Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ζαο. Είλαη αξκφδηα γηα πνιιά ζεκαληηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα: π.ρ., βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εμαζθαιίζεη θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ θαη αζθαιέζηεξα ηξφθηκα, επθνιφηεξα ηαμίδηα θαη θηελφηεξα ηειεθσλήκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Πψο κπνξείηε θη εζείς λα επεξεάζεηε ηηο απνθάζεηο ηεο ΕΕ; Μέζσ ηοσ Εσρφπαχκοϊ Κοινοβοσλίοσ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη γηα λα εθπξνζσπνχλ εζάο θαη φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Σν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΕΕ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: Προψπολογιζμως και δημοζιονομικά θέμαηα Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ επξψ; Σν επξψ, πνπ άξρηζε λα θπθινθνξεί ην 1999, ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα απφ 329 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε 16 ρψξεο ηεο ΔΔ. Έρεη γίλεη ζεκαληηθφ παγθφζκην λφκηζκα. Η χπαξμε εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο δηεπθνιχλεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. αο επηηξέπεη επίζεο σο θαηαλαισηέο λα θάλεηε ηηο αγνξέο ζαο ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη λα ηαμηδεχεηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάδεηε λφκηζκα. Η επξσδψλε αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην 16,5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΓΥΠ θαη πάλσ απφ ην 30% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ). Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΕΕ (πεξίπνπ 133 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο); Σν 45% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ή πεξίπνπ 60 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δηαηίζεηαη ζήκεξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη γηα ηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πινπζηφηεξσλ θαη ησλ θησρφηεξσλ πεξηθεξεηψλ. Απηφ ην ράζκα κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά ην έλα έθην απφ ην 2000 έσο ην Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη απνθαζηζηηθφ ιφγν φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ΕΕ δαπαλά πεξίπνπ 7,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (Δ&Α); ήκεξα, γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο ηεο ΔΔ αλαδεηνχλ θαιχηεξνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ κε ρακειφ πςφκεηξν (θαη, επνκέλσο, ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπο) απφ ηηο πιεκκχξεο. Ο πξνυπνινγηζκφο Δ&Α ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε άιινπο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ απιψλ αλζξψπσλ, φπσο ε πγεία, ε αζθάιεηα ηξνθίκσλ, νη κεηαθνξέο, ε ηερλνινγία, ε ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ.

2 Οικονομική κρίζη και ζτέδιο ανάκαμυης Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο κε κηα δέζκε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε; Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο έιαβαλ ζπληνληζκέλα ηελ απφθαζε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Η απάληεζε ηεο ΔΔ, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, είλαη κηα δέζκε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 200 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ, ηα 14,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζα πξνέιζνπλ άκεζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε; Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, δηαζέηεη θάζε ρξφλν πφξνπο έσο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο λα βξνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηα θξάηε κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθή θξίζε; Η ΔΔ απνθάζηζε λα παξάζρεη βνήζεηα κέρξη 6,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Οπγγαξία θαη κέρξη 3,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηε Λεηνλία. Απηή ε "θνηλνηηθή βνήζεηα" είλαη κέξνο κηαο δηεζλνχο πξνζπάζεηαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. Έρνπλ επίζεο δεζκεπηεί επηπιένλ θνηλνηηθνί πφξνη χςνπο 50 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ βνήζεηαο, αλ ρξεηαζηεί. Ξέραηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ΕΕ ζα δαπαλήζεη πεξίπνπ 350 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηδίσο ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Επξψπεο; Με ηελ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θησρφηεξσλ θαη ησλ πινπζηφηεξσλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, ηνλψλνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη εληζρχνπλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη νη απνηακηεχζεηο ζαο πξνζηαηεχνληαη ράξε ζηηο ελέξγεηεο ηεο ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε ηε λνκνζεζία πνπ απμάλεη ην επίπεδν εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ έσο ηα επξψ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. Η ζεκεξηλή ειάρηζηε εγγχεζε ( επξψ) ζα απμεζεί ζε επξψ έσο ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2009 θαη ζε επξψ έσο ην ηέινο ηνπ Οη πειάηεο ζα έρνπλ επίζεο γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 2

3 Κλιμαηική αλλαγή και περιβάλλον Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Έλσζε έρεη δψζεη κεγάιε ψζεζε ζηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο; Με ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, εθδφζεθε λνκνζεζία πνπ ζεζπίδεη εζληθνχο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Ο ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη, κέρξη ην 2020, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ ζα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ξέραηε φηη ηα απηνθίλεηα πνπ νδεγείηε είλαη ηψξα αζθαιέζηεξα θαη πην «νηθνινγηθά» ράξε ζηε δξάζε ηεο ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη εγθξίλεη δηάθνξα κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζθαιέζηεξε θαη ιηγφηεξν ξππνγφλα νδήγεζε. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο CO 2 ; Υάξε ζε λνκνζεζία πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε κφληκε θαη αζθαιή ππφγεηα απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ), πξάγκα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ έρεη εληζρχζεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ δπλεηηθά επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηελ Επξψπε; Η λέα λνκνζεζία γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο, πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, άξρηζε λα ηζρχεη ην 2007 θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή ρξήζε πεξίπνπ δπλεηηθά επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Δπηβάιιεη ζηε βηνκεραλία ηελ ππνρξέσζε λα ζπιιέγεη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Η ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξάμε είλαη γλσζηή κε ην αξθηηθφιεμν «REACH» (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical substances: θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε, έγθξηζε θαη έιεγρνο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ). Η ΔΔ ελζαξξχλεη επίζεο ηε βηνκεραλία λα ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηναπνηθνδνκήζηκνπο ηχπνπο πιαζηηθψλ γηα ζαθνχιεο, θιηηδάληα, ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, γιάζηξεο θ.ιπ. Ξέραηε φηη ράξε ζηε δξάζε ηεο ΕΕ ε ζαιάζζηα άγξηα δσή πξνζηαηεχεηαη ηψξα θαιχηεξα απφ ηηο απεηιέο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πεηξειαηνθφξα; Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηα πεηξειαηνθφξα κνλνχ θχηνπο δελ επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη ζηα παξάθηηα χδαηα ηεο ΔΔ. Δμάιινπ, εθαξκφδεηαη έλα πξφγξακκα πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, πνπ βνεζά ηνπο ηδηνθηήηεο πεηξειαηνθφξσλ λα απνηξέπνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πεηξειαηνθειίδεο θαη ηηο δηαξξνέο ρεκηθψλ νπζηψλ. 3

4 Ξέραηε φηη, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε ΕΕ ιακβάλεη κέηξα γηα λα εκπνδίζεη ηελ εκπνξία παξάλνκσλ πξντφλησλ αιηείαο; Η παξάλνκε, αδήισηε θαη αλεμέιεγθηε αιηεία είλαη παγθφζκην θαηλφκελν θαη έρεη γίλεη δηεζλέο δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο, επεηδή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ςαξηψλ παγθνζκίσο. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, εγθξίζεθε ην 2008 κηα πξφηαζε γηα ηελ απνηξνπή, ηελ απνζάξξπλζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παξάλνκεο, αδήισηεο θαη αλεμέιεγθηεο αιηείαο. Ξέραηε φηη ππάξρνπλ ηψξα απζηεξνί θαλφλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζηα ζέξεηξα φιεο ηεο Επξψπεο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ θνιχκβεζε αζθαιέζηεξε; Υάξε ζηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ, πνπ εθπνλήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο επηζηεκνληθέο δνθηκέο γηα ηα επίπεδα βαθηεξίσλ. Αλ ην λεξφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαιίαο πέζεη θάησ απφ ηα επίπεδα απνδεθηήο πνηφηεηαο, κπνξείηε λα ην δηαπηζηψζεηε γξήγνξα θαη εχθνια επηηφπνπ. Ξέραηε φηη απφ ην 2002 ε ΕΕ έρεη δαπαλήζεη 1,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο; Σν Σακείν Αιιειεγγχεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδξχζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ππνζηήξημε πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ θαηαζηξνθέο απηνχ ηνπ είδνπο. Μέρξη ζήκεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 26 ζενκελίεο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα, φπσο πιεκκχξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνχο, εθξήμεηο εθαηζηείσλ, ζχειιεο θαη μεξαζίεο. Εζφηερική αγορά Ξέραηε φηη απφ ην 1992 πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ε Εληαία Αγνξά, έρεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ ηζέπε ζαο; Πξφζθαηα, ε Δληαία Αγνξά ελίζρπζε ηελ επεκεξία ηεο ΔΔ κε ξπζκφ πεξίπνπ 240 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, θαηά κέζν φξν, 518 επξψ επηπιένλ εηεζίσο γηα ζαο θαη γηα θάζε άιιν πνιίηε ηεο ΔΔ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ρσξίο ηελ εληαία αγνξά. Απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ θαη ηεο θαζηέξσζεο πξνηχπσλ γηα ηα πξντφληα, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ξέραηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δεκηνπξγήζεθαλ, σο απνηέιεζκα ηεο εληαίαο αγνξάο, 2,75 εθαηνκκχξηα επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εληαίαο αγνξάο, φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα, έηζη ψζηε ηα εκπνξεχκαηα, νη ππεξεζίεο, ηα θεθάιαηα θαη ηα πξφζσπα λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηελ ΔΔ. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηελ εμάιεηςε ηεο αηζρξνθέξδεηαο φζνλ αθνξά ηα ηέιε πεξηαγσγήο (roaming) ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε; Σα ηέιε ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ ζην εμσηεξηθφ έρνπλ κεησζεί έσο 60%. 4

5 Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζθέξεη έλα εληαίν ζχλνιν θαηαλαισηηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ζαο παξέρνπλ αζθάιεηα νπνπδήπνηε ςσλίδεηε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε; Με ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη θαλφλεο ηεο ΔΔ πξνβιέπνπλ ηψξα δηεηή παλεπξσπατθή εγγχεζε γηα νπνηνδήπνηε πξντφλ αγνξάδεηε. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεηε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη έηζη λα εμνηθνλνκείηε ρξήκαηα; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιίσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηελ πίεζε ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ελέξγεηαο γηα λα γίλνπλ πην «νηθνινγηθέο» θαη πην απνδνηηθέο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ έρεη δηεπθνιχλεη ηελ ίδξπζε θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ; Με ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαηαξγήζεθαλ πνιιά νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα πνπ παξαθψιπαλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ Δπξψπε. Ξέραηε φηη, κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, έρνπλ εθδνζεί εηδηθνί θαλνληζκνί γηα ηα παηρλίδηα, ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ, ηνπο ιέβεηεο αεξίνπ θ.ιπ., έηζη ψζηε εζείο θαη ε νηθνγέλεηά ζαο λα είζηε αζθαιείο θαη λα κπνξείηε λα αγνξάζεηε πξντφληα απηνχ ηνπ είδνπο κε εκπηζηνζχλε ζε έλα πεξίπηεξν, ζε έλα θαηάζηεκα ή on-line; Οη θαλφλεο ηεο ΔΔ ππνρξεψλνπλ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο δηαλνκείο λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά είλαη αζθαιή, ελψ ηα θξηηήξηα γηα ηα παηρλίδηα είλαη πάξα πνιχ απζηεξά. Οη εζληθέο αξρέο πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Αλ ζε κηα ρψξα βξεζεί έλα ειαηησκαηηθφ πξντφλ, έλα ζχζηεκα ηαρείαο εηδνπνίεζεο εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε απφζπξζή ηνπ απφ ηα θαηαζηήκαηα νιφθιεξεο ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη ηα θαιιπληηθά πνπ ρξεζηκνπνηείηε (φπσο π.ρ. ηα θξαγηφλ, ηα απνζκεηηθά, ηα ζαπνχληα, νη νδνληφθξεκεο θαη ηα ζακπνπάλ) δελ δνθηκάδνληαη ζε δψα εληφο ηεο ΕΕ απφ ην 2004; Ή φηη ηα θαιιπληηθά πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα έμσ απφ ηελ ΕΕ δελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο ΕΕ; Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΔΔ έρεη απαγνξεχζεη ζην έδαθφο ηεο ηηο δνθηκέο ησλ θαιιπληηθψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζε δψα, θαζψο επίζεο θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα αιινχ. Δπνκέλσο, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη, ράξε ζηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαλέλα δψν δελ έρεη ππνθέξεη ζε ρψξα ηεο ΔΔ γηα λα θαίλεζηε φκνξθνη ή λα κπξίδεηε σξαία. Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζηαηεχεη ηα παηδηά ζαο απφ ηελ ππεξβνιηθή δηαθήκηζε; Ννκνζεηηθή πξάμε πνπ εθδφζεθε πξφζθαηα κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζεζπίδεη απζηεξνχο λένπο θαλφλεο γηα ηηο νπηηθναθνπζηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά, πξάγκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο θαηφπηλ παξαγγειίαο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαζψο θαη ηε ιεγφκελε «ηνπνζέηεζε» πξντφλησλ (γθξίδα δηαθήκηζε). Η επί πιεξσκή ηνπνζέηεζε πξντφλησλ απαγνξεχεηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά. Σα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά πνπ έρνπλ δηάξθεηα κεγαιχηεξε απφ κηζή ψξα κπνξνχλ λα δηαθφπηνληαη κφλν κία θνξά θάζε 30 ιεπηά γηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε. 5

6 Απηνί νη θνηλνί θαλφλεο επηηξέπνπλ επίζεο ηελ παξαθνινχζεζε θαλαιηψλ πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ρσξίο κηα ρψξα λα κπνξεί λα ηελ εκπνδίζεη ιφγσ παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηεο ζρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε. Ξέραηε φηη, ράξε ζηελ ΕΕ, ππάξρεη ηψξα έλαο εληαίνο ηειεθσληθφο αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην ζχλνιν ηεο Επξψπεο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην καδί κε ηελ Δπηηξνπή εμαζθάιηζαλ φηη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 ζα κπνξείηε λα θαιέζεηε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαιψληαο ην 112 νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ. Μεηαθορές Ξέραηε φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα ππάξμνπλ «θξπθά» ηέιε ζην αεξνπνξηθφ ζαο εηζηηήξην, κε απνηέιεζκα λα γλσξίδεηε αθξηβψο πφζν πξέπεη λα πιεξψζεηε; Υάξε ζε θαλνληζκφ πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, κπνξείηε ηψξα λα δείηε κε κηα καηηά ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξνζηίζεληαη ζηε βαζηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ. Ξέραηε φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ζαο αξλεζνχλ ηε κεηαθνξά ιφγσ αλαπεξίαο; Με ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εθδφζεθε λνκνζεζία πνπ βειηηψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φηαλ ηαμηδεχνπλ κε αεξνπιάλν. Δπηπιένλ, πξέπεη ηψξα λα παξέρεηαη ζηα ελ ιφγσ άηνκα βνήζεηα ζηνπο αεξνιηκέλεο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε. Ξέραηε φηη πεηάηε κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ράξε ζηελ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο; καχξε ιίζηα ηεο ΕΕ γηα ηηο Υάξε ζε θαλνληζκφ πνπ εθδφζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαηαγξάθνληαη ζε κηα καχξε ιίζηα ηεο ΔΔ θαη ηηκσξνχληαη κε απαγφξεπζε ζε φιε ηελ ΔΔ. Κοινφνική πολιηική, πολιηική απαζτωληζης και πολιηική εκπαίδεσζης Ξέραηε φηη ε ΕΕ επελδχεη πάλσ απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θάζε ρξφλν ζηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα βειηηψζνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπο; Μέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ), πνπ ηδξχζεθε ζε ζπκθσλία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδνηεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ηα θξάηε κέιε γηα λα εμνπιίζεη θαιχηεξα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο έλαληη ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ. Η πξνζπάζεηα απηή απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη έρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηνπο πξνζθέξεη θαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη θαιχηεξεο πξννπηηθέο εξγαζίαο. 6

7 Ξέραηε φηη, σο απνηέιεζκα λνκνζεζίαο πνπ εγθξίζεθε απφ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ζηελ ΕΕ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο θαζψο θαη βειηησκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο; Οη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ζηελ ΔΔ απνηεινχλ ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή πάλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο. Υάξε ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, νη εξγαδφκελνη απηνί έρνπλ ηψξα ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο φξνπο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο κε ηνπο κφληκνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Η ζπκθσλία δηαηεξεί ηελ επειημία πνπ ρξεηάδεηαη ε βηνκεραλία θαη επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηηχρνπλ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ παξέρεη ίζα δηθαηψκαηα ζηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ησλ λενγέλλεησλ παηδηψλ; χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ηψξα δηθαίσκα ζε ηξεηο κήλεο άδεηαο, ηελ νπνία κπνξεί λα πάξεη ν θάζε γνλέαο. Όηαλ ιήμεη ε γνληθή άδεηα, νη γνλείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ή ζε ηζνδχλακε ή παξφκνηα ζέζε. Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Επηηξνπή, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, δεκηνχξγεζε ην δίθηπν EURES, κηα δηαδηθηπαθή πχιε πνπ ζαο βνεζά λα αλαδεηήζεηε εξγαζία ζε 31 επξσπατθέο ρψξεο θαη ζαο δίλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην εμσηεξηθφ; Σν EURES (Δπξσπατθέο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο) είλαη έλα δίθηπν πνπ ζαο βνεζά λα βξείηε δνπιεηά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ζαο παξέρεη ηελ επθαηξία λα εξγαζηείηε ζε δηάθνξεο ρψξεο φιεο ηεο ΔΔ θαζψο επίζεο ζηε Ννξβεγία, ηελ Ιζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ηελ Διβεηία. Σν EURES δελ είλαη κφλν κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, αιιά επηπιένλ παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, φπσο γηα ηα δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην θφζηνο δσήο, ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ θαη πνιιά άιια. Σν EURES είλαη επίζεο ρξήζηκν γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθφ απφ ην εμσηεξηθφ. Σν EURES έρεη, εμάιινπ, έλα αλζξψπηλν πξφζσπν ράξε ζην δίθηπν ησλ 700 ζπκβνχισλ ηνπ, νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ζηνπο εξγνδφηεο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε πξφζιεςε αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο γηα φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ΔΔ ζα δαπαλήζεη άλσ ησλ 8 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, πνζφ πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, γηα λα δψζεη ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο ηελ επθαηξία κηαο δηεζλνχο εκπεηξίαο κέζσ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνληαη ην Erasmus, ην Comenius, ην Leonardo Da Vinci θαη ην Gruntvig, ηα πξνγξάκκαηα «Νενιαία ζε δξάζε» θαη «Η Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» θαη ην πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο». Ξέραηε φηη ην πξφγξακκα Erasmus, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπκθσλία ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, έρεη δψζεη ζε πεξίπνπ 1,2 εθαηνκκχξηα ζπνπδαζηέο ηελ επθαηξία λα θνηηήζνπλ ζε άιιε ρψξα ηεο ΕΕ; Σν πξφγξακκα Erasmus παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο κηα νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε, ελψ ην έηνο θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ θνηηεηή. Παξφκνηα πξνγξάκκαηα (πνπ νλνκάδνληαη Leonardo Da Vinci θαη Marie Curie) παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο έξεπλαο. 7

8 Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Επξψπε; Απφ ην 2005 πάλσ απφ ζρνιεία νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα etwinning (ειεθηξνληθή αδειθνπνίεζε) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius. Σν πξφγξακκα απηφ παξέρεη ζηα ζρνιεία ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ, δσξεάλ, εηαίξνπο γηα θνηλά δηαδηθηπαθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελζνπζηαζκέλνη κ απηή ηελ πξσηνβνπιία, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Ξέραηε φηη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΕΕ δίλνπλ θάζε ρξφλν ζε δεθάδεο ρηιηάδεο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ θαη λα ηαμηδέςνπλ ζε φιε ηελ Επξψπε; Μέρξη ζήκεξα έρνπλ επσθειεζεί απφ ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ηεο λενιαίαο 1,5 εθαηνκκχξηα λένη κφλν ην 2007, πεξηζζφηεξνη απφ λένη ζπκκεηείραλ ζε ζρέδην αληαιιαγήο λέσλ θαη ζρεδφλ ζηελ επξσπατθή εζεινληηθή ππεξεζία. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ελεξγά απηέο ηηο αληαιιαγέο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ πφιεσλ θαη ρσξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε; Μφλν ην 2008, ην πξφγξακκα «Η Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, έδσζε ζε πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζηα πιαίζηα άλσ ησλ αδειθνπνηήζεσλ πφιεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ απφ πφιεηο. Αζθάλεια ηροθίμφν και γεφργία Ξέραηε φηη ε Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) δίλεη ηψξα έκθαζε φρη κφλν ζηελ πνζφηεηα αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ νη αγξφηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ χπαηζξν; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΓΠ. Υάξε ζηηο πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ε ΔΔ δελ παξάγεη πιένλ «βνπλά» ηξνθίκσλ, αιιά εθαξκφδεη κηα καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Ξέραηε φηη Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) δελ είλαη κφλν νη επηδνηήζεηο ηεο ΕΕ ζηνπο αγξφηεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα; Καη φηη ε ΕΕ έιαβε πξφζθαηα δηάθνξα κέηξα πνπ σθεινχλ άκεζα ηνπο θαηαλαισηέο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζηα ζρνιεία. Σν ζρέδην απηφ ρξεκαηνδνηεί ηε δηαλνκή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία φιεο ηεο Δπξψπεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε επίζεο ην λέν ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηα ζρνιεία, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δηαλνκή γάιαθηνο, ηπξηνχ, γηανπξηηνχ θαη άιισλ ζξεπηηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 8

9 Ξέραηε φηη ηα ηξφθηκά ζαο είλαη ηψξα αζθαιέζηεξα απφ νπνηεδήπνηε άιινηε; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηε ιήςε πνιιψλ θαη δηαθφξσλ κέηξσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ηξφθηκα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε είλαη αζθαιή θαη γηα λα ελζαξξπλζεί ε πγηεηλή δηαηξνθή. Απηά ηα κέηξα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, «απφ ην αγξφθηεκα σο ην ηξαπέδη», ζέηνληαο πξφηππα θαη παξαθνινπζψληαο ηελ πγεία θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ηα θπηά, ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ. Η Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ παξέρεη αλεμάξηεηεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο γηα ηα ζέκαηα απηά. Η ΔΔ ζέηεη απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη δελ επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο «πγηεηλψλ ηξνθίκσλ» ή πξντφλησλ αδπλαηίζκαηνο λα δηαηππψλνπλ αλαθξηβείο ή αβάζηκνπο ηζρπξηζκνχο. Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ έρεη ζθνπφ λα δψζεη ζηνπο θαηαλαισηέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θάλνπλ ηεθκεξησκέλεο αγνξαζηηθέο επηινγέο. Ξέραηε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη θεθάιαηα ηεο ΕΕ γηα λα ππνζηεξηρζεί ε έξεπλα πνπ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε θαζαξήο ελέξγεηαο απφ ηα απφβιεηα; Γηα λα επηηεπρζεί ν ππνζηεξηδφκελνο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηφρνο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% κέρξη ην 2020, νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ λένπο ηξφπνπο ρξήζεο αγξνηηθψλ απνβιήησλ (φπσο ην άρπξν, νη θαιακηέο θαη ε θνπξηά) σο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Δικαιοζϊνη, ελεσθερία και αζθάλεια Ξέραηε φηη ηψξα είλαη αθφκε πην εχθνιν λα ηαμηδέςεηε ζηελ Επξψπε ρσξίο ζχλνξα; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε ηε δηεχξπλζε ηνπ ρψξνπ Schengen. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν δελ γίλνληαη έιεγρνη ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα πεξηιακβάλεη πιένλ 22 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (δειαδή φια ηα θξάηε κέιε εθηφο απφ ηελ Κχπξν, ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Ιξιαλδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηα δχν ηειεπηαία θξάηε κέιε επέιεμαλ λα κε ζπκκεηάζρνπλ), θαζψο θαη ηξία ζπλδεδεκέλα θξάηε (Ννξβεγία, Ιζιαλδία θαη Διβεηία). Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΕΕ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζχιιεςε ησλ ζπκκνξηψλ πνπ δηαθηλνχλ ιαζξαία λαξθσηηθά ή παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ζηελ Επξψπε; Η ΔΔ δηαζέηεη θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ (ζε πινία, αεξνζθάθε θαη δνξπθφξνπο) κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδν ζην έδαθνο ηεο ΔΔ, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ θαηνρπξψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ αζθάιεηα. 9

10 Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζέζπηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή επαλαπξνψζεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο; Ή φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δήηεζε επίζεο ηελ αλάπηπμε λφκηκσλ δηαχισλ εηζφδνπ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Σν 2006, γηα παξάδεηγκα, ππνινγίδεηαη φηη ζπλειήθζεζαλ ζηελ ΔΔ πεξίπνπ παξάλνκνη κεηαλάζηεο, θαη ην 40% απ απηνχο πξνσζήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο; Γηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρνπλ επηηξέςεη ζηηο αζηπλνκηθέο θαη ηηο δηθαζηηθέο αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, γηα λα αλαπηχμνπλ απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζσ ηεο EUROPOL θαη ηεο EUROJUST, αληίζηνηρα. Η πξνζπάζεηα απηή απέθεξε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηρείξεζε «Koala», ε EUROPOL θαη EUROJUST ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ εμάξζξσζε ελφο δηθηχνπ παηδφθηισλ πνπ πεξηειάκβαλε εγθιεκαηίεο παγθνζκίσο. Σν 2006 πεξίπνπ 600 ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε 11 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ απέηπραλ, ράξε ζηνπο απνηειεζκαηηθνχο αληηηξνκνθξαηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ. Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελ κέξεη κέζσ ησλ «πιαηθνξκψλ ζπλεξγαζίαο» πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δπξσπφι θαη ηελ Δurojust. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελήξγεζε σο ζπλλνκνζέηεο θαηά ηε ζέζπηζε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ θαη ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε νδεγία πνπ επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηειεπηθνηλσληψλ λα θπιάζζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία θιήζεο (πεγή, πξννξηζκφο θαη ηφπνο ησλ ηειεθσληθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ επηθνηλσληψλ) κέρξη θαη 24 κήλεο. Η ξχζκηζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Η λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο πξφζβαζε ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ δηθνχ ηνπο θξάηνπο κέινπο θαη θαηνρπξψλνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέξγεζε σο ζπλλνκνζέηεο ζηελ έθδνζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζε δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε φζν θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ λφκν. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη βνεζήζεη ζηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ νηθνγελεηαθψλ δηαθνξψλ φπσο νη πεξηπηψζεηο επηκέιεηαο ηέθλσλ ή δηαδπγίνπ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ έθδνζε θνηλνηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ απνθάζεσλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο. 10

11 Διεϊρσνζη Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη δηθαίσκα ιφγνπ ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα πξνζρσξήζεη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε; Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζρψξεζε λέσλ κειψλ ζηελ Έλσζε κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Η Κξναηία, ε πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε Σνπξθία είλαη νη ζεκεξηλέο ππνςήθηεο ρψξεο, ελψ ε Αιβαλία, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην θαη ε εξβία, φπσο θαη ην Κνζζπθνπέδην, είλαη πηζαλνί ππνςήθηνη. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αμηνινγεί ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ζα έρεη ηνλ ηειηθφ ιφγν ζρεηηθά κε ην αλ νη ρψξεο απηέο ζα γίλνπλ θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή φρη. Ξέραηε φηη ε δηεχξπλζε ηεο ΕΕ ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ Επξψπε; Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ πην πξφζθαησλ δηεπξχλζεσλ, ε ππνζηήξημε θαη ε θαζνδήγεζε ηεο ΔΔ βνήζεζαλ ηα πξψελ θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα λα γίλνπλ δεκνθξαηηθνί γείηνλεο κε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη κε κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ξέραηε φηη ηα 12 λέα θξάηε κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Έλσζε ην 2004 θαη ην 2007 είλαη ειθπζηηθέο λέεο αγνξέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο ζαο, θαζψο ηνπο πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ; Οη δχν δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο πξφζζεζαλ πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα λένπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Σν 2007 ην 7,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ δηνρεηεχζεθαλ πξνο ηα λέα θξάηε κέιε, έλαληη πνζνζηνχ 4,7% ην Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ παιαηψλ θαη ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθαλ ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ 10 ρξφληα (απφ 175 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 1999 ζε πεξίπνπ 500 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2007). Ξέραηε φηη νη εξγαδφκελνη απφ ηα λέα θξάηε κέιε φρη κφλν δελ απείιεζαλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ «θιέβνληαο», φπσο ζπρλά ιέγεηαη, ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο ηφλσζαλ; Οη εξγαδφκελνη απφ ηα λέα θξάηε κέιε βνήζεζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφζζεηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα παιαηά θξάηε κέιε θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα παξάδεηγκα, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, απφ ην 2004, κηζφ εθαηνκκχξην θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαιχθζεθαλ απφ εξγαδνκέλνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηα λέα θξάηε κέιε. Απηφ ελζάξξπλε θαη άιιεο ρψξεο λα αλνίμνπλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο ηνπο. Ξέραηε φηη νη λέεο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηα λέα θίλεηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ βνήζεζαλ λα βειηησζνχλ νη γεληθέο επηδφζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ κεηά ηε δηεχξπλζε ηνπ 2004; Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ πξνζρψξεζε ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ζηελ ΔΔ, ε κέζε αχμεζε ηνπ ΑΔΓΥΠ ησλ θξαηψλ απηψλ αλήιζε απφ 3,4% ζε 5,6%, ελψ ην εκπφξην ζηα λέα θξάηε κέιε απμήζεθε θαηά 16,2%. Οη κέζνη κηζζνί απμήζεθαλ ζε φια ηα λέα θξάηε κέιε, ελψ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. 11

12 Η ΕΕ στον κόσμο Ξέραηε φηη ε ΕΕ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ρνξεγφο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζηνλ θφζκν; ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επηηχρεη ηνπο ιεγφκελνπο «αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο» θαηά ηε ζεηεία ηνπ επφκελνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ κειψλ) αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ηεο παγθφζκηαο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ή, ζπλνιηθά, 49 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην Η ΔΔ δηαδξακαηίδεη επίζεο εγεηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη ε βνήζεηα πην απνηειεζκαηηθή θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη θαη νη άιιεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, φπσο ε πνιηηηθή γηα ην εκπφξην, ην πεξηβάιινλ, ηε γεσξγία θ.ιπ., ζπλάδνπλ κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα απηή κέζσ ηεο «επξσπατθήο ζπλαληίιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε», πνπ θαζηεξψζεθε ην 2005 κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ, πέξα απφ ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ήηαλ ε πξψηε πνπ έιαβε κέηξα, κεηά ηε ζχλνδν θνξπθήο G20 ηνλ Απξίιην, γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο; Απνθαζίζηεθε κηα δέζκε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εζηίαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζηνπο πην επάισηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ παξνρήο βνήζεηαο. Η Δπηηξνπή πξνζθέξεη 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα δαπάλεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Θα είλαη επίζεο δηαζέζηκν έλα πξφζζεην πνζφ 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο «δίρηπ αζθαιείαο». Σα 27 θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή, φηαλ ζπλεξγάδνληαη, είλαη απνδνηηθφηεξα, απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρνπλ θαη ρξεζηκεχνληαο σο πξφηππν θαη γηα άιινπο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξηζηηθνπνίεζε κηα ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ζα παξάζρεη επηζηηηζηηθή βνήζεηα χςνπο άλσ ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 απφ ηηο πην επάισηεο ρψξεο παγθνζκίσο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ην κέηξν απηφ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δεκνζηνλνκηθήο αξρήο. Δμάιινπ, ππνγξάθεθε ζπκθσλία χςνπο 2,7 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κε ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ (ΑΚΔ), πνπ θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η ζπκθσλία απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο πνπ δηαηεξεί ε ΔΔ κε ηηο ρψξεο απηέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε δεθαεηίεο. Ξέραηε φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ηνλ θφζκν; Κάζε ρξφλν κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εγνχληαη νκάδσλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, γηα λα επνπηεχζνπλ ηηο εθινγέο ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ε δεκνθξαηία δελ είλαη αθφκε ζηαζεξά εδξαησκέλε ή απεηιείηαη. Υάξε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε ΔΔ έρεη έλαλ εηδηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ., γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηνπηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Τπάξρεη επίζεο κηα ζεηξά θνηλψλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ, φπσο είλαη ε θνηλή θνηλνβνπιεπηηθή ζπλέιεπζε κε ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ. 12

13 Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Έλσζε είλαη ν κεγαιχηεξνο ρνξεγφο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηνλ θφζκν; Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ιακβάλεη άκεζα κέηξα γηα ηελ ηαρεία αλαθνχθηζε ησλ πην επάισησλ ζπκάησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ έμσ απφ ηελ ΔΔ. πλεξγαδφκελε κε νξγαληζκνχο παξνρήο βνήζεηαο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθδειψλνληαη θξίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, ρξεκαηνδνηεί κέηξα ελίζρπζεο πνπ αλαθνπθίδνπλ άκεζα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θηλδπλεχνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα, ηε ζξεζθεία, ην θχιν ή ηελ εζληθή θαηαγσγή ηνπο. Οη κφλνη ζηφρνη είλαη λα ζσζνχλ αλζξψπηλεο δσέο θαη λα κεησζεί ν αλζξψπηλνο πφλνο, ζχκθσλα κε ηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο ΔΔ θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δαπαλψληαη ηα θνλδχιηα απηά. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα λα βνεζεζνχλ νη γπλαίθεο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε θηψρεηα; Η δξάζε ηεο ΔΔ εζηηάδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (εγγξακκαηηζκνχ) ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ πνπ νθείινληαη ζην θχιν θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηηο δψλεο ζπγθξνχζεσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δεηά επίκνλα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο έθαλε πξφζθαηα ζηελ έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ «ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο». Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα έρνπλ θαζαξφ πφζηκν λεξφ; Η ΔΔ πξνψζεζε ηε ιεγφκελε «πξσηνβνπιία γηα ην λεξφ» (EUWI), ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζην πφζηκν λεξφ θαη ζε κέζα πγηεηλήο θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε ςήθηζκα πνπ επηζεκαίλεη φηη ην λεξφ είλαη δεκφζην αγαζφ θαη πξέπεη λα είλαη ππφ δεκφζην έιεγρν. Δπηδηψθεη επίζεο λα πξνσζήζεη ηελ πξφζβαζε ζην πφζηκν λεξφ σο ζεκειηψδεο θαη θαζνιηθφ δηθαίσκα. Ξέραηε φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΕΕ βνεζά ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ παιαηζηηληαθνχ ιανχ θαη λα εξγαζηεί γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εηξήλεο κε ην Ιζξαήι; Η ΔΔ έρεη δεζκεχζεη 300 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παιαηζηίλησλ πξνζθχγσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκβάιιεη ελεξγά ζ απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε αληηπξνζψπνπο ηνπ παιαηζηηληαθνχ θαη ηνπ ηζξαειηλνχ θνηλνβνπιίνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Ιξάθ; Η Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ιξάθ απφ ην Η ππνζηήξημε απηή ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαθηλφο ιαφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μαλαθηηάμεη ηε δσή ηνπ κεηά ηνλ πφιεκν. Σν 2008 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε ςήθηζκα πνπ δεηά λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο ΔΔ ζην Ιξάθ θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ηξαθηλνχο πξφζθπγεο. 13

14 Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε Γεσξγία; Η Δπηηξνπή ελέθξηλε νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ ηα νπνία ηα 61 εθαηνκκχξηα ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο κε ηε Ρσζία. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πνπ κνηξάδεηαη κε ην πκβνχιην ηελ εμνπζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελέθξηλε ην κέηξν απηφ θαη επνπηεχεη ηελ πινπνίεζή ηνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζηαηεχεη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απφ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο; Η Δπξσπατθή Έλσζε ππεξαζπίδεηαη ηελ ειεπζεξία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ληάκπηλγθ θαη ησλ παξάλνκσλ επηδνηήζεσλ αιιά θαη κέζσ ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο πνπ εθαξκφδεη. Οη θαλφλεο απηνί επηηξέπνπλ ζηελ ΔΔ λα πξνζηαηεχεη ηνπο παξαγσγνχο ηεο απφ ηηο αζέκηηεο ή επηδνηνχκελεο εηζαγσγέο θαη απφ ηηο έληνλεο κεηαβνιέο ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ πνπ είλαη επηδήκηεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κέζσ ηεο επηηξνπήο ηνπ γηα ην δηεζλέο εκπφξην, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. 14

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ Τπεχζελνο θαζεγεηήο: ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φνηηεηήο: ΣΡΑΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «TO ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΛΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΤΠΩΝ (E- PRTR).ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Έπγος «Διακπαηικό δίκηςο για ηην ςποζηήπιξη ηων ΜμΕ ζηοςρ ηομείρ ηηρ κηηνοηποθίαρ και ηων οπωποκηπεςηικών-agro-start" Πποηεπαιόηηηα: Διεςκόλςνζη ηηρ Καινοηομίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΖΜΔΗΧΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΩΟΣΔΥΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛΘΑΠΑ ΑΡΘΣΕΘΔΗ-ΥΡΗΣΟ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα