ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΠΟ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ» ΜΠΑΜΠΑΣΑΝΖ Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Α.Δ.Μ: 2194 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΡΓΤΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 Δπραξηζηίεο... 4 Δηζαγσγή... 5 Κεθάιαην Πνηα είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία (Ακέα); Πνζνζηά ΑκεΑ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ύιινγνη θαη νξγαλώζεηο ησλ ΑκεΑ Κεθάιαην Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηελ Αξραηόηεηα Ο Άβαθαο Σν Κόζθηλν ηνπ Δξαηνζζέλε, 130 π.υ Ο Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ, 150 κε 100 π.υ Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο Σα «Κόθθαια» ηνπ Νάπηεξ, 1610 κ.υ Ζ κεραλή ηνπ Pascal, 1645 κ.ρ Ζ κεραλή ηνπ Leibniz, 1674 κ.ρ Ζ Αλαιπηηθή Μεραλή ηνπ Μπάκπαηδ, 1822 κ.ρ Ζ κεραλή ηνπ Υόιεξηζ, 1890 κ.ρ ύγρξνλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ε Γεληά Τπνινγηζηώλ ( ) ε Γεληά ησλ Τπνινγηζηώλ ( ) ε Γεληά ( ) ε Γεληά ( ζήκεξα) πλνπηηθά ε ζύληνκε ηζηνξία ησλ ππνινγηζηώλ (Time Line ) Κεθάιαην πζθεπέο θαη ππεξεζίεο ζηελ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία Καηεγνξίεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο Πνηα εξγαιεία δηαζέηεη έλαο ζύγρξνλνο Ζ/Τ γηα ηα ΑκεΑ; Κεθάιαην Ζ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C Ζ θηινζνθία θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο C πκπεξάζκαηα θαη Πξννπηηθέο Βηβιηνγξαθία

3 Αθηεξώλεηαη. ε όια ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 3

4 Εσταριστίες ε απηό ην ζεκείν ληώζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο αλζξώπνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπραξηζηώ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ Μαξδύξε Βαζίιεην όπνπ κέζα από ηηο εύζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ηα ζρόιηα ηνπ δηόξζσζε ηηο όπνηεο αζηνρίεο είρε ε εξγαζία. Υσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ αδεξθνύ κνπ, δελ ζα νινθιεξώλνληαλ ε εξγαζία, θαζώο κε βνήζεζε θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο επραξηζηώ ζεξκά, ηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ κε ζηεξίδεη, νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά όια απηά ηα ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ. Σέινο, επραξηζηώ ηνλ Βαγγέιε Σνπαιίδε θαη ηελ Αζελά Αιεμαλδξνπνύινπ πνπ κε βνήζεζαλ ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο. 4

5 Εισαγωγή ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιύνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο εθκάζεζεο ηεο γισζζάο Braille αιιά θαη λα ηνπο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ην πώο ε ηερλνινγία βνεζάεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ην πξώην θεθάιαην, έγηλε κηα πξνζπάζεηα έηζη ώζηε λα θαηαιάβεη ν θαζέλαο καο, πνηα είλαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Πνηα είλαη ηα πνζνζηά ηελ Διιάδα αιιά θαη ζηε Δπξσπατθή Έλσζε. Παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη νη ζύιινγνη θαη νη νξγαλώζεηο Ακεα, ηεο Β. Διιάδαο ην δεύηεξν θεθάιαην, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, από ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα. ην ηξίην θεθάιαην, αλαπηύζζνληαη αλαιπηηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα Ακεα, ζηελ θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε C θαη ε C++. Γειαδή παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο, ελώ ην θεθάιαην νινθιεξώλεηαη κε ηε πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο ζηε C, ην νπνίν ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνύ αιθάβεηνπ θαη απηό εμάγεη ηα αληίζηνηρα, ζην ζύζηεκα Braille. 5

6 Κευάλαιο Πνηα είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία (Ακέα); ύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ζεσξνύληαη, ηα πξόζσπα ηα νπνία από νξγαληθά, ςπρηθά ή θνηλσληθά αίηηα παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, αλαπεξίεο ή δηαηαξαρέο ζηε γεληθόηεξε ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ζε βαζκό πνπ δπζθνιεύεηαη ή παξεκπνδίδεηαη ζνβαξά ε παξαθνινύζεζε ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε δπλαηόηεηα έληαμεο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθό ζύλνιν. ηα άηνκα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 1. νη ηπθινί θαη όζνη παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ όξαζε 2. νη θσθνί θαη βαξήθννη 3. όζνη έρνπλ θηλεηηθέο δηαηαξαρέο 4. όζνη έρνπλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε 5. όζνη εκθαλίδνπλ επηκέξνπο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε (δπζιεμία, δηαηαξαρή ιόγνπ θ.ά.) ή είλαη γεληθόηεξα δπζπξνζάξκνζηνη 6. όζνη πάζρνπλ από ςπρηθέο λόζνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαζηνιέο 7. νη επηιεπηηθνί 8. νη ραλζεληθνί (ιεπξνί) 9. όζνη πάζρνπλ από αζζέλεηεο πνπ απαηηνύλ καθξόρξνλε ζεξαπεία θαη παξακνλή ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, θιηληθέο ή πξεβεληόξηα (αλαξξσηήξηα πξνθπκαηηθώλ) θαη ηέινο 10. Κάζε άηνκν λεπηαθήο, παηδηθήο ή εθεβηθήο ειηθίαο, πνπ δελ αλήθεη ζε κία από ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο θαη πνπ παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο από νπνηαδήπνηε αηηία. 6

7 Δηθόλα 1: Ζ ππξακίδα ησλ ΑκεΑ Από ηελ άιιε κεξηά, ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ ησλ Αλάπεξσλ Αηόκσλ (απόθαζε 3447 ηεο 9 εο Γεθεκβξίνπ 1975) ν όξνο αλάπεξν άηνκν ζεκαίλεη θάζε άηνκν αλίθαλν λα επηβηώζεη από κόλν ηνπ, νιηθά ή κεξηθά, κε έρνληαο ηηο αλαγθαηόηεηεο γηα κηα θαλνληθή αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή, εμαηηίαο κεησκέλσλ ζσκαηηθώλ ή πλεπκαηηθώλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη εθ γελεηήο ή όρη. Χζηόζν, ηα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ην θιεξνλνκηθό δηθαίσκα ζεβαζκνύ ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο ηνπο θαη έλαο ηξόπνο αλαγλώξηζεο απηνύ είλαη νη ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο λα ηα θαηαζηήζνπλ απηνδύλακα. Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα νη αλαπεξίεο ηνπο λα ιακβάλνληαη ππόςε ζε όια ηα επίπεδα νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 7

8 1.2 Πνζνζηά ΑκεΑ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Επξωπαϊθή Έλωζε Γπζηπρώο ε Διιάδα δελ πξνλόεζε αξθεηά γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Αύην ην θαηαιαβαίλνπκε βιέπνληαο πσο από ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 80 μεθόλεζαλ λα αζρνιείηε ε ειιεληθή θνηλσλία ζέηνληαο ην 1981 σο επίζεκν έηνο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Αξγόηεξα ε πεξίνδνο 20 επηεκβξίνπ κε 20 νθησβξίνπ ζεσξείηε σο ν κιελαο πξόιεςεο ηεο ηπθιόηεηαο θαη ζηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ κήλα πινπνηέηηε ην πξόγξακκα «Οπξάλην Σόμν».Χο Εζληθή Ηκέξα Αηόκωλ κε Αλαπεξίεο 1 έρεη νξηζηεί από ην θξάηνο ε 3 ε Γεθεκβξίνπ Έηζη ινηπόλ βάζεη ηεο αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο δεδνκέλσλ από εύξπλεο έρνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο είλαη ίζνο κε 37 εθαηνκκύξηα. Σν πνζό απηό αληηζηνηρεί ζε 10% ηνπ πιεζπζκνύ. ηελ Διιάδα πεξίπνπ ηα άηνκα απηά είλαη 1 εθαηνκκύξην. Να ηνλίζσ πσο επίζεκε θαηαγξαθή δελ έρεη γίλεη θαη πσο νη αξηζκνί πξνθύπηνπλ από ηα πνζνζηά ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. Σν 35%-50% θαηνηθεί ζηελ Αηηηθή ελώ ην ππόινηπν ζηελ επαξρεία ή ζε ζπιινγηθέο θαηνηθίεο όπσο θέληξα απνθαηάζηαζεο. Σέινο επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα πξνθύπηνπλ από ηελ απνγξάθε ηνπ πιεζπζκνύ ην 1991 πνπ πξνθύπηεη πσο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα είλαη 267, Δζληθή Ζκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο : Ζ Παγθόζκηα Ζκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξία (International Day of Persons with Disabilities) θαζηεξώζεθε ην 1992 κε απόθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ θαη ηηκάηαη θάζε ρξόλν ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ. 8

9 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Κατοικία σλλογική Κατοικία Δηθόλα 2: Σν παξαπάλσ γξάθεκα απεηθνλίδεη ζε πνην κέξνο δνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξεί λα δεη θαλείο ηα ηνπο ιόγνπο όπνπ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ αλαδεηνύλ εξγαζία. 9

10 1.3 ύιινγνη θαη νξγαλώζεηο ηωλ ΑκεΑ Σν αλαπεξηθό θίλεκα έρεη ηε κόληκε θαη ζηαζεξή ππνρξέσζε λα αλαδεηθλύεη δηαξθώο θαη νπζηαζηηθά ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Βαζηθή θαη ζεκειηώδεο Αξρή ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζηελ Δπξώπε θαη ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν ην «Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία» είλαη θαη απηό πνπ εκείο πξέπεη λα εγγπνύκαζηε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία: όηη ην αλαπεξηθό θίλεκα ζα είλαη πξσηνπόξνο, πξσηεξγάηεο θαη πξσηαγσληζηήο ζην λα εηζάγνληαη ζηε ρώξα θαηλνηόκεο ηδέεο, λέεο πξνζεγγίζεηο θαη λέεο πνιηηηθέο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Δίλαη γλσζηό όηη ε Δ..Α.κεΑ. έρεη πξσηνζηαηήζεη ζηελ πξνώζεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκόηεηα. Βάζε ηεο Γηεζλνύο ζύκβαζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηα Α.Μ.Δ.Α (άξζξν 9) θαη ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο ε πξνζβαζηκόηεηα είλαη ζεκειηώδεο δηθαίσκα γηα όινπο. πλεπώ,ο ε πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη δεδνκέλε: γηα ηελ νκαιή, ηζόηηκε θαη πιήξε έληαμε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζηελ επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. Έηζη ινηπόλ ζεσξήζεθε ζθόπηκν ζηελ παξνύζα εξγαζία λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλνη ζύιινγνη Α.Μ.Δ.Α ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, ηνλίδνληαο ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. Πνην ζπγθεθξηκέλα όκσο ππάξρνπλ νη εμήο ζύιινγνη: Ο Ννκαξρηαθόο ύιινγνο ΑκεΑ Ννκνύ Καβάιαο, ν νπνίνο ελεξγνπνηήζεθε ην 2010 θαη έρεη σο ζθνπό ηνπ, κεηαμύ άιισλ ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ, ηελ νξγάλσζε θαη ελεκέξσζε ησλ αλάπεξσλ αηόκσλ πνπ θαηνηθνύλ ζηνλ λνκό καο. Σν Γ. πνπ εθιέρηεθε ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ αθνύ ηα κέιε ηνπ, εθπξνζσπνύλ κεγάιεο θαηεγνξίεο αλαπεξίαο όπσο: ηπθιόηεηα, θώθσζε, θηλεηηθέο αλαπεξίεο, πνιιαπιή ζθιύξελζε θαηά πιάθαο, ηλζνπινεμαξηνκέλνπο, λεθξνπαζείο θαη γνλείο αλαπήξσλ παηδηώλ θ.α. 10

11 Απηό πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί, είλαη όηη ζηνλ Ννκαξρηαθό ύιινγν κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ άηνκα κε αλαπεξία θάζε θαηεγνξίαο. Ο θνξέαο έρεη ζαλ ζηόρν ηελ ελεκέξσζε, ηελ παξνρή πξνβνιήο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ζηα δεηήκαηα ηνπο έηζη ώζηε νη αλέθαζελ δνθηκαδόκελνη πνιίηεο κε αλαπεξία λα απνθηήζνπλ θσλή. Ζ Εηαηξεία παζηηθώλ Βνξείνπ Ειιάδνο είλαη έλα θηιαλζξσπηθό ζσκαηείν ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ δεκηνπξγήζεθε από γνλείο αηόκσλ κε Αλαπεξίεο, κε ζθνπό θαη αξρήλ λα θαιύςεη ην ζιηβεξό θελό πνπ ππάξρεη ζην «πεξίθεκν» Κξάηνο Πξόλνηαο, αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ γηα ηελ ηζόηηκε έληαμε ησλ ΑκεΑ ζηελ θνηλσλία. ήκεξα ε ΔΒΔ ζπκπιεξώλεη πάλσ από 30 ρξόληα ζπλερνύο πξνζθνξάο, εμππεξεηεί 70 άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη απαζρνιεί 44 εξγαδόκελνπο. Όινη απηνί δπζηπρώο θηλδπλεύνπλ λα κείλνπλ ζηνλ δξόκν, αθνύ νη απαξαίηεηεο θνηλσληθέο/ πξνλνηαθέο παξνρέο είλαη νη πξώηεο πνπ ζίγνληαη από ην Μλεκόλην, κε ζπλέπεηα ε ΔΒΔ αιιά θαη πνιινί άιινη θνξείο ηνπ αλαπεξηθνύ θαη γνλετθνύ θηλήκαηνο λα θηλδπλεύνπλ λα θιείζνπλ. Ο «Κόηηλνο» είλαη Αζιεηηθόο ύιινγνο Αηόκσλ κε Αλαπεξία ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, κε κέιε από όιν ην λνκό Έβξνπ, όληαο ν κνλαδηθόο Αζιεηηθόο ύιινγνο πνπ ππάξρεη ζην λνκό γηα Άηνκα κε Αλαπεξία. Πήξε ην όλνκά ηνπ από ην κνλαδηθό έπαζιν ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο αξραηόηεηαο: ην ζηεθάλη αγξηειηάο, ζύκβνιν εηξήλεο, ζπκθηιίσζεο, ηηκήο, αζιεηηθνύ πλεύκαηνο θαη «επ αγσλίδεζζε». Γελλήζεθε ην 2010, όηαλ ε ζεκεξηλή πξόεδξνο Έιζα Σαραή, έρνληαο ράζεη ην πόδη ηεο ζε ηξνραίν αηύρεκα, απνθάζηζε λα μεθηλήζεη κηα πξσηνβνπιία γηα λα κπνξνύλ νη 11

12 ζπκπνιίηεο καο, θάζε ειηθίαο θαη κε θάζε είδνπο αλαπεξία, λα δηεθδηθνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο πξόζβαζεο ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο, έληαμε ζην ζεζκνζεηεκέλν αζιεηηζκό θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηελ αζιεηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ πξσηνβνπιία ηεο αγθαιηάζηεθε από θίινπο, εζεινληέο πξνπνλεηέο θαη θνξείο ηεο πόιεο. Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Ν. Κηιθίο ΒεκαηίΖΧ ηδξύζεθε ην 1994 ζην Ν. Κηιθίο θαη ζήκεξα αξηζκεί ζρεδόλ 200 κέιε. Από ην 2004 είλαη κέινο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΓΚΑκεΑ) θαη από ην 2013 ζπκκεηέρεη κε εθπξόζσπό ηνπ, ζην Γεληθό πκβνύιην ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία. Δπίζεο είλαη εηαίξνο ζηελ ΑΜΚΔ Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο ε νπνία ζπζηάζεθε ην 1994 κε πξσηνβνπιία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κηιθίο θαη ηνπ πιιόγνπ. 12

13 Κευάλαιο Η ηζηνξηθή εμέιημε ηωλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Σν πιηθό ηνπ ππνινγηζηή απνηειεί ζεκαληηθό ηκήκα ηεο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ πιηθνύ ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζθεπώλ ήηαλ, πηζαλόηαηα, θάπνηα ξάβδνο κε εγθνπέο. Μεηαγελέζηεξα βνεζήκαηα απνζήθεπζεο πιεξνθνξηώλ είλαη ηα Φνηληθηθά πήιηλα ζρήκαηα, πνπ αληηπξνζώπεπαλ ηνλ αξηζκό αληηθεηκέλσλ (δώσλ ή θαξπώλ) ζε δνρεία. Παξόκνηνη «αξηζκνί» έρνπλ βξεζεί ζε Μηλσηθέο αλαζθαθέο. Απηά θαίλεηαη όηη ρξεζηκνπνηνύληαλ από εκπόξνπο, ινγηζηέο θαη θπβεξλεηηθνύο αμησκαηνύρνπο ηεο επνρήο. Παξάιιεια, νη βνεζεηηθέο ζπζθεπέο γηα ππνινγηζκνύο έρνπλ αιιάμεη από ηηο απιέο ζπζθεπέο γηα κέηξεζε θαη θαηαγξαθή, ζηνλ άβαθα θαη ηνλ ινγαξηζκηθό πίλαθα, ηνπο αλαινγηθνύο ππνινγηζηέο θαη πξόζθαηα ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Αθόκα θαη ζήκεξα, έλαο πεπεηξακέλνο ρξήζηεο ηνπ άβαθα κπνξεί, ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζπζθεπή πνπ δεκηνπξγήζεθε πνιινύο αηώλεο πξηλ, λα εθηειέζεη βαζηθνύο ππνινγηζκνύο ηαρύηεξα από έλαλ αλεηδίθεπην ρξήζηε ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, αλ θαη γηα πεξίπινθνπο ππνινγηζκνύο νη ππνινγηζηέο μεπεξλνύλ ζε ηαρύηεηα αθόκα θαη ηνλ πην έκπεηξν άλζξσπν. ε απηό ην ζεκείν κπνξεί θαλείο λα δεη όηη, νη άλζξσπνη από πνιύ παιηά ρξεζηκνπνηνύζαλ βνεζεηηθέο ζπζθεπέο γηα λα θάλνπλ ππνινγηζκνύο. Έλα αθόκα παξάδεηγκα είλαη ε ζπζθεπή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζόηεηαο ηνπ βάξνπο: ε θιαζηθή δπγαξηά. Άιιν έλα είλαη ε απαξίζκεζε: ηα θαξό πθάζκαηα ησλ αγνξώλ ρξεζίκεπαλ σο απιέο δνκέο δεδνκέλσλ γηα λα απαξηζκνύληαη ζηνίβεο από λνκίζκαηα, κε βάζε ην ύςνο. Ο κεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ αλαθαιύθζεθε ζηελ αξρή ηνπ 20νπ αηώλα ζην λαπάγην ελόο ειιεληθνύ πινίνπ θνληά ζηα Αληηθύζεξα, πνπ πηζηεύεηαη όηη βπζίζηεθε γύξσ ζην 65 π.υ. Δίρε ηξηάληα ή πεξηζζόηεξα ράιθηλα γξαλάδηα θαη κηα ζπζθεπή κε αθίδεο θαη νπέο αλάκεζα ζε δύν γξαλάδηα θαη ζπλνιηθά αλαπαξηζηνύζε ηηο θηλήζεηο ηεο ζειήλεο, ηνπ ήιηνπ θαη ησλ γλσζηώλ ηόηε πιαλεηώλ. Απηή όκσο ε 13

14 ηερλνινγία ράζεθε (δελ ππάξρεη θαλέλα ζρεηηθό γξαπηό γηα ην κεραληζκό απηό θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ) θαη ρξεηάζζεθε λα πεξάζνπλ αηώλεο κέρξη λα δεκηνπξγεζνύλ μαλά ηόζν πνιύπινθεο ζπζθεπέο. 2.2 Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηελ Αξραηόηεηα Ο Άβαθαο Γύξσ ζην 2200 π.υ. νη αξραίνη Βαβπιώληνη είραλ αλαπηύμεη πνιύ ην εκπόξην θαη ρξεηάδνληαλ θάηη λα ηνπο βνεζά ζηνπο ππνινγηζκνύο ηνπο. Τπάξρεη έλα ξεηό πνπ ιέεη «ε αλάγθε είλαη ε κεηέξα ηεο δεκηνπξγίαο». Απηή ε αλάγθε ηνπο νδήγεζε ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ πξώην ππνινγηζηή, πνπ δελ ήηαλ άιινο από ην γλσζηό Αξηζµεηήξην πνπ ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα παηδηά ζηελ πξώηε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Σν επίζεκν όλνκα ηνπ είλαη Άβαθαο. Σνλ Άβαθα ηνλ βειηίσζαλ αξθεηά νη Κηλέδνη αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα θαη ηνπ έδσζαλ ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. Να αλαθεξζεί επίζεο, όηη αξθεηά ζρνιεία ζε θησρέο ρώξεο ηνπ Κόζκνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Άβαθα όρη κόλν ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ, αιιά θαη ζε κεγαιύηεξεο. Eηθόλα 3: Άβαθαο ηεο αξραηόηεηαο 14

15 Σν Κόζθηλν ηνπ Εξαηνζζέλε, 130 π.υ. Ο αξραίνο Έιιελαο Δξαηνζζέλεο 2, κεγάινο καζεκαηηθόο, αλαθάιπςε κηα κέζνδν γηα λα ππνινγίδεη ηνπο πξώηνο αξηζκνύο. Σν «θόζθηλν» ηνπ ήηαλ κηα ζπνπδαία αλαθάιπςε γηα ηελ επνρή ηνπ θαη έλα από ηα κεγάια επηηεύγκαηα ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ πξνζώπνπ. Δηθόλα 4: Ο κεραληζκόο «θόζθηλν» ηνπ Δξαηνζζέλε πνπ ππνιόγηδε ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο Ο Μεραληζκόο ηωλ Αληηθπζήξωλ, 150 κε 100 π.υ. Οη αξραίνη Έιιελεο είραλ αλαπηύμεη ηεξάζηην πνιηηηζκό θαη, θπζηθά, ελδηαθέξζεθαλ γηα ηηο Δπηζηήκεο όπσο Μαζεκαηηθά, Αζηξνλνκία θ.α. Οη 2 Ο Δξαηνζζέλεο ζπνύδαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηζρπξηδόηαλ όηη επίζεο ζπνύδαζε γηα θάπνηα ρξόληα ζηελ Αζήλα. Σν 236 π.ρ νξίζηεθε από ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Γ ηνλ Δπεξγέηε βηβιηνζεθάξηνο ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο, δηαδερόκελνο ηνλ Εελνδηλό. Από ην 234 π.ρ θαη επί πεξίπνπ 40 ρξόληα δηεηέιεζε ππεύζπλνο ηεο πεξίθεκεο απηήο βηβιηνζήθεο θαη δίδαμε ζην κνπζείν ηεο. 15

16 πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηερλνινγία είλαη θπξίσο γξαπηέο. Οη κόλνη κεραληζκνί (ή ζξαύζκαηά ηνπο) πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο αλαθαιπθζεί είλαη ν Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ θαη ν Βπδαληηλόο κεραληζκόο. Ο Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ είλαη κηα ζπζθεπή αζηξνλνκηθώλ ππνινγηζκώλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη παγθόζκηα σο ν «Αξραηόηεξνο Τπνινγηζηήο». Καηαζθεπάζηεθε γύξσ ζην 87 π.υ. -πηζαλά ζηε Ρόδν- θαη δηέζεηε 32 νδνλησηά γξαλάδηα. Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε Ρώκε ην πινίν πνπ ηνλ κεηέθεξε βπζίζηεθε θνληά ζηα Αληηθύζεξα θαη αλαθαιύθζεθε γύξσ ζηα 1900 από νκάδα ζθνπγγαξάδσλ. ήκεξα βξίζθεηαη ζην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν. Αλαιπηηθόηεξα: νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 16 x 32 x 9cm (ίδηεο κε απηέο ελόο ζύγρξνλνπ θνξεηνύ ππνινγηζηή). Απνηεινύληαλ από έλα θέιπθνο κε ελδεηθηηθνύο πίλαθεο ζηελ εμσηεξηθή ηνπ όςε θαη έλα πνιπζύλζεην κεραληζκό 32 ηξνρώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. Ο πίλαθαο έδεηρλε ηελ εηήζηα θίλεζε ηνπ ήιηνπ ζην δσδηαθό θύθιν θαζώο θαη ηηο αλαηνιέο θαη ηηο δύζεηο ησλ ιακπξώλ άζηξσλ θαη αζηεξηζκώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δηθόλα 5: Ο Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ 16

17 2.3 Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο Σα «Κόθθαια» ηνπ Νάπηεξ, 1610 κ.υ. Ο γλσζηόο από ηε δεκηνπξγία ησλ Νεπέξησλ ινγαξίζκσλ θνηζέδνο καζεκαηηθόο Σδνλ Νάπηεξ βαζίζηεθε ζε έλα αξραίν Ηλδηθό ζύζηεκα ππνινγηζκώλ θαη δεκηνύξγεζε έλα αβάθην κε ξάβδνπο, πνπ έκεηλε ζηελ Ηζηνξία κε ηελ νλνκαζία «Κόθθαια ηνπ Νάπηεξ», επεηδή νη ξάβδνη ηνπ ήηαλ θνθθάιηλεο. Με ηα «θόθθαια» απηά ήηαλ δπλαηόο ν ζρεηηθά εύθνινο ππνινγηζκόο γηλνκέλσλ αιιά θαη πειίθσλ. Ζ κέζνδνο απηή ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο θαη ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ κέρξη θα ηνλ 20 ν αηώλα ζε πνιιέο ρώξεο, εηδηθά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηα «θόθθαια ηνπ Νάπηεξ» έγηλαλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, αξθεηέο βειηηώζεηο, ώζηε λα έρνπλ θαιύηεξε αλαγλσζηκόηεηα θαη λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα άιινπο ππνινγηζκνύο, όπσο π.ρ. γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ελόο αξηζκνύ. Δηθόλα 6: Σα «Κόθθαια» ηνπ Νάπηεξ 17

18 Η κεραλή ηνπ Pascal, 1645 κ.ρ Ο Γάιινο καζεκαηηθόο Μπιεδ Παζθάι 3 (Blaise Pascal) θαηαζθεύαζε ην 1645 ηελ πξώηε αιεζηλή αξηζκνκεραλή, ε νπνία επνλνκάζηεθε Παζθαιίλα (Pascaline). Με ηε κεραλή απηή κπνξνύζε θάπνηνο λα θάλεη (ζρεηηθά) εύθνια καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο. Ζ κεραλή ηνπ Pascal είρε ηξνραιίεο, ηηο νπνίεο, όηαλ πεξηέζηξεθε ν ρξήζηεο εκθάληδαλ ηα απνηειέζκαηα. Ζ κεραλή είρε κηθξέο δηαζηάζεηο θαη κπνξνύζε εύθνια λα ρσξέζεη ζε έλα κηθξό ηξαπέδη. Ο αξρηθόο «ππνινγηζηήο» είρε πέληε γξαλάδηα (κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα θάλεη ππνινγηζκνύο κε ζρεηηθά κηθξνύο αξηζκνύο), αιιά θαηαζθεπάζηεθε θαη ζε παξαιιαγέο κε έμη θαη νθηώ γξαλάδηα. Ζ κεραλή εθηεινύζε δύν πξάμεηο, πξόζζεζε θαη αθαίξεζε. ην επάλσ κέξνο ππήξρε κηα ζεηξά από νδνλησηνύο ηξνρνύο (γξαλάδηα), πνπ ην θαζέλα πεξηείρε ηνπο αξηζκνύο από 0 έσο 9. Ο πξώηνο ηξνρόο ζπκβόιηδε ηηο κνλάδεο, ν δεύηεξνο ηηο δεθάδεο, ν ηξίηνο ηηο εθαηνληάδεο, θ.ν.θ. Δηθόλα 7: Ζ κεραλή ηνπ Pascal 3 Ο Μπιεδ Παζθάι ήηαλ Γάιινο καζεκαηηθόο, θπζηθόο, ζπγγξαθέαο θαη θηιόζνθνο. 18

19 Η κεραλή ηνπ Leibniz, 1674 κ.ρ O Leibniz, ην1674, ηειεηνπνίεζε ηε κεραλή ηνπ Pascal ώζηε λα κπνξεί λα εθηειεί πνιιαπιαζηαζκνύο θαη δηαηξέζεηο. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπ, επηλόεζε ην δπαδηθό αξηζκεηηθό ζύζηεκα πνπ απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ηε βάζε γηα ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ππνινγηζηώλ. Δηθόλα 8: Ζ κεραλή ηνπ Leibniz Η Αλαιπηηθή Μεραλή ηνπ Μπάκπαηδ, 1822 κ.ρ Ο 19 νο αηώλαο ήηαλ ν Αηώλαο ηνπ Αηκνύ, κηα θαη είραλ δεκηνπξγεζεί πάξα πνιιέο κεραλέο πνπ εξγάδνληαλ «απηόκαηα» κε αηκό. Ο Βξεηαλόο καζεκαηηθόο Σζαξιο Μπάκπαηδ (Charles Babbage) ζρεδίαζε κηα απηόκαηε κεραλή, πνπ ζα εξγαδόηαλ κε αηκό θαη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκώλ. Οη ηδέεο ηνπ ήηαλ πνιύ πξσηνπνξηαθέο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο ηερλνινγίαο ηεο επνρήο. Έηζη, ε Αλαιπηηθή Μεραλή ηνπ Μπάκπαηδ έκεηλε κόλν ζηε ζεσξία θαη δελ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο. 19

20 Δηθόλα 9: Ζ Αλαιπηηθή Μεραλή ηνπ Μπάκπαηδ Η κεραλή ηνπ Υόιεξηζ, 1890 κ.ρ Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζπγθέληξσλαλ πάξα πνιινύο αλζξώπνπο πνπ πήγαηλαλ εθεί γηα λα βξνπλ κηα θαιύηεξε δσή. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ε Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. απνθάζηζε λα θάλεη κηα απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. Οη ππεύζπλνη ήζειαλ λα κάζνπλ πόζνπο θαηνίθνπο έρεη ε ρώξα ηνπο. Όκσο, επεηδή ε ρώξα ήηαλ πνιύ κεγάιε, ε δηαδηθαζία απνγξαθήο ήηαλ ηεξάζηηα θαη ηδηαίηεξα ρξνλνβόξα. Γη απηό έθαλαλ έλα δηαγσληζκό γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κεραλήο πνπ ζα δηεπθόιπλε ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπγθεληξώλνληαλ από ηελ απνγξαθή. Ο Υέξκαλ Υόιεξηζ (Herman Hollerith) θαηαζθεύαζε γηα ην δηαγσληζκό κηα κεραλή, κε ηελ νπνία ε Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. θαηάθεξε λα νινθιεξώζεη ηελ απνγξαθή κέζα ζε δύν ρξόληα, ρξόλν ξεθόξ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Ζ κεραλή απηή νλνκάζηεθε Census Tabulator (Σαμηλνκέαο Απνγξαθήο) θαη ήηαλ ε απαξρή γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κεγαιύηεξεο (σο πξηλ ιίγα ρξόληα) εηαηξείαο ππνινγηζηώλ ζηνλ θόζκν, ηεο IBM (International Business Machines). Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, έλα ζηέιερνο ηεο ΗΒΜ ζα δειώζεη: «ηνλ θόζκν ππάξρεη αγνξά κόλν γηα κηζή δσδεθάδα ππνινγηζηέο». 20

21 Δηθόλα 10: Ζ κεραλή ηνπ Υόιεξηζ 2.4 ύγρξνλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 1ε Γεληά Τπνινγηζηώλ ( ) Σν 1946, κεηά ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ρξεηάδνληαλ κηα ζπζθεπή ε νπνία λα βνεζά ηνπο ζηξαηησηηθνύο ζηνπο ππνινγηζκνύο γηα λα βξίζθνπλ ηα όπια ηνπο ην ζηόρν κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα. Γηα πξώηε θνξά δεκηνπξγήζεθε έλα ηεξάζηην κεράλεκα πνπ αληί γηα κεραληθά κέξε ρξεζηκνπνηνύζε ειεθηξνληθέο ιπρλίεο, θαηαζθεπαζκέλεο από ηνλ Λη Νηε Φνξέ (Lee DeForest). Ο πξώηνο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο επνλνκάζηεθε ENIAC. Ο ΔΝΗΑC ήηαλ ηεξάζηηνο ζε κέγεζνο (θαηαιάκβαλε έλαλ νιόθιεξν όξνθν), θαη έπξεπε λα ηνλ ειέγρνπλ ζπλερώο εηδηθνί επηζηήκνλεο. πρλά, επίζεο, θαίγνληαλ νη ιπρλίεο ηνπ θαη έπξεπε λα ηηο αληηθαζηζηνύλ. Αθόκα θαη ν πην ηαπεηλόο ζεκεξηλόο ππνινγηζηήο είλαη ρηιηάδεο θνξέο θαιύηεξνο από ηνλ ENIAC σο πξνο ηηο δπλαηόηεηεο. Ήηαλ, όκσο, ε πξώηε ζνβαξή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 21

22 Δηθόλα 11: Ο ENIAC 2ε Γεληά ηωλ Τπνινγηζηώλ ( ) Σελ πεξίνδν απηή νη ιπρλίεο αληηθαζίζηαληαη από ηξαλδίζηνξ. Οη ειεθηξνληθέο απηέο θαηαζθεπέο (θξπζηαιινηξίνδνη, όπσο ηηο νλνκάδνπλ νη ειεθηξνληθνί), επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία κηθξόηεξσλ θαη ηαρύηεξσλ ππνινγηζηώλ. Σν 1956 ζην Σερλνινγηθό Ηλζηηηνύην ηεο Μαζαρνπζέηεο (Μ.Η.Σ.) θαηαζθεπάζηεθε ν πξώηνο Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο πνπ ιεηηνπξγνύζε κε ηξαλδίζηνξο, ν ΣΥ-0. Δηθόλα 12: Ο πξώηνο Ζ/Τ πνπ ιεηηνπξγνύζε κε ηξαλδίζηνξο, ν ΣΥ-0. 22

23 3ε Γεληά ( ) Σν 1958, ν Σδαθ Κίικππ (Jack Kilby) ηεο εηαηξείαο Texas Instruments θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη θάηη πνπ ζα άιιαδε ηνλ θόζκν ησλ ειεθηξνληθώλ γηα πάληα. Καηαζθεύαζε ην πξώην νινθιεξσκέλν θύθισκα ζπλδπάδνληαο ηξαλδίζηνξο, ππθλσηέο, αληηζηάηεο θαη άιια ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα όια ηνπνζεηεκέλα ζην ίδην θνκκάηη από ππξίηην. Σν δεκηνύξγεκα ηνπ Κίικπη επέηξεςε ζηνπο επηζηήκνλεο λα θαηαζθεπάζνπλ ππνινγηζηέο ηόζν κηθξνύο ώζηε λα κπνξνύκε αθόκε θαη λα ηνπο κεηαθέξνπκε. Υξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, ζε κηα πιεζώξα άιισλ εθαξκνγώλ, όπσο ηειεπηθνηλσλίεο, πνιπκέζα, αθόκε θαη παηρλίδηα. Δηθόλα 13: Ο πξώηνο Ζ/Τ πνπ απνηειείηαη από νινθιεξσκέλν θύθισκα. 23

24 4ε Γεληά ( ζήκεξα) Οη ππνινγηζηέο πνπ έρνπκε ζήκεξα αλήθνπλ ζηελ 4ε Γεληά. Ο θάζε έλαο από απηνύο είλαη εθνδηαζκέλνο κε Δπεμεξγαζηή (CPU), έρεη ηε δηθή ηνπ Μλήκε, κνλάδα απνζήθεπζεο πιεξνθνξηώλ, νζόλε, θαη θάπνην είδνο κέζνπ γηα λα δίλνπκε πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνινγηζηή (πιεθηξνιόγην, πελάθη, πνληίθη θ.ι.π). ύκθσλα κε ην λόκν ηνπ Moore, θάζε 18 πεξίπνπ κήλεο ε ηζρύο ησλ παξαγόκελσλ ππνινγηζηώλ δηπιαζηάδεηαη. Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηό γηαηί έλαο ππνινγηζηήο πνπ αγνξάδεηαη ζήκεξα είλαη (πεξίπνπ) δύν θνξέο ηαρύηεξνο από έλαλ ππνινγηζηή ηεο ίδηαο «θαηεγνξίαο» πνπ αγνξάζηεθε πξηλ ελάκηζε ρξόλν. Δηθόλα 14: ύγρξνλνο Ζ/Τ 24

25 2.5 πλνπηηθά ε ζύληνκε ηζηνξία ηωλ ππνινγηζηώλ (Time Line ) Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows Σα Windows, ζε απηή ηελ έθδνζε, ζηακαηνύλ λα βαζίδνληαη ζην MS-DOS Μαδί, ε Intel θαη ε AMD, αγγίδνπλ ηε ζπρλόηεηα ρξνληζκνύ επεμεξγαζηώλ ηνπ 1 GHz. Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows Millenium, κηα βειηησκέλε έθδνζε ησλ Windows 98 επ' επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ρηιηεηίαο. Δμαθνινπζνύλ λα βαζίδνληαη ζην MS-DOS θαη δελ γλσξίδνπλ επξεία δηάδνζε Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο Itanium παξνπζηάδεηαη σο λέν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ P Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows, πνπ δελ εμαξηώληαη πηα από ην MS-DOS Ο επεμεξγαζηήο AMD Athlon 64 FX-51 απνηειεί ηελ επηινγή ζηελ ζειίδα ηνπ Tom s Hardware σο «ε θαιύηεξε θαηλνηνκία ζηνπο επεμεξγαζηέο γηα ην έηνο 2003» Σν έηνο θαηά ην νπνίν γίλεηαη δπλαηή ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηα 64 bits Γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ πξώησλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ δηπινύ ππξήλα (Dual Core) από ηελ Advanced Micro Devices (AMD) Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνπο πνιιά ππνζρόκελνπο λένπο κηθξνεπεμεξγαζηέο Conroe. 25

26 2007. Παξνπζηάδνληαη από ηελ Microsoft ηα Windows Vista, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ην λέν πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πνπ νλνκάδεηαη Aero Ζ Apple βγάδεη ηελ Mac OS X Snow Leopard (έθδνζε 10.6) Ζ Microsoft βγάδεη ηα Windows 7, πνιύ πην εμειηγκέλε κνξθή Windows από ηα Windows Vista Ζ Microsoft ζηακαηάεη ηελ ππνζηήξημε ηνλ HP θαη ηνλ 7. Δπίζεο βγαδεη ηα Windows 8 θαη

27 Κευάλαιο πζθεπέο θαη ππεξεζίεο ζηελ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία Έλαο επξέσο δηαδεδνκέλνο νξηζκόο ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζην εµόζην ίθαην γηα ηηο ζπζθεπέο Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο είλαη ν αθόινπζνο : «Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν, µέξνο εμνπιηζκνύ ή παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ µκπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί από ην εκπόξην, λα πξνζαξκόζεη ή λα θαηαζθεπάζεη θαηά παξαγγειία θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ή λα βειηηώζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο ησλ αηόκσλ µε εηδηθέο αλάγθεο». Απηόο ν νξηζκόο πεξηιακβάλεη πνιιά ζεκαληηθά επί µέξνπο ζηνηρεία θαη θαζώο πξνηηζέκεζα λα ηνλ ρξεζηµνπνηήζνπµε σο ηνλ επίζεκν νξηζκό ζηελ παξνύζα εξγαζία, ζα πξέπεη λα ηνλ αλαιύζνπκε ζε βάζνο. Καηαξρήλ, ν νξηζκόο πεξηιακβάλεη εκπνξηθέο, ηξνπνπνηεκέλεο ή θαηά παξαγγειία ζπζθεπέο, πνπ απνηεινύλ έλα πνιύ µκεγάιν θάζκα εθαξκνγώλ. Καηά δεύηεξν ιόγσ, ν νξηζκόο δίλεη έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο ησλ αηόκσλ µε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ινηπόλ είλαη ην µκνλαδηθό µκέηξν ηεο επηηπρίαο ησλ εθαξκνγώλ ηεο Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο, γη' απηό ζε όιν ηo θεθάιαην ζα ηνληζηεί ε ζπνπδαηόηεηα ηεο παξνρήο ηερλνινγηώλ πνπ έρνπλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ αηόµσλ. Σέινο, ε έκθαζε δίλεηαη ζην άηνµν µε εηδηθέο αλάγθεο, γεγνλόο πνπ ακβιύλεη ηελ εληύπσζε όηη ε θάζε ηερλνινγηθή εθαξκνγή απνηειεί θάηη µκνλαδηθό: δε ζα πξέπεη πνηέ λα ππάξμνπλ δύν εθαξκνγέο απνιύησο όκνηεο θαζώο νη αλάγθεο θαη νη 27

28 δεμηόηεηεο ηνπ αηόµνπ πνπ εμππεξεηεί ε εθαξκνγή, νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρώξα, είλαη κνλαδηθά. 3.2 Καηεγνξίεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο Τπάξρνπλ ρηιηάδεο πξντόληα ηα νπνία µκπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία. Απηό πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν είλαη λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπκε αλάινγα µε ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο, σο αθνινύζσο: Γλσζηηθέο ή Δθπαηδεπηηθέο ζπζθεπέο, π.ρ. παηρλίδηα ειεγρόκελα µε δηαθόπηεο, Ζ/Τ θαη ινγηζκηθό. πζθεπέο θηλεηηθόηεηαο, π.ρ. αµαμίδηα, scooters, νξζνζηάηεο, νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ εμππεξεηεί ην άηνµν ζηελ θηλεηηθόηεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. πζθεπέο ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, π.ρ. επηθνηλσληαθνί πίλαθεο ή ειεθηξνληθνί πίλαθεο επηθνηλσλίαο (talkers), βνεζήκαηα αθνήο πζθεπέο ειέγρνπ πεξηβάιινληνο, π.ρ. βνεζήκαηα απηόλνκεο δηαβίσζεο, επηθνηλσληαθά βνεζήκαηα, αξρηηεθηνληθέο ηξνπνπνηήζεηο, ηερλνινγίεο ςπραγσγίαο. 28

29 Απηέο νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο µκπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ θνηλέο ζπζθεπέο, αιιά ηππηθά θάζε µηα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αλάγθεο ησλ αηόµσλ. Μεξηθέο θνξέο νη ζπζθεπέο απηέο µπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ή λα παξαθνινπζνύληαη από δηαθνξεηηθνύο εηδηθνύο απνθαηάζηαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο εηδηθόο παηδαγσγόο µκπνξεί ζπρλά λα αμηνινγεί θαη λα δνπιεύεη µε παηρλίδηα ειεγρόκελα µε δηαθόπηεο (switch operated toys) αιιά θαη µε επηπιένλ γλσζηηθέο ή εθπαηδεπηηθέο ζπζθεπέο, έλαο ινγνζεξαπεπηήο ρξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, εξγνζεξαπεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, λνζειεπηέο δνπιεύνπλ µε βνεζήκαηα θαζεκεξηλήο δσήο, αµαμίδηα θαη ζπζθεπέο, µκεραληθνί απνθαηάζηαζεο ή εξγνζεξαπεπηέο δνπιεύνπλ µε ζπζθεπέο ειέγρνπ πεξηβάιινληνο. Με άιια ιόγηα µηα µκεγάιε νκάδα απνθαηάζηαζεο ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο ζηα πιαίζηα ελόο πξνγξάµµαηνο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό επίζεο λα γλσξίδνπκε όηη ζε όιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππάξρνπλ έλαο µκεγάινο αξηζκόο από ζπζθεπέο γηα λα επηιέμνπκε, από πνιύ απιέο έσο εμαηξεηηθά ζύλζεηεο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ζηελ πξνζπάζεηα µαο λα βξνύκε θαη λα επηιέμνπκε απηήλ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ή δεμηόηεηεο ηνπ αηόµνπ ζην νπνίν θαινύκαζηε λα εθαξµόζνπµε ιύζεηο Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο. Ο Βνξεηνακεξηθαληθόο ύιινγνο Μεραληθώλ Απνθαηάζηαζεο (Rehabilitation Engineering Society of North 29

30 America- RESNA 4 ) ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηελ αθόινπζε ιίζηα θαηεγνξηνπνίεζεο γηα ηελ Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία έηζη ώζηε λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηά ην εύξνο θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ ζπζθεπώλ θαη ππεξεζηώλ. Βνεζήκαηα θαζεκεξηλήο δωήο (Aids for Daily Living) Σα βνεζήκαηα απηνεμππεξέηεζεο ζρεδηάδνληαη γηα ρξήζε ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ην ληύζηκν, ε πξνζσπηθή πγηεηλή, ην µαγείξεµα ην θαγεηό. Βνεζήκαηα αθνήο πζθεπέο ε βνεζήκαηα αθνήο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ νη αθνπζηηθέο δπλαηόηεηεο, πεξηιακβάλνπλ αθνπζηηθά, ηειέθσλα θεηκέλνπ, θ.ι.π. πζθεπέο ελαιιαθηηθήο επηθνηλωλίαο Ζ επηθνηλσλία γηα ηνλ άλζξσπν είλαη µηα αλαγθαία ιεηηνπξγία γηα ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπ. Πνιιά παηδηά θαη ελήιηθεο εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία ζε βαζκό πνπ απνθιείεηαη ε εμέιημε ιεηηνπξγηθήο νκηιίαο. Σα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο µπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζπκβνιηθέο γιώζζεο (ΜΑΚΑΣΟΝ, PICS, θ.ι.π.),µε ειεθηξνληθνύο 4 Resna: είλαη ε αξραηόηεξε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε αθηεξσκέλε ζηελ πξνώζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο πξόζβαζεο ζε ηερλνινγηθέο ιύζεηο. 30

31 αιθαβεηηθνύο πίλαθεο, πίλαθεο ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο µε ζύκβνια ή εηθόλεο, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο, θαη ινγηζκηθό ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο. Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Τπάξρεη µηα µκεγάιε πνηθηιία ζηηο ηερλνινγίεο πξόζβαζεο ζε Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή. Σν βιεθάξηζα ησλ µκαηηώλ, ε θίλεζε µε ηα ρέξηα, ε ρξήζε θσλήο, ε θίλεζε ηνπ θεθαιηνύ ή ηνπ ιαηµνύ είλαη µκεξηθέο από ηηο µκεζόδνπο πνπ µκπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε θαη έηζη ηνλ έιεγρν ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Με βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηηο θαηάιιειεο εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο µκπνξεί θάπνηνο λα επηιέμεη ηε ζπζθεπή εηζόδνπ πιεξνθνξηώλ (input device), ηε µκέζνδν επηινγήο (απεπζείαο,µε ζάξσζε) θαη ηηο µκεζόδνπο επηηάρπλζεο ηεο εξγαζίαο (ζπληνκνγξαθίεο, πξόβιεςε θεηκέλνπ). Οη ζπζθεπέο εηζόδνπ πιεξνθνξηώλ µπνξνύλ λα είλαη δηαθόπηεο, εηδηθά πιεθηξνιόγηα, πνληίθηα, trackball, νζόλεο αθήο, ινγηζκηθό ή ζπζθεπέο αλαγλώξηζεο θσλήο, νπηηθά πιεθηξνιόγηα θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο. πζθεπέο εμόδνπ απνηεινύλ νπνηεζδήπνηε πξνζαξκνγέο ρξεηάδνληαη γηα λα επηηεπρζεί πξόζβαζε ζην νπηηθό απνηέιεζκα ζηελ νζόλε όπσο, εθηππσηέο braille, µκεγέζπλζε θεηκέλνπ, ινγηζκηθό ζύλζεζεο θσλήο. ε µκεξηθέο πεξηπηώζεηο ε πξόζβαζε ζην πιεθηξνιόγην µκπνξεί λα εληζρπζεί από απιέο ηξνπνπνηήζεηο όπσο επηθιηλή πιεθηξνιόγηα, βνεζήκαηα θαξπνύ, ηνπνζέηεζε ζπιάθσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ (keyguard), θαιύµµαηα πιεθηξνινγίνπ. 31

32 Βνεζήκαηα όξαζεο (Visual Aids) Γεληθέο µκέζνδνη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε όξαζε πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο αληίζεζεο ζε νπηηθό εξέζηζκα (contrast), ηε µκεγέζπλζε εηθόλσλ, θαη ε ρξήζε νπηηθώλ θαη αθνπζηηθώλ ζπζθεπώλ. πζθεπέο πνπ µπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηελ όξαζε πεξηιακβάλνπλ, νπηηθνύο ή ειεθηξνληθνύο µκεγεζπληέο, ζπζηήκαηα ηειεόξαζεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο γηα αλάγλσζε/γξαθή, µκαγλεηόθσλα, πιεθηξνιόγηα, εθηππσηέο θαη πιηθό ζε Braille, ινγηζκηθό ή ζπζθεπέο αλάγλσζεο θεηκέλνπ από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (ζπλζέηεο θσλήο), ζπζθεπέο θσηναληηγξαθήο πνπ εληζρύνπλ ηελ αληίζεζε ζην θείκελν. Φπραγωγία, Ειεύζεξνο ρξόλνο θαη παηρλίδη Οη ζπζθεπέο Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο γηα ςπραγσγία θαη παηρλίδη πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά, όπσο δσγξαθηθήο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Παηρλίδηα Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο θαη δηαθόπηεο Σν παηρλίδη απνηειεί ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα, βξεθώλ, λεπίσλ θαη παηδηώλ νη ππνζηεξηθηηθέο ζπζθεπέο θαη γηα ην ιόγσ απηό ηα ειεγρόκελα µε δηαθόπηεο παηρλίδηα ππεξεηνύλ έλα δσηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ µε αλαπεξία. Πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά απηά ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο ζην παηρλίδη, λα απηελεξγήζνπλ θαη λα ληώζνπλ όηη ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σα παηρλίδηα απηά µπνξνύλ λα βνεζήζνπλ αθόκα θαη ζηελ απόθηεζε από απηά ηα παηδηά µηα µκεγάιεο πνηθηιίαο θηλεηηθώλ πξνηύπσλ. Σέινο, ην παηρλίδη µε ηα ειεγρόκελα µε δηαθόπηεο παηρλίδηα, βνεζά ζηελ αλάπηπμε 32

33 ησλ δεμηνηήησλ αηηίαο-αηηηαηνύ (cause n effect) θαη ησλ δεμηνηήησλ επηινγήο, πνπ µπνξνύλ λα πξνεηνηκάζνπλ εμαηξεηηθά ην παηδί γηα ρξήζε ζπζθεπώλ επηθνηλσλίαο ή ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Θέζε εξγαζίαο (Positioning) ε µηα ζρνιηθή ηάμε ηα άηνκα µε θηλεηηθέο αλαπεξίεο µκπνξεί λα ρξεηαζηνύλ βνήζεηα ζηε ηνπνζέηεζε ζε ζσζηή ζέζε εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα µκπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ απνηειεζκαηηθά ζην εθπαηδεπηηθό ή νπνηνδήπνηε άιιν θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ. ε γεληθέο γξαµµέο νη ζεξαπεπηέο πξνζπαζνύλ λα επηηύρνπλ µηα ζσζηή, αμηόπηζηε ζέζε εξγαζίαο ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθέο πξνζζήθεο ζην θάζηζκα, εηδηθέο θαξέθιεο, ππνζηεξηθηηθά πιηθά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ ζώκα ζηαζεξό, ζε άλεηε ζέζε. Ζ ζρεδίαζε πξνζαξµνζµέλνπ θαζίζκαηνο είλαη ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε όπνπ, ρξεζηκνπνηώληαο εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκό, ζρεδηάδεηαη θαη ξπζκίδεηαη έλα εμαηνµηθεπµέλν θάζηζκα, µε ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηεο θαιύηεξεο εθηθηήο θαζηζηήο ζέζεο, απνθεύγνληαο ζθειεηηθέο δπζκνξθίεο θαη βειηηώλνληαο ηε ιεηηνπξγηθόηεηα. ε πνιιέο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ε ζρεδίαζε πξνζαξµνζµέλνπ θαζίζκαηνο εληάζζεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηεο Τπνζηεξηθηηθήο Σερλνινγίαο. Απηό πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη όηη ε θαζηζηή ζέζε επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ επηηπρή ρξήζε ηερλνινγηθώλ βνεζεκάησλ. 33

34 Βνεζήκαηα κεηαθνξάο Ζ Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία πεξηιακβάλεη επίζεο µηα ζεηξά βνεζεκάησλ πνπ εληζρύνπλ ηελ απηνλνκία ζηηο πξνζσπηθέο µκεηαθνξέο θαη µκεηαθηλήζεηο όπσο, εηδηθέο ρεηξνιαβέο, πξνζαξκνγέο ζε απηνθίλεηα θ.ι.π. Επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο πζθεπέο πνπ εληζρύνπλ ή εθπαηδεύνπλ ην άηνµν ζε πξνεπαγειµαηηθέο ή επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα µκπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο θαζεκεξηλόηεηα, όπσο ηξνπνπνηήζεηο ζε µεραλήµαηα ή εξγαιεία. 34

35 3.3 Πνηα εξγαιεία δηαζέηεη έλαο ζύγρξνλνο Η/Τ γηα ηα ΑκεΑ; Ζ ρξήζε ησλ Windows είλαη ε πην δηαδεδνκέλε πιένλ ζηελ Διιάδα γηα απηό παξαθάησ ζα δείμσ κεξηθέο επηινγέο πνπ έρεη ν θάζε ππνινγηζηήο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Φίιηξν πιήθηξωλ Σν θίιηξν πιήθηξσλ είλαη κία επηινγή κε ηελ νπνία κπνξνύκε λα παξαβιέςνπκε ηα ζύληνκα παηήκαηα πιήθηξσλ αιιά θαη ηελ επαλάιεςε ραξαθηήξσλ. Δπίζεο κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηνλ ξπζκό επαλάιεςεο ελόο ραξαθηήξα όηαλ παηάκε ην αληίζηνηρν πιήθηξν Δηθόλα 15: Ζ παξαπάλσ εηθόλα δείρλεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ην θίιηξν ησλ πιήθηξσλ 35

36 Αζύγρξνλα πιήθηξα Σα αζύγρξνλα πιήθηξα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηα άηνκα πνπ δπζθνιεύνληαη λα θξαηήζνπλ παηεκέλα δύν ή πεξηζζόηεξα πιήθηξα ηαπηόρξνλα. Όηαλ κηα ζπληόκεπζε απαηηεί έλα ζπλδπαζκό πιήθηξσλ, όπσο CTRL+P, ηα αζύγρξνλα πιήθηξα ζαο επηηξέπνπλ λα πηέδεηε έλα πιήθηξν κεηαβνιήο (CTRL, ALT ή SHIFT) ή ην πιήθηξν κε ην ινγόηππν ησλ Windows θαη απηό λα παξακέλεη ελεξγό κέρξη λα πηέζεηε θάπνην άιιν. Δηθόλα 16: Ζ εηθόλα δείρλεη ηηο ξπζκίζεηο ησλ αζύγρξνλσλ πιήθηξσλ Ελλαιαγή πιήθηξωλ Ζ ελαιιαγή πιήθηξσλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ή γλσζηηθέο εηδηθέο αλάγθεο. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ελαιιαγή πιήθηξσλ, ν ππνινγηζηήο ζαο εθπέκπεη ερεηηθά ζήκαηα όηαλ πηέδνληαη ηα πιήθηξα θιεηδώκαηνο (ACPS LOCK, NUM LOCK ή SCROLL LOCK). Δθπέκπεηαη έλαο δπλαηόο ήρνο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πιήθηξσλ θαη έλαο ρακειόο ήρνο θαηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπο. 36

37 Δηθόλα 17: Ζ παξαπάλσ εηθόλα δείρλεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελαιιαγή ησλ πιήθηξσλ Ρπζκίζεηο νζόλεο Οη επηινγέο ησλ αληηζέζεσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Οη ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ εληόλσλ αληηζέζεσλ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ νξαηόηεηα ηεο νζόλεο κε ελαιιαθηηθνύο ζπλδπαζκνύο ρξσκάησλ. Οξηζκέλνη ζπλδπαζκνί αιιάδνπλ επίζεο ηα κεγέζε γξακκαηνζεηξώλ γηα επθνιόηεξε αλάγλσζε 37

38 Ρπζκίζεηο πνληηθηνύ θαη ζπζθεπώλ θαηάδεημεο Σα πιήθηξα πνληηθηνύ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα άηνκα πνπ δπζθνιεύνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην πνληίθη. Δάλ ζέιεη θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαζώο θαη γηα πεξηήγεζε, κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα πιήθηξα ηνπ πνληηθηνύ ώζηε λα ελεξγνπνηνύληαη παηώληαο ην πιήθηξν NUM LOCK. Δηθόλα 18: Ζ εηθόλα αλαιύεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα πιήθηξα ηνπ πνληηθηνύ 38

39 Μεγεζπληηθόο θαθόο ζηελ νζόλε Ο κεγεζπληηθόο θαθόο είλαη έλα βνεζεηηθό πξόγξακκα εκθάληζεο, πνπ θαζηζηά ηελ νζόλε πην επαλάγλσζηε γηα ηνπο ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Ο κεγεζπληηθόο θαθόο δεκηνπξγεί έλα μερσξηζηό παξάζπξν, ζην νπνίν εκθαλίδεηε ζε κεγέζπλζε έλα ηκήκα ηεο νζόλεο. Μπνξείηε επίζεο λα αιιάμεηε ην ζπλδπαζκό ρξσκάησλ ηνπ παξαζύξνπ κεγέζπλζεο γηα θαζαξόηεξε εηθόλα. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ή λα πξνζαξκόζεηε ην κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ ηνπ κεγεζπληηθνύ θαθνύ ή λα ην ζύξεηε πξνο ηελ άθξε ηεο νζόλεο θαη λα ην ζηαζεξνπνηήζεηε ζε απηήλ ηελ ζέζε. Ο κεγεζπληηθόο θαθόο έρεη ζθνπό λα παξάζρεη έλα ειάρηζην επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε ρξήζηεο κε κηθξά πξνβιήκαηα όξαζεο. Δηθόλα 19: Μεγεζπληηθόο θαθόο 39

40 Οπηηθό πιεθηξνιόγην Σν πιεθηξνιόγην νζόλεο είλαη έλα βνεζεηηθό πξόγξακκα πνπ εκθαλίδεη έλα εηθνληθό πιεθηξνιόγην ζηελ νζόλε θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα πιεθηξνινγνύλ δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα κηαο ζπζθεπήο θαηάδεημεο ή joystick Δηθόλα 20: Οπηηθό πιεθηξνιόγην Οη ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ππεξεζηώλ, ζπζθεπώλ θαη εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θίλεζε απηώλ ησλ αηόκσλ, ελώ ππάξρεη δηαξθήο ζύλδεζε ησλ Ζ/Τ κε ην δηαδίθηπν. Οη εθαξκνγέο ηερλνινγίαο ππνζηήξημεο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 40

41 Συμβουλές Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ νδεγό πξνζβαζηκόηεηαο γηα ηελ δηακόξθσζε θεηκέλνπ, κπάξαο θύιηζεο θαη κεγέζνπο εηθνληδίσλ όπσο επίζεο θαη γηα ηα ρξσκαηηθά πιαίζηα (ην ηειεπηαίν είλαη δηαζέζηκν ζηηο Δπηινγέο Πξνζβαζηκόηεηαο ζηα Βνεζήκαηα Δμαιήςηε ζηνηρεία ηεο νζόλεο πνπ πξνθαινύλ ζύγρπζε όπσο είλαη ηα εηθνλίδηα ή νη κπάξεο εξγαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπάληα ή πνηέ Υξεζηκνπνηείζηε εξγαιεία όπσο ν Μεγεζπληηθόο Φαθόο Καη ν Αθεγεηήο Δληνπίζηε έλα αγλννύκελν δείθηε πνληηθηνύ αληρλεύνληαο ζε κία γσλία ηεο νζόλεο 41

42 Κευάλαιο Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C Ζ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C ++ έρεη κηα ηζηνξία, νπνία μεθηλάεη, πίζσ ζην 1979, όηαλ ν Bjarne Stroustrup 5 είρε μεθίλεζε λα ζπγγξάθεη ην δηδαθηνξηθό ηνπ. Μία από ηηο γιώζζεο πάλσ ζηελ νπνία άξρηζε λα εξγάδεηαη ήηαλ ε Simula, ε νπνία, όπσο ππνδειώλεη ην όλνκα ήηαλ κηα γιώζζα πνπ ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα πξνζνκνηώζεηο. Ζ γιώζζα Simula 67, ε νπνία ήηαλ ε παξαιιαγή ηεο γιώζζαο Stroustrup, ήηαλ πνιύ ρξήζηκε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ, σζηόζν παξέκελε ππεξβνιηθά αξγή. Λίγν αξγόηεξα, άξρηζε λα εξγάδεηαη ζηε «C κε θιάζεηο», ε νπνία, όπσο ππνδειώλεη ην όλνκά ηεο ήηαλ γξαθηό λα γίλεη έλα ππεξζύλνιν ηεο γιώζζαο C. ηόρνο ηνπ ήηαλ λα πξνζζέζεη αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό ζε γιώζζα C, ε νπνία ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη κηα γιώζζα θαιά ζεβαζηή γηα θνξεηόηεηα, ρσξίο λα ζπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ηαρύηεηαο. Σν πξώην C κε θιάζεηο compiler νλνκαδόηαλ Cfront, ην νπνίν πξνέξρεηαη από έλα κεηαγισηηηζηή ηεο C πνπ νλνκάδεηαη cpre. Ήηαλ έλα πξόγξακκα πνπ είρε ζρεδηαζηεί γηα λα κεηαθξάζεη θιάζεηο από ηε C ζε θιάζεηο κε απιό θώδηθα. Έλα κάιινλ ελδηαθέξνλ ζεκείν πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη όηη ην Cfront γξάθηεθε θπξίσο ζε C κε θιάζεηο, θαζηζηώληαο ην έλα απην-hosting κεηαγισηηηζηή. Σν Cfront αξγόηεξα ζα εγθαηαιεηθζεί πεξίπνπ ην 1993, αθνύ θαηέζηε δύζθνιν λα ελζσκαηώζεη λέα ραξαθηεξηζηηθά ζε απηό. Παξ 'όια απηά, ην Cfront είρε ηεξάζηην αληίθηππν ζηηο εθαξκνγέο ησλ κειινληηθώλ κεηαγισηηηζηώλ θαη γηα ηδίσο γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix. Σν 1983, ην όλνκα ηεο γιώζζαο άιιαμε από C ζε C ++. Ο ρεηξηζηήο ζηε γιώζζα C++ είλαη έλαο θνξέαο γηα ηελ αύμεζε κηαο κεηαβιεηήο. Πνιιά λέα ραξαθηεξηζηηθά 5 Stroustrup: έρεη έλα κεηαπηπρηαθό ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ( 1975 ) από ην Παλεπηζηήκην Aarhus, Γαλία, θαη Ph.D. ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ( 1979 ) από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge ηεο Αγγιίαο. 42

43 πξνζηέζεθαλ όιν απηό ην δηάζηεκα, ην πην αμηνζεκείσην από ηα νπνία είλαη νη εηθνληθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ππεξθόξησζε ιεηηνπξγίαο, νη αλαθνξέο κε ην & ζύκβνιν, ην const, (ιέμε-θιεηδί) θαη ζρόιηα κνλήο γξακκήο ρξεζηκνπνηώληαο δύν θαζέηνπο. Σν 1985, ε αλαθνξά Stroustrup ζηελ γιώζζα κε ηίηιν The C ++ Programming Language δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα. Σελ ίδηα ρξνληά, ε C ++ πινπνηήζεθε σο έλα εκπνξηθό πξντόλ. Ζ γιώζζα αθόκε δελ είρε ηππνπνηεζεί επίζεκα, θαζηζηώληαο ην βηβιίν έλα πνιύ ζεκαληηθό ζεκείν αλαθνξάο. 4.2 Η θηινζνθία θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο C Ζ C είλαη κηα κηληκαιηζηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Αλάκεζα ζηνπο ζρεδηαζηηθνύο ζηόρνπο πνπ έπξεπε λα θαιύςεη ε γιώζζα πεξηιακβαλόηαλ ην όηη ζα κπνξνύζε λα κεηαγισηηηζηεί άκεζα κε ηε ρξήζε κεηαγισηηηζηή ελόο πεξάζκαηνο (single-pass compiler), κε άιια ιόγηα, όηη ζα απαηηνύληαλ κόλν έλαο κηθξόο αξηζκόο από εληνιέο ζε γιώζζα κεραλήο γηα θάζε βαζηθό ζηνηρείν ηεο, ρσξίο εθηεηακέλε ππνζηήξημε ζηνλ ρξόλν εθηέιεζεο. Χο απνηέιεζκα, είλαη δπλαηό λα γξαθηεί θώδηθαο ζε C ζε ρακειό επίπεδν πξνγξακκαηηζκνύ κε αθξίβεηα αλάινγε ηεο ζπκβνιηθήο γιώζζαο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε C νξηζκέλεο θνξέο απνθαιείηαη (θαη ρσξίο λα ππάξρεη πάληα αληηπαξάζεζε), «ζπκβνιηθή γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ» («high-level assembly») ή «θνξεηή ζπκβνιηθή γιώζζα» («portable assembly»). Δπίζεο, γίλνληαη αλαθνξέο ζηε C σο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κεζαίνπ επηπέδνπ. ηε C δελ επηβάιιεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηνλ πεγαίν θώδηθα (όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζπλέβαηλε ζηηο αξρηθέο εθδόζεηο ηεο Fortan). Ο πξνγξακκαηηζηήο, ρσξίο λα αγλνεί θπζηθά ην ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο, είλαη ειεύζεξνο λα δώζεη όπνηα κνξθή ζέιεη ζηνλ θώδηθα πνπ γξάθεη (free-format source). Σν ειιεληθό εξσηεκαηηθό (;) ρξεζηκνπνηείηαη σο ηεξκαηηζηήο εληνιώλ (θαη όρη σο δηαρσξηζηήο, όπσο ζηελ 43

44 Pascal, παξαδείγκαηνο ράξηλ) θαη ηα άγθηζηξα ({}) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε εληνιώλ (όπσο ηα begin/end ζηελ Pascal). Αθόκα, ζηε C όινο ν εθηειέζηκνο θώδηθαο πεξηέρεηαη ζε ππνξνπηίλεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη «ζπλαξηήζεηο» (όρη κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ ζπλαξηεζηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ). Οη παξάκεηξνη πεξληνύληαη ζηηο ζπλαξηήζεηο πάληα κε ηηκή (pass-by-value). Σν πέξαζκα κε αλαθνξά (pass-by-reference) γίλεηαη έκκεζα ζηελ νπζία, πεξλώληαο, σο παξακέηξνπο ησλ ζπλαξηήζεσλ, δείθηεο ζηηο κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ ζέινπκε λα αιιάδνπκε ηηο ηηκέο κέζα από ηηο ζπλαξηήζεηο. Ζ C έρεη αθόκα ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Έρεη έλα πνιύ κηθξό ζηαζεξό πιήζνο ιέμεσλ-θιεηδηώλ (keywords), ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα πιήξεο ζύλνιν δνκώλ/εληνιώλ ειέγρνπ ξνήο: for, if/else, while, switch, θαη do/while, go to. Τπάξρεη κόλν έλαο ρώξνο νλνκάησλ (namespace) θαη ηα νλόκαηα (κεηαβιεηώλ, ζπλαξηήζεσλ, θ.η.ι.) πνπ νξίδνληαη από ην ρξήζηε δελ δηαθξίλνληαη κε θάπνην ηξόπν από ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο γιώζζαο. Τπάξρεη έλα κεγάιν πιήζνο αξηζκεηηθώλ θαη ινγηθώλ ηειεζηώλ, όπσο νη: +, +=, ++, -, -=, --, *, *=, /, /=, ==, &, &&,,, ~, θ.ά. ε κία εληνιή κπνξεί λα γίλνπλ παξαπάλσ από κηα εθρσξήζεηο ηηκώλ. Ζ ηηκή πνπ επηζηξέθεη κηα ζπλάξηεζε, κπνξεί λα αγλνεζεί εάλ δελ ρξεηάδεηαη. Ο νξηζκόο ησλ ηύπσλ ησλ κεηαβιεηώλ είλαη ζηαηηθόο θαη απαξαίηεηνο, αιιά γίλνληαη έκκεζεο κεηαηξνπέο από ηε γιώζζα. Γηα παξάδεηγκα, παξαζηάζεηο κε ηύπν ραξαθηήξα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζεκεία πνπ απαηηείηαη αθέξαηνο. Ζ ζύληαμε ησλ δειώζεσλ νλνκάησλ πξνζνκνηάδεη ηελ ρξήζε απηώλ κέζα ζηνλ εθηειέζηκν θώδηθα. Ζ C δελ έρεη εηδηθή ιέμε-θιεηδί γηα ηνλ νξηζκό νλνκάησλ (όπσο είλαη ε "var" ζηελ Pascal, γηα παξάδεηγκα) ή 44

45 ζπλαξηήζεσλ (όπσο ε "function", πάιη ζηελ Pascal). Μηα γξακκή πνπ μεθηλάεη κε ην όλνκα ελόο ηύπνπ, εθιακβάλεηαη ζαλ νξηζκόο κεηαβιεηήο ή ζπλάξηεζεο, αλάινγα κε ηνλ αλ ππάξρνπλ, ή όρη, παξελζέζεηο πνπ πεξηθιείνπλ (ηππηθέο) παξακέηξνπο ζπλάξηεζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη δηθνύο ηνπ ηύπνπο (θαη ζύλζεηνπο), εάλ ην επηζπκεί. Μπνξεί επίζεο λα νξίζεη θαη ηύπνπο εγγξαθώλ (structs ζηε C, records ζε άιιεο γιώζζεο). Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ πίλαθεο, αλ θαη δελ ππάξρεη εηδηθή ιέμε-θιεηδί γηα ηνλ νξηζκό ηνπο (όπσο ην "array" ζηελ Pascal). Ζ δεηθηνδόηεζε ηνπο γίλεηαη κε ρξήζε αγθπιώλ ([]), αλ θαη πνιύ ζπρλά γίλεηαη ρξήζε αξηζκεηηθήο δεηθηώλ. Σν πξώην ζηνηρείν θάζε πίλαθα δεηθηνδνηείηαη πάληα από ην κεδέλ (0). Π.ρ.: Σν ζηνηρείν month[0] είλαη ην πξώην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα month. Σέινο, δελ ππάξρνπλ ηειεζηέο γηα ηελ ζύγθξηζε ή εθρώξεζε πηλάθσλ. Δίλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία απαξηζκήζηκσλ ηύπσλ κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεοθιεηδί "enum", νη νπνίνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όπνπ νη αθέξαηνη θαη αληίζηξνθα. Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ηύπνο γηα αιθαξηζκεηηθά, ηα νπνία παξαδνζηαθά πινπνηνύληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ζαλ πίλαθεο από ραξαθηήξεο, θαη έρνπλ έλαλ κεδεληθό ραξαθηήξα λα ζεκαδεύεη ην ηέινο ηνπο (nullterminated arrays of characters). Δίλαη δπλαηή ε άκεζε πξνζπέιαζε ρακεινύ επηπέδνπ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε δεηθηώλ. Οη ππνξνπηίλεο πνπ δελ επηζηξέθνπλ ηηκή ("procedures" ζε άιιεο γιώζζεο) είλαη ζπλαξηήζεηο πνπ νξίδνληαη λα είλαη ηύπνπ "void" (ςεπδνηύπνο πνπ δείρλεη ηελ απνπζία επηζηξεθόκελεο ηηκήο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα δείθηεο πνπ δελ δείρλνπλ ζε αληηθείκελν ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ). 45

46 Γελ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ ζπλαξηήζεηο κέζα ζε άιιεο ζπλαξηήζεηο (εκθσιηαζκέλεο). Οη δείθηεο ζε ζπλαξηήζεηο θαη δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε πνιπκνξθηζκνύ ζηελ πξάμε. Ο πξνεπεμεξγαζηήο ηεο γιώζζαο επηηξέπεη ηνλ νξηζκό καθξνεληνιώλ, ηελ ζπγρώλεπζε αξρείσλ πεγαίνπ θώδηθα, θαζώο θαη ηελ κεηαγιώηηηζε ππό ζπλζήθεο. Αξρεία πεγαίνπ θώδηθα κπνξνύλ λα κεηαγισηηηζηνύλ ρσξηζηά θαη λα ζπλδεζνύλ καδί, ελώ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο νξαηόηεηαο ζπλαξηήζεσλ θαη κεηαβιεηώλ ζηα άιια αξρεία (πέξα από απηό ζην νπνίν νξίδνληαη) κε ην ραξαθηεξηζκό ηνπο σο "static" ή "extern". Οη πνιύπινθεο ιεηηνπξγίεο, όπσο νη ιεηηνπξγίεο εηζόδνπ/εμόδνπ, ν ρεηξηζκόο ησλ αιθαξηζκεηηθώλ, θαζώο θαη νη καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, έρνπλ αλαηεζεί, κε ζπλεπή ηξόπν, ζηηο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο. Ζ C δελ δηαζέηεη θάπνηεο από ηηο δπλαηόηεηεο λεώηεξσλ γισζζώλ, όπσο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηα αληηθείκελα θαη ηελ ζπιινγή απνξξηκκάησλ (garbage collection). Μέρξη πξόζθαηα, ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ ζαλ κηα ζεηξά δηαδηθαζηώλ, νη νπνίεο ελεξγνύζαλ πάλσ ζηα δεδνκέλα. Μηα δηαδηθαζία, ε ζπλάξηεζε είλαη κηα νκάδα ζπγθεθξηκέλσλ εληνιώλ νη νπνίεο εθηεινύληαη ε κία κεηά ηελ άιιε. Σα δεδνκέλα ήηαλ δηαρσξηζκέλα από ηηο δηαδηθαζίεο, θαη ε ηερληθή ζην πξνγξακκαηηζκό ήηαλ λα παξαθνινπζεί πνηεο ζπλαξηήζεηο θαινύζαλ πνηεο άιιεο ζπλαξηήζεηο, θαη πνηα δεδνκέλα άιιαδαλ. Γηα λα γίλεη εύθνιε ζηελ παξαθνινύζεζε απηή ε θαηάζηαζε ζύγρπζεο, δεκηνπξγήζεθε ν δνκεκέλνο πξαγκαηηζκόο. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ από ην δνκεκέλν πξαγκαηηζκό είλαη ηόζν απιή, όζν ηδέα ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε. 46

47 Έηζη ινηπόλ, παξαθάησ αλαπηύζζεηαη έλα πξόγξακκα, ην νπνίν σθειεί ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη ηδίσο ηνπο θσθνύο ή ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε αθνή. Σν πξόγξακκα δεηάεη λα παηήζνπκε νπνηνδήπνηε γξάκκα ηνπ ειιεληθνύ αιθάβεηνπ θαη εθηππώλεη ην αληίζηνηρν γξάκκα, ζην ζύζηεκα Braille Tν πξόγξακκα έγηλε ζε γιώζζα c++ δηόηη πηζηεύσ είλαη κηα γιώζζα πνπ έρεη δηδαρζεί ζην ηκήκα καο θαηά θόξσλ. Δπίζεο είλαη κία από ηηο πην εύθνιεο γιώζζεο ζηελ ρξήζε ηεο κε πνιιέο επηινγέο θξηηήξην πνπ είλαη έκκεζν γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο ηέηνην πξνγξάκκαηνο. Σέινο ιόγσ ηνπ όηη ζην εληαίν ιύθεην πνπ ηειείσζα δηδάρζεθα πξνγξακκαηηζκό ήηαλ πην εύθνιε ε ρξήζε ηεο c++. Ζ κήηξα απηή πεξηέρεη όια ηα απαξαίηεηα ζύκβνια γηα ηνλ θώδηθα Braille. Πεξηέρεη 43 ζύκβνια, ε πξώηε ηα 25 γξάκκαηα ηνπ Διιεληθνύ αιθάβεηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ην γξάκκα «ο»), ε επόκελε 8 είλαη νη δίθζνγγνη θαη ην ηειηθό 10 είλαη νη αξηζκνί. Κάζε ζύκβνιν παξηζηάλεηαη σο 6 ςεθία, ηα νπνία είλαη νη 6 θύθινη ελόο θώδηθα Braille. Σν 1 αληηπξνζσπεύεη ην κέξνο όπνπ ζα γίλεη πιήξεο θύθινο ελώ ην 0 αληηπξνζσπεύεη ην κέξνο όπνπ ζα ζπληαρζεί κε έλαλ άδεην θύθιν. Σν ζύκβνιν πνπ νλνκάδεηαη πξόζεκα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ νη αξηζκνί πξέπεη λα κεηαθξαζηνύλ ζε Braille θώδηθα. Ζ points2draw κήηξα δείρλεη ηηο ζέζεηο ζηε «κήηξα-ζρέδην», όπνπ ζα πξέπεη λα εθηππσζεί ν θάζε θύθινο. Ζ ιεηηνπξγία findlocationbraille δέρεηαη σο είζνδν ηα γξάκκαηα, κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεη ην γξάκκα / αξηζκό / δίθζνγγν πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα κεηαθξάζεη ζε θώδηθα Braille θαη επηζηξέθεη ην δείθηε ηνπ Braille. Δάλ δελ κπνξεί λα βξεί ην ζύκβνιν, ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη -1. Δάλ ν ρξήζηεο δίλεη πεξηζζόηεξα από 2 γξάκκαηα / ςεθία, δεηνύκε από ηνλ ρξήζηε λα μαλαπξνζπαζήζεη. Ο ρξήζηεο δίλεη αθξηβώο 2 γξάκκαηα, ειέγρνπκε αλ απνηεινύλ κηα ζσζηή δίθζνγγν, αιιηώο δεηάκε γηα άιιε είζνδν. 47

48 Δάλ ν ρξήζηεο δίλεη έλα γξάκκα / αξηζκό παίξλνπκε ηηκή Unicode 6 γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα βξεί ην δείθηε ζην Braille κήηξα, όπνπ ππάξρεη ε κεηάθξαζε Braille. Ο ιόγνο ηεο επηινγήο Unicode είλαη όηη ηα ειιεληθά γξάκκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα δηαδνρηθά εθεί. Σα γξάκκαηα εκθαλίδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο , όπνπ 945 ίζσλ «α» θαη 969 ηζνύηαη κε «σ» θαη ηνπο αξηζκνύο εθπξνζσπνύληαη 33-42, όπνπ 33 ίζσλ «0» θαη 42 ίζνλ «9». Ζ ιεηηνπξγία drawbraille παίξλεη ζαλ είζνδν ην δείθηε ηεο Braille κήηξαο όπνπ ππάξρεη ην ζύκβνιν Braille, θαη αληιεί ην ζύκβνιν ζηελ νζόλε. Δάλ έλαο ρξήζηεο δίλεη έλα γξάκκα / δίθζνγγνο, ζα πξέπεη λα εθηππώζεηε έλα εληαίν ζύκβνιν κε ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα array ΥΑΡ. Ο θώδηθαο πνπ αθνινπζεί εθηππώλεη έλα νξζνγώλην γύξσ από ηνπο θύθινπο Braille. Οη γσλίεο εκθαλίδνληαη κε «+», ελώ νη νξηδόληηεο γξακκέο παξηζηάλνληαη κε πνιιά ζύκβνια '-' θαη νη θάζεηεο γξακκέο κε. Ο εζσηεξηθόο ρώξνο ηνπ ηεηξαγώλνπ γεκίδεη κε έλα γεκάην θύθιν πνπ εθπξνζσπείηαη κε έλα "*" θαη έλα άδεην θύθιν πνπ αληηπξνζσπεύεηαη κε έλα «o» Δάλ έλαο ρξήζηεο δίλεη έλαλ αξηζκό, ζα πξέπεη λα εθηππώζεηε δύν ζύκβνια, έλα πξόηππν πξόζεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ αξηζκό. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα είλαη ηθαλό λα εθηππώλεη θαη λα δηαβάδεη ειιεληθά γξάκκαηα από ηελ θνλζόια. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηηο wstring θαη wchar αληί γηα string θαη char. Ζ ιεηηνπξγία ReadConsoleW δηαβάδεη ηελ εηζαγσγή από ηνλ ρξήζηε θαη ηελ απνζεθεύεη ζηελ ζεηξά πνπ κεηά κεηαβηβάδεηε ζην string. Ζ ιεηηνπξγία WriteConsoleW γξάθεη ην δνζκέλν θείκελν ζηελ θνλζόια. 6 Unicode: ηνπο ππνινγηζηέο, ην δηεζλέο πξόηππν Unicode ζηνρεύεη ζηελ θσδηθνπνίεζε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ πιαλήηε, ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε απνζήθεπζε -ζηε κλήκε ελόο ππνινγηζηήγξαπηνύ θεηκέλνπ όισλ ησλ γισζζώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκβόισλ επηζηεκώλ, όπσο καζεκαηηθά, θπζηθή θηι. Ζ θαζηέξσζε ηνπ Unicode είλαη έλα θηιόδνμν ζρέδην αθνύ ζθνπεύεη λα αληηθαηαζηήζεη όιεο ηηο ππάξρνπζεο θσδηθνπνηήζεηο ζπλόισλ ραξαθηήξσλ, νη νπνίεο έρνπλ πεξηνξηζκνύο πνπ ηηο θαζηζηνύλ πξνβιεκαηηθέο γηα ρξήζε ζε πνιπγισζζηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 48

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Αλάθηεζε δεδνκέλωλ από ηνλ Microsoft SQL Server κε ηελ ρξήζε ηνπ ADO.NET θαη ζρεηηθέο θιάζεηο. SqlConnection θαη SqlConnectionStringBuilder SqlCommand θαη SqlParameter SqlDataReader

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα