Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης"

Transcript

1 Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο Σερλνιόγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, 1 ν ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο 2. Καζεγήηξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Ο λνκόο ηεο Φιώξηλαο απνηειεί έλα ζεκαληηθό θέληξν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα λα είλαη κηα επηβαξεκέλε πεξηβαιινληηθά πεξηνρή. Η πξόζθαηε δεκηνπξγία κηαο δεύηεξεο κνλάδαο (ΑΗΣ Μειίηεο) ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο, έθεξε ην πξόβιεκα ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη, λα δηεξεπλεζνύλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ΕΠΑ.Λ. Φιώξηλαο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε θαύζε ιηγλίηε θαη κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 118 καζεηέο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, όηη νη καζεηέο θαηαλννύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΗΣ Μειίηεο δεκηνπξγεί κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο, σζηόζν ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ηνπο δείρλεη λα είλαη επηθαλεηαθή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αληηιήςεηο καζεηώλ, θαύζε ιηγλίηε, αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, καζεηέο ΕΠΑ.Λ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ελέξγεηα απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δύλακε ζηηο θαζεκεξηλέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ ηερλνινγία. Ζ παξαγσγή ηεο απνηειεί κηα παγθόζκηα βηνκεραλία, ε νπνία ζπλερώο επεθηείλεηαη θαη εμειίζζεηαη (Μαξίλνο- Κνπξήο,1999:236). ηελ Διιάδα, ην 73% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη από θαύζε ιηγλίηε, ην 21% από θαύζε πεηξειαηνεηδώλ θαη κόλν ην 6% παξάγεηαη από ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο (θπξίσο από πδξνειεθηξηθά έξγα). Ζ ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ έρεη επηπηώζεηο ζε όια ζρεδόλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο: ξύπαλζε ηνπ αέξα, ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ, απνξξίκκαηα από ηελ ηέθξα ηεο θαύζεο, αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ζηηο πεξηνρέο εμόξπμεο πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο. Από όζα αλαθέξζεθαλ είλαη ζαθέο, όηη ε κνξθή ελέξγεηαο πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηελ

2 παξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ πξνθαινύκελε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Νηθνιάνπ,1999:41). Παραγωγή ενέργειας και περιβάλλον Oη βηνκεραλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηελ θαύζε κεγάισλ πνζνηήησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ εθπέκπνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο αέξησλ ξύπσλ. Ζ θαύζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, νη βηνκεραληθέο επεμεξγαζίεο θαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη δεπηεξνγελώο ζηελ αηκόζθαηξα δεκηνπξγνύλ αέξηνπο ξύπνπο, κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζεζαπξνύο (Φινγαίηε,1998). Ζ ηνπηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηκνειεθηξηθώλ ηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθαιείηαη ζηηο πεξηνρέο εμόξπμεο ηνπ νξπθηνύ θαπζίκνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζήο ηνπ θαζώο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο / δηάζεζεο ησλ παξαπξντόλησλ / ππνιεηκκάησλ θαύζεο. Ζ πεξηθεξεηαθή επίδξαζε πξνθαιείηαη από ηηο αέξηεο εθπνκπέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε θαύζε θαη ηέινο, ε παγθόζκηα επίδξαζε πξνέξρεηαη από ηελ έθιπζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θπξίσο CO 2 ) (Καβνπξίδεο 2005; Θενθαλίδεο θ.α 2005). ΑΖ Μελίηης Σα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από άλζξαθα, ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ηνπ θαπζίκνπ, θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζηνλ ηόπν ησλ θνηηαζκάησλ, θπξίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα θησρά ζε ζεξκνγόλν δύλακε όπσο είλαη ν ιηγλίηεο θαη ε ηύξθε (Βνύιγαξεο, 2005). Σνλ Ηνύλην ηνπ 2003 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν Αηκνειεθηξηθόο ηαζκόο Μειίηεο - Αριάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο. Καηαζθεπάζηεθε ζηελ πεξηνρή γηα λα αμηνπνηεζνύλ ηα ηνπηθά θνηηάζκαηα ιηγλίηε (Γνγνύιε, 2012). πγθεθξηκέλα, αλ θαη έρεη δηαθεκηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΖ σο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ, σζηόζν δελ είλαη θαη ηόζν. ύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηε κείσζε εθπνκπήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηεζνύλ ηερλνινγίεο γηα ηε κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξηλ θαη κεηά ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε ζηνπο ζηαζκνύ ειεθηξνπαξαγσγήο (Chatzitheodoridis et al., 2010). Αναζκόπηζη εκπαιδεσηικών ερεσνών Παξαθάησ, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ζε αληηιήςεηο καζεηώλ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ζε θνηηεηέο, νη νπνίεο αζρνινύληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο επηθεληξώζεθαλ, ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ εληζρπκέλνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ. Απηό πνπ είλαη θνηλό ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο αλεμάξηεηα από ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ πεξηειάκβαλε ην δείγκα είλαη, όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο γλσξίδνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά αγλννύλ όηη απνηειεί κηα θπζηθή δηαδηθαζία (Γνβιέηνγινπ, 2007; Λαγνπδάθε, 2008). Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπνκπή αέξησλ ξύπσλ από βηνκεραλίεο θαη απηνθίλεηα γεληθά (Shepardson, 2004), κε κηα ίζσο ζπρλόηεξε αλαθνξά ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (Thornber, 1999; Γνβιέηνγινπ, 2007) από κηθξά πνζνζηά ησλ δεηγκάησλ. Όζνλ

3 αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ, νη αληηιήςεηο επηθεληξώζεθαλ θπξίσο ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ιηγόηεξν ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Γεληθά παξαηεξήζεθαλ παξαλνήζεηο ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ (αηηίεο- επηπηώζεηο -αληηκεηώπηζε) (Ikonomides, 2012; Λαγνπδάθε, 2007). ρεηηθά κε ηελ όμηλε βξνρή νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο είηε ιόγσ ηεο έιιεηςεο γλώζεσλ, είηε ιόγσ παξαλνήζεσλ. Απηό ην ζπκπέξαζκα δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν.Κνδάλεο όπνπ παξαηεξείηαη κεγαιύηεξνο βαζκόο ελεκέξσζεο όρη ιόγσ απμεκέλσλ γλώζεσλ, αιιά θπξίσο ιόγσ ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη παξαηήξεζεο ηνπ νηθείνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (Μπαιακπαλίδνπ, 2007). Κνηλό ζπκπέξαζκα όισλ ησλ εξεπλώλ απνηειεί ε δηαπίζησζε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ θαη ηε δηόξζσζε παξαλνήζεσλ (Ikonomides, 2012; Μπαιακπαλίδνπ, 2007). Άιισζηε, όπσο πξνηείλεηαη από όινπο ηνπο εξεπλεηέο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηώλ ηνπο ζηνρεύνπλ ζηνλ εκπινπηηζκό θαη ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ΠΔ (Shepardson, 2004; Thornber, 1999) γηα ηελ αλάδεημε ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ σο θύξηα πεγή δεκηνπξγίαο ή ελίζρπζεο ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο (Ikonomides, 2012; Skamp, 2004; Μπαιακπαλίδνπ, 2008). Ζ παξνύζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε δηεξεύλεζε αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ΔΠΑ.Λ, νη νπνίνη θαηνηθνύλ ζε κηα πεξηνρή κε έληνλε ηελ παξνπζία κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ιηγλίηε, έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δηδηθόηεξα, όηαλ ε ιεηηνπξγία κίαο ηέηνηαο κνλάδαο απνηειεί κειινληηθή επαγγεικαηηθή δηέμνδν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ιόγσ ηεο ηερληθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, νη απόςεηο ηνπο επεξεάδνληαη από ην πξνζσπηθό ζπκθέξνλ θαη ηελ αλάγθε λα παξακείλνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο, ν νπνίνο άιισζηε δελ πξνζθέξεη θαη πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα εξγαζία. Δπίζεο, ε έξεπλα αθνξά ζε εθήβνπο νη νπνίνη ιόγσ ηεο θνίηεζεο ηνπο ζε εηδηθόηεηεο Μεραλνινγίαο, Ζιεθηξνινγίαο θαη Ζιεθηξνληθήο γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΖ. Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ, δεκηνπξγεί έλα δείγκα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ επειπηζηνύκε λα ξίμεη θσο ζην ηξόπν πνπ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα όηαλ απηά ζπκβαίλνπλ ζηε πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη θπξίσο, όηαλ επεξεάδνπλ ηε κειινληηθή ηνπο δσή θαη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 118 καζεηέο ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο ειηθίαο εηώλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 8 εξσηήζεσλ, εηδηθά γηα ην ζθνπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνζδηόξηζαλ ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ην εξσηεκαηνιόγην. Όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δεηήζεθαλ ην θύιν, ε ειηθία θαη ν ηόπνο δηαλνκήο θαζώο έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ δηακέλεη ζε ρσξηά πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο θαη ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν επαηζζεηνπνηεκέλα γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ.

4 Δρεσνηηική διαδικαζία ηε παξνύζα έξεπλα κειεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο. Αλακέλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο αληηιήςεηο, δεδνκέλνπ όηη ε δηακνλή ζε νηθηζκνύο/ρσξηά πνπ είλαη θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο επεξεάδεη ηνλ ηξόπν πνπ νη θάηνηθνη βηώλνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο, καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί θαη δηαγξάκκαηα, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ινγηζκηθώλ Word θαη Excel. ηα απνηειέζκαηα, σο Γεληθόο πιεζπζκόο ραξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 118 καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ελώ σο Δηδηθόο πιεζπζκόο νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 40 καζεηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε ρσξηά γεηηνληθά ηνπ ζηαζκνύ ΑΖ Μειίηεο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηέο αληηιήςεηο έρνπλ νη καζεηέο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ηόζν ζην ηνπηθό θπζηθό πεξηβάιινλ όζν θαη ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο; Λειηοσργία ηοσ ζηαθμού Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (82%) γλσξίδνπλ όηη ν ΑΖ Μειίηεο απνηειεί έλα ζηαζκό παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ (80%) γλώξηδε όηη ν ιηγλίηεο είλαη ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο, νη κηζνί καζεηέο (52%) πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλαθνξά ελόο είδνπο απνβιήηνπ(ζηεξεά-πγξάαέξηα). Ποιοι είναι οι θσζικοί αποδέκηες ηων αποβλήηων ηοσ ΑΖ: Διάγραμμα 1: Φπζηθνί απνδέθηεο ησλ απνβιήησλ ηνπ ΑΖ Μειίηεο Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ Γηάγξακκα 1 ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ είλαη ε αηκόζθαηξα (78,8%), νη έκβηνη νξγαληζκνί (53,3%) θαη ην έδαθνο (50%), ελώ ην κηθξόηεξν πνζνζηό ζπγθεληξώλνπλ ηα επηθαλεηαθά λεξά (36,4%) θαη ηα ππόγεηα λεξά (27,1%). Ωζηόζν, όζνλ αθνξά ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ

5 θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο Μειίηεο, εζηίαζαλ ζηα επηθαλεηαθά λεξά θαη ην έδαθνο πεξηζζόηεξν από ηνπο καζεηέο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Ποιες είναι οι επιπηώζεις ζηοσς θσζικούς αποδέκηες: Οη καζεηέο ζεσξνύλ πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Ωο δεύηεξν πην ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα νη καζεηέο θαηαηάζζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηνπίνπ θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνύλ νη επηπηώζεηο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, ελώ σο ιηγόηεξν ζεκαληηθά ζεσξνύλ ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. Σοπικές επιπηώζεις: Διάγραμμα 2:Σνπηθέο επηπηώζεηο ζηνπο θπζηθνύο απνδέθηεο (Γεληθόο πιεζπζκόο) Πηώζε πδξνθόξνπ νξίδνληα: Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2, από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 32% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ζπλδέζεη ηε πηώζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, ιόγσ θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ηεο Παπαδηάο, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Αληηζέησο, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 58% ηνπ δείγκαηνο, δελ γλσξίδνπλ αλ ππάξρεη ζύλδεζε. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ θνληά ζηελ πεξηνρή, είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη θαζώο ην 53% ηνπ δείγκαηνο ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε ηηο επηπηώζεηο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. Μείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο: Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 60% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε ηε κείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο. Παξόκνην απνηέιεζκα παξαηεξείηαη θαη ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, όπνπ ην 58% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα θάλεη ηελ παξαπάλσ ζύλδεζε. Αιιαγή ηνπ είδνπο θαιιηεξγεηώλ: Σν 57% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ ζε γεηηνληθά ρσξηά ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ

6 ζηαζκνύ, ην 60% ηνπ δείγκαηνο, είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο. Διάγραμμα 3: Σνπηθέο επηπηώζεηο ζηνπο θπζηθνύο απνδέθηεο (Δηδηθόο πιεζπζκόο) Απμεκέλνο ζόξπβνο ζηνπο νηθηζκνύο θνληά ζηε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ: Οη κηζνί καζεηέο, ην 50% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο κε απμεκέλν ζόξπβν θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ, σζηόζν έλα ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό 36%, δελ θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε. Δμίζνπ πςειό πνζνζηό καζεηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη, αλ θαη θαηνηθνύλ θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ, δειώλνπλ όηη δελ παξαηεξείηαη απμεκέλνο ζόξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δνλήζεηο ζηελ πεξηνρή θνληά ζην ζηαζκό: Σν 1/3 ησλ καζεηώλ (33% ηνπ δείγκαηνο), κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ εκθάληζε δνλήζεσλ ζηηο θνληηλέο πεξηνρέο, σζηόζν, ηα ίδηα πνζνζηά καζεηώλ (34% θαη 33% ηνπ δείγκαηνο) δελ ζπλδένπλ ή δελ γλσξίδνπλ αλ ζπλδένληαη νη δνλήζεηο ζηελ πεξηνρή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ. Δληύπσζε πξνθαιεί ην πςειό πνζνζηό καζεηώλ (48%), νη νπνίνη δελ ζπλδένπλ ηηο δνλήζεηο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ. Αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηα θνληηλά νξπρεία: Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 53% ηνπ δείγκαηνο, κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηελ αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Αξθεηά πςειό όκσο είλαη θαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ (26% ηνπ δείγκαηνο), πνπ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ απηήλ ηε ζύλδεζε. Οη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Μειίηεο, έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε νπηηθή επαθή κε ηελ αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνληηλώλ νξπρείσλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη πνιύ πςειό ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ (65%) πνπ θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε.

7 Αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξπρείσλ ηνπ ζηαζκνύ: Σν 52% ηνπ δείγκαηνο, κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγία ησλ νξπρείσλ. Ωζηόζν, ζεκαληηθόο είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ απνηεινύλ ην 30% ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ απηή ηε ζύλδεζε. Αληίζεηα, νη καζεηέο ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ, θαίλνληαη ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλνη αθνύ ην 68% ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα θάλεη απηή ηε ζύλδεζε. Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο κόιπλζεο ησλ πδάησλ: Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ καζεηώλ, δειαδή ην 65% ηνπ δείγκαηνο, ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε κόιπλζε ησλ πδάησλ θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δμίζνπ πςειό είλαη θαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ (70%) πνπ γλσξίδεη ηελ παξαπάλσ ζύλδεζε. Διάγραμμα 4: εκαληηθόηεξνο αέξηνο ξύπνο πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηνλ ΑΖ Μειίηεο Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4 ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο (40%) ζεσξνύλ πσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί ηνλ ξύπν πνπ δεκηνπξγεί ην ζεκαληηθόηεξν ηνπηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. εκαληηθό είλαη θαη ην πνζνζηό πνπ δίλνπλ ζηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο (21%). Ωζηόζν, ην ίδην πνζνζηό, 21% ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ ζε πνην αέξην ξύπν νθείιεηαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Αληηζέησο, νη καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ θνληά ζηε πεξηνρή Μειίηεο είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ πην επηβαξπληηθό ξύπν, δίλνληαο ζε πνζνζηό 35% ηε ζσζηή απάληεζε, δειαδή ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο. Ωζηόζν, εληύπσζε πξνθαιεί θαη ην 25% ησλ καζεηώλ ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνύ πνπ δελ γλσξίδνπλ θαλέλα αέξην ξύπν. Δπιπηώζεις ζηην σγεία ηων καηοίκων : Αζζέλεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηνπο αέξηνπο ξύπνπο πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ: Από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 55% ηνπ δείγκαηνο κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηελ εκθάληζε αζζελεηώλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ εκθάληζε αζζελεηώλ, είλαη αξθεηά πςειόηεξν θηάλνληαο ζην 68%.

8 Διάγραμμα 5: Δπηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5, πεξηζζόηεξνη από ζηνπο κηζνύο καζεηέο, δειαδή ην 53% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί, πσο ν θαξθίλνο είλαη ε αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζπλεζέζηεξα ζηνλ άλζξσπν σο απνηέιεζκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, θαη αθνινπζνύλ ην άζζκα (47%), νη αιιεξγίεο (42%) θαη ε βξνγρίηηδα (30%). Σα ίδηα απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη θαη ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό, κε ηνλ θαξθίλν σο ηε ζεκαληηθόηεξε αζζέλεηα κε πςειό πνζνζηό 65%, ελώ αθνινπζεί ην άζζκα (60%), ε αιιεξγίεο (38%) θαη ε βξνγρίηηδα (30%). Ζ ζηεηξόηεηα πξνθαλώο ζεσξείηαη από όινπο ζηνπο καζεηέο σο ζπάληα ζπλέπεηα ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, αθνύ ζπγθέληξσζε πνιύ ρακειά πνζνζηά θαη ζηνπο δύν πιεζπζκνύο (6% θαη 7%). ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο θαη ηελ θαύζηκε ύιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ είλαη πην ελεκεξσκέλνη ζε ζύγθξηζε κε ζπλνκήιηθνπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο Λαγνπδάθε (2007), όπνπ ην 64,5% δελ γλσξίδεη όηη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε (ζει.78). Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ Μειίηεο, νη κηζνί καζεηέο (52%), πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλαθνξά ελόο είδνπο απνβιήηνπ. Ωζηόζν, θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, επηζεκαίλεηαη πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ηεο απνβνιήο κόλν αέξησλ ξύπσλ από εξγνζηάζηα. ηελ έξεπλα ησλ Shepardson et al. (2010), νη καζεηέο ζπλδένπλ ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ (ζει.495), όπσο θαη ζηνπο Thornber et al. (1999), όπνπ ζαλ πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο αλαθέξνληαη ε βηνκεραλία γεληθόηεξα θαη ζε κηθξόηεξε θιίκαθα νη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο (ζει.70). Όζον αθορά ζηις επιπηώζεις ζηοσς θσζικούς αποδέκηες: Οη καζεηέο ζεσξνύλ πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Ωο δεύηεξν πην ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, νη καζεηέο θαηαηάζζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηνπίνπ θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνύλ νη επηπηώζεηο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, ελώ σο ιηγόηεξν ζεκαληηθά ζεσξνύλ ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. Ζ Γεκεηξίνπ (2005), αλαθέξεη, πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε αλήθεη ζηα

9 πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ νη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ζεσξνύλ σο ηα πην πηεζηηθά. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζύκθσλα κε ην (40%) ησλ καζεηώλ απνηειεί ηνλ αέξην ξύπν πνπ πξνθαιεί ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα. Αληηζέησο, είλαη ιίγνη νη καζεηέο (21%) πνπ ζεσξνύλ πσο ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα ηπηάκελεο ηέθξαο απνηεινύλ ηνλ πην επηβαξπληηθό αέξην ξύπν. Ζ ιαλζαζκέλε απηή αληίιεςε, ζύκθσλα κε ηε Γεκεηξίνπ (2008),ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη καζεηέο δελ θαηνλνκάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο νπζίεο. Σν ίδην πξνέθπςε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Thornber et al. (1999), όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, αλαθέξζεθαλ ζηηο ρεκηθέο νπζίεο κε ηνλ γεληθό όξν αέξηα, αλ θαη ην 1/5 ησλ καζεηώλ αλάθεξαλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ζει68-69). Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί έλα αέξην ξύπν ν νπνίνο αλαθέξεηαη πνιύ ζπρλά, θπξίσο από ηα ΜΜΔ, σο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθόο γηα ην πεξηβάιινλ, θαζώο ζπλδέεηαη κε πνιύ δεκνθηιή παγθόζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Thornber et al, 1999). Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην θξάγκα ηεο Παπαδηάο, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα πςειή θαηαλάισζε λεξνύ θαηά ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ, θαζώο θαη ηε ηξνθνδνζία ηνπ από ην θξάγκα ηεο Παπαδηάο. Αληίζεηα, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο ζπκθσλνύλ, πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ πξνθαιεί κείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (60%) θαη αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ θαιιηεξγεηώλ (57%) ηεο πεξηνρήο. Απηό είλαη ελζαξξπληηθό θαζώο δείρλεη όηη νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ Φιώξηλαο είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ζε ζρέζε κε άιινπο λένπο όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ Shepardson et al. (2010), όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ αγλνεί ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη εζηηάδεη κόλν ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΖ Μειίηεο ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πηζηεύνπλ πσο: 1) ζα πξνθαιέζεη αζζέλεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο (55%), ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηνπο αέξηνπο ξύπνπο πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηε θαύζε ηνπ ιηγλίηε (Skamp, 2004; Thornber, 1999; Ikonomidis, 2012; Shepardson, 2010). Ο θαξθίλνο απνηειεί ηελ αζζέλεηα πνπ είλαη πηζαλόηεξν λα παξνπζηάζνπλ νη θάηνηθνη ζύκθσλα κε ην 53% ησλ καζεηώλ, ελώ ην 60% ησλ καζεηώλ ηνπ εηδηθνύ πιεζπζκνύ εζηίαζε ζην άζζκα Παξόκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Skamp et al. (2004), θαζώο νη κηζνί καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πηζηεύνπλ όηη ην άζζκα απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (ζει.320). ηελ έξεπλα ησλ Thornber et al. (1999), ν θαξθίλνο θαη ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα αλαθέξζεθαλ από έλα κηθξό πνζνζηό καζεηώλ, ελώ ε πιεηνςεθία ζεσξεί πσο ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ αλζξώπνπ. 2) επηδξά αξλεηηθά ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα (65%) ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο κόιπλζεο ησλ πδάησλ (Shepardson et al., 2010). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ πκπεξαζκαηηθά, ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ησλ καζεηώλ δείρλεη λα είλαη επηθαλεηαθή. Αλ θαη γλώξηδαλ όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ βαζίδεηαη ζηελ θαύζε ιηγλίηε, σζηόζν εζηίαζαλ κόλν ζηνπο αέξηνπο ξύπνπο, δείρλνληαο όηη δελ κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηηο επηπηώζεηο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ

10 πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, κέζα από ηελ απνβνιή ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη καζεηέο ζηεξίρζεθαλ πεξηζζόηεξν ζηελ εκπεηξηθή γλώζε πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, αγλνώληαο ηνπο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο νη επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ επεθηείλνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, είηε απηέο νη επηπηώζεηο είλαη εκθαλείο, είηε όρη. Πξόθεηηαη επνκέλσο γηα καζεηέο πνπ ζα κπνξνύζαλ κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε λα γίλνπλ κηα ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθά νκάδα θαη λα απνθηήζνπλ κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαύζε άλζξαθα. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, θαζώο ην αλέδεημαλ σο ην δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή ππνδειώλνληαο έηζη ηε ζνβαξή αλεζπρία γηα ηελ πγεία ηνπο. Φαλεξώλεη όκσο θαη ηελ αδπλακία ησλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη πσο ηειηθά, νη έκβηνη νξγαληζκνί θηλδπλεύνπλ εμίζνπ από ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ ή επηθαλεηαθώλ λεξώλ, όπσο θαη ηεο αηκόζθαηξαο. ρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, απηά ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ). Αθόκα ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε από ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο ΠΔ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ ΠΔ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Βνύιγαξεο, Η. (2005). Πεγέο ελέξγεηαο θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα: [Γηπισκαηηθή Δξγαζία]/ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Θεζζαινλίθε. Chatzitheodoridis, F., Kolokontes, A.D. & Vasiliadis, L. (2010). Lignite mining and lignite-fired power generation in Western Macedonia of Greece: economy and environment, The Journal of Energy and Development, Vol. 33, No.2 Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ιαώλ, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ εηξήλε θαη ηνλ πνιηηηζκό. ην Γεσξγόπνπινο Α., (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη.., Αζήλα, Gutenberg. Γεκεηξίνπ, Α. (2008). Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη πνιηηώλ γηα πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. ην Α. Γεκεηξίνπ, Δ. Φινγαΐηε, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ, (ζει ). Πάηξα: ΔΑΠ. Γνβιέηνγινπ, Α. (2008). Αληηιήςεηο καζεηώλ Λπθείνπ γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π., Πάηξα. Γνγνύιε, Α. (2012). Αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ΕΠΑ.Λ Φιώξηλαο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΗΣ Μειίηεο: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / ΔΑΠ, Πάηξα. Θενθαλίδεο, Α., Καθαιήο, ΑΘ., Κιεκαληνο, Π., Πνξθύξεο, Γ. θαη Σαβνπιαξίδεο, Γ. (2005). Παξόλ θαη κέιινλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθό θέληξν ηεο Δπηηθήο Μθεδνλίαο. Γηεκεξίδα: Ληγλίηεο θαη Φπζηθό Αέξην ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρώξαο Ηνπλίνπ 2005, ΣΔΔ. Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D., Avgoloupis, S. (2012). The Anthropogenic Greenhouse Effect : Greek Prospective Primary Teachers Ideas About Causes, Consequences and Cures, Journal of Science, Education and Technology.

11 Καβνπξίδεο, Κ.Β., Χαινύινο, Κ., Λενληίδεο Μ. θαη Ρνύκπνο, Χ. (2005). Η εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ Ειιάδα κε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. Σεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο. Γηεκεξίδα: Ληγλίηεο θαη Φπζηθό Αέξην ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρώξαο Ηνπλίνπ 2005, ΣΔΔ. Λαγνπδάθε, Δ. (2007). Δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π, Πάηξα. Μαξίλνο-Κνπξήο, Γ. (1999). Αλάγθεο ζε ελέξγεηα θαη ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. ην Α. Αξαβαληηλόο, Θ. Βιαζηόο, Γ. Δκκαλνπήι, Γ. Μαξίλνο-Κνπξήο, Κ. Μέκνο, Γ. θίθνο, Κ. πόληαο, Θ. Σζνύηζνο, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζ ). Πάηξα: Δ.Α.Π. Μπαιακπαλίδνπ Ε. (2007). Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν. Κνδάλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε: [Γηπισκαηηθή δηαηξηβή] / Δ.Α.Π, Πάηξα,. Νηθνιάνπ, Κ. (1999). Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη κνξθέο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο. ην Α. Αλδξεαδάθεο, Α-Ε. Βάξθε, Γ. Γηαλλαθνύηνπ, Η. Κντκηδόγινπ, Κ. Νηθνιάνπ, Γ. Χξηζηνύιαο, Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζ ). Πάηξα: Δ.Α.Π.. Shepardson, P.D., Niyogi, D., Choi, S., Charusombat, U. (2011). Students conceptions about the greenhouse effect, global warming and climate change, Climate Change, 104, Skamp, K., Boyes, E. & Stanistreet, M. (2004). Students Ideas and Attitudes about Air Quality, Research in Science Education, 34, Thornber, J., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (1999). School Students Ideas About Air Pollution: Hindrance or Help For Learning, Journal of Science and Technology, 8, Φινγαΐηε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ cgianniris@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων 1 Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων Χξπζνύια Λαιαδήζε Αξρηηέθησλ-Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σρνιηθή Σύκβνπινο Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα