ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥΣ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ Τον κορμό του Ιδιωτικού Δικαίου αποτελεί το Αστικό Δίκαιο. Το Αστικό Δίκαιο δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Δεν είναι το Δίκαιο των κεφαλαιούχων 1,αλλά ρυθμίζει τις καθημερινές (περισσότερο ή λιγότερο σπουδαίες ) ιδιωτικές σχέσεις όλων των ανθρώπων,καθώς επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που ανακύπτουν από τις σχέσεις αυτές. Το Αστικό Δίκαιο διαιρείται σε τέσσερις βασικούς κλάδους: α)το Ενοχικό Δίκαιο,που διέπει τις ενοχικές σχέσεις,δηλαδή τις σχέσεις με βάση τις οποίες κάποιος υποχρεούται απέναντι σε κάποιον άλλο να πράξει ή να παραλείψει κάτι.το Ενοχικό Δίκαιο υποδιαιρείται σε Γενικό Ενοχικό Δίκαιο και σε Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο. β)το Εμπράγματο Δίκαιο που διέπει τις σχέσεις των προσώπων προς τα πράγματα. γ)το Οικογενειακό Δίκαιο που διέπει τις σχέσεις αναφορικά με την οικογένεια. δ)το Κληρονομικό Δίκαιο που διέπει τις σχέσεις που δημιουργούνται αναφορικά με την κληρονομιά. 2.Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Οι βασικοί κανόνες του Αστικού Δικαίου εμπεριέχονται στον Αστικό Κώδικα. Ο Αστικός Κώδικας είναι ένας τυπικός νόμος που ισχύει από το 1946 (α.ν. 2250/1940). Ως τυπικός νόμος μπορεί να τροποποιηθεί ή και να καταργηθεί από νεότερους τυπικούς νόμους. Τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του Αστικού Κώδικα έχουν γίνει αρκετές,με σπουδαιότερη την τροποποίηση του Οικογενειακού 1 «Αστός» κατά κυριολεξία στην αρχαία ελληνική γλώσσα σήμαινε «πολίτης». Συνεπώς,όλοι οι πολίτες της πόλεως- κράτους (πλούσιοι και φτωχοί) ήταν «αστοί». Αργότερα στην επιστήμη της κοινωνιολογίας και στην οικονομική επιστήμη,ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει τον bourgeois, τον κεφαλαιούχο- μέλος της αστικής τάξης,η οποία από τον 19 ο αιώνα αναδείχθηκε σε άρχουσα κοινωνική τάξη. 38

2 Δικαίου,η οποία πραγματοποιήθηκε με τον ν. 1329/1983,προς την κατεύθυνση της ισότητας των δυο συζύγων και την καθιέρωση του πολιτικού γάμου. Ο Αστικός Κώδικας διαιρείται σε πέντε βιβλία: α)τις Γενικές Αρχές, που περιλαμβάνουν γενικές διατάξεις για τα υποκείμενα δικαίου (φυσικά και νομικά πρόσωπα),για τις δικαιοπραξίες, για την παραγραφή, τις αιρέσεις, την αντιπροσώπευση κλπ. β)το Ενοχικό Δίκαιο.γ)Το Εμπράγματο Δίκαιο δ)το Οικογενειακό Δίκαιο ε).το Κληρονομικό Δίκαιο. Είναι από τους πιο σπουδαίους κωδικούς τυπικούς νόμους που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. 3.ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν όλα τα υποκείμενα δικαίου ή αλλιώς τα πρόσωπα. Υποκείμενα δικαίου ή πρόσωπα είναι τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα. Φυσικό πρόσωπο είναι κάθε άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησης του μέχρι να πεθάνει. Το έμβρυο όσο βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του θεωρείται ότι έχει δικαιώματα,εφόσον γεννηθεί ζωντανό (έστω και για λίγη ώρα). Το φυσικό πρόσωπο προσδιορίζεται με βάση το όνομά του (κύριο όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), την κατοικία του,τη διαμονή του,το επάγγελμά του. Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή περιουσία που διατίθεται για την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού και δημιουργείται αφού τηρηθούν οι ειδικές (κάθε φορά, ανάλογα με τη φύση του νομικού προσώπου) προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. Στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα είναι τα εξής: α)τα σωματεία,β)τα ιδρύματα, γ)οι επιτροπές εράνων, δ)οι αστικές εταιρείες, ε)οι εμπορικές εταιρείες. Κάθε νομικό πρόσωπο προσδιορίζεται με βάση την επωνυμία του και την έδρα του. Η λειτουργία του διέπεται από ένα βασικό κείμενο που περιέχει κανόνες θεσπισμένους από τους ιδρυτές του. Αυτό το έγγραφο κείμενο συνήθως ονομάζεται Καταστατικό, στην περίπτωση όμως των ιδρυμάτων και των επιτροπών εράνων ονομάζεται «Οργανισμός». Πρέπει να επισημάνουμε ότι εκτός από αυτά τα νομικά πρόσωπα που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,υπάρχουν και νομικά πρόσωπα δημοσίου 39

3 δικαίου,τα οποία προάγουν σκοπούς δημόσιου συμφέροντος και διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου 2. Προς τα πρόσωπα αντιδιαστέλλονται τα πράγματα,τα οποία ορίζονται ως αντικείμενα ενσώματα,αυτοτελή και δεκτικά εξουσιάσεως. Τα πράγματα δεν είναι υποκείμενα δικαίου (δεν έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις),αλλά αντικείμενα δικαίου (δηλαδή αναφορικά με αυτά αναπτύσσονται δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσώπων). 4.ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ όρων 4.1 Έννοια των όρων «δικαίωμα», «αξίωση», «υποχρέωση» και συναφών Στα πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου, δικαίωμα είναι η εξουσία που αναγνωρίζεται (από το Δίκαιο) στο άτομο για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων του. Από το ίδιο δικαίωμα απορρέουν συνήθως πολλές επιμέρους εξουσίες,οι οποίες ονομάζονται αξιώσεις. Λ.χ. από το δικαίωμα κυριότητας ενός πράγματος απορρέουν οι εξουσίες κατοχής του, χρήσης του, κάρπωσης και καταστροφής του. Αν για παράδειγμα έχω έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή,μου αναγνωρίζεται από το Δίκαιο η εξουσία (δυνατότητα) να τον χρησιμοποιώ για εργασία, ενημέρωση ή ψυχαγωγία, να τον νοικιάζω (εκμίσθωση),να τον πουλήσω και, αν θέλω, να τον διαλύσω και να χρησιμοποιήσω τα ανταλλακτικά του ή και να τον καταστρέψω ολοσχερώς. Διαφορετική από το δικαίωμα είναι η έννοια του έννομου συμφέροντος. Έννομο συμφέρον είναι το συμφέρον που αναγνωρίζεται από το Δίκαιο ως άξιο προστασίας. Λ.χ. έχω έννομο συμφέρον να επιδιώκω το κέρδος κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου ως μηχανολόγος ή έχω έννομο συμφέρον να επιδιώκω τη 2 Τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου διακρίνονται σε ν.π.δ.δ. σωματειακού χαρακτήρα (λ.χ. οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κλπ) και σε ν.π.δ.δ. ιδρυματικού χαρακτήρα (λ.χ. οι διάφοροι φορείς κοινωνικής ασφάλισης - Ι.Κ.Α.,Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.-,τα Α.Ε.Ι. και τα Α.Τ.Ε.Ι. κλπ. 40

4 διάκριση κατά την άσκηση των σπουδαστικών ή καλλιτεχνικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων μου. Στον αντίποδα του δικαιώματος βρίσκεται η υποχρέωση. Σε κάθε δικαίωμα ενός ατόμου αντιστοιχεί η υποχρέωση των άλλων να συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο,προκειμένου να ικανοποιείται το δικαίωμα αυτού που το έχει. Στα πλαίσια του προηγούμενου παραδείγματος,όλοι οι άλλοι έχουν υποχρέωση να μην αγγίζουν και χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου,παρά μόνον εάν τους το επιτρέψω εγώ, και φυσικά να μην τον διαλύσουν ή να τον καταστρέψουν (εκτός βέβαια εάν τους το επιτρέψω εγώ). Τα δικαίωμα και οι υποχρεώσεις διαμορφώνονται μέσα από τις έννομες σχέσεις. Έννομη σχέση είναι η σχέση του προσώπου προς άλλα πρόσωπα ή πράγματα, η οποία ρυθμίζεται από το Δίκαιο και παράγει δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Αυτός στον οποίο ανήκει ένα δικαίωμα λέγεται φορέας του δικαιώματος ή δικαιούχος. 4.2.Διακρίσεις των δικαιωμάτων Η καθιερωμένη ονομασία για τα δικαιώματα που αναγνωρίζει και κατοχυρώνει το Αστικό Δίκαιο είναι «δικαιώματα αστικού δικαίου» ή γενικότερα «δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου». Με κριτήριο το περιεχόμενο των δικαιωμάτων και τη συναφή διάκριση του Αστικού Δικαίου σε κλάδους,διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιωμάτων: α)τα ενοχικά δικαιώματα,δηλαδή αυτά που παρέχουν στον δικαιούχο (ο οποίος λέγεται συνήθως δανειστής ή πιστωτής) την εξουσία να απαιτήσει από κάποιον άλλο (οφειλέτη) πράξη ή παράλειψη Λ.χ. δικαίωμα του αγοραστή να λάβει το πράγμα που αγόρασε και δικαίωμα του πωλητή να λάβει το συμφωνημένο τίμημα πωλήσεως. β)τα εμπράγματα δικαιώματα,δηλαδή αυτά που παρέχουν στον δικαιούχο εξουσία πάνω σε ορισμένο πράγμα (τα εμπράγματα δικαιώματα είναι τέσσερα: κυριότητα, δουλείες, υποθήκη, ενέχυρο), γ)τα οικογενειακά δικαιώματα,τα οποία υφίστανται στα πλαίσια του θεσμού της οικογένειας. 41

5 δ)τα κληρονομικά δικαιώματα,τα οποία απορρέουν από το θεσμό της κληρονομιάς. Τα ενοχικά, εμπράγματα και κληρονομικά δικαιώματα είναι κατά κανόνα περιουσιακά δικαιώματα,ενώ τα οικογενειακά δικαιώματα είναι συνήθως προσωπικά δικαιώματα. Με κριτήριο τη φύση της εξουσίας που παρέχεται στο πρόσωπο (για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων του) τα ιδιωτικά δικαιώματα διακρίνονται σε εξουσιαστικά δικαιώματα και σε διαπλαστικά δικαιώματα.εξουσιαστικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που παρέχουν στο δικαιούχο εξουσία είτε πάνω σε ορισμένο αγαθό (λ.χ. το δικαίωμα κυριότητας ενός πράγματος παρέχει στον δικαιούχο εξουσία πάνω στο πράγμα) είτε να επεμβαίνει στην προσωπική σφαίρα ενός άλλου προσώπου (λχ. το δικαίωμα γονικής μέριμνας παρέχει στον γονέα το δικαίωμα να επεμβαίνει στην προσωπική σφαίρα του ανήλικου τέκνου) είτε να εξαναγκάζει τη θέληση άλλου προσώπου έτσι ώστε να συμμορφώνεται αυτό σε ορισμένη συμπεριφορά ( πράξη ή παράλειψη).διαπλαστικά είναι τα δικαιώματα που παρέχουν στο δικαιούχο τη δυνατότητα να δημιουργεί, να αλλοιώνει ή να καταργεί μια έννομη σχέση. Τα εξουσιαστικά δικαιώματα διακρίνονται σε απόλυτα και σε σχετικά. Απόλυτα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που ισχύουν εναντίον όλων (erga omnes) (εμπράγματα δικαιώματα, δικαιώματα του ατόμου στην προσωπικότητα).σχετικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που στρέφονται από την αρχή εναντίον ορισμένου ή ορισμένων προσώπων και υποχρεώνουν τα πρόσωπα αυτά σε ορισμένη συμπεριφορά, είτε πράξη είτε παράλειψη (ενοχικά δικαιώματα). 4.3.Κτήση δικαιώματος Κτήση δικαιώματος είναι η σύνδεση του δικαιώματος με ορισμένο πρόσωπο που είναι ο φορέας του, δηλαδή το πώς αποκτάται ένα δικαίωμα. Η κτήση του δικαιώματος μπορεί να γίνει είτε με βάση τη βούληση του δικαιούχου είτε αυτοδικαίως. Διακρίνουμε την πρωτότυπη κτήση δικαιώματος και την παράγωγη κτήση δικαιώματος. Πρωτότυπη είναι η κτήση δικαιώματος που δεν στηρίζεται σε 42

6 προηγούμενο δικαίωμα άλλου προσώπου, π.χ. κατάληψη αδέσποτου κινητού (1075ΑΚ), απόκτηση κυριότητας ενός πράγματος με χρησικτησία (1041ΑΚ). Παράγωγη είναι η κτήση δικαιώματος που στηρίζεται σε προηγούμενο δικαίωμα άλλου προσώπου, π.χ. απόκτηση κυριότητας ακίνητου πράγματος με μεταβίβασή του από τον προηγούμενο κύριό του (δηλαδή αποκτώ ένα πράγμα,λ.χ. σπίτι, από εκείνον που το είχε πριν από εμένα είτε με αγορά είτε με δωρεά είτε από κληρονομιά κοκ). Στην παράγωγη κτήση δικαιώματος κάνουμε λόγο για διαδοχή. Ο νέος δικαιούχος ονομάζεται διάδοχος ή δικαιοδόχος,ενώ ο προηγούμενος δικαιούχος ονομάζεται προκτήτορας ή δικαιοπάροχος Στην περίπτωση της διαδοχής ισχύει ο κανόνας κανείς δεν μπορεί να δώσει σε άλλον περισσότερα δικαιώματα από όσα έχει ο ίδιος ( ουδεις μετάγει πλέον ου έχει δικαιώματος, nemo plus iuris ad allium transferre potest,quam ipse habuit ).Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα,όπως στην περίπτωση της απόκτησης κινητού από μη κύριο σύμφωνα με το 1036ΑΚ. 4.4.Απώλεια δικαιώματος Απώλεια δικαιώματος είναι η λύση του δεσμού που υπάρχει ανάμεσα στο δικαίωμα και στον δικαιούχο,δηλαδή όταν το δικαίωμα χάνεται. Για να απωλεσθεί (χαθεί) ένα δικαίωμα πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.Οι προϋποθέσεις αυτές άλλοτε είναι ανεξάρτητες από τη θέληση του δικαιούχου (λ.χ. θάνατος, πάροδος χρόνου, καταστροφή πράγματος ) και άλλοτε συνδέονται με τη θέλησή του. Η απώλεια δικαιώματος λόγω πλήρωσης προϋποθέσεων που συνδέονται με τη θέληση του δικαιούχου λέγεται διάθεση (ή εκποίηση ). 4.5.Άσκηση δικαιώματος Λέγοντας άσκηση δικαιώματος εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται, υλοποιείται η εξουσία που παρέχει το δικαίωμα στον δικαιούχο. Η άσκηση του δικαιώματος συνίσταται: 43

7 α) στην απόλαυση των ωφελειών που απορρέουν από το δικαίωμα, β)στη διάθεση του δικαιώματος, όταν αυτή επιτρέπεται. γ)στην προστασία του δικαιώματος (δικαστική και εξώδικη) : Η ένδικη προστασία των ιδιωτικών δικαιωμάτων γίνεται με την προσφυγή του δικαιούχου στα πολιτικά δικαστήρια. Το κύριο μέσο (ένδικο βοήθημα) που έχει στη διάθεσή του ο φορέας ενός δικαιώματος,προκειμένου να το προστατέψει, είναι η αγωγή.της οποίας η άσκηση προκαλεί δικαστικό αγώνα.αυτός ο οποίος ασκεί την αγωγή λέγεται ενάγων και αυτός κατά του οποίου στρέφεται η αγωγή λέγεται εναγόμενος. Η κρίση της αγωγής και της σχετικής υποθέσεως γίνεται με την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως. Η ένδικη προστασία του δικαιώματος μετά την έκδοση δικαστικής αποφάσεως εκτείνεται στη δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αποφάσεως (έφεση, ανακοπή ερημοδικίας, αίτηση αναιρέσεως, αίτηση αναψηλάφησης) Η αυτοδύναμη προστασία (δηλαδή χωρίς την προσφυγή στα δικαστήρια) επιτρέπεται μόνο κατ εξαίρεση (άμυνα, επιτρεπόμενη αυτοδικία, κατάσταση ανάγκης). 4.6.Κατάχρηση δικαιώματος Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος (άρθρο 281ΑΚ).Η τέτοιου είδους άσκηση δικαιώματος ονομάζεται κατάχρηση δικαιώματος. 5.ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ 5.1. Έννοια Δικαιοπραξία είναι η νόμιμη πράξη ενός ή περισσότερων προσώπων,η οποία εξωτερικεύει τη βούληση αυτού που την τελεί (δήλωση βουλήσεως) και σύμφωνα με το Δίκαιο επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα στα οποία αποσκοπούσαν αυτοί που την τέλεσαν. Λ.χ. α)ο Α πωλεί στον Β ένα μηχάνημα (πώληση), β) ο Α παραδίδει στα χέρια του Β τον μηχάνημα που του πούλησε (μεταβίβαση κυριότητας), γ) Ο Ζ, 44

8 βιοτέχνης, συμβάλλεται με τον μηχανολόγο ελεύθερο επαγγελματία Δ, ώστε για χρονικό διάστημα ενός έτους να έχει από αυτόν τεχνική υποστήριξη στη βιοτεχνία του (σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών), δ) ο Ρ και η Ξ παντρεύονται (γάμος) ε) Ο Χ,με διαθήκη συνταγμένη από συμβολαιογράφο, αφήνει μοναδικό κληρονόμο του τον Ω (διαθήκη) κλπ. Στοιχείο μιας δικαιοπραξίας είναι η δήλωση βουλήσεως αυτού που την τελεί,δηλ. η εκδήλωση,εξωτερίκευση της θελήσεώς του. Λεκτικά συγγενής,αλλά με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο είναι ο όρος «αδικοπραξία». Αδικοπραξία είναι η παράνομη και η υπαίτια πράξη κάποιου προσώπου με την οποία προκλήθηκε ζημιά σε κάποιον άλλο,ώστε αυτός που την τέλεσε να υποχρεούται να ανορθώσει τη ζημία καταβάλλοντας αποζημίωση. Λ.χ. ο μηχανολόγος Χ,ενώ επισκευάζει ένα μηχάνημα παραγωγής στη βιομηχανία Κ, προκαλεί από απροσεξία του έκρηξη,με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του μηχανήματος. 5.2.Διακρίσεις των δικαιοπραξιών Οι δικαιοπραξίες ανάλογα με τον αν αυτοί που την τελούν είναι ένας ή πολλοί διακρίνονται σε μονομερείς δικαιοπραξίες (διαθήκη, καταγγελία μισθώσεως από ένα μισθωτή) και σε πολυμερείς δικαιοπραξίες.η πιο σημαντική κατηγορία πολυμερών δικαιοπραξιών είναι οι συμβάσεις, δηλαδή οι πολυμερείς δικαιοπραξίες, οι οποίες συνάπτονται από δύο τουλάχιστον συμβαλλόμενα πρόσωπα με αντίθετα συμφέροντα (λ.χ. μίσθωση, πώληση, σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας,σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών κλπ ).Οι συμβάσεις διακρίνονται σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (οι οποίες δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη) και σε ετεροβαρείς συμβάσεις (οι οποίες δημιουργούν υποχρεώσεις για το ένα συμβαλλόμενο μέρος). Παραπέρα με κριτήριο το αν ρυθμίζουν έννομες σχέσεις προσώπου κατά τη διάρκεια της ζωής του ή μετά τον θάνατό του, οι δικαιοπραξίες διακρίνονται, αντίστοιχα, σε δικαιοπραξίες εν ζωή και σε δικαιοπραξίες αιτία θανάτου. Όλες οι δικαιοπραξίες που ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα είναι δικαιοπραξίες εν ζωή, 45

9 εκτός από δύο,δηλαδή τη διαθήκη και τη δωρεά αιτία θανάτου, που είναι δικαιοπραξίες αιτία θανάτου. Μια άλλη διάκριση των δικαιοπραξιών είναι η διάκριση σε υποσχετικές δικαιοπραξίες και σε εκποιητικές δικαιοπραξίες. Δικαιοπραξίες υποσχετικές είναι αυτές με τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση του υποσχόμενου (οφειλέτη) και αντίστοιχο δικαίωμα άλλου προσώπου (δανειστή). Δικαιοπραξίες εκποιητικές είναι αυτές με τις οποίες άμεσα μετατίθεται, καταργείται, αλλοιώνεται ή επιβαρύνεται ένα δικαίωμα. Οι δικαιοπραξίες που αφορούν ενοχικά δικαιώματα ονομάζονται ενοχικές δικαιοπραξίες,ενώ οι δικαιοπραξίες που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα ονομάζονται εμπράγματες δικαιοπραξίες. Όλες οι εμπράγματες δικαιοπραξίες είναι εκποιητικές.από τις ενοχικές οι πιο πολλές είναι υποσχετικές,ενώ ελάχιστες είναι οι εκποιητικές (εκχώρηση απαίτησης). Με κριτήριο το εάν για τη δικαιοπραξία ο Νόμος απαιτεί την τήρηση συστατικού τύπου ή όχι, διακρίνουμε τις τυπικές δικαιοπραξίες,για την έγκυρη κατάρτιση των οποίων απαιτείται η τήρηση ορισμένου (συστατικού) τύπου (λ.χ. πώληση ακινήτου,διαθήκη),από τις άτυπες δικαιοπραξίες,για την έγκυρη κατάρτιση των οποίων δεν είναι απαραίτητη η τήρηση ορισμένου τύπου (πώληση κινητού, μίσθωση, σύμβαση εργασίας). 5.3.Προϋποθέσεις εγκυρότητας των δικαιοπραξιών Βασικές προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη μια δικαιοπραξία είναι α)αυτοί που την τέλεσαν να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία (δηλαδή κατά κανόνα να είναι ενήλικοι και να μην έχουν κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση),β)το περιεχόμενό της να μην αντίκειται στον Νόμο ή τα χρηστά ήθη, γ) να έχει τελεσθεί με τον τύπο (συστατικό τύπο) που τυχόν απαιτεί ο Νόμος (συμβολαιογραφικό έγγραφο, ιδιωτικό έγγραφο,έγγραφο βέβαιης χρονολογίας),δ)να μη διαφέρει η δήλωση βούλησης από την αληθινή βούληση αυτού που τελεί τη δικαιοπραξία. Παραδείγματα: α) Ο Α, δεκατεσσάρων ετών, αγοράζει ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον έμπορο Β έναντι τιμήματος ευρώ. Η πώληση είναι άκυρη,διότι ο Α δεν έχει ικανότητα για δικαιοπραξία. β)ο Γ συμφωνεί με τον Δ να του κατασκευάσει 46

10 ιστοσελίδα,από την οποία θα προβάλλονται πορνογραφήματα. Η σύμβαση έργου είναι άκυρη, διότι το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη. γ) Ο Ε αγοράζει ένα διαμέρισμα από τον Ζ με ιδιωτικό συμφωνητικό. Η πώληση είναι άκυρη, διότι κάθε σύμβαση που αφορά ακίνητα πρέπει να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (έλλειψη συστατικού τύπου).δ)ο Η, απειλώντας τον Θ με πιστόλι, τον αναγκάζει να του πουλήσει για ένα ευτελές ποσό ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. 6. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ Μεταξύ εκείνων των συμβάσεων που αναμένεται να συνάψει ο μηχανολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του αναφέρουμε ιδίως τις εξής: α)πώληση (513επΑΚ) : η ενοχική σύμβαση με την οποία ο πωλητής υπόσχεται να μεταβιβάσει την κυριότητα του πωλούμενου πράγματος στον αγοραστή έναντι συμφωνημένου τιμήματος. Πρέπει να προσεχθεί εδώ ότι η πώληση προηγείται της μεταβίβασης της κυριότητας του πωλούμενου πράγματος ή γίνεται συγχρόνως με αυτήν,αλλά οπωσδήποτε δεν ταυτίζεται με αυτήν. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πωλούμενο πράγμα χωρίς αυτό να έχει πραγματικά ελαττώματα ή νομικά ελαττώματα 3 και με τις ιδιότητες που έχουν συμφωνηθεί. Σε περίπτωση έλλειψης των συμφωνημένων ιδιοτήτων ή υπάρξεων πραγματικών ελαττωμάτων, ο αγοραστής δικαιούται : α)να ζητήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του του πωλούμενου πράγματος ή β)να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (να μην το αγοράσει δηλαδή το πωλούμενο πράγμα) και να ζητήσει αποζημίωση. β)μίσθωση (574επΑΚ): η ενοχική σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής παραχωρεί τη χρήση ορισμένου κινητού ή ακίνητου πράγματος (μίσθιο) στον μισθωτή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι της υποχρεώσεως του μισθωτή να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Οι πιο διαδεδομένες μισθώσεις σήμερα είναι οι μισθώσεις κατοικίας και οι μισθώσεις επαγγελματικής στέγης. Παραδείγματα: α)ο μηχανολόγος Φ (μισθωτής) μισθώνει ένα χώρο (μίσθιο) από τον ιδιοκτήτη του Ν (εκμισθωτή) για να τον χρησιμοποιήσει ως εργαστήριο,έναντι μηνιαίου μισθώματος τριακοσίων (300) 3 «Νομικό ελάττωμα» στην πώληση καλείται το δικαίωμα τρίτου (δηλ. κάποιου άλλου,εκτός του πωλητή και του αγοραστή). 47

11 ευρώ. β) Ο μηχανολόγος Χ (μισθωτής) μισθώνει ένα φορτηγό αυτοκίνητο (μίσθιο) από τον ιδιοκτήτη του Ω (εκμισθωτή),για μία ημέρα, έναντι μισθώματος διακοσίων (200) ευρώ, για να μεταφέρει τον επαγγελματικό εξοπλισμό του, στη βιομηχανία «ΖΗΤΑ»,όπου θα εκτελέσει εργασίες μηχανολογικής φύσεως. γ)δάνειο (806επΑΚ) : η ενοχική σύμβαση με την οποία ο δανειοδότης μεταβιβάζει κατά κυριότητα στον δανειολήπτη χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα έναντι της υποχρεώσεως του δανειολήπτη να του μεταβιβάσει,μετά τη λήψη του δανείου, όμοια πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Λ.χ. ο μηχανολόγος Δ συνάπτει σύμβαση δανείου με την Τράπεζα «ΒΗΤΑ»,προκειμένου να εξεύρει τα απαιτούμενα χρήματα για να προμηθευθεί τον εξοπλισμό του καταστήματός του. δ)χρησιδάνειο (810επΑΚ): η ενοχική σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους (χρήστης) παραχωρεί τη χρήση ορισμένου πράγματος στον άλλο (χρησάμενο) για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, χωρίς αντάλλαγμα, και αυτός υποχρεούται να το επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης. Λ.χ. ο μηχανολόγος Σ δίνει στον φίλο και συνάδελφό του Υ τα εργαλεία του,προκειμένου αυτός να τα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση μιας εργασίας μηχανολογικής φύσης και μετά αυτός να του τα επιστρέψει. ε)σύμβαση έργου (681ΑΚ) : η ενοχική σύμβαση με την οποία ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει ορισμένο έργο έναντι της αμοιβής που θα του καταβάλει ο εργοδότης. Λ.χ. ο μηχανολόγος Χ,ελεύθερος επαγγελματίας, επισκευάζει ένα συγκεκριμένο μηχάνημα του βιομηχάνου Ψ,έναντι συμφωνημένης αμοιβής ευρώ. στ)σύμβαση εργασίας : η ενοχική σύμβαση με την οποία ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, έναντι της συμφωνημένης αμοιβής. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να αφορά εξαρτημένη εργασία (όταν υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη) ή ανεξάρτητη εργασία (όταν δεν υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη). Για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας βλ. Κεφάλαιο Ζ. Οι συμβάσεις που μπορεί να συναφθούν στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του μηχανολόγου είναι απειράριθμές και μπορεί να έχουν 48

12 χαρακτήρα μεικτό,να συνδυάζουν δηλαδή στοιχεία από άλλες συμβάσεις που προβλέπονται στο Νόμο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 1. Να βρείτε και να φυλλομετρήσετε τον Αστικό Κώδικα. Διαβάστε κάποια άρθρα του κατά την επιλογή σας (ενασχόληση 30 ). Σημειώστε τις εντυπώσεις που αποκομίσατε. 2.Προσδιορίστε τους όρους: α)νομικό πρόσωπο,β)δικαίωμα, γ)αξίωση, δ)δικαιοπραξία, ε)αδικοπραξία. 3.Τι είδους δικαιοπραξία είναι η πώληση κινητού πράγματος (λ.χ. μιας οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή); 4.Αναφέρετε ένα παράδειγμα κατάχρησης δικαιώματος χρήστη συνδρομητή υπηρεσιών διαδικτύου. 5.Ποιεις οι διαφορές δανείου και χρησιδανείου; 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΛΑ ΟΥΣ Τον κορµό του Ιδιωτικού ικαίου αποτελεί το Αστικό ίκαιο. Το Αστικό ίκαιο δεν αφορά µόνο µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:Εισαγωγή στο Δίκαιο

ΜΑΘΗΜΑ:Εισαγωγή στο Δίκαιο ΜΑΘΗΜΑ:Εισαγωγή στο Δίκαιο ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η κατάχρηση δικαιώµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 281

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Τι είναι Δίκαιο.................................................... 5 2. Διακρίσεις του Δικαίου.............................................. 7

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ 7 ΤΕΥΧΟΣ 131 (332) 5-11-2004 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1. Αρχές και πηγές Δικαίου Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαρπία στα ακίνητα

Η επικαρπία στα ακίνητα Η επικαρπία στα ακίνητα H επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ. Το άλλο μέρος της πλήρους κυριότητος είναι η ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΣ που είναι και αυτή εμπράγματο δικαίωμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου Ε. Σκαλίδης 1201 I. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού 1. Η εξασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 13-14_DIKAIO.indd 143 30/11/2010 3:05:39 μμ Προϊδεασμός: Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού θα γνωρίσουμε ειδικότερους κανόνες που διέπουν κάποιες συγκεκριμένες και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Περιέχεται στα ΑΚ 496-946. Περιλαμβάνει κυρίως κανόνες που ρυθμίζουν τις επώνυμες συμβάσεις και άλλους γενεσιουργούς λόγους ενοχών. Αποδίδει προϊσχύσαν δίκαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Θεσμοί Δικαίου

Αρχές και Θεσμοί Δικαίου Αρχές και Θεσμοί Δικαίου Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Τα υποκείμενα του Δικαίου (Πρόσωπα) Τα πρόσωπα: Υποκείμενα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Φεβρουάριος 2015 Ο Κ, κύριος διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, στις 15.9.2014 συμφώνησε με τον Μ, με μισθωτήριο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ. Α. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ... 1 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης Δικηγόρος, Δρ.Νομικής Senior Associate Drakopoulos Law Firm

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης Δικηγόρος, Δρ.Νομικής Senior Associate Drakopoulos Law Firm ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανάλυση Eιδικών Θεμάτων Αστικού Δικαίου Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης Δικηγόρος, Δρ.Νομικής Senior Associate Drakopoulos Law Firm Αθήνα, 16.4.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04/ 09 /2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3547 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84)

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84) 1 Αστικό ίκαιο Λίνα Παπαδοπούλου Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΕΟ 10 Τµήµα Θ1 Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγµατικού ικαίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Γενικές αρχές αστικού δικαίου Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε. [Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α' 91)]. Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ! ΤΜ ΗΜ Α ΕΚΔΟΣΕΟΝ Λ ΜΒΑΙΟΘΗΚΗΤ } ΣΔΟ(ΧΡΗΜΕΛ) Π.597

ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ! ΤΜ ΗΜ Α ΕΚΔΟΣΕΟΝ Λ ΜΒΑΙΟΘΗΚΗΤ } ΣΔΟ(ΧΡΗΜΕΛ) Π.597 T E I ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ! ΤΜ ΗΜ Α ΕΚΔΟΣΕΟΝ Λ ΜΒΑΙΟΘΗΚΗΤ } ΣΔΟ(ΧΡΗΜΕΛ) Π.597 Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ λ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια και στοιχεία της δικαιοττραξίας 5 1.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... 21 1. Εισαγωγή... 25 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΙΚΑΙΑ 2. Ιστορική αναδρομή Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο... 29 ΙΙ. ίκαιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ) 2005-2006 (ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΙΚΟΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 78(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013. Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013. Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013 Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία Θέμα 1 ο Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GALAXY Α.Ε. με έδρα την Κόρινθο άσκησε στο Πολυμελές

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 11: Το δίκαιο ως επιστήμη. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 11: Το δίκαιο ως επιστήμη. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 11: Το δίκαιο ως επιστήμη Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας κατανόηση των εννοιών: 1.Νομική κρίση 2. Υποσχετικές δικαιοπραξίες 3.Γενικές αρχές 4.Ενοχικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008;

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008; Τ ί πρέπει να γνωρίζεται για το Ε9 και τον ενιαίο τέλος ακινήτων 1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008; Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ------------------ Στην Αθήνα, σήμερα στις... (...)... του έτους δύο χιλιάδες... (20..), ημέρα της εβδομάδας..., στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό... αριθμός...,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Τα τέλη και δικαιώματα που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα είναι σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς, που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος φυλλαδίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος

Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος 2013-2014 Υπάρχουν τέσσερα (4) θέματα και κάθε θέμα έχει δύο (2) ερωτήσεις. Θα πρέπει να απαντηθεί μία (1) ερώτηση από κάθε θέμα Όλα τα θέματα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 3.2.2017 Φορολογία ακίνητης περιουσίας Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας Ενέργεια Απόκτηση Κατοχή Διάθεση Εκμετάλλευση Φόρος ΦΠΑ ΦΜΑ Φόρος Κληρ., Δωρεών κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Η (ατομική) σύμβαση εργασίας Όπως είναι ήδη γνωστό από τις θεμελιώδεις έννοιες του Αστικού Δικαίου, σύμβαση είναι μια πράξη η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Θεσμοί Δικαίου

Αρχές και Θεσμοί Δικαίου Αρχές και Θεσμοί Δικαίου Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Έννομη Σχέση Έννομη Σχέση είναι η (βιοτική) σχέση του προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα