Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr"

Transcript

1 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών μέσων, το «Σύστημα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» γίνεται «Σύστημα Επιτυχίας»! Κάποια από τα βασικά σημεία υπεροχής των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι τα εξής: Ευρεία χρήση διαδραστικού πίνακα Εξειδικευμένοι καθηγητές επιλεγμένοι με τις πλέον αυστηρές μεθόδους 5μελή τμήματα αντί για τα συνήθη πολυμελή τμήματα των φροντιστηρίων 60λεπτο μάθημα και όχι 45λεπτο Βοηθήματα εκδόσεων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ που προσφέρονται στους μαθητές μας Εκτός όλων αυτών των πλεονεκτημάτων, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις ήδη από την Α Λυκείου, με τον τρόπο που διεξάγονται τα διαγωνίσματά μας. Η διαδικασία ξεκινά με την αποστολή του «Τετραδίου Ύλης» από τα Κεντρικά μία εβδομάδα πριν το καθορισμένο διαγώνισμα, ώστε να γνωρίζουν όλοι (διεύθυνση, καθηγητές και μαθητές) την εξεταστέα ύλη. Στη συνέχεια, την Παρασκευή το βράδυ πριν το διαγώνισμα αποστέλλονται από την Κεντρική Διοίκηση τα θέματα των διαγωνισμάτων του Σαββάτου, τα οποία φυσικά είναι άγνωστα και κοινά για όλα τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Φανταστείτε λοιπόν, ότι οι μαθητές μας εξοικειώνονται ήδη από την Α τάξη του Λυκείου με την ιδέα των Πανελληνίων εξετάσεων αφού γράφουν σε όλη την Ελλάδα, κοινά και άγνωστα θέματα, σε κοινή ύλη, κοινή ημέρα και κοινή ώρα! Στη συνέχεια, ακολουθεί το Τετράδιο Ύλης του Διαγωνίσματος, τα θέματα του Διαγωνίσματος και οι απαντήσεις από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας. Για οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Φροντιστήριο στα τηλέφωνα και το που υπάρχουν πάνω δεξιά. Τέλος, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά, προκειμένου να ενημερωθείτε εσείς και οι γονείς σας για τα προγράμματα σπουδών μας και να ωφεληθείτε από τις προσφορές μας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Απόστολος Κηρύκος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Marketing & Communication A.U.E.B. Διεύθυνση ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Χαλκίδας

2 4ο Γιαγώνιζμα περιόδοσ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΔΥΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ Οδηγίες Προζοτή: όιεο ηηο απαληήζεηο ζα ηηο κεηαθέξεηε ζην θελό ραξηί πνπ ζα παξαιάβεηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αξηζκό ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο εξώηεζεο δίπια από θάζε απάληεζε. Σν πξόρεηξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζα πξέπεη λα παξαδνζεί καδί κε ηηο απαληήζεηο ζαο. Γιάρκεια διαγωνίζμαηος: ηρείς (3) ώρες Υρόνος αποτώρηζης: ότι νωρίηερα από δύο και μιζή (2,5) ώρες ΘΔΜΑ 1 ο Θάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. Α. Λα ραξαθηεξίζεηε θαζεκηά από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Ι), αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζε ζαο. 1. Αλ ε ζηνίβα ρξόλνπ εθηέιεζεο ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο πεξηέρεη ζηνηρεία, ηόηε εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή εθηειείηαη θάπνην ππνπξόγξακκα θαη όρη ην θύξην πξόγξακκα 2. ε κηα νπξά ν δείθηεο «εκπξόο» είλαη πάληα κηθξόηεξνο ή ίζνο από ην δείθηε «πίζσ» 3. ε κηα δηαδηθαζία ε ιίζηα παξακέηξσλ είλαη ππνρξεσηηθή 4. Ο ζπλδέηεο εληνπίδεη ηα ινγηθά ιάζε ελόο πξνγξάκκαηνο 5. ηηο ζηαηηθέο δνκέο δεδνκέλσλ ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο απαηηνπκέλεο θύξηαο κλήκεο θαζνξίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 6. Αλ ζε έλα δπαδηθό αξηζκό γίλεη νιίζζεζε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ηόηε είλαη ζαλ λα ηνλ δηαηξνύκε κε ην δύν 7. Ζ ηαμηλόκεζε επζείαο αληαιιαγήο είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή ζε πίλαθεο πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλνη θαηά ηελ αληίζηξνθε ζεηξά ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή 8. Αλ κηα δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη θαη ζπλάξηεζε ηόηε απηή πξέπεη λα εκθαλίδεη κόλν κηα ηηκή 9. Ζ ζπλζήθε Δ > Ι είλαη αιεζήο 10. ηελ εληνιή Γηα i από ΣΗΚΖ_1 κέρξη ΣΗΚΖ_2 κε_βήκα Β ε ηειηθή ηηκή ηνπ κεηξεηή είλαη ε ΣΗΚΖ_2 (10 μονάδες) ΔΙΑΚΡΟΣΗΜ Α ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 1

3 Β. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα δειώζεσλ ελόο πξνγξάκκαηνο ζε ΓΙΧΑ : ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΑΚΔΡΑΙΔ: Υ,. α) Γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην παξαπάλσ ηκήκα δειώζεσλ, λα δώζεηε ηελ εληνιή πνπ ηελ πινπνηεί : 1. Απνζήθεπζε ζηνλ πίλαθα ΠΟΙΖ[3] ησλ ηηκώλ «ΠΤΡΓΟ», «ΠΑΣΡΑ», «ΑΗΓΗΟ» κε ηε ζεηξά όπσο απηέο αλαγξάθνληαη 2. Δθρώξεζε ηνπ αξηζκνύ 19 ζηε κεηαβιεηή Υ 3. Δθρώξεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο δηαίξεζεο ηεο κεηαβιεηήο X κε ην 7 ζηε κεηαβιεηή Y 4. Δθρώξεζε ζηε κεηαβιεηή Θ ηνπ αθέξαηνπ κέξνπο ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ Τ 5. Αύμεζε ηνπ Θ θαηά 15% 6. Δθρώξεζε ηεο απόιπηεο ηηκήο ηεο δηαθνξάο ηνπ Υ από ην Y ζηε κεηαβιεηή Y 7. Δηζαγσγή ηνπ νλόκαηνο ηεο πόιεο «ΣΡΗΠΟΙΖ» ζηε κεηαβιεηή Π 8. Έιεγρνο ηεο κεηαβιεηήο Π αλ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα ΠΟΙΖ[3] θαη εθρώξεζε ζηε κεηαβιεηή Β ηεο ηηκήο ΑΙΖΘΖ ή ΦΔΤΓΖ αληίζηνηρα 9. Αληηκεηάζεζε ησλ ηηκώλ «ΠΤΡΓΟ», «ΑΗΓΗΟ» ζηνλ πίλαθα ΠΟΙΖ 10. Δκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κεηαβιεηώλ Υ, Τ, Θ, Π, Β θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα ΠΟΙΖ (5 μονάδες) β) Λα ζπκπιεξώζεηε ην παξαπάλσ ηκήκα δειώζεσλ (Β) κε όιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηήκαηνο α. (5 μονάδες) Γ. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Α=29, Β=28, Γ=4, Γ=4.9, ΘΑΙΟ=ΑΙΖΘΖ, ΘΑΘΟ = ΑΙΖΘΖ. Λα ραξαθηεξίζεηε θάζε έθθξαζε πνπ αθνινπζεί κε ην γξάκκα Α αλ ε έθθξαζε είλαη Αιεζήο, ή κε ην γξάκκα Φ, αλ ε έθθξαζε είλαη Φεπδήο 1. ΌΥΗ ((( 'ΘΑΙΟ' < 'ΘΑΘΟ') ΘΑΗ ΘΑΙΟ) Ή ΘΑΘΟ ) 2. ΌΥΗ (ΘΑΙΟ <>ΘΑΘΟ) 3. ΌΥΗ ((( 'ΘΑΙΟ' < 'ΘΑΘΟ') ΘΑΗ ΘΑΙΟ) Ή ΘΑΘΟ ) ΘΑΗ ΌΥΗ (ΘΑΙΟ <>ΘΑΘΟ) 4. ( Γ Β > Γ Α ) ΘΑΗ (Α mod Β div Γ) < Α_Κ(Γ) 5. ((Β Γ) / Γ * 6 ) > Γ (5 μονάδες) 2 ΔΙΑΚΡΟΣΗΜ Α ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ

4 Γ. Γίλνληαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο: Η ιίζηα κε ηηο 1 παξακέηξνπο θαζνξίδεη ηηο παξακέηξνπο ζηε δήισζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο Η ιίζηα κε ηηο 2 παξακέηξνπο θαζνξίδεη ηηο παξακέηξνπο ζηελ θιήζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο Μεξηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ νλνκάδνπλ νξίζκαηα ηηο 3 παξακέηξνπο θαη απιά παξακέηξνπο ηηο 4 παξακέηξνπο Οη 5 παξάκεηξνη δελ είλαη γλσζηέο ζην ππνπξόγξακκα ην νπνίν θαιείηαη θαη νη παξαθάησ ιέμεηο: α. ηππηθέο β. πξαγκαηηθέο Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο (1-5) ησλ θελώλ δηαζηεκάησλ ησλ πξνηάζεσλ θαη δίπια ην γξάκκα ηεο ιέμεο πνπ αληηζηνηρεί ζσζηά. Σημείωση: Οη ιέμεηο (ηα α θαη β) ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο θνξέο από κία. ΘΔΜΑ 2 ο (5 μονάδες) Α. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο θαη δπν ππνπξνγξάκκαηα : ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΔΚΑ_2_ΓΗΑΘΡΟΣΖΚΑ ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ ΑΘΔΡΑΗΔ: Υ, Ι, Θ, Α, Β[3], Η ΑΡΥΖ ΓΗΑΒΑΔ Υ ΟΟ (Υ>5) ΔΠΑΛΑΙΑΒΔ ΑΛ (Υ MOD 2 = 0) ΣΟΣΔ ΘΑΙΔΔ ΘΔΚΑ (Υ, Ι, Θ, Α) ΓΡΑΦΔ Υ, Ι, Θ, Α ΑΙΙΗΧ ΓΗΑ Η ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 3 Β[Η] ΔΠΗΣΤΥΗΑ (Υ) Υ Υ -1 ΓΡΑΦΔ Β[Η] ΔΙΑΚΡΟΣΗΜ Α ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 3

5 ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΓΡΑΦΔ Η ΣΔΙΟ_ΑΛ ΓΡΑΦΔ Υ ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΣΔΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΘΔΚΑ (Θ, Ι, Ε, Κ) ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ ΑΘΔΡΑΗΔ: Θ, Ι, Ε, Κ ΑΡΥΖ Ι Θ DIV 2-1 Ε Ι * 6 DIV 4 MOD 3 Κ 5 - Ε DIV (3 * 2) - 6 Θ Θ - 4 ΣΔΙΟ_ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΛΑΡΣΖΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ (Υ): ΑΘΔΡΑΗΑ ΣΑΘΔΡΔ Κ=5 ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ ΑΘΔΡΑΗΔ: Υ ΑΡΥΖ Υ Υ + 1 ΔΠΗΣΤΥΗΑ Κ + Υ * 2 ΣΔΙΟ_ΤΛΑΡΣΖΖ Λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ όπσο απηέο εθηππώλνληαη ζε θάζε επαλάιεςε, όηαλ γηα είζνδν δώζνπκε ηελ ηηκή 11. (10 μονάδες) Β. Γίλεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο ώζηε: α) Λα βξείηε πνηεο ηηκέο ζα εκθαληζηνύλ αλ σο είζνδνο δνζνύλ νη ηηκέο: 5, 1, 7, 6, 10, 2, 1, 3 (μερσξηζηέο πεξηπηώζεηο αλα δπν) (2 μονάδες) β) Λα ην κεηαηξέςεηε ζε θσδηθνπνίεζε (8 μονάδες) 4 ΔΙΑΚΡΟΣΗΜ Α ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ

6 Αρτή Σ 0 Διάβαζε α, β α > β Αληθής Σ Σ + α - β Ψεσδής Σ - β Α_Τ(α-β) mod 2 = 0 Αληθής Ψεσδής Σ + Α_Σ(α - β) mod 5 Αληθής α div β <> 0 Ψεσδής Εμφάνιζε Σ Τέλος ΔΙΑΚΡΟΣΗΜ Α ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 5

7 Γ. Λα γξάςεηε ηηο εληνιέο πνπ δεκηνπξγνύλ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο : a. b κ κ κ κ κ κ κ κ κ ΘΔΜΑ 3 ο (10 μονάδες) Έλαο όκηινο μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ιεηηνπξγεί όιν ην ρξόλν εθηόο από ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Κάξηην θαη Λνέκβξην. Λα αλαπηύμεηε αιγόξηζκνο ν νπνίνο: a. Γηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ πόιεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη θάπνην από ηα 15 μελνδνρεία ηνπ νκίινπ, απνζεθεύνληαο ηα ζε θαηάιιειν πίλαθα. Δπίζεο δηαβάδεη ηηο κεληαίεο εηζπξάμεηο πνπ πέηπρε θάζε μελνδνρείν γηα ηε δηεηία απνζεθεύνληαο ηα ζε πίλαθα ΔΗΠΡ[15, 24] θαη ειέγρνληαο όηη πξόθεηηαη γηα ζεηηθό αξηζκό. ηα θειηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο κήλεο πνπ ηα μελνδνρεία δε ιεηηνπξγνύλ λα ηνπνζεηείηαη ε ηηκή -1 (7 μονάδες) b. Τπνινγίδεη ην πνζνζηό αύμεζεο ή κείσζεο ησλ εηζπξάμεσλ θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2007 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2006 θαη ζα ηππώλεη θαηάιιειν κήλπκα (4 μονάδες) c. Βξίζθεη θαη εκθαλίδεη ην κήλα, πνηνπ έηνπο ν όκηινο είρε πεξηζζόηεξεο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο (λα ζεσξήζεηε όηη είλαη κόλν έλαο) (4 μονάδες) d. Γηαβάδεη ην όλνκα κηαο πόιεο θαη αλ ππάξρεη μελνδνρείν ζηελ πόιε απηή, ζα ηππώλεη από ηνπο κήλεο πνπ ιεηηνύξγεζε πνην κήλα ηνπ 2007 είρε ηα ιηγόηεξα έζνδα (λα ζεσξήζεηε όηη είλαη κόλν έλαο) (5 μονάδες) ΘΔΜΑ 4 ο ε έλα εκπνξηθό θαηάζηεκα όηαλ έλα πξντόλ πεξλά ζην ηακείν ην scanner (ζαξσηήο γξακκσηνύ θώδηθα) δηαβάδεη ην barcode ηνπ πξντόληνο. ηε ζπλέρεηα ε ηακεηαθή κεραλή αλαδεηά ζηηο δνκέο δεδνκέλσλ ηνπ 6 ΔΙΑΚΡΟΣΗΜ Α ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ

8 θαηαζηήκαηνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην πξντόλ απηό. Οη δνκέο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη: Έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο ΘΧΓ[1000] πνπ πεξηέρεη ηνπο θσδηθνύο ησλ πξντόλησλ, έλαο πίλαθαο Σ[1000] πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ θαη έλαο πίλαθαο Π[1000] πνπ πεξηέρεη ηηο πεξηγξαθέο ησλ πξντόλησλ. Οη ηξείο πίλαθεο είλαη παξάιιεινη. Λα γξαθεί πξόγξακκα πνπ ζα θάλεη ηα εμήο: a. Θα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηνλ θσδηθό ελόο πξντόληνο πνπ πεξλά από ην scanner (ζαξσηή). Θεσξνύκε όηη ε παξαγγειία νινθιεξώλεηαη όηαλ σο θσδηθόο δνζεί ν αξηζκόο -1 b. Κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ππνπξνγξάκκαηνο ζα αλαδεηά ην πξντόλ ζηηο παξαπάλσ δνκέο δεδνκέλσλ θαη ην θύξην πξόγξακκα ζα εκθαλίδεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο απηνύ ζηελ νζόλε. c. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο παξαγγειίαο Αλάινγα κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο παξαγγειίαο ην θαηάζηεκα επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο ηνπ λα πιεξώλνπλ κε δόζεηο ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ποζό ζε Γόζεις <=100 κεδέλ πιεξσκή κεηξεηνίο από 100 κέρξη θαη από 300 κέρξη θαη από 600 θαη πάλσ 10 d. ην πξόγξακκα πξέπεη λα θαιεί ππνπξόγξακκα πνπ ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ δόζεσλ θαη ην πνζό ηεο θάζε δόζεο (20 μονάδες) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ!!! ΔΙΑΚΡΟΣΗΜ Α ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 7

9 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α) 1) Σ 2) Σ 3) Λ 4) Λ 5) Λ 6) Σ 7) Λ 8) Λ 9) Λ 10) Λ Β) α) 1) ΠΟΛΗ[1] ΠΥΡΓΟΣ ΠΟΛΗ[2] ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΗ[3] ΑΙΓΙΟ 2) Χ 19 3) Υ Χ MOD 7 4) Κ Α_Μ(Τ_Ρ(Υ)) 5) Κ Κ+Κ*0,15 6) Υ Α_Τ(Υ-Χ) 7) Π ΤΡΙΠΟΛΗ 8) Για I από 1 μέχρι 3 Αν ΠΟΛΗ[i] = Π τότε Β ΑΛΗΘΗΣ I 3 Αλλιώς Β ΨΕΥΔΗΣ 9) temp ΠΟΛΗ[1] ΠΟΛΗ[1] ΠΟΛΗ[3] ΠΟΛΗ[3] temp

10 10) Γράψε X,Y,K,Π,Β Για I από 1 μέχρι 3 Γράψε ΠΟΛΗ[i] β) Μεταβλητές Ακέραιες Χ,Υ Πραγματικές Κ Λογικές Β Χαρακτήρες ΠΟΛΗ[3],Π Γ) 1) Ψ 2) Α 3) Ψ 4) Α 5) Α Δ) 1) α 2) β 3) α 4) β 5) β. ΘΕΜΑ 2 ο Α)Θα τυπωθεί κάθε νούμερο με κόκκινο χρώμα. Χ Λ Κ Α Ζ Μ Ι Β[Ι]

11 Β) Α) Α Β Σ Β) Πρόγραμμα θέμα 2 Μεταβλητές Ακέραιες α,β,σ Αρχή Σ 0 Αρχή_επανάληψης Διάβασε α,β Αν α>β τότε Σ Σ+α-β Αλλίως Σ Σ-β Αν Α_Τ(α-β)mod 2 <>0 τότε Σ Σ+Α_Τ(α-β)mod5 Μέχρις_ότου α div β = 0 Γράψε Σ Τέλος_προγράμματος θέμα 2 Γ) Α) Για i από 1 μέχρι 5 Για j από 1 μέχρι 5 Π[i,j] i*j

12 Β) Για i από 1 μέχρι 5 Για j από 1 μέχρι 5 Αν (i=2 Η i=3 Η i=4) ΚΑΙ (j=2 Η j=3 Η j=4) τότε Π[i,j] k Αλλιώς Π[i,j] 1 ΘΕΜΑ 3 ο Πρόγραμμα Θέμα 3 Μεταβλητές Ακέραιες ι,κ,μήνας,ξενοδοχείο Χαρακτήρες Πόλεις[15],πόλη Πραγματικές ΕΙΣΠΡ[15,24],έσοδα6,έσοδα7,έσοδα,καλύτερο_μήνα,ελάχιστο Αρχή Για ι από 1 μέχρι 15 Γράψε δωσε όνομα πόλης που υπάρχει ξενοδοχείο Διάβασε Πόλεις[ι] Για κ από 1 μέχρι 24 Γράψε δωσε εισπράξεις του ξενοδοχείου ξεκινώντας από το Ιανουάριο του 2006 Αρχή_επανάληψης Διάβασε ΕΙΣΠΡ[ι,κ] Μεχρις_ότου ΕΙΣΠΡ[ι,κ]>=0 Αν κ=2 Η κ=3 Η κ=11 Η κ=13 Η κ=14 Η κ=23 τότε ΕΙΣΠΡ[ι,κ] -1 Τέλος_Επανάληψης Τέλος_Επανάληψης Για ι από 4 μεχρι 6 Για κ από 1 μεχρι 15 έσοδα6 έσοδα6 + ΕΙΣΠΡ[κ,ι]

13 Για ι από 16 μέχρι 18 Για κ από 1 μέχρι 15 Έσοδα7 έσοδα7 + ΕΙΣΠΡ[κ,ι] Αν έσοδα6-έσοδα7>0 τοτε Γράψε υπήρξε μείωση το 2007 κατά,((έσοδα6-έσοδα7)*100)/εσοδα6 Αλλιώς_αν έσοδα6-έσοδα7=0 τότε Γράψε Δεν υπάρχει αύξηση η μείωση Αλλιώς Γράψε υπήρξε αύξηση το 2007 κατά,((έσοδα7-έσοδα6)*100)/εσοδα6 Μήνας 1 Καλύτερο_μήνα 0 Για ι από 1 μέχρι 24 Για κ από 1 μέχρι 15 έσοδα έσοδα + ΕΙΣΠΡ[κ,ι] Αν έσοδα > Καλύτερο_μήνα τότε Καλύτερο_μήνα έσοδα Μήνας ι Αν μήνας<=12 τοτε Γράψε ο μηνάς με τις περισσότερες εισπράξεις είναι ο,μήνας, του 2006 Αλλιώς Γράψε ο μηνάς με τις περισσότερες εισπράξεις είναι ο,μήνας-12, του 2007 Εμφάνισε δωσε όνομα πόλη Διάβασε Πόλη Για κ από 1 μέχρι 15 Αν Πόλεις[κ]=Πόλη τότε Ελάχιστο ΕΙΣΠΡ[κ,1] Για ι από 2 μέχρι 24 Αν Ελάχιστο<ΕΙΣΠΡ[κ,ι] τότε Ελάχιστο ΕΙΣΠΡ[κ,ι] Μήνας ι

14 Αν μήνας<=12 τοτε Γράψε ο μηνάς με τις λιγότερες εισπράξεις είναι ο,μήνας, του 2006 Αλλιώς Γράψε ο μηνάς με τις λιγότερες εισπράξεις είναι ο,μήνας-12, του 2007 Αλλιώς Γράψε δεν βρέθηκε πόλη Τέλος_Προγράμματος Θέμα 3 ΘΕΜΑ 4 ο Πρόγραμμα Θέμα 4 Μεταβλητές Ακέραιες ΚΩΔ[1000],ΠΑΡ[100000],ι,κ,προιόν,θέση Χαρακτήρες Π[1000] Πραγματικές Τ[1000],κόστος Αρχή Κόστος 0 Αρχη_Επανάληψης Γράψε πέρασε προϊόν από το barcode Διάβασε προιον Αν προιον<>-1 τότε ΠΑΡ[ι] προϊόν Θέση έυρεση(κωδ,προιον) Γράψε Π[θέση] Κόστος κόστος+τ[θέση] ι ι+1 Μέχρις_ότου προιον=-1 Γράψε Το κόστος της παραγγελίας είναι, κόστος, ευρώ ΚΑΛΕΣΕ υπολογισμός_δόσεων(κόστος) Τέλος_Προγράμματος Θέμα 4

15 Συνάρτηση εύρεση(κ,π) : Ακέραια Μεταβλητές Ακέραιες κ,π,ι Αρχή Για ι από 1 μεχρι 1000 Αν κ[ι]=π τότε Εύρεση ι ι 1000 Τέλος_Συνάρτησης Διαδικασία υπολογισμός_δόσεων(κ) Μεταβλητές Ακέραιες κ Αρχή Αν κ<=100 τότε Γράψε Πληρωμή μετρητοίς Αλλιώς_αν κ<=300 τότε Γράψε το κατάστημα σας κάνει δώρο 2 δόσεις των κ/2 ευρώ η κάθε μια Αλλιώς_αν κ<=600 τότε Γράψε το κατάστημα σας κάνει δώρο 4 δόσεις των κ/4 ευρώ η κάθε μια Αλλιώς Γράψε το κατάστημα σας κάνει δώρο 10 δόσεις των κ/10 ευρώ η κάθε μια Τέλος_Διαδικασίας

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κανίδησ Ε., Κωτςάκησ., Μόρμορησ Ε., Μπελεςιώτησ Β., Σαταράκη Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Μ. Κνληνπόδεο, ρεδίαζε Δθαξκνγώλ

Εαραξίαο Μ. Κνληνπόδεο, ρεδίαζε Δθαξκνγώλ Ζ ινγηθή είλαη ε βάζε γηα ηε ιύζε όισλ ησλ πξνβιεκάησλ. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα ζηα πξνβιήκαηα επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. Όηαλ θαηαζηξσζεί ε ινγηθή, ην πξόβιεκα έρεη ιπζεί θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ. ηε ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 007 008.6.008 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ (0%) Δρώηημα (α) Έλαο πάξνρνο δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηεξεπλά ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πγθξνηήκαηνο Δπαλαιεςηκόηεηαο Κπςειώλ [ΔΚ] (Cluster

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα