Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης"

Transcript

1 Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο Σερλνιόγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, 1 ν ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο 2. Καζεγήηξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Ο λνκόο ηεο Φιώξηλαο απνηειεί έλα ζεκαληηθό θέληξν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα λα είλαη κηα επηβαξεκέλε πεξηβαιινληηθά πεξηνρή. Η πξόζθαηε δεκηνπξγία κηαο δεύηεξεο κνλάδαο (ΑΗΣ Μειίηεο) ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο, έθεξε ην πξόβιεκα ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη, λα δηεξεπλεζνύλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ΕΠΑ.Λ. Φιώξηλαο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε θαύζε ιηγλίηε θαη κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 118 καζεηέο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, όηη νη καζεηέο θαηαλννύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΗΣ Μειίηεο δεκηνπξγεί κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο, σζηόζν ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ηνπο δείρλεη λα είλαη επηθαλεηαθή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αληηιήςεηο καζεηώλ, θαύζε ιηγλίηε, αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, καζεηέο ΕΠΑ.Λ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ελέξγεηα απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δύλακε ζηηο θαζεκεξηλέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ ηερλνινγία. Ζ παξαγσγή ηεο απνηειεί κηα παγθόζκηα βηνκεραλία, ε νπνία ζπλερώο επεθηείλεηαη θαη εμειίζζεηαη (Μαξίλνο- Κνπξήο,1999:236). ηελ Διιάδα, ην 73% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη από θαύζε ιηγλίηε, ην 21% από θαύζε πεηξειαηνεηδώλ θαη κόλν ην 6% παξάγεηαη από ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο (θπξίσο από πδξνειεθηξηθά έξγα). Ζ ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ έρεη επηπηώζεηο ζε όια ζρεδόλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο: ξύπαλζε ηνπ αέξα, ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ, απνξξίκκαηα από ηελ ηέθξα ηεο θαύζεο, αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ζηηο πεξηνρέο εμόξπμεο πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο. Από όζα αλαθέξζεθαλ είλαη ζαθέο, όηη ε κνξθή ελέξγεηαο πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηελ

2 παξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ πξνθαινύκελε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Νηθνιάνπ,1999:41). Παραγωγή ενέργειας και περιβάλλον Oη βηνκεραλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηελ θαύζε κεγάισλ πνζνηήησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ εθπέκπνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο αέξησλ ξύπσλ. Ζ θαύζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, νη βηνκεραληθέο επεμεξγαζίεο θαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη δεπηεξνγελώο ζηελ αηκόζθαηξα δεκηνπξγνύλ αέξηνπο ξύπνπο, κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζεζαπξνύο (Φινγαίηε,1998). Ζ ηνπηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηκνειεθηξηθώλ ηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθαιείηαη ζηηο πεξηνρέο εμόξπμεο ηνπ νξπθηνύ θαπζίκνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζήο ηνπ θαζώο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο / δηάζεζεο ησλ παξαπξντόλησλ / ππνιεηκκάησλ θαύζεο. Ζ πεξηθεξεηαθή επίδξαζε πξνθαιείηαη από ηηο αέξηεο εθπνκπέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε θαύζε θαη ηέινο, ε παγθόζκηα επίδξαζε πξνέξρεηαη από ηελ έθιπζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θπξίσο CO 2 ) (Καβνπξίδεο 2005; Θενθαλίδεο θ.α 2005). ΑΖ Μελίηης Σα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από άλζξαθα, ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ηνπ θαπζίκνπ, θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζηνλ ηόπν ησλ θνηηαζκάησλ, θπξίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα θησρά ζε ζεξκνγόλν δύλακε όπσο είλαη ν ιηγλίηεο θαη ε ηύξθε (Βνύιγαξεο, 2005). Σνλ Ηνύλην ηνπ 2003 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν Αηκνειεθηξηθόο ηαζκόο Μειίηεο - Αριάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο. Καηαζθεπάζηεθε ζηελ πεξηνρή γηα λα αμηνπνηεζνύλ ηα ηνπηθά θνηηάζκαηα ιηγλίηε (Γνγνύιε, 2012). πγθεθξηκέλα, αλ θαη έρεη δηαθεκηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΖ σο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ, σζηόζν δελ είλαη θαη ηόζν. ύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηε κείσζε εθπνκπήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηεζνύλ ηερλνινγίεο γηα ηε κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξηλ θαη κεηά ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε ζηνπο ζηαζκνύ ειεθηξνπαξαγσγήο (Chatzitheodoridis et al., 2010). Αναζκόπηζη εκπαιδεσηικών ερεσνών Παξαθάησ, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ζε αληηιήςεηο καζεηώλ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ζε θνηηεηέο, νη νπνίεο αζρνινύληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο επηθεληξώζεθαλ, ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ εληζρπκέλνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ. Απηό πνπ είλαη θνηλό ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο αλεμάξηεηα από ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ πεξηειάκβαλε ην δείγκα είλαη, όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο γλσξίδνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά αγλννύλ όηη απνηειεί κηα θπζηθή δηαδηθαζία (Γνβιέηνγινπ, 2007; Λαγνπδάθε, 2008). Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπνκπή αέξησλ ξύπσλ από βηνκεραλίεο θαη απηνθίλεηα γεληθά (Shepardson, 2004), κε κηα ίζσο ζπρλόηεξε αλαθνξά ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (Thornber, 1999; Γνβιέηνγινπ, 2007) από κηθξά πνζνζηά ησλ δεηγκάησλ. Όζνλ

3 αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ, νη αληηιήςεηο επηθεληξώζεθαλ θπξίσο ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ιηγόηεξν ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Γεληθά παξαηεξήζεθαλ παξαλνήζεηο ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ (αηηίεο- επηπηώζεηο -αληηκεηώπηζε) (Ikonomides, 2012; Λαγνπδάθε, 2007). ρεηηθά κε ηελ όμηλε βξνρή νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο είηε ιόγσ ηεο έιιεηςεο γλώζεσλ, είηε ιόγσ παξαλνήζεσλ. Απηό ην ζπκπέξαζκα δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν.Κνδάλεο όπνπ παξαηεξείηαη κεγαιύηεξνο βαζκόο ελεκέξσζεο όρη ιόγσ απμεκέλσλ γλώζεσλ, αιιά θπξίσο ιόγσ ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη παξαηήξεζεο ηνπ νηθείνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (Μπαιακπαλίδνπ, 2007). Κνηλό ζπκπέξαζκα όισλ ησλ εξεπλώλ απνηειεί ε δηαπίζησζε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ θαη ηε δηόξζσζε παξαλνήζεσλ (Ikonomides, 2012; Μπαιακπαλίδνπ, 2007). Άιισζηε, όπσο πξνηείλεηαη από όινπο ηνπο εξεπλεηέο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηώλ ηνπο ζηνρεύνπλ ζηνλ εκπινπηηζκό θαη ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ΠΔ (Shepardson, 2004; Thornber, 1999) γηα ηελ αλάδεημε ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ σο θύξηα πεγή δεκηνπξγίαο ή ελίζρπζεο ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο (Ikonomides, 2012; Skamp, 2004; Μπαιακπαλίδνπ, 2008). Ζ παξνύζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε δηεξεύλεζε αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ΔΠΑ.Λ, νη νπνίνη θαηνηθνύλ ζε κηα πεξηνρή κε έληνλε ηελ παξνπζία κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ιηγλίηε, έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δηδηθόηεξα, όηαλ ε ιεηηνπξγία κίαο ηέηνηαο κνλάδαο απνηειεί κειινληηθή επαγγεικαηηθή δηέμνδν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ιόγσ ηεο ηερληθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, νη απόςεηο ηνπο επεξεάδνληαη από ην πξνζσπηθό ζπκθέξνλ θαη ηελ αλάγθε λα παξακείλνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο, ν νπνίνο άιισζηε δελ πξνζθέξεη θαη πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα εξγαζία. Δπίζεο, ε έξεπλα αθνξά ζε εθήβνπο νη νπνίνη ιόγσ ηεο θνίηεζεο ηνπο ζε εηδηθόηεηεο Μεραλνινγίαο, Ζιεθηξνινγίαο θαη Ζιεθηξνληθήο γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΖ. Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ, δεκηνπξγεί έλα δείγκα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ επειπηζηνύκε λα ξίμεη θσο ζην ηξόπν πνπ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα όηαλ απηά ζπκβαίλνπλ ζηε πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη θπξίσο, όηαλ επεξεάδνπλ ηε κειινληηθή ηνπο δσή θαη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 118 καζεηέο ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο ειηθίαο εηώλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 8 εξσηήζεσλ, εηδηθά γηα ην ζθνπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνζδηόξηζαλ ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ην εξσηεκαηνιόγην. Όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δεηήζεθαλ ην θύιν, ε ειηθία θαη ν ηόπνο δηαλνκήο θαζώο έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ δηακέλεη ζε ρσξηά πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο θαη ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν επαηζζεηνπνηεκέλα γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ.

4 Δρεσνηηική διαδικαζία ηε παξνύζα έξεπλα κειεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο. Αλακέλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο αληηιήςεηο, δεδνκέλνπ όηη ε δηακνλή ζε νηθηζκνύο/ρσξηά πνπ είλαη θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο επεξεάδεη ηνλ ηξόπν πνπ νη θάηνηθνη βηώλνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο, καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί θαη δηαγξάκκαηα, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ινγηζκηθώλ Word θαη Excel. ηα απνηειέζκαηα, σο Γεληθόο πιεζπζκόο ραξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 118 καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ελώ σο Δηδηθόο πιεζπζκόο νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 40 καζεηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε ρσξηά γεηηνληθά ηνπ ζηαζκνύ ΑΖ Μειίηεο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηέο αληηιήςεηο έρνπλ νη καζεηέο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ηόζν ζην ηνπηθό θπζηθό πεξηβάιινλ όζν θαη ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο; Λειηοσργία ηοσ ζηαθμού Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (82%) γλσξίδνπλ όηη ν ΑΖ Μειίηεο απνηειεί έλα ζηαζκό παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ (80%) γλώξηδε όηη ν ιηγλίηεο είλαη ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο, νη κηζνί καζεηέο (52%) πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλαθνξά ελόο είδνπο απνβιήηνπ(ζηεξεά-πγξάαέξηα). Ποιοι είναι οι θσζικοί αποδέκηες ηων αποβλήηων ηοσ ΑΖ: Διάγραμμα 1: Φπζηθνί απνδέθηεο ησλ απνβιήησλ ηνπ ΑΖ Μειίηεο Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ Γηάγξακκα 1 ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ είλαη ε αηκόζθαηξα (78,8%), νη έκβηνη νξγαληζκνί (53,3%) θαη ην έδαθνο (50%), ελώ ην κηθξόηεξν πνζνζηό ζπγθεληξώλνπλ ηα επηθαλεηαθά λεξά (36,4%) θαη ηα ππόγεηα λεξά (27,1%). Ωζηόζν, όζνλ αθνξά ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ

5 θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο Μειίηεο, εζηίαζαλ ζηα επηθαλεηαθά λεξά θαη ην έδαθνο πεξηζζόηεξν από ηνπο καζεηέο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Ποιες είναι οι επιπηώζεις ζηοσς θσζικούς αποδέκηες: Οη καζεηέο ζεσξνύλ πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Ωο δεύηεξν πην ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα νη καζεηέο θαηαηάζζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηνπίνπ θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνύλ νη επηπηώζεηο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, ελώ σο ιηγόηεξν ζεκαληηθά ζεσξνύλ ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. Σοπικές επιπηώζεις: Διάγραμμα 2:Σνπηθέο επηπηώζεηο ζηνπο θπζηθνύο απνδέθηεο (Γεληθόο πιεζπζκόο) Πηώζε πδξνθόξνπ νξίδνληα: Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2, από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 32% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ζπλδέζεη ηε πηώζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, ιόγσ θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ηεο Παπαδηάο, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Αληηζέησο, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 58% ηνπ δείγκαηνο, δελ γλσξίδνπλ αλ ππάξρεη ζύλδεζε. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ θνληά ζηελ πεξηνρή, είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη θαζώο ην 53% ηνπ δείγκαηνο ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε ηηο επηπηώζεηο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. Μείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο: Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 60% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε ηε κείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο. Παξόκνην απνηέιεζκα παξαηεξείηαη θαη ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, όπνπ ην 58% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα θάλεη ηελ παξαπάλσ ζύλδεζε. Αιιαγή ηνπ είδνπο θαιιηεξγεηώλ: Σν 57% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ ζε γεηηνληθά ρσξηά ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ

6 ζηαζκνύ, ην 60% ηνπ δείγκαηνο, είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο. Διάγραμμα 3: Σνπηθέο επηπηώζεηο ζηνπο θπζηθνύο απνδέθηεο (Δηδηθόο πιεζπζκόο) Απμεκέλνο ζόξπβνο ζηνπο νηθηζκνύο θνληά ζηε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ: Οη κηζνί καζεηέο, ην 50% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε απμεκέλν ζόξπβν θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ, σζηόζν έλα ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό 36%, δελ θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε. Δμίζνπ πςειό πνζνζηό καζεηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη, αλ θαη θαηνηθνύλ θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ, δειώλνπλ όηη δελ παξαηεξείηαη απμεκέλνο ζόξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δνλήζεηο ζηελ πεξηνρή θνληά ζην ζηαζκό: Σν 1/3 ησλ καζεηώλ (33% ηνπ δείγκαηνο), κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ εκθάληζε δνλήζεσλ ζηηο θνληηλέο πεξηνρέο, σζηόζν, ηα ίδηα πνζνζηά καζεηώλ (34% θαη 33% ηνπ δείγκαηνο) δελ ζπλδένπλ ή δελ γλσξίδνπλ αλ ζπλδένληαη νη δνλήζεηο ζηελ πεξηνρή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ. Δληύπσζε πξνθαιεί ην πςειό πνζνζηό καζεηώλ (48%), νη νπνίνη δελ ζπλδένπλ ηηο δνλήζεηο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ. Αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηα θνληηλά νξπρεία: Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 53% ηνπ δείγκαηνο, κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηελ αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Αξθεηά πςειό όκσο είλαη θαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ (26% ηνπ δείγκαηνο), πνπ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ απηήλ ηε ζύλδεζε. Οη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Μειίηεο, έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε νπηηθή επαθή κε ηελ αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνληηλώλ νξπρείσλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη πνιύ πςειό ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ (65%) πνπ θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε.

7 Αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξπρείσλ ηνπ ζηαζκνύ: Σν 52% ηνπ δείγκαηνο, κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγία ησλ νξπρείσλ. Ωζηόζν, ζεκαληηθόο είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ απνηεινύλ ην 30% ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε. Αληίζεηα, νη καζεηέο ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ, θαίλνληαη ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλνη αθνύ ην 68% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα θάλεη απηή ηε ζύλδεζε. Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο κόιπλζεο ησλ πδάησλ: Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ καζεηώλ, δειαδή ην 65% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε κόιπλζε ησλ πδάησλ θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δμίζνπ πςειό είλαη θαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ (70%) πνπ γλσξίδεη ηελ παξαπάλσ ζύλδεζε. Διάγραμμα 4: εκαληηθόηεξνο αέξηνο ξύπνο πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηνλ ΑΖ Μειίηεο Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4 ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο (40%) ζεσξνύλ πσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί ηνλ ξύπν πνπ δεκηνπξγεί ην ζεκαληηθόηεξν ηνπηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. εκαληηθό είλαη θαη ην πνζνζηό πνπ δίλνπλ ζηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο (21%). Ωζηόζν, ην ίδην πνζνζηό, 21% ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ ζε πνην αέξην ξύπν νθείιεηαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Αληηζέησο, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ θνληά ζηε πεξηνρή Μειίηεο είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ πην επηβαξπληηθό ξύπν, δίλνληαο ζε πνζνζηό 35% ηε ζσζηή απάληεζε, δειαδή ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο. Ωζηόζν, εληύπσζε πξνθαιεί θαη ην 25% ησλ καζεηώλ ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνύ πνπ δελ γλσξίδνπλ θαλέλα αέξην ξύπν. Δπιπηώζεις ζηην σγεία ηων καηοίκων : Αζζέλεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηνπο αέξηνπο ξύπνπο πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ: Από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 55% ηνπ δείγκαηνο κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηελ εκθάληζε αζζελεηώλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ εκθάληζε αζζελεηώλ, είλαη αξθεηά πςειόηεξν θηάλνληαο ζην 68%.

8 Διάγραμμα 5: Δπηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5, πεξηζζόηεξνη από ζηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 53% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί, πσο ν θαξθίλνο είλαη ε αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζπλεζέζηεξα ζηνλ άλζξσπν σο απνηέιεζκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, θαη αθνινπζνύλ ην άζζκα (47%), νη αιιεξγίεο (42%) θαη ε βξνγρίηηδα (30%). Σα ίδηα απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη θαη ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, κε ηνλ θαξθίλν σο ηε ζεκαληηθόηεξε αζζέλεηα κε πςειό πνζνζηό 65%, ελώ αθνινπζεί ην άζζκα (60%), ε αιιεξγίεο (38%) θαη ε βξνγρίηηδα (30%). Ζ ζηεηξόηεηα πξνθαλώο ζεσξείηαη από όινπο ζηνπο καζεηέο σο ζπάληα ζπλέπεηα ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, αθνύ ζπγθέληξσζε πνιύ ρακειά πνζνζηά θαη ζηνπο δύν πιεζπζκνύο (6% θαη 7%). ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο θαη ηελ θαύζηκε ύιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ είλαη πην ελεκεξσκέλνη ζε ζύγθξηζε κε ζπλνκήιηθνπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο Λαγνπδάθε (2007), όπνπ ην 64,5% δελ γλσξίδεη όηη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε (ζει.78). Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο, νη κηζνί καζεηέο (52%), πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλαθνξά ελόο είδνπο απνβιήηνπ. Ωζηόζν, θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, επηζεκαίλεηαη πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ηεο απνβνιήο κόλν αέξησλ ξύπσλ από εξγνζηάζηα. ηελ έξεπλα ησλ Shepardson et al. (2010), νη καζεηέο ζπλδένπλ ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ (ζει.495), όπσο θαη ζηνπο Thornber et al. (1999), όπνπ ζαλ πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο αλαθέξνληαη ε βηνκεραλία γεληθόηεξα θαη ζε κηθξόηεξε θιίκαθα νη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο (ζει.70). Όζον αθορά ζηις επιπηώζεις ζηοσς θσζικούς αποδέκηες: Οη καζεηέο ζεσξνύλ πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Ωο δεύηεξν πην ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, νη καζεηέο θαηαηάζζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηνπίνπ θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνύλ νη επηπηώζεηο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, ελώ σο ιηγόηεξν ζεκαληηθά ζεσξνύλ ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. Ζ Γεκεηξίνπ (2005), αλαθέξεη, πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε αλήθεη ζηα

9 πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ νη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ζεσξνύλ σο ηα πην πηεζηηθά. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζύκθσλα κε ην (40%) ησλ καζεηώλ απνηειεί ηνλ αέξην ξύπν πνπ πξνθαιεί ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα. Αληηζέησο, είλαη ιίγνη νη καζεηέο (21%) πνπ ζεσξνύλ πσο ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο απνηεινύλ ηνλ πην επηβαξπληηθό αέξην ξύπν. Ζ ιαλζαζκέλε απηή αληίιεςε, ζύκθσλα κε ηε Γεκεηξίνπ (2008),ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη καζεηέο δελ θαηνλνκάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο νπζίεο. Σν ίδην πξνέθπςε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Thornber et al. (1999), όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, αλαθέξζεθαλ ζηηο ρεκηθέο νπζίεο κε ηνλ γεληθό όξν αέξηα, αλ θαη ην 1/5 ησλ καζεηώλ αλάθεξαλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ζει68-69). Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί έλα αέξην ξύπν ν νπνίνο αλαθέξεηαη πνιύ ζπρλά, θπξίσο από ηα ΜΜΔ, σο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθόο γηα ην πεξηβάιινλ, θαζώο ζπλδέεηαη κε πνιύ δεκνθηιή παγθόζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Thornber et al, 1999). Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην θξάγκα ηεο Παπαδηάο, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα πςειή θαηαλάισζε λεξνύ θαηά ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ, θαζώο θαη ηε ηξνθνδνζία ηνπ από ην θξάγκα ηεο Παπαδηάο. Αληίζεηα, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο ζπκθσλνύλ, πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ πξνθαιεί κείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (60%) θαη αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ θαιιηεξγεηώλ (57%) ηεο πεξηνρήο. Απηό είλαη ελζαξξπληηθό θαζώο δείρλεη όηη νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ζε ζρέζε κε άιινπο λένπο όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ Shepardson et al. (2010), όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ αγλνεί ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη εζηηάδεη κόλν ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πηζηεύνπλ πσο: 1) ζα πξνθαιέζεη αζζέλεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο (55%), ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηνπο αέξηνπο ξύπνπο πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηε θαύζε ηνπ ιηγλίηε (Skamp, 2004; Thornber, 1999; Ikonomidis, 2012; Shepardson, 2010). Ο θαξθίλνο απνηειεί ηελ αζζέλεηα πνπ είλαη πηζαλόηεξν λα παξνπζηάζνπλ νη θάηνηθνη ζύκθσλα κε ην 53% ησλ καζεηώλ, ελώ ην 60% ησλ καζεηώλ ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ εζηίαζε ζην άζζκα Παξόκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Skamp et al. (2004), θαζώο νη κηζνί καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πηζηεύνπλ όηη ην άζζκα απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (ζει.320). ηελ έξεπλα ησλ Thornber et al. (1999), ν θαξθίλνο θαη ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα αλαθέξζεθαλ από έλα κηθξό πνζνζηό καζεηώλ, ελώ ε πιεηνςεθία ζεσξεί πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ αλζξώπνπ. 2) επηδξά αξλεηηθά ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα (65%) ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο κόιπλζεο ησλ πδάησλ (Shepardson et al., 2010). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ πκπεξαζκαηηθά, ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ησλ καζεηώλ δείρλεη λα είλαη επηθαλεηαθή. Αλ θαη γλώξηδαλ όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ βαζίδεηαη ζηελ θαύζε ιηγλίηε, σζηόζν εζηίαζαλ κόλν ζηνπο αέξηνπο ξύπνπο, δείρλνληαο όηη δελ κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηηο επηπηώζεηο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ

10 πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, κέζα από ηελ απνβνιή ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη καζεηέο ζηεξίρζεθαλ πεξηζζόηεξν ζηελ εκπεηξηθή γλώζε πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, αγλνώληαο ηνπο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο νη επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ επεθηείλνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, είηε απηέο νη επηπηώζεηο είλαη εκθαλείο, είηε όρη. Πξόθεηηαη επνκέλσο γηα καζεηέο πνπ ζα κπνξνύζαλ κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε λα γίλνπλ κηα ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθά νκάδα θαη λα απνθηήζνπλ κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαύζε άλζξαθα. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, θαζώο ην αλέδεημαλ σο ην δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή ππνδειώλνληαο έηζη ηε ζνβαξή αλεζπρία γηα ηελ πγεία ηνπο. Φαλεξώλεη όκσο θαη ηελ αδπλακία ησλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη πσο ηειηθά, νη έκβηνη νξγαληζκνί θηλδπλεύνπλ εμίζνπ από ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ ή επηθαλεηαθώλ λεξώλ, όπσο θαη ηεο αηκόζθαηξαο. ρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, απηά ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ). Αθόκα ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε από ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο ΠΔ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ ΠΔ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Βνύιγαξεο, Η. (2005). Πεγέο ελέξγεηαο θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα: [Γηπισκαηηθή Δξγαζία]/ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Θεζζαινλίθε. Chatzitheodoridis, F., Kolokontes, A.D. & Vasiliadis, L. (2010). Lignite mining and lignite-fired power generation in Western Macedonia of Greece: economy and environment, The Journal of Energy and Development, Vol. 33, No.2 Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ιαώλ, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ εηξήλε θαη ηνλ πνιηηηζκό. ην Γεσξγόπνπινο Α., (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη.., Αζήλα, Gutenberg. Γεκεηξίνπ, Α. (2008). Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη πνιηηώλ γηα πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. ην Α. Γεκεηξίνπ, Δ. Φινγαΐηε, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ, (ζει ). Πάηξα: ΔΑΠ. Γνβιέηνγινπ, Α. (2008). Αληηιήςεηο καζεηώλ Λπθείνπ γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π., Πάηξα. Γνγνύιε, Α. (2012). Αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ΕΠΑ.Λ Φιώξηλαο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΗΣ Μειίηεο: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / ΔΑΠ, Πάηξα. Θενθαλίδεο, Α., Καθαιήο, ΑΘ., Κιεκαληνο, Π., Πνξθύξεο, Γ. θαη Σαβνπιαξίδεο, Γ. (2005). Παξόλ θαη κέιινλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθό θέληξν ηεο Δπηηθήο Μθεδνλίαο. Γηεκεξίδα: Ληγλίηεο θαη Φπζηθό Αέξην ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρώξαο Ηνπλίνπ 2005, ΣΔΔ. Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D., Avgoloupis, S. (2012). The Anthropogenic Greenhouse Effect : Greek Prospective Primary Teachers Ideas About Causes, Consequences and Cures, Journal of Science, Education and Technology.

11 Καβνπξίδεο, Κ.Β., Χαινύινο, Κ., Λενληίδεο Μ. θαη Ρνύκπνο, Χ. (2005). Η εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ Ειιάδα κε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. Σεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο. Γηεκεξίδα: Ληγλίηεο θαη Φπζηθό Αέξην ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρώξαο Ηνπλίνπ 2005, ΣΔΔ. Λαγνπδάθε, Δ. (2007). Δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π, Πάηξα. Μαξίλνο-Κνπξήο, Γ. (1999). Αλάγθεο ζε ελέξγεηα θαη ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. ην Α. Αξαβαληηλόο, Θ. Βιαζηόο, Γ. Δκκαλνπήι, Γ. Μαξίλνο-Κνπξήο, Κ. Μέκνο, Γ. θίθνο, Κ. πόληαο, Θ. Σζνύηζνο, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζ ). Πάηξα: Δ.Α.Π. Μπαιακπαλίδνπ Ε. (2007). Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν. Κνδάλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π, Πάηξα,. Νηθνιάνπ, Κ. (1999). Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη κνξθέο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο. ην Α. Αλδξεαδάθεο, Α-Ε. Βάξθε, Γ. Γηαλλαθνύηνπ, Η. Κντκηδόγινπ, Κ. Νηθνιάνπ, Γ. Χξηζηνύιαο, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζ ). Πάηξα: Δ.Α.Π.. Shepardson, P.D., Niyogi, D., Choi, S., Charusombat, U. (2011). Students conceptions about the greenhouse effect, global warming and climate change, Climate Change, 104, Skamp, K., Boyes, E. & Stanistreet, M. (2004). Students Ideas and Attitudes about Air Quality, Research in Science Education, 34, Thornber, J., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (1999). School Students Ideas About Air Pollution: Hindrance or Help For Learning, Journal of Science and Technology, 8, Φινγαΐηε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο ΔΕΗ Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο Μεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο έδεημε λέα ζεκάδηα αλάθακςεο. Η αλαθάιπςε ηνπ ιηγλίηε, απνηέιεζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Δηάβαζε ηα θείκελα θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ: ΜΤΘΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα επηβηώζνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα