ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τιμή Κωδικός Κωδικός Μον. Δαπάνη (Ευρώ) Μονάδας Α/Α Είδος Εργασιών Ποσότητ (Ευρώ) Μερ Ολική Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρ Μετρ. Δαπ άνη Δαπάνη ΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια Μεταφορά υλικών με μονότροχο Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη Α\10.07 Α \ Α \10.04 Α \ Α\ Α\ ton.km 0, ton 13, ton x 10 m 2, ton 1, m3 21, m3 6,08 7 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων Α\ m3 4, Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑ ΥΔΡ\ Α\20.07 Α\ Α\ ΥΔΡ m3 6,70 m3 24, m3 18, m3 6,60 ΝΑΥΔΡ.\ ΥΔΡ 6068 m3 12,88 ΝΑΥΔΡ\ ΥΔΡ 6069 m3 12,88 Α\20.21 Α\ m3 5, m3 0,90 16 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση Α\ m3 6,70 17 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση Α\ m3 5,00 18 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων Α\ tonx10m 5,60

2 19 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων Α\ m3 x 100 m 2,20 20 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 21 Καθαιρέσεις πλινθοδομών Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Α\22.02 Α\22.04 Α\ Α\ Α\ Α\ m3 24, m3 15, m3 30, m3 114, m3 58, m*cm(dm2 ) 19,00 26 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α\ m2 7,90 27 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α\ m2 4,50 28 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων Α\ m2 6,70 29 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 5θ% Α\ m2 9,00 30 Καθαίρεση επιχρισμάτων 31 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 Α\22.23 Α\ m2 5, A τεμ 5,60 32 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 Α\ B τεμ 9,00 33 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 Α\ Γ τεμ 11,20 34 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2 Α\ Δ τεμ 16,70

3 35 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2 Α\ Α τεμ 22,50 36 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 Α\ Β τεμ 28,00 37 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 Α\ Γ τεμ 33, Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή Α\ Α\ Α\ Α 2265Β m 7,75 m 11, τεμ 3,90 41 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m Α\ Α m 16,70 42 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m Α\ Β m 22,50 43 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m Α\ Γ m 28,00 44 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m Α\ Α τεμ 22,50 45 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m Α\ Α τεμ 28, Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 51 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα Α\22.45 Α\22.50 Α\22.51 Α\22.52 Α\22.53 Α\22.54 Α\22.55 Α\22.56 Α\22.60 Α\ m2 16, m2 5, m3 56, m2 2, m2 5, m2 9, kg 0, kg 0, m2 2, m3 56,00 56 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας Α\ m2 5,00

4 57 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου Α\ m2 6, Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών Καθαίρεση παλαιών ψευδοροφών κάθε τύπου Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών 61 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων Ν\22.16 Ν\22.53 Ν\22.56 Α\23.03 Α\23.04 Α\ ΗΛΜ 46% 2239% h 20, m2 4, kg 1, m2 5, m2 2, m2 5,60 64 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης. Α\ κ. α. 280,00 65 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg Α\ κ. α. 90, Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά Εξέδρα εργασίας - ηλεκτρική εργοεξέδρα Α\23.14.Ν\ Ν\ m2 0,65 1 τεμ/w eek 150, κ.α. 50,00 69 Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό.ν\ κ.α. 50,00 70 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΝΑ.ΟΔΟ.\ Δ (α)) m 1, Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΝΑ.ΥΔΡ\ YΔΡ 6808 m 3,42 Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ OIK3207 m3 73, m3 78, m3 84, m3 90, m3 84,00 77 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Α\ m3 101,00 78 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Α\ m3 106,00

5 79 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Α\ Α.4 m3 16,80 80 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Α\ Α.5 m3 16,80 81 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού,για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/ m3 101,00 82 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολοτης χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Α\ Α.5 m3 22,50 83 Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 Α\ m3 70,00 84 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. 85 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α Α\35.02 Α\38.01 Α\38.02 Α\38.03 Α\38.10 Α\38.18 Α\ m3 110, m2 13, m2 22, m2 15, m2 5, m 2, kg 1,13 91 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. Α\ kg 1,07 92 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C Α\ kg 1,01 93 Βλητρα απο χαλυβα οπλισμου Β500c διαμετρου 14 mm ΝΑ ΟΔΟ\.Β ΟΔΟ τμχ 10,00 94 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΝΑ ΟΔΟ\.Β ΟΔΟ m3 94,20 95 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΝΑ ΟΔΟ\. Β ΟΔΟ m 9,60 96 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΝΑ.ΥΔΡ.\ ΟΔΟ 4521Β m2 18,50

6 97 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΝΑΥΔΡ\ YΔΡ 6804 m2 25,80 ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 98 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 (μισής) πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α\ m2 19,5 99 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α\ m2 33, Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6Χ9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α\ m2 22, Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α\ m2 36, Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 (μισής) πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α\ m2 22, Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α\ m2 33, Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής Α\ Α\ m2 19, m 45, Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων Α\ m 16, Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων Α\ m 19, Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα Α\ ΥΔΡ m2 2, Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα Α\ m2 13, Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα Α\ m2 14, Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα Α\ m2 14, Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm Α\71.71 Α\71.81 Α\ m2 0, m 11, m 1,10

7 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου Επιχρίσματα λαμπάδων πλάτους έως 30cm Επισκευή σοβάδων ή ρωγμών τοιχείων με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα Επιμελής καθαρισμός πλακών στηθαίου Εσωτερικά χωρίσματα αιθουσών πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες Εσωτερικά χωρίσματα γραφείων διδασκόντων, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες Εσωτερικά χωρίσματα για διαμόρφωση τουαλετών πάχους >=255 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες Συμπύκνωση προιόντων εκσκαφών Επιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας Α\71.83 Ν\71.81 Ν\7185 Ν\74.16 Ν\78.06 Ν\78.07 Ν\78.08 Ν\2161 Ν\ m 28, m 8, m 2 15, m2 2, m2 60, m2 40, m2 80, m3 0, m2 2, Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων Ν\ % % m2 14, Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος. Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επίσκευαστίκών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού σε ακμή υποστηλώματος ή δοκού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επίσκευαστίκών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm Αποκατάσταση τοπικής βλάβης οπλισμένου σκυροδέματος με τεχνολογία ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ), με επικόλληση υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) με εποξειδική ρητίνη. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ m2 3, m2 70, μ.μ. 39, m2 150, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πελεκητή Α\ m3 452, Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή Α\ m3 560, Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες Α\ m2 13, Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίνματος έως 6,00 m Α\ m2 45,00

8 133 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m Α\ m2 61, Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή Α\ m3 560, Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή Α\ m3 380, Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα Α\ m2 16, Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλείακόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία- OSB 18mm Α\ ΝΑ ΝΑ m2 19, m2 39, m2 16, Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου Ψευδοροφή δια περαστών σανίδων (ραμποτέ) Σουηδικής ξυλείας Καθαίρεση των κατεστραμμένων φύλλων της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέων Έλεγχος στέγης και τοπική επισκευή Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Ρουμανίας Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm Α\52.86 Ν\52.41 Ν\52.51 Ν\52.66 Α\ Α\72.11 Α\72.16 Α\ Α\ m2 11, m2 29, m2 29, m2 1, μμ 5, m2 22, m2 23, m2 15, m2 14, Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις Α\ m2 15, Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm Α\ m 20, Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm Α\ m 15, Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm Α\ m 39, Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm Α\ m 56, Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης Α\ m2 45, Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα Επιστέγαση με κυματοειδή πλαστικά φύλλα βάρους 2,5 Kg/m2 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm Α\72.70 Ν\72.31 Α\ m2 67, m2 25, m2 13,50

9 158 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά Α\ m2 31, Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Α\ m2 33, Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm Α\ m2 36, Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm Α\ m2 33, Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm Α\ m2 36, Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm 165 Περιθώρια δώματος (λούκια) 166 Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού πάχους 2,5 cm Α\73.35 Α\ Α\73.47 Α\ m 4, m2 15, m 9, m2 11, Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95% Α\ m2 18, Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25% Α\ m2 19, Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες Α\ μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25% m2 23, Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95% Α\ m2 23, Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων Α\ m 5, Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων Α\ m 3, Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμινίου Α\ m 7, Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου Α\ m2 39, Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια Α\ m2 20, Επιστρώσεις με δάπεδο laminate ΝΑ Ν\ m2 16, Σοβατεπί laminate Αρμοκάλυπτρα για εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών μεταξύ όμοιων ή διαφορετικών υλικών Κατασκευή δαπέδου με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας ΝΑ \ Ν Α\ Ν\ m 4, m 6, m2 30,00

10 180 Προετοιμασία Δαπέδου από σκυρόδεμα για ελαστικό τάπητα N\ m2 6, Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα Ν\ m2 80, Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τ.μ Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τ.μ Α\74.23 Α\ Α\ m2 5, m2 96, m2 105, Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρo μαλακό, πάχους 2 cm Α\ m 11, Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό ως εξαιρετικά σκληρό,πάχους 3cm. Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό ως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. Α\ Α\ m 14, m 8, Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους cm Α\ m2 78, Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό ως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2cm Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm Α\ Α\ Α\ Α\ m 10, m2 78, m2 73, m2 84, Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm Α\ m 33, Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) Α\ m 39, Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm Α\ τμχ 16, Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με αντιολισθηρές πλάκες τσιμέντου έγχρωμες ή λευκές Αφαίρεση πλήρης παλαιών μονωτικών υλικών με καύση \ m 30,00 Ν\ m2 4, Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm Α\ μμ 5, Ροζέττες γύψινες διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm Α\ τεμ 10, Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Α\ m2 13, Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Α\ m2 15,50

11 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών ( έως ) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Α\ Α\ Α\ m2 16, m2 1, m2 22, Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα Α\ m2 2, Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο Α\ kg 6, Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Α\ kg 5, Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο Α\ m2 7, Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη Α\ m2 7, Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες Α\ Α\ m2 14, m2 13, Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm Α\ m2 12, Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) Α\ m2 15, Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες Α\ m2 16, Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα Α\ μμ 2, Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό Α\ μμ 3, Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό Α\ μμ 16, Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό Α\ μμ 11, Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό Α\ μμ 8, Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm Α\ m2 13, Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm Α\ m2 11, Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm Α\ m2 13,50

12 223 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm Α\ m2 14, Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα Ν\Α m2 18, Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ Επισκευή περιμετρικής κορνίζας ψευδοροφής εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας Ν\Α Ν\ Επισκευή επιφανειών δαπέδων ΝΥ Λειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από μάρμαρο ή μωσαϊκό Λειότριψη μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων από μάρμαρο ή μωσαϊκό Κατασκευή πατητής τσιμεντοκονίας πάνω από μωσαϊκό Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (Αναθεωρείται με το άρθρο -2269(α) Ν\ Ν\ ΝΥ7417 Ν\Α ΝΑΟΔΟ A\ Δ- 1 m 1, m 11, m2 20, m 3, m 18, m2 8, m2 22, (α) m 1, Κατασκευή τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ Εργασία επισκευής σιδηρών ή ξύλινων κουφωμάτων ή κιγκλιδωμάτων ή προστατευτικών σιδεριών Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανίών μπασκετών Ν\Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ m2 30,00 Ν Η 11,00 N\ % % ΤΕΜ 70, Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτες με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm Α\ m2 165, Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm Α\ m2 118, Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm Α\ m2 123, Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) Α\ m3 730, Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές Α\ m 16, Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές Επισκευή ξύλινων θυρών και παραθύρων με ή χωρίς φεγγίτη Α\54.88 Ν\54.46 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και Α\55.1 πλατυσκάλων ευθύγραμμα από 0.02 ξυλεία τύπου Σουηδίας Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για χρήση σε κλιμακοστάσια Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm Α\ Ν\55.02 Α\ % 5421 m 28,00 m2 30, m 45, m 28, μ.μ. 2, kg 2,70

13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες Α\61.13 Α\61.20 Α\61.23 Α\ Α\61.29 Α\61.30 Α\61.31 Α\62.01 Α\62.02 Α\ m 2, m2 2, kg 3, kg 3, kg 3, kg 3, kg 2, kg 7, kg 6, kg 11, Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους Α\ kg 5, Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 260 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού Α\62.22 Α\62.24 Α\ kg 7, kg 5, kg 11, Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης Α\62.40 Α\62.41 Α\ kg 5, kg 6, m2 200, Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min Α\ m2 280, Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60` Α\ m2 335, Eπισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Eπισκευή σιδηρών θυρών ή θυρών αλουμινίου μονόφυλλων ή δίφυλλων Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας κουφωμάτων Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ1'' Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ1+ 1/2 '' Ν\62.01 Ν\62.24 Ν\62.39 Α\ Α\ Α\ Α\ m2 22, m2 30, m2 30, kg 4, kg 5, μμ 11, μμ 13,50

14 273 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ2'' Α\ μμ 16, Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1'' Α\ μμ 6, Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ1+1/2 '' Α\ μμ 9, Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ2'' Α\ μμ 11, Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T" Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή Α\64.31 Α\64.32 Α\64.41 Α\ m2 4, m2 9, kg 2, m2 2, Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενης μεταλλικής θύρας Ν\ m2 25, Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-μπάσκεττέννις) Ν\ % % m 88, Τυποποιημένη περίφραξη ΝΑΟΔΟ\Ε ΥΔΡ-6812 m 13, Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους kg/m2 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες Ν\64.56 Ν\64.57 Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\65.05 Α\ % % % % ΤΕΜ 1000,00 ΤΕΜ 340, m2 145, m2 200, m2 155, m2 215, m2 165, m2 155, m2 145, m2 175, m2 180,00

15 295 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα Α\ m2 200, Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Α\ Α\ Α\ m2 180, m2 195, m2 190, Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα Α\ m2 200, Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Α\ m2 135, Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Α\ m2 165, Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά Α\ m2 115, Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο Α\ m2 56, Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα Υαλοστάσια πλαστικά δύφυλλα ή πολύφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Α\65.41 Α\65.42 ΝΑ.\N kg 13, kg 16, m2 100, Υαλοστάσια πλαστικά συρόμενα ΝΑ.\N m2 90, Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φατνώματα. ΝΑ.OIK\ Α\65.43 Ν\ m2 168, m 4, m2 130, Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από οιονδήποτε αριθμό επάλληλων ή συναντώμενων φύλλων Ν\ m2 160, Eπισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων από αλουμίνιο με ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα Ν\ TEM 22, Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm Α\ m2 25, Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm Α\ m2 27,20

16 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm+4mm) Mεταλλικά πορτάκια ασφαλείας Ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας για την ασφάλιση των Ηλεκτρικών πινάκων Προστατευτικά πλαισια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα Eπανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα,κορδόνια)διπλών υαλοπινάκων Α\ Α\ Α\ Α\ Ν\6224 Ν\6447 Ν\ m2 38, m2 41, m2 50,00 m2 84, TEM 60, kg 10, m 1,79 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 322 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% Α\ m2 2, Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5-15% Α\ m2 2, Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Α\ m2 3, Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς Α\ m2 1, Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς Α\ m2 2, Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων Α\ m2 3, Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών Α\ m2 2, Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών Α\ m2 1, Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης Α\ m2 2, Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών Α\ m2 2,70

17 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία 80 οc Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' Α\ Α\77.25 Α\77.28 Α\77.30 Α\77.51 Α\ Α\77.54 Α\77.55 Α\77.62 Α\77.66 Α\ m2 2, m2 6, m2 3, m2 2, m2 1, m2 20, m2 6, m2 6, m2 10, m2 7, μμ 1, Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1+1/4 έως 2'' Α\ μμ 2, Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2+1/2 έως 3'' Α\ μμ 3, Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4'' Α\ μμ 4, Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου Α\ Α\ m2 10, m2 9,50

18 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος Α\ Α\ m2 14, m2 5, Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο Α\ m2 5, Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. Α\ Α\ m2 3, m2 5, Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Α\ m2 13, Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους Α\ m2 0, Ανακαίνιση λουστραρισμένων εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών Ν\ m2 2, Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών Ν\ m2 8, Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος Ν\ m2 6, Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. Ν\ m2 10, Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. Ν\ m2 12, Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. Ν\ m2 11, Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. Ν\ m2 10, Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Ν\ m2 15, Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. Ν\ m2 15,00

19 364 Απόξεση με σπάτουλα παλαιών πλαστικών χρωματισμών τοίχων Ν\ m2 1,50 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ Α.Τ. ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ) ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ) ΜΕΡ ΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠ ΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης από UPVC (κατά EΛΟΤ 686/Β Φ 32 mm (πάχους 1,8mm και εσωτ. διαμ. 28,4mm, βάρους 0,26kg/m), βαρεως τύπου ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 12,9 366 Toποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης από UPVC (κατά EΛΟΤ 686/Β Φ 40 mm (πάχους 1,8mm και εσωτ. διαμ. 36,4mm, βάρους 0,33kg/m), βαρεως τύπου 367 Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης από UPVC (κατά EΛΟΤ 686/Β Φ 50 mm (πάχους 1,8mm και εσωτ. διαμ. 46,4mm, βάρους 0,42kg/m), βαρεως τύπου 368 Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης από UPVC (κατά EΛΟΤ 686/Β Φ 75 mm (πάχους 1,8mm και εσωτ. διαμ. 71,4mm, βάρους 0,64kg/m), βαρεως τύπου 369 Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης από UPVC (κατά ΕΛΟΤ 686/Β) Φ 100 mm (πάχους 2,1mm και εσωτ. διαμ. 95,8mm, βάρους 0,99kg/m) βαρέως τύπου 370 Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης UPVC (κατά ΕΛΟΤ 686/Β,διαμέτρου) Φ 125 mm (πάχους 2,5mm, εσωτ. διαμ. 120,0mm, βάρους 1,48kg/m),βαρέως τύπου 371 Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης UPVC (κατά ΕΛΟΤ 686/Β), διαμέτρου Φ 160 mm (πάχους 4mm, βάρους 3,08kg/m), βαρέως τύπου 372 Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης UPVC (κατά ΕΛΟΤ 686/Β), διαμέτρου Φ 200 mm (πάχους 4,9mm, βάρους 4,72kg/m),βαρέως τύπου 373 Αποξήλωση - αποκομιδή πλαστικού ή μολύβδινου σωλήνα αποχέτευσης από σκληρό UPVC διαμέτρου μέχρι Φ100 mm 374 Αποξήλωση - αποκομιδή πλαστικού ή μολύβδινου σωλήνα αποχέτευσης από σκληρό UPVC διαμέτρου μέχρι Φ110 mm 375 Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως καί 0,8 mm 376 Υδρορροή σωληνωτή ορθογωνική από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως καί 0,8 mm ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 13,26 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 13,91 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 19 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 23,92 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 26,23 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 33,39 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 42,22 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 3,67 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 7,34 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 34 KG 14,33 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 34 KG 12,45

20 377 Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6χ10 cm από UPVC 378 Τοποθέτηση παροχής λουκιών πλαστικής οιασδήποτε κυκλικής διατομής 379 Τοποθέτηση πλαστικής παροχής ταράτσας 6χ10 cm 380 Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ10mm, πάχους τοιχώματος 0,75mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ12mm, πάχους τοιχώματος 0,75mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ15mm, πάχους τοιχώματος 0,75mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ18mm, πάχους τοιχώματος 0,80mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ22mm, πάχους τοιχώματος 0,90mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ28mm, πάχους τοιχώματος 0,90mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ35mm, πάχους τοιχώματος1,00mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ42mm, πάχους τοιχώματος 1,20mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ54mm, πάχους τοιχώματος 1,20mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου μέ ραφή ISO MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα),διαμέτρου 1/2 ins, πάχους 2,65 mm 390 Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου μέ ραφή ISO MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα),διαμέτρου 3/4 ins, πάχους 2,65 mm 391 Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου μέ ραφή ISO MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα),διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm 392 Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου μέ ραφή ISO MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα),διαμέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25mm 393 Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου μέ ραφή ISO MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα),διαμέτρου 1 1/2 ins, πάχους 3,25mm 394 Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανίσμένου μέ ραφή ISO MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα),διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,65mm 395 Τοποθέτηση ρακόρ χαλύβδινου, κωνικού, γαλβανισμένου διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 Μ 10,51 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 12,74 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 10,54 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 6,02 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 6,44 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 7,08 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 8,68 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 11,53 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 14,2 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 18,9 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 24,58 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 7 Μ 31,43 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 Μ 14,59 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 Μ 17,52 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 Μ 21,26 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 Μ 25,04 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 Μ 28,44 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 Μ 33,58 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 8,91

21 396 Τοποθέτηση ρακόρ χαλύβδινου, κωνικού, γαλβανισμένου διαμέτρου 3/4 ins 397 Τοποθέτηση ρακόρ χαλύβδινου, κωνικού, γαλβανισμένου διαμέτρου 1 ins 398 Τοποθέτηση ρακόρ χαλύβδινου, κωνικού, γαλβανισμένου διαμέτρου 1 1/4 ins 399 Τοποθέτηση ρακόρ χαλύβδινου, κωνικού, γαλβανισμένου διαμέτρου 1 1/2 ins 400 Τοποθέτηση ρακόρ χαλύβδινου, κωνικού, γαλβανισμένου διαμέτρου 2 ins 401 Τοποθέτηση βαλβίδας σφαιρικής (βάννας) ορειχάλκινης (BALL VALVE) βαρέως τύπου μέ λαβή διαμέτρου 1/2 ins, πίεσης λειτουργίας 10atm 402 Τοποθέτηση βαλβίδας σφαιρικής (βάννας) ορειχάλκινης (BALL VALVE) βαρέως τύπου μέ λαβή διαμέτρου 3/4 ins, πίεσης λειτουργίας 10atm 403 Τοποθέτηση βαλβίδας σφαιρικής (βάννας) ορειχάλκινης (BALL VALVE) βαρέως τύπου μέ λαβή διαμέτρου 1 ins, πίεσης λειτουργίας 10atm 404 Τοποθέτηση διακόπτη γωνιακού χρωμέ διαμέτρου 1/2χ 1/2 ins τύπου ορειχάλκινης βαλβίδας (BALL VALVE) 405 Τοποθέτηση βαλβίδας διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινης διαμέτρου 1/2 ins 406 Τοποθέτηση βαλβίδας διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινης διαμέτρου 3/4 ins 407 Τοποθέτηση βαλβίδας συρταρωτής (βάννας) ορειχάλκινης διαμέτρου 1/2 ins, πίεσης λειτουργίας 10atm 408 Τοποθέτηση βαλβίδας συρταρωτής (βάννας) ορειχάλκινης διαμέτρου 3/4 ins,πίεσης λειτουργίας 10atm 409 Τοποθέτηση βαλβίδας συρταρωτής (βάννας) ορειχάλκινης διαμέτρου 1 ins,πίεσης λειτουργίας 10atm 410 Τοποθέτηση βαλβίδας συρταρωτής (βάννας) ορειχάλκινης διαμέτρου 1 1/4 ins, πίεσης λειτουργίας 10 atm 411 Τοποθέτηση βαλβίδας συρταρωτής (βάννας) ορειχάλκινης διαμέτρου 1 1/2 ins, πίεσης λειτουργίας 10 atm 412 Τοποθέτηση βαλβίδας συρταρωτής (βάννας) ορειχάλκινης διαμέτρου 2 ins, πίεσης λειτουργίας 10 atm 413 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη μέ σπείρωμα, διαμ 3/4 ins ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 10,97 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 12,35 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 17,71 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 20,97 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 31,02 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,55 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 15,04 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 17,94 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 14,03 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,24 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,85 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,58 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 14,1 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 16,73 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 20,93 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 23,96 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 33,03 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 20,32

22 414 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη μέ σπείρωμα, διαμ 1 ins 415 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη μέ σπείρωμα, διαμέτρου 1 1/4 ins 416 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη μέ σπείρωμα, διαμέτρου 1 1/2 ins 417 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη μέ σπείρωμα, διαμέτρου 2 ins 418 Τοποθέτηση κρουνού εκροής σφαιρικού (BALL VALVE) ορειχάλκινου, βαρέως τύπου, μέ λαβή, διαμέτρου Φ 1/2 ins 419 Τοποθέτηση κρουνού εκροής σφαιρικού (BALL VALVE) ορειχάλκινου, βαρέως τύπου, μέ λαβή, διαμέτρου Φ 3/4 ins 420 Τοποθέτηση κρουνού εκροής σφαιρικού (BALL VALVE ορειχάλκινου, βαρέως τύπου, μέ λαβή, διαμέτρου Φ 1 ins 421 Τοποθέτηση κρουνού εκροής ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου επί νιπτήρα Φ 1/2ins 422 Τοποθέτηση αναμικτήρα νιπτήρα (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου επίτοιχου Φ 1/2 ins 423 Τοποθέτηση αναμικτήρα νιπτήρα (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου επί νιπτήρα Φ 1/2 ins 424 Τοποθέτηση αναμικτήρα νεροχύτου (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου επίτοιχου Φ 1/2 ins 425 Τοποθέτηση αναμικτήρα λουτήρα (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου Φ 1/2 ins μέ κινητό κατιονιστήρα 426 Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη "Ευρωπαικού" (καθήμενου) τύπου 427 Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη "Ευρωπαικού" (καθήμενου) τύπου 428 Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη "τούρκικου" τύπου μέ ενσωματωμένο επιστόμιο αχιβάδα Φ 1 1/4 ins 429 Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα, χυτοσιδηρού 12 λιτρών 430 Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικού ή πρισματοειδούς πατητού ή τραβηκτού πλήρους περιεκτικότητας 10 λιτρών ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 25,81 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 32,41 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 41,64 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 49,82 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 14,68 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 17,56 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 23,96 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ11 ΤΕΜ 19,56 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ13 ΤΕΜ 57,95 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ13 ΤΕΜ 60,63 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ13 ΤΕΜ 70,31 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ13 ΤΕΜ 65,16 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 148,42 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 192,13 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 138,28 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 108,21 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 62,01

23 431 Τοποθέτηση επιστομίου πλύσεως λεκάνης "τούρκικου" τύπου (αχιβάδα) Φ1 1/4 ins 432 Τοποθέτηση λεκάνης ουρητηρίου πορσελάνης, τοίχου 433 Τοποθέτηση ουρητηρίου επίτοιχου όρθιου μιάς θέσης από υαλώδη πορσελάνη 434 Τοποθέτηση διαχωριστικού ουρητηρίου, όρθιου, επίτοιχου, από πορσελάνη, ύψους 1,04m περίπου 435 Τοποθέτηση διάτρητης απορροής (εσχάρας πορσελάνινης) ουρητηρίου όρθιου, επίτοιχου 436 Τοποθέτηση δοχείου αυτόματης πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη 437 Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 40χ50 cm πλήρους (πλήν σιφώνια) 438 Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 42χ56 cm πλήρους (πλήν σιφώνια) 439 Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 46χ64 cm πλήρους (πλήν σιφώνια) 440 Τοποθέτηση σιφωνίου νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου μέ τάπα 441 Τοποθέτηση σιφωνίου νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης (μονό) μέ τάπα 442 Τοποθέτηση σιφωνίου νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών (διπλό) μέ τάπα 443 Τοποθέτηση νεροχύτου χαλύβδινου ανοξείδωτου πλάτους περίπου 50cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35χ40χ13 cm, μήκους 1,20m πλήρης με δύο βαλβίδες καί πώματα αυτών 444 Τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4mm, μπιζουτέ διαστάσεων 42χ60 cm 445 Τοποθέτηση εταζέρας νιπτήρα από προσελάνη μήκους0,60 m 446 Τοποθέτηση σαπωνοθήκης από πορσελάνη διαστάσεων 7,5 χ 15 cm 447 Τοποθέτηση άγγιστρου αναρτήσεως απλού από πορσελάνη εντοιχισμένου 448 Τοποθέτηση χαρτοθήκης πλήρους από πορσελάνη εντοιχισμένη διαστάσεων 15χ15 cm 449 Τοποθέτηση καθίσματος λεκάνης πλαστικού λευκού 450 Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου νηπίων, ύψους 35 cm, "ευρωπαικού" (καθήμενου) τύπου υψηλής πιέσεως 451 Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου έως καί Φ28 mm 452 Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου από Φ35 mm και άνω 453 Αποξήλωση - αποκομιδή κρουνού εκροής ορειχάλκινου (επιχρωμιωμένου ή μη - επίτοιχου ή μη) οιασδήποτε διαμέτρου ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 38,56 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 113,41 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 374,41 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 102,71 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 19,26 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 87,31 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 126,98 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 138,03 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 148,03 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 17 ΤΕΜ 27,31 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 19,11 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 29,46 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 17 ΤΕΜ 173,17 NA Ν A\ NA A\ ΤΕΜ 25,01 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 26,01 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 20,11 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 18,31 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 23,79 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 18 ΤΕΜ 26,34 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 105,42 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ7 Μ 1,83 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ7 Μ 3,67 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 2,98