ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Αντ. Μπάτσος Ιωαν. Τσιουµπρής 5 ο Εξ. ΧΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Αντ. Μπάτσος Ιωαν. Τσιουµπρής 5 ο Εξ. ΧΜ"

Transcript

1 ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Αντ. Μπάτσος Ιωαν. Τσιουµπρής 5 ο Εξ. ΧΜ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόβληµα της φθοράς των ηλεκτρονικών έχει αποκτήσει µεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, αφ ενός γιατί η εξάπλωση της χρήσης τους έχει επεκταθεί σε πολλούς τοµείς και αφ εταίρου γιατί έχει αυξηθεί η απαίτηση για αξιοπιστία. Οι πρόσφατες τεχνολογικές βελτιώσεις έχουν ως αποτέλεσµα την δηµιουργία πολύπλοκων συστηµάτων σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, όπου ακόµα και οι πολύ µικρές συγκεντρώσεις ρυπαντών µπορεί να γίνουν αιτία αστοχίας των συστηµάτων. Οι δοκιµές ποιοτικού ελέγχου τέτοιου τύπου είναι πολύ δαπανηρές και δύσκολες. Το θέµα πρέπει να απασχολεί τον τεχνολογικό κλάδο προκειµένου να διατηρείται η αξιοπιστία σε υψηλό επίπεδο. Έχουν αρχίσει να εµφανίζονται πολλές εργασίες για την φθορά των ηλεκτρονικών, µε µεγαλύτερη έµφαση σε δοκιµές ελέγχου. ΥΛΙΚΑ Τα ηλεκτρονικά υλικά περιλαµβάνουν έναν ευρύ αριθµό µετάλλων και κραµάτων ανάλογα µε το σύστηµα και τα όργανα. Το σύστηµα ως ένα σύνολο µπορεί να περιλαµβάνει κατασκευαστικά µέταλλα όπως χάλυβες, χαλκό, νικέλιο και τα κράµατά τους, αλουµίνιο και τιτάνιο. Το σύστηµα µπορεί να περιλαµβάνει κατασκευαστικά υλικά όπως κιβώτια ή και τα υλικά για ηλεκτρονικά.. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Τα ηλεκτρονικά κατά την χρήση τους εκτίθενται σε ένα µεγάλο αριθµό από περιβάλλοντα, εσωτερικά και εξωτερικά, που γενικά χαρακτηρίζονται ως ατµοσφαιρική έκθεση. Η συµπεριφορά τους σε διάβρωση χαρακτηρίζεται από το πραγµατικό περιβάλλον που µπορεί να είναι ευνοϊκό, µε µόνο λίγη υγρασία, σε καθαρό αέρα, σ εσωτερικό χώρο, µέχρι πολύ διαβρωτικό. Ο σχεδιασµός των ηλεκτρικών, όπως και η φύση του περιβάλλοντος είναι σηµαντικά γιατί αστοχίες σε τυπωµένα κυκλώµατα, σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα και σε διακριτές διατάξεις έχουν σηµειωθεί και σε περιβάλλοντα µε µικρό ποσοστό υγρασίας και ρυπαντών. Τα ηλεκτρονικά τοποθετούνται συνήθως σε εσωτερικούς χώρους ή είναι προστατευµένα από την απ ευθείας επαφή µε υγρά, από ψεκασµό, βροχή, χιόνι κλπ. και ως λειτουργικό περιβάλλον εκτιµάται ότι είναι η συνήθης ατµοσφαιρική έκθεση.

3 Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην ηλεκτρονική είναι επιρρεπή σε διάβρωση σε µεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων. Γενικά όµως η παρουσία της υγρασίας διευκολύνει την επιφανειακή προσβολή. Όταν αυξάνεται η σχετική υγρασία, πάνω στο µέταλλο δηµιουργείται ένα φιλµ υγρασίας που αυξάνει την επιφανειακή προσβολή, τις χηµικές αντιδράσεις και τη διάβρωση της επιφάνειας. Ο χρόνος που κρατά αυτή η παρουσία υγρασίας καλείται : χρόνος εφύγρανσης (time of wetness, TOW ). Όµως ο χρόνος που κρατά η εφύγρανση εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η φύση του υλικού, η τραχύτητα της επιφάνειας και η σύσταση, η θερµοκρασία καθώς και η ατµοσφαιρική ρύπανση από διάφορους ατµοσφαιρικούς ρυπαντές. Επειδή η φύση και η σηµασία του φιλµ της υγρασίας είναι συνάρτηση πολλών και περίπλοκων συνεργιστικών αντιδράσεων µε διάφορες παραµέτρους, αυτό το θέµα έχει τραβήξει πολύ την προσοχή των επιστηµόνων µε αποτέλεσµα διάφορες και αντικρουόµενες απόψεις. Αυτή η συµπεριφορά είναι σηµαντική και όλες οι δοκιµές διάβρωσης πρέπει να σχεδιασθούν µε προσοχή ώστε να περιλαµβάνουν την επίδραση πολύπλοκων συνεργιστικών αντιδράσεων. Αλλιώς το περιβάλλον δοκιµής δεν θα προσοµοιώνει αυτό στο οποίο θα εκτεθούν τα ηλεκτρονικά. Σε µερικές περιπτώσεις υπάρχει µια κρίσιµη τιµή υγρασίας πάνω από την οποία (60% σχετική υγρασία) εµφανίζεται αυξηµένος ο ρυθµός διάβρωσης. Παρόµοια συµπεριφορά έχει περιγραφεί για τον χάλυβα σε προσβολή από το SO 2. Όµως πολλά από τα ηλεκτρονικά δεν έχουν τέτοια συµπεριφορά. Ο χαλκός σε περιβάλλον SO 2, προσβάλλεται µε σταθερούς ρυθµούς µε αυξανόµενη υγρασία, ενώ σε απουσία ρυπαντών, ο ρυθµός διάβρωσης του είναι πολύ χαµηλός έστω και σε περιβάλλον µε 100% σχετική υγρασία. Οι ιδιότητες είναι διαφορετικές για κάθε µέταλλο και συνεπώς η διάβρωση τους θα κυµαίνεται. Μια άλλη πηγή ρύπανσης είναι από χηµικά, προερχόµενα από την απαέρωση οργανικών συστατικών υλικών. Έτσι µπορεί να εκλύονται οι ατµοί από σφραγιστικά, πλαστικά και υλικά συσκευασίας, σε κλειστούς χώρους και µπορεί να αγγίξουν σηµαντικές συγκεντρώσεις. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν το οξικό οξύ από σιλικονούχα σφραγιστικά, θειούχοι ατµοί από πολυσουλφίδια σφραγιστικά, αµίνες από εποξειδικές ρητίνες, κλπ Μια άλλη οικογένεια ρυπαντών που προσβάλλουν τα ηλεκτρονικά είναι τα εναποµείναντα χηµικά. Αυτά γενικά εισέρχονται στις διαδικασίες κατά την παραγωγή και περιλαµβάνουν υλικά συγκόλλησης, καθαριστικές ουσίες, διαλύµατα ηλεκτροεπικαλύψεων και υλικά επεξεργασίας µετάλλων. Άλλες ουσίες περιλαµβάνουν ανθρώπινα υγρά όπως σάλιο και ιδρώτα. Πολλά απ αυτά περιέχουν χλωριόντα και µπορεί να δηµιουργήσουν µε το περιβάλλον υγρά διαβρωτικά εξ αιτίας της ύπαρξης των χλωριόντων.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οι κατηγορίες του χρόνου εφύγρανσης, περιλαµβάνονται στο ISO 9223, «ιάβρωση των µετάλλων-κατηγορίες περιβάλλοντος», και έχουν πινακοποιηθεί από το NORDIC RESEARCH PROJECT, που περιλαµβάνει 6 κατηγορίες, όπου τ1 εως τ3, αφορά εσωτερικούς χώρους και τ4 εως τ6 κύρια για εξωτερικούς χώρους. Για τις κατηγορίες διαβρωτικότητας έχει γίνει επεξεργασία κύρια από τον Αbbot από το Ινστιτούτο Βatelle (ΗΠΑ). Μετέπειτα πολλοί ερευνητές έχουν κάνει εισηγήσεις και έτσι συντάχθηκαν τα πρότυπα που ισχύουν για όλο τον κόσµο. Αφού η διαβρωτικότητα εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, περιλαµβάνοντας υλικά και φυσικές και χηµικές ιδιότητες του περιβάλλοντος, η κατηγοριοποίηση πρέπει να εξαρτάται από αυτές τις παραµέτρους. Όµως η περιπλοκότητα της συνέργειας αυτών των παραµέτρων απαιτεί την παραδοχή ορισµένων απλοποιήσεων. Γενικά, χρησιµοποιούνται δύο συστήµατα κατηγοριοποιήσεως. Το ένα βασίζεται στην διάβρωση του χαλκού στο περιβάλλον. Το άλλο βασίζεται στα επίπεδα της σχετικής υγρασίας και στους ρυπαντές. Η κατηγοριοποίηση σε σχέση µε την διάβρωση του χαλκού χρησιµοποιείται γιατί ο χαλκός παρέχει µια καλή αντιπροσώπευση του πως τα µέταλλα συµπεριφέρονται σε τέτοια περιβάλλοντα ενώ ο ίδιος, ως υλικό, χρησιµοποιείται πολύ στα ηλεκτρονικά. Πολλές αναφορές περιγράφουν την χρήση του χαλκού, όπου πλακίδια χαλκού εκτίθενται για τουλάχιστον ένα µήνα ( τρεις µε δώδεκα µήνες για χαµηλά επίπεδα διαβρωτικότητας ) και το ποσοστό των προϊόντων διάβρωσης καθορίζεται από την αύξηση βάρους ή µε καθοδική αναγωγή, ή και µε τις δύο µεθόδους. Η κατηγοριοποίηση της διαβρωτικότητας επιβεβαιώνεται µε πλακίδια χαλκού, που δεν εµφανίζουν ενδείξεις διάβρωσης και επιπτώσεις στην αξιοπιστία, σε περιβάλλοντα τύπου Ι και πάνω από αυτό το όριο. Άλλοι ρυπαντές µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν για να χαρακτηρίσουν τη διαβρωτικότητα, όµως ως επί το πλείστον χρησιµοποιούνται αυτά τα τρία. Το αέριο χλώριο µετατρέπεται σε υδροχλώριο σε αυτές τις δοκιµές. Μερικοί ερευνητές χρησιµοποιούν το τελικό προϊόν το υδροχλώριο, µια και είναι µία πλέον ακριβής διαδικασία. Σε µερικές περιπτώσεις τα συστήµατα κατηγοριοποίησης δεν είναι αρκετά συγκεκριµµένα και µπορούν να συσχετιστούν µε άλλες παραµέτρους. Για παράδειγµα, η συµπεριφορά των αργυρών επαφών σε περιβάλλον θειούχων ενώσεων µπορεί να συσχετισθεί µε υλικά δοκιµής από άργυρο. Γενικά όπου οι τοπικές συνθήκες κυµαίνονται κατά πολύ, ο συσχετισµός είναι πολύ αναξιόπιστος.

5 Μηχανισµοί ιάβρωσης Οι µηχανισµοί διάβρωσης σε ηλεκτρονικά µέρη µελετώνται εντονότατα. Επειδή τα ηλεκτρονικά ευρίσκονται συνήθως σε κλειστούς χώρους ή και σε συσκευασίες οι µηχανισµοί που οδηγούν σε διάβρωση δεν είναι εύκολο να διαφοροποιηθούν. Το πρόβληµα γίνεται πιο σύνθετο γιατί αυτές οι διατάξεις κατασκευάζονται µε πολύπλοκες διαδικασίες και από πολλά ανόµοια υλικά. Η ελαχιστοποίηση του µεγέθους και η ανάγκη για µεγάλη πυκνότητα δόµησης των στοιχείων δηµιούργησε µικρότερες ελκυστικότερες διατάξεις, που καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο και χαρακτηρίζονται από λεπτότερες διαδροµές. Έτσι οι πιθανές επιπτώσεις του ηλεκτροχηµικού δυναµικού και των µικρών αταξιών έχουν µεγιστοποιηθεί. Οι µηχανισµοί οµοιόµορφης και τοπικής διάβρωσης είναι όλοι πολύ σηµαντικοί στα ηλεκτρονικά συστήµατα. (Επίδραση της δραστικότητας του περιβάλλοντος στους µηχανισµούς αστοχίας των ηλακτρονικών). Μερικοί όµως µηχανισµοί προσβολής είναι πολύ σηµαντικοί και αφορούν µόνο τον κλάδο των ηλεκτρονικών. ιάβρωση των διατάξεων Τα υλικά που εκτίθενται κατευθείαν στο περιβάλλον, όπως αποθήκες, ερµάρια και απαγωγείς θερµότητας, κατασκευάζονται από χάλυβα, ορείχαλκους, ψευδάργυρο, αλουµίνιο και άλλα µέταλλα µε παρόµοιες µηχανικές ιδιότητες. Οι µορφές διάβρωσης που συναντώνται σε αυτά αφορούν την συµπεριφορά των η συγκεκριµµένων µετάλλων στο περιβάλλον. Το αισθητικό µέρος παίζει µεγάλο ρόλο στην κατασκευή. Οι διάφορες µορφές της διάβρωσης, όταν εµφανιστούν και αναπτυχθούν όπως διάβρωση χαραγής, κόπωση µε διάβρωση, γαλβανική και ενδοκρυσταλλική, µπορεί να επηρεάσουν την µηχανική αντοχή της κατασκευής µειώνοντας την διατοµή της. Τα τυπωµένα κυκλώµατα περιέχουν χάλκινους αγωγούς1, µε διαχωριστικά από µονωτικά υλικά και συµπεριλαµβάνουν και άλλα µέταλλα. Αυτά τα συστήµατα είναι επιρρεπή σε διάβρωση από αποµείναντα χηµικά όπως τις ευτηκτικές ουσίες και τα αέρια που εκλύονται από τα πολυµεριζόµενα υλικά, όπως εποξειδικά και ρητίνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναπτύσσεται γαλβανική διάβρωση και διάχυση µετάλλου υπό το γαλβανικό δυναµικό. Ο ερπυσµός των προϊόντων διάβρωσης και η διάχυση των µεταλλικών ιόντων δηµιουργούν συνθήκες βραχυκυκλώµατος και αστοχίας.

6 Οι επαφές κατασκευάζονται από µεγάλη ποικιλία υλικών, όπως χρυσός, άργυρος και κασσίτερος. Το χρυσό επίστρωµα είναι ή συνελασµένο ή ηλεκτροεπικάλυψη σε ένα φέρον µέταλλο, συνήθως αγώγιµο, όπως χαλκός. Όταν γίνεται η ηλεκτροαπόθεση, ένα στρώµα νικελίου ενεργεί ως φράγµα ιόντων. Η διάβρωση των πόρων στο ηλεκτρικοαπόθεµα του χρυσού και ο ερπυσµός των προϊόντων διάβρωσης από το χάλκινο υπόστρωµα οδηγούν σε αστοχία. Για να µειωθεί η τριβή και η επιφανειακή φθορά από την τριβή προστίθεται οξείδιο του καδµίου στο επίστρωµα του αργύρου, για επαφές µε µεγάλα ονοµαστικά φορτία. Με τον κασσίτερο, το κύριο πρόβληµα της φθοράς είναι η τριβή µε δονήσεις. Η αύξηση της αντίστασης µεταξύ των επιφανειών επαφής είναι καταστροφική και είναι το αποτέλεσµα των αντιδράσεων διάβρωσης. Οι σύνδεσµοι είναι σηµαντικά στοιχεία στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Οι µηχανισµοί διάβρωσης στις διεπιφάνειές τους περιλαµβάνουν διάβρωση των πόρων, ερπυσµό των προϊόντων διάβρωσης, διάβρωση τριβής, θραύση από µηχανική καταπόνηση και οµοιόµορφη διάβρωση. Η απαίτηση για διατήρηση της ηλεκτρικής επαφής στις γειώσεις και στα προστατευτικά πλέγµατα για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία προϋποθέτει την αποφυγή της διάβρωσης. Γαλβανική διάβρωση που εµφανίζεται εκεί που υπάρχει διµεταλλική επαφή, µπορεί να οδηγήσει σε µια αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης και απώλεια στην γείωση. Το ίδιο φαινόµενο µπορεί να συµβεί στις θερµικές επαφές, όπου η αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνει την τάση για διάβρωση. Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα είναι πολύ επιρρεπή στην διάβρωση εξ αιτίας των µικρών τους διαστάσεων. Ένας τύπος ολοκληρωµένου κυκλώµατος περιλαµβάνει ένα τσιπ πυριτίου προσαρτηµένου σε βάση από αλουµίνιο µε το κύκλωµα σε εξωτερικές pins και ένα πλαστικό υλικό από εποξειδικό ή σιλικόνη για ερµητικό σφράγισµα3. Αυτό χρησιµεύει να αποµονώνει το σύστηµα από το περιβάλλον. Το πλαίσιο γίνεται από χαλκό, Kovar, κράµα 42, ή νικέλιο και επιλεκτικά επιµεταλλώνεται από άργυρο ή χρυσό. Αυτό το ερµητικά κλεισµένο σύστηµα µε τους ακροδέκτες ή συγκολληµένους ή επικολληµένους, είναι πολύ πολύπλοκο και έτσι πολύ επιρρεπές σε διάφορους µηχανισµούς διάβρωσης4. Η συµπεριφορά του σφραγισµένου συστήµατος σε υγρή ατµόσφαιρα είναι συνάρτηση στην ποιότητα του σφραγίσµατος.

7 Οι ακροδέκτες του ολοκληρωµένου πακέτου (IC) είναι συνήθως συγκολληµένοι και επικαλυµµένοι ηλεκτρολυτικά. Ο ερπυσµός των προϊόντων διάβρωσης µπορεί να βραχυκυκλώσει τους ακροδέκτες. Επίσης, µπορεί να συµβεί θραύση από διάβρωση µε τάσεις (SCC) π.χ. στο κράµα 42, καθώς και δηµιουργία δενδριτών από κασσίτερο που θα βραχυκυκλώσουν το σύστηµα. ΟΚΙΜΕΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Οι επιταχυνόµενες δοκιµές στα ηλεκτρονικά διαφέρουν αρκετά από τις συνήθεις επιταχυνόµενες δοκιµές. Οι συνήθεις επιταχυνόµενες δοκιµές αφορούν τα δοµικά µέρη των ηλεκτρονικών συστηµάτων όπως δοχεία και κουτιά που τα ηλεκτρονικά είναι µέσα. Όµως τα ηλεκτρόνια λειτουργούν συνήθως σε πολύ ηπιότερα περιβάλλοντα από τα συνήθη όπου οι µηχανισµοί τους και οι ρυθµοί διάβρωσης είναι µοναδικοί. Το ποσοστό διάβρωσης που µπορεί να προκαλέσει αστοχία είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τις συνηθισµένες καταστάσεις άλλων εφαρµογών. Γι αυτό τα αποτελέσµατα των παραδοσιακών δοκιµών πρέπει να εκτιµηθούν προσεκτικά για να προσδιοριστεί κατά πόσον ισχύουν οι µηχανισµοί διάβρωσης σε πραγµατικές συνθήκες. Επίσης, καινούργιες και βελτιωµένες δοκιµές έχουν αναπτυχθεί ειδικά για ηλεκτρονικά συστήµατα. Είναι πολύ σηµαντικό να καταγραφεί ότι συστήµατα που λειτουργούν µε πόλωση µπορεί να έχουν πολύ διαφορετική συµπεριφορά σε διαφορετικές συνθήκες. Έτσι, αυτός ο παράγοντας πρέπει να συνυπολογίζεται όταν γίνονται δοκιµές διάβρωσης. Όταν αρµόζει, τα συστήµατα που δοκιµάζονται πρέπει να είναι ενεργοποιηµένα µε ηλεκτρικό πεδίο. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Οι ηλεκτροχηµικές δοκιµές είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να προσδιοριστεί η συµπεριφορά σε διάβρωση των υλικών. Η πλέον σπουδαία εφαρµογή στα ηλεκτρονικά είναι ο προσδιορισµός του πορώδους σε ηλεκτροεπικαλύψεις ευγενών µετάλλων. Για παράδειγµα οι µετρήσεις δυναµικού διάβρωσης και οι δοκιµές µε ελεγχόµενο το δυναµικό, χρησιµοποιούνται για προσδιορισµό του πορώδους σε ηλεκτροαποθέσεις χρυσού σε χαλκό/ νικέλιο. Είναι δυνατό να σταθµιστούν οι τεχνικές, ώστε να υπολογιστεί το εκτεθειµένο µέταλλο βάσης και να υπολογιστεί το πορώδες6. Οι

8 τεχνικές µε το δυναµικό έχουν το πλεονέκτηµα της απλοποίησης και υψηλής ευαισθησίας σε πολύ χαµηλά επίπεδα πορώδους. Οι ηλεκτροχηµικές τεχνικές είναι πολύτιµες στην εκτίµηση και επιλογή τασιενεργών- καθαριστικών ουσιών που δεν είναι καταστοφικά σε ηλεκτρονικά στοιχεία, προσπαθώντας να περιοριστεί η χρήση από την βιοµηχανία των χλωριοφθοριοανθρακικών ενώσεων προς την χρήση υδατοδιαλυτών ουσιών. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Οι περιβαλλοντικές δοκιµές χωρίζονται σε δύο οµάδες ανάλογα µε τις πληροφορίες που παρέχουν. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τις δοκιµές που δεν έχουν άλλο διαβρωτικό στοιχείο από υγρασία και οξυγόνο. Τέτοιες δοκιµές είναι έκθεση σε συνεχή υγρασία, κύκλοι θερµοκρασίας και κύκλοι θερµοκρασίας/υγρασίας. Γι αυτές τις δοκιµές το επίπεδο καθαρότητας της επιφάνειας του δοκιµίου (αποµείναντα χηµικά), είναι µεγίστης σηµασίας. Οι ερωτήσεις που απαντώνται µε αυτές τις δοκιµές είναι : µπορεί να αλλαχθεί ένα υλικό συγκόλλησης χωρίς να δηµιουργήσει συνθήκες διάβρωσης; υπάρχει διαβρωτική ουσία στην οργανική ένωση, π.χ. σε εποξειδικό, που θα δώσει αέριο και θα διαβρώσει τα γειτονικά ηλεκτρονικά; είναι αρκετή η διεργασία του καθαρισµού, ώστε να αποµακρυνθούν όλες οι ξένες ουσίες; θα συµβεί διάβρωση κατά την αποθήκευση, µεταφορά και διακίνηση; θα αλλάξουν οι ηλεκτρικές ιδιότητες στα µονωτικά υλικά από την διείσδυση υγρασίας; θα µείνει το ηλεκρονικό σύστηµα ερµητικά κλειστό; Όταν γίνεται η πρώτη σειρά δοκιµών ( µε υγρασία και οξυγόνο) πρέπει να αποφεύγεται η δυνατότητα διείσδυσης στον θάλαµο δοκιµής ρυπαντών που θα επηρεάσουν το σύστηµα. Πολύ µικρή ποσότητα από υδρόθειο και υδροχλώριο θα επηρεάσουν την διάβρωση των περισσοτέρων ηλεκτρονικών. Γενικά η δοκιµή µη υγροποιούµενης υγρασίας γίνεται σε θάλαµο µε υψηλή σχετική υγρασία και θερµοκρασία για ένα επιλεγµένο χρονικό διάστηµα. Το πλέον κοινό για τα ολοκληρωµένα είναι δοκιµή σε: 85 ο C- 85% RH- µε πόλωση ( THB). Οι θερµικές δοκιµές, θερµές ή ψυχρές, γίνονται για να δώσουν πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά σε χρήση ή αποθήκευση σε σχέση µε την θερµοκρασία.

9 Η χρήση δοκιµών κυκλικής υγρασίας, κυκλικής θερµοκρασίας και κυκλικής πόλωσης είναι κοινή, ώστε να εφαρµόζονται συνθήκες συµπύκνωσης, στρέβλωσης, ηλεκτρόλυσης, και για να προσδιοριστούν οι συνθήκες πρόσφυσης των επιστρωµάτων. Ο συνδυασµός της φυσικής στρέβλωσης από την κυκλική επιβολή θερµοκρασίας και υγρασίας, που δηµιουργεί υγροποίηση και επιβολή πόλωσης, που δηµιουργεί διάχυση είναι σπουδαία για τον προσδιορισµό της αντίστασης και την επίδραση της υγρασίας στα ηλεκτρονικά. Η δεύτερη οµάδα δοκιµών απαντά περίπου στις παρακάτω ερωτήσεις : τα επιλεγµένα υλικά είναι ευαίσθητα στους αέριους ρυπαντές; τα επιστρώµατα εµποδίζουν αποτελεσµατικά το διαβρωτικό περιβάλλον; είναι τα κουτιά των ηλεκτρονικών µε αρκετή αντοχή στην διάβρωση για να εµποδίζουν την διάβρωση των συστηµάτων που περικλείουν; Αυτή η οµάδα δοκιµών εισάγει το διαβρωτικό στοιχείο σε συνδυασµό µε αλατονέφωση και θάλαµο µε διαβρωτικά αέρια. Οι θάλαµοι αλατονέφωσης είναι οι πλέον χρησιµοποιούµενοι για συστήµατα ηλεκτρονικών. Αν και η αλατονέφωση δεν συνιστάται για δοκιµές σε ηλεκτρονικά επειδή οι µηχανισµοί διάβρωσης δεν είναι αντιπροσωπευτικοί αυτών που παρατηρούνται στην πράξη, η διαβρωτική θαλάσσια ατµόσφαιρα έχει σχέση µε την επίδραση του περιβάλλοντος σε θαλάσσιο και περιβάλλον ορυκτού άλατος που χρησιµοποιείται στους δρόµους ως αντιπηκτικό για τους πάγους. Έτσι, η δοκιµή εξετάζει την ανθεκτικότητα των κατασκευών από µέταλλο, των επιστρωµάτων των ηλεκτρικών διακοπτών και συνδέσµων, των καλωδίων και των συστηµάτων διανοµής. Έχει αναγνωριστεί ότι οι δοκιµές µε ένα αέριο δεν αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες όπου εκτίθενται τα ηλεκτρονικά. Οι τελευταίες έρευνες προσανατολίζονται σε δοκιµές µε περιβάλλοντα που έχουν πολλά αέρια σε ροή που µιµούνται τα συνεργιστικά φαινόµενα που συναντώνται στην πράξη της έκθεσης των ηλεκτρονικών. Και στις δύο οµάδες δοκιµών που περιγράφησαν, θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα πειράµατα των θαλάµων και πρότυπα δοκίµια που χρησιµεύουν για να δώσουν αξιοπιστία στην δοκιµή και µε αναπαραγωγήσιµα αποτελέσµατα. οκίµια χαλκού είναι πολύ αντιπροσωπευτικά των καταστάσεων, αφού ο χαλκός χρησιµοποιείται πολύ στις κατασκευές των ηλεκτρονικών, είναι ευαίσθητος στα περισσότερα διαβρωτικά περιβάλλοντα και το πάχος του προϊόντος διάβρωσης µπορεί εύκολα να υπολογισθεί µε κουλοµετρική αναγωγή. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν συστήµατα δοκιµίων ελέγχου µε ήδη δοκιµασµένη συµπεριφορά για να ελεγχθούν οι µετρήσεις.

10 Αυτού του είδους η πληροφορία επιτρέπει την αξιολόγηση και την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του θαλάµου. Υπάρχουν χιλιάδες δοκιµές που έχουν υιοθετηθεί από οργανισµούς για συγκεκριµένες αξιολογήσεις της συµπεριφοράς των ηλεκτρονικών. Μερικές είναι συγκεκριµένες, όπως του νιτρικού οξέως για πορώδες σε επιχρύσωση, ( ISO 4524/2), για επίδραση κραδασµών ( IEC ), για θερµοκρασία ( IEC ), για συγκολλήσεις ( IEC ), και για συγκολλησιµότητα ( IEC ). Φυσικά τα διάφορα εργαστήρια προσαρµόζουν τις δοκιµές τους για τις συγκεκριµένες ανάγκες τους και η τεχνική βιβλιογραφία περιγράφει τις συνθήκες. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Η σπουδαιότητα των δοκιµών και ελέγχου της επιφάνειας µε διάφορες µεθόδους είναι πρωταρχικής σηµασίας. Έτσι, λύνονται προβλήµατα και αναγνωρίζονται µηχανισµοί διάβρωσης σε απλά ή πολύπλοκα συστήµατα. Τεχνικές χηµικής ανάλυσης περιλαµβάνουν τις φασµατοσκοπίες υπερύθρου, υπεριώδους, και RAMAN, περίθλαση ακτινών Χ, φασµατοσκοπίες εκποµπής και µάζας, αέριο και υγρά χρωµατογραφία και οπτικό, ηλεκτρονικό και tunneling µικροσκόπιο7. Οι αναλύσεις επιφανειών περιλαµβάνουν ηλεκτρονική µικροανάλυση, Auger, φασµατοσκοπία µάζης δευτερευόντων ιόντων (SIMSsecondary ion mass spectroscopy ) και φασµατοσκοπία σκέδασης ιόντων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η περιβαλλοντική επίδραση στα ηλεκτρονικά έχει αποκτήσει µεγάλη σηµασία στην αξιοπιστία τους. Αναφέρθηκαν οι τύποι των περιβαλλόντων που επηρεάζουν. Το αντικείµενο είναι µοναδικό γιατί αναφέρεται σε διάβρωση που λαµβάνει χώρα εντός περιβληµάτων και συνήθως σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης, µερικοί µηχανισµοί είναι µοναδικοί εφόσον α ηλεκτρονικά προσβάλλονται και όταν ευρίσκονται σε λειτουργία υπό συνθήκες δυναµικού (bias), που αυτόµατα επηρεάζεται το φαινόµενο της διάβρωσης.

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Ηenricksen J., Hienonen R., Imrell T., et al, Corrosion of Electronics, Bulletin No 102, Swedish Corrosion Institute, Stockolm, Sweden, Corrosion of Electronic Materials and Devices, J. Sinclair, Ed. PV91-2, The Electrochemical Society, Pennigton, N.J., Electronic Connector Handbook : Theory and Applications ( Electronic Packaging and Interconnection Series ), Robert S. Mroczkowski, Electronic Systems Quality Management Handbook (Electronic Packaging and Interconnection Series) Marsha Ludwig-Becker, Editor, 1997.

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Θεµα: ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Παπαγεωργίου Ιωσήφ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εισαγωγή Η διάβρωση των ηλεκτρονικών έχει αποκτήσει τεράστια σηµασία τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 2 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε αυθόρμητη ή εκβιασμένη, ηλεκτρομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60 Αυτά τα Φ/Β στοιχεία χρησιµοποιούν ψευδο-τετράγωνο πολυκρυσταλλικά στοιχεία πυριτίου υψηλής απόδοσης, (οι κυψέλες αποτελούνται από ένα ενιαίο κρύσταλλο πυριτίου, υψηλής καθαρότητας) για να µετασχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Μηχανισμός: Το υμένιο αναπτύσσεται στην επιφάνεια του υποστρώματος με διαδικασία συμπύκνωσης από τους ατμούς του. Στις μεθόδους PVD υπάγονται: Evaporation,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ Μέταλλα Τα μέταλλα αποτελούν μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες διαχωρισμού των στοιχείων του περιοδικού συστήματος. Οι δύο άλλες κατηγορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε τη διεργασία της προστασίας µε ανοδίωση. Για τον ναυπηγό µηχανολόγο, η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Καλώδια σε ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα Η διαρκής επέκταση της χρήσης των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Λέβητες» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Συγκρίσεις και χρήσεις» Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Λέβητες» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Συγκρίσεις και χρήσεις» Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Λέβητες» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Συγκρίσεις και χρήσεις» Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά Δραστηριότητα 1. Θεωρία - Εμπλουτισμός γνώσεων Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (6 th Chapter) Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Si SiO 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διάβρωση, Οξείδωση και Προστασία Μετάλλων/ Τεχνικές Μέτρησης Διάβρωσης Το Τμήμα Μηχανολογίας και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της διάβρωσης

Η έννοια της διάβρωσης Η έννοια της διάβρωσης Με τον όρο διάβρωση ενός μετάλλου εννοούμε το σύνολο των πολύπλοκων χημικών φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα σ' αυτό, υπό την επίδραση του άμεσου περιβάλλοντός του, και που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (corrosion of metals in the industry of food)

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (corrosion of metals in the industry of food) ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (corrosion of metals in the industry of food) 1. Εισαγωγή στη διάβρωση Ορισµός ιάβρωση είναι η αλληλεπίδραση ενός µετάλλου µε το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14 Ο λέβητας είναι ένα είδος εναλλάκτη όπου γίνεται συναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Των καυσαερίων και του νερού της θέρμανσης. Η εναλλαγή της θερμότητας γίνεται χωρίς την ανάμιξη των δύο ρευστών.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις

υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις Στην πορεία της αναζήτησης µερικών αντιδράσεων για το ΝΟΡ έγινε δυνατόν αναγνωριστούν κάποια γενικά ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα. Αγωγοί. Μονωτές. Χαρακτηριστικό των αγωγών: Ονομάζονται όσα υλικά επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα. Αγωγοί. Μονωτές. Χαρακτηριστικό των αγωγών: Ονομάζονται όσα υλικά επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτρικά Εξαρτήματα Αγωγοί Ονομάζονται όσα υλικά επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Μονωτές Ονομάζονται όσα υλικά δεν επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστικό των αγωγών: Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σε Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα (Microchips) Αναλογικά ή Ψηφιακά Κυκλώµατα;

Εισαγωγή Σε Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα (Microchips) Αναλογικά ή Ψηφιακά Κυκλώµατα; Εισαγωγή Σε Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα (Microchips) ρ. Ιούλιος Γεωργίου Further Reading Texts: Design of Analog CMOS Integrated Circuits Behzad Razavi Microelectronic Circuits, Sedra & Smith Αναλογικά ή Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 5.1 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Α' ΜΕΡΟΣ: Ηλεκτρόλυση του νερού. ΘΕΜΑ: Εύρεση της μάζας οξυγόνου και υδρογόνου που εκλύονται σε ηλεκτρολυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό

Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.02.050 SikaBond Q-300 Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό Περιγραφή Προϊόντος Η SikaBond Q-300 είναι 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάβρωση στα αεροπλάνα εµφανίζεται µε αρκετές διαφορετικές µορφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Ή διάβρωση του χαλκού. Για σημαντική μερίδα του τεχνικού κόσμου η απάντηση στην ερώτηση τρυπάει ο χαλκός από διάβρωση? είναι αρνητική. Κάποιοι λίγοι γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική τιμή. Τάση Χωρητικότητα (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1, ,9 5,4 0,83

Ονομαστική τιμή. Τάση Χωρητικότητα (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1, ,9 5,4 0,83 Προϊόν Μπαταρία ψευδαργύρου-αέρος Όνομα μοντέλου IEC Ονομαστική τιμή Ονομαστική τιμή Διάμετρος Ύψος: Βάρος Τάση Χωρητικότητα (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα