Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora"

Transcript

1 Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 'Πέργαµος', που δηµιουργήθηκε από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η Πέργαµος βασίζεται στο Σύστηµα Αποθήκευσης Ψηφιακών Αντικειµένων Fedora και υποστηρίζει µε ενιαίο τρόπο (α) την εισαγωγή και τον χαρακτηρισµό του ετερογενούς υλικού των ψηφιακών συλλογών που αναπτύσσονται από το ΕΚΠΑ και (β) τη διάθεση τους στον παγκόσµιο ιστό. Η εισήγηση επικεντρώνεται κυρίως στο πως, µέσω του συστήµατος Πέργαµος, αυτοµατοποιήθηκαν οι διαδικασίες καταχώρησης και χαρακτηρισµού του ψηφιακού υλικού των συλλογών µε αποτελεσµατικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα δίνεται έµφαση στις ακόλουθες δυνατότητες του συστήµατος: παραµετροποίηση διεπαφών καταλογογράφησης ανά επίπεδο συλλογής, υποσυλλογής και τύπου αντικειµένου, υποστήριξη πολλαπλών τύπων µεταδεδοµένων, αυτόµατη δηµιουργία ψηφιακών αντικειµένων από πρωτογενές υλικό. Summary: In this paper we present 'Pergamos', a Digital Library System developed by the Libraries Computer Center of the University of Athens. Pergamos is based on Fedora Digital Object Repository and supports in a unified manner (a) the ingestion and cataloguing of the heterogeneous digital material of the University's collections and (b) its publishing on the World Wide Web. This paper focuses on the benefits offered by Pergamos with regard to the automation of the ingestion and cataloguing processes in an effective manner. In particular we emphasize on the following system capabilities: cataloguing interfaces configurability per collection, sub-collection and digital object type, support of multiple metadata sets, automatic generation of digital objects from original material. 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη συγκεκριµένων ψηφιακών συλλογών, που έχουν σηµαντικό επιστηµονικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον για την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Οι συλλογές αυτές προέρχονται από βιβλιοθήκες, αρχεία, µουσεία ή εργαστήρια του Πανεπιστηµίου και όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε αυτό. Ορισµένες από τις ψηφιακές συλλογές που ήδη αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν µέχρι το τέλος του 2006 είναι: το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, η συλλογή λαογραφικής ύλης, η συλλογή ιατρικών εικόνων, η συλλογή αρχαίων παπύρων, η συλλογή βυζαντινών µουσικών κωδίκων της Βιβλιοθήκης Ψάχου και η συλλογή θεατρικών παραστάσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των συλλογών αποτελούνται από ετερογενές υλικό και οι ανάγκες για κάθε συλλογή είναι διαφορετικές. Το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαδικασιών ψηφιοποίησης καθώς και για το σχεδιασµό και ανάπτυξη του Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ) που χρησιµοποιείται για την υποστήριξη των ψηφιακών συλλογών του ΕΚΠΑ. Στην εισήγηση παρουσιάζεται το ΣΨΒ 'Πέργαµος' που αναπτύχθηκε από το Υπολογιστικό

2 Κέντρο Βιβλιοθηκών, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και σαφείς σχεδιαστικές αποφάσεις [Pyrounakis 2004, Βίγλας 2004]. Στη συνέχεια της εισήγησης θα επικεντρώσουµε στον ορισµό του ψηφιακού αντικειµένου, στις έννοιες του πρωτοτύπου και στιγµιότυπου του ψηφιακού αντικειµένου και στα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 'Πέργαµος'. Τέλος, παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση του συστήµατος και προτείνονται ορισµένες νέες λειτουργίες που πρόκειται να προστεθούν στο άµεσο µέλλον. 2. Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 'Πέργαµος' Το ΣΨΒ 'Πέργαµος' βασίζεται στο σύστηµα αποθήκευσης ψηφιακών αντικειµένων (Digital Object Repository) Fedora [Staples 2003]. Το Fedora διατίθεται µε τη µορφή ανοικτού κώδικα [Open Source Software 2005] και έχει υλοποιηθεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η κύρια οντότητα αποθήκευσης στο Fedora είναι το ψηφιακό αντικείµενο (digital object), το οποίο περιέχει τα απαραίτητα µεταδεδοµένα σε µορφή XML, το ψηφιακό υλικό, καθώς και τις µεθόδους που καθορίζουν τη συµπεριφορά του αντικειµένου. Ένα ψηφιακό αντικείµενο στο Fedora υλοποιείται ως ένα αρχείο XML που η µορφή του καθορίζεται από το Fedora Object XML (FOXML) [Fedora Project 2005] είτε από το πρότυπο Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) [Library of Congress 2005]. Σε ένα αφαιρετικό επίπεδο µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ψηφιακό αντικείµενο αναφέρεται σε µια τεχνητή οντότητα που αποτελείται από το ψηφιακό υλικό και τη σχετιζόµενη πληροφορία [CCSDS 2002, Kahn 1995]. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα για την περιγραφή ενός ψηφιακού αντικειµένου (METS, FOXML, RDF, κ.α.), αλλά η γενική ιδέα είναι ότι η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται για την περιγραφή, τη διασύνδεση και το χειρισµό του περιεχοµένου. Για τις ανάγκες της εισήγησης ένα ψηφιακό αντικείµενο µπορεί να θεωρηθεί ως µια οντότητα, που αποτελείται από τέσσερα συστατικά: τα σύνολα µεταδεδοµένων, το ψηφιακό υλικό, τη δοµή και τη συµπεριφορά του (Σχήµα 1). Σχήµα 1: Το ψηφιακό αντικείµενο και τα συστατικά του Κάθε ένα από τα συστατικά του ψηφιακού αντικειµένου είναι επιθυµητό να διαθέτει την ακόλουθη λειτουργικότητα: α) Σύνολα Μεταδεδοµένων (metadata sets): Είναι απαραίτητη η χρήση πολλαπλών συνόλων µεταδεδοµένων για το χαρακτηρισµό του ψηφιακού αντικειµένου, καθώς και η δυνατότητα χρήσης επεκτάσεων ορισµένων συνόλων µεταδεδοµένων. Επίσης είναι επιθυµητό

3 να υπάρχει αντιστοίχηση (mapping) µεταξύ διαφορετικών συνόλων µεταδεδοµένων. β) Ψηφιακό υλικό (digital content): Το ψηφιακό αντικείµενο µπορεί να περιέχει µηδέν ή περισσότερα αρχεία, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ψηφιακές µορφές ή οπτικές του πραγµατικού υλικού. Ένα σύνηθες παράδειγµα είναι ότι µία φωτογραφία µπορεί να διαθέτει ένα αρχείο υψηλής ποιότητας σε µορφή TIFF, ένα αρχείο µέσης ποιότητας σε µορφή JPEG και µια µικρογραφία (thumbnail) σε µορφή JPEG. Και τα τρία αρχεία αποτελούν διαφορετικές µορφές του πραγµατικού υλικού. γ) οµικά µεταδεδοµένα (structural metadata): Ένα ψηφιακό αντικείµενο πρέπει να µπορεί να αναπαραστήσει συσχετίσεις γενικής µορφής µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα. Συγκεκριµένα η σχέση του 'περιέχειν' (π.χ. ένα άλµπουµ περιέχει πολλές φωτογραφίες) είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου το πραγµατικό αντικείµενο έχει µια ιεραρχική δοµή. δ) Συµπεριφορά (behavior): Ένα ψηφιακό αντικείµενο είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα σύνολο µεθόδων που προσδιορίζουν το χειρισµό, τη σύνθεση και την παρουσίαση του. Τα συστατικά του ψηφιακού αντικειµένου, που προαναφέρθηκαν, εξαρτώνται από τη φύση του αντικειµένου. Ένα αντικείµενο συνήθως ανήκει σε κάποιο είδος ή τύπο. Τα αντικείµενα του ίδιου τύπου συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας από ποια συστατικά αποτελούνται και τι αντιπροσωπεύει το καθένα. Η θεµελιώδης αυτή πληροφορία δεν περιγράφεται ούτε στο πρότυπο METS, ούτε στο µοντέλο ψηφιακών αντικειµένων του Fedora. Η µοναδική σχετική πληροφορία που περιέχεται στο Fedora είναι το Content Model (που αντιστοιχεί στο πεδίο Profile του METS) στο οποίο καταχωρείται ο τύπος του ψηφιακού αντικειµένου, χωρίς όµως να υπάρχει σαφής ορισµός του, ούτε και κάποιος µηχανισµός διαχείρισης τύπων. Σαν αποτέλεσµα της έλλειψης τύπων, οι προγραµµατιστές που αναπτύσσουν ένα ΣΨΒ πρέπει να γράφουν νέο κώδικα (ο οποίος δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµος) για κάθε διαφορετική περίπτωση αντικειµένου, εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για το χειρισµό και την παρουσίαση του. Αντίστοιχα, το προσωπικό καταλογογράφησης πρέπει να γνωρίζει λεπτοµέρειες που αφορούν την εσωτερική δόµή του ψηφιακού αντικειµένου (π.χ. XML µορφή των µεταδεδοµένων) για να το δηµιουργήσει και να το επεξεργαστεί. 3. Πρωτότυπα και στιγµιότυπα ψηφιακών αντικειµένων Σύµφωνα µε το αντικειµενοστραφές µοντέλο (object-oriented model) κάθε αντικείµενο αντιστοιχεί σε έναν ορισµό του τύπου του, που ονοµάζεται κλάση. Το αντίστοιχο µπορούµε να θεωρήσουµε και για τα ψηφιακά αντικείµενα: ένα ψηφιακό αντικείµενο πρέπει να ανταποκρίνεται σε έναν ορισµό των συστατικών του, ο οποίος καθορίζεται σε µια ξεχωριστή οντότητα. Η οντότητα αυτή ονοµάζεται Πρωτότυπο Ψηφιακού Αντικειµένου (Digital Object Prototype) [Saidis 2005]. Ένα Πρωτότυπο Ψηφιακού Αντικειµένου περιέχει τον ορισµό των συστατικών του ψηφιακού αντικειµένου. Το ψηφιακό αντικείµενο που δηµιουργείται βάσει του πρωτοτύπου ονοµάζεται στιγµιότυπο του πρωτοτύπου. Η διαδικασία αυτή διαφυλάσσει ότι το συγκεκριµένο στιγµιότυπο συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές που θέτει το πρωτότυπο, οπότε αυτοµάτως συµπεριφέρεται και µε τον τρόπο που καθορίζει το πρωτότυπο. Η συγκεκριµένη υλοποίηση εστιάζει στην έκφραση της σχέσης είναι στιγµιότυπο του µεταξύ ψηφιακών αντικειµένων και πρωτοτύπων, που αναλογεί στο µηχανισµό στιγµιοτύπισης του αντικειµενοστραφούς µοντέλου. Για το σύντοµο µέλλον, υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της κληρονοµικότητας µεταξύ πρωτοτύπων, µε τον τρόπο που ορίζεται η κληρονοµικότητα για τις κλάσεις στη θεωρία του αντικειµενοστραφούς µοντέλου.

4 Σχήµα 2: Παράδειγµα δηµιουργίας στιγµιοτύπου ψηφιακού αντικειµένου για το πρωτότυπο Φωτογραφία. Για τη συνέχεια της εισήγησης θα χρησιµοποιήσουµε ως παράδειγµα την ψηφιακή συλλογή θεατρικών παραστάσεων, που πρόκειται να αναπτύξει το ΕΚΠΑ. Η συγκεκριµένη συλλογή αποτελείται από φωτογραφικά άλµπουµ, καθένα από τα οποία περιλαµβάνει φωτογραφίες µίας θεατρικής παράστασης. Το άλµπουµ περιγράφεται µε µεταδεδοµένα που αφορούν τη θεατρική παράσταση (τίτλος παράστασης, θέατρο, σκηνοθέτης, σκηνογράφος και λοιποί συντελεστές), ενώ κάθε φωτογραφία περιγράφεται από πιο συγκεκριµένα µεταδεδοµένα (σκηνή, πρόσωπα) όπως και από ορισµένα τεχνικά µεταδεδοµένα που αφορούν τη διαδικασία ψηφιοποίησης της φωτογραφίας (ανάλυση, πλήθος χρωµάτων, είδος συµπίεσης). Στο Σχήµα 2 περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας ενός στιγµιότυπου ψηφιακού αντικειµένου από το πρωτότυπο 'Φωτογραφία'. Ο λεπτοµερής ορισµός του πρωτοτύπου στην πραγµατικότητα γίνεται σε ένα κείµενο µορφής XML, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Πιο συγκεκριµένα το πρωτότυπο 'Φωτογραφία' καθορίζει ότι: α) Τα στιγµιότυπα περιέχουν δύο σύνολα µεταδεδοµένων: το DC που χρησιµοποιείται για την περιγραφή σύµφωνα µε το πρότυπο Dublin Core Metadata Set [DCMI 2005] και το TechnicalMD που περιέχει τεχνικά µεταδεδοµένα για τη φωτογραφία, σύµφωνα µε το πρότυπο NISO for Digital Still Images [NISO 2005]. Ορισµένα κοινά πεδία µεταδεδοµένων αντιστοιχίζονται από το TechnicalMD στο DC για να µην υπάρχει πλεονασµός πληροφορίας (π.χ. το technical:fileformat αντιστοιχίζεται στο dc:format). β) Κάθε στιγµιότυπο τύπου 'Φωτογραφία' περιέχει τρεις µορφές αρχείων για την ίδια φωτογραφία. Περιέχει ένα αρχείο υψηλής ποιότητας σε µορφή TIFF και δύο παράγωγα του σε µορφή JPEG (µια εικόνα χαµηλότερης ανάλυσης για χρήση στον παγκόσµιο ιστό και µια µικρογραφία).

5 Σχήµα 3: Προδιαγραφές ενός πρωτοτύπου ψηφιακού αντικειµένου. γ) Στα δοµικά µεταδεδοµένα δεν υπάρχει κάποιος ορισµός, διότι τα στιγµιότυπα του συγκεκριµένου τύπου δεν συνδέονται µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα. Αντίθετα όµως τα στιγµιότυπα του τύπου 'Άλµπουµ' συσχετίζονται µε στιγµιότυπα του τύπου 'Φωτογραφία' µε τη σχέση 'περιέχει'. Η συγκεκριµένη πληροφορία περιέχεται στον ορισµό του πρωτοτύπου Άλµπουµ. Μια χρησιµότητα του ορισµού αυτού είναι ότι η διεπαφή χρήστη του καταλογογράφου γνωρίζει ότι στο 'Άλµπουµ' υπάρχει η δυνατότητα να εισάγονται ψηφιακά αντικείµενα του τύπου 'Φωτογραφία'. δ) Κατά τη δηµιουργία του, ένα ψηφιακό αντικείµενο τύπου 'Φωτογραφία' αποκτά αυτοµάτως τη συµπεριφορά που καθορίζει το πρωτότυπο του. Η συµπεριφορά αυτή καθορίζει καταρχήν τη µορφή που θα έχει το ψηφιακό αντικείµενο όταν πρόκειται να το επεξεργαστεί ο καταλογογράφος αλλά και όταν παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη. Οι µέθοδοι συµπεριφοράς που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις και είναι απαραίτητες σε όλα τα πρωτότυπα ψηφιακών αντικειµένων ονοµάζονται editview και browseview. Εκτός των δύο βασικών µεθόδων µπορούν σε κάθε πρωτότυπο να οριστούν οσεσδήποτε

6 διαφορετικές µέθοδοι. Γενικά έχουν οριστεί δύο βασικοί τύποι συµπεριφοράς: οι edit και view. Ανάλογα µε τον τύπο συµπεριφοράς ο µηχανισµός χειρισµού των πρωτοτύπων, ενηµερώνει τη γεννήτρια των φορµών της διεπαφής χρήστη για το αν η συγκεκριµένη ιστοσελίδα (που εµπεριέχει την εκάστοτε φόρµα) είναι για επεξεργασία (read write) ή µόνο για ανάγνωση (read only). 4. Χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα του συστήµατος Η ύπαρξη ενός µηχανισµού που χειρίζεται τα ψηφιακά αντικείµενα σύµφωνα µε τα πρωτότυπα τους, προσφέρει µεγάλες δυνατότητες ευελιξίας και επεκτασιµότητας σε ένα Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Το βασικότερο πλεονέκτηµα είναι ότι δεν χρειάζεται η ανάπτυξη ξεχωριστών τµηµάτων κώδικα ή νέων διεπαφών για κάθε συλλογή ή τύπο αντικειµένου που προστίθεται στο σύστηµα. Σε ένα συµβατικό ΣΨΒ αν χρειαστεί να προστεθεί ένα νέο πεδίο σε κάποιο σύνολο µεταδεδοµένων χρειάζεται επανασχεδιασµός κάθε φόρµας που διατίθεται στον τελικό χρήστη ή τον καταλογογράφο για την επεξεργασία / προβολή του ψηφιακού αντικειµένου, όπως και στο σχήµα της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται. ηλαδή χρειάζεται η επέµβαση ενός προγραµµατιστή για τη διευθέτηση ακόµα και της παραµικρής αλλαγής. Αντίθετα, µε τη χρήση του συγκεκριµένου µηχανισµού οι αλλαγές γίνονται από το διαχειριστή της συλλογής στον XML ορισµό του πρωτοτύπου και οι επιπτώσεις είναι άµεσες χωρίς άλλη επέµβαση. Στη συνέχεια αναφέρονται πιο εκτεταµένα τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα του ΣΨΒ Πέργαµος, που βασίζονται στη χρήση των πρωτοτύπων ψηφιακών αντικειµένων. ιαχείριση συλλογών Μια ψηφιακή συλλογή αποτελείται από αντικείµενα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς να σηµαίνει ότι περιέχει αντικείµενα µόνο ενός τύπου. Μια συλλογή µπορεί να περιέχει ψηφιακά αντικείµενα διαφορετικών τύπων που συσχετίζονται µεταξύ τους µε κάποιον τρόπο. Για παράδειγµα, η συλλογή θεατρικών παραστάσεων περιέχει αντικείµενα τύπου 'Άλµπουµ' που περιέχουν αντικείµενα τύπου 'Φωτογραφία'. Από πλευράς υλοποίησης, στο ΣΨΒ 'Πέργαµος' οι συλλογές αναπαριστώνται ως ψηφιακά αντικείµενα του τύπου 'συλλογή' και αποθηκεύονται στο Fedora Repository, όπως όλα τα ψηφιακά αντικείµενα. Αυτό σηµαίνει ότι µία ψηφιακή συλλογή διαθέτει µεταδεδοµένα, συσχετίζεται µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα και έχει συγκεκριµένη συµπεριφορά. Μια ψηφιακή συλλογή µπορεί επίσης να περιέχει υποσυλλογές αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από το διαχειριστή. Για παράδειγµα, η συλλογή θεατρικών παραστάσεων περιέχει τις υπο-συλλογές φωτογραφιών και προγραµµάτων των παραστάσεων. Κάθε µία υπο-συλλογή περιέχει διαφορετικούς τύπους ψηφιακών αντικειµένων εφόσον το υλικό της έχει διαφορετική µορφή. Συνολικά, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που αναπτύσσεται στο ΣΨΒ Πέργαµος µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια ιεραρχία συλλογών, υπο-συλλογών και στιγµιότυπων ψηφιακών αντικειµένων, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Μια άλλη σχεδιαστική επιλογή είναι ότι ο κάθε τύπος ψηφιακού αντικειµένου έχει ισχύ στο πλαίσιο της συλλογής όπου ανήκει. Οπότε για παράδειγµα, άλλα χαρακτηριστικά έχει ο τύπος Φωτογραφία της συλλογής θεατρικών παραστάσεων και άλλες ο τύπος Φωτογραφία της συλλογής ιατρικών εικόνων. Για να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ τύπων σε διαφορετικές συλλογές, ο µοναδικός προσδιοριστής του τύπου αποτελείται από την ιεραρχία των συλλογών και το κανονικό όνοµα του τύπου (π.χ. dl.theatrical.photo και dl.medical.photo αντίστοιχα µε το προηγούµενο παράδειγµα). Με αυτό τον τρόπο το ΣΨΒ Πέργαµος µπορεί να διαθέτει διαφορετικό διαχειριστή για κάθε ψηφιακή συλλογή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ορίζει αναλυτικά τις προδιαγραφές που απαιτεί για τη συγκεκριµένη

7 συλλογή, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων. Ο ορισµός των πρωτοτύπων που ανήκουν σε µια ψηφιακή συλλογή, γίνεται στο ψηφιακό αντικείµενο που αναπαριστά την ίδια τη συλλογή. Σχήµα 4: Ιεραρχία συλλογών, υπο-συλλογών και ψηφιακών αντικειµένων (Ψ.Α.) υναµικές διεπαφές Όλες οι διεπαφές δηµιουργούνται δυναµικά από το σύστηµα και παρουσιάζονται στην εφαρµογή πλοήγησης (web browser) του χρήστη, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο πρωτότυπο του ψηφιακού αντικειµένου. Οι διεπαφές για την επεξεργασία των µεταδεδοµένων και την καταχώρηση του ψηφιακού υλικού, όπως και εκείνες που παρουσιάζουν το ψηφιακό αντικείµενο στον τελικό χρήστη, αποτελούν τη βασική συµπεριφορά των ψηφιακών αντικειµένων. Για κάθε τύπο ψηφιακού αντικειµένου ορίζονται όσες φόρµες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες επεξεργασίας και παρουσίασης του. Για παράδειγµα, σε επίπεδο επεξεργασίας αντικειµένου, µπορεί να οριστεί µια φόρµα µε τα υποχρεωτικά µεταδεδοµένα και το ψηφιακό υλικό, τα οποία καταχωρεί ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης, ενώ µια πλήρης φόρµα µπορεί να περιέχει όλα τα µεταδεδοµένα που συµπληρώνονται από τον υπεύθυνο καταλογογράφησης. Επίσης, µια φόρµα µπορεί να παρουσιάζει τα µεταδεδοµένα αποκρύπτοντας την κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται, για την περίπτωση που η εισαγωγή στοιχείων γίνεται από κάποιον ειδικό επιστήµονα και όχι βιβλιοθηκονόµο, ενώ µια άλλη φόρµα µπορεί να παρουσιάζει τα µεταδεδοµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται. Στις Εικόνες 1 και 2 φαίνεται το ίδιο ψηφιακό αντικείµενο µε τη χρήση διαφορετικών διεπαφών για την επεξεργασία και για την παρουσίαση του αντίστοιχα.

8 Εικόνα 1: Οθόνη από το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαµος. υναµική διεπαφή για την επεξεργασία ενός ψηφιακού αντικειµένου. Κάθε πεδίο µιας φόρµας διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά (όπως το αν είναι υποχρεωτικό, αν ευρετηριάζεται, αν είναι επαναλαµβανόµενο, αν απαιτεί πολλούς χαρακτήρες, αν δέχεται τιµές από καθορισµένη λίστα, κλπ.) που καθορίζουν την εµφάνιση και τη λειτουργικότητα του. Για παράδειγµα, στην Εικόνα 1 φαίνεται ότι τα θέµατα συνεδρίασης παίρνουν τιµές από µια προκαθορισµένη λίστα, ενώ οι λέξεις-κλειδιά δέχονται ελεύθερες τιµές. Επίσης και τα δύο πεδία έχουν οριστεί ως επαναλαµβανόµενα - αντίθετα µε όλα τα υπόλοιπα - γι αυτό και διαθέτουν τα ανάλογα εικονίδια που επιτρέπουν στον καταλογογράφο να προσθέτει ή να αφαιρεί τιµές. Μια επιπλέον λειτουργικότητα, που µπορεί να εφαρµοστεί σε όσα πεδία είναι απαραίτητο, είναι να καθοριστούν µέθοδοι που επικυρώνουν (validators) το περιεχόµενο του πεδίου κατά την εισαγωγή του. Αυτό ισχύει, για παράδειγµα στο πεδίο ηµεροµηνία συνεδρίασης της Εικόνας 1. Κατά την αποθήκευση γίνεται έλεγχος για την ορθότητα της ηµεροµηνίας, σύµφωνα µε τη µορφή που έχει καθοριστεί, και σε περίπτωση που δεν τηρεί τις προδιαγραφές ο χρήστης ενηµερώνεται αναλόγως. Η λειτουργικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω καθορίζεται από το διαχειριστή της συλλογής στο πρωτότυπο του ψηφιακού αντικειµένου.

9 Εικόνα 2: Οθόνη από το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαµος. υναµική διεπαφή παρουσίασης ενός ψηφιακού αντικειµένου. Αυτοµατοποίηση στη µετατροπή του ψηφιακού υλικού Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού αντικειµένου, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι διατηρεί πολλές µορφές του ίδιου ψηφιακού υλικού. Συνήθως αποτελείται από µια ψηφιακή µορφή που περιέχει το πραγµατικό αντικείµενο σε υψηλή ποιότητα και είναι απαραίτητο για λόγους διατηρισιµότητας (preservation), όπως επίσης και ορισµένα παράγωγα της βασικής µορφής, που είναι χρήσιµα για την παρουσίαση του στον τελικό χρήστη µέσω διαδικτύου. Τα τελευταία συνήθως παρέχονται σε χαµηλότερη ποιότητα και πολλές φορές περιέχουν υδατογράφηµα για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού. Στα περισσότερα ΣΨΒ που παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης πολλαπλών µορφών ψηφιακού υλικού, τα παράγωγα της βασικής ψηφιακής µορφής δηµιουργούνται από τον υπεύθυνο ψηφιοποίησης και στη συνέχεια εισάγονται µεµονωµένα. Το ΣΨΒ Πέργαµος παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή της συλλογής να ορίσει τον τύπο αρχείου που αποτελεί τη βασική ψηφιακή µορφή και τις µορφές στις οποίες επιθυµεί να µετατραπεί το αρχείο αυτό, καθώς και ορισµένες παραµέτρους για τη διαδικασία µετατροπής. Οι παράµετροι στην περίπτωση της µετατροπής µιας εικόνας TIFF σε JPEG µπορεί για παράδειγµα να είναι το µέγεθος της παραγόµενης εικόνας, η ποιότητα συµπίεσης και η προσθήκη υδατογραφήµατος. Ανάλογα, για την µετατροπή ενός αρχείου ήχου WAV σε MP3 µπορεί να παρέχεται η συχνότητα δειγµατοληψίας και τα κανάλια ήχου. Οι βασικές µέθοδοι µετατροπής αρχείων εικόνας έχουν ήδη υλοποιηθεί στο ΣΨΒ Πέργαµος. Μια επιπλέον διευκόλυνση που παρέχεται στον υπεύθυνο ψηφιοποίησης είναι η δυνατότητα µαζικής εισαγωγής ψηφιακού υλικού του ίδιου τύπου. Για παράδειγµα, αν υπάρχει η ανάγκη να εισαχθούν οι σελίδες ενός βιβλίου κάτω από ένα ψηφιακό αντικείµενο

10 τύπου 'βιβλίο', τότε µπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. Ο υπεύθυνος καταλογογράφησης δηµιουργεί ένα ψηφιακό αντικείµενο του τύπου βιβλίο µε τα ανάλογα µεταδεδοµένα. Ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης φωτογραφίζει τις σελίδες του βιβλίου και στο τέλος δηµιουργεί ένα συµπιεσµένο αρχείο (zip file) που περιέχει τα αρχεία µε τις σελίδες σε ψηφιακή µορφή. Στη συνέχεια, αποστέλλει το συµπιεσµένο αρχείο στο ανάλογο ψηφιακό αντικείµενο (στιγµιότυπο του τύπου βιβλίο ). Τέλος, εκκινεί τη διαδικασία µαζικής εισαγωγής των ψηφιακών αντικειµένων τύπου σελίδα στο σύστηµα. Το σύστηµα γνωρίζει από τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο διαχειριστής της συλλογής ότι πρέπει να αποσυµπιέσει το αρχείο και να δηµιουργήσει ένα ψηφιακό αντικείµενο του τύπου σελίδα για κάθε αρχείο εικόνας που περιέχεται σε αυτό. Επίσης, κατά τη δηµιουργία κάθε ψηφιακού αντικειµένου, εκτελεί τις µετατροπές αρχείων που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 5. Επίλογος Μέχρι στιγµής το ΣΨΒ Πέργαµος είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν σε θέµατα καταλογογράφησης και εισαγωγής του ψηφιακού υλικού. Στη φάση της ανάπτυξης βρίσκονται τρεις ψηφιακές συλλογές (Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, συλλογή λαογραφικής ύλης και συλλογή βυζαντινών µουσικών κωδίκων της Βιβλιοθήκης Ψάχου) όπου πραγµατοποιείται ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστηµα. Παράλληλα, έχει προγραµµατιστεί µέσα στο Νοέµβριο η έναρξη της ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης των συλλογών ιατρικών εικόνων, αρχαίων παπύρων και θεατρικών παραστάσεων. Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ΣΨΒ Πέργαµος όσον αφορά τη χρηστικότητα και την απόδοσή του είναι θετικά. Οι χρήστες του συστήµατος, που αποτελούνται από ειδικούς επιστήµονες διαφορετικών θεµατικών ενοτήτων, όπως και φοιτητές που αναλαµβάνουν την ψηφιοποίηση του υλικού, χρειάζονται ελάχιστη εκπαίδευση για να εξοικιωθούν µε τη λειτουργία του συστήµατος. Στα άµεσα σχέδια µας, προτεραιότητα έχει η υλοποίηση των διεπαφών για την πλοήγηση των τελικών χρηστών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, οι οποίες θα είναι αρκετά πιο απλοποιηµένες από τις υπάρχουσες διεπαφές που χρησιµοποιούνται για την καταλογογράφηση, αλλά θα περιέχουν περισσότερες διεκολύνσεις για την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού. Επίσης πρόκειται να εφαρµοστεί η χρήση πολλαπλών γλωσσών για όλες τις διεπαφές (απαραίτητη είναι η ύπαρξη ελληνικών και αγγλικών διεπαφών και µηνυµάτων). Επίσης, είναι προγραµµατισµένη η υλοποίηση διεπαφής για το διαχειριστή των συλλογών, όπου θα µπορεί να δηµιουργεί µε εύκολο τρόπο νέες συλλογές και νέους τύπους αντικειµένων, χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα την XML µορφή που χρησιµοποιείται για την περιγραφή τους. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει επαφές µε την οµάδα ανάπτυξης του Fedora για τη συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τα πρωτότυπα ψηφιακών αντικειµένων, αλλά και για την άµεση ενηµέρωση για τη λειτουργικότητα των µελλοντικών εκδόσεων του Fedora. Ευελπιστούµε ότι στις αρχές του 2006, οι ψηφιακές συλλογές που φιλοξενούνται στο ΣΨΒ Πέργαµος θα περιέχουν ένα σηµαντικό αριθµό αντικειµένων, οπότε θα µπορούν να διατεθούν στον παγκόσµιο ιστό. Αναφορές Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Blue Book, Issue 1 (2002). Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), DCMI Metadata Terms, [http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/, 2005].

11 Fedora Project, Introduction to Fedora Object XML, [http://www.fedora.info/download/2.0/userdocs/digitalobjects/introfoxml.html, 2005]. R. Kahn and R. Wilensky, A Framework for Distributed Digital Object Services., Corporation of National Research Initiative - Reston USA (1995), [http://www.cnri.reston.va.us/k-w.html]. Library of Congress, Metadata Encoding and Transmission Standard, [http://www.loc.gov/standards/mets/, 2005]. NISO Standards Committee, Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images, (June 2002). Open Source Software [http://www.opensource.org/, 2005]. G. Pyrounakis, K. Saidis, M. Nikolaidou and I. Lourdi, Designing an Integrated Digital Library Framework to support Multiple Heterogeneous Collections., 8 th European Conference on Digital Libraries (ECDL) (2004). K. Saidis, G. Pyrounakis, M. Nikolaidou, On the Effective Manipulation of Digital Objects: A Prototype-Based Instantiation Approach., 9 th European Conference on Digital Libraries (ECDL) (2005). T. Staples, R. Wayland and S. Payette, The Fedora project: An open-source digital object repository management system., D-Lib Magazine, 9(4), (April 2003). Κ. Βίγλας, Ε. Λουρδή, Μ. Νικολαΐδη, Γ. Πυρουνάκης, Κ. Σαΐδης, Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 13ο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (2004).

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Θοδωρής Στρατιώτης Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Περίγραμμα Εγγραφή Χρήστη Δημιουργία Οργανισμού Επεξεργασία Οργανισμού Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Γεωχωρική Πρόσληψη 2 Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ.

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. ActionScript 3.0 για το Adobe Flash CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. Μηχανικός Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομές δεδομένων & υπηρεσιών: ωφέλη και προκλήσεις

Υποδομές δεδομένων & υπηρεσιών: ωφέλη και προκλήσεις Υποδομές δεδομένων & υπηρεσιών: ωφέλη και προκλήσεις Dimitris Gavrilis Athena Research Centre DARIAH-GR Kickoff Meeting, Athens, 8/4/2014 Ο κόσμος των digital humanities SKOS dp.la CLARIN Bamboo REST OMEKA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

AquaLingua. Οδηγός Χρήσης

AquaLingua. Οδηγός Χρήσης AquaLingua Οδηγός Χρήσης Εισαγωγή Πρόσβαση ανά θέµα Πρόσβαση µε αναζήτηση Προβολή των φωτογραφιών 1/6 Εισαγωγή Η ιστοσελίδα AquaLingua επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει σχολιασµένες εικόνες σε µία γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT

OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT Η λύση Αρχειοθέτησης & ιαχείρισης εγγράφων Open Text edocs Document Management, ανήκει στον ευρύτερο χώρο των Λύσεων ιαχείρισης Επιχειρησιακής Πληροφορίας (ECM Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να περιέχουν είτε ψηφιοποιημένα είτε πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα, ή και από τις δύο κατηγορίες συγχρόνως. Όμως τα πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ E-SHOP ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (www.soapbyeleni.gr) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication ModusWEB TM CMS White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Σήμερα κάθε επιχείρηση χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια μορφή online ψηφιακούπεριεχομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms.

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms. Web Forms Το module Web Forms του Atlantis δίνει την δυνατότητα σχεδιασµού εφαρµογών που µπορούν να λειτουργήσουν µέσω ενός web browser. Η επικοινωνία µε το Atlantis γίνεται µέσω του RWS (Roads Web Service).

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις:

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Α.Π. : 21721 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Ο όροσ Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) αναφέρεται ςτισ εφαρμογέσ που επιτρέπουν ςτο χρήςτη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα