τόµος 9 (2), ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), Released: December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012"

Transcript

1 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), Released: December 2012 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού Greek Association of Sport Management ISSN Ο Ρόλος των Κινήτρων στην Ανά τυξη της Ανάµειξης σε Προγράµµατα Άσκησης Γυναικών Ολυµ ία Λίλου, ηµήτρης Καϊµακάµης και Στέλλα ούκα Τµήµα Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκο ός της αρούσας έρευνας ήταν η ταξινόµηση ασκουµένων γυναικών σε οµάδες µε χαµηλή και υψηλή ανάµειξη και η διερεύνηση του ρόλου των κινήτρων στην ανά τυξη της ανάµειξης µε την άσκηση. Το δείγµα α οτέλεσαν 120 γυναίκες ου συµµετείχαν σε δραστηριότητες κλειστού χώρου σε γυµναστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την µέτρηση των κινήτρων συµµετοχής χρησιµο οιήθηκε ροσαρµοσµένη έκδοση του ερωτηµατολόγιο των Manfredo και Driver (1997), ενώ για την µέτρησης της ανάµειξης στην δραστηριότητα χρησιµο οιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του Kyle et al. (2003). Τα α οτελέσµατα της ανάλυσης συστοιχιών ε ιβεβαίωσαν την ύ αρξη δύο οµάδων µε χαµηλή και υψηλή ανάµειξη, οι ο οίες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά σε όλες τις διαστάσεις της ανάµειξης. Ε ι λέον άτοµα µε υψηλή ανάµειξη εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις κινήτρων της κοινωνικο οίησης, βελτίωσης γνώσεων και ε ιδεξιοτήτων καθώς και βελτίωσης της αυτοεκτίµησης και φυσικής κατάστασης. Οι θεωρητικές και ρακτικές εφαρµογές των α οτελεσµάτων αυτών αρουσιάζονται. Λέξεις κλειδιά: Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, κίνητρα συµµετοχής, ανάµειξη σε ρογράµµατα άσκησης. Ηλεκτρονική διεύθυνση ε ικοινωνίας: Investigating the Role of Motives on the Development of Exercise Involvement Among Women Lilou, O., Kaimakamis, D., & Douka, S. Aristotle University of Thessaloniki, Greece Abstract The purpose of this study was to classify women who participated in exercise programs in groups with low and high involvement and investigate the role of motivation in the development of involvement with exercise. The sample consisted of 120 women who participated in exercise activities at fitness clubs of Thessaloniki city. For the measurement of motives and adjusted version of Manfredo and Driver s (1997) scale was used, while for the measurement of involvement Kyle et al. s (2004) scale was used. The results confirmed the existence of two groups, with low and high involvement, which were statistically significant in all dimensions of involvement. Moreover, women with high involvement levels showed statistically

2 35 significant differences in the motivation dimensions of socialization, improve knowledge and skills and improve self-esteem and physical fitness. The theoretical and practical applications of these results are discussed. Key words: Indoor Sports activities, incentives for participation, involvement in exercise programs. e mail: Εισαγωγή Η µελέτη της αραγόντων ου συνεισφέρουν θετικά στην αύξηση της συµµετοχής σε ρογράµµατα αναψυχής κλειστών χώρων είναι σηµαντική ροκειµένου να ανα τυχθούν στρατηγικές ροώθησης αυτών των ρογραµµάτων. Για την µελέτη αυτή έχουν χρησιµο οιηθεί διάφορες θεωρητικές έννοιες. Στην αρούσα εργασία χρησιµο οιήθηκαν ως θεωρητικό λαίσιο οι έννοιες των κινήτρων συµµετοχής και ανάµειξης µε την δραστηριότητα, µε στόχο να ταξινοµηθούν ασκούµενες γυναίκες σε οµάδες µε χαµηλή και υψηλή ανάµειξη, και να διερευνηθεί ο ρόλος των κινήτρων στην ανά τυξη της ανάµειξης µε την άσκηση. Η αξία της έρευνας στην έννοια της ανάµειξης δικαιολογείται α ό τις θετικές συµ εριφορικές ροθέσεις µε τις ο οίες σχετίζονται τα υψηλά ε ί εδα ανάµειξης (Funk & O brien, 2009). Παραδείγµατα α οτελούν η αφοσίωση στα ρογράµµατα, η ροσκόλληση, η ικανο οίηση α ό την συµµετοχή, και τελικά η αυξηµένη διατηρησιµότητα (Funk & James, 2006). Η ε ικράτηση του καθιστικού τρό ου ζωής είναι δεδοµένη στην Ελλάδα σήµερα. Ό ως έχει αναφερθεί άνω α ό το 50% των ατόµων ου αρχίζουν ένα ρόγραµµα άσκησης το εγκαταλεί ουν µέσα στους ρώτους 3 µε 6 µήνες. Είναι συνε ώς σηµαντικό να συγκεντρωθούν ερευνητικά δεδοµένα τα ο οία να µας δίνουν α αντήσεις στο ερώτηµα του ώς µ ορούν να αυξηθούν τα οσοστά συµµετοχής σε οργανωµένα ρογράµµατα άσκησης. Θεωρητικό υ όβαθρο Ανάµειξη στην δραστηριότητα Οι Iwasaki και Havitz (1998) αρουσίασαν ένα ολοκληρωµένο θεωρητικό µοντέλο µε σκο ό να κατανοηθούν οι µηχανισµοί ανά τυξης της αφοσίωσης ως συµ εριφοράς των συµµετεχόντων σε ρογράµµατα αναψυχής. Στο µοντέλο αυτό η έννοια της ανάµειξης θεωρείται καθοριστικός αράγοντας της ψυχολογικής σύνδεσης και της αντίστασης στην αλλαγή δραστηριότητας, έννοιες ου µε την σειρά τους ε ηρεάζουν θετικά την αφοσίωση ως συµ εριφορά των συµµετεχόντων σε ρογράµµατα κλειστού χώρου (.χ. ο χρόνος ου διαθέτουν τα άτοµα για καθηµερινή άσκηση και η συχνότητα συµµετοχής τους). Οι Havitz και Dimance (1997, σελ. 246) όρισαν την ανάµειξη στην αναψυχή ως «µία µη αρατηρούµενη κατάσταση αρακίνησης, διέγερσης ή ενδιαφέροντος για µια δραστηριότητα αναψυχής ή ένα ροϊόν ου συνδέεται µε αυτή, η ο οία ροκαλείται α ό ένα συγκεκριµένο ερέθισµα ή κατάσταση ου δραστηριο οιεί το άτοµο». Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, η ανάµειξη αναφέρεται στον τρό ο µε τον ο οίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή τους σε µία δραστηριότητα και στο όσο θεωρούν σηµαντική την δραστηριότητα αυτή. Στο αρα άνω µοντέλο τα ε ί εδα ανάµειξης του ατόµου σε δραστηριότητες κλειστού χώρου καθορίζονται α ό διάφορους κοινωνικούς και ροσω ικούς αράγοντες ό ως οι αξίες, τα κίνητρα, και οι ενδο ροσω ικοί, οι δια ροσω ικοί και δοµικοί ανασταλτικοί αράγοντες συµµετοχής. Στο αρα άνω θεωρητικό µοντέλο η ανάµειξη ροσδιορίστηκε εννοιολογικά ως ολυδιάστατη έννοια α οτελούµενη α ό τις διαστάσεις: Ελκυστικότητα, Σηµαντικότητα, Αυτo-έκφραση και Κεντρικότητα. Η Ελκυστικότητα, αναφέρεται στην ροσω ική ικανο οίηση ου αντλεί το άτοµο συµµετέχοντας σε µία δραστηριότητα, αλλά και στο όσο σηµαντική είναι η δραστηριότητα αυτή για το άτοµο. Η Κεντρικότητα, αναφέρεται στο όσο σηµαντική είναι η δραστηριότητα για τον άνθρω ο στην ζωή του. Τέλος, η Αυτό-έκφραση, δηλώνει τη δυνατότητα ικανο οίησης των ροσω ικών ε οιθήσεων του ατόµου µέσα α ό τη συµµετοχή του σε µία δραστηριότητα και στην εικόνα ου ε ιθυµεί να ροβάλλει στους άλλους µέσα α ό τη συµµετοχή του αυτή. Το µοντέλο ανάµειξης των τριών διαστάσεων είναι ευρέως α οδεκτό α ό την λειοψηφία των ερευνητών του χώρου της άσκησης και αναψυχής (Gahwiler & Havitz, 1998; Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle & Chick, 2002; Kyle, Bricker, Graefe,

3 36 &Wickham, 2004; Kyle, Graefe, Manning, & Bacon,2003; 2004a; 2004b; Kyle & Mowen, 2005; McIntyre,1989; Wiley, Shaw, & Havitz, 2000). Κίνητρα συµµετοχής Οι λόγοι ου ωθούν ένα άτοµο στο να συµ εριφέρεται µε έναν συγκεκριµένο τρό ο συµ εριφοράς ορίζονται ως κίνητρα (Iso-Ahola, 1999). Στόχος της µελέτης των κινήτρων στην αναψυχή είναι ο καθορισµός των λόγων ου ροτρέ ουν ένα άτοµο στο να ροβεί σε κά οιες ενέργειες και συγκεκριµένα τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες αναψυχής. Η µελέτη και γνώση των κινήτρων µ ορεί να χρησιµο οιηθεί για να ροβλέψει διαστάσεις της συµµετοχής, ό ως την ρόβλεψη της ρόθεσης για συνέχιση, την αφοσίωση, την ανάµειξη, και την εξειδίκευση (Alexandris & Kouthouris, 2005). Υ άρχουν διάφορες θεωρίες κινήτρων ου έχουν ανα τυχθεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Σύµφωνα µε την θεωρία του αυτo- ροσδιορισµού (Deci & Ryan, 1985), ου είναι α ό τις ιο ευρέως διαδεδοµένες, η συµ εριφορά του ατόµου ως ρος την α όφαση του για συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής µ ορεί να ε ηρεαστεί α ό: Εσωτερικά κίνητρα ου σχετίζονται µε τη βίωση θετικών εµ ειριών α ό την συµµετοχή, ό ως το αισθητικό κάλος, την διασκέδαση, την γνώση και τον ενθουσιασµό (Deci & Ryan, 1985). Εσωτερικά κίνητρα είναι εκείνα τα ο οία ωθούν ένα άτοµο να ακολουθήσει κά οια µορφή άσκησης µε στόχο την αυτο ραγµάτωση και την ενέργεια ου αντλεί α ό τον εσωτερικό του κόσµο α λά και µόνο α ό την συµµετοχή του αυτή. Α ό την άλλη λευρά τα εξωτερικά κίνητρα αναφέρονται στις ανταµοιβές ου ροσλαµβάνει το άτοµο α ό το εξωτερικό του εριβάλλον α ό την συµµετοχή στη δραστηριότητα, ό ως την κοινωνική αναγνώριση και την θετική κριτική α ό το κοινωνικό εριβάλλον (Deci & Ryan, 1985). Στην βιβλιογραφία της αναψυχής, τα εσωτερικά κίνητρα έχουν ροταθεί ως ιο ισχυρά και σηµαντικά α ό τα εξωτερικά (Beard & Ragheb, 1987, Alexandris et al., 2002). Οι βασικές κατηγορίες κινήτρων συµµετεχόντων ου έχουν ροταθεί στην βιβλιογραφία της αναψυχής είναι οι ακόλουθες: υγείας και φυσικής κατάστασης, βελτίωσης της εµφάνισης, χαλάρωσης και ηρεµίας, διαφυγής α ό την καθηµερινότητα, συναγωνισµού και ε ίτευξης, κοινωνικο οίησης, µάθησης και βελτίωσης των ατοµικών ικανοτήτων (Alexandris & Carroll, 1997, Davis et al., 1995, Iso-Ahola, 1999). Οι κατηγορίες αυτές εριλαµβάνονται σε ένα αναλυτικό και ολοκληρωµένο ερωτηµατολόγιο ου έχει ροταθεί α ό τους Manfredo και Driver (1997). Στόχοι της έρευνας Η αρούσα έρευνα είχε ως στόχο: α) την ταξινόµηση των συµµετεχόντων, βάση του ε ι έδου ανάµειξής τους (χαµηλή και υψηλή), και β) την διερεύνηση του ρόλου των κινήτρων στην ανά τυξη της ανάµειξης µε την άσκηση. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες: Στην έρευνα συµµετείχαν εκατόν είκοσι (n=120) γυναίκες, οι ο οίες λάµβαναν µέρος σε διάφορα ρογράµµατα γυµναστηρίων (ελεύθερα βάρη, µηχανήµατα µυϊκής ενδυνάµωσης, ρογράµµατα κλειστού χώρου.χ. pilates, yoga, spinning). Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν α ό 2 ιδιωτικά γυµναστήρια της Θεσσαλονίκης, ου ε ιλέχθηκαν για λόγους ροσβασιµότητας. Η διανοµή έγινε µετά α ό την άσκηση των γυναικών, σε χώρους οι ο οίοι είχαν ε ιλεχθεί α ό τους ερευνητές (υ οδοχή και αναψυκτήριο). Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε α ό ερευνητική οµάδα δύο ατόµων σε συνεργασία µε το ροσω ικό του γυµναστηρίου. Η συλλογή των ερωτηµατολογίων διήρκεσε 2 εβδοµάδες για κάθε γυµναστήριο. Η διανοµή έγινε σε ρωινές και α ογευµατινές ζώνες, ροκειµένου να µεγιστο οιηθούν οι ιθανότητες ενός αντι ροσω ευτικού δείγµατος. Θα ρέ ει όµως να τονισθεί ότι η δειγµατοληψία εδίου (on-site survey) σε κάθε ερί τωση δεν εγγυάται ένα α όλυτα αντι ροσω ευτικό δείγµα, κάτι το ο οίο α οτελεί έναν α ό τους εριορισµούς της έρευνας. Όργανα Μέτρησης Ανάµειξη στην δραστηριότητα Για την µέτρηση της ανάµειξης χρησιµο οιήθηκε το ερωτηµατολόγιο της ανάµειξης στην δραστηριότητα των Kyle et al. (2003) το ο οίο εριλαµβάνει τέσσερις διαστάσεις : «έλξη», «σηµαντικότητα», «αυτο-έκφραση» και «κεντρικότητα».οι α αντήσεις δόθηκαν σε ε ταβάθµια κλίµακα Likert. Κίνητρα συµµετοχής

4 37 Για την καταγραφή των κινήτρων της συµµετοχής χρησιµο οιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Manfredo και Driver (1997), ροσαρµοσµένο στις ανάγκες της έρευνας. Το ερωτηµατολόγιο εριελάµβανε έντεκα διαστάσεις κινήτρων: «αυτοεκτίµηση», «α οδοχή», «ε ιδεξιότητα», «κοινωνικο οίηση όσον αφορά την οικογένεια», «κοινωνικο οίηση όσον αφορά τους φίλους», «κοινωνικο οίηση όσον αφορά τους συν-ασκούµενους», «κοινωνικο οίηση / νέες γνωριµίες», «αύξηση γνώσεων», «υγεία και φυσική κατάσταση», «χαλάρωση», και «διαφυγή». Οι α αντήσεις δόθηκαν σε ε ταβάθµια κλίµακα Likert. Α οτελέσµατα ηµογραφικό ροφίλ συµµετεχόντων Όσον αφορά την ηλικία, το 22,3% ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα ετών, το 33,9% στην οµάδα ετών, το 15,7% στην οµάδα 31-38, το 13,2% στην οµάδα 39-46, το 9,1% στην οµάδα και τέλος το µικρότερο οσοστό εµφάνισε η οµάδα ετών µε 2,5%. Όσον αφορά το µορφωτικό ε ί εδο βρέθηκαν τα εξής οσοστά: οι τυχιούχοι ανε ιστηµίου εµφάνισαν το µεγαλύτερο οσοστό 38,8%, ακολούθησαν οι α όφοιτοι γυµνασίου/λυκείου µε οσοστό 29,8% και οι α όφοιτοι ΙΕΚ µε 15,7%. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση το µεγαλύτερο οσοστό ήταν ελεύθερες γυναίκες (66,1%). Όσον αφορά την ε αγγελµατική κατάσταση το µεγαλύτερο οσοστό εµφάνισαν οι ιδιωτικοί υ άλληλοι, µε οσοστό 27,3%, ακολουθούµενοι α ό τους φοιτητές µε οσοστό 17,4%, τους αυτόα ασχολούµενους µε οσοστό 15,7%, τους άνεργους µε οσοστό 14%, τους δηµόσιους υ άλληλους µε οσοστό 7,4%, και τις νοικοκυρές µε οσοστό 5,8%. Ανάλυση εσωτερικής συνοχής των κλιµάκων Οι µέσοι όροι των διαστάσεων των κινήτρων συµµετοχής και της ανάµειξης στην δραστηριότητα αρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η εσωτερική συνοχή των αραγόντων ου ροέκυψαν εξετάστηκε µε τον υ ολογισµό του συντελεστή α του Cronbach. Οι δείκτες των διαστάσεων των κινήτρων και της ανάµειξης κυµάνθηκαν σε α οδεκτά ε ί εδα (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Μέσοι όροι των διαστάσεων των κινήτρων συµµετοχής και της ανάµειξης ΚΙΝΗΤΡΑ MO TA alpha Θέµατα Αυτοεκτίµηση Α οδοχή Ε ιδεξιότητα Κοινωνικο οίηση (οικογένεια µου) Κοινωνικο οίηση (φίλοι) Κοινωνικο οίηση (συνασκούµενοι) Κοινωνικο οίηση (νέες γνωριµίες) Αύξηση γνώσεων Υγεία και βελτίωση φυσικής κατάστασης Χαλάρωση ιαφυγή ιαστάσεις ανάµειξης Έλξη Σηµαντικότητα Αυτό-έκφραση Κεντρικότητα Ανάλυση συστοιχιών (cluster ανάλυσης) Χρησιµο οιήθηκε η ανάλυση συστοιχιών (k-means cluster), ροκειµένου να εξεταστεί κατά όσο οι συµµετέχοντες µ ορούν να ταξινοµηθούν σε οµάδες µε διαφορετικά ε ί εδα ανάµειξης. Με βάση την ανάλυση αναδείχτηκαν δύο κατηγορίες: άτοµα µε υψηλή και χαµηλή ανάµειξη. Οι δύο αυτές οµάδες αρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p<.001) σε όλες τις διαστάσεις της ανάµειξης. Τα α οτελέσµατα αρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

5 38 Πίνακας 2.Ταξινόµηση συµµετεχόντων σύµφωνα µε τον βαθµό ανάµειξης στη δραστηριότητα (k-means cluster analysis) Χαµηλή ανάµειξη Υψηλή ανάµειξη ιαστάσεις ανάµειξης Ν=46 Ν=74 F Έλξη ** Σηµαντικότητα ** Αυτό-έκφραση ** Κεντρικότητα ** ΜΟ=4.07 ΜΟ=5.68 **p<.001 Σύγκριση των οµάδων υψηλής και χαµηλής ανάµειξης στις διαστάσεις των κινήτρων συµµετοχής Για να εξεταστούν ιθανές διαφορές των δύο οµάδων υψηλής και χαµηλής ανάµειξης ως ρος τα κίνητρα συµµετοχής, το ε ί εδο ανάµειξης (υψηλό και χαµηλό) χρησιµο οιήθηκε ως ανεξάρτητη µεταβλητή και οι έντεκα διαστάσεις των κινήτρων συµµετοχής ως εξαρτηµένες µεταβλητές. Η ανάλυση t-test έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε όλους τους αράγοντες εκτός α ό τους αράγοντες α οδοχή, χαλάρωση και διαφυγή. Αναλυτικότερα οι αράγοντες ε ιδεξιότητα (t=4,5, p<.001), αύξηση γνώσεων (t=3.8, p<.001) και κοινωνικο οίηση όσον αφορά τους συνασκούµενους (t=4.2, p<.001) εµφάνισαν τις µεγαλύτερες στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Τα α οτελέσµατα αρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3.Σύγκριση ατόµων µε χαµηλή και υψηλή ροσκόλληση ανάλογα µε τα κίνητρα συµµετοχής Χαµηλή ανάµειξη Υψηλή ανάµειξη t ιαστάσεις κινήτρων συµµετοχής Μ.Ο.-Τ.Α Μ.Ο.-Τ.Α. Αυτοεκτίµηση ** Α οδοχή Ε ιδεξιότητα * Κοινωνικο οίηση (οικογένεια µου) ** Κοινωνικο οίηση (φίλοι) * Κοινωνικο οίηση (συνασκούµενοι) * Κοινωνικο οίηση (νέες γνωριµίες) * Αύξηση γνώσεων * Υγεία και βελτίωση φυσικής ,6 2.5* κατάστασης Χαλάρωση ιαφυγή *p<.001, **p<.01 Συζήτηση Ως ρος το δηµογραφικό ροφίλ των ασκούµενων γυναικών τα α οτελέσµατα έδειξαν ότι η λειοψηφία είναι έως 30 ετών µε ικανο οιητικό ε ί εδο εκ αίδευσης, χωρίς οικογενειακές υ οχρεώσεις και µε ε αγγελµατική α ασχόληση κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Τα α οτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για διεύρυνση και ανά τυξη της οµάδας στόχου των γυµναστηρίων και οργανωµένων ρογραµµάτων άσκησης, µε την συµµετοχή ατόµων α ό ερισσότερες ηλικιακές οµάδες. Παραδείγµατα α οτελούν οι οµάδες των µεσήλικων (50+) και ηλικιωµένων γυναικών (70+), οι ο οίες εµφανίζουν χαµηλά οσοστά συµµετοχής σε οργανωµένα ρογράµµατα άσκησης. Η διεύρυνση µε γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας είναι ε ιτακτική αν λάβουµε υ όψη την γήρανση του ληθυσµού και την αύξηση του µέσου όρους ζωής των ατόµων, ό ως έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια (Κοτζαµάνης, 2000). Προκειµένου όµως να γίνει ροσέλκυση ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας στα γυµναστήρια α αιτείσαι η οργάνωση στοχευµένων ρογραµµάτων, και ο σχεδιασµός κατάλληλων στρατηγικών ε ικοινωνίας (Alexandris et al., 2004). Ως ρος τον ρώτο στόχο της έρευνας (ταξινόµηση των συµµετεχόντων σε βάση του ε ι έδου ανάµειξης), τα α οτελέσµατα φανέρωσαν δύο οµάδες χαµηλή και υψηλή ανάµειξη, οι ο οίες

6 39 εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε όλες τις διαστάσεις της ανάµειξης. Θα ρέ ει να τονιστεί ότι η οµάδα της χαµηλής ανάµειξης, η ο οία εµφάνισε ένα σηµαντικό αριθµό ατόµων, είναι ολύ σηµαντική για τους υ εύθυνους των ρογραµµάτων, γιατί τα άτοµα αυτό είναι ολύ ιθανό να εγκαταλείψουν την άσκηση αν δεν ανα τυχθούν στρατηγικές να αυξήσουν την ανάµειξή τους (Alexandris, 2013, in press). Τα α οτελέσµατα αυτά εξηγούν την χαµηλή διατηρισιµότητα ου έχει αναφερθεί στα οργανωµένα ρογράµµατα άσκησης (Alexandris & Carroll, 1997, Alexandris et al., 2004) Ως ρος τον δεύτερο στόχο της έρευνας (διερεύνηση του ρόλου των κινήτρων στην ανά τυξη της ανάµειξης µε την άσκηση), τα α οτελέσµατα φανέρωσαν κά οιες ξεκάθαρες τάσεις, η ανάλυση των ο οίων µ ορεί να µας δώσει α αντήσεις για το οιες στρατηγικές µ ορούν να ανα τυχθούν ροκειµένου να αυξηθεί η ανάµειξη. Καταρχήν τα άτοµα µε υψηλή ανάµειξη εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερα σκορ σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικο οίησης. Είναι συνε ώς α αραίτητο οι χώροι άσκησης / γυµναστήρια να οργανωθούν σε ένα λαίσιο στο ο οίο το κοινωνικό στοιχείο της συµµετοχής να είναι ροωθείται. Είναι α αραίτητο οι συµµετέχοντες να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα φιλικό οικογενειακό εριβάλλον, στο ο οίο µ ορούν να ε ικοινωνήσουν µε τους φίλους τους, να γνωρίσουν νέους φίλους και να ψυχαγωγηθούν µαζί µε µέλη της οικογένειάς τους. Το κοινωνικό στοιχείο της άσκησης και ο ρόλος του στην ανάµειξη έχει τονισθεί και α ό τους Kyle and Chick (2002). Ε ίσης έχει ροταθεί ότι και ο οικογενειακός αθλητισµός µ ορεί να συνεισφέρει ρος αυτήν την κατεύθυνση (Balaska et al., 2013, in press). Τα α οτελέσµατα ακόµη έδειξαν ότι τα άτοµα µε υψηλή ανάµειξη σηµείωσαν στατιστικά υψηλότερα σκορ σε κά οιες α ό τις διαστάσεις των εσωτερικών κινήτρων, ό ως την βελτίωση των γνώσεων και ε ιδεξιοτήτων και της υγείας / φυσικής κατάστασης. Ο σηµαντικός ρόλος των εσωτερικών κινήτρων έχει αναφερθεί και σε ροηγούµενες έρευνες ( χ. Iso-Ahola, 1999; Weissinger, Caldwell & Bandalos, 2009). Είναι συνε ώς σηµαντικό στους συµµετέχοντες να δίνονται συνεχώς ερεθίσµατα ροκειµένου να ενηµερώνονται για την άσκηση, και τα οφέλη της, ενώ α ό την άλλη λευρά θα ρέ ει να αισθάνονται ότι µε την συµµετοχή βελτιώνουν κά οιες α ό τις ε ιδεξιότητές τους. Το ίδιο θα ρέ ει να αισθάνονται για την υγεία και την φυσική τους κατάσταση. Είναι σηµαντικό να βλέ ουν τις ροσαρµογές της άσκησης, κάτι το ο οίο φυσικά θα µεταφράζεται σε καλύτερη οιότητα της καθηµερινής τους ζωής. Η διάσταση της βελτίωσης της αυτό-εκτίµησης εµφάνισε ε ίσης στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα άτοµα µε χαµηλή και υψηλή ανάµειξη. Προκειµένου οι συµµετέχοντες να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους και να βελτιώσουν την αυτό-εκτίµηση θα ρέ ει να συµµετέχουν σε ρογράµµατα µε στόχους οι ο οίοι θα είναι ε ιτεύξιµοι και ροσαρµοσµένοι στην ροσω ικότητα και τις α αιτήσεις του καθενός. Η ε ίτευξη στόχων είναι άντοτε α αραίτητη ροϋ όθεση ροκειµένου οι συµµετέχοντες να έχουν τα ψυχολογικά οφέλη της άσκησης, ό ως έχει ροταθεί και α ό τους Ryan and Deci (2007). Συµ εράσµατα και Προτάσεις Η αρούσα έρευνα έδειξε καταρχήν ότι το ηλικιακό ροφίλ των γυναικών συµµετεχόντων σε ρογράµµατα ιδιωτικών γυµναστηρίων είναι εριορισµένο και θα ρέ ει να διερευνηθεί. Παράλληλα, τα α οτελέσµατα έδειξαν την ύ αρξη ενός σηµαντικού οσοστού ασκουµένων γυναικών οι ο οίες εµφανίζουν χαµηλά οσοστά ανάµειξης µε την άσκηση. Οι γυναίκες αυτές ροφανώς θα σταµατήσουν να ασκούνται αν δεν ενισχυθούν µε στρατηγικές ανά τυξης της ανάµειξης. Ε ι λέον, η αρούσα έρευνα έδειξε ότι η µελέτη των κινήτρων µ ορεί να µας δώσει κά οιες σηµαντικές ληροφορίες για το ώς µ ορεί να ανα τυχθεί η ανάµειξη. Κίνητρα κοινωνικο οίησης αλλά και εσωτερικά κίνητρα είναι σηµαντικά για την ανά τυξη της ανάµειξης µε τα ρογράµµατα. Οι υ εύθυνοι των γυµναστηρίων θα ρέ ει να ανα τύξουν στρατηγικές για την ικανο οίηση αυτών των κινήτρων. Μελλοντικές έρευνες σε θέµατα άσκησης γυναικών θα µ ορούσαν να εριλαµβάνουν την µελέτη ερισσότερων αραγόντων ου αρεµβαίνουν στην διαδικασία α όφασης για την συµµετοχή / διατήρηση της συµµετοχής τους σε ρογράµµατα άσκησης. Ανασταλτικοί αράγοντες, στάσεις ρος την άσκηση, αντιλήψεις για την οιότητα των ρογραµµάτων αλλά και κοινωνιολογικοί αράγοντες θα µ ορούσαν να διερευνηθούν.

7 40 Ξένη Βιβλιογραφία Alexandris, K. (2013, in press). Exploring the role of motivation on the development of leisure involvement. International Journal of Sports Management and Marketing. Alexandris K., & Carroll B. (1997). Motives for Recreational Sport Participation in Greece: Implications for Planning and Provision of Sport Services. European Physical Education Review, 3(2), Alexandris, K., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2002). Perceived Constraints on Recreational Sport Participation: Investigating their Relationship with Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation and Amotivation. Journal of Leisure Research, 34, Alexandris, K., & Kouthouris, C. (2005). Personal incentives for participation in summer children camps: Investigating their relationships with satisfaction and loyalty. Managing Leisure: An International Journal, 10, Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2004). An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context. European Sport Management Quarterly, 4, Balaska, G., Alexandris, K., Kouthouris, C., & Pollatidou, G. (2013, in press). Stages of Behavioral Change for Recreational Sport Participation: An Examination of Constraints and Processes of Change. International Journal of Sport Management and Marketing. Beard, J., & Ragheb, M. (1987). Measuring leisure motivation. Journal of Leisure Research, 15, Davis, C., Fox, J., Brewer, H., & Ratunsy, D. (1995). Motivations to exercise as a function of personality characteristics, age, and gender. Personality and Individual Differences, 12, Deci, L., & Ryan, M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press. Funk D., & O brien D (2009). The Meaning Behind Attachment: Exploring Camaraderie, Cause, and Competency at a Charity Sport Event. Journal of Sport Management 23, Funk D., & James J (2006). Consumer Loyalty: The Meaning of Attachment in the Development of Sport Team Allegiance. Journal of Sport Management, 20, Gahwiler, P., & Havitz, M. E. (1998). Toward a relational understanding of leisure social worlds, involvement, psychological commitment, and behavioral loyalty. Leisure Sciences, 20, Havitz, M. E., & Dimanche, F. (1997). Leisure involvement revisited: Conceptual conundrums and measurement advances. Journal of Leisure Research, 29, Iso-Ahola, S. E. (1999). Motivational foundations of leisure. In E. L. Jackson & T. L. Burton (Eds.), Understanding leisure recreation, mapping the past, charting the future (pp ). State College, PA: Venture Publishing. Iwasaki, Y., & Havitz, M. E. (1998). A path analytic model of the relationships between involvement, psychological commitment and loyalty. Journal of Leisure Research, 30, Iwasaki, Y., & Havitz, M. E. (2004). Examining relationships between leisure involvement, psychological commitment, and loyalty to a recreation agency. Journal of Leisure Research, Kyle, G. T., & Chick, G. E. (2002). The social nature of leisure involvment. Journal of Leisure Research, 34, Kyle, G. T., Graefe, A. R., Manning, R. E., & Bacon, J. (2003). An examination of the relationship between leisure activity involvement and place attachment among hikers along the Appalachian Trail. Journal of Leisure Research, 35, Kyle, G. T., Bricker, K. S., Graefe, A. R., & Wickham, T. D. (2004). An examination of recreationists relationships with activities and settings. Leisure Sciences, 26, Kyle, G.T., Graefe, A.R., Manning, R.E., & Bacon, J. (2004a). Predictors of behavioral loyalty among hikers along the Appalachian trail. Leisure Sciences, 26, Kyle, G.T., Graefe, A.R., Manning, R.E., & Bacon, J. (2004b). Effect of activity involvement and place attachement on recreationists perceptions of setting density. Journal of Leisure Research, 36, Kyle, G. T., & Mowen, A.J. (2005). An examination of the leisure involvment agency commitment relationship. Journal of Leisure Research, 37, Kyle, G. T., Absher J., Norman W., Hamit W., & Jodise L., (2007). A modified involvement scale. Leisure studies, 26( 4), Manfredo, M., Driver, B., & Tarrant, M. (1997). Measuring leisure motivation: A meta-analysis of the recreation experience preference scales. Journal of Leisure Research, 28, McIntyre, N. (1989). The personal meaning of participation: Enduring involvement. Journal of Leisure

8 41 Research, 21, Ryan, R., & Deci, E. (2007). Active human nature: self-determination theory and the promotion and maintenance of sport, exercise, and health. In Hagger, M., & Chatzisarantis, N. (Eds.), Intrinsic Motivation and Self-Determination in Exercise and Sport (pp. 1-21). Champaign, IL: Human Kinetics. Weissinger, E., Caldwell, L., Bandalos, D. (2009). Relation between intrinsic motivation and boredom in leisure time. Leisure Sciences, 14(4), Willey, C.G.E., Shaw, S.M., & Havitz, M.E. (2000). Men s and women s involvement in sports: An examination of the gendered aspects of leisure involvement. Leisure Sciences, 22, Ελληνική βιβλιογραφία Κοτζαµάνης Β (2000) Οι δηµογραφικές εξελίξεις κατά την µετα ολεµική ερίοδο στις χώρες της ανατολικής Ευρώ ης και στην Ελλάδα, µια ρώτη ροσέγγιση, Αθήνα, ΕΚΚΕ. Υ εύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού, Υ εύθυνος συντακτικής ε ιτρο ής: Χάρης Κουθούρης. Συντάκτες: Αυθινός Ιωάννης, Γαργαλιάνος ηµήτρης, Κριεµάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Γουλιµάρης ηµήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυµία, Πα αδηµητρίου ήµητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, ράκου Αµαλία. Τεχνική ε ιµέλεια & Φιλολογική Ε εξεργασία: Στεφανία Γρηγορίου

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 1-7 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 25-33 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 14-23 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Έρευνα στην αθλητική χορηγία: Σημαντικότητα της έρευνας, παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση της ανάµειξης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής µε βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλάκης Α. 1, Τσίτσκαρη Ε. 1, Κώστα Γ. 1 & Αλεξανδρής Κ. 2 1 ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 36-44 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

^.s 'v.v 'irv t. >-.» Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 19/09/ :11:26 EEST

^.s 'v.v 'irv t. >-.» Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 19/09/ :11:26 EEST ^.s 'v.v 'irv t. >-.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣΣΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 0705024 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2015 Volume 12 (1), 1-12 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sports & Recreational Management 2016 Volume 13 (2), 41-48 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Τόμος 13 (2), 41-48 Δημοσιεύθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 212 221 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 212-221 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 41-52 ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 45-57 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 45 57 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (1), ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1),10-17 Released: October, 2012

τόµος 9 (1), ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1),10-17 Released: October, 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), 1-37 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (1), 10 17

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 8-17 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 8 17

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ του Σταύρου Τάχη-Λαβούτη Διδακτορική διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 29-38 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 29

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγοντική Δομή και Εγκυρότητα Πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή

Παραγοντική Δομή και Εγκυρότητα Πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), 405-413 405 Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 405 413 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Ν. Μ. Σγούρος Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν. Πειραιώς sgouros@unipi.gr Τύποι Δεσμών -Τριαδικό Κλείσιμο Οι συνδέσεις μεταξύ κόμβων σε κοινωνικά δίκτυα μ ορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση Των Κινήτρων Πριν Και Μετά Τη Συμμετοχή Σε Παιδικές Κατασκηνώσεις Θεόκα Μαρία

Διαφοροποίηση Των Κινήτρων Πριν Και Μετά Τη Συμμετοχή Σε Παιδικές Κατασκηνώσεις Θεόκα Μαρία Διαφοροποίηση Των Κινήτρων Πριν Και Μετά Τη Συμμετοχή Σε Παιδικές Κατασκηνώσεις Θεόκα Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης των κινήτρων των κοριτσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 13η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (1), 1 9 ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1), 1 9 Released: October, 2012

τόµος 9 (1), 1 9 ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1), 1 9 Released: October, 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), 1-37 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (1), 1 9 ηµοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Καλαϊτζόγλου Στέφανος 1 & Κουθούρης Χαρίλαος 2 1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 Πρόλογος Ως ρόλογο ας αρουσιάσουµε ένα συνηθισµένο σενάριο, µία καθηµερινή ιστορία ου συµβαίνει σε µία ε ιχείρηση. Ένας ελάτης καλεί το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις µεταξύ του σχολικού κλίµατος και της ε αγγελµατικής ικανο οίησης των δασκάλων

Σχέσεις µεταξύ του σχολικού κλίµατος και της ε αγγελµατικής ικανο οίησης των δασκάλων Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2015, Τόµος 3, Τεύχος 1 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.116 Σχέσεις µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες

Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(1),3-13 ιερεύνηση Κινήτρων Συµµετοχής Μαθητών Αθλητών σε Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (1), 30 37 ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1), 30 37 Released: October, 2012

τόµος 9 (1), 30 37 ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1), 30 37 Released: October, 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), 1-37 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (1), 30 37

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπηρεσιών: Προσδοκίες γονέων ως προς τις υπηρεσίες αθλητικών ακαδημιών

Ποιότητα υπηρεσιών: Προσδοκίες γονέων ως προς τις υπηρεσίες αθλητικών ακαδημιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ποιότητα υπηρεσιών: Προσδοκίες γονέων ως προς τις υπηρεσίες αθλητικών ακαδημιών της: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό 15 Μαρτίου έως 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. ιερεύνηση κινήτρων συµµετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον Εθνικό ρυµό της Πάρνηθας

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. ιερεύνηση κινήτρων συµµετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον Εθνικό ρυµό της Πάρνηθας ιερεύνηση κινήτρων συµµετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον Εθνικό ρυµό της Πάρνηθας Ντάκουρης Β. 1, Υφαντίδου Γ. 2, Κώστα Γ. 2, Μιχαλοπούλου Μ. 2, Τσίτσκαρη Ε. 2 1. Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 16 24 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 16 24 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 16 24 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 16 24 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), 16-24 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), 16 24

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Επαγγελματική σταδιοδρομία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Ν.Α..Ε.Α. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Ν.Α..Ε.Α. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Τρι όλεως 6 & Λ. Κύ ρου Τηλ. 210-9600639, 210-9629844 fax 210-9635872 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση δηµογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του Μόνιµου Πληθυσµού της Χώρας σύµφωνα µε την Α ογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 963 ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 963 ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ υναµικές Ιστοσελίδες Ευκολία στη δηµιουργία και τη διαχείριση Προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Διδακτορική Διατριβή. της. Παναγιώτας Μπαλάσκα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Διδακτορική Διατριβή. της. Παναγιώτας Μπαλάσκα. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διδακτορική Διατριβή της Παναγιώτας Μπαλάσκα Θεσσαλονίκη 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του Ρόλου των Στρατηγικών ιαπραγµάτευσης στην Ατοµική ιαδικασία Αλλαγής Συµπεριφοράς για την Συµµετοχή σε Μαζική Άσκηση Μπαλάσκα 1 Παναγιώτα, Τυµβίου 2 Ελένη 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα