ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 / 1 /2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 / 1 /2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 / 1 /2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ. οικ: 240 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ: 657 /13, 899,1251,1593, Τμήμα Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού 1692, 1887, 2074, 2308, 2416 Μ.Παρλαμά & Λεωφ. 62 Μαρτύρων , 3416, 3601, 3858 Τ.Κ , Ηράκλειο 4367,4614 Πληρ.: Μαρία Παντερή Τηλ Fax: Ηλ. Δ/νση: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων γεωτρήσεων-πηγών-πηγαδιών στην υδρογεωλογική λεκάνη: ΣΚΟΠΗ- ΠΡΑΙΣΟΥ, Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου» (αφορά υφιστάμενο έργο χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση), του φορέα Δ. Σητείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν. 4280/ (ΦΕΚ-159 Α/8-8-14) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 2. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 3. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2040/98 (ΦΕΚ 70/Α) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων». 1

2 4. Το Ν.3028/2022 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 5. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280Α/ ) «Για την προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 6. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ. Κλιματικής Αλλαγής». 8. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 35 αυτού. 9. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 190/Α/ ): «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 10. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/ ): «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 11. Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86». 12. Την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1077/Β/) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.,σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 13. Της με αρ. οικ / (ΦΕΚ 2878/Β) Κ.Υ.Α. «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» 14. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1440), «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1190), την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1881) και την αριθμ. οικ. ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1137). 15. Την ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α /209-11)» και τροποποίηση αυτής με την υπ αρ ΥΑ (ΦΕΚ Β 1565/ ). 2

3 16. Τη με αριθ. 148 (ΦΕΚ 303/Β/ ) Απόφαση του ΓΓΠΚ «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα στις χρήσεις της Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της με αριθ (ΦΕΚ 1333/Β/ ). 17. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσεις νερού». 18. Το Προσχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, Ιούλιος Τη με αρ. πρωτ.: 657/ αίτηση του μελετητή με την οποία κατέθεσε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. 20. Το με αρ.πρωτ.657/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία (Πράξεις Χαρακτηρισμού εκτάσεων των υδροληψιών, προηγούμενες αδειοδοτήσεις, Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εδική Οικολογική Αξιολόγηση, παροχές υδροληψιών κτλ). 21. Το με αρ.πρωτ.οικ: 2899/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία. (Τοπογραφικά Σχέδια που συνοδεύουν τις Πράξεις Χαρακτηρισμού των εκτάσεων, βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων, παροχές γεωτρήσεων κ.α. στοιχεία των υδροληψιών υπό μορφή Πίνακα). 22. Το με αρ.πρωτ. 1908/ έγγραφο της ΚΔ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, δεδομένου ότι οι γεωτρήσεις έχουν λάβει εγκρίσεις παλαιότερα από την υπηρεσία, μετά από αυτοψίες και οι πηγές και τα πηγάδια βρίσκονται εκτός κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου αρμοδιότητος τους. 23. Το με αρ.πρωτ. 1691/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, με το οποίο εκφράζει θετική άποψη για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου, (76) εβδομήντα έξι υφιστάμενων γεωτρήσεων, (17) δεκαεπτά πηγών και (3) τριών πηγαδιών, καθώς δεν εντοπίζονται κτίσματα χαρακτηρισμένα ως Νεώτερα Μνημεία τα οποία να προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.3028/ Το με αρ.πρωτ. 3875/ έγγραφο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για τη λειτουργία του έργου. Στην ευρύτερη περιοχή όλων των γεωτρήσεων υπάρχουν διάσπαρτες αρχαιότητες δικής τους αρμοδιότητας, που όμως δεν προκαλούν σ αυτά όχληση ή βλάβη. 25. Τη με αρ. πρωτ. 1251/ Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ. αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του Δήμου Σητείας που ζητήθηκαν με το (20) σχετικό. 26. Το με αρ. πρωτ. 1251/ έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο έγινε η διαβίβαση της ΜΠΕ του έργου του θέματος προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νση Υδάτων, Περιφερειακό Συμβούλιο, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Π.Ε. Λασιθίου, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - (ΕΧΩΠ) Π.Ε. Λασιθίου προκειμένου αυτές να εκφράσουν οι απόψεις τους. 3

4 27. Το με αρ. πρωτ. 199/ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου περί μη ύπαρξης διαθέσιμων εκτάσεων. 28. Το με αρ. πρωτ. 1078/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι στο Δήμο Σητείας υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, όμως θεωρείται ότι οι γεωτρήσειςπηγάδια-πηγές είναι υφιστάμενα και δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν. 29. Το με αρ. πρωτ / (αρ.πρωτ. 1593/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.) έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την αποστολή της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο για τη δημοσιοποίηση της μελέτης του έργου του θέματος. 30. Το με αρ. πρωτ. οικ: 1887/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στο ΜΦΙ Κρήτης, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του. 31. Το με αρ.πρωτ. 976/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων (αρ.πρωτ. 1692/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ.), για το εν θέματι έργο, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά με τις εξής προϋποθέσεις: Α. να μη μεταβληθεί ο συνολικός ετήσιος αντλούμενος όγκος νερού από κάθε υδροληπτικό έργο. Β. να μη μεταβληθούν οι εκμεταλλεύσιμες παροχές των υδροληπτικών έργων και Γ. να γίνεται τακτικός έλεγχος των παράκτιων υδροφορέων με μετρήσεις στάθμης και αλατότητας για την αποφυγή τυχόν υποβάθμισής των. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ οι γεωτρήσεις είναι ομαδοποιημένες σε πέντε υδρογεωλογικές λεκάνες, που καταλαμβάνουν όλη την έκταση του Δ. Σητείας, όπως παρακάτω: Υδρογεωλογική λεκάνη Χαμέζι - Λάστρος στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά 20 υδροληπτικά έργα από τα οποία τα 18 είναι γεωτρήσεις και τα 2 πηγάδια. Τα 19 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 1 για υδρευτική. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού από τη λεκάνη αυτή υπολογίζεται σε κμ με κυμαινόμενες ωριαίες παροχές από 2-60 κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Σκοπή Πραισού στην οποία περιλαμβάνονται 21 υδροληπτικά έργα από τα οποία 20 είναι γεωτρήσεις και 1 πηγή. Όλα τα υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ με κυμαινόμενες παροχές από5-65κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Παλαίκαστρο-Ζάκρος στην οποία περιλαμβάνονται 12 υδροληπτικά έργα από τα οποία 10 είναι γεωτρήσεις και 2 πηγές. Τα 9 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 3 για υδρευτική. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ με κυμαινόμενες παροχές από 1-85κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Χανδρά-Ζήρος στην οποία περιλαμβάνονται 11 υδροληπτικά έργα από τα οποία 9 είναι γεωτρήσεις, 1 πηγή και 1 πηγάδι. Τα 9 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 2 για υδρευτική. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ με κυμαινόμενες παροχές από 2-50κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Μακρύ Γιαλός στην οποία περιλαμβάνονται 32 υδροληπτικά έργα από τα οποία 19 είναι γεωτρήσεις, και 13 πηγές. Τα 27 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 1 για υδρευτική και 4 για μικτή χρήση. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι με κυμαινόμενες παροχές από 1-80κμ. Συνολικά πρόκειται για 96 υδροληπτικά έργα στις αναφερόμενες λεκάνες, από τα οποία 76 είναι γεωτρήσεις, 17 είναι πηγές και 3 πηγάδια από τα οποία 85 αγροτικής χρήσης, 7 υδρευτικής και 4 μικτής χρήσης, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ. Ο 4

5 συνολικός αντλούμενος ετήσιος όγκος νερού και από τις πέντε υδρογεωλογικές λεκάνες είναι της τάξεως των κμ. 32. Το από 70739/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ., Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε. Λασιθίου, με το οποίο εκφράζει θετική άποψη επί της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1. Για τις πηγές να υπάρξουν μέτρα προστασίας που αφορούν περιορισμό γεωργικών κτηνοτροφικών και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ανθρώπινες επεμβάσεις, καθώς και δέσμευση 15-20% της συνολικής απόδοσης της απολήψιμης παροχής ως οικολογική παροχή για τροφοδοσία στο οικοσύστημα. Επίσης να γίνει προστατευτική περίφραξη σε ελάχιστη ακτίνα 10 μέτρων, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν τυχόν καλλιέργειες περιμετρικά και κυρίως ανάντη σε ακτίνα 20 μέτρων, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που επιδρά στον εδαφικό ορίζοντα και στην ακόρεστη ζώνη. Η ζώνη προστασίας προφυλάσσει τον άμεσο χώρο γύρω από το υδροληπτικό έργο από κάθε μορφή επίδρασης που μπορεί να προκύψει από επιφανειακούς παράγοντες. 2. Να ληφθεί υπόψη ότι οι αναφερόμενες υδρογεωτρήσεις που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ιτάνου ιδιαίτερα αυτές που αξιοποιούν τον καρστικό υδροφορέα Παλαικάστρου Καρυδίου αποτελούν ένα τμήμα του συνόλου των υφιστάμενων έργων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, αφού υπάρχουν αρκετές γεωτρήσεις φορέων (Α.Σ. Καρυδίου) ή ιδιωτών (Μαυρέλης Δημητρίου Κουνελάκη κλπ) ή ομάδων παραγωγών (ομάδες Φωτεινάκη) ή εταιρειών Loyalward, J&P κλπ, που λειτουργούν, ή πρόκειται να λειτουργήσουν, συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει συνολική αξιολόγηση στις σωρευτικές επιπτώσεις και αλληλοεπιδράσεις των υδροληπτικών έργων. Παρά το γεγονός ότι η ετήσια τροφοδοσία είναι πολλαπλάσια των ρυθμιστικών αποθεμάτων πρέπει να προσθέσουμε εκτός από τις απολήψεις από υδρομαστευτικά έργα και τις φυσικές εκφορτίσεις μέσω πηγών προς την θάλασσα και προς υποκείμενα η γειτονικά υδροφόρα συστήματα. 3. Το υπό κατάρτιση Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων της Κρήτης να αξιολογήσει συνολικά την κατάσταση του κάθε συστήματος, επομένως και τα συνολικά αλλά και ρυθμιστικά αποθέματα του καρστικού υδροφορέα Παλαικάστρου Ζάκρου, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες πιέσεις από τις διαφαινόμενες επενδύσεις που θα ανακύψουν μελλοντικά, με αύξηση της ζήτησης του νερού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν περιοριστικοί όροι περιστολής των αντλήσεων προς αποφυγή φαινόμενων υποβάθμισης των υδάτινων πόρων, κυρίως από υφαλμύρινση της ευρύτερης περιοχής του θέματος. 4. Η υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Σπηλιάρα» της Τ.Κ. Ζήρου (οικισμός Ξερόκαμπος), λόγω ότι προέχει η καλή ποιότητα νερού για την ύδρευση του οικισμού Ξερόκαμπος και προκειμένου να αποφευχθεί η τάση υφαλμύρινσης που διακρίνει τον υδροφορέα θα πρέπει να μειώσει την παροχή της στα 10 κ.μ. αυξάνοντας αναλόγως τις ώρες 24ωρης λειτουργίας. 5. Να συνταχθεί ειδική οικολογική αξιολόγηση για τα υδροληπτικά έργα που ευρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών NATURA. (Γεωτρήσεις Βιτσιλοκάθισμα Αδιάβατος κλπ). 6. Να υπάρξει λελογισμένη χρήση στην κατανάλωση του νερού με καταγραφή των πραγματικών καλλιεργούμενων των εκτάσεων και το είδος καλλιέργειας στο σύνολο τους καθώς και τον φορέα που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτές, ώστε η διαστασιολόγηση των αναγκών ανά κατηγορία χρήσης να προσεγγίζει ακριβή στοιχεία, χωρίς επικαλύψεις φορέων κλπ. 7. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού με δειγματοληψίες και μετρήσεις βασικών παραμέτρων, (στάθμη νερού, αγωγιμότητα, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις) τουλάχιστον 2 φορές ετησίως, με κοινοποίηση των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υδάτων. 8. Να τοποθετηθούν όπου δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν κεντρικά υδρόμετρα στην κεφαλή των έργων, ώστε να καταγράφονται οι αντλούμενες ποσότητες νερού και 5

6 να ελέγχονται τόσο ο τρόπος άρδευσης, όσο και οι απώλειες των δικτύων μεταφοράς νερού. 9. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που αφορούν την ασφάλεια των έργων και των εγκαταστάσεων ( περίφραξη ασφαλές, κλειστό σκέπαστρο πηγαδιού - προστασία ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης σε οικίσκο ή PILAR). 33. Τη με αριθ. 5/2001 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό ) που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την έκφραση γνώμης επί των Μ.Π.Ε. 34. Το με αρ. πρωτ. οικ / διαβιβαστικό της Περιφέρειας Κρήτης - Τμήμα Συλλογικών Οργάνων (αρ.πρωτ. 2416/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ.) που συνοδεύει το απόσπασμα του πρακτικού Νο 8 / (Απόφαση 60/2014 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό όρους, που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα. 35. Το με αρ.πρωτ. 2581/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Λασιθίου (αρ.πρωτ. 3416/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.), με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση της Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Λασιθίου, υπό προϋποθέσεις (Πρακτικό Νο 7/ ). 36. Το με αρ. πρωτ. 197/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου ότι η γεώτρηση στη θέση Καρίδι 1 Τ.Δ. Καρυδίου είναι διακριτή στις αεροφωτογραφίες το 1945 και βρίσκεται επί χωματόδρομου σε απόσταση 22 μ από τον αγροτικό δρόμο Μιτάτου- Καρυδίου και επί έκτασης που δε διέπεται από τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας. 37. Το με αρ. πρωτ. 1794/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με θέμα χαρακτηρισμός έκτασης, με το οποίο μας πληροφορεί για τις εκτάσεις που αφορούν το έργο του θέματος, που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργικές: με την υπ αριθ. 3934/ αυτεπάγγελτη Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών, η οποία κατέστη οριστική και αμετάκλητη με το αρ. πρωτ. 32/ /8 έγγραφο της Δ/νσης Δασών, την υπ αριθ. 371/ αυτεπάγγελτη Πράξη Χαρακτηρισμού, η οποία έχει τελεσιδικήσει με το αρ.πρωτ. 2760/ έγγραφο, υπ αριθ. 2736/ αυτεπάγγελτη Πράξη Χαρακτηρισμού, η οποία έχει τελεσιδικήσει με το αρ.πρωτ. 4077/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου. 38. Τη με αρ. πρωτ. 1728/ Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεων, όπως αποτυπώνονται στα 43 τοπογραφικά διαγράμματα του υπαλλήλου του Δ.Σητείας και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, και στα οποία σημειώνεται ότι οι πηγές δεν αποχαρακτηρίζονται, γιατί δε γίνεται κανενός είδους παρέμβαση πλέον σ αυτές. 39. Το με αρ. πρωτ.3291/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με το οποίο βεβαιώνεται η μη ύπαρξη υποβολής αντιρρήσεων και επομένως η (38) σχετική 6

7 πράξη μπορεί να καταστεί τελεσίδικη για τις εκτάσεις συνολικού εμβαδού τ.μ. ως εξής: Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 801.τ.μ. με περιμετρικά στοιχεία όπως ορίζονται στην ανωτέρω σχετική πράξη ως εκτάσεις μη διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπαγόμενες στο άρθρο 6 παρ. 6. εδ α του Ν/998/79. Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 252,00 τ.μ. με περιμετρικά στοιχεία όπως ορίζονται στην ανωτέρω σχετική πράξη ως χορτολιβαδικές εκτάσεις υπαγόμενες στο άρθ. 3 παρ. 6 εδ.β που σύμφωνα με την παρ. 7 το ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 3208/2003 τελεί υπό διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας. Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 467,00 τ.μ. με περιμετρικά σημεία, όπως ορίζονται στην ανωτέρω πράξη χαρακτηρισμού ως δασικές εκτάσεις υπαγόμενες στο άρ. 3 παρ. 2 του Ν. 998/79 κατατασσόμενες στο άρθ.4 παρ 1 εδ. Ε του Ν. 998/79. Η ανωτέρω Πράξη έχει καταστεί τελεσίδικη, αφού έχει παρέλθει το προβλεπόμενο απ το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν.998/79 χρονικό διάστημα χωρίς να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ 3 του Ν. 998/79 Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α Ν. Λασιθίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον οποιασδήποτε αρχής με σκοπό την πιστοποίηση του χαρακτήρα της έκτασης. 40. Το με αρ. πρωτ. 2565/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με το οποίο «συμφωνεί για την ανανέωση των αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων-πηγών και πηγαδιών του Δήμου όπως αυτά αποτυπώνονται στα αποσπάσματα του τοπογραφικού χάρτη που συνοδεύουν την αίτηση». Όσον αφορά το χαρακτηρισμό των εκτάσεων η υπηρεσία έχει εκδώσει τη με αρ. πρωτ. 1728/ Πράξη Χαρακτηρισμού. 41. Το με αρ. πρωτ. 495/ (αρ.πρωτ. 2074/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.) έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών προς τη Δ/νση Δασών Λασιθίου με το οποίο ζητά να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15277/2012 άρθ.3 παρ. β, προκειμένου η Υπηρεσία να εκφράσει τις τελικές απόψεις προς την ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΑΔΚ. 42. Το με αρ. πρωτ. 1752/ (αρ.πρωτ. 3601/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.) έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση λειτουργίας των 20 υφιστάμενων γεωτρήσεων περιφέρειας Δ. Σητείας, που βρίσκονται εντός δασικών εν γένει εκτάσεων με τους κάτωθι όρους: Να γίνει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. 7

8 Να ληφθούν τα απαραίτητα αντιπυρικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς στις παρακείμενες δασικές εν γένει εκτάσεις. Αν για οποιαδήποτε τεχνικά αποδεκτό λόγο η επιφάνεια επέμβασης στις δασικές εν γένει εκτάσεις απαιτείται νε τροποποιηθεί ο Δήμος Σητείας υποχρεούται να επανέλθει με νέο αίτημα και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας άλλως θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη επέμβαση εντός δασικής εν γένει έκτασης. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. Η παρούσα παρέχεται χωρίς το Δημόσιο να φέρει ευθύνη σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου των εκτάσεων επί των οποίων βρίσκονται οι ήδη υφιστάμενες είκοσι γεωτρήσεις. 43. Το με αρ. πρωτ. 1298/ (αρ.πρωτ. 3858/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.) έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, σύμφωνα με το οποίο εκφράζονται οι τελικές απόψεις επί της ΜΠΕ, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος. Γενικά: Για τις εκτάσεις στις οποίες χωροθετούνται οι γεωτρήσεις, σύμφωνα με την αριθμό 1752/ γνωμοδότηση της Δ.Δ. Λασιθίου ισχύουν τα εξής: - (59) γεωτρήσεις βρίσκονται εντός εκτάσεων του άρθρου 3 παρ. 6 α Ν.998/79 όπως ισχύει, μη διεπόμενων από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. - (7) γεωτρήσεις βρίσκονται εντός δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων του άρθ. 3 παρ. 6β και 7 Ν.998/79 όπως ισχύει που αποτελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής Υπηρεσίας και - (13) γεωτρήσεις βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων του άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 998/79 όπως ισχύει, που επίσης τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής Υπηρεσίας. Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων αυτών προκύπτει από Πράξεις Χαρακτηρισμού της Δ.Δ. Λασιθίου, που έχουν τελεσιδικήσει (1728/ , 3934/ , 371/ και 2736/ Πράξεις Χαρακτηρισμού). Όσον αφορά στις 20 υφιστάμενες γεωτρήσεις που βρίσκονται εντός των εκτάσεων που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση των εργασιών που απαιτούνται και προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα μέτρα όροι και περιορισμοί: Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης που γύρω από το έργο να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή, έτσι ώστε μα μην υπάρξει επίπτωση στη φυσιογνωμία της περιοχή και στη αισθητική του τοπίου. 8

9 Να αποκατασταθεί η βλάστηση των τμημάτων που θα αλλοιωθούν με την εφαρμογή ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης εγκεκριμένης από τη αρμόδια δασική αρχή. Να μη γίνεται εναπόθεση των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν (από εκσκαφές) σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και ρέματα. Να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής και μέτρα γενικά για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. Απαγορεύεται η μεταβολή της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ο σκοπός της υποβληθείσας μελέτης ή δε τηρηθούν τα προτεινόμενα η έκαστη να επανέλθει στην διαχείριση της δασικής υπηρεσίας. Αν για οποιαδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η περιοχή της επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα έκταση ο Δήμος Σητείας υποχρεούται να επανέλθει με νέο αίτημα του στη Δ.Δ.Λασιθίου άλλως θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη επέμβαση. Σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων όπου βρίσκονται οι 20 γεωτρήσεις το δημόσιο δε φέρει ευθύνη. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου να ανατεθεί στη Δ.Δ.Λασιθίου. Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις σχετικές Πράξεις Χαρακτηρισμού της Δ.Δ.Λασιθίου. 44. Το με αρ. πρωτ. 9491/ (αρ. πρωτ. 2308/ ) έγγραφο του Δ. Ιεράπετρας με θέμα: Ένσταση κατά της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 45. Το με αρ. πρωτ. 4970/ (αρ. πρωτ. 2910/ ) έγγραφο του Δ. Σητείας με θέμα: Ένσταση κατά της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 46. Το γεγονός ότι το ΜΦΙ Κρήτης δεν γνωμοδότησε επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 47. Τη με αρ. πρωτ. 3150/ Απόφαση ΓΓΑΔΚ «Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Α.Δ.Κ (ΠΕΣΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 2436/ όμοιά της με θέμα «Ανασυγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 48. Το με αρ. πρωτ. 4367/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ. προς το ΠΕΣΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε η εισήγηση για το έργο του θέματος. 49. Το με αρ. πρωτ. οικ. 19/ (αρ. πρωτ. 4614/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ.) διαβιβαστικό του ΠΕ.Σ.Π.Α., που συνοδεύει το Πρακτικό Νο6 (θέμα 5 ο ) με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 9

10 50. Τη με αρ. πρωτ οικ / Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/10». 51. Το γεγονός ότι το έργο αφενός είναι υφιστάμενο χωρίς να διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους. 52. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος εξετάστηκε όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 9 του Ν.4014/11 και έχει τη σύμφωνη γνώμη του ΠΕ.Σ.Π.Α. 53. Τη με αριθ. πρωτ. 201/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, των Τμημάτων αυτών καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 54. Τη με αριθ. πρωτ: 373/ (ΦΕΚ 459/Β/ ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 55. Τη με αριθμό οικ.18627/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον «Ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». (ΑΔΑ 7Ρ79ΟΡ1Θ-395). Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων γεωτρήσεων πηγαδιών-πηγών στην υδρογεωλογική λεκάνη: ΣΚΟΠΗ-ΠΡΑΙΣΟΥ, Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου» η εφαρμογή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του. Α) Περιγραφή έργου Το έργο εμπίπτει σύμφωνα με τη (15) σχετική ΚΥΑ στην Ομάδα 2η Υδραυλικά Έργα, Κατηγορία Α, Υποκατηγορία ΙΙ με Α/Α 6 Υδρογεωτρήσεις και φρεάτια κάθε χρήσης και ακολουθήθηκε η διαδικασία της υποκατηγορίας Α2 (άρθ. 4 του Ν.4014/11). Το έργο αφορά τις υδροληψίες στην Υδρογεωλογική λεκάνη Σκοπή Πραισού στην οποία περιλαμβάνονται 21 υδροληπτικά έργα από τα οποία 20 είναι γεωτρήσεις και 1 πηγή. Όλα τα υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση. Ο συνολικός ετήσιος 10

11 απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ. Το έργο εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες που αφορούν συνολικά στρ. ελαιοκαλλιέργειες, 655 στρ. οινάμπελο, 855 στρ υπαίθριων κηπευτικών και εσπεριδοειδών. Οι συντεταγμένες των θέσεων των υδροληψιών σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα: 11

12 α/α Περιγραφή ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ '87 Χ Ψ Ολικό βάθος διάτρησης Βάθος τοποθέτησης Παροχή γεώτρησης 1 ΔΙΧΑΛΑ ΣΚΟΠΗΣ ,00 m 120,00 m 35 m3/h 2 ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΚΟΠΗΣ ,00 m 154,00 m 35 m3/h 3 ΠΡΙΝΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ,00 m 150,00 m 25 m3/h 4 ΓΚΥΡΛΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ,00 m 70,00 m 20 m3/h 5 ΣΑΝΤΑΛΙ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ ,00 m 150,00 m 30 m3/h 6 ΜΕΣΑ ΣΙΤΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ ,00 m 250,00 m 50 m3/h 7 ΠΛΑΚΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ,00 m 150,00 m 45 m3/h 8 ΜΠΟΥΧΑΛΕ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ,00 m 78,50 m 45 m3/h 9 ΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ,00 m 172,00 m 50 m3/h 10 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΙΣΟΥ ,00 m 55,00 m 55 m3/h 11 ΒΡΟΛΙΜΕΣ ΠΡΑΙΣΟΥ ,00 m 160,00 m 35 m3/h 12 ΕΠ. ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 80,00 m 30 m3/h 13 ΚΑΜΙΝΙ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 170,00 m 50 m3/h 14 ΣΚΟΥΡ. ΣΩΠΑΤΑ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 170,00 m 65 m3/h 15 ΣΩΠΑΤΑ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 172,00 m 40 m3/h 16 ΧΕΛΙΔΩΝΙΕΣ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 58,00 m 50 m3/h 17 ΠΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ,00 m 160,00 m 20 m3/h ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ m3 / έτος Ώρες λειτουργίας υδροληψίας/ημέρα / / / /

13 18 ΚΟΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ,00 m 150,00 m 25 m3/h ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ,00 m 161,00 m 30 m3/h ΠΑΡΑΔΙΣΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 m 40 m3/h ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ m3/h (ΠΗΓΗ) ΣΥΝΟΛΟ

14 Α1) Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα των γεωτρήσεων Σύμφωνα με το Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης οι υδροληψίες της υδρογεωλογικής λεκάνης ΧΑΜΕΖΙ-ΛΑΣΤΡΟΣ ως επί τω πλείστο εμπίπτουν: - ΣΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΡΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (με κωδικό GR ) και περιλαμβάνει τον προσχωματικό και νεογενή υδροφόρο της περιοχής Σκοπής-Σητείας-Ρούσας Εκκλησιάς. Η ποσοτική κατάσταση του ΥΣ χαρακτηρίζεται (από το Προσχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΣ Κρήτης) κακή, όπως και η κατάσταση του υδροφορέα. Υψηλές τιμές ιόντων χλωρίου έχουν καταγραφεί στις γεωτρήσεις ΑΛ 15, ΑΛ 16 και ΑΛ ΣΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΖΗΡΟΥ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ (GR ) Το σύστημα GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μαργαϊκοί (υφαλογενείς) ασβεστόλιθοι) και τεταρτογενών (χαλίκων, κροκαλών άμμων) αποθέσεων περιοχής Σητείας Παπαγιαννάδων Ζήρου-Αγ. Τριάδας. Οι σημαντικότεροι υδροφορείς από πλευράς αποθεμάτων και αφορούν στην περιοχή μελέτης είναι οι παρακάτω: α. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΩΝΙΑΣ Οι υδροφόροι ορίζοντες Πισκοκεφάλου Μαρωνιάς αναπτύσσονται κυρίως σε κροκαλοπαγή και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Λόγω και της νεοτεκτονικής δραστηριότητας στην περιοχή έχει διακοπεί η συνέχεια των υδροφορέων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών τοπικών υδροφόρων οριζόντων, σε διαφορετικά υψόμετρα και με ποικίλο δυναμικό. Οι ετήσιες απολήψεις εκτιμώνται στην τάξη του ενός εκατ. κ.μ. Στους περισσότερους υδροφόρους παρατηρείται αναπλήρωση του δυναμικού τους και μόνο σε λίγους εντοπίζεται μια σταδιακή ταπείνωση της στάθμης τους. β. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο υδροφόρος ορίζοντας της πηγής Αγίου Γεωργίου αναβλύζει σε υψόμετρο 272 μέτρων περίπου. Με βάση παλαιότερα στοιχεία, οι εκροές της πηγής ήταν της τάξεως των 0,8 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος. Σήμερα, λόγω των απολήψεων και των διαρροών από τις δυο γεωτρήσεις, που λειτουργούν στον υδροφόρο καταγράφεται σημαντική μείωση των παροχών της πηγής. Επίσης η υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου των ανθρακικών πετρωμάτων του καλύμματος της Τρίπολης στην περιοχή Συκιάς, συνεπάγεται τη σημαντική μείωση της τροφοδότησης του υδροφόρου της πηγής Αγίου Γεωργίου. - ΣΤΟ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ-ΜΑΡΩΝΙΑΣ Οι πλέον σημαντικοί υδροφόροι του συστήματος GR αναπτύσσονται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης ως ακολούθως: α. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο υδροφόρος ορίζοντας Συκιάς Αγίου Γεωργίου αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος τη ζώνης Τρίπολης, που βρίσκονται βορειοδυτικά της Συκιάς και δυτικά του Αγίου Γεωργίου, σε έκταση 8 km2. Σημαντικό μέρος του νερού που κατεισδύει στον υδροφορέα, μεταγγίζεται στις νεογενείς αποθέσεις και τροφοδοτεί αξιόλογους υδροφόρους όπως αυτόν του Αγίου Γεωργίου, που εκδηλώνεται με την ομώνυμη πηγή. Ο υδροφόρος υφίσταται εκμετάλλευση για αρδευτική χρήση, με απολήψεις, που υπολογίζονται περίπου σε 1,28 εκατ. κ.μ. νερού ανά υδρολογικό έτος. 13

15 Το ισοζύγιο του υδροφόρου είναι αρνητικό και παρατηρείται σταδιακή πτώση της υδροστατικής του στάθμης. Για την αποκατάσταση της ισορροπίας απαιτείται η ελάττωση των απολήψεων και η διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού του. Η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περιοχή του υδροφορέα υπολογίζεται σε 750 mm περίπου. β. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Ο υδροφόρος ορίζοντας Αχλαδίων αναπτύσσεται σε πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης νότια του οικισμού των Αχλαδίων. Οι απολήψεις, με γεωτρήσεις στο βορειοανατολικό μέτωπο του υδροφόρου, δεν ξεπερνούν το ένα εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατεισδύσεων στον υδροφορέα εκτιμάται ότι μεταγγίζεται πλευρικά και τροφοδοτεί γειτονικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, το πιθανότερο, τις νεογενείς αποθέσεις που βρίσκονται νοτιοανατολικά. Η ποιότητα του νερού είναι καλή. Β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος Β.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης. Οι θέσεις των έργων της υδρογεωλογικής λεκάνης ΣΚΟΠΗΣ-ΠΡΑΙΣΟΥ βρίσκονται εντός Δ.Δ Σητείας, Δ. Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου και εμπίπτουν στις διατάξεις του ΓΠΣ Σητείας. Οι γεωτρήσεις στις θέσεις «ΜΕΣΑ ΣΙΤΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ», «ΠΛΑΚΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ», εμπίπτουν σε χορτολιβαδική έκταση, υπαγόμενη στο άρθ 3, παρ.2 του Ν.998/79, και κατατάσσονται στο άρθ 4 παρ.1 εδ ε του Ν. 998/79, σύμφωνα με τη 1728/ Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης. Οι υπόλοιπες θέσεις των υδροληψιών αφορούν εκτάσεις μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας χαρακτηρισμένες, είτε από τη αρ. πρωτ.1728/ Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης, είτε αυτεπάγγελτα με τη αρ. πρωτ.3934/ Πράξη Χαρακτηρισμού. Β.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου. Οι θέσεις των υδροληψιών δεν εμπίπτουν σε περιοχές που προστατεύονται και ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, ούτε στις διατάξεις κάποιου καθεστώτος προστασίας (Ν.1650/86, Ν.3937/11). Γ) Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος. Γ1. Αέρια απόβλητα: Δεν τίθεται θέμα καθορισμού ορίων, εφόσον δεν πραγματοποιείται εκπομπή αέριων ρύπων κατά τη λειτουργία του έργου. Γ2. Υγρά απόβλητα: Το ίδιο με παραπάνω Γ3. Στερεά απόβλητα: Το ίδιο με παραπάνω. 14

16 Γ4. Σε ό,τι αφορά στην εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 2 του Π.Δ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/ Α/ ). Ειδικότερα ως μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θορύβου τίθενται τα 65 db (A) μετρημένα στο όριο του οικοπέδου της εγκατάστασης. Δ. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δ1. Γενικές ρυθμίσεις: 1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). 2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 3. O φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση. 4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση της παρούσας, να γίνει μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από την αρμόδια υπηρεσία Υδάτων. 5. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στη κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Υπηρεσία. Δ2. Φάση κατασκευής του έργου: Δεν προβλέπονται κατασκευές έργων αφού πρόκειται για υφιστάμενα κατασκευασμένα έργα. Δ3. Φάση λειτουργίας του έργου Δ.3.1. Το έργο ή δραστηριότητα δε θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή και τη λειτουργία του. Δ.3.2. Να τοποθετηθεί μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο στην κεφαλή του σημείου υδροληψίας με κοινοποίηση του σειριακού αριθμού στη Δ/νση Υδάτων ή να τηρούνται στοιχεία της καταγραφής του μετρητή και της ετήσιας κατανάλωσης ηλ. ρεύματος. Επιπλέον, θα πρέπει να τοποθετηθεί υδρόμετρο του ίδιου είδους για τη μέτρηση της αποδιδόμενης οικολογικής παροχής στην περίπτωση άντλησης νερού από πηγές. 15

17 Δ.3.3. Εφόσον υφίσταται ή δύναται να τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας, να ελέγχεται με τη χρήση σταθμήμετρου η στάθμη του υδροφορέα διαχρονικά, ώστε να είναι δυνατή η επαναξιολόγηση της δυναμικότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών του υδροφορέα και να παίρνονται τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα. Δ.3.4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας ο δικαιούχος/χρήστης της υδροληψίας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις καθ ύλην αρμόδιες αρχές. Δ.3.5. Ο φορέας του έργου να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους της ποιότητας του νερού της γεώτρησης, για να διαπιστώνεται η καταλληλότητα του νερού, καθώς και της στάθμης ηρεμίας και άντλησης του νερού. Όλα τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων και μετρήσεων θα πρέπει να κοινοποιούνται: στη Δ/νση Υδάτων ΑΔΚ, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης. Δ.3.6. Όλες οι σχετικές αναλύσεις (τουλάχιστον: pη, ηλ. αγωγιμότητα, χλωριόντα, θειικά, σκληρότητα, νιτρικά) να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 150/ΙEC ή άλλο ισοδύναμο), σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Η.Π.38317/1621/Ε103/ (ΦΕΚ 1977/Β). Δ.3.7. Ο φορέας του έργου οφείλει να διευκολύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Υδάτων ΑΔΚ και Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης κτλ.) σε τυχόν έλεγχοδειγματοληψία νερού από τις εν λόγω γεωτρήσεις. Δ.3.8. Ένα πλήρες θεωρημένο αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου καθώς και η παρούσα Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να τηρούνται από τον κύριο του έργου και θα επιδεικνύονται, όταν του ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου. Δ.3.9. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επέμβασης. Δ.3.10 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης. Δ Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα Απόφαση. Δ Σε περίπτωση που απαιτηθούν μελλοντικές εκσκαφές θα πρέπει να γίνουν με την παρακολούθηση αρμόδιου υπάλληλου της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως, καθώς στην ευρύτερη περιοχή όλων των γεωτρήσεων υπάρχουν διάσπαρτες αρχαιότητες δικής τους αρμοδιότητας, που όμως δεν προκαλούν σ αυτά όχληση ή βλάβη (24 σχετικό). Δ Οι γεωτρήσεις θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Σητείας. Δ Να γίνεται ορθολογική χρήση και κατά το δυνατόν εξοικονόμηση του νερού με τους ακόλουθους τρόπους: α) χρήση μόνο ενδεδειγμένης ποσότητας νερού άρδευσης 16

18 ανά κατηγορία καλλιέργειας και μονάδα έκτασης, β) να ελέγχονται σε κάθε χρήση οι σωληνώσεις μεταφοράς νερού, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες νερού, να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα καταιονισμού κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Εντός αρδευτικών δικτύων ή έργων αναδασμού να τηρούνται τα ακόλουθα: Α. Η εφαρμογή του καθεστώτος πολλαπλής συμμόρφωσης. Β. Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως εκάστοτε ισχύουν όσον αφορά στη διαχείριση εισροών, κατεργασία του εδάφους, αμειψισπορά, λίπανση, προστασία υδατικών πόρων, φυτοπροστασία και τη διαχείριση αυτοφυούς βλάστησης, υπολειμμάτων καλλιεργειών και απορριμμάτων καθώς και θέματα αγροτικής πρακτικής. Δ Να ακολουθούνται τα όρια ποιότητας του αρδευτικού ύδατος, εφόσον αυτά υπάρχουν. Δ Κατά τη λειτουργία των γεωτρήσεων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Δ Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης του έργου και για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. Δ Όπου κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας, να γίνεται περίφραξη των υδροληψιών με κατάλληλα υλικά. Δ Να ληφθούν μέτρα στεγανοποίησης της επιφάνειας των γεωτρήσεων (πχ τοποθέτηση πλάκας σκυροδέματος), ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο κατείσδυσης επιφανειακών υδάτων προς αυτή σε ακτίνα τουλάχιστον ενός μέτρου από τα όρια του περιφραγματικού σωλήνα. Δ Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης που γύρω από το έργο να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή, έτσι ώστε μα μην υπάρξει επίπτωση στη φυσιογνωμία της περιοχή και στην αισθητική του τοπίου. (σχετικό 43). Δ Να αποκατασταθεί η βλάστηση των τμημάτων που θα αλλοιωθούν με την εφαρμογή ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης εγκεκριμένης από τη αρμόδια δασική αρχή. (σχετικό 43). Δ Να μη γίνεται εναπόθεση των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν (από εκσκαφές) σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και ρέματα. (σχετικό 43). Δ Απαγορεύεται η μεταβολή της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. (σχετικό 43). Δ Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ο σκοπός της υποβληθείσας μελέτης ή δε τηρηθούν τα προτεινόμενα η έκαστη να επανέλθει στην διαχείριση της δασικής υπηρεσίας.(σχετικό 43). Δ Αν για οποιαδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η περιοχή της επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα έκταση ο Δήμος Σητείας υποχρεούται να επανέλθει με νέο αίτημα του στη Δ/νση Δασών Λασιθίου άλλως θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη επέμβαση. (σχετικό 43). 17

19 Δ Σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων όπου βρίσκονται οι 20 γεωτρήσεις το δημόσιο δε φέρει ευθύνη.(σχετικό 43). Δ Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου να ανατεθεί στη Δ/νση Δασών Λασιθίου. Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις σχετικές Πράξεις Χαρακτηρισμού της Δ/ νσης Δασών Λασιθίου.(σχετικό 49). Δ Ο συνολικός ετήσιος αντλούμενος όγκος νερού, η παροχή των υδροληψιών, αλλά και γενικότερα το πρόγραμμα λειτουργίας τους, και ο καθορισμός οικολογικής παροχής, όσον αφορά στις πηγές, θα καθοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και συγκεκριμένα από τη Δ/νση Δασών Λασιθίου, τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών καθώς και την ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΠΕ Λασιθίου (Σχετικά 32, 34). Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ Προϋποθέσεις για την ανανέωσητροποποίησή της. Οι εγκεκριμένοι με την παρούσα απόφαση περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για μία 10ετία από την ημερομηνία υπογραφής τους, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, σύμφωνα με το την παρ. 8α του άρθρου 2 του Ν.4014/11. Επίσης επισημαίνουμε: Ε.1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως (Δύο μήνες) πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Ε.2. Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ε.3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011. Ε.4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/

20 Ε.5. Τέλος είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι, εφόσον εκπονηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για τη Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού, στην οποία ανήκει και ο υδροφορέας των γεωτρήσεων οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης υποχρεωτικά θα εναρμονισθούν με εκείνους του σχεδίου διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο Ν.3199/2003 σε εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 ΕΚ. ΣΤ. Λοιπές διατάξεις ΣΤ.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ αποτελεί και Έγκριση Επέμβασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. ΣΤ.2. Μετά την έκδοση των ΑΕΠΟ θα εκδοθεί πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα της αρμόδιας Δασικής Αρχής με την οποία εξειδικεύονται οι όροι κα οι προϋποθέσεις κάθε επέμβασης. Ο Φορέας του έργου εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.36 παρ. 9 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α/8-8-14). ΣΤ.3. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εναπόθεσης, κ.α.) και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. ΣΤ.4. Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Ζ. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ Ζ.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. Ζ.2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας. να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 19

21 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ζ.3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. Ζ.4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. Ζ.5. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 148/2009 μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη τους για την εν λόγω ζημία καθώς και να υλοποιεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του παραπάνω διατάγματος. Η. Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ Η δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr., σύμφωνα με το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/ ) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-12) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν.4014/11. Κατά της παρούσας απόφασής αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής: Σύμφωνα με τη με αρ. 9269/470/ Κ.Υ.Α. «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002 (Β 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 20

22 Από τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α και των διατάξεων του άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, προκύπτει ότι κατά των εκτελεστών πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή, αν η πράξη δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίησή της ή άλλως από τότε που έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης α.δ/νση Υδάτων. β. Δ/νση Δασών Λασιθίου. γ. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 2.Περιφέρεια Κρήτης α. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης - Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού. Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Π.Ε. Λασιθίου. β. Περιφερειακό Συμβούλιο γ. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου Ε. Γ. Γ. Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής Εμμανουήλ Μαυράκης 3. Δήμο Σητείας (συν.: 1 θεωρημένο τεύχος ΜΠΕ). Εσωτ. Διανομή : - Χρον/κό Αρχείο - Παντερή Μαρία 21

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 25542/811 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - - Παλλήνη, 1 /04/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003433734 2015-12-04

15PROC003433734 2015-12-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-12-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2159 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τ.κ. 11521 Αθήνα «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613650 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 2145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3227244 Fax: 210 3224244 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 52 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Ημερομηνία :26/01/2011 Α.Π :38774 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 1. Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος,

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 1. Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμός Πρωτ.: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 (Για 169 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελίδα 1 από 13 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τ.Κ. 29100 ZAKYNΘΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 5/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 της Οµάδας Τοπικής ράσης Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8642255, 8668612 Fax : 210 8665988 e-mail : info@eoan.gr Αθήνα, 14/03/2014 Αρ.Πρωτ.:453 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ, 11-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4583 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

AΘΗΝΑ, 11-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4583 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 11-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4583 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010»

Θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010» 21/12/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ τηλ 210-3393537 fax 210-3393530 210-3636429 e-mail: press _office_ypes@ ypes.gov.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Κώδ.:45221 - ΚΑΣΤΡΟ Πληρ/ρίες: Τρυψιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση των νέων αρχών του Νέου Αναπτυξιακού. Νέο πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. ICAP: Ζημιογόνες 1 στις 3 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

26 / 01 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

26 / 01 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 / 01 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. :136367 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σελίδα 1 από 40 ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Έχοντας υπόψη : 1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα