ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού."

Transcript

1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει την ιδιότητα να ασκεί αγνητικές δυνάεις σε κατάλληλο υπόθεα (αγνήτες, ρευατοφόροι αγωγοί ) Το αγνητικό πεδίο το ανιχνεύουε ε την βοήθεια ιας αγνητικής βελόνας Η ένταση του αγνητικού πεδίου Β ή η αγνητική επαγωγή όπως αλλιώς την λέε, εκφράζει το πόσο ισχυρό ή πόσο ασθενές είναι το αγνητικό πεδίο υναική γραή του αγνητικού πεδίου είναι η γραή η οποία σε κάθε σηείο της η ένταση του αγνητικού πεδίου Β είναι εφαπτόενη σ αυτή Οι δυναικές γραές δεν τένονται και η πυκνότητά τους εκφράζει την ένταση του αγνητικού πεδίου Β Οογενές αγνητικό πεδίο λέγεται το πεδίο στο οποίο η ένταση του αγνητικού πεδίου Β είναι ίδια σ όλα τα σηεία του Στο οογενές αγνητικό πεδίο οι δυναικές γραές είναι παράλληλες και ισαπέχουσες Οι ρευατοφόροι αγωγοί δηιουργούν αγνητικό πεδίο γύρω τους το οποίο είναι ανάλογο του ρεύατος που διαρρέει τον ρευατοφόρο αγωγό Μαγνητικό πεδίο ευθύγραου ρευατοφόρου αγωγού I B Οι δυναικές γραές του αγνητικού πεδίου ευθύγραου ρευατοφόρου αγωγού απείρου ήκους είναι οόκεντροι κύκλοι, κάθετοι στον αγωγό Η ένταση του αγνητικού πεδίου Β σε απόσταση r από τον αγωγό είναι εφαπτόενη στις δυναικές γραές, η φορά της καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού και το έτρο της δίνεται από την σχέση : B Ι = Ο πr όπου Ο η αγνητική διαπερατότητα του κενού ε τιή : Ι η ένταση του ρεύατος που διαρρέει τον αγωγό r η απόσταση από τον αγωγό Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευατοφόρου αγωγού = Ο Τm A Β Ι Η ένταση του αγνητικού πεδίου κυκλικού ρευατοφόρου αγωγού στο κέντρο του είναι κάθετη στον αγωγό, η φορά της καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού και το έτρο της δίνεται από την Ι σχέση : Ο r Όπου r η ακτίνα του κυκλικού αγωγού Σελίδα 1

2 Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς Η ένταση του αγνητικού πεδίου σωληνοειδούς δίνεται από την σχέση : Όπου Ο αγνητική διαπερατότητα του κενού Ι η ένταση του ρεύατος Ν ο αριθός των σπειρών L το ήκος του σωληνοειδούς ΙN Ο L Παράδειγα 1 ύο παράλληλοι ευθύγραοι αγωγοί απείρου ήκους διαρρέονται από ρεύατα Ι 1 =10 Α και Ι =0 Α Οι αγωγοί απέχουν εταξύ τους cm Να βρεθεί η ένταση του αγνητικού πεδίου στο έσο της απόστασης των δύο αγωγών όταν α) τα ρεύατα είναι οόρροπα, β) όταν είναι αντίρροπα Ι 1 Ι Β Η ένταση του πεδίου στο έσο των δύο αγωγών βρίσκεται από την επαλληλία των εντάσεων Β 1, Β που προέρχονται από τον κάθε αγωγό ξεχωριστά B = B 1 + B α) Όταν οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύατα Ι 1 =10 Α και Ι =0 Α που είναι οόρροπα, οι εντάσεις του αγνητικού πεδίου στο έσο της εταξύ τους απόσταση Β 1, Β από τους δύο αγωγούς είναι αντίρροπες οπότε έχουε : Β 1 1 Ο ( Ι1 Ι ) 4π 10 (10 0) B1 B 1π r πr πr π10 4 Β= 10 Τ ηλαδή η ένταση του αγνητικού πεδίου Β έχει φορά αντίθετη της Β 1 β) ) Όταν οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύατα Ι 1 =10 Α και Ι =0 Α που είναι αντίρροπα, οι εντάσεις του αγνητικού πεδίου Β 1, Β στο έσο της απόσταση από τους δύο αγωγούς είναι οόρροπες οπότε έχουε : 1 Ο ( Ι1+Ι ) (10+ 0) B1+ B + 1π r πr πr π 10 4 Β= 6 10 Τ Παράδειγα Ένα σύρα ήκους L=4π m έχει αντίσταση R=16 Ω Συνδέεται ε πηγή ΗΕ Ε=100 V και r=4 Ω Βρείτε την ένταση του αγνητικού πεδίου αν α) καπυλώσουε το σύρα και φτιάξουε έναν κύκλο, β) καπυλώσουε το σύρα και φτιάξουε πέντε κύκλους E 100 Η ένταση Ι του ρεύατος που διαρρέει το σύρα είναι : I= Ι= Ι= 5Α R L 4π α) Η ακτίνα του κύκλου είναι : r1 = r1 = r1 = πm π π Η ένταση του αγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού είναι : 5 Β= 5 10 Τ r1 π β) Όταν ε το σύρα κάνουε 5 κύκλους τότε η ακτίνα του κάθε κύκλου είναι : oλ Σελίδα

3 L 4π 5 r 5 = = r = 0,4πm π π r Η ένταση του αγνητικού πεδίου στο κέντρο των πέντε κυκλικών αγωγών είναι : N 5 5 Β= Τ r 0,4 Παράδειγα 3 π Σωληνοειδές ήκους L = π m ε αριθό σπειρών Ν=100, συνδέεται ε πηγή ΗΕ Ε=50V και εσωτερικής αντίστασης r=1 Ω Αν κάθε σπείρα έχει αντίσταση 0,09 Ω, να βρείτε την ένταση του αγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του Η συνολική αντίσταση του σωληνοειδούς είναι : R = 100 0,09 R = 9Ω Η ένταση Ι του ρεύατος που διαρρέει το σωληνοειδές είναι : E 50 I= Ι= Ι= 5Α Rολ 9+ 1 Η ένταση Β του αγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς είναι : Ν 5 4 Β= 10 Τ L π Παράδειγα 4 Σύρα αντίστασης R=3Ω, το τυλίγουε ώστε να δηιουργηθεί σωληνοειδές ε ήκος L=40 cm και 500 σπείρες Το συνδέουε ε πηγή ΗΕ Ε=3 V και εσωτερικής αντίστασης r=1 Ω Βρείτε την ένταση του αγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του Η ένταση του ρεύατος που διαρρέει το κύκλωα είναι : E 3 I = I= I= 8A R+ r 3+ 1 Η ένταση του αγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς είναι : Ν Β= Τ L 0,4 Η ένταση του αγνητικού πεδίου έχει διεύθυνση παράλληλη ε τον άξονα του σωληνοειδούς και φορά που καθορίζεται ε τον κανόνα του δεξιού χεριού ύναη Laplace ( F = B I L ηφ ) Όταν ένας ρευατοφόρος αγωγός βρίσκεται έσα σε αγνητικό πεδίο, ασκείται πάνω του ηλεκτροαγνητική δύναη από το πεδίο Η δύναη αυτή είναι ανάλογη της έντασης του αγνητικού πεδίου, ανάλογη του ρεύατος που διαρρέει τον αγωγό, ανάλογη του ήκους του αγωγού που βρίσκεται έσα στο πεδίο και εξαρτάται από την γωνία που σχηατίζει ο αγωγός ε τις δυναικές γραές Η διεύθυνσή της είναι κάθετη στα διανύσατα της έντασης του αγνητικού πεδίου Β και της έντασης του ρεύατος που διαρρέει τον αγωγό Ι και η φορά της καθορίζεται ε τον κανόνα των τριών δακτύλων Παράδειγα 5 Αγωγός ήκους L=10 cm διαρρέεται από ρεύα έντασης Ι=10Α και βρίσκεται έσα σε οογενές αγνητικό πεδίο ένταση Β=0, Τ Υπολογίστε τη δύναη που δέχεται ο αγωγός όταν : α) είναι κάθετος στις δυναικές γραές β) είναι παράλληλος στις δυναικές γραές γ) σχηατίζει γωνία 30 ο ε τις δυναικές γραές Σελίδα 3

4 α) Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναικές γραές έχουε : FL = BIL FL = 0, 10 0,1 FL = 0,N β) Όταν ο αγωγός είναι παράλληλος ε τις δυναικές γραές, δεν ασκείται πάνω του καία δύναη (η 0 ο = 0) γ) ) Όταν ο αγωγός σχηατίζει γωνία 30 ο ε τις δυναικές γραές έχουε : ο F = BILηφ F = 0, 10 0,1 η 30 F 0,1N L L L = Παράδειγα 6 Ευθύγραο σύρα ήκους L=40 cm και άζας m = 80 g διαρρέεται από ρεύα Ι=4 Α Το σώα ισορροπεί σε οριζόντια θέση και σε διεύθυνση κάθετη στις δυναικές γραές οριζόντιου οογενούς αγνητικού πεδίου Υπολογίστε το έτρο της έντασης του αγνητικού πεδίου Για να ισορροπεί το σύρα πρέπει : mg 0,08 10 F L = B BIL= mg 0,5T IL 4 0,4 Παράδειγα 7 K Οριζόντια ράβδος ΚΛ, άζας m= Kg, ήκους L=1m βρίσκεται έσα σε οριζόντιο οογενές αγνητικό πεδίο Β και διαρρέεται από ρεύα έντασης Ι=10 Α Αν η ράβδος γλιστρά χωρίς τριβές στα δύο κατακόρυφα σύρατα, βρείτε την επιτάχυνση ε την οποία κινείται η ράβδος και την ταχύτητά της 4 sec ετά από την στιγή που θα την αφήσουε ίνονται Β=1Τ, g=10 m/s Οι δυνάεις που ασκούνται στη ράβδο είναι το βάρος της mg B και η δύναη Laplace F L Εφαρόζουε τον Ο νόο του Νεύτωνα και παίρνουε : mg BIL Σ F = ma mg BIL= ma a = a = a = 5m / s m Η ταχύτητα ετά από 4 sec είναι : u = at u = 5 4 u= 0m / s Μαγνητική ροή I F L mg Λ Η αγνητική ροή που περνάει από ια επιφάνεια εβαδού S ορίζεται ως το γινόενο της έντασης του αγνητικού πεδίου Β επί το εβαδόν της επιφάνειας S επί το συνηίτονο της γωνίας φ που σχηατίζει η κάθετη στην επιφάνεια ε τις δυναικές γραές του αγνητικού πεδίου Φ=Βsσυνφ Η αγνητική ροή είναι ονόετρο έγεθος Μονάδα έτρησης είναι το 1 Wb ( 1Wb= 1Tm ) Ηλεκτροαγνητική επαγωγή Η εταβολή της αγνητικής ροής που περνά από έναν αγωγό δηιουργεί ηλεκτρεγερτική δύναη από επαγωγή στα άκρα του αγωγού Η ηλεκτρεγερτική δύναη από επαγωγή που δηιουργείται σε ένα πηνίο, είναι ανάλογη ε τον ρυθό εταβολής της αγνητικής ροής που περνά από το πηνίο και ανάλογη ε τον αριθό των σπειρών Ν του πηνίου Φ E= N t Σελίδα 4

5 Κανόνας του Lenz Το επαγωγικό ρεύα που δηιουργείται σ ένα πηνίο έχει τέτοια φορά ώστε το αγνητικό πεδίο που δηιουργεί να αντιτίθεται στο αίτιο που το προκάλεσε Παράδειγα 8 Τετράγωνο πλευράς α=10 cm βρίσκεται έσα σε οογενές αγνητικό πεδίο έντασης 0, T Υπολογίστε τη αγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο όταν : α) είναι κάθετο στις δυναικές γραές, β) σχηατίζει γωνία φ=30 ο ε τις δυναικές γραές, γ) είναι παράλληλο ε τις δυναικές γραές α) όταν το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναικές γραές τότε έχουε : 3 Φ=ΒS Φ=Βα Φ= 0, 0,1 Φ= 10 Wb β) όταν το πλαίσιο σχηατίζει γωνία 30 ο ε τις δυναικές γραές, τότε η κάθετη στο πλαίσιο σχηατίζεί γωνία φ=60 ο ε τις δυναικές γραές και παίρνουε : 3 Φ=ΒSσυνφ Φ=Βα συνφ Φ= 0, 0,1 0,5 Φ= 10 Wb γ) Όταν το πλαίσιο είναι παράλληλο στις δυναικές γραές η αγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο είναι 0 Ασκήσεις 1) ίνεται το κύκλωα του παρακάτω σχήατος Ο αντιστάτης R 1 έχει αντίσταση 60 Ω και το σωληνοειδές έχει αντίσταση R Σ = 0 Ω Το σωληνοειδές έχει ήκος l=1m και 1000 σπείρες Το κύκλωα περιλαβάνει επίσης τον αντιστάτη R ε αντίσταση R 1 R Σ R Α Β Ε,r 10 Ω και πηγή ε ηλεκτρεγερτική δύναη Ε=10 V και εσωτερική αντίσταση r = 5 Ω Να υπολογίσετε: α) την ισοδύναη αντίσταση του τήατος ΑΒ του εξωτερικού κυκλώατος β) την ένταση του ρεύατος που διαρρέει την πηγή γ) την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη R 1 δ) το έτρο της έντασης του αγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς ) Το κύκλωα του σχήατος αποτελείται από πηγή ε ηλεκτρεγερτική δύναη 0V και εσωτερική R R Σ E, r αντίσταση Ω, αντιστάτη αντίστασης 4Ω και σωληνοειδές που έχει ήκος 0,m και 1000 σπείρες Η ένταση του αγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς είναι 4π 10-3 Τ Α Να υπολογιστούν: α) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύατος που διαρρέει το κύκλωα Σελίδα 5

6 β) Η αντίσταση του σωληνοειδούς R Σ γ) Η ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη R Β Κόβουε το σωληνοειδές στη έση (500 σπείρες) και τοποθετούε το ένα κοάτι στη θέση του αρχικού Να βρεθεί η ένταση του αγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς, του νέου κυκλώατος Σελίδα 6

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι μαγνητικοί πόλοι υπάρχουν πάντοτε σε ζευγάρια. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΟΛΑ. Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται, ενώ οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαγνητικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SERWAY, Physics fo scientists and enginees YOUNG H.D., Univesity

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010 ΦΥΕ4, 9--Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 8/6/ Άσκηση A) Μια ράβδος μήκους είναι ομοιόμορφα φορτισμένη θετικά με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q και βρίσκεται κατά μήκος του θετικού άξονα x από το σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 000-013 000 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος των Biot - Savart

Ο νόμος των Biot - Savart ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι (Υποχρεωτικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων: Δ.Σκαρλάτος Προβλήματα Σειρά # 7: Το Στατικό Μαγνητικό πεδίο στο κενό Αντιστοιχεί στα Κεφάλαια (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται. 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονομάζεται το φυσικό μέγεθος με το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ηλεκτρισμένα σώματα και γενικότερα το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μονάδα ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα