Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε για το Νοµό Καβάλας διαµορφώνεται ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε για το Νοµό Καβάλας διαµορφώνεται ως εξής:"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10.1 ΡΥΠΑΝΣΗ Ατµοσφαιρική ρύπανση Κύριες πηγές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Καβάλας είναι η οδική κυκλοφορία, οι εγκαταστάσεις βιοµηχανίας βιοτεχνίας που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης και τα καυσαέρια από τις µονάδες κεντρικής θέρµανσης. Οι εκποµπές από την κυκλοφορία παράγονται σε µικρό σχετικά ύψος, σε αντίθεση µε τις εκποµπές από τη θέρµανση, οι οποίες παράγονται είτε σε σαφώς µεγαλύτερο ύψος, είτε σε περισσότερο ελεύθερους χώρους και παρουσιάζουν πιθανά καλύτερες προοπτικές διάχυσης και αραίωσης. Οι συνέπειες από τις εκποµπές αέριων ρύπων που οφείλονται στην κυκλοφορία, οι οποίες εµφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις ρύπανσης, γίνονται ακόµα πιο βλαβερές για τον αστικό πληθυσµό, εφόσον οι ποσότητες που εκπέµπονται παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα εγκλωβισµένες µέσα στον ιστό της πόλης. Για τις παραπάνω πηγές αέριας ρύπανσης, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ή πληροφορίες που να επιτρέπουν τη λεπτοµερή εκτίµηση των ποσοτήτων των εκπεµπόµενων ρύπων, ούτε στοιχεία µετρήσεων ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή µελέτης. Κατά συνέπεια, η γενική εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης γίνεται µε βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία της περιοχής και τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Η αέρια ρύπανση που προέρχεται από τα συστήµατα θέρµανσης µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία του νοµού, βάσει των δεδοµένων των εκποµπών για κάθε τύπο θέρµανσης και τεχνικές παραδοχές για την κατανοµή τους στα νοικοκυριά του νοµού. Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε για το Νοµό Καβάλας διαµορφώνεται ως εξής: Πίνακας 10.1 : Κατανοµή συστηµάτων θέρµανσης στο Ν. Καβάλας Κεντρική θέρµανση 15,24% Σόµπες Πετρελαίου 46,78% Συστήµατα θέρµανσης µε καύση ξύλου 33,42% Λοιπά συστήµατα 4,54% Πηγή : ΥΠΕΧΩ Ε, Ποιότητα νερών κολύµβησης Στις παράκτιες περιοχές του νοµού Καβάλας και ειδικότερα στην περιοχή της Νέας Καρβάλης είναι εγκατεστηµένες πολλές βιοµηχανικές µονάδες, τα απόβλητα των οποίων καταλήγουν µέσω των υδάτινων αποδεκτών (χείµαρροι, παραπόταµοι) στα παράκτια οικοσυστήµατα.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 140 Τα απόβλητα των βιοµηχανικών µονάδων περιλαµβάνουν µεγάλο εύρος ενώσεων, τα οποία µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες : οργανική ύλη, προϊόντα πετρελαίου και µέταλλα. Παρά το γεγονός ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία καθορίζει τιµές για κάθε κατηγορία αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ωστόσο τις περισσότερες περιπτώσεις η απόρριψη γίνεται ανεξέλεγκτα και χωρίς καµιά επεξεργασία. Τα βιοµηχανικά απόβλητα, τα αστικά λύµατα του οικιστικού συγκροτήµατος της Καβάλας και η έκπλυση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων από τις καλλιεργούµενες εκτάσεις αποτελούν τις κυριότερες πηγές ρύπανσης των παράκτιων οικοσυστηµάτων. Τα παρακάτω αποτελέσµατα από τις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν από το ΥΠΕΧΩ Ε µέσα στο 1998, δείχνουν µια καλή ποιότητα των νερών κολύµβησης για τις ακτές του κόλπου της Καβάλας. Πίνακας 10.2 : Μικροβιολογική - Φυσικοχηµική ποιότητα νερών κολύµβησης Ν. Καβάλας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ- ΜΕΙΟΥ ΑΚΤΗΣ ΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ- ΧΗΜΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α ΜΠΑΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 13 G1 Α Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 13 G1 Α Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 13 G1 Α Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 13 G1 Α ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 13 G1 Α ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 13 G1 Α ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 13 G1 Α ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α ΡΑΨΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 13 G1 Α ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 13 G1 Α ΤΟΣΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 G1 Α Πηγή : ΥΠΕΧΩ Ε, 1996 Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ Ε παρότι δείχνουν µία πολύ καλή ποιότητα των νερών στον κόλπο της Καβάλας, λόγω του µικρού αριθµού των δειγµατοληψιών, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική κατάσταση. Οι κάτοικοι της πόλης της Καβάλας και των γύρω περιοχών πολλές φορές διαµαρτύρονται για µόλυνση της θάλασσας κατά περιόδους και ανάλογα µε τα ρεύµατα που επικρατούν, από βιοµηχανικές µονάδες της περιοχής. Είναι γεγονός ότι η ποιότητα των νερών έχει βελτιωθεί σηµαντικά µε τη λειτουργία των δύο µονάδων επεξεργασίας λυµάτων στο ήµο της Καβάλας. Παρόλα αυτά, τα βιοµηχανικά απόβλητα, τα αστικά λύµατα των οικισµών που δεν έχουν µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και η έκπλυση φυτοφαρµάκων από τις καλλιεργούµενες

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 141 εκτάσεις αποτελούν σηµαντικές πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήµατος του κόλπου της Καβάλας ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φυσικό Περιβάλλον της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελείται από περιοχές µε µεγάλη βιοποικιλότητα και µεγάλο αριθµό σπάνιων ειδών και βιοτόπων. Τα κύρια προβλήµατα κίνδυνοι για τους φυσικούς τόπους (δάση, ποταµοί, λίµνες, λιµνοθάλασσες, θαλάσσιο περιβάλλον) της Περιφέρειας είναι : οι πυρκαγιές η λαθροθηρία η λαθροϋλοτοµία τα αστικά λύµατα οικισµών και τα υγρά απόβλητα των κτηνοτροφικών και µεταποιητικών µονάδων οι τουριστικές δραστηριότητες, ειδικά στις ακτές της Καβάλας και της Θάσου η µη ορθολογική διαχείριση του νερού, η οποία µπορεί να έχει µελλοντικά σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα έλτα των Νέστου και Έβρου, τη λίµνη της Βιστωνίδας και στη Θάσο. η µόλυνση του ποταµού Νέστου, ο οποίος επιβαρύνεται µε αστικά και βιο- µηχανικά λύµατα από τη Βουλγαρία, που καταλήγουν σ αυτόν χωρίς προηγούµενη επεξεργασία. τα µεγάλα τεχνικά έργα, οι µεταφορές, οι νέοι τρόποι άσκησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και η βιοµηχανική και εξορυκτική δραστηριότητα υποβαθµίζουν το φυσικό τοπίο. Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προστατεύεται από τη διεθνή συµφωνία RAMSAR και τα Κοινοτικά προγράµµατα CORINE και «ΝΑTURA 2000». Με το πρόγραµµα «NATURA 2000» καταγράφηκαν στην Περιφέρεια στρέµµατα φυσικών τόπων, τα οποία αναλογούν στο 16% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Η ευρωπαϊκή συνθήκη «NATURA 2000» Σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση (1995) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 150 είδη θηλαστικών, 250 είδη πτηνών, 180 είδη ερπετών και αµφιβίων, 150 είδη ψαριών και τουλάχιστον είδη φυτών και είδη ασπόνδυλων, περιλαµβάνονται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων ειδών και συνθέτουν τον φυσικό πλούτο της Ενωµένης Ευρώπης, µε εναλλαγές που καλύπτουν από τη Μεσογειακή και Αλπική έως και τη Βόρεια ζώνη. Τις τελευταίες δεκαετίες η εντατικοποίηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, η βιοµηχανική ανάπτυξη, οι µεταφορές,η γεωργία, ο τουρισµός, οδήγησαν στη δραµατική

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 142 συρρίκνωση των πληθυσµών πολλών ειδών και υποβάθµιση των οικοτόπων και του φυσικού τοπίου. Η Ε.Ε., από νωρίς έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία της φυσικής κληρονοµιάς εκδίδοντας ανάλογες Κοινοτικές Οδηγίες και υιοθετώντας αυστηρά µέτρα για τη διατήρησή της. Το δίκτυο Νatura 2000, ένα δίκτυο περιοχών που θα τεθούν κάτω από ειδικό καθεστώς διαχείρισης, έχει ως κύριο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Με τη σύσταση του δικτύου, στο οποίο περιλαµβάνονται 255 αντιπροσωπευτικοί τύποι οικοτόπων, το φυσικό περιβάλλον γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση και υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν στις πολιτικές τους µέτρα για την προστασία και διατήρηση του. Στον εθνικό κατάλογο που κατέθεσε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δίκτυο NATURA 2000 περιλαµβάνει 264 περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος, που καλύπτουν περίπου στρέµµατα Περιοχές "Natura 2000" της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Στον Εθνικό Κατάλογο για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» ή αλλιώς «NATURA 2000», περιλαµβάνονται 22 περιοχές προστασίας της φύσης από το χώρο της Περιφέρειας µε συνολική έκταση της τάξεως του 1,7 εκατ. στρέµµατα. Χάρτης 10.1 : Προστατευόµενες περιοχές από τη συνθήκη «Natura 2000» Πηγή : ΥΠΕΧΩ Ε, 2002

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 143 Πίνακας 10.3 : Κατάλογος περιοχών για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Natura 2000» A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρεµ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν. ράµας άσος Φρακτού (5.500) Α Παρθένο δάσος Κεντρικής Ροδόπης Α (C) 2 Ροδόπη (Σηµύδα) Α 3 Περιοχή Ελατιά Α 4 Κορυφές όρους Φαλακρό Β Ν. Καβάλας έλτα Νέστου ( ) (43.000) Α(R) Λιµνοθάλασσες Κεραµωτής Α 6.Νέστου -Λίµνες- Λιµν/σες- ευρύτερη περιο Α 7 Κορυφές Όρους Παγγαίο Α 8 Όρµος Ποταµιάς Α 9 Κόλπος Παληού -Όρµος Ελευθερών Α Ν. Ξάνθης Λίµνη Βιστωνίδα - Λιµνοθάλασσα Λαγός Α (R) 11 Λιµνοθάλασσες Λάφρη και Λαφρούδα Α 12 Στενά Νέστου -Αισθητικό άσος Α (C) 13 Όρος Χαϊντού - Κούλα και γύρω Κορυφές Α Ν. Ροδόπης Λίµνες-Λιµνοθ/σες Θράκης - ευρύτ. περιοχή (53.870) Α (R) (Λίµνη Μητρικού και Λιµνοθάλασσες) (C) 15 Κοιλάδα Κοµψάτου Α (C) 16 Ποταµός Φιλιουρί - Άνω ρους Β (C) 17 Μαρώνεια - Σπήλαιο - Α 18 Λίµνες Βιστονίς, Ισµαρίς, και Λιµνοθάλασσες - Α Ποταµοί Κοµψάτος και Φιλιουρί Ν. Έβρου έλτα Έβρου Α (R) 20 Βουνά Έβρου (72.900) Α άσος αδιάς - Σουφλί A (C) 21 Τρεις Βρύσες Α 22 Φεγγάρι Σαµοθράκης Α Σηµείωση : (R) = Συνθήκη RAMSAR, (C) = Πρόγραµµα CORIΝΕ, A, B Κατηγορίες Προστασίας Πηγές: Ε.Κ.Β.Υ και ΥΠΕΧΩ Ε - ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Τα όρια των υγροβιότοπων και των άλλων βιοτόπων του παραπάνω πίνακα, απεικονίζονται σε προηγούµενο χάρτη της µε βάση τα δεδοµένα της χαρτογράφησης του κοινοτικού προγράµµατος «ΦΥΣΗ 2000», το οποίο εκπονήθηκε από ειδικούς επιστήµονες της χώρας. Τη µεγαλύτερη πίεση δέχονται οι υγροβιότοποι, οι οποίοι προστατεύονται, εκτός από το δίκτυο «Natura 2000», επίσης από τα δίκτυα : Ramsar και Corine. Τα εξωτερικά όρια και οι ρυθµίσεις για την προστασία αυτών των περιοχών, καθορίζονται από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ προβλέπεται και η έκδοση Προεδρικών ιαταγµάτων.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιοχές «Νatura 2000» του Ν. Καβάλας. έλτα Νέστου και λιµνοθάλασσες Κεραµωτής - ευρύτερη περιοχή Αποτελεί έναν από τους 11 ελληνικούς υγρότοπους διεθνούς σηµασίας σύµφωνα µε τη συνθήκη RAMSAR και είναι περιοχή σηµαντική για την ορνιθοπανίδα. H περιοχή φιλοξενεί µία ιδιαίτερα πλούσια ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, καθώς και πολλά αµφίβια, ερπετά και θηλαστικά. Τόσο τα πουλιά που φωλιάζουν όσο και τα µεταναστευτικά και εκείνα που διαχειµάζουν, παρουσιάζονται µε σηµαντικούς αριθµούς ειδών και σε µεγάλες συγκεντρώσεις ατόµων,που καθιστούν τους υγροβιότοπους αυτούς, σηµαντικούς γιο όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής ξεπερνούν τα στρέµµατα τα οποία χωρίζονται σε τρεις ζώνες: Ζώνη Α ( στρ.). Ζώνη απόλυτης προστασίας (δεν επιτρέπεται κα- µία δραστηριότητα) Ζώνη Β ( στρ.). Ζώνη υψηλής προστασίας (επιτρέπονται µόνο µερικές δραστηριότητες) Ζώνη Γ ( στρ.). Ευρύτερη περιοχή Νέστου Γενικά, αποτελείται από αγροτική γη µε λιµνοθάλασσες (τις λιµνοθάλασσες της Κεραµωτής κυρίως) µε γλυκό νερό, που χωρίζονται από τη θάλασσα µε στενές αµµώδεις λωρίδες. Οι όχθες του ποταµού είναι αµµώδεις µε εκτεταµένα δάση ειδών µαλακού ξύλου και παραποτάµια δάση σκληρού ξύλου. Επιπλέον, ένα µωσαϊκό από βιότοπους βρίσκεται στις εκβολές του ποταµού και αποτελείται από καλαµώνες, µικρά δέντρα και θάµνους από (αρµυρίκια), αµµοθίνες της ενδοχώρας, όπως και µεγάλες παράκτιες αµµοθίνες. Στην περιοχή της Χρυσούπολης υπάρχουν λίµνες γλυκού νερού µε καλαµώνες και νούφαρα. Εκεί, έχει σχηµατιστεί µια βραχώδης έξαρση γύρω από την οποία έχει εισχωρήσει το νερό της θάλασσας (νήσος Θασσοπούλα). Στο βόρειο τµήµα του ποταµού, επάνω στις απότοµες πλαγιές βρίσκεται πλούσια βλάστηση και διάφορα είδη ορνιθοπανίδας. Στο µεγαλύτερο µέρος της έκτασης του ποταµού Νέστου έχουν κατασκευαστεί αναχώµατα συγκράτησης, έτσι ώστε αυτός να χωρίζεται από την καλλιεργούµενη γη. Από το εκτεταµένο δάσος που κρατούσε υπόγειο νερό διασώζεται σήµερα µία περιοχή κατά µήκος του ποταµού κοντά στο βουνό και τις λευκοφυτείες. Κόλπος Παληού -Όρµος Ελευθερών Η περιοχή περιλαµβάνει τους όρµους του Παληού, της Ηρακλείτσας και των Ελευθερών, που αποτελούν τµήµατα της ευρύτερης περιοχής του κόλπου της Καβάλας. Οι κόλποι Παληού και Ηρακλείτσας χαρακτηρίζονται από πλούσια χλωρίδα και βλάστηση. Σηµαντικές είναι οι αποικίες Ποσειδωνίας που εξαπλώνονται µέχρι και βάθος 30 µέτρων στη θάλασσα, καθώς και οι βιοκοινότητες που αναπτύσσονται σ' αυτές. Τα τελευταία χρόνια όµως, η περιοχή παρουσιάζει µεγάλη τουριστική ανάπτυξη µε έντονη ανοικοδόµηση. Στον κόλπο Ελευθερών υπάρχει έντονη κίνηση εµπορικών και επιβατηγών πλοίων.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 145 Όρµος Ποταµιάς Πρόκειται για βραχώδη ακτή στο ανατολικό τµήµα της Θάσου, µε πλούσια υδρόβια βλάστηση. Υπάρχουν αποικίες Ποσειδωνίας που εξαπλώνονται σε βάθος 5 έως 25 µ. στη θάλασσα. Παρουσιάζει µεγάλη βιοποικιλότητα και αξιόλογη ποιότητα υδάτων. Κορυφές Όρους Παγγαίου Είναι µια µεγάλη ορεινή περιοχή µε εκτεταµένα δάση οξυάς και καστανιάς και µε βοσκοτόπους στα µεγαλύτερα υψόµετρα. Η περιοχή φιλοξενεί σπάνια ενδηµικά φυτά, µε περιορισµένη εξάπλωση στη Βαλκανική χερσόνησο Η ιεθνής Συνθήκη «RAMSAR» Η συνθήκη RAMSAR ή «Σύµβαση για τους Υγρότοπους ιεθνούς Σηµασίας ως Ενδιαιτήµατος για τα Υδρόβια Πουλιά» υπογράφηκε στις από διεθνείς οικολογικούς οργανισµούς στην πόλη Ramsar της Περσίας, από όπου πήρε και την ονοµασία της. Στην Ελλάδα υπογράφηκε και κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις Σκοπός της συµφωνίας είναι η προστασία των υγροτόπων µε διεθνές ενδιαφέρον για τα υδρόβια πουλιά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποδεικνύει έναν κατάλογο υγροτόπων που πληρούν ορισµένα κριτήρια. Οι υγρότοποι είναι τόποι όπου το υγρό στοιχείο κυριαρχεί. Περιοχές που καλύπτονται µόνιµα ή περιοδικά µε νερό, µικρού συνήθως βάθους. Τέτοιοι µπορεί να είναι: Ποτάµια ή λίµνες Εκβολές ή δέλτα ποταµών Λιµνοθάλασσες ή και τεχνητές λίµνες φραγµάτων Η σηµασία των υγροτόπων στην οικολογία του πλανήτη είναι τεράστια, καθώς : Εµπλουτίζουν τα υπόγεια αποθέµατα νερού Αποτελούν τεράστιο φίλτρο καθαρισµού του νερού από φερτά υλικά και ρύπους Χρησιµοποιούνται για το πότισµα των καλλιεργειών και την ύδρευση Λειτουργούν ως ασπίδες προστασίας από πληµµύρες, ελαχιστοποιώντας έτσι την καταστροφική ορµή των πληµµυρικών νερών Είναι πολύτιµοι χώροι για την διατήρηση της άγριας ζωής. Οι υγρότοποι διακρίνονται για τον µεγάλο πλούτο τους σε είδη χλωρίδας και πανίδας και συµβάλουν σηµαντικά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι υγρότοποι είναι φυσικοί χώροι όπου βρίσκουν τροφή τα πούλια και αποτελούν καταφύγιο για αυτά, ενώ παράλληλα οι συνθήκες στους υγρότοπους επιτρέπουν την δηµιουργία πολυάριθµων και πολύπλοκων τροφικών σχέσεων.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 146 Η Ελλάδα έχει υποδείξει έντεκα περιοχές, οι οποίες περιλήφθηκαν στον κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών της Σύµβασης RAMSAR. Τέσσερις από αυτές τις περιοχές ανήκουν στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 1. έλτα Νέστου 2. Λίµνη Βιστωνίδα - Λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος 3. Λίµνη Ισµαρίδα και σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών Θράκης 4. έλτα Έβρου Χάρτης 10.2 : Περιοχές Ramsar της Περιφέρειας Α.Μ-Θ Πηγή : Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το έλτα του Νέστου στο Ν. Καβάλας Στο νοµό Καβάλας ανήκει η προστατευόµενη περιοχή του ποταµού Νέστου (δέλτα). Ωστόσο προβλήµατα δηµιουργούνται από τη γειτνίαση της πόλης µε τον υγρότοπο, καθώς οι δύο περιοχές απέχουν µόλις 25 χλµ. Τα απόβλητα που σχηµατίζονται από λιπάσµατα, παρασιτοκτόνα καθώς και τα λύµατα από την Κεραµωτή, τη Χρυσούπολη και µερικά από τα γύρω χωριά έχουν ως αποτέλεσµα τη µόλυνση του νερού στον υγρότοπο. Παρόλο που οι βιοµηχανίες ενδυµάτων, υποδηµάτων, τροφίµων και χηµικών χρησιµοποιούν συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων, αυτά δεν λειτουργούν πάντα σωστά και έτσι συµβάλλουν στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αρνητικές οικολογικές αλλαγές ενδέχεται να προκαλέσουν : η δηµιουργία ενός νέου υδροηλεκτρικού φράγµατος στα ανάντη του ποτα- µού που θα αλλάξει τη δίαιτα του νερού στο έλτα η εντατική αλιεία η παράνοµη υλοτοµία των δασών ο τουρισµός και το κυνήγι

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 147 η µετατροπή του µεγαλύτερου µέρους του έλτα του Νέστου και των λι- µνοθαλασσών της Κεραµωτής σε καλλιεργούµενη γεωργική γη µετά από τα σχέδια αποξήρανσης. Στο Ν. Καβάλας, στην Κεραµωτή, λειτουργεί από το 1999 Κέντρο Πληροφόρησης για το έλτα του Νέστου, στα πλαίσια προγράµµατος του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. για την προστασία των υγροτόπων Ramsar. Το Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί για : την προώθηση της προστασίας της φύσης στην περιοχή έλτα Νέστου, την ανάδειξη της περιοχής, και την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση αρχών και κοινού στις οικολογικές αξίες και λειτουργίες της περιοχής καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες για την διαφύλαξή τους.

Πηγή: Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας- Κοιτασµατολογίας, ΑΠΘ

Πηγή: Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας- Κοιτασµατολογίας, ΑΠΘ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για το σχεδιασµό διαχείρισης των απορριµµάτων σε επίπεδο περιφέρειας εκτός των κριτηρίων και αρχών που πρέπει να πληρούνται, καταλυτικό παράγοντα στο σχεδιασµό παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α ΑΜΙ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

ΕΝΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ Αικατερίνη Νταή Χημικός-Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης 3 ο ΓΕΛ Αχαρνών, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής katerdai@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 11. Σύνταξη προδιαγραφών που να εξασφαλίζουν τη μη παρενόχληση της άγριας ζωής και γενικότερα την ακεραιότητα των προστατευτέων αντικειμένων

Παραδοτέο 11. Σύνταξη προδιαγραφών που να εξασφαλίζουν τη μη παρενόχληση της άγριας ζωής και γενικότερα την ακεραιότητα των προστατευτέων αντικειμένων Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας - Δ. Παλάσκας» Παραδοτέο 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υφιστάμενη Κατάσταση 1 1. YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει έκταση 40.202 km2. (το 16,6% της συνολικής έκτασης της Βουλγαρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης.

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: 1.1.ΣΤ.1Γ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ιατήρηση προστασία της βιοποικιλότητας. Συγκριτική µελέτη των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 130 9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9.1.1 Ηλεκτροδότηση Ηλεκτροδότηση σε εθνικό επίπεδο Ο κύριος στόχος για τη χάραξη στρατηγικής στον τοµέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισµών της Βόρειας Πίνδου

Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισµών της Βόρειας Πίνδου Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισµών της Βόρειας Πίνδου Λ. Τάτσης, ιπλωµατούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Αχελώου. 3 ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας, Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και ιαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, µε

Αχελώου. 3 ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας, Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και ιαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, µε 2.3.2 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας ανάπτυξη και φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον Ως στόχος προτεραιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ

Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Ακράτα 2003 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα