ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012"

Transcript

1 1 ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012 Ειςαγωγι Θ ελονοςία (malaria) είναι λοιμϊδθσ νόςοσ που προκαλείται από το παράςιτο «πλαςμϊδιο» τθσ ελονοςίασ και μεταδίδεται κυρίωσ μζςω διγματοσ (τςιμπιματοσ) μολυςμζνου ανωφελοφσ κουνουπιοφ (Anopheles). Υπάρχουν πζντε είδθ πλαςμωδίων που προςβάλλουν τον άνκρωπο: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae και Plasmodium knowlesi. Τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου (παροξυςμικό ζντονο ρίγοσ, υψθλόσ πυρετόσ, εφίδρωςθ, γενικι αδιακεςία, κεφαλαλγία και μυαλγίεσ) εμφανίηονται ςυνικωσ από μία ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ μετά τθ μόλυνςθ, ενϊ ςυχνά παρατθροφνται υποτροπζσ (ζωσ και πζντε χρόνια μετά), κυρίωσ ςε μόλυνςθ από το Plasmodium vivax. Υπάρχει αποτελεςματικι κεραπεία για τθ νόςο. Θ νόςοσ ενδθμεί ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ, κυρίωσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ και τθσ Αςίασ. Στθν Ελλάδα θ νόςοσ εκριηϊκθκε το 1974, μετά από εντατικό και επίπονο πρόγραμμα καταπολζμθςθσ ( ). Μζχρι και το 2010 καταγράφονταν ςτθν Ελλάδα ετθςίωσ περίπου κροφςματα που ςχετίηονταν (ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία) με ταξίδι ι παραμονι ςε ενδθμικι για τθν ελονοςία χϊρα. Ζωσ το 2010, ςποραδικά κροφςματα χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ καταγράφθκαν το 1991, 1999, 2000, 2009 και το Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου Τα δεδομζνα τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που αποςτζλλουν οι κεράποντεσ ιατροί ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ για τα κροφςματα με εργαςτθριακι διάγνωςθ ελονοςίασ. Το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ πραγματοποιεί ςυςτθματικι επαλικευςθ και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, μζςω επικοινωνίασ με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ, τα γραφεία κίνθςθσ των νοςοκομείων και τα εργαςτιρια αναφοράσ ι επιβεβαίωςθσ τθσ ελονοςίασ. Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ κρουςμάτων με ενδείξεισ «εγχϊριασ μετάδοςθσ» ι ςε περιοχζσ όπου εμφανίηονται ςυρροζσ κρουςμάτων, πραγματοποιοφνται ςυνεντεφξεισ με τουσ αςκενείσ (ι τουσ ςυγγενείσ τουσ) με τθ χριςθ θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου, για τθ διερεφνθςθ πικανϊν παραγόντων κινδφνου και τθ λιψθ αναλυτικοφ ιςτορικοφ ταξιδιοφ κατά τα τελευταία 5 ζτθ πριν από τθν

2 ζναρξθ των ςυμπτωμάτων, ενϊ άμεςα πραγματοποιείται και διερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ των αςκενϊν, με τθν αναηιτθςθ και άλλων κρουςμάτων ςε ακτίνα περίπου 100 μζτρων από τθν οικία τουσ. Επιδθμιολογικά δεδομζνα 2011 Το ζτοσ 2011 καταγράφθκαν ςυνολικά, ςτθν Ελλάδα 96 κροφςματα ελονοςίασ: 54 ειςαγόμενα (45 αφοροφςαν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 9 ςε ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ) και 42 ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ (34 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και οκτϊ αλλοδαποί από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ). Συγκεκριμζνα, το καλοκαίρι του 2011 εμφανίςτθκε ςυρροι 36 κρουςμάτων P.vivax ελονοςίασ με ενδείξεισ «εγχϊριασ μετάδοςθσ» ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, ενϊ άλλα 6 ςποραδικά κροφςματα P.vivax χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ εμφανίςτθκαν ςε άλλεσ 4 Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ (Ρ.Ε.): Ευβοίασ, Λαρίςθσ, Ανατολικισ Αττικισ και Βοιωτίασ (βλζπε Ζκκεςθ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ- Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2011). 2 Συγκεκριμζνα, ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ διαγνϊςτθκαν 28 κροφςματα ελονοςίασ που αφοροφςαν ςε Ζλλθνεσ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και 8 κροφςματα που αφοροφςαν ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ (Μαρόκο (2), Ρολωνία (1) και ουμανία (5), εκ των οποίων οι 2 αςκενείσ διαγνϊςκθκαν ςτθ ουμανία). Δθλϊκθκαν, επίςθσ, από τθν ίδια περιοχι, 23 κροφςματα ελονοςίασ ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (Ρακιςτάν (21), Αφγανιςτάν (2)), για τουσ περιςςότερουσ από τουσ οποίουσ δεν είναι ςαφζσ το ιςτορικό ταξιδιοφ και θ θμερομθνία άφιξισ τουσ ςτθ χϊρα. Επιπλζον, κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ςτθν ίδια περιοχι δθλϊκθκαν και το 2009 (6 κροφςματα) και το 2010 (1 κροφςμα). Επιδθμιολογικά δεδομζνα, 2012 Συνολικά, τo 2012 ςτθν Ελλάδα καταγράφθκαν ενενιντα δφο (92) κροφςματα ελονοςίασ, εκ των οποίων τα 73 ειςαγόμενα (64 αφοροφν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 9 ςε ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ). Από τα 70 ειςαγόμενα κροφςματα ςτα οποία ζγινε τυποποίθςθ πλαςμωδίου, τα 54 αφοροφν ςε λοιμϊξεισ από P.vivax (μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ), τα 15 ςε λοιμϊξεισ από P.falciparum (8 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 7 ταξιδιϊτεσ) και 1 κροφςμα (ςε μετανάςτθ) αφορά ςε ςυλλοίμωξθ P.vivax και P.falciparum. Με βάςθ το ιςτορικό μετακινιςεων ι/και το ιςτορικό παλαιότερθσ νόςθςθσ από ελονοςία, τα κροφςματα P.vivax ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ κεωροφνται ότι αντιπροςωπεφουν κατά κφριο λόγο υποτροπζσ τθσ νόςου. Για τα υπόλοιπα δεκαεννζα (19) κροφςματα υπάρχουν ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ το 2012 (13 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και ζξι αλλοδαποί από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ). Σε όλουσ τουσ αςκενείσ χωρίσ

3 αναφερόμενο ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ επιβεβαιϊκθκε εργαςτθριακά λοίμωξθ με Plasmodium vivax. Επιπρόςκετα, το 2012 δθλϊκθκαν τζςςερα κροφςματα ελονοςίασ που κεωρείται ότι προςβλικθκαν ςε παλαιότερεσ περιόδουσ μετάδοςθσ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν περαιτζρω ανάλυςθ. Για δφο κροφςματα κεωρείται ότι θ μόλυνςθ ςυνζβθ κατά τθν περίοδο μετάδοςθσ 2011, εκ των οποίων το ζνα διαγνϊςκθκε αρχζσ Απριλίου 2012 ςε μετανάςτθ από το Μαρόκο, κάτοικο Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ, με αςαφζσ ιςτορικό μετακίνθςθσ, και το άλλο αφοροφςε ςε 7 ετϊν κορίτςι ελλθνικισ εκνικότθτασ, μόνιμθ κάτοικο νομοφ Αττικισ, θ οποία είχε διαμείνει ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ τον Αφγουςτο του Επιπρόςκετα, δθλϊκθκαν δφο κροφςματα ελονοςίασ από P.malariae ςε θλικιωμζνουσ αςκενείσ, τα οποία κεωρείται ότι προςβλικθκαν ςε παλαιότερεσ περιόδουσ μετάδοςθσ. Τζλοσ, το 2012 καταγράφθκαν πζντε υποτροπζσ τθσ νόςου ςε κροφςματα P.vivax του 2011 που δεν είχαν λάβει το κατάλλθλο ςχιμα ριηικισ κεραπείασ τθσ ελονοςίασ. 3 Θ κατάταξθ των κρουςμάτων ανά τόπο κατοικίασ/ζκκεςθσ παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 1. Αναλυτικότερα, ςχετικά με τα δεκαεννζα (19) κροφςματα ελονοςίασ ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ, ο πικανόσ τόποσ ζκκεςισ τουσ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 1. Για δζκα από τουσ αςκενείσ αυτοφσ ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ ςτθν ελονοςία είναι ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, για δφο ςτο Διμο Μαρακϊνοσ Αττικισ, για δφο ςτο Διμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ Αττικισ, για ζνα ςτο Διμο Αβδιρων Ξάνκθσ, για ζνα ςτο Διμο Τανάγρασ Βοιωτίασ, για ζνα κροφςμα ωσ πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ χαρακτθρίςκθκε θ περιοχι τθσ λίμνθσ Ραραλίμνθ κοντά ςτον οικιςμό Μουρίκι τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ και για δφο κροφςματα ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ είναι ςτο Διμο Σοφάδων Καρδίτςασ. Tα δφο τελευταία κροφςματα αφοροφν ςε άτομα ρουμανικισ εκνικότθτασ και χαρακτθρίηονται ωσ «δευτερογενι» (introduced), κακϊσ ζχουν άμεςθ επιδθμιολογικι ςφνδεςθ με εννζα ακόμθ κροφςματα ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ που διζμεναν ςε κοντινι απόςταςθ, ζξω από τον ίδιο οικιςμό (και ανιχνεφκθκαν - ςτθν πλειοψθφία τουσ - ςτα πλαίςια ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων που διενιργθςε το ΚΕΕΛΡΝΟ ςτθν περιοχι). Ο αςκενισ (αλβανικισ εκνικότθτασ) με πικανό τόπο ζκκεςθσ το Διμο Τανάγρασ Βοιωτίασ διαγνϊςκθκε ςτθν Αλβανία. Στο Διάγραμμα 1 παρουςιάηονται τα κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων ςτθν Ελλάδα. Στο Διμο Ευρϊτα Ρ.Ε. Λακωνίασ ζχουν καταγραφεί, επίςθσ, 17 κροφςματα ελονοςίασ ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (13 από Ρακιςτάν και 4 από Αφγανιςτάν), τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ ειςαγόμενα (πρόςφατθ θμερομθνία ειςόδου

4 ςτθ χϊρα, ι πρόςφατο ταξίδι ςε ενδθμικι για τθν ελονοςία χϊρα ι/και ιςτορικό ελονοςίασ ςτο παρελκόν). Ο ακριβισ τόποσ κατοικίασ των κρουςμάτων που καταγράφθκαν ςτθν Ρ.Ε. Λακωνίασ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 2, ενϊ ςτο Διάγραμμα 2, παρουςιάηονται τα κροφςματα ελονοςίασ ςτθν ίδια περιοχι ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Οι θλικίεσ των 19 αςκενϊν με ελονοςία από όλθ τθ χϊρα χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ περιοχζσ κυμαίνονται από ζτθ (διάμεςθ θλικία: 52 ζτθ). Το 63% των κρουςμάτων είναι άνδρεσ. 4 Πίνακασ 1. Κατάταξθ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά Περιφερειακι Ενότθτα (Π.Ε.) κατοικίασ/ζκκεςθσ, Ελλάδα, 2012 (n=92) Π.Ε. προςωρινισ κατοικίασ (ειςαγόμενα) ι ζκκεςθσ (εγχώρια) Μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ Κατάταξθ Κρουςμάτων Ελονοςίασ Ειςαγόμενα Ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ Σφνολο Με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ Αιτωλοακαρνανίασ Αργολίδασ Αττικισ Βοιωτίασ Ευβοίασ Θεςςαλονίκθσ Ιωαννίνων Καρδίτςασ Κζρκυρασ Κορινκίασ Λακωνίασ Ξάνκθσ εκφμνου Χανίων φνολο

5 Εικόνα 1. Πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ αςκενών με ελονοςία χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι χώρα, Ελλάδα, 2012 (n=19). 5 Διάγραμμα 1. Αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, Ελλάδα, 2012 (n=19).

6 Εικόνα 2. Σόποσ κατοικίασ/ζκκεςθσ αςκενών με ελονοςία, Διμοσ Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίασ, 2012 (n=27). 6 αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χώρεσ αςκενείσ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ Διάγραμμα 2. Αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, Διμοσ Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίασ, 2012 (n=26*) *Ζνασ μετανάςτθσ από ενδθμικι χωρά που διαγνϊςτθκε τθν εβδομάδα 12/2012 δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο παρόν διάγραμμα

7 ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ Τθν άνοιξθ του 2012, το ΚΕΕΛΡΝΟ ανζπτυξε Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ τθσ Ελονοςίασ , με βάςθ το οποίο οι περιοχζσ (Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, Διμοι) τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ κατατάςςονται ςε 4 επίπεδα επικινδυνότθτασ (0-3), μετά από αρχικι εκτίμθςθ κινδφνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κροφςματα που ζχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 ζτθ ςε κάκε περιοχι, τθν φπαρξθ πλθκυςμοφ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ χϊρεσ και τισ οικολογικζσ-κλιματολογικζσ παραμζτρουσ κάκε γεωγραφικισ περιοχισ. 7 Μετά από τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι χϊρα, οι άμεςεσ δράςεισ του ΚΕΕΛΠΝΟ περιλαμβάνουν: Ενθμζρωςθ τθσ ιεραρχίασ του Τπουργείου Τγείασ. Ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν εκάςτοτε Ρεριφζρεια. Ενθμζρωςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για το κακοριςμό των επθρεαηόμενων περιοχών από νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ και του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ) για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν αςφάλεια του αίματοσ. Ενίςχυςθ τθσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ άλλων κρουςμάτων - Διερεφνθςθ εςτίασ κροφςματοσ: Μετά τθ διάγνωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ, κλιμάκια του ΚΕΕΛΡΝΟ προβαίνουν ςε άμεςθ διερεφνθςθ τθσ «εςτίασ» του κροφςματοσ (focus investigation), δθλαδι διενεργοφν ζλεγχο για ελονοςία ςε όλα τα άτομα που διαμζνουν ςτθν περιοχι, ςε ακτίνα 100 μζτρων από τθν κατοικία του αςκενοφσ, βάςει ςχετικοφ πρωτοκόλλου διερεφνθςθσ, ςφμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ ECDC και ΡΟΥ. Συγκεκριμζνα, διενεργείται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για ελονοςία ςε όλουσ τουσ μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και ζλεγχοσ για ςυμπτϊματα ελονοςίασ ι/και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςε κατοίκουσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και αλλοδαποφσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ που κατοικοφν ςτθν περιοχι διερεφνθςθσ. Επιπρόςκετα, οι ςυςτθματικζσ δράςεισ του ΚΕΕΛΠΝΟ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα περιλαμβάνουν: Ι. Ενίςχυςθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ ελονοςίασ - Ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο γενικό πλθκυςμό και ςε μετανάςτεσ: Κλιμάκιο του ΚΕΕΛΡΝΟ δραςτθριοποιείται ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ από τα τζλθ Σεπτεμβρίου 2011 για τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτθν περιοχι (βλζπε Ενεργθτικι Αναηιτθςθ & Θεραπεία Κρουςμάτων Ελονοςίασ, Ευρϊτασ, Λακωνία). Από Απρίλιο - Οκτϊβριο 2012 το ΚΕΕΛΡΝΟ ςυνεργάςτθκε ςτθν ίδια περιοχι με το ελλθνικό τμιμα των Γιατρϊν Χωρίσ Σφνορα (ΓΧΣ), ςε όλεσ τισ δράςεισ πρόλθψθσ και ελζγχου τθσ ελονοςίασ ςτθν περιοχι. Επιπλζον, ςθμαντικι είναι θ υποςτιριξθ των δράςεων από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Ευρϊτα και τοπικοφσ εκελοντζσ.

8 Στθν περιοχι διαβιοφν και εργάηονται ςθμαντικόσ αρικμόσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (Ρακιςτάν, Αφγανιςτάν κλπ). Κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων γίνεται καταγραφι των οικιϊν και των μεταναςτϊν, ο ζλεγχόσ τουσ για ςυμπτϊματα ςυμβατά με ελονοςία, κακϊσ και θ ενθμζρωςι τουσ για τθν ελονοςία και τα μζτρα προςταςίασ. Μζςω τθσ δράςθσ αυτισ, ζχουν ιδθ ανιχνευκεί το 2012 δεκαζξι από τα 17 κροφςματα ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ ςτθ Λακωνία, ςτα οποία ζχει επίςθσ χορθγθκεί θ κατάλλθλθ ανκελονοςιακι αγωγι υπό επίβλεψθ. 8 Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, ο διάμεςοσ χρόνοσ από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ζωσ τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ ιταν 3 θμζρεσ, τόςο ςτουσ μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ (εφροσ: 0-15 θμ.), όςο και ςτα κροφςματα ελλθνικισ εκνικότθτασ (εφροσ: 0-8 θμ.). Σθμειϊνεται ότι ο διάμεςοσ χρόνοσ διάγνωςθσ το 2011 ιταν 5 θμζρεσ για τουσ αλλοδαποφσ και 7 θμζρεσ για τα κροφςματα ελλθνικισ εκνικότθτασ. Θ ςθμαντικι αυτι μείωςθ του χρόνου διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ το 2012 οφείλεται -κατά κφριο λόγο- ςτισ δράςεισ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων που υποςτθρίηει το ΚΕΕΛΡΝΟ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των κλινικϊν γιατρϊν ςτο κζμα τθσ νόςου και υποδθλϊνει μείωςθ του κινδφνου περαιτζρω μετάδοςθσ τθσ νόςου ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. - Μαηικόσ ζλεγχοσ (Screening) μεταναςτών: Το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςυνεργαςία με το πρόγραμμα ΕΣΡΑ «Ειδικό πρόγραμμα Ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια» του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει, πραγματοποίθςε -κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μετάδοςθσ μαηικό ζλεγχο: - ςε 759 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Ευρϊτα τθσ Λακωνίασ - ςε 499 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Μαρακϊνα - ςε 132 μετανάςτεσ κυρίωσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Μαρκόπουλου - ςε 60 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι τθσ Θιβασ - ςε κζντρα κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτθν Κόρινκο, ςτθ Ξάνκθ, ςτθ Κομοτθνι, ςτθ Δράμα και τον Ζβρο. - Χριςθ γεωγραφικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (geographical information system, GIS): δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν απεικόνιςθσ των δεδομζνων εντομολογικισ επιτιρθςθσ και κρουςμάτων, τθν αποτφπωςθ ενδιαιτθμάτων κουνουπιϊν τθ δθμιουργία μοντζλων εκτίμθςθσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ και τθν υποβοικθςθ του ςυςτιματοσ ενιςχυμζνθσ επιτιρθςθσ και ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο διμο Ευρϊτα Λακωνίασ.

9 ΙΙ. Ενίςχυςθ τθσ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ μζςω προγράμματοσ εκπαίδευςθσ μικροβιολόγων ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, βάςει τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου. Εξάλλου το ΚΕΕΛΡΝΟ ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ προμθκεφτθκε τεμάχια Ταχζων Διαγνωςτικϊν Δοκιμαςιϊν (RDTs) για τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τα κλιμάκια του ΚΕΕΛΡΝΟ, κακϊσ και από τα Κζντρα Υγείασ και Νοςοκομεία του ΕΣΥ, κυρίωσ ςε περιοχζσ Επιπζδου Επικινδυνότθτασ 2 και 3. Επιπλζον τεμάχια RDTs για τθν ελονοςία προμθκεφτθκε το Ελλθνικό Τμιμα των ΓΧΣ για τον ίδιο ςκοπό. Θεωρείται ότι θ χριςθ των RDTs ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των κρουςμάτων ελονοςίασ και θ εμπειρία μασ από τθ περίοδο μετάδοςθσ 2012 δείχνει ότι οι δοκιμαςίεσ αυτζσ ζχουν υψθλι αξιοπιςτία και είναι πολφτιμα εργαλεία ςτο πεδίο. 9 ΙΙΙ. υςτθματοποίθςθ τθσ κεραπείασ τθσ ελονοςίασ ςφμφωνα με κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ ςυςτινεται επίςθσ ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν κατά τθ διάρκεια και μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κεραπείασ. IV. Ενθμζρωςθ- ευαιςκθτοποίθςθ κλινικών και εργαςτθριακών ιατρών για τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ, ςε περιοχζσ Επίπεδου Επικινδυνότθτασ 1, 2 και 3. Συνολικά ζχουν πραγματοποιθκεί (ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ και τον Τομζα Ραραςιτολογίασ, Εντομολογίασ και Τροπικϊν Νόςων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ) 41 θμερίδεσ ςε όλθ τθν επικράτεια, για ιατρονοςθλευτικό προςωπικό δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα (επαγγελματίεσ υγείασ Νοςοκομείων και Κζντρων Υγείασ, ιδιϊτεσ κλινικοφσ ιατροφσ, μικροβιολόγουσ, αιματολόγουσ, εντατικολόγουσ). V. Ενθμζρωςθ κοινοφ για τα ατομικά μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια: ενθμερϊςεισ κοινοφ και μακθτϊν, με θμερίδεσ ςε περιοχζσ Επίπεδου Επικινδυνότθτασ 1-3, με διανομι ζντυπου υλικοφ και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΚΕΕΛΡΝΟ. Συνολικά, ζχουν πραγματοποιθκεί 29 ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για το κοινό ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, 48 ενθμερϊςεισ ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δυναμικότθτασ μακθτϊν) και 34 ενθμερϊςεισ ςε ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δυναμικότθτασ μακθτϊν). Το ενθμερωτικό υλικό για τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια και οι παρουςιάςεισ, που ζχει δθμιουργιςει το ΚΕΕΛΡΝΟ για τθ φετινι εκςτρατεία επικοινωνίασ, είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα και διατίκεται για οποιαδιποτε χριςθ. Ταυτόχρονα, προβλικθκε τθλεοπτικό βίντεο για τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια ςτα τθλεοπτικά κανάλια εκνικισ εμβζλειασ, με χριςθ του κοινωνικοφ χρόνου. VI. Δράςεισ για τα προγράμματα καταπολζμθςθσ κουνουπιών - Εντομολογικι επιτιρθςθ Θ Επιςτθμονικι Ομάδα Εργαςίασ για τα Νοςιματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ του ΚΕΕΛΡΝΟ, με βάςθ τθν εμπειρία τθσ περιόδου μετάδοςθσ 2011, δθμιοφργθςε το Νοζμβριο του 2011 εκτεταμζνεσ τεχνικζσ οδθγίεσ προσ τισ αιρετζσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ,

10 προκειμζνου να βοθκθκοφν ςτθν προκιρυξθ των ζργων κωνωποκτονιϊν και εντομολογικισ επιτιρθςθσ (ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν). Οι οδθγίεσ αυτζσ προωκικθκαν θλεκτρονικά προσ τουσ αιρετοφσ Ρεριφερειάρχεσ τθν 1 θ Δεκεμβρίου 2011 με ςυνοδι παρότρυνςθ να πραγματοποιθκοφν ζγκαιρα οι προκθρφξεισ, με ικανοποιθτικό προχπολογιςμό και με ζγκαιρθ ανάκεςθ τθσ επίβλεψθσ των ζργων ςε προςωπικό τθσ κάκε Ρεριφζρειασ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ επίςθσ, προκιρυξε, το 2011 και το 2012, ειδικά ζργα εντομολογικισ επιτιρθςθσ και χαρτογράφθςθσ των εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν, χωρίηοντασ τθν ελλθνικι επικράτεια ςε τρεισ μεγάλεσ περιοχζσ: Β. Ελλάδα (Δυτικι, Κεντρικι, Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ), Στερεά Ελλάδα και Αττικι, Δυτικι Ελλάδα και Ρελοπόννθςοσ. Τα ζργα αυτά περιελάμβαναν τθν τοποκζτθςθ εντομοπαγίδων, τθν παρακολοφκθςθ των πλθκυςμϊν και τθν ταυτοποίθςθ των κουνουπιϊν ςε όλθ τθν επικράτεια. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ χαρτογράφθςθσ του 2011 απεςτάλθςαν - τθν άνοιξθ του ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Υγείασ προκειμζνου να γίνει καλφτεροσ προγραμματιςμόσ των δράςεων εντομοκτονίασ και να τεκοφν οι κατά τόπουσ προτεραιότθτεσ. 10 Συμπλθρωματικά, από το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ (www.malwest.gr), πραγματοποιοφνται: ζλεγχοσ/ ταυτοποίθςθ των κουνουπιϊν που ςυλλζγονται με τισ εντομοπαγίδεσ (ΕΣΔΥ & Εργαςτιριο Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο) γενετικι ταυτοποίθςθ δείγματοσ κουνουπιϊν (πζραν τθσ μορφολογικισ ςτο Τμιμα Βιοχθμείασ, Ραν/μιο Θεςςαλίασ) ζλεγχοσ αντοχισ ςτα εντομοκτόνα, για τα Ανωφελι κουνοφπια (Anopheles spp.) ςτο Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο και για τα κοινά κουνοφπια (Culex spp.) ςτθ Εργαςτιριο Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Ραν/μίου Θεςςαλίασ μελζτθ διαχείμαςθσ κουνουπιϊν ςε δφο επίπεδα, ζκκεςθ κουνουπιϊν εκτροφισ και εφρεςθ άγριων διαχειμαηόντων κουνουπιϊν ςε προςτατευμζνα μζρθ ςυςτθματικι ςφγκριςθ παγίδων κουνουπιϊν ςε δφο αντιπροςωπευτικζσ περιοχζσ ϊςτε να εκτιμθκεί θ αποτελεςματικότθτα των παγίδων ςτθν προςζλκυςθ διαφορετικϊν ειδϊν κουνουπιϊν. Ενθμζρωςθ/εκπαίδευςθ τοπικών αυτοδιοικιςεων: Το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, διοργάνωςε εκπαιδευτικά/ενθμερωτικά ςεμινάρια για τθν επίβλεψθ των ζργων κωνωποκτονίασ ειδικά για το προςωπικό των Διμων και Ρεριφερειϊν, ςε περιοχζσ Επιπζδων Επικινδυνότθτασ 2 και 3. Ραράλλθλα, με τθ ςυνδρομι εμπειρογνϊμονα του CDC ΘΡΑ και του ΡΟΥ, ο οποίοσ επιςκζφκθκε τθ χϊρα μασ τον Ιοφνιο του 2012, ζγινε εκπαίδευςθ-ενθμζρωςθ των εποπτϊν

11 δθμόςιασ υγείασ ςε μζτρα καταπολζμθςθσ των κουνουπιϊν. Θ επίςκεψθ του ιταν εξαιρετικισ ςθμαςίασ, κακϊσ διαπίςτωςε το υψθλό επίπεδο των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςτα διάφορα μζρθ που επιςκζφκθκε και ιδιαίτερα των μζτρων ελζγχου που εφαρμόηονται ςτο Διμο Ευρϊτα. VII. Επικοινωνία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του εξωτερικοφ: Το ΚΕΕΛΡΝΟ βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων και τεχνογνωςίασ με Ευρωπαϊκοφσ (ECDC) και Διεκνείσ οργανιςμοφσ δθμόςιασ υγείασ (Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ-ΡΟΥ), κακϊσ και με ειδικοφσ ςτα κζματα ελονοςίασ και εντομολογίασ. Ειδικοί εμπειρογνϊμονεσ των οργανιςμϊν αυτϊν ζχουν επιςκεφκεί επανειλθμμζνωσ τθ χϊρα μασ. 11 Προτεινόμενεσ οδθγίεσ προσ ταξιδιώτεσ που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ, βάςει τθσ επιδθμιολογικισ εικόνασ του νοςιματοσ και των εφαρμοηόμενων μζτρων ελζγχου, κεωρεί ότι ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμθλόσ. Για το λόγο αυτό, δεν ςυνιςτά λιψθ προλθπτικισ φαρμακευτικισ αγωγισ ζναντι τθσ ελονοςίασ, ςε άτομα που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν οποιαδιποτε περιοχι τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν εμφανιςτεί ωσ ςιμερα κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ τθσ νόςου. Ραρόλα αυτά, είναι αναγκαία θ λιψθ όλων των προτεινόμενων μζτρων για τθν προςταςία από τα κουνοφπια. υηιτθςθ Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ζχει κθρφξει τθν Ελλάδα ελεφκερθ από ελονοςία από το Πμωσ, το ενδεχόμενο επανεγκατάςταςθσ τθσ νόςου είναι υπαρκτό, λόγω των παρακάτω παραγόντων: (α) Θ χϊρα αποτελεί τόπο διαμονισ και εργαςίασ μεταναςτϊν από χϊρεσ ςτισ οποίεσ ενδθμεί θ νόςοσ. (β) Σε πολλζσ περιοχζσ κυκλοφοροφν κουνοφπια του γζνουσ «ανωφελοφσ», που αποτελεί το μζςο μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ. Το γεγονόσ αυτό υπογραμμίηει τθν αναγκαιότθτα χάραξθσ μιασ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ νόςου, που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν εντατικοποίθςθ του προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ιατρϊν για τθν ανάγκθ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και κεραπείασ όλων των αςκενϊν με ελονοςία. Ραρά τθν αυξθμζνθ ευαιςκθςία του ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ ελονοςίασ (ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων, ευαιςκθτοποίθςθ επαγγελματιϊν υγείασ), το 2012 καταγράφθκαν λιγότερα κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ, ςε ςφγκριςθ με το

12 2011, τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ (μείωςθ κρουςμάτων κατά 55%), όςο και ςτο Διμο Ευρϊτα (μείωςθ κρουςμάτων κατά 72%). Επίςθσ, βελτιϊκθκε ςθμαντικά ο χρόνοσ διάγνωςθσ των κρουςμάτων ςτο Διμο Ευρϊτα, λόγω τθσ αδιάλειπτθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ςτθν περιοχι. Θ ζγκαιρθ ανίχνευςθ και κατάλλθλθ κεραπεία των περιςτατικών ελονοςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζγκαιρθ εφαρμογι κατάλλθλων (ανάλογα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ) ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιών αποτελοφν τουσ πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ και τθν αποτροπι τθσ περαιτζρω διαςποράσ τθσ. 12

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2012 (01/01/2012 έως 03/09/2012) Η ελονοσία (malaria) είναι λοιμώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) 1 Το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα & δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα & δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα & δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012

Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012 Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012 Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (KEEΛΠNO) 1 Κρούσματα ελονοσίας, Ελλάδα, 2011 96 κρούσματα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014 Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου Κφρια θμεία Μάιοσ 2014 Ο ιόσ του Δυτικοφ Νείλου μεταδίδεται ςτουσ ανκρϊπουσ κυρίωσ με το διγμα μολυςμζνου «κοινοφ» κουνουπιοφ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογικά δεδομένα νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα

Επιδημιολογικά δεδομένα νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα Καταπολέμηση κουνουπιών και δημόσια υγεία: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, 10 Δεκ 2015 Επιδημιολογικά δεδομένα νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα Δανάη Περβανίδου Γραφείο Νοσημάτων

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Ερευνητικό Έργο VICTIMS (2009-2011) An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence

Διαβάστε περισσότερα