ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 1. Συγκρότηση - Σύνθεση της δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης 1. Στον ήµο Λαµιέων θα συγκροτηθεί µε α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου δηµοτική ε ιτρο ή διαβούλευσης, ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την εναρµόνιση των ολιτικών του δήµου µε τις υ άρχουσες και αναδυόµενες ανάγκες των ολιτών. 2. Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης δεν υ ερβαίνει τα δυόµιση έτη. Ειδικά για την ερίοδο , η θητεία της ρώτης δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης δεν θα υ ερβαίνει τα δύο έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 282 αρ. 16 του Ν. 3852/ Η δηµοτική ε ιτρο ή διαβούλευσης α οτελείται α ό 50 µέλη, εκ των ο οίων τριάντα οκτώ (38) θα είναι εκ ρόσω οι φορέων και δώδεκα (12) µέλη θα είναι δηµότες εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της ε ιτρο ής είναι ε ίσης και ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος µε α όφαση δηµάρχου αντιδήµαρχος Οι φορείς της το ικής κοινωνίας, οι ο οίοι εκ ροσω ούνται στην ε ιτρο ή, ρέ ει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν αράρτηµα εντός των διοικητικών ορίων του δήµου και να εµ ί τουν σε µία τουλάχιστον α ό τις εξής κατηγορίες: α) το ικοί εµ ορικοί και ε αγγελµατικοί σύλλογοι και οργανώσεις β) ε ιστηµονικοί σύλλογοι και φορείς γ) το ικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών δ) σύλλογοι εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του ρόσω α ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων στ) το ικά συµβούλια νέων ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς η) ολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι θ) σύλλογοι και φορείς ροστασίας του εριβάλλοντος ι) θρησκευτικοί και νευµατικοί σύλλογοι και φορείς ια) ιδρύµατα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόµων µε ειδικές ανάγκες ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, λοι ές κινήσεις ολιτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των ολιτών. Οι φορείς αυτοί ρέ ει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν ανα τύξει συναφή µε το αντικείµενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία ενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος ριν α ό την είσοδό τους στην ε ιτρο ή διαβούλευσης. 5. Η συµµετοχή στην ε ιτρο ή είναι εθελοντική και άµισθη. Άρθρο 2. Ορισµός µελών 1. Η ε ιλογή των µελών γίνεται στην βάση της ευρύτερης δυνατής εκ ροσώ ησης των θεµατικών αντικειµένων ροκειµένου για φορείς και της αναλογικής εκ ροσώ ησης γεωγραφικών εριοχών, ροκειµένου για δηµότες. εν µ ορούν να ε ιλεγούν ως µέλη της ε ιτρο ής διαβούλευσης, λην του ροέδρου, αιρετοί του δήµου, της οικείας εριφέρειας ή µέλη των διοικήσεων νοµικών ροσώ ων του δήµου ή της οικείας εριφέρειας. 2. Για κάθε τακτικό µέλος της ε ιτρο ής, είτε αυτό εκ ροσω εί φορέα ή κατηγορία φορέων είτε µια δηµοτική ενότητα (δηµοτικό διαµέρισµα, ενορία, δηµοτική κοινότητα ή το ική κοινότητα), ορίζεται ένα (1) ανα ληρωµατικό µέλος. Η ιδιότητα του τακτικού ή ανα ληρωµατικού µέλους ισχύει α ό την στιγµή της α οδοχής της α ό τα συγκεκριµένα ρόσω α.

2 3. Ο ορισµός των τακτικών και ανα ληρωµατικών µελών µεταξύ των εκ ροσώ ων των φορέων γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: α. Το ροεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου, συνε ικουρούµενο α ό τις δηµοτικές υ ηρεσίες, ροσκαλεί µε κάθε ρόσφορο µέσο όλους τους φορείς της το ικής κοινωνίας, οι ο οίοι εµ ί τουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου 1, αραγρ. 4, ό ως εκδηλώσουν εντός έντε (5) ηµερών το ενδιαφέρον τους για την συµµετοχή και εκ ροσώ ησή τους στην ε ιτρο ή διαβούλευσης. β. Για τον σκο ό αυτό, οι ενδιαφερόµενοι φορείς καταθέτουν στο ροεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου τα αναγκαία α οδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας, καθώς και το όνοµα του τακτικού και ανα ληρωµατικού εκ ροσώ ου τους στην ε ιτρο ή, υ οδεικνύοντας ταυτοχρόνως και την κατηγορία στην ο οία εµ ί τουν. Με ευθύνη του ροέδρου, αυτά ελέγχονται και καταρτίζεται ο ίνακας των υ οψηφίων µελών της ε ιτρο ής κατά κατηγορία φορέων. γ. Εάν οι αιτηθέντες φορείς ου ληρούν τις ροϋ οθέσεις δεν υ ερβαίνουν συνολικά τον µέγιστο ληθικό αριθµό φορέων στην ε ιτρο ή 2, τότε όλοι οι εκ ρόσω οί τους γίνονται δεκτοί ως τακτικά µέλη. δ. Εάν τους υ ερβαίνουν, ο ορισµός των εκ ροσώ ων τους γίνεται µε κριτήρια αφενός διασφάλισης της εκ ροσώ ησης κάθε κατηγορίας φορέων µε ένα τουλάχιστον άτοµο και αφετέρου αναλογικής κατανοµής των υ ολοί ων θέσεων βάσει του λήθους κάθε κατηγορίας φορέων στο σύνολο του δήµου. Η διαδικασία ου ακολουθείται στην ερί τωση αυτή είναι η ακόλουθη: 1. Αρχικά υ ολογίζεται ο συντελεστής συµµετοχής κάθε κατηγορίας φορέων στην ε ιτρο ή ως το ηλίκο της διαίρεσης του ληθικού αριθµού των φορέων ανά κατηγορία µε τον συνολικό αριθµό των φορέων του δήµου, οι ο οίοι είναι υ οψηφία µέλη. Ακολούθως, ολλα λασιάζοντας τον συντελεστή αυτό µε τον µέγιστο αριθµό των φορέων στην ε ιτρο ή διαβούλευσης ( ου είναι 37), ροκύ τει το α όλυτο λήθος των εκ ροσώ ων φορέων ανά κατηγορία ου θα είναι µέλη της ε ιτρο ής. Σε ερί τωση ου το άθροισµα των ακέραιων µερών των γινοµένων είναι µικρότερο του τριάντα ε τά (37), η τελική κατανοµή γίνεται εξασφαλίζοντας αρχικά την ύ αρξη εκ ροσώ ου α ό κάθε κατηγορία και ακολούθως λαµβάνοντας υ όψη τα µεγαλύτερα δεκαδικά µέρη των γινοµένων εδοµένου λέον του λήθους των εκ ροσώ ων ανά κατηγορία φορέων, οι υ οψήφιοι φορείς ανά κατηγορία (ή τυχόν δευτεροβάθµιο όργανό τους) ε ιλέγουν εντός δύο ηµερών µόνοι τους τα τακτικά και ανα ληρωµατικά µέλη ου θα τους εκ ροσω ήσουν και ανακοινώνουν την ε ιλογή τους στον ρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Αν κά οιος εκ των φορέων αυτών δηλώσει στο ροεδρείο ότι διαφωνεί µε την διαδικασία ου θα ε ιλέξουν οι υ όλοι οι φορείς της κατηγορίας του για την µεταξύ τους ε ιλογή των εκ ροσώ ων τους, τότε ο ρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου διενεργεί δηµόσια κλήρωση, α ό την ο οία ροκύ τουν τα τακτικά και ανα ληρωµατικά µέλη των κατηγοριών ου δεν όρισαν εκ ροσώ ους. Ο ορισµός των τακτικών και ανα ληρωµατικών µελών µεταξύ των δηµοτών γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: α. Ο αριθµός των δηµοτών - µελών της ε ιτρο ής υ ολογίζεται, µέχρι συµ ληρώσεως του µέγιστου δυνατού αριθµού τους (12), διαιρώντας τον αριθµό των εκ ροσώ ων φορέων - µελών διά του τρία (3) και στρογγυλο οιώντας στο ήµισυ της µονάδας, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία. β. Αρχικά υ ολογίζεται ο συντελεστής συµµετοχής της κάθε γεωγραφικής εριοχής (δηµοτικό διαµέρισµα, ενορία, δηµοτική κοινότητα ή το ική κοινότητα) µε βάση τον αριθµό των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους κατά τις τελευταίες εκλογές. Πολλα λασιάζοντας αυτούς τους συντελεστές συµµετοχής µε τον αριθµό των δηµοτών - µελών ου ροέκυψε α ό το ροηγούµενο εδάφιο 4.α, ροκύ τει η κατανοµή των µελών κατά εριοχή, κατ' αναλογία µε τα ροβλε όµενα στην αράγραφο 3.δ.1 του αρόντος άρθρου.

3 γ. Το ροεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου διενεργεί εν συνεχεία κλήρωση µεταξύ των ατόµων ου είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κάθε δηµοτικού διαµερίσµατος, ενορίας και δηµοτικής ή το ικής κοινότητας. δ. Με βάση την σειρά κλήρωσης κατά εριοχή, συντάσσεται ένας κατάλογος ατόµων, τα ο οία, εντός δύο (2) ηµερών και µε ευθύνη του ροεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου, ενηµερώνονται και γνωστο οιούν την ρόθεσή τους να α οδεχθούν ή µη την ιδιότητα του µέλους της ε ιτρο ής. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται όταν καλυφθούν όλες οι ροβλε όµενες θέσεις της ε ιτρο ής ή όταν εξαντληθεί το σύνολο του αριθµού των κληρωθέντων 4. Στην τελευταία ερί τωση, οι κενές θέσεις της ε ιτρο ής δεν συµ ληρώνονται. Ένα αράδειγµα του τρό ου υ ολογισµού του ανά κατηγορία αριθµού φορέων υ άρχει στο Παράρτηµα ου συνοδεύει τον αρόντα κανονισµό. Για τον σκο ό αυτό είναι καλό το λήθος των κληρωθέντων να είναι τρι λάσιο ή τετρα λάσιο των ροβλε οµένων θέσεων της ε ιτρο ής. 5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, µε ευθύνη του ροεδρείου καταρτίζεται ο τελικός κατάλογος των µελών της ε ιτρο ής, ε ικυρώνεται α ό το δηµοτικό συµβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης και του δήµου. 6. Προκειµένου να διευκολύνεται η συµµετοχή ερισσότερων ολιτών και η έκφραση διαφορετικών α όψεων, τα µέλη της ε ιτρο ής δεν µ ορούν να θητεύσουν σε ερισσότερες α ό δύο διαδοχικές θητείες. 7. Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ε ιλογής του αρόντος άρθρου αρευρίσκονται τα µέλη του ροεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου και εκ ρόσω οι α ό όλες τις αρατάξεις, καθώς και τυχόν ενδιαφερόµενοι ολίτες. Άρθρο 3. Έργο - Αρµοδιότητες 1. Το έργο της ε ιτρο ής υ ηρετεί τους σκο ούς του νέου θεσµού της δηµοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο λαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, ό ως αυτές εριγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης. 2. Ειδικότερα, η ε ιτρο ή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα ανα τυξιακά ρογράµµατα και τα ρογράµµατα δράσης του δήµου, το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα και το τεχνικό ρόγραµµα του δήµου. β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου το ικού ενδιαφέροντος, ου αρα έµ ονται σε αυτή α ό το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο. γ) Εξετάζει τα το ικά ροβλήµατα και τις ανα τυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυ ώνει γνώµη για την ε ίλυση των ροβληµάτων και την αξιο οίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) ιατυ ώνει αρατηρήσεις ε ί του εριεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα α οφάσεων, οι ο οίες εκδίδονται στο λαίσιο του άρθρου 79 του Κ..Κ. Άρθρο 4. Σύγκληση της δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης 1. Των εργασιών της ε ιτρο ής ροεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος ου ορίζει ο δήµαρχος µε α όφασή του, η ο οία δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του δήµου. 2. Η δηµοτική ε ιτρο ή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά α ό ρόσκληση του ροέδρου της: α) υ οχρεωτικά µια φορά το χρόνο, ριν α ό τη σύνταξη των ροσχεδίων του ροϋ ολογισµού και του ετήσιου ρογράµµατος δράσης, β) τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες, για άλλα θέµατα ου έχουν τεθεί υ ό διαβούλευση α ό το ηµοτικό συµβούλιο και την ηµοτική Αρχή και εισάγονται στην ε ιτρο ή ρος συζήτηση και γνωµοδότηση,

4 γ) ό οτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της µε γρα τή αίτηση, ό ου αναφέρονται τα ρος συζήτηση θέµατα και τα µέλη της ε ιτρο ής, ου υ έβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέµατα, δ) ό οτε υ άρχουν κατε είγουσες ερι τώσεις, οι ο οίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της ε ιτρο ής. 3. Η ρόσκληση κοινο οιείται στα µέλη της ε ιτρο ής (τακτικά και ανα ληρωµατικά) µε έντυ ο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο ρόσφορο µέσο, ε τά (7) εργάσιµες ηµέρες ριν τη συνεδρίαση. Περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον τό ο, την ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται α ό εισηγήσεις ε ί των υ ό συζήτηση θεµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του αρόντος κανονισµού. Η ρόσκληση δηµοσιεύεται ε ίσης στην ιστοσελίδα του δήµου και της διαβούλευσης. 4. Στις κατε είγουσες ερι τώσεις η ρόσκληση µ ορεί να γνωστο οιηθεί ή να ε ιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν α ό τη συζήτηση, η ε ιτρο ή α οφαίνεται για το κατε είγον των θεµάτων. 5. Σε ερί τωση α ουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για την συµµετοχή του σε ρογραµµατισµένη συνεδρίαση, οφείλει να ενηµερώσει έγκαιρα τον ρόεδρο της ε ιτρο ής, ροκειµένου να ροσκληθεί καινά συµµετάσχει το ανα ληρωµατικό µέλος. 6. Στις συνεδριάσεις της ε ιτρο ής είναι δυνατό να καλούνται να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου και οι εξής: ο ρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, οι ε ικεφαλής των δηµοτικών αρατάξεων ου εκ ροσω ούνται στο δηµοτικό συµβούλιο και κατά ερί τωση, εκ ρόσω οι αρµόδιων κρατικών και εριφερειακών αρχών, καθώς και εκ ρόσω οι το ικών οργανώσεων ολιτικών κοµµάτων. 7. Ένα θέµα µ ορεί να ε ανεισαχθεί στην ε ιτρο ή ρος συζήτηση αφού αρέλθουν έξι (6)µήνες τουλάχιστον α ό την ολοκλήρωση της διαδικασίας την ροηγούµενη φορά ου το θέµα αυτό τέθηκε σε διαβούλευση. Άρθρο 5. Τό ος συνεδρίασης - Α αρτία - ικαιώµατα και υ οχρεώσεις µελών - ηµοσιότητα 1. Οι συνεδριάσεις της ε ιτρο ής διαβούλευσης είναι δηµόσιες και ραγµατο οιούνται στο κτίριο, ου βρίσκεται ε ί της οδού εντός των ορίων του δήµου. 2. Είναι όµως δυνατό η ε ιτρο ή διαβούλευσης να α οφασίσει, µε εισήγηση του ροέδρου της και λειοψηφία του συνόλου των µελών της, την διεξαγωγή κά οιων συνεδριάσεών της σε διαφορετικές εριοχές του δήµου ή σε άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε ερίσταση, οίκηµα εντός των ορίων του δήµου. 3. Η δηµοτική ε ιτρο ή διαβούλευσης συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει α αρτία. Προϋ όθεση της α αρτίας είναι να έχουν κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα µέλη του οργάνου για να µετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η µη έγκαιρη κλήση θερα εύονται µόνον µε την ροσέλευση και τη συµµετοχή στη συνεδρίαση του µη κληθέντος. 4. Η δηµοτική ε ιτρο ή διαβούλευσης έχει α αρτία όταν τα αρόντα είναι ερισσότερα α ό τα α όντα µέλη της. 5. Σε ερί τωση έλλειψης α αρτίας, η συνεδρίαση ε αναλαµβάνεται την αµέσως ε όµενη εργάσιµη ηµέρα, ο ότε θεωρείται σε κάθε ερί τωση ότι υφίσταται α αρτία. 6. Ο ρόεδρος της δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της, τις ο οίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαµβάνει όλα τα α αραίτητα µέτρα για την οµαλή διεξαγωγή της. Έχει ε ίσης την ευθύνη τήρησης των ρακτικών των συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη αράλειψη του ροέδρου να συγκαλέσει για δύο (2) συνεχόµενες φορές την ε ιτρο ή διαβούλευσης α οτελεί σοβαρή αράλειψη καθήκοντος. Τον ρόεδρο είναι δυνατό να ε ικουρεί στα καθήκοντά του τριµελής γραµµατεία ου εκλέγεται α ό τα µέλη της ε ιτρο ής. 7. Τα µέλη της ε ιτρο ής οφείλουν να συµβάλλουν στην ε ιτυχία του σκο ού της ε ιτρο ής διαβούλευσης και να µετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της ε ιτρο ής, όσο και στις

5 διαδικασίες ου ροηγούνται αυτής. Σε ερί τωση αδικαιολόγητης α ουσίας τακτικού µέλους α ό τρεις (3) συνεδριάσεις της ε ιτρο ής διαβούλευσης ενηµερώνεται το ηµοτικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος του ο οίου ροβαίνει στην αντικατάστασή του µε ανα ληρωµατικό µέλος, µε σχετική ράξη. Αν ρόκειται για τακτικό µέλος, θα ρέ ει η α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου να είναι µε λειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των µελών του. 8. Τα µέλη της ε ιτρο ής οφείλουν να συµ εριφέρονται µε ευ ρέ εια και σεβασµό ρος τους άλλους στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη ερί τωση, ο ρόεδρος καλεί τον εκτρε όµενο να ανακαλέσει και, σε ερί τωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο. 9. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της κατά συνείδηση γνώµης και ψήφου. ικαιούνται ε ίσης ρόσβασης στα ρακτικά και τα υλικά των ροηγούµενων συνεδριάσεων, των έως τότε φάσεων της διαδικασίας διαβούλευσης, αλλά και σχετικών α οφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου. 10. Η λειτουργία της ε ιτρο ής διαβούλευσης έχει δηµόσιο χαρακτήρα, ανάλογο µε εκείνο του δηµοτικού συµβουλίου. Ο ρόεδρος της ε ιτρο ής µ ορεί να δίνει τον λόγο σε αριστάµενους, ιδίως εάν ρόκειται για εκ ροσώ ους φορέων και δηµότες ου έχουν συµµετάσχει σε οµάδες εργασίας της διαβούλευσης. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται µε δική τους φροντίδα α ό την ανάρτηση της ρόσκλησης στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης και του δήµου. 11. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της ε ιτρο ής, οι αρευρισκόµενοι στο ακροατήριο δεν ε ιτρέ εται να δυσχεραίνουν ή να αρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες ερι τώσεις, ο ρόεδρος µ ορεί κατό ιν συστάσεως να α οβάλλει ο οιονδή οτε διαταράσσει ή αρακωλύει την συνεδρίαση ή ακόµη και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας α ό το ακροατήριο ή την διακο ή της συνεδρίασης. 12. Τέλος, αρέχονται διευκολύνσεις στους δηµοσιογράφους και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Άρθρο 6. ιαδικασία λειτουργίας -Λήψη α οφάσεων 1. Στην διάθεση της ε ιτρο ής τίθενται σύντοµες εισηγήσεις και άλλα υλικά τεκµηρίωσης. Οι σύντοµες εισηγήσεις, τις ο οίες κάνουν µέλη της ε ιτρο ής ου ορίζονται α ό τον ρόεδρό της ή µέλη του διαβιβάζοντος οργάνου (δηµοτικό συµβούλιο, δηµοτικές ε ιτρο ές, συµβούλια δηµοτικών ή το ικών κοινοτήτων), αναφέρονται στο σκε τικό του εισαγόµενου ζητήµατος, στη διαδικασία διαβούλευσης ου ακολουθήθηκε και στις διαφορετικές α όψεις ου εκφράστηκαν. 2. Τα λοι ά υλικά τεκµηρίωσης εριλαµβάνουν αράγωγα οµάδων εργασίας µελών της ε ιτρο ής, αρατηρήσεις δηµοτών ή κατοίκων σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σχετικές µελέτες κλ. Τα υλικά αυτά είτε έχουν ροκύψει α ό ροηγούµενες διαδικασίες διαβούλευσης είτε διαβιβάζονται α ' ευθείας α ό το δηµοτικό συµβούλιο και την δηµοτική αρχή, ως σχέδια ρος εξέταση και διερεύνηση. 3. Η ε ιτρο ή διατυ ώνει τη γνώµη της µετά α ό σχετική συζήτηση µεταξύ των µελών της, τα ο οία τάσσονται υ έρ µίας ή άλλης διαµορφωθείσας εισήγησης συνολικά και το οθετούνται υ έρ ή κατά των ροταθεισών τρο ο οιήσεων ή ροσθηκών. 4. Οι α οφάσεις της ε ιτρο ής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την ο οία καλούνται τα µέλη της ονοµαστικά και τάσσονται υ έρ ή κατά. Γνωµοδοτήσεις ή άλλες α οφάσεις της ε ιτρο ής, ου λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία ό ου δεν το ε ιτάσσει ο νόµος, είναι άκυρες. 5. Τα µέλη της ε ιτρο ής έχουν το δικαίωµα να θέσουν ζήτηµα διαδικασίας, εάν ιστεύουν ότι υ άρχει ζήτηµα ληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων ου αρουσιάζονται στην ε ιτρο ή ή εάν, κατά την γνώµη τους, αραβιάζεται ο κανονισµός λειτουργίας α ό τον ρόεδρο ή άλλο µέλος της ε ιτρο ής. Ε ' αυτού καλείται να α οφανθεί η ίδια η ε ιτρο ή, αµελλητί και χωρίς εκτεταµένες αγορεύσεις.

6 Άρθρο 7. Πρακτικά συνεδριάσεων - ηµοσιότητα α οφάσεων 1. Στη συνεδρίαση της δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης, ό ως και στην ερί τωση µαταίωσής της, τηρούνται ρακτικά. Στα ρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώµες ου διατυ ώνονται, οι ψηφοφορίες, οι α οφάσεις και οι µειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέµα. 2. Τα ρακτικά τηρούνται συνο τικά µε τη βοήθεια δηµοτικού υ αλλήλου ου ορίζεται για τον σκο ό αυτό ως " ρακτικογράφος". Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνο τικά ρακτικά διαβάζονται και, κατό ιν τυχόν διορθώσεων, υ ογράφονται α ό όλα τα µέλη ου µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υ ογραφής α ό µέλος της ε ιτρο ής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα ρακτικά, αφού ροηγουµένως το αρνηθέν να υ ογράψει µέλος καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η µη υ ογραφή των ρακτικών δεν ε ηρεάζει το κύρος της α όφασης. Τα ρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εντός τριών εργάσιµων ηµερών και µε τη φροντίδα του ροέδρου της ε ιτρο ής στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του δήµου. 3. Είναι ε ίσης δυνατόν οι συνεδριάσεις της ε ιτρο ής να καταγράφονται µε την βοήθεια συσκευής µαγνητοφώνησης ή βιντεοσκό ησης και κατό ιν να αναρτώνται ως ψηφιακά αρχεία στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης. Άρθρο 8. Υ οστήριξη δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης 1. Ο ήµος και στα λαίσια του Οργανισµού Εσωτερικής Υ ηρεσίας, αρέχει διοικητική και γραµµατειακή υ οστήριξη του έργου της ε ιτρο ής και της όλης διαδικασίας διαβούλευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες: ροετοιµασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση ρακτικών, αραγωγή, διεκ εραίωση, διαχείριση και δηµοσιο οίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου α οφάσεων ε ιτρο ής, ροετοιµασία ρο αρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση ρωτοκόλλου κλ. 2. Η αρµόδια δηµοτική υ ηρεσία ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ολίτες για τον σκο ό και τα θέµατα της διαβούλευσης και για τις εργασίες της ε ιτρο ής, είτε µέσω της ιστοσελίδας διαβούλευσης είτε ροφορικά. Σε ερί τωση ου ολίτες καταθέτουν γρα τές αναφορές και ερωτήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες της ε ιτρο ής, τα ροωθεί στον ρόεδρό της και φροντίζει ώστε οι α αντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30) ηµερών. 3. Η δηµοτική αρχή δύναται να αραχωρήσει στην ε ιτρο ή γραφείο ή άλλους χώρους σε κτίριο της έδρας του δήµου για την α οτελεσµατική λειτουργία της ε ιτρο ής. Άρθρο 9. Ισχύς - Τρο ο οίηση κανονισµού 1. Η ισχύς του αρόντος κανονισµού αρχίζει α ό την ψήφισή του α ό το δηµοτικό συµβούλιο. Στα θέµατα, ου δεν ρυθµίζονται α ό αυτόν εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.3852/2010, ό ως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του κανονισµού λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη. 2. Η τρο ο οίηση του αρόντος κανονισµού γίνεται κατό ιν α οφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου, ου λαµβάνεται µε λειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Α) Συγκροτεί ηµοτική Ε ιτρο ή ιαβούλευσης α οτελούµενη α ό τους κάτωθι:

7 Γεώργιο Κοτρωνιά ήµαρχο (Πρόεδρο ηµοτικής Ε ιτρο ής ιαβούλευσης) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘ/ ΑΣ 2. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΦΘ/ ΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ 6) ΚΥΡΟ ΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ (.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ) ΚΟΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΛ. ΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ) 4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΘΩΝΟΣ 15) 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΜΥΡΜΗ ΟΝΩΝ 7 ) ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 6. ΓΕΩΤΕ ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΓΕΙΑ) 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 9) 8. ΠΑΜΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5) 9. ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. (ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 12) 10. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ (ΕΣΛΙΝ 19) 11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2-4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 12. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (3 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ) 13. Α Ε Υ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΕΛ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 22) 14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΦΛΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΛ. ΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ) ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΟ ΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΑΝΤΖΗΜΠΥΡΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ Κ. ΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8 ΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ 15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ 16. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΑΛ 17. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ ΝΕΩΝ 18. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΛΑΣΠΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΡΑΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ) ΡΟΖΗΣ ΘΩΜΑΣ (Γ.ΠΛΑΤΗ 43) ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΠΟΠΗ (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 ΠΑΡ 12 ΠΑΓΚΡΑΤΙ) ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΕΩΝΙ ΟΥ 24) 19. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘ/ ΑΣ 20. ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΣΟΣ ΣΤΑΜΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1) 21. ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1 Α) 22. ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΝΑΓΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΘΩΝΟΣ 33) 23. ΕΦΕ ΡΟΙ ΚΑΤΑ ΡΟΜΕΙΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 19) 24. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΘ/ ΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ) 25. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΙΑΝΕΣ ΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ) 26. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ (Τ.Κ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ) 27. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΝΤΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ) ΤΗΛ.: Μεταξά 11-Ροδίτσα ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 77) ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΝ ΡΙΑΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ 28. ΤΑΚ ΒΟΛΕΥ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΣΛΙΝ 16) ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ( ) 29. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΣΦ ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΘΩΝΟΣ 1) ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΕΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11) ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 31. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

9 ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΛΕΩΝΙ ΟΥ 11) ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 32. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΜΥΡΜΗ ΟΝΩΝ 7) 33. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΜΕΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ (ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 1) 34. ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ( ΙΑΚΟΥ 24) 35. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ ΟΥ 24) 36. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΡΙΚΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ( ) (ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ 4) 37. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / (ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 12) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΗΜΟΤΩΝ 38. ΤΣΙΓΑΡΙ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ 39. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 40. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42. ΒΕΛΛΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ 43. ΝΕΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ 45. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 46. ΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 48. ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 49. ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ΜΥΛΩΝ 15 Α) Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής ε ιτρο ής ιαβούλευσης δεν υ ερβαίνει τα δυόµιση έτη. Ειδικά για την ερίοδο , η θητεία της ρώτης δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης δεν θα υ ερβαίνει τα δύο έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 282 αρ. 16 του Ν. 3852/2010.

10

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Το καταστατικό του α ό 4 εκεµβρίου 1999 ιδρυθέντος αθλητικού σωµατείου µε την ε ωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα