Κατηγορίες της επαναστατικής στρατιωτικής πολιτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατηγορίες της επαναστατικής στρατιωτικής πολιτικής"

Transcript

1 T. Derbent Κατηγορίες της επαναστατικής στρατιωτικής πολιτικής Διάλεξη που παρουςιάςτηκε ςτο πλαίςιο των μαθημάτων του Bloc Marxiste-Léniniste ςτισ 3 και 10 Απρίλη 2006 «Αληθεύει ότι ενίοτε στρατιωτικοί, υπερβάλλοντας όσον αφορά τη σχετική μαλθακότητα της νόησης αμελούν να τη χρησιμοποιούν» Στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ, 1936 [1. Εισαγωγή] Αγαπθτοί ςφντροφοι, «Η μελέτη των βιβλίων είναι ένας τρόπος μάθησης: η εφαρμογή αυτών που μάθαμε είναι ένας άλλος σημαντικότερος. ( ) Η βασική μας μέθοδος είναι να μαθαίνουμε να πολεμάμε πολεμώντας». Μάο Τσε Τουνγκ, 1936 Ο Λουδοβίκοσ 14 οσ ηιτθςε να χαραχτεί ςτα κανόνια του: «ο ζςχατοσ λόγοσ των βαςιλζων». Κάκε ςχζδιο κοινωνικισ επανάςταςθσ κα πρζπει να περιμζνει τθν ανάκυψθ του ηθτιματοσ τθσ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ με τισ δυνάμεισ τθσ εξουςίασ και τθσ αντίδραςθσ. Θ αναβολι αυτοφ του ερωτιματοσ, λζγοντασ ότι «δεν ζχει ζρκει ακόμα ο καιρόσ» τθσ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ, προτάςςει επιλογζσ (πολιτικζσ, ςτρατθγικζσ, οργανωτικζσ) που ενζχουν τον κίνδυνο, όταν «κα ζχει ζρκει ο καιρόσ» τθσ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ, να καταςτιςουν τισ επαναςτατικζσ δυνάμεισ μαλκακζσ και ευάλωτεσ, να τουσ δϊςουν εντελϊσ ανεπαρκι χαρακτθριςτικά και τζλοσ να τισ οδθγιςουν ςτθν ιττα. Οι επαναςτατικζσ, υποτίκεται, οργανϊςεισ που αρνοφνται να επεξεργαςτοφν μια ςτρατιωτικι πολιτικι πριν τεκεί ςτθν πράξθ το ηιτθμα τθσ ςφγκρουςθσ, δεν αποτελοφν επαναςτατικζσ δυνάμεισ. υμπεριφζρονται εκ προοιμίου ςαν νεκροκάφτεσ τθσ επανάςταςθσ, επιςτάτεσ ςταδίων και νεκροταφείων 1. Σο κζμα αυτισ τθσ διάλεξθσ είναι λοιπόν θ επαναςτατικι ςτρατιωτικι πολιτικι τθν οποία μποροφμε να ορίςουμε ωσ τθν ανάλυςθ, τθν προετοιμαςία και τθν αξιοποίθςθ των μζςων των ζνοπλων δυνάμεων ςτθν υπθρεςία του ςκοποφ τθσ επανάςταςθσ. Σο ηιτθμα τθσ επαναςτατικισ ςτρατιωτικισ πολιτικισ επανζρχεται ςτθν επικαιρότθτα. Είτε μζςω τθσ μελζτθσ των μακρόχρονων λαϊκϊν πολζμων που κακοδθγοφνται από κόμματα μαρξιςτικοφ-λενινιςτικοφ-μαοϊκοφ τφπου (Περοφ, Νεπάλ, Λνδία και αλλοφ), είτε μζςω τθσ επαναξιολόγθςθσ των εμπειριϊν του αντάρτικου πόλθσ των τελευταίων τριάντα ετϊν ςτισ ιμπεριαλιςτικζσ μθτροπόλεισ, είτε ακόμα και μζςω άλλων οδϊν, οι ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν επαναςτατικι ςτρατιωτικι πολιτικι υφίςτανται μια ιςχνι αναγζννθςθ. Ακόμα και αν οι κζςεισ που προκφπτουν από αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ διαφζρουν πολφ μεταξφ τουσ (από τθ sine variatur επαναβεβαίωςθ των λενινιςτικϊν και τριτοδιεκνιςτικϊν εξεγερςιακϊν αρχϊν μζχρι τθν πλιρθ υιοκζτθςθ των πρόςφατων εμπειριϊν ςτισ υποτελείσ χϊρεσ), θ αναβίωςθ του ενδιαφζροντοσ για το ηιτθμα τθσ επαναςτατικισ ςτρατιωτικισ πολιτικισ είναι απαραίτθτθ και ωφζλιμθ. 1 ηε δεμηά παξέθθιηζε, πνπ απνξξίπηεη ηελ επηθαηξόηεηα κηαο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο, πνπ απνθαιύπηεη (θαη νινθιεξώλεηαη παπάγονηαρ) κηα κεηάβαζε από ηελ επαλαζηαηηθή πάιε ζηελ πην θνηλόηνπε ζέζε αληηπνιίηεπζεο, αληηζηνηρεί κηα αξηζηεξή παξέθθιηζε πνπ απνξξίπηεη ηελ αξρή κηαο εθ ησλ πξνηέξσλ ζηξαηεγηθήο ζθέςεο. Απηή ε παξέθθιηζε είλαη απηό πνπ θάλνπλ νη αλαξρηθέο, νη κηιηηαξηζηηθέο, νη ππνθεηκεληζηηθέο θαη άιιεο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ηζρπξηδόκελεο όηη ε ζηξαηεγηθή ζθέςε έρεη σο απνηέιεζκα ηε «δηαίξεζε» ησλ επαλαζηαηώλ πνπ κόλν ε πξάμε κπνξεί λα ελώζεη. ηε ρξπζή επνρή ηνπ θνθηζκνύ, θάπνηνη δηαηείλνληαλ αθόκα όηη ε ζηξαηεγηθή ζθέςε ήηαλ κηα «κπνπξδνπάδηθε ελαζρόιεζε». 1

2 Θ επαναςτατικι ςτρατιωτικι ςκζψθ παραμζνει ωςτόςο φτωχι. Οι προτάςεισ τθσ είναι τα νόκα προϊόντα μεκόδων ιςτορικϊν (βαςιςμζνων ςτθν εμπειρία, θ οποία ςτθρίηεται ςτα ιςτορικά προθγοφμενα, με όλουσ τουσ κινδφνουσ του δογματιςμοφ και του ςυντθρθτιςμοφ που ενζχει αυτό) και φιλοςοφικϊν (βαςιςμζνων ςτθ κεωρία, θ οποία λειτουργεί με τον παραγωγικό ςυλλογιςμό, με όλου τουσ κινδφνουσ υποκειμενιςμοφ που ενζχει αυτό) που εφαρμόηονται χωρίσ καμία μεκοδολογικι ι επιςτθμολογικι επιφφλαξθ. Αυτό το πιςτοποιεί, άλλωςτε, θ εννοιολογικι κολοφρα ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ, για παράδειγμα, οι ζννοιεσ τθσ «ςτρατθγικισ», τθσ «ςτρατιωτικισ πολιτικισ», τθσ «ςτρατιωτικισ κεωρίασ», του «ςτρατιωτικοφ δόγματοσ» χρθςιμοποιοφνται αδιακρίτωσ και ωσ εναλλάξιμεσ. Αυτι θ κολι αντίλθψθ επιτρζπει, μζςω τθσ κατάχρθςθσ τθσ γλϊςςασ, τθν πραγματικι πολιτικι χειραγϊγθςθ, όπωσ τθν είδαμε αναλφοντασ το ζγγραφο του (n)pci (Νζο Κομμουνιςτικό Κόμμα Λταλίασ) ςτθν προθγοφμενθ ςυηιτθςι μασ. Αυτι θ διάλεξθ δεν πραγματεφεται τι πρζπει να είναι θ επαναςτατικι ςτρατιωτικι πολιτικι ςιμερα. Επικυμεί να αποτελζςει ζνα εργαλείο για να βοθκιςει ςε μια εισ βάκοσ, μεκοδικι, επιςτθμονικι επεξεργαςία μιασ επαναςτατικισ ςτρατιωτικισ πολιτικισ. Σα όρια αυτισ τθσ διάλεξθσ είναι εξόφκαλμα. Δεν είναι προςδεμζνθ ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ γραμμι, αλλά επιςτρζφει ςε ζνα πεδίο όπου οι κατθγορίεσ εξαρτϊνται από αναλφςεισ και πολιτικοκεωρθτικζσ επιλογζσ. Θ παλιά ςυηιτθςθ για τθν φπαρξθ ι μθ μιασ προλεταριακισ ςτρατιωτικισ επιςτιμθσ αναδεικνφει αυτι τθ δυςκολία 2. Μεταξφ τθσ αριςτερισ παρζκκλιςθσ, που αρνείται εξολοκλιρου τθν αξιοπιςτία του ςυνόλου τθσ επιςτιμθσ του πολζμου θ οποία ζχει παραχκεί υπό το αςτικό κακεςτϊσ, και τθσ δεξιάσ παρζκκλιςθσ, που μιμείται δουλοπρεπϊσ τθν ςτρατιωτικι αςτικι ςκζψθ, υπάρχει μια λεπτι γραμμι που δεν ζχει ακόμα αναδειχκεί. Από τθν άλλθ πλευρά, από τθ ςτιγμι που δεν ςκοπεφει να είναι προϊόν μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ ςκζψθσ, δθλαδι μια ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ, οφτε ςυνδζεται με μια πολιτικι πρακτικι, το ζργο του ομιλθτι περιορίηεται ςτον ςχολαςτικιςμό. Αλλά ςτον βακμό που αυτι θ διάλεξθ ςυνιςτά ζνα εργαλείο, αυτό που κα τθν αποκακάρει από ςτοιχεία ταξινομιςεων που δεν αφοροφν παρά τθ νομενκλατοφρα είναι ο τρόποσ με τον οποίο κα αξιοποιθκεί. Όπωσ ζλεγε ο Maurice Biraud, ςτθν ταινία Ζνα ταξί για το Σομπροφκ, «ζνασ άξεςτοσ που προχωρά πάει πιο μακριά από δφο διανοοφμενουσ που κάκονται». φμφωνοι; Πάμε [2. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικοί παράγοντες] Θ πρϊτθ ςκζψθ ςχετικά με τθν επαναςτατικι ςτρατιωτικι πολιτικι κα πρζπει να αφορά τα εγγενι τθσ όρια. Γνωρίηουμε ότι τα αντεπαναςτατικά επιτελεία άνετα εμπνζονται από τισ απόψεισ του ςυνταγματάρχθ Trinquier περί ανατροπισ. Αλλά αυτζσ οι απόψεισ είναι χονδροειδϊσ αντιδιαλεκτικζσ και υποκζτουν ότι θ επανάςταςθ είναι αποτζλεςμα ςυνομωςίασ που οργανϊνεται από δφο κατθγορίεσ ατόμων, τουσ «δρϊντεσ» τθσ ανατροπισ και τισ «μάηεσ» που χειραγωγοφνται από τουσ δρϊντεσ. Οι επαναςτατικζσ κρίςεισ ξεκινοφν, ςφμφωνα με τον Trinquier, από τθ ςτιγμι που τισ αποφαςίηει το παράνομο επιτελείο: αυτό τότε δείχνει τα χαρτιά του. Ωςτόςο, οι επαναςτατικζσ κρίςεισ ξεκίνθςαν από τθν ςφμπτωςθ αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν παραγόντων. Είναι ςφνθκεσ οι επαναςτατικζσ δυνάμεισ να εκπλιςςονται μπροςτά ςτισ εξελίξεισ των γεγονότων, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ κρίςθσ του 1905 που εξζπλθξε ζνα μπολςεβίκικο κόμμα χωρίσ ςτρατιωτικό μθχανιςμό, ςτθν περίπτωςθ τθσ κρίςθσ του 1917 (γνωρίηουμε πωσ ο Λζνιν ζπρεπε να παλζψει μζςα ςτο κόμμα ιδίωσ εναντίον των Ηθνόβιεφ και Κάμενεφ για τθν πορεία προσ τθν εξζγερςθ), όπωσ το εφροσ τθσ επιτυχίασ τθσ μάχθσ τθσ άντα Κλάρα (επτζμβρθσ-δεκζμβρθσ 1959) εξζπλθξε τουσ αντάρτεσ του Κάςτρο, όπωσ και θ γενικι εξζγερςθ ςτθ Μανάγουα τον Λοφλιο του Θ προετοιμαςία και θ δράςθ του Κόμματοσ είναι αναπόςπαςτα ςτοιχεία ςτθ νίκθ τθσ επανάςταςθσ, αλλά δεν αρκοφν ποτζ για να εξθγιςουν το επαναςτατικό φαινόμενο. Μια επανάςταςθ είναι κατά πρϊτο λόγο θ ζκφραςθ των εγγενϊν αντιφάςεων ςτθν κοινωνία. Γι αυτό, ςφμφωνα με τον Λζνιν, καμία εξζγερςθ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί εάν οι άρχουςεσ τάξεισ δεν βρίςκονται υπό οξεία πολιτικι κρίςθ, ανίκανεσ να κυβερνιςουν όπωσ πριν, και εάν οι καταπιεηόμενεσ τάξεισ δεν ωκθκοφν ςτθν εξζγερςθ λόγω τθσ εξακλίωςθσ των 2 Ζ ζπδήηεζε αξρηθά έθεξε ζε αληίζεζε ηνλ Σξόηζθη κε ηνλ ηάιηλ θαη ηνλ Βνξνηζίινθ, ην 1918, θαη κεηά κε ηνλ Φξνπλδέ, ην

3 ςυνκθκϊν φπαρξισ τουσ. Θ αποτυχία των αντεπαναςτατικϊν ανατρεπτικϊν πολζμων δείχνει τθ ςθμαςία των κοινωνικοϊςτορικϊν ςυνκθκϊν (αποτυχία δεδομζνου ότι δεν κατάφεραν ποτζ να καταςτιςουν τθν αντεπανάςταςθ εξουςία με τα μζςα του «λαϊκοφ» πολζμου, ακόμα και αν ζπαιξαν τον ρόλο τουσ ςτθν καταςτροφι τθσ οικονομίασ τθσ Νικαράγουασ ι τθσ Μοηαμβίκθσ). [3. Το στρατιωτικό δόγμα] Σο πρϊτο ερϊτθμα που τίκεται ςτο Κόμμα 3 αφορά το ςτρατιωτικό του δόγμα. Σο ςτρατιωτικό δόγμα είναι θ ζκφραςθ των απόψεων που ζχουν γίνει δεκτζσ από το Κόμμα όςον αφορά τθν πολιτικι εκτίμθςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν ςτον προσ διεξαγωγι πόλεμο, τθ ςτάςθ του Κόμματοσ απζναντι ςε αυτόν, τθν αποφαςιςτικότθτά του, τθν οργάνωςθ και τθν προετοιμαςία των δυνάμεων, τισ επιλογζσ ςτρατθγικισ και μεκόδου. Είναι, ςφμφωνα με τθν ορολογία του Κλαοφηεβιτσ, το ςχζδιο πολζμου του. Σο ςτρατιωτικό δόγμα είναι λοιπόν ςυμπλθρωματικό τθσ κοινωνικοϊςτορικισ ςυγκυρίασ. Αφοφ επιβίωςαν από τθ ναηιςτικι ειςβολι, τα ευρωπαϊκά Κ.Κ. «διαμορφϊκθκαν» από ζνα δόγμα ταξικισ πάλθσ «εςωτερικό» (εκνικό), από το οποίο παριγαγαν μια προλεταριακι εξεγερςιακι ςτρατθγικι, δθλαδι ζνα Κόμμα κατά κφριο λόγο νόμιμο, ςτθριηόμενο όμωσ ςε ζναν παράνομο ςτρατιωτικό μθχανιςμό. Αυτι θ ανεπαρκισ διάταξθ για τισ νζεσ ςυνκικεσ ςιμανε μεγάλεσ αρχικζσ απϊλειεσ (το Κ.Κ. Βελγίου ζμεινε χωρίσ θγεςία με τθν επιχείρθςθ «Sonnewende»), και τα Κ.Κ. από τότε ςφρκθκαν ςτον αυτοςχεδιαςμό μιασ πρακτικισ παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου 4. Σο ςτρατιωτικό δόγμα του Κόμματοσ μπορεί να οριςτεί μζςω των απαντιςεων ςτα ακόλουκα ερωτιματα: Α) Ποιοσ είναι (και κα είναι) ο εχκρόσ; Αυτόσ προχποκζτει όχι μόνο μια ανάλυςθ του κράτουσ και των δυνάμεϊν του, αλλά επίςθσ μια ταξικι ανάλυςθ τθσ κοινωνίασ (για τον οριςμό των πικανϊν ςτάςεων των ενδιάμεςων τάξεων), μια ανάλυςθ τθσ διεκνοφσ κατάςταςθσ (για τον υπολογιςμό τθσ ςτιριξθσ που μπορεί να ελπίηει το κράτοσ ότι κα λάβει από τθν ιμπεριαλιςτικι αςτικι τάξθ ι για τισ προςκείμενεσ δυνάμεισ που κα ζρκουν να βοθκιςουν ςτο ςτρατόπεδο τθσ επανάςταςθσ), κ.λπ. Β) Ποια είναι (και κα είναι) θ φφςθ του επερχόμενου πολζμου; Πρόκειται άμεςα για μια «κακαρι» ταξικι πάλθ ςε μια μάχθ μζχρισ εςχάτων μεταξφ προλεταριάτου και αςτικισ τάξθσ; Πρόκειται για μια πάλθ που ςυνδζει τουσ ταξικοφσ με τουσ εκνικοφσ παράγοντεσ; Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπάρχει διαδικαςία που ενϊνει τουσ δφο παράγοντεσ ι δφο διακριτά ςτάδια (ζνα ςτάδιο εκνικισ απελευκζρωςθσ, που δεν ζχει άλλο ςτόχο από τθν αποχϊρθςθ των κατοχικϊν δυνάμεων, και ζνα κοινωνικό ςτάδιο, που κα αφορά τθν εξουδετζρωςθ των αντιδραςτικϊν δυνάμεων); Πρόκειται για μια πάλθ που ςυνδζει ζνα δθμοκρατικό ςτάδιο με ζνα ςτάδιο προλεταριακισ επανάςταςθσ; Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπάρχει κάποια διαδικαςία που αναβάλλεται ι υπάρχουν δφο διακριτά ςτάδια (ζνα ςτάδιο κατά το οποίο οι προλεταριακζσ δυνάμεισ μποροφν να υπολογίηουν ςτο πζραςμα ευρζων ςτρωμάτων των μεςαίων τάξεων ςτο ςτρατόπεδο τθσ επανάςταςθσ και ζνα ςτάδιο κατά το οποίο το προλεταριάτο κα παλζψει μόνο του για τθν εγκακίδρυςθ τθσ δικτατορίασ του); Γ) Ποιοι κα είναι οι ςκοποί και ποια τα κακικοντα που κα προκφπτουν για τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ; 3 Σν εξώηεκα εάλ ε ύπαξμε ελόο ηαμηθνύ Κόκκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε είλαη νπζηαζηηθό αιιά μεθεύγεη θαηά πνιύ από ην πιαίζην απηήο ηεο δηάιεμεο. Όπσο μεθεύγεη από ην πιαίζην θαη ην εξώηεκα, εμίζνπ νπζηώδεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλνπκε αλαγθαίν ην Κόκκα γηα ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε, εάλ ε ίδξπζε ηνπ Κόκκαηνο είλαη πξναπαηηνύκελε θαηά ην μεθίλεκα ηεο έλνπιεο ζύγθξνπζεο. Υξεζηκνπνηώ εδώ ηνλ όξν «Κόκκα» ράξηλ επθνιίαο, αιιά ζα κπνξνύζακε λα ην εθιάβνπκε, αλ πξνηηκνύκε, σο «δύλακε», «νξγάλσζε», «θίλεκα», θ.ιπ.. 4 Οη επηηπρίεο ησλ Κ.Κ. ζε απηό ηνλ λέν δξόκν είλαη αμηνζεκείσηεο: θαηάθεξαλ λα νξγαλώζνπλ ζηξαηησηηθά κεγάιεο κάδεο παξά ηελ άγξηα θαηαζηνιή. Απηό πνπ πεξηνξίδεη ηα καζήκαηα απηήο ηεο εκπεηξίαο γηα ην κέιινλ είλαη όηη ηα Κ.Κ. δελ πξνέηαζζαλ ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε αιιά ηελ εζληθή απειεπζέξσζε: εμαηηίαο απηνύ ελζσκαηώζεθαλ ζε απηά κεγάια κηθξναζηηθά θαη αγξνηηθά ζηξώκαηα πνπ ζα ήηαλ ερζξηθά πξνο έλα πξόγξακκα δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. 3

4 Θ εξουδετζρωςθ των εχκρικϊν ζνοπλων δυνάμεων; Θ απαγορευτικι αφξθςθ του ανκρϊπινου και υλικοφ κόςτουσ του πολζμου για τον εχκρό; Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των κακθκόντων (για παράδειγμα: εξουδετζρωςθ των ζνοπλων δυνάμεων τθσ ντόπιασ αςτικισ τάξθσ και αποτροπι πικανϊν επεμβάςεων, κακιςτϊντασ πολφ υψθλό το κόςτοσ του πολζμου γι αυτζσ); Ο περιοριςμόσ τθσ ζνοπλθσ δράςθσ ςτα εκνικά ςφνορα ι θ ενςωμάτωςι τθσ ςε μια περιφερειακι ςτρατθγικι; Κ.λπ.. Δ) Ποιεσ είναι (και κα είναι) αρχικά οι απαιτοφμενεσ ζνοπλεσ δυνάμεισ και ποια τα οργανωτικά και τεχνικά ςχζδια που κα πρζπει να εφαρμοςτοφν για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςταδίου; Ποιεσ κα είναι οι απαιτοφμενεσ ζνοπλεσ δυνάμεισ ςτα τελικά ςτάδια του πολζμου, ποιεσ οι ςτρατιωτικζσ, οργανωτικζσ και τεχνικζσ εξελίξεισ, ποιον τρόπο λειτουργίασ κα αναηθτιςουν; Δεν πρόκειται μόνο για τθ ςθμαςία των δυνάμεων αυτϊν αλλά και για τθ φφςθ τουσ πολιτοφυλακζσ (εργατϊν ι/και αγροτϊν) και/ι απλζσ μονάδεσ και τθ ςχζςθ τουσ με το Κόμμα οργανικι ενότθτα του πολιτικοφ και του ςτρατιωτικοφ ι διαχωριςμόσ (ςχετικόσ) του ζνοπλου βραχίονα, για παράδειγμα με τθ μορφι ενόσ κόκκινου ςτρατοφ. Ε) Πϊσ πρζπει να προετοιμαςτεί το Κόμμα; Αυτό τόςο από τθν πλευρά τθσ εςωτερικισ του οργάνωςθσ (παρανομία, επιλογι τρόπων λειτουργίασ ςχετικά με τθν δθμοκρατία και τθν πεικαρχία, ςτρατιωτικοποίθςθ ενόσ κομματιοφ ςτελεχϊν και αγωνιςτϊν, εςωτερικι κατάτμθςθ, δθμιουργία μθχανιςμοφ αςφαλείασ και πλθροφοριϊν ad hoc, κ.λπ.) όςο και από τθν πλευρά των δεςμϊν του με τθν τάξθ (τοποκζτθςθ των αγωνιςτϊν ςτισ μαηικζσ οργανϊςεισ, για παράδειγμα), από τθν πλευρά τθσ ςυγκζντρωςθσ των μζςων, κ.λπ. Σ) Ποια κα είναι θ ςτρατθγικι και ποιεσ οι μζκοδοι που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν διεξαγωγι και τθν νίκθ αυτοφ του πολζμου; Αντάρτικο; Εξζγερςθ; Πραξικόπθμα; κ.λπ. Αυτό προχποκζτει μια ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ των πολιτικοςτρατιωτικϊν δυνάμεων (αντικειμενικοί και υποκειμενικοί παράγοντεσ, όπωσ θ αγωνιςτικι κζλθςθ). Προχποκζτει επίςθσ μια ανάλυςθ του αντίκτυπου των γεωγραφικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν δεδομζνων, κ.λπ., ςτισ πικανότθτεσ που κα ζχουν οι υπάρχουςεσ δυνάμεισ να μετακινοφνται, να χτυποφν, να πλθροφοροφνται, να κρφβονται, να ςυςπειρϊνονται, να διαςπείρονται, να υπαναχωροφν, να επικοινωνοφν, κ.λπ. [4. Η στρατιωτική ανάπτυξη] Σο ςτρατιωτικό δόγμα του Κόμματοσ είναι ο άξονασ τθσ ςτρατιωτικισ ανάπτυξθσ, θ οποία περικλείει το ςφνολο των διαςτάςεων που ςυμβάλλουν ςτθ ςτρατιωτικι του δφναμθ: Α) Οργανωτικι διάςταςθ τθν περίπτωςθ τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ ενόσ «μαχόμενου Κόμματοσ», ενόσ «πολιτικοςτρατιωτικοφ Κόμματοσ» 5 ι ενόσ «ςτρατιωτικοποιθμζνου Κόμματοσ» 6, είναι θ ςκζψθ ςχετικά με τθ διάταξθ των κομματικϊν δομϊν ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται και ςτο πολιτικό και ςτο ςτρατιωτικό ζργο. τθν περίπτωςθ τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ ενόσ Κόμματοσ το οποίο κακοδθγεί μια ςυγκεκριμζνθ ςτρατιωτικι δφναμθ 7 (το ζμβρυο ενόσ Κόκκινου τρατοφ), είναι θ δθμιουργία μιασ τζτοιασ ςυγκεκριμζνθσ δομισ, ι τουλάχιςτον θ ςκζψθ πάνω ςτο πϊσ κα ζπρεπε να είναι όςο και θ προετοιμαςία τθσ δθμιουργίασ τθσ (επιλογι ςτελεχϊν, κ.λπ.). ε κάκε περίπτωςθ, αφορά το πζραςμα του Κόμματοσ ςτθν παρανομία ι τθν προετοιμαςία του περάςματοσ, τθν εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν ςτθν παράνομθ δουλειά, τθ δθμιουργία παράνομου μθχανιςμοφ (καταλφματα, ζγγραφα, επικοινωνίεσ), τθν υιοκζτθςθ μζτρων αςφαλείασ (εςωτερικι κατάτμθςθ, κ.λπ.). 5 Τπνζέζεηο ηηο νπνίεο ππνζηεξίδνπλ δπλάκεηο ηνπ επξσπατθνύ καρόκελνπ θνκκνπληζηηθνύ ξεύκαηνο. 6 Τπόζεζε ηελ νπνία ππνζηεξίδεη έλα θνκκάηη ηνπ καξμηζηηθνύ-ιεληληζηηθνύ-καντθνύ ξεύκαηνο. 7 Τπόζεζε ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ άιια θνκκνπληζηηθά ξεύκαηα. 4

5 Β) τρατιωτικι διάςταςθ υγκζντρωςθ των ςτρατιωτικϊν μζςων (όπλα, εξοπλιςμοί) που κεωροφνται απαραίτθτα ι επικυμθτά από το ςτρατιωτικό δόγμα και/ι επιλογι ςχεδίων, μεκόδων και ςυνεργαςιϊν που κα επιτρζψουν τθ ςυγκζντρωςθ των μζςων για τθν επερχόμενθ ςτιγμι 8 (παράδειγμα: ςχζδιο επίκεςθσ οδοφράγματοσ). Γενικι ειςαγωγι των ςτελεχϊν ςτα ςτρατιωτικά ηθτιματα και εκπαίδευςθ των ειδικά ςτρατιωτικϊν ςτελεχϊν. Γ) Διοικθτικι και οικονομικι διάςταςθ υγκζντρωςθ των οικονομικϊν και διοικθτικϊν μζςων (χριματα, κατάλυμα, οχιματα, μζςα επικοινωνίασ, παραποίθςθσ εγγράφων, κ.λπ.) που κεωροφνται απαραίτθτα ι επικυμθτά από το ςτρατιωτικό δόγμα και/ι επιλογι ςχεδίων, μεκόδων και ςυνεργαςιϊν που κα επιτρζψουν τθ ςυγκζντρωςθ των ςτρατιωτικϊν μζςων για τθν επερχόμενθ ςτιγμι. Δ) Πολιτικι διάςταςθ Εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ πολιτικισ προετοιμαςίασ των αγωνιςτϊν και των ςτελεχϊν του Κόμματοσ ςτον πόλεμο, όπωσ απαιτείται ι επικυμείται από το ςτρατιωτικό δόγμα. Ε) Επιςτθμονικι και τεχνικι διάςταςθ υγκζντρωςθ των επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν μζςων που απαιτοφνται και/ι που είναι προςβάςιμα (για τθν παραγωγι όπλων, απαραίτθτου εξοπλιςμοφ μάχθσ και παρανομίασ, τθν υποκλοπι των επικοινωνιϊν του αντιπάλου και τθν προςταςία των δικϊν του επικοινωνιϊν, κ.λπ.) που κεωροφνται απαραίτθτα ι επικυμθτά από το ςτρατιωτικό δόγμα ι εφαρμογι των ςχεδίων και των μεκόδων που κα επιτρζψουν τθν απόκτθςθ τζτοιων μζςων τθν επερχόμενθ ςτιγμι. Εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν. Σ) Ιδεολογικι και θκικι διάςταςθ Εφαρμογι τθσ ιδεολογικισ και θκικισ προετοιμαςίασ των αγωνιςτϊν, των ευνοϊκά διακείμενων μαηϊν και γενικά των μαηϊν ςτον πόλεμο, όπωσ απαιτείται ι επικυμείται από το ςτρατιωτικό δόγμα. Επίςθσ, θ ανάπτυξθ αλλθλεγγφθσ με τουσ φυλακιςμζνουσ επαναςτάτεσ, για παράδειγμα, μπορεί να παίξει ρόλο ςτθν ιδεολογικι μάχθ υπζρ τθσ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ. Η) Σρόποι λειτουργίασ από τθν άποψθ τθσ πεικαρχίασ και τθσ δθμοκρατίασ Εφαρμογι των τρόπων λειτουργίασ από τθν άποψθ τθσ πεικαρχίασ και τθσ δθμοκρατίασ, όπωσ απαιτείται ι επικυμείται από το ςτρατιωτικό δόγμα. Για παράδειγμα, θ επιλογι από τουσ βιετναμζηουσ κομμουνιςτζσ, κατά τα χρόνια τθσ Αντίςταςθσ, του ςυςτιματοσ των «τριϊν μεγάλων δθμοκρατιϊν» που τουσ επζτρεψε να αναπτφξουν τθν πρωτοβουλία, τον δυναμιςμό και τισ δθμιουργικζσ ιδιότθτεσ των ςτελεχϊν και των μαχθτϊν, να ενιςχφςουν τθ ςυνοχι και τθν αλλθλεγγφθ των ζνοπλων δυνάμεων και να αυξιςουν τθν ικανότθτά τουσ για μάχθ: Πολιτικι δθμοκρατία: ςτισ οργανϊςεισ βάςθσ, να οργανϊνουν ςυχνζσ δθμοκρατικζσ ςυνεδριάςεισ, ςυνελεφςεισ ςτρατιωτικϊν ϊςτε να επιτρζπεται ςτουσ μαχθτζσ όπωσ και ςτα ςτελζχθ να λζνε τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με ηθτιματα μάχθσ, τθ δουλειά τθσ διαφϊτιςθσ, τθ μελζτθ και τθ ηωι τθσ οργάνωςθσ. Σα ςτελζχθ ζχουν το δικαίωμα να αςκοφν κριτικι ςτουσ μαχθτζσ, αλλά και οι μαχθτζσ να αςκοφν κριτικι ςτα ςτελζχθ. τρατιωτικι δθμοκρατία: ςτθ μάχθ όπωσ και ςτθν διαφϊτιςθ (εφόςον το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ), να οργανϊνονται δθμοκρατικζσ ςυνεδριάςεισ για τθν ενθμζρωςθ όλων ςχετικά με το επιχειρθςιακό ςχζδιο, τθν ανάδειξθ πρωτοβουλιϊν, και να ερευνϊνται από κοινοφ τα μζςα ξεπεράςματοσ των δυςκολιϊν ϊςτε να φζρεται ςε πζρασ το ζργο που ζχει ανατεκεί 9. 8 Ζ επεξρόκελε ζηηγκή δελ ζεκαίλεη όηη είλαη κηα ζηηγκή επιλογήρ: κπνξεί λα επηβιεζεί κε πξσηνβνπιία ηνπ αληηπάινπ, όπσο ην λαδηζηηθό πξαμηθόπεκα, ην 1933, ην νπνίν απέηξεςε ηελ εμέγεξζε πνπ είρε πξνεηνηκάζεη ην KPD. 9 ηνπο ζηξαηνύο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ν ζηξαηηώηεο έρεη δηθαίσκα λα πιεξνθνξείηαη κόλν ηα απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. Τπαθνύεη ζηηο εληνιέο γηαηί νθείιεη λα ην θάλεη. Ο Murat δελ παηδεπόηαλ λα δώζεη εμεγήζεηο ζηνπο Οπζάξνπο ηνπ. Σνπο θώλαδε: «Καηεύθςνζη: η κωλοηπςπίδα μος!» θαη ηνπο νδεγνύζε ζηνλ ζηόρν 5

6 Οικονομικι δθμοκρατία: οι μαχθτζσ όπωσ και τα ςτελζχθ ζχουν εξίςου το δικαίωμα να λαμβάνουν μζροσ ςτθ διαχείριςθ και τθ βελτίωςθ τθσ υλικισ ηωισ ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ «ανοιχτοφ βιβλίου». Οι επαναςτατικζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ εφαρμόηουν γενικά το κακεςτϊσ τθσ αυςτθρισ πεικαρχίασ κατόπιν ελεφκερθσ ςυναίνεςθσ. Θ πεικαρχία κατόπιν ελεφκερθσ ςυναίνεςθσ, θ οποία ζχει δθμιουργθκεί ςτθ βάςθ τθσ πολιτικισ ςυνείδθςθσ των ςτελεχϊν και των μαχθτϊν, ςυντθρείται ουςιαςτικά από τισ μεκόδουσ τθσ διαρκοφσ εκπαίδευςθσ και τθσ αδιάκοπθσ πεικοφσ, χάρθ ςτισ οποίεσ όλοι τθ ςζβονται από μόνοι τουσ και αλλθλοβοθκοφνται για τθν τιρθςι τθσ. Αυςτθρι πεικαρχία ςθμαίνει ότι όλα τα μζλθ του ςτρατοφ χωρίσ εξαιρζςεισ, τα ςτελζχθ και οι μαχθτζσ, οι ανϊτεροι και οι υφιςτάμενοι, ςυμμορφϊνονται με αυτιν αυςτθρά και ότι κανζνασ δεν μπορεί να τθν παραβαίνει. Θ δθμοκρατία και θ πεικαρχία πρζπει να υπθρετοφν τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςτρατιωτικισ ιςχφοσ των επαναςτατικϊν δυνάμεων. Από αυτι τθν άποψθ, θ διάκριςθ μεταξφ δθμοκρατίασ και «δθμοκρατιςμοφ» είναι ςτοιχειϊδθσ. Θ δθμοκρατία ενδυναμϊνει τθν ςτρατιωτικι ιςχφ, ενϊ ο δθμοκρατιςμόσ τθν αποδυναμϊνει 10. [5. Η επιστήμη του πολέμου] Θ επεξεργαςία του ςτρατιωτικοφ δόγματοσ του Κόμματοσ πραγματοποιείται με τθ βοικεια τθσ επιςτιμθσ του πολζμου, που είναι ζνα ενιαίο ςφςτθμα γνϊςθσ το οποίο περιλαμβάνει τισ υλικζσ και ψυχολογικζσ πλευρζσ τθσ μάχθσ. Σο περιεχόμενό τθσ οργανϊνεται γφρω από δφο κεμελιϊδεισ νόμουσ: Α) Σθν υποταγι του πολζμου ςτουσ πολιτικοφσ ςκοποφσ. Β) Σθν εξάρτθςθ τθσ ζκβαςθσ μιασ ςφγκρουςθσ από τουσ ςυςχετιςμοφσ τθσ ςτρατιωτικισ (αρικμόσ και ποιότθτα κάρροσ, πεικαρχία και αυτοπεικαρχία, κίνθτρο, διαφϊτιςθ των μαχθτϊν, ποιότθτα και ποςότθτα του πολεμικοφ υλικοφ, ικανότθτα και χαρακτιρασ τθσ διοίκθςθσ, κ.λπ.), πολιτικισ, θκικισ, τεχνικισ, οικονομικισ ιςχφοσ. Θ επιςτιμθ του πολζμου υποδιαιρείται ςε τζςςερα κεφάλαια: Α) Σθ μελζτθ του πολζμου, που περιλαμβάνει τθν ιςτορία των πολζμων (και ειδικά αυτϊν που μασ αφοροφν, των εμφφλιων και επαναςτατικϊν πολζμων). Β) Σουσ νόμουσ του πολζμου, για να γνωρίηουμε κάποιεσ αρχζσ των οποίων θ εφαρμογι είναι απαραίτθτθ ςε κάκε επίπεδο (ςτρατθγικισ, τακτικισ, κ.λπ.) και τουσ κανόνεσ των οποίων θ εφαρμογι, αν και πάντα επικυμθτι, δεν είναι πάντα δυνατι ςτισ ςυνκικεσ που τουσ κακιςτοφν ρεαλιςτικά παραγωγικοφσ 11. Να γνωρίηουμε: Σθν αρχι τθσ αναλογίασ ςκοπϊν και μζςων. Σθν αρχι τθσ ελευκερίασ τθσ δράςθσ που απαιτεί τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ των δυνάμεων με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ακολουκεί τουσ ςκοποφσ χωρίσ να δίνει ευκαιρίεσ ςτουσ ςκοποφσ του εχκροφ και να απαιτεί κάποιουσ κανόνεσ, όπωσ τθ ςυγκζντρωςθ δυνάμεων (που επιτρζπει τθ δζςμευςι τουσ ςτθ μάχθ κακϊσ εξελίςςονται οι ανάγκεσ), τθν αςφάλεια (διαρκι ζρευνα για τθν πλθροφόρθςθ για τον εχκρό, πακθτικά και ενεργθτικά μζτρα αςφαλείασ, κ.λπ.), το κίνθτρο, τθν κινθτικότθτα, τθν απόκρυψθ των προκζςεων από τον εχκρό, τθν αποτροπι αντιδράςεων του εχκροφ, τθ δθμιουργία εφεδρειϊν, κ.λπ. Σθν αρχι τθσ οικονομίασ δυνάμεων (ι αλλιϊσ θ μζγιςτθ αξιοποίθςθ των μζςων με τθν ενεργθτικι και ευφυι εφαρμογι όλων των δυνάμεων), που απαιτεί κι αυτι κάποιουσ κανόνεσ όπωσ: τθ ςυγκζντρωςθ του μζγιςτου αρικμοφ των μζςων εκεί όπου βρίςκεται το πιο ςθμαντικό διακφβευμα, κάνοντασ οικονομία ςτα δευτερεφοντα ηνπο 10 Ο ηζπαληθόο εκθύιηνο πόιεκνο δίλεη πνιιά παξαδείγκαηα γηα ηηο θαηαζηξνθηθέ επηπηώζεηο ηνπ «δεκνθξαηηζκνύ». Έηζη, ζηηο κάρεο ηνπ Alto del León θαη ηνπ Somosierra ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1936, νη πνιηηνθπιαθέο αξλνύληαλ λα μεθηλήζνπλ επίζεζε πξηλ απηή ςεθηζηεί κε αλάηαζε ρεηξόο... Οη πνιηηνθπιαθέο ππεξηεξνύζαλ ζε αξηζκό, θίλεηξν, πιηθό θαη ζέζε, θαη παξόια απηά εηηήζεθαλ ζθόδξα από ηηο ηαθηηθέο κνλάδεο πνπ δηνηθνύζαλ νη θαζίζηεο αμησκαηηθνί. Σν δήηεκα ηνπ «δεκνθξαηηζκνύ» βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο επίζεζεο ηνπ Ληλ Πηάν ελάληηα ζηνλ ζηξαηεγό Υν Λνλγθ θαηά ηελ Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε. 11 Ωο εθ ηνύηνπ, γηα παξάδεηγκα, ην ππώηο βήμα γίλεηαη κόλν αλ έρνπκε ηα κέζα γηα λα ην δηαθπιάμνπκε. Ζ Κνκκνύλα ηνπ Παξηζηνύ έθαλε ην πξώην βήκα ελαληίνλ ησλ Βεξζαιιηώλ, αιιά ζηελ πξώηε απάληεζε απνδείρηεθε όηη δελ είρε ηα κέζα λα ην δηαθπιάμεη. Οκνίσο, ν αιθνιδιαζμόρ δελ έρεη λόεκα αλ δελ κπνξνύκε λα ηνλ εθκεηαιιεπηνύκε, θ.ιπ. 6

7 μζτωπα 12, το μζγιςτο τθσ ζνταςθσ κατά τθν αξιοποίθςθ των δυνάμεων, τθ ςυνεργαςία όλων των μζςων για τθν αφξθςθ τθσ αντίςτοιχθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, τθν επιλογι τθσ ςτιγμισ, τθν επιλογι του μζρουσ, τον αιφνιδιαςμό (ςτρατθγικι, τακτικι, τεχνικι μζςω τθσ χριςθσ νζων μζςων ι τθν πρωτότυπθ και απρόβλεπτθ χριςθ παλιϊν μζςων), τθν ταχφτθτα (που παρατείνει τθν επίδραςθ του αιφνιδιαςμοφ και εγγυάται τθν ελευκερία τθσ δράςθσ), τθ ςυνζχιςθ των προςπακειϊν, τθν εκμετάλλευςθ τθσ μθ προετοιμαςίασ του εχκροφ, κ.λπ. Γ) Σισ κεωρθτικζσ βάςεισ τθσ προετοιμαςίασ του Κόμματοσ για πόλεμο. Δ) Σθν τζχνθ του πολζμου. [6. Η τέχνη του πολέμου] ε αντίκεςθ με τθν επιςτιμθ του πολζμου, τθσ οποίασ αποτελεί μζροσ, θ τζχνθ του πολζμου δεν είναι ζνα ςφςτθμα αυςτθρϊν γνϊςεων των φαινομζνων και των νόμων τουσ. τον βακμό που είναι μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα (και όχι κεωρθτικι), θ τζχνθ του πολζμου δεν ςυνάντθςε ποτζ δφο πανομοιότυπεσ ςυνκικεσ: οφτε τα μζςα οφτε ο εχκρόσ οφτε το ςτρατόπεδο οφτε οι κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ είναι ποτζ οι ίδιεσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ο πόλεμοσ δεν είναι μόνο μια ςφγκρουςθ υλικϊν δυνάμεων, είναι επίςθσ μια ςφγκρουςθ κελιςεων, θκικϊν δυνάμεων που ςυχνά τροποποιοφν με ριηοςπαςτικό τρόπο τθν αξία των υλικϊν δυνάμεων. Σα κφρια μζρθ τθσ τζχνθσ του πολζμου είναι: Α) Θ ςτρατθγικι Β) Θ επιχειρθςιακι τζχνθ Γ) Θ τακτικι (ι καλφτερα οι τακτικζσ) Δ) Θ διοίκθςθ (ςχετικά με τθν κίνθςθ, τθν ανάπαυςθ και τισ προμικειεσ των ζνοπλων δυνάμεων). Ε) Σο οργανικό μζροσ (ςχετικά με τθν οργάνωςθ και τθν προετοιμαςία του υλικοφ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ). Θ τζχνθ του πολζμου διζπεται από αυτά τα διαφορετικά επίπεδα ςε ό,τι τα αφορά ςυγκεκριμζνα (ςτθν επίγνωςθ, για παράδειγμα, τθσ ςθμαςίασ των εφεδρειϊν ςε επίπεδο τακτικισ, όπου θ μάχθ εξελίςςεται ςυχνά με τθ μορφι μιασ αλλθλουχίασ ςυγκροφςεων, ενϊ αντικζτωσ το επίπεδο ςτρατθγικισ απαιτεί τον αυςτθρό ςεβαςμό τθσ οικονομίασ δυνάμεων, δθλαδι τθν πλιρθ αξιοποίθςι τουσ όπου αποφαςιςτεί). [7. Η στρατηγική] Θ ςτρατθγικι αποτελείται από τθν εφαρμογι των ιδεϊν και των ςυςτάςεων του ςτρατιωτικοφ δόγματοσ. Για να το κάνει αυτό, ςυγκεντρϊνει τα ςτρατιωτικά και μθ ςτρατιωτικά προβλιματα, μετατρζπει τθ ςτρατιωτικι δφναμθ του Κόμματοσ (ποςοτικι αντίλθψθ) ςε ςτρατιωτικι ιςχφ (δυναμικι αντίλθψθ, που δεν ποςοτικοποιείται) και υπερβαίνει το ςτρατιωτικό δόγμα με τθν εκκίνθςθ τθσ μάχθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ςτρατθγικι περιλαμβάνει: Α) Για τον οριςμό: τθν καλι χριςθ των μαχϊν για τουσ ςκοποφσ του πολζμου. Β) Για τθ κεμελίωςθ: τθ κζλθςθ του καλφτερου, ταχφτερου και χαμθλότερου κόςτουσ αποτελζςματοσ μζςω ενόσ εξορκολογιςμοφ τθσ δφναμθσ θ ςτρατθγικι υπόκειται επομζνωσ ςτον νόμο τθσ ελάχιςτθσ δράςθσ. 12 Ζ νηθνπκεληθόηεηα ηεο αξρήο ηεο οικονομίαρ δςνάμεων ζεκειηώλεη ηε ζηξαηεγηθή αμία ηνπ αληάξηηθνπ. Σν αληάξηηθν (θαη αθόκα πεξηζζόηεξν ην αληάξηηθν πόιεο ζε ζρέζε κε ην αληάξηηθν ηεο ππαίζξνπ) επηηξέπεη ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε αλίζρπξσλ δπλάκεσλ θαη αλαγθάδεη ηνλ ερζξό λα δηαζπείξεη ακέηξεηεο δπλάκεηο ζε ιεηηνπξγίεο επηηήξεζεο ησλ πηζαλώλ ζηόρσλ δειαδή λα εγθαηαιείςεη απηή ηελ αξρή. Αλ όκσο ην αληάξηηθν έρεη εμ νξηζκνύ ην πιενλέθηεκα ηεο αξρήο ηεο οικονομίαρ δςνάμεων, απηή ε αξρή κπνξεί θαη πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζπλεηδεηά από ηηο αληάξηηθεο δπλάκεηο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Όηαλ ε εμέγεξζε (ή ην «πξαμηθόπεκα») ζπγθεληξώζεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ απαηηνύκελνπ αηθληδηαζκνύ, επσθειείηαη επίζεο από απηή ηελ αξρή πνπ δείρλεη όηη αζζελείο κελ δπλάκεηο, αιιά ζνθά αμηνπνηεκέλεο, απνδηνξγαλώλνπλ έλαλ αξηζκεηηθά ηζρπξόηεξν ερζξό. Οη εμεγεξζηαθέο δπλάκεηο θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέξε, αιιά αθήλνπλ πξνζσξηλά άιια ζηα ρέξηα ησλ αληηπάισλ, εζηηάδνληαο ζε ζεκεία θαη ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο πάιεο, ελώ ν έθπιεθηνο αληίπαινο έρεη έλα κέξνο ησλ δπλάκεώλ ηνπ αλελεξγό, θ.ιπ. Ζ αξρή ηεο οικονομίαρ δςνάμεων έρεη σζηόζν ηα όξηά ηεο. Γελ επαξθεί γηα λα θαιύςεη όιεο ηηο δπζαλαινγίεο δπλάκεσλ. 7

8 Δ) Για τα μζςα: οι νικθφόρεσ επιχειριςεισ (που ζχουν γίνει δυνατζσ χάρθ ςτθν ακρίβεια τθσ ςτρατθγικισ ανάλυςθσ και ζχουν πραγματοποιθκεί χάρθ ςτθ δεξιότθτα των επαναςτατικϊν δυνάμεων, τθσ επιχειρθςιακισ τζχνθσ και τθσ τακτικισ) κακϊσ και θ ςτρατιωτικι, πολιτικι (προπαγάνδα, κ.λπ.) και οργανωτικι (ζνταξθ νζων μαχθτϊν, κ.λπ.) εκμετάλλευςι τουσ. Ε) Για τισ αρχζσ: θ ςθμαςία (απόλυτθ) τθσ ανωτερότθτασ ςτα κρίςιμα ςθμεία (δεν μποροφμε «να υπεραςπιςτοφμε τα πάντα» οφτε «να επιτεκοφμε ςτα πάντα»), θ ςθμαςία (ςχετικι) του αιφνιδιαςμοφ και τθσ δεξιοτεχνίασ, θ αναλογία των ςκοπϊν με τα μζςα και τα εμπόδια. Σ) Για τον ςκοπό: οι ςτόχοι που οφείλουν να οδθγιςουν ςτθν ειρινθ, δθλαδι, ςτο πλαίςιο του επαναςτατικοφ πολζμου, να καταβάλουν τθ κζλθςθ του εχκροφ για μάχθ. Σίποτα δεν υποδθλϊνει τθ ςφμπτωςθ μζςου και ςκοποφ. Κάκε νικθφόρα επιχείρθςθ δεν είναι υποχρεωτικά οπορτουνιςτικι πάνω ςτο ςτρατθγικό ςχζδιο (μπορεί να οδθγιςει, για παράδειγμα, ςε μια κλιμάκωςθ που το επαναςτατικό ςτρατόπεδο δεν είναι ζτοιμο να διαχειριςτεί μια ξζνθ επζμβαςθ, για παράδειγμα). Είναι θ ςτρατθγικι ανάλυςθ που κακορίηει ποιεσ επιχειριςεισ πρζπει να διεξαχκοφν και ςε ποιο πλαίςιο. Επιπλζον των αρχϊν και των κανόνων τθσ τζχνθσ του πολζμου, τθσ οποίασ θ ςτρατθγικι αποτελεί ςυςτατικό μζροσ, θ ςτρατθγικι ανάλυςθ κεμελιϊνεται ςε ζνα δικό τθσ πεδίο που περιλαμβάνει: Α) Σουσ νόμουσ που διζπουν τον πόλεμο. Ιδθ ζχουν αναφερκεί, είναι αντικειμενικοί και εφαρμόηονται ατόφιοι και ςτα δυο αντίπαλα ςτρατόπεδα. Β) Οι παράγοντεσ τθσ φφςθσ του πολζμου προσ διεξαγωγι, θ κατανομι των δυνάμεων (κοινωνικϊν, ςτρατιωτικϊν, πολιτικϊν, κ.λπ. τρεχουςϊν όςο και δυνθτικϊν, και από τθν άποψθ τθσ ποιότθτασ όςο και τθσ ποςότθτασ), οι προοπτικζσ διάρκειασ, ζνταςθσ και εφρουσ, οι πικανότθτεσ εξωτερικισ επζμβαςθσ (εχκρϊν ι φίλων), οι γεωγραφικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, κ.λπ.. Γ) Θ προετοιμαςία του Κόμματοσ για τον πόλεμο. Δ) Θ υλικι και τεχνικι βάςθ (ςτρατιωτικά μζςα, τεχνικζσ, πλθροφορίεσ, ςτελζχθ, δυναμικό, επιςτθμονικό δυναμικό). Ε) Θ διοίκθςθ των δυνάμεων. Σ) Οι πικανζσ επιλογζσ του εχκροφ, δεδομζνου ότι ο ςτρατθγικόσ τομζασ είναι το πεδίο δράςθσ-αντίδραςθσ μεταξφ των αντιπάλων. τθ βάςθ αυτι, θ ςτρατθγικι ανάλυςθ κα περιλαμβάνει: Α) Ζναν ςτενό υπολογιςμό τθσ λιψθσ του ρίςκου. Δθλαδι, κυρίωσ τθν πρόβλεψθ των ποιοτικϊν ελιγμϊν τθσ αντεπανάςταςθσ (βαςανιςμοί, παράνομεσ εκτελζςεισ, κ.λπ.) που κα προκλθκοφν από τισ επαναςτατικζσ εξελίξεισ. Β) Μια τζλεια εναρμόνιςθ και ςτιριξθ μεταξφ των επιχειριςεων και του πολιτικοςτρατιωτικοφ ςκοποφ (για παράδειγμα, να μθν υπάρχει αντίδραςθ για λόγουσ κφρουσ). Γ) Σθν προετοιμαςία μιασ κζςθσ αναδίπλωςθσ. Δ) Αποφαςιςτικότθτα από τθ ςτιγμι τθσ εκκίνθςθσ τθσ δράςθσ. Ε) Ελαςτικότθτα ςτα μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων εξελίξεων. [8. Οι γενικές αρχές της επαναστατικής στρατηγικής] Ποιεσ είναι οι γενικζσ αρχζσ τθσ επαναςτατικισ ςτρατθγικισ; Μποροφμε να μετριςουμε πζντε: Α) Κεμελιϊνεται ςτθν προτεραιότθτα του πολιτικοφ ζναντι του ςτρατιωτικοφ (δεν αφορά απλϊσ τθ γενικι αρχι τθσ υπαγωγισ των ςτρατιωτικϊν επιλογϊν ςτουσ πολιτικοφσ ςτόχουσ, αλλά και τθ γενικι προτεραιότθτα του πολιτικοφ. Για το λόγο αυτό, θ πολιτικι εκπαίδευςθ των επαναςτατϊν είναι πιο ςθμαντικι από τθν ςτρατιωτικι τουσ εκπαίδευςθ, ο πολιτικοϊδεολογικόσ αντίκτυποσ μιασ επιχείρθςθσ μπορεί να βαςιςτεί ςτθν επίδραςθ που ζχει ςτθ ςχζςθ των υλικϊν δυνάμεων, οι ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ μπορεί να αναβλθκεί, αλλά θ πολιτικι δουλειά ποτζ, κ.λπ.). 8

9 Β) Κεμελιϊνεται ςτθν προτεραιότθτα του ανκρϊπου ζναντι τθσ φλθσ 13. Γ) Κεμελιϊνεται ςτθν προτεραιότθτα του εςωτερικοφ (αυτοφ που ςυμβαίνει ςτθ χϊρα, αυτοφ που ςυμβαίνει ςτθν τάξθ) ζναντι του εξωτερικοφ. Δ) Μεριμνά μόνιμα για τουσ δεςμοφσ με τισ λαϊκζσ μάηεσ. Ε) Όποια κι αν είναι θ βαςικι μορφι πάλθσ (εξζγερςθ, αντάρτικο πόλθσ, κ.λπ.), χρθςιμοποιεί και όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ πάλθσ. Σθ μαηικι πάλθ (απεργίεσ, διαδθλϊςεισ), το αντάρτικο, τον κλαςικό πόλεμο, το ςαμποτάη, τθ νόμιμθ πάλθ, τθν ψυχολογικι πάλθ, τον μυςτικό πόλεμο, τθν τρομοκρατία και τα εξεγερςιακά κινιματα. Σ) κοπόσ τθσ είναι θ πλιρθσ καταςτροφι των ζνοπλων δυνάμεων του εχκροφ. Ο επαναςτατικόσ πόλεμοσ είναι ζνασ πόλεμοσ εξουδετζρωςθσ που δεν μπορεί να αναχκεί ςε μια ςυναλλαγι με τον εχκρό κατά τθ διάρκεια ειρθνευτικϊν διαπραγματεφςεων, όπωσ μπορεί να ςυμβεί ςε άλλου είδουσ πολζμουσ. [9. Οι κύριες επαναστατικές στρατηγικές] Για να γίνουμε λίγο πιο ςυγκεκριμζνοι, κα κάνουμε μια ςφντομθ επιςκόπθςθ των κυριότερων επαναςτατικϊν ςτρατθγικϊν που ζτυχαν κεωρθτικισ επεξεργαςίασ μετά τθν είςοδο του προλεταριάτου ςτθ ςκθνι τθσ ιςτορίασ. Ζχω καταγράψει ζντεκα, αλλά θ λίςτα μου είναι λίγο αυκαίρετθ: μπορεί κανείσ να υποδιαιρζςει οριςμζνεσ κατθγορίεσ για να δθμιουργιςει νζεσ.. 1) Θ μπλανκιςτικι εξεγερςιακι ςτρατθγικι. Θ πιο ολοκλθρωμζνθ μορφι αυτισ τθσ ςτρατθγικισ είναι θ μπλανκιςτικι, που ζτυχε κεωρθτικισ επεξεργαςίασ ςτο Instructions pour une prise d arme 14. Μια μικρι ομάδα ζνοπλων ςυνωμοτϊν (μεταξφ 500 και 800 ςτθν περίπτωςθ του κινιματοσ τθσ 12 θσ Μάθ 1839) χτυπά όταν πιςτεφει ότι ο λαόσ είναι υποκειμενικά ζτοιμοσ για εξζγερςθ, δρϊντασ ςτθ κζςθ του ανοργάνωτου προλεταριάτου: αρπάηουν οπλοςτάςια και μοιράηουν τα όπλα, χτυποφν ςτθν καρδιά τθσ πολιτικισ εξουςίασ και των καταςταλτικϊν δυνάμεων (επίκεςθ ςτθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ), παράγουν ζνα ςυςτθματικό ςχζδιο οδοφραγμάτων και οργανϊνουν τισ μάηεσ που ςυςτρατεφονται ςτθν εξζγερςθ. το επίπεδο τθσ τακτικισ, ο Μπλανκί προζταςςε τθν τακτικι των οδοφραγμάτων, τθν οποία ορκά επζκρινε ο Ζνγκελσ. Θ πακθτικι τακτικι των οδοφραγμάτων, τθν οποία ακολοφκθςε το επαναςτατικό προλεταριάτο μζχρι το 1848, είχε ωσ μόνθ πικανότθτα νίκθσ μια μαηικι άρνθςθ υπακοισ από τθ μεριά των ςτρατιωτϊν των αςτικϊν ενόπλων δυνάμεων, δθλαδι τθν αυτομόλθςι τουσ ςτο ςτρατόπεδο τθσ εξζγερςθσ. 2) Θ ςτρατθγικι τθσ εξεγερςιακισ γενικισ απεργίασ Κλθρονομιά (ρθτι ι όχι) των κζςεων του Μπακοφνιν, ο οποίοσ απζβλεπε ςτθν κατάργθςθ του κράτουσ με μία και μόνθ ςυλλογικι δράςθ, κατά προτίμθςθ μια γενικι απεργία, θ εξζγερςθ αυτι βαςίηεται ςτον αυκορμθτιςμό των μαηϊν. φμφωνα με αυτι τθ ςτρατθγικι, θ εξεγερςιακι γενικι απεργία κα ξεςπάςει όταν οι μάηεσ κα είναι υποκειμενικά ζτοιμεσ και όταν αυτζσ οι υποκειμενικζσ προδιακζςεισ κα επιτρζψουν να λυκοφν εφκολα τα ςυλλογικά ηθτιματα (ςτρατιωτικά, οργανωτικά) χάρθ ςτθν επαναςτατικι δθμιουργικότθτα των μαηϊν. Θ ςτρατθγικι αυτι ποντάρει επίςθσ ςε μια ευρεία κατάρρευςθ τθσ αςτικισ εξουςίασ, πάντα χάρθ ςτισ υποκειμενικζσ προδιακζςεισ των μαηϊν (μαηικζσ λιποταξίεσ ςτο ςτράτευμα, κ.λπ.). Θ ςτρατθγικι αυτι επαναπροτάκθκε κατά τον μεςοπόλεμο από το ρεφματα του επαναςτατικοφ ςυνδικαλιςμοφ, και βλζπουμε αναβιϊςεισ τθσ ςτουσ «αυκορμθτιςτζσ μαοϊςτζσ» και ςτθν μπορντιγκιςτικι άκρα αριςτερά. 13 ηνλ Λατθό Απειεπζεξσηηθό ηξαηό ηεο Κίλαο, απηέο νη ζέζεηο δηαθεξύζζνληαλ ζην ζύζηεκα ησλ «ηεζζάξσλ πξνηεξαηνηήησλ»: πξνηεξαηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ έλαληη ηεο ύιεο, ηεο πνιηηηθήο δνπιεηάο έλαληη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο ηδενινγηθήο δνπιεηάο έλαληη ησλ άιισλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιηηηθήο δνπιεηάο, ησλ δσληαλώλ ηδεώλ έλαληη ησλ ηδεώλ ησλ βηβιίσλ (ζηελ ηδενινγηθή δνπιεηά). 14 Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηθξνύεη ν Λέληλ ηηο θαηεγνξίεο γηα «κπιαλθηζκό» δελ πξέπεη λα ζπγθαιύςεη ην γεγνλόο όηη ην κπιαλθηζηηθό «πέξαζκα ζηα όπια» είλαη ην ελδηάκεζν ζηάδην αλάκεζα ζηελ κπακπεθηθή ζπλσκνζία θαη ηε ιεληληζηηθή εμέγεξζε. Σν επίζεην «κπιαλθηζηηθόο» κε ην νπνίν έινπδαλ ηνλ Λέληλ ν Πιεράλνθ θαη ν Μαξηόθ δελ είρε παξά κόλν καθξηλή ζρέζε κε ηνλ απζεληηθό κπιαλθηζκό. ην πνιηηηθό ιεμηιόγην ηεο επνρήο, ζήκαηλε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλσκνζίαο αληί ηεο δξάζεο ησλ καδώλ. 9

10 3) Θ ςτρατθγικι του τρομοκράτθ-υπόδειγμα Εφαρμόςτθκε από ζνα ρεφμα του αναρχικοφ κινιματοσ και από τουσ Ρϊςουσ ποπουλιςτζσ. Βαςίηεται είτε ςτθν ατομικι πρακτικι είτε ςε μι μυςτικι οργάνωςθ και ςε κάκε περίπτωςθ είναι αποκομμζνθ από κάκε οργανικό δεςμό με τισ μάηεσ. Ο μόνοσ δεςμόσ τουσ με τθσ μάηεσ είναι το παράδειγμα των πράξεϊν τουσ ι τθσ ςτάςθσ των αγωνιςτϊν τουσ απζναντι ςτθν καταςτολι και, τελικά, μερικζσ διακθρφξεισ. Θ τρομοκρατικι ςτρατθγικι κατάφερε να πλιξει τθν αντίδραςθ ςτθν καρδιά τθσ, να προκαλζςει τρόπο ςτον εχκρό και καυμαςμό ςτισ μάηεσ, ποτζ όμωσ δεν κατάφερε να μετατρζψει αυτοφσ τουσ παράγοντεσ ςε δυνάμεισ ικανζσ να ανατρζψουν ζνα κακεςτϊσ. Εξ όςων γνωρίηουμε, θ ςτρατθγικι αυτι ζχει να επιδείξει ιςτορικά μόνο αποτυχίεσ: τα επαναςτατικά ςτρϊματα των μαηϊν δεν «αφυπνίηονται» χωρίσ οργάνωςθ. 4) Θ λενινιςτικι-κομιντερνιςτικι εξεγερςιακι ςτρατθγικι Εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά τον Οκτϊβριο του 1917 και ςτθ ςυνζχεια ζτυχε εντατικισ κεωρθτικισ επεξεργαςίασ (ιδίωσ ςτο ςυλλογικό ζργο με υπογραφι Neuberg και τίτλο Θ ζνοπλθ εξζγερςθ) και τζκθκε ςτον ςχεδιαςμό των κομμουνιςτικϊν κομμάτων τισ δεκαετίεσ του 1920 και του Ενςωματϊνει και ςυςτθματοποιεί τισ αναλφςεισ των Μαρξ και Ζνγκελσ (και τα διδάγματα εμπειριϊν όπωσ αυτζσ του 1905) αποδίδοντασ κεντρικό ρόλο ςτο Κόμμα πρωτοπορίασ που επιδίδεται ςτθ ςυνζνωςθ ςτοιχείων αναγκαίων για τθν επαναςτατικι επιτυχία (ανφψωςθ τθσ επαναςτατικισ ςυνείδθςθσ των μαηϊν, πολιτικι και ςτρατιωτικι οργάνωςθ των μαηϊν, ιδίωσ με τθ δθμιουργία μιασ κόκκινθσ φρουράσ, εκπαίδευςθ και εξοπλιςμό ομάδων κροφςθσ και χριςθ τουσ ςτθ κζςθ τθσ τακτικισ των οδοφραγμάτων, δθμιουργία μείηονοσ εξεγερςιακισ κατάςταςθσ, επεξεργαςία ςχεδίων μάχθσ, επιλογι τθσ ςτιγμισ τθσ κλιμάκωςθσ, κ.λπ.). Θ ςτρατθγικι αυτι γνϊριςε μεγάλεσ αποτυχίεσ ςτθ Γερμανία (1923), ςτθν Κίνα (1927), ςτθν Αςτοφρια (1934), ςτθ Βραηιλία (1935) και αλλοφ. 5) Θ ςτρατθγικι του παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου Περιλαμβάνει τρεισ φάςεισ: μια φάςθ αντάρτικου, αμυντικι από ςτρατθγικισ άποψθσ (αλλά πολφ δραςτιρια από τακτικισ άποψθσ, με ςυνεχείσ πρωτοβουλίεσ) μια φάςθ ςτρατθγικισ ιςορροπίασ και μια φάςθ επικετικι από ςτρατθγικισ άποψθσ, όπου οι επαναςτατικζσ δυνάμεισ είναι ςε κζςθ να διεξάγουν πόλεμο κινιςεων και (επικουρικά) πόλεμο κζςεων. Οι ιδιαίτερεσ αρχζσ του παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου ορίςτθκαν από τον Μάο Σςε Σουνγκ ωσ εξισ: Πρϊτα επίκεςθ ςτισ διαςπαςμζνεσ και απομονωμζνεσ εχκρικζσ δυνάμεισ, ζπειτα και ςτον κφριο όγκο τουσ. Αρχικά εδραίωςθ των απελευκερωμζνων ηωνϊν ςτθν φπαικρο, περικφκλωςθ των πόλεων από τθν φπαικρο και κυρίευςθ πρϊτα των μικρϊν και μετά των μεγάλων πόλεων. D abord établir des zones libérées dans les campagnes, encercler les villes par les campagnes, s emparer d abord des petites villes, ensuite des grandes. Διαςφάλιςθ μεγάλθσ αρικμθτικισ ανωτερότθτασ ςτθ μάχθ (θ ςτρατθγικι είναι μάχθ ζνασ εναντίον δζκα, θ τακτικι δζκα εναντίον ενόσ) 15. Διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου πολιτικισ ςυνείδθςθσ των μαχθτϊν, ϊςτε να υπερτεροφν ςε αντοχι, κάρροσ και πνεφμα αυτοκυςίασ. Διαςφάλιςθ τθσ υποςτιριξθσ του λαοφ, επαγρφπνθςθ για τον ςεβαςμό των ςυμφερόντων του. Διαςφάλιςθ τθσ αυτομόλθςθσ των αιχμαλϊτων του εχκροφ ςτο επαναςτατικό ςτρατόπεδο. Αξιοποίθςθ του χρόνου ανάμεςα ςτισ μάχεσ για αναςφνταξθ, εκπαίδευςθ και μόρφωςθ. Θ ςτρατθγικι αυτι κζρδιςε ςτθ Γιουγκοςλαβία, τθν Αλβανία, τθν Κίνα και τθν Λνδοκίνα, αλλά γνϊριςε και μεγάλεσ αποτυχίεσ, ιδίωσ ςτθν Ελλάδα ( ) και τθ Μαλαιςία ( ). 6) Θ ςτρατθγικι του κινιματοσ 15 Σελ αξρή απηή επεμεξγάζηεθε ζεσξεηηθά ν Μάν Σζε Σνπλγθ ζην Γηα ηνλ παξαηεηακέλν πόιεκν θαη ν Ενπ Νηε ζην Γηα ην αληη-ηαπσληθό αληάξηηθν. Αιιά ν Σδηαπ θαη ην ζύλνιν ηεο εγεζίαο ησλ Βηεηκίλρ δελ ηελ ελέθξηλαλ, θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη ηε ζεσξνύζαλ αθαηάιιειε γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Βηεηλάκ. Σν πεξηνξηζκέλν δπλακηθό ησλ Βηεηκίλρ ηνπο νδήγεζε ζπρλά λα κάρνληαη κε ην δπλακηθό ηεο θιίκαθαο ηεο ηαθηηθήο ν αηθληδηαζκόο, ε θαιύηεξε γλώζε ηνπ εδάθνπο θαη ε επηρεηξεζηαθή πνηόηεηα ησλ καρεηώλ (πξνεηνηκαζία γηα πξαγκαηηθή κάρε θαη επαλαζηαηηθόο εξσηζκόο) ζεσξήζεθε όηη ζα αξθνύζαλ γηα λα θάλνπλ ηε δηαθνξά. 10

11 Κεμελιϊνεται ςε ςχζςθ δυνάμεων εξαιρετικά ευνοϊκι για το επαναςτατικό κόμμα. το παράδειγμα τθσ Πράγασ το 1948, βλζπουμε τθν παρουςία του ςοβιετικοφ ςτρατοφ, τθν ιςχφ και το κφροσ του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ, τθν φπαρξθ λαϊκϊν πολιτοφυλακϊν (15 ωσ ζνοπλοι εργάτεσ), τθ ςχεδόν πλιρθ διάβρωςθ του ϊματοσ τθσ Εκνικισ Αςφάλειασ και πολλϊν μονάδων του ςτρατοφ, κ.λπ. Θ ςτρατθγικι αυτι ζχει το πλεονζκτθμα ότι είναι απείρωσ πιο οικονομικι από εκείνεσ που ςυνεπάγονται τθν ζνοπλθ ςφγκρουςθ. Μπορεί μάλιςτα να διατθριςει τα προςχιματα νομιμότθτασ, πράγμα που επιτρζπει τθν πολιτικι εξουδετζρωςθ οριςμζνων ενδιάμεςων κοινωνικϊν ςτρωμάτων. Σο κίνθμα είναι ςυνικωσ καρπόσ μιασ ευκαιρίασ τθν οποία παρζχει μια αςυνικιςτθ ιςτορικι ςυγκυρία, όχι μια επαναςτατικι ςτρατθγικι που ζχει τφχει κεωρθτικισ επεξεργαςίασ και παρουςιάηεται ωσ μοντζλο. Βρικε ωςτόςο ςυςτθματικι εφαρμογι από τουσ νζουσ προοδευτικοφσ αξιωματοφχουσ του τρίτου κόςμου που, ςτισ δεκαετίεσ του 1960 και του 1970, ςυνδζονταν με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο με τθ οβιετικι Ζνωςθ. 7) Θ εκλογικι/ζνοπλθ ςτρατθγικι Βαςίηεται ςτθ κζςθ ότι μια μερικι κατάλθψθ τθσ εξουςίασ είναι δυνατι με νόμιμα μζςα (υπό τον όρο ότι μια ευρεία μαηικι πάλθ εγγυάται τα δθμοκρατικά δικαιϊματα) και ότι αυτι θ μερικι κατάλθψθ τθσ εξουςίασ κα δϊςει ςτο επαναςτατικό κίνθμα τα μζςα που, μαηί με τα μζςα των ίδιων των επαναςτατικϊν δυνάμεων, αρκοφν για να εγγυθκοφν τθν εμβάκυνςθ τθσ επαναςτατικισ διαδικαςίασ και να αποκροφςουν τθν αντιδραςτικι αντεπίκεςθ (ςτρατιωτικό πραξικόπθμα ι ξζνθ επζμβαςθ). Οι οργανϊςεισ που υιοκετοφν μια τζτοια ςτρατθγικι ζχουν ζνα ςτρατιωτικό δυναμικό αρκετό για να διαςφαλίςει μια κατάλθψθ τθσ εξουςίασ θ οποία γίνεται κατά βάςθ με νόμιμα μζςα. Ο ςτρατθγόσ Πινοςζτ ςυνζβαλε πολφ ςτθν απαξίωςθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ υπόκεςθσ, θ οποία είχε ιδθ γνωρίςει αιματθρι αποτυχία με τθ ςυντριβι του αυςτριακοφ Schutzbund το ) Θ φοκιςτικι ςτρατθγικι Πιγαηε από μια κεωρία ςυςτθματοποίθςθσ των ιδιαιτεροτιτων 16 των αντάρτικων που δροφςαν ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1950 και ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960 ςτθ Λατινικι Αμερικι (όπωσ ςτθν Κοφβα). Κάνει τθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ ενόσ κινθτοφ πυρινα ανταρτϊν τθσ υπαίκρου το κεντρικό ςτοιχείο τθσ επαναςτατικισ διαδικαςίασ. Ο φοκιςμόσ δεν είχε οικουμενικζσ αξιϊςεισ και βαςιηόταν ςε μεγάλο βακμό ςτθ κζςθ περί δυϊςμοφ των λατινοαμερικανικϊν κοινωνιϊν (καπιταλιςτικι πόλθ και φεουδαρχικι φπαικροσ), ςτθν αδυνατότθτα να εδραιωκοφν απελευκερωμζνεσ ηϊνεσ όπωσ ςτθν Κίνα και ςτθν Λνδοκίνα, κ.λπ. Οι κινθτοί πυρινεσ ανταρτϊν καλοφνται να αναπτυχκοφν ςε λαϊκό ςτρατό και να περικυκλϊςουν τισ πόλεισ, μζχρι τθ χαριςτικι βολι που κα δοκεί ςτο κακεςτϊσ με μια εξεγερςιακι γενικι απεργία ςτα αςτικά κζντρα. Ο ρόλοσ του προλεταριάτου μζχρι τθ χαριςτικι βολι περιορίηεται ςτθν υποςτιριξθ του αντάρτικου τθσ υπαίκρου. 9) Θ νεοεξεγερςιακι ςτρατθγικι χθματίςτθκε ςτον απόθχο τθσ νίκθσ τθσ επανάςταςθσ των αντινίςτασ ςτθ Νικαράγουα. Μετά τθ νίκθ αυτι, πολλζσ επαναςτατικζσ δυνάμεισ εγκατζλειψαν πλιρωσ ι εν μζρει τον παρατεταμζνο λαϊκό πόλεμο που διεξιγαν, μερικζσ φορζσ επί δεκαετίεσ, και προςπάκθςαν να επιβάλουν τθν ζκβαςι του προκαλϊντασ αςτικζσ εξεγζρςεισ. Σζτοια ιταν περίπτωςθ του Νζου Λαϊκοφ τρατοφ, υπό τθν θγεςία του ΚΚ Φιλιππίνων 17, μζχρι τθν εκςτρατεία αποκατάςταςθσ του 1992 που οδιγθςε ςε επάνοδο ςτισ κζςεισ περί παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου. 16 Απηή ε ζεσξία ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ (πνπ γελλήζεθαλ ζπρλά εκπεηξηθά ή ήηαλ πξντόλ ή εθθξάζεηο ησλ αδπλακηώλ ηνπ ιαηηλνακεξηθαληθνύ επαλαζηαηηθνύ θηλήκαηνο) είλαη πεγή πνιιώλ ζπγρύζεσλ. Ζ κέζνδνο απηή επέηξεςε ζηνλ βαζηθό ζεσξεηηθό ηνπ θνθηζκνύ, ηνλ Ρεδίο Νηεκπξέ, λα αδεηάζεη ηηο ιεληληζηηθέο-καντζηηθέο ζέζεηο από ην πεξηερόκελό ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ηνλ ξόιν ηνπ ηαμηθνύ θόκκαηνο), ηηο νπνίεο σζηόζν ππνζηήξηδε ζζελαξά εθείλνο πνπ, ζηα κάηηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Νηεκπξέ, ελζάξθσλε ηελ «επαλάζηαζε κέζα ζηελ επαλάζηαζε»: ν Σζε Γθεβάξα. 17 Κπξίσο ζην λεζί ηνπ Μηληαλάν ν Νένο Λατθόο ηξαηόο (ΝΛ, έλνπινο βξαρίνλαο ηνπ ΚΚ Φηιηππίλσλ, ΚΚΦ) εγθαηέιεηςε, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ παξαηεηακέλνπ ιατθνύ πνιέκνπ θαη εθβίαζε κε ππνθεηκεληζηηθό ηξόπν ηε κεηάβαζε από ηε θάζε ηεο «άκπλαο» ζηε θάζε ηεο «ζηξαηεγηθήο αληεπίζεζεο». Οη κηθξέο κνλάδεο ηνπ ΝΛ, επθίλεηεο, κε γεξέο ξίδεο ζηνλ πιεζπζκό, κεηαηξάπεθαλ πξόσξα ζε κεξαξρίεο κέζα ζηηο νπνίεο ζηειέρε ηνπ ΚΚΦ αλέιαβαλ ζηξαηησηηθέο επζύλεο γηα ηηο νπνίεο ήηαλ ειάρηζηα πξνεηνηκαζκέλα. Οη εθηόο λόκνπ πνιηηηθέο δνκέο ηνπ Κόκκαηνο βγήθαλ πνιύ απνδπλακσκέλεο από απηή ηε δηαδηθαζία, θαη νη κεγάιεο κεξαξρίεο ηνπ ΝΛ, πνπ ήηαλ πνιύ εύθνιν λα εληνπηζηνύλ, ππέζηεζαλ βαξηέο απώιεηεο από έλαλ ερζξό πνπ θάζε άιιν παξά ππό 11

12 10) Θ ζνοπλθ πολιτικο-ςτρατιωτικι ςτρατθγικι (ΕΠ) και ο υνδυαςμζνοσ Επαναςτατικόσ Πόλεμοσ (ΕΠ) Ορίςτθκε και εφαρμόςτθκε από τον Μαχίρ Σςαγιάν και τουσ ιδρυτζσ του Κόμματοσ-Λαϊκό Απελευκερωτικό Μζτωπο τθσ Σουρκίασ, για να υιοκετθκεί τισ δεκαετίεσ του 1970 και του 1980 από πολλζσ οργανϊςεισ (Dev Yol, Dev Sol, MLSPB, TKHP-Επαναςτατικι Λαϊκι Εμπροςκοφυλακι, κ.λπ.). φμφωνα με αυτι τθ ςτρατθγικι, το αντάρτικο παραμζνει πρωταρχικό μζχρι το ςτάδιο του κλαςικοφ πολζμου, και οι άλλεσ μζκοδοι πάλθσ (πολιτικι, οικονομικι, δθμοκρατικι και ιδεολογικι) υπάγονται ςε αυτό. Θ ΕΠ περιλαμβάνει τρία ςτάδια: Σον ςχθματιςμό αντάρτικου πόλθσ (είναι πιο εφκολο να ςχθματιςτεί ζνοπλθ δφναμθ ςε μια πόλθ, κακϊσ οι ζνοπλεσ δράςεισ ζχουν εκεί μεγαλφτερο αντίκτυπο, το ζδαφοσ είναι κοινωνικά πιο προετοιμαςμζνο να δεχτεί και να αφομοιϊςει τισ αναβακμιςμζνεσ δράςεισ). Σθ διάδοςθ του αντάρτικου ςε όλθ τθ χϊρα και τον ςχθματιςμό αντάρτικου ςτθν φπαικρο δίπλα ςτο αντάρτικο πόλθσ (αυτό είναι πιο κακοριςτικό γιατί μια μονάδα ςτθν φπαικρο μπορεί να αποςφρεται και να αναπτφςςεται ενςωματϊνοντασ ςταδιακά και ςτακερά τουσ χωρικοφσ, ενϊ το αντάρτικο πόλθσ, όντασ αναγκαςμζνο να διαςκορπίηεται ςε μυςτικζσ βάςεισ μετά από κάκε δράςθ, δεν μπορεί να ελπίηει ότι κα εδραιϊςει ςτακερι ςχζςθ με τισ μάηεσ και να αναπτυχκεί ςε λαϊκό ςτρατό). Σον μεταςχθματιςμό των δυνάμεων των ανταρτϊν ςε τακτικζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ. 11) Θ ςτρατθγικι του παρατεταμζνου επαναςτατικοφ πολζμου Ορίςτθκα και εφαρμόςτθκε από τισ ευρωπαϊκζσ ζνοπλεσ κομμουνιςτικζσ οργανϊςεισ. Βαςίηεται ςτισ αρχζσ του μαοϊκοφ παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου, διαφζρει όμωσ ουςιαςτικά από αυτό κακϊσ εγκαταλείπει κάκε μορφι αντάρτικου τθσ υπαίκρου (άρα και κάκε ιδζα περικφκλωςθσ των πόλεων από τθν φπαικρο), αντικακιςτά τισ απελευκερωμζνεσ ηϊνεσ με παράνομα δίκτυα μζςα ςε μαηικζσ οργανϊςεισ (ςυνδικάτα, κ.λπ.), δίνει μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτισ δράςεισ ζνοπλθσ προπαγάνδασ και υιοκετεί νζα οργανωτικζσ μορφζσ ανάμεςα ςτθν κομματικι και τθ ςτρατιωτικι δουλειά (μζχρι που αρνείται, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τον παραδοςιακό διαχωριςμό Κόμματοσ/Κόκκινου τρατοφ διατυπϊνοντασ τθ κζςθ του Ζνοπλου Κόμματοσ, τθν οποία νομιμοποιεί θ νζα πολιτικι ποιότθτα τθσ ζνοπλθσ πάλθσ), κ.λπ. Θ πολφ ςχθματικι αυτι καταγραφι δεν αποτελεί ζναν «κατάλογο» από τον οποίο είναι υποχρεωμζνοσ κανείσ να διαλζξει μια ζτοιμθ ςυνταγι. Κάκε ιδιαίτερθ περίςταςθ απαιτεί ιδιαίτερθ απάντθςθ. Κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εμπεριζχει ςτοιχεία αυτϊν των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν, είτε λόγω αδράνειασ (επιβίωςθ παλιϊν μεκόδων) είτε αντικζτωσ επειδι ο αγϊνασ αναδεικνφει μεκόδουσ που κα τφχουν κεωρθτικισ επεξεργαςίασ και ςυςτθματοποίθςθσ αργότερα. Θ καταγραφι αυτι μπορεί το πολφ-πολφ να χρθςιμεφςει ωσ οδθγόσ. Παρατθροφμε ότι οι ςτρατθγικζσ αυτζσ χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: αυτζσ που επιηθτοφν τθν ζκβαςθ ςε μια ανοιχτι ςφγκρουςθ (εξεγερςιακζσ ςτρατθγικζσ) και εκείνεσ που επιηθτοφν τθν ζκβαςθ με μια διαδοχι μαχϊν και εκςτρατειϊν (αντάρτικεσ ςτρατθγικζσ) 18. ε κακεμιά αντιςτοιχεί μια παρζκκλιςθ: δεξιά παρζκκλιςθ, ςτθν περίπτωςθ εξεγερςιακϊν ςτρατθγικϊν των οποίων θ υιοκζτθςθ δεν είναι μερικζσ φορζσ παρά το μζςο που διαλζγει μια δφναμθ διαβρωμζνθ από τον οπορτουνιςμό για να αναβάλει τθν αντιπαράκεςθ με τθν εξουςία «αριςτερι» παρζκκλιςθ, ςτθν περίπτωςθ αντάρτικων ςτρατθγικϊν των οποίων θ υιοκζτθςθ δεν είναι μερικζσ φορζσ παρά το θαηάξξεπζε ήηαλ. 18 ηελ πξνεγνύκελε ζπδήηεζή καο (αλαθνξηθά κε ην έγγξαθν ηνπ (λ)κκη), εμεηάζακε ηελ άπνςε όηη ην Κόκκα ησλ Μπνιζεβίθσλ δηεμήγαγε κηα ζηξαηεγηθή ιατθνύ πνιέκνπ «ρσξίο λα ην μέξεη», κε ηνλ μεζεθσκό ηνπ 1917 λα αληηζηνηρεί ζηελ Σξίηε θάζε (ηε γεληθή επίζεζε) απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζπδήηεζε απηή είλαη πνιύ ελδηαθέξνπζα, σζηόζν δελ έρνπκε θάλεη ηελ ηζηνξηθή έξεπλα πνπ απαηηείηαη γηα λα θξίλνπκε πόζν αιεζεύεη απηή ε πξσηόηππε ζέζε. Αλάκεζα ζηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληήζνπκε είλαη ηα εμήο: Από ην 1905 σο ην 1917, ε γξακκή ησλ Μπνιζεβίθσλ κπνξεί λα ηαπηηζηεί ελ κέξεη κε ηε γξακκή ηνπ παξαηεηακέλνπ πνιέκνπ; Αλ λαη, ζε απηό όθεηιε ην Κόκκα ησλ Μπνιζεβίθσλ ηελ αλάπηπμή ηνπ; Οη Μπνιζεβίθνη δηεμήγαλ έλνπιε πάιε (δξαπέηεπζε καρεηώλ, εμόλησζε ραθηέδσλ, επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο), πνηα ήηαλ όκσο ε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα (ε ζεκαζία πνπ έπαηξλε ζηα κάηηα ησλ ζηειερώλ, ησλ καρεηώλ, ησλ καδώλ) απηήο ηεο έλνπιεο πάιεο; Τπήξραλ αθόκα έλνπιεο πξαθηηθέο από ην 1908 σο ην 1917; 12

13 μζςο που διαλζγει μια δφναμθ διαβρωμζνθ από τον υποκειμενιςμό για να απαλλαγεί από μια εργαςία ρίηωςθσ ςτθν τάξθ. [10. Επαναστατική στρατηγική και δογματική βουλγάτα] Θ εξεγερςιακι και θ αντάρτικθ ςχολι ςτρατθγικισ δεν είναι από μόνεσ τουσ οφτε δογματικζσ οφτε μθ δογματικζσ. Κάκε ςχολι ζχει τουσ δογματικοφσ «τθσ», και είναι αξιοςθμείωτο ότι κάκε φορά θ δογματικι ερμθνεία τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ είναι προϊόν δυνάμεων που, πίςω από μια πολεμικι ρθτορικι, αναπτφςςουν μια οπορτουνιςτικι πρακτικι. 1) Για τθν εξζγερςθ τουσ εκπροςϊπουσ τθσ «κεολογίασ τθσ εξζγερςθσ», θ εξζγερςθ είναι ςαν τον ορίηοντα: όςο προχωροφν προσ αυτι, τόςο αυτι απομακρφνεται. Αποςυνδζοντασ τουσ μεςοπρόκεςμουσ ςτόχουσ από τον (υποτικζμενο) μακροπρόκεςμο ςτόχο τουσ, τθν ζνοπλθ εξζγερςθ, αναπτφςςουν μια κομματικοφ τφπου λογικι, οργάνωςθσ εργατικϊν πρωτοποριϊν, τακτικισ ςτουσ μαηικουσ αγϊνεσ, κ.λπ., που ενιςχφει (μερικζσ φορζσ) το Κόμμα και τθ μεςοπρόκεςμθ επιρροι του, αλλά αναςτζλλει αντικειμενικά τθν ανάδυςθ των αντικειμενικϊν και των υποκειμενικϊν ςυνκθκϊν τθσ επαναςτατικισ κρίςθσ που κα πυροδοτιςει τθν εξζγερςθ. 2) Για τον παρατεταμζνο πόλεμο Για οριςμζνουσ «μαοϊκοφσ», το πρόγραμμα τθσ δουλικισ μίμθςθσ του παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου του Μάο προτείνεται μζςα ςε ςυνκικεσ (πολιτικο-ιςτορικζσ, κοινωνικο-οικονομικζσ, γεωγραφικζσ, κ.λπ.) τόςο απομακρυςμζνεσ από εκείνεσ των υποτελϊν χωρϊν ϊςτε το ξζςπαςμα τθσ ζνοπλθσ πάλθσ να αναβάλλεται επ άπειρον λόγω των «προκαταρκτικϊν ςυνκθκϊν» που υποτίκεται ότι απαιτοφνται. Βλζπουμε μερικζσ φορζσ να εμφανίηονται τρόποι υποκατάςταςθσ τθσ ζνοπλθσ πάλθσ για παράδειγμα, εφαρμογι μορφϊν κεαματικισ προπαγάνδασ (ςφυροδρζπανα ςτουσ λόφουσ που περιβάλλουν μια πόλθ) από δυνάμεισ (εν προκειμζνω: το PCP) που επιδίδονται κατά τα λοιπά ςε ζνοπλθ πάλθ. Βλζπουμε τότε να εμφανίηεται αυτι θ πραγματικι γλωςςικι κατάχρθςθ που ςυνίςταται ςτο να κθρφςςεται «λαϊκόσ πόλεμοσ» χωρίσ να υπάρχει ζνοπλθ δράςθ 19. [11. Οικουμενικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά] Γυρίηουμε τθν πλάτθ ςτον δογματιςμό ςθμαίνει: 1) Κακορίηουμε τθ ςτρατιωτικι πολιτικι μασ (άρα κάνουμε τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ μασ) βάςει μιασ ηωντανισ ανάλυςθσ τθσ ιςτορικισ εμπειρίασ και των αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν ςυνκθκϊν τθσ εποχισ. Θ ανάλυςθ αυτι μπορεί να καταλιξει είτε ςτθ βεβαίωςθ του οικουμενικοφ χαρακτιρα μιασ ςτρατθγικισ επιλογισ (με άλλα λόγια, είτε θ εξζγερςθ είτε ο παρατεταμζνοσ πόλεμοσ πρζπει να κεωρείται παντοφ και πάντα θ μόνθ επαναςτατικι ςτρατθγικι 20 ), είτε ςτθ διαπίςτωςθ ότι οι αντικειμενικζσ ςυνκικεσ κακορίηουν τθν επιλογι μεταξφ εξζγερςθσ και λαϊκοφ πολζμου. Θ βεβαίωςθ του οικουμενικοφ χαρακτιρα μιασ ςτρατθγικισ επιλογισ δεν είναι από μόνθ τθσ δογματικι. Μπορεί και να είναι, μπορεί όμωσ να είναι αντικζτωσ καρπόσ εξαντλθτικισ, ηωντανισ και ειλικρινοφσ ςκζψθσ, που αποςκοπεί να εξαγάγει τουσ νόμουσ τθσ ιςτορίασ για να δράςει πάνω ςε αυτι. Είναι μια κίνθςθ ςφμφωνθ με τισ αρχζσ του ιςτορικοφ υλιςμοφ. Όςο οι μόνεσ επαναςτατικζσ νίκεσ ιταν θ Κομμοφνα του Παριςιοφ και θ Οκτωβριανι Επανάςταςθ, θ ιςτορικι ανάλυςθ ζτεινε εφλογα να κάνει τθν εξζγερςθ τθ μόνθ δυνατι επιλογι. Οι επαναςτατικζσ νίκεσ ςτθν Κίνα και ςτθν Λνδοκίνα ανζτρεψαν τον υποτικζμενα αυτονόθτο χαρακτιρα 19 Απηό δελ είλαη απνθιεηζηηθό πξνλόκην ησλ δνγκαηηθώλ. Σν είδακε ζηελ πξνεγνύκελε ζπδήηεζε: ην (λ)κκη θεξύζζεη ζηελ «πξώηε θάζε» ιατθό πόιεκν ελώ όρη κόλν δελ δηεμάγεη θακία έλνπιε δξάζε, αιιά επηπιένλ δηαρσξίδεηαη από ηηο δπλάκεηο πνπ ηε δηεμάγνπλ (όπσο νη Δξπζξέο Σαμηαξρίεο). Αλάινγα κε ην πόζν πηζηεύεη θαλείο ζηελ επαλαζηαηηθή εληηκόηεηα ηνπ (λ)κκη, κπνξεί λα δεη εδώ είηε κηα γισζζηθή θαηάρξεζε (θαζώο ν πόιεκνο ραξαθηεξίδεηαη, ζύκθσλα θαη κε ηνλ Κιάνπδεβηηο, από ηελ ρξήζε έλνπιεο δξάζεο) είηε κηα πνιηηηθή απάηε. 20 Απηό δελ ζα πεη όηη δελ πξέπεη λα εθκεηαιιεπόκαζηε ηηο εμαηξεηηθέο ηζηνξηθέο επθαηξίεο, όπσο ζηελ Σζερνζινβαθία ην

14 αυτισ τθσ ιςτορικισ δυνατότθτασ. Σο να διακρίνουμε τθν εξαίρεςθ από τον κανόνα 21 είναι μια άςκθςθ απολφτωσ αναγκαία, θ οποία όμωσ ξεπερνά το πλαίςιο αυτισ τθσ διάλεξθσ. 2) Αφ θσ ςτιγμισ κακορίςουμε τθ ςτρατθγικι μασ επιλογι, γυρίηουμε τθν πλάτθ ςτουσ δογματικοφσ ςθμαίνει αντιμετωπίηουμε το ερϊτθμα των οικουμενικϊν και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ που κάναμε. 1) Για τθν εξζγερςθ Σο εγχειρίδιο τθσ Κομιντζρν με υπογραφι Neuberg είναι ζνα ζξοχο παράδειγμα: θ ζνοπλθ εξζγερςθ παρουςιάηεται εκεί ωσ «αναγκαιότθτα» και ωσ «μοίρα» τθσ ταξικισ πάλθσ. ε καμία ςτιγμι το κείμενο του Neuberg δεν κζτει υπό αμφιςβιτθςθ τθν εξεγερςιακι ςτρατθγικι επιλογι, με όλεσ τισ κριτικζσ (και είναι πολλζσ και ενδιαφζρουςεσ) να αφοροφν τα λάκθ που γίνονται ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ επιλογισ (κακζσ ςτιγμζσ, ανεπαρκείσ ι κακϊσ καταμεριςμζνεσ δυνάμεισ, ζλλειψθ ςυντονιςμοφ, κ.λπ.). Με αφετθρία τον αδιαμφιςβιτθτο χαρακτιρα τθσ εξεγερςιακισ επιλογισ, το κείμενο προτείνει τθ μελζτθ κάκε ςυγκεκριμζνθσ εμπειρίασ (Αμβοφργο 1923, Καντόνα 1927, Ρεβάλ *νυν Σαλίν+ 1934, κ.λπ.) για να μπορζςουν με τθ ςειρά τουσ οι επαναςτάτεσ να προςαρμόςουν τθν εξεγερςιακι ςτρατθγικι ςτθν κοινωνικο-ιςτορικι τουσ πραγματικότθτα: τθ μια φορά αρμόηει να προθγθκεί τθσ εξζγερςθσ μια γενικι απεργία, τθν άλλθ να ξεςπάςει αιφνιδιαςτικά θ εξζγερςθ, κ.λπ. 2) Για τον παρατεταμζνο πόλεμο Σο ηιτθμα των οικουμενικϊν και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ ςτρατθγικισ του παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου προςεγγίςτθκε κυρίωσ από τον πρόεδρο Γκονηάλο, κατά τθν άποψθ του οποίου ο Μάο, κακορίηοντασ τισ αρχζσ του λαϊκοφ πολζμου, ζδωςε για το προλεταριάτο ςτθ ςτρατιωτικι του γραμμι, ςτθ κεωρία του και ςτθ ςτρατιωτικι του πρακτικι «οικουμενικι αξία, άρα εφαρμόςιμθ παντοφ, ςφμφωνα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ». Ο πρόεδροσ Γκονηάλο απαντά ςε όποιον βλζπει ςθμάδια δογματιςμοφ ςε αυτι τθν αναγνϊριςθ του οικουμενικοφ χαρακτιρα του επαναςτατικοφ πολζμου ότι οι ιδιαιτερότθτεσ των ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν γεννοφν ιδιαίτερεσ μορφζσ τακτικισ, πάλθσ και οργάνωςθσ. Και αναφζρει τρεισ για το Περοφ: α) τθ ςθμαςία του αγϊνα ςτισ πόλεισ μαηί τον αγϊνα ςτθν φπαικρο (κατ αναλογία με τθ ςθμαςία των πόλεμων ςτθ Λατινικι Αμερικι) 2) το γεγονόσ ότι μπόρεςε και ζπρεπε να εγκακιδρφςει μια πολιτικι εξουςία ςε απελευκερωμζνεσ ηϊνεσ πριν κατατροπϊςει τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ (λόγω τθσ αργοπορθμζνθσ ειςόδου των τελευταίων ςτθ ςκθνι, το 1982, όταν θ κατάρρευςθ των αςτυνομικϊν δυνάμεων είχε ολοκλθρωκεί προ πολλοφ) γ) τθ ςτρατιωτικοποίθςθ του Κόμματοσ 22. [12. Βάσεις υποστήριξης, ζώνες αντάρτικου και απελευθερωμένες περιοχές] ε αντίκεςθ με το ηιτθμα των οικουμενικϊν και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν, το ηιτθμα των «βάςεων ςτιριξθσ» είναι ίδιον των αντάρτικων ςτρατθγικϊν. Ασ εξετάςουμε κατ αρχάσ τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ: 1) Θ ηϊνθ αντάρτικου Πρόκειται για μια γεωγραφικι κατθγορία: θ περιοχι ςτθν οποία δραςτθριοποιείται το αντάρτικο, όπου μεταφζρεται και ενεργεί. 2) Θ βάςθ ςτιριξθσ Πρόκειται για μια κατθγορία γεωγραφικι και πολιτικοκοινωνικι ςυγχρόνωσ. Είναι μια ηϊνθ όπου ο εχκρόσ είναι παρϊν (ι ςτθν οποία μπορεί να διειςδφςει εφκολα), αλλά όπου θ επαναςτατικι αντεξουςία είναι πραγματικότθτα. Σο επαναςτατικό κόμμα ζχει γερζσ ρίηεσ ςτισ μάηεσ και το αντάρτικο βρίςκει ςτιριξθ ςε αυτζσ (ςτρατολογιςεισ, αναςφνταξθ, καταφφγια, πλθροφορίεσ, κ.λπ.). Κοινωνικά, οι κοινωνικζσ ςχζςεισ είναι πάντα αυτζσ 21 Ζ λίθε ηεο εμέγεξζεο ηνπ Οθηώβξε ηνπ 1917 είλαη, άξαγε, κηα ηζηνξηθή εμαίξεζε ηελ νπνία έθαλε δπλαηή ε αθξαία αδπλακία ηνπ θαζεζηώηνο, ή ε λίθε ηνπ παξαηεηακέλνπ πνιέκνπ ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ηλδνθίλα είλαη κήπσο εμαηξέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαζνξηζηηθή παξνπζία ησλ παξαγόλησλ ηνπ αληηθενπδαξρηθνύ αγώλα θαη ηεο εζληθήο απειεπζέξσζεο; 22 Σν λεπαιέδηθν αληίζηνηρν ηεο «θέςεο ηνπ Γθνλδάιν» είλαη ν «Γξόκνο ηνπ Πξαηζάληα». 14

15 τθσ παλιάσ κοινωνίασ, αλλά ο ςυςχετιςμόσ δυνάμεων μεταξφ των τάξεων ζχει αλλάξει: οι λαϊκζσ διεκδικιςεισ ενιςχφονται από τθ ςτιριξθ των επαναςτατικϊν ενόπλων δυνάμεων 23. 3) Θ ςτακερι βάςθ ςτιριξθσ Προχποκζτει τον πολιτικο-ςτρατιωτικό ζλεγχο μιασ δεδομζνθσ περιοχισ, απαλλαγμζνθσ από τουσ κεςμοφσ του κακεςτϊτοσ και οχυρωμζνου απζναντι ςτισ εχκρικζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ. Είναι θ ενδιάμεςθ κατάςταςθ ανάμεςα ςτθ βάςθ ςτιριξθσ και τθν απελευκερωμζνθ ηϊνθ. 4) Θ απελευκερωμζνθ περιοχι Είναι μια περιοχι όπου θ επαναςτατικι εξουςία ζχει εκδιϊξει τισ δυνάμεισ και τουσ κεςμοφσ του παλιοφ κακεςτϊτοσ, όπου αναπτφςςεται θ νζα κοινωνία. Οι καπιταλιςτζσ, οι γαιοκτιμονεσ και τα μζλθ τθσ ολιγαρχίασ ζχουν απαλλοτριωκεί και δικαςτεί. Σα μζςα παραγωγισ ζχουν κοινωνικοποιθκεί, κ.λπ. Αυτό προχποκζτει, από ςτρατιωτικισ άποψθσ, τθν ικανότθτα και τθ κζλθςθ υπεράςπιςθσ αυτϊν των ηωνϊν 24. Ο κίνδυνοσ ςφγχυςθσ αυτϊν των κατθγοριϊν αυξάνεται ςτον βακμό που, ανάλογα με τουσ ςυγγραφείσ ι τα κείμενα, ο ίδιοσ όροσ δθλϊνει μερικζσ φορζσ διαφορετικζσ κατθγορίεσ. Ο Μάο χρθςιμοποιεί ςυνικωσ τον όρο «βάςθ ςτιριξθσ» με τθν ζννοια τθσ «ςτακερισ βάςθσ ςτιριξθσ», υποκζτοντασ δθλαδι ζναν πλιρθ πολιτικο-ςτρατιωτικό ζλεγχο τθσ περιοχισ 25. Θ βιετναμζηικθ αντίςταςθ αποκαλοφςε «ηϊνεσ αντάρτικου» τισ περιοχζσ τισ οποίεσ ιλεγχε τθ νφχτα με τισ δυνάμεισ τθσ αϊγκόν να διατθροφν τον ζλεγχο τθ μζρα. Αυτό εξθγεί γιατί πολλά παράδοξα είναι μόνο φαινομενικά, όπωσ π.χ. τα πρόςφατα κείμενα του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ του Νεπάλ, το οποίο εκτιμά ότι «δεν είναι ικανό να δθμιουργιςει ςτακερζσ βάςεισ ςτιριξθσ», ενϊ τθν ίδια ςτιγμι διακθρφςςει «ότι μια οριςμζνθ μορφι βάςθσ ςτιριξθσ υπάρχει ςτθ Ρόλπα και ςτο Ροφκουμ, ςυλλζγουμε φόρουσ, ζχουμε λαϊκά δικαςτιρια, ελζγχουμε τα δάςθ, κ.λπ. ( ) Θ αςτυνομία δεν ζρχεται ςε αυτζσ τισ ηϊνεσ». ε αυτό το ηιτθμα, περιςςότερο απ ό,τι ςε οποιοδιποτε άλλο, δεν πρζπει να μζνουμε ςτισ λζξεισ, αλλά να εςτιάηουμε ςτισ ζννοιεσ που δθλϊνουν οι λζξεισ ςε κάκε ιδιαίτερο ςυγκείμενο. Θ φοκιςτικι ανάλυςθ προτάςςει το γεγονόσ ότι το κουβανζηικο αντάρτικο δεν εγκακίδρυςε ςτακερι βάςθ ςτιριξθσ παρά μόνο μετά από 17 μινεσ ςυνεχϊν μαχϊν, και αποδίδει ςτθ κζλθςθ να εγκακιδρυκοφν πρόωρα βάςεισ ςτιριξθσ τθν αποτυχία των περουβιανϊν αντάρτικων το Ζτςι ο φοκιςμόσ κζτει ξανά υπό αμφιςβιτθςθ, άμεςα και ρθτά, τισ αρχζσ του μαοϊκοφ παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου, ο οποίοσ προβλζπει τθν εγκακίδρυςθ μιασ βάςθσ ςτιριξθσ ωσ αφετθρία του αντάρτικου (και όχι ωσ μακρινι κατάλθξθ). Θ φοκιςτικι κριτικι απορρίπτει όχι μόνο (ςτισ λατινοαμερικανικζσ ςυνκικεσ τθσ δεκαετίασ του 1960) τθν ιδζα τθσ εγκακίδρυςθσ ςτακερισ βάςθσ ςτιριξθσ (πράγμα εφλογο), αλλά ακόμα και τθν ιδζα μιασ «ηϊνθσ αςφαλείασ» πολλϊν χιλιάδων τετραγωνικϊν χιλιομζτρων. Όμωσ θ κριτικι επιφζρει ςφγχυςθ ανάμεςα ςε «βάςθ ςτιριξθσ» και «ςτακερι βάςθ ςτιριξθσ». τθν πραγματικότθτα, και πολφ πριν από τον 17 ο μινα, το αντάρτικο του Κάςτρο διζκετε βάςεισ ςτιριξθσ ςτθ ιζρα Μαζςτρα. Αν ωκιςουμε ςτα άκρα τθ φοκιςτικι κριτικι τθσ «βάςθσ ςτιριξθσ», καταλιγουμε ςε ζνα απλϊσ νομαδικό αντάρτικο. Οι εμπειρίεσ λατινοαμερικανικϊν αντάρτικων χωρίσ βάςεισ ςτιριξθσ (και ιδίωσ των κολομβιανϊν αντάρτικων του ELN τθ δεκαετία του 1960) γζννθςαν τθν ζννοια του τακτικιςμοφ, που δθλϊνει τθν κατάςταςθ ςτθν οποία ζνα απομονωμζνο αντάρτικο, χωρίσ ι με μικρι υποςτιριξθ από ζναν πολιτικό μθχανιςμό, χάνει τθν επαναςτατικι του αξία κακϊσ υποχρεϊνεται να εςτιάςει ςε προβλιματα τακτικισ (εξαςφάλιςθ τθσ επιμελθτείασ, μετακινιςεισ, αναγνϊριςθ εδάφουσ, κ.λπ.). Σα αντάρτικα που ξεπζφτουν ςτον τακτικιςμό δεν μποροφν να εξαςφαλίςουν επαρκι 23 Π.ρ. ζηελ Κίλα ή ζηελ Ηλδνθίλα, όπνπ ην Κ. Κ. έζεηε όξηα ζηηο θινπέο, ζηηο δνιηνθζνξέο θ.ιπ. γηα λα πξνζηαηεύζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θησρώλ αγξνηώλ. Δπίζεο, ζηελ Κνινκβία ζήκεξα, όπνπ ζηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ FARC νη έκπνξνη λαξθσηηθώλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αγνξάδνπλ ηελ θόθα από ηνπο αγξόηεο ζε εγγπεκέλε ηηκή (ζπλ έλα θόξν πνπ πεγαίλεη ζηνπο FARC), ελώ ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνπλ νη παξαζηξαηησηηθνί νη έκπνξνη λαξθσηηθώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιεπθή ηξνκνθξαηία (μεθηλώληαο κε ηε ζπζηεκαηηθή εμόλησζε ησλ ζπλδηθαιηζηώλ αγξνηώλ) γηα λα επηβάινπλ εμεπηειηζηηθέο ηηκέο αγνξάο. 24 Απηό δελ ζεκαίλεη ηελ ππεξάζπηζή ηεο πάζε ζπζία. Απειεπζεξσκέλεο δώλεο κπνξνύλ λα εθθελσζνύλ όηαλ ε ζηξαηησηηθή πίεζε γίλεη ππεξβνιηθά άληζε. Σν πηζηνπνηεί άιισζηε θαη ε «Μεγάιε Πνξεία». 25 Ζ έλλνηα ηεο βάζηρ ζηήπιξηρ είλαη πνιύ ειαζηηθή ζηνλ Μάν, ν νπνίνο κηιά γηα «αλζεθηηθέο βάζεηο», «πξνζσξηλέο βάζεηο», «επνρηαθέο βάζεηο», βάζεηο «γηα κηθξά απνζπάζκαηα», αθόκα θαη γηα «θηλεηέο βάζεηο» 15

16 δουλειά ζνοπλθσ προπαγάνδασ, οφτε τθν πολιτικι διαπαιδαγϊγθςθ των μαηϊν, οφτε καν να αναπτυχκοφν ςτρατολογϊντασ και εκπαιδεφοντασ νζουσ μαχθτζσ. [13. Η επιχειρησιακή τέχνη] Θ ςτρατθγικι διαμεςολαβείται από τθν επιχειρθςιακι τζχνθ: αν θ ςτρατθγικι κακορίηει ποιεσ επιχειριςεισ πρζπει να διεξαχκοφν, θ επιχειρθςιακι τζχνθ κακορίηει τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ διεξάγονται αυτζσ οι επιχειριςεισ. Αφορά τα κεμζλια και τθν προετοιμαςία των ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων βάςει των ςτρατθγικϊν ςχεδίων. Για να χρθςιμοποιιςουμε τουσ όρουσ του Αλεξάντρ βζςιν, ενόσ μεγάλου ςοβιετικοφ ςτρατιωτικοφ κεωρθτικοφ τθσ δεκαετίασ του 1920, θ επιχείρθςθ είναι το μζςο τθσ ςτρατθγικισ, θ επιχειρθςιακι τζχνθ είναι το υλικό τθσ ςτρατθγικισ θ μάχθ είναι το μζςο τθσ επιχειρθςιακισ τζχνθσ, θ τακτικι είναι το υλικό τθσ επιχειρθςιακισ τζχνθσ. Ο βζςιν κεμελίωςε τθν ζννοια τθσ επιχειρθςιακισ τζχνθσ διαπιςτϊνοντασ ότι θ ζκβαςθ του πολζμου δεν κρινόταν, όπωσ τον 19 ο αιϊνα, από μία και μοναδικι μεγάλθ μάχθ ναπολεόντειου τφπου, αλλά από μια ςειρά αλλθλζνδετων μεταξφ τουσ διαδοχικϊν επιχειριςεων. Βλζπουμε ότι θ επιχειρθςιακι τζχνθ αφορά περιςςότερο τισ αντάρτικεσ ςτρατθγικζσ παρά τισ εξεγερςιακζσ. Οι επαναςτατικζσ δυνάμεισ που εμψυχϊνουν τισ τελευταίεσ δεν χρειάηονται τθν επιχειρθςιακι τζχνθ παρά μόνο για να αντιμετωπίςουν τον εμφφλιο πόλεμο (και/ι τθν ξζνθ επζμβαςθ) που ακολουκεί τθ νικθφόρα εξζγερςθ. Είναι εντελϊσ ξεκάκαρο ότι ςτθν κατθγορία τθσ επιχειρθςιακισ τζχνθσ μποροφμε να κατατάξουμε αυτι τθν ενδιάμεςθ κατθγορία, μεταξφ ςτρατθγικισ και τακτικισ, που ο Μάο ονόμαηε επιςτιμθ των εκςτρατειϊν. Θ επιχειρθςιακι τζχνθ είναι επίςθσ αυτι που ρυκμίηει, πάντα ςτθν περίπτωςθ του παρατεταμζνου λαϊκοφ πολζμου μαοϊκοφ τφπου, τισ ςυμπράξεισ και τισ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτα τρία επίπεδα ενόπλων δυνάμεων: των τοπικϊν πολιτοφυλακϊν (πολιτοφυλακζσ αυτοάμυνασ), των περιφερειακϊν δυνάμεων και των τακτικϊν δυνάμεων (το ςϊμα μάχθσ που προορίηεται για επίκεςθ και εξαρτάται άμεςα από τθ γενικι διοίκθςθ). Θ αυκόρμθτθ μορφι αντάρτικου είναι πράγματι θ μάχθ μικρϊν ομάδων που αναδφονται από και ςτθρίηονται ςτον τοπικό πλθκυςμό, μαχόμενεσ ςτα πζριξ τθσ γενζτειράσ τουσ. Για να διατθριςει και κυρίωσ για να αναπτφξει τισ δυνάμεισ του, ζνα αντάρτικο οφείλει να ζρκει ςε ριξθ με αυτι τθν αυκόρμθτθ πρακτικι και να υιοκετιςει τθν αρχι του αντάρτικου κίνθςθσ 26, που ανικει ςτο επίπεδο τθσ επιχειρθςιακισ τζχνθσ. Σο ηθτοφμενο είναι να αναδιοργανωκοφν οι δυνάμεισ που προζρχονται από τα τοπικά αντάρτικα για να ςυγκροτιςουν κινθτζσ δυνάμεισ ικανζσ να απλϊνονται ςε μεγάλθ ζκταςθ και που μετακινοφνται όντωσ ςε αυτι τθν ζκταςθ (ςε ςυνεργαςία με τα τοπικά αντάρτικα). Θ κίνθςθ προςτατεφει τθν ενότθτα (ο εχκρόσ δεν γνωρίηει τισ κινιςεισ των ανταρτϊν), ενϊ θ διαίρεςθ τθσ περιοχισ ενιςχφει το πρόςταγμα τθσ επαναςτατικισ δφναμθσ. Σο αντάρτικο κίνθςθσ εξελίςςεται ζτςι ςε μεγάλο αντάρτικο 27, και ζπειτα ςε κλαςικό πόλεμο. Οι αρχζσ τθσ επιχειρθςιακισ τζχνθσ είναι: 1) Θ κινθτικότθτα και θ ςθμαςία των γριγορων ρυκμϊν ςτισ επιχειριςεισ μάχθσ. 2) Θ ςυγκζντρωςθ των προςπακειϊν ςτθν κρίςιμθ περιοχι (ι περιοχζσ) και τθν κρίςιμθ ςτιγμι (ι ςτιγμζσ). 3) Ο αιφνιδιαςμόσ. 4) Θ πρωτοβουλία και θ ενεργθτικότθτα ςτθ μάχθ. 5) Θ διατιρθςθ του μεγζκουσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των θμζτερων δυνάμεων. 6) Θ ςυμμόρφωςθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ. 7) Θ ςφμπραξθ δυνάμεων και μζςων. Για να παρουςιάςουμε πιο απλά (και πολφ ςχθματικά) αυτζσ τισ κατθγορίεσ, κα ποφμε ότι θ διεξαγωγι του πολζμου επαφίεται ςτθ ςτρατθγικι, θ διεξαγωγι των εκςτρατειϊν επαφίεται ςτθ ςτρατθγικι και ςτθν επιχειρθςιακι τζχνθ, θ 26 Ζ δηαηύπσζε είλαη ηνπ ζηξαηεγνύ Σδηάπ. 27 Όπσο ην όξηζε ν ζηξαηεγόο Μπνθξ: κηα κνξθή επηρείξεζεο πνπ κνηάδεη ιόγσ ηεο ηζρύνο ηεο κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιαζηθνύ πνιέκνπ, είλαη όκσο εληειώο δηαθνξεηηθή από ηνλ θιαζηθό κέζνδν ζηηο κεζόδνπο κάρεο πνπ αθνινπζεί: ην κεγάιν αληάξηηθν επηρεηξεί κε ζεκαληηθά κέζα, έρνληαο όκσο ηηο ίδηεο κέξηκλεο κπζηηθόηεηαο, αηθληδηαζκνύ θαη δηαθπγήο κε ην θαλνληθό αληάξηηθν. 16

17 διεξαγωγι των μαχϊν επαφίεται ςτθν επιχειρθςιακι τζχνθ και ςτθν τακτικι, και θ διεξαγωγι των απλϊν ζνοπλων ςυμπλοκϊν επαφίεται ςτθν τακτικι. [14. Η τακτική] Επομζνωσ, αν θ ςτρατθγικι κακορίηει ποιεσ επιχειριςεισ πρζπει να διεξαχκοφν, αν θ επιχειρθςιακι τζχνθ κακορίηει τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ διεξάγονται αυτζσ οι επιχειριςεισ, θ τακτικι είναι αυτι που κακορίηει με ποιον τρόπο διεξάγονται. Θ τακτικι είναι ο τομζασ τθσ προετοιμαςίασ και τθσ χριςθσ των όπλων, των ανκρϊπων και των μζςων διεξαγωγισ τθσ ζνοπλθσ ςφρραξθσ. Θ τακτικι ζχει γενικζσ αρχζσ και ιδιαίτερεσ αρχζσ που αρμόηουν ςε διαφορετικοφσ τφπουσ ςτρατιωτικισ δράςθσ. Καμία επαναςτατικι ςτρατθγικι, όπωσ είδαμε, δεν βαςίηεται ςε μία μόνο μζκοδο, άρα οφτε και ςε μία μόνο τακτικι: θ εξεγερςιακι ςτρατθγικι, για παράδειγμα, εφαρμόηει ότι μόνο τθν εξεγερςιακι τακτικι, αλλά επίςθσ (ςε μικρότερο βακμό) όλεσ τισ άλλεσ ιδιαίτερεσ τακτικζσ και μορφζσ τθσ τζχνθσ του επαναςτατικοφ πολζμου. Σο ςαμποτάη, για παράδειγμα, παίρνει ςτον επαναςτατικό πόλεμο μια διάςταςθ άγνωςτθ ςτουσ κλαςικοφσ πολζμουσ: δεν πρόκειται πια για κάποιεσ ςτρατθγικζσ επιχειριςεισ ςαμποτάη που αποφαςίηονται από τθν θγεςία, αλλά για ζναν άπειρο αρικμό ςαμποτάη που διαπράττονται από τισ μάηεσ, από το μεγαλφτερο (τθν εξουδετζρωςθ ενόσ ςτακμοφ θλεκτροδότθςθσ) ωσ το μικρότερο (το ςχίςιμο μιασ κυβερνθτικισ αφίςασ), και που με τον ίδιο τον αρικμό τουσ παραλφουν τον εχκρό. [15. Εξεγερσιακή τακτική: Αρχές] 1) Εγκατάλειψθ των οδοφραγμάτων και αντ αυτϊν χριςθ μικρϊν κινθτϊν μονάδων (ειδικευμζνων, για οριςμζνεσ από αυτζσ, ςτθν αντιαρματικι μάχθ) που γνωρίηουν καλά το ζδαφοσ. Αναδιάταξθ του εδάφουσ ζςτω ϊςτε να ευνοείται θ δράςθ των κινθτϊν μονάδων (γκρζμιςμα μεςοτοιχιϊν ϊςτε να καταςκευαςτοφν περάςματα, κ.λπ.) 2) Χριςθ όλων των πικανϊν όπλων. Σο 1956, οι Οφγγροι αντεπαναςτάτεσ προκαλοφςαν θλεκτροπλθξία ςτα πλθρϊματα των ςοβιετικϊν τανκ ρίχνοντασ πάνω τουσ καλϊδια του τραμ, με τα λαδωμζνα υφάςματα ςτα οποία κυλοφςαν τα τανκ να ευνοοφν τισ επικζςεισ εναντίον τουσ. Κατά τθν εξζγερςθ ςτο Ανόι το 1946, οι μαχθτζσ των Βιετμίνχ άνοιγαν αντιαρματικοφσ λάκκουσ και τουσ κάλυπταν με εμπόδια που ζκαναν το πλιρωμα του τανκ να επιταχφνει πλθςιάηοντάσ τα για να τα διαλφςει. Χριςθ δολωμάτων (ψεφτικεσ νάρκεσ, ψεφτικοι ακροβολιςτζσ, κλπ.), εμποδίων (μεταλλικζσ λόγχεσ φυτεμζνεσ ςτο ζδαφοσ) και παγίδων (ναρκοκζτθςθ των κζςεων που εγκαταλείπονται ϊςτε να προςελκυςτεί ο εχκρόσ ςε ναρκοπζδιο). Εκμετάλλευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ των μαηϊν με τθν ενκάρρυνςθ τθσ γενίκευςθσ χριςιμων ιδεϊν. 3) Μζγιςτθ χριςθ, από τθν αρχι τθσ εξζγερςθσ, τθσ τρίτθσ διάςταςθσ: οροφζσ, ορόφουσ, υπόγεια, υπονόμουσ. 4) υγκάλυψθ (με τθ χριςθ λ.χ. πανιϊν κατά πλάτοσ των δρόμων) 5) Ευρεία χριςθ ακροβολιςτϊν και καμουφλαριςμζνων ςκαπανζων για τθν ζγκαιρθ ενεργοποίθςθ ναρκϊν. Τιοκζτθςθ μθχανιςμϊν (κρυπτϊν, μυςτικϊν περαςμάτων) που επιτρζπουν ςτουσ μαχθτζσ να δρουν ςε ηϊνεσ τισ οποίεσ ο εχκρόσ κεωρεί ότι ζχει αςφαλίςει. 6) Κακιλωςθ, ςε βάκοσ χρόνου, του εχκροφ με τθν κατάλθψθ οριςμζνων κτιρίων που προςφζρονται για άμυνα (από μπετόν αρμζ, με πολλοφσ ορόφουσ και υπόγεια, με ανοιχτό πεδίο βολισ πάρκινγκ, προαφλιο, πλατεία) από ομάδεσ μαχθτϊν αποφαςιςμζνων να τα υπεραςπιςτοφν μζχρι τζλουσ. Οι αρχζσ (5) και (6) δικαιολογοφνται μόνο ωσ επικουρικζσ των κινθτϊν μονάδων, που παραμζνουν ο πυρινασ τθσ εξεγερςιακισ τακτικισ. Θ πρωτοβουλία είναι το κλειδί τθσ εξεγερςιακισ τακτικισ. Κανζνασ αμυντικόσ μθχανιςμόσ δεν αντιςτζκεται αν αρκείται να περιμζνει τον εχκρό. Νζεσ τεχνικζσ (όπωσ θ ACSS, που πιάνει μζςω μικροφϊνων το ωςτικό κφμα που προκαλεί μια ςφαίρα και υπολογίηει ςτιγμιαία τθ κζςθ του ςκοπευτι) ενιςχφουν τθ ςθμαςία αυτισ τθσ αρχισ. [16. Αντάρτικη τακτική: Αρχές] 17

18 Θ πάλθ του αδφναμου ενάντια ςτον δυνατό επιβάλλει τθν τακτικι του αντάρτικου, τθσ οποίασ οι γενικζσ αρχζσ (ιςχφουν τόςο για το αντάρτικο πόλθσ όςο και για το αντάρτικο ςτθν φπαικρο) είναι: 1) Κίνθςθ από το απλό ςτο περίπλοκο κατά τθν οργάνωςθ των επιχειριςεων. 2) Διεξαγωγι προςεκτικισ δουλειάσ πλθροφόρθςθσ και αναγνϊριςθσ (χρονομζτρθςθ τθσ πορείασ αναδίπλωςθσ, κ.λπ.), που μπορεί να φτάςει μζχρι τθν επιτόπου επανάλθψθ ενόσ τμιματοσ τθσ επιχείρθςθσ. 3) Προςεκτικι επιλογι των μαχθτϊν και προςεκτικι κατανομι των ρόλων βάςει των δεξιοτιτων τουσ. 4) υγκάλυψθ των δυνάμεων μζχρι τθν επιχείρθςθ, μερικζσ φορζσ και κατά τθ διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ. 5) Επαγρφπνθςθ ϊςτε οι μαχθτζσ να μθ φζρουν αντικείμενα ι χαρτιά χριςιμα ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν του εχκροφ ςε περίπτωςθ ςφλλθψισ τουσ. 6) Επαγρφπνθςθ ϊςτε κάκε μαχθτισ να ξζρει τζλεια τθν περιοχι, τον ςτόχο, τθ μονάδα και το ςχζδιο δράςθσ. 7) Γνϊςθ του πϊσ ςυγκεντρϊνονται οι δυνάμεισ, πϊσ κινοφνται γριγορα και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. 8) Εκμετάλλευςθ των λακϊν και των αβλεψιϊν του εχκροφ. 9) Εγκατάλειψθ (ι αναβολι) μιασ επιχείρθςθσ αν μοιάηει να ζχει γνϊςθ τθσ (ζςτω και αν μζρει) ο εχκρόσ. 10) Προτίμθςθ τθσ εξαπάτθςθσ και των ελιγμϊν ςε ςχζςθ με τθ δφναμθ πυρόσ, για τθν οποία ωςτόςο κα υπάρχουν τα μζςα. 11) Επιλογι τθσ ενζδρασ και τθσ ξαφνικισ επίκεςθσ ωσ προτιμότερων μορφϊν επιχείρθςθσ, και ιδεατά ςυνδυαςμόσ ξαφνικισ επίκεςθσ και ενζδρασ (ενάντια ςτισ μονάδεσ που ζρχονται προσ ενίςχυςθ του ςτόχου τθσ επίκεςθσ). 12) Κατοχι των μζςων αιφνιδιαςμοφ (ςτθν επιλογι του ςτόχου και/ι ςτθν επιλογι των μζςων: για παράδειγμα, ζνασ ςτόχοσ που ο εχκρόσ περιμζνει να του γίνει επίκεςθ με ςτρατεφματα μπορεί να δεχτεί επίκεςθ με όλμο). 13) Δθμιουργία «διπλοκεςιτϊν» ϊςτε οι νζοι μαχθτζσ να μποροφν να πειραματίηονται με τθν αντάρτικθ δράςθ χωρίσ μια ενδεχόμενθ αδυναμία τουσ να κζτει ςε κίνδυνο τθν επιχείρθςθ και όςουσ ςυμμετζχουν ςε αυτι. 14) Διαςφάλιςθ τθσ αρικμθτικισ ανωτερότθτασ και/ι τθσ ανωτερότθτασ των μζςων ςτον τόπο και τθ ςτιγμι τθσ επιχείρθςθσ, με τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ςυγκζντρωςθσ των δυνάμεων. 15) Άμεςθ, γριγορθ αναδίπλωςθ, χωρίσ να αφινονται ίχνθ. 16) υγκάλυψθ των δυνάμεων κατά τθν αναδίπλωςθ, ςε κτίρια ιδίωσ που είναι εξοπλιςμζνα για τθν υποδοχι τραυματιϊν. 17) «Κόλωμα» των ακολουκοφμενων διαδρομϊν. 18) Διαςκορπιςμόσ των δυνάμεων. 19) Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ ςε κάκε επιχείρθςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι, κυκλοφορία των χριςιμων ςκζψεων (λάκθ προσ αποφυγι, κ.λπ.) ςε όλουσ τουσ μαχθτζσ. [17. Τακτικές και τεχνικές] Θ εμπειρία δείχνει ότι θ εκμάκθςθ των ιδιαίτερων τακτικϊν παραμελικθκε ςυχνά από τισ επαναςτατικζσ δυνάμεισ, ςε αντίκεςθ με τθν εκμάκθςθ των ιδιαίτερων τεχνικϊν. Για τισ οδομαχίεσ, π.χ., οι μακθτζσ διδάςκονται αρκετά πϊσ να χειρίηονται και να χρθςιμοποιοφν τα όπλα (αποςυναρμολόγθςθ, ςκοποβολι, κ.λπ.), ςυχνά όμωσ παραμελείται θ εκμάκθςθ τθσ τακτικισ χριςθσ του πυροβόλου όπλου (π.χ., θ ςθμαςία του να περπατάσ ςτθ δεξιά άκρθ του δρόμου, κατ αναλογία με τθν υποχρζωςθ του εχκροφ να τοποκετεί για προςταςία τα όπλα του ςτθν αριςτερι πλευρά του δρόμου: για να μθν εκτίκεται, ζνασ δεξιόχειρασ ςκοπευτισ κα τοποκετθκεί ςτθν αριςτερι πλευρά μιασ γωνίασ πόρτασ ι παρακφρου). Είναι αδφνατο ςε μια διάλεξθ να μιλιςουμε λεπτομερϊσ για όλεσ τισ ιδιαίτερεσ αρχζσ τακτικισ που χρθςιμεφουν ςτον επαναςτατικό πόλεμο. Οι τεχνικζσ αυτζσ καταγράφονται και αναλφονται ςε ςτρατιωτικά εγχειρίδια που εφκολα μπορεί να προμθκευτεί κανείσ. [18. Η τρομοκρατία] 18

19 Θ αντεπαναςτατικι «αντιτρομοκρατικι» ρθτορικι απαιτεί μια αντιπροπαγάνδα, με αποτζλεςμα οι επαναςτατικζσ δυνάμεισ, από τθν ζγνοια τουσ να μθν εμφανίηουν το παραμικρό «τρομοκρατικό προφίλ», να παραβλζπουν ότι θ τρομοκρατία είναι ςτοιχείο-κλειδί τθσ επαναςτατικισ ςτρατιωτικισ πολιτικισ. Είναι απατθλό να ελπίηουμε ότι όλοσ ο πλθκυςμόσ κα ςτρατευτεί ποτζ ςτο επαναςτατικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν πρζπει να πάρει ζναν διδακτικό χαρακτιρα: οφείλει όχι μόνο να ενςτερνιςτεί τα ιςτορικά ςυμφζροντα των μαηϊν, αλλά να γίνει επίςθσ ξεκάκαρα αντιλθπτό ότι το κάνει. Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ηθμιζσ που μποροφν να προκαλζςουν οι προδότεσ, οι χαφιζδεσ, οι προβοκάτορεσ, οι ςπιοφνοι, κ.λπ., οι επαναςτατικζσ δυνάμεισ πρζπει να επωφελθκοφν από το ιςοδφναμο αυτοφ του «φόβου του χωροφφλακα» από τον οποίο επωφελείται το κακεςτϊσ. Για να το κάνουν αυτό, οι εςκεμμζνα αντεπαναςτατικζσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να τιμωροφνται. Όςο αναγκαία κι αν είναι, θ τρομοκρατία πρζπει να ιδωκεί ςτθ ςωςτι τθσ κλίμακα. Όταν ο Λερϊνυμοσ Βοναπάρτθσ, ςτον οποίο ο αδερφόσ του είχε δϊςει ζνα κρόνο ςτθ Βεςτφαλία, κάλεςε τον Ναπολζοντα ςε βοικεια, ο τελευταίοσ του ζγραψε: «Για το όνομα του Κεοφ, αδελφζ, χρθςιμοποιιςτε τισ ξιφολόγχεσ ςασ». Ο Λερϊνυμοσ του απάντθςε με μια φράςθ που ζμεινε διάςθμθ: «Αδελφζ, όλα μπορείσ να τα κάνεισ με τισ ξιφολόγχεσ, εκτόσ από το να κάτςεισ πάνω τουσ». Όντωσ, θ τρομοκρατία δεν είναι ποτζ αρκετι οφτε για τθν αντεπανάςταςθ οφτε για τθν επανάςταςθ. Για τθν τελευταία, ωςτόςο, παίηει αναντικατάςτατο ρόλο ςτθν εξιςορρόπθςθ των δυνάμεων. Είναι μία από τισ λιγότερο θρωικζσ πλευρζσ του ανταρτοπόλεμου (ςθμαίνει ςυχνά τθν εκτζλεςθ άοπλων ανκρϊπων), και γι αυτό είναι αποφςα πολλζσ φορζσ από τα κείμενα που ζχουν (ζςτω και εν μζρει) προπαγανδιςτικι λειτουργία. Οι αρικμοί όμωσ μιλάνε από μόνοι τουσ. το Νότιο Βιετνάμ, οι διοριςμζνοι από τισ αρχζσ τθσ αϊγκόν κοινοτάρχεσ είχαν αςτυνομικι αποςτολι (ζπρεπε να ειδοποιοφν όταν περνοφςαν ξζνοι από το χωριό, κ.λπ.). Οι κοινοτάρχεσ που δεν ιταν φίλα προςκείμενο ςτο Εκνικοαπελευκερωτικό Μζτωπο ζπρεπε είτε να ςφαγιάηονται είτε να παραλφουν από τον φόβο τουσ μιπωσ ςφαγιαςτοφν. Για τον ςκοπό αυτό, διεξάχκθκε μια μεγάλθσ κλίμακασ τρομοκρατικι εκςτρατεία: από τον Απρίλιο του 1961 ωσ τον Απρίλιο του 1961 ςφαγιάςτθκαν κοινοτάρχεσ. τον βακμό που ενςαρκϊνουν τα λαϊκά και προλεταριακά ςυμφζροντα, οι επαναςτατικζσ δυνάμεισ ζχουν ξεκάκαρα μικρότερθ ανάγκθ τθν τρομοκρατία απ ό,τι οι δυνάμεισ τθσ αντίδραςθσ. Και ςτον βακμό που θ τρομοκρατία ζχει πολιτικό κόςτοσ (είναι όπλο ςτθ φαρζτρα τθσ εχκρικισ προπαγάνδασ), πρζπει να είναι μετριαςμζνθ, αναλογικι, να χρθςιμοποιείται μόνο όταν είναι απολφτωσ αναγκαία θ περίπτωςθ του Εκνικοαπελευκερωτικοφ Μετϊπου το είναι μια ακραία περίπτωςθ, είχε να αντιμετωπίςει τότε τθ λευκι τρομοκρατία του κακεςτϊτοσ Ντιζμ. Σο ηιτθμα αυτό ζχει μελετθκεί πολφ λίγο, όταν όμωσ θ απολφτωσ αναγκαία καταφυγι ςτθν τρομοκρατία αποφεφγεται, ακολουκεί θ τιμωρία. Ζνασ ειδικόσ τθσ αμερικανικισ αντιτρομοκρατίασ κεϊρθςε ότι ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ αποτυχίασ των Ερυκρϊν Σαξιαρχιϊν ιταν ότι δεν κατζφυγαν ςτθν τρομοκρατία, ότι δεν προςπάκθςαν να εκφοβίςουν τα μικρά εκτελεςτικά όργανα τθσ αντεπανάςταςθσ. [19. Η τέχνη του κλασικού πολέμου] τα προθγοφμενα προςτίκενται όλεσ οι ιδιαίτερεσ αρχζσ τθσ τζχνθσ του κλαςικοφ πολζμου (πόλεμοσ κινιςεων, αναγκαίοσ, ςτον οποίο προςτίκεται τελικά ο πόλεμοσ κζςεων), όςο αναπτφςςεται ο επαναςτατικόσ πόλεμοσ και αφομοιϊνει τισ μεκόδουσ του κλαςικοφ πολζμου αλλά εδϊ ξεφεφγουμε από το πλαίςιο αυτισ τθσ διάλεξθσ. ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ. 19

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που επικρατεί. Θ Πολιτικι Επιςτιμθ τονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό Ιςτορία τησ μουςικήσ/ Οι εποχέσ και τα χαρακτηριςτικά τουσ Εποχι πότε τι ποφ ποιοσ πώσ Πρώιμοσ 5 οσ -9 οσ αιϊνασ Γρθγοριανό μζλοσ/ Βυηαντινι Ιερείσ, μοναχοί Μονοφωνία Μεςαίωνασ μουςικι μοναςτιρια Μεςαίωνασ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα