109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα"

Transcript

1 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε θ 109 θ διιμερθ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil. (Αντιπρόςωποι οργανϊςεων/ενϊςεων μελϊν του Euromil και Διοικθτικό υμβοφλιο). Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. εκπροςωπικθκε από το μζλοσ του Δ κ. Φ. Σςιρτςϊνθ, ο οποίοσ ςυμμετείχε επίςθσ και ςτθν ομάδα εργαςίασ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ FMMA. (The Mediterranean Forum of Military Associations). Ιταν πριν από 40 χρόνια όταν ιςχυρι μερίδα Αξιωματικϊν των πορτογαλικϊν Ενόπλων Δυνάμεων πιρε τθν ιςτορικι πρωτοβουλία να κζςει τζλοσ ςε ζνα εξακλιωμζνο, διαβρωμζνο και αναχρονιςτικό κακεςτϊσ. Αυτό ςυνζβθ ςαν επιςτζγαςμα επιτυχίασ τθσ αντίςταςθσ και του αγϊνα του πορτογαλικοφ λαοφ ενάντια ςτο δικτατορικό κακεςτϊσ τυραννίασ, τρομοκρατίασ και δεκατριϊν χρόνων αποικιακϊν πολζμων που είχε επιβλθκεί 48 χρόνια πριν με το πραξικόπθμα τθσ 28θσ Μαΐου 1926 από τον ςτρατθγό Cremona. Με τθν πιο όμορφθ αυγι τθσ δθμοκρατίασ για τθν Πορτογαλία και τθν Ευρϊπθ, μεταξφ των επιτευγμάτων ιταν και θ ίδρυςθ των κοινωνικο-επαγγελματικϊν ςτρατιωτικϊν οργανϊςεων, όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν αργότερα και λειτουργοφν ςφμφωνα με το φνταγμα τθσ Πορτογαλικισ Δθμοκρατίασ. Οι τρείσ ςτρατιωτικζσ οργανϊςεισ ANS (φλλογοσ Τπαξιωματικϊν των ΕΔ), AofA (φλλογοσ Αξιωματικϊν των ΕΔ) και AP που είναι μζλθ του Euromil, φιλοξζνθςαν μαηί τθν 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου, όπωσ μαηί γιόρταςαν και τθν 40θ επζτειο τθσ Επανάςταςθσ του Απριλίου. Σουσ ςυνζδρουσ καλωςόριςε χορωδία τραγουδϊντασ τθν περίφθμθ Grândola, Vila Morena που τθ νφχτα τθσ 24θσ προσ τθν 25θ Απριλίου του 1974, το ραδιόφωνο αναμετάδωςε το απαγορευμζνο αυτό κοινωνικό τραγοφδι, ςαν ςφνκθμα ζναρξθσ τθσ Επανάςταςθσ του Απρίλθ. τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ του Euromil, Emmanuel Jacob, αναφζρκθκε, μεταξφ άλλων, ςε πράξεισ αλλθλεγγφθσ του Euromil προσ τουσ πορτογάλουσ ςυναδζλφουσ. Σόνιςε ότι ο Euromil είναι μζροσ τθσ λφςθσ των προβλθμάτων των ςτρατιωτικϊν προωκϊντασ, κυρίωσ με τον διάλογο, λφςεισ για τα κοινωνικά και επαγγελματικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ςτρατιωτικοί προσ τισ πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ θγεςίεσ τουσ ςτθν Ευρϊπθ. Όμωσ θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ που επακολοφκθςε ζκανε τα πράγματα χειρότερα, πρόςκεςε. Σισ μειϊςεισ ςτουσ προχπολογιςμοφσ

2 των ΕΔ ακολοφκθςαν οι μειϊςεισ των μιςκϊν και των ςυντάξεων των ςτρατιωτικϊν. Καταλιγοντασ είπε πωσ και οι ςτρατιωτικοί είμαςτε πολίτεσ με ςτρατιωτικι ςτολι και πωσ θ κάκε πολιτεία οφείλει να μασ αντιμετωπίηει ανάλογα. Ο Lima Coelho, Πρόεδροσ του ANS, ευχαριςτϊντασ τουσ ςυγκεντρωμζνουσ που ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ τόνιςε ότι θ αλλθλεγγφθ για τουσ ςτρατιωτικοφσ δεν είναι μια τυπικι λζξθ. «Δεν ζγιναν ςτρατιωτικοί για να απολαφςουν προνόμια αλλά για να υπθρετιςουν. Να υπθρετιςουν τον Λαό τουσ, τθ χϊρα τουσ, το δικαίωμα ςτθ ηωι και ςτθ δθμοκρατία». Αφριο, είπε, όλοι εμείσ εδϊ (αντιπρόςωποι των χωρϊν μελϊν του Euromil, αντιπρόςωποι των ΕΔ, αντιπρόςωποι τθσ εκτελεςτικισ και δικαςτικισ εξουςίασ, αςτυνομικοί και τα ςωματεία των ςτρατιωτικϊν) μαηί με το λαό, κα διαδθλϊςουμε ςτουσ δρόμουσ τθσ λεωφόρου Ελευκερίασ, που ακόμα ονομάηεται ζτςι! Κα διαδθλϊςουμε για τισ αρχζσ και τισ αξίεσ που 40 χρόνια πριν μασ κλθροδότθςαν οι ςυνάδελφοί μασ και οι οποίεσ ζχουν κατοχυρωκεί ςτον υπζρτατο νόμο τθσ χϊρασ μασ ςτο Πορτογαλικό φνταγμα. Ασ υπεραςπιςτοφμε τθ δθμοκρατία όλοι μαηί και κακθμερινά, γιατί μόνον ζτςι μποροφμε να παραμείνουμε όρκιοι, κατζλθξε. O António Mota, Γεν. Γραμματζασ τθσ AOFA, καλωςορίηοντασ τουσ προςκεκλθμζνουσ τόνιςε τθν ςυνζχεια των ςτόχων των ςτρατιωτικϊν ενϊςεων με τουσ ςτόχουσ του κινιματοσ των Λοχαγϊν. Είπε, ότι είναι χρζοσ τουσ να επαναφζρουν τα δάκρυα χαράσ των Πορτογάλων πολιτών του 1974 ςτα μάτια των ςθμερινών πολιτών! Όλοι μαηί αγωνιηόμενοι, μποροφμε να ηιςουμε με αξιοπρζπεια κατζλθξε. πόλεμοσ. τθ ςυνζχεια ο λόγοσ δόκθκε ςτον απόςτρατο Πλοίαρχο Moura Almeida. Αναφζρκθκε ςτα τρία -D- (Δθμοκρατία, Ανάπτυξθ, Αποαποικιοποίθςθ) που ιταν το πρόγραμμα, οι αξίεσ και οι ςτόχοι τθσ Επανάςταςθσ του Απρίλθ. Σόνιςε τα τεράςτια τεχνολογικά άλματα που πραγματοποιικθκαν τα 40 χρόνια που ακολοφκθςαν τθν επανάςταςθ των γαρυφάλλων, αλλά που δεν μπόρεςαν όμωσ να χρθςιμοποιθκοφν προσ όφελοσ τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ των ανκρϊπων και να δϊςουν ζτςι λφςεισ ςε προβλιματα όπωσ είναι θ φτϊχεια, οι διακρίςεισ, θ πείνα, θ αρρϊςτια κι ο Ηοφμε ςε ζνα πολφπλοκο και αλλθλοεξαρτϊμενο κόςμο, ςυνζχιςε. Ζνα κόςμο όπου τα προϊόντα τθσ ανκρϊπινθσ μεγαλοφυΐασ ζχουν υποταχκεί ςτο ανικικο κζρδοσ το οποίο δεςπόηει ςτθν επιςτιμθ, τθν τεχνολογία, τθ βιομθχανία και τθν πολιτικι. Μετά από τα παραπάνω διερωτικθκε, τί ςθμαίνει να είςαι ςιμερα ζνασ επαγγελματίασ ςτρατιωτικόσ; «Ο ςτρατιωτικόσ ορκίηεται να υπεραςπίηεται τουσ ανκρϊπουσ και το κάνει αυτό όχι με ςκοπό το κζρδοσ ι ςε προςωπικά ι κλαδικά ςυμφζροντα, αλλά βαςιηόμενοσ ςε ορκζσ ανκρϊπινεσ αξίεσ.

3 Θ υποταγι τθσ ςτρατιωτικισ ιςχφοσ ςτθν πολιτικι εξουςία αποτελεί κεμελιϊδθ προχπόκεςθ τθσ δθμοκρατίασ. Πρζπει όμωσ, αυτι να ακολουκείται από μια άςκθςθ θκικισ αυτισ τθσ πολιτικισ εξουςίασ, για να εξαςφαλίςει από τουσ ςτρατιωτικοφσ τθν απαραίτθτθ εμπιςτοςφνθ ςτισ πολιτικζσ δομζσ. Επειδι όμωσ ο πόλεμοσ είναι ζνα τόςο κρίςιμο κζμα, θ πολιτικι εξουςία και οι ςτρατιωτικοί δεν πρζπει να αφεκοφν μόνοι τουσ. Το κζμα του πολζμου είναι ευκφνθ όλων μασ ωσ πολίτεσ, ανεξάρτθτα από τθν κοινωνικι μασ κζςθ». Καταλιγοντασ είπε, πωσ επειδι ηοφμε ςε μια αγωνιϊδθ εποχι τθσ αμφιβολίασ, τθσ απελπιςίασ, τθσ ανιςότθτασ, και τθσ αδικίασ, είναι επιτακτικι ανάγκθ να αποφευχκεί αυτά τα χρόνια να γίνουν χρόνια του κυμοφ, όπου τα ατομικά και τα ςυλλογικά μασ κτινθ να απελευκερωκοφν από κάκε κοινωνικό ζλεγχο. «Ήρκε θ ώρα για ζναν ςοβαρό διάλογο μεταξφ αυτϊν που κατζχουν τθ ςτρατιωτικι και πολιτικι δφναμθ και τουσ πολίτεσ, ωσ νομίμων ιδιοκτθτϊν αυτισ τθσ εξουςίασ. Οι ςτρατιωτικζσ Επαγγελματικζσ Ενϊςεισ μασ ζχουν ζνα ςθμαντικό ρόλο να διαδραματίςουν ςε αυτόν τον περίπλοκο και δφςκολο διάλογο». FMMA (The Mediterranean Forum of Military Associations) Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν του προεδρείου τθν πρϊτθ θμζρα, ζλαβε χϊρα επίςθσ και θ ςυνεδρίαςθ μελϊν τθσ περιφερειακισ ζνωςθσ του Euromil, FMMA με προεδρεφοντα τον Λςπανό Oscar Tordesillas. το πλαίςιο εργαςιϊν του FMMA ςυηθτικθκαν τα προβλιματα των κρατϊν που ςχθματίηουν το φόρουμ, (Ελλάδα - Κφπροσ, Λταλία - Λςπανία και Πορτογαλία). κοπόσ τθσ ςυηιτθςθσ ιταν να κατθγοριοποιθκοφν κατά προτεραιότθτα τα προβλιματα, ζτςι ϊςτε να κατατεκοφν ωσ ςυςτάςεισ ςτο Ευρωκοινοβοφλιο από το EUROMIL και να ςταλοφν επιςτολζσ ςτισ Κυβερνιςεισ. Μεταξφ άλλων, αυτά που τζκθκαν ωσ άμεςθσ προτεραιότθτασ, ιταν το δικαίωμα των ςτρατιωτικϊν ςτθν ςυμμετοχι Ενϊςεων, θ Τγειονομικι περίκαλψθ, θ αξιοπρζπεια, κακϊσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτο χϊρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

4 Επίςθσ, από πλευράσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ, τονίςκθκε και θ ανάγκθ ςυχνότερθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν του FMMA, τουλάχιςτον ςε επίπεδο θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. ε κατ ιδίαν ςυηθτιςεισ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. τόςο με τον πρόεδρο του FMMA, όςο και με τα μζλθ των αντιπροςωπειϊν των υπολοίπων κρατϊν, ςυμφωνικθκε θ ςτενότερθ ςυνεργαςία αναφορικά με τα προβλιματα και τισ εξελίξεισ τουσ. Σζλοσ, κατά τθν 109 θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil, αποφαςίςτθκε και ορίςκθκε πωσ θ 111 θ ςυνεδρίαςθ κα διοργανωκεί από τθν ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ςτθν Ακινα, τον Μάιο του Θ Ρϊμθ κα φιλοξενιςει τθν 110 θ τον επτζμβριο του 2014 Ευκφμιοσ Γκιτζρςοσ Επιμζλεια: Φίλιπποσ Σςιρτςϊνθσ Φωτογραφικό υλικό από τθν πορεία εορταςμοφ τθσ 40 θσ Επετείου τθσ Επανάςταςθσ των Γαρυφάλλων.

5

6

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ Το παρόν ζργο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ προςτατεφεται από τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (Ν 2121/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα) και από τισ διεκνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Country Report: Romania

Country Report: Romania Country Report: Romania Ομάδα Βαλκανίων και Τουρκίασ: Φίλιπποσ Δευτεραίοσ, Ραναγιϊτα Γιαννάκου, Ναταλία Γρίβα, Άννα Νικολοποφλου, Μαρία Μπαρζτα, Μαρία Τςαοφςθ Συντονιςτισ Ομάδασ: Κουτςουράκθσ Στάκθσ Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ.

Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ. 19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ 05-05-2004 13:06 Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ. Εμείσ που τουσ ηοφμε ςτισ γειτονιζσ μασ (προςωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα Είναι βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνο ότι θ οικονομικι κρίςθ δεν «παράγει» μόνο ανεργία και φτϊχεια, αλλά «παράγει» και αρρϊςτια. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα