ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015"

Transcript

1 28 επηεκβξίνπ 2015, Αιεμαλδξνύπνιε ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ , ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Ο.Δ.Γ.Α. παξνπζηάδεη ηνλ απνινγηζκό ηεο πεξηόδνπ , πξνβάιινληαο ηηο δξάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ ηόζν ζε αγσληζηηθό όζν θαη ζε κε αγσληζηηθό επίπεδν. 1

2 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2014 Οη δξάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ μεθίλεζαλ κε ηνλ θαζηεξσκέλν αγηαζκό ζην πξνπνλεηήξην ηεο Μαΐζηξνπ, ην επηέκβξην ηνπ ηνλ αγηαζκό απηό καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, δπν από ηνπο κεγαιύηεξνπο απηή ηε ζηηγκή πξσηαζιεηέο ηεο ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο, ν Λεσηέρες Πεηρούνιας θαη ε Βαζιλική Μιλλούζε, νη νπνίνη κίιεζαλ ζηα ηνπηθά κέζα θαη εμήξαλ ην έξγν ηνπ Ο.Δ.Γ.Α, ελώ ηόληζαλ παξάιιεια θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζην έξγν ηνπ ζπιιόγνπ. Δπηπιένλ, θσηνγξαθήζεθαλ κε ηνπο κηθξνύο αζιεηέο ηνπ ζπιιόγνπ, κίιεζαλ πξνζσπηθά καδί ηνπο, ηνπο έδσζαλ ζπκβνπιέο θαη ηνπο πξνέηξεςαλ λα θπλεγήζνπλ ηα όλεηξά ηνπο, παξά ηηο δύζθνιεο ζπγθπξίεο πνπ πεξλά ν ηόπνο καο. Σέινο, ζηήξημαλ όπσο είλαη θπζηθό ηελ ηδέα γηα ην «πίηη ηεο Γπκλαζηηθήο» έλα έξγν πνπ όπσο ηόληζαλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ γπκλαζηηθή θαη ην νπνίν κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζα αιιάμεη ηε θπζηνγλσκία ηεο γπκλαζηηθήο ζηνλ ηόπν καο γηα πάληα. ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2014 Σν Ννέκβξην αθνινύζεζε ε ζπκκεηνρή ηνπ Ο.Δ.Γ.Α. ζην δηεζλέο ηνπξλνπά ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο ζην Blagoevrad ηεο Βνπιγαξίαο κε ηεξάζηηα επηηπρία θαη κεγάιε ζπγθνκηδή κεηαιιίσλ. πγθεθξηκέλα, ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ θαη νη ζέζεηο πνπ θαηέιαβαλ έρνπλ σο εμήο: Κελεζίδες Γεώργιος (Καηεγνξία Παίδσλ) 3 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό 3 ε ζέζε ζηνλ πιάγην ίππν 1 ε ζέζε ζηνπο θξίθνπο 1 ε ζέζε ζην άικα Γεμούδε Δσαγγελία (Καηεγνξία Κνξαζίδσλ) 2 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό 2 ε ζέζε ζην άικα 3 ε ζέζε ζηε δνθό ηζνξξνπίαο Κορωνίδοσ Δλιζάβεη (Καηεγνξία Κνξαζίδσλ) 2

3 4 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό 2 ε ζέζε ζην άικα. Γεμούδε Δσαγγελία, Κομήηε Ναηαλία θαη Κορωνίδοσ Δλιζάβεη (Καηεγνξία Κνξαζίδσλ) 1 ε ζέζε ζην ζύλζεην νκαδηθό ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 έγηλε ε θαζηεξσκέλε θνπή ηεο βαζηιόπηηαο ζηελ Λέζρε Αμησκαηηθώλ Αιεμαλδξνύπνιεο, κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γπκλαζηηθήο Οκνζπνλδίαο θ. Αζαλάζηνπ Βαζηιεηάδε θαη πιήζνο άιισλ επίηηκσλ θαιεζκέλσλ θαη ηνπηθώλ αξρόλησλ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ν ζύιινγνο δηνξγάλσζε κε κεγάιε επηηπρία ζην μελνδνρείν Θξάθε Παιιάο, κηα ελεκεξσηηθή-επηκνξθσηηθή εκεξίδα γηα ζέκαηα δηαηξνθήο, ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ςπρνινγίαο ησλ αζιεηώλ ηεο ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο, κε ηε ζπκκεηνρή επηζηεκόλσλ θαη επαγγεικαηηώλ από ηνπο παξαπάλσ επηζηεκνληθνύο θιάδνπο. ηελ εκεξίδα κίιεζαλ: Ζ ςπρνιόγνο θ. Εσή Καζαπίδνπ, ε νπνία αλάπηπμε ην ζέκα ηεο νκηιίαο ηεο κε ηίηιν «Σν άγρνο ηεο επίδνζεο ζηνπο αζιεηέο. Ο ξόινο ησλ γνλέσλ». Ο πηπρηνύρνο δηαηηνιόγνο δηαηξνθνιόγνο θ. Παληαδήο Σάθαο, ν νπνίνο παξνπζίαζε ην ζέκα «Γηαηξνθηθή αγσγή αζιεηώλ/ηξηώλ ηεο ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο». Ζ νξζνπεδηθόο ρεηξνπξγόο, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Γ.Π.Θ θα Διέλε Μπακπνπξδά Παζράιε, ε νπνία αλέπηπμε ην ζέκα «σκαηηθή αλάπηπμε ησλ αζινύκελσλ παηδηώλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνεθεβείαο θαη εθεβείαο». Δπηπιένλ, θιηκάθην ηνπ ΔΚΑΒ Αιεμαλδξνύπνιεο κίιεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο νξζήο πξαθηηθήο πξώησλ βνεζεηώλ θαη έθαλε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε-αλαπαξάζηαζε ηεο ζσζηήο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ. 3

4 Σνλ ίδην κήλα ν ζύιινγνο δηνξγάλσζε έλα πνιύ επηηπρεκέλν απνθξηάηηθν πάξηη ζηελ αίζνπζα ηνπ ΚΔΠΑΚΤ, ζην νπνίν αζιεηέο, πξνπνλεηέο, γνλείο θαη δηνηθεηηθό ζπκβνύιην μέθπγαλ γηα ιίγν από ηηο αγσληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππνρξεώζεηο θαη πέξαζαλ θαιά κε πνιύ ρνξό, ηξαγνύδη, θαιό θαγεηό θαη γέιην. ΜΑΡΣΙΟ 2015 ηηο αξρέο Μαξηίνπ ε νκάδα ηνπ Ο.Δ.Γ.Α. ζηελ θαηεγνξία ησλ παγθνξαζίδσλ ζπκκεηείρε ζην 6ν Κύπειιν Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο πνπ δηνξγάλσζε ν Α..Κ.Α. Πξνκεζέαο Ξάλζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κηθξώλ αζιεηξηώλ απηή ε δηνξγάλσζε απνηέιεζε ην «βάπηηζκα ηνπ ππξόο», θαζώο ήηαλ ν πξώηνο ηνπο επίζεκνο αγώλαο. Σα θνξίηζηα θαηέιαβαλ ηελ 8 ε ζέζε ελώ ε νκάδα ζπγθξνηήζεθε από ηηο αζιήηξηεο: Βαζιλακάκε Βαλαζία, αρίκα Γέζποινα, εθεριάδοσ Γέζποινα, Παπαμάλε ηεθανία, Παππού Δλπίδα, Πεππέ Αννα, θαη Πεηροπούλοσ Μαριλία ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ο επόκελνο πξνγξακκαηηζκέλνο αγώλαο γηα ηελ νκάδα ησλ παγθνξαζίδσλ ήηαλ ην 6 ν Κύπειιν «Αίαο Θεξκατθνύ» κε ηα ιεγόκελα «δειηάθηα» καο λα θιέβνπλ πξαγκαηηθά ηηο εληππώζεηο θαη λα δίλνπλ έλα κεγάιν αγώλα. Ζ νκάδα θαηεηάγε 6 ε ζε ζύλνιν 14 σλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα ε θαηάηαμε ησλ ζέζεσλ έρεη σο εμήο: Γκοσηζικίδοσ Έλενα: 5 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό Παππού Δλπίδα θαη Πεηροπούλοσ Μαριλία: 6 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό εθερειάδοσ Γέζποινα: 8 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό Πεπέ Άννα: 9 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό αρίκα Γέζποινα : 10 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό ΜΑΙΟ 2015 ηηο αξρέο Μαΐνπ δηεμήρζε ζην Λαύξην Αηηηθήο ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Παίδσλ Κνξαζίδσλ. Ο Ο.Δ.Γ.Α. ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε απηή κε ηξεηο ζπλνιηθά αζιήηξηεο ηηο 4

5 Γεμούδε Δσαγγελία, Κομήηε Ναηαλία, Κορωνίδοσ Δλιζάβεη θαη ηνλ αζιεηή, Κελεζίδε Γεώργιο. Ζ θαηάηαμε ησλ ζέζεσλ έρεη σο εμήο: Κελεζίδες Γεώργιος 1 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό 2 ε ζέζε ζην έδαθνο 2 ε ζέζε ζηνλ πιάγην ίππν 2 ε ζέζε ζηνπο θξίθνπο 2 ε ζέζε ζην άικα 1 ε ζέζε ζηνπο παξάιιεινπο δπγνύο 1 ε ζέζε ζην κνλόδπγν ην ζύλζεην αηνκηθό ε Κορωνίδοσ Δλιζάβεη θαηεηάγε 24 ε κε 42,200 βαζκνύο, ε Γεμούδε Δσαγγελία θαηεηάγε 40 ε κε 35,900 βαζκνύο, θαη ε Κομήηε Ναηαλία 46 ε κε 34,050 βαζκνύο ζε ζύλνιν 86 αζιεηξηώλ από όιε ηελ Διιάδα. ηηο Μαΐνπ 2015 ν ζύιινγόο καο δηνξγάλσζε ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην Μηράιεο Παξαζθεπόπνπινο ην 2ν Γηεζλέο Σνπξλνπά Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο «ΔΤ ΑΓΩΝΗΕΔΘΑΗ» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ καο ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηεο κηα ζπνπδαία πξνζσπηθόηεηα ηεο Διιάδαο, ε θ. Καηερίνα Παναγοπούλοσ, πξέζβεηξα ηεο Διιάδαο ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο γηα ηνλ Αζιεηηζκό, ηελ Αλνρή θαη ην Δπ Αγσλίδεζζαη (Fair Play), θαη Πξόεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ Γπλαηθώλ Καιιηπάηεηξα. ηνπο αγώλεο απηνύο ζπκκεηείραλ εθηόο από ηνλ Ο.Δ.Γ.Α. νη νκάδεο επίιεθησλ αζιεηώλ ησλ ρσξώλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη Ζ ζπγθνκηδή ησλ κεηαιιίσλ γηα ηνλ Ο.Δ.Γ.Α. ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία έρεη σο εμήο: Κελεζίδες Γεώργιος 1ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό 1 ε ζέζε ζην έδαθνο 2 ε ζέζε ζηνλ πιάγην ίππν 1 ε ζέζε ζηνπο θξίθνπο 5

6 2 ε ζέζε ζηνπο παξάιιεινπο δπγνύο 1 ε ζέζε ζην κνλόδπγν Γεμούδε Δσαγγελία 3 ε ζέζε ζην άικα Ζ ζπλνιηθή θαηάηαμε ζην ζύλζεην αηνκηθό γηα ηηο αζιήηξηεο καο βξήθε ηελ Γεμούδε Δσαγγελία ζηελ 11 ε ζέζε θαη ηηο αζιήηξηεο Κορωνίδοσ Δλιζάβεη θαη Κομήηε Ναηαλία λα αθνινπζνύλ ζηελ 14 ε θαη 17 ε ζέζε αληίζηνηρα ζε ζύλνιν 28 αζιεηξηώλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Δπίζεο, ηελ εβδνκάδα από 26 έσο θαη ηηο 28 Μαΐνπ 2015 δηνξγαλώζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαη ελζνπζηαζκό, ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην Μηράιεο Παξαζθεπόπνπινο, ε «Γηνξηή ηεο Γπκλαζηηθήο» κηα εβδνκάδα αθηεξσκέλε ζηε γπκλαζηηθή, κε ζρνιηθέο επηδείμεηο θαη ηε ζπκκεηνρή πνιιώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηνπ Ννκνύ Έβξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο απηήο έγηλε θαη ε εηήζηα επίδεημε ησλ ηκεκάησλ γεληθήο γπκλαζηηθήο θαη κάδαο, θαζώο θαη ησλ αγσληζηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ ζπιιόγνπ καο. Σέινο, ζηηο Μαΐνπ ζην ίδην γπκλαζηήξην δηνξγαλώζεθε ε ηειηθή θάζε ησλ Παλειιήλησλ Αγώλσλ Πακπαίδσλ- Παγθνξαζίδσλ Β-Γ Πεξηθεξεηώλ. Ζ νκάδα ησλ παγθνξαζίδσλ απαξηίζηεθε από ηηο εμήο αζιήηξηεο: Βαζιλακάκε Αγάπε, Γκοσηδικίδοσ Έλενα, Γαμκαλή Γήμεηρα, Καραμπαηδάκε Άννα, Κελεζίδοσ Άννα-Μαρία, Πλοσμίδοσ Μαριλία θαη Υρονάκε Καλλιόπε. ηνπο πακπαίδεο καο εθπξνζώπεζε επάμηα ν Κολομπραηζίδες Βαζίλες. Ο Ο.Δ.Γ.Α. θαηεηάγε 5 νο ζε ζύλνιν νθηώ νκάδσλ κε 145,800 βαζκνύο ελώ ε ζπγθνκηδή ησλ κεηαιιίσλ έρεη σο εμήο: Κολομπραηζίδες Βαζίλειος 3ε ζέζε ζηνπο θξίθνπο 3 ε ζέζε ζηνλ πιάγην ίππν Βαζιλακάκε Αγάπε 3 ε ζέζε ζην ζύλζεην αηνκηθό 6

7 1 ε ζέζε ζηνπο αζύκκεηξνπο δπγνύο 3 ε ζέζε ζην έδαθνο Καραμπαηδάκε Άννα 3 ε ζέζε ζην άικα ΙΟΤΝΙΟ 2015 ηα ηέιε Ηνπλίνπ θαη γηα 10 πεξίπνπ εκέξεο ν πξσηαζιεηήο ηνπ ζπιιόγνπ καο Γηώξγνο Κειεζίδεο θαη ν πξνπνλεηήο Θνδσξήο Μπνπηάθεο βξέζεθαλ ζηελ πόιε Tirinia ηεο Ηηαιίαο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλέο ζεξηλό εθπαηδεπηηθό θακπ. Σν θακπ δηνξγάλσζε ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Γπκλαζηηθήο (UEG) θαη είρε επηκνξθσηηθό ραξαθηήξα πάλσ ζε ζέκαηα ηερληθήο θύζεσο ηεο γπκλαζηηθήο, όπσο ε αλάιπζε ηεο αζιεηηθήο ηερληθήο, ε παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή απηώλ ησλ αζθήζεσλ, ε αλαιπηηθή κεζνδηθή δηδαθηηθή ησλ αζθήζεσλ βαζηδόκελε ζηηο αξρέο ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο αλαθνξηθά κε ηα ζηάδηα ηεο εμάζθεζεο, όπσο επίζεο θαη ηα πξνπνλεηηθά ζεκεία ηνπ θώδηθα βαζκνινγίαο (CoP) ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηεο βαζκνινγίαο ησλ αζιεηώλ. Δπηπιένλ, ππήξραλ εληαηηθέο πξνπνλήζεηο ππό ηελ θαζνδήγεζε δηεζλώλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ πξνπνλεηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Με ην πέξαο ηνπ θακπ απνλεκήζεθαλ ζηνλ πξνπνλεηή θαη ηνλ αζιεηή καο επίζεκεο βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ηεο (UEG). ΙΟΤΛΙΟ 2015 ηηο 12 Ηνπιίνπ 2015 ν Ο.Δ.Γ.Α. δηνξγάλσζε ην 1ν Φεζηηβάι Γεληθήο Γπκλαζηηθήο-Υνξνύ, ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην «Μηράιεο Παξαζθεπόπνπινο». Ζ εθδήισζε, ε νπνία είρε ειεύζεξε είζνδν, πεξηιάκβαλε πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο από ηα ηκήκαηα αγσληζηηθήο ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο θνξηηζηώλ θαη ην ηκήκα γεληθήο γπκλαζηηθήο ελειίθσλ ηνπ Ο.Δ.Γ.Α. θαη ηνπ Ο.Α. ΛΑΤΡΗΟΤ, θαη πξνγξάκκαηα ρνξνύ από ηα ηκήκαηα ησλ ρνξεπηηθώλ ζρνιώλ BAILA CONMIGO θαη RITMO-DE ARTE. Ζ δηνξγάλσζε απηή είρε ηεξάζηηα επηηπρία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο δηνξγαλσηέο λα δίλνπλ ξαληεβνύ θαη γηα ηελ επόκελε ρξνληά. 7

8 Από ηηο 13 Ηνπιίνπ έσο θαη ηηο 31 Ηνπιίνπ ν ζύιινγνο δηνξγάλσζε ην θαζηεξσκέλν ζεξηλό θακπ, ην νπνίν γηα πξώηε θνξά θέηνο, ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα είλαη αλνηθηό θαη γηα ηνπο ιηιηπνύηεηνπο αζιεηέο ηνπ καδηθνύ αζιεηηζκνύ, πέξαλ ηηο ζπκκεηνρήο ησλ αγσληζηηθώλ ηκεκάησλ. Σν πξόγξακκα ζπκκεηνρήο γηα ηνπο αζιεηέο ηεο κάδαο ήηαλ επέιηθην, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα ζπκκεηάζρνπλ αλάινγα κε ην ρξόλν ηνπο, είηε ζε όιν ην πξόγξακκα ησλ ηξηώλ εβδνκάδσλ, είηε κεκνλσκέλα ζε κία ή δπν από απηέο, ελώ ην πξόγξακκα πεξηιάκβαλε αζινπαηδηέο θαη εθγύκλαζε ζην ΣΟΛ, δεθαηηαλό, πξνβνιή βίληεν ζε πξνηδέθηνξα θαη ηέινο κεηαθνξά θαη αζινπαηδηέο ζηελ παξαιία ηνπ Απαινύ. Ζ αζιεηηθή ζεδόλ έθιεηζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ αγσληζηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ζπιιόγνπ ζε εηδηθή εληαηηθή ζεξηλή πξνεηνηκαζία ζην εζληθό αζιεηηθό θέληξν ελόξγαλεο θαη ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο Rakovsky ηεο όθηαο από ηηο 27 Ηνπιίνπ έσο θαη 1 ε Απγνύζηνπ. Οη αζιεηέο καο είραλ ηελ επθαηξία, λα πξνπνλεζνύλ δίπια ζηα κεγαζήξηα ηεο βνπιγάξηθεο γπκλαζηηθήο, δειαδή ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηελ εζληθή νκάδα ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο ηεο Βνπιγαξίαο, θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ηειεηόηεξσλ ηερληθώλ κέζσλ πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζην ρώξν, ζέηνληαο έηζη ηα ζεκέιηα γηα ηελ επίηεπμε πξνεγκέλνπ αζθεζηνινγίνπ κε ην νπνίν ζα θνζκήζνπλ ηα λέα ηνπο πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, νη αζιήηξηέο καο εμαζθήζεθαλ εληαηηθά ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο Dianna Vasileva (ρνξνγξάθνο ησλ εζληθώλ νκάδσλ ελόξγαλεο θαη ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο ηεο Βνπιγαξίαο) πάλσ ζηηο βαζηθέο ηερληθέο κπαιέηνπ, θηλεζηνινγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο ξπζκηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηεο ρνξνγξαθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε αζιήηξηαο. Σέινο, ζηηο δξάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ο.Δ.Γ.Α. πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηξηκεληαίεο παξνπζηάζεηο πξνόδνπ ησλ ηκεκάησλ ηνπ καδηθνύ αζιεηηζκνύ θαη ηεο γεληθήο γπκλαζηηθήο, ε πξόζθιεζε δηεζλώλ θξηηώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αγσληζηηθώλ ηκεκάησλ θνξαζίδσλ-παγθνξαζίδσλ πξηλ από ηνπο επίζεκνπο αγώλεο, θαζώο επίζεο θαη νη ελεκεξώζεηο ησλ γνλέσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 8

9 ρξνληάο γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ζηα αγσληζηηθά θαη πξναγσληζηηθά ηκήκαηα από ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο. Ζ αγσληζηηθή ρξνληά έθιεηζε γηα ηνλ Ο.Δ.Γ.Α. κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο, δηαθξίζεηο θαη εκπεηξίεο θαη απηό νθείιεηαη ζηελ νξγάλσζε, ζηελ εζεινληηθή θαη αληδηνηειή πξνζθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γ.., ζηελ πνηνηηθή θαη κεζνδηθή δνπιεηά ησλ πξνπνλεηώλ, ζηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ησλ αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ καο, αιιά θαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ εκπηζηνζύλε ησλ γνλέσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηεο πόιεο καο. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη από θαξδηάο, όινπο όζνη ζηάζεθαλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά πξνθεηκέλνπ ηα νξάκαηά καο θαη νη ζηόρνη καο λα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα. Δπρόκαζηε θαιή αγσληζηηθή ρξνληά ζε όινπο ηνπο αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο ηεο πόιεο καο θαη δεζκεπόκαζηε πσο ζα ζπλερίζνπκε θαη εθέηνο λα δνπιεύνπκε κε πάζνο, αγάπε θαη αθνζίσζε γηα απηό πνπ θάλνπκε. Με εθηίκεζε Νεθηάξηνο Κειεζίδεο Πξόεδξνο Ο.Δ.Γ.Α. 9

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε, Περιεχόμενα Σελ.1 Σελ. 4 Σελ. 6 Σελ. 9 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Ειςαγωγή Οι αθλητζσ μασ Εκδηλώςεισ μελών Αθλητικζσ διοργανώςεισ του Ομίλου μασ Αναβίωςη του θεςμοφ των parties Θυμόμαςτε εκείνουσ που «ζφυγαν».

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy)

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) πλαγσλίζηξηεο / ζπλαγσληζηέο, 12/12/2005 Φίιεο θαη θίινη, Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κανίδησ Ε., Κωτςάκησ., Μόρμορησ Ε., Μπελεςιώτησ Β., Σαταράκη Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936»

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936» «Θαιήο Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» Γ θνηλό ζεκηλάξην εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα