ έσ η τ ης Ετ αι ρ ί ας κ ατ ά τ ην εί ναι αρ νητ ι κ ή. Σ υ νεπ ώ ς σ υ ντ ρ έχ ει π ερ ί π τ ω σ η εφ αρ µογή ς τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 κ αι 48 τ ου Κ.Ν. 2190/20. Σ ηµει ώ νετ αι ό τ ι σ τ α π λαί σ ι α τ ης αναβ ί ω σ ης τ ης Ετ αι ρ ί ας έχ ει απ οφ ασ ι σ τ εί απ ό τ ου ς µετ ό χ ου ς τ ης η αύ ξησ η τ ου µετ οχ ι κ ού τ ης κ εφ αλαί ου κ αι η π ληρ ω µή τ ω ν υ π οχ ρ εώ σ εω ν τ ης Ετ αι ρ ί ας απ ό τ ο π ρ οι ό ν τ ης αύ ξησ ης τ ου κ εφ αλαί ου. Η ι οί κ ησ η τ ης Ετ αι ρ ί ας θ εω ρ εί δ εδ οµένη σ τ ο ορ ατ ό µέλλον τ ην υ π οσ τ ή ρ ι ξη τ ης Μητ ρ ι κ ή ς Ετ αι ρ ί ας σ ε ό τ ι αφ ορ ά σ τ η σ υ νέχ ι σ η τ ης δ ρ ασ τ ηρ ι ό τ ητ ά ς τ ης. 2. Σ τ η σ ηµεί ω σ η 7 τ ω ν οι κ ονοµι κ ώ ν κ ατ ασ τ ά σ εω ν ό π ου γί νετ αι αναφ ορ ά σ τ ι ς χ ρ ή σ ει ς οι οπ οί ες δ εν έχ ου ν εξετ ασ θ εί απ ό τ ι ς Φ ορ ολογι κ ές Αρ χ ές. Η έκ β ασ η τ ου φ ορ ολογι κ ού ελέγχ ου δ εν εί ναι δ υ νατ ό ν να π ρ οβ λεφ θ εί σ τ ο π αρ ό ν σ τ ά δ ι ο κ αι, ω ς εκ τ ού τ ου, δ εν έχ ει γί νει οπ οι αδ ή π οτ ε π ρ ό β λεψ η σ τ ι ς οι κ ονοµι κ ές κ ατ ασ τ ά σ ει ς σ ε σ χ έσ η µε τ ο θ έµα αυ τ ό. Αθ ή να, 24 Μαρ τ ί ου 2006 Ο Ορ κ ω τ ό ς Ελεγκ τ ή ς Λογι σ τ ή ς Νι κ ό λαος Α. Π απ αδ ηµητ ρ ί ου Α.Μ.Σ ΟΕΛ:14271 Deloitte. Χ ατ ζ ηπ αύ λου, Σ οφ ι ανό ς & Καµπ ά νης Α.Ε. Ορ κ ω τ οί Ελεγκ τ ές & Επ ι χ ει ρ ηµατ ι κ οί Σ ύ µβ ου λοι Λ. Κηφ ι σ ί ας , Χ αλά νδ ρ ι Α.Μ. Σ ΟΕΛ: Ε 120 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠ Ο ΤΕ Λ Ε ΣΜ ΑΤΩ Ν ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2005 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 30/11-31/12/ /5-29/11/2005 Λ οι π ά λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) 0 (4) Κέρδη χ ρή σ ης π ρο φ ό ρω ν 0 (4) Κα θ α ρά κ έρδη χ ρή σ ης µ ε τ ά α π ό φ ό ρο υ ς 0 (4) 5

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31 ης Ε Κ Ε ΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 30/11-31/12/ /5-29/11/2005 ε η τ ι Σ Η Μ Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ε η τ ι Κυκλοφορούν νε ργ κό. οι σµ σε ύνολο κυκλοφορούντ ος νε ργ κού 4 4 Σ ύνολο ε νε ργ η τ ι κού 4 4 ρα χ υπ ρό θ ε σ µ ε ς υπ οχ ρε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς ύνολο β ρα χ υπ ροθ έ σ µ ω ν υπ οχ ρε ώ σ ε ω ν ύνολο υπ οχ ρε ώ σ ε ω ν θ α Θ έ σ η ε τ ι κ ό κ ε φ α ι ι α φ έ ς α ν α π ρ ρ µ ή ς α ξ ί α ς µ µ ε τ ώ ν ρ ε ρ ω ν Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ θ α ς Θ έ σ η ς Κα ρή οχ άλ ο ορ οσα ογ συ οχ &χ ογ άφ 6 6 οτ σµ ο (4.377) (4.377) ύνολο Κα ρή (3.830) (3.830) Σ ύνολο υπ οχ ρε ώ σ ε ω ν κα ι Κα θ α ρή ς Θ έ σ η ς 4 4 6

7 π Ε Κ Α Τ Α Α Τ Α Β Ν Κ Α Θ Α Ρ Η Θ Ε Τ Η Χ Ρ Η Π Ε Ξ Ε Τ Η Ν Ε Κ Ε Ρ ΣΤ ΟΙΧ ΙΑ ΣΤ ΣΗ Σ ΜΕ ΟΛΩ Σ ΣΗ Σ ΓΙΑ ΣΗ ΟΥ ΛΗ 31 η ΜΒ ΙΟΥ 2005 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ Κ ά λ α Α π α Μετοχικό εφ ιο οθ εµ τικά οτελ έ σ µ α τα εις ν έ ον Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η ρ ή σ η ς 30/11/ (4.377) (3.830) Κ έ ρ δ η Χ ρ ή ση ς Μ ε ρ ί σµ α τ α Σ χ η µ α τ ι ό ς α π ε µ α τ ι κ α π ό κ έ ρ δ η χ ρ ή ς ή ξ η σµ οθ ού ση ερ ιόδ ου 31/12/ (4.377) (3.830) Έ ν α ρ ξ η Π ερ ιόδ ου 11/5/ (4.373) (3.826) Κ έ ρ δ η π ε ρ ι ό δ ου 0 0 (4) (4) Μ ε ρ ί σµ α τ α Σ χ η µ α τ ι ό ς α π ε µ α τ ι κ α π ό κ έ ρ δ η χ ρ ή ς ή ξ η σµ οθ ού ση ερ ιόδ ου 29/11/ (4.377) (3.830) 7

8 ν 1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Η «Επ έ νδ υ ση Σ ιλ ό Πορ τ Σ α ϊ δ Α.Ε.», έ χ ει συ στ α θ εί στ ην Ελ λ ά δ α σύµφ ω να µε τ ις δ ια τ ά ξ εις τ ου Κ.Ν.2190/1920, η έ δ ρ α τ ης εί να ι στ ον ή µο Λυ κ ό β ρ υ σης, οδ ό ς Σ οφ οκ λ ή Β ενιζ έ λ ου κ α ι α νή κ ει στ ον Ό µιλ ο τ ης ΑΓ ΕΤ ΗΡ ΑΚΛΗΣ ο οπ οί ος εδ ρ εύει στ η Λυ κ ό β ρ υ ση Ατ τ ικ ή ς. Σ κ οπ ό ς τ ης Ετ α ιρ ί α ς ή τ α ν η δ ια κ ί νηση τ σιµέ ντ ου στ ην Αί γ υ π τ ο µέ σω τ ης εξ α γ ορ ά ς θ υ γ α τ ρ ικ ή ς Ετ α ιρ ί α ς π ου εί χ ε ή δ η ιδ ρ υ θ εί στ ην Αί γ υ π τ ο. Η δ ρ α στ ηρ ιό τ ητ α τ ης θ υ γ α τ ρ ικ ή ς Ετ α ιρ ί α ς στ α µά τ ησε τ ο 1986 κ α ι η Ετ α ιρ ί α τ έ θ ηκ ε σε κ α θ εστ ώ ς εκ κ α θ ά ρ ισης στ ις ά α π ό α π ό φ α τ ω ό χ ω τ π λ ή φ θ α ί α ς Σ Ι Σ Σ Ι Σ α β ί ω ό τ ά λ λ τ α π ό τ Ό τ Μετ ση ν µετ ν ης ου ηκ ε στ ις η Ετ ιρ ΕΠΕΝ Υ ΛΟ ΠΟΡ Τ ΑΪ να σε στ ις µε σκ οπ ην εκ µετ ευ σή ης ον µιλ ο ης ΑΓ ΕΤ. Η ί δ ια Γ ενικ ή Σ υ νέ λ ευ σης τ ω ν µετ ό χ ω ν τ ης α π εφ ά σισε τ ην α ύξ ηση τ ου µετ οχ ικ ού τ ης κ εφ α λ α ί ου π ρ οκ ειµέ νου να τ α κ τ οπ οιηθ ούν οι υ π οχ ρ εώ σεις τ ης Ετ α ιρ ί α ς. Η κ α τ α β ολ ή τ ου µετ οχ ικ ού κ εφ α λ α ί ου ύψ ου ς Ευ ρ ώ έ γ ινε στ ις 08/02/2006 κ α ι π ιστ οπ οιή θ ηκ ε α π ό τ η Νοµα ρ χ ί α Αθ ηνώ ν στ ις Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ Ω Ν Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Α Ρ ΧΩ Ν Λ ογ ι σ τι κ ή Βάση Οι οικ ον οµ ικ ές κ ατ ασ τ ά σ εις έχ ου ν κ ατ αρ τ ισ τ εί γ ια π ρ ώ τ η φορ ά σ ύµ φω ν α µ ε τ α ιεθ ν ή Πρ ό τ υ π α Χρ ηµ ατ οοικ ον οµ ικ ής Πλ ηρ οφό ρ ησ ης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) π ου έχ ου ν εκ δ οθ εί απ ό τ ο Σ υ µ β ούλ ιο τ ω ν ιεθ ν ώ ν Λ ογ ισ τ ικ ώ ν Πρ οτ ύπ ω ν (International Accounting Standards Board IASB ) κ αθ ώ ς κ αι τ ις σ χ ετ ικ ές δ ιερ µ ην εί ες π ου έχ ει εκ δ ώ σ ει η Ε π ιτ ρ οπ ή ιερ µ ην ειώ ν ιεθ ν ώ ν Πρ οτ ύπ ω ν Χρ ηµ ατ οοικ ον οµ ικ ής Πλ ηρ οφό ρ ησ ης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC. Οι οικ ον οµ ικ ές κ ατ ασ τ ά σ εις έχ ου ν κ ατ αρ τ ισ τ εί σ ύµ φω κ ό σ τ ου ς ό π ω ς π ρ οβ λ έπ ετ αι απ ό τ ο.π.χ.π.1. ν α µ ε τ ην αρ χ ή τ ου ισ τ ορ ικ ού ή τ εκ µ αρ τ ού Σ υ ν έ χ ι ση τ ω ν δ ρ α στ ηρ ι ο τ ή τ ω ν τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς Οι οικ ον οµ ικ ές κ ατ ασ τ ά σ εις έχ ου ν κ ατ αρ τ ισ τ εί µ ε τ ην π ρ οϋ π ό θ εσ η τ ης σ υ ν έχ ισ ης τ ω δ ρ ασ τ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ε τ αιρ ί ας. Η Ε τ αιρ ί α, σ τ ις 31/12/2005 π αρ ου σ ιά ζ ει αρ ν ητ ικ ή κ αθ αρ ή θ έσ η κ αι σ υ ν επ ώ ς σ υ ν τ ρ έχ ου ν οι π ρ οϋ π οθ έσ εις εφαρ µ ογ ής τ ω ν δ ιατ ά ξ εω ν τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 κ αι 48 τ ου Κ.Ν. 2190/1920 π ερ ί αν ακ λ ήσ εω ς τ ης σ ύσ τ ασ ης τ ης Ε τ αιρ ί ας. Οι σ ω ρ ευ µ έν ες ζ ηµ ιές τ ης Ε τ αιρ ί ας χ ρ ηµ ατ οδ οτ ούν τ αι κ υ ρ ί ω ς µ έσ ω Οµ ί λ ου. Σ υ ν επ ώ ς, οι οικ ον οµ ικ ές κ ατ ασ τ ά σ εις δ εν π ερ ιλ αµ β ά ν ου ν αν αµ ορ φώ σ εις τ ω ν λ ογ ισ τ ικ ώ ν αξ ιώ ν π ου αφορ ούν σ τ ην αν ακ τ ησ ιµ ό τ ητ α κ αι π αρ ου σ ί ασ η τ ου εν ερ γ ητ ικ ού κ αι τ ου π αθ ητ ικ ού π ου εν δ εχ οµ έν ω ς θ α ήτ αν απ αρ αί τ ητ α αν η Ε τ αιρ ί α αδ υ ν ατ ούσ ε ν α σ υ ν εχ ί σ ει τ ις δ ρ ασ τ ηρ ιό τ ητ ές τ ης. Η ιοί κ ησ η τ ης Ε τ αιρ ί ας θ εω ρ εί ό τ ι η σ υ ν έχ ισ η τ ω ν δ ρ ασ τ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ε τ αιρ ί ας σ τ ο π ρ οβ λ επ τ ό µ έλ λ ον εί ν αι εξ ασ φαλ ισ µ έν η λ ό γ ω τ ης π αρ απ ά ν ω σ τ ήρ ιξ ης τ ου Οµ ί λ ου. 8

9 2. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ Ω Ν Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν -Σ υ ν έ χ ε ι α Φορολογία Η επ ιβ ά ρ υ ν σ η τ ω ν απ οτ ελ εσ µ ά τ ω ν µ ε φό ρ ο εισ οδ ήµ ατ ος αν τ ιπ ρ οσ ω π εύει τ ο ά θ ρ οισ µ α τ ου τ ρ έχ ον τ ος φό ρ ου εισ οδ ήµ ατ ος, τ ω ν φορ ολ ογ ικ ώ ν δ ιαφορ ώ ν π ρ οηγ ου µ έν ω ν χ ρ ήσ εω ν, τ ου φό ρ ου µ εγ ά λ ης ακ ί ν ητ ης π ερ ιου σ ί ας κ αι τ ης αν αβ αλ λ ό µ εν ης φορ ολ ογ ί ας. Η επ ιβ ά ρ υ ν σ η τ ου τ ρ έχ ον τ ος φό ρ ου εισ οδ ήµ ατ ος τ ης χ ρ ήσ ης β ασ ί ζ ετ αι σ τ ην κ αλ ύτ ερ η δ υ ν ατ ή εκ τ ί µ ησ η τ ης Ε τ αιρ ί ας γ ια τ ο φορ ολ ογ ητ έο κ έρ δ ος τ ης χ ρ ήσ ης. Το φορ ολ ογ ητ έο κ έρ δ ος δ ιαφέρ ει απ ό τ ο κ αθ αρ ό λ ογ ισ τ ικ ό κ έρ δ ος π ου εµ φαν ί ζ ετ αι σ τ α απ οτ ελ έσ µ ατ α δ ιό τ ι δ εν π ερ ιλ αµ β ά ν ει έσ οδ α ή έξ οδ α π ου φορ ολ ογ ούν τ αι ή εκ π ί π τ ου ν φορ ολ ογ ικ ά σ ε ά λ λ ες χ ρ ήσ εις κ αι επ ιπ λ έον απ οκ λ εί ει σ τ οιχ εί α π ου π οτ έ δ εν φορ ολ ογ ούν τ αι ή εκ π ί π τ ου ν φορ ολ ογ ικ ά. Ο φό ρ ος εισ οδ ήµ ατ ος υ π ολ ογ ί ζ ετ αι σ ύµ φω ν α µ ε τ ου ς ισ χ ύον τ ες φορ ολ ογ ικ ούς σ υ ν τ ελ εσ τ ές κ ατ ά τ ην ηµ ερ οµ ην ί α τ ου Ι σ ολ ογ ισ µ ού. Η αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α αν αγ ν ω ρ ί ζ ετ αι γ εν ικ ά γ ια ό λ ου ς τ ου ς ετ ερ οχ ρ ον ισ µ ούς (π ρ οσ ω ρ ιν ές δ ιαφορ ές) µ ετ αξ ύ τ ω ν λ ογ ισ τ ικ ώ ν αξ ιώ ν τ ω ν σ τ οιχ εί ω ν εν ερ γ ητ ικ ού κ αι π αθ ητ ικ ού σ τ ις οικ ον οµ ικ ές κ ατ ασ τ ά σ εις κ αι τ ω ν αν τ ί σ τ οιχ ω ν φορ ολ ογ ικ ώ ν β ά σ εω ν π ου χ ρ ησ ιµ οπ οιούν τ αι γ ια τ ον π ρ οσ δ ιορ ισ µ ό τ ω ν φορ ολ ογ ητ έω ν κ ερ δ ώ ν κ αι λ ογ ισ τ ικ οπ οιούν τ αι µ ε τ ην µ έθ οδ ο τ ης υ π οχ ρ έω σ ης µ ε β ά σ η τ ον Ι σ ολ ογ ισ µ ό, χ ρ ησ ιµ οπ οιώ ν τ ας τ ου ς φορ ολ ογ ικ ούς σ υ ν τ ελ εσ τ ές π ου αν αµ έν ον τ αι ν α ισ χ ύου ν σ τ ην π ερ ί οδ ο κ ατ ά τ ην οπ οί α θ α τ ακ τ οπ οιηθ εί η απ αί τ ησ η ή η υ π οχ ρ έω σ η. Υ π οχ ρ εώ σ εις απ ό αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α αν αγ ν ω ρ ί ζ ον τ αι γ εν ικ ά γ ια ό λ ου ς τ ου ς φορ ολ ογ ικ ούς ετ ερ οχ ρ ον ισ µ ούς, εν ώ οι απ αιτ ήσ εις απ ό αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α αν αγ ν ω ρ ί ζ ον τ αι σ τ ην έκ τ ασ η π ου εί ν αι π ιθ αν ό ό τ ι θ α υ π ά ρ χ ου ν µ ελ λ ον τ ικ ά φορ ολ ογ ητ έα κ έρ δ η έν αν τ ι τ ω ν οπ οί ω ν θ α εί ν αι δ υ ν ατ ό ν ν α χ ρ ησ ιµ οπ οιηθ ούν αυ τ ές οι απ αιτ ήσ εις. Υ π οχ ρ εώ σ εις απ ό αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α αν αγ ν ω ρ ί ζ ον τ αι γ ια π ρ οσ ω ρ ιν ές δ ιαφορ ές π ου π ρ οκ ύπ τ ου ν απ ό επ εν δ ύσ εις σ ε θ υ γ ατ ρ ικ ές κ αι σ υ ν δ εµ έν ες επ ιχ ειρ ήσ εις, κ αι σ υ µ φέρ ον τ α σ ε κ οιν οπ ρ αξ ί ες µ ε εξ αί ρ εσ η τ ις π ερ ιπ τ ώ σ εις ό π ου η Ε τ αιρ ί α µ π ορ εί ν α ελ έγ ξ ει τ ην αν τ ισ τ ρ οφή τ ω ν π ρ οσ ω ρ ιν ώ ν δ ιαφορ ώ ν κ αι εί ν αι π ιθ αν ό ό τ ι οι δ ιαφορ ές αυ τ ές δ εν θ α αν τ ισ τ ρ αφούν σ τ ο π ρ οβ λ επ ό µ εν ο µ έλ λ ον. Η λ ογ ισ τ ικ ή αξ ί α τ ης απ αί τ ησ ης απ ό αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α εξ ετ ά ζ ετ αι σ ε κ ά θ ε ηµ ερ οµ ην ί α σ ύν τ αξ ης Ι σ ολ ογ ισ µ ού κ αι µ ειώ ν ετ αι σ τ ην έκ τ ασ η π ου δ εν εί ν αι π λ έον π ιθ αν ό ό τ ι θ α υ π ά ρ χ ου ν αρ κ ετ ά φορ ολ ογ ητ έα κ έρ δ η π ου θ α επ ιτ ρ έψ ου ν τ ην αν ά κ τ ησ η αυ τ ού τ ου π ερ ιου σ ιακ ού σ τ οιχ εί ου εξ ολ οκ λ ήρ ου ή εν µ έρ ει. Η αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α υ π ολ ογ ί ζ ετ αι σ ύµ φω ν α µ ε τ ου ς φορ ολ ογ ικ ούς σ υ ν τ ελ εσ τ ές π ου αν αµ έν ετ αι ν α β ρ ί σ κ ον τ αι σ ε ισ χ ύ τ ην π ερ ί οδ ο π ου θ α υ λ οπ οιηθ εί η απ αί τ ησ η ή θ α δ ιακ αν ον ισ τ εί η υ π οχ ρ έω σ η. Η αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α χ ρ εώ ν ετ αι ή π ισ τ ώ ν ετ αι σ τ α απ οτ ελ έσ µ ατ α τ ης χ ρ ήσ ης, µ ε εξ αί ρ εσ η τ ις π ερ ιπ τ ώ σ εις εκ εί ν ες π ου αφορ ούν εγ γ ρ αφές π ου επ ηρ έασ αν κ ατ ευ θ εί αν σ τ ην Καθ αρ ή Θ έσ η οπ ό τ ε κ αι τ ο αν τ ί σ τ οιχ ο π οσ ό τ ης αν αβ αλ λ ό µ εν ης φορ ολ ογ ί ας π ου τ ις αφορ ά λ ογ ισ τ ικ οπ οιεί τ αι απ ευ θ εί ας σ τ ην Καθ αρ ή Θ έσ η. Οι υ π οχ ρ εώ σ εις κ αι οι απ αιτ ήσ εις απ ό αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α σ υ µ ψ ηφί ζ ον τ αι ό τ αν υ π ά ρ χ ει ν ό µ ιµ ο δ ικ αί ω µ α π ου επ ιτ ρ έπ ει ν α σ υ µ ψ ηφισ τ ούν τ ρ έχ ου σ ες φορ ολ ογ ικ ές απ αιτ ήσ εις µ ε τ ρ έχ ου σ ες φορ ολ ογ ικ ές υ π οχ ρ εώ σ εις κ αι ό τ αν αφορ ούν φό ρ ου ς εισ οδ ήµ ατ ος π ου έχ ου ν επ ιβ λ ηθ εί απ ό τ ην ί δ ια φορ ολ ογ ικ ή αρ χ ή κ αι η Ε τ αιρ ί α π ρ οτ ί θ ετ αι ν α δ ιευ θ ετ ήσ ει τ ις τ ρ έχ ου σ ες φορ ολ ογ ικ ές απ αιτ ήσ εις κ αι υ π οχ ρ εώ σ εις σ ε σ υ ν ολ ικ ή β ά σ η. 9

10 ω 2. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ Ω Ν Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν -Σ υ ν έ χ ε ι α Λ ο ι π ά Χ ρ ηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Σ τ ο ι χ ε ί α Τα χ ρ ηµ ατ οοικ ον οµ ικ ά π ερ ιου σ ιακ ά σ τ οιχ εί α κ αι υ π οχ ρ εώ σ εις αν αγ ν ω ρ ί ζ ον τ αι σ τ ον Ι σ ολ ογ ισ µ ό απ ό τ η σ τ ιγ µ ή π ου η Ε τ αιρ ί α κ αθ ί σ τ ατ αι σ υ µ β αλ λ ό µ εν ο µ έρ ος µ ιας τ έτ οιας σ ύµ β ασ ης χ ρ ηµ ατ οοικ ον οµ ικ ώ ν µ έσ ω ν. Π ε λ άτ ε ς κ α ι Λ ο ι π έ ς Βρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς Α π α ι τ ή σε ι ς π ά τ κ λ β ρ υ π ρ ό θ µ ν ά τ κ π σ ζ τ σ τ τ τ ί µ µ κ ά τ π ό τ ω ν ω ν π ρ λ ν γ τ υ χ ό ν Οι ελ ες αι οιπ ές αχ εσ ες απ αιτ ήσ εις εί αι οκ ες αι αρ ου ιά ον αι ην ον οµ ασ ικ ή ου ς αξ α, ειω έν ες ατ ο οσ απ αιτ ούµ εν οβ έψ εω ια επ ισ φαλ εί ς απ αιτ ήσ εις. Π ρ ο µ ηθ ε υ τ έ ς κ α ι Λ ο ι π ο ί Π ι στ ω τ έ ς Οι υ π οχ ρ εώ σ εις απ ό π ρ οµ ηθ ευ τ ές κ αι λ οιπ ούς π ισ τ ω τ ές εί ν αι ά τ οκ ες κ αι εµ φαν ί ζ ον τ αι σ τ ην ον οµ ασ τ ικ ή τ ου ς αξ ί α. Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς Οι π ρ οβ λ έψ εις σ χ ηµ ατ ί ζ ον τ αι ό τ αν η Ε τ αιρ ί α έχ ει π αρ ούσ α ν οµικ ή ή τ εκ µαιρ ό µεν η υ π οχ ρ έω σ η, ς απ οτ έλ εσ µα π αρ ελ θ ό ν τ ος γ εγ ον ό τ ος, κ αι π ιθ αν ολ ογ εί τ αι ό τ ι θ α απ αιτ ηθ εί εκ ρ οή οικ ον οµικ ού οφέλ ου ς γ ια τ ην τ ακ τ οπ οί ησ η αυ τ ής τ ης υ π οχ ρ έω σ ης. Οι π ρ οβ λ έψ εις επ ιµ ετ ρ ώ ν τ αι σ τ ην κ αλ ύτ ερ η δ υ ν ατ ή εκ τ ί µ ησ η σ τ ην οπ οί α κ ατ αλ ήγ ει η ιοί κ ησ η σ ε ό τ ι αφορ ά σ τ ο κ ό σ τ ος π ου θ α π ρ οκ ύψ ει γ ια τ ον δ ιακ αν ον ισ µ ό τ ης υ π οχ ρ έω σ ης π ου οφεί λ ετ αι τ ην ηµ ερ οµ ην ί α τ ου Ι σ ολ ογ ισ µ ού κ αι π ρ οεξ οφλ ούν τ αι σ τ ην π αρ ούσ α αξ ί α τ ου ς εφό σ ον η σ χ ετ ικ ή επ ί δ ρ ασ η τ ης π ρ οεξ ό φλ ησ ης εί ν αι σ ηµ αν τ ικ ή. 3. Κ Υ Ρ Ι Ε Σ Π Η Γ Ε Σ Α Β Ε Β Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ω Ν Οι κ ύρ ιες π ηγ ές αβ εβ αιό τ ητ ας αφορ ούν υ π οθ έσ εις π ου έγ ιν αν απ ό τ ην ιοί κ ησ η γ ια µ ελ λ ον τ ικ ές εξ ελ ί ξ εις σ ε ό τ ι αφορ ά τ ις λ ογ ισ τ ικ ές εκ τ ιµ ήσ εις γ ια τ ην αν ακ τ ησ ιµ ό τ ητ α τ ω ν απ αιτ ήσ εω ν απ ό αν αβ αλ λ ό µ εν η φορ ολ ογ ί α κ αι εν δ εχ ό µ εν ες ζ ηµ ί ες απ ό εκ κ ρ εµ οδ ικ ί ες κ αι επ ισ φά λ ειες. 10

11 4. Λ Ο Ι Π Ε Σ ΒΡ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ Το υ π ό λ οιπ ο τ ω ν λ οιπ ώ ν β ρ αχ υ π ρ ό θ εσ µ ω ν απ αιτ ήσ εω ν αφορ ά κ υ ρ ί ω ς σ ε Φ.Π.Α. σ υ µ ψ ηφισ τ έο σ ε επ ό µ εν ες χ ρ ήσ εις κ αι σ ε λ οιπ ούς π αρ ακ ρ ατ ούµ εν ου ς φό ρ ου ς. 5. Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Ε Σ Κ Α Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Π Ι Σ Τ Ω Τ Ε Σ Το υ π ό λ οιπ ο τ ω ν π ρ οµ ηθ ευ τ ώ ν κ αι λ οιπ ώ ν π ισ τ ω τ ώ ν αφορ ά απ οκ λ εισ τ ικ ά σ ε υ π οχ ρ έω σ η π ρ ος τ η µ ητ ρ ικ ή ετ αιρ ί α ΑΓ Ε Τ Ηρ ακ λ ής. 6. Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2004 Ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε κ δ έ ν κ α ι π λ ή ρ ω ς κ α τ α β λ η µ έ ν µ ε τ έ ς α ι κ ή ς α ξ ί α ς Ε υ ρ ώ α ν µ ε τ ή ο, οθ ο: οχ ον οµ στ 54,14 ά οχ Ε Ν Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ Οι φορ ολ ογ ικ ές υ π οχ ρ εώ σ εις τ ης ετ αιρ εί ας θ α ορ ισ τ ικ οπ οιηθ ούν ό τ αν θ α δ ιεν ερ γ ηθ εί ο αν τ ί σ τ οιχ ος φορ ολ ογ ικ ό ς έλ εγ χ ος απ ό τ ις αρ µ ό δ ιες φορ ολ ογ ικ ές αρ χ ές. Ε ί ν αι π ιθ αν ό ν απ ό τ ου ς π αρ απ ά ν ω φορ ολ ογ ικ ούς ελ έγ χ ου ς ν α π ρ οκ ύψ ου ν π ρ ό σ θ ετ οι φό ρ οι κ αι π ρ οσ αυ ξ ήσ εις π ου δ εν εί ν αι δ υ ν ατ ό ν ν α π ρ οβ λ εφθ ούν σ τ ο π αρ ό ν σ τ ά δ ιο µ ε εύλ ογ η ακ ρ ί β εια. Σ υ ν επ ώ ς δ εν έχ ου ν σ χ ηµ ατ ισ θ εί αν τ ί σ τ οιχ ες π ρ οβ λ έψ εις. Η Ε τ αιρ εί α εί ν αι αν έλ εγ κ τ η φορ ολ ογ ικ ά απ ό τ η χ ρ ήσ η 1995 ό π ου κ αι τ έθ ηκ ε σ ε εκ κ αθ ά ρ ισ η - εφό σ ον η π ερ ί οδ ος εκ κ αθ ά ρ ισ ης θ εω ρ εί τ αι εν ιαί α απ ό τ η φορ ολ ογ ικ ή ν οµ οθ εσ ί α. Τυ χ ό ν φορ ολ ογ ικ ές υ π οχ ρ εώ σ εις π ου θ α π ρ οκ ύψ ου ν απ ό τ ις αν έλ εγ κ τ ες φορ ολ ογ ικ ά χ ρ ήσ εις τ ης ετ αιρ εί ας θ α κ αλ υ φθ ούν απ ό τ ην Μ ητ ρ ικ ή Ε τ αιρ εί α. 11

12 Π ί ν α κ ε ς λ ο γ ι στ ι κ ώ ν π ρ ο σα ρ µ ο γ ώ ν γ ι α τ η συ µ φ ω ν ί α τ ης Κ α θ α ρ ή ς Θ έ σης σύ µ φ ω ν α µ ε τ α Ε λ λ ην ι κ ά Λ ο γ ι στ ι κ ά Π ρ ό τ υ π α κ α ι τ α ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ ηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Π λ ηρ ο φ ό ρ ησης Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 1/1/2005 Καθαρή θέ σ η έ ν αρξ η ς π ε ρι ό δ ο υ (Μ ε β ά σ η τ α Ε λ λ η ν ι κ ά Λ ο γ ι σ τ ι κ ά Πρό τ υ π α). (3.907) A. Ε ν σ ω µ ά τ ω σ η τ ω ν δ ι αφ ο ρώ ν µ ε τ αξ ύ Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν Προ τ ύ π ω ν κ αι.π.χ.π. Μεταφορά τω ν π ι σ τω τι κ ώ ν σ υ ν αλ λ αγ µ ατι κ ώ ν δ ι αφορώ ν απ ό τι ς λ οι π έ ς π ροβ λ έ ψ ει ς σ τη ν Κ αθ αρή Θ έ σ η 81 Καθαρή θέ σ η έ ν αρξ η ς χ ρήσ η ς (Μ ε β ά σ η τ α ΠΧΠ). (3.826) Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 1/1/2004 Καθαρή θέ σ η έ ν αρξ η ς π ε ρι ό δ ο υ (Μ ε β ά σ η τ α Ε λ λ η ν ι κ ά Λ ο γ ι σ τ ι κ ά Πρό τ υ π α). (3.907) A. Ε ν σ ω µ ά τ ω σ η τ ω ν δ ι αφ ο ρώ ν µ ε τ αξ ύ Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν Προ τ ύ π ω ν κ αι.π.χ.π. Μεταφορά τω ν π ι σ τω τι κ ώ ν σ υ ν αλ λ αγ µ ατι κ ώ ν δ ι αφορώ ν απ ό τι ς λ οι π έ ς π ροβ λ έ ψ ει ς σ τη ν Κ αθ αρή Θ έ σ η 81 Καθαρή θέ σ η έ ν αρξ η ς χ ρήσ η ς (Μ ε β ά σ η τ α ΠΧΠ). (3.826) 12

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004172616 2016-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές 8/4/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.922 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Θέμα: «Εργασίες διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα