Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ζαο. Είλαη αξκφδηα γηα πνιιά ζεκαληηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα: π.ρ., βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εμαζθαιίζεη θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ θαη αζθαιέζηεξα ηξφθηκα, επθνιφηεξα ηαμίδηα θαη θηελφηεξα ηειεθσλήκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Πψο κπνξείηε θη εζείς λα επεξεάζεηε ηηο απνθάζεηο ηεο ΕΕ; Μέζσ ηοσ Εσρφπαχκοϊ Κοινοβοσλίοσ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη γηα λα εθπξνζσπνχλ εζάο θαη φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Σν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΕΕ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: Προψπολογιζμως και δημοζιονομικά θέμαηα Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ επξψ; Σν επξψ, πνπ άξρηζε λα θπθινθνξεί ην 1999, ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα απφ 329 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε 16 ρψξεο ηεο ΔΔ. Έρεη γίλεη ζεκαληηθφ παγθφζκην λφκηζκα. Η χπαξμε εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο δηεπθνιχλεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. αο επηηξέπεη επίζεο σο θαηαλαισηέο λα θάλεηε ηηο αγνξέο ζαο ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη λα ηαμηδεχεηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάδεηε λφκηζκα. Η επξσδψλε αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην 16,5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΓΥΠ θαη πάλσ απφ ην 30% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ). Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΕΕ (πεξίπνπ 133 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο); Σν 45% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ή πεξίπνπ 60 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δηαηίζεηαη ζήκεξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη γηα ηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πινπζηφηεξσλ θαη ησλ θησρφηεξσλ πεξηθεξεηψλ. Απηφ ην ράζκα κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά ην έλα έθην απφ ην 2000 έσο ην Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη απνθαζηζηηθφ ιφγν φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ΕΕ δαπαλά πεξίπνπ 7,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (Δ&Α); ήκεξα, γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο ηεο ΔΔ αλαδεηνχλ θαιχηεξνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ κε ρακειφ πςφκεηξν (θαη, επνκέλσο, ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπο) απφ ηηο πιεκκχξεο. Ο πξνυπνινγηζκφο Δ&Α ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε άιινπο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ απιψλ αλζξψπσλ, φπσο ε πγεία, ε αζθάιεηα ηξνθίκσλ, νη κεηαθνξέο, ε ηερλνινγία, ε ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ.

2 Οικονομική κρίζη και ζτέδιο ανάκαμυης Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο κε κηα δέζκε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε; Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο έιαβαλ ζπληνληζκέλα ηελ απφθαζε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Η απάληεζε ηεο ΔΔ, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, είλαη κηα δέζκε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 200 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ, ηα 14,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζα πξνέιζνπλ άκεζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε; Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, δηαζέηεη θάζε ρξφλν πφξνπο έσο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο λα βξνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηα θξάηε κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθή θξίζε; Η ΔΔ απνθάζηζε λα παξάζρεη βνήζεηα κέρξη 6,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Οπγγαξία θαη κέρξη 3,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηε Λεηνλία. Απηή ε "θνηλνηηθή βνήζεηα" είλαη κέξνο κηαο δηεζλνχο πξνζπάζεηαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. Έρνπλ επίζεο δεζκεπηεί επηπιένλ θνηλνηηθνί πφξνη χςνπο 50 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ βνήζεηαο, αλ ρξεηαζηεί. Ξέραηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ΕΕ ζα δαπαλήζεη πεξίπνπ 350 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηδίσο ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Επξψπεο; Με ηελ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θησρφηεξσλ θαη ησλ πινπζηφηεξσλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, ηνλψλνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη εληζρχνπλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη νη απνηακηεχζεηο ζαο πξνζηαηεχνληαη ράξε ζηηο ελέξγεηεο ηεο ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε ηε λνκνζεζία πνπ απμάλεη ην επίπεδν εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ έσο ηα επξψ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. Η ζεκεξηλή ειάρηζηε εγγχεζε ( επξψ) ζα απμεζεί ζε επξψ έσο ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2009 θαη ζε επξψ έσο ην ηέινο ηνπ Οη πειάηεο ζα έρνπλ επίζεο γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 2

3 Κλιμαηική αλλαγή και περιβάλλον Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Έλσζε έρεη δψζεη κεγάιε ψζεζε ζηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο; Με ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, εθδφζεθε λνκνζεζία πνπ ζεζπίδεη εζληθνχο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Ο ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη, κέρξη ην 2020, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ ζα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ξέραηε φηη ηα απηνθίλεηα πνπ νδεγείηε είλαη ηψξα αζθαιέζηεξα θαη πην «νηθνινγηθά» ράξε ζηε δξάζε ηεο ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη εγθξίλεη δηάθνξα κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζθαιέζηεξε θαη ιηγφηεξν ξππνγφλα νδήγεζε. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο CO 2 ; Υάξε ζε λνκνζεζία πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε κφληκε θαη αζθαιή ππφγεηα απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ), πξάγκα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ έρεη εληζρχζεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ δπλεηηθά επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηελ Επξψπε; Η λέα λνκνζεζία γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο, πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, άξρηζε λα ηζρχεη ην 2007 θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή ρξήζε πεξίπνπ δπλεηηθά επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Δπηβάιιεη ζηε βηνκεραλία ηελ ππνρξέσζε λα ζπιιέγεη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Η ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξάμε είλαη γλσζηή κε ην αξθηηθφιεμν «REACH» (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical substances: θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε, έγθξηζε θαη έιεγρνο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ). Η ΔΔ ελζαξξχλεη επίζεο ηε βηνκεραλία λα ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηναπνηθνδνκήζηκνπο ηχπνπο πιαζηηθψλ γηα ζαθνχιεο, θιηηδάληα, ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, γιάζηξεο θ.ιπ. Ξέραηε φηη ράξε ζηε δξάζε ηεο ΕΕ ε ζαιάζζηα άγξηα δσή πξνζηαηεχεηαη ηψξα θαιχηεξα απφ ηηο απεηιέο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πεηξειαηνθφξα; Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηα πεηξειαηνθφξα κνλνχ θχηνπο δελ επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη ζηα παξάθηηα χδαηα ηεο ΔΔ. Δμάιινπ, εθαξκφδεηαη έλα πξφγξακκα πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, πνπ βνεζά ηνπο ηδηνθηήηεο πεηξειαηνθφξσλ λα απνηξέπνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πεηξειαηνθειίδεο θαη ηηο δηαξξνέο ρεκηθψλ νπζηψλ. 3

4 Ξέραηε φηη, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε ΕΕ ιακβάλεη κέηξα γηα λα εκπνδίζεη ηελ εκπνξία παξάλνκσλ πξντφλησλ αιηείαο; Η παξάλνκε, αδήισηε θαη αλεμέιεγθηε αιηεία είλαη παγθφζκην θαηλφκελν θαη έρεη γίλεη δηεζλέο δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο, επεηδή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ςαξηψλ παγθνζκίσο. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, εγθξίζεθε ην 2008 κηα πξφηαζε γηα ηελ απνηξνπή, ηελ απνζάξξπλζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παξάλνκεο, αδήισηεο θαη αλεμέιεγθηεο αιηείαο. Ξέραηε φηη ππάξρνπλ ηψξα απζηεξνί θαλφλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζηα ζέξεηξα φιεο ηεο Επξψπεο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ θνιχκβεζε αζθαιέζηεξε; Υάξε ζηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ, πνπ εθπνλήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο επηζηεκνληθέο δνθηκέο γηα ηα επίπεδα βαθηεξίσλ. Αλ ην λεξφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαιίαο πέζεη θάησ απφ ηα επίπεδα απνδεθηήο πνηφηεηαο, κπνξείηε λα ην δηαπηζηψζεηε γξήγνξα θαη εχθνια επηηφπνπ. Ξέραηε φηη απφ ην 2002 ε ΕΕ έρεη δαπαλήζεη 1,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο; Σν Σακείν Αιιειεγγχεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδξχζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ππνζηήξημε πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ θαηαζηξνθέο απηνχ ηνπ είδνπο. Μέρξη ζήκεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 26 ζενκελίεο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα, φπσο πιεκκχξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνχο, εθξήμεηο εθαηζηείσλ, ζχειιεο θαη μεξαζίεο. Εζφηερική αγορά Ξέραηε φηη απφ ην 1992 πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ε Εληαία Αγνξά, έρεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ ηζέπε ζαο; Πξφζθαηα, ε Δληαία Αγνξά ελίζρπζε ηελ επεκεξία ηεο ΔΔ κε ξπζκφ πεξίπνπ 240 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, θαηά κέζν φξν, 518 επξψ επηπιένλ εηεζίσο γηα ζαο θαη γηα θάζε άιιν πνιίηε ηεο ΔΔ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ρσξίο ηελ εληαία αγνξά. Απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ θαη ηεο θαζηέξσζεο πξνηχπσλ γηα ηα πξντφληα, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ξέραηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δεκηνπξγήζεθαλ, σο απνηέιεζκα ηεο εληαίαο αγνξάο, 2,75 εθαηνκκχξηα επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εληαίαο αγνξάο, φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα, έηζη ψζηε ηα εκπνξεχκαηα, νη ππεξεζίεο, ηα θεθάιαηα θαη ηα πξφζσπα λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηελ ΔΔ. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηελ εμάιεηςε ηεο αηζρξνθέξδεηαο φζνλ αθνξά ηα ηέιε πεξηαγσγήο (roaming) ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε; Σα ηέιε ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ ζην εμσηεξηθφ έρνπλ κεησζεί έσο 60%. 4

5 Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζθέξεη έλα εληαίν ζχλνιν θαηαλαισηηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ζαο παξέρνπλ αζθάιεηα νπνπδήπνηε ςσλίδεηε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε; Με ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη θαλφλεο ηεο ΔΔ πξνβιέπνπλ ηψξα δηεηή παλεπξσπατθή εγγχεζε γηα νπνηνδήπνηε πξντφλ αγνξάδεηε. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεηε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη έηζη λα εμνηθνλνκείηε ρξήκαηα; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιίσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηελ πίεζε ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ελέξγεηαο γηα λα γίλνπλ πην «νηθνινγηθέο» θαη πην απνδνηηθέο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ έρεη δηεπθνιχλεη ηελ ίδξπζε θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ; Με ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαηαξγήζεθαλ πνιιά νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα πνπ παξαθψιπαλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ Δπξψπε. Ξέραηε φηη, κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, έρνπλ εθδνζεί εηδηθνί θαλνληζκνί γηα ηα παηρλίδηα, ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ, ηνπο ιέβεηεο αεξίνπ θ.ιπ., έηζη ψζηε εζείο θαη ε νηθνγέλεηά ζαο λα είζηε αζθαιείο θαη λα κπνξείηε λα αγνξάζεηε πξντφληα απηνχ ηνπ είδνπο κε εκπηζηνζχλε ζε έλα πεξίπηεξν, ζε έλα θαηάζηεκα ή on-line; Οη θαλφλεο ηεο ΔΔ ππνρξεψλνπλ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο δηαλνκείο λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά είλαη αζθαιή, ελψ ηα θξηηήξηα γηα ηα παηρλίδηα είλαη πάξα πνιχ απζηεξά. Οη εζληθέο αξρέο πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Αλ ζε κηα ρψξα βξεζεί έλα ειαηησκαηηθφ πξντφλ, έλα ζχζηεκα ηαρείαο εηδνπνίεζεο εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε απφζπξζή ηνπ απφ ηα θαηαζηήκαηα νιφθιεξεο ηεο ΔΔ. Ξέραηε φηη ηα θαιιπληηθά πνπ ρξεζηκνπνηείηε (φπσο π.ρ. ηα θξαγηφλ, ηα απνζκεηηθά, ηα ζαπνχληα, νη νδνληφθξεκεο θαη ηα ζακπνπάλ) δελ δνθηκάδνληαη ζε δψα εληφο ηεο ΕΕ απφ ην 2004; Ή φηη ηα θαιιπληηθά πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα έμσ απφ ηελ ΕΕ δελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο ΕΕ; Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΔΔ έρεη απαγνξεχζεη ζην έδαθφο ηεο ηηο δνθηκέο ησλ θαιιπληηθψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζε δψα, θαζψο επίζεο θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα αιινχ. Δπνκέλσο, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη, ράξε ζηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαλέλα δψν δελ έρεη ππνθέξεη ζε ρψξα ηεο ΔΔ γηα λα θαίλεζηε φκνξθνη ή λα κπξίδεηε σξαία. Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζηαηεχεη ηα παηδηά ζαο απφ ηελ ππεξβνιηθή δηαθήκηζε; Ννκνζεηηθή πξάμε πνπ εθδφζεθε πξφζθαηα κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζεζπίδεη απζηεξνχο λένπο θαλφλεο γηα ηηο νπηηθναθνπζηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά, πξάγκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο θαηφπηλ παξαγγειίαο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαζψο θαη ηε ιεγφκελε «ηνπνζέηεζε» πξντφλησλ (γθξίδα δηαθήκηζε). Η επί πιεξσκή ηνπνζέηεζε πξντφλησλ απαγνξεχεηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά. Σα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά πνπ έρνπλ δηάξθεηα κεγαιχηεξε απφ κηζή ψξα κπνξνχλ λα δηαθφπηνληαη κφλν κία θνξά θάζε 30 ιεπηά γηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε. 5

6 Απηνί νη θνηλνί θαλφλεο επηηξέπνπλ επίζεο ηελ παξαθνινχζεζε θαλαιηψλ πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ρσξίο κηα ρψξα λα κπνξεί λα ηελ εκπνδίζεη ιφγσ παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηεο ζρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε. Ξέραηε φηη, ράξε ζηελ ΕΕ, ππάξρεη ηψξα έλαο εληαίνο ηειεθσληθφο αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην ζχλνιν ηεο Επξψπεο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην καδί κε ηελ Δπηηξνπή εμαζθάιηζαλ φηη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 ζα κπνξείηε λα θαιέζεηε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαιψληαο ην 112 νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ. Μεηαθορές Ξέραηε φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα ππάξμνπλ «θξπθά» ηέιε ζην αεξνπνξηθφ ζαο εηζηηήξην, κε απνηέιεζκα λα γλσξίδεηε αθξηβψο πφζν πξέπεη λα πιεξψζεηε; Υάξε ζε θαλνληζκφ πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, κπνξείηε ηψξα λα δείηε κε κηα καηηά ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξνζηίζεληαη ζηε βαζηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ. Ξέραηε φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ζαο αξλεζνχλ ηε κεηαθνξά ιφγσ αλαπεξίαο; Με ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εθδφζεθε λνκνζεζία πνπ βειηηψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φηαλ ηαμηδεχνπλ κε αεξνπιάλν. Δπηπιένλ, πξέπεη ηψξα λα παξέρεηαη ζηα ελ ιφγσ άηνκα βνήζεηα ζηνπο αεξνιηκέλεο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε. Ξέραηε φηη πεηάηε κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ράξε ζηελ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο; καχξε ιίζηα ηεο ΕΕ γηα ηηο Υάξε ζε θαλνληζκφ πνπ εθδφζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαηαγξάθνληαη ζε κηα καχξε ιίζηα ηεο ΔΔ θαη ηηκσξνχληαη κε απαγφξεπζε ζε φιε ηελ ΔΔ. Κοινφνική πολιηική, πολιηική απαζτωληζης και πολιηική εκπαίδεσζης Ξέραηε φηη ε ΕΕ επελδχεη πάλσ απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θάζε ρξφλν ζηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα βειηηψζνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπο; Μέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ), πνπ ηδξχζεθε ζε ζπκθσλία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδνηεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ηα θξάηε κέιε γηα λα εμνπιίζεη θαιχηεξα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο έλαληη ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ. Η πξνζπάζεηα απηή απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη έρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηνπο πξνζθέξεη θαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη θαιχηεξεο πξννπηηθέο εξγαζίαο. 6

7 Ξέραηε φηη, σο απνηέιεζκα λνκνζεζίαο πνπ εγθξίζεθε απφ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ζηελ ΕΕ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο θαζψο θαη βειηησκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο; Οη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ζηελ ΔΔ απνηεινχλ ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή πάλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο. Υάξε ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, νη εξγαδφκελνη απηνί έρνπλ ηψξα ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο φξνπο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο κε ηνπο κφληκνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Η ζπκθσλία δηαηεξεί ηελ επειημία πνπ ρξεηάδεηαη ε βηνκεραλία θαη επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηηχρνπλ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ παξέρεη ίζα δηθαηψκαηα ζηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ησλ λενγέλλεησλ παηδηψλ; χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, πνπ εθδφζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ηψξα δηθαίσκα ζε ηξεηο κήλεο άδεηαο, ηελ νπνία κπνξεί λα πάξεη ν θάζε γνλέαο. Όηαλ ιήμεη ε γνληθή άδεηα, νη γνλείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ή ζε ηζνδχλακε ή παξφκνηα ζέζε. Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Επηηξνπή, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, δεκηνχξγεζε ην δίθηπν EURES, κηα δηαδηθηπαθή πχιε πνπ ζαο βνεζά λα αλαδεηήζεηε εξγαζία ζε 31 επξσπατθέο ρψξεο θαη ζαο δίλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην εμσηεξηθφ; Σν EURES (Δπξσπατθέο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο) είλαη έλα δίθηπν πνπ ζαο βνεζά λα βξείηε δνπιεηά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ζαο παξέρεη ηελ επθαηξία λα εξγαζηείηε ζε δηάθνξεο ρψξεο φιεο ηεο ΔΔ θαζψο επίζεο ζηε Ννξβεγία, ηελ Ιζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ηελ Διβεηία. Σν EURES δελ είλαη κφλν κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, αιιά επηπιένλ παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, φπσο γηα ηα δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην θφζηνο δσήο, ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ θαη πνιιά άιια. Σν EURES είλαη επίζεο ρξήζηκν γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθφ απφ ην εμσηεξηθφ. Σν EURES έρεη, εμάιινπ, έλα αλζξψπηλν πξφζσπν ράξε ζην δίθηπν ησλ 700 ζπκβνχισλ ηνπ, νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ζηνπο εξγνδφηεο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε πξφζιεςε αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο γηα φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ΔΔ ζα δαπαλήζεη άλσ ησλ 8 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, πνζφ πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, γηα λα δψζεη ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο ηελ επθαηξία κηαο δηεζλνχο εκπεηξίαο κέζσ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνληαη ην Erasmus, ην Comenius, ην Leonardo Da Vinci θαη ην Gruntvig, ηα πξνγξάκκαηα «Νενιαία ζε δξάζε» θαη «Η Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» θαη ην πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο». Ξέραηε φηη ην πξφγξακκα Erasmus, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπκθσλία ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, έρεη δψζεη ζε πεξίπνπ 1,2 εθαηνκκχξηα ζπνπδαζηέο ηελ επθαηξία λα θνηηήζνπλ ζε άιιε ρψξα ηεο ΕΕ; Σν πξφγξακκα Erasmus παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο κηα νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε, ελψ ην έηνο θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ θνηηεηή. Παξφκνηα πξνγξάκκαηα (πνπ νλνκάδνληαη Leonardo Da Vinci θαη Marie Curie) παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο έξεπλαο. 7

8 Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Επξψπε; Απφ ην 2005 πάλσ απφ ζρνιεία νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα etwinning (ειεθηξνληθή αδειθνπνίεζε) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius. Σν πξφγξακκα απηφ παξέρεη ζηα ζρνιεία ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ, δσξεάλ, εηαίξνπο γηα θνηλά δηαδηθηπαθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελζνπζηαζκέλνη κ απηή ηελ πξσηνβνπιία, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Ξέραηε φηη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΕΕ δίλνπλ θάζε ρξφλν ζε δεθάδεο ρηιηάδεο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ θαη λα ηαμηδέςνπλ ζε φιε ηελ Επξψπε; Μέρξη ζήκεξα έρνπλ επσθειεζεί απφ ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ηεο λενιαίαο 1,5 εθαηνκκχξηα λένη κφλν ην 2007, πεξηζζφηεξνη απφ λένη ζπκκεηείραλ ζε ζρέδην αληαιιαγήο λέσλ θαη ζρεδφλ ζηελ επξσπατθή εζεινληηθή ππεξεζία. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ελεξγά απηέο ηηο αληαιιαγέο. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ππνζηεξίδεη ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ πφιεσλ θαη ρσξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε; Μφλν ην 2008, ην πξφγξακκα «Η Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, έδσζε ζε πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζηα πιαίζηα άλσ ησλ αδειθνπνηήζεσλ πφιεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ απφ πφιεηο. Αζθάλεια ηροθίμφν και γεφργία Ξέραηε φηη ε Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) δίλεη ηψξα έκθαζε φρη κφλν ζηελ πνζφηεηα αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ νη αγξφηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ χπαηζξν; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΓΠ. Υάξε ζηηο πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ε ΔΔ δελ παξάγεη πιένλ «βνπλά» ηξνθίκσλ, αιιά εθαξκφδεη κηα καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Ξέραηε φηη Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) δελ είλαη κφλν νη επηδνηήζεηο ηεο ΕΕ ζηνπο αγξφηεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα; Καη φηη ε ΕΕ έιαβε πξφζθαηα δηάθνξα κέηξα πνπ σθεινχλ άκεζα ηνπο θαηαλαισηέο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζηα ζρνιεία. Σν ζρέδην απηφ ρξεκαηνδνηεί ηε δηαλνκή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία φιεο ηεο Δπξψπεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε επίζεο ην λέν ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηα ζρνιεία, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δηαλνκή γάιαθηνο, ηπξηνχ, γηανπξηηνχ θαη άιισλ ζξεπηηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 8

9 Ξέραηε φηη ηα ηξφθηκά ζαο είλαη ηψξα αζθαιέζηεξα απφ νπνηεδήπνηε άιινηε; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηε ιήςε πνιιψλ θαη δηαθφξσλ κέηξσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ηξφθηκα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε είλαη αζθαιή θαη γηα λα ελζαξξπλζεί ε πγηεηλή δηαηξνθή. Απηά ηα κέηξα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, «απφ ην αγξφθηεκα σο ην ηξαπέδη», ζέηνληαο πξφηππα θαη παξαθνινπζψληαο ηελ πγεία θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ηα θπηά, ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ. Η Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ παξέρεη αλεμάξηεηεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο γηα ηα ζέκαηα απηά. Η ΔΔ ζέηεη απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη δελ επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο «πγηεηλψλ ηξνθίκσλ» ή πξντφλησλ αδπλαηίζκαηνο λα δηαηππψλνπλ αλαθξηβείο ή αβάζηκνπο ηζρπξηζκνχο. Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ έρεη ζθνπφ λα δψζεη ζηνπο θαηαλαισηέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θάλνπλ ηεθκεξησκέλεο αγνξαζηηθέο επηινγέο. Ξέραηε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη θεθάιαηα ηεο ΕΕ γηα λα ππνζηεξηρζεί ε έξεπλα πνπ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε θαζαξήο ελέξγεηαο απφ ηα απφβιεηα; Γηα λα επηηεπρζεί ν ππνζηεξηδφκελνο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηφρνο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% κέρξη ην 2020, νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ λένπο ηξφπνπο ρξήζεο αγξνηηθψλ απνβιήησλ (φπσο ην άρπξν, νη θαιακηέο θαη ε θνπξηά) σο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Δικαιοζϊνη, ελεσθερία και αζθάλεια Ξέραηε φηη ηψξα είλαη αθφκε πην εχθνιν λα ηαμηδέςεηε ζηελ Επξψπε ρσξίο ζχλνξα; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηήξημε ηε δηεχξπλζε ηνπ ρψξνπ Schengen. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν δελ γίλνληαη έιεγρνη ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα πεξηιακβάλεη πιένλ 22 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (δειαδή φια ηα θξάηε κέιε εθηφο απφ ηελ Κχπξν, ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Ιξιαλδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηα δχν ηειεπηαία θξάηε κέιε επέιεμαλ λα κε ζπκκεηάζρνπλ), θαζψο θαη ηξία ζπλδεδεκέλα θξάηε (Ννξβεγία, Ιζιαλδία θαη Διβεηία). Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΕΕ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζχιιεςε ησλ ζπκκνξηψλ πνπ δηαθηλνχλ ιαζξαία λαξθσηηθά ή παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ζηελ Επξψπε; Η ΔΔ δηαζέηεη θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ (ζε πινία, αεξνζθάθε θαη δνξπθφξνπο) κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδν ζην έδαθνο ηεο ΔΔ, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ θαηνρπξψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ αζθάιεηα. 9

10 Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζέζπηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή επαλαπξνψζεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο; Ή φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δήηεζε επίζεο ηελ αλάπηπμε λφκηκσλ δηαχισλ εηζφδνπ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ΕΕ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Σν 2006, γηα παξάδεηγκα, ππνινγίδεηαη φηη ζπλειήθζεζαλ ζηελ ΔΔ πεξίπνπ παξάλνκνη κεηαλάζηεο, θαη ην 40% απ απηνχο πξνσζήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη ηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο; Γηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρνπλ επηηξέςεη ζηηο αζηπλνκηθέο θαη ηηο δηθαζηηθέο αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, γηα λα αλαπηχμνπλ απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζσ ηεο EUROPOL θαη ηεο EUROJUST, αληίζηνηρα. Η πξνζπάζεηα απηή απέθεξε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηρείξεζε «Koala», ε EUROPOL θαη EUROJUST ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ εμάξζξσζε ελφο δηθηχνπ παηδφθηισλ πνπ πεξηειάκβαλε εγθιεκαηίεο παγθνζκίσο. Σν 2006 πεξίπνπ 600 ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε 11 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ απέηπραλ, ράξε ζηνπο απνηειεζκαηηθνχο αληηηξνκνθξαηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ. Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελ κέξεη κέζσ ησλ «πιαηθνξκψλ ζπλεξγαζίαο» πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δπξσπφι θαη ηελ Δurojust. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελήξγεζε σο ζπλλνκνζέηεο θαηά ηε ζέζπηζε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ θαη ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε νδεγία πνπ επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηειεπηθνηλσληψλ λα θπιάζζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία θιήζεο (πεγή, πξννξηζκφο θαη ηφπνο ησλ ηειεθσληθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ επηθνηλσληψλ) κέρξη θαη 24 κήλεο. Η ξχζκηζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Η λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο πξφζβαζε ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ δηθνχ ηνπο θξάηνπο κέινπο θαη θαηνρπξψλνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέξγεζε σο ζπλλνκνζέηεο ζηελ έθδνζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζε δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε φζν θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ λφκν. Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη βνεζήζεη ζηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ νηθνγελεηαθψλ δηαθνξψλ φπσο νη πεξηπηψζεηο επηκέιεηαο ηέθλσλ ή δηαδπγίνπ; Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλέβαιε ζηελ έθδνζε θνηλνηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ απνθάζεσλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο. 10

11 Διεϊρσνζη Ξέραηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη δηθαίσκα ιφγνπ ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα πξνζρσξήζεη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε; Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζρψξεζε λέσλ κειψλ ζηελ Έλσζε κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Η Κξναηία, ε πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε Σνπξθία είλαη νη ζεκεξηλέο ππνςήθηεο ρψξεο, ελψ ε Αιβαλία, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην θαη ε εξβία, φπσο θαη ην Κνζζπθνπέδην, είλαη πηζαλνί ππνςήθηνη. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αμηνινγεί ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ζα έρεη ηνλ ηειηθφ ιφγν ζρεηηθά κε ην αλ νη ρψξεο απηέο ζα γίλνπλ θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή φρη. Ξέραηε φηη ε δηεχξπλζε ηεο ΕΕ ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ Επξψπε; Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ πην πξφζθαησλ δηεπξχλζεσλ, ε ππνζηήξημε θαη ε θαζνδήγεζε ηεο ΔΔ βνήζεζαλ ηα πξψελ θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα λα γίλνπλ δεκνθξαηηθνί γείηνλεο κε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη κε κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ξέραηε φηη ηα 12 λέα θξάηε κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Έλσζε ην 2004 θαη ην 2007 είλαη ειθπζηηθέο λέεο αγνξέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο ζαο, θαζψο ηνπο πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ; Οη δχν δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο πξφζζεζαλ πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα λένπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Σν 2007 ην 7,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ δηνρεηεχζεθαλ πξνο ηα λέα θξάηε κέιε, έλαληη πνζνζηνχ 4,7% ην Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ παιαηψλ θαη ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθαλ ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ 10 ρξφληα (απφ 175 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 1999 ζε πεξίπνπ 500 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2007). Ξέραηε φηη νη εξγαδφκελνη απφ ηα λέα θξάηε κέιε φρη κφλν δελ απείιεζαλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ «θιέβνληαο», φπσο ζπρλά ιέγεηαη, ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο ηφλσζαλ; Οη εξγαδφκελνη απφ ηα λέα θξάηε κέιε βνήζεζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφζζεηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα παιαηά θξάηε κέιε θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα παξάδεηγκα, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, απφ ην 2004, κηζφ εθαηνκκχξην θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαιχθζεθαλ απφ εξγαδνκέλνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηα λέα θξάηε κέιε. Απηφ ελζάξξπλε θαη άιιεο ρψξεο λα αλνίμνπλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο ηνπο. Ξέραηε φηη νη λέεο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηα λέα θίλεηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ βνήζεζαλ λα βειηησζνχλ νη γεληθέο επηδφζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ κεηά ηε δηεχξπλζε ηνπ 2004; Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ πξνζρψξεζε ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ζηελ ΔΔ, ε κέζε αχμεζε ηνπ ΑΔΓΥΠ ησλ θξαηψλ απηψλ αλήιζε απφ 3,4% ζε 5,6%, ελψ ην εκπφξην ζηα λέα θξάηε κέιε απμήζεθε θαηά 16,2%. Οη κέζνη κηζζνί απμήζεθαλ ζε φια ηα λέα θξάηε κέιε, ελψ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. 11

12 Η ΕΕ στον κόσμο Ξέραηε φηη ε ΕΕ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ρνξεγφο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζηνλ θφζκν; ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επηηχρεη ηνπο ιεγφκελνπο «αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο» θαηά ηε ζεηεία ηνπ επφκελνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ κειψλ) αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ηεο παγθφζκηαο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ή, ζπλνιηθά, 49 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην Η ΔΔ δηαδξακαηίδεη επίζεο εγεηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη ε βνήζεηα πην απνηειεζκαηηθή θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη θαη νη άιιεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, φπσο ε πνιηηηθή γηα ην εκπφξην, ην πεξηβάιινλ, ηε γεσξγία θ.ιπ., ζπλάδνπλ κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα απηή κέζσ ηεο «επξσπατθήο ζπλαληίιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε», πνπ θαζηεξψζεθε ην 2005 κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ, πέξα απφ ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ήηαλ ε πξψηε πνπ έιαβε κέηξα, κεηά ηε ζχλνδν θνξπθήο G20 ηνλ Απξίιην, γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο; Απνθαζίζηεθε κηα δέζκε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εζηίαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζηνπο πην επάισηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ παξνρήο βνήζεηαο. Η Δπηηξνπή πξνζθέξεη 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα δαπάλεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Θα είλαη επίζεο δηαζέζηκν έλα πξφζζεην πνζφ 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο «δίρηπ αζθαιείαο». Σα 27 θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή, φηαλ ζπλεξγάδνληαη, είλαη απνδνηηθφηεξα, απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρνπλ θαη ρξεζηκεχνληαο σο πξφηππν θαη γηα άιινπο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξηζηηθνπνίεζε κηα ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ζα παξάζρεη επηζηηηζηηθή βνήζεηα χςνπο άλσ ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 απφ ηηο πην επάισηεο ρψξεο παγθνζκίσο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ην κέηξν απηφ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δεκνζηνλνκηθήο αξρήο. Δμάιινπ, ππνγξάθεθε ζπκθσλία χςνπο 2,7 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κε ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ (ΑΚΔ), πνπ θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η ζπκθσλία απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο πνπ δηαηεξεί ε ΔΔ κε ηηο ρψξεο απηέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε δεθαεηίεο. Ξέραηε φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ηνλ θφζκν; Κάζε ρξφλν κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εγνχληαη νκάδσλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, γηα λα επνπηεχζνπλ ηηο εθινγέο ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ε δεκνθξαηία δελ είλαη αθφκε ζηαζεξά εδξαησκέλε ή απεηιείηαη. Υάξε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε ΔΔ έρεη έλαλ εηδηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ., γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηνπηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Τπάξρεη επίζεο κηα ζεηξά θνηλψλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ, φπσο είλαη ε θνηλή θνηλνβνπιεπηηθή ζπλέιεπζε κε ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ. 12

13 Ξέραηε φηη ε Επξσπατθή Έλσζε είλαη ν κεγαιχηεξνο ρνξεγφο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηνλ θφζκν; Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ιακβάλεη άκεζα κέηξα γηα ηελ ηαρεία αλαθνχθηζε ησλ πην επάισησλ ζπκάησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ έμσ απφ ηελ ΔΔ. πλεξγαδφκελε κε νξγαληζκνχο παξνρήο βνήζεηαο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθδειψλνληαη θξίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, ρξεκαηνδνηεί κέηξα ελίζρπζεο πνπ αλαθνπθίδνπλ άκεζα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θηλδπλεχνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα, ηε ζξεζθεία, ην θχιν ή ηελ εζληθή θαηαγσγή ηνπο. Οη κφλνη ζηφρνη είλαη λα ζσζνχλ αλζξψπηλεο δσέο θαη λα κεησζεί ν αλζξψπηλνο πφλνο, ζχκθσλα κε ηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο ΔΔ θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δαπαλψληαη ηα θνλδχιηα απηά. Ξέραηε φηη ε ΕΕ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα λα βνεζεζνχλ νη γπλαίθεο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε θηψρεηα; Η δξάζε ηεο ΔΔ εζηηάδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (εγγξακκαηηζκνχ) ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ πνπ νθείινληαη ζην θχιν θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηηο δψλεο ζπγθξνχζεσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δεηά επίκνλα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο έθαλε πξφζθαηα ζηελ έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ «ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο». Ξέραηε φηη ε ΕΕ βνεζά ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα έρνπλ θαζαξφ πφζηκν λεξφ; Η ΔΔ πξνψζεζε ηε ιεγφκελε «πξσηνβνπιία γηα ην λεξφ» (EUWI), ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζην πφζηκν λεξφ θαη ζε κέζα πγηεηλήο θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε ςήθηζκα πνπ επηζεκαίλεη φηη ην λεξφ είλαη δεκφζην αγαζφ θαη πξέπεη λα είλαη ππφ δεκφζην έιεγρν. Δπηδηψθεη επίζεο λα πξνσζήζεη ηελ πξφζβαζε ζην πφζηκν λεξφ σο ζεκειηψδεο θαη θαζνιηθφ δηθαίσκα. Ξέραηε φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε ΕΕ βνεζά ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ παιαηζηηληαθνχ ιανχ θαη λα εξγαζηεί γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εηξήλεο κε ην Ιζξαήι; Η ΔΔ έρεη δεζκεχζεη 300 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παιαηζηίλησλ πξνζθχγσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκβάιιεη ελεξγά ζ απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε αληηπξνζψπνπο ηνπ παιαηζηηληαθνχ θαη ηνπ ηζξαειηλνχ θνηλνβνπιίνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Ιξάθ; Η Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ιξάθ απφ ην Η ππνζηήξημε απηή ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαθηλφο ιαφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μαλαθηηάμεη ηε δσή ηνπ κεηά ηνλ πφιεκν. Σν 2008 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε ςήθηζκα πνπ δεηά λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο ΔΔ ζην Ιξάθ θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ηξαθηλνχο πξφζθπγεο. 13

14 Ξέραηε φηη ε ΕΕ ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε Γεσξγία; Η Δπηηξνπή ελέθξηλε νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ ηα νπνία ηα 61 εθαηνκκχξηα ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο κε ηε Ρσζία. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πνπ κνηξάδεηαη κε ην πκβνχιην ηελ εμνπζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελέθξηλε ην κέηξν απηφ θαη επνπηεχεη ηελ πινπνίεζή ηνπ. Ξέραηε φηη ε ΕΕ πξνζηαηεχεη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απφ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο; Η Δπξσπατθή Έλσζε ππεξαζπίδεηαη ηελ ειεπζεξία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ληάκπηλγθ θαη ησλ παξάλνκσλ επηδνηήζεσλ αιιά θαη κέζσ ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο πνπ εθαξκφδεη. Οη θαλφλεο απηνί επηηξέπνπλ ζηελ ΔΔ λα πξνζηαηεχεη ηνπο παξαγσγνχο ηεο απφ ηηο αζέκηηεο ή επηδνηνχκελεο εηζαγσγέο θαη απφ ηηο έληνλεο κεηαβνιέο ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ πνπ είλαη επηδήκηεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κέζσ ηεο επηηξνπήο ηνπ γηα ην δηεζλέο εκπφξην, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. 14

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy ν έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Επξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ. γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ. γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα EL EL EL ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Βξπμέιιεο, 22.6.2005 COM(2005) 265 ηειηθφ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα EL EL ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο.

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο. 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η έληαμε ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα