ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012"

Transcript

1 1 ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012 Ειςαγωγι Θ ελονοςία (malaria) είναι λοιμϊδθσ νόςοσ που προκαλείται από το παράςιτο «πλαςμϊδιο» τθσ ελονοςίασ και μεταδίδεται κυρίωσ μζςω διγματοσ (τςιμπιματοσ) μολυςμζνου ανωφελοφσ κουνουπιοφ (Anopheles). Υπάρχουν πζντε είδθ πλαςμωδίων που προςβάλλουν τον άνκρωπο: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae και Plasmodium knowlesi. Τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου (παροξυςμικό ζντονο ρίγοσ, υψθλόσ πυρετόσ, εφίδρωςθ, γενικι αδιακεςία, κεφαλαλγία και μυαλγίεσ) εμφανίηονται ςυνικωσ από μία ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ μετά τθ μόλυνςθ, ενϊ ςυχνά παρατθροφνται υποτροπζσ (ζωσ και πζντε χρόνια μετά), κυρίωσ ςε μόλυνςθ από το Plasmodium vivax. Υπάρχει αποτελεςματικι κεραπεία για τθ νόςο. Θ νόςοσ ενδθμεί ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ, κυρίωσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ και τθσ Αςίασ. Στθν Ελλάδα θ νόςοσ εκριηϊκθκε το 1974, μετά από εντατικό και επίπονο πρόγραμμα καταπολζμθςθσ ( ). Μζχρι και το 2010 καταγράφονταν ςτθν Ελλάδα ετθςίωσ περίπου κροφςματα που ςχετίηονταν (ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία) με ταξίδι ι παραμονι ςε ενδθμικι για τθν ελονοςία χϊρα. Ζωσ το 2010, ςποραδικά κροφςματα χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ καταγράφθκαν το 1991, 1999, 2000, 2009 και το Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου Τα δεδομζνα τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που αποςτζλλουν οι κεράποντεσ ιατροί ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ για τα κροφςματα με εργαςτθριακι διάγνωςθ ελονοςίασ. Το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ πραγματοποιεί ςυςτθματικι επαλικευςθ και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, μζςω επικοινωνίασ με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ, τα γραφεία κίνθςθσ των νοςοκομείων και τα εργαςτιρια αναφοράσ ι επιβεβαίωςθσ τθσ ελονοςίασ. Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ κρουςμάτων με ενδείξεισ «εγχϊριασ μετάδοςθσ» ι ςε περιοχζσ όπου εμφανίηονται ςυρροζσ κρουςμάτων, πραγματοποιοφνται ςυνεντεφξεισ με τουσ αςκενείσ (ι τουσ ςυγγενείσ τουσ) με τθ χριςθ θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου, για τθ διερεφνθςθ πικανϊν παραγόντων κινδφνου και τθ λιψθ αναλυτικοφ ιςτορικοφ ταξιδιοφ κατά τα τελευταία 5 ζτθ πριν από τθν

2 ζναρξθ των ςυμπτωμάτων, ενϊ άμεςα πραγματοποιείται και διερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ των αςκενϊν, με τθν αναηιτθςθ και άλλων κρουςμάτων ςε ακτίνα περίπου 100 μζτρων από τθν οικία τουσ. Επιδθμιολογικά δεδομζνα 2011 Το ζτοσ 2011 καταγράφθκαν ςυνολικά, ςτθν Ελλάδα 96 κροφςματα ελονοςίασ: 54 ειςαγόμενα (45 αφοροφςαν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 9 ςε ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ) και 42 ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ (34 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και οκτϊ αλλοδαποί από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ). Συγκεκριμζνα, το καλοκαίρι του 2011 εμφανίςτθκε ςυρροι 36 κρουςμάτων P.vivax ελονοςίασ με ενδείξεισ «εγχϊριασ μετάδοςθσ» ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, ενϊ άλλα 6 ςποραδικά κροφςματα P.vivax χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ εμφανίςτθκαν ςε άλλεσ 4 Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ (Ρ.Ε.): Ευβοίασ, Λαρίςθσ, Ανατολικισ Αττικισ και Βοιωτίασ (βλζπε Ζκκεςθ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ- Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2011). 2 Συγκεκριμζνα, ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ διαγνϊςτθκαν 28 κροφςματα ελονοςίασ που αφοροφςαν ςε Ζλλθνεσ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και 8 κροφςματα που αφοροφςαν ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ (Μαρόκο (2), Ρολωνία (1) και ουμανία (5), εκ των οποίων οι 2 αςκενείσ διαγνϊςκθκαν ςτθ ουμανία). Δθλϊκθκαν, επίςθσ, από τθν ίδια περιοχι, 23 κροφςματα ελονοςίασ ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (Ρακιςτάν (21), Αφγανιςτάν (2)), για τουσ περιςςότερουσ από τουσ οποίουσ δεν είναι ςαφζσ το ιςτορικό ταξιδιοφ και θ θμερομθνία άφιξισ τουσ ςτθ χϊρα. Επιπλζον, κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ςτθν ίδια περιοχι δθλϊκθκαν και το 2009 (6 κροφςματα) και το 2010 (1 κροφςμα). Επιδθμιολογικά δεδομζνα, 2012 Συνολικά, τo 2012 ςτθν Ελλάδα καταγράφθκαν ενενιντα δφο (92) κροφςματα ελονοςίασ, εκ των οποίων τα 73 ειςαγόμενα (64 αφοροφν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 9 ςε ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ). Από τα 70 ειςαγόμενα κροφςματα ςτα οποία ζγινε τυποποίθςθ πλαςμωδίου, τα 54 αφοροφν ςε λοιμϊξεισ από P.vivax (μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ), τα 15 ςε λοιμϊξεισ από P.falciparum (8 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 7 ταξιδιϊτεσ) και 1 κροφςμα (ςε μετανάςτθ) αφορά ςε ςυλλοίμωξθ P.vivax και P.falciparum. Με βάςθ το ιςτορικό μετακινιςεων ι/και το ιςτορικό παλαιότερθσ νόςθςθσ από ελονοςία, τα κροφςματα P.vivax ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ κεωροφνται ότι αντιπροςωπεφουν κατά κφριο λόγο υποτροπζσ τθσ νόςου. Για τα υπόλοιπα δεκαεννζα (19) κροφςματα υπάρχουν ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ το 2012 (13 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και ζξι αλλοδαποί από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ). Σε όλουσ τουσ αςκενείσ χωρίσ

3 αναφερόμενο ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ επιβεβαιϊκθκε εργαςτθριακά λοίμωξθ με Plasmodium vivax. Επιπρόςκετα, το 2012 δθλϊκθκαν τζςςερα κροφςματα ελονοςίασ που κεωρείται ότι προςβλικθκαν ςε παλαιότερεσ περιόδουσ μετάδοςθσ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν περαιτζρω ανάλυςθ. Για δφο κροφςματα κεωρείται ότι θ μόλυνςθ ςυνζβθ κατά τθν περίοδο μετάδοςθσ 2011, εκ των οποίων το ζνα διαγνϊςκθκε αρχζσ Απριλίου 2012 ςε μετανάςτθ από το Μαρόκο, κάτοικο Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ, με αςαφζσ ιςτορικό μετακίνθςθσ, και το άλλο αφοροφςε ςε 7 ετϊν κορίτςι ελλθνικισ εκνικότθτασ, μόνιμθ κάτοικο νομοφ Αττικισ, θ οποία είχε διαμείνει ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ τον Αφγουςτο του Επιπρόςκετα, δθλϊκθκαν δφο κροφςματα ελονοςίασ από P.malariae ςε θλικιωμζνουσ αςκενείσ, τα οποία κεωρείται ότι προςβλικθκαν ςε παλαιότερεσ περιόδουσ μετάδοςθσ. Τζλοσ, το 2012 καταγράφθκαν πζντε υποτροπζσ τθσ νόςου ςε κροφςματα P.vivax του 2011 που δεν είχαν λάβει το κατάλλθλο ςχιμα ριηικισ κεραπείασ τθσ ελονοςίασ. 3 Θ κατάταξθ των κρουςμάτων ανά τόπο κατοικίασ/ζκκεςθσ παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 1. Αναλυτικότερα, ςχετικά με τα δεκαεννζα (19) κροφςματα ελονοςίασ ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ, ο πικανόσ τόποσ ζκκεςισ τουσ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 1. Για δζκα από τουσ αςκενείσ αυτοφσ ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ ςτθν ελονοςία είναι ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, για δφο ςτο Διμο Μαρακϊνοσ Αττικισ, για δφο ςτο Διμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ Αττικισ, για ζνα ςτο Διμο Αβδιρων Ξάνκθσ, για ζνα ςτο Διμο Τανάγρασ Βοιωτίασ, για ζνα κροφςμα ωσ πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ χαρακτθρίςκθκε θ περιοχι τθσ λίμνθσ Ραραλίμνθ κοντά ςτον οικιςμό Μουρίκι τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ και για δφο κροφςματα ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ είναι ςτο Διμο Σοφάδων Καρδίτςασ. Tα δφο τελευταία κροφςματα αφοροφν ςε άτομα ρουμανικισ εκνικότθτασ και χαρακτθρίηονται ωσ «δευτερογενι» (introduced), κακϊσ ζχουν άμεςθ επιδθμιολογικι ςφνδεςθ με εννζα ακόμθ κροφςματα ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ που διζμεναν ςε κοντινι απόςταςθ, ζξω από τον ίδιο οικιςμό (και ανιχνεφκθκαν - ςτθν πλειοψθφία τουσ - ςτα πλαίςια ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων που διενιργθςε το ΚΕΕΛΡΝΟ ςτθν περιοχι). Ο αςκενισ (αλβανικισ εκνικότθτασ) με πικανό τόπο ζκκεςθσ το Διμο Τανάγρασ Βοιωτίασ διαγνϊςκθκε ςτθν Αλβανία. Στο Διάγραμμα 1 παρουςιάηονται τα κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων ςτθν Ελλάδα. Στο Διμο Ευρϊτα Ρ.Ε. Λακωνίασ ζχουν καταγραφεί, επίςθσ, 17 κροφςματα ελονοςίασ ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (13 από Ρακιςτάν και 4 από Αφγανιςτάν), τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ ειςαγόμενα (πρόςφατθ θμερομθνία ειςόδου

4 ςτθ χϊρα, ι πρόςφατο ταξίδι ςε ενδθμικι για τθν ελονοςία χϊρα ι/και ιςτορικό ελονοςίασ ςτο παρελκόν). Ο ακριβισ τόποσ κατοικίασ των κρουςμάτων που καταγράφθκαν ςτθν Ρ.Ε. Λακωνίασ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 2, ενϊ ςτο Διάγραμμα 2, παρουςιάηονται τα κροφςματα ελονοςίασ ςτθν ίδια περιοχι ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Οι θλικίεσ των 19 αςκενϊν με ελονοςία από όλθ τθ χϊρα χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ περιοχζσ κυμαίνονται από ζτθ (διάμεςθ θλικία: 52 ζτθ). Το 63% των κρουςμάτων είναι άνδρεσ. 4 Πίνακασ 1. Κατάταξθ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά Περιφερειακι Ενότθτα (Π.Ε.) κατοικίασ/ζκκεςθσ, Ελλάδα, 2012 (n=92) Π.Ε. προςωρινισ κατοικίασ (ειςαγόμενα) ι ζκκεςθσ (εγχώρια) Μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ Κατάταξθ Κρουςμάτων Ελονοςίασ Ειςαγόμενα Ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ Σφνολο Με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ Αιτωλοακαρνανίασ Αργολίδασ Αττικισ Βοιωτίασ Ευβοίασ Θεςςαλονίκθσ Ιωαννίνων Καρδίτςασ Κζρκυρασ Κορινκίασ Λακωνίασ Ξάνκθσ εκφμνου Χανίων φνολο

5 Εικόνα 1. Πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ αςκενών με ελονοςία χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι χώρα, Ελλάδα, 2012 (n=19). 5 Διάγραμμα 1. Αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, Ελλάδα, 2012 (n=19).

6 Εικόνα 2. Σόποσ κατοικίασ/ζκκεςθσ αςκενών με ελονοςία, Διμοσ Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίασ, 2012 (n=27). 6 αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χώρεσ αςκενείσ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ Διάγραμμα 2. Αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, Διμοσ Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίασ, 2012 (n=26*) *Ζνασ μετανάςτθσ από ενδθμικι χωρά που διαγνϊςτθκε τθν εβδομάδα 12/2012 δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο παρόν διάγραμμα

7 ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ Τθν άνοιξθ του 2012, το ΚΕΕΛΡΝΟ ανζπτυξε Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ τθσ Ελονοςίασ , με βάςθ το οποίο οι περιοχζσ (Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, Διμοι) τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ κατατάςςονται ςε 4 επίπεδα επικινδυνότθτασ (0-3), μετά από αρχικι εκτίμθςθ κινδφνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κροφςματα που ζχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 ζτθ ςε κάκε περιοχι, τθν φπαρξθ πλθκυςμοφ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ χϊρεσ και τισ οικολογικζσ-κλιματολογικζσ παραμζτρουσ κάκε γεωγραφικισ περιοχισ. 7 Μετά από τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι χϊρα, οι άμεςεσ δράςεισ του ΚΕΕΛΠΝΟ περιλαμβάνουν: Ενθμζρωςθ τθσ ιεραρχίασ του Τπουργείου Τγείασ. Ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν εκάςτοτε Ρεριφζρεια. Ενθμζρωςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για το κακοριςμό των επθρεαηόμενων περιοχών από νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ και του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ) για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν αςφάλεια του αίματοσ. Ενίςχυςθ τθσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ άλλων κρουςμάτων - Διερεφνθςθ εςτίασ κροφςματοσ: Μετά τθ διάγνωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ, κλιμάκια του ΚΕΕΛΡΝΟ προβαίνουν ςε άμεςθ διερεφνθςθ τθσ «εςτίασ» του κροφςματοσ (focus investigation), δθλαδι διενεργοφν ζλεγχο για ελονοςία ςε όλα τα άτομα που διαμζνουν ςτθν περιοχι, ςε ακτίνα 100 μζτρων από τθν κατοικία του αςκενοφσ, βάςει ςχετικοφ πρωτοκόλλου διερεφνθςθσ, ςφμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ ECDC και ΡΟΥ. Συγκεκριμζνα, διενεργείται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για ελονοςία ςε όλουσ τουσ μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και ζλεγχοσ για ςυμπτϊματα ελονοςίασ ι/και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςε κατοίκουσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και αλλοδαποφσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ που κατοικοφν ςτθν περιοχι διερεφνθςθσ. Επιπρόςκετα, οι ςυςτθματικζσ δράςεισ του ΚΕΕΛΠΝΟ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα περιλαμβάνουν: Ι. Ενίςχυςθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ ελονοςίασ - Ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο γενικό πλθκυςμό και ςε μετανάςτεσ: Κλιμάκιο του ΚΕΕΛΡΝΟ δραςτθριοποιείται ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ από τα τζλθ Σεπτεμβρίου 2011 για τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτθν περιοχι (βλζπε Ενεργθτικι Αναηιτθςθ & Θεραπεία Κρουςμάτων Ελονοςίασ, Ευρϊτασ, Λακωνία). Από Απρίλιο - Οκτϊβριο 2012 το ΚΕΕΛΡΝΟ ςυνεργάςτθκε ςτθν ίδια περιοχι με το ελλθνικό τμιμα των Γιατρϊν Χωρίσ Σφνορα (ΓΧΣ), ςε όλεσ τισ δράςεισ πρόλθψθσ και ελζγχου τθσ ελονοςίασ ςτθν περιοχι. Επιπλζον, ςθμαντικι είναι θ υποςτιριξθ των δράςεων από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Ευρϊτα και τοπικοφσ εκελοντζσ.

8 Στθν περιοχι διαβιοφν και εργάηονται ςθμαντικόσ αρικμόσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (Ρακιςτάν, Αφγανιςτάν κλπ). Κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων γίνεται καταγραφι των οικιϊν και των μεταναςτϊν, ο ζλεγχόσ τουσ για ςυμπτϊματα ςυμβατά με ελονοςία, κακϊσ και θ ενθμζρωςι τουσ για τθν ελονοςία και τα μζτρα προςταςίασ. Μζςω τθσ δράςθσ αυτισ, ζχουν ιδθ ανιχνευκεί το 2012 δεκαζξι από τα 17 κροφςματα ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ ςτθ Λακωνία, ςτα οποία ζχει επίςθσ χορθγθκεί θ κατάλλθλθ ανκελονοςιακι αγωγι υπό επίβλεψθ. 8 Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, ο διάμεςοσ χρόνοσ από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ζωσ τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ ιταν 3 θμζρεσ, τόςο ςτουσ μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ (εφροσ: 0-15 θμ.), όςο και ςτα κροφςματα ελλθνικισ εκνικότθτασ (εφροσ: 0-8 θμ.). Σθμειϊνεται ότι ο διάμεςοσ χρόνοσ διάγνωςθσ το 2011 ιταν 5 θμζρεσ για τουσ αλλοδαποφσ και 7 θμζρεσ για τα κροφςματα ελλθνικισ εκνικότθτασ. Θ ςθμαντικι αυτι μείωςθ του χρόνου διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ το 2012 οφείλεται -κατά κφριο λόγο- ςτισ δράςεισ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων που υποςτθρίηει το ΚΕΕΛΡΝΟ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των κλινικϊν γιατρϊν ςτο κζμα τθσ νόςου και υποδθλϊνει μείωςθ του κινδφνου περαιτζρω μετάδοςθσ τθσ νόςου ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. - Μαηικόσ ζλεγχοσ (Screening) μεταναςτών: Το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςυνεργαςία με το πρόγραμμα ΕΣΡΑ «Ειδικό πρόγραμμα Ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια» του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει, πραγματοποίθςε -κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μετάδοςθσ μαηικό ζλεγχο: - ςε 759 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Ευρϊτα τθσ Λακωνίασ - ςε 499 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Μαρακϊνα - ςε 132 μετανάςτεσ κυρίωσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Μαρκόπουλου - ςε 60 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι τθσ Θιβασ - ςε κζντρα κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτθν Κόρινκο, ςτθ Ξάνκθ, ςτθ Κομοτθνι, ςτθ Δράμα και τον Ζβρο. - Χριςθ γεωγραφικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (geographical information system, GIS): δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν απεικόνιςθσ των δεδομζνων εντομολογικισ επιτιρθςθσ και κρουςμάτων, τθν αποτφπωςθ ενδιαιτθμάτων κουνουπιϊν τθ δθμιουργία μοντζλων εκτίμθςθσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ και τθν υποβοικθςθ του ςυςτιματοσ ενιςχυμζνθσ επιτιρθςθσ και ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο διμο Ευρϊτα Λακωνίασ.

9 ΙΙ. Ενίςχυςθ τθσ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ μζςω προγράμματοσ εκπαίδευςθσ μικροβιολόγων ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, βάςει τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου. Εξάλλου το ΚΕΕΛΡΝΟ ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ προμθκεφτθκε τεμάχια Ταχζων Διαγνωςτικϊν Δοκιμαςιϊν (RDTs) για τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τα κλιμάκια του ΚΕΕΛΡΝΟ, κακϊσ και από τα Κζντρα Υγείασ και Νοςοκομεία του ΕΣΥ, κυρίωσ ςε περιοχζσ Επιπζδου Επικινδυνότθτασ 2 και 3. Επιπλζον τεμάχια RDTs για τθν ελονοςία προμθκεφτθκε το Ελλθνικό Τμιμα των ΓΧΣ για τον ίδιο ςκοπό. Θεωρείται ότι θ χριςθ των RDTs ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των κρουςμάτων ελονοςίασ και θ εμπειρία μασ από τθ περίοδο μετάδοςθσ 2012 δείχνει ότι οι δοκιμαςίεσ αυτζσ ζχουν υψθλι αξιοπιςτία και είναι πολφτιμα εργαλεία ςτο πεδίο. 9 ΙΙΙ. υςτθματοποίθςθ τθσ κεραπείασ τθσ ελονοςίασ ςφμφωνα με κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ ςυςτινεται επίςθσ ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν κατά τθ διάρκεια και μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κεραπείασ. IV. Ενθμζρωςθ- ευαιςκθτοποίθςθ κλινικών και εργαςτθριακών ιατρών για τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ, ςε περιοχζσ Επίπεδου Επικινδυνότθτασ 1, 2 και 3. Συνολικά ζχουν πραγματοποιθκεί (ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ και τον Τομζα Ραραςιτολογίασ, Εντομολογίασ και Τροπικϊν Νόςων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ) 41 θμερίδεσ ςε όλθ τθν επικράτεια, για ιατρονοςθλευτικό προςωπικό δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα (επαγγελματίεσ υγείασ Νοςοκομείων και Κζντρων Υγείασ, ιδιϊτεσ κλινικοφσ ιατροφσ, μικροβιολόγουσ, αιματολόγουσ, εντατικολόγουσ). V. Ενθμζρωςθ κοινοφ για τα ατομικά μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια: ενθμερϊςεισ κοινοφ και μακθτϊν, με θμερίδεσ ςε περιοχζσ Επίπεδου Επικινδυνότθτασ 1-3, με διανομι ζντυπου υλικοφ και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΚΕΕΛΡΝΟ. Συνολικά, ζχουν πραγματοποιθκεί 29 ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για το κοινό ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, 48 ενθμερϊςεισ ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δυναμικότθτασ μακθτϊν) και 34 ενθμερϊςεισ ςε ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δυναμικότθτασ μακθτϊν). Το ενθμερωτικό υλικό για τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια και οι παρουςιάςεισ, που ζχει δθμιουργιςει το ΚΕΕΛΡΝΟ για τθ φετινι εκςτρατεία επικοινωνίασ, είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα και διατίκεται για οποιαδιποτε χριςθ. Ταυτόχρονα, προβλικθκε τθλεοπτικό βίντεο για τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια ςτα τθλεοπτικά κανάλια εκνικισ εμβζλειασ, με χριςθ του κοινωνικοφ χρόνου. VI. Δράςεισ για τα προγράμματα καταπολζμθςθσ κουνουπιών - Εντομολογικι επιτιρθςθ Θ Επιςτθμονικι Ομάδα Εργαςίασ για τα Νοςιματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ του ΚΕΕΛΡΝΟ, με βάςθ τθν εμπειρία τθσ περιόδου μετάδοςθσ 2011, δθμιοφργθςε το Νοζμβριο του 2011 εκτεταμζνεσ τεχνικζσ οδθγίεσ προσ τισ αιρετζσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ,

10 προκειμζνου να βοθκθκοφν ςτθν προκιρυξθ των ζργων κωνωποκτονιϊν και εντομολογικισ επιτιρθςθσ (ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν). Οι οδθγίεσ αυτζσ προωκικθκαν θλεκτρονικά προσ τουσ αιρετοφσ Ρεριφερειάρχεσ τθν 1 θ Δεκεμβρίου 2011 με ςυνοδι παρότρυνςθ να πραγματοποιθκοφν ζγκαιρα οι προκθρφξεισ, με ικανοποιθτικό προχπολογιςμό και με ζγκαιρθ ανάκεςθ τθσ επίβλεψθσ των ζργων ςε προςωπικό τθσ κάκε Ρεριφζρειασ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ επίςθσ, προκιρυξε, το 2011 και το 2012, ειδικά ζργα εντομολογικισ επιτιρθςθσ και χαρτογράφθςθσ των εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν, χωρίηοντασ τθν ελλθνικι επικράτεια ςε τρεισ μεγάλεσ περιοχζσ: Β. Ελλάδα (Δυτικι, Κεντρικι, Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ), Στερεά Ελλάδα και Αττικι, Δυτικι Ελλάδα και Ρελοπόννθςοσ. Τα ζργα αυτά περιελάμβαναν τθν τοποκζτθςθ εντομοπαγίδων, τθν παρακολοφκθςθ των πλθκυςμϊν και τθν ταυτοποίθςθ των κουνουπιϊν ςε όλθ τθν επικράτεια. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ χαρτογράφθςθσ του 2011 απεςτάλθςαν - τθν άνοιξθ του ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Υγείασ προκειμζνου να γίνει καλφτεροσ προγραμματιςμόσ των δράςεων εντομοκτονίασ και να τεκοφν οι κατά τόπουσ προτεραιότθτεσ. 10 Συμπλθρωματικά, από το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ (www.malwest.gr), πραγματοποιοφνται: ζλεγχοσ/ ταυτοποίθςθ των κουνουπιϊν που ςυλλζγονται με τισ εντομοπαγίδεσ (ΕΣΔΥ & Εργαςτιριο Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο) γενετικι ταυτοποίθςθ δείγματοσ κουνουπιϊν (πζραν τθσ μορφολογικισ ςτο Τμιμα Βιοχθμείασ, Ραν/μιο Θεςςαλίασ) ζλεγχοσ αντοχισ ςτα εντομοκτόνα, για τα Ανωφελι κουνοφπια (Anopheles spp.) ςτο Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο και για τα κοινά κουνοφπια (Culex spp.) ςτθ Εργαςτιριο Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Ραν/μίου Θεςςαλίασ μελζτθ διαχείμαςθσ κουνουπιϊν ςε δφο επίπεδα, ζκκεςθ κουνουπιϊν εκτροφισ και εφρεςθ άγριων διαχειμαηόντων κουνουπιϊν ςε προςτατευμζνα μζρθ ςυςτθματικι ςφγκριςθ παγίδων κουνουπιϊν ςε δφο αντιπροςωπευτικζσ περιοχζσ ϊςτε να εκτιμθκεί θ αποτελεςματικότθτα των παγίδων ςτθν προςζλκυςθ διαφορετικϊν ειδϊν κουνουπιϊν. Ενθμζρωςθ/εκπαίδευςθ τοπικών αυτοδιοικιςεων: Το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, διοργάνωςε εκπαιδευτικά/ενθμερωτικά ςεμινάρια για τθν επίβλεψθ των ζργων κωνωποκτονίασ ειδικά για το προςωπικό των Διμων και Ρεριφερειϊν, ςε περιοχζσ Επιπζδων Επικινδυνότθτασ 2 και 3. Ραράλλθλα, με τθ ςυνδρομι εμπειρογνϊμονα του CDC ΘΡΑ και του ΡΟΥ, ο οποίοσ επιςκζφκθκε τθ χϊρα μασ τον Ιοφνιο του 2012, ζγινε εκπαίδευςθ-ενθμζρωςθ των εποπτϊν

11 δθμόςιασ υγείασ ςε μζτρα καταπολζμθςθσ των κουνουπιϊν. Θ επίςκεψθ του ιταν εξαιρετικισ ςθμαςίασ, κακϊσ διαπίςτωςε το υψθλό επίπεδο των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςτα διάφορα μζρθ που επιςκζφκθκε και ιδιαίτερα των μζτρων ελζγχου που εφαρμόηονται ςτο Διμο Ευρϊτα. VII. Επικοινωνία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του εξωτερικοφ: Το ΚΕΕΛΡΝΟ βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων και τεχνογνωςίασ με Ευρωπαϊκοφσ (ECDC) και Διεκνείσ οργανιςμοφσ δθμόςιασ υγείασ (Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ-ΡΟΥ), κακϊσ και με ειδικοφσ ςτα κζματα ελονοςίασ και εντομολογίασ. Ειδικοί εμπειρογνϊμονεσ των οργανιςμϊν αυτϊν ζχουν επιςκεφκεί επανειλθμμζνωσ τθ χϊρα μασ. 11 Προτεινόμενεσ οδθγίεσ προσ ταξιδιώτεσ που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ, βάςει τθσ επιδθμιολογικισ εικόνασ του νοςιματοσ και των εφαρμοηόμενων μζτρων ελζγχου, κεωρεί ότι ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμθλόσ. Για το λόγο αυτό, δεν ςυνιςτά λιψθ προλθπτικισ φαρμακευτικισ αγωγισ ζναντι τθσ ελονοςίασ, ςε άτομα που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν οποιαδιποτε περιοχι τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν εμφανιςτεί ωσ ςιμερα κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ τθσ νόςου. Ραρόλα αυτά, είναι αναγκαία θ λιψθ όλων των προτεινόμενων μζτρων για τθν προςταςία από τα κουνοφπια. υηιτθςθ Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ζχει κθρφξει τθν Ελλάδα ελεφκερθ από ελονοςία από το Πμωσ, το ενδεχόμενο επανεγκατάςταςθσ τθσ νόςου είναι υπαρκτό, λόγω των παρακάτω παραγόντων: (α) Θ χϊρα αποτελεί τόπο διαμονισ και εργαςίασ μεταναςτϊν από χϊρεσ ςτισ οποίεσ ενδθμεί θ νόςοσ. (β) Σε πολλζσ περιοχζσ κυκλοφοροφν κουνοφπια του γζνουσ «ανωφελοφσ», που αποτελεί το μζςο μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ. Το γεγονόσ αυτό υπογραμμίηει τθν αναγκαιότθτα χάραξθσ μιασ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ νόςου, που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν εντατικοποίθςθ του προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ιατρϊν για τθν ανάγκθ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και κεραπείασ όλων των αςκενϊν με ελονοςία. Ραρά τθν αυξθμζνθ ευαιςκθςία του ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ ελονοςίασ (ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων, ευαιςκθτοποίθςθ επαγγελματιϊν υγείασ), το 2012 καταγράφθκαν λιγότερα κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ, ςε ςφγκριςθ με το

12 2011, τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ (μείωςθ κρουςμάτων κατά 55%), όςο και ςτο Διμο Ευρϊτα (μείωςθ κρουςμάτων κατά 72%). Επίςθσ, βελτιϊκθκε ςθμαντικά ο χρόνοσ διάγνωςθσ των κρουςμάτων ςτο Διμο Ευρϊτα, λόγω τθσ αδιάλειπτθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ςτθν περιοχι. Θ ζγκαιρθ ανίχνευςθ και κατάλλθλθ κεραπεία των περιςτατικών ελονοςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζγκαιρθ εφαρμογι κατάλλθλων (ανάλογα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ) ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιών αποτελοφν τουσ πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ και τθν αποτροπι τθσ περαιτζρω διαςποράσ τθσ. 12

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) 1 Το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012

Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012 Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012 Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (KEEΛΠNO) 1 Κρούσματα ελονοσίας, Ελλάδα, 2011 96 κρούσματα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.1 Έκθεση ερευνητικού έργου Υπεύθυνος φορέας: Πανεπιστήμιο Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα