µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θ Ε Μ Α «Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας και ΕΥΑΚ, που αφορά την επέκταση και βελτίωση του δικτύου άρδευσης Ν. Καρβάλης και τµήµατος Χαλκερού» Αριθ. Αποφάσεως 524/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 3 του µηνός Αυγούστου του έτους 2009, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 20.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 29 Ιουλίου 2009 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, και 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Αθανασιάδης Ελευθέριος, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γράσος Ανδρέας, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Κακουλίδης Αναστάσιος, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μητσίνης ηµήτριος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Νικηφορίδης Γεώργιος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σουρέτης Βασίλειος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων Χατζηβασιλειάδης Κοσµάς,.. Χαλκερού Χριστοφορίδης Κυριάκος,.. Ν. Καρβάλης. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 22/2009 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Κούτρας Νικόλαος, Λιόγκας Βασίλειος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικολαΐδης Αχιλλέας, Νίκου Νικόλαος, Σαρικλόγλου Σάββας. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Αθανασιάδης Ελευθέριος, µετά τη συζήτηση των θεµάτων προ ηµερησίας διάταξης. Βέρρος Αριστείδης, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Παππάς Ευάγγελος, Τσανάκα ήµητρα, µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας και ΕΥΑΚ, που αφορά την επέκταση και βελτίωση του 1

2 δικτύου άρδευσης Ν. Καρβάλης και τµήµατος Χαλκερού», ανέγνωσε το υπ αριθ /2009 έγγραφο του ηµάρχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε σε σχέδιο προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ήµου Καβάλας και.ε.υ.α.κ. που αφορά Επέκταση και βελτίωση δικτύου άρδευσης περιοχής Νέας Καρβάλης και τµήµατος Χαλκερού. Το κόστος εκτέλεσης του εν λόγω έργου ανέρχεται στα ,15 και θα επιβαρύνει κατά ,00 τον προϋπολογισµό του ήµου οικ. έτους 2009 και συγκεκριµένα τον Κ.Α Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µε.ε.υ.α.κ.. Το υπόλοιπο ποσό των ,18 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου Καβάλας οικ. έτους Στον κωδικό Κ.Α «Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µε.ε.υ.α.κ.» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ήµου Καβάλας, οικονοµικού έτους 2009, έχει εγγραφεί πίστωση ποσού ,00. Παρακαλούµε σύµφωνα µε τα άρθρα 225 και 93 του Ν.3463/2006, να εγκρίνετε την σύναψη της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, να ψηφίσετε πίστωση ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µε.ε.υ.α.κ.» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ήµου Καβάλας, οικονοµικού έτους 2009, για την υλοποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 93 & 225 του Ν. 3463/06, τη σύµφωνη γνώµη των Προέδρων των δύο Τοπικών Συµβουλίων και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τη Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας και ΕΥΑΚ, που αφορά «Επέκταση και βελτίωση δικτύου άρδευσης Ν. Καρβάλης και τµήµατος Χαλκερού», ως εξής: Στην Καβάλα σήµερα στις οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι» ειδικά εξουσιοδοτηµένοι για τη σύναψη της παρούσας σύµβασης ήτοι: 1. Ο ήµος Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα (Κύπρου 10) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο Σιµιτσή σύµφωνα µε την µε αριθµό 524/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 ( ΚΚ περί Προγραµµατικών Συµβάσεων). 2. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας (.Ε.Υ.Α.Κ.) που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Γράσσο, µε την µε αριθµό../2009 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 ( ΚΚ περί Προγραµµατικών Συµβάσεων). Άρθρο 1 ο Περιεχόµενα Η σύµβαση αυτή περιέχει: - Το προοίµιο της σύµβασης Νοµική Βάση. - Το αντικείµενο της σύµβασης - Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων - Τους πόρους, τα ποσά χρηµατοδότησης και τον αναλυτικό προϋπολογισµό - Τη διάρκεια της σύµβασης - Χρονοδιάγραµµα - Το φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου - Τη σύσταση κοινής επιτροπής, αρµοδιότητες, και τον τρόπο λειτουργίας της - ιαιτησία - Όρους για την τροποποίηση της σύµβασης 2

3 - Ρήτρες - Αντισυµβατική συµπεριφορά Άρθρο 2 ο Προοίµιο Νοµική βάση Για την επιτυχή εκτέλεση του έργου που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, µε βάση τους όρους της σύµβασης αυτής, εκτιµώντας τη σπουδαιότητα της υλοποίησης των δράσεων των έργων υδραυλικής φύσεως. Η.Ε.Υ.Α.Κ. είναι ο µοναδικός αρµόδιος φορέας, ικανός για την εκτέλεση υδραυλικών έργων επειδή διαθέτει, σε αντίθεση µε το ήµο Καβάλας, επαρκή αριθµό τεχνικού προσωπικού ειδικευµένο στην εκτέλεση παρόµοιων έργων και επιπρόσθετα εξασφαλίζεται η ποιοτική εκτέλεση αυτών. Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σύµφωνα µε το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006, αφορά στην εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο επόµενο άρθρο, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Άρθρο 3 ο Αντικείµενο της σύµβασης Η σύµβαση αυτή αναφέρεται στην εκτέλεση του έργου: «Επέκταση και βελτίωση δικτύου άρδευσης περιοχής Νέας Καρβάλης και τµήµατος Χαλκερού». Άρθρο 4 ο ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Ο ήµος Καβάλας υποχρεούται: Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τον άλλο συµβαλλόµενο στην υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεποµένων στην σύµβαση αυτή. Να διαθέσει στη.ε.υ.α.κ., που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης, το προβλεπόµενο ποσό για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε όσο αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσης. Ο ήµος Καβάλας δικαιούται: Να ορίσει δυο (2) εκπροσώπους στην Επιτροπή παρακολούθησης όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης. Να έχει την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας καθώς και να ασκεί τον τεχνικό έλεγχο και εποπτεία για την ακριβή τήρηση της συµβατικής υποχρέωσης της συµβαλλόµενης.ε.υ.α.κ. Η.Ε.Υ.Α.Κ. υποχρεούται: Να αναλάβει το σκέλος της εκτέλεσης των έργων µε το ειδικευόµενο προσωπικό που διαθέτει. Η.Ε.Υ.Α.Κ. δικαιούται: Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό της στην Επιτροπή παρακολούθησης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης. Άρθρο 5ο Πόροι και ποσά χρηµατοδότησης Το κόστος εκτέλεσης του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύου άρδευσης περιοχής Νέας Καρβάλης και τµήµατος Χαλκερού» συνολικού προϋπολογισµού ,18 θα καλυφθεί από έσοδα που προέρχονται από τη ΣΑΤΑ. Το ποσό των ,00 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009 και συγκεκριµένα τον Κ.Α «Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µε τη.ε.υ.α.κ.». Το υπόλοιπο ποσό των ,18 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους

4 Άρθρο 6ο Αναλυτικός προϋπολογισµός του έργου Ο αναλυτικός προϋπολογισµός του συµβατικού αντικειµένου έχει ως ακολούθως: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α AT ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΝ. Μ. Μ Τ. Μ ΠΟΣΟΤΗΣ ΑΠΑΝΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ / / / / / Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµατων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων Καθαίρεση λιθοδοµών ή πλινθοδοµών ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης m 3 7, ,00 m 3 108, ,00 m 3 10, ,00 m ,00 9,20 m 3 0, ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι , /Υ Ρ / / ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων Β500C κατα ΕΛΟΤ m2 6, ,00 m 3 83, ,00 kg 0, ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 8.165, / / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 63 mm / ΡΝ 12,5 atm 110 mm / ΡΝ 12,5 atm m 5, ,00 m 13, ,00 4

5 / / / / / ΣΧΕΤ.1/ 140 mm / ΡΝ 12,5 atm 160 mm / ΡΝ 12,5 atm 200 mm / ΡΝ 12,5 atm 225 mm / ΡΝ 12,5 atm 250 mm / ΡΝ 12,5 atm σωλήνα 2.5, κολάρο Φ63 και ΣΧΕΤ.2/Υ σωλήνα 2.5, κολάρο Φ110 και 2 Ρ ΣΧΕΤ.3/ ΣΧΕΤ.4/ ΣΧΕΤ.5/ ΣΧΕΤ.6/ ΣΧΕΤ.7/ ΣΧΕΤ.8/ / σωλήνα 2.5, κολάρο Φ125 και 2 σωλήνα 2.5, κολάρο Φ140 και 2 σωλήνα 2.5, κολάρο Φ160 και 2 σωλήνα 2.5, κολάρο Φ200 και 2 σωλήνα 2.5, κολάρο Φ225 και 2 σωλήνα 2.5, κολάρο Φ250 και 2 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m % % m 18, ,00 m 21, ,00 m 32, ,00 m 37, ,60 m 43, ,00 τεµ 266, ,02 τεµ 274, ,48 τεµ 279, ,76 τεµ 284, ,90 τεµ 289, ,32 τεµ 298, ,96 τεµ 340, ,30 τεµ 340, ,26 τεµ ,00 5

6 / Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, πώµατα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) kg 3, ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙII ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,34 ΣΥΝΟΛΟ Ι ,94 ΦΠΑ 19% ,24 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,18 Άρθρο 7ο ιάρκεια της Σύµβασης Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση έχει ισχύ για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. Ισχύει από την υπογραφή της µέχρι τη λήξη της, όπως αυτή οριοθετείται από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, δηλαδή για ένα έτος. Άρθρο 8ο Φορέας Υλοποίησης του έργου Φορέας υλοποίησης του έργου µε τη σύµβαση αυτή είναι η.ε.υ.α.κ. Άρθρο 9ο Κοινή Επιτροπή Αρµοδιότητες Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναθέτουν ο συντονισµός και την παρακολούθηση του προγράµµατος καθώς και των όρων της σύµβασης αυτής σε κοινή επιτροπή που αποτελείται από: 1. ύο εκπροσώπους του ήµου Καβάλας. 2. Έναν εκπρόσωπο της.ε.υ.α.κ. Τα µέλη της Επιτροπής θα ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τα αρµόδια όργανα των φορέων που εκπροσωπούν. Η κοινή επιτροπή εισηγείται στα συµβαλλόµενα µέρη κάθε τι που κρίνει σκόπιµο για τη σωστή εκτέλεση του έργου και επιλαµβάνεται τυχόν διαφορών των συµβαλλόµενων φορέων προς την ερµηνεία της εκτέλεσης αυτής της σύµβασης και επιλύει αυτές µε κοινή συναίνεση των συµβαλλόµενων φορέων. Η κοινή επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε ζητηθεί, µετά από πρόσκληση οποιουδήποτε µέρους. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ήµαρχος Καβάλας ως εκπρόσωπος του ήµου, ενώ γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος του ήµου. Άρθρο 10ο ιαιτησία Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων που δεν θα διευθετείτε από την Κοινή Επιτροπή κατά το άρθρο 9 αυτής της σύµβασης θα λύεται µε διαιτησία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κ. Πολ. ικ. Άρθρο 11ο Ρήτρες Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της Προγραµµατικής αυτής Σύµβασης που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του Νόµου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συµβαλλόµενα µέρη,δύναται να εγείρονται σε βάρος του αντισυµβαλλόµενου που επέδειξε αντισυµβατική συµπεριφορά, οι κάτωθι αξιώσεις : 6

7 Α. Αποζηµίωση για τη ζηµιά που έχει επέλθει από τη µη εφαρµογή των όρων της προγραµµατικής σύµβασης ( κάθε θετική και αποθετική ζηµιά καθώς και διαφυγόν κέρδος). Β. Αντικατάσταση του συµβαλλόµενου από άλλο φορέα δυνάµενο να συνάψει παρόµοια σύµβαση. Άρθρο 12ο Τροποποίηση της Σύµβασης Κάθε τροποποίηση ή παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών εξουσιοδοτηµένους κατά το νόµο και έγκριση του Περιφερειάρχη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006. Άρθρο 13ο Αντισυµβατική συµπεριφορά Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Προγραµµατικής αυτής Σύµβασης που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του Νόµου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζηµιά καθώς και διαφυγόν κέρδος. Άρθρο 14ο Μεταβατικές ιατάξεις Η παρούσα σύµβαση µε κοινή απόφαση των δύο συµβαλλοµένων µπορεί να λυθεί οποτεδήποτε εφόσον εκλείψουν οι λόγοι της συνοµολόγησης. Άρθρο 15ο Τελικές ιατάξεις Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα. Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µε.ε.υ.α.κ.» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ήµου Καβάλας, οικονοµικού έτους 2009, για την υλοποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Παύλος Ι. Γεωργιάδης Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 4 Αυγούστου 2009 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 7

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας.

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛ9ΩΩΕ6-Ν1Μ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 2 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 484/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 45Β ΩΕ6-ΛΝΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 28ης /31 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 35 ης /7 εκεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 747/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 121

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 17 ης Αριθµός απόφασης : 203/2012 31/10/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ37Λ7-0Ε8. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΗ37Λ7-0Ε8. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 3/2015

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης»

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 37 ης /8 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 702/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: - / /2015 ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4137Λ7-4ΨΘ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4137Λ7-4ΨΘ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 39-4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/23-05-2013 Αριθμ. Απόφασης 113 ΘΕΜΑ 5. «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 2/2015

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 2/2015 Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα