Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora"

Transcript

1 Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 'Πέργαµος', που δηµιουργήθηκε από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η Πέργαµος βασίζεται στο Σύστηµα Αποθήκευσης Ψηφιακών Αντικειµένων Fedora και υποστηρίζει µε ενιαίο τρόπο (α) την εισαγωγή και τον χαρακτηρισµό του ετερογενούς υλικού των ψηφιακών συλλογών που αναπτύσσονται από το ΕΚΠΑ και (β) τη διάθεση τους στον παγκόσµιο ιστό. Η εισήγηση επικεντρώνεται κυρίως στο πως, µέσω του συστήµατος Πέργαµος, αυτοµατοποιήθηκαν οι διαδικασίες καταχώρησης και χαρακτηρισµού του ψηφιακού υλικού των συλλογών µε αποτελεσµατικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα δίνεται έµφαση στις ακόλουθες δυνατότητες του συστήµατος: παραµετροποίηση διεπαφών καταλογογράφησης ανά επίπεδο συλλογής, υποσυλλογής και τύπου αντικειµένου, υποστήριξη πολλαπλών τύπων µεταδεδοµένων, αυτόµατη δηµιουργία ψηφιακών αντικειµένων από πρωτογενές υλικό. Summary: In this paper we present 'Pergamos', a Digital Library System developed by the Libraries Computer Center of the University of Athens. Pergamos is based on Fedora Digital Object Repository and supports in a unified manner (a) the ingestion and cataloguing of the heterogeneous digital material of the University's collections and (b) its publishing on the World Wide Web. This paper focuses on the benefits offered by Pergamos with regard to the automation of the ingestion and cataloguing processes in an effective manner. In particular we emphasize on the following system capabilities: cataloguing interfaces configurability per collection, sub-collection and digital object type, support of multiple metadata sets, automatic generation of digital objects from original material. 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη συγκεκριµένων ψηφιακών συλλογών, που έχουν σηµαντικό επιστηµονικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον για την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Οι συλλογές αυτές προέρχονται από βιβλιοθήκες, αρχεία, µουσεία ή εργαστήρια του Πανεπιστηµίου και όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε αυτό. Ορισµένες από τις ψηφιακές συλλογές που ήδη αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν µέχρι το τέλος του 2006 είναι: το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, η συλλογή λαογραφικής ύλης, η συλλογή ιατρικών εικόνων, η συλλογή αρχαίων παπύρων, η συλλογή βυζαντινών µουσικών κωδίκων της Βιβλιοθήκης Ψάχου και η συλλογή θεατρικών παραστάσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των συλλογών αποτελούνται από ετερογενές υλικό και οι ανάγκες για κάθε συλλογή είναι διαφορετικές. Το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαδικασιών ψηφιοποίησης καθώς και για το σχεδιασµό και ανάπτυξη του Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ) που χρησιµοποιείται για την υποστήριξη των ψηφιακών συλλογών του ΕΚΠΑ. Στην εισήγηση παρουσιάζεται το ΣΨΒ 'Πέργαµος' που αναπτύχθηκε από το Υπολογιστικό

2 Κέντρο Βιβλιοθηκών, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και σαφείς σχεδιαστικές αποφάσεις [Pyrounakis 2004, Βίγλας 2004]. Στη συνέχεια της εισήγησης θα επικεντρώσουµε στον ορισµό του ψηφιακού αντικειµένου, στις έννοιες του πρωτοτύπου και στιγµιότυπου του ψηφιακού αντικειµένου και στα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 'Πέργαµος'. Τέλος, παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση του συστήµατος και προτείνονται ορισµένες νέες λειτουργίες που πρόκειται να προστεθούν στο άµεσο µέλλον. 2. Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 'Πέργαµος' Το ΣΨΒ 'Πέργαµος' βασίζεται στο σύστηµα αποθήκευσης ψηφιακών αντικειµένων (Digital Object Repository) Fedora [Staples 2003]. Το Fedora διατίθεται µε τη µορφή ανοικτού κώδικα [Open Source Software 2005] και έχει υλοποιηθεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η κύρια οντότητα αποθήκευσης στο Fedora είναι το ψηφιακό αντικείµενο (digital object), το οποίο περιέχει τα απαραίτητα µεταδεδοµένα σε µορφή XML, το ψηφιακό υλικό, καθώς και τις µεθόδους που καθορίζουν τη συµπεριφορά του αντικειµένου. Ένα ψηφιακό αντικείµενο στο Fedora υλοποιείται ως ένα αρχείο XML που η µορφή του καθορίζεται από το Fedora Object XML (FOXML) [Fedora Project 2005] είτε από το πρότυπο Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) [Library of Congress 2005]. Σε ένα αφαιρετικό επίπεδο µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ψηφιακό αντικείµενο αναφέρεται σε µια τεχνητή οντότητα που αποτελείται από το ψηφιακό υλικό και τη σχετιζόµενη πληροφορία [CCSDS 2002, Kahn 1995]. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα για την περιγραφή ενός ψηφιακού αντικειµένου (METS, FOXML, RDF, κ.α.), αλλά η γενική ιδέα είναι ότι η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται για την περιγραφή, τη διασύνδεση και το χειρισµό του περιεχοµένου. Για τις ανάγκες της εισήγησης ένα ψηφιακό αντικείµενο µπορεί να θεωρηθεί ως µια οντότητα, που αποτελείται από τέσσερα συστατικά: τα σύνολα µεταδεδοµένων, το ψηφιακό υλικό, τη δοµή και τη συµπεριφορά του (Σχήµα 1). Σχήµα 1: Το ψηφιακό αντικείµενο και τα συστατικά του Κάθε ένα από τα συστατικά του ψηφιακού αντικειµένου είναι επιθυµητό να διαθέτει την ακόλουθη λειτουργικότητα: α) Σύνολα Μεταδεδοµένων (metadata sets): Είναι απαραίτητη η χρήση πολλαπλών συνόλων µεταδεδοµένων για το χαρακτηρισµό του ψηφιακού αντικειµένου, καθώς και η δυνατότητα χρήσης επεκτάσεων ορισµένων συνόλων µεταδεδοµένων. Επίσης είναι επιθυµητό

3 να υπάρχει αντιστοίχηση (mapping) µεταξύ διαφορετικών συνόλων µεταδεδοµένων. β) Ψηφιακό υλικό (digital content): Το ψηφιακό αντικείµενο µπορεί να περιέχει µηδέν ή περισσότερα αρχεία, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ψηφιακές µορφές ή οπτικές του πραγµατικού υλικού. Ένα σύνηθες παράδειγµα είναι ότι µία φωτογραφία µπορεί να διαθέτει ένα αρχείο υψηλής ποιότητας σε µορφή TIFF, ένα αρχείο µέσης ποιότητας σε µορφή JPEG και µια µικρογραφία (thumbnail) σε µορφή JPEG. Και τα τρία αρχεία αποτελούν διαφορετικές µορφές του πραγµατικού υλικού. γ) οµικά µεταδεδοµένα (structural metadata): Ένα ψηφιακό αντικείµενο πρέπει να µπορεί να αναπαραστήσει συσχετίσεις γενικής µορφής µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα. Συγκεκριµένα η σχέση του 'περιέχειν' (π.χ. ένα άλµπουµ περιέχει πολλές φωτογραφίες) είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου το πραγµατικό αντικείµενο έχει µια ιεραρχική δοµή. δ) Συµπεριφορά (behavior): Ένα ψηφιακό αντικείµενο είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα σύνολο µεθόδων που προσδιορίζουν το χειρισµό, τη σύνθεση και την παρουσίαση του. Τα συστατικά του ψηφιακού αντικειµένου, που προαναφέρθηκαν, εξαρτώνται από τη φύση του αντικειµένου. Ένα αντικείµενο συνήθως ανήκει σε κάποιο είδος ή τύπο. Τα αντικείµενα του ίδιου τύπου συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας από ποια συστατικά αποτελούνται και τι αντιπροσωπεύει το καθένα. Η θεµελιώδης αυτή πληροφορία δεν περιγράφεται ούτε στο πρότυπο METS, ούτε στο µοντέλο ψηφιακών αντικειµένων του Fedora. Η µοναδική σχετική πληροφορία που περιέχεται στο Fedora είναι το Content Model (που αντιστοιχεί στο πεδίο Profile του METS) στο οποίο καταχωρείται ο τύπος του ψηφιακού αντικειµένου, χωρίς όµως να υπάρχει σαφής ορισµός του, ούτε και κάποιος µηχανισµός διαχείρισης τύπων. Σαν αποτέλεσµα της έλλειψης τύπων, οι προγραµµατιστές που αναπτύσσουν ένα ΣΨΒ πρέπει να γράφουν νέο κώδικα (ο οποίος δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµος) για κάθε διαφορετική περίπτωση αντικειµένου, εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για το χειρισµό και την παρουσίαση του. Αντίστοιχα, το προσωπικό καταλογογράφησης πρέπει να γνωρίζει λεπτοµέρειες που αφορούν την εσωτερική δόµή του ψηφιακού αντικειµένου (π.χ. XML µορφή των µεταδεδοµένων) για να το δηµιουργήσει και να το επεξεργαστεί. 3. Πρωτότυπα και στιγµιότυπα ψηφιακών αντικειµένων Σύµφωνα µε το αντικειµενοστραφές µοντέλο (object-oriented model) κάθε αντικείµενο αντιστοιχεί σε έναν ορισµό του τύπου του, που ονοµάζεται κλάση. Το αντίστοιχο µπορούµε να θεωρήσουµε και για τα ψηφιακά αντικείµενα: ένα ψηφιακό αντικείµενο πρέπει να ανταποκρίνεται σε έναν ορισµό των συστατικών του, ο οποίος καθορίζεται σε µια ξεχωριστή οντότητα. Η οντότητα αυτή ονοµάζεται Πρωτότυπο Ψηφιακού Αντικειµένου (Digital Object Prototype) [Saidis 2005]. Ένα Πρωτότυπο Ψηφιακού Αντικειµένου περιέχει τον ορισµό των συστατικών του ψηφιακού αντικειµένου. Το ψηφιακό αντικείµενο που δηµιουργείται βάσει του πρωτοτύπου ονοµάζεται στιγµιότυπο του πρωτοτύπου. Η διαδικασία αυτή διαφυλάσσει ότι το συγκεκριµένο στιγµιότυπο συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές που θέτει το πρωτότυπο, οπότε αυτοµάτως συµπεριφέρεται και µε τον τρόπο που καθορίζει το πρωτότυπο. Η συγκεκριµένη υλοποίηση εστιάζει στην έκφραση της σχέσης είναι στιγµιότυπο του µεταξύ ψηφιακών αντικειµένων και πρωτοτύπων, που αναλογεί στο µηχανισµό στιγµιοτύπισης του αντικειµενοστραφούς µοντέλου. Για το σύντοµο µέλλον, υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της κληρονοµικότητας µεταξύ πρωτοτύπων, µε τον τρόπο που ορίζεται η κληρονοµικότητα για τις κλάσεις στη θεωρία του αντικειµενοστραφούς µοντέλου.

4 Σχήµα 2: Παράδειγµα δηµιουργίας στιγµιοτύπου ψηφιακού αντικειµένου για το πρωτότυπο Φωτογραφία. Για τη συνέχεια της εισήγησης θα χρησιµοποιήσουµε ως παράδειγµα την ψηφιακή συλλογή θεατρικών παραστάσεων, που πρόκειται να αναπτύξει το ΕΚΠΑ. Η συγκεκριµένη συλλογή αποτελείται από φωτογραφικά άλµπουµ, καθένα από τα οποία περιλαµβάνει φωτογραφίες µίας θεατρικής παράστασης. Το άλµπουµ περιγράφεται µε µεταδεδοµένα που αφορούν τη θεατρική παράσταση (τίτλος παράστασης, θέατρο, σκηνοθέτης, σκηνογράφος και λοιποί συντελεστές), ενώ κάθε φωτογραφία περιγράφεται από πιο συγκεκριµένα µεταδεδοµένα (σκηνή, πρόσωπα) όπως και από ορισµένα τεχνικά µεταδεδοµένα που αφορούν τη διαδικασία ψηφιοποίησης της φωτογραφίας (ανάλυση, πλήθος χρωµάτων, είδος συµπίεσης). Στο Σχήµα 2 περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας ενός στιγµιότυπου ψηφιακού αντικειµένου από το πρωτότυπο 'Φωτογραφία'. Ο λεπτοµερής ορισµός του πρωτοτύπου στην πραγµατικότητα γίνεται σε ένα κείµενο µορφής XML, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Πιο συγκεκριµένα το πρωτότυπο 'Φωτογραφία' καθορίζει ότι: α) Τα στιγµιότυπα περιέχουν δύο σύνολα µεταδεδοµένων: το DC που χρησιµοποιείται για την περιγραφή σύµφωνα µε το πρότυπο Dublin Core Metadata Set [DCMI 2005] και το TechnicalMD που περιέχει τεχνικά µεταδεδοµένα για τη φωτογραφία, σύµφωνα µε το πρότυπο NISO for Digital Still Images [NISO 2005]. Ορισµένα κοινά πεδία µεταδεδοµένων αντιστοιχίζονται από το TechnicalMD στο DC για να µην υπάρχει πλεονασµός πληροφορίας (π.χ. το technical:fileformat αντιστοιχίζεται στο dc:format). β) Κάθε στιγµιότυπο τύπου 'Φωτογραφία' περιέχει τρεις µορφές αρχείων για την ίδια φωτογραφία. Περιέχει ένα αρχείο υψηλής ποιότητας σε µορφή TIFF και δύο παράγωγα του σε µορφή JPEG (µια εικόνα χαµηλότερης ανάλυσης για χρήση στον παγκόσµιο ιστό και µια µικρογραφία).

5 Σχήµα 3: Προδιαγραφές ενός πρωτοτύπου ψηφιακού αντικειµένου. γ) Στα δοµικά µεταδεδοµένα δεν υπάρχει κάποιος ορισµός, διότι τα στιγµιότυπα του συγκεκριµένου τύπου δεν συνδέονται µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα. Αντίθετα όµως τα στιγµιότυπα του τύπου 'Άλµπουµ' συσχετίζονται µε στιγµιότυπα του τύπου 'Φωτογραφία' µε τη σχέση 'περιέχει'. Η συγκεκριµένη πληροφορία περιέχεται στον ορισµό του πρωτοτύπου Άλµπουµ. Μια χρησιµότητα του ορισµού αυτού είναι ότι η διεπαφή χρήστη του καταλογογράφου γνωρίζει ότι στο 'Άλµπουµ' υπάρχει η δυνατότητα να εισάγονται ψηφιακά αντικείµενα του τύπου 'Φωτογραφία'. δ) Κατά τη δηµιουργία του, ένα ψηφιακό αντικείµενο τύπου 'Φωτογραφία' αποκτά αυτοµάτως τη συµπεριφορά που καθορίζει το πρωτότυπο του. Η συµπεριφορά αυτή καθορίζει καταρχήν τη µορφή που θα έχει το ψηφιακό αντικείµενο όταν πρόκειται να το επεξεργαστεί ο καταλογογράφος αλλά και όταν παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη. Οι µέθοδοι συµπεριφοράς που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις και είναι απαραίτητες σε όλα τα πρωτότυπα ψηφιακών αντικειµένων ονοµάζονται editview και browseview. Εκτός των δύο βασικών µεθόδων µπορούν σε κάθε πρωτότυπο να οριστούν οσεσδήποτε

6 διαφορετικές µέθοδοι. Γενικά έχουν οριστεί δύο βασικοί τύποι συµπεριφοράς: οι edit και view. Ανάλογα µε τον τύπο συµπεριφοράς ο µηχανισµός χειρισµού των πρωτοτύπων, ενηµερώνει τη γεννήτρια των φορµών της διεπαφής χρήστη για το αν η συγκεκριµένη ιστοσελίδα (που εµπεριέχει την εκάστοτε φόρµα) είναι για επεξεργασία (read write) ή µόνο για ανάγνωση (read only). 4. Χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα του συστήµατος Η ύπαρξη ενός µηχανισµού που χειρίζεται τα ψηφιακά αντικείµενα σύµφωνα µε τα πρωτότυπα τους, προσφέρει µεγάλες δυνατότητες ευελιξίας και επεκτασιµότητας σε ένα Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Το βασικότερο πλεονέκτηµα είναι ότι δεν χρειάζεται η ανάπτυξη ξεχωριστών τµηµάτων κώδικα ή νέων διεπαφών για κάθε συλλογή ή τύπο αντικειµένου που προστίθεται στο σύστηµα. Σε ένα συµβατικό ΣΨΒ αν χρειαστεί να προστεθεί ένα νέο πεδίο σε κάποιο σύνολο µεταδεδοµένων χρειάζεται επανασχεδιασµός κάθε φόρµας που διατίθεται στον τελικό χρήστη ή τον καταλογογράφο για την επεξεργασία / προβολή του ψηφιακού αντικειµένου, όπως και στο σχήµα της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται. ηλαδή χρειάζεται η επέµβαση ενός προγραµµατιστή για τη διευθέτηση ακόµα και της παραµικρής αλλαγής. Αντίθετα, µε τη χρήση του συγκεκριµένου µηχανισµού οι αλλαγές γίνονται από το διαχειριστή της συλλογής στον XML ορισµό του πρωτοτύπου και οι επιπτώσεις είναι άµεσες χωρίς άλλη επέµβαση. Στη συνέχεια αναφέρονται πιο εκτεταµένα τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα του ΣΨΒ Πέργαµος, που βασίζονται στη χρήση των πρωτοτύπων ψηφιακών αντικειµένων. ιαχείριση συλλογών Μια ψηφιακή συλλογή αποτελείται από αντικείµενα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς να σηµαίνει ότι περιέχει αντικείµενα µόνο ενός τύπου. Μια συλλογή µπορεί να περιέχει ψηφιακά αντικείµενα διαφορετικών τύπων που συσχετίζονται µεταξύ τους µε κάποιον τρόπο. Για παράδειγµα, η συλλογή θεατρικών παραστάσεων περιέχει αντικείµενα τύπου 'Άλµπουµ' που περιέχουν αντικείµενα τύπου 'Φωτογραφία'. Από πλευράς υλοποίησης, στο ΣΨΒ 'Πέργαµος' οι συλλογές αναπαριστώνται ως ψηφιακά αντικείµενα του τύπου 'συλλογή' και αποθηκεύονται στο Fedora Repository, όπως όλα τα ψηφιακά αντικείµενα. Αυτό σηµαίνει ότι µία ψηφιακή συλλογή διαθέτει µεταδεδοµένα, συσχετίζεται µε άλλα ψηφιακά αντικείµενα και έχει συγκεκριµένη συµπεριφορά. Μια ψηφιακή συλλογή µπορεί επίσης να περιέχει υποσυλλογές αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από το διαχειριστή. Για παράδειγµα, η συλλογή θεατρικών παραστάσεων περιέχει τις υπο-συλλογές φωτογραφιών και προγραµµάτων των παραστάσεων. Κάθε µία υπο-συλλογή περιέχει διαφορετικούς τύπους ψηφιακών αντικειµένων εφόσον το υλικό της έχει διαφορετική µορφή. Συνολικά, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που αναπτύσσεται στο ΣΨΒ Πέργαµος µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια ιεραρχία συλλογών, υπο-συλλογών και στιγµιότυπων ψηφιακών αντικειµένων, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Μια άλλη σχεδιαστική επιλογή είναι ότι ο κάθε τύπος ψηφιακού αντικειµένου έχει ισχύ στο πλαίσιο της συλλογής όπου ανήκει. Οπότε για παράδειγµα, άλλα χαρακτηριστικά έχει ο τύπος Φωτογραφία της συλλογής θεατρικών παραστάσεων και άλλες ο τύπος Φωτογραφία της συλλογής ιατρικών εικόνων. Για να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ τύπων σε διαφορετικές συλλογές, ο µοναδικός προσδιοριστής του τύπου αποτελείται από την ιεραρχία των συλλογών και το κανονικό όνοµα του τύπου (π.χ. dl.theatrical.photo και dl.medical.photo αντίστοιχα µε το προηγούµενο παράδειγµα). Με αυτό τον τρόπο το ΣΨΒ Πέργαµος µπορεί να διαθέτει διαφορετικό διαχειριστή για κάθε ψηφιακή συλλογή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ορίζει αναλυτικά τις προδιαγραφές που απαιτεί για τη συγκεκριµένη

7 συλλογή, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων. Ο ορισµός των πρωτοτύπων που ανήκουν σε µια ψηφιακή συλλογή, γίνεται στο ψηφιακό αντικείµενο που αναπαριστά την ίδια τη συλλογή. Σχήµα 4: Ιεραρχία συλλογών, υπο-συλλογών και ψηφιακών αντικειµένων (Ψ.Α.) υναµικές διεπαφές Όλες οι διεπαφές δηµιουργούνται δυναµικά από το σύστηµα και παρουσιάζονται στην εφαρµογή πλοήγησης (web browser) του χρήστη, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο πρωτότυπο του ψηφιακού αντικειµένου. Οι διεπαφές για την επεξεργασία των µεταδεδοµένων και την καταχώρηση του ψηφιακού υλικού, όπως και εκείνες που παρουσιάζουν το ψηφιακό αντικείµενο στον τελικό χρήστη, αποτελούν τη βασική συµπεριφορά των ψηφιακών αντικειµένων. Για κάθε τύπο ψηφιακού αντικειµένου ορίζονται όσες φόρµες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες επεξεργασίας και παρουσίασης του. Για παράδειγµα, σε επίπεδο επεξεργασίας αντικειµένου, µπορεί να οριστεί µια φόρµα µε τα υποχρεωτικά µεταδεδοµένα και το ψηφιακό υλικό, τα οποία καταχωρεί ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης, ενώ µια πλήρης φόρµα µπορεί να περιέχει όλα τα µεταδεδοµένα που συµπληρώνονται από τον υπεύθυνο καταλογογράφησης. Επίσης, µια φόρµα µπορεί να παρουσιάζει τα µεταδεδοµένα αποκρύπτοντας την κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται, για την περίπτωση που η εισαγωγή στοιχείων γίνεται από κάποιον ειδικό επιστήµονα και όχι βιβλιοθηκονόµο, ενώ µια άλλη φόρµα µπορεί να παρουσιάζει τα µεταδεδοµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται. Στις Εικόνες 1 και 2 φαίνεται το ίδιο ψηφιακό αντικείµενο µε τη χρήση διαφορετικών διεπαφών για την επεξεργασία και για την παρουσίαση του αντίστοιχα.

8 Εικόνα 1: Οθόνη από το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαµος. υναµική διεπαφή για την επεξεργασία ενός ψηφιακού αντικειµένου. Κάθε πεδίο µιας φόρµας διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά (όπως το αν είναι υποχρεωτικό, αν ευρετηριάζεται, αν είναι επαναλαµβανόµενο, αν απαιτεί πολλούς χαρακτήρες, αν δέχεται τιµές από καθορισµένη λίστα, κλπ.) που καθορίζουν την εµφάνιση και τη λειτουργικότητα του. Για παράδειγµα, στην Εικόνα 1 φαίνεται ότι τα θέµατα συνεδρίασης παίρνουν τιµές από µια προκαθορισµένη λίστα, ενώ οι λέξεις-κλειδιά δέχονται ελεύθερες τιµές. Επίσης και τα δύο πεδία έχουν οριστεί ως επαναλαµβανόµενα - αντίθετα µε όλα τα υπόλοιπα - γι αυτό και διαθέτουν τα ανάλογα εικονίδια που επιτρέπουν στον καταλογογράφο να προσθέτει ή να αφαιρεί τιµές. Μια επιπλέον λειτουργικότητα, που µπορεί να εφαρµοστεί σε όσα πεδία είναι απαραίτητο, είναι να καθοριστούν µέθοδοι που επικυρώνουν (validators) το περιεχόµενο του πεδίου κατά την εισαγωγή του. Αυτό ισχύει, για παράδειγµα στο πεδίο ηµεροµηνία συνεδρίασης της Εικόνας 1. Κατά την αποθήκευση γίνεται έλεγχος για την ορθότητα της ηµεροµηνίας, σύµφωνα µε τη µορφή που έχει καθοριστεί, και σε περίπτωση που δεν τηρεί τις προδιαγραφές ο χρήστης ενηµερώνεται αναλόγως. Η λειτουργικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω καθορίζεται από το διαχειριστή της συλλογής στο πρωτότυπο του ψηφιακού αντικειµένου.

9 Εικόνα 2: Οθόνη από το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαµος. υναµική διεπαφή παρουσίασης ενός ψηφιακού αντικειµένου. Αυτοµατοποίηση στη µετατροπή του ψηφιακού υλικού Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού αντικειµένου, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι διατηρεί πολλές µορφές του ίδιου ψηφιακού υλικού. Συνήθως αποτελείται από µια ψηφιακή µορφή που περιέχει το πραγµατικό αντικείµενο σε υψηλή ποιότητα και είναι απαραίτητο για λόγους διατηρισιµότητας (preservation), όπως επίσης και ορισµένα παράγωγα της βασικής µορφής, που είναι χρήσιµα για την παρουσίαση του στον τελικό χρήστη µέσω διαδικτύου. Τα τελευταία συνήθως παρέχονται σε χαµηλότερη ποιότητα και πολλές φορές περιέχουν υδατογράφηµα για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού. Στα περισσότερα ΣΨΒ που παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης πολλαπλών µορφών ψηφιακού υλικού, τα παράγωγα της βασικής ψηφιακής µορφής δηµιουργούνται από τον υπεύθυνο ψηφιοποίησης και στη συνέχεια εισάγονται µεµονωµένα. Το ΣΨΒ Πέργαµος παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή της συλλογής να ορίσει τον τύπο αρχείου που αποτελεί τη βασική ψηφιακή µορφή και τις µορφές στις οποίες επιθυµεί να µετατραπεί το αρχείο αυτό, καθώς και ορισµένες παραµέτρους για τη διαδικασία µετατροπής. Οι παράµετροι στην περίπτωση της µετατροπής µιας εικόνας TIFF σε JPEG µπορεί για παράδειγµα να είναι το µέγεθος της παραγόµενης εικόνας, η ποιότητα συµπίεσης και η προσθήκη υδατογραφήµατος. Ανάλογα, για την µετατροπή ενός αρχείου ήχου WAV σε MP3 µπορεί να παρέχεται η συχνότητα δειγµατοληψίας και τα κανάλια ήχου. Οι βασικές µέθοδοι µετατροπής αρχείων εικόνας έχουν ήδη υλοποιηθεί στο ΣΨΒ Πέργαµος. Μια επιπλέον διευκόλυνση που παρέχεται στον υπεύθυνο ψηφιοποίησης είναι η δυνατότητα µαζικής εισαγωγής ψηφιακού υλικού του ίδιου τύπου. Για παράδειγµα, αν υπάρχει η ανάγκη να εισαχθούν οι σελίδες ενός βιβλίου κάτω από ένα ψηφιακό αντικείµενο

10 τύπου 'βιβλίο', τότε µπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. Ο υπεύθυνος καταλογογράφησης δηµιουργεί ένα ψηφιακό αντικείµενο του τύπου βιβλίο µε τα ανάλογα µεταδεδοµένα. Ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης φωτογραφίζει τις σελίδες του βιβλίου και στο τέλος δηµιουργεί ένα συµπιεσµένο αρχείο (zip file) που περιέχει τα αρχεία µε τις σελίδες σε ψηφιακή µορφή. Στη συνέχεια, αποστέλλει το συµπιεσµένο αρχείο στο ανάλογο ψηφιακό αντικείµενο (στιγµιότυπο του τύπου βιβλίο ). Τέλος, εκκινεί τη διαδικασία µαζικής εισαγωγής των ψηφιακών αντικειµένων τύπου σελίδα στο σύστηµα. Το σύστηµα γνωρίζει από τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο διαχειριστής της συλλογής ότι πρέπει να αποσυµπιέσει το αρχείο και να δηµιουργήσει ένα ψηφιακό αντικείµενο του τύπου σελίδα για κάθε αρχείο εικόνας που περιέχεται σε αυτό. Επίσης, κατά τη δηµιουργία κάθε ψηφιακού αντικειµένου, εκτελεί τις µετατροπές αρχείων που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 5. Επίλογος Μέχρι στιγµής το ΣΨΒ Πέργαµος είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν σε θέµατα καταλογογράφησης και εισαγωγής του ψηφιακού υλικού. Στη φάση της ανάπτυξης βρίσκονται τρεις ψηφιακές συλλογές (Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, συλλογή λαογραφικής ύλης και συλλογή βυζαντινών µουσικών κωδίκων της Βιβλιοθήκης Ψάχου) όπου πραγµατοποιείται ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστηµα. Παράλληλα, έχει προγραµµατιστεί µέσα στο Νοέµβριο η έναρξη της ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης των συλλογών ιατρικών εικόνων, αρχαίων παπύρων και θεατρικών παραστάσεων. Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ΣΨΒ Πέργαµος όσον αφορά τη χρηστικότητα και την απόδοσή του είναι θετικά. Οι χρήστες του συστήµατος, που αποτελούνται από ειδικούς επιστήµονες διαφορετικών θεµατικών ενοτήτων, όπως και φοιτητές που αναλαµβάνουν την ψηφιοποίηση του υλικού, χρειάζονται ελάχιστη εκπαίδευση για να εξοικιωθούν µε τη λειτουργία του συστήµατος. Στα άµεσα σχέδια µας, προτεραιότητα έχει η υλοποίηση των διεπαφών για την πλοήγηση των τελικών χρηστών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, οι οποίες θα είναι αρκετά πιο απλοποιηµένες από τις υπάρχουσες διεπαφές που χρησιµοποιούνται για την καταλογογράφηση, αλλά θα περιέχουν περισσότερες διεκολύνσεις για την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού. Επίσης πρόκειται να εφαρµοστεί η χρήση πολλαπλών γλωσσών για όλες τις διεπαφές (απαραίτητη είναι η ύπαρξη ελληνικών και αγγλικών διεπαφών και µηνυµάτων). Επίσης, είναι προγραµµατισµένη η υλοποίηση διεπαφής για το διαχειριστή των συλλογών, όπου θα µπορεί να δηµιουργεί µε εύκολο τρόπο νέες συλλογές και νέους τύπους αντικειµένων, χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα την XML µορφή που χρησιµοποιείται για την περιγραφή τους. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει επαφές µε την οµάδα ανάπτυξης του Fedora για τη συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τα πρωτότυπα ψηφιακών αντικειµένων, αλλά και για την άµεση ενηµέρωση για τη λειτουργικότητα των µελλοντικών εκδόσεων του Fedora. Ευελπιστούµε ότι στις αρχές του 2006, οι ψηφιακές συλλογές που φιλοξενούνται στο ΣΨΒ Πέργαµος θα περιέχουν ένα σηµαντικό αριθµό αντικειµένων, οπότε θα µπορούν να διατεθούν στον παγκόσµιο ιστό. Αναφορές Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Blue Book, Issue 1 (2002). Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), DCMI Metadata Terms, [http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/, 2005].

11 Fedora Project, Introduction to Fedora Object XML, [http://www.fedora.info/download/2.0/userdocs/digitalobjects/introfoxml.html, 2005]. R. Kahn and R. Wilensky, A Framework for Distributed Digital Object Services., Corporation of National Research Initiative - Reston USA (1995), [http://www.cnri.reston.va.us/k-w.html]. Library of Congress, Metadata Encoding and Transmission Standard, [http://www.loc.gov/standards/mets/, 2005]. NISO Standards Committee, Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images, (June 2002). Open Source Software [http://www.opensource.org/, 2005]. G. Pyrounakis, K. Saidis, M. Nikolaidou and I. Lourdi, Designing an Integrated Digital Library Framework to support Multiple Heterogeneous Collections., 8 th European Conference on Digital Libraries (ECDL) (2004). K. Saidis, G. Pyrounakis, M. Nikolaidou, On the Effective Manipulation of Digital Objects: A Prototype-Based Instantiation Approach., 9 th European Conference on Digital Libraries (ECDL) (2005). T. Staples, R. Wayland and S. Payette, The Fedora project: An open-source digital object repository management system., D-Lib Magazine, 9(4), (April 2003). Κ. Βίγλας, Ε. Λουρδή, Μ. Νικολαΐδη, Γ. Πυρουνάκης, Κ. Σαΐδης, Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 13ο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (2004).

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ.

Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ. Πίνακας περιεχομένων Τεχνικοί Όροι... 2 Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των ψηφιακών δεδομένων... 4 Σύγκριση Συστημάτων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης... 5 Greenstone... 6 Dspace... 6 Σχεδιασμός Συστήματος WalkIn ILS

Διαβάστε περισσότερα

12 Μακροπρόθεσµη διατήρηση ψηφιακού υλικού

12 Μακροπρόθεσµη διατήρηση ψηφιακού υλικού Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 12 Μακροπρόθεσµη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος Εργασίας: «Μελέτη συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 203 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Ειρήνη Λουρδή 12 Χρήστος Παπαθεοδώρου 2 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις

Ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις Ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις Νίκος Χούσος, Δέσποινα Χαρδούβελη, Παναγιώτης Σταθόπουλος, Κώστας Σταμάτης, Ηλίας Σταυράκης {nhoussos; dxardo; pstath; stavrakis; kstamatis}@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοσµόπολις: δηµιουργώντας ψηφιακό περιεχόµενο στην ελληνική γλώσσα Kosmopolis: creating digital content in Greek language

Κοσµόπολις: δηµιουργώντας ψηφιακό περιεχόµενο στην ελληνική γλώσσα Kosmopolis: creating digital content in Greek language Κοσµόπολις: δηµιουργώντας ψηφιακό περιεχόµενο στην ελληνική γλώσσα Kosmopolis: creating digital content in Greek language Γαβρίλης ηµήτριος, Γεωργίου Παναγιώτης, Παπαδάτου Φιερούλα, Τσάκωνας Ιωάννης, Tµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System»

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Ελένη Μαµµά (*Ερευνητική Εργασία στο Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Παναγιώτης Παπάζογλου, Β99040 Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Επιβλέπων καθηγητής : κος Σαράντος Καπιδάκης Αθήνα - Κέρκυρα 2003 1 ΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Π.Μ.Σ. Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Εργασίας: "Ψηφιακή Διαχείριση Οπτικοακουστικού Υλικού. Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 2 Abstract 3 Εισαγωγή 4 Ορισµός ψηφιακής βιβλιοθήκης 5

Περίληψη 2 Abstract 3 Εισαγωγή 4 Ορισµός ψηφιακής βιβλιοθήκης 5 Περιεχόµενα Περίληψη 2 Abstract 3 Εισαγωγή 4 Ορισµός ψηφιακής βιβλιοθήκης 5 Το WWW αποτελεί µια νοητή βιβλιοθήκη? 6 υνατότητες µε εικονικές βιβλιοθήκες 7 ιαθέσιµες πηγές 8 Πρόσβαση από τον χρήστη 9 οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας " ιοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ιδάσκων: κ. Σαράντος Καπιδάκης Εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

D A R I A H K R H T H

D A R I A H K R H T H D A R I A H K R H T H Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.1.ΙΤΕ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα