Για σιcoπoύς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. «Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για σιcoπoύς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. «Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2988 Κ.Δ.Π. 334/2005 Αρ. 4015, Αριθμός 334 Οι περί Πολιτικtις Αεροπορίας (Αναφορά Περιστατικών) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 259 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων του 2002 έως 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτtl, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιtιθηκε με το Ν. 227 του 1990). ΟΙ rlepi ΠOΛΠ~KHΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ NOMO~ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 259 Για σιcoπoύς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 167, , σ. 23. «Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης lουνίου 2003 για την αναφορά περlστατικιίjν στην πολιτική αεροπορία}}, Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 213(1) του 2002 χορηγούνται από το άρθρο 259 των περί Πολιτικής Αεροπορίας 114(1) του 2004 Νόμων του 2002 έως 2005, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:' 84(1) του 2005 Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αναφορά Περιστατικών) Κανονισμοί του ΕρμηνεΙα, 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς - «αφαίρεση στοιχείων ταυτότητας» σημαίνει την εξάλειψη από τις υποβληθείσες αναφορές όλων των προσωπικών στοιχείων που αφορούν τον αναφέροντα και των τεχνικών στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να συναχθεί από τις πληροφορίες η ταυτότητα του αναφέροντος ή τρίτων μερών.., Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι, 240, , σ. 1. «Κανονισμός (ΕΟΚ) 2408/92» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 23 ης lουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμιίν, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται '.

2 2989 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Eυρωπαϊιcής Ένωσης ή ΣυμβαΛλόμενο μέρος της Συμφωνίας για την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού XUJPOU ;: «Νόμος» σημαίνει τους περί Πoλιτιιcής Αεροπορίας Νόμους του 2002 έως 2005 ~ «περιστατικό» σημαίνει κάθε διακοπή λειτουργίας, ελάττωμα, έλλειψη ή άλλη αντικανονική περίσταση που επηρέασε ή μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της πτήσης και που δεν κατέληξε σε αεροπορικό ατύχη-μα ή σοβαρό συμβάν. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται.. στους παρόντες Κανονισμούς και που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Αντικείμενο των παρόντων ΚανονισμUJν είναι να συμβάλουν στη βελτίωση της αερoπoριιcής ασφάλειας εξασφαλίζοντας την αναφορά, συλλογή, αποθήκευση, προστασία και διάδοση των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών. (2) Ο μοναδικός στόχος της αναφοράς των περιστατικών είναι η πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων και όχι η απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. (3) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο ή που θα μπορούσαν, εάν δεν επανορθώνονταν, να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες σε αυτό ή Παράρτημα Ι. Παράρτημα 11. οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ενδεικτικός κατάλογος τέτοιων περιστατικών περιέχεται στα Παραρτήματα Ι και 11. Υποχρέωση αναφοράς. 4.-(1) Τα ακόλουθα πρόσωπα οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να αναφέρουν τα καλυπτόμενα από τον

3 2990 Κανονισμό 3 περιστατικά στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στον Κανονισμό 5(1): (α) Ο χειριστής ή κυβερνήτης αεροσκάφους με στροβιλοκινητήρα ή αεροσκάφους συγκοινωνίας, το οποίο χρησιμοποιείται από φορέα εκμετάλλευσης για λογαριασμό του οποίου η. Δημοκρατία εξασφαλίζει την εποπτεία της ασφάλειας των επιχειρήσεων "" (β) το πρόσωπο που σχεδιάζει, κατασκευάζει, συντηρεί ή τροποποιεί αεροσκάφος με στροβιλοκινητήρα ή αεροσκάφος συγκοινωνίας, ή εξάρτημα ή τμήμα αυτού, υπό την εποπτεία της Δημοκρατίας' (γ) το πρόσωπο που υπογράφει πιστοποιητικό επιθεώρησης συντήρησης ή άδειας προς λειτουργία αεροσκάφους με στροβιλοκινητήρα ή αεροσκάφους συγκοινωνίας, ή εξαρτήματος ή τμήματος αυτού, υπό την εποπτεία της Δημοιφατίας (δ) το πρόσωπο που εκτελεί καθήκον για το οποίο απαιτείται να είναι εξουσιοδοτημένο ως ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας (ε) ο διαχειριστής αερολιμένα που καλύπτεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2408/92 (στ) το πρόσωπο που εκτελεί καθήκον συνδεόμενο με την εγκατάσταση, την τροποποίηση, τη συντήρηση, την επισκευή, τη γενική επισκευή, τον έλεγχο της πτήσης ή την επιθειjjρηση των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, για τις οποίες την ευθύνη φέρει η Δημοκρατία'

4 2991 (ζ) το πρόσωπο που εκτελεί καθήκον συνδεόμενο' με την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκάφους, στην οποία περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με καύσιμα, η συντήρηση, η σύνταξη φορτωτικής, η φόρτωση, -η αποπάγωση και η ρυμούλκηση σε αεροδρόμιο που καλύπτεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2408/92. (2) Κάθε πρόσωπο, το οποίο εκτελεί καθήκοντα παρεμφερή με εκείνα που απαριθμούνται στην παράγραφο (1), στο πλαίσιο άλλων' δραστηριοτήτων, δύναται να υποβάλλει εθελοντική αναφορά για περιστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο (1). Αρμόδιες αρχές. 5.-(1) Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη συλλογή και αποθήκευση των περlστατικujν που αναφέρονται στον Κανονισμό 4, καθώς και των ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων, σε οικεία βάση δεδομένων. (2) Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η όποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 221 του Νόμου, ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση και επεξεργασία των περιστατικών που αναφέρονται στον Κανονισμό 4. (3) Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται ως σημείο επαφής για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 6. Ανταλλαγή πληροφοριών. 6.-(1) Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας συμμετέχει στην ανταλλαγή πληροφοριujν θέτοντας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες τις σχετικές με την ασφάλεια, οι οποίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 5:

5 2992 Νοείται ότι; η βάση δεδομένων πρέπει να είναι συμβαtlί με το ειδικό λογισμικό που εκάστοτε αναπτύσσει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (2) Η ορισθείσα, με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 5 αρμόδια αρχή, η οποία παραλαμβάνει αναφορά περιστατικού, την καταχωρεί στη βάση δεδομένων και την κοινοποιεί, εάν είναι απαραίτητο, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο: (α) Σημειώθηκε το περιστατικό < (β) είναι νηολογημένο το αεροσκάφος ~ (γ) κατασκευάστηκε το αεροσκάφος ή (δ) έχει πιστοποιηθεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Διάδοση των πληροφοριών. 7.-(1) Κάθε φορέας, στον οποίο έχει αυατεθεί ο έλεγχος της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ή η διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων της πoλιτlιcής αεροπορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για περιστατιιcά που συλλέγονται και ανταλλάσσονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 5 και 6, ώστε να μπορεί να συνάγει τα σχετικά με την ασφάλεια συμπεράσματα με βάση τα αναφερόμενα περιστατικά. (2) Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας εφ.αρμόζει τα μέτρα που εκάστοτε θεσπίζει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με βάση το άρθρο 7(2) της Οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13 ης lουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία. (3) Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας δημοσιεύει, τουλάχιστον, ετησίως επισκόπηση της ασφάλειας, με πληροφορίες για τους

6 2993 τύπους των περlσταηκιίjv που συνελέγη σαν από το εθνικό σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το επίπεδο ασφάλειας στην πολιηκή αεροπορία, (4) Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί, επίσης, να δημοσιεύει αναφορές από ης οποίες έχουν αφαιρεθεί τα αναγνωριστικά στοιχεία. Προστασία των π ληροφοριιijv, 8.-(1) Κάθε πληροφορία που λαμβάνεται, κατ' εφαρμογή των παραγράφων (1) των ΚανονlσμιίΝ 6 και 7 αντίστοιχα, τηρείται εμπιστευτική και χρησιμοποιείτάι μόνο για τους σκοπούς των παρόντων KaVOvlcrjJUJY. (2) Ανεξάρτητα από τον τύπο ή την ταξινόμηση του περιστατικού και του ατυχήματος'ή σοβαρού συμβάντος, τα ονοματεπιίνυμα ή οι διευθύνσεις συγκεκριμένων προσώπων δεν καταχωρούνται σε καμία περίπτωση στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στον Κανονισμό 5. (3) Δεν κινούνται οι νόμιμες διαδικασίες στην περίπτωση παραβάσεων, οι οποίες τελέσθηκαν χωρίς πρόθεση ή από απροσεξία και των οποίων λαμβάνεται γνιjjση απλώς και μόνο διότι έγιναν γνωστές βάσει του εθνικού προγράμματος υποχρεωτικής αναφοράς των περιστατικών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που οφείλονται σε βαρεία αμέλεια. (4) Κανένας εργαζόμενος ο οποίος αναφέρει συμβάντα, τα οποία τυχόν γνωρίζει, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζημιά ή οποιαδήποτε συνέπεια από τον εργοδότη του αναφορικά με το καθεστώς εργοδότησής του. (5) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των νομοθεσιών της Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελιjjν για την πρόσβαση των δlκασηκιίjν apxιjjv στις πληροφορίες.

7 2994 Εθελοντιl(ές αναφορές. 9.-(1) Εκτός από το σύστημα της υποχρεωτικής αναφοράς που θεσπίζουν οι Κανονισμοί 4 και 5, με τον παρόντα Κανονισμό ορίζεται σύστημα εθελοντικής αναφοράς για τη cruaaoyii και ανάλυση πληροφοριιίν για παρατηρούμενες ελλείψεις στις εναέριες μεταφορές, για τις οποίες δεν απαιτείται αναφορά με βαση το σύστημα της υποχρεωτ!κής αναφοράς; ης οποίες, ωστόσο, ο αναφέρων θεωρεί όντως ή ενδεχομένως επικίνδυνες. (2) Οι διαδικασίες του συστήματος εθελοντικής αναφοράς είναι οι ίδιες που διέπουν, τηρουμένων. των αναλογιών, το σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς.

8 2995 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 3(3» Κατάλογος περεσταηίηjjv axetikεjjv με τη AEnoupyfa, τη συντήριιση, TllV επuσηα:uιι και την κατασκευή αεροσκάφους, τα οποία πρέπει να αναφέρονται Σίιμεfωση 1: Μολονόη το παρόν παράρτημα παραθέτει την πλειονότητα των περιστατικών που πρέπει να αναφέρονται, δεν είναι δυνατόν να είναι εντελώς εξαντλητικό. Οιοδήποτε άλλο περιστατικό κρίνεται από τα αρμόδια πρόσωπα ότι πληροί τα κριτήρια πρέπει να αναφέρεται ωσαύτως. Σημείωση 2: Το παρόν παράρτημα δεν περιλαμβάνει τα ατυχήματα. Πέραν των λοιπών απαιτήσεων για την αναφορά ατυχημάτων, τα ατυχήματα θα πρέπει επίσης να καταγράφονται στη βάση δεδομένων η οποία αναφέρεται στους παρόντες Κανονισμούς. Σημείωση 3: Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει παραδείγματα απαιτήσεων αναφοράς σχετικών με τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και την κατασκευή αεροσκάφους. Σημείωση 4: Τα περιστατικά που πρέπει να αναφέρονται είναι τα περιστατικά κατά τα οποία τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια της λειτουργίας ή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επισφαλείς συνθήκες. Εάν, κατά την άποψη του αναφέροντος, το περιστατικό δεν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας, η επανάληψήτου όμως υπό τυχόν διαφορετικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους, τότε πρέπει να υποβάλλεται αναφορά. Αν ορισμένα πράγματα κρίνεται ότι πρέπει να αναφέρονται για κάποιες κατηγορίες προϊόντων, δομικών στοιχείων ή εξαρτημάτων, δεν συμβαίνει αναγκαστικά το ίδιο για άλλες, η δε απουσία ήπαρουσία ενός και μόνου παράγοντα, είτε τεχνικού είτε ανθρωπογενούς, μπορεί να μετατρέψει ένα περιστατικό σε ατύχημα ήσοβαρό συμβάν. Σημείωση 5: Ορισμένες επιχειρησιακές εγκρίσεις, Π.χ. RVSM, ETOPS, RNAV, ήπρογράμματα σχεδιασμού ήσυντή ρησης πιθανόν να περιέχουν συγκεκριμένες άπαιτήσεις αναφοράς ελαττωμάτων ή δυσλειτουργιών σχετιζόμενες με τη συγκεκριμένη έγκριση ή πρόγραμμα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α: ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Γ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤιΛIΑΣ, ΔΙΕΥΚΟΛ ΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Α. ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ί) Λεlτοuργία του αεροσκάφους σ) Ελιγμοί αποφυγής:

9 Κίνδυνος σύγκρουσης με αεροσκάφος, με το έδαφος ήμε άλλο αντικείμενο, 11 επισφαλής κατάσταση στην οποία ενδείκνυνται ελιγμοί αποφυγής. Ελιγμός που απαιτήθηκε για την αποφυγή σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος, με το έδαφος ήμε άλλο αντικείμενο. Ελιγμός άποφυγής για την αποφυγή άλλων επισφαλών καταστάσεων. β) Συμβάντα απογείωσης ή προσγείωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι προληπτικές ήαναγκαστικές προσγεlιίjσεlς. Συμβάντα όπως η προσγ"είωση πριν από το διάδρομο, μετά το διάδρομο ή παραπλεύρως του διαδρόμου. Απογειώσεις, απογειώσεις που ματαιώθηκαν, προσγειώθ'εlς ή απόπειρες προσγείωσης σε κλειστό, κατειλημμένο ή λανθασμένο διάδρομο. Παρεισφρήσεις σε διάδρομο. γ) Αδυναμία επίτευξης των προβλεπόμενων επιδόσεων κατά την απογείωση ή την αρχική άνοδο. δ) Επικίνδυνα χάμηλή ποσότητα καυσίμων ή ανικανότητα μεταφοράς καυσίμων ή χρήσης όλης της ποσότητας χρησιμοποιήσιμων καυσίμων. ε) Απώλεια ελέγχου (έστω και μερική ή προσωρινή) για οιαδήποτε αιτία. στ) Περιστατικά με ταχύτητα που προσέγγιζε ήυττερέβαινε την V1, τα Όποία προκλήθηκαν από επικίνδυνη ή δυνητικώς επικίνδυνη κατάσταση ή δημιούργησαν τέτοια κατάστι;χση (π.χ. ματαιωθείσα απογείωση, κτύπημα του ουραίου, απώλεια ισχύος του κινητήρα κ.λπ.) ζ) Επανακύκλωση που δημιούργησε επικίνδυνη ή ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. η) Σημαντική αθέλητη απόκλιση από την ταχύτητα αέρος, το σκοπούμενο ίχνος ήαπόλυτο ύψος (άνω των 300 ποδών) για οιαδήποτε αιτία, θ) Κάθοδος κάτω του αποφασισμένου ύψους/απόλυτου ύψους ή του ελάχιστου ύψους/απόλυτου ύψους καθόδου χωρίς την απαιτούμενη οπτική αναφορά.. ι) Απώλεια της επίγνωσης του τρέχοντος στίγματος ή της παρουσίας άλλων αεροσκαφιίjν. ια) Αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ του ιπτάμενου πληρώματος (CRM) ήμεταξύ του ιπτάμενου πληρώματος και άλλων μερών (πλήρωμα φροντιστών, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, τεχνικό τμήμα). lβ) Δυσχερής προσγείωση - προσγείωση που απαιτεί «heavy landing checlo>,

10 2997 lγ) Υπέρβαση των οριων του ισοζυγίου καυσίμων. 15) Εσφαλμένη ρύθμιση κωδικού SSR ή εσφαλμένη ρύθμιση επιμέρους κλίμακας του υψομέτρου. lε) Εσφαλμένος προγραμματισμός του εξοπλισμού υπολογισμού πλοήγησης ή επιδόσεων, ή λανθασμένες καταχωρίσεις σε αύτόν, ή χρήση λανθασμένων δεδομένων. lστ) Εσφαλμένη' παραλαβή ή ερμηνεία ραδlοτηλεφωνικιίjν μηνυμάτων. ιζ) Δυσλειτουργίες ή ελαπώματα του συστήματος καυσίμων με αντίκτυπο στην παροχή ή/και τη διανομηκαυσιμων. lη) Ακούσια έξοδος αεροσκάφους από οδοστρωμένη επιφάνεια. 18) Σύγκρουση αεροσκάφους με άλλο αεροσκάφος, όχημα ή άλλο επίγειο αντικείμενο. κ) Αθέλητη ή/και εσφαλμένη λειτουργία οιωνδήποτε χειριστηρίων. κα) Ανικανότητα να επιτευχθεί η προβλεπόμενη διάταξη του αεροσκάφους για οιαδήποτε φάση της πτήσης (π.χ. σύστημα προσγείωσης και έξοδοι, πτερύγια καμπυλότητας, σταθερωτήρες, πτερύγια υποβάσταξης κ.ά.) κβ) Κίνδυνος ήπιι;1ανός κίνδυνος προερχόμενος από οιαδήποτε ηθελημένη προσομοίωση συνθηκών αστοχία ς για σκοπούς εξάσκησης, για τον έλεγχο των συστημάτων ήγια εκπαιδευτικούς λόγους. κγ) Ασυνήθεις κραδασμοί. κδ) Ενεργοποίηση οιουδήποτε πρωταρχικού συστήματος ειδοποίησης συνδεόμενου με το χειρισμό του αεροσκάφους π.χ. ειδοποίηση διάταξης του αεροσκάφους, ειδοποίηση απώλειας στήριξης (δόνηση χειριστηρίου), ειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας κ.λπ., εκτός εάν: 1. το πλήρωμα διαπίστωσε θετικά ότι η ένδειξη ήταν εσφαλμένη, και αυτό με την προϋπόθεση ότι η εσφαλμένη ειδοποίηση δεν είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσχέρειες ήκίνδυνος εξαιτίας της αντίδρασης που είχε το πλήρωμα στην ειδοποίηση, ή 2. τέθηκε σε λειτουργία για εκπαιδευτικούς ήδοκιμαστικούς σκοπούς. κε) Ειδοποίηση GPWSrrAWS, εφόσον: 1. το αεροσκάφος προσέγγισε το έδαφος περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματισθεί ήπροβλεφθεί, ή

11 η ειδοποίηση προέκυψε υπό μετεωρολογικές συνθι~!kες πnισης με όργανα ή τη νύχτα και αποδείχθηκε ότι προκλήθηκε από μεγάλη ταχύτητα καθόδου (τρόπος 1), ή 3. η ειδοποίηση προέκυψε από αστοχία στην επιλογή του μηχαvισμού προσγείωσης ή του πτερυγίου καμπυλότητας προσγείωσης από το κατάλληλο σημείο κατά την προσέγγιση (τρόπος 4), ή 4. ο!αδήποτε δυσχέρεια ήκίνδυνος προέκυψε ή μπορούσε να προκύψει από την αντίδραση του πληριίjματος στην «ειδοποίηση» Π.χ. πιθανή μειωμένη απόσταση από άλλο αεροσκάφος. Εν προκειμένω, περιλαμβάνεται ειδοποίηση οιουδήποτε τρόπου ή τύπου Π.χ. αυθεντική, όχληση ή εσφαλμένη. κστ) «Συναγερμός» GΡWSffΆWS, εφόσον προκύψει ή ενδέχεται να προκύψει οιαδήποτε δυσχέρεια ή κίνδυνος συνεπεία της αντίδρασης του πληριίjματος στο συναγερμό. κζ) ACAS RAs. κη) Συμβάντα ταχυρεύματος ή ελlκορεύματος που είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική ζημία ή σοβαρούς τραυματισμούς. ίi) Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. α) Πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός ή τοξικά ή επιβλαβή αέρια, ακόμη και μετά την κατάσβεση της φωτιάς. β) Χρήση ασυνήθους διαδικασίας που αποφασίστηκε από το πλήρωμα πτήσης ή θαλάμου γιά την αντιμετώπιση κατά στάσης έκτακτης ανάγκης, όταν: 1. η διαδικασία υπάρχει αλλά δεν χρησιμοποιείται 2. δεν υπάρχει διαδικασία, 3. η διαδικασία υπάρχει αλλά είναι ατελής ή ακατάλληλη, 4. η διαδικασία είναι εσφαλμένη, 5. χρησιμοποιείται λάθος διαδικασία. γ) Αστοχία οιασδήποτε διαδικασίας που χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και όταν πρόκειται για περίπτωση συντήρησης, εκπαίδευσης ή BOKIμι.ίJV. δ) Συμβάν που οδηγεί σε εκκένωση έκτακτης ανάγκης. ε) Απότομη πτιίjση της πίεσης. στ) Χρήση οιουδήποτε εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης ή προδιαγεγραμμένων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

12 2999 ζ) Συμβάν που οδηγεί σε δήλωση έκτακτης ανάγκης - (<<ΜaγdaΥ}) ή «ΡΒΠ» ). η) Αστοχία οιουδήποτε εξοπλισμού ή εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του φωτισμού, να λειτουργήσει ικανοποιητικά, ακόμη lωl αν χρησιμοποιούνταν για συντήρηση, εκπαίδευση ή δοκιμή. θ) Συμβάντα που απαίτησαν τυχόν xρ~ση οξυγόνου ανάγκης από οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος. ίίί) Ανικανότητα πληρώματος α) Ανικανότητα οιουδήποτε μέλους του πληρώματος πτήσης, ακόμη και πριν από την αναχώρηση, εφόσον κρίθηκε ότι θα μπορούσε να συνεπάγεται ανικανότητα μετά την απογείωση. β) Ανικανότητα οιουδήποτε μέλους του πληρώματος θαλάμου, η οποία δεν του επιτρέπει να φέρει σε πέρας τα βασικά καθήκοντά ίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. ίν) Τραυμαησμοί Περιστατικά τα οποία οδήγησαν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό -τραυματισμό επιβατών ή μελών του πληρώματος αλλά δεν κρίθηκαν ανακοlνωτέα ως δυστύχημα. ν) ΜετεωρολογUΒcά φαινόμενα α) Κεραυνοπληξία η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βλάβη στο αεροσκάφος ή απώλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε βασικής λειτουργίας του. β) Χαλαζοθύελλα η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βλάβη στο αεροσκάφος ή απιίjλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε βασικής λειτουργίας του. γ) Αντιμετώπιση σοβαρής τύρβωσης η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθούν επιβαίνοντες ή η οποία κρίθηκε ότι απαιτεί «έλεγχο τύρβωσης» του αεροσκάφους. δ) Αντιμετώπιση απότομων εναλλαγujν ανέμου (windsllear). ε) Αντιμετώπιση παγετού με αποτέλεσμα δυσχέρειες χειρισμού, βλάβη του αεροσκάφους ή απώλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε ζωτικής λειτουργίας.

13 3000 νί) Aσφά:λε~α α) Παράνομη παρέμβαση στο αεροσκάφος, σuμπερlλαμβαvqμένης της απειλής βομβιστικής ενέργειας ή της αεροπειρατείας. β) Δυσχερής τιθάσευση μεθυσμένων, βίαιων ή απείθαρχων επlβατι:jv. γ) Ανακάλυψη λαθρεπιβάτη. νίί) Λοιπά περισταηκά α) Επαναλαμβανόμενα συμβάντα συγκεκριμένου τύπου, τα οποία μεμονωμένα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μη «ανακοινωτέω}, λόγω όμως της συχνότητάς τους δημιουργούν ενδεχόμενο κίνδυνο. β) Σύγκρουση με πτηνά που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βλάβη στο αεροσκάφος ή απώλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε βασικής λειτουργίας του. γ) Αντιμετώπιση στροβίλων απορρεύματος. δ) Οιοδήποτε άλλο περιστατικό ι(όθε τύπου που κρίθηκε ότι έθεσε σε κίνδυνο ή μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ήτα επ'αυτού 11 επί του εδάφοl!ς άτομα. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ί) Δομικά Δεν χρειάζονται να αναφέρονται όλες οι δομικές αστοχίες. Απαιτείται η κρίση των μηχανικών για να αποφασίζεται κατά πόσον η αστοχία είναι αρκετά σοβαρή ώστε να αναφερθεί. Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα παραδείγματα: α) Βλάβη σε οιοδήποτε κύριο δομικό στοιχείο (ΚΔΣ), το οποίο δεν χαρακτηρίσθηκε ανεκτικό στη βλάβη (στοιχείο περιορισμένης διάρκειας ζωής). Τα ΚΔΣ είναι εκείνα που συντελούν σημαντικά στη μεταφορά των φορτίων πτήσης, εδάφους και πίεσης, και των οποίων η αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική αστοχία του αεροσκάφους. β) Ελάττωμα ή βλάβη που υπερέβη τα αποδεκτά όρια σε ΚΔΣ, το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ανεκτικό στη βλάβη. γ) Ελάττωμα ή βλάβη που υπερέβη τις επιτρεπόμενες ανοχές ενός δομικού στοιχείου, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τη δομική ακαμψία τόσο ώστε να μην επιτυγχάνονται πλέον τα απαιτούμενα περιθώρια πτερυγισμού, απόκλισης ή αναστροφής των πηδαλίων.

14 3001 δ) Βλάβη ή ελάττωμα δομικού στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ελευθέρωση βαριujv αντικειμένων και σε συνακόλουθο τραυματισμό επιβαινόντων. ε) Βλάβη ή ελάττωμα δομικού στοιχείου που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία των συστημάτων [Βλέπε κατωτέρω το σημείο iί)].. στ) ΑΠUJλεία Οίουδήποπ τμήματος του αεροσκάφους κατά την πτήση. ίί) Συστήματα Προτείνονται τα ακόλουθα γενικά.κρlίήρlα για όλα τα συσtlιματα: α) Απώλεια, σημανtlκlί δυσλειτουργία ή ελάττωμα οιουδήποτε συστήματος, υποσυστήματος ή συνόλου ενός εξοπλισμού όταν δεν είναι δυνατόν να αχθούν ικανοποιητικά σε πέρας συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας, ασκήσεις Κ.λπ. β) Ανικανότητα του πληρώματος να ελέγξει το σύστημα, Π.χ.: 1. ενέργειες χωρες εντολή, 2. εσφαλμένη ή ατελής αvτίδρασηj συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού κίνησης ή ακαμψίας, 3. ανεξέλεγκτη λε!τουργία, 4. μηχανική αποσύνδεση ή αστρχία. γ) Αστοχία ή δυσλειτουργία της (των) αποκλεlσtlκής(-ών) λειτουργίας( ών) του συστήματος (το οποίο μπορεί να έχει ενσωματωμένες πολλές λειτου ργίες). δ) Παρεμβολή με άλλα συστήματα ή στοιχεία του ίδιου συστήματος. ε) Αστοχία ή δυσλειτουργία της προστατευτικής διάταξης ή του συστήματος έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με το σύστημα. στ) Απώλεια πλεονασμαtlκότητας του συστήματος πέραν των ορίων. ζ) Οιοδήποτε περιστατικό που απορρέει από απρόβλεπτη συμπεριφορά συστήματος. η) Για τύπους αεροσκαφών με ένα και μόνο κύριο σύστημα, υποσύστημα ή σύνολο εξοπλισμού: απώλεια, σημαντική δυσλειτουργία ή ελάττωμα σε oloδήπoτε~ύρlo σύστημα, υποσύστημα ή σύνολο εξοπλίσμού.

15 3002 θ) Για τύπους αεροσκαφών με πολλαπλά ανεξάρτητα κύρια συστήματα, υποσυστήματα ή σύνολα εξοπλισμού: απώλεια, σημαντική δυσλειτουργία ή ελάττωμα σε περισσότερα του ενός κύρια συστήματα, υποσυστήματα ή σύνολα εξοπλισμού. ι) Λειτουργία οιουδήποτε' πρωτεύοντος συστήματος προειδοποίησης συνδεόμενου με συστήματα ή εξοπλισμούς' του αερoσι~άφoυς, εκτός εάν το πλήρωμα διαπίστωσε θετικά ότι επρόκειτο για εσφαλμένη προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η εσφαλμένη προειδοποίηση δεν δημιούργησε δυσχέρειες ή κίνδυνο λόγω της αντίδρασης του πληρώματος στην προειδοποίηση. lα) Διαρροή υδραυλlκιίjν uyptijv, καυσίμων, λαδιών ή άλλων υγρών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή πιθανή μόλυνση της δομής του αεροσκάφους, των συστημάτων ή του εξοπλισμού του, ή κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. lβ) Δυσλειτουργία ή ελάττωμα οιουδήποτε συστήματος ένδειξης εφόσον θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλάνηση του πληρώματος. lγ) Οιαδήποτε αστοχία, δυσλειτουργία υ969 ω ή ελάττωμα εφόσον ανέκυψε σε κρίσιμο στάδιο της πτήσης και σχετίζεται με τη λειτουργία συγκεκριμένου συστήματος. lδ) Σημαντικό έλλειμμα των πραγματικών επιδόσεων σε σύγκριση με τις εγκεκριμένες επιδόσεις, τα οποία οδήγησαν σε επικίνδυνη κατάσταση (λαμβανομένης υπόψη της ακρίβειας της μεθόδου υπολογισμού των επιδόσεων) συμπεριλαμβάνονται η πέδηση, η κατανάλωση καυσίμων κ.λ.π. ιε) Ασυμμετρία των χειριστηρίων πτήσης Π.χ., υπεραντωτικά πτερύγια, πτερύγια υποβάσταξης, φθορείς άντωσης Κ.λπ. Το προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος περιέχει κατάλογο παραδειγμάτων, ανακοινώσιμων περιστατικών που απορρέει από την εφαρμογή αυτών των γενικών κριτηρίων για τα ειδικά συστήματα. iίί) Πρόωση (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, των ελikων και των στροφείων) ΙCQC APU εφεδρικές μονάδες παραγωγής ισχύος (APU) α) Σβέση, κράτηση ή σημαντική δυσλειτουργία οποιουδήποτε κινητήρα. β) Υπερτάχυνση του κινητήρα ή ανικανότητα ελέγχου της ταχύτητας οιουδήποτε δομικού μέρους στρεφόμενου με υψηλή ταχύτητα (π.χ.: APU, αεροεκκινητήρας, συγκρότημα ψύξης του κύκλου αέρα με στρόβιλο, αεροστροβιλοκινητήρας, έλικας ή στροφείο).

16 3003 γ) Αστοχία ή δυσλειτουργία οιουδήποτε τμιιl1ατος του κινητήρα ή της μονάδας παραγωγής ισχύος που έχει ως αποτέλεσμα ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 1. μη συγκράτηση συσταtlκιίν!υπολειμμάτων, 2. ανεξέλεγκτη εσωτερική ή εξωτερική φωτιά, ή έκλυση θερμών αερίων, 3. ιίjση προς διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που επιδιώl\.ει ο κυβερ νιι τ ης,. 4. αστοχία ή ακούσια λειτουργία του συστήματος αναστροφής της ιίjσης, 5. ανικανότητα ελέγχου της ισχύος, της ιίjσης ή των στροφujν ανά λεπτό, 6. αστοχία της δομής στερέωσης του κινητήρα, 7. μερική ή ολική απιίjλεlα σημαντικού τμήματος της μονάδας παραγωγής ισχύος, 8. πυκνοί ορατοί καπνοί ή συγκεντρώσεις τοξικών προϊόντων επαρκιίjν για να θέσουν σε ανι.κανότητα το πλήρωμα ή τους επιβάτες,. 9. ανικανότητα θέσης του κινητήρα εκτός λειτουργίας με τις φυσιολογικές διαδικασίες, 10. ανικανότητα επαναλεltoυργία~ κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας. δ) Λνεξέλεγκτη ώση/απώλεια ισχύος, μεταβολή ή. ταλάντωση η οποία χαρακτηρίζεται ως απώλεια ελέγχου ιίjσης ή ισχύος (LOTC): 1. σε μονοκινητήριο αεροσκάφος, ή 2. σε περίπτωση που κρίθηκε υπερβολική για την περίσταση, ή 3. σε περίπτωση που θα μπορούσε να επηρεάσει περισσότερους από έναν κινητήρες σε πολυκινητήριο αεροσκάφος, ιδίως στην περίπτωση δι κινητήριου, ή 4. σε πολυκ!νητήριο αεροσκάφος εφόσον ο ίδιος 11 παρεμφερής τύπος κινητήρα χρησιμοποιείται σε εφαρμογή όπου το συμβάν θα μπορούσε να θεωρηθεί επισφαλές ή επικίνδυνο. ε) Οιοδήποτε ελάττωμα σε μέρος με ελεγμένη διάρκεια ζωής που οδlίγησε σε απόσυρση πριν από την ολοκλήρωση της διάρκειας ζωής του. στ) ΕλαττιίJματα κοινής προέλευσης τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σε μια πτήση τόσο υψηλή κράτηση κινητήρα ώστε να

17 3004 δημιουργηθεί το ενδεχόμενο να παύσουν να λεπουργοίιν περισσότερο! του ενός κινητήρες κατά την ίδια πτήση. ζ) Αστοχία αναγκαίας λειτουργίας ή ακούσια ενεργοποίηση περιοριστή κινητήρα ή διάταξης ελέγχου.. η) Υπέρβαση των παραμέτρων του έλικα. θ) Ζημιά από εξωτερικό αντικείμενο (FOD). Έλικες και συστήματα μετάδοσιις της κίνησης ι) Ελάττωμα' ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε μέρους έλικα, ή συστήματος ισχύος, που οδηγεί σε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω: 1. υπερτάχυνση του έλικα, 2. ανάπτυξη υπερβολικής αντίστασης, 3. ώση προς την αντίθετη κατεύθυνση από την εντολή του κυβερνήτη, 4. άφεση του έλικα ή οποιουδήποτε σημαντικού μέρους του έλικα, 5. αστοχία π.ου προκαλεί υπερβολική ανισορροπία, 6. ακούσια κίνηση των πτερυγίων του έλικα κάτω από την καθορισμένη ελάχιστη θέση χαμηλού βήματος εν πτήσεl, 7. ανικανότητα πτέρωσης του έλικα, 8. ανικανότητα για μεταβολή βήματος του έλικα, 9. ανεξέλεγκτη μεταβολή βήματος, 10. ανεξέλεγκτη διακύμανση της ταχύτητας ή της ροπής, 11. άφεση μερών χαμηλής ενεργειακής ισχύος. Στροφεία Και συστήματα μετάδοσης της κίνησης lα) Βλάβη ή ελάττωμα του κιβωτίου ταχυτήτων/σύνδεσης του κυρίου στροφείοu που θα μπορούσε να οδηγήσει εν πτήσεl σε αποσυναρμολόγηση του στροφείου, ή/και δυσλειτουργίες στο χειρισμό του στροφείου. ιβ) Βλάβη στο ουραίο στροφείο, στο σύστημα μετάδοσης και στα ισοδύναμα συστήματα. APU

18 3005 lγ) Παύση ή αστοχία όταν ο! λειτουργικές προδιαγραφές απαιτούν να υπάρχει APU, Π.χ. ETOPS, MEL. lδ) Αvικαvότητα παύσης λειτουργίας της APU. ιε) Υπερτάχυνση. ιστ) Ανικανότητα ενεργοποίησης της APU όταν χρειάζεται για λειτουργικούς σκοπούς. ίν) ΑνΘρωπογενείς παράγοντες Οποιοδήποτε συμβάν στο οποίο κάποιο χαρακτηριστικό ή ανεπάρκεια στο σχεδιασμό του αεροσκάφους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφάλμα χρήσης που πιθανόν να συνέβαλλε σε επικίνδυνο ή καταστροφικό αποτέλεσμα. ν) ΛΟϊπά περεσταηκά α) Οποιοδήποτε συμβάν στο οποίο κάποιο χαρακτηριστικό ή ανεπάρκεια στο σχεδιασμό του αεροσκάφους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφάλμα χρήσης που πιθανόν να συνέβαλλε σε επικίνδυνο ή καταστροφικό αποτέλεσμα. β) Περιστατικό που κανονικά δεν κρίνεται ανακοlνωτέο (π.χ. επίπλωση και εξοπλισμός θαλάμου, συστήματα ύδατος), όταν ΟΙ περιστάσεις οδήγησαν σε κίνδυνο για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. γ) Πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός ή τοξικά ή επιβλαβή αέρια. δ) Οιοδήποτε άλλο συμβάν που μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, ή να επηρεάσει την ασφάλεια των επιβατών του αεροσκάφους, ή πρόσωπα ή πράγματα κοντά στο αεροσκάφος ή στο έδαφος. ε) Αστοχία 11 ελάττωμα του συστήματος ανακοινώσεων στους επιβάτες, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί ή να μην ακούγεται το σύστημα. στ) Απώλεια χειρισμού του καθίσματος του κυβερνllτη εν πτήσεl. Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙ<ΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ί) Εσφαλμένη συναρμολόγηση μερών ή δομικών στοιχείων του αεροσκάφους που δlαπlστιίjθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή διαδικασίας δοκιμής, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε γι' αυτόν το συγκεκριμένο λόγο. ίί) Διαρροή θερμού αέρα απαγωγής που δημιουργεί ζημία στη δομή. ίίί) ΟιοδήΠΟΤΕ ελάττωμα σε μέρος με ελεγμένη διάρκεια ζωής που οδήγησε σε απόσυρση πριν ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής του.

19 3006 ίν) ΟιαδήποΤΕ ζημία ή φθορά (δηλαδή θραύσεις, ρωγμές, διάβρωση, αποκόλληση μετάλλων, αποκόλληση μόνωσης κ.λπ.) από οιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω πτερυγισμού, απujλειας ακαμψίας ή αστοχίqς της δομ ιις): α) στην πρωτεύουσα BOlJl1 ή σε ΚΔΣ (όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο επισkευιjn του κατασκευαστή), όταν η εν λόγω ζημία ή φθορά υπερέβη τα επιτρεπτά όρια που προδιαγράφονται στο εγχειρίδιο επισκευών του κατασκευαστή και απαίτησε επισκευή ή πλήρη ή μερική αντικατάσταση' β) στη δευτέρεύουσα δομή, η οποία ως εκ τούτου έθεσε ή μπορεί να έχει θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφοι;; γ) στον κινητήρα, τον έλικα ή το σύστημα' στροφείων του ελικοπτέρου. ν) Οιαδήποτε aato;tia, δυσλειτουργία ή ελάττωμα ΟΠΟίοuδήποτε συστήματος ή εξοπλισμού, ή βλάβη ή φθορά που διαπιστώθηκε κατά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με ΟΟΕιγία για Τιιν αξωπλσία των αεροσκαφών ή με οιαδήποτε άλλη υποχρεωτική εντολή ρυθμιστικής αρχής, όταν: α) ανιχνεύεται για πριίπη φορά από τον αναφέροντα οργανισμό που μεριμνά για τη συμμόρφωση β) σε τυχόν μετέπειτα εξασφάλιση της συμμόρφωσης διαπιστώνεται υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων της εντολής ή/και δεν διατίθενται δημοσιευμένες διαδικασίες επισκευής/επανόρθωσης. νί) Μη ικανοποιητική λειτουργία οιουδήποτε συστήματος ή εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του φωτισμού, έστω και αν πρόκειται για συντήρηση ή για-δοκιμές. νίί) Μη συμμόρφωση ή σοβαρά σφάλματα συμμόρφωσης προς τις απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησης. νίiί) Προϊόντα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά άγνωστης ή ύποπτης προέλευσης. ίχ) Παραπλανητικά, λανθασμένα ή ανεπαρκή δεδομένα συντήρησης ή διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πλημμελή συντήρηση. χ) Αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωμα του εξοπλισμού εδάφους ο οποίος χρησιμοποιείται για δοκιμές ή ελέγχους των συστημάτων και του εξοπλισμού του αεροσκάφους, όταν η απαιτούμενll συνήθης επιθεώρηση και ΟΙ διαδικασίες δοκιμής δεν εντοπίζουν σαφώς το πρόβλημα, όταν αυτό οδηγεί σε επικιvδuνlι κατάσταση.

20 3007 Δ. yntipee~ei: A.EPOr-.!AYTiIHAr j ΔfΕΥΚΟΛΥΝΣΕIΣ ΚιΟι! ΥΠΗΡΕΣίΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ί) Υπηρεσiες αεροναυημα:ς (ANS) Βλέπε το Παράρτημα ", κατάλογος ανςικοινώσιμων περlστατικιίν σχετικών με ηςανs ίί) Αεροδρόμιο και εγκαταστάσεις αεροδρομίου α) Σοβαρή διαρροή κατά την τροφοδοσία καυσίμου. β) Τροφοδότηση με εσφαλμένες ποσότητες καυσίμου που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενιίjς την αυτονομία, τις επιδόσεις, την ισορροπία ή τη δομική αντοχή του αεροσκάφους. ίiί) Διακίνηση επ&βατών, αποσκευών και φορτιου α) Σημαντική μόλυνση της δομής του αεροσκάφους, των συστημάτων και του εξοπλισμού του, από τη μεταφορά αποσκευιίjν ή φορτίου. β) Λανθασμένη φόρτωση επιβατών, αποσκευών ή φορτίου, η οποία μπορούσε να έχει σημαντικές επιmιίjσεlς στο βάρος ή/και την ισορροπία του αεροσκάφους. γ) Λανθασμένη στοιβασία των αποσκευών (και των χειραποσκευιίjν) ή του φορτίου που θα μπορούσε κατά οιοδήποτε τρόπο να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τον εξοπλισμό του ή τους επιβαίνοντες ή να εμποδίσει την εκκένωση εκτάκτου ανάγκης του αεροσκάφους. δ) Ακατάλληλη στοιβασία εμπορευματοκιβωτίων ή άλλων ογκωδών φορτίων. ε) Μεταφορά ή προτεινόμενη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά παράβαση των ισχυόντων κανονισμών, καθώς και εσφαλμένη επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων εμπορευμάτων. ίiί) Χειρισμοί εδάφους και συντήρηση αεροσκάφους α) Αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωμα εξοπλισμού εδάφους που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή ή τον έλεγχο των συστημάτων και του εξοπλισμού του αεροσκάφους, εφόσον κατά τη συνήθη απαιτούμενη επιθεώρηση και δοκιμή δεν εντοπίσθηκε με σαφήνεια το πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση. β) Μη συμμόρφωση ή σημαντικά σφάλματα συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησης. γ) Φόρτωση μολυσμένων ή εσφαλμένων καυσίμων ή άλλων UYPUJV ουσιαστικής σημασίας (καθιίjς και οξυγόνου και πόσιμου ύδατος).

21 3008 Προσάρτημα του Παραρτήματος Ι Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιέχουν παραδείγματα ανακοινωτέων περlσταtlκιίjv που απορρέουν από την εφαρμογιl των YEVlKUJV κριτηρίων σε συγκεκριμένα συστήματα που απαριθμούνται στο σηιjειο Β ίί) του παραρτήματος Ι. 1. ΚλψαTlσμόςΙαερlσμός α) πλήρης απιίjλεlα της αεροηλεκτρονlκής ψύξης β) απώλεια πίεσης 2. Αυτόματο σύσtlη'!α πλοήγησης α) αστοχία του αυτόματου συστήματος πλοήγησης να επιτύχει την προβλεπόμενη λειτουργία όταν έχει ενεργοποιηθεί β) αναφερθείσα σοβαρή δυσχέρεια του πληρώματος να ελέγξει το αεροσκάφος σχετιζόμενη με τη λειτόυργία του αυτόματου συστήματος πλοήγησης γ) αστοχία οιασδήποτε διάταξης αποσύνδεση ς του συστήματος αυτόματης πλοήγησης δ) μη ηθελημένη αλλαγή του τρόπου αυτόματης πλοήγησης 3. EΠIKo~νωνίες α) αστοχία ή ελάπωμα του συστήματος avakoivujcrewv στους επιβάτες με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσει ή να μην ακούγεται το σύστημα. β) πλήρης απώλεια επικοινωνίας εν πτήσει 4. ΗλεΚΤΡiHcό σύστημα α) αστοχία ενός ηλεκτρικού συστήματος δ!ανομής (AC/DC) β) πλήρης απώλεια ή απώλεια περισσότερων του ενός ηλεκτροπαραγωγlκιίν συστημάτων γ) αστοχία του εφεδρικού (έκτακτης ανάγκης) ηλεκτροπαραγωγικού συστήματος 5. Θάλαμος διακυβέρνησης/θάλαμος επιβατών/θάλαμος φορτίου α) απιίjλεlα ελέγχου του καθίσματος του κυβερνήτη εν πτήσεl β) αστοχία οιουδήποτε συστήματος ή εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, καθώς και του συστήματος σηματοδότησης εκκένωσης έκτακτης

22 3009 ανάγκης του αεροσκάφους, όλων των εξόδων, του φωτισμού έκτακτης ανάγκης, Κ.ά. γ) απιjjλεlα της ικανότητας συγκράτησης του συστήματος φόρτωσης φορτίου 6. Σύστημα πυροπροστασίας α) συναγερμοί πυρκαγιάς, εξαιρουμένων εκείνων που αμέσως επίβεβαιώθηκαν ως άκυροι _ β) αστοχία ή ελάττωμα του συστήματος ανίχνευσης φωτιάς/καπνού ή του συστήματος πυροπροστασίας που δεν ανιχνεύθηκε και που Θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ή μειωμένη ανίχνευση της φωτιάς/πυροπροστασία γ) έλλειψη ειδοποίησης σε περίπτωση πραγματικής πυρκαγιάς ή καπνού 7. Χειριστήρια πτήσης α) ασυμμετρία υπεραντωtlκών πτερυγίων, πτερυγίων υποβάσταξης, φθορέων άνωσης, Κ.ά. β) περιορισμός της κίνησης, ακαμψία ή μικρή ή καθυστερημένη ανταπόκριση σης λειτουργίες των πρωτευόντων συστημάτων ελέγχου της πτήσης ή των συνδεδεμένων με αυτά συστημάτων αντιστάθμισης ή ασφάλισης γ) ανεξέλεγκτο πηδάλιο πτήσης δ) δόνηση του πηδαλίου πτήσης αντιληπτή από το πλήρωμα ε) μηχανική αποσύνδεση 11 αστοχία του πηδαλίου πτήσης στ) σοβαρή παρεμβολή στον κανονικό έλεγχο του αεροσκάφους ή υποβάθμιση των XαραKτηρισΤΙKιJN της πτήσης 8. rucrrili.la καυσίμων α) δυσλειτουργία του συστήματος ένδειξης της ποσότητας καυσίμων με αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια της ποσότητας καυσίμων ή την εσφαλμένη ένδειξη της ποσότητας καυσίμων του αεροσκάφους β) διαρροή καυσίμου με αποτέλεσμα μεγάλη απιjjλεlα καυσίμου, κίνδυνο πυρκαγιάς, σοβαρή μόλυνση γ) δυσλειτουργία ή ελαττώματα του συστήματος απόρριψης καυσίμων με αποτέλεσμα αθέλητη απιjjλεια μεγάλης ποσότητας καυσίμων,

23 3010 ιcινoυνo πυρκαϊάς, επl!(!νδυνη μόλυνση του εξοπλισμού τουαεροσκάφους ή ανικανότητα απόρριψης καυσίμων δ) δυσλειτουργίες ή ελαττιίjματα του συστήματος καυσίμων με σημαντικές επιπτώσεις στην τροφοδοσίά ή/και διανομή καυσίμου ε) ανικανότητα μεταφοράς ή χρήσης όλης της ποσότητας χρησψοποlητέων καυσίμων 9. Υδραυλικά συστήματα α) απιίjλεlα ενός υδραυλικού συστήματος (ETOPS μόνον) β) αστοχία λειτουργίας του μονωτικού συσtlιματος γ) απώλεια περισσότερων του ενός υδραυλικών κυκλωμάτων δ) αστοχία του εφεδρικού υδραυλικού συστήματος ε) αθέλητη προέκταση δυναμικού αεροστροβίλου 10. Σύστημα ανίχνευσης πάγουιαποπάγωσης α) μη ανιχνευθείσα απώλεια ή μειωμένη απόδοση του συστήματος αποπάγωσης β) απώλεια περισσότερων του ενός συστημάτων θέρμανσης αεροστομίων γ) ανικανότητα επίτευξης συμμετρικής αποπάγωσης των πτερύγων δ) αφύσlκη συσσώρευση πάγου με σοβαρές επιπτώσεις στις επιδόσεις ήτα χαρακτηριστικά χειρισμού ε) σημαντική μείωση ορατότητας για το πλήρωμα 11. Συστήματα ενδείξεων/ειδοποίησης/καταγραφής α) δυσλειτουργία ή ελάττωμα οιουδήποτε συστήματος ενδείξεων όταν υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρών παραπλανητικών ενδείξεων στο πλήρωμα, οι οποίες θα μπορούσαν να το οδηγήσουν σε ακατόλληλη ενέργεια Επί βασικού συστήματος β) απώλεια της λειτουργίας κόκκινου προειδοποιητικού σήματος ενός συστήματος γ) για θαλάμους διακυβέρνησης με καθοδικές οθόνες απώλεια ή δυσλειτουργία περισσότερων της μιας μονάδας απεικόνισης ή υπολογιστή που συνδέεται με τη λειτουργία της απεικόνισης/ειδοποίησης

24 ΣιJση-ηf,.nor προσγεηω,ς.της/πέδηση/[λασηκ({ Επiσωτρα α) εκδήλωση πυρκαϊάς στην πέδη β) σοβαρή απώλεια πέδησης γ) ασύμμετρη πέδηση με αποτέλεσμα σοβαρή απόκλιση πορείας δ) αστοχία του συστήματος επέκτασης του συστήματος προσγείωσης με ελεύθερη nn;jail (ακόμη και σε προγραμματισμένες δοκιμές) ε) ανεπιθύμητη επέκταση/ανάσυρση του σκέλους προσγείωσης ή των θυρίδων σκελών προσγείωσης στ) πολλαπλή ρήξη ελαστικιjjv επισώτρων 13. Συστήματα πλοήγιισης (και του συστήματος ακριβούς προσέγγlσlις) και των συστημάτων δεδομένων αέρος α) πλήρης απώλεια ή πολλαπλές αστοχίες του εξοπλισμού πλοήγησης β) πλήρης αστοχία ή πολλαπλές αστοχίες του συστιίματος δεδομένων αέρος. γ) σοβαρή παραπλανητική ένδειξη δ) σοβαρά σφάλματα πλοήγησης που αποδίδονται σε λανθασμένα δεδομένα ή σε σφάλμα κωδικοποίησης της βάσης δεδομένων ε) απροσδόκητες πλευρικές ή κάθετες παρεκκλίσεις που δεν οφείλονται σε ενέργεια πιλότου στ) προβλήματα με τις επίγειες εγκαταστάσεις πλοήγησης που επιφέρουν σοβαρά σφάλματα πλοlίγησης χωρίς σχέση με τις μεταβάσεις από την αδρανειακή πλοήγηση στη ραδlοπλοιίγηση 14. Οξυγόνο Yia αεροσκάφος υπό πίεση α) απώλεια της παροχής οξυγόνου στο θάλαμο διακυβέρνησης β) απlt>λεlα της παροχής οξυγόνου σε σημαντικό αριθμό επιβατιίjν (άνω του 1 Ο %), ακόμη και εάν διαπιστώθηκε κατά τη συντήρηση, την εκπαίδευση ή τις δοκιμές 15. Σύστημα απαγωγής αέρα α) διαρροή θερμού αέρα απαγωγής με αποτέλεσμα συναγερμό πυρκαγιάς ή δομική ζημία β) απujλεlα όλων των συστημάτων απαγωγής αέρα γ) αστοχία του συστήματος ανίχνευσης διαρροής αέρα απαγωγής

25 3012 ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ Η (Κανονισμός 3(3)} Κατάλογος ανακοϊνωτέων περlσταηkιfjν, crxetfkt1jv με ης υπηρεσίες αεροvαuηλiας Σημεiωση 1: Αν και το παρόν παράρτημα απαριθμεί τα περισσότερα ανακοινώσιμα περιστατικά, δεν είναι δυνατόν να είναι εξαντλητικό. Κάθε άλλο περιστατικό που κρίνεται από τους εμπλεκόμενους ότι πληροί τα κριτήρια, θα πρέπει επίσης να avakoivujvεtai. Σημείωση 2: Το παρόν παράρτημα δεν περιλαμβάνει ατυχιιματα και σοβαρά συμβάντα. Πέραν των άλλων απαιτήσεων που καλύπτουν την ανακοίνωση των ατυχημάτων, αυτά θα πρέπει επίσης να καταχωρίζονται στις βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς. Σημείωσιι 3: Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τα περιστατικά σχετικά τις ANS που συνιστούν πραγματική ή πιθανή απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων ή μπορούν να παρακωλύσουν την παροχή ασφαλιίjν υπηρεσιών ANS. με Σημείωση 4: Το περιεχόμενο του παρόντος παραρτήματος δεν αποκλείει την ανακοίνωση κανενός περιστατικού, κατάστασης ή περίπτωσης που, σε περίmωση που επαναληφθεί υπό διαφορετικές αλλά όχι αδύνατες συνθήκες ή εάν αφεθεί ως έχει, θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφιίjv. ί) Συμβάντα - παρ' ολίγον σύγκρουση (περιλαμβάνουν συγκεκριμένες καταστάσεις όπου ένα αεροσκάφος και ένα άλλο αεροσκάφος/το έδαφος/ένα όχημα/άνθρωπος ή αντικείμενο γίνονται αντιληπτά ως υπερβολικά κοντά το ένα στο άλλο): α) παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού β) ανεπαρκής διαχωρισμόι; γ) παρ' ολίγον πρόσκρουση στο έδαφος χωρίς απιίjλεlα του ελέγχου (Near CFIT) δ) παρείσφρηση στο διάδρομο, που επέβαλε ελιγμό αποφυγής. ίί) Συμβάντα - δυνατότητα σύγκρουσης ή παρ' ολίγον σύγκρουσης (περιλαμβάνουν συγκεκρψένες καταστάσεις που ενδέχεται να καταλήξουν σε ατύχημα 11 παρ' ολίγον σύγκρουση, εάν ένα άλλο αεροσκάφος βρίσκεται στην περιοχή): α) παρείσφρηση στο διάδρομο, χωρις απαραίτητο ελιγμό αποφυγήι;

26 3013 β) υπέρβαση διαδρόμου γ) παρέκκλιση αεροσκάφους από την άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) δ) παρέκκλιση αεροσκάφους από τον εφαρμοστέο κανονισμό διαχείρισης εναέριας KυΙCλOφOρίας (ΔΕΚ): 1. παρέκκλιση αεροσκάφους από τις εφαρμοστέες δημοσιευθείσες διαδικασίες ΔΕ Κ, 2. παράνομη διείσδυση σε εναέριο X(}JpO, 3. παρέκκλιση από τη μεταφορά και τη λειτουργία του εξοπλισμού αεροσκαφών που σχετίζεται με την εναέρια κυκλοφορία, όπως ορίζεται στον εφαρμοστέο κανονισμό (στους εφαρμοστέους κανονισμούς). ίiί) Περ~σTαηKάπoυ σχετιζονταl 11E τη ΔΕΚ (περιλαμβάνουν τις καταστάσεις όπου επηρεάζεται ί1 δυνατότητα παροχής ασφαλών υπηρεσκών ΔΕΚ, καθώς και καταστάσεις όπου από τύχη δεν απειλήθηκε η ασφαλής λειτουργία του αεροσκάφους). Περελαμβάνονται τα ακόλουθα περιστατικά:. α) Αδυναμία παροχής υπηρεσιών ΔΕΚ: 'Ι. αδυναμία παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 2. αδυναμία παροχής υπηρεσlujν διαχείρισης του εναέριου χώρου, 3. αδυναμία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας β) αστοχία της λειτουργίας επικοινωνίας γ) αστοχία της λειτουργίας επιτήρησης δ) αστοχία της λειτουργίας επεξεργασίας και διάδοσης δεδομένων ε) αστοχία της λειτουργίας πλοήγησης στ) ασφάλεια συστημάτων ΔΕΙ<. Προσάρτημα του ΠαραρηΊματος 11 Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιέχουν παραοειγματα περιστατικών εναέριας κυκλοφορίας που απορρέουν από την εφαρμογή των YEVIKUJV κριτηρίων, που απαριθμούνται στο σημείο iίί) του παραρτήματος 11, στις λειτουργίες αεροσκαφών.

27 Παροχή πολύ εσφαλμένων, ακατάλληλων ή παραπλανηηιcιjn πληροφορlιίjν από οιαδlιποτε πηγή στο έδαφος, π.χ. έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ), αυτόματο σύστημα πληροφορiι;ν τερματικού (Α TlS), μετεωρολογική υπηρεσία βάσεις δεδομένων πλοήγησης, χάρτες, διαγράμματα, εγχειρίδια κ.ά. 2. Παροχή μικρότερης απόστασης γειτνίασης εδάφους από την προδιαγραφόμενη. 3. Παροχή εσφαλμένων δεδόμένων αναφοράς πίεσης (δηλαδιi για τη ρύθμιση του υψομέτρου). 4. Εσφαλμένη μετάδοση, παραλαβή ή ερμηνεία σημαντικών μηνυμάτων όταν αυτό δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση. 5. Παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού. 6. Παράνομη διείσδυση σε εναέριο χώρο. 7. Παράνομη μετάδοση ραδιοεπικοινωνιών. 8. Αστοχία επίγειων ή δορυφορικών εγκαταστάσεων ANS. 9. Σημαντική αστοχία ΕΕΚΙΔΕΚ ή ουσιαστική φθορά της υποδομής του αεροδρομίου. 10. ΠαρακιίJλυση των επιφανειών κίνησης του αεροδρομίου από άλλα αεροσκάφη, οχήματα, ζώα ή ξένα αντικείμενα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί επικίνδυνη ή δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση. 11. Εσφαλμένη ή ακατάλληλη επισήμανση των εμποδίων ή τωγκινδύνων στις περιοχές κίνησης του αεροδρομίου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση. 12. Αστοχία, σημαντικήδυσλειτουργία ή απουσία φωτισμού του αεροδρομίου.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2003 L 167/23 Ο ΗΓΙΑ 2003/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2003 για την αναφοράπεριστατικών στην πολιτική αεροπορία TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 14 Iουνίου 2001 2000/0343(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Ιουνίου 2001 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, 12.11.2010, σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 458/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 458 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 4230 Κ.Δ.Π. 766/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 766 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 545/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3652 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 545 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί με βάση το άρθρο 8

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί με βάση το άρθρο 8 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 4590 Κ.Δ.Π. 509/2004 Αριθμός 509 Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 120 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2003/42/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM(2017) 47 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3600 Κ.Δ.Π. 332/2001 Αρ. 3518,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3600 Κ.Δ.Π. 332/2001 Αρ. 3518, Ε.Ε. Παρ. III(I) 3600 Κ.Δ.Π. 332/2001 Αρ. 3518, 27.7.2001 Αριθμός 332 Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 59(Ι)/2016 Αρ. 4564, 25.4.2016 Ο περί των Εξωτερικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης στις Υπεράκτιες Εργασίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Νόμος του 2016 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

2646 Κ.Δ.Π. 379/2004

2646 Κ.Δ.Π. 379/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2646 Κ.Δ.Π. 379/2004 Αριθμός 379 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές Ταξιδιωτών που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 1. Εισερχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / της Επιτροπής για καθορισμό των κοινών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3681 Κ.Δ.Π. 630/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 630 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευημερίας για Ναυτιλλομένους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Ημερομηνία Εφαρμογής: 10/03/2011 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/03/2011

ΤΙΤΛΟΣ. Ημερομηνία Εφαρμογής: 10/03/2011 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/03/2011 Ο ΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ/18/2011 Συναφής Οδηγία: Λ/04/2007 Αντικαθιστά Οδηγία: ΤΙΤΛΟΣ Ρύθμιση Εφεδρικής Προστασίας για σκοπούς Λειτουργίας στο Σύστημα Μεταφοράς Ημερομηνία Εφαρμογής: 10/03/2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 886/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2013 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3666, 27.12.2002 6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Αριθμός 636 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη 03/2013 του EASA [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με Ε.Ε. Παρ. III(I) 465 Κ.Δ.Π. 120/2004 Αρ. 3&15, 5.3.2004 Αριθμός 120 Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2012 SWD(2012) 442 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0785 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 509 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α Ε.Ε. Παρ. III(I) 5603 ΚΑ.Π. 515/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 515 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 263 Κ.Δ.Π. 30/97 Αρ. 3120, 31.1.97 Αριθμός 30 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα