ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΑΞΗ 40/2017 (σε συμβούλιο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΑΞΗ 40/2017 (σε συμβούλιο)"

Transcript

1 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΑΞΗ 40/2017 (σε συμβούλιο) Αποτελούμενο από τη Σωτηρία Ντούνη, Αντιπρόεδρο, Πρόεδρο του Τμήματος, τις Συμβούλους ΧΧΧ (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνο Κρέπη και τις Παρέδρους Χρυσούλα Μιχαλάκη και Ελένη Νικολάου, οι οποίες μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του, που βρίσκεται στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2017, με την παρουσία της γραμματέα του Πελάγιας Κρητικού. Για να αποφανθεί, μετά την κατάθεση: α) της από (αριθμ. πρωτ / ) αιτήσεως ανακλήσεως του πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος ΧΧΧ», που εδρεύει στην ΧΧΧ (οδός ΧΧΧς αρ. ΧΧΧ) και εκπροσωπείται νόμιμα και β) της από (αριθμ. πρωτ / ) αιτήσεως ανακλήσεως του ΧΧΧ του ΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧ, εάν πρέπει να ανακληθεί η 48/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο. Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου Και Έλαβε υπόψη Τις 39/ και 40/ έγγραφες γνώμες του Αντεπιτρόπου της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευάγγελού Καραθανασόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες οι αιτήσεις ανακλήσεως πρέπει να γίνουν δεκτές. Σκέφθηκε κατά το Νόμο Ι. Με τις κρινόμενες αιτήσεις, οι οποίες συνεξετάζονται λόγω πρόδηλης συνάφειας, ζητείται η ανάκληση της 48/2017 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα, με την οποία κρίθηκε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το 174, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ, ποσού 4.571,50 ευρώ, που αφορούσε στην καταβολή στον δεύτερο των αιτούντων, υπάλληλο του ως άνω Δήμου, αναδρομικών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από έως , λόγω της κατάταξής του στο 14 μισθολογικό κλιμάκιο μετά τη μετάταξή του από το 9 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία (ΠΕ). Ήχθη δε στην κρίση αυτή το Κλιμάκιο με την αιτιολογία ότι: α) η τοποθέτηση του ως άνω υπαλλήλου σε οργανική θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, μετά τη μετάταξή του, η οποία παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από τη δημοσίευσή της ( ), συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή και η

2 αντιστοιχούσα σε αυτήν μισθολογική εξέλιξη εμπίπτει στην ισχύουσα από έως αναστολή του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπολογισθεί η διαδραμούσα στη νέα θέση ύτιηρεσία μέχρι τη λήξη της αναστολής, β) η αναγνώριση της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου που διανύθηκε στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ και η, συνεπεία αυτής, κατάταξή του στο 14 μισθολογικό κλιμάκιο κατηγορίας ΠΕ δεν είναι νόμιμη, διότι κατ ορθή ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4354/2015, αυτός έπρεπε να καταταγεί στο 6 μισθολογικό κλιμάκιο κατηγορίας ΠΕ, με βασικό μισθό 1.387,00 ευρώ, το οποίο είναι πλησιέστερο ποσοτικά με το, μέχρι την μετάταξή του λαμβανόμενο, 9 μισθολογικό κλιμάκιο κατηγορίας ΔΕ, του οποίου ο βασικός μισθός ανερχόταν σε 1.338,00 ευρώ. Τούτο δε καθόσον, ελλείπουσας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και με δεδομένο ότι η εξομοίωση υπαλλήλου κατά την κατάταξή του σε μισθολογικά κλιμάκια, με μόνο κριτήριο τον αριθμό των ετών προϋπηρεσίας του δεν είναι επιτρεπτή, η κατάταξη αυτού σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερης κατηγορίας, λόγω μετάταξής του σ' αυτή κατόπιν απόκτησης αντίστοιχου τίτλου σπουδών, λαμβάνει χώρα δια της ποσοτικής αντιστοίχησης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξή του και σε περίπτωση μη ακριβούς αντιστοίχησης, με την κατάταξή του στο ανώτερο πλησιέστερο μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, από το οποίο στη συνέχεια, δύναταινα εξελιχθεί. ΙΙ. Από τα άρθρα 28 και 32 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ A 52), συνάγεται ότι οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 28, σε υποθέσεις διαφωνιών Επιτρόπων σχετικά με τη θεώρηση ή μη χρηματικών ενταλμάτων, υπόκεινται σε ανάκληση εάν κατά την έκδοσή τους εμφιλοχώρησε πλάνη περί το νόμο ή περί τα πράγματα καθώς και όταν γίνεται επίκληση νέων στοιχείων που δικαιολογούν την ανάκληση. Ως νέα στοιχεία νοούνται αυτά που είτε προέκυψαν μετά την έκδοση της πράξης, της οποίας ζητείται η ανάκληση είτε προϋπήρχαν και ήταν άγνωστα ή δεν ελήφθησαν υπόψη από το Κλιμάκιο κατά την έκδοση αυτής (Πράξεις VII Τμήματος 3/2014, 29/2013, 138/2012, 37/2012). Ήδη, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ανάκληση της προσβαλλόμενης πράξης για τους κάτωθι λόγους: α) Η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων κατά το χρονικό διάστημα από έως αφορά στην αναστολή των μισθολογικών τους ωριμάνσεων, δηλαδή της χορήγησης ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου της ίδιας κατηγορίας όπου είναι εντεταγμένοι λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας (τρία έτη για τους υπαλλήλους Υ.Ε. και Δ.Ε. και δύο έτη για τους υπαλλήλους Τ.Ε. και Π.Ε.) και δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, β) Από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 183 και 76 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων συνάγεται

3 ότι για τη μισθολογική κατάταξη ή επανακατάταξη κατόπιν μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία και τη μετέπειτα εξέλιξη των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά τους προσόντα καθώς και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας και τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας χωρίς να τίθεται ποσοτικό όριο των αναγνωρισθέντων ετών προϋπηρεσίας και χωρίς να αποκλείεται η αναγνώριση, κατ εξομοίωση, προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος (τίτλου σπουδών) με το οποίο αυτή διανύθηκε. Η παραδοχή της ερμηνευτικής αυτής εκδοχής συνάδει και προς τις οδηγίες που παρείχε το Υπουργείο Οικονομικών (σχετ. το 2/56618/ΔΕΠ/ έγγραφό του) καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σχετ. το 973οικ./ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του) ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015, στα οποία επισημαίνεται ότι ως προϋπηρεσία αναγνωριζόμενη από το νέο μισθολόγιο, λογίζεται η παρασχεθείσα στους φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε και γ) Εάν γίνει δεκτή αντίθετη ερμηνεία, η κατάταξη του φερόμενου ως δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος και ήδη αιτούντος στο 6 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ αντί του 14ου μισθολογικού κλιμακίου της ίδιας κατηγορίας, στο οποίο κατατάχθηκε μετά τη μετάταξή του, λαμβανομένων υπ όψιν των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, οδηγεί στη μισθολογική του υποβάθμιση έναντι των λοιπών υπαλλήλων της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι έχουν μεταταχθεί σε ανώτερες κατηγορίες μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και μισθοδοτούνται στη νέα κατηγορία βάσει του συνολικού χρόνου της υπηρεσίας ή της προϋπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο αυτή διανύθηκε. Με αυτό το περιεχόμενο οι κρινόμενες αιτήσεις ανακλήσεως, οι οποίες έχουν ασκηθεί εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν περαιτέρω ως προς το βάσιμο των προβαλλόμενων αυτών λόγων. ΙΙΙ. Α. Στο άρθρο 183 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ A 143), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ A 85), ορίζεται ότι: «Το προσωπικό του τμήματος αυτού, το οποίο κατέχει ή αποκτά τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας σε σχέση με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκει η θέση την οποία κατέχει, επιτρέπεται να μετατάσσεται σε κενή θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του τίτλου σπουδών που κατέχει, εφόσον ο τίτλος σπουδών του προ βλέπεται ή αντιστοιχεί σε κλάδο ή ειδικότητα της υπηρεσίας του.... Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 76 και του άρθρου 79 του παρόντος Κώδικα», στο άρθρο 76 αυτού ότι: «1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μετά

4 από αίτηση υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό, με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διαλυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν » και στο άρθρο 79 ότι: « Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Β. Ο Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ A 176), ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 περ.δ εφαρμόζεται Ατούς μόνιμους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Κεφάλαιο Β περιέλαβε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα μισθολογικές ρυθμίσεις, για τους υπαλλήλους, μεταξύ άλλων, του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Στο άρθρο 8 του ως άνω νόμου, υπό τον τίτλο «αποσύνδεση μισθού - βαθμού», ορίζεται ότι: «1. Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο. 2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους», στο άρθρο 9, υπό τον τίτλο «Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη υπαλλήλων», ότι: «1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών: -Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής... -Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής... - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και -Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζονται ως εξής: Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτό με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ.1 και καταληκτικό το Μ.Κ »,στο άρθρο 10 ότι: «1. Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικά κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή στο μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου », στο άρθρο 11, υπό τον τίτλο «χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης», ότι: «1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής: α. Για τους

5 υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4, α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών», στο άρθρο 26, ότι: «1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσία, που έχει αναγνωριστεί από τον φορέα αυτόν, μέχρι και τις Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική'εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις Από η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογισθεΐ για την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις » και στο άρθρο 35, ότι: «Η έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 αρχίζει από , εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του». Γ. Από τις ως άνω διατάξεις συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων θεσπίζονται οι προϋποθέσεις μετάταξης υπαλλήλου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέση ανώτερης κατηγορίας, μεταξύ άλλων, όταν αυτός αποκτά, μετά το διορισμό του, τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας σε σχέση με αυτόν που ήδη κατείχε στη θέση που υπηρετούσε και ορίζεται ότι η μετάταξη είναι δυνατή, μετά από αίτησή του, εφόσον ο τίτλος σπουδών προβλέπεται ή αντιστοιχεί σε κλάδο ή ειδικότητα της υπηρεσίας του (Πράξη I Τμήματος 165/2009, Πράξεις

6 Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπανών στο I Τμήμα υπηρεσιακού συμβουλίου και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση περίληψής της διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από σύμφωνη γνώμη του 59/2016, 263/2014). Η μετάταξη αυτή συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή, η οποία διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παράγοντας εντεύθεν τα έννομα αποτελέσματά της (Πράξεις Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπανών στο I Τμήμα 279/2015, 259/2014, 32/2014). Περαιτέρω, με το Ν. 4354/2015 επανακαθορίσθηκε το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου και των λοιπών υπαλλήλων που υπάγονται στις ρυθμίσεις τους, στους οποίους συγκαταλέγονται και οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσπίσθηκε ως βασικός κανόνας, ότι το ύψος του μισθού εξαρτάται από την κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε.) και το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος βάσει των ετών υπηρεσίας και της αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας του, ενώ η περαιτέρω εξέλιξή του τελεί σε συνάρτηση με το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται να διανυθεί για την λήψη του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ως άνω νόμου, διενεργείται κατάταξη των υπαγόμενων σε αυτόν και υπηρετούντων στις , υπαλλήλων βάσει των υπαρχουσών κατά το χρονικό αυτό σημείο μισθολογικών δεδομένων (τυπικά προσόντα, χρόνος υπηρεσίας και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία) και εν συνεχεία, η μισθολογική εξέλιξη αναστέλλεται κατά την περίοδο από έως , χωρίς το χρονικό αυτό διάστημα να λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Η αναστολή αυτή αφορά αποκλειστικά στις μισθολογικές ωριμάνσεις, τη χορήγηση δηλαδή ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενού χρόνου υπηρεσίας στο αμέσως προηγούμενο και δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, κατά την οποία ο υπάλληλος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας αυτής και τα οικονομικά αποτελέσματα της υπηρεσιακής μεταβολής έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία της μετάταξής του (Πράξη I Τμήματος 25/2017). Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, ο υπάλληλος εισέρχεται στην υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει, για τη μισθολογική του εξέλιξη απαιτείται να διανυθεί χρόνος υπηρεσίας τριών ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εάν ανήκει στην κατηγορία Α.Ε. ή Υ.Ε. και δύο ετών εάν ανήκει στην κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε, ενώ δύναται να αναγνωρίσει προϋπηρεσία παρασχεθείσα στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 φορείς υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11. Οι ως άνω ρυθμίσεις, ερμηνευόμενες υπό το φως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας (πρβλ. πράξη I Τμήματος 8/2014, Πράξεις Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπανών στο I Τμήμα 247/2015, 118/2014) απαγορεύουν τη μισθολογική εξομοίωση υπαλλήλων με ανόμοια τυπικά προσόντα και προϋπηρεσίες και επιτάσσουν την αντιστοίχιση του λαμβανόμενου βασικού μισθού με τα

7 κατεχόμενα τυπικά προσόντα, που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια συγκεκριμένης κατηγορίας. Ως εκ τούτου, ως αναγνωριζόμενη χωρίς χρονικό περιορισμό προϋπηρεσία, για την επανακατάταξη μετατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλου, στο αντίστοιχο των τυπικών προσόντων της νέας θέσης του, μισθολογικό κλιμάκιο, νοείται αυτή που έχει διανυθεί με το κατεχόμενο και διακριτικό του μισθολογικού αυτού κλιμακίου τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών), η οποία συνδέεται με την άσκηση έργου (υπηρεσίας) αναλογών προσόντων. Συνεπεία αυτού, μετά την ισχύ των ως άνω διατάξεων, κατά τη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, λόγω κτήσης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, δεν είναι δυνατή, κατ άρθρο 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και 11 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας που είχε διανυθεί σε κατώτερη κατηγορία με τον τίτλο σπουδών που απαιτούταν γι αυτήν, καθόσον τούτο θα οδηγούσε στο άτοπο της εξομοίωσης. των υπαλλήλων αυτών κατά την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια που διακρίνονται μεταξύ τους βάσει ακριβώς του κατεχόμενου τίτλου σπουδών, με μόνο κριτήριο τον αριθμό των ετών υπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών τυπικών προσόντων, γεγονός που αντιστρατεύεται την αρχή της αξιοκρατίας κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ίσης μεταχείρισης αυτών (πρβλ. Πράξεις Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπανών στο I Τμήμα 4/2016, 316/2015, 69/2015, 188/2014). Ενόψει αυτού, εφόσον οι ως άνω διατάξεις δεν διακρίνουν δημιουργείται νομοθετικό κενό ως προς τον υπολογισμό της διανυθείσας ήδη προϋπηρεσίας στην κατώτερη κατηγορία, το οποίο πρέπει να πληρωθεί, κατ εφαρμογή της επιταγής του νέου μισθολογικού νόμου περί αντιστοίχισης μεταξύ των τυπικών προσόντων που διαθέτει και του μισθολογικού κλιμακίου συγκεκριμένης κατηγορίας, στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, με την κατάταξή του στο μισθολογικό Κλιμάκιο ανώτερης κατηγορίας δια της ποσοτικής αντιστοίχησης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξη τοιούτο, σε περίπτωση δε μη ακριβούς αντιστοίχησης, με κατάταξη στο πλησιέστερο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, προς αποφυγήν του ενδεχομένου της μισθολογικής του υποβάθμισης. Αυτό ειδικότερα σημαίνει ότι κατά τη κατάταξη του υπαλλήλου λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία δεν συνυπολογίζεται ως προϋπηρεσία για την κατάταξή του στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας το σύνολο των χρόνων που διανύθηκαν στην κατώτερη κατηγορία, αλλά μόνον το μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον ήδη λαμβανόμενο (κατά το χρόνο της μετάταξης) βασικό μισθό, επιτρεπομένης μόνον της κατάταξής του στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, βάσει του οποίου θα λαμβάνει τον ίδιο (με αυτόν που λάμβανε στην προηγούμενη θέση) ή κατά τι ανώτερο βασικό μισθό. Η σύμβουλος ΧΧΧ διατύπωσε την ακόλουθη ειδικότερη γνώμη: Μετά τη θέσπιση του Ν. 4354/2015 η αναγνώριση, κατά τη μετάταξη υπαλλήλου

8 σε ανώτερη κατηγορία (για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) του συνόλου της προϋπηρεσίας που διανύθηκε υπ αυτού, σε κατώτερη κατηγορία (για την οποία απαιτείται ως τίτλος σπουδών απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), προς την οποία αντιστοιχεί και παροχή έργου (υπηρεσίας) ανάλογων προσόντων, δεν είναι επιτρεπτή, καθόσον τούτο αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Αυτό όμως δεν θέτει εκποδών τη διάταξη του άρθρου 76 παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, στο σύνολό της, αλλά μόνον το τρίτο εδάφιο αυτής που επιτρέπει, κατά τη μετάταξη κατά κλάδο, τον συνυπολογισμό του συνόλου της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου στην κατώτερη κατηγορία για την κατάταξή του στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας τοιαύτης. Τούτο δε, διότι ο γενικός κανόνας της παραγράφου 1 της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με την οποία «ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει», κατά το χρόνο της θέσπισής της, ότε ο βαθμός αποτελούσε συνάρτηση της μισθολογικής εξέλιξης του υπαλλήλου, αποσκοπούσε στην παροχή κινήτρου για την αναβάθμιση, από πλευράς τυπικών προσόντων, του υπαλληλικού δυναμικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής, κατά τρόπον ώστε ο υπάλληλος να δύναται να μεταταχθεί στην ανώτερη κατηγορία, λόγω κτήσης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών, με το κλιμάκιο το οποίο κατείχε στην προηγούμενη κατηγορία. Η ερμηνεία αυτή δεν προσκρούει στον θεσπισθέντα με το νέο μισθολογικό νόμο κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους, διότι η οικεία διάταξη, κατά τελεολογική ερμηνεία, λειτουργεί ως κίνητρο για την απόκτηση τίτλων σπουδών και τυπικών προσόντων, αναγνωρίζοντας πλασματικά μικρό χρόνο προϋπηρεσίας (και όχι το σύνολο αυτής) στην ανώτερη κατηγορία, ενώ περαιτέρω για την κτήση του κλιμακίου, το οποίο ο υπάλληλος κατέχει στην κατηγορία ΔΕ χρειάζεται να διανυθεί χρόνος μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται για την κτήση του ίδιου κλιμακίου στην ανώτερη ΠΕ κατηγορία (π.χ. για την κτήση του 3ου κλιμακίου ΔΕ απαιτείται χρόνος υπηρεσίας 9 ετών, ενώ για την κτήση του ίδιου κλιμακίου στην κατηγορία ΠΕ απαιτείται χρόνος υπηρεσίας 6 ετών), γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο της μη επιτρεπτής αναγνώρισης του συνόλου της προϋπηρεσίας στην κατώτερη κατηγορία, στην οποία δεν υπήρχε ο αναγκαίος για τη μετάταξη τίτλος σπουδών. Η γνώμη αυτή δεν εκράτησε. ΙV. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ΧΧΧ, φερόμενος ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, απασχολήθηκε ως εργάτης στην πρώην Κοινότητα ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το χρονικό διάστημα από έως και με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από

9 έως Με την ΧΧΧ (ΦΕΚ ΝΠΔΔ/ΧΧΧ) απόφαση του Προέδρου της ως άνω Κοινότητας κατατάχθηκε ως υπάλληλος αυτής, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με την ΧΧΧ απόφαση του ίδιου οργάνου (ΦΕΚ ΝΠΔΔ ΧΧΧ) αναγνωρίσθηκε σε αυτόν προϋπηρεσία έως τις , διάρκειας δύο ετών έξι μηνών και δεκαεπτά ημερών. Στη συνέχεια με την ΧΧΧ απόφαση του Προέδρου της ίδιας Κοινότητας (ΦΕΚ ΝΠΔΔ ΧΧΧ) κατατάχθηκε σε κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2539/1997 και την ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας.τοπικής αυτοδιοίκησης η Κοινότητα ΧΧΧ συνενώθηκε στο Δήμο ΧΧΧ και ο ίδιος, με την 101/ απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ κατατάχθηκε στο προσωπικό του νέου Δήμου, ενώ μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο ως άνω Δήμος συνενώθηκε στο Δήμο ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ και με την 5/137/ απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ κατατάχθηκε, από , στο προσωπικό του νέου Δήμου, σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ2 Στις , μετά την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (σχετ. η ΧΧΧ βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) υπέβαλε αίτηση για τη μετάταξή του σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και με την 560/44495/ απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού ΧΧΧ και δημοσιεύθηκε στις (ΦΕΚ Γ 151/ ), μετατάχθηκε σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ. Εκκρεμούσης της δημοσίευσης της ως άνω απόφασης, ο ίδιος επανακατατάχθηκε, κατ εφαρμογή του Ν. 4354/2015, στο 9 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ, και μετά τη μετάταξη στην κατηγορία ΠΕ, με βάση την ίδια ως άνω υπηρεσία (26 έτη, 6 μήνες και 20 ημέρες) κατετάγη στο 14 κλιμάκιο αυτής. Συνεπεία δε αυτού, ο βασικός μισθός που κατείχε πριν την μετάταξη, ύψους 1.338,00 ευρώ (βασικός μισθός 9ου κλιμακίου ΔΕ) ανήλθε στο ποσό των 1.859,00 ευρώ (βασικός μισθός 14ου κλιμακίου ΠΕ) προστιθεμένου σε αυτόν του επιδόματος θέσης ευθύνης, ύψους 290,00 ευρώ. Με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα εντέλλεται η καταβολή, αναδρομικά, από έως της μισθολογικής διαφοράς που προέκυψε από τη μετάταξη του ως άνω υπαλλήλου από το 9 κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ στο 14 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ. V. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας πράξεως, το Τμήμα κρίνει ότι: Α) Η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων κατά το χρονικό διάστημα από έως δεν επηρεάζει την κρινόμενη περίπτωση, διότι αναφέρεται αποκλειστικά στις μισθολογικές ωριμάνσεις των υπαλλήλων, δηλαδή στη χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας (τρία έτη για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΎΕ και δύο έτη για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ)

10 στο αμέσως προηγούμενο. Ως εκ τούτου, τα οικονομικά αποτελέσματα της κατάταξης έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία της μετάταξης του υπαλλήλου στην ανώτερη κατηγορία λόγω κτήσης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Β) Πριν από τη μετάταξη και κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4354/2015, ο φερόμενος ως δικαιούχος του εντάλματος και ήδη αϊτών είχε επανακαταταχθεί στο 9 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 1.338,00 ευρώ. Μετά τη μετάταξή του λόγω απόκτησης πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης στην κατηγορία ΠΕ, ο ως άνω υπάλληλος δεν μπορούσε να συνυπολογίσει το χρόνο προϋπηρεσίας που διανύθηκε στην κατηγορία ΔΕ, χωρίς να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης και, συνεπεία αυτού, έπρεπε να καταταγεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, ως προς το βασικό μισθό που ήδη λάμβανε, μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή στο 6 μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.387,00 ευρώ και όχι στο 14 στο οποίο κατετάγη. Ως εκ τούτου, η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών υπερβαίνουσας τη διαφορά των εν λόγω μισθολογικών κλιμακίων (9 κλιμάκιο ΔΕ - 6 κλιμάκιο ΠΕ). Κατά την ειδικότερη γνώμη της Συμβούλου ΧΧΧ, η κατάταξη του υπαλλήλου μετά τη μετάταξή του θα έπρεπε να γίνει στο 9 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ κατ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 76 παρ.2 εδ.α του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4354/2015 και η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη κατά το μέρος που υπερβαίνει τη διαφορά που αντιστοιχεί στο μισθό του 9ου μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ που ο ίδιος λάμβανε στην προηγούμενη θέση και αυτού που αντιστοιχεί στο 9 μισθολογικό κλιμάκιο, που θα έπρεπε να λάβει μετά τη μετάταξή του στην κατηγορία ΠΕ και Γ) Τα επικαλούμενα 2/55637/ και 2/888138/ΔΕΠ/ έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, με τα οποία παρέχονται οδηγίες εσωτερικής φύσης και δεν έχουν δημοσιευθεί, στερούνται δεσμευτικής ισχύος και δεν θέτουν πρωτογενώς κανόνες δικαίου (πρβλ. Πράξεις Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπανών στο I Τμήμα 117/2014, 103/2014, 192/2013), ενώ περαιτέρω η αόριστη αναφορά περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε άλλες περιπτώσεις κατά τρόπον ώστε να συνυπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας υπαλλήλου σε κατώτερη κατηγορία μετά τη μετάταξή του σε ανώτερη τοιαύτη, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων με τα οποία αυτή διανύθηκε και της υπηρεσίας που εκτελέσθηκε, ακόμα και αν υποτεθεί αληθής, δεν υποχρεώνει εν προκειμένω, στον υπολογισμό της συνολικής προϋπηρεσίας του αιτούντος, καθόσον δεν υφίσταται ισότητα στη μη νόμιμη ερμηνεία και εφαρμογή διάταξης νόμου. VI. Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, η δαπάνη είναι μη νόμιμη κατά το μέρος που με αυτή εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών που υπερβαίνει

11 τη διαφορά μεταξύ του 6ου κλιμακίου στο οποίο ο υπάλληλος έπρεπε να καταταχθεί, μετά τη μετάταξη του στην κατηγορία ΠΕ λόγω κτήσης τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και του 9ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας ΔΕ που ήδη λάμβανε στην προηγούμενη θέση,' κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη πράξη του Κλιμακίου. Κατά συνέπεια οι συνεξεταζόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 στην κρινόμενη περίπτωση και να διατηρηθεί η ισχύς της κατά το μέρος που αφορά στην κατάταξη του υπαλλήλου στο 6 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ λόγω μετάταξής του σε ανώτερη βαθμίδα μετά την κτήση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Τέλος, εφόσον υπάρχει ένας τουλάχιστον λόγος που πλήττει τη νομιμότητα της εντελλόμενης με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνης, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. Για τους λόγους αυτούς Συνεξετάζει τις από αιτήσεις; ανακλήσεως του Δήμου ΧΧΧ, Νομού ΧΧΧ και του ΧΧΧ του ΧΧΧ. Δέχεται εν μέρει τις ως άνω αιτήσεις. Αποφαίνεται ότι η 48/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα, κατά το μέρος που δέχθηκε ότι η αναστολή του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 εφαρμόζεται και στη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία λόγω κτήσης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών, πρέπει να ανακληθεί. Αποφαίνεται ότι η 48/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα, κατά το μέρος που αφορά στον υπολογισμό για την κατάταξή του σε μισθολογικό κλιμάκιο, της προϋπηρεσίας του φερόμενου ως δικαιούχου υπαλλήλου λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία, δεν πρέπει να ανακληθεί. Και Αποφαίνεται ότι το 174, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 4.571,50 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 48/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 48/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 48/2017 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, τον Πάρεδρο Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Πάρεδρο Αθηνά Σιγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών Πράξεως 00018 Αριθμ. Συν/ση 10η/26.3.2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια.

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια. Πράξεως 0026 Αριθμ. Συν/ση 5η/20.2.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Νέο μισθολόγιο Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 7) + Δημοτικές Επιχειρήσεις Μισθολογικά κλιμάκια (άρθρο 9) Αποσύνδεση μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία. Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την Εισηγητή

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία. Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την Εισηγητή Πράξεως 0344 Αριθμ. Συν/ση 37η/15.12.2015 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την

Διαβάστε περισσότερα

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου Και Έλαβε υπόψη

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου Και Έλαβε υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 84/2017 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τους Παρέδρους Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Ελένη Νικολάου,

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Ελένη Νικολάου, Πράξεως 0051 Αριθμ. Συν/ση 7η/13.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Αποφ. 1038/ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Αποφ. 1038/ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Αποφ. 1038/15-06-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 30 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 15-06- 2017 Στη Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που Πράξεως 0063 Αριθμ. Συν/ση 9η/27.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και. τους Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη, Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή),

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και. τους Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη, Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή), Περίληψη: Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η έναντι αμοιβής ανάθεση εργασιών σε τρίτους, όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό ή όταν αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Αναπληρωτή Επιτρόπου στην 1 η Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στον ίδιο Νομό, αν πρέπει να

από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Αναπληρωτή Επιτρόπου στην 1 η Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στον ίδιο Νομό, αν πρέπει να Πράξεως 0057 Αριθμ... Συν/ση 41η/11.2.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τους Αριστοτέλη Σακελλαρίου και Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210-3744383

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 8/2017. Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου,

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 8/2017. Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Πράξεως :0008 Αριθμ. : ------------------------------- Συνεδρ. : /13-1-2017 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 8/2017 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ερώτηση: Σε τι ενέργειες προβαίνουµε σχετικά την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπάλληλων σε φορείς της παρ 1 του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο άρθρο 15 ΠΔ 171/87 ορίζεται ότι «1. Για μικρά έργα ή εργασίες. συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός ( ) δεν υπερβαίνει τα δύο

Στο άρθρο 15 ΠΔ 171/87 ορίζεται ότι «1. Για μικρά έργα ή εργασίες. συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός ( ) δεν υπερβαίνει τα δύο Πράξεως : 0296 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 34η/5-12-2017 Περίληψη: Στο άρθρο 15 ΠΔ 171/87 ορίζεται ότι «1. Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός ( )

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/09-02-1999) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Ταχ. Διεύθυνση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 29/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ Περίληψη Το Κλιμάκιο κρίνει ότι η δαπάνη της αμοιβής για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού δρόμων και κοινόχρηστων χώρων οικισμών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/118/2013

ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/118/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 118/2013 (Ανακλήθηκε λόγω συγγνωστής πλάνης- Πράξη Ελ. Συν. 47/2013) Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι ο όρος περί υποχρέωσης των ημεδαπών. εργοληπτικών επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν, επί ποινή αποκλεισμού,

Το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι ο όρος περί υποχρέωσης των ημεδαπών. εργοληπτικών επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν, επί ποινή αποκλεισμού, Απόφαση 2244/2017 Περίληψη Το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι ο όρος περί υποχρέωσης των ημεδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

I.Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης. Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ναυπακτίας»

I.Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης. Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ναυπακτίας» Πράξεως : 0170 Αριθμ. : --------------------------------- Συνεδρ. : 18η/30-6-2017 Περίληψη I.Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αριθ. 124/2001 ΤΜΗΜΑ Ι. Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αθανάσιο Μπαλκίζα, Αντιπρόεδρο,

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αριθ. 124/2001 ΤΜΗΜΑ Ι. Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αθανάσιο Μπαλκίζα, Αντιπρόεδρο, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αριθ. 124/2001 ΤΜΗΜΑ Ι Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αθανάσιο Μπαλκίζα, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ιωάννη Κωτσόπουλο και Νικόλαο Αγγελάρα, και τiς Παρέδρους Ευφροσύνη Κραμποβίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από τη Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, ως Πρόεδρο του. Κλιμακίου και τα μέλη Κωνσταντίνο Κρέπη, Πάρεδρο, και Μαρία Ευαγγελία

Αποτελούμενο από τη Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, ως Πρόεδρο του. Κλιμακίου και τα μέλη Κωνσταντίνο Κρέπη, Πάρεδρο, και Μαρία Ευαγγελία Πράξεως 0124 Αριθμ. ------------------- Συν/ση 19 η /4.7.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ IV ΤΜΗΜΑ (Α Διακοπών) Αποτελούμενο από τη Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, ως Πρόεδρο του Κλιμακίου και

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ. Παπαϊσιδώρου και Ελένη Σκορδά, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.

Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ. Παπαϊσιδώρου και Ελένη Σκορδά, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο. Πράξεως 0101 Αριθμ. ------------------- Συν/ση /3.4.2012 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 14/2017

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 14/2017 Περίληψη Όταν η υπό σύναψη σύμβαση είναι μικτού χαρακτήρα, δηλαδή έχει ως αντικείμενο τόσο την προμήθεια αγαθών όσο και την εκτέλεση εργασιών, το εφαρμοστέο κριτήριο για να κριθεί αν η σύμβαση πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Γνωμοδότησης 273/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017

Αριθμ. Γνωμοδότησης 273/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 273/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017 Σύνθεση: Πρόεδρος: Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα Νομικού Συμβούλου ΚΕΔΕ Γ. Ζυγούρη

Ενημερωτικό Σημείωμα Νομικού Συμβούλου ΚΕΔΕ Γ. Ζυγούρη Ενημερωτικό Σημείωμα Νομικού Συμβούλου ΚΕΔΕ Γ. Ζυγούρη Κατά την πρόσφατη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συζητήθηκε το ζήτημα της Συνταγματικότητας των άρθρων 16 του ν. 4429/2016 και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TMHMA VΙΙ ΠΡΑΞΗ 98/2012

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TMHMA VΙΙ ΠΡΑΞΗ 98/2012 Περίληψη Από καμία διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας δεν προβλέπεται ότι απαιτείται ως δικαιολογητικό του εντάλματος η προσφορά του αναδόχου, στη περίπτωση της απευθείας ανάθεσης. Δείτε το πλήρες κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391801, E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Πράξεως 0001 Αριθμ. Συν/σεως 1 η /8.1.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος., Αντιπρόεδρο και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη α) Οι εργασίες υπό στοιχεία 2 και 8 που αναφέρονται στο Παράρτημα I του. Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016 και χαρακτηρίζονται, ως εκ τούτου,

Περίληψη α) Οι εργασίες υπό στοιχεία 2 και 8 που αναφέρονται στο Παράρτημα I του. Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016 και χαρακτηρίζονται, ως εκ τούτου, Πράξεως : 0214 Αριθμ. : ---------------------------------- Συνεδρ. : 30η/10-10-2017 Περίληψη α) Οι εργασίες υπό στοιχεία 2 και 8 που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email : info@enne.gr Πληρ.: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ειδικότερων

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:10773

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:10773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Τ.Κ. 72200 Πληρ.: Γ.Μανουσάκη-Ε.Λιαπάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Αριθµός Απόφασης 176/2012 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Αποτελούµ ενο από τους δικαστές Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Ανδρέα ιαµαντή, Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεως : 0231 Αριθμ. : Συνεδρ. : 31η/ Περίληψη

Πράξεως : 0231 Αριθμ. : Συνεδρ. : 31η/ Περίληψη Πράξεως : 0231 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 31η/31-10-2017 Περίληψη Α)Εξαίρεση από την απαγόρευση επιμερισμού της συνολικής δαπάνης όμοιων ή ομοειδών συμβάσεων εισάγεται με το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΟΙ 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 2441 Ταχ. Δ/νση : 85001 Λειψοί 41206 Τηλέφωνο : (22470) 41209 41333 FAX : (22470) 41418 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α 224)

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α 224) ΑΔΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296).

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). νόμος 1824/1988 Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). Άρθρο 1 Καταργήθηκε Άρθρο 2 Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τα μέλη Αικατερίνη Σπηλιοπούλου, Πάρεδρο, και Γεράσιμο Σταματάτο, Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που

τα μέλη Αικατερίνη Σπηλιοπούλου, Πάρεδρο, και Γεράσιμο Σταματάτο, Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που Πράξεως 0097 Αριθμ. ------------------- Συν/ση 15 η /3.6.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ IV ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, και τα μέλη Αικατερίνη Σπηλιοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/1/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 2/1015 /ΔΕΠ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 2 Ιουνίου Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 2 Ιουνίου Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204 ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ / ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5.

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5. Νόμος 1824 της 30.12.1998 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Aρθρο 1 Καταργήθηκε Aρθρο 2 Προμήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προμήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Νέα εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου»

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Νέα εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου» Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ. Μ07/181 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ. Μ07/181 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1-7-2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215290, 292,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2012 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2012 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια //0 Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την. κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου,

Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την. κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου, Πράξεως : 0242 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 31η/31-10-2017 Περίληψη Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, 24 Νοεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 1623 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

(Α (16) ), /2014 (Α

(Α (16) ), /2014 (Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α 10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, τα μέλη Άννα Λιγωμένου και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια), που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 315 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 315 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 09-11 - 2017 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 315 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Νταλιάρης Δ. Τηλ. (23743) 50 167 fax (23743) - 50175 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 3/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 7604 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ. : Τσαγκαλίδης Νεκτάριος Τηλ. : 213 20 74 640 Κερατσίνι, 6/6/2013 Αρ. πρωτ.: 32458 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα