ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ"

Transcript

1 1 PETROLINA ΣΑΘΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ Α.Γ. ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο ,443 2 EKO ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία ,445 3 PETROLINA ΑΓΔΛΦΟΗ Π & Π ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 28, Αγ.Οκνινγεηέο Λεπθωζία ,447 4 ESSO NIKOS KALLENOS ENTERPRISES Λεωθ. Λεπθωζίαο 108, Γάιη ,448 5 LUKOIL ΠΑΤΛΟ ΓΗΑΚΟ & ΤΗΟΗ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ) Γξεγόξε Απμεληίνπ Αθάθη ,448 6 AGIP 7 EKO COSTAS SAVVIDES (PETROL STATION) S. & P. SAVVIDES PETROL STATION Λεωθ. Λάξλαθνο 125 Παιινπξηώηηζζα ,449 Πνπιίνπ θαη Καπνηά 21 Παιινπξηώηηζζα ,449 8 EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αγιαληδηάο 35 Αγιαληδηά ,449 9 EKO ΑΝΓΡΔΑ ΓΗΑΝΝΖ Λεωθ. ηαζίλνπ Λεπθωζία , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. π. Υξηζηνδνύινπ 47 Παιινπξηώηηζζα , EKO ΝΔΟΦΤΣΟ ΣΗΑΜΑΝΔ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 1, Κάηω Γεπηεξά , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 61, , ESSO TSOSACO OIL Λεωθ. π. Υξηζηνδνύινπ 42 Παιινπξηώηηζζα , ESSO ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Λεωθ. Σδωλ Κέλλεηπ 78 Παιινπξηώηηζζα , ESSO ΝΗΚΟ Υ. ΠΗΔΡΗΓΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ Γξεγόξε Απμεληίνπ, Αθάθη , LUKOIL ΑΝΓΡΔΑ ΓΧΡΟΘΔΟΤ & ΤΗΟΗ Λεωθ. Λόξδνπ Βύξωλνο 5 Λεπθωζία , LUKOIL LUKOIL CYPRUS Πνπιίνπ θαη Καπνηά 6 Παιινπξηώηηζζα , LUKOIL ΟΦΟΚΛΖ ΟΦΟΚΛΔΟΤ Λεωθ. αιακίλνο & Φ. Πάλα Παιινπξηώηηζζα , PETROLINA Γ. ΚΣΧΡΗΓΖ & ΤΗΟ ΛΣΓ Λεωθ. Λάξλαθνο 5 Λεπθωζία , PETROLINA 21 PETROLINA MAKRIDES & SOUGLIS PETROLEUM SUPPLIERS Λεωθ. Ακκνρώζηνπ 67 Παιινπξηώηηζζα ,449 Λεωθ. Καληάξαο 78 Καϊκαθιί , STAROIL STAROIL Γξεγόξε Απμεληίνπ 29, Πέξα Οξεηλήο , STAROIL STAROIL Κώζηα Μηζηανύιε 168 Σζέξη , STAROIL ΣΟΜΑΕΟΤ & ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΛΣΓ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 46, Παιηνκέηνρν , STAROIL STAROIL RETAIL ENTERPRISES LTD Λεωθ. Αγίνπ Γεωξγίνπ 107 Λαθαηάκεηα ,449 1

2 26 TOTAL-PLUS GOLRAY ENTERPRISES LTD Λεωθ. Ακκνρώζηνπ 57 Παιινπξηώηηζζα , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθόξνο ηξνβόινπ 98 Λαθαηάκεηα , LUKOIL K.V. PETROLSTATION & SONS LTD Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 54 Άγηνο Γνκέηηνο , LUKOIL Κ. ΚΟΦΣΔΡΟ & Γ. ΓΔΡΟΤ Κηλύξα 9 Λεπθωζία , LUKOIL LUKOIL CYPRUS Λεωθ. Σζεξίνπ 228 ηξόβνινο , LUKOIL LUKOIL CYPRUS Tζεξίνπ 36 Νήζνπ (Υαιεπηαλέο) , LUKOIL LUKOIL CYPRUS Λεωθ. Λεπθωζίαο 74, Πεξηζηεξώλα , LUKOIL ΑΓΔΛΦΟΗ ΚΟΤΛΟΤΜΠΡΖ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ, Κιήξνπ , EKO 35 EKO 36 EKO ΛΟΤΚΑ Θ. ΛΟΤΚΑ & ΤΗΟΗ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ) ΛΣΓ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ ΚΧΣΑ Η. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ) Πξνδξόκνπ 111 ηξόβνινο ,452 Λεωθ. Λάξλαθνο 103 Αγιαληδηά ,452 Λεωθ. Καληάξαο 23 Καϊκαθιί , EKO P & C CHRYSANTHOU ENTERPRISES Λεωθ. Σζεξίνπ 127 ηξόβνινο ηξόβνινο , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθόξνο Λεκεζνύ 341, Πέξα Υωξηό (Βηνκεραληθή Πεξηνρή Νήζνπ) 39 ESSO A.C. LUBRICANTS Καληάξαο 58 Καϊκαθιί , ESSO ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΧΛΖΔΧ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ "Ο ΣΡΟΒΟΛΟ" Λεωθ. Σζεξίνπ 65, ηξόβνινο , LUKOIL ALIOSA TRADING Λεωθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 16 Άγηνο Γνκέηηνο , LUKOIL Α. ΦΑΡΑ ΛΣΓ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 49 Λεπθωζία , PETROLINA J & S PETROL STATION Γξεγόξε Απμεληίνπ 30 Άγηνο Γνκέηηνο , PETROLINA N. KARVELLIS PETROL 45 PETROLINA NATAR PETROL STATION Γωλία Ναπαξίλνπ 10 & Σαγκαηάξρνπ Πνπιίνπ Λεωθ. Σζεξίνπ 145, ηξόβνινο Λεπθωζία ,452 ηξόβνινο , PETROLINA ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ Κ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ Λεωθ. Λεκεζνύ, Νήζνπ 47 PETROLINA ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ & ΣΑΟ Λεωθ. Σζεξίνπ 20, Νήζνπ (Υαιεπηαλέο) 48 EKO AZ PETROLEUM Γωλία Ναπαξίλνπ 2 & Σαγκαηάξρνπ Πνπιίνπ Λεπθωζία , EKO A G A PETROL STATION Λεωθ. Λνπθή Αθξίηα 1 Λεπθωζία , EKO KNM CITYOIL Λεωθ. Γεκνζζέλε εβέξε 49 Λεπθωζία , EKO ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΞΟΤΣΖ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 22 Έγθωκε ,453 2

3 52 EKO ZAFOIL SERVICES Λεωθ. Γηγελή Αθξίηα 7-9 Λεπθωζία , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αζαιάζζαο 152 Γαζνύπνιε , EKO LODELIA Λεωθ. Αζαιάζζαο 110 Γαζνύπνιε , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Λεκεζνύ 7 Αγιαληδηά , EKO ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΓΑΜΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ & ΤΗΟΗ Λεωθ. Νίθεο 25 Αθξόπνιε , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 75 ηξόβνινο , EKO VASOU EXPRESS LYBE CENTER Λεωθ. Λεκεζνύ, Πέξα Υωξηό 59 EKO R.A.M. OIL CYPRUS 28εο Οθηωβξίνπ 12, Κόξλνο , EKO ΦΟΗΒΟ ΠΑΠΑΛΔΟΝΣΗΟΤ & ΗΑ Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 42, Πέξα Υωξηό 61 EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 67, Αγία Βαξβάξα , EKO ANDREAS THEOCHAROUS (PETROL STATION) Λεωθ.Αξρ. Μαθαξίνπ Γ' 70, Αζηξνκεξίηεο , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθόξνο Αξρ. Μηραήι 17 ηξόβνινο , ESSO ΗΜΟ ΚΑΓΖ Λεωθ. Γηγελή Αθξίηα 43, Άγηνο Αληώληνο Λεπθωζία , ESSO ΑΓΔΛΦΟΗ Γ. ΖΛΗΑΓΖ Λεωθ. Λεκεζνύ 73 Αγιαληδηά , ESSO Π. & Φ. ΕΑΝΣΖ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 65 Λεπθωζία , ESSO C.K.M. PETROLEUM ηξνβόινπ 19 Σζέξη , ESSO ANGIO TRADING Λεωθ. Νίθεο 37 Αθξόπνιε , ESSO Γ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ - Κ. ΑΝΓΡΔΟΤ & ΤΗΟΗ Λεωθ. Λάξλαθνο 4, Μνζθηιωηή , PETROLINA 71 PETROLINA A.C.C. AVRAAM ENTERPRISES M. K. SOTERIOU AUTOPARTS Λεωθ. Λνπθή Αθξίηα 15 Λεπθωζία ,453 Λεωθ. αιακίλνο 35 Λεπθωζία , PETROLINA ALPHA KAPPA DELTA TRADING CO. Δζληθήο Φξνπξάο 1, Λπθαβεηόο Λεπθωζία , PETROLINA Λεωθ. Λεκεζνύ 9 Αγιαληδηά , PETROLINA Α. Ν. &. ΔΤΘΤΜΗΟΤ Λεωθ. Λεκεζνύ 69 Αγιαληδηά , PETROLINA Γ. & Γ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Αζαιάζζαο 113 Γαζνύπνιε , PETROLINA ΠΡΑΣΖΡΗΟΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 89 Λεπθωζία , PETROLINA Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 2, Πέξα Υωξηό 3

4 78 PETROLINA Α & Δ ΗΑΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 79, Αζηξνκεξίηεο , PETROLINA K.K.A. AGRICULTURAL CO. Γξεγόξε Απμεληίνπ 76, , EKO R.A.M. OIL CYPRUS Γ.Γξίβα Γηγελή Αξεδηνύ , EKO ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓΟΗΟΤ & ΤΗΟΗ Λεωθ. ηξνβόινπ 223 ηξόβνινο , EKO ΝΗΚΟ ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ Λεωθ. Αξρ.Μηραήι 43 (Παξηζζηλόο) ηξόβνινο , ESSO GEMSO TRADING LTD Λεωθ. ηξνβόινπ 278 ηξόβνινο , ESSO IOANNOU (MAKIS) & SONS LTD Λεωθ. ηξνβόινπ 327 ηξόβνινο , ESSO SOFT "N" FOAMY CAR WASH Λεωθ. Αξρ. Μηραήι 37 (Παξηζζηλόο) ηξόβνινο , ESSO DOUBLE N. GAS STATION Μαθεδνληηίζζεο 105 ηξόβνινο , ESSO ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ ΣΑΚΖ ΜΔΓΑΛΔΜΟ Γξεγόξε Απμεληίνπ 24, , PETROLINA ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΡΑΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΟΔΗΓΖ Λεωθ. Αζαιάζζαο 33 ηξόβνινο , ESSO C.A.M. EFSTATHIADES Λεωθ. Γ.Γξίβα Γηγελή Λεπθωζία , PETROLINA ΚΧΣΑΚΖ Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Λεωθ. Γ.Γξίβα Γηγελή 17 Λεπθωζία , ESSO ΓΔΝΗΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ "ΜΑΡΠΗΑ" Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 12 Άγηνο Γνκέηηνο , ESSO SAMATAS & SONS Αγίνπ Νηθνιάνπ 37 Έγθωκε , ESSO ANMAS LTD Λεωθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 154 Άγηνο Γνκέηηνο , ESSO 95 ESSO LOUKA & ODYSSEOS TRADING LTD ΑΝΓΡΔΑ & ΚΧΣΑ ΗΧΑΝΝΟΤ Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 219 ηξόβνινο ,459 Λεωθ. ηξνβόινπ 37 ηξόβνινο , ESSO ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ Α/ΦΟΗ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ Γ.Γξίβα Γηγελή (Γξόκνο Λεπθωζίαο - Παιαηρωξίνπ) Αξεδηνύ , PETROLINA ΛΟΤΚΑ Π. ΛΟΤΚΑ & ΤΗΟ Λεωθ. ηξνβόινπ 279 ηξόβνινο , PETROLINA Π. ΛΟΗΕΟΤ & ΤΗΟΗ Λεωθ. ηξνβόινπ 60 ηξόβνινο , EKO A.L. SERVICE STATION Γ. Κξαληδηώηε 5 Λαηζηά , EKO TOMANNA TRADING Λεωθ. ηαπξνύ 25 ηξόβνινο , EKO ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΛΤΜΠΟΤΡΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Γεκνθξαηίαο 54 ηξόβνινο , PETROLINA THREE V CO Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 22 Λαηζηά , AGIP ΝΟΡΖ & ΟΦΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 1 Λαηζηά ,463 4

5 104 AGIP ΠΑΡΑΥΟ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 220 ηξόβνινο , ESSO Η. ΥΑΗΚΟ Λεωθ. Γεξίνπ Γέξη , ESSO ΛΔΟΝΣΗΟ ΗΔΡΟΓΗΑΚΟΝΟΤ Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 112 Λαηζηά , ESSO BLUEKEY TRADING Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 14 ηξόβνινο , PETROLINA ΑΓΓΔΛΖ ΥΡ. ΦΤΛΛΟ ΚΑΗ ΤΗΟ Γ. Κξαληδηώηε 37 Λαηζηά ,463 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4775 Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014 2593

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4775 Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014 2593 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4775 Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014 2593 Aριθμός 2638 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ---------------- Διαγραφή Ημεδαπών Εταιρειών Γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED - MEMBERS

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED - MEMBERS GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED - MEMBERS 3 WAY TRADING CO LTD A & A IDEAL MAIL ORDER LTD A & G KLEIMA ELECTRICAL LTD A & K SAVVA DISTRIBUTORS LTD A & M INTERPACK LTD A & N OFFICESERVE BUSINESS SOLUTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED MEMBERS

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED MEMBERS GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED MEMBERS 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΗ ΛΤ 2 PANASKA TRADING CO LTD 3 Α. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤ 4 ZARTARCO LTD 5 MEDISELL CO LTD 6 S. J. SERAPHIM LTD 7 TRADEX ELECTRIC LTD 8 KS TRADING

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III 4136 Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ανάληψη από τον Έφορο Εταρεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος μέχρι 01/06/2011 ΑΞΙΚ 2009 530,000 _. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2010 10,905,227 _

Περίοδος μέχρι 01/06/2011 ΑΞΙΚ 2009 530,000 _. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2010 10,905,227 _ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ" ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2007-2013 Περίοδος μέχρι 01/06/2011 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙ Αρθμός 4114 Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010 1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113 Ανάληψη από τον Έφορο

Διαβάστε περισσότερα

EKΠTΩΣEIΣ ΣE KATAΣTHMATA & YΠHPEΣIEΣ AYTOKINHTΩN GOODYEAR DEALERS (ΠAΓKYΠPIA)

EKΠTΩΣEIΣ ΣE KATAΣTHMATA & YΠHPEΣIEΣ AYTOKINHTΩN GOODYEAR DEALERS (ΠAΓKYΠPIA) EKΠTΩΣEIΣ ΣE KATAΣTHMATA & YΠHPEΣIEΣ AYTOKINHTΩN GOODYEAR DEALERS () 1 D2D LTD GOODYEAR DISTRIBUTORS, ΤΗΛ. 22467626 15%* 2 ΓIANNOΣ KYPIAKOY, ΛEΩΦ. ΣTPOBOΛOY 154, 2048 ΣTPOBOΛOΣ,ΤΗΛ. 22498636 15%* 3 ΛEYKIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα