ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 / 1 /2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 / 1 /2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 / 1 /2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ. οικ: 240 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ: 657 /13, 899,1251,1593, Τμήμα Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού 1692, 1887, 2074, 2308, 2416 Μ.Παρλαμά & Λεωφ. 62 Μαρτύρων , 3416, 3601, 3858 Τ.Κ , Ηράκλειο 4367,4614 Πληρ.: Μαρία Παντερή Τηλ Fax: Ηλ. Δ/νση: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων γεωτρήσεων-πηγών-πηγαδιών στην υδρογεωλογική λεκάνη: ΣΚΟΠΗ- ΠΡΑΙΣΟΥ, Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου» (αφορά υφιστάμενο έργο χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση), του φορέα Δ. Σητείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν. 4280/ (ΦΕΚ-159 Α/8-8-14) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 2. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 3. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2040/98 (ΦΕΚ 70/Α) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων». 1

2 4. Το Ν.3028/2022 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 5. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280Α/ ) «Για την προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 6. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ. Κλιματικής Αλλαγής». 8. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 35 αυτού. 9. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 190/Α/ ): «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 10. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/ ): «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 11. Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86». 12. Την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1077/Β/) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.,σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 13. Της με αρ. οικ / (ΦΕΚ 2878/Β) Κ.Υ.Α. «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» 14. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1440), «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1190), την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1881) και την αριθμ. οικ. ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1137). 15. Την ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α /209-11)» και τροποποίηση αυτής με την υπ αρ ΥΑ (ΦΕΚ Β 1565/ ). 2

3 16. Τη με αριθ. 148 (ΦΕΚ 303/Β/ ) Απόφαση του ΓΓΠΚ «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα στις χρήσεις της Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της με αριθ (ΦΕΚ 1333/Β/ ). 17. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσεις νερού». 18. Το Προσχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, Ιούλιος Τη με αρ. πρωτ.: 657/ αίτηση του μελετητή με την οποία κατέθεσε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. 20. Το με αρ.πρωτ.657/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία (Πράξεις Χαρακτηρισμού εκτάσεων των υδροληψιών, προηγούμενες αδειοδοτήσεις, Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εδική Οικολογική Αξιολόγηση, παροχές υδροληψιών κτλ). 21. Το με αρ.πρωτ.οικ: 2899/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία. (Τοπογραφικά Σχέδια που συνοδεύουν τις Πράξεις Χαρακτηρισμού των εκτάσεων, βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων, παροχές γεωτρήσεων κ.α. στοιχεία των υδροληψιών υπό μορφή Πίνακα). 22. Το με αρ.πρωτ. 1908/ έγγραφο της ΚΔ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, δεδομένου ότι οι γεωτρήσεις έχουν λάβει εγκρίσεις παλαιότερα από την υπηρεσία, μετά από αυτοψίες και οι πηγές και τα πηγάδια βρίσκονται εκτός κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου αρμοδιότητος τους. 23. Το με αρ.πρωτ. 1691/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, με το οποίο εκφράζει θετική άποψη για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου, (76) εβδομήντα έξι υφιστάμενων γεωτρήσεων, (17) δεκαεπτά πηγών και (3) τριών πηγαδιών, καθώς δεν εντοπίζονται κτίσματα χαρακτηρισμένα ως Νεώτερα Μνημεία τα οποία να προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.3028/ Το με αρ.πρωτ. 3875/ έγγραφο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για τη λειτουργία του έργου. Στην ευρύτερη περιοχή όλων των γεωτρήσεων υπάρχουν διάσπαρτες αρχαιότητες δικής τους αρμοδιότητας, που όμως δεν προκαλούν σ αυτά όχληση ή βλάβη. 25. Τη με αρ. πρωτ. 1251/ Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ. αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του Δήμου Σητείας που ζητήθηκαν με το (20) σχετικό. 26. Το με αρ. πρωτ. 1251/ έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο έγινε η διαβίβαση της ΜΠΕ του έργου του θέματος προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νση Υδάτων, Περιφερειακό Συμβούλιο, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Π.Ε. Λασιθίου, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - (ΕΧΩΠ) Π.Ε. Λασιθίου προκειμένου αυτές να εκφράσουν οι απόψεις τους. 3

4 27. Το με αρ. πρωτ. 199/ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου περί μη ύπαρξης διαθέσιμων εκτάσεων. 28. Το με αρ. πρωτ. 1078/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι στο Δήμο Σητείας υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, όμως θεωρείται ότι οι γεωτρήσειςπηγάδια-πηγές είναι υφιστάμενα και δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν. 29. Το με αρ. πρωτ / (αρ.πρωτ. 1593/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.) έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την αποστολή της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο για τη δημοσιοποίηση της μελέτης του έργου του θέματος. 30. Το με αρ. πρωτ. οικ: 1887/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στο ΜΦΙ Κρήτης, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του. 31. Το με αρ.πρωτ. 976/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων (αρ.πρωτ. 1692/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ.), για το εν θέματι έργο, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά με τις εξής προϋποθέσεις: Α. να μη μεταβληθεί ο συνολικός ετήσιος αντλούμενος όγκος νερού από κάθε υδροληπτικό έργο. Β. να μη μεταβληθούν οι εκμεταλλεύσιμες παροχές των υδροληπτικών έργων και Γ. να γίνεται τακτικός έλεγχος των παράκτιων υδροφορέων με μετρήσεις στάθμης και αλατότητας για την αποφυγή τυχόν υποβάθμισής των. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ οι γεωτρήσεις είναι ομαδοποιημένες σε πέντε υδρογεωλογικές λεκάνες, που καταλαμβάνουν όλη την έκταση του Δ. Σητείας, όπως παρακάτω: Υδρογεωλογική λεκάνη Χαμέζι - Λάστρος στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά 20 υδροληπτικά έργα από τα οποία τα 18 είναι γεωτρήσεις και τα 2 πηγάδια. Τα 19 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 1 για υδρευτική. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού από τη λεκάνη αυτή υπολογίζεται σε κμ με κυμαινόμενες ωριαίες παροχές από 2-60 κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Σκοπή Πραισού στην οποία περιλαμβάνονται 21 υδροληπτικά έργα από τα οποία 20 είναι γεωτρήσεις και 1 πηγή. Όλα τα υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ με κυμαινόμενες παροχές από5-65κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Παλαίκαστρο-Ζάκρος στην οποία περιλαμβάνονται 12 υδροληπτικά έργα από τα οποία 10 είναι γεωτρήσεις και 2 πηγές. Τα 9 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 3 για υδρευτική. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ με κυμαινόμενες παροχές από 1-85κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Χανδρά-Ζήρος στην οποία περιλαμβάνονται 11 υδροληπτικά έργα από τα οποία 9 είναι γεωτρήσεις, 1 πηγή και 1 πηγάδι. Τα 9 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 2 για υδρευτική. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ με κυμαινόμενες παροχές από 2-50κμ. Υδρογεωλογική λεκάνη Μακρύ Γιαλός στην οποία περιλαμβάνονται 32 υδροληπτικά έργα από τα οποία 19 είναι γεωτρήσεις, και 13 πηγές. Τα 27 υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και 1 για υδρευτική και 4 για μικτή χρήση. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι με κυμαινόμενες παροχές από 1-80κμ. Συνολικά πρόκειται για 96 υδροληπτικά έργα στις αναφερόμενες λεκάνες, από τα οποία 76 είναι γεωτρήσεις, 17 είναι πηγές και 3 πηγάδια από τα οποία 85 αγροτικής χρήσης, 7 υδρευτικής και 4 μικτής χρήσης, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ. Ο 4

5 συνολικός αντλούμενος ετήσιος όγκος νερού και από τις πέντε υδρογεωλογικές λεκάνες είναι της τάξεως των κμ. 32. Το από 70739/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ., Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε. Λασιθίου, με το οποίο εκφράζει θετική άποψη επί της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1. Για τις πηγές να υπάρξουν μέτρα προστασίας που αφορούν περιορισμό γεωργικών κτηνοτροφικών και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ανθρώπινες επεμβάσεις, καθώς και δέσμευση 15-20% της συνολικής απόδοσης της απολήψιμης παροχής ως οικολογική παροχή για τροφοδοσία στο οικοσύστημα. Επίσης να γίνει προστατευτική περίφραξη σε ελάχιστη ακτίνα 10 μέτρων, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν τυχόν καλλιέργειες περιμετρικά και κυρίως ανάντη σε ακτίνα 20 μέτρων, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που επιδρά στον εδαφικό ορίζοντα και στην ακόρεστη ζώνη. Η ζώνη προστασίας προφυλάσσει τον άμεσο χώρο γύρω από το υδροληπτικό έργο από κάθε μορφή επίδρασης που μπορεί να προκύψει από επιφανειακούς παράγοντες. 2. Να ληφθεί υπόψη ότι οι αναφερόμενες υδρογεωτρήσεις που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ιτάνου ιδιαίτερα αυτές που αξιοποιούν τον καρστικό υδροφορέα Παλαικάστρου Καρυδίου αποτελούν ένα τμήμα του συνόλου των υφιστάμενων έργων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, αφού υπάρχουν αρκετές γεωτρήσεις φορέων (Α.Σ. Καρυδίου) ή ιδιωτών (Μαυρέλης Δημητρίου Κουνελάκη κλπ) ή ομάδων παραγωγών (ομάδες Φωτεινάκη) ή εταιρειών Loyalward, J&P κλπ, που λειτουργούν, ή πρόκειται να λειτουργήσουν, συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει συνολική αξιολόγηση στις σωρευτικές επιπτώσεις και αλληλοεπιδράσεις των υδροληπτικών έργων. Παρά το γεγονός ότι η ετήσια τροφοδοσία είναι πολλαπλάσια των ρυθμιστικών αποθεμάτων πρέπει να προσθέσουμε εκτός από τις απολήψεις από υδρομαστευτικά έργα και τις φυσικές εκφορτίσεις μέσω πηγών προς την θάλασσα και προς υποκείμενα η γειτονικά υδροφόρα συστήματα. 3. Το υπό κατάρτιση Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων της Κρήτης να αξιολογήσει συνολικά την κατάσταση του κάθε συστήματος, επομένως και τα συνολικά αλλά και ρυθμιστικά αποθέματα του καρστικού υδροφορέα Παλαικάστρου Ζάκρου, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες πιέσεις από τις διαφαινόμενες επενδύσεις που θα ανακύψουν μελλοντικά, με αύξηση της ζήτησης του νερού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν περιοριστικοί όροι περιστολής των αντλήσεων προς αποφυγή φαινόμενων υποβάθμισης των υδάτινων πόρων, κυρίως από υφαλμύρινση της ευρύτερης περιοχής του θέματος. 4. Η υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Σπηλιάρα» της Τ.Κ. Ζήρου (οικισμός Ξερόκαμπος), λόγω ότι προέχει η καλή ποιότητα νερού για την ύδρευση του οικισμού Ξερόκαμπος και προκειμένου να αποφευχθεί η τάση υφαλμύρινσης που διακρίνει τον υδροφορέα θα πρέπει να μειώσει την παροχή της στα 10 κ.μ. αυξάνοντας αναλόγως τις ώρες 24ωρης λειτουργίας. 5. Να συνταχθεί ειδική οικολογική αξιολόγηση για τα υδροληπτικά έργα που ευρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών NATURA. (Γεωτρήσεις Βιτσιλοκάθισμα Αδιάβατος κλπ). 6. Να υπάρξει λελογισμένη χρήση στην κατανάλωση του νερού με καταγραφή των πραγματικών καλλιεργούμενων των εκτάσεων και το είδος καλλιέργειας στο σύνολο τους καθώς και τον φορέα που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτές, ώστε η διαστασιολόγηση των αναγκών ανά κατηγορία χρήσης να προσεγγίζει ακριβή στοιχεία, χωρίς επικαλύψεις φορέων κλπ. 7. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού με δειγματοληψίες και μετρήσεις βασικών παραμέτρων, (στάθμη νερού, αγωγιμότητα, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις) τουλάχιστον 2 φορές ετησίως, με κοινοποίηση των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υδάτων. 8. Να τοποθετηθούν όπου δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν κεντρικά υδρόμετρα στην κεφαλή των έργων, ώστε να καταγράφονται οι αντλούμενες ποσότητες νερού και 5

6 να ελέγχονται τόσο ο τρόπος άρδευσης, όσο και οι απώλειες των δικτύων μεταφοράς νερού. 9. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που αφορούν την ασφάλεια των έργων και των εγκαταστάσεων ( περίφραξη ασφαλές, κλειστό σκέπαστρο πηγαδιού - προστασία ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης σε οικίσκο ή PILAR). 33. Τη με αριθ. 5/2001 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό ) που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την έκφραση γνώμης επί των Μ.Π.Ε. 34. Το με αρ. πρωτ. οικ / διαβιβαστικό της Περιφέρειας Κρήτης - Τμήμα Συλλογικών Οργάνων (αρ.πρωτ. 2416/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ.) που συνοδεύει το απόσπασμα του πρακτικού Νο 8 / (Απόφαση 60/2014 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό όρους, που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα. 35. Το με αρ.πρωτ. 2581/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Λασιθίου (αρ.πρωτ. 3416/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.), με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση της Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Λασιθίου, υπό προϋποθέσεις (Πρακτικό Νο 7/ ). 36. Το με αρ. πρωτ. 197/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου ότι η γεώτρηση στη θέση Καρίδι 1 Τ.Δ. Καρυδίου είναι διακριτή στις αεροφωτογραφίες το 1945 και βρίσκεται επί χωματόδρομου σε απόσταση 22 μ από τον αγροτικό δρόμο Μιτάτου- Καρυδίου και επί έκτασης που δε διέπεται από τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας. 37. Το με αρ. πρωτ. 1794/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με θέμα χαρακτηρισμός έκτασης, με το οποίο μας πληροφορεί για τις εκτάσεις που αφορούν το έργο του θέματος, που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργικές: με την υπ αριθ. 3934/ αυτεπάγγελτη Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών, η οποία κατέστη οριστική και αμετάκλητη με το αρ. πρωτ. 32/ /8 έγγραφο της Δ/νσης Δασών, την υπ αριθ. 371/ αυτεπάγγελτη Πράξη Χαρακτηρισμού, η οποία έχει τελεσιδικήσει με το αρ.πρωτ. 2760/ έγγραφο, υπ αριθ. 2736/ αυτεπάγγελτη Πράξη Χαρακτηρισμού, η οποία έχει τελεσιδικήσει με το αρ.πρωτ. 4077/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου. 38. Τη με αρ. πρωτ. 1728/ Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεων, όπως αποτυπώνονται στα 43 τοπογραφικά διαγράμματα του υπαλλήλου του Δ.Σητείας και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, και στα οποία σημειώνεται ότι οι πηγές δεν αποχαρακτηρίζονται, γιατί δε γίνεται κανενός είδους παρέμβαση πλέον σ αυτές. 39. Το με αρ. πρωτ.3291/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με το οποίο βεβαιώνεται η μη ύπαρξη υποβολής αντιρρήσεων και επομένως η (38) σχετική 6

7 πράξη μπορεί να καταστεί τελεσίδικη για τις εκτάσεις συνολικού εμβαδού τ.μ. ως εξής: Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 801.τ.μ. με περιμετρικά στοιχεία όπως ορίζονται στην ανωτέρω σχετική πράξη ως εκτάσεις μη διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπαγόμενες στο άρθρο 6 παρ. 6. εδ α του Ν/998/79. Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 252,00 τ.μ. με περιμετρικά στοιχεία όπως ορίζονται στην ανωτέρω σχετική πράξη ως χορτολιβαδικές εκτάσεις υπαγόμενες στο άρθ. 3 παρ. 6 εδ.β που σύμφωνα με την παρ. 7 το ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 3208/2003 τελεί υπό διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας. Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 467,00 τ.μ. με περιμετρικά σημεία, όπως ορίζονται στην ανωτέρω πράξη χαρακτηρισμού ως δασικές εκτάσεις υπαγόμενες στο άρ. 3 παρ. 2 του Ν. 998/79 κατατασσόμενες στο άρθ.4 παρ 1 εδ. Ε του Ν. 998/79. Η ανωτέρω Πράξη έχει καταστεί τελεσίδικη, αφού έχει παρέλθει το προβλεπόμενο απ το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν.998/79 χρονικό διάστημα χωρίς να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ 3 του Ν. 998/79 Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α Ν. Λασιθίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον οποιασδήποτε αρχής με σκοπό την πιστοποίηση του χαρακτήρα της έκτασης. 40. Το με αρ. πρωτ. 2565/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με το οποίο «συμφωνεί για την ανανέωση των αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων-πηγών και πηγαδιών του Δήμου όπως αυτά αποτυπώνονται στα αποσπάσματα του τοπογραφικού χάρτη που συνοδεύουν την αίτηση». Όσον αφορά το χαρακτηρισμό των εκτάσεων η υπηρεσία έχει εκδώσει τη με αρ. πρωτ. 1728/ Πράξη Χαρακτηρισμού. 41. Το με αρ. πρωτ. 495/ (αρ.πρωτ. 2074/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.) έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών προς τη Δ/νση Δασών Λασιθίου με το οποίο ζητά να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15277/2012 άρθ.3 παρ. β, προκειμένου η Υπηρεσία να εκφράσει τις τελικές απόψεις προς την ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΑΔΚ. 42. Το με αρ. πρωτ. 1752/ (αρ.πρωτ. 3601/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.) έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση λειτουργίας των 20 υφιστάμενων γεωτρήσεων περιφέρειας Δ. Σητείας, που βρίσκονται εντός δασικών εν γένει εκτάσεων με τους κάτωθι όρους: Να γίνει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. 7

8 Να ληφθούν τα απαραίτητα αντιπυρικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς στις παρακείμενες δασικές εν γένει εκτάσεις. Αν για οποιαδήποτε τεχνικά αποδεκτό λόγο η επιφάνεια επέμβασης στις δασικές εν γένει εκτάσεις απαιτείται νε τροποποιηθεί ο Δήμος Σητείας υποχρεούται να επανέλθει με νέο αίτημα και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας άλλως θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη επέμβαση εντός δασικής εν γένει έκτασης. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. Η παρούσα παρέχεται χωρίς το Δημόσιο να φέρει ευθύνη σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου των εκτάσεων επί των οποίων βρίσκονται οι ήδη υφιστάμενες είκοσι γεωτρήσεις. 43. Το με αρ. πρωτ. 1298/ (αρ.πρωτ. 3858/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Κ.) έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, σύμφωνα με το οποίο εκφράζονται οι τελικές απόψεις επί της ΜΠΕ, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος. Γενικά: Για τις εκτάσεις στις οποίες χωροθετούνται οι γεωτρήσεις, σύμφωνα με την αριθμό 1752/ γνωμοδότηση της Δ.Δ. Λασιθίου ισχύουν τα εξής: - (59) γεωτρήσεις βρίσκονται εντός εκτάσεων του άρθρου 3 παρ. 6 α Ν.998/79 όπως ισχύει, μη διεπόμενων από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. - (7) γεωτρήσεις βρίσκονται εντός δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων του άρθ. 3 παρ. 6β και 7 Ν.998/79 όπως ισχύει που αποτελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής Υπηρεσίας και - (13) γεωτρήσεις βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων του άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 998/79 όπως ισχύει, που επίσης τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής Υπηρεσίας. Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων αυτών προκύπτει από Πράξεις Χαρακτηρισμού της Δ.Δ. Λασιθίου, που έχουν τελεσιδικήσει (1728/ , 3934/ , 371/ και 2736/ Πράξεις Χαρακτηρισμού). Όσον αφορά στις 20 υφιστάμενες γεωτρήσεις που βρίσκονται εντός των εκτάσεων που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση των εργασιών που απαιτούνται και προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα μέτρα όροι και περιορισμοί: Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης που γύρω από το έργο να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή, έτσι ώστε μα μην υπάρξει επίπτωση στη φυσιογνωμία της περιοχή και στη αισθητική του τοπίου. 8

9 Να αποκατασταθεί η βλάστηση των τμημάτων που θα αλλοιωθούν με την εφαρμογή ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης εγκεκριμένης από τη αρμόδια δασική αρχή. Να μη γίνεται εναπόθεση των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν (από εκσκαφές) σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και ρέματα. Να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής και μέτρα γενικά για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. Απαγορεύεται η μεταβολή της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ο σκοπός της υποβληθείσας μελέτης ή δε τηρηθούν τα προτεινόμενα η έκαστη να επανέλθει στην διαχείριση της δασικής υπηρεσίας. Αν για οποιαδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η περιοχή της επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα έκταση ο Δήμος Σητείας υποχρεούται να επανέλθει με νέο αίτημα του στη Δ.Δ.Λασιθίου άλλως θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη επέμβαση. Σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων όπου βρίσκονται οι 20 γεωτρήσεις το δημόσιο δε φέρει ευθύνη. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου να ανατεθεί στη Δ.Δ.Λασιθίου. Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις σχετικές Πράξεις Χαρακτηρισμού της Δ.Δ.Λασιθίου. 44. Το με αρ. πρωτ. 9491/ (αρ. πρωτ. 2308/ ) έγγραφο του Δ. Ιεράπετρας με θέμα: Ένσταση κατά της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 45. Το με αρ. πρωτ. 4970/ (αρ. πρωτ. 2910/ ) έγγραφο του Δ. Σητείας με θέμα: Ένσταση κατά της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 46. Το γεγονός ότι το ΜΦΙ Κρήτης δεν γνωμοδότησε επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 47. Τη με αρ. πρωτ. 3150/ Απόφαση ΓΓΑΔΚ «Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Α.Δ.Κ (ΠΕΣΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 2436/ όμοιά της με θέμα «Ανασυγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 48. Το με αρ. πρωτ. 4367/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ. προς το ΠΕΣΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε η εισήγηση για το έργο του θέματος. 49. Το με αρ. πρωτ. οικ. 19/ (αρ. πρωτ. 4614/ Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ.) διαβιβαστικό του ΠΕ.Σ.Π.Α., που συνοδεύει το Πρακτικό Νο6 (θέμα 5 ο ) με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 9

10 50. Τη με αρ. πρωτ οικ / Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/10». 51. Το γεγονός ότι το έργο αφενός είναι υφιστάμενο χωρίς να διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους. 52. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος εξετάστηκε όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 9 του Ν.4014/11 και έχει τη σύμφωνη γνώμη του ΠΕ.Σ.Π.Α. 53. Τη με αριθ. πρωτ. 201/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, των Τμημάτων αυτών καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 54. Τη με αριθ. πρωτ: 373/ (ΦΕΚ 459/Β/ ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 55. Τη με αριθμό οικ.18627/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον «Ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». (ΑΔΑ 7Ρ79ΟΡ1Θ-395). Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων γεωτρήσεων πηγαδιών-πηγών στην υδρογεωλογική λεκάνη: ΣΚΟΠΗ-ΠΡΑΙΣΟΥ, Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου» η εφαρμογή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του. Α) Περιγραφή έργου Το έργο εμπίπτει σύμφωνα με τη (15) σχετική ΚΥΑ στην Ομάδα 2η Υδραυλικά Έργα, Κατηγορία Α, Υποκατηγορία ΙΙ με Α/Α 6 Υδρογεωτρήσεις και φρεάτια κάθε χρήσης και ακολουθήθηκε η διαδικασία της υποκατηγορίας Α2 (άρθ. 4 του Ν.4014/11). Το έργο αφορά τις υδροληψίες στην Υδρογεωλογική λεκάνη Σκοπή Πραισού στην οποία περιλαμβάνονται 21 υδροληπτικά έργα από τα οποία 20 είναι γεωτρήσεις και 1 πηγή. Όλα τα υδροληπτικά έργα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση. Ο συνολικός ετήσιος 10

11 απολήψιμος όγκος νερού είναι κμ. Το έργο εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες που αφορούν συνολικά στρ. ελαιοκαλλιέργειες, 655 στρ. οινάμπελο, 855 στρ υπαίθριων κηπευτικών και εσπεριδοειδών. Οι συντεταγμένες των θέσεων των υδροληψιών σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα: 11

12 α/α Περιγραφή ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ '87 Χ Ψ Ολικό βάθος διάτρησης Βάθος τοποθέτησης Παροχή γεώτρησης 1 ΔΙΧΑΛΑ ΣΚΟΠΗΣ ,00 m 120,00 m 35 m3/h 2 ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΚΟΠΗΣ ,00 m 154,00 m 35 m3/h 3 ΠΡΙΝΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ,00 m 150,00 m 25 m3/h 4 ΓΚΥΡΛΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ,00 m 70,00 m 20 m3/h 5 ΣΑΝΤΑΛΙ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ ,00 m 150,00 m 30 m3/h 6 ΜΕΣΑ ΣΙΤΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ ,00 m 250,00 m 50 m3/h 7 ΠΛΑΚΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ,00 m 150,00 m 45 m3/h 8 ΜΠΟΥΧΑΛΕ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ,00 m 78,50 m 45 m3/h 9 ΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ,00 m 172,00 m 50 m3/h 10 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΙΣΟΥ ,00 m 55,00 m 55 m3/h 11 ΒΡΟΛΙΜΕΣ ΠΡΑΙΣΟΥ ,00 m 160,00 m 35 m3/h 12 ΕΠ. ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 80,00 m 30 m3/h 13 ΚΑΜΙΝΙ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 170,00 m 50 m3/h 14 ΣΚΟΥΡ. ΣΩΠΑΤΑ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 170,00 m 65 m3/h 15 ΣΩΠΑΤΑ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 172,00 m 40 m3/h 16 ΧΕΛΙΔΩΝΙΕΣ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ,00 m 58,00 m 50 m3/h 17 ΠΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ,00 m 160,00 m 20 m3/h ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ m3 / έτος Ώρες λειτουργίας υδροληψίας/ημέρα / / / /

13 18 ΚΟΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ,00 m 150,00 m 25 m3/h ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ,00 m 161,00 m 30 m3/h ΠΑΡΑΔΙΣΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 m 40 m3/h ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ m3/h (ΠΗΓΗ) ΣΥΝΟΛΟ

14 Α1) Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα των γεωτρήσεων Σύμφωνα με το Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης οι υδροληψίες της υδρογεωλογικής λεκάνης ΧΑΜΕΖΙ-ΛΑΣΤΡΟΣ ως επί τω πλείστο εμπίπτουν: - ΣΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΡΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (με κωδικό GR ) και περιλαμβάνει τον προσχωματικό και νεογενή υδροφόρο της περιοχής Σκοπής-Σητείας-Ρούσας Εκκλησιάς. Η ποσοτική κατάσταση του ΥΣ χαρακτηρίζεται (από το Προσχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΣ Κρήτης) κακή, όπως και η κατάσταση του υδροφορέα. Υψηλές τιμές ιόντων χλωρίου έχουν καταγραφεί στις γεωτρήσεις ΑΛ 15, ΑΛ 16 και ΑΛ ΣΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΖΗΡΟΥ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ (GR ) Το σύστημα GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μαργαϊκοί (υφαλογενείς) ασβεστόλιθοι) και τεταρτογενών (χαλίκων, κροκαλών άμμων) αποθέσεων περιοχής Σητείας Παπαγιαννάδων Ζήρου-Αγ. Τριάδας. Οι σημαντικότεροι υδροφορείς από πλευράς αποθεμάτων και αφορούν στην περιοχή μελέτης είναι οι παρακάτω: α. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΩΝΙΑΣ Οι υδροφόροι ορίζοντες Πισκοκεφάλου Μαρωνιάς αναπτύσσονται κυρίως σε κροκαλοπαγή και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Λόγω και της νεοτεκτονικής δραστηριότητας στην περιοχή έχει διακοπεί η συνέχεια των υδροφορέων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών τοπικών υδροφόρων οριζόντων, σε διαφορετικά υψόμετρα και με ποικίλο δυναμικό. Οι ετήσιες απολήψεις εκτιμώνται στην τάξη του ενός εκατ. κ.μ. Στους περισσότερους υδροφόρους παρατηρείται αναπλήρωση του δυναμικού τους και μόνο σε λίγους εντοπίζεται μια σταδιακή ταπείνωση της στάθμης τους. β. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο υδροφόρος ορίζοντας της πηγής Αγίου Γεωργίου αναβλύζει σε υψόμετρο 272 μέτρων περίπου. Με βάση παλαιότερα στοιχεία, οι εκροές της πηγής ήταν της τάξεως των 0,8 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος. Σήμερα, λόγω των απολήψεων και των διαρροών από τις δυο γεωτρήσεις, που λειτουργούν στον υδροφόρο καταγράφεται σημαντική μείωση των παροχών της πηγής. Επίσης η υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου των ανθρακικών πετρωμάτων του καλύμματος της Τρίπολης στην περιοχή Συκιάς, συνεπάγεται τη σημαντική μείωση της τροφοδότησης του υδροφόρου της πηγής Αγίου Γεωργίου. - ΣΤΟ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ-ΜΑΡΩΝΙΑΣ Οι πλέον σημαντικοί υδροφόροι του συστήματος GR αναπτύσσονται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης ως ακολούθως: α. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο υδροφόρος ορίζοντας Συκιάς Αγίου Γεωργίου αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος τη ζώνης Τρίπολης, που βρίσκονται βορειοδυτικά της Συκιάς και δυτικά του Αγίου Γεωργίου, σε έκταση 8 km2. Σημαντικό μέρος του νερού που κατεισδύει στον υδροφορέα, μεταγγίζεται στις νεογενείς αποθέσεις και τροφοδοτεί αξιόλογους υδροφόρους όπως αυτόν του Αγίου Γεωργίου, που εκδηλώνεται με την ομώνυμη πηγή. Ο υδροφόρος υφίσταται εκμετάλλευση για αρδευτική χρήση, με απολήψεις, που υπολογίζονται περίπου σε 1,28 εκατ. κ.μ. νερού ανά υδρολογικό έτος. 13

15 Το ισοζύγιο του υδροφόρου είναι αρνητικό και παρατηρείται σταδιακή πτώση της υδροστατικής του στάθμης. Για την αποκατάσταση της ισορροπίας απαιτείται η ελάττωση των απολήψεων και η διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού του. Η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περιοχή του υδροφορέα υπολογίζεται σε 750 mm περίπου. β. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Ο υδροφόρος ορίζοντας Αχλαδίων αναπτύσσεται σε πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης νότια του οικισμού των Αχλαδίων. Οι απολήψεις, με γεωτρήσεις στο βορειοανατολικό μέτωπο του υδροφόρου, δεν ξεπερνούν το ένα εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατεισδύσεων στον υδροφορέα εκτιμάται ότι μεταγγίζεται πλευρικά και τροφοδοτεί γειτονικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, το πιθανότερο, τις νεογενείς αποθέσεις που βρίσκονται νοτιοανατολικά. Η ποιότητα του νερού είναι καλή. Β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος Β.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης. Οι θέσεις των έργων της υδρογεωλογικής λεκάνης ΣΚΟΠΗΣ-ΠΡΑΙΣΟΥ βρίσκονται εντός Δ.Δ Σητείας, Δ. Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου και εμπίπτουν στις διατάξεις του ΓΠΣ Σητείας. Οι γεωτρήσεις στις θέσεις «ΜΕΣΑ ΣΙΤΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ», «ΠΛΑΚΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ», εμπίπτουν σε χορτολιβαδική έκταση, υπαγόμενη στο άρθ 3, παρ.2 του Ν.998/79, και κατατάσσονται στο άρθ 4 παρ.1 εδ ε του Ν. 998/79, σύμφωνα με τη 1728/ Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης. Οι υπόλοιπες θέσεις των υδροληψιών αφορούν εκτάσεις μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας χαρακτηρισμένες, είτε από τη αρ. πρωτ.1728/ Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης, είτε αυτεπάγγελτα με τη αρ. πρωτ.3934/ Πράξη Χαρακτηρισμού. Β.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου. Οι θέσεις των υδροληψιών δεν εμπίπτουν σε περιοχές που προστατεύονται και ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, ούτε στις διατάξεις κάποιου καθεστώτος προστασίας (Ν.1650/86, Ν.3937/11). Γ) Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος. Γ1. Αέρια απόβλητα: Δεν τίθεται θέμα καθορισμού ορίων, εφόσον δεν πραγματοποιείται εκπομπή αέριων ρύπων κατά τη λειτουργία του έργου. Γ2. Υγρά απόβλητα: Το ίδιο με παραπάνω Γ3. Στερεά απόβλητα: Το ίδιο με παραπάνω. 14

16 Γ4. Σε ό,τι αφορά στην εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 2 του Π.Δ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/ Α/ ). Ειδικότερα ως μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θορύβου τίθενται τα 65 db (A) μετρημένα στο όριο του οικοπέδου της εγκατάστασης. Δ. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δ1. Γενικές ρυθμίσεις: 1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). 2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 3. O φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση. 4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση της παρούσας, να γίνει μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από την αρμόδια υπηρεσία Υδάτων. 5. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στη κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Υπηρεσία. Δ2. Φάση κατασκευής του έργου: Δεν προβλέπονται κατασκευές έργων αφού πρόκειται για υφιστάμενα κατασκευασμένα έργα. Δ3. Φάση λειτουργίας του έργου Δ.3.1. Το έργο ή δραστηριότητα δε θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή και τη λειτουργία του. Δ.3.2. Να τοποθετηθεί μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο στην κεφαλή του σημείου υδροληψίας με κοινοποίηση του σειριακού αριθμού στη Δ/νση Υδάτων ή να τηρούνται στοιχεία της καταγραφής του μετρητή και της ετήσιας κατανάλωσης ηλ. ρεύματος. Επιπλέον, θα πρέπει να τοποθετηθεί υδρόμετρο του ίδιου είδους για τη μέτρηση της αποδιδόμενης οικολογικής παροχής στην περίπτωση άντλησης νερού από πηγές. 15

17 Δ.3.3. Εφόσον υφίσταται ή δύναται να τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας, να ελέγχεται με τη χρήση σταθμήμετρου η στάθμη του υδροφορέα διαχρονικά, ώστε να είναι δυνατή η επαναξιολόγηση της δυναμικότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών του υδροφορέα και να παίρνονται τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα. Δ.3.4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας ο δικαιούχος/χρήστης της υδροληψίας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις καθ ύλην αρμόδιες αρχές. Δ.3.5. Ο φορέας του έργου να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους της ποιότητας του νερού της γεώτρησης, για να διαπιστώνεται η καταλληλότητα του νερού, καθώς και της στάθμης ηρεμίας και άντλησης του νερού. Όλα τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων και μετρήσεων θα πρέπει να κοινοποιούνται: στη Δ/νση Υδάτων ΑΔΚ, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης. Δ.3.6. Όλες οι σχετικές αναλύσεις (τουλάχιστον: pη, ηλ. αγωγιμότητα, χλωριόντα, θειικά, σκληρότητα, νιτρικά) να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 150/ΙEC ή άλλο ισοδύναμο), σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Η.Π.38317/1621/Ε103/ (ΦΕΚ 1977/Β). Δ.3.7. Ο φορέας του έργου οφείλει να διευκολύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Υδάτων ΑΔΚ και Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης κτλ.) σε τυχόν έλεγχοδειγματοληψία νερού από τις εν λόγω γεωτρήσεις. Δ.3.8. Ένα πλήρες θεωρημένο αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου καθώς και η παρούσα Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να τηρούνται από τον κύριο του έργου και θα επιδεικνύονται, όταν του ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου. Δ.3.9. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επέμβασης. Δ.3.10 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης. Δ Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα Απόφαση. Δ Σε περίπτωση που απαιτηθούν μελλοντικές εκσκαφές θα πρέπει να γίνουν με την παρακολούθηση αρμόδιου υπάλληλου της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως, καθώς στην ευρύτερη περιοχή όλων των γεωτρήσεων υπάρχουν διάσπαρτες αρχαιότητες δικής τους αρμοδιότητας, που όμως δεν προκαλούν σ αυτά όχληση ή βλάβη (24 σχετικό). Δ Οι γεωτρήσεις θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Σητείας. Δ Να γίνεται ορθολογική χρήση και κατά το δυνατόν εξοικονόμηση του νερού με τους ακόλουθους τρόπους: α) χρήση μόνο ενδεδειγμένης ποσότητας νερού άρδευσης 16

18 ανά κατηγορία καλλιέργειας και μονάδα έκτασης, β) να ελέγχονται σε κάθε χρήση οι σωληνώσεις μεταφοράς νερού, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες νερού, να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα καταιονισμού κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Εντός αρδευτικών δικτύων ή έργων αναδασμού να τηρούνται τα ακόλουθα: Α. Η εφαρμογή του καθεστώτος πολλαπλής συμμόρφωσης. Β. Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως εκάστοτε ισχύουν όσον αφορά στη διαχείριση εισροών, κατεργασία του εδάφους, αμειψισπορά, λίπανση, προστασία υδατικών πόρων, φυτοπροστασία και τη διαχείριση αυτοφυούς βλάστησης, υπολειμμάτων καλλιεργειών και απορριμμάτων καθώς και θέματα αγροτικής πρακτικής. Δ Να ακολουθούνται τα όρια ποιότητας του αρδευτικού ύδατος, εφόσον αυτά υπάρχουν. Δ Κατά τη λειτουργία των γεωτρήσεων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Δ Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης του έργου και για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. Δ Όπου κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας, να γίνεται περίφραξη των υδροληψιών με κατάλληλα υλικά. Δ Να ληφθούν μέτρα στεγανοποίησης της επιφάνειας των γεωτρήσεων (πχ τοποθέτηση πλάκας σκυροδέματος), ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο κατείσδυσης επιφανειακών υδάτων προς αυτή σε ακτίνα τουλάχιστον ενός μέτρου από τα όρια του περιφραγματικού σωλήνα. Δ Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης που γύρω από το έργο να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή, έτσι ώστε μα μην υπάρξει επίπτωση στη φυσιογνωμία της περιοχή και στην αισθητική του τοπίου. (σχετικό 43). Δ Να αποκατασταθεί η βλάστηση των τμημάτων που θα αλλοιωθούν με την εφαρμογή ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης εγκεκριμένης από τη αρμόδια δασική αρχή. (σχετικό 43). Δ Να μη γίνεται εναπόθεση των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν (από εκσκαφές) σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και ρέματα. (σχετικό 43). Δ Απαγορεύεται η μεταβολή της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. (σχετικό 43). Δ Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ο σκοπός της υποβληθείσας μελέτης ή δε τηρηθούν τα προτεινόμενα η έκαστη να επανέλθει στην διαχείριση της δασικής υπηρεσίας.(σχετικό 43). Δ Αν για οποιαδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η περιοχή της επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα έκταση ο Δήμος Σητείας υποχρεούται να επανέλθει με νέο αίτημα του στη Δ/νση Δασών Λασιθίου άλλως θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη επέμβαση. (σχετικό 43). 17

19 Δ Σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων όπου βρίσκονται οι 20 γεωτρήσεις το δημόσιο δε φέρει ευθύνη.(σχετικό 43). Δ Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου να ανατεθεί στη Δ/νση Δασών Λασιθίου. Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις σχετικές Πράξεις Χαρακτηρισμού της Δ/ νσης Δασών Λασιθίου.(σχετικό 49). Δ Ο συνολικός ετήσιος αντλούμενος όγκος νερού, η παροχή των υδροληψιών, αλλά και γενικότερα το πρόγραμμα λειτουργίας τους, και ο καθορισμός οικολογικής παροχής, όσον αφορά στις πηγές, θα καθοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και συγκεκριμένα από τη Δ/νση Δασών Λασιθίου, τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών καθώς και την ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΠΕ Λασιθίου (Σχετικά 32, 34). Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ Προϋποθέσεις για την ανανέωσητροποποίησή της. Οι εγκεκριμένοι με την παρούσα απόφαση περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για μία 10ετία από την ημερομηνία υπογραφής τους, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, σύμφωνα με το την παρ. 8α του άρθρου 2 του Ν.4014/11. Επίσης επισημαίνουμε: Ε.1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως (Δύο μήνες) πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Ε.2. Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ε.3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011. Ε.4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/

20 Ε.5. Τέλος είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι, εφόσον εκπονηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για τη Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού, στην οποία ανήκει και ο υδροφορέας των γεωτρήσεων οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης υποχρεωτικά θα εναρμονισθούν με εκείνους του σχεδίου διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο Ν.3199/2003 σε εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 ΕΚ. ΣΤ. Λοιπές διατάξεις ΣΤ.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ αποτελεί και Έγκριση Επέμβασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. ΣΤ.2. Μετά την έκδοση των ΑΕΠΟ θα εκδοθεί πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα της αρμόδιας Δασικής Αρχής με την οποία εξειδικεύονται οι όροι κα οι προϋποθέσεις κάθε επέμβασης. Ο Φορέας του έργου εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.36 παρ. 9 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α/8-8-14). ΣΤ.3. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εναπόθεσης, κ.α.) και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. ΣΤ.4. Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Ζ. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ Ζ.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. Ζ.2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας. να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 19

21 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ζ.3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. Ζ.4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. Ζ.5. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 148/2009 μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη τους για την εν λόγω ζημία καθώς και να υλοποιεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του παραπάνω διατάγματος. Η. Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ Η δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr., σύμφωνα με το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/ ) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-12) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν.4014/11. Κατά της παρούσας απόφασής αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής: Σύμφωνα με τη με αρ. 9269/470/ Κ.Υ.Α. «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002 (Β 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 20

22 Από τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α και των διατάξεων του άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, προκύπτει ότι κατά των εκτελεστών πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή, αν η πράξη δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίησή της ή άλλως από τότε που έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης α.δ/νση Υδάτων. β. Δ/νση Δασών Λασιθίου. γ. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 2.Περιφέρεια Κρήτης α. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης - Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού. Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Π.Ε. Λασιθίου. β. Περιφερειακό Συμβούλιο γ. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου Ε. Γ. Γ. Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής Εμμανουήλ Μαυράκης 3. Δήμο Σητείας (συν.: 1 θεωρημένο τεύχος ΜΠΕ). Εσωτ. Διανομή : - Χρον/κό Αρχείο - Παντερή Μαρία 21

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο .. γέννησης 36 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Max Muster Ma Mu 5 1 1 17.02.08 B x 1 1 1 2 1 3 Hiesmayr/Schindler (ESPEN/AKE Austria) nutritinday wrldwide - acrss-sectinal multinatinal audit_v_2010 .. γέννησης 36 9 1 4 1

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα