Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ζαο. Είλαη αξκφδηα γηα πνιιά ζεκαληηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα: π.ρ., βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εμαζθαιίζεη θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ θαη αζθαιέζηεξα ηξφθηκα, επθνιφηεξα ηαμίδηα θαη θηελφηεξα ηειεθσλήκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Πψο κπνξείηε θη εζείς λα επεξεάζεηε ηηο απνθάζεηο ηεο ΕΕ; Μέζσ ηοσ Εσρφπαχκοϊ Κοινοβοσλίοσ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη γηα λα εθπξνζσπνχλ εζάο θαη φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Σν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΕΕ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: Προψπολογιζμως και δημοζιονομικά θέμαηα Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ επξψ; Σν επξψ, πνπ άξρηζε λα θπθινθνξεί ην 1999, ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα απφ 329 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε 16 ρψξεο ηεο ΔΔ. Έρεη γίλεη ζεκαληηθφ παγθφζκην λφκηζκα. Η χπαξμε εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο δηεπθνιχλεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. αο επηηξέπεη επίζεο σο θαηαλαισηέο λα θάλεηε ηηο αγνξέο ζαο ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη λα ηαμηδεχεηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάδεηε λφκηζκα. Η επξσδψλε αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην 16,5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΓΥΠ θαη πάλσ απφ ην 30% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ). Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΕΕ (πεξίπνπ 133 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο); Σν 45% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ή πεξίπνπ 60 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δηαηίζεηαη ζήκεξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη γηα ηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πινπζηφηεξσλ θαη ησλ θησρφηεξσλ πεξηθεξεηψλ. Απηφ ην ράζκα κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά ην έλα έθην απφ ην 2000 έσο ην Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη απνθαζηζηηθφ ιφγν φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ΕΕ δαπαλά πεξίπνπ 7,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (Δ&Α); ήκεξα, γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο ηεο ΔΔ αλαδεηνχλ θαιχηεξνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ κε ρακειφ πςφκεηξν (θαη, επνκέλσο, ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπο) απφ ηηο πιεκκχξεο. Ο πξνυπνινγηζκφο Δ&Α ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε άιινπο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ απιψλ αλζξψπσλ, φπσο ε πγεία, ε αζθάιεηα ηξνθίκσλ, νη κεηαθνξέο, ε ηερλνινγία, ε ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ.

2 Οικονομική κρίζη και ζτέδιο ανάκαμυης Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο κε κηα δέζκε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε; Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο έιαβαλ ζπληνληζκέλα ηελ απφθαζε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Η απάληεζε ηεο ΔΔ, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, είλαη κηα δέζκε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 200 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ, ηα 14,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζα πξνέιζνπλ άκεζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε; Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, δηαζέηεη θάζε ρξφλν πφξνπο έσο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο λα βξνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηα θξάηε κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθή θξίζε; Η ΔΔ απνθάζηζε λα παξάζρεη βνήζεηα κέρξη 6,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Οπγγαξία θαη κέρξη 3,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηε Λεηνλία. Απηή ε "θνηλνηηθή βνήζεηα" είλαη κέξνο κηαο δηεζλνχο πξνζπάζεηαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. Έρνπλ επίζεο δεζκεπηεί επηπιένλ θνηλνηηθνί πφξνη χςνπο 50 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ βνήζεηαο, αλ ρξεηαζηεί. Ξέραηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ΕΕ ζα δαπαλήζεη πεξίπνπ 350 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηδίσο ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Επξψπεο; Με ηελ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θησρφηεξσλ θαη ησλ πινπζηφηεξσλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, ηνλψλνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη εληζρχνπλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη νη απνηακηεχζεηο ζαο πξνζηαηεχνληαη ράξε ζηηο ελέξγεηεο ηεο ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε ηε λνκνζεζία πνπ απμάλεη ην επίπεδν εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ έσο ηα επξψ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. Η ζεκεξηλή ειάρηζηε εγγχεζε ( επξψ) ζα απμεζεί ζε επξψ έσο ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2009 θαη ζε επξψ έσο ην ηέινο ηνπ Οη πειάηεο ζα έρνπλ επίζεο γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 2

3 Κλιμαηική αλλαγή και περιβάλλον Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Έλσζε έρεη δψζεη κεγάιε ψζεζε ζηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο; Με ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, εθδφζεθε λνκνζεζία πνπ ζεζπίδεη εζληθνχο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Ο ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη, κέρξη ην 2020, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ ζα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ξέραηε φηη ηα απηνθίλεηα πνπ νδεγείηε είλαη ηψξα αζθαιέζηεξα θαη πην «νηθνινγηθά» ράξε ζηε δξάζε ηεο ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη εγθξίλεη δηάθνξα κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζθαιέζηεξε θαη ιηγφηεξν ξππνγφλα νδήγεζε. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο CO 2 ; Υάξε ζε λνκνζεζία πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε κφληκε θαη αζθαιή ππφγεηα απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ), πξάγκα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ έρεη εληζρχζεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ δπλεηηθά επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηελ Επξψπε; Η λέα λνκνζεζία γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο, πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, άξρηζε λα ηζρχεη ην 2007 θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή ρξήζε πεξίπνπ δπλεηηθά επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Δπηβάιιεη ζηε βηνκεραλία ηελ ππνρξέσζε λα ζπιιέγεη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Η ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξάμε είλαη γλσζηή κε ην αξθηηθφιεμν «REACH» (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical substances: θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε, έγθξηζε θαη έιεγρνο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ). Η ΔΔ ελζαξξχλεη επίζεο ηε βηνκεραλία λα ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηναπνηθνδνκήζηκνπο ηχπνπο πιαζηηθψλ γηα ζαθνχιεο, θιηηδάληα, ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, γιάζηξεο θ.ιπ. Ξέραηε φηη ράξε ζηε δξάζε ηεο ΕΕ ε ζαιάζζηα άγξηα δσή πξνζηαηεχεηαη ηψξα θαιχηεξα απφ ηηο απεηιέο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πεηξειαηνθφξα; Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηα πεηξειαηνθφξα κνλνχ θχηνπο δελ επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη ζηα παξάθηηα χδαηα ηεο ΔΔ. Δμάιινπ, εθαξκφδεηαη έλα πξφγξακκα πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, πνπ βνεζά ηνπο ηδηνθηήηεο πεηξειαηνθφξσλ λα απνηξέπνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πεηξειαηνθειίδεο θαη ηηο δηαξξνέο ρεκηθψλ νπζηψλ. 3

4 Ξέραηε φηη, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε ΕΕ ιακβάλεη κέηξα γηα λα εκπνδίζεη ηελ εκπνξία παξάλνκσλ πξντφλησλ αιηείαο; Η παξάλνκε, αδήισηε θαη αλεμέιεγθηε αιηεία είλαη παγθφζκην θαηλφκελν θαη έρεη γίλεη δηεζλέο δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο, επεηδή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ςαξηψλ παγθνζκίσο. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, εγθξίζεθε ην 2008 κηα πξφηαζε γηα ηελ απνηξνπή, ηελ απνζάξξπλζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παξάλνκεο, αδήισηεο θαη αλεμέιεγθηεο αιηείαο. Ξέραηε φηη ππάξρνπλ ηψξα απζηεξνί θαλφλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζηα ζέξεηξα φιεο ηεο Επξψπεο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ θνιχκβεζε αζθαιέζηεξε; Υάξε ζηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ, πνπ εθπνλήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο επηζηεκνληθέο δνθηκέο γηα ηα επίπεδα βαθηεξίσλ. Αλ ην λεξφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαιίαο πέζεη θάησ απφ ηα επίπεδα απνδεθηήο πνηφηεηαο, κπνξείηε λα ην δηαπηζηψζεηε γξήγνξα θαη εχθνια επηηφπνπ. Ξέραηε φηη απφ ην 2002 ε ΕΕ έρεη δαπαλήζεη 1,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο; Σν Σακείν Αιιειεγγχεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδξχζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ππνζηήξημε πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ θαηαζηξνθέο απηνχ ηνπ είδνπο. Μέρξη ζήκεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 26 ζενκελίεο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα, φπσο πιεκκχξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνχο, εθξήμεηο εθαηζηείσλ, ζχειιεο θαη μεξαζίεο. Εζφηερική αγορά Ξέραηε φηη απφ ην 1992 πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ε Εληαία Αγνξά, έρεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ ηζέπε ζαο; Πξφζθαηα, ε Δληαία Αγνξά ελίζρπζε ηελ επεκεξία ηεο ΔΔ κε ξπζκφ πεξίπνπ 240 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, θαηά κέζν φξν, 518 επξψ επηπιένλ εηεζίσο γηα ζαο θαη γηα θάζε άιιν πνιίηε ηεο ΔΔ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ρσξίο ηελ εληαία αγνξά. Απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ θαη ηεο θαζηέξσζεο πξνηχπσλ γηα ηα πξντφληα, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ξέραηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δεκηνπξγήζεθαλ, σο απνηέιεζκα ηεο εληαίαο αγνξάο, 2,75 εθαηνκκχξηα επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εληαίαο αγνξάο, φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα, έηζη ψζηε ηα εκπνξεχκαηα, νη ππεξεζίεο, ηα θεθάιαηα θαη ηα πξφζσπα λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηελ ΔΔ. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηελ εμάιεηςε ηεο αηζρξνθέξδεηαο φζνλ αθνξά ηα ηέιε πεξηαγσγήο (roaming) ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε; Σα ηέιε ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ ζην εμσηεξηθφ έρνπλ κεησζεί έσο 60%. 4

5 Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζθέξεη έλα εληαίν ζχλνιν θαηαλαισηηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ζαο παξέρνπλ αζθάιεηα νπνπδήπνηε ςσλίδεηε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε; Με ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη θαλφλεο ηεο ΔΔ πξνβιέπνπλ ηψξα δηεηή παλεπξσπατθή εγγχεζε γηα νπνηνδήπνηε πξντφλ αγνξάδεηε. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεηε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη έηζη λα εμνηθνλνκείηε ρξήκαηα; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιίσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηελ πίεζε ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ελέξγεηαο γηα λα γίλνπλ πην «νηθνινγηθέο» θαη πην απνδνηηθέο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ έρεη δηεπθνιχλεη ηελ ίδξπζε θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ; Με ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαηαξγήζεθαλ πνιιά νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα πνπ παξαθψιπαλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ Δπξψπε. Ξέραηε φηη, κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, έρνπλ εθδνζεί εηδηθνί θαλνληζκνί γηα ηα παηρλίδηα, ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ, ηνπο ιέβεηεο αεξίνπ θ.ιπ., έηζη ψζηε εζείο θαη ε νηθνγέλεηά ζαο λα είζηε αζθαιείο θαη λα κπνξείηε λα αγνξάζεηε πξντφληα απηνχ ηνπ είδνπο κε εκπηζηνζχλε ζε έλα πεξίπηεξν, ζε έλα θαηάζηεκα ή on-line; Οη θαλφλεο ηεο ΔΔ ππνρξεψλνπλ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο δηαλνκείο λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά είλαη αζθαιή, ελψ ηα θξηηήξηα γηα ηα παηρλίδηα είλαη πάξα πνιχ απζηεξά. Οη εζληθέο αξρέο πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Αλ ζε κηα ρψξα βξεζεί έλα ειαηησκαηηθφ πξντφλ, έλα ζχζηεκα ηαρείαο εηδνπνίεζεο εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε απφζπξζή ηνπ απφ ηα θαηαζηήκαηα νιφθιεξεο ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη ηα θαιιπληηθά πνπ ρξεζηκνπνηείηε (φπσο π.ρ. ηα θξαγηφλ, ηα απνζκεηηθά, ηα ζαπνχληα, νη νδνληφθξεκεο θαη ηα ζακπνπάλ) δελ δνθηκάδνληαη ζε δψα εληφο ηεο ΕΕ απφ ην 2004; Ή φηη ηα θαιιπληηθά πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα έμσ απφ ηελ ΕΕ δελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο ΕΕ; Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΔΔ έρεη απαγνξεχζεη ζην έδαθφο ηεο ηηο δνθηκέο ησλ θαιιπληηθψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζε δψα, θαζψο επίζεο θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα αιινχ. Δπνκέλσο, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη, ράξε ζηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαλέλα δψν δελ έρεη ππνθέξεη ζε ρψξα ηεο ΔΔ γηα λα θαίλεζηε φκνξθνη ή λα κπξίδεηε σξαία. Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζηαηεχεη ηα παηδηά ζαο απφ ηελ ππεξβνιηθή δηαθήκηζε; Ννκνζεηηθή πξάμε πνπ εθδφζεθε πξφζθαηα κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζεζπίδεη απζηεξνχο λένπο θαλφλεο γηα ηηο νπηηθναθνπζηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά, πξάγκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο θαηφπηλ παξαγγειίαο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαζψο θαη ηε ιεγφκελε «ηνπνζέηεζε» πξντφλησλ (γθξίδα δηαθήκηζε). Η επί πιεξσκή ηνπνζέηεζε πξντφλησλ απαγνξεχεηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά. Σα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά πνπ έρνπλ δηάξθεηα κεγαιχηεξε απφ κηζή ψξα κπνξνχλ λα δηαθφπηνληαη κφλν κία θνξά θάζε 30 ιεπηά γηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε. 5

6 Απηνί νη θνηλνί θαλφλεο επηηξέπνπλ επίζεο ηελ παξαθνινχζεζε θαλαιηψλ πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ρσξίο κηα ρψξα λα κπνξεί λα ηελ εκπνδίζεη ιφγσ παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηεο ζρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε. Ξέραηε φηη, ράξε ζηελ ΕΕ, ππάξρεη ηψξα έλαο εληαίνο ηειεθσληθφο αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην ζχλνιν ηεο Επξψπεο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην καδί κε ηελ Δπηηξνπή εμαζθάιηζαλ φηη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 ζα κπνξείηε λα θαιέζεηε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαιψληαο ην 112 νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ. Μεηαθορές Ξέραηε φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα ππάξμνπλ «θξπθά» ηέιε ζην αεξνπνξηθφ ζαο εηζηηήξην, κε απνηέιεζκα λα γλσξίδεηε αθξηβψο πφζν πξέπεη λα πιεξψζεηε; Υάξε ζε θαλνληζκφ πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, κπνξείηε ηψξα λα δείηε κε κηα καηηά ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξνζηίζεληαη ζηε βαζηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ. Ξέραηε φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ζαο αξλεζνχλ ηε κεηαθνξά ιφγσ αλαπεξίαο; Με ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εθδφζεθε λνκνζεζία πνπ βειηηψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φηαλ ηαμηδεχνπλ κε αεξνπιάλν. Δπηπιένλ, πξέπεη ηψξα λα παξέρεηαη ζηα ελ ιφγσ άηνκα βνήζεηα ζηνπο αεξνιηκέλεο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε. Ξέραηε φηη πεηάηε κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ράξε ζηελ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο; καχξε ιίζηα ηεο ΕΕ γηα ηηο Υάξε ζε θαλνληζκφ πνπ εθδφζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαηαγξάθνληαη ζε κηα καχξε ιίζηα ηεο ΔΔ θαη ηηκσξνχληαη κε απαγφξεπζε ζε φιε ηελ ΔΔ. Κοινφνική πολιηική, πολιηική απαζτωληζης και πολιηική εκπαίδεσζης Ξέραηε φηη ε ΕΕ επελδχεη πάλσ απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θάζε ρξφλν ζηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα βειηηψζνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπο; Μέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ), πνπ ηδξχζεθε ζε ζπκθσλία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδνηεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ηα θξάηε κέιε γηα λα εμνπιίζεη θαιχηεξα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο έλαληη ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ. Η πξνζπάζεηα απηή απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη έρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηνπο πξνζθέξεη θαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη θαιχηεξεο πξννπηηθέο εξγαζίαο. 6

7 Ξέραηε φηη, σο απνηέιεζκα λνκνζεζίαο πνπ εγθξίζεθε απφ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ζηελ ΕΕ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο θαζψο θαη βειηησκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο; Οη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ζηελ ΔΔ απνηεινχλ ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή πάλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο. Υάξε ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, νη εξγαδφκελνη απηνί έρνπλ ηψξα ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο φξνπο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο κε ηνπο κφληκνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Η ζπκθσλία δηαηεξεί ηελ επειημία πνπ ρξεηάδεηαη ε βηνκεραλία θαη επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηηχρνπλ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ παξέρεη ίζα δηθαηψκαηα ζηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ησλ λενγέλλεησλ παηδηψλ; χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ηψξα δηθαίσκα ζε ηξεηο κήλεο άδεηαο, ηελ νπνία κπνξεί λα πάξεη ν θάζε γνλέαο. Όηαλ ιήμεη ε γνληθή άδεηα, νη γνλείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ή ζε ηζνδχλακε ή παξφκνηα ζέζε. Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Επηηξνπή, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, δεκηνχξγεζε ην δίθηπν EURES, κηα δηαδηθηπαθή πχιε πνπ ζαο βνεζά λα αλαδεηήζεηε εξγαζία ζε 31 επξσπατθέο ρψξεο θαη ζαο δίλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην εμσηεξηθφ; Σν EURES (Δπξσπατθέο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο) είλαη έλα δίθηπν πνπ ζαο βνεζά λα βξείηε δνπιεηά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ζαο παξέρεη ηελ επθαηξία λα εξγαζηείηε ζε δηάθνξεο ρψξεο φιεο ηεο ΔΔ θαζψο επίζεο ζηε Ννξβεγία, ηελ Ιζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ηελ Διβεηία. Σν EURES δελ είλαη κφλν κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, αιιά επηπιένλ παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, φπσο γηα ηα δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην θφζηνο δσήο, ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ θαη πνιιά άιια. Σν EURES είλαη επίζεο ρξήζηκν γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθφ απφ ην εμσηεξηθφ. Σν EURES έρεη, εμάιινπ, έλα αλζξψπηλν πξφζσπν ράξε ζην δίθηπν ησλ 700 ζπκβνχισλ ηνπ, νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ζηνπο εξγνδφηεο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε πξφζιεςε αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο γηα φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ΔΔ ζα δαπαλήζεη άλσ ησλ 8 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, πνζφ πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, γηα λα δψζεη ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο ηελ επθαηξία κηαο δηεζλνχο εκπεηξίαο κέζσ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνληαη ην Erasmus, ην Comenius, ην Leonardo Da Vinci θαη ην Gruntvig, ηα πξνγξάκκαηα «Νενιαία ζε δξάζε» θαη «Η Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» θαη ην πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο». Ξέραηε φηη ην πξφγξακκα Erasmus, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπκθσλία ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, έρεη δψζεη ζε πεξίπνπ 1,2 εθαηνκκχξηα ζπνπδαζηέο ηελ επθαηξία λα θνηηήζνπλ ζε άιιε ρψξα ηεο ΕΕ; Σν πξφγξακκα Erasmus παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο κηα νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε, ελψ ην έηνο θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ θνηηεηή. Παξφκνηα πξνγξάκκαηα (πνπ νλνκάδνληαη Leonardo Da Vinci θαη Marie Curie) παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο έξεπλαο. 7

8 Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Επξψπε; Απφ ην 2005 πάλσ απφ ζρνιεία νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα etwinning (ειεθηξνληθή αδειθνπνίεζε) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius. Σν πξφγξακκα απηφ παξέρεη ζηα ζρνιεία ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ, δσξεάλ, εηαίξνπο γηα θνηλά δηαδηθηπαθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελζνπζηαζκέλνη κ απηή ηελ πξσηνβνπιία, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Ξέραηε φηη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΕΕ δίλνπλ θάζε ρξφλν ζε δεθάδεο ρηιηάδεο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ θαη λα ηαμηδέςνπλ ζε φιε ηελ Επξψπε; Μέρξη ζήκεξα έρνπλ επσθειεζεί απφ ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ηεο λενιαίαο 1,5 εθαηνκκχξηα λένη κφλν ην 2007, πεξηζζφηεξνη απφ λένη ζπκκεηείραλ ζε ζρέδην αληαιιαγήο λέσλ θαη ζρεδφλ ζηελ επξσπατθή εζεινληηθή ππεξεζία. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ελεξγά απηέο ηηο αληαιιαγέο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ πφιεσλ θαη ρσξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε; Μφλν ην 2008, ην πξφγξακκα «Η Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, έδσζε ζε πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζηα πιαίζηα άλσ ησλ αδειθνπνηήζεσλ πφιεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ απφ πφιεηο. Αζθάλεια ηροθίμφν και γεφργία Ξέραηε φηη ε Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) δίλεη ηψξα έκθαζε φρη κφλν ζηελ πνζφηεηα αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ νη αγξφηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ χπαηζξν; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΓΠ. Υάξε ζηηο πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ε ΔΔ δελ παξάγεη πιένλ «βνπλά» ηξνθίκσλ, αιιά εθαξκφδεη κηα καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Ξέραηε φηη Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) δελ είλαη κφλν νη επηδνηήζεηο ηεο ΕΕ ζηνπο αγξφηεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα; Καη φηη ε ΕΕ έιαβε πξφζθαηα δηάθνξα κέηξα πνπ σθεινχλ άκεζα ηνπο θαηαλαισηέο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζηα ζρνιεία. Σν ζρέδην απηφ ρξεκαηνδνηεί ηε δηαλνκή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία φιεο ηεο Δπξψπεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε επίζεο ην λέν ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηα ζρνιεία, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δηαλνκή γάιαθηνο, ηπξηνχ, γηανπξηηνχ θαη άιισλ ζξεπηηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 8

9 Ξέραηε φηη ηα ηξφθηκά ζαο είλαη ηψξα αζθαιέζηεξα απφ νπνηεδήπνηε άιινηε; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηε ιήςε πνιιψλ θαη δηαθφξσλ κέηξσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ηξφθηκα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε είλαη αζθαιή θαη γηα λα ελζαξξπλζεί ε πγηεηλή δηαηξνθή. Απηά ηα κέηξα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, «απφ ην αγξφθηεκα σο ην ηξαπέδη», ζέηνληαο πξφηππα θαη παξαθνινπζψληαο ηελ πγεία θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ηα θπηά, ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ. Η Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ παξέρεη αλεμάξηεηεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο γηα ηα ζέκαηα απηά. Η ΔΔ ζέηεη απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη δελ επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο «πγηεηλψλ ηξνθίκσλ» ή πξντφλησλ αδπλαηίζκαηνο λα δηαηππψλνπλ αλαθξηβείο ή αβάζηκνπο ηζρπξηζκνχο. Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ έρεη ζθνπφ λα δψζεη ζηνπο θαηαλαισηέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θάλνπλ ηεθκεξησκέλεο αγνξαζηηθέο επηινγέο. Ξέραηε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη θεθάιαηα ηεο ΕΕ γηα λα ππνζηεξηρζεί ε έξεπλα πνπ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε θαζαξήο ελέξγεηαο απφ ηα απφβιεηα; Γηα λα επηηεπρζεί ν ππνζηεξηδφκελνο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηφρνο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% κέρξη ην 2020, νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ λένπο ηξφπνπο ρξήζεο αγξνηηθψλ απνβιήησλ (φπσο ην άρπξν, νη θαιακηέο θαη ε θνπξηά) σο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Δικαιοζϊνη, ελεσθερία και αζθάλεια Ξέραηε φηη ηψξα είλαη αθφκε πην εχθνιν λα ηαμηδέςεηε ζηελ Επξψπε ρσξίο ζχλνξα; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε ηε δηεχξπλζε ηνπ ρψξνπ Schengen. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν δελ γίλνληαη έιεγρνη ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα πεξηιακβάλεη πιένλ 22 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (δειαδή φια ηα θξάηε κέιε εθηφο απφ ηελ Κχπξν, ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Ιξιαλδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηα δχν ηειεπηαία θξάηε κέιε επέιεμαλ λα κε ζπκκεηάζρνπλ), θαζψο θαη ηξία ζπλδεδεκέλα θξάηε (Ννξβεγία, Ιζιαλδία θαη Διβεηία). Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΕΕ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζχιιεςε ησλ ζπκκνξηψλ πνπ δηαθηλνχλ ιαζξαία λαξθσηηθά ή παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ζηελ Επξψπε; Η ΔΔ δηαζέηεη θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ (ζε πινία, αεξνζθάθε θαη δνξπθφξνπο) κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδν ζην έδαθνο ηεο ΔΔ, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ θαηνρπξψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ αζθάιεηα. 9

10 Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζέζπηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή επαλαπξνψζεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο; Ή φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δήηεζε επίζεο ηελ αλάπηπμε λφκηκσλ δηαχισλ εηζφδνπ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Σν 2006, γηα παξάδεηγκα, ππνινγίδεηαη φηη ζπλειήθζεζαλ ζηελ ΔΔ πεξίπνπ παξάλνκνη κεηαλάζηεο, θαη ην 40% απ απηνχο πξνσζήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο; Γηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρνπλ επηηξέςεη ζηηο αζηπλνκηθέο θαη ηηο δηθαζηηθέο αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, γηα λα αλαπηχμνπλ απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζσ ηεο EUROPOL θαη ηεο EUROJUST, αληίζηνηρα. Η πξνζπάζεηα απηή απέθεξε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηρείξεζε «Koala», ε EUROPOL θαη EUROJUST ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ εμάξζξσζε ελφο δηθηχνπ παηδφθηισλ πνπ πεξηειάκβαλε εγθιεκαηίεο παγθνζκίσο. Σν 2006 πεξίπνπ 600 ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε 11 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ απέηπραλ, ράξε ζηνπο απνηειεζκαηηθνχο αληηηξνκνθξαηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ. Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελ κέξεη κέζσ ησλ «πιαηθνξκψλ ζπλεξγαζίαο» πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δπξσπφι θαη ηελ Δurojust. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελήξγεζε σο ζπλλνκνζέηεο θαηά ηε ζέζπηζε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ θαη ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε νδεγία πνπ επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηειεπηθνηλσληψλ λα θπιάζζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία θιήζεο (πεγή, πξννξηζκφο θαη ηφπνο ησλ ηειεθσληθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ επηθνηλσληψλ) κέρξη θαη 24 κήλεο. Η ξχζκηζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Η λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο πξφζβαζε ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ δηθνχ ηνπο θξάηνπο κέινπο θαη θαηνρπξψλνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέξγεζε σο ζπλλνκνζέηεο ζηελ έθδνζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζε δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε φζν θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ λφκν. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη βνεζήζεη ζηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ νηθνγελεηαθψλ δηαθνξψλ φπσο νη πεξηπηψζεηο επηκέιεηαο ηέθλσλ ή δηαδπγίνπ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ έθδνζε θνηλνηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ απνθάζεσλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο. 10

11 Διεϊρσνζη Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη δηθαίσκα ιφγνπ ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα πξνζρσξήζεη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε; Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζρψξεζε λέσλ κειψλ ζηελ Έλσζε κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Η Κξναηία, ε πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε Σνπξθία είλαη νη ζεκεξηλέο ππνςήθηεο ρψξεο, ελψ ε Αιβαλία, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην θαη ε εξβία, φπσο θαη ην Κνζζπθνπέδην, είλαη πηζαλνί ππνςήθηνη. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αμηνινγεί ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ζα έρεη ηνλ ηειηθφ ιφγν ζρεηηθά κε ην αλ νη ρψξεο απηέο ζα γίλνπλ θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή φρη. Ξέραηε φηη ε δηεχξπλζε ηεο ΕΕ ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ Επξψπε; Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ πην πξφζθαησλ δηεπξχλζεσλ, ε ππνζηήξημε θαη ε θαζνδήγεζε ηεο ΔΔ βνήζεζαλ ηα πξψελ θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα λα γίλνπλ δεκνθξαηηθνί γείηνλεο κε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη κε κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ξέραηε φηη ηα 12 λέα θξάηε κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Έλσζε ην 2004 θαη ην 2007 είλαη ειθπζηηθέο λέεο αγνξέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο ζαο, θαζψο ηνπο πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ; Οη δχν δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο πξφζζεζαλ πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα λένπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Σν 2007 ην 7,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ δηνρεηεχζεθαλ πξνο ηα λέα θξάηε κέιε, έλαληη πνζνζηνχ 4,7% ην Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ παιαηψλ θαη ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθαλ ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ 10 ρξφληα (απφ 175 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 1999 ζε πεξίπνπ 500 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2007). Ξέραηε φηη νη εξγαδφκελνη απφ ηα λέα θξάηε κέιε φρη κφλν δελ απείιεζαλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ «θιέβνληαο», φπσο ζπρλά ιέγεηαη, ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο ηφλσζαλ; Οη εξγαδφκελνη απφ ηα λέα θξάηε κέιε βνήζεζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφζζεηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα παιαηά θξάηε κέιε θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα παξάδεηγκα, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, απφ ην 2004, κηζφ εθαηνκκχξην θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαιχθζεθαλ απφ εξγαδνκέλνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηα λέα θξάηε κέιε. Απηφ ελζάξξπλε θαη άιιεο ρψξεο λα αλνίμνπλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο ηνπο. Ξέραηε φηη νη λέεο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηα λέα θίλεηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ βνήζεζαλ λα βειηησζνχλ νη γεληθέο επηδφζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ κεηά ηε δηεχξπλζε ηνπ 2004; Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ πξνζρψξεζε ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ζηελ ΔΔ, ε κέζε αχμεζε ηνπ ΑΔΓΥΠ ησλ θξαηψλ απηψλ αλήιζε απφ 3,4% ζε 5,6%, ελψ ην εκπφξην ζηα λέα θξάηε κέιε απμήζεθε θαηά 16,2%. Οη κέζνη κηζζνί απμήζεθαλ ζε φια ηα λέα θξάηε κέιε, ελψ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. 11

12 Η ΕΕ στον κόσμο Ξέραηε φηη ε ΕΕ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ρνξεγφο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζηνλ θφζκν; ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επηηχρεη ηνπο ιεγφκελνπο «αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο» θαηά ηε ζεηεία ηνπ επφκελνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ κειψλ) αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ηεο παγθφζκηαο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ή, ζπλνιηθά, 49 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην Η ΔΔ δηαδξακαηίδεη επίζεο εγεηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη ε βνήζεηα πην απνηειεζκαηηθή θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη θαη νη άιιεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, φπσο ε πνιηηηθή γηα ην εκπφξην, ην πεξηβάιινλ, ηε γεσξγία θ.ιπ., ζπλάδνπλ κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα απηή κέζσ ηεο «επξσπατθήο ζπλαληίιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε», πνπ θαζηεξψζεθε ην 2005 κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ, πέξα απφ ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ήηαλ ε πξψηε πνπ έιαβε κέηξα, κεηά ηε ζχλνδν θνξπθήο G20 ηνλ Απξίιην, γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο; Απνθαζίζηεθε κηα δέζκε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εζηίαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζηνπο πην επάισηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ παξνρήο βνήζεηαο. Η Δπηηξνπή πξνζθέξεη 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα δαπάλεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Θα είλαη επίζεο δηαζέζηκν έλα πξφζζεην πνζφ 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο «δίρηπ αζθαιείαο». Σα 27 θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή, φηαλ ζπλεξγάδνληαη, είλαη απνδνηηθφηεξα, απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρνπλ θαη ρξεζηκεχνληαο σο πξφηππν θαη γηα άιινπο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξηζηηθνπνίεζε κηα ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ζα παξάζρεη επηζηηηζηηθή βνήζεηα χςνπο άλσ ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 απφ ηηο πην επάισηεο ρψξεο παγθνζκίσο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ην κέηξν απηφ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δεκνζηνλνκηθήο αξρήο. Δμάιινπ, ππνγξάθεθε ζπκθσλία χςνπο 2,7 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κε ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ (ΑΚΔ), πνπ θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η ζπκθσλία απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο πνπ δηαηεξεί ε ΔΔ κε ηηο ρψξεο απηέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε δεθαεηίεο. Ξέραηε φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ηνλ θφζκν; Κάζε ρξφλν κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εγνχληαη νκάδσλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, γηα λα επνπηεχζνπλ ηηο εθινγέο ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ε δεκνθξαηία δελ είλαη αθφκε ζηαζεξά εδξαησκέλε ή απεηιείηαη. Υάξε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε ΔΔ έρεη έλαλ εηδηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ., γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηνπηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Τπάξρεη επίζεο κηα ζεηξά θνηλψλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ, φπσο είλαη ε θνηλή θνηλνβνπιεπηηθή ζπλέιεπζε κε ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ. 12

13 Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Έλσζε είλαη ν κεγαιχηεξνο ρνξεγφο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηνλ θφζκν; Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ιακβάλεη άκεζα κέηξα γηα ηελ ηαρεία αλαθνχθηζε ησλ πην επάισησλ ζπκάησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ έμσ απφ ηελ ΔΔ. πλεξγαδφκελε κε νξγαληζκνχο παξνρήο βνήζεηαο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθδειψλνληαη θξίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, ρξεκαηνδνηεί κέηξα ελίζρπζεο πνπ αλαθνπθίδνπλ άκεζα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θηλδπλεχνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα, ηε ζξεζθεία, ην θχιν ή ηελ εζληθή θαηαγσγή ηνπο. Οη κφλνη ζηφρνη είλαη λα ζσζνχλ αλζξψπηλεο δσέο θαη λα κεησζεί ν αλζξψπηλνο πφλνο, ζχκθσλα κε ηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο ΔΔ θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δαπαλψληαη ηα θνλδχιηα απηά. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα λα βνεζεζνχλ νη γπλαίθεο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε θηψρεηα; Η δξάζε ηεο ΔΔ εζηηάδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (εγγξακκαηηζκνχ) ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ πνπ νθείινληαη ζην θχιν θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηηο δψλεο ζπγθξνχζεσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δεηά επίκνλα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο έθαλε πξφζθαηα ζηελ έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ «ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο». Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα έρνπλ θαζαξφ πφζηκν λεξφ; Η ΔΔ πξνψζεζε ηε ιεγφκελε «πξσηνβνπιία γηα ην λεξφ» (EUWI), ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζην πφζηκν λεξφ θαη ζε κέζα πγηεηλήο θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε ςήθηζκα πνπ επηζεκαίλεη φηη ην λεξφ είλαη δεκφζην αγαζφ θαη πξέπεη λα είλαη ππφ δεκφζην έιεγρν. Δπηδηψθεη επίζεο λα πξνσζήζεη ηελ πξφζβαζε ζην πφζηκν λεξφ σο ζεκειηψδεο θαη θαζνιηθφ δηθαίσκα. Ξέραηε φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΕΕ βνεζά ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ παιαηζηηληαθνχ ιανχ θαη λα εξγαζηεί γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εηξήλεο κε ην Ιζξαήι; Η ΔΔ έρεη δεζκεχζεη 300 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παιαηζηίλησλ πξνζθχγσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκβάιιεη ελεξγά ζ απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε αληηπξνζψπνπο ηνπ παιαηζηηληαθνχ θαη ηνπ ηζξαειηλνχ θνηλνβνπιίνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Ιξάθ; Η Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ιξάθ απφ ην Η ππνζηήξημε απηή ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαθηλφο ιαφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μαλαθηηάμεη ηε δσή ηνπ κεηά ηνλ πφιεκν. Σν 2008 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε ςήθηζκα πνπ δεηά λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο ΔΔ ζην Ιξάθ θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ηξαθηλνχο πξφζθπγεο. 13

14 Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε Γεσξγία; Η Δπηηξνπή ελέθξηλε νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ ηα νπνία ηα 61 εθαηνκκχξηα ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο κε ηε Ρσζία. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πνπ κνηξάδεηαη κε ην πκβνχιην ηελ εμνπζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελέθξηλε ην κέηξν απηφ θαη επνπηεχεη ηελ πινπνίεζή ηνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζηαηεχεη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απφ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο; Η Δπξσπατθή Έλσζε ππεξαζπίδεηαη ηελ ειεπζεξία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ληάκπηλγθ θαη ησλ παξάλνκσλ επηδνηήζεσλ αιιά θαη κέζσ ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο πνπ εθαξκφδεη. Οη θαλφλεο απηνί επηηξέπνπλ ζηελ ΔΔ λα πξνζηαηεχεη ηνπο παξαγσγνχο ηεο απφ ηηο αζέκηηεο ή επηδνηνχκελεο εηζαγσγέο θαη απφ ηηο έληνλεο κεηαβνιέο ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ πνπ είλαη επηδήκηεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κέζσ ηεο επηηξνπήο ηνπ γηα ην δηεζλέο εκπφξην, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. 14

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing)

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) Κεθάιαην 3 Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) 3.1 Εηζαγσγή Θα ππάξμνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) ζα αιιάμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τν 3 ν πξφγξακκα κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ Ταρεία ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ Τπεχζελνο θαζεγεηήο: ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φνηηεηήο: ΣΡΑΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αθξηβψο ε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αθξηβψο ε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο Πρόλογος Δίλαη γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε βξηζθφηαλ αλέθαζελ ζε θάζε κεηεμέιημεο. Ωζηφζν, γηα πξψηε θνξά ίζσο ζηελ ηζηνξία ηνπ, ην επξσπατθφ εγρείξεκα βξίζθεηαη ελψπηνλ πνιιαπιψλ πξνθιήζεσλ, ε έθβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα