ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής Φωτεινή άντση, Παναγιώτα Μπαλάσκα & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθµού προσήλωσης στην άσκηση, ατόµων που συµµετείχαν σε προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και η εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων σε άτοµα µε διαφορετικό βαθµό προσήλωσης. είγµα της έρευνας αποτέλεσαν 120 ενήλικα άτοµα (Ν=120), (75% γυναίκες, 25% άνδρες). Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο των Alexandris και Carroll (1997a) αποτελούµενο από πέντε διαστάσεις: έλλειψη χρόνου, ατοµικοί / ψυχολογικοί, φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες, κόστος και έλλειψη παρέας. Για την µέτρηση της προσήλωσης στην υπαίθρια αναψυχή χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Funk και James (2006) το οποίο περιλάµβανε τέσσερις διαστάσεις: γνώση, ενδιαφέρον, σηµαντικότητα και αφοσίωση. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) ανέδειξαν τρεις ανεξάρτητες οµάδες ατόµων µε διαφορετικό βαθµό προσήλωσης. Στην ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) µεταξύ των πέντε διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων και των τριών οµάδων που προέκυψαν, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις «ατοµικοί / ψυχολογικοί», «έλλειψη χρόνου» και «έλλειψη παρέας». Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν ότι η προσήλωση στην άσκηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τους ανασταλτικούς παράγοντες και είναι µια πολύ σηµαντική µεταβλητή καθώς σχετίζεται µε την ανάπτυξη της µακροχρόνιας συµµετοχής σε προγράµµατα αναψυχής. Λέξεις κλειδιά: ανασταλτικοί παράγοντες, προσήλωση στην άσκηση, υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής 41

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη του ψυχαγωγικού αθλητισµού στη σύγχρονη εποχή οφείλεται στην ανάγκη του ανθρώπου για µια φυγή από την καθηµερινότητα, µια φυγή από το χώρο, το χρόνο, την κοινότητα, την ευταξία και τον εαυτό του (Seagrave, 2000). Οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν µέσο εκτόνωσης για τον άνθρωπο της πόλης, καθώς και έναν εναλλακτικό τρόπο δραστηριοποίησης. Τα προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής χαρακτηρίζονται από το ότι δεν έχουν σαν κεντρικό στόχο τη σωµατική βελτίωση ή ενδυνάµωση των συµµετεχόντων, αλλά την ικανοποίηση και ευχαρίστηση αυτών, µε αποτέλεσµα τα οφέλη να προκύπτουν αβίαστα, παρακινώντας τους συµµετέχοντες για δια-βίου άσκηση, χωρίς απαιτήσεις και προσδοκίες υψηλής απόδοσης. Η ηρεµία, η αίσθηση της φυσικής οµορφιάς και η διαφυγή από την πόλη είναι οφέλη που αυξάνονται καθώς τα άτοµα περνούν από την αναψυχή εσωτερικών χώρων, στην αναψυχή στην ύπαιθρο και µετέπειτα στην ανεξερεύνητη φύση (Rossman & Ylehla, 1977). Παρά την αναγνώριση της αξίας του αθλητισµού και τις έρευνες για συµµετοχή σε προγράµµατα αθλητισµού στον ελεύθερο χρόνο διεθνώς υπάρχει έλλειψη στοιχείων όσο αφορά τα ποσοστά συµµετοχής των Ελλήνων στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll 1997 a,b). Οι έρευνες των Alexandris και Carroll (1997a) επιβεβαίωσαν την άποψη ότι στη χώρα µας η συµµετοχή των ατόµων σε δραστηριότητες αναψυχής είναι περιορισµένη. Αυτό οφείλεται σε µια σειρά εµποδίων που περιορίζουν την διάθεση των ατόµων να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής, να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για συµµετοχή σε αυτές και να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τα προγράµµατα αναψυχής (Jackson & Henderson, 1995). Οι θεωρίες των ανασταλτικών παραγόντων έχουν χρησιµοποιηθεί για να εξετάσουν την διαδικασία λήψης της απόφασης ενός ατόµου για συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Mannel & Iwasaki, 2005; Mannel & Loucks-Atkinson, 2005) και έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη και στο σχεδιασµό στρατηγικών για την προώθηση του αθλητισµού αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1999; McGuire & O Leary, 1992). Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται η έννοια της «προσήλωσης στην άσκηση» (Funk & James, 2006) των υπαίθριων δραστηριοτήτων και η σχέση της µε τους ανασταλτικούς παράγοντες (Alexandris & Carroll, 1997 a,b). Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση ανάµεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και την προσήλωση σε δηµοτικά προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής. Η προσήλωση στην άσκηση ως διαδικασία έχει χρησιµοποιηθεί για να εξηγήσει πολλαπλές κοινωνικές συµπεριφορές, στις οποίες συγκαταλέγεται και η σηµαντική σχέση ανάµεσα στο άτοµο και τη φυσική δραστηριότητα (Beaton & Funk, 2008). Οι Funk και James (2006) πρότειναν ότι η προσήλωση στην άσκηση ως µια έννοια ισχυρής συµπεριφοράς απεικονίζει την λειτουργική, συναισθηµατική και συµβολική σηµασία µιας δραστηριότητας αναψυχής και καθοδηγεί µελλοντικές συµπεριφορές. Ανασταλτικοί Παράγοντες Αθλητικής Συµµετοχής Σύµφωνα µε τον Jackson (1993) ανασταλτικοί παράγοντες ορίζονται οι παράγοντες που αναγνωρίζονται από τους ερευνητές και γίνονται αντιληπτοί από τα ίδια τα άτοµα και οι οποίοι αναστέλλουν ή αποτρέπουν την τελική συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Το µοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων που παρουσιάσθηκε από τους 42

3 Crawford και Godbey (1987) εστίασε στα εµπόδια που αντιµετωπίζει το άτοµο κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης και εννοιολογικά τα χώρισε σε τρεις κατηγορίες: α) Τους ενδοπροσωπικούς ανασταλτικούς παράγοντες, οι οποίοι αφορούν αρνητικές ατοµικές και ψυχολογικές καταστάσεις έναντι της συµµετοχής (πχ., χαµηλή αυτοεκτίµηση, αρνητική προγενέστερη επαφή µε δραστηριότητες αναψυχής, φόβος της άσκησης, προβλήµατα υγείας κλπ.), β) τους διαπροσωπικούς ανασταλτικούς παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται ως το αποτέλεσµα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα άτοµα που συµµετέχουν (πχ., δυσκολία εύρεσης παρέας ή συντρόφου για τη συµµετοχή σε µια δραστηριότητα αναψυχής) και γ) τους δοµικούς ανασταλτικούς παράγοντες οι οποίοι εκλαµβάνονται ως παρεµβατικοί ανάµεσα στη διάθεση για αναψυχή και την τελική συµµετοχή (πχ., έλλειψη οικονοµικών πόρων, ελλείψεις και προβλήµατα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, µη ύπαρξη κατάλληλων προγραµµάτων κλπ.). Οι Crawford, Jackson και Godbey (1991) ανέπτυξαν περαιτέρω το παραπάνω µοντέλο και υποστήριξαν ότι οι διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων βιώνονται ιεραρχικά από τα άτοµα σε σχέση µε τη διαδικασία λήψης της απόφασης για συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Τα ενδοπροσωπικά εµπόδια εκλαµβάνονται ως αυτά µε την µεγαλύτερη ισχύ, ενώ αντιδιαµετρικά, τα δοµικά εµπόδια ως αυτά µε την µικρότερη ισχύ επιρροής στην απόφαση του ατόµου. Αποτελέσµατα πολλών ερευνών υποστήριξαν το ιεραρχικό µοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων (Alexandris & Stodolska, 2004; Alexandris, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2002; Carroll & Alexandris, 1997a,b; Jackson & Rucks, 1995; Raymore, Godbey, & Crawford, 1994; Raymore, Godbey, Crawford, & von Eye, 1993), αλλά υπήρξαν και άλλες έρευνες που αµφισβήτησαν την αποτελεσµατικότητά του για την πρόβλεψη της συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Samdahl & Jekubovic, 1997). Μια σειρά ερευνών από τους Alexandris και Carroll (1997a,b) επιβεβαίωσαν τη σηµαντικότητα της ιεραρχίας των ανασταλτικών παραγόντων. Στις έρευνες αυτές που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα (Alexandris & Carroll, 1997a; Alexandris, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2002) επιβεβαιώθηκε η σηµαντικότητα των ενδοπροσωπικών ανασταλτικών παραγόντων, υποστηρίζοντας ότι οι ατοµικοί / ψυχολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τη µη συµµετοχή µιας µεγάλης κατηγορίας ατόµων σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997 a,b; αµιανίδης, Κουθούρης, & Αλεξανδρής, 2007; Κουθούρης, Κοντογιάννη, & Αλεξανδρής, 2008). Προσήλωση στην Άσκηση Η έννοια της προσήλωσης στην άσκηση είναι µια µεταβλητή που τα τελευταία χρόνια άρχισε να µελετάται σε σχέση µε τους ανασταλτικούς παράγοντες αναψυχής (Beaton & Funk, 2008; Beaton, Funk & Alexandris, in press; Filo, Funk & Alexandris, 2008). Οι Funk και James (2006) σηµείωσαν ότι η προσήλωση στην άσκηση είναι µια εσωτερική συναισθητική διαδικασία που δηµιουργεί µια καλά δοµηµένη στάση απέναντι στις εµπειρίες αναψυχής. Έρευνες αναφέρουν ότι η προσήλωση στην άσκηση αυξάνει την προτίµηση µιας δραστηριότητας καθώς η δραστηριότητα αποκτά µεγαλύτερη προσωπική σηµασία (Wallendorf & Arnould, 1988), και τα πρότυπα στάσεων και συµπεριφορών γίνονται πιο σταθερά και προβλέψιµα (Beaton & Funk, 2008). Επιπλέον, οι Gladden και Funk (2001) αναφέρθηκαν στον βαθµό στον οποίο τα σωµατικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως οι ιδιότητες και τα 43

4 πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε µια δραστηριότητα, αποκτούν εσωτερική ψυχολογική σηµασία. Η έννοια της προσήλωσης έχει µελετηθεί από τους ερευνητές σ ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει: υλικά αγαθά, εµπειρίες αναψυχής στην ύπαιθρο και συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Οι Kyle, Absher και Graefe (2003) µελέτησαν την προσήλωση στην άσκηση (την εξάρτηση και την ταύτιση) όσο αφορά την συναισθηµατική κοινωνική πλευρά, βασιζόµενοι στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν ανάµεσα στις οµάδες, στα µέρη αναψυχής και το φυσικό περιβάλλον που πραγµατοποιείται η δραστηριότητα (Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J, 2004; Kyle, G., Absher, J., Hammitt, W., & Cavin, J, 2006). Πολλοί ερευνητές εξέτασαν τα στοιχεία της προσήλωσης από διαφορετική σκοπιά (Funk, Mahony, Nakazawa, & Hirakawa, 2001, 2000; Murrell & Dietz, 1992; Schurr, Wittig, Ruble, & Ellen, 1988). Ο Schurr και οι συνεργάτες του (1988) όπως και οι Murrell και Dietz (1992) αναφέρθηκαν και σε άλλα στοιχεία της προσήλωσης εκτός από την οµάδα (π.χ., το πανεπιστήµιο, τους παίχτες, το άθληµα). Οι Kleine και Baker (2004) υποστήριξαν ότι η προσήλωση ως αποτέλεσµα είναι ένα πολυδιάστατο χαρακτηριστικό που υποστηρίζει την σχέση ανάµεσα σ ένα άτοµο και ένα συγκεκριµένο αντικείµενο που εκδηλώνεται µέσα από την αλληλεπίδραση ατόµουαντικειµένου, αλλά δεν θεώρησαν την προσήλωση ως διαδικασία. Οι Funk και James (2006) προσδιόρισαν την προσήλωση ως διαδικασία που συµβαίνει όταν το άτοµο προσδίδει συναισθηµατική, λειτουργική και συµβολική σηµασία στις ιδέες, τις σκέψεις και τις εικόνες που σχετίζονται µε µια αθλητική δραστηριότητα. Η λειτουργική διάσταση της προσήλωσης αντιπροσωπεύει το γνωστικό µέρος της αξίας της δραστηριότητας, που µπορεί να αναπτυχθεί από ένα άτοµο που διαθέτει συγκεκριµένη γνώση µιας δραστηριότητας και αντιλαµβάνεται τα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η συναισθηµατική διάσταση µπορεί να στηριχθεί στις θετικές εµπειρίες ενός ατόµου από την συµµετοχή του σε µια δραστηριότητα και τα ευχάριστα συναισθήµατα που προκύπτουν. Τέλος, η συµβολική διάσταση αντιπροσωπεύει την επιθυµία ενός ατόµου να ταυτιστεί µε µια δραστηριότητα και τα χαρακτηριστικά της και να εκφράσει µια προσωπική ταυτότητα. Σύµφωνα µε τη θεωρία του ιεραρχικού µοντέλου των ανασταλτικών παραγόντων αναψυχής (Crawford et al., 1991), οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες µπορεί να είναι οι πιο ισχυροί και αποτρεπτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της προσήλωσης στην άσκηση (Funk & James, 2006). Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε να διερευνήσει την επίδραση των ανασταλτικών παραγόντων στην ανάπτυξη του βαθµού προσήλωσης στην άσκηση επιχειρώντας: α) να ταξινοµηθούν οι συµµετέχοντες των υπαίθριων προγραµµάτων αναψυχής σε οµάδες, σύµφωνα µε τα επίπεδα προσήλωσης τους στην άσκηση και β) να εξεταστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής των ατόµων µε διαφορετικά επίπεδα προσήλωσης. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 120 ενήλικα άτοµα (N=120) από τα οποία τo 75% ήταν γυναίκες (n=90) και το 25% άνδρες (n=30). Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (71,7%) ήταν έγγαµοι. Όσο αφορά την ηλικία, το 16,7% των 44

5 συµµετεχόντων ήταν µεταξύ ετών, το 27,5% ήταν µεταξύ ετών, το 30,8% ήταν µεταξύ ετών, ενώ άνω των 50 ετών ήταν το 20,8%. Σχετικά µε την επαγγελµατική κατάσταση, το 28,3% ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, το 25% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 5,8% άνεργοι, το 7,5% φοιτητές, το 4,2% ήταν επιχειρηµατίες ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων (29,2%) ασκούσαν κάποιο άλλο επάγγελµα. Τα άτοµα έλαβαν µέρος προγράµµατα άσκησης για όλους που περιλάµβαναν υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής τριών δήµων του Νοµού Θεσσαλονίκης. Όργανα µέτρησης Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιµοποιήθηκε µια προσαρµοσµένη έκδοση του ερωτηµατολογίου των Alexandris και Carroll (1997a) αποτελούµενο από πέντε διαστάσεις: α) έλλειψη χρόνου, β) ατοµικοί / ψυχολογικοί, γ) φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες, δ) κόστος, και ε) έλλειψη παρέας. Για την µέτρηση της προσήλωσης στην άσκηση χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Funk & James (2006) που περιλάµβανε τέσσερις διαστάσεις: α) γνώση, β) ενδιαφέρον, γ) σηµαντικότητα και δ) αφοσίωση. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συµφωνώ απόλυτα). Επίσης, το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν και από ερωτήσεις για την καταγραφή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ηµογραφικά Χαρακτηριστικά του είγµατος Ανάλυση αξιοπιστίας των ανασταλτικών παραγόντων Η εσωτερική συνοχή των πέντε ανασταλτικών παραγόντων εξετάστηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή a του Cronbach. Oι συντελεστές για κάθε ένα από τους παράγοντες ήταν: «έλλειψη χρόνου», α=.65, «ατοµικοί / ψυχολογικοί», α=.82, «φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες», α=.89, «Κόστος», α=.81 και «Έλλειψη παρέας», α=.78. Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν παρόµοιοι της παλαιότερης έρευνας των Alexandris και Carroll (1997a). Ταξινόµηση συµµετεχόντων σύµφωνα µε τους παράγοντες προσήλωσης. Η ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) των τεσσάρων παραγόντων της προσήλωσης ανέδειξε τρεις οµάδες ατόµων µε διαφορετικό βαθµό προσήλωσης (Πίνακας 1). Οι τρεις οµάδες ορίσθηκαν ως ακολούθως: α) οµάδα υψηλής προσήλωσης, β) οµάδα χαµηλής προσήλωσης και γ) οµάδα µέτριας προσήλωσης. Τα άτοµα που ταξινοµήθηκαν στην οµάδα µε υψηλή προσήλωση (Ν=39), είχαν υψηλούς µέσους όρους σε όλους τους επί µέρους παράγοντες της έννοιας της προσήλωσης, µε υψηλότερο στη διάσταση «Αφοσίωση» (Μ.Ο=5,3). Στα άτοµα που ταξινοµήθηκαν στην οµάδα µε χαµηλή προσήλωση (Ν=46), σηµειώθηκαν χαµηλές τιµές µέσου όρου, µε χαµηλότερη στον παράγοντα «Σηµαντικότητα» (Μ.Ο=1,8). Τέλος, τα άτοµα µε µέτρια προσήλωση (Ν=35) σηµείωσαν µέτριους µέσους όρους σε όλους τους επί µέρους παράγοντες, µε υψηλότερο στη διάσταση «Γνώση» (Μ.Ο=5,7). 45

6 Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ανάλυσης συστοιχιών παραγόντων προσήλωσης. ιαστάσεις Προσήλωσης Υψηλή προσήλωση Χαµηλή προσήλωση Μέτρια προσήλωση Γνώση 5,0 3,1 5,7 Ενδιαφέρον 3,9 1,9 3,2 Σηµαντικότητα 4,2 1,8 2,6 Αφοσίωση 5,3 2,5 2,2 Σύγκριση οµάδων προσήλωσης και ανασταλτικών παραγόντων. Σε ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) µεταξύ των πέντε διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων και των τριών οµάδων που προέκυψαν από την ανάλυση συστοιχιών (Πίνακας 2), βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις τρεις από τις πέντε διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων: α) «ατοµικοί / ψυχολογικοί» (F=4.39, p<.05), β) «έλλειψη χρόνου» (F=3.72, p<.05) και γ) «έλλειψη παρέας» (F=3.49, p<.05). Η οµάδα χαµηλής προσήλωσης σηµείωσε υψηλούς µέσους όρους σε όλες τις διαστάσεις, µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις: «ατοµικοί / ψυχολογικοί» (Μ.Ο.=5,9), «έλλειψη παρέας» (Μ.Ο.=5,5) και «έλλειψη χρόνου» (Μ.Ο.=4,9). Η οµάδα υψηλής προσήλωσης σηµείωσε χαµηλούς µέσους όρους σε όλες τις διαστάσεις, µε χαµηλότερες τιµές στις διαστάσεις «έλλειψη χρόνου» (Μ.Ο.=4,0), και «έλλειψη παρέας» (Μ.Ο.=4,9) και «ατοµικοί / ψυχολογικοί» (Μ.Ο.=5,1). Τα άτοµα που ανήκαν στην οµάδα µέτριας προσήλωσης σηµείωσαν µέτριους µέσους όρους στις διαστάσεις «ατοµικοί / ψυχολογικοί» (Μ.Ο.=5,5) και «έλλειψη χρόνου» (Μ.Ο.=4,7), µε εξαίρεση την υψηλή τιµή στη διάσταση «έλλειψη παρέας» (Μ.Ο.=6,0). Στις υπόλοιπες διαστάσεις δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ανάλυσης διακύµανσης οµάδων προσήλωσης και ανασταλτικών παραγόντων. ιαστάσεις Yψηλή προσήλωση Xαµηλή προσήλωση Mέτρια προσήλωση F P Έλλειψη χρόνου Ατοµικοί / ψυχολογικοί 4,0 (1,66) 5,1 (1,16) Φ. περιβάλλον / δραστηριότητες 5,6 (1,31) Κόστος 5,2 (1,66) Έλλειψη 4,9 παρέας (1,57) 4,9 (1,39) 5,9 (1,13) 5,7 (1,44) 5,3 (1,62) 5,5 (1,82) 4,7 (1,46) 5,5 (1,31) 5,5 (1,58) 5,5 (1,60) 6,0 (1,58) 3, , n.s..41 n.s 3,

7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αναγνώριση της σηµαντικότητας της άσκησης και της αναψυχής συνδέεται µε συναισθηµατικούς, λειτουργικούς και συµβολικούς παράγοντες οι οποίοι ορίζουν και το βαθµό προσήλωσης της συµµετοχής σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής (Funk & James, 2006). Μέσα από τη συµµετοχή σε προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπου δίνεται έµφαση στην ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών, στην ευχαρίστηση, στην διερεύνηση του εαυτού και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν τα στοιχεία του υψηλού ανταγωνισµού, δηµιουργείται έφορο έδαφος για την ενίσχυση και διατήρηση της συµµετοχής των ατόµων. Ο Hultsman (1996) αναφέρει ότι ενήλικες που συµµετείχαν σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής αποκόµισαν πολλαπλά οφέλη από τη συµµετοχή τους, όπως την επικοινωνία µε άλλα άτοµα, την αναζήτηση της ταυτότητάς τους, την βελτίωση των δεξιοτήτων και τη δυνατότητα δηµιουργικού ελεύθερου χρόνου. Η µεταφορά αυτών των ωφελειών στην καθηµερινή ζωή και η διάρκεια τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ετοιµότητα του συµµετέχοντα για «αλλαγή» και την αφοσίωσή του σε αυτή (Ewert 1988; Meyer & Wenger, 1998). Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η διερεύνηση της έννοια της προσήλωσης στις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και η επίδραση των ανασταλτικών παραγόντων στο βαθµό προσήλωσης της συµµετοχής στις υπαίθριες δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι περισσότεροι συµµετέχοντες έδειξαν χαµηλή προσήλωση στην συµµέτοχή των υπαίθριων δραστηριοτήτων µε ισχυρά ενδοπροσωπικά αποτρεπτικά εµπόδια για τη συµµετοχή του στην άσκηση αναψυχής. Φαίνεται πως τα άτοµα αυτά που είχαν χαµηλή προσήλωση βίωναν εντονότερα τους ατοµικούς και ψυχολογικούς ανασταλτικούς παράγοντες, όπως η µειωµένη φυσική κατάσταση, η έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ο φόβος για πιθανό τραυµατισµό, η χαµηλή αυτοεκτίµηση, τα προβλήµατα υγείας ή η µη αποδοχή της συµµετοχής τους από το κοινωνικό περιβάλλον που ζουν. Η σηµαντικότητα της διάστασης «έλλειψη χρόνου» ήταν αναµενόµενη καθώς η ενασχόληση µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής απαιτεί τη διάθεση πολύ ελεύθερου χρόνου. Στις περισσότερες έρευνες η έλλειψη χρόνου έχει αναδειχθεί ως σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας (Carroll & Alaxandris, 1997 a,b; Harrington, Dawson & Bolla, 1992; Kouthouris 2005; McCarville & Smale 1993) καθώς οι υποχρεώσεις των ατόµων µε την εργασία τους, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλες κοινωνικές δεσµεύσεις, επιδρούν στη µείωση του ελεύθερου χρόνου. Οι ανασταλτικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την έλλειψη παρέας βιώνονται µε µεγαλύτερη ένταση από τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και τους νέους απ ότι από τα άτοµα µέσης ηλικίας (Jackson 1993; McGuire et al, 1986). Η έλλειψη παρέας αποτελεί εµπόδιο στην απόφαση του ατόµου για συµµετοχή σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής κυρίως για τα άτοµα που χρειάζονται παρακίνηση και παρότρυνση για συµµετοχή καθώς παρουσιάζουν χαµηλή προσήλωση. Η εύρεση κατάλληλης παρέας έχει άµεση σχέση µε τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις, τις σχέσεις και το κοινωνικό περιβάλλον που ανήκουν τα άτοµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν µε αποτελέσµατα παλαιότερων ερευνών, που έδειξαν ότι οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες αποτελούν τον πιο αποτρεπτικό παράγοντα, καθώς επιδρά στην προτίµηση, αποτρέποντας τη συµµετοχή (Alexandris, Grouios, Tsorbatsoudis, & Bliatsou, 2001), ενώ αντίθετα οι δοµικοί ανασταλτικοί παράγοντες είναι οι λιγότερο ισχυροί και αποτρεπτικοί για την τελική απόφαση του 47

8 ατόµου για συµµετοχή (Alexandris & Carroll, 1997 a,b). Παράλληλα, οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες τις περισσότερες φορές είναι οι πιο ισχυροί και αποτρεπτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της προσήλωσης στην άσκηση (Funk & James, 2006). ιερευνώντας τους παράγοντες που µειώνουν την προσήλωση στην άσκηση και κατανοώντας τα εµπόδια της συµµετοχής σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής µπορούµε να χαράξουµε στρατηγικές για την προώθηση και την αύξηση της προσήλωσης και της διατηρησιµότητας στα προγράµµατα των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής. Η ενηµέρωση για τα οφέλη της άσκησης (σωµατικά και ψυχολογικά), η προώθηση του αθλητικού τρόπου ζωής µε ηµερίδες και διαλέξεις και η δηµιουργία προγραµµάτων υπαίθριας αναψυχής προσαρµοσµένα στις ανάγκες των δηµοτών θα πρέπει να αποτελέσουν τα µέσα για την προώθηση του αθλητικού τρόπου ζωής και στη δηµιουργία αθλητικής κουλτούρας από τους φορείς τοπικής αυτοδιοικήσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράµµατα των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε µια πρώτη προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος των ανασταλτικών παραγόντων στην ανάπτυξη της προσήλωσης σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο δύο έννοιες συνδέονται και ότι η ταυτόχρονη διερεύνησή τους µπορεί να βοηθήσει στο να κατανοήσουµε καλύτερα την συµπεριφορά των ατόµων ως προς την αθλητική τους αναψυχή. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι η παρούσα έρευνα έγινε σε ένα µικρό αριθµό συµµετεχόντων και συνεπώς τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευτούν. Θα ήταν ενδιαφέρον να σχεδιαστεί µια παρόµοια έρευνα σε διαφορετικές δραστηριότητες και µε µεγαλύτερο δείγµα. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι έννοιες της προσήλωσης και των ανασταλτικών παραγόντων. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η έννοια της διαπραγµάτευσης των ανασταλτικών παραγόντων είναι σηµαντική στην κατανόηση της συµπεριφοράς στην αθλητική αναψυχή. Θα ήταν ενδιαφέρον σε µια µελλοντική έρευνα να εξεταστεί η σχέση ανάµεσα στον βαθµό αφοσίωσης και στις στρατηγικές διαπραγµάτευσης προκείµενου να διερευνηθεί ποιες στρατηγικές διαπραγµάτευσης είναι οι πιο αποτελεσµατικές στο να ξεπερασθούν τα εµπόδια συµµετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alexandris, K., & Carroll, B. (1997a). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: results from a study in Greece. Leisure Studies, 16, Alexandris, K., & Carroll, B. (1997b). An analysis of leisure constraints based on different recreational sport participation levels: Results from a study in Greece. Leisure Studies, 19, Alexandris, K., & Carroll, B. (1999). Constraints on recreational sport participation in adults in Greece: Implications for providing and managing sport services. Journal of Sport Management, 13, Alexandris, K., & Stodolska, M. (2004). The influence of perceived constraints on the attitudes towards recreational sport participation. Leisure and Society, 27,

9 Alexandris, K., Grouios, G., Tsorbatsoudis, Ch., & Bliatsou, A. (2001). Relationship between perceived constraints and commitment to recreational sport participation of university students in Greece. International Journal of Management, 2, Alexandris, K., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2002). Perceived constraints on recreational participation: Investigating their relationship with intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation. Journal of Leisure Research, 34, Beaton, A.A., & Funk, D.C. (2008). An evaluation of theoretical frameworks for studying physically active leisure. Leisure Sciences, 30, Beaton, A.A., & Funk, D.C., & Alexandris, K. (in press). Operationalizing a theory of participation in physically active leisure. Journal of Leisure Research. Carroll, B., & Alexandris, K. (1997). Perception of constraints and strength of motivation: Their relation to recreational sport participation. Journal of Leisure Research, 29, Crawford, D. W, Jackson, E.L, & Godbey, G. (1991).A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, Crawford, D.W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9, Ewert, A. (1988). Reduction of trait anxiety through participation in Outward Bound Leisure Sciences, 10, Filo, K., Funk, D.C., & Alexandris, K. (2008). Exploring the Impact of Brand Trust on the Relationship between Brand Associations and Brand Loyalty in Sport and Fitness. International Journal of Sport Management and Marketing, 3, Funk, D.C., & James, J., (2006). Consumer loyalty: the meaning of attachment in the development of sport team allegiance. Journal of Sport Management, 20, Funk, D.C., Mahony, D.F., Nakazawa, M., & Hirakawa, S. (2000). Spectator motives: Differentiating among objects of attraction in professional football. European Journal for Sport Management, 7 (Special Issue), Funk, D.C., Mahony, D.F., Nakazawa, M., & Hirakawa, S. (2001). Development of the sport interest inventory (SII): Implications for measuring unique consumer motives at team sporting events. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 3, Gladden, J.M., & Funk, D.C. (2001). Understanding brand loyalty in professional sport: Examining the link between brand association and brand loyalty. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 3, Harrington, M., Dawson, D., & Bolla, P. (1992). Objective and subjective constraints on women's enjoyment of leisure. Loisir et Societe, 15, Hultsman, W. (1996). Benefits of and deterrents to recreation participation: Perspectives of early adolescents. Journal of Applied Recreation Research, 21, Jackson, E. & Henderson, K. (1995).Gender-based analysis of leisure constraints. Leisure Sciences, 17, Jackson, E. (1993). Recognizing patterns of leisure constraints: Results from alternative analyses. Journal of Leisure Research, 25, Jackson, E., & Rucks, V. (1995). Negotiation of leisure constraints by junior-high and high-school students: An exploratory study. Journal of Leisure Research, 23,

10 Kleine, S.S. & Baker, S. M. (2004). An integrative review of material possession attachment. Academy of Marketing Science Review, 2004, Kouthouris, Ch. (2005). Investigating demographic and attitude characteristics of recreational skiers: An application of behavioral segmentation. The Sport Journal, U.S.A. 8(4) Kyle, G., Absher, J., & Graefe, A. (2003). The moderating role of place attachment on the relationship between attitudes toward fees and spending preferences. Leisure Sciences, 25, Kyle, G., Absher, J., Hammitt, W., & Cavin, J. (2006). An examination of the motivation-involvement relationship. Leisure Sciences, 28, Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J. (2004). Predictors of behavioural loyalty among hikers along the Appalachian Trail. Leisure Sciences, 26, Mannell, R. & Loucks-Atkinson, A. (2005). Why don t people do what s good for them? Cross fertilization among the psychologies of non-participation in leisure, health and exercise behaviors. In E. Jackson (Ed.), Constraints to leisure (pp. 221_232). Pennsylvania: Venture Publishing. Mannell, R., & Iwasaki, Y. (2005). Advancing quantitative research on social cognitive theories of the constraint-negotiation process. In E. Jackson (Ed.), Constraints to leisure, (pp. 261_278). Pennsylvania: Venture Publishing. McCarville, R., & Smale, J. (1993). Perceived constraints to leisure participation within five activity domains. Journal of Park and Recreation Administration, 11(2), McGuire, F., & O Leary, J. (1992). The implications of leisure constraint research for the delivery of leisure services. Journal of Park and Recreation Administration, 10, 31_40. McGuire, F., Dottavio, D., & O Leary, J. (1986). Constraints to participation in outdoor recreation across the life span: A nation-wide study of limiters and prohibitions. The Gerontologist, 26, Meyer, B.B., & Wenger, M.S. (1998). Athletes and adventure education: An empirical investigation. International Journal of Sport Psychology, 29, Murrell, A.J., & Dietz, B. (1992). Fan support of sports teams: The effect of a common group identity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 14, Raymore, L., Godbey, G., & Crawford, D. (1994).Self-esteem, gender and socioeconomic status: Their relation to perceptions of constraint on leisure among adolescents. Journal of LeisureResearch, 26, Raymore, L., Godbey, G., Crawford, D., & Von Eye (1993). Nature and process of leisure constraints: An empirical test. Leisure Sciences, 15, Rossman, B.B., & Υlehla, Z.J. (1977). Psychological reward values associated with wilderness use: A functional-reinforcement approach. Environment and Behavior, 9, Seagrave, J. (2000). Sport as an escape. Journal of Sport and Social Issues, 24, Samdahl, D.M., Jekubovich, N.J. (1997). A critique of leisure constraints: Comparative analyses and understandings. Journal of Leisure Research, 29, Schurr, K.T., Wittig, A.F., Ruble, V.E. & Ellen, A.S. (1988). Demographic and personality characteristics associated with persistent, occasional, and nonattendance of university male basketball games by college students. Journal of Sport Behavior, 11,

11 Wallendorf, M., & Arnould, E. J. (1988). My favorite things : A cross-cultural inquiry into object attachment, possessiveness, and social linkage. Journal of Consumer Research, 14, Ελληνική βιβλιογραφία αµιανίδης, Χ., Κουθούρης, Χ., & Αλεξανδρής, Κ. (2007). Παράγοντες που αναστέλλουν την συµµετοχή µαθητών και µαθητριών σε εξωσχολικές δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισµό, 5, Κουθούρης, Χ., Κοντογιάννη, Ε., & Αλεξανδρής, Κ. (2008). Λόγοι αναστολής συµµετoχής σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, 6,

12 Investigating the Relationship Between Constraints and Attachment in Outdoor Sports for All Programs Fotini Dantsi, Panagiota Balaska & Kontantinos Alexandris Department of Physical Education & Sport Sciences Aristotle University of Thessaloniki Abstract The present study aimed to investigate the degree of exercise attachment of individuals who participated in outdoor public recreation programs, and the influence of constraints on the development of different attachment levels. The sample consisted of 120 individuals (75% women, 25% men). The five-dimensional scale developed by Alexandris & Carroll's (1997a) was used to measure constraints and the four-dimensional scale developed by Funk and James (2006) was used to measure attachment (knowledge, interest, importance, and loyalty). The results of the cluster analysis revealed three groups of individuals with different attachment levels. The ANOVA revealed statistical significant differences between groups with different attachment levels in the individual / psychological, lack of time and lack of partners dimensions. These results indicate that attachment is directly related with the perception of constraints. It is an important variable since it influences the development of exercise commitment. Key words: Leisure constraints, activity attachment, outdoor recreational activities ιεύθυνση Επικοινωνίας Φωτεινή άντση Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α Θέρµη, Θεσσαλονίκη 52

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2015 Volume 12 (1), 1-12 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι Αναστολής Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητισμού Αναψυχής

Λόγοι Αναστολής Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητισμού Αναψυχής Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 67 78 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 67-78 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 17-27 ιοίκησης Αθλητισµού Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5(3), 379-385 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ του Σταύρου Τάχη-Λαβούτη Διδακτορική διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Βασίλης Παυλόπουλος (vpavlop@psych.uoa.gr) Μαρίνα Ντάλλα (marinantalla@yahoo.gr) Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη (frmotti@psych.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής 4(2), 2-21 Διοίκησης Αθλητισμού Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση της ανάµειξης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής µε βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλάκης Α. 1, Τσίτσκαρη Ε. 1, Κώστα Γ. 1 & Αλεξανδρής Κ. 2 1 ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ. του. Ιωάννη Κώτη

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ. του. Ιωάννη Κώτη ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ του Ιωάννη Κώτη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του Ρόλου των Στρατηγικών ιαπραγµάτευσης στην Ατοµική ιαδικασία Αλλαγής Συµπεριφοράς για την Συµµετοχή σε Μαζική Άσκηση Μπαλάσκα 1 Παναγιώτα, Τυµβίου 2 Ελένη 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 212 221 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 212-221 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 25-33 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 14-23 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Section: Sport Psychology 140. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πατσατζής Ν., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μπεμπέτσος Ε. PSYCHOLOGICAL SKILLS' EVALUATION

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά Οφέλη από Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής: Ανασκόπηση Θεωρίας και Έρευνας

Ψυχολογικά Οφέλη από Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής: Ανασκόπηση Θεωρίας και Έρευνας Τρέχων Τίτλος: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ψυχολογικά Οφέλη από Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής: Ανασκόπηση Θεωρίας και Έρευνας Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. & Νικόλαος Ζουρµπάνος, B.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 34-41 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), 34 41

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Key-words: distance education, Greek dance, planned behavior theory.

Key-words: distance education, Greek dance, planned behavior theory. Η συμβολή των παραγόντων της «Γνώσης» και «Πληροφόρησης» στην πρόβλεψη πρόθεσης Φοιτητών/τριών όσον αφορά την Μελλοντική Συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Μουσικής και Χορού στο Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 45-57 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 45 57 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º Â

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹±

Διαβάστε περισσότερα

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS 02_ THEODOR_PAPAIOAN_HATZIGE_PO 18-10-05 11:55 ÂÏ 225 Hellenic Journal of Psychology, Vol. 2 (2005), pp. 225-242 PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS Yannis Theodorakis, Athanasios

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 29-38 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 29

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, Είδη Κινήτρων, Φιλοπεριβαλλοντικές Συμπεριφορές & Δράσεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, Είδη Κινήτρων, Φιλοπεριβαλλοντικές Συμπεριφορές & Δράσεις. Η Ανάπτυξη Φιλο-Περιβαλλοντικών Κινήτρων σε Μαθητές Δημοτικού μετά την Συμμετοχή τους στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης: «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι, Συνεργάζομαι, Δρω» Άνθη Χριστοδούλου 1, Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 8-17 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 8 17

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 36-44 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα