Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάσ, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΡΧΘΓΕΙΟ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: / 09 / 15 ΣΜΘΜΑ Γϋ (ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ) Σαχ.Διεφθυνςη : ΑΚΣΗ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΠΤΛΗ Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑ Σαχ.Κϊδικασ : Σηλζφωνο : / ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη για φναψη φμβαςησ ή υμβάςεων Ανάθεςησ Δημόςιασ Τπηρεςίασ, για την Αποκλειςτική Εξυπηρζτηςη Γραμμϊν του Δικτφου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν». Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.) Ζχοντασ υπ όψιν τισ διατάξεισ: α) των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου όγδοου του Νόμου 2932/2001 «Ελεφθερη παροχή υπηρεςιϊν ςτισ θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςη Γενικήσ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικήσ Πολιτικήσ - Μετατροπή Λιμενικϊν Σαμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 145/ ), όπωσ ιςχφει, και β) την Αριθ.: /03/13/ Τπουργική Απόφαςη «Καθοριςμόσ του τφπου και των ςτοιχείων τησ δήλωςησ δρομολόγηςησ πλοίου, του περιεχομζνου αυτήσ και των εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτήν» (ΦΕΚ Βϋ 2129/ ) όπωσ τροποποιήθηκε με την αριθ /02/14/ Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ1890/ ), Κ Α Λ Ε Ι πλοιοκτιτεσ / πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ, για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ διάρκειασ τριϊν (03) ετϊν, για τθν αποκλειςτικι εξυπθρζτθςθ των δρομολογιακϊν γραμμϊν που περιλαμβάνονται ςτον πίνακα και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςε αυτόν. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι πλοιοκτιτεσ, που αυτοί και τα πλοία τουσ, πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου πρϊτου και του άρκρου τρίτου του Νόμου 2932/2001, όπωσ ιςχφει. 2. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Οι πλοιοκτιτεσ / πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ που επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον υποβάλλουν ςχετικι διλωςθ δρομολόγθςθσ πλοίου / πλοίων ςτο Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ/ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν (Δ.Θ..), του Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, Ακτι Βαςιλειάδθ, Πειραιάσ, Σ.Κ , μζχρι και τθν 11/05/2015.

2 3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 3.1 τθ διλωςθ δρομολόγθςθσ πλοίου, επιςυνάπτονται: α) Πίνακασ δρομολογίων ςτον οποίο να περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα των δρομολογίων για το χρονικό διάςτθμα μιασ τριετίασ, κακϊσ και τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2932/2001, χρονικά διαςτιματα διακοπισ δρομολογίων του πλοίου. β) Σα δικαιολογθτικά και ζγγραφα από τα οποία αποδεικνφεται θ ςυνδρομι των προχποκζςεων του άρκρου τρίτου του Νόμου 2932/2001, όπωσ αυτά αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 2 τθσ Αρικ.: /03/13/ Τ.Α. «Κακοριςμόσ του τφπου και των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ δρομολόγθςθσ πλοίου, του περιεχομζνου αυτισ και των εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτιν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ /02/14/ Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ1890/ ). γ) τοιχεία Προςδιοριςμοφ του πλοίου ςφμφωνα με το «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι» τθσ Αρικ.: /03/13/ Τ.Α. «Κακοριςμόσ του τφπου και των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ δρομολόγθςθσ πλοίου, του περιεχομζνου αυτισ και των εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτιν» όπωσ ιςχφει. δ) Πιςτοποιθτικό Αςφάλειασ (Π.Α.) ι Πρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ (Π.Γ.Ε.) και επιπλζον για τα ταχφπλοα ι δυναμικϊσ υποςτθριηόμενα ςκάφθ άδεια λειτουργίασ που να καλφπτουν τθ ςυγκεκριμζνθ/ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ δρομολόγθςθσ αυτϊν. Όςα από τα δικαιολογθτικά αυτά δεν είναι πρωτότυπα, υποβάλλονται ςε επικυρωμζνα αντίγραφα, κεωρθμζνα από αρμόδια κρατικι αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία πρόςωπα. Σα δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ πλθν τθσ ελλθνικισ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από αρμόδια αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία πρόςωπα. 3.2 τθν περίπτωςθ πλοίου που κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ δρομολόγθςθσ είτε τελεί ςε ακινθςία για οποιονδιποτε λόγο είτε το πιςτοποιθτικό αςφάλειασ που διακζτει δεν είναι κατάλλθλο για τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων, δθλϊνεται το διάςτθμα ακινθςίασ μαηί με τον λόγο ακινθςίασ του πλοίου και δεκαπζντε θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των δρομολογίων δφνανται να προςκομιςκοφν τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ (Π.Α. ι Π.Γ.Ε. και επιπλζον, για τα ταχφπλοα ι δυναμικϊσ υποςτθριηόμενα ςκάφθ, άδεια λειτουργίασ) τθν περίπτωςθ ναυπθγοφμενου πλοίου, προςδιορίηεται ςτθ διλωςθ δρομολόγθςθσ ο χρόνοσ ετοιμότθτασ του πλοίου και προςκομίηονται: α) βεβαίωςθ περί ζναρξθσ τθσ ναυπιγθςθσ από τον παρακολουκοφντα το πλοίο νθογνϊμονα, μαηί με ςτοιχεία κυριότθτασ για το πλοίο (π.χ. ςφμβαςθ ναυπιγθςθσ, πιςτοποιθτικό κυριότθτασ), β) τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 1,2 και 3 του άρκρου 2 τθσ αρικ /03/13/ Τ.Α. όπωσ ιςχφει και γ) τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρκρου 2 τθσ παραπάνω Τ.Α., κακϊσ επίςθσ τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 3.1 του παρόντοσ δφνανται να προςκομιςκοφν πζντε (05) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των δρομολογίων. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 4.1 ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΝ ΤΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑ ΓΡΑΜΜΘ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. τθν περίπτωςθ αυτι θ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν εξετάηει τα δικαιολογθτικά που κατατίκενται και καλεί τουσ πλοιοκτιτεσ, των οποίων οι δθλϊςεισ πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ αποκλειςτικισ εξυπθρζτθςθσ των δρομολογιακϊν γραμμϊν. 4.2 ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑ ΓΡΑΜΜΘ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

3 Για τισ γραμμζσ όπου ο ςυνολικόσ αρικμόσ των προςφερομζνων πλοίων υπερβαίνει τον αρικμό των απαιτουμζνων πλοίων, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, επιλζγει μεταξφ των προςφερομζνων πλοίων, ςφμφωνα με τα κατωτζρω: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Η Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν προβαίνει για κάκε γραμμι και προςφερόμενο πλοίο, ςτθ ςφνταξθ ςχετικοφ πίνακα, ςτον οποίο περιλαμβάνονται τ ακόλουκα: Οι απαιτιςεισ του πίνακα τθσ παροφςασ. Σα ςτοιχεία των χαρακτθριςτικϊν του πλοίου. Οι βακμολογίεσ των προςόντων του πλοίου, οι οποίεσ προκφπτουν με τθν παρακάτω διαδικαςία υπολογιςμοφ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πολλαπλαςιάηονται: α) Ο αρικμόσ επιβατϊν χειμϊνα που αντιςτοιχεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ γραμμι, επί ςυντελεςτι 0,02. β) Ο αρικμόσ επιβατϊν κζρουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ γραμμι, επί ςυντελεςτι 0,02. γ) Ο αρικμόσ κλινϊν επιβατϊν, ανεξαρτιτωσ κζςεωσ, επί ςυντελεςτι 0,04. δ) Η διαφορά των ετϊν τθσ θλικίασ του πλοίου από τθν θλικία του παλαιοτζρου προςφερομζνου ςτθν ςυγκεκριμζνθ γραμμι, επί ςυντελεςτι 2. ε) Ο αρικμόσ αρικμθμζνων κακιςμάτων αεροπορικοφ τφπου (δεν υπολογίηονται ωσ κλίνεσ ςε οποιαδιποτε κζςθ) επί ςυντελεςτι 0,02. ςτ) Η επιφάνεια του χϊρου φόρτωςθσ των οχθμάτων ςε τετραγωνικά μζτρα, επί ςυντελεςτι 0,04. Σελικά, ακροίηονται τα παραπάνω επί μζρουσ γινόμενα και από το ςφνολο προκφπτει θ βακμολογία των προςόντων του πλοίου. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται κατά ποςοςτό 2 % αντίςτοιχα ςε περίπτωςθ που το πλοίο διακζτει και χρθςιμοποιεί: ςφςτθμα απόςβεςθσ διατοιχιςμϊν, εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ και πρωραία ζλικα ελιγμϊν. Η παραπάνω ςυνολικι βακμολογία μειϊνεται κατά ποςοςτό 10 %, εάν δεν υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ περί δυνατότθτασ αντικατάςταςθσ του πλοίου ςε κάκε περίπτωςθ ακινθςίασ. Σα ςτοιχεία των παραπάνω απαιτουμζνων χαρακτθριςτικϊν των πλοίων, λαμβάνονται από τα ςχετικά πιςτοποιθτικά των πλοίων και για όςα εξ αυτϊν δεν περιζχονται ςτα πιςτοποιθτικά, από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο τθσ αρχισ ι του φορζα που εκδίδει τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ του πλοίου ι του παρακολουκοφντα το πλοίο Νθογνϊμονα, τα οποία κατατίκενται από τουσ ςυμμετζχοντεσ μαηί με τθ διλωςθ δρομολόγθςθσ. Επί των ενςτάςεων, εφόςον υπάρξουν, αποφαςίηει θ εκάςτοτε Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενςτάςεων- Προςφυγϊν που ορίηεται για τθν εκδίκαςθ ενςτάςεων-προςφυγϊν επί των μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν για τθν εξυπθρζτθςθ γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Η Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων είναι οριςτικι ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΣΩΝ Η Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προβαίνει ςτθ ςφνταξθ πρακτικοφ επιλογισ των ενδιαφερομζνων με κριτιριο τισ βακμολογίεσ των πλοίων. το πρακτικό επιςυνάπτονται: α) ο πίνακασ βακμολογίασ των πλοίων, β) οι τυχόν υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ και οι αποφάςεισ τθσ επιτροπισ επί αυτϊν και γ) τυχόν δθλϊςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ οι οποίεσ παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ του πίνακα τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

4 Με βάςθ το παραπάνω πρακτικό καλοφνται οι επιλεγζντεσ πλοιοκτιτεσ για τθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται να αποκλείει πλοιοκτιτεσ από τισ διαδικαςίεσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ζςτω και αν πλθροφν τισ τυπικζσ και ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ αυτισ, αν αιτιολογθμζνα κρίνεται ότι αυτοί και τα πλοία τουσ ζχουν ςτο παρελκόν υποπζςει ςε ςοβαρζσ ι επαναλαμβανόμενεσ παραβάςεισ καλισ εκτζλεςθσ των δρομολογίων / όρων δρομολόγθςθσ. 5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ- ΤΜΒΑΕΩΝ Οι ςυναφκείςεσ ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ζχουν διάρκεια τριϊν (03) δρομολογιακϊν ετϊν, αρχομζνθ από Ωσ δρομολογιακό ζτοσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 1 θσ Νοεμβρίου εκάςτου ζτουσ μζχρι 31 θσ Οκτωβρίου του επομζνου ζτουσ. 6. ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από πλοιοκτιτεσ των οποίων τα δρομολόγια ι τα χαρακτθριςτικά των πλοίων διαφζρουν των απαιτιςεων του πίνακα, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ δφναται, μετά από γνϊμθ του υμβουλίου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν, να ςυνάψει ςυμβάςεισ με αυτοφσ εφόςον ςτισ ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ δεν εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον από πλοιοκτιτεσ των οποίων τα πλοία και τα δρομολόγια πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ - ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 7.1 Οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ οι οποίοι αποτελοφν και όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δφνανται να μεταβλθκοφν μετά από ςυναίνεςθ των ςυμβαλλομζνων. 7.2 Οι ελάχιςτεσ δρομολογιακζσ απαιτιςεισ κάκε γραμμισ είναι εκείνεσ που περιγράφονται ςτθ ςτιλθ 1 του πίνακα. Ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ πλοίων για τα οποία κα ςυναφκοφν ςυμβάςεισ για κάκε γραμμι και τα χαρακτθριςτικά αυτϊν περιγράφονται ςτθ ςτιλθ 2 του πίνακα. 7.3 Για κάκε γραμμι του πίνακα που κα ςυναφκεί ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν παροφςα και κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: α) ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα ν αποδζχεται δθλϊςεισ δρομολόγθςθσ ι και να ςυνάπτει ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ για άλλεσ δρομολογιακζσ γραμμζσ που δεν ςυμπίπτουν με τισ γραμμζσ των ςυμβάςεων που ςυνάπτονται με τθν παροφςα πρόςκλθςθ, ζςτω και εάν υπάρχουν κοινζσ αναφορζσ ςε νθςί ι νθςιά. β) ςτθν περίπτωςθ που οι δρομολογιακζσ απαιτιςεισ τθσ γραμμισ δεν καλυφκοφν πλιρωσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα ν αποδζχεται δθλϊςεισ δρομολόγθςθσ ι να ςυνάπτει ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτισ ίδιεσ δρομολογιακζσ γραμμζσ, μζχρι των ορίων των δρομολογιακϊν απαιτιςεων τθσ γραμμισ που περιγράφονται ςτον πίνακα. Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ υποβολισ δθλϊςεων δρομολόγθςθσ πλοίων, θ επιλογι και αποδοχι των δθλϊςεων κα γίνεται ςφμφωνα με τ αναφερόμενα ςτθν παροφςα.

5 7.4 Κατά τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου οι πλοιοκτιτεσ των επιλεγζντων πλοίων δφνανται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ να τροποποιοφν προςωρινά τα δρομολόγια τουσ, να προςκζτουν λιμάνια προςζγγιςθσ τθσ επικυμίασ τουσ, ζςτω και εποχιακά, πζραν των αναφερομζνων ςτον πίνακα τθσ παροφςασ. 7.5 Σα προγράμματα των δρομολογίων των πλοίων για τα οποία κα ςυναφκοφν ςυμβάςεισ τελοφν υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ. Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ δφναται, κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, να τροποποιεί τα ωράρια εκτζλεςθσ των δρομολογίων για λόγουσ τάξθσ, αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ ςτουσ λιμζνεσ των γραμμϊν. 7.6 Οι πλοιοκτιτεσ υποχρεοφνται πριν τθν ζναρξθ των δρομολογίων να ζχουν καλφψει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθν αςτικι ευκφνθ τουσ από απαιτιςεισ που ζχουν αιτία ι αφορμι τθν απϊλεια ηωισ ι ςωματικι βλάβθ ι απϊλεια ι ηθμία πράγματοσ που ζλαβε χϊρα πάνω ςε πλοίο ι ςχετίηεται άμεςα με τθν εκμετάλλευςθ του πλοίου. Επίςθσ, οι πλοιοκτιτεσ υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν ότι τα πλοία τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ναυτιλιακά ζγγραφα, πιςτοποιθτικά αςφαλείασ και προςταςίασ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ, πιςτοποιθτικό κλάςθσ από αναγνωριςμζνο νθογνϊμονα, κακϊσ και ότι πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτα κζματα αςφάλειασ και υγιεινισ-ενδιαίτθςθσ επιβατϊν και πλθρϊματοσ κακϊσ επίςθσ ότι θ ςφνκεςθ και οι όροι εργαςίασ του πλθρϊματοσ είναι ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 7.7 Για τθν κάλυψθ αυξθμζνων ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν ι αναγκϊν μεταφοράσ επικίνδυνων οχλθρϊν φορτίων, τα επιλεγζντα πλοία υποχρεοφνται, μετά από ςχετικι εντολι του αρμόδιου κατά περίπτωςθ οργάνου, να εκτελοφν ζκτακτα δρομολόγια ι ζκτακτεσ προςεγγίςεισ. 8.ΕΓΓΤΘΘ - ΚΤΡΩΕΙ 8.1 Μετά τθν ανάδειξθ των επιλεγζντων πλοίων και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κατατίκεται για κάκε πλοίο εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ για ποςόν ςε ευρϊ ίςο με: α) τον αρικμό του χειμερινοφ πρωτοκόλλου επιβατϊν επί 50 Ευρϊ επί του αρικμοφ των ετϊν διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, για τα επιβατθγά πλοία (Ε/Γ ι Ε/Γ-Ο/Γ), β) Ευρϊ επί του αρικμοφ των ετϊν διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ για τα Φ/Γ-Ο/Γ πλοία. Η εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον μζχρι την Η ωσ άνω εγγυθτικι επιςτολι, με τθ λιξθ ζκαςτου ζτουσ τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να αντικακίςταται από τον ανάδοχο με νζα, θ οποία ςτθν περίπτωςθ αυτι κα είναι μειωμζνθ κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ που διανφκθκε. 8.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ τθσ παροφςθσ ι κατϋ ελάχιςτο να περιζχει τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςϋ αυτό. 8.3 Με απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται να επιβάλλεται ολικι ι μερικι κατάπτωςθ του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθν μθ ακριβι ι καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ανεξαρτιτωσ τυχόν άλλων κυρϊςεων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Νόμου 2932/ ε περίπτωςθ επαναλαμβανομζνων παραβάςεων, με απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται ν ακυρϊνεται μονομερϊσ θ υπογραφείςα ςφμβαςθ. 9. ΝΑΤΛΟ Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ κακοριςμοφ ναφλων, κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ «περί επιβολισ υποχρεϊςεων Δθμόςιασ Τπθρεςίασ» υπό τθ μορφι εκπτϊςεων επί του ιςχφοντα ναφλου επιβατϊν, οχθμάτων ι εμπορευμάτων.

6 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 10.1 Σο πλοίο, το οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται να εξυπθρετεί τθν δρομολογιακι γραμμι με ςφμβαςθ ι ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, μπορεί να αντικαταςτακεί με άλλο ανάλογθσ μεταφορικισ ικανότθτασ και αναλόγων προςόντων, μετά από ζγκριςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ. τθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν, επιςτολι του αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι άλλου νομικοφ προςϊπου που εξζδωςε τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι αυτι εξακολουκεί να ιςχφει και για το χρονικό διάςτθμα τθσ αντικατάςταςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται να δρομολογιςει εκτάκτωσ πλοίο ι πλοία για τθν κάλυψθ αυξθμζνων ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν ι τθ μεταφορά επικινδφνων ι ευπακϊν ι οχλθρϊν φορτίων, εφόςον οι μεταφορζσ αυτζσ δεν καλφπτονται με τα πλοία για τα οποία κα υπογραφοφν ςυμβάςεισ. Επίςθσ ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα να καλφψει τισ ςυγκοινωνιακζσ ανάγκεσ με άλλα πλοία εφόςον ο πλοιοκτιτθσ με τον οποίο υπεγράφθ θ ςφμβαςθ δεν εκτελεί τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, για οποιονδιποτε λόγο Ανεξαρτιτωσ των όρων-προχποκζςεων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα αποδοχισ δθλϊςεων δρομολόγθςθσ Ε/Γ υδροπτζρυγων, Ε/Γ ταχυπλόων και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων Κάκε άλλο κζμα που δεν ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ του Νόμου 2932/2001, όπωσ ιςχφει. 11. ΔΘΜΟΙΕΤΘ Η παροφςα να δθμοςιευκεί, ςφμφωνα με το άρκρο όγδοο του Νόμου 2932/2001, όπωσ ιςχφει. Η δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ να γίνει μζςω ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ./Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘ. O ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΡΙΣΑ

7 ΠΙΝΑΚΑ ΣΘΛΘ 1 ΣΘΛΘ 2 Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΘ ΓΡΑΜΜΘ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕ Α. ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΓΡΑΜΜΩΝ B. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 1. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ - ΝΑΞΟ - ΔΟΝΟΤΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Ζνα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίωσ κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια του ζτουσ. (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 2. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ - ΠΑΡΟ - ΝΑΞΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΘΡΑΚΛΕΙΑ ΧΟΙΝΟΤΑ ΚΟΤΦΟΝΘΙΑ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΔΟΝΟΤΑ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω Ζνα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίωσ κακ` όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια του ζτουσ, εκτόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 13/06 μζχρι 11/ (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 3. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΘΘΡΑ ΑΝΑΦΘ και Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ενδιάμεςουσ β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων λιμζνεσ. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τ.μ. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι θ φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τ.μ. γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 4. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΙΦΝΟ Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΘΡΑ και Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ζναν ενδιάμεςο μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τ.μ. τθν επιφάνεια αυτι λιμζνα. να είναι δυνατι θ φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τ.μ.

8 γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 5. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ Θ (ΔΙΑΗ) ΡΑΦΘΝΑ ΜΘΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΘΡΑ Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 Ζνα (01) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ζναν ενδιάμεςο μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τ.μ. τθν επιφάνεια αυτι λιμζνα. να είναι δυνατι θ φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τ.μ. γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 6. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΤΜΘ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ΡΟΔΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 Μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 7. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΡΟΔΟ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 8. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΤΜΘ ΡΟΔΟ και Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ.

9 9. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΡΟΔΟ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ακολοφθωσ: παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 10. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΛΕΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ ΤΜΘ ΡΟΔΟ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω Δυο (02) δρομολόγια εβδομαδιαίωσ κακ όλθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον τθ διάρκεια του ζτουσ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 11. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΛΕΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ακολοφθωσ: παρακάτω Δυο (02) δρομολόγια εβδομαδιαίωσ κακ όλθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον τθ διάρκεια του ζτουσ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 12. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΙΝΑ ΜΕΘΑΝΑ ΠΟΡΟ ΤΔΡΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΠΕΣΕ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Σρία δρομολόγια για ΤΔΡΑ και ζνα για ΠΕΣΕ παρακάτω τθν εβδομάδα όλο το χρόνο (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Σθν περίοδο από 15/06 ζωσ 13/09 δφο επιπλζον 200 (χειμϊνα) -400(κζρουσ) επιβατϊν. δρομολόγια τθν εβδομάδα ςτθν ΤΔΡΑ και ζνα ςτισ ΠΕΣΕ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 300 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 200 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 13. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΣΕ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΤΠΑΡΙΙ Α. Ζνα Ε/Γ ι Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΓΕΡΑΚΑ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα ακολοφθωσ: τουλάχιςτον εκατό (100) ατόμων. Ζνα τουλάχιςτον δρομολόγιο τθν εβδομάδα όλο το χρόνο 14. ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΑΞΟΙ ΛΕΤΚΑΔΑ ΚΕΦ/ΝΙΑ ΙΘΑΚΘ - Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΗΑΚΤΝΘΟ ΚΤΛΛΘΝΘ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ακολοφθωσ: παρακάτω Ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου 200 (χειμϊνα)-400(κζρουσ) επιβατϊν.

10 15. Ζνα επιπλζον δρομολόγιο τθν εβδομάδα το διάςτθμα από 15/06 μζχρι 13/09 μεγαλφτερθ ι ίςθ από 450 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 250 τετραγ. μζτρων ΚΤΜΘ Θ (ΔΙΑΗ) ΒΟΛΟ ΑΓΙΟ-ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΛΘΜΝΟ ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω Ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν ογδόντα (80) κλίνεσ. 16. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΒΟΡΕΙΕ ΠΟΡΑΔΕ και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ ι Ε/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα Ζνα δρομολόγιο κακθμερινά από 15/06 ζωσ τουλάχιςτον εκατό (100) ατόμων. 30/ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Θ (ΔΙΑΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΛΘΜΝΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΜΤΣΙΛΘΝΘ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ παρακάτω τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ Για τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω δρομολογίου καθ όλη τησ διάρκεια τησ δρομολογιακήσ περιόδου μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ υφίςταται θ υποχρζωςθ επζκταςθσ του οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. Μζτρων. από/προσ τον λιμζνα Πειραιά ή Λαφριο (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν εκατό(100) κλίνεσ. 18. ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΛΘΜΝΟ ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ παρακάτω τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ Για τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω δρομολογίου καθ' όλη τησ διάρκεια τησ δρομολογιακήσ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν περιόδου υφίςταται θ υποχρζωςθ επζκταςθσ επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ του από/προσ τον λιμζνα Πειραιά ή Λαφριο οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 19. ΠΑΣΡΑ ΑΜΘ ΙΘΑΚΘ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 350 επιβατϊν χειμϊνα και 500 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ ΙΧ οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 75 μζτρων.

11 20. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΓΑΤΔΟ και επιςτροφι Α. Ζνα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο και ελλείψει αυτοφ Ζνα ωσ ακολοφκωσ : (01) Ε/Γ-Δ/Ρ πλοίο. Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα με μία (01) Β. ΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ υποχρεωτικι προςζγγιςθ ανά εβδομάδα ςτθ Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον ΓΑΤΔΟΠΟΤΛΑ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ πενιντα (50) επιβατϊν για τθν χειμερινι και εκατόν δρομολογιακισ περιόδου. πενιντα (150) επιβατϊν για τθν κερινι περίοδο, κακϊσ και ωφζλιμθ επιφάνεια χϊρου οχθμάτων τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) τ.μ. 21. ΧΩΡΑ ΦΑΚΙΩΝ ΓΑΤΔΟ και επιςτροφι ωσ Α. Ζνα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ακολοφκωσ: ΓΙΑ Ε/Γ Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον πενιντα (50) επιβατϊν για τθν χειμερινι και εκατόν πενιντα (150) επιβατϊν για τθν κερινι περίοδο. Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ Β. ΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον πενιντα (50) επιβατϊν για τθν χειμερινι και εκατόν πενιντα (150) επιβατϊν για τθν κερινι περίοδο, κακϊσ και ωφζλιμθ επιφάνεια χϊρου οχθμάτων τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) τ.μ. 22. ΙΕΡΙΟ - Ι.Μ.Μ. ΛΑΤΡΑ (λιμζνασ Μορφωνοφ) Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο και επιςτροφή ωσ ακολοφκωσ : Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 40 επιβατϊν τθ χειμερινι - κερινι Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ περίοδο τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου εκτελοφμενα ωσ ακολοφκωσ: α ςκζλοσ:ιεριςςόσ-βατοπζδι και επιςτροφι, πζντε φορζσ τθν εβδομάδα, με ενδιάμεςεσ προςεγγίςεισ Ι.Μ Χιλανδαρίου και Ι.Μ Εςφιγμζνου κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου β ςκζλοσ:βατοπζδι- Ι.Μ.Μ Λαφρασ και επιςτροφι, πζντε φορζσ τθν εβδομάδα, με ενδιάμεςεσ προςεγγίςεισ Ι.Μ Παντοκράτωρα,Ι.Μ Ιβιρων και Ι.Μ Καρακάλου κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου Οι προςεγγίςεισ ςτουσ λιμζνεσ ΑΓ. ΟΡΟΤ κακϊσ και το πρόγραμμα δρομολογίων κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Προαιρετικι ςφνδεςθ με Ν. ΡΟΔΑ 23. ΔΑΦΝΘ Ι.Μ.Μ ΛΑΤΡΑ (ΚΑΤΟΚΑΛΤΒΙΑ) και Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ τουλάχιςτον 40 επιβατϊν κατά τθν χειμερινι-κερινι διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. περίοδο. Οι προςεγγίςεισ ςτουσ λιμζνεσ ΑΓ. ΟΡΟΤ κακϊσ και το πρόγραμμα δρομολογίων κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ. 24. ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΘ ΝΘΟ ΣΡΙΚΕΡΙ και επιςτροφή Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο

12 ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 40 επιβατϊν κατά τθν χειμερινι-κερινι Επτά (07) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ` όλθ περίοδο και να ζχει ολικό μικοσ άνω των 15 μ. τθν διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με τρεισ υποχρεωτικζσ προςεγγίςεισ ανά εβδομάδα ςτο Βόλο και για το χρονικό διάςτθμα 13/06 ζωσ 14/09 με πζντε (05) υποχρεωτικζσ προςεγγίςεισ ανά εβδομάδα. ΚΤΜΘ Θ (ΔΙΑΗ) ΜΑΝΣΟΤΔΙ - ΚΤΡΟ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα από 15/06 ζωσ 13/09. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 Μ (δ) Να διακζτουν ογδόντα (80) κλίνεσ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΒΟΡΕΙΕ ΠΟΡΑΔΕ ΚΤΚΛΑΔΕ ΘΡΑΚΛΕΙΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Ζνα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίωσ από 01/04 παρακάτω ζωσ 31/10 και ζνα επιπλζον δρομολόγιο από (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 15/06 ζωσ 13/ επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 27. ΧΑΝΙΑ ΣΡΙΗΟΝΙΑ ΦΩΚΙΔO και επιςτροφή ωσ Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο ακολοφθωσ : Δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των δρομολογιακϊν Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν ημζρα κακ όλθ υποχρεϊςεων με εκτζλεςθ εναλλακτικϊν τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου δρομολογίων από περιςςότερα πλοία, κατόπιν υποβολισ κοινισ προςφοράσ. Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 14 επιβατϊν (χειμϊνασ-κζροσ) 28. ΚΑΣΟ(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΜΤΣΙΚΑ Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο (ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) και επιςτροφή ωσ Β. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα ακολοφθωσ: τουλάχιςτον 40 (χειμϊνα - κζρουσ) επιβατϊν και να Επτά (07) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ διανυκτερεφει ςτον ΚΑΣΟ. τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. 29. ΝΕΑΠΟΛΘ ΒΟΙΩΝ ΚΤΘΘΡΑ ΑΝΣΙΚΤΘΘΡΑ και Α. Ζνα Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να πλθροφν κατϋ ελάχιςτον τα Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 100 (χειμϊνα-κζρουσ) επιβατϊν. (β) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ.

13 30. ΚΤΘΘΡΑ ΑΝΣΙΚΤΘΘΡΑ ΚΙΑΜΟ και Α. Ζνα Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να πλθροφν κατϋ ελάχιςτον τα Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον δυνατότθτα προζκταςθσ ςτουσ λιμζνεσ 100 (χειμϊνα-κζρουσ) επιβατϊν. Νεάπολθσ Βοιϊν ι Γυκείου (β) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 31. ΚΤΜΘ ΙΓΡΙ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή ωσ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν ογδόντα (80) κλίνεσ. 32. ΚΤΜΘ ΚΤΡΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. : Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα επιβατϊν όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου τουλάχιςτον 300 (Χειμϊνα) (Θζρουσ). εκτόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 13/06 μζχρι 11/09 Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ Δευτζρα - Σρίτθ Σετάρτθ και Πζμπτθ. β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 250 τ.μ. γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 33. ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ/ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΑ ΕΡΕΙΚΟΤΑ Α. Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο. ΜΑΘΡΑΚΙ ΟΘΩΝΟΙ, δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα εκτελοφμενα ωσ ακολοφκωσ: παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορική ικανότητα τουλάχιςτον α ςκζλοσ:αγ. ΣΕΦΑΝΟ ΑΤΛΙΩΣΩΝ -ΜΑΘΡΑΚΙ 40 επιβατϊν (χειμϊνα) - (κζροσ). - ΟΘΩΝΟΙ και επιςτροφή δφο (02) β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ εμπορευμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 10 τ.μ. διάρκεια τθσ περιόδου β ςκζλοσ: ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ ΑΤΛΙΩΣΩΝ ΕΡΕΙΚΟΤΑ και επιςτροφή Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου ε περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ χριςθσ του λιμζνα Αγίου τεφάνου Αυλιωτϊν τα δρομολόγια κα εκτελοφνται εναλλακτικά από το λιμζνα Παλαιοκαςτρίτςασ. 34. ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΡΕΙΚΟΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙ ΟΘΩΝΟΙ Α. Ζνα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα

14 διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου και ζνα επιπλζον δρομολόγιο από 13/06 ζωσ 11/09 παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα επιβατϊν τουλάχιςτον 50 (Χειμϊνα) (Θζρουσ). β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 100 τ.μ. 35. ΚΑΣΟ (ΛΕΤΚΑΔΑ) ΚΑΛΑΜΟ (ΛΕΤΚΑΔΑ) Α. Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο Επτά (07) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. Β. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 40 επιβατϊν χειμϊνα και κζρουσ. 36. ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΘΣΕΙΑ ΚΑΟ ΠΘΓΑΔΙΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΘ ΡΟΔΟ και επιςτροφι (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 350 επιβατϊν Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια χειμϊνα και 800 επιβατϊν κζρουσ δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΛΟΤ ΘΗΡΑ, με (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ενδιάμεςουσ οχθμάτων 1500 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 1000 λιμζνεσ. τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 120 μζτρων. Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα (δ) Να διακζτει εκατό (100) κλίνεσ επιβατϊν. ΘΘΡΑ ΚΑΟ ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΘ ΡΟΔΟ και επιςτροφι Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια δρομολογίου από Πειραιά 37. ΚΑΛΤΜΝΟ ΛΕΡΟ ΛΕΙΨΟΙ ΠΑΣΜΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΑΡΚΙΟΙ ΑΓΑΘΟΝΘΙ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και επιςτροφι Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα με (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 150 προςζγγιςθ ςτο Φαρμακονιςι δφο (02) φορζσ το επιβατϊν χειμϊνα και 250 επιβατϊν κζρουσ μινα (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 300 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 120 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 60 μζτρων. 38. ΚΑΛΤΜΝΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 150 επιβατϊν χειμϊνα και 250 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 300 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 120 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 60 μζτρων. 39. ΛΕΒΙΘΑ ΠΑΣΜΟ και επιςτροφι Α. Ζνα (01) Ε/Γ ι Α/Κ πλοίο Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα Να δφναται από το Π.Γ.Ε. να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο. 40. ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα και ζνα (01)

15 δρομολόγιο τθν εβδομάδα ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ςε ανταπόκριςθ Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου από Πειραιά ςτο λιμζνα Πάτμου πρωινι ϊρα. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 150 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 25 μζτρων. 41. ΠΑΣΜΟ ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το ΦΑΡΜΑΚΟΝΘΙ ΑΓΑΘΟΝΘΙ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το και επιςτροφι αναφερόμενο δρομολόγιο. Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα. Προςζγγιςθ ςε Φαρμακονιςι 2 φορζσ το μινα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 15 επιβατϊν χειμϊνα και 70 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 42. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΤ ΜΤΡΣΙΕ ΚΑΛΤΜΝΟΤ και Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το επιςτροφι Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα αναφερόμενο δρομολόγιο. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 15 επιβατϊν χειμϊνα και 70 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 43. ΡΟΔΟ ΜΕΓΙΣΘ (ΚΑΣΕΛΟΡΙΗΟ) και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο επιςτροφι Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια δρομολογίων από Πειραιά προσ Ρόδο. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 200 επιβατϊν χειμϊνα και 350 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 1000 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 400 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρων. (δ) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. 44. ΧΑΛΚΘ ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ και Α. Ζνα (01) ι 2 (δφο) Ε/Γ πλοία τα οποία ςφμφωνα με επιςτροφι το Π.Α. ι το Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελοφν ωσ Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα δρομολογιακά τα αναφερόμενα δρομολόγια. Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα 40 επιβατϊν χειμϊνα και 150 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχουν ολικό μικοσ 20 μζτρων. 45. ΚΑΟ ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 70 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 46. ΝΙΤΡΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 100 επιβατϊν χειμϊνα και 200 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 30 μζτρων. 47. ΝΙΤΡΟ ΚΩ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα

16 (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 100 επιβατϊν χειμϊνα και 200 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 30 μζτρων. 48. ΑΙΓΙΑΛΘ-ΚΙΝΑΡΟ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο και ελλείψει αυτοφ Φ/Γ ι Α/Κ Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο. 49. ΘΘΡΑ ΑΝΑΦΘ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 90 επιβατϊν χειμϊνα και 180 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 25 μζτρων. 50. ΘΘΡΑΙΑ ΟΙΑ ΘΘΡΑ (ΡΙΒΑ ΑΜΜΟΤΔΙ Α. Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο ΚΟΡΦΟ ΡΙΒΑ) Β. Σα πλοίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το Π.Γ.Ε. δφναται Σρία (03) δρομολόγια τθν θμζρα να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. 51. ΘΘΡΑΙΑ ΘΘΡΑ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ανοιχτοφ ι κλειςτοφ τφπου Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα ςε ανταπόκριςθ Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων από/προσ Πειραιά ςτο λιμζνα Ακθνιοφ (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 60 επιβατϊν χειμϊνα και 200 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 150 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 50 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 30 μζτρων. 52. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΘΛΟΤ ΨΑΘΘ ΚΙΜΩΛΟΤ και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ανοιχτοφ ι κλειςτοφ τφπου επιςτροφι Είκοςι (20) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 100 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 100 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 80 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 25 μζτρων. 53. ΑΓ. ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 90 επιβατϊν χειμϊνα και 150 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 150 τετρ. μζτρα εκ των οποίων 80 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 40 μζτρων. 54. ΦΟΤΡΝΟΙ ΘΤΜΑΙΝΑ ΑΓ. ΚΘΡΤΚΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΚΑΡΛΟΒΑΙ και επιςτροφι Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα με (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 35 επιβατϊν υποχρζωςθ προςζγγιςθσ μία (01) φορά τθν χειμϊνα και 100 επιβατϊν κζρουσ εβδομάδα ςτο λιμζνα ΧΡΤΟΜΗΛΙΑ ΦΟΤΡΝΩΝ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 50 τετρ. μζτρα. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 35 μζτρων.

17 55. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ ΣΡΑΠΑΛΟΤ ΜΑΓΓΑΝΙΣΘ ΑΓ. Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το ΚΘΡΤΚΟ και επιςτροφι Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα αναφερόμενο δρομολόγιο. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 30 επιβατϊν χειμϊνα και 45 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 14 μζτρων. 56. ΞΘΡΟΚΑΜΠΟ ΛΕΡΟΤ ΜΑΣΙΧΑΡΙ ΚΩ και Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο επιςτροφι Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα από 01/05 ζωσ 30/09 (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 100 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 57. ΑΜΟ ΙΚΑΡΙΑ ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ πλοίο ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα από 01/05 ζωσ 30/09 με δυνατότθτα προςζγγιςθσ Αγακονιςι (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 250 επιβατϊν και ΑΡΚΙΟΤ ςε ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα και ςε ΦΟΤΡΝΟΤ και ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ ςε δφο δρομολόγια τθν εβδομάδα. (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ 50 τετρ. μζτρα για ΙΧ (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 40 μ. 58. ΧΙΟ ΟΙΝΟΤΕ Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια δρομολογίων Πειραιά Χίου 59. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ Θ (ΔΙΑΗ) ΡΑΦΘΝΑ ΦΟΤΡΝΟΙ ΑΜΟ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα με δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ενδιάμεςουσ λιμζνεσ 60. ΚΑΒΑΛΑ ΛΘΜΝΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΧΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΙ και επιςτροφή Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα για το χρονικό διάςτθμα από 13/06/2016 μζχρι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω

18 11/09/2016 (ςφνολο 13 εβδομάδεσ) 61. ΧΙΟ ΨΑΡΑ και επιςτροφή Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου ςε ςυνζχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ 62. ΡΟΔΟ ΚΑΡΠΑΘΟ - ΚΑΟ και επιςτροφή Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου ςε ςυνζχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ 63. ΛΑΤΡΙΟ ΛΘΜΝΟ ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ και επιςτροφή Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου 64. ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει εκατό (100) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων

19 iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 65. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ Θ (ΔΙΑΗ) ΡΑΦΘΝΑ ΤΡΟ ΜΘΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΤΚΙΝΟ ΙΟ ΘΘΡΑ Ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα 66. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΣΕ ΠΟΡΣΟ ΧΕΛΙ ΣΟΛΟ ΝΑΤΠΛΙΟ Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα 67. ΒΟΛΟ ΚΤΡΟ ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΆΣΙΟ ΛΘΜΝΟ ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα 68. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΨΑΡΑ ΜΕΣΑ ΧΙΟΤ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα 69. ΨΑΡΑ ΒΟΛΙΟ (ΧΙΟΤ) Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα 70. ΛΑΓΚΑΔΑ (ΧΙΟΤ) ΟΙΝΟΤΕ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα για τθν περίοδο 13/06 ζωσ 13/09 Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ Ο/Γ πλοίο κλειςτοφ τφπου Β) Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 100 ατόμων Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτο τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα επιβατϊν τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα κζροσ) (β) Να ζχει επιφάνεια φόρτωςθσ ΙΧΕ οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 250τ.μ. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 75μ. Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 100 ατόμων

20 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ε πρόςκλθςθ για τθν αποκλειςτικι εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. (1). Δ/ΝΗ... (2) Προσ:Τπουργείο Oικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ/ Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ/ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν/ Σμιμα... ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ (3) Κφριοι Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφμενοι τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ υπζρ. (4) μζχρι το ποςό των.. (. ) EURO (5), ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ..(6), μζχρι.../.../201..., τθσ υπ αρικμ /.../ 15 «Πρόςκλθςθσ για φναψθ φμβαςθσ ι υμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ, για τθν Αποκλειςτικι Εξυπθρζτθςθ Γραμμϊν του Δικτφου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν». Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτθ μασ μετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ. Διευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει μόνο για τθν καλι εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτθν πιο πάνω δρομολογιακι γραμμι επϋ αυτισ για τθν οποία εγγυόμαςτε. Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ. Επίςθσ αναλαμβάνουμε τθν υποχρζωςθ να καταβάλλουμε οριςμζνο ποςό με μόνθ τθ διλωςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται θ παροφςα. θμειϊςτε, παρακαλοφμε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ του...(1)... μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό ποςοτικοφ ορίου με τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουμε ομοίωσ με τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο του...(1)... ςε ςχζςθ με τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ). Διατελοφμε με τιμι,.(8).

21 Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ των κενϊν διαςτημάτων 1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ. 2. Σόποσ χρονολογία. 3. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ. 4. Ονοματεπϊνυμο ςυμβαλλόμενου, υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ. 5. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικμθτικά και ολογράφωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 8.1 τθσ παροφςθσ 6. Δρομολογιακι γραμμι για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οποίασ υπογράφεται θ ςφμβαςθ αποκλειςτικισ ανάκεςθσ 7. Αρικμόσ τθσ «Πρόςκλθςθσ για φναψθ φμβαςθσ ι υμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ, για τθν Αποκλειςτικι Εξυπθρζτθςθ Γραμμϊν του Δικτφου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν». 8. Τπογραφι εκπροςϊπου του εκδότθ τθσ εγγφθςθσ. Ολογράφωσ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/3106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2007 ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 3332.8.2/01/07 Ταχ.Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.)

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 2253.32-8.1 / 01/ 15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υ.Π.Α.Α.Ν)

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υ.Π.Α.Α.Ν) ΑΔΑ: Β4ΩΝΦ-ΖΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πειραιάς, 19-04 - 2012 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.πρωτ. : 3332.8.2/01 /12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύµβασης ή Συµβάσεων Ανάθεσης ηµόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραµµών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύµβασης ή Συµβάσεων Ανάθεσης ηµόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραµµών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 1 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Μ/Φ.231.01/2999 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5184 Θμερομηνία: 14/11/14 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ Πρωτάθλημα Ημερομηνίεσ Διεξαγωγήσ Ονομαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: Μ/Φ.231.01/685 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: «Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:.

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα