Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora"

Transcript

1 Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 'Πέργαµος', που δηµιουργήθηκε από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η Πέργαµος βασίζεται στο Σύστηµα Αποθήκευσης Ψηφιακών Αντικειµένων Fedora και υποστηρίζει µε ενιαίο τρόπο (α) την εισαγωγή και τον χαρακτηρισµό του ετερογενούς υλικού των ψηφιακών συλλογών που αναπτύσσονται από το ΕΚΠΑ και (β) τη διάθεση τους στον παγκόσµιο ιστό. Η εισήγηση επικεντρώνεται κυρίως στο πως, µέσω του συστήµατος Πέργαµος, αυτοµατοποιήθηκαν οι διαδικασίες καταχώρησης και χαρακτηρισµού του ψηφιακού υλικού των συλλογών µε αποτελεσµατικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα δίνεται έµφαση στις ακόλουθες δυνατότητες του συστήµατος: παραµετροποίηση διεπαφών καταλογογράφησης ανά επίπεδο συλλογής, υποσυλλογής και τύπου αντικειµένου, υποστήριξη πολλαπλών τύπων µεταδεδοµένων, αυτόµατη δηµιουργία ψηφιακών αντικειµένων από πρωτογενές υλικό. Summary: In this paper we present 'Pergamos', a Digital Library System developed by the Libraries Computer Center of the University of Athens. Pergamos is based on Fedora Digital Object Repository and supports in a unified manner (a) the ingestion and cataloguing of the heterogeneous digital material of the University's collections and (b) its publishing on the World Wide Web. This paper focuses on the benefits offered by Pergamos with regard to the automation of the ingestion and cataloguing processes in an effective manner. In particular we emphasize on the following system capabilities: cataloguing interfaces configurability per collection, sub-collection and digital object type, support of multiple metadata sets, automatic generation of digital objects from original material. 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη συγκεκριµένων ψηφιακών συλλογών, που έχουν σηµαντικό επιστηµονικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον για την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Οι συλλογές αυτές προέρχονται από βιβλιοθήκες, αρχεία, µουσεία ή εργαστήρια του Πανεπιστηµίου και όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε αυτό. Ορισµένες από τις ψηφιακές συλλογές που ήδη αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν µέχρι το τέλος του 2006 είναι: το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, η συλλογή λαογραφικής ύλης, η συλλογή ιατρικών εικόνων, η συλλογή αρχαίων παπύρων, η συλλογή βυζαντινών µουσικών κωδίκων της Βιβλιοθήκης Ψάχου και η συλλογή θεατρικών παραστάσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των συλλογών αποτελούνται από ετερογενές υλικό και οι ανάγκες για κάθε συλλογή είναι διαφορετικές. Το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαδικασιών ψηφιοποίησης καθώς και για το σχεδιασµό και ανάπτυξη του Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ) που χρησιµοποιείται για την υποστήριξη των ψηφιακών συλλογών του ΕΚΠΑ. Στην εισήγηση παρουσιάζεται το ΣΨΒ 'Πέργαµος' που αναπτύχθηκε από το Υπολογιστικό

2 Κέντρο Βιβλιοθηκών, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και σαφείς σχεδιαστικές αποφάσεις [Pyrounakis 2004, Βίγλας 2004]. Στη συνέχεια της εισήγησης θα επικεντρώσουµε στον ορισµό του ψηφιακού αντικειµένου, στις έννοιες του πρωτοτύπου και στιγµιότυπου του ψηφιακού αντικειµένου και στα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 'Πέργαµος'. Τέλος, παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση του συστήµατος και προτείνονται ορισµένες νέες λειτουργίες που πρόκειται να προστεθούν στο άµεσο µέλλον. 2. Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 'Πέργαµος' Το ΣΨΒ 'Πέργαµος' βασίζεται στο σύστηµα αποθήκευσης ψηφιακών αντικειµένων (Digital Object Repository) Fedora [Staples 2003]. Το Fedora διατίθεται µε τη µορφή ανοικτού κώδικα [Open Source Software 2005] και έχει υλοποιηθεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η κύρια οντότητα αποθήκευσης στο Fedora είναι το ψηφιακό αντικείµενο (digital object), το οποίο περιέχει τα απαραίτητα µεταδεδοµένα σε µορφή XML, το ψηφιακό υλικό, καθώς και τις µεθόδους που καθορίζουν τη συµπεριφορά του αντικειµένου. Ένα ψηφιακό αντικείµενο στο Fedora υλοποιείται ως ένα αρχείο XML που η µορφή του καθορίζεται από το Fedora Object XML (FOXML) [Fedora Project 2005] είτε από το πρότυπο Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) [Library of Congress 2005]. Σε ένα αφαιρετικό επίπεδο µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ψηφιακό αντικείµενο αναφέρεται σε µια τεχνητή οντότητα που αποτελείται από το ψηφιακό υλικό και τη σχετιζόµενη πληροφορία [CCSDS 2002, Kahn 1995]. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα για την περιγραφή ενός ψηφιακού αντικειµένου (METS, FOXML, RDF, κ.α.), αλλά η γενική ιδέα είναι ότι η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται για την περιγραφή, τη διασύνδεση και το χειρισµό του περιεχοµένου. Για τις ανάγκες της εισήγησης ένα ψηφιακό αντικείµενο µπορεί να θεωρηθεί ως µια οντότητα, που αποτελείται από τέσσερα συστατικά: τα σύνολα µεταδεδοµένων, το ψηφιακό υλικό, τη δοµή και τη συµπεριφορά του (Σχήµα 1). Σχήµα 1: Το ψηφιακό αντικείµενο και τα συστατικά του Κάθε ένα από τα συστατικά του ψηφιακού αντικειµένου είναι επιθυµητό να διαθέτει την ακόλουθη λειτουργικότητα: α) Σύνολα Μεταδεδοµένων (metadata sets): Είναι απαραίτητη η χρήση πολλαπλών συνόλων µεταδεδοµένων για το χαρακτηρισµό του ψηφιακού αντικειµένου, καθώς και η δυνατότητα χρήσης επεκτάσεων ορισµένων συνόλων µεταδεδοµένων. Επίσης είναι επιθυµητό

3 να υπάρχει αντιστοίχηση (mapping) µεταξύ διαφορετικών συνόλων µεταδεδοµένων. β) Ψηφιακό υλικό (digital content): Το ψηφιακό αντικείµενο µπορεί να περιέχει µηδέν ή περισσότερα αρχεία, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ψηφιακές µορφές ή οπτικές του πραγµατικού υλικού. Ένα σύνηθες παράδειγµα είναι ότι µία φωτογραφία µπορεί να διαθέτει ένα αρχείο υψηλής ποιότητας σε µορφή TIFF, ένα αρχείο µέσης ποιότητας σε µορφή JPEG και µια µικρογραφία (thumbnail) σε µορφή JPEG. Και τα τρία αρχεία αποτελούν διαφορετικές µορφές του πραγµατικού υλικού. γ) οµικά µεταδεδοµένα (structural metadata): Ένα ψηφιακό αντικείµενο πρέπει να µπορεί να αναπαραστήσει συσχετίσεις γενικής µορφής µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα. Συγκεκριµένα η σχέση του 'περιέχειν' (π.χ. ένα άλµπουµ περιέχει πολλές φωτογραφίες) είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου το πραγµατικό αντικείµενο έχει µια ιεραρχική δοµή. δ) Συµπεριφορά (behavior): Ένα ψηφιακό αντικείµενο είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα σύνολο µεθόδων που προσδιορίζουν το χειρισµό, τη σύνθεση και την παρουσίαση του. Τα συστατικά του ψηφιακού αντικειµένου, που προαναφέρθηκαν, εξαρτώνται από τη φύση του αντικειµένου. Ένα αντικείµενο συνήθως ανήκει σε κάποιο είδος ή τύπο. Τα αντικείµενα του ίδιου τύπου συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας από ποια συστατικά αποτελούνται και τι αντιπροσωπεύει το καθένα. Η θεµελιώδης αυτή πληροφορία δεν περιγράφεται ούτε στο πρότυπο METS, ούτε στο µοντέλο ψηφιακών αντικειµένων του Fedora. Η µοναδική σχετική πληροφορία που περιέχεται στο Fedora είναι το Content Model (που αντιστοιχεί στο πεδίο Profile του METS) στο οποίο καταχωρείται ο τύπος του ψηφιακού αντικειµένου, χωρίς όµως να υπάρχει σαφής ορισµός του, ούτε και κάποιος µηχανισµός διαχείρισης τύπων. Σαν αποτέλεσµα της έλλειψης τύπων, οι προγραµµατιστές που αναπτύσσουν ένα ΣΨΒ πρέπει να γράφουν νέο κώδικα (ο οποίος δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµος) για κάθε διαφορετική περίπτωση αντικειµένου, εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για το χειρισµό και την παρουσίαση του. Αντίστοιχα, το προσωπικό καταλογογράφησης πρέπει να γνωρίζει λεπτοµέρειες που αφορούν την εσωτερική δόµή του ψηφιακού αντικειµένου (π.χ. XML µορφή των µεταδεδοµένων) για να το δηµιουργήσει και να το επεξεργαστεί. 3. Πρωτότυπα και στιγµιότυπα ψηφιακών αντικειµένων Σύµφωνα µε το αντικειµενοστραφές µοντέλο (object-oriented model) κάθε αντικείµενο αντιστοιχεί σε έναν ορισµό του τύπου του, που ονοµάζεται κλάση. Το αντίστοιχο µπορούµε να θεωρήσουµε και για τα ψηφιακά αντικείµενα: ένα ψηφιακό αντικείµενο πρέπει να ανταποκρίνεται σε έναν ορισµό των συστατικών του, ο οποίος καθορίζεται σε µια ξεχωριστή οντότητα. Η οντότητα αυτή ονοµάζεται Πρωτότυπο Ψηφιακού Αντικειµένου (Digital Object Prototype) [Saidis 2005]. Ένα Πρωτότυπο Ψηφιακού Αντικειµένου περιέχει τον ορισµό των συστατικών του ψηφιακού αντικειµένου. Το ψηφιακό αντικείµενο που δηµιουργείται βάσει του πρωτοτύπου ονοµάζεται στιγµιότυπο του πρωτοτύπου. Η διαδικασία αυτή διαφυλάσσει ότι το συγκεκριµένο στιγµιότυπο συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές που θέτει το πρωτότυπο, οπότε αυτοµάτως συµπεριφέρεται και µε τον τρόπο που καθορίζει το πρωτότυπο. Η συγκεκριµένη υλοποίηση εστιάζει στην έκφραση της σχέσης είναι στιγµιότυπο του µεταξύ ψηφιακών αντικειµένων και πρωτοτύπων, που αναλογεί στο µηχανισµό στιγµιοτύπισης του αντικειµενοστραφούς µοντέλου. Για το σύντοµο µέλλον, υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της κληρονοµικότητας µεταξύ πρωτοτύπων, µε τον τρόπο που ορίζεται η κληρονοµικότητα για τις κλάσεις στη θεωρία του αντικειµενοστραφούς µοντέλου.

4 Σχήµα 2: Παράδειγµα δηµιουργίας στιγµιοτύπου ψηφιακού αντικειµένου για το πρωτότυπο Φωτογραφία. Για τη συνέχεια της εισήγησης θα χρησιµοποιήσουµε ως παράδειγµα την ψηφιακή συλλογή θεατρικών παραστάσεων, που πρόκειται να αναπτύξει το ΕΚΠΑ. Η συγκεκριµένη συλλογή αποτελείται από φωτογραφικά άλµπουµ, καθένα από τα οποία περιλαµβάνει φωτογραφίες µίας θεατρικής παράστασης. Το άλµπουµ περιγράφεται µε µεταδεδοµένα που αφορούν τη θεατρική παράσταση (τίτλος παράστασης, θέατρο, σκηνοθέτης, σκηνογράφος και λοιποί συντελεστές), ενώ κάθε φωτογραφία περιγράφεται από πιο συγκεκριµένα µεταδεδοµένα (σκηνή, πρόσωπα) όπως και από ορισµένα τεχνικά µεταδεδοµένα που αφορούν τη διαδικασία ψηφιοποίησης της φωτογραφίας (ανάλυση, πλήθος χρωµάτων, είδος συµπίεσης). Στο Σχήµα 2 περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας ενός στιγµιότυπου ψηφιακού αντικειµένου από το πρωτότυπο 'Φωτογραφία'. Ο λεπτοµερής ορισµός του πρωτοτύπου στην πραγµατικότητα γίνεται σε ένα κείµενο µορφής XML, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Πιο συγκεκριµένα το πρωτότυπο 'Φωτογραφία' καθορίζει ότι: α) Τα στιγµιότυπα περιέχουν δύο σύνολα µεταδεδοµένων: το DC που χρησιµοποιείται για την περιγραφή σύµφωνα µε το πρότυπο Dublin Core Metadata Set [DCMI 2005] και το TechnicalMD που περιέχει τεχνικά µεταδεδοµένα για τη φωτογραφία, σύµφωνα µε το πρότυπο NISO for Digital Still Images [NISO 2005]. Ορισµένα κοινά πεδία µεταδεδοµένων αντιστοιχίζονται από το TechnicalMD στο DC για να µην υπάρχει πλεονασµός πληροφορίας (π.χ. το technical:fileformat αντιστοιχίζεται στο dc:format). β) Κάθε στιγµιότυπο τύπου 'Φωτογραφία' περιέχει τρεις µορφές αρχείων για την ίδια φωτογραφία. Περιέχει ένα αρχείο υψηλής ποιότητας σε µορφή TIFF και δύο παράγωγα του σε µορφή JPEG (µια εικόνα χαµηλότερης ανάλυσης για χρήση στον παγκόσµιο ιστό και µια µικρογραφία).

5 Σχήµα 3: Προδιαγραφές ενός πρωτοτύπου ψηφιακού αντικειµένου. γ) Στα δοµικά µεταδεδοµένα δεν υπάρχει κάποιος ορισµός, διότι τα στιγµιότυπα του συγκεκριµένου τύπου δεν συνδέονται µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα. Αντίθετα όµως τα στιγµιότυπα του τύπου 'Άλµπουµ' συσχετίζονται µε στιγµιότυπα του τύπου 'Φωτογραφία' µε τη σχέση 'περιέχει'. Η συγκεκριµένη πληροφορία περιέχεται στον ορισµό του πρωτοτύπου Άλµπουµ. Μια χρησιµότητα του ορισµού αυτού είναι ότι η διεπαφή χρήστη του καταλογογράφου γνωρίζει ότι στο 'Άλµπουµ' υπάρχει η δυνατότητα να εισάγονται ψηφιακά αντικείµενα του τύπου 'Φωτογραφία'. δ) Κατά τη δηµιουργία του, ένα ψηφιακό αντικείµενο τύπου 'Φωτογραφία' αποκτά αυτοµάτως τη συµπεριφορά που καθορίζει το πρωτότυπο του. Η συµπεριφορά αυτή καθορίζει καταρχήν τη µορφή που θα έχει το ψηφιακό αντικείµενο όταν πρόκειται να το επεξεργαστεί ο καταλογογράφος αλλά και όταν παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη. Οι µέθοδοι συµπεριφοράς που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις και είναι απαραίτητες σε όλα τα πρωτότυπα ψηφιακών αντικειµένων ονοµάζονται editview και browseview. Εκτός των δύο βασικών µεθόδων µπορούν σε κάθε πρωτότυπο να οριστούν οσεσδήποτε

6 διαφορετικές µέθοδοι. Γενικά έχουν οριστεί δύο βασικοί τύποι συµπεριφοράς: οι edit και view. Ανάλογα µε τον τύπο συµπεριφοράς ο µηχανισµός χειρισµού των πρωτοτύπων, ενηµερώνει τη γεννήτρια των φορµών της διεπαφής χρήστη για το αν η συγκεκριµένη ιστοσελίδα (που εµπεριέχει την εκάστοτε φόρµα) είναι για επεξεργασία (read write) ή µόνο για ανάγνωση (read only). 4. Χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα του συστήµατος Η ύπαρξη ενός µηχανισµού που χειρίζεται τα ψηφιακά αντικείµενα σύµφωνα µε τα πρωτότυπα τους, προσφέρει µεγάλες δυνατότητες ευελιξίας και επεκτασιµότητας σε ένα Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Το βασικότερο πλεονέκτηµα είναι ότι δεν χρειάζεται η ανάπτυξη ξεχωριστών τµηµάτων κώδικα ή νέων διεπαφών για κάθε συλλογή ή τύπο αντικειµένου που προστίθεται στο σύστηµα. Σε ένα συµβατικό ΣΨΒ αν χρειαστεί να προστεθεί ένα νέο πεδίο σε κάποιο σύνολο µεταδεδοµένων χρειάζεται επανασχεδιασµός κάθε φόρµας που διατίθεται στον τελικό χρήστη ή τον καταλογογράφο για την επεξεργασία / προβολή του ψηφιακού αντικειµένου, όπως και στο σχήµα της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται. ηλαδή χρειάζεται η επέµβαση ενός προγραµµατιστή για τη διευθέτηση ακόµα και της παραµικρής αλλαγής. Αντίθετα, µε τη χρήση του συγκεκριµένου µηχανισµού οι αλλαγές γίνονται από το διαχειριστή της συλλογής στον XML ορισµό του πρωτοτύπου και οι επιπτώσεις είναι άµεσες χωρίς άλλη επέµβαση. Στη συνέχεια αναφέρονται πιο εκτεταµένα τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα του ΣΨΒ Πέργαµος, που βασίζονται στη χρήση των πρωτοτύπων ψηφιακών αντικειµένων. ιαχείριση συλλογών Μια ψηφιακή συλλογή αποτελείται από αντικείµενα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς να σηµαίνει ότι περιέχει αντικείµενα µόνο ενός τύπου. Μια συλλογή µπορεί να περιέχει ψηφιακά αντικείµενα διαφορετικών τύπων που συσχετίζονται µεταξύ τους µε κάποιον τρόπο. Για παράδειγµα, η συλλογή θεατρικών παραστάσεων περιέχει αντικείµενα τύπου 'Άλµπουµ' που περιέχουν αντικείµενα τύπου 'Φωτογραφία'. Από πλευράς υλοποίησης, στο ΣΨΒ 'Πέργαµος' οι συλλογές αναπαριστώνται ως ψηφιακά αντικείµενα του τύπου 'συλλογή' και αποθηκεύονται στο Fedora Repository, όπως όλα τα ψηφιακά αντικείµενα. Αυτό σηµαίνει ότι µία ψηφιακή συλλογή διαθέτει µεταδεδοµένα, συσχετίζεται µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα και έχει συγκεκριµένη συµπεριφορά. Μια ψηφιακή συλλογή µπορεί επίσης να περιέχει υποσυλλογές αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από το διαχειριστή. Για παράδειγµα, η συλλογή θεατρικών παραστάσεων περιέχει τις υπο-συλλογές φωτογραφιών και προγραµµάτων των παραστάσεων. Κάθε µία υπο-συλλογή περιέχει διαφορετικούς τύπους ψηφιακών αντικειµένων εφόσον το υλικό της έχει διαφορετική µορφή. Συνολικά, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που αναπτύσσεται στο ΣΨΒ Πέργαµος µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια ιεραρχία συλλογών, υπο-συλλογών και στιγµιότυπων ψηφιακών αντικειµένων, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Μια άλλη σχεδιαστική επιλογή είναι ότι ο κάθε τύπος ψηφιακού αντικειµένου έχει ισχύ στο πλαίσιο της συλλογής όπου ανήκει. Οπότε για παράδειγµα, άλλα χαρακτηριστικά έχει ο τύπος Φωτογραφία της συλλογής θεατρικών παραστάσεων και άλλες ο τύπος Φωτογραφία της συλλογής ιατρικών εικόνων. Για να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ τύπων σε διαφορετικές συλλογές, ο µοναδικός προσδιοριστής του τύπου αποτελείται από την ιεραρχία των συλλογών και το κανονικό όνοµα του τύπου (π.χ. dl.theatrical.photo και dl.medical.photo αντίστοιχα µε το προηγούµενο παράδειγµα). Με αυτό τον τρόπο το ΣΨΒ Πέργαµος µπορεί να διαθέτει διαφορετικό διαχειριστή για κάθε ψηφιακή συλλογή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ορίζει αναλυτικά τις προδιαγραφές που απαιτεί για τη συγκεκριµένη

7 συλλογή, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων. Ο ορισµός των πρωτοτύπων που ανήκουν σε µια ψηφιακή συλλογή, γίνεται στο ψηφιακό αντικείµενο που αναπαριστά την ίδια τη συλλογή. Σχήµα 4: Ιεραρχία συλλογών, υπο-συλλογών και ψηφιακών αντικειµένων (Ψ.Α.) υναµικές διεπαφές Όλες οι διεπαφές δηµιουργούνται δυναµικά από το σύστηµα και παρουσιάζονται στην εφαρµογή πλοήγησης (web browser) του χρήστη, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο πρωτότυπο του ψηφιακού αντικειµένου. Οι διεπαφές για την επεξεργασία των µεταδεδοµένων και την καταχώρηση του ψηφιακού υλικού, όπως και εκείνες που παρουσιάζουν το ψηφιακό αντικείµενο στον τελικό χρήστη, αποτελούν τη βασική συµπεριφορά των ψηφιακών αντικειµένων. Για κάθε τύπο ψηφιακού αντικειµένου ορίζονται όσες φόρµες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες επεξεργασίας και παρουσίασης του. Για παράδειγµα, σε επίπεδο επεξεργασίας αντικειµένου, µπορεί να οριστεί µια φόρµα µε τα υποχρεωτικά µεταδεδοµένα και το ψηφιακό υλικό, τα οποία καταχωρεί ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης, ενώ µια πλήρης φόρµα µπορεί να περιέχει όλα τα µεταδεδοµένα που συµπληρώνονται από τον υπεύθυνο καταλογογράφησης. Επίσης, µια φόρµα µπορεί να παρουσιάζει τα µεταδεδοµένα αποκρύπτοντας την κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται, για την περίπτωση που η εισαγωγή στοιχείων γίνεται από κάποιον ειδικό επιστήµονα και όχι βιβλιοθηκονόµο, ενώ µια άλλη φόρµα µπορεί να παρουσιάζει τα µεταδεδοµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται. Στις Εικόνες 1 και 2 φαίνεται το ίδιο ψηφιακό αντικείµενο µε τη χρήση διαφορετικών διεπαφών για την επεξεργασία και για την παρουσίαση του αντίστοιχα.

8 Εικόνα 1: Οθόνη από το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαµος. υναµική διεπαφή για την επεξεργασία ενός ψηφιακού αντικειµένου. Κάθε πεδίο µιας φόρµας διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά (όπως το αν είναι υποχρεωτικό, αν ευρετηριάζεται, αν είναι επαναλαµβανόµενο, αν απαιτεί πολλούς χαρακτήρες, αν δέχεται τιµές από καθορισµένη λίστα, κλπ.) που καθορίζουν την εµφάνιση και τη λειτουργικότητα του. Για παράδειγµα, στην Εικόνα 1 φαίνεται ότι τα θέµατα συνεδρίασης παίρνουν τιµές από µια προκαθορισµένη λίστα, ενώ οι λέξεις-κλειδιά δέχονται ελεύθερες τιµές. Επίσης και τα δύο πεδία έχουν οριστεί ως επαναλαµβανόµενα - αντίθετα µε όλα τα υπόλοιπα - γι αυτό και διαθέτουν τα ανάλογα εικονίδια που επιτρέπουν στον καταλογογράφο να προσθέτει ή να αφαιρεί τιµές. Μια επιπλέον λειτουργικότητα, που µπορεί να εφαρµοστεί σε όσα πεδία είναι απαραίτητο, είναι να καθοριστούν µέθοδοι που επικυρώνουν (validators) το περιεχόµενο του πεδίου κατά την εισαγωγή του. Αυτό ισχύει, για παράδειγµα στο πεδίο ηµεροµηνία συνεδρίασης της Εικόνας 1. Κατά την αποθήκευση γίνεται έλεγχος για την ορθότητα της ηµεροµηνίας, σύµφωνα µε τη µορφή που έχει καθοριστεί, και σε περίπτωση που δεν τηρεί τις προδιαγραφές ο χρήστης ενηµερώνεται αναλόγως. Η λειτουργικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω καθορίζεται από το διαχειριστή της συλλογής στο πρωτότυπο του ψηφιακού αντικειµένου.

9 Εικόνα 2: Οθόνη από το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαµος. υναµική διεπαφή παρουσίασης ενός ψηφιακού αντικειµένου. Αυτοµατοποίηση στη µετατροπή του ψηφιακού υλικού Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού αντικειµένου, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι διατηρεί πολλές µορφές του ίδιου ψηφιακού υλικού. Συνήθως αποτελείται από µια ψηφιακή µορφή που περιέχει το πραγµατικό αντικείµενο σε υψηλή ποιότητα και είναι απαραίτητο για λόγους διατηρισιµότητας (preservation), όπως επίσης και ορισµένα παράγωγα της βασικής µορφής, που είναι χρήσιµα για την παρουσίαση του στον τελικό χρήστη µέσω διαδικτύου. Τα τελευταία συνήθως παρέχονται σε χαµηλότερη ποιότητα και πολλές φορές περιέχουν υδατογράφηµα για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού. Στα περισσότερα ΣΨΒ που παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης πολλαπλών µορφών ψηφιακού υλικού, τα παράγωγα της βασικής ψηφιακής µορφής δηµιουργούνται από τον υπεύθυνο ψηφιοποίησης και στη συνέχεια εισάγονται µεµονωµένα. Το ΣΨΒ Πέργαµος παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή της συλλογής να ορίσει τον τύπο αρχείου που αποτελεί τη βασική ψηφιακή µορφή και τις µορφές στις οποίες επιθυµεί να µετατραπεί το αρχείο αυτό, καθώς και ορισµένες παραµέτρους για τη διαδικασία µετατροπής. Οι παράµετροι στην περίπτωση της µετατροπής µιας εικόνας TIFF σε JPEG µπορεί για παράδειγµα να είναι το µέγεθος της παραγόµενης εικόνας, η ποιότητα συµπίεσης και η προσθήκη υδατογραφήµατος. Ανάλογα, για την µετατροπή ενός αρχείου ήχου WAV σε MP3 µπορεί να παρέχεται η συχνότητα δειγµατοληψίας και τα κανάλια ήχου. Οι βασικές µέθοδοι µετατροπής αρχείων εικόνας έχουν ήδη υλοποιηθεί στο ΣΨΒ Πέργαµος. Μια επιπλέον διευκόλυνση που παρέχεται στον υπεύθυνο ψηφιοποίησης είναι η δυνατότητα µαζικής εισαγωγής ψηφιακού υλικού του ίδιου τύπου. Για παράδειγµα, αν υπάρχει η ανάγκη να εισαχθούν οι σελίδες ενός βιβλίου κάτω από ένα ψηφιακό αντικείµενο

10 τύπου 'βιβλίο', τότε µπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. Ο υπεύθυνος καταλογογράφησης δηµιουργεί ένα ψηφιακό αντικείµενο του τύπου βιβλίο µε τα ανάλογα µεταδεδοµένα. Ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης φωτογραφίζει τις σελίδες του βιβλίου και στο τέλος δηµιουργεί ένα συµπιεσµένο αρχείο (zip file) που περιέχει τα αρχεία µε τις σελίδες σε ψηφιακή µορφή. Στη συνέχεια, αποστέλλει το συµπιεσµένο αρχείο στο ανάλογο ψηφιακό αντικείµενο (στιγµιότυπο του τύπου βιβλίο ). Τέλος, εκκινεί τη διαδικασία µαζικής εισαγωγής των ψηφιακών αντικειµένων τύπου σελίδα στο σύστηµα. Το σύστηµα γνωρίζει από τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο διαχειριστής της συλλογής ότι πρέπει να αποσυµπιέσει το αρχείο και να δηµιουργήσει ένα ψηφιακό αντικείµενο του τύπου σελίδα για κάθε αρχείο εικόνας που περιέχεται σε αυτό. Επίσης, κατά τη δηµιουργία κάθε ψηφιακού αντικειµένου, εκτελεί τις µετατροπές αρχείων που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 5. Επίλογος Μέχρι στιγµής το ΣΨΒ Πέργαµος είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν σε θέµατα καταλογογράφησης και εισαγωγής του ψηφιακού υλικού. Στη φάση της ανάπτυξης βρίσκονται τρεις ψηφιακές συλλογές (Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, συλλογή λαογραφικής ύλης και συλλογή βυζαντινών µουσικών κωδίκων της Βιβλιοθήκης Ψάχου) όπου πραγµατοποιείται ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστηµα. Παράλληλα, έχει προγραµµατιστεί µέσα στο Νοέµβριο η έναρξη της ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης των συλλογών ιατρικών εικόνων, αρχαίων παπύρων και θεατρικών παραστάσεων. Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ΣΨΒ Πέργαµος όσον αφορά τη χρηστικότητα και την απόδοσή του είναι θετικά. Οι χρήστες του συστήµατος, που αποτελούνται από ειδικούς επιστήµονες διαφορετικών θεµατικών ενοτήτων, όπως και φοιτητές που αναλαµβάνουν την ψηφιοποίηση του υλικού, χρειάζονται ελάχιστη εκπαίδευση για να εξοικιωθούν µε τη λειτουργία του συστήµατος. Στα άµεσα σχέδια µας, προτεραιότητα έχει η υλοποίηση των διεπαφών για την πλοήγηση των τελικών χρηστών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, οι οποίες θα είναι αρκετά πιο απλοποιηµένες από τις υπάρχουσες διεπαφές που χρησιµοποιούνται για την καταλογογράφηση, αλλά θα περιέχουν περισσότερες διεκολύνσεις για την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού. Επίσης πρόκειται να εφαρµοστεί η χρήση πολλαπλών γλωσσών για όλες τις διεπαφές (απαραίτητη είναι η ύπαρξη ελληνικών και αγγλικών διεπαφών και µηνυµάτων). Επίσης, είναι προγραµµατισµένη η υλοποίηση διεπαφής για το διαχειριστή των συλλογών, όπου θα µπορεί να δηµιουργεί µε εύκολο τρόπο νέες συλλογές και νέους τύπους αντικειµένων, χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα την XML µορφή που χρησιµοποιείται για την περιγραφή τους. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει επαφές µε την οµάδα ανάπτυξης του Fedora για τη συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τα πρωτότυπα ψηφιακών αντικειµένων, αλλά και για την άµεση ενηµέρωση για τη λειτουργικότητα των µελλοντικών εκδόσεων του Fedora. Ευελπιστούµε ότι στις αρχές του 2006, οι ψηφιακές συλλογές που φιλοξενούνται στο ΣΨΒ Πέργαµος θα περιέχουν ένα σηµαντικό αριθµό αντικειµένων, οπότε θα µπορούν να διατεθούν στον παγκόσµιο ιστό. Αναφορές Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Blue Book, Issue 1 (2002). Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), DCMI Metadata Terms, [http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/, 2005].

11 Fedora Project, Introduction to Fedora Object XML, [http://www.fedora.info/download/2.0/userdocs/digitalobjects/introfoxml.html, 2005]. R. Kahn and R. Wilensky, A Framework for Distributed Digital Object Services., Corporation of National Research Initiative - Reston USA (1995), [http://www.cnri.reston.va.us/k-w.html]. Library of Congress, Metadata Encoding and Transmission Standard, [http://www.loc.gov/standards/mets/, 2005]. NISO Standards Committee, Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images, (June 2002). Open Source Software [http://www.opensource.org/, 2005]. G. Pyrounakis, K. Saidis, M. Nikolaidou and I. Lourdi, Designing an Integrated Digital Library Framework to support Multiple Heterogeneous Collections., 8 th European Conference on Digital Libraries (ECDL) (2004). K. Saidis, G. Pyrounakis, M. Nikolaidou, On the Effective Manipulation of Digital Objects: A Prototype-Based Instantiation Approach., 9 th European Conference on Digital Libraries (ECDL) (2005). T. Staples, R. Wayland and S. Payette, The Fedora project: An open-source digital object repository management system., D-Lib Magazine, 9(4), (April 2003). Κ. Βίγλας, Ε. Λουρδή, Μ. Νικολαΐδη, Γ. Πυρουνάκης, Κ. Σαΐδης, Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 13ο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (2004).

Πέργαμος: Ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora. Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη

Πέργαμος: Ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora. Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Πέργαμος: Ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Περίληψη Στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Θοδωρής Στρατιώτης Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Περίγραμμα Εγγραφή Χρήστη Δημιουργία Οργανισμού Επεξεργασία Οργανισμού Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Γεωχωρική Πρόσληψη 2 Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 8 Χρήση του RAW Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG X3F ARW ORF DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 9 Ένα ακατέργαστο αρχείο εικόνας RAW περιέχει ελάχιστα επεξεργασμένα στοιχεία από τον αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr Έκδοση 1.0 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Σύνδεση στο Σύστημα... 4 Γ. Διαχείριση Λογαριασμού/Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή

Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή Δρ Αθανάσιος Βέλιος Camberwell College of Arts, University of the Arts, London Με τον όρο ψηφιακή κληρονομιά εννοούμε το σύνολο της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες αντικειµενοστεφούς τρόπου ανάπτυξης Τι είναι κλάση Τι είναι αντικείµενο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ.

Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ. Πίνακας περιεχομένων Τεχνικοί Όροι... 2 Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των ψηφιακών δεδομένων... 4 Σύγκριση Συστημάτων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης... 5 Greenstone... 6 Dspace... 6 Σχεδιασμός Συστήματος WalkIn ILS

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες Έκδοση 4.0 - Ιανουάριος 2014 Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2. Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις)

Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2. Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις) Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2 Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα