Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης"

Transcript

1 Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο Σερλνιόγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, 1 ν ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο 2. Καζεγήηξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Ο λνκόο ηεο Φιώξηλαο απνηειεί έλα ζεκαληηθό θέληξν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα λα είλαη κηα επηβαξεκέλε πεξηβαιινληηθά πεξηνρή. Η πξόζθαηε δεκηνπξγία κηαο δεύηεξεο κνλάδαο (ΑΗΣ Μειίηεο) ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο, έθεξε ην πξόβιεκα ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη, λα δηεξεπλεζνύλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ΕΠΑ.Λ. Φιώξηλαο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε θαύζε ιηγλίηε θαη κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 118 καζεηέο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, όηη νη καζεηέο θαηαλννύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΗΣ Μειίηεο δεκηνπξγεί κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο, σζηόζν ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ηνπο δείρλεη λα είλαη επηθαλεηαθή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αληηιήςεηο καζεηώλ, θαύζε ιηγλίηε, αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, καζεηέο ΕΠΑ.Λ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ελέξγεηα απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δύλακε ζηηο θαζεκεξηλέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ ηερλνινγία. Ζ παξαγσγή ηεο απνηειεί κηα παγθόζκηα βηνκεραλία, ε νπνία ζπλερώο επεθηείλεηαη θαη εμειίζζεηαη (Μαξίλνο- Κνπξήο,1999:236). ηελ Διιάδα, ην 73% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη από θαύζε ιηγλίηε, ην 21% από θαύζε πεηξειαηνεηδώλ θαη κόλν ην 6% παξάγεηαη από ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο (θπξίσο από πδξνειεθηξηθά έξγα). Ζ ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ έρεη επηπηώζεηο ζε όια ζρεδόλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο: ξύπαλζε ηνπ αέξα, ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ, απνξξίκκαηα από ηελ ηέθξα ηεο θαύζεο, αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ζηηο πεξηνρέο εμόξπμεο πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο. Από όζα αλαθέξζεθαλ είλαη ζαθέο, όηη ε κνξθή ελέξγεηαο πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηελ

2 παξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ πξνθαινύκελε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Νηθνιάνπ,1999:41). Παραγωγή ενέργειας και περιβάλλον Oη βηνκεραλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηελ θαύζε κεγάισλ πνζνηήησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ εθπέκπνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο αέξησλ ξύπσλ. Ζ θαύζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, νη βηνκεραληθέο επεμεξγαζίεο θαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη δεπηεξνγελώο ζηελ αηκόζθαηξα δεκηνπξγνύλ αέξηνπο ξύπνπο, κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζεζαπξνύο (Φινγαίηε,1998). Ζ ηνπηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηκνειεθηξηθώλ ηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθαιείηαη ζηηο πεξηνρέο εμόξπμεο ηνπ νξπθηνύ θαπζίκνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζήο ηνπ θαζώο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο / δηάζεζεο ησλ παξαπξντόλησλ / ππνιεηκκάησλ θαύζεο. Ζ πεξηθεξεηαθή επίδξαζε πξνθαιείηαη από ηηο αέξηεο εθπνκπέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε θαύζε θαη ηέινο, ε παγθόζκηα επίδξαζε πξνέξρεηαη από ηελ έθιπζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θπξίσο CO 2 ) (Καβνπξίδεο 2005; Θενθαλίδεο θ.α 2005). ΑΖ Μελίηης Σα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από άλζξαθα, ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ηνπ θαπζίκνπ, θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζηνλ ηόπν ησλ θνηηαζκάησλ, θπξίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα θησρά ζε ζεξκνγόλν δύλακε όπσο είλαη ν ιηγλίηεο θαη ε ηύξθε (Βνύιγαξεο, 2005). Σνλ Ηνύλην ηνπ 2003 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν Αηκνειεθηξηθόο ηαζκόο Μειίηεο - Αριάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο. Καηαζθεπάζηεθε ζηελ πεξηνρή γηα λα αμηνπνηεζνύλ ηα ηνπηθά θνηηάζκαηα ιηγλίηε (Γνγνύιε, 2012). πγθεθξηκέλα, αλ θαη έρεη δηαθεκηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΖ σο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ, σζηόζν δελ είλαη θαη ηόζν. ύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηε κείσζε εθπνκπήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηεζνύλ ηερλνινγίεο γηα ηε κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξηλ θαη κεηά ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε ζηνπο ζηαζκνύ ειεθηξνπαξαγσγήο (Chatzitheodoridis et al., 2010). Αναζκόπηζη εκπαιδεσηικών ερεσνών Παξαθάησ, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ζε αληηιήςεηο καζεηώλ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ζε θνηηεηέο, νη νπνίεο αζρνινύληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο επηθεληξώζεθαλ, ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ εληζρπκέλνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ. Απηό πνπ είλαη θνηλό ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο αλεμάξηεηα από ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ πεξηειάκβαλε ην δείγκα είλαη, όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο γλσξίδνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά αγλννύλ όηη απνηειεί κηα θπζηθή δηαδηθαζία (Γνβιέηνγινπ, 2007; Λαγνπδάθε, 2008). Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπνκπή αέξησλ ξύπσλ από βηνκεραλίεο θαη απηνθίλεηα γεληθά (Shepardson, 2004), κε κηα ίζσο ζπρλόηεξε αλαθνξά ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (Thornber, 1999; Γνβιέηνγινπ, 2007) από κηθξά πνζνζηά ησλ δεηγκάησλ. Όζνλ

3 αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ, νη αληηιήςεηο επηθεληξώζεθαλ θπξίσο ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ιηγόηεξν ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Γεληθά παξαηεξήζεθαλ παξαλνήζεηο ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ (αηηίεο- επηπηώζεηο -αληηκεηώπηζε) (Ikonomides, 2012; Λαγνπδάθε, 2007). ρεηηθά κε ηελ όμηλε βξνρή νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο είηε ιόγσ ηεο έιιεηςεο γλώζεσλ, είηε ιόγσ παξαλνήζεσλ. Απηό ην ζπκπέξαζκα δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν.Κνδάλεο όπνπ παξαηεξείηαη κεγαιύηεξνο βαζκόο ελεκέξσζεο όρη ιόγσ απμεκέλσλ γλώζεσλ, αιιά θπξίσο ιόγσ ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη παξαηήξεζεο ηνπ νηθείνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (Μπαιακπαλίδνπ, 2007). Κνηλό ζπκπέξαζκα όισλ ησλ εξεπλώλ απνηειεί ε δηαπίζησζε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ θαη ηε δηόξζσζε παξαλνήζεσλ (Ikonomides, 2012; Μπαιακπαλίδνπ, 2007). Άιισζηε, όπσο πξνηείλεηαη από όινπο ηνπο εξεπλεηέο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηώλ ηνπο ζηνρεύνπλ ζηνλ εκπινπηηζκό θαη ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ΠΔ (Shepardson, 2004; Thornber, 1999) γηα ηελ αλάδεημε ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ σο θύξηα πεγή δεκηνπξγίαο ή ελίζρπζεο ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο (Ikonomides, 2012; Skamp, 2004; Μπαιακπαλίδνπ, 2008). Ζ παξνύζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε δηεξεύλεζε αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ΔΠΑ.Λ, νη νπνίνη θαηνηθνύλ ζε κηα πεξηνρή κε έληνλε ηελ παξνπζία κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ιηγλίηε, έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δηδηθόηεξα, όηαλ ε ιεηηνπξγία κίαο ηέηνηαο κνλάδαο απνηειεί κειινληηθή επαγγεικαηηθή δηέμνδν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ιόγσ ηεο ηερληθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, νη απόςεηο ηνπο επεξεάδνληαη από ην πξνζσπηθό ζπκθέξνλ θαη ηελ αλάγθε λα παξακείλνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο, ν νπνίνο άιισζηε δελ πξνζθέξεη θαη πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα εξγαζία. Δπίζεο, ε έξεπλα αθνξά ζε εθήβνπο νη νπνίνη ιόγσ ηεο θνίηεζεο ηνπο ζε εηδηθόηεηεο Μεραλνινγίαο, Ζιεθηξνινγίαο θαη Ζιεθηξνληθήο γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΖ. Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ, δεκηνπξγεί έλα δείγκα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ επειπηζηνύκε λα ξίμεη θσο ζην ηξόπν πνπ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα όηαλ απηά ζπκβαίλνπλ ζηε πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη θπξίσο, όηαλ επεξεάδνπλ ηε κειινληηθή ηνπο δσή θαη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 118 καζεηέο ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο ειηθίαο εηώλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 8 εξσηήζεσλ, εηδηθά γηα ην ζθνπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνζδηόξηζαλ ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ην εξσηεκαηνιόγην. Όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δεηήζεθαλ ην θύιν, ε ειηθία θαη ν ηόπνο δηαλνκήο θαζώο έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ δηακέλεη ζε ρσξηά πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο θαη ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν επαηζζεηνπνηεκέλα γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ.

4 Δρεσνηηική διαδικαζία ηε παξνύζα έξεπλα κειεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο. Αλακέλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο αληηιήςεηο, δεδνκέλνπ όηη ε δηακνλή ζε νηθηζκνύο/ρσξηά πνπ είλαη θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο επεξεάδεη ηνλ ηξόπν πνπ νη θάηνηθνη βηώλνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο, καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί θαη δηαγξάκκαηα, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ινγηζκηθώλ Word θαη Excel. ηα απνηειέζκαηα, σο Γεληθόο πιεζπζκόο ραξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 118 καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ελώ σο Δηδηθόο πιεζπζκόο νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 40 καζεηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε ρσξηά γεηηνληθά ηνπ ζηαζκνύ ΑΖ Μειίηεο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηέο αληηιήςεηο έρνπλ νη καζεηέο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ηόζν ζην ηνπηθό θπζηθό πεξηβάιινλ όζν θαη ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο; Λειηοσργία ηοσ ζηαθμού Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (82%) γλσξίδνπλ όηη ν ΑΖ Μειίηεο απνηειεί έλα ζηαζκό παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ (80%) γλώξηδε όηη ν ιηγλίηεο είλαη ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο, νη κηζνί καζεηέο (52%) πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλαθνξά ελόο είδνπο απνβιήηνπ(ζηεξεά-πγξάαέξηα). Ποιοι είναι οι θσζικοί αποδέκηες ηων αποβλήηων ηοσ ΑΖ: Διάγραμμα 1: Φπζηθνί απνδέθηεο ησλ απνβιήησλ ηνπ ΑΖ Μειίηεο Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ Γηάγξακκα 1 ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ είλαη ε αηκόζθαηξα (78,8%), νη έκβηνη νξγαληζκνί (53,3%) θαη ην έδαθνο (50%), ελώ ην κηθξόηεξν πνζνζηό ζπγθεληξώλνπλ ηα επηθαλεηαθά λεξά (36,4%) θαη ηα ππόγεηα λεξά (27,1%). Ωζηόζν, όζνλ αθνξά ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ

5 θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο Μειίηεο, εζηίαζαλ ζηα επηθαλεηαθά λεξά θαη ην έδαθνο πεξηζζόηεξν από ηνπο καζεηέο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Ποιες είναι οι επιπηώζεις ζηοσς θσζικούς αποδέκηες: Οη καζεηέο ζεσξνύλ πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Ωο δεύηεξν πην ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα νη καζεηέο θαηαηάζζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηνπίνπ θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνύλ νη επηπηώζεηο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, ελώ σο ιηγόηεξν ζεκαληηθά ζεσξνύλ ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. Σοπικές επιπηώζεις: Διάγραμμα 2:Σνπηθέο επηπηώζεηο ζηνπο θπζηθνύο απνδέθηεο (Γεληθόο πιεζπζκόο) Πηώζε πδξνθόξνπ νξίδνληα: Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2, από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 32% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ζπλδέζεη ηε πηώζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, ιόγσ θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ηεο Παπαδηάο, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Αληηζέησο, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 58% ηνπ δείγκαηνο, δελ γλσξίδνπλ αλ ππάξρεη ζύλδεζε. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ θνληά ζηελ πεξηνρή, είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη θαζώο ην 53% ηνπ δείγκαηνο ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε ηηο επηπηώζεηο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. Μείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο: Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 60% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε ηε κείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο. Παξόκνην απνηέιεζκα παξαηεξείηαη θαη ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, όπνπ ην 58% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα θάλεη ηελ παξαπάλσ ζύλδεζε. Αιιαγή ηνπ είδνπο θαιιηεξγεηώλ: Σν 57% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ ζε γεηηνληθά ρσξηά ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ

6 ζηαζκνύ, ην 60% ηνπ δείγκαηνο, είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο. Διάγραμμα 3: Σνπηθέο επηπηώζεηο ζηνπο θπζηθνύο απνδέθηεο (Δηδηθόο πιεζπζκόο) Απμεκέλνο ζόξπβνο ζηνπο νηθηζκνύο θνληά ζηε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ: Οη κηζνί καζεηέο, ην 50% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε απμεκέλν ζόξπβν θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ, σζηόζν έλα ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό 36%, δελ θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε. Δμίζνπ πςειό πνζνζηό καζεηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη, αλ θαη θαηνηθνύλ θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ, δειώλνπλ όηη δελ παξαηεξείηαη απμεκέλνο ζόξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δνλήζεηο ζηελ πεξηνρή θνληά ζην ζηαζκό: Σν 1/3 ησλ καζεηώλ (33% ηνπ δείγκαηνο), κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ εκθάληζε δνλήζεσλ ζηηο θνληηλέο πεξηνρέο, σζηόζν, ηα ίδηα πνζνζηά καζεηώλ (34% θαη 33% ηνπ δείγκαηνο) δελ ζπλδένπλ ή δελ γλσξίδνπλ αλ ζπλδένληαη νη δνλήζεηο ζηελ πεξηνρή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ. Δληύπσζε πξνθαιεί ην πςειό πνζνζηό καζεηώλ (48%), νη νπνίνη δελ ζπλδένπλ ηηο δνλήζεηο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ. Αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηα θνληηλά νξπρεία: Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 53% ηνπ δείγκαηνο, κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηελ αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Αξθεηά πςειό όκσο είλαη θαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ (26% ηνπ δείγκαηνο), πνπ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ απηήλ ηε ζύλδεζε. Οη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Μειίηεο, έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε νπηηθή επαθή κε ηελ αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνληηλώλ νξπρείσλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη πνιύ πςειό ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ (65%) πνπ θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε.

7 Αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξπρείσλ ηνπ ζηαζκνύ: Σν 52% ηνπ δείγκαηνο, κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγία ησλ νξπρείσλ. Ωζηόζν, ζεκαληηθόο είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ απνηεινύλ ην 30% ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε. Αληίζεηα, νη καζεηέο ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ, θαίλνληαη ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλνη αθνύ ην 68% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα θάλεη απηή ηε ζύλδεζε. Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο κόιπλζεο ησλ πδάησλ: Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ καζεηώλ, δειαδή ην 65% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε κόιπλζε ησλ πδάησλ θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δμίζνπ πςειό είλαη θαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ (70%) πνπ γλσξίδεη ηελ παξαπάλσ ζύλδεζε. Διάγραμμα 4: εκαληηθόηεξνο αέξηνο ξύπνο πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηνλ ΑΖ Μειίηεο Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4 ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο (40%) ζεσξνύλ πσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί ηνλ ξύπν πνπ δεκηνπξγεί ην ζεκαληηθόηεξν ηνπηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. εκαληηθό είλαη θαη ην πνζνζηό πνπ δίλνπλ ζηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο (21%). Ωζηόζν, ην ίδην πνζνζηό, 21% ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ ζε πνην αέξην ξύπν νθείιεηαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Αληηζέησο, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ θνληά ζηε πεξηνρή Μειίηεο είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ πην επηβαξπληηθό ξύπν, δίλνληαο ζε πνζνζηό 35% ηε ζσζηή απάληεζε, δειαδή ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο. Ωζηόζν, εληύπσζε πξνθαιεί θαη ην 25% ησλ καζεηώλ ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνύ πνπ δελ γλσξίδνπλ θαλέλα αέξην ξύπν. Δπιπηώζεις ζηην σγεία ηων καηοίκων : Αζζέλεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηνπο αέξηνπο ξύπνπο πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ: Από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 55% ηνπ δείγκαηνο κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηελ εκθάληζε αζζελεηώλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ εκθάληζε αζζελεηώλ, είλαη αξθεηά πςειόηεξν θηάλνληαο ζην 68%.

8 Διάγραμμα 5: Δπηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5, πεξηζζόηεξνη από ζηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 53% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί, πσο ν θαξθίλνο είλαη ε αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζπλεζέζηεξα ζηνλ άλζξσπν σο απνηέιεζκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, θαη αθνινπζνύλ ην άζζκα (47%), νη αιιεξγίεο (42%) θαη ε βξνγρίηηδα (30%). Σα ίδηα απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη θαη ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, κε ηνλ θαξθίλν σο ηε ζεκαληηθόηεξε αζζέλεηα κε πςειό πνζνζηό 65%, ελώ αθνινπζεί ην άζζκα (60%), ε αιιεξγίεο (38%) θαη ε βξνγρίηηδα (30%). Ζ ζηεηξόηεηα πξνθαλώο ζεσξείηαη από όινπο ζηνπο καζεηέο σο ζπάληα ζπλέπεηα ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, αθνύ ζπγθέληξσζε πνιύ ρακειά πνζνζηά θαη ζηνπο δύν πιεζπζκνύο (6% θαη 7%). ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο θαη ηελ θαύζηκε ύιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ είλαη πην ελεκεξσκέλνη ζε ζύγθξηζε κε ζπλνκήιηθνπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο Λαγνπδάθε (2007), όπνπ ην 64,5% δελ γλσξίδεη όηη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε (ζει.78). Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο, νη κηζνί καζεηέο (52%), πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλαθνξά ελόο είδνπο απνβιήηνπ. Ωζηόζν, θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, επηζεκαίλεηαη πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ηεο απνβνιήο κόλν αέξησλ ξύπσλ από εξγνζηάζηα. ηελ έξεπλα ησλ Shepardson et al. (2010), νη καζεηέο ζπλδένπλ ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ (ζει.495), όπσο θαη ζηνπο Thornber et al. (1999), όπνπ ζαλ πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο αλαθέξνληαη ε βηνκεραλία γεληθόηεξα θαη ζε κηθξόηεξε θιίκαθα νη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο (ζει.70). Όζον αθορά ζηις επιπηώζεις ζηοσς θσζικούς αποδέκηες: Οη καζεηέο ζεσξνύλ πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Ωο δεύηεξν πην ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, νη καζεηέο θαηαηάζζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηνπίνπ θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνύλ νη επηπηώζεηο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, ελώ σο ιηγόηεξν ζεκαληηθά ζεσξνύλ ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. Ζ Γεκεηξίνπ (2005), αλαθέξεη, πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε αλήθεη ζηα

9 πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ νη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ζεσξνύλ σο ηα πην πηεζηηθά. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζύκθσλα κε ην (40%) ησλ καζεηώλ απνηειεί ηνλ αέξην ξύπν πνπ πξνθαιεί ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα. Αληηζέησο, είλαη ιίγνη νη καζεηέο (21%) πνπ ζεσξνύλ πσο ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο απνηεινύλ ηνλ πην επηβαξπληηθό αέξην ξύπν. Ζ ιαλζαζκέλε απηή αληίιεςε, ζύκθσλα κε ηε Γεκεηξίνπ (2008),ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη καζεηέο δελ θαηνλνκάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο νπζίεο. Σν ίδην πξνέθπςε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Thornber et al. (1999), όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, αλαθέξζεθαλ ζηηο ρεκηθέο νπζίεο κε ηνλ γεληθό όξν αέξηα, αλ θαη ην 1/5 ησλ καζεηώλ αλάθεξαλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ζει68-69). Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί έλα αέξην ξύπν ν νπνίνο αλαθέξεηαη πνιύ ζπρλά, θπξίσο από ηα ΜΜΔ, σο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθόο γηα ην πεξηβάιινλ, θαζώο ζπλδέεηαη κε πνιύ δεκνθηιή παγθόζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Thornber et al, 1999). Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην θξάγκα ηεο Παπαδηάο, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα πςειή θαηαλάισζε λεξνύ θαηά ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ, θαζώο θαη ηε ηξνθνδνζία ηνπ από ην θξάγκα ηεο Παπαδηάο. Αληίζεηα, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο ζπκθσλνύλ, πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ πξνθαιεί κείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (60%) θαη αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ θαιιηεξγεηώλ (57%) ηεο πεξηνρήο. Απηό είλαη ελζαξξπληηθό θαζώο δείρλεη όηη νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ζε ζρέζε κε άιινπο λένπο όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ Shepardson et al. (2010), όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ αγλνεί ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη εζηηάδεη κόλν ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πηζηεύνπλ πσο: 1) ζα πξνθαιέζεη αζζέλεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο (55%), ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηνπο αέξηνπο ξύπνπο πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηε θαύζε ηνπ ιηγλίηε (Skamp, 2004; Thornber, 1999; Ikonomidis, 2012; Shepardson, 2010). Ο θαξθίλνο απνηειεί ηελ αζζέλεηα πνπ είλαη πηζαλόηεξν λα παξνπζηάζνπλ νη θάηνηθνη ζύκθσλα κε ην 53% ησλ καζεηώλ, ελώ ην 60% ησλ καζεηώλ ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ εζηίαζε ζην άζζκα Παξόκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Skamp et al. (2004), θαζώο νη κηζνί καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πηζηεύνπλ όηη ην άζζκα απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (ζει.320). ηελ έξεπλα ησλ Thornber et al. (1999), ν θαξθίλνο θαη ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα αλαθέξζεθαλ από έλα κηθξό πνζνζηό καζεηώλ, ελώ ε πιεηνςεθία ζεσξεί πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ αλζξώπνπ. 2) επηδξά αξλεηηθά ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα (65%) ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο κόιπλζεο ησλ πδάησλ (Shepardson et al., 2010). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ πκπεξαζκαηηθά, ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ησλ καζεηώλ δείρλεη λα είλαη επηθαλεηαθή. Αλ θαη γλώξηδαλ όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ βαζίδεηαη ζηελ θαύζε ιηγλίηε, σζηόζν εζηίαζαλ κόλν ζηνπο αέξηνπο ξύπνπο, δείρλνληαο όηη δελ κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηηο επηπηώζεηο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ

10 πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, κέζα από ηελ απνβνιή ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη καζεηέο ζηεξίρζεθαλ πεξηζζόηεξν ζηελ εκπεηξηθή γλώζε πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, αγλνώληαο ηνπο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο νη επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ επεθηείλνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, είηε απηέο νη επηπηώζεηο είλαη εκθαλείο, είηε όρη. Πξόθεηηαη επνκέλσο γηα καζεηέο πνπ ζα κπνξνύζαλ κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε λα γίλνπλ κηα ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθά νκάδα θαη λα απνθηήζνπλ κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαύζε άλζξαθα. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, θαζώο ην αλέδεημαλ σο ην δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή ππνδειώλνληαο έηζη ηε ζνβαξή αλεζπρία γηα ηελ πγεία ηνπο. Φαλεξώλεη όκσο θαη ηελ αδπλακία ησλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη πσο ηειηθά, νη έκβηνη νξγαληζκνί θηλδπλεύνπλ εμίζνπ από ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ ή επηθαλεηαθώλ λεξώλ, όπσο θαη ηεο αηκόζθαηξαο. ρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, απηά ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ). Αθόκα ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε από ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο ΠΔ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ ΠΔ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Βνύιγαξεο, Η. (2005). Πεγέο ελέξγεηαο θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα: [Γηπισκαηηθή Δξγαζία]/ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Θεζζαινλίθε. Chatzitheodoridis, F., Kolokontes, A.D. & Vasiliadis, L. (2010). Lignite mining and lignite-fired power generation in Western Macedonia of Greece: economy and environment, The Journal of Energy and Development, Vol. 33, No.2 Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ιαώλ, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ εηξήλε θαη ηνλ πνιηηηζκό. ην Γεσξγόπνπινο Α., (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη.., Αζήλα, Gutenberg. Γεκεηξίνπ, Α. (2008). Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη πνιηηώλ γηα πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. ην Α. Γεκεηξίνπ, Δ. Φινγαΐηε, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ, (ζει ). Πάηξα: ΔΑΠ. Γνβιέηνγινπ, Α. (2008). Αληηιήςεηο καζεηώλ Λπθείνπ γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π., Πάηξα. Γνγνύιε, Α. (2012). Αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ΕΠΑ.Λ Φιώξηλαο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΗΣ Μειίηεο: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / ΔΑΠ, Πάηξα. Θενθαλίδεο, Α., Καθαιήο, ΑΘ., Κιεκαληνο, Π., Πνξθύξεο, Γ. θαη Σαβνπιαξίδεο, Γ. (2005). Παξόλ θαη κέιινλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθό θέληξν ηεο Δπηηθήο Μθεδνλίαο. Γηεκεξίδα: Ληγλίηεο θαη Φπζηθό Αέξην ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρώξαο Ηνπλίνπ 2005, ΣΔΔ. Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D., Avgoloupis, S. (2012). The Anthropogenic Greenhouse Effect : Greek Prospective Primary Teachers Ideas About Causes, Consequences and Cures, Journal of Science, Education and Technology.

11 Καβνπξίδεο, Κ.Β., Χαινύινο, Κ., Λενληίδεο Μ. θαη Ρνύκπνο, Χ. (2005). Η εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ Ειιάδα κε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. Σεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο. Γηεκεξίδα: Ληγλίηεο θαη Φπζηθό Αέξην ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρώξαο Ηνπλίνπ 2005, ΣΔΔ. Λαγνπδάθε, Δ. (2007). Δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π, Πάηξα. Μαξίλνο-Κνπξήο, Γ. (1999). Αλάγθεο ζε ελέξγεηα θαη ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. ην Α. Αξαβαληηλόο, Θ. Βιαζηόο, Γ. Δκκαλνπήι, Γ. Μαξίλνο-Κνπξήο, Κ. Μέκνο, Γ. θίθνο, Κ. πόληαο, Θ. Σζνύηζνο, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζ ). Πάηξα: Δ.Α.Π. Μπαιακπαλίδνπ Ε. (2007). Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν. Κνδάλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π, Πάηξα,. Νηθνιάνπ, Κ. (1999). Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη κνξθέο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο. ην Α. Αλδξεαδάθεο, Α-Ε. Βάξθε, Γ. Γηαλλαθνύηνπ, Η. Κντκηδόγινπ, Κ. Νηθνιάνπ, Γ. Χξηζηνύιαο, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζ ). Πάηξα: Δ.Α.Π.. Shepardson, P.D., Niyogi, D., Choi, S., Charusombat, U. (2011). Students conceptions about the greenhouse effect, global warming and climate change, Climate Change, 104, Skamp, K., Boyes, E. & Stanistreet, M. (2004). Students Ideas and Attitudes about Air Quality, Research in Science Education, 34, Thornber, J., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (1999). School Students Ideas About Air Pollution: Hindrance or Help For Learning, Journal of Science and Technology, 8, Φινγαΐηε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα