ΤΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ Α ΡΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ Α ΡΑΝΩΝ"

Transcript

1 2 ο ΣΥΝΡΙΟ ΤΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΓΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΩΧΗΜΙΑΣ ΘΣΣΑΛΟΝΙΗ ΟΤΩΒΡΙΟΣ 25 ΣΛ ΤΑ ΜΠΝΤΟΝΙΤΙΑ ΥΛΙΑ ΠΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΥΠΡΟΥ ΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ ΑΡΑΝΩΝ Σταµατάκης Μ. 1, Μαµούχα. 2, Πολίτη Τ. 3 και Μαλιώτης Γ. 4 1 Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας, Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΠΑ , Αθήνα, 2 Πανιωνίου 91, αισαριανή Αθήνα, 3 ουκ. Πλακεντίας 16, Μελίσσια Αθήνα 4 λληνική Μεταλλευτική ταιρεία, υριάκου Μάτση 1, Τ.Θ. 2151, 151 Λευκωσία, ύπρος ΠΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τη µελέτη µπεντονίτη προέλευσης ύπρου, ειδικότερα της περιοχής Αγροκηπιάς-Μιτσερού, ως προς την ορυκτολογική του σύσταση καθώς και την έρευνα και δοκιµή του στην παραγωγή ελαφροβαρών αδρανών (LWA). Παραθέτονται πληροφορίες για τη γεωλογία της περιοχής και χαρακτηρίζεται ορυκτολογικά το υπό µελέτη υλικό. Αναφέρονται οι αναλυτικές µέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση και επεξεργασία των δειγµάτων µπεντονίτη καθώς και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν. Γενικά διακρίθηκαν δύο µπεντονιτικά υλικά, ένα πτωχό και ένα πλούσιο σε ζεόλιθο και πολύµορφα του πυριτίου. αι τα δύο αυτά υλικά οµογενοποιήθηκαν, αναµείχθηκαν µε καύσιµη ύλη και µορφοποιήθηκαν ως σφαιρίδια διαµέτρου <2 εκατοστών, τα οποία φρύχθηκαν σε θερµοκρασία ~11 ο C. Μελετήθηκε η ορυκτολογία, η υφή και η δοµή των φρυγµένων υλικών. Γενικά, τα προκύπτοντα συνθετικά αδρανή είναι µικρού ειδικού βάρους, κατάλληλης θλιπτικής αντοχής και συγκρίσιµα µε αντίστοιχα βιοµηχανικά προϊόντα του εµπορίου. Τα ανωτέρω ελαφροβαρή σφαιρίδια θα πρέπει να δοκιµασθούν σε ηµι-βιοµηχανική κλίµακα, εις τρόπον ώστε να τύχουν βιοµηχανικής εφαρµογής. 1 ΙΣΑΓΩΓΗ Στην Περιοχή Μιτσερού-Αγροκηπιάς (ικόνα 1) η µεταλλευτική εταιρεία HMC Ltd εξορύσσει µπεντονιτικό υλικό το οποίο κατευθύνεται κυρίως στις αγορές του εξωτερικού ως άµµος υγιεινής, συνδετικό υλικό σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύµατος και άλλες εξειδικευµένες χρήσεις. Ο µπεντονίτης αυτής της περιοχής εµφανίζεται σκληρός και µε σαφή στρώση στα κατώτερα στρώµατα και είναι τοποθετηµένος τεκτονικά µεταξύ Μεσοζωικών κοραλλιογενών ασβεστόλιθων και µαξιλαροειδών λαβών. Με κριτήριο τη σκληρότητα, τη στρώση και το χρώµα του υλικού, διακρίνονται δύο µπεντονιτικά υλικά, τα οποία είναι εύκολο να εντοπιστούν και διαχωριστούν στο µέτωπο εξόρυξης. Το κατώτερο στρωµατογραφικά υλικό είναι πολύ λεπτόκοκκο και λεπτοστρωµατώδες, σχετικά σκληρό µε θραυσµό γωνιώδη και εµφανίζεται µε πορφυρό, καστανό, κίτρινο και υπόλευκο χρώµα. Αντίθετα, το ανώτερο στρωµατογραφικά υλικό εµφανίζεται άστρωτο, γαιώδες, µε µεγάλη πλαστικότητα και υδατοαπορροφητικότητα, µικρή σκληρότητα και οµογενές τεφρό-πράσινο χρώµα. Σε σχετικά παλαιές επιφάνειες, εµφανίζει τις κλασικές µορφές ενυδάτωσης/ξήρανσης των πλούσιων σε διογκούµενα ορυκτά µπεντονιτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και ο χαρακτηρισµός των δύο τύπων µπεντονιτικού υλικού αυτής της περιοχής και η δυνατότητα χρήσης του στην κατασκευή ε- λαφροβαρών αδρανών (LWA). Τα ελαφροβαρή αδρανή είναι σφαιρίδια µεγάλης αντοχής και µικρού ειδικού βάρους, εξαιτίας του µεγάλου πορώδους που εµφανίζουν. Έχουν πολλές εφαρµογές ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τοµέα ως πρώτη ύλη για την κατασκευή ελαφροβαρούς σκυροδέµατος (LWC) και για την παραγωγή ελαφρών δοµικών λίθων για τοιχοποιία. κτός αυτού του τοµέα έχει και άλλες χρήσεις ως καθαριστικό φίλτρο, στα δοχεία αποθήκευσης λιπάσµατος, ως ελαφρύ κονία- µα, στη γεωργία κ.α. 337

2 2 ΟΡΥΤΟΛΟΓΙΑ ύο αντιπροσωπευτικά δείγµατα µπεντονίτη βάρους ~1 Kg το καθένα εξορύχτηκαν από πρόσφατο µέτωπο του υπάρχοντος ορυχείου στην περιοχή Αγροκηπιά-Μιτσερό. Το δείγµα LBC (ατώτερος Μπεντονίτης) αντιπροσωπεύει τις κατώτερες στρωµατοειδείς σκληρές αποθέσεις του µπεντονίτη, ενώ το UBC (Ανώτερος Μπεντονίτης) αντιπροσωπεύει τις ανώτερες, τυπικές αποθέσεις του µπεντονίτη. Τα ολικά (αντιπροσωπευτικά) δείγµατα θραύσθηκαν, οµογενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο των τεταρτηµορίων και ένα µέρος τους κονιοποιήθηκε για ορυκτολογική µελέτη µε ακτίνες-χ. ικόνα1. Γεωλογικό σκαρίφηµα της νήσου ύπρου όπου φαίνεται η περιοχή µελέτης (βέλος) Μερικά τεµάχια του θραυσµένου δείγµατος λειοτριβήθηκαν και ακτινογραφήθηκαν ξεχωριστά για τη διαπίστωση της οµοιογένειας του υλικού, ενώ άλλα επικαλύφθηκαν µε γραφίτη ή χρυσό για παρατήρηση και µικροαναλύσεις στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. 2.1 Περίθλαση ακτίνων-χ Από τη µελέτη των δειγµάτων µε την χρήση περίθλασης ακτίνων-χ (XRD-SIEMENS D-55) και ηλεκτρονικού µικροσκοπίου (SEM-JEOL JSM-56, OXFORD LINKTMISISTM) γενικά προέκυψε ότι ο ατώτερος Μπεντονίτης χαρακτηρίζεται από τη σχετικά άφθονη παρουσία κλινοπτιλόλιθου και οπάλιου-ct, ενώ ο Ανώτερος Μπεντονίτης είναι πλούσιος σε σµεκτίτη (Πίνακας 1). Πίνακας 1 Ορυκτολογική σύσταση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων Μπεντονίτη Αγροκηπιάς-Μιτσερού Ορυκτό UBC UBC-Ζ1 UBC-Ζ2 LBC LBC-Ζ3 LBC-Ζ4 Σµεκτίτης λινοπτιλόλιθος Χαλαζίας Οπάλιος-CT --- Πλαγιόκλαστο - -Ασβεστίτης ---Ιλλίτης --- -Χλωρίτης ---UBC = ανώτερος µπεντονίτης, LBC = κατώτερος µπεντονίτης, = κύριο ορυκτό, = δευτερεύον ορυκτό, = επουσιώδες ορυκτό, Ζ1-Ζ4 = θραύσµατα δειγµάτων του οικείου ορίζοντα Λεπτοµερέστερα, από τη µελέτη των ανωτέρω δύο ολικών δειγµάτων, αλλά και των επί µέρους θραυσµάτων πετρώµατος διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόµενος µπεντονίτης, εκτός από σµεκτίτη, περιέχει στα κατώτερα τµήµατά του κλινοπτιλόλιθο και χαλαζία ως κύρια ορυκτολογικά συστατικά, ενώ 338

3 κατά θέσεις περιέχει οπάλιο-ct και ιλλίτη. Στα ανώτερα τµήµατα συναντάµε σµεκτίτη, πλαγιόκλαστα και ασβεστίτη ως κύρια ορυκτολογικά συστατικά, χαλαζία ως δευτερεύον ορυκτολογικό συστατικό, ενώ ο χλωρίτης και ο κλινοπτιλόλιθος είναι επουσιώδη ορυκτά. 2.2 Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο Για τη µελέτη της µικροδοµής και των ποικίλων αυθιγενών ορυκτών που εντοπίστηκαν στα εξεταζόµενα δείγµατα (ζεόλιθος, οπάλιος-ct και σµεκτίτες) εξετάστηκαν 4 θραύσµατα από καθένα των δύο τύπων µπεντονίτη. Όπως διαπιστώθηκε, στα ανώτερα στρώµατα επικρατούν τα φυλλώδη ορυκτά (σµεκτίτης) (Eικόνες 2 & 3), ενώ στα κατώτερα στρώµατα, η παρουσία ολοεδρικών πρισµατικών και πινακοειδών κρυστάλλων κλινοπτιλόλιθου, και λεπίσφαιρων (συµµετρικές µικρο-σφαίρες µε λεπιδοειδείς προεξοχές) οπάλιου-ct είναι σηµαντική (εικόνες 4 &5). Τα ορυκτά αυτά είναι διαγενετικά και σχετίζονται πιθανά µε τη µετατροπή αρχικών υελωδών συστατικών στρωµάτων ηφαιστειακής τέφρας η/και ενδο-στρωµάτων βιογενούς SiO 2 σε αυθιγενή ορυκτά, σε ένα αλκαλικό περιβάλλον (Stamatakis et al. 1989, Stamatakis 1989). Η παρουσία ισχυρά διαλυµένων πυριτικών κελυφών είναι ένδειξη παρουσίας βιογενούς οπαλίου (οπάλιος-α) στα αρχικά ιζήµατα ο οποίος µε διαγενετικές διεργασίες έδωσε ζεόλιθους και οπάλιο-ct (εικόνες 6 & 7) (Stamatakis & Hein 1993, Stamatakis et al. 1996). Μακρο-απολιθώµατα απουσιάζουν από τη στρωµατογραφική στήλη, ενώ η µελέτη των καλά διατηρηµένων κελυφών ραδιολαρίων λόγω του πάχους τους, οδηγεί στο συµπέρασµα περί µιας παράκτιας απόθεσης, Παλαιογενούς ηλικίας (εικόνες 8 & 9) (ρ. Μ. Τριανταφύλλου, προσωπική πληροφορία). Η διάταξη των στρωµάτων µε τα πλούσια σε σµεκτίτη στρώµατα να υπέρκεινται στρωµάτων πλούσιων σε ζεόλιθους και οπάλιο- CT και η απουσία εβαποριτικών ορυκτών ηπειρωτικών λεκανών είναι χαρακτηριστικά διαγένεσης σε συνθήκες ανοικτού υδρολογικού συστήµατος (Kassoli-Fournaraki et al. 2, Hall et al. 2, Stamatakis et al. 1996). ικόνα 2. Ανώτερος Μπεντονίτης: Φυλλάρια σµεκτίτη καλύπτουν κλαστικό χαλαζία (κλίµακα: 2 cm = 1 µm) ικόνα 3. Ανώτερος Μπεντονίτης: Φυλλάρια σµεκτίτη σε πυκνή διάταξη (κλίµακα: 2 cm = 1 µm) ικόνα 4. ατώτερος Μπεντονίτης: Ιδιόµορφοι κρύσταλλοι κλινοπτιλόλιθου οι οποίοι περιβάλλονται από λεπίσφαιρες opal-ct και αναπτύσσονται σε µικροπόρο αργιλικής κύριας µάζας (κλίµακα: 2 cm = 5 µm) ικόνα 5. ατώτερος Μπεντονίτης: ιάκενα µεταξύ κρυστάλλων κλινοπτιλόλιθου γεµίζουν µε σφαιρικά συσσω- µατώµατα opal-ct 339

4 ικόνα 6. ατώτερος Μπεντονίτης: Ισχυρώς διαλυµένα κελύφη διατόµων βυθισµένα σε αργιλώδη κύρια µάζα ικόνα 7. ατώτερος Μπεντονίτης: Ίχνη (εκµαγείο) από εντελώς διαλυµένο κέλυφος διατόµου πάνω σε αργιλώδη κύρια µάζα ικόνες 8 (αριστερά) και 9 (δεξιά). αλά διατηρηµένα κελύφη ραδιολαρίων Παλαιογενούς ηλικίας εγκλωβισµένα σε αργιλώδη κύρια µάζα 3 ΤΧΝΙΣ ΟΙΜΣ ΣΤΟ ΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3.1 Στάδια επεξεργασίας των υλικών για την παραγωγή ελαφροβαρών αδρανών (LWA) Το πρώτο στάδιο περιελάµβανε την προετοιµασία των δύο ολικών δειγµάτων, ήτοι θραύση σε σιαγωνωτό σπαστήρα, ξήρανση του υλικού σε θερµοκρασία 6οC για 24 ώρες και στη συνέχεια κονιοποίηση των µπεντονιτικών δειγµάτων σε εργαστηριακό σφαιρόµυλο. Πραγµατοποιήθηκε ανάµιξη των δύο ειδών µπεντονίτη (Ανώτερο και ατώτερο) µε πριονίδι ή ελαιοπυρήνα (καύσιµη ύλη) σε ποσοστά 95/5, ποσοστό που διαπιστώθηκε ότι δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα κατά την φρύξη υλικού παρόµοιας σύστασης (Fragoulis et al. 23,24). Έτσι, προέκυψαν τα παρακάτω δείγµατα: είγµα 1ο : 95% Ανώτερος Μπεντονίτης και 5% πριονίδι είγµα 2ο : 95% Ανώτερος Μπεντονίτης και 5% ελαιοπυρήνας ο είγµα 3 : 95% ατώτερος Μπεντονίτης και 5% πριονίδι είγµα 4ο : 95% ατώτερος Μπεντονίτης και 5% ελαιοπυρήνας Ακολούθησε η ανάµειξη του µίγµατος µε σταδιακή προσθήκη νερού στα τέσσερα παραπάνω δείγµατα, µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται κατάλληλη πλαστικότητα, και στη συνέχεια η µορφοποίησή τους σε σχήµα σφαιριδίων, µε διάµετρο,5 έως 2 cm. Για να αποφευχθεί η απότοµη αποβολή νερού και αερίων καύσης από τα σφαιρίδια στον εργαστηριακό φούρνο, τα σφαιρίδια θα πρέπει να αποβάλλουν το µεγαλύτερο µέρος της συγκρατούµενης υγρασίας. Έτσι, τα µορφοποιηµένα σφαιρίδια τοποθετήθηκαν σε ξηραντήριο σε θερµοκρασία ~8οC επί µία ηµέρα, µε σκοπό την αποµάκρυνση της υγρασίας. Σε βιοµηχανική κλίµακα, η ξήρανση επιτυγχάνεται στα αρχικά στάδια εισόδου του εύπλαστου µίγµατος µπεντονιτικού υλικούκαύσιµης ύλης σε περιστρεφόµενο κλίβανο, ο οποίος στη συνέχεια αναπτύσσει θερµοκρασίες ~1.1 οc, κατάλληλες για τη φρύξη του υλικού. 34

5 Ακολούθησε η φρύξη των σφαιριδίων σε εργαστηριακό φούρνο σε θερµοκρασία ~1.15 ο C. Όπως προέκυψε από παλαιότερες δοκιµές φρύξης, αλλά και παρακολούθηση της διαδικασίας σε βιοµηχανική κλίµακα στη ανία, καταλληλότερος χρόνος παραµονής των σφαιριδίων στο φούρνο είναι ~15. Για την αποφυγή σχηµατισµού κρυσταλλικών φάσεων σε µεγάλη κλίµακα, τα φρυγµένα υλικά πρέπει να ψυχθούν απότοµα, ώστε να διατηρηθεί κατά το δυνατόν η υελώδης δοµή του υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται σε βιοµηχανική κλίµακα µε τη λειτουργία του περιστροφικού κλιβάνου µε κατάλληλη κλίση, έτσι ώστε τα σφαιρίδια να διατρέχουν τη διαδροµή του σε 15 λεπτά και να εξέρχονται από το άκρο του. Σε εργαστηριακή κλίµακα, αυτό επιτυγχάνεται µε την άµεση αποµάκρυνση από το φούρνο των φρυγµένων σφαιριδίων, µε ειδικούς συλλεκτήρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρασκευής των σφαιριδίων, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν κυρίως τα µακροσκοπικά εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, η δοµή τους σε µικροκλίµακα, καθώς και η µέτρηση φυσικών παραµέτρων όπως η φαινόµενη πυκνότητα, ο φαινόµενος όγκος των δειγµάτων, καθώς και η θλιπτική αντοχή τους (φορτίο θραύσης). 3.2 Μακροσκοπικές παρατηρήσεις επί των φρυγµένων σφαιριδίων είγµα 1 ο : Παρατηρήθηκαν ρωγµές στην εξωτερική επιφάνεια των σφαιριδίων. είγµα 2 ο : Παρατηρήθηκαν, σε µικρό ποσοστό, ρωγµές στην επιφάνεια των σφαιριδίων. Σε µερικά σφαιρίδια παρατηρήθηκαν άσπρα στίγµατα χωρίς συνοχή. είγµα 3 ο : Παρατηρήθηκε τήξη των σφαιριδίων και διόγκωσή τους, λόγω δηµιουργίας φυσαλίδων από τα εκλυόµενα αέρια κατά την καύση της οργανικής ύλης. Λεία και οµοιόµορφη εξωτερική επιφάνεια. είγµα 4 ο : Χαρακτηριστικά όπως το 3 ο δείγµα. µφάνιση ρωγµών και ανωµαλιών στην επιφάνεια. Η ανοµοιοµορφία των σφαιριδίων που παρασκευάσθηκαν µε τη χρήση ωµού ελαιοπυρήνα µπορεί να αποδοθεί στην κακή κοκκοµετρία του καύσιµου υλικού, καθώς και στη διαφορετική σκληρότητα και σύσταση των κόκκων του. Η εµφάνιση των άσπρων στιγµάτων σε φρυγµένα αργιλώδη υλικά που περιέχουν ασβεστίτη είναι συνήθης ( λύκος ) και οφείλεται στη δηµιουργία ασβέστου (CaO) κατά την φρύξη, λόγω µη δέσµευσης του ασβεστίου σε νεοσχηµατισµένες πυριτικές φάσεις. 3.3 Μικροσκοπικές παρατηρήσεις επί των φρυγµένων σφαιριδίων µε τη χρήση SEM Οι αναλύσεις των δειγµάτων µε το SEM έδειξαν ότι όλα τα εξεταζόµενα σφαιρίδια παρουσιάζουν έντονο πορώδες και κυψελοειδή εσωτερική δοµή, εξαιτίας της καύσης του πυρήνα και του πριονιδιού κατά τη διάρκεια της φρύξης (ικόνες 1-13). Τα φρυγµένα σφαιρίδια και των τεσσάρων δειγµάτων παρουσίασαν οµοιοµορφία στη σύσταση και τη δοµή τους. υριαρχούν οι υελώδεις Al/Fe-πυριτικές φάσεις, ενώ σε µερικές περιπτώσεις συναντήθηκαν και σφαιροειδείς συγκεντρώσεις πυριτικής φάσης (ικόνες 1-13). ν τούτοις, το 1 ο είγµα (ικόνα 1β), παρουσίασε µετά τη φρύξη λευκά στίγµατα, τα οποία στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο εµφανίζουν µορφή επιµήκων ράβδων και σύσταση CaO. Οι επιµήκεις κρύσταλλοι είναι χαρακτηριστικοί νεοσχηµατισµένης υδρασβέστου σε συνθήκες πεδίου από αρχικά σχηµατιζόµενη άσβεστο κατά τη φρύξη, σύµφωνα µε την αντίδραση: CaO + H 2 O Ca(OH) 2. πίσης, στο είγµα 2 εντοπίστηκαν σπάνιες εξιδρωµατικές µορφές πιθανά θειικών ορυκτών του χαλκού (ικόνα 11β). ικόνες 1 α & β: Φρυγµένα σφαιρίδια, είγµα 1. α) υψελοειδής κύρια µάζα στο εσωτερικό των σφαιριδίων µε κύρια συστατικά SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3 β) Πρισµατικοί κρύσταλλοι µε σύσταση CaO µέσα σε πυριτική κύρια µάζα, που αντιπροσωπεύουν σχηµατισµό Ca(OH) 2 in situ, λόγω ενυδάτωσης α β 341

6 α β ικόνες 11 α & β: Φρυγµένα σφαιρίδια, είγµα 2. α) Φυσαλιδωτή υφή στο εσωτερικό των σφαιριδίων. ύρια µάζα µε κύρια συστατικά SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3 β) Ανάπτυξη κραµβοειδών συσσωµατωµάτων µε σύσταση Cu & S εγκλωβισµένα σε πόρο κύριας µάζας µε σύσταση SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3. α ικόνες 12 α & β: Φρυγµένα σφαιρίδια, είγµα 3. α & β ) Σφαιρίδια µε εξιδρωµατική µορφή πυριτικής φάσης αναπτύσσονται πάνω σε κύρια µάζα µε σύσταση SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3. β 3.4. Αποτελέσµατα αναλύσεων µε περίθλαση ακτίνων-χ (XRD) α ικόνες 13 α & β: Φρυγµένα σφαιρίδια, είγµα 4. α) Σφαιροειδείς πυριτικές φάσεις επικάθονται πάνω σε υελώδη µάζα µε κύρια συστατικά SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3 β) Υελώδης κύρια µάζα µε κύρια συστατικά SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3 και εµφάνιση πόρων διαφόρων διαµέτρων Οι αναλύσεις των φρυγµένων δειγµάτων µε το XRD έδειξαν ότι και τα τέσσερα δείγµατα αποτελούνται κυρίως από υελώδη µάζα, καθώς και τα πολύµορφα του πυριτίου χριστοβαλίτη και χαλαζία, στοιχείο που συνηγορεί για κοινό αρχικό τοφφικό υλικό το οποίο στη συνέχεια υπέστη διαγενετικές β 342

7 διεργασίες και διαχωρίστηκε ορυκτολογικά σε δύο κύριους ορίζοντες, χωρίς να µεταβληθεί σηµαντικά η αρχική χηµική του σύσταση. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Σηµειώνεται ότι η παρουσία ασβέστου σε ολικό δείγµα που ακτινογραφήθηκε είναι µη ανιχνεύσιµη. ν τούτοις, η ύπαρξη αυτού του συστατικού είναι καθοριστική για την ποιότητα των παραγόµενων σφαιριδίων, µια και µε την πάροδο του χρόνου και την εισρόφηση υγρασίας, τα σφαιρίδια που περιέχουν άσβεστο διαρρηγνύονται σε πολλά µικρο-τεµάχια, µε αποτέλεσµα το υλικό να καθίσταται ακατάλληλο για βιοµηχανική χρήση. Πίνακας 2. Ορυκτολογική ανάλυση φρυγµένων σφαιριδίων 1 ο είγµα 2 ο είγµα 3 ο είγµα 4 ο είγµα Χαλαζίας Χριστοβαλίτης Άµορφη µάζα = κύρια φάση, = δευτερεύουσα φάση, = επουσιώδης φάση 3.5. Μέτρηση φαινόµενου όγκου και φαινόµενου ειδικού βάρους Μετά την παραγωγή ικανού αριθµού σφαιριδίων ανά κατηγορία, µετρήθηκε µε τη χρήση κυλίνδρου όγκου 1. ml ο φαινόµενος όγκος των υλικών, βάρους 1 κιλού περίπου, καθώς και το προκύπτον φαινόµενο ειδικό βάρος. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 3. Παρατηρούµε ότι το είγµα 3 που παρουσιάζει καλά εξωτερικά χαρακτηριστικά και καλή µικροδοµή εµφανίζει το µικρότερο φαινόµενο ειδικό βάρος, στοιχείο καθοριστικό για σειρά εφαρµογών του υλικού οκιµές θραύσης Θλιπτική αντοχή των ελαφροβαρών αδρανών Στο εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ Α.. στο αµάρι Βοιωτίας πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές θραύσης των ελαφροβαρών αδρανών, µε σκοπό να υπολογιστούν τα όρια αντοχής τους. Οι δοκιµές αυτές έγιναν σε έναν ικανό αριθµό σφαιριδίων µε διαφορετικές διαµέτρους για κάθε δείγµα χωριστά. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες και σχήµατα. Φοτρίο Θραύσης (g) ,5 2 2,5 ιάµετρος (cm) είγµα 1ο είγµα 2ο είγµα 3ο είγµα 4ο Σχήµα 1: Συσχέτιση φορτίου θραύσης και διαµέτρου των φρυγµένων σφαιριδίων Στον Πίνακα 3 παρατηρούµε ότι στα δείγµατα 1, 2 και 4 η σχέση πυκνότητας ορίου θραύσης ακολουθεί µια λογική συνέχεια. ηλαδή όσο αυξάνεται η πυκνότητα του δείγµατος (µικρότερο πορώδες) τόσο πιο ανθεκτικό στη συµπίεση γίνεται αυτό. Το τρίτο δείγµα δεν ακολουθεί τη συνέχεια αυτή. Έτσι ενώ η πυκνότητά του είναι µικρότερη από τα υπόλοιπα δείγµατα, παρόλα αυτά παρουσιάζει όριο θραύσης µεγαλύτερο από τα είγµατα 2 και 4 και σχεδόν παραπλήσια µε το δείγµα 1 343

8 που είναι αρκετά βαρύτερο, λόγω του µικρού του πορώδους. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην άριστη µικροδοµή του, την απουσία µικρο-ρωγµατώσεων στην επιφάνειά του, την εσωτερική του οµοιογένεια και την απουσία ασβέστου. Έτσι, συνολικά το είγµα 3 που εµφανίζει το µικρότερο φαινόµενο ειδικό βάρος και σε συνδυασµό µε την ικανοποιητική του θλιπτική αντοχή, µπορεί να χαρακτηριστεί ως το ιδανικότερο µεταξύ των τεσσάρων που παρασκευάστηκαν εργαστηριακά. 1ο ΙΓΜΑ 2ο ΙΓΜΑ Φορτίο θραύσης(g) ,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 ιάµετρος (cm) Φορτίο θραύσης (r) ,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 ιάµετρος (cm) 3ο ΙΓΜΑ 4ο ΙΓΜΑ Φορτίο θραύσης (r) ,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 ιάµετρος (cm) Φορτίο θραύσης (r) ,5 2 2,5 ιάµετρος (cm) Σχήµα 2. Συσχέτιση φορτίου θραύσης και διαµέτρου των φρυγµένων σφαιριδίων για καθένα από τα 4 δείγµατα Πίνακας 3. Φαινόµενο ειδικό βάρος και θλιπτική αντοχή (φορτίο θραύσης) των φρυγµένων σφαιριδίων Φαινόµενο ειδικό βάρος Φορτίο θραύσης (µέση τιµή) (g/ml) (g) 1 ο είγµα, ,45 2 ο είγµα, ,23 3 ο είγµα, ,25 4 ο είγµα, ,4 Πίνακας 4. Σχέση διαµέτρου σφαιριδίων/αντοχής στη θλίψη (φορτίο θραύσης) των 4 δειγµάτων, καθώς και βιο- µηχανικών (GER, DEN) και παλαιότερων εργαστηριακών δειγµάτων (ELS-1, 2, 3). ιάµετρος 1 ο είγµα 2 ο είγµα 3 ο είγµα 4 ο είγµα 1-1,5 cm ,5-2,5 cm ιάµετρος Els-1 Els-1 Els-2 Els-3 Ger Den 1-1,5 cm ,5-2,5 cm

9 Προκειµένου να συγκρίνουµε τις αντοχές των τεσσάρων δειγµάτων που µελετήθηκαν µε βιοµηχανικά δείγµατα, αλλά και εργαστηριακά δείγµατα τα οποία δοκιµάστηκαν στο παρελθόν, συσχετίστηκαν οι διάµετροι των σφαιριδίων και οι θλιπτικές αντοχές τους. ίναι φυσικό η συνάθροιση των σφαιριδίων µε τη µεγαλύτερη διάµετρο να προσδίδει µικρότερο φαινόµενο ειδικό βάρος στο δείγµα. Φορτίο θραύσης(g) oΙΓΜΑ 2οΙΓΜΑ 3οΙΓΜΑ 4οΙΓΜΑ Els-1 Els-2 Els-3 GER DEN Σχήµα 3. Ραβδόγραµµα συσχέτισης φορτίου θραύσης-διαµέτρου σφαιριδίων των 4 δειγµάτων, καθώς και βιο- µηχανικών δειγµάτων (GER, DEN) και παλαιότερων εργαστηριακών δειγµάτων (ELS-1, 2, 3). Στον άξονα Χ, η ένδειξη 1 αφορά σφαιρίδια διαµέτρου 1,-1,5cm και η ένδειξη 2 σφαιρίδια1,5 2,cm. Από το παραπάνω Σχήµα 3 γίνεται εµφανές ότι τα σφαιρίδια που συγκεντρώνουν κατάλληλα χαρακτηριστικά είναι αυτά του είγµατος 3, όπου συνδυάζεται, σταθερή αντοχή ανεξάρτητα από το µέγεθος των σφαιριδίων, το µικρότερο φαινόµενο ειδικό βάρος και βέλτιστη αντοχή για ελαφροβαρή υλικά. πίσης, το δείγµα αυτό εµφανίζει καλύτερα χαρακτηριστικά από ελαφροβαρή σφαιρίδια του εµπορίου και εργαστηριακά, προέλευσης Θεσσαλίας (Fragoulis et al. 23,24). 4 ΓΝΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ ΑΙ ΣΥΜΠΡΑΣΜΑΤΑ Οι εργασίες υπαίθρου που έγιναν για τη συλλογή δειγµάτων του µπεντονίτη της ύπρου, καθώς και οι εργαστηριακές δοκιµές που ακολούθησαν, οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός υλικού που είναι ικανό για τη δηµιουργία ελαφροβαρών αδρανών. Ο µπεντονίτης που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή των ελαφροβαρών σφαιριδίων αποτελείται κυρίως από σµεκτίτη, κλινοπτιλόλιθο και οπάλιο-ct. Από αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά την δηµιουργία των ελαφροβαρών αδρανών µε τη βοήθεια του SEM και του XRD, προέκυψε ότι το φρυγµένο υλικό αποτελείται κυρίως από άµορφη φάση και τα πολύµορφα του πυριτίου χριστοβαλίτη και χαλαζία. Σπάνια σε ορισµένα σφαιρίδια που κατασκευάστηκαν µε πλούσιο σε σµεκτίτη υλικό που περιέχει ασβεστίτη παρατηρούνται συγκεντρώσεις υδρασβέστου από ενυδάτωση σε φυσικές συνθήκες της σχηµατισθείσας κατά τη φρύξη ασβέστου. Τα σφαιρίδια παρουσιάζουν εξαιρετικά µεγάλο πορώδες λόγω της διόγκωσης που υφίστανται κατά το ψήσιµο, λόγω των εκλυόµενων αερίων κατά τη διάρκεια της καύσης που υφίσταται το πριονίδι και ο ελαιοπυρήνας και της απώλειας του προσροφηµένου νερού στους σµεκτίτες στη θερ- µοκρασία των 11 ο C. Τα δείγµατα που φρύχτηκαν µε λεπτόκοκκο πριονίδι παρουσίασαν καλύτερη εξωτερική επιφάνεια και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε αυτά που παρήχθησαν µε την καύση ελαιοπυρήνα, αδιαβάθµητου κοκκοµετρικά. Από τις δοκιµές θραύσης που έγιναν στα δείγµατα παρατηρήσαµε ότι το φτωχότερο σε σµεκτίτες υλικό (πλουσιότερο σε ζεόλιθο και οπάλιο) δίνει καλύτερα συνδυαστικά αποτελέσµατα ικανοποιητικής αντοχής και µικρού φαινόµενου ειδικού βάρους. Η σύγκριση αντοχών/φαινόµενου ειδικού βάρους των παραγόµενων σφαιριδίων µε τα µπεντονιτικά υλικά της ύπρου σε σχέση µε δείγµατα τα οποία επεξεργάστηκαν στο παρελθόν εργαστη- 345

10 ριακά (αργιλώδεις διατοµίτες Θεσσαλίας) και έτοιµα βιοµηχανικά προϊόντα προέλευσης Γερµανίας και ανίας, έδειξε ότι τα πρώτα παρουσιάζουν καλή σχέση φαινόµενου ειδικού βάρους και α- ντοχής και συγκρίσιµα τεχνικά χαρακτηριστικά µε τα βιοµηχανικά προϊόντα. Προτείνεται η συνέχιση των δοκιµών σε ηµι-βιοµηχανική κλίµακα µε το συγκεκριµένο υλικό για την εφαρµογή του ως LWA. ΥΧΑΡΙΣΤΙΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν από τη θέση αυτή τον ιευθυντή του ρευνητικού ργαστηρίου της εταιρείας Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ Α (εργοστάσιο αµαρίου) κ. Μ. Χανιωτάκη, καθώς και τον τεχνικό Ι. Χαβέλα για τη συνδροµή που παρείχαν µε τη διενέργεια σειράς τεχνικών δοκιµών στα εργαστήρια της εταιρείας. κφράζονται επίσης ευχαριστίες στους ρ. Ι. Μήτση και. Μιχαηλίδη, ΙΠ του Γεωλογικού Τµήµατος του ΠΑ για τη συνδροµή τους στις αναλύσεις XRD & SEM. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Fragoulis D., Stamatakis M. G., Chaniotakis E. & Kolumbus G. 23. The Utilization of Clayey Diatomite in the Production of Lightweight Aggregates and Concrete. Tile and Brick International, V. 19, p Fragoulis D., Stamatakis M. G., Chaniotakis E. & Kolumbus G. 24. Characterization of lightweight aggregates produced with clayey diatomite rocks originating from Greece. Materials Characterization V. 53, p Hall A., Stamatakis M.G. & N. Walsh. 2. The Pentalofos zeolitic tuff formation: A giant ion-exchange column. Anall. Geol. Des Pays Hellen., V. 38, p Kassoli-Fournaraki A., Stamatakis M., Hall A., Filippidis A., Michailidis K., Τsirampides A. & Koutles Th. 2. The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. In: Natural Zeolites for the 3 rd Millennium (C. Colella & F. Mumpton eds.), p De Frede Editore, Napoli, Italy. Stamatakis M.G.1989 Authigenic silicates and silica polymorphs in the Miocene saline-alkaline deposits of the Karlovassi basin, Samos Island, Greece. Economic Geology, v. 84, p Stamatakis M. & Hein J.R Origin of barite in Tertiary marine sedimentary rocks from Lefkas Island, Greece. Economic Geology, V. 88, p Stamatakis M. G., Hall A. & Hein J.R The zeolite deposits of Greece. Mineralium Deposita, V. 31, p , Springer-Verlag. Stamatakis M.G., Hein J.R. & Magganas Α Geochemistry and diagenesis of Miocene lacustrine siliceous sedimentary and pyroclastic rocks, Mytilinii basin, Samos Island, Greece. Sedimentary Geology, v. 64, p ABSTRACT BΝΤΟΝΙΤ DEPOSITS OF AGROKIPIA-MITSERO AREA, CYPRUS AND THEIR SUITABILITY AS RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT AGGREGATES Stamatakis Μ. 1, Mamoucha. 2, Politi Τ. 3 and Μaliotis G. 4 1 Section of Economic Geology and Geochemistry, Dept. of Geology & Geoenvironment, NKUA, , Athens, Greece 2 Panioniou 91, Kessariani, Athens, Greece, 3 Duch. Plakentias 16, Melissia, Athens, Greece 4 Hellenic Mining Company Ltd, Kyriakos Matsis Ave. 1, P.O. Box. 2151, 151, Nicosia, Cyprus In the present paper, the mineralogy and the technical characteristics of the bentonitic rocks of Agrokipia-MItsero of Cyprus for the production of lightweight aggregates (LWA) are studied. In general, the rock is divided to an uppermost bentonite-rich deposit and a lowermost zeolite/opalbearing deposit. For the materials characterization, XRD, SEM and microprobe techniques were used. The raw materials were homogenised, mixed with burnable material, pelletized and burnt at ~11 ο C. The fused pellets were mostly composed by Si-Al-Fe amorphous phases and silica polymorphs. Tests and measurements of the fracture load and apparent density showed that the laboratory produced LWA exhibit similar properties to commercial LWA, as well as to previous produced LWA with Greek clayey rocks. The newly produced LWA have to be manufactured and tested for various applications in a pilot-plant scale in order to extract clear ideas on their suitability as competitive products in industrial scale. 346

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντολόγος MSc Γεωχηµικός Περιβάλλοντος, emakr@pathfinder.gr

Περιβαλλοντολόγος MSc Γεωχηµικός Περιβάλλοντος, emakr@pathfinder.gr 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 199-208 Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΥΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκη Καθηγητή Βιοµηχανικών Ορυκτών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκη Καθηγητή Βιοµηχανικών Ορυκτών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ρ. Μιχαήλ Σταµατάκη Καθηγητή Βιοµηχανικών Ορυκτών Αθήνα, 1/3/2006 Περιεχόµενα ΑΣΚΗΣΗ 1. Λευκά ανθρακικά πετρώµατα περιοχής Υµηττού. σελ. 3-5 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες.

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΚΟΝΙΕΣ Υλικά που όταν αναμιχθούν και υποστούν κατεργασία με ρευστό (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΔΙΑΚΡΙΣΗ (α) Αερικές -Πήξη και σκλήρυνση σε ατμοσφαιρικό αέρα - Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορυκτές Πρώτες Ύλες: Μεταλλικά Ορυκτά Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Βιοµηχανικά Ορυκτά & πετρώµατα BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ : Γ : 2015-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχημεία. Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Γεωχημεία. Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεωχημεία Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Περιεχόμενα ενότητας 1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΠΥΡΙΤΙΚΑ X 3 Y 2 (SiO 4 ) 3 (X=Mg,Fe,Mn,Ca) (Y=Al,Cr,Fe Y=Al,Cr,Fe) Κυβικό τα πόλωσης Σχισμός Γενικά άχρωμο, γκριζωπό. Υψηλό έως πολύ υψηλό θετικό. Ιδιόμορφες εξαπλευρικές ή οκταπλευρικές τομές. Aποστρογγυλεμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO. Κεραμικό υλικό = κάθε ανόργανο μη μεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (Θ >1000 ο C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE 11 ENV/CY/859 Ακρωνύμιο: QuaResE ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 Χαρακτηριστικά και ορυκτολογία σιδηρούχων ιζημάτων Διεργασίες FeR και SR Ταινιωτοί σιδηρούχοι σχηματισμοί (BIF) Λεπτόκοκκα κλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Παραγωγική διαδικασία κλίνκερ/ τσιμέντου Από το λατομείο στο εργοστάσιο φορτωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00007 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 2 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ.

Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου Ειδικός τόμος 101 125-133 Θεσσαλονίκη 2012 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ Σ. Ροκίδη, Π. Γ. Κουτσούκος Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς

Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς Θ. Μαρκόπουλος Καθηγητής, ιευθυντής Εργαστηρίου Πετρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Α. Σκαροπούλου, Χ. Παναγιωτοπούλου, Γ. Κακάλη, Σ. Τσιβιλής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ο εμπλουτισμός των ισχνών πηλών γίνεται με την απομάκρυνση των απισχναντικών συστατικών, με πλύσιμο μέσα σε δεξαμενές ανάδευσης.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ο εμπλουτισμός των ισχνών πηλών γίνεται με την απομάκρυνση των απισχναντικών συστατικών, με πλύσιμο μέσα σε δεξαμενές ανάδευσης. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Προϊόντα 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα αργιλικά δομικά στοιχεία παράγονται από τον πηλό μετά από προεργασία, μόρφωση με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, σε κατάλληλα καλούπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος 2003

4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος 2003 4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος 2003 Yαλόθραυσμα και υαλοποιημένη ιπτάμενη τέφρα: δύο νέα συστατικά των δομικών υλικών Α.Καραμπέρη, Α.Μουτσάτσου Εργαστήριο Ανόργανης

Διαβάστε περισσότερα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Γερμανία Tηλέφωνο: 0049 7147 220824 Τελεφαξ: 0049 7147 220840 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒ ΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒ ΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒ ΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε. Τζάµος 1, Ν. Αποστολίδης 1, Ι. Παραγιός 1, Ν. Καντηράνης 1, Γ. Παπαστέργιος 1, Α. Φιλιππίδης 1, Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Καλιούχος Άστριος ή Πλαγιόκλαστο Χαλαζίας Βιοτίτης ή Κεροστίλβη + Μοσχοβίτης (όχι με Κεροστλίβη) + Μαγνητίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Χ.-Τ. Γκαλµπένης 1, Κ. Τσακαλάκης 2, Σ. Τσίµας 1 1 Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ Όπως ήδη αναφέρθηκε για να αναλυθεί ένα δείγμα φυτικών ιστών ή φύλλων θα πρέπει αυτό να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, -6 Νοεμβρίου 00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Καρδίτσα, 14-09-2009 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Β. Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Μαντάνης, Καθηγητής τηλ. 6947 300585 email: mantanis@teilar.gr URL: www.teilar.gr/~mantanis URL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

(aggregates) ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ. (aggregates) Όλα τα υλικά που προέρχονται από τη φυσική κατάτμηση ή την τεχνητή θραύση πετρωμάτων:

(aggregates) ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ. (aggregates) Όλα τα υλικά που προέρχονται από τη φυσική κατάτμηση ή την τεχνητή θραύση πετρωμάτων: ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ (aggregates) ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ (aggregates) Όλα τα υλικά που προέρχονται από τη φυσική κατάτμηση ή την τεχνητή θραύση πετρωμάτων: Tα φυσικά υλικά (π.χ. χ σκύρα, άμμοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Πρασινοσχιστόλιθος Χλωρίτης Επίδοτο Γρανίτης Χαλαζίας Άστριος Ασβεστίτης Ασβεστόλιθος Αντικείμενο της Ορυκτολογίας Το αντικείμενο της Ορυκτολογίας είναι η μελέτη των φυσικών κρυσταλλικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Στοιχεία της Γης 8-35 km Φλοιός % κατά βάρος στον φλοιό 12500 km Διάμετρος O = 49.2 Si = 25.7 Al = 7.5 Fe = 4.7 Ca = 3.4 Na = 2.6 K = 2.4 Mg = 1.9 Άλλα = 2.6 82.4%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑ ΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης της συμπεριφοράς του «Εδάφους Υπεδάφους» (γεωλογικοί σχηματισμοί γεωϋλικά) από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1)

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1) 1 ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις πειραματικές διαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας αδρανών υλικών, με έμφαση σε εκείνες τις ιδιότητες που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Εδαφικά µείγµατα 1. Εδαφική κοµπόστα Χώµα & κοπριά σε αναλογία 2:1 Τύπος χώµατος: Αµµοπηλώδες ή αργιλλοπηλώδες Τύπος κοπριάς: αγελαδινή ή αλογίσια ή προβάτων εν συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα