Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάσ, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΡΧΘΓΕΙΟ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: / 09 / 15 ΣΜΘΜΑ Γϋ (ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ) Σαχ.Διεφθυνςη : ΑΚΣΗ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΠΤΛΗ Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑ Σαχ.Κϊδικασ : Σηλζφωνο : / ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη για φναψη φμβαςησ ή υμβάςεων Ανάθεςησ Δημόςιασ Τπηρεςίασ, για την Αποκλειςτική Εξυπηρζτηςη Γραμμϊν του Δικτφου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν». Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.) Ζχοντασ υπ όψιν τισ διατάξεισ: α) των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου όγδοου του Νόμου 2932/2001 «Ελεφθερη παροχή υπηρεςιϊν ςτισ θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςη Γενικήσ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικήσ Πολιτικήσ - Μετατροπή Λιμενικϊν Σαμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 145/ ), όπωσ ιςχφει, και β) την Αριθ.: /03/13/ Τπουργική Απόφαςη «Καθοριςμόσ του τφπου και των ςτοιχείων τησ δήλωςησ δρομολόγηςησ πλοίου, του περιεχομζνου αυτήσ και των εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτήν» (ΦΕΚ Βϋ 2129/ ) όπωσ τροποποιήθηκε με την αριθ /02/14/ Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ1890/ ), Κ Α Λ Ε Ι πλοιοκτιτεσ / πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ, για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ διάρκειασ τριϊν (03) ετϊν, για τθν αποκλειςτικι εξυπθρζτθςθ των δρομολογιακϊν γραμμϊν που περιλαμβάνονται ςτον πίνακα και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςε αυτόν. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι πλοιοκτιτεσ, που αυτοί και τα πλοία τουσ, πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου πρϊτου και του άρκρου τρίτου του Νόμου 2932/2001, όπωσ ιςχφει. 2. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Οι πλοιοκτιτεσ / πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ που επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον υποβάλλουν ςχετικι διλωςθ δρομολόγθςθσ πλοίου / πλοίων ςτο Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ/ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν (Δ.Θ..), του Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, Ακτι Βαςιλειάδθ, Πειραιάσ, Σ.Κ , μζχρι και τθν 11/05/2015.

2 3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 3.1 τθ διλωςθ δρομολόγθςθσ πλοίου, επιςυνάπτονται: α) Πίνακασ δρομολογίων ςτον οποίο να περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα των δρομολογίων για το χρονικό διάςτθμα μιασ τριετίασ, κακϊσ και τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2932/2001, χρονικά διαςτιματα διακοπισ δρομολογίων του πλοίου. β) Σα δικαιολογθτικά και ζγγραφα από τα οποία αποδεικνφεται θ ςυνδρομι των προχποκζςεων του άρκρου τρίτου του Νόμου 2932/2001, όπωσ αυτά αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 2 τθσ Αρικ.: /03/13/ Τ.Α. «Κακοριςμόσ του τφπου και των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ δρομολόγθςθσ πλοίου, του περιεχομζνου αυτισ και των εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτιν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ /02/14/ Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ1890/ ). γ) τοιχεία Προςδιοριςμοφ του πλοίου ςφμφωνα με το «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι» τθσ Αρικ.: /03/13/ Τ.Α. «Κακοριςμόσ του τφπου και των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ δρομολόγθςθσ πλοίου, του περιεχομζνου αυτισ και των εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτιν» όπωσ ιςχφει. δ) Πιςτοποιθτικό Αςφάλειασ (Π.Α.) ι Πρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ (Π.Γ.Ε.) και επιπλζον για τα ταχφπλοα ι δυναμικϊσ υποςτθριηόμενα ςκάφθ άδεια λειτουργίασ που να καλφπτουν τθ ςυγκεκριμζνθ/ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ δρομολόγθςθσ αυτϊν. Όςα από τα δικαιολογθτικά αυτά δεν είναι πρωτότυπα, υποβάλλονται ςε επικυρωμζνα αντίγραφα, κεωρθμζνα από αρμόδια κρατικι αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία πρόςωπα. Σα δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ πλθν τθσ ελλθνικισ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από αρμόδια αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία πρόςωπα. 3.2 τθν περίπτωςθ πλοίου που κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ δρομολόγθςθσ είτε τελεί ςε ακινθςία για οποιονδιποτε λόγο είτε το πιςτοποιθτικό αςφάλειασ που διακζτει δεν είναι κατάλλθλο για τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων, δθλϊνεται το διάςτθμα ακινθςίασ μαηί με τον λόγο ακινθςίασ του πλοίου και δεκαπζντε θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των δρομολογίων δφνανται να προςκομιςκοφν τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ (Π.Α. ι Π.Γ.Ε. και επιπλζον, για τα ταχφπλοα ι δυναμικϊσ υποςτθριηόμενα ςκάφθ, άδεια λειτουργίασ) τθν περίπτωςθ ναυπθγοφμενου πλοίου, προςδιορίηεται ςτθ διλωςθ δρομολόγθςθσ ο χρόνοσ ετοιμότθτασ του πλοίου και προςκομίηονται: α) βεβαίωςθ περί ζναρξθσ τθσ ναυπιγθςθσ από τον παρακολουκοφντα το πλοίο νθογνϊμονα, μαηί με ςτοιχεία κυριότθτασ για το πλοίο (π.χ. ςφμβαςθ ναυπιγθςθσ, πιςτοποιθτικό κυριότθτασ), β) τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 1,2 και 3 του άρκρου 2 τθσ αρικ /03/13/ Τ.Α. όπωσ ιςχφει και γ) τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρκρου 2 τθσ παραπάνω Τ.Α., κακϊσ επίςθσ τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 3.1 του παρόντοσ δφνανται να προςκομιςκοφν πζντε (05) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των δρομολογίων. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 4.1 ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΝ ΤΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑ ΓΡΑΜΜΘ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. τθν περίπτωςθ αυτι θ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν εξετάηει τα δικαιολογθτικά που κατατίκενται και καλεί τουσ πλοιοκτιτεσ, των οποίων οι δθλϊςεισ πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ αποκλειςτικισ εξυπθρζτθςθσ των δρομολογιακϊν γραμμϊν. 4.2 ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑ ΓΡΑΜΜΘ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

3 Για τισ γραμμζσ όπου ο ςυνολικόσ αρικμόσ των προςφερομζνων πλοίων υπερβαίνει τον αρικμό των απαιτουμζνων πλοίων, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, επιλζγει μεταξφ των προςφερομζνων πλοίων, ςφμφωνα με τα κατωτζρω: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Η Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν προβαίνει για κάκε γραμμι και προςφερόμενο πλοίο, ςτθ ςφνταξθ ςχετικοφ πίνακα, ςτον οποίο περιλαμβάνονται τ ακόλουκα: Οι απαιτιςεισ του πίνακα τθσ παροφςασ. Σα ςτοιχεία των χαρακτθριςτικϊν του πλοίου. Οι βακμολογίεσ των προςόντων του πλοίου, οι οποίεσ προκφπτουν με τθν παρακάτω διαδικαςία υπολογιςμοφ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πολλαπλαςιάηονται: α) Ο αρικμόσ επιβατϊν χειμϊνα που αντιςτοιχεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ γραμμι, επί ςυντελεςτι 0,02. β) Ο αρικμόσ επιβατϊν κζρουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ γραμμι, επί ςυντελεςτι 0,02. γ) Ο αρικμόσ κλινϊν επιβατϊν, ανεξαρτιτωσ κζςεωσ, επί ςυντελεςτι 0,04. δ) Η διαφορά των ετϊν τθσ θλικίασ του πλοίου από τθν θλικία του παλαιοτζρου προςφερομζνου ςτθν ςυγκεκριμζνθ γραμμι, επί ςυντελεςτι 2. ε) Ο αρικμόσ αρικμθμζνων κακιςμάτων αεροπορικοφ τφπου (δεν υπολογίηονται ωσ κλίνεσ ςε οποιαδιποτε κζςθ) επί ςυντελεςτι 0,02. ςτ) Η επιφάνεια του χϊρου φόρτωςθσ των οχθμάτων ςε τετραγωνικά μζτρα, επί ςυντελεςτι 0,04. Σελικά, ακροίηονται τα παραπάνω επί μζρουσ γινόμενα και από το ςφνολο προκφπτει θ βακμολογία των προςόντων του πλοίου. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται κατά ποςοςτό 2 % αντίςτοιχα ςε περίπτωςθ που το πλοίο διακζτει και χρθςιμοποιεί: ςφςτθμα απόςβεςθσ διατοιχιςμϊν, εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ και πρωραία ζλικα ελιγμϊν. Η παραπάνω ςυνολικι βακμολογία μειϊνεται κατά ποςοςτό 10 %, εάν δεν υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ περί δυνατότθτασ αντικατάςταςθσ του πλοίου ςε κάκε περίπτωςθ ακινθςίασ. Σα ςτοιχεία των παραπάνω απαιτουμζνων χαρακτθριςτικϊν των πλοίων, λαμβάνονται από τα ςχετικά πιςτοποιθτικά των πλοίων και για όςα εξ αυτϊν δεν περιζχονται ςτα πιςτοποιθτικά, από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο τθσ αρχισ ι του φορζα που εκδίδει τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ του πλοίου ι του παρακολουκοφντα το πλοίο Νθογνϊμονα, τα οποία κατατίκενται από τουσ ςυμμετζχοντεσ μαηί με τθ διλωςθ δρομολόγθςθσ. Επί των ενςτάςεων, εφόςον υπάρξουν, αποφαςίηει θ εκάςτοτε Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενςτάςεων- Προςφυγϊν που ορίηεται για τθν εκδίκαςθ ενςτάςεων-προςφυγϊν επί των μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν για τθν εξυπθρζτθςθ γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Η Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων είναι οριςτικι ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΣΩΝ Η Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προβαίνει ςτθ ςφνταξθ πρακτικοφ επιλογισ των ενδιαφερομζνων με κριτιριο τισ βακμολογίεσ των πλοίων. το πρακτικό επιςυνάπτονται: α) ο πίνακασ βακμολογίασ των πλοίων, β) οι τυχόν υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ και οι αποφάςεισ τθσ επιτροπισ επί αυτϊν και γ) τυχόν δθλϊςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ οι οποίεσ παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ του πίνακα τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

4 Με βάςθ το παραπάνω πρακτικό καλοφνται οι επιλεγζντεσ πλοιοκτιτεσ για τθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται να αποκλείει πλοιοκτιτεσ από τισ διαδικαςίεσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ζςτω και αν πλθροφν τισ τυπικζσ και ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ αυτισ, αν αιτιολογθμζνα κρίνεται ότι αυτοί και τα πλοία τουσ ζχουν ςτο παρελκόν υποπζςει ςε ςοβαρζσ ι επαναλαμβανόμενεσ παραβάςεισ καλισ εκτζλεςθσ των δρομολογίων / όρων δρομολόγθςθσ. 5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ- ΤΜΒΑΕΩΝ Οι ςυναφκείςεσ ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ζχουν διάρκεια τριϊν (03) δρομολογιακϊν ετϊν, αρχομζνθ από Ωσ δρομολογιακό ζτοσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 1 θσ Νοεμβρίου εκάςτου ζτουσ μζχρι 31 θσ Οκτωβρίου του επομζνου ζτουσ. 6. ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από πλοιοκτιτεσ των οποίων τα δρομολόγια ι τα χαρακτθριςτικά των πλοίων διαφζρουν των απαιτιςεων του πίνακα, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ δφναται, μετά από γνϊμθ του υμβουλίου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν, να ςυνάψει ςυμβάςεισ με αυτοφσ εφόςον ςτισ ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ δεν εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον από πλοιοκτιτεσ των οποίων τα πλοία και τα δρομολόγια πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ - ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 7.1 Οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ οι οποίοι αποτελοφν και όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δφνανται να μεταβλθκοφν μετά από ςυναίνεςθ των ςυμβαλλομζνων. 7.2 Οι ελάχιςτεσ δρομολογιακζσ απαιτιςεισ κάκε γραμμισ είναι εκείνεσ που περιγράφονται ςτθ ςτιλθ 1 του πίνακα. Ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ πλοίων για τα οποία κα ςυναφκοφν ςυμβάςεισ για κάκε γραμμι και τα χαρακτθριςτικά αυτϊν περιγράφονται ςτθ ςτιλθ 2 του πίνακα. 7.3 Για κάκε γραμμι του πίνακα που κα ςυναφκεί ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν παροφςα και κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: α) ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα ν αποδζχεται δθλϊςεισ δρομολόγθςθσ ι και να ςυνάπτει ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ για άλλεσ δρομολογιακζσ γραμμζσ που δεν ςυμπίπτουν με τισ γραμμζσ των ςυμβάςεων που ςυνάπτονται με τθν παροφςα πρόςκλθςθ, ζςτω και εάν υπάρχουν κοινζσ αναφορζσ ςε νθςί ι νθςιά. β) ςτθν περίπτωςθ που οι δρομολογιακζσ απαιτιςεισ τθσ γραμμισ δεν καλυφκοφν πλιρωσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα ν αποδζχεται δθλϊςεισ δρομολόγθςθσ ι να ςυνάπτει ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτισ ίδιεσ δρομολογιακζσ γραμμζσ, μζχρι των ορίων των δρομολογιακϊν απαιτιςεων τθσ γραμμισ που περιγράφονται ςτον πίνακα. Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ υποβολισ δθλϊςεων δρομολόγθςθσ πλοίων, θ επιλογι και αποδοχι των δθλϊςεων κα γίνεται ςφμφωνα με τ αναφερόμενα ςτθν παροφςα.

5 7.4 Κατά τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου οι πλοιοκτιτεσ των επιλεγζντων πλοίων δφνανται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ να τροποποιοφν προςωρινά τα δρομολόγια τουσ, να προςκζτουν λιμάνια προςζγγιςθσ τθσ επικυμίασ τουσ, ζςτω και εποχιακά, πζραν των αναφερομζνων ςτον πίνακα τθσ παροφςασ. 7.5 Σα προγράμματα των δρομολογίων των πλοίων για τα οποία κα ςυναφκοφν ςυμβάςεισ τελοφν υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ. Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ δφναται, κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, να τροποποιεί τα ωράρια εκτζλεςθσ των δρομολογίων για λόγουσ τάξθσ, αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ ςτουσ λιμζνεσ των γραμμϊν. 7.6 Οι πλοιοκτιτεσ υποχρεοφνται πριν τθν ζναρξθ των δρομολογίων να ζχουν καλφψει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθν αςτικι ευκφνθ τουσ από απαιτιςεισ που ζχουν αιτία ι αφορμι τθν απϊλεια ηωισ ι ςωματικι βλάβθ ι απϊλεια ι ηθμία πράγματοσ που ζλαβε χϊρα πάνω ςε πλοίο ι ςχετίηεται άμεςα με τθν εκμετάλλευςθ του πλοίου. Επίςθσ, οι πλοιοκτιτεσ υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν ότι τα πλοία τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ναυτιλιακά ζγγραφα, πιςτοποιθτικά αςφαλείασ και προςταςίασ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ, πιςτοποιθτικό κλάςθσ από αναγνωριςμζνο νθογνϊμονα, κακϊσ και ότι πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτα κζματα αςφάλειασ και υγιεινισ-ενδιαίτθςθσ επιβατϊν και πλθρϊματοσ κακϊσ επίςθσ ότι θ ςφνκεςθ και οι όροι εργαςίασ του πλθρϊματοσ είναι ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 7.7 Για τθν κάλυψθ αυξθμζνων ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν ι αναγκϊν μεταφοράσ επικίνδυνων οχλθρϊν φορτίων, τα επιλεγζντα πλοία υποχρεοφνται, μετά από ςχετικι εντολι του αρμόδιου κατά περίπτωςθ οργάνου, να εκτελοφν ζκτακτα δρομολόγια ι ζκτακτεσ προςεγγίςεισ. 8.ΕΓΓΤΘΘ - ΚΤΡΩΕΙ 8.1 Μετά τθν ανάδειξθ των επιλεγζντων πλοίων και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κατατίκεται για κάκε πλοίο εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ για ποςόν ςε ευρϊ ίςο με: α) τον αρικμό του χειμερινοφ πρωτοκόλλου επιβατϊν επί 50 Ευρϊ επί του αρικμοφ των ετϊν διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, για τα επιβατθγά πλοία (Ε/Γ ι Ε/Γ-Ο/Γ), β) Ευρϊ επί του αρικμοφ των ετϊν διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ για τα Φ/Γ-Ο/Γ πλοία. Η εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον μζχρι την Η ωσ άνω εγγυθτικι επιςτολι, με τθ λιξθ ζκαςτου ζτουσ τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να αντικακίςταται από τον ανάδοχο με νζα, θ οποία ςτθν περίπτωςθ αυτι κα είναι μειωμζνθ κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ που διανφκθκε. 8.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ τθσ παροφςθσ ι κατϋ ελάχιςτο να περιζχει τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςϋ αυτό. 8.3 Με απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται να επιβάλλεται ολικι ι μερικι κατάπτωςθ του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθν μθ ακριβι ι καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ανεξαρτιτωσ τυχόν άλλων κυρϊςεων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Νόμου 2932/ ε περίπτωςθ επαναλαμβανομζνων παραβάςεων, με απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται ν ακυρϊνεται μονομερϊσ θ υπογραφείςα ςφμβαςθ. 9. ΝΑΤΛΟ Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ κακοριςμοφ ναφλων, κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ «περί επιβολισ υποχρεϊςεων Δθμόςιασ Τπθρεςίασ» υπό τθ μορφι εκπτϊςεων επί του ιςχφοντα ναφλου επιβατϊν, οχθμάτων ι εμπορευμάτων.

6 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 10.1 Σο πλοίο, το οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται να εξυπθρετεί τθν δρομολογιακι γραμμι με ςφμβαςθ ι ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, μπορεί να αντικαταςτακεί με άλλο ανάλογθσ μεταφορικισ ικανότθτασ και αναλόγων προςόντων, μετά από ζγκριςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ. τθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν, επιςτολι του αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι άλλου νομικοφ προςϊπου που εξζδωςε τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι αυτι εξακολουκεί να ιςχφει και για το χρονικό διάςτθμα τθσ αντικατάςταςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, δφναται να δρομολογιςει εκτάκτωσ πλοίο ι πλοία για τθν κάλυψθ αυξθμζνων ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν ι τθ μεταφορά επικινδφνων ι ευπακϊν ι οχλθρϊν φορτίων, εφόςον οι μεταφορζσ αυτζσ δεν καλφπτονται με τα πλοία για τα οποία κα υπογραφοφν ςυμβάςεισ. Επίςθσ ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα να καλφψει τισ ςυγκοινωνιακζσ ανάγκεσ με άλλα πλοία εφόςον ο πλοιοκτιτθσ με τον οποίο υπεγράφθ θ ςφμβαςθ δεν εκτελεί τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, για οποιονδιποτε λόγο Ανεξαρτιτωσ των όρων-προχποκζςεων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα αποδοχισ δθλϊςεων δρομολόγθςθσ Ε/Γ υδροπτζρυγων, Ε/Γ ταχυπλόων και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων Κάκε άλλο κζμα που δεν ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ του Νόμου 2932/2001, όπωσ ιςχφει. 11. ΔΘΜΟΙΕΤΘ Η παροφςα να δθμοςιευκεί, ςφμφωνα με το άρκρο όγδοο του Νόμου 2932/2001, όπωσ ιςχφει. Η δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ να γίνει μζςω ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ./Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘ. O ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΡΙΣΑ

7 ΠΙΝΑΚΑ ΣΘΛΘ 1 ΣΘΛΘ 2 Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΘ ΓΡΑΜΜΘ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕ Α. ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΓΡΑΜΜΩΝ B. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 1. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ - ΝΑΞΟ - ΔΟΝΟΤΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Ζνα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίωσ κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια του ζτουσ. (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 2. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ - ΠΑΡΟ - ΝΑΞΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΘΡΑΚΛΕΙΑ ΧΟΙΝΟΤΑ ΚΟΤΦΟΝΘΙΑ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΔΟΝΟΤΑ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω Ζνα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίωσ κακ` όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια του ζτουσ, εκτόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 13/06 μζχρι 11/ (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 3. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΘΘΡΑ ΑΝΑΦΘ και Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ενδιάμεςουσ β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων λιμζνεσ. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τ.μ. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι θ φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τ.μ. γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 4. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΙΦΝΟ Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΘΡΑ και Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ζναν ενδιάμεςο μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τ.μ. τθν επιφάνεια αυτι λιμζνα. να είναι δυνατι θ φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τ.μ.

8 γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 5. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ Θ (ΔΙΑΗ) ΡΑΦΘΝΑ ΜΘΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΘΡΑ Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 Ζνα (01) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ζναν ενδιάμεςο μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τ.μ. τθν επιφάνεια αυτι λιμζνα. να είναι δυνατι θ φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τ.μ. γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. δ) Να διακζτουν πενιντα (50) κλίνεσ. 6. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΤΜΘ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ΡΟΔΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 Μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 7. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΡΟΔΟ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 8. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΤΜΘ ΡΟΔΟ και Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ.

9 9. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΝΙΤΡΟ ΣΘΛΟ ΡΟΔΟ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ακολοφθωσ: παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 10. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΛΕΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ ΤΜΘ ΡΟΔΟ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: παρακάτω Δυο (02) δρομολόγια εβδομαδιαίωσ κακ όλθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον τθ διάρκεια του ζτουσ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 11. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΛΕΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ακολοφθωσ: παρακάτω Δυο (02) δρομολόγια εβδομαδιαίωσ κακ όλθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον τθ διάρκεια του ζτουσ 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 12. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΙΝΑ ΜΕΘΑΝΑ ΠΟΡΟ ΤΔΡΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΠΕΣΕ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Σρία δρομολόγια για ΤΔΡΑ και ζνα για ΠΕΣΕ παρακάτω τθν εβδομάδα όλο το χρόνο (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον Σθν περίοδο από 15/06 ζωσ 13/09 δφο επιπλζον 200 (χειμϊνα) -400(κζρουσ) επιβατϊν. δρομολόγια τθν εβδομάδα ςτθν ΤΔΡΑ και ζνα ςτισ ΠΕΣΕ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 300 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 200 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 13. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΣΕ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΤΠΑΡΙΙ Α. Ζνα Ε/Γ ι Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΓΕΡΑΚΑ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα ακολοφθωσ: τουλάχιςτον εκατό (100) ατόμων. Ζνα τουλάχιςτον δρομολόγιο τθν εβδομάδα όλο το χρόνο 14. ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΑΞΟΙ ΛΕΤΚΑΔΑ ΚΕΦ/ΝΙΑ ΙΘΑΚΘ - Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΗΑΚΤΝΘΟ ΚΤΛΛΘΝΘ και επιςτροφή ωσ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα ακολοφθωσ: παρακάτω Ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου 200 (χειμϊνα)-400(κζρουσ) επιβατϊν.

10 15. Ζνα επιπλζον δρομολόγιο τθν εβδομάδα το διάςτθμα από 15/06 μζχρι 13/09 μεγαλφτερθ ι ίςθ από 450 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 250 τετραγ. μζτρων ΚΤΜΘ Θ (ΔΙΑΗ) ΒΟΛΟ ΑΓΙΟ-ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΛΘΜΝΟ ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω Ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. 300 (χειμϊνα)-450 (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μ. (δ) Να διακζτουν ογδόντα (80) κλίνεσ. 16. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΒΟΡΕΙΕ ΠΟΡΑΔΕ και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ ι Ε/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα Ζνα δρομολόγιο κακθμερινά από 15/06 ζωσ τουλάχιςτον εκατό (100) ατόμων. 30/ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Θ (ΔΙΑΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΛΘΜΝΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ΜΤΣΙΛΘΝΘ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ παρακάτω τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ Για τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω δρομολογίου καθ όλη τησ διάρκεια τησ δρομολογιακήσ περιόδου μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ υφίςταται θ υποχρζωςθ επζκταςθσ του οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. Μζτρων. από/προσ τον λιμζνα Πειραιά ή Λαφριο (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν εκατό(100) κλίνεσ. 18. ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΛΘΜΝΟ ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ παρακάτω τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ Για τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω δρομολογίου καθ' όλη τησ διάρκεια τησ δρομολογιακήσ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν περιόδου υφίςταται θ υποχρζωςθ επζκταςθσ επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ του από/προσ τον λιμζνα Πειραιά ή Λαφριο οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 19. ΠΑΣΡΑ ΑΜΘ ΙΘΑΚΘ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 350 επιβατϊν χειμϊνα και 500 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ ΙΧ οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 75 μζτρων.

11 20. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΓΑΤΔΟ και επιςτροφι Α. Ζνα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο και ελλείψει αυτοφ Ζνα ωσ ακολοφκωσ : (01) Ε/Γ-Δ/Ρ πλοίο. Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα με μία (01) Β. ΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ υποχρεωτικι προςζγγιςθ ανά εβδομάδα ςτθ Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον ΓΑΤΔΟΠΟΤΛΑ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ πενιντα (50) επιβατϊν για τθν χειμερινι και εκατόν δρομολογιακισ περιόδου. πενιντα (150) επιβατϊν για τθν κερινι περίοδο, κακϊσ και ωφζλιμθ επιφάνεια χϊρου οχθμάτων τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) τ.μ. 21. ΧΩΡΑ ΦΑΚΙΩΝ ΓΑΤΔΟ και επιςτροφι ωσ Α. Ζνα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ακολοφκωσ: ΓΙΑ Ε/Γ Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον πενιντα (50) επιβατϊν για τθν χειμερινι και εκατόν πενιντα (150) επιβατϊν για τθν κερινι περίοδο. Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ Β. ΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον πενιντα (50) επιβατϊν για τθν χειμερινι και εκατόν πενιντα (150) επιβατϊν για τθν κερινι περίοδο, κακϊσ και ωφζλιμθ επιφάνεια χϊρου οχθμάτων τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) τ.μ. 22. ΙΕΡΙΟ - Ι.Μ.Μ. ΛΑΤΡΑ (λιμζνασ Μορφωνοφ) Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο και επιςτροφή ωσ ακολοφκωσ : Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 40 επιβατϊν τθ χειμερινι - κερινι Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ περίοδο τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου εκτελοφμενα ωσ ακολοφκωσ: α ςκζλοσ:ιεριςςόσ-βατοπζδι και επιςτροφι, πζντε φορζσ τθν εβδομάδα, με ενδιάμεςεσ προςεγγίςεισ Ι.Μ Χιλανδαρίου και Ι.Μ Εςφιγμζνου κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου β ςκζλοσ:βατοπζδι- Ι.Μ.Μ Λαφρασ και επιςτροφι, πζντε φορζσ τθν εβδομάδα, με ενδιάμεςεσ προςεγγίςεισ Ι.Μ Παντοκράτωρα,Ι.Μ Ιβιρων και Ι.Μ Καρακάλου κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου Οι προςεγγίςεισ ςτουσ λιμζνεσ ΑΓ. ΟΡΟΤ κακϊσ και το πρόγραμμα δρομολογίων κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Προαιρετικι ςφνδεςθ με Ν. ΡΟΔΑ 23. ΔΑΦΝΘ Ι.Μ.Μ ΛΑΤΡΑ (ΚΑΤΟΚΑΛΤΒΙΑ) και Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ τουλάχιςτον 40 επιβατϊν κατά τθν χειμερινι-κερινι διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. περίοδο. Οι προςεγγίςεισ ςτουσ λιμζνεσ ΑΓ. ΟΡΟΤ κακϊσ και το πρόγραμμα δρομολογίων κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ. 24. ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΘ ΝΘΟ ΣΡΙΚΕΡΙ και επιςτροφή Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο

12 ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 40 επιβατϊν κατά τθν χειμερινι-κερινι Επτά (07) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ` όλθ περίοδο και να ζχει ολικό μικοσ άνω των 15 μ. τθν διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με τρεισ υποχρεωτικζσ προςεγγίςεισ ανά εβδομάδα ςτο Βόλο και για το χρονικό διάςτθμα 13/06 ζωσ 14/09 με πζντε (05) υποχρεωτικζσ προςεγγίςεισ ανά εβδομάδα. ΚΤΜΘ Θ (ΔΙΑΗ) ΜΑΝΣΟΤΔΙ - ΚΤΡΟ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα από 15/06 ζωσ 13/09. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετραγ. μζτρα. τθν οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετραγ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 Μ (δ) Να διακζτουν ογδόντα (80) κλίνεσ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΒΟΡΕΙΕ ΠΟΡΑΔΕ ΚΤΚΛΑΔΕ ΘΡΑΚΛΕΙΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ: Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Ζνα (01) δρομολόγιο εβδομαδιαίωσ από 01/04 παρακάτω ζωσ 31/10 και ζνα επιπλζον δρομολόγιο από (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 15/06 ζωσ 13/ επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν εκατό (100) κλίνεσ. 27. ΧΑΝΙΑ ΣΡΙΗΟΝΙΑ ΦΩΚΙΔO και επιςτροφή ωσ Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο ακολοφθωσ : Δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των δρομολογιακϊν Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν ημζρα κακ όλθ υποχρεϊςεων με εκτζλεςθ εναλλακτικϊν τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου δρομολογίων από περιςςότερα πλοία, κατόπιν υποβολισ κοινισ προςφοράσ. Β. Σα πλοία να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 14 επιβατϊν (χειμϊνασ-κζροσ) 28. ΚΑΣΟ(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΜΤΣΙΚΑ Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο (ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) και επιςτροφή ωσ Β. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα ακολοφθωσ: τουλάχιςτον 40 (χειμϊνα - κζρουσ) επιβατϊν και να Επτά (07) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ διανυκτερεφει ςτον ΚΑΣΟ. τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. 29. ΝΕΑΠΟΛΘ ΒΟΙΩΝ ΚΤΘΘΡΑ ΑΝΣΙΚΤΘΘΡΑ και Α. Ζνα Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να πλθροφν κατϋ ελάχιςτον τα Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 100 (χειμϊνα-κζρουσ) επιβατϊν. (β) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ.

13 30. ΚΤΘΘΡΑ ΑΝΣΙΚΤΘΘΡΑ ΚΙΑΜΟ και Α. Ζνα Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ : Β. Σα πλοία να πλθροφν κατϋ ελάχιςτον τα Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου με (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον δυνατότθτα προζκταςθσ ςτουσ λιμζνεσ 100 (χειμϊνα-κζρουσ) επιβατϊν. Νεάπολθσ Βοιϊν ι Γυκείου (β) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 31. ΚΤΜΘ ΙΓΡΙ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή ωσ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειςτοφ τφπου) ακολοφθωσ: Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ παρακάτω διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν κζρουσ μεγαλφτερθ ι ίςθ από 600 τετρ. μζτρα. τθν επιφάνεια αυτι να είναι δυνατι φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων τουλάχιςτον 400 τετρ. μζτρων. (γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 100 μζτρων. (δ) Να διακζτουν ογδόντα (80) κλίνεσ. 32. ΚΤΜΘ ΚΤΡΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. : Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα επιβατϊν όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου τουλάχιςτον 300 (Χειμϊνα) (Θζρουσ). εκτόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 13/06 μζχρι 11/09 Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ Δευτζρα - Σρίτθ Σετάρτθ και Πζμπτθ. β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 250 τ.μ. γ) Να ζχουν ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 33. ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ/ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΑ ΕΡΕΙΚΟΤΑ Α. Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο. ΜΑΘΡΑΚΙ ΟΘΩΝΟΙ, δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα εκτελοφμενα ωσ ακολοφκωσ: παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορική ικανότητα τουλάχιςτον α ςκζλοσ:αγ. ΣΕΦΑΝΟ ΑΤΛΙΩΣΩΝ -ΜΑΘΡΑΚΙ 40 επιβατϊν (χειμϊνα) - (κζροσ). - ΟΘΩΝΟΙ και επιςτροφή δφο (02) β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ εμπορευμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 10 τ.μ. διάρκεια τθσ περιόδου β ςκζλοσ: ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ ΑΤΛΙΩΣΩΝ ΕΡΕΙΚΟΤΑ και επιςτροφή Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου ε περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ χριςθσ του λιμζνα Αγίου τεφάνου Αυλιωτϊν τα δρομολόγια κα εκτελοφνται εναλλακτικά από το λιμζνα Παλαιοκαςτρίτςασ. 34. ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΡΕΙΚΟΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙ ΟΘΩΝΟΙ Α. Ζνα (01) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα

14 διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου και ζνα επιπλζον δρομολόγιο από 13/06 ζωσ 11/09 παρακάτω α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα επιβατϊν τουλάχιςτον 50 (Χειμϊνα) (Θζρουσ). β) Να ζχουν επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 100 τ.μ. 35. ΚΑΣΟ (ΛΕΤΚΑΔΑ) ΚΑΛΑΜΟ (ΛΕΤΚΑΔΑ) Α. Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο Επτά (07) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου. Β. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 40 επιβατϊν χειμϊνα και κζρουσ. 36. ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΘΣΕΙΑ ΚΑΟ ΠΘΓΑΔΙΑ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΘ ΡΟΔΟ και επιςτροφι (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 350 επιβατϊν Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια χειμϊνα και 800 επιβατϊν κζρουσ δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΛΟΤ ΘΗΡΑ, με (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ενδιάμεςουσ οχθμάτων 1500 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 1000 λιμζνεσ. τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 120 μζτρων. Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα (δ) Να διακζτει εκατό (100) κλίνεσ επιβατϊν. ΘΘΡΑ ΚΑΟ ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΘ ΡΟΔΟ και επιςτροφι Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια δρομολογίου από Πειραιά 37. ΚΑΛΤΜΝΟ ΛΕΡΟ ΛΕΙΨΟΙ ΠΑΣΜΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΑΡΚΙΟΙ ΑΓΑΘΟΝΘΙ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και επιςτροφι Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα με (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 150 προςζγγιςθ ςτο Φαρμακονιςι δφο (02) φορζσ το επιβατϊν χειμϊνα και 250 επιβατϊν κζρουσ μινα (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 300 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 120 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 60 μζτρων. 38. ΚΑΛΤΜΝΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 150 επιβατϊν χειμϊνα και 250 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 300 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 120 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 60 μζτρων. 39. ΛΕΒΙΘΑ ΠΑΣΜΟ και επιςτροφι Α. Ζνα (01) Ε/Γ ι Α/Κ πλοίο Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα Να δφναται από το Π.Γ.Ε. να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο. 40. ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα και ζνα (01)

15 δρομολόγιο τθν εβδομάδα ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ςε ανταπόκριςθ Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου από Πειραιά ςτο λιμζνα Πάτμου πρωινι ϊρα. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 150 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 25 μζτρων. 41. ΠΑΣΜΟ ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το ΦΑΡΜΑΚΟΝΘΙ ΑΓΑΘΟΝΘΙ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το και επιςτροφι αναφερόμενο δρομολόγιο. Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα. Προςζγγιςθ ςε Φαρμακονιςι 2 φορζσ το μινα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 15 επιβατϊν χειμϊνα και 70 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 42. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΤ ΜΤΡΣΙΕ ΚΑΛΤΜΝΟΤ και Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το επιςτροφι Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα αναφερόμενο δρομολόγιο. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 15 επιβατϊν χειμϊνα και 70 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 43. ΡΟΔΟ ΜΕΓΙΣΘ (ΚΑΣΕΛΟΡΙΗΟ) και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο επιςτροφι Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια δρομολογίων από Πειραιά προσ Ρόδο. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 200 επιβατϊν χειμϊνα και 350 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 1000 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 400 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρων. (δ) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. 44. ΧΑΛΚΘ ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ και Α. Ζνα (01) ι 2 (δφο) Ε/Γ πλοία τα οποία ςφμφωνα με επιςτροφι το Π.Α. ι το Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελοφν ωσ Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα δρομολογιακά τα αναφερόμενα δρομολόγια. Β. Σα πλοία να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχουν μεταφορικι ικανότθτα 40 επιβατϊν χειμϊνα και 150 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχουν ολικό μικοσ 20 μζτρων. 45. ΚΑΟ ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 70 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 46. ΝΙΤΡΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 100 επιβατϊν χειμϊνα και 200 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 30 μζτρων. 47. ΝΙΤΡΟ ΚΩ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν εβδομάδα

16 (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 100 επιβατϊν χειμϊνα και 200 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 30 μζτρων. 48. ΑΙΓΙΑΛΘ-ΚΙΝΑΡΟ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο και ελλείψει αυτοφ Φ/Γ ι Α/Κ Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο. 49. ΘΘΡΑ ΑΝΑΦΘ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο. Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 90 επιβατϊν χειμϊνα και 180 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 25 μζτρων. 50. ΘΘΡΑΙΑ ΟΙΑ ΘΘΡΑ (ΡΙΒΑ ΑΜΜΟΤΔΙ Α. Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο ΚΟΡΦΟ ΡΙΒΑ) Β. Σα πλοίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το Π.Γ.Ε. δφναται Σρία (03) δρομολόγια τθν θμζρα να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο. 51. ΘΘΡΑΙΑ ΘΘΡΑ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ανοιχτοφ ι κλειςτοφ τφπου Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα ςε ανταπόκριςθ Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων από/προσ Πειραιά ςτο λιμζνα Ακθνιοφ (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 60 επιβατϊν χειμϊνα και 200 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 150 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 50 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 30 μζτρων. 52. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΘΛΟΤ ΨΑΘΘ ΚΙΜΩΛΟΤ και Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ανοιχτοφ ι κλειςτοφ τφπου επιςτροφι Είκοςι (20) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 100 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 100 τετρ. μζτρα. εκ των οποίων 80 τετρ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 25 μζτρων. 53. ΑΓ. ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 90 επιβατϊν χειμϊνα και 150 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 150 τετρ. μζτρα εκ των οποίων 80 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 40 μζτρων. 54. ΦΟΤΡΝΟΙ ΘΤΜΑΙΝΑ ΑΓ. ΚΘΡΤΚΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΚΑΡΛΟΒΑΙ και επιςτροφι Πζντε (05) δρομολόγια τθν εβδομάδα με (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 35 επιβατϊν υποχρζωςθ προςζγγιςθσ μία (01) φορά τθν χειμϊνα και 100 επιβατϊν κζρουσ εβδομάδα ςτο λιμζνα ΧΡΤΟΜΗΛΙΑ ΦΟΤΡΝΩΝ (β) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 50 τετρ. μζτρα. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 35 μζτρων.

17 55. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ ΣΡΑΠΑΛΟΤ ΜΑΓΓΑΝΙΣΘ ΑΓ. Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο το οποίο ςφμφωνα με το Π.Α. ι το ΚΘΡΤΚΟ και επιςτροφι Π.Γ.Ε. δφναται να εκτελεί ωσ δρομολογιακό το Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα αναφερόμενο δρομολόγιο. (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 30 επιβατϊν χειμϊνα και 45 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 14 μζτρων. 56. ΞΘΡΟΚΑΜΠΟ ΛΕΡΟΤ ΜΑΣΙΧΑΡΙ ΚΩ και Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο επιςτροφι Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα από 01/05 ζωσ 30/09 (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 50 επιβατϊν χειμϊνα και 100 επιβατϊν κζρουσ (β) Να ζχει ολικό μικοσ 20 μζτρων. 57. ΑΜΟ ΙΚΑΡΙΑ ΠΑΣΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ πλοίο ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΩ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα από 01/05 ζωσ 30/09 με δυνατότθτα προςζγγιςθσ Αγακονιςι (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 250 επιβατϊν και ΑΡΚΙΟΤ ςε ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα και ςε ΦΟΤΡΝΟΤ και ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ ςε δφο δρομολόγια τθν εβδομάδα. (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ 50 τετρ. μζτρα για ΙΧ (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 40 μ. 58. ΧΙΟ ΟΙΝΟΤΕ Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα ςε ςυνζχεια δρομολογίων Πειραιά Χίου 59. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ Θ (ΔΙΑΗ) ΡΑΦΘΝΑ ΦΟΤΡΝΟΙ ΑΜΟ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα με δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε ενδιάμεςουσ λιμζνεσ 60. ΚΑΒΑΛΑ ΛΘΜΝΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΧΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΙ και επιςτροφή Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα για το χρονικό διάςτθμα από 13/06/2016 μζχρι Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω

18 11/09/2016 (ςφνολο 13 εβδομάδεσ) 61. ΧΙΟ ΨΑΡΑ και επιςτροφή Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου ςε ςυνζχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ 62. ΡΟΔΟ ΚΑΡΠΑΘΟ - ΚΑΟ και επιςτροφή Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου ςε ςυνζχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ 63. ΛΑΤΡΙΟ ΛΘΜΝΟ ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ και επιςτροφή Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου 64. ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει εκατό (100) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 100 μ. iv) Να διακζτει πενιντα (50) κλίνεσ. Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθροί κατ ελάχιςτον τα παρακάτω i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) (κζρουσ) επιβατϊν. ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400 τ.μ. για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων

19 iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 75 μ. 65. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ Θ (ΔΙΑΗ) ΡΑΦΘΝΑ ΤΡΟ ΜΘΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΤΚΙΝΟ ΙΟ ΘΘΡΑ Ζνα δρομολόγιο τθν εβδομάδα 66. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΣΕ ΠΟΡΣΟ ΧΕΛΙ ΣΟΛΟ ΝΑΤΠΛΙΟ Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα 67. ΒΟΛΟ ΚΤΡΟ ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΆΣΙΟ ΛΘΜΝΟ ΑΜΟΘΡΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα 68. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ (ΔΙΑΗ) ΛΑΤΡΙΟ ΨΑΡΑ ΜΕΣΑ ΧΙΟΤ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα 69. ΨΑΡΑ ΒΟΛΙΟ (ΧΙΟΤ) Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα 70. ΛΑΓΚΑΔΑ (ΧΙΟΤ) ΟΙΝΟΤΕ Σρία (03) δρομολόγια τθν εβδομάδα για τθν περίοδο 13/06 ζωσ 13/09 Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ Ο/Γ πλοίο κλειςτοφ τφπου Β) Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 100 ατόμων Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 300 επιβατϊν χειμϊνα και 450 επιβατϊν καλοκαίρι (β) Να ζχει επιφάνια φόρτωςθσ παντόσ τφπου οχθμάτων 600 τετ. μζτρα εκ των οποίων 400 τετ. μζτρα για φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων (γ) Να ζχει ολικό μικοσ 100 μζτρα (δ) Να ζχει πενιντα (50) κλίνεσ επιβατϊν. Α. Ζνα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο. Β. Σο πλοίο να πλθρεί κατϋ ελάχιςτο τα παρακάτω (α) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα επιβατϊν τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα κζροσ) (β) Να ζχει επιφάνεια φόρτωςθσ ΙΧΕ οχθμάτων μεγαλφτερθ ι ίςθ από 250τ.μ. (γ) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 75μ. Α. Ζνα Ε/Γ πλοίο Β. Σο πλοίο να ζχει μεταφορικι ικανότθτα τουλάχιςτον 100 ατόμων

20 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ε πρόςκλθςθ για τθν αποκλειςτικι εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. (1). Δ/ΝΗ... (2) Προσ:Τπουργείο Oικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ/ Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ/ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν/ Σμιμα... ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ (3) Κφριοι Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφμενοι τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ υπζρ. (4) μζχρι το ποςό των.. (. ) EURO (5), ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ..(6), μζχρι.../.../201..., τθσ υπ αρικμ /.../ 15 «Πρόςκλθςθσ για φναψθ φμβαςθσ ι υμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ, για τθν Αποκλειςτικι Εξυπθρζτθςθ Γραμμϊν του Δικτφου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν». Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτθ μασ μετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ. Διευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει μόνο για τθν καλι εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτθν πιο πάνω δρομολογιακι γραμμι επϋ αυτισ για τθν οποία εγγυόμαςτε. Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ. Επίςθσ αναλαμβάνουμε τθν υποχρζωςθ να καταβάλλουμε οριςμζνο ποςό με μόνθ τθ διλωςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται θ παροφςα. θμειϊςτε, παρακαλοφμε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ του...(1)... μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό ποςοτικοφ ορίου με τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουμε ομοίωσ με τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο του...(1)... ςε ςχζςθ με τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ). Διατελοφμε με τιμι,.(8).

21 Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ των κενϊν διαςτημάτων 1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ. 2. Σόποσ χρονολογία. 3. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ. 4. Ονοματεπϊνυμο ςυμβαλλόμενου, υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ. 5. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικμθτικά και ολογράφωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 8.1 τθσ παροφςθσ 6. Δρομολογιακι γραμμι για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οποίασ υπογράφεται θ ςφμβαςθ αποκλειςτικισ ανάκεςθσ 7. Αρικμόσ τθσ «Πρόςκλθςθσ για φναψθ φμβαςθσ ι υμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ, για τθν Αποκλειςτικι Εξυπθρζτθςθ Γραμμϊν του Δικτφου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν». 8. Τπογραφι εκπροςϊπου του εκδότθ τθσ εγγφθςθσ. Ολογράφωσ.

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.)

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 2253.32-8.1 / 01/ 15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα