Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos Παραλ. Paral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13"

Transcript

1 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos Παραλ. Paral

2 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ & 28νο δξόκνο 56 Καξαηζθάθε 36Ε Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Δμσηεξηθά θαηαζηήκαηα Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα /8/10 Τρίτη 11/8/10 Τετάρτη Δπζηαζίνπ Υαξάιακπνο Βαζηιείνπ Άξηζηνο Θενθίινπ Γώξα Διιάδνο 168 Έλαληη ΡΗΟ, Σδακνύδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 63 Γεσξγίνπ Α 26 παξαιηαθόο δξόκνο ηπιηαλνύ Αλζνύια Αγίαο Εώλεο 54 Λεσλίδνπ Αζελνύια Γιάδζησλνο 2 Κνληά ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Νηθνιάνπ Πιεζίνλ Αζηπλνκίαο Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο 80κ. Βόξεηα ηνπ "Bodyline" Έλαληη Κεληξηθήο Αζηπλνκίαο αθθάο Γεώξγηνο Αγίαο Εώλεο 23Β /8/10 Πέμπτη 13/8/10 Παρασκευή 14/8/10 Σάββατο Παλαγηώηνπ Παλαγηώηεο Φηιηππίδνπ - Φνπξιά Μαξίλα Κνζθηλάο άββαο Ησάλλνπ - Κακελίδνπ Γηάλλα Σεξίδεο Άξεο Κνύξηεινπ Υξπζηάιια Γεσξγίνπ Α' & Πξνθήηε Ζιία 2 Νίθνπ Παηηίρε 7Α Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 8 Λεσθ. Φξαγθιίλνπ Ρνπζβειη 255Δ Λεσθ. Λενληίνπ Α 181 Καη.1 πύξνπ Κππξηαλνύ & Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 84 Κπξηαδήο Αλδξέαο Α. Θεκηζηνθιένπο 13 Νηθνιάνπ νύια Γεσξγίνπ Α 31 15/8/10 Κυριακή Υξηζηίδεο Υξίζηνο Αγίαο Φπιάμεσο 140 Γξόκνο Λεκεζνύ- Λεπθσζίαο Γίπια από Παγθύπξηα Δηαηξεία Αξηνπνηώλ Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Εαθάθη, Eλαληη αξηνπνηείνπ Sunfresh Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Γξόκνο Σζηξίνπ, Έλαληη ςεζηαξηάο Μεζανξίαο & Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάξνδνο Αλεμαξηεζίαο πιεζίνλ ζηάζεο Γεκ.Αγνξάο Παξαιηαθόο δξόκνο Πιεζίνλ PIZZA HUT Έλαληη Πξαη. Βελδίλεο Πεηξνιίλα (Πιαθνύα) - Κάςαινο

3 Μαπξνγηάλλε Γέζπνηλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 228 Γίπια από ςεζηαξηά Γηνκήδεο Παιιαξή Υξηζηίλα Πάθνπ 92 Γξόκνο Ύςσλα 200κ. Από θώηα Οκνλνίαο /8/10 Δευτέρα 17/8/10 Τρίτη 18/8/10 Τετάρτη Παξαζθεπά Όιγα + ηαπξνύια Γεσξγίνπ Γεώξγηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 117 Λπζηώηεο Λώξεο Θεζζαινλίθεο 36 Παπαθπιαθηνύ - Σεξίδε Διέλε Λεσθ. Οκνλνίαο 37 Παζηειιάο Κώζηαο Γιάδζησλνο 88 Κνππέπαο Αλδξέαο Οξθαλίδεο Παύινο Κέθθνο Υαξάιακπνο Αλνηθνδνκήζεσο 37Β Απνζηόινπ Βαξλάβα 14Α Αγίαο Φπιάμεσο 202Α Μηραειίδεο Μηράιεο 28εο Οθησβξίνπ Πνιπθαηνηθία ΡΗΑΛΑ Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Γίπια από δαραξνπιαζηείν ΔΡΜΖ Έλαληη Διιεληθήο Σξάπεδαο Βόξεηα round about Ληλόπεηξαο θη αξηζηεξά (δξόκνο πλνηθηζκνύ) Βνξείσο θώησλ πκκηιίδε Πιεζίνλ θιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ Debenhams παξαιηαθόο δξόκνο Γεκεηξίνπ Μάξηνο Πέηξνπ Σζίξνπ 71Γ Πιεζίνλ Fisco Lotus Plaza /8/10 Πέμπτη Παπαρξίζηνπ Σδηνξηδίλα Μηζηανπιή Καβάδνγινπ 31 Γξόκνο Ξελνδνρείνπ «Πεύθνο» Πνιπθάξπνπ Αληξέαο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ' 225 Πεξηνρή Δλαεξίνπ Ησάλλνπ Λνύεο Γσδεθαλλήζνπ 8 Γξόκνο Αζελατδίνπ /8/10 Παρασκευή Σζηθθίλε Ησάλλα Πξνκαρώλ Διεπζεξίαο 27 Δ Παξαιηαθόο δξόκνο - Έλαληη Ν.Ο. Ακκνρώζηνπ Γακηαλνύ Παύινο Λεσθόξνο Οκνλνίαο 68 Α Κηλλήο Ζιίαο Γξίβα Γηγελή 19 Έλαληη Αζηπλ. ηαζκνύ Αγίνπ Νηθνιάνπ /8/10 Σάββατο Παπαρξίζηνο Υξίζηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 48 Πιεζίνλ Φνίβνο Μόηνξο Αγαζνθιένπο Όιγα Αγίαο Φπιάμεσο 269 Γ Μεηά ην Round-About Αγίαο Φύιαο /8/10 Κυριακή Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα

4 Δπζηαζίνπ Υαξάιακπνο Διιάδνο 168 Έλαληη ΡΗΟ, Σδακνύδα Βαζηιείνπ Άξηζηνο Κσλζηαληίλνπ Λνπτδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 63 Γεσξγίνπ Νενθύηνπ 23 Κνληά ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Νηθνιάνπ Έλαληη Ξελνδνρείνπ Ajax /8/10 Δευτέρα Παπαρξηζηνδνύινπ Αλαζηαζία Γθξόπηνπο & Βαζ. Κσλ/λνπ Α' 56 Παρνπκήο Μηράιεο Αγίαο Φπιάμεσο 56 Μαθξίδνπ - Κιόθθνπ Κίθα Μίιησλνο 66Α Έλαληη Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ 200 κ. Βόξεηα θώησλ Σδακνύδαο έλαληη πξαηεξίνπ AGIP Αγ. ππξίδσλαο πιεζίνλ Plus Discount Market /8/10 Τρίτη Παπιίδνπ Γέζπνηλα Πέηξνπ Σζίξνπ 18 Έλαληη από ηελ είζνδν ηνπ Debenhams Apollon Μηραειίδνπ Κηθή Αγίαο Εώλεο 1Δ Πεληάδξνκνο Centre Έλαληη Παηηηρείνπ ζεάηξνπ Καξαγηάλλεο Υαξάιακπνο Πέηξνπ Σζίξνπ 41 & Λεθνξπνπδηέ 150κ. Βόξεηα Debenhams Apollon /8/10 Τετάρτη Λακάξε Κάηηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 187 Πιεζίνλ ΑΡΗΔΛ Μηραήι Κάιηα Γηαλ ηκπέιηνπο 18 Ννηίσο Φώησλ ηκηιιίδε /8/10 Πέμπτη 27/8/10 Παρασκευή 28/8/10 Σάββατο Παληέιαο Υξίζηνο Νίθνπ Παηηίρε 97 Αξηζηνδήκνπ Μαξία Αγίαο Φπιάμεσο 64 Μεηαμά Υξηζηίλα Υξηζηάθε Κξάλνπ 5 Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Άζπξνο Αλδξέαο Κσλζηαληηλίδνπ Έιιε Βαζηινπνύινπ Φσηεηλή Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ & 28νο δξόκνο 56 Καξαηζθάθε 36Ε Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Θεζζαινλίθεο 72Α πύξνπ Κππξηαλνύ 55Β Σδώλ Κέλεηπ 6Γ Έλαληη θξνπηαξίαο ΠΑΝΔΡΗ Ννηίσο ιεσθόξνπ Μαθαξίνπ 100κ. Από Αζη. ηαζ. Π. Γεξκαζόγεηαο, πιεζίνλ ΗΓΜΑ Δμσηεξηθά θαηαζηήκαηα Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ, Πιεζίνλ Λεσθ. Μαθαξίνπ Πιεζίνλ KFC Πεξηνρή Kanika - Δλαέξηνο

5 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου 29/8/10 Κυριακή Υνπβαξηάο ηέιηνο Παλαγίδνπ Παπιίλα Γξεγνξίνπ Γξεγόξεο Παλαγηώηε Σζαγγάξε 9 Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 82Α Κσζηή Παιακά 37Β Πνηακόο Γεξκαζόγεηαο Γίπια από Τπεξαγνξά "Παπάο" πγθξόηεκα Γήκνπ Λεκεζνύ Γίπια από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο Αγηνο Νεθηάξηνο βνξείσο Λαληηείνπ Λεσκωσία Nicosia 9/8/ /8/2010 Αξγπξνύ Παλαγηώηα (Σάληα) Κηηηξήο Ησάλλεο Μεηνρίνπ 63 Παπαλαζηαζίνπ νθία Πξνεζηνύ Μαξγαξίηα Πηέξα Ηζζέγηεθ Διέλε Παύινπ Μειά 28 Β Γξόκνο Κξαηηθήο Έθζεζεο Έγθσκε Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 320Α Λεσθόξνο Γηγελή Αθξίηα 49 Λεσθ. Νίθεο 23 Β & Γ Κνληά ζηελ Ακεξηθάληθε Πξεζβεία 300κ από Marks & Spenser Λαθαηάκεηαο Λεπθσζία Πάλσ Λαθαηάκεηα Λεπθσζία Γίπια από ζηαζκό βελδίλεο ΔΚΟ Λεπθσζία Υαηδεγηάλλε Κιεηώ Αξκελίαο 5 Έλαληη Μειθνληάλ ηξόβνινο θνπκπξήο Υαξάιακπνο Γεσξγίνπ νύιια Υαηδεησάλλνπ Αλλίηα & Αλησλίνπ Διέλε Βπδαληίνπ 26 Α+Β Βαζηιέσο Παύινπ Α' 12Α Νάμνπ 14Γ Έλαληη Σακείνπ Δηζπξάμεσλ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηξόβνινο Παξά ην ΓΠ Λεπθσζία Πάξνδνο Μαθαξίνπ θαη Γηγελή Αθξίηα Λεπθσζία πηξίηνπ Μαξία Λεσθ. Σζεξίνπ 109Γ Απέλαληη από Carrefour ηξόβνινο Μήηζε Μάγδα Πηλδάξνπ 18 Έλαληη νηθήκαηνο ΓΖΤ Λεπθσζία /8/2010 Παπαπέηξνπ - Κππξηαλνύ Λίιηα Σξαθθνύδε - Κππξηαλνύ Μαξία Λεσθ. Λάξλαθνο 102 Αληξέα Αβξαακίδε 88Β Απέλαληη από βελδίλε ΔΚΟ Δπζπκηάδεο Γξόκνο Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ Αγιαληδηά ηξόβνινο Παθίηεο Γηώξγνο Λπθαβπηνύ 42 Β Γξόκνο Υξπζνβαιάληνπ Έγθσκε /8/2010 Ηεξνδηαθόλνπ σθξάηεο Αραηώλ 18 σθξάηνπο Λνπτδα Ζξαθιένπο Αζαλάζηνο Πεηξαηώο 24Γ Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 12 Γίπια από Πνιπθιηληθή "ΛΔΤΚΩΗΑ" Έλαληη θαηαζηήκαηνο πθαζκάησλ "SANTEX" Απέλαληη από ΜΡΜ Μηραειίδεο Λεπθσζία ηξόβνινο Λεπθσζία

6 Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου Υξπζνζηόκνπ - σηεξίνπ Γθέιε Θεκηζηνθιή Γέξβε 39Α Γίπια από Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο ηέγεο Λεπθσζία Κνύηξνπινο Θενράξεο 28εο Οθησβξίνπ 42Α Γξόκνο Παγσηώλ Έγθσκε Καλάξε - Λεσλίδνπ Μαξία Υαηδεραξαιάκπνπο Νίθνο Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 177 Λεσθ. Πξνδξόκνπ 49 Γ Έλαληη Κεληξηθήο πλεξγαηηθήο Λαθαηάκεηαο Λαθαηάκεηα Λεπθσζία Γεκεηξηάδεο Νίθνο Λήδξαο 272 Πιαηεία Διεπζεξίαο Λεπθσζία /8/2010 Κίηζα Μαξίλα Υαηδεαπνζηόινπ Γεώξγηνο νισκνύ Οπξαλία Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 21Γ Λεσθόξνο Λάξλαθαο 75 Λεσθ.ηξνβόινπ & Πύζσλνο 4 Έλαληη Ηαηξηθνύ Κέληξνπ Η.Α..Ζ Λεπθσζία Λεπθσζία Γίπια από Γπάιηλε Πνιπθαηνηθία ηξόβνινο Υξηζηνδνπιίδεο Υάξεο Αλδξέα Αβξαακίδε 49 Γαζνύπνιε ηξόβνινο Υξηζηνδνύινπ Αλδξέαο ηαδίνπ 73Γ Έλαληη ''Pizza Hut'' ηξόβνινο /8/2010 Υαηδερξηζηνδνύινπ Αζελά Μαινύπα Σαζνύια Δπζπκίνπ - Κνύια Μαξία Λεσθ. Κέλλεηπ 56Α Πιεζίνλ "Αθεο Δμπξεο" Λεπθσζία Λεσθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 187 Λεσθ. Καιιηπόιεσο 53Γ Άγηνο Γνκέηηνο 300κ. από ην Παλεπηζηήκην Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία /8/ /8/ /8/2010 Υαηδεγηάλλε Κιεηώ Αξκελίαο 5 Έλαληη Μειθνληάλ ηξόβνινο θνπκπξήο Υαξάιακπνο Γεσξγίνπ νύιια Υαηδεησάλλνπ Αλλίηα & Αλησλίνπ Διέλε Βπδαληίνπ 26 Α+Β Βαζηιέσο Παύινπ Α' 12Α Νάμνπ 14Γ Έλαληη Σακείνπ Δηζπξάμεσλ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηξόβνινο Παξά ην ΓΠ Λεπθσζία Πάξνδνο Μαθαξίνπ θαη Γηγελή Αθξίηα Λεπθσζία πηξίηνπ Μαξία Λεσθ. Σζεξίνπ 109Γ Απέλαληη από Carrefour ηξόβνινο Υξηζηνδνύινπ Νίθε Αζαλαζηάδνπ Γέζπνηλα Λεσθόξνο Βύξσλνο & Μηραιάθε Καξανιή 8Γ Λεσθ. Αζαιάζζαο 132 Γ Καληνπνύινπ Διηζζάβεη Γξεγόξε Απμεληίνπ 36 Ννπξήο Νίθνο Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 33 Πέηξνπ Γέζπνηλα Λεσθόξνο Σζεξίνπ 84 Υξηζηνθίδεο Υάξεο Πεξηθιένπο 43Α Μέγαξν "Αλεκόκπινο" Λεπθσζία Έλαληη "Maribelle Fashion" θαη Τπ. Γηθαηνζύλεο Έλαληη ΔΝΑΓ Αγίνπ Γνκεηίνπ Έλαληη Αγνξάο Αγίνπ Αλησλίνπ Γίπια από Τπεξαγνξά Απγνπζηήο, Έλαληη θνύξλνπ Ενξπάο Μεη. Φώησλ Κώζηα Θενδώξνπ θαη Κιεκαηαξηάο ηξόβνινο Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία ηξόβνινο ηξόβνινο Δπαγγέινπ Γέζπνηλα Μεηνρίνπ 34 Δ 0 Λεπθσζία Γεσξγίνπ -Σίθα Καηεξίλα Λεσθ. Κπξελείαο 100 Απέλαληη απν Δθθιεζία Αγίνπ Αλδξέα, Πιαηύ Αγιαληδηάο Αγιαληδηά

7 Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου 18/8/2010 Ηαθσβίδεο Κσλζηαληίλνο Κξήηεο 6Γ Πόληνπ Αλδξέαο Λεσθ. Διεπζεξίαο 27 σθξάηνπο Λνπτδα Ζξαθιένπο Αζαλάζηνο Υξπζνζηόκνπ - σηεξίνπ Γθέιε Πεηξαηώο 24Γ Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 12 Θεκηζηνθιή Γέξβε 39Α Πιαγηόδξνκνο Debenhams Central, κεηά ηε δηαζηαύξσζε Σξνπιιίδε 100κ. Από ην Γεκ.ρνιείν πλνηθηζκνύ Αλζνύπνιεο Έλαληη θαηαζηήκαηνο πθαζκάησλ "SANTEX" Απέλαληη από ΜΡΜ Μηραειίδεο Γίπια από Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο ηέγεο Λεπθσζία Λαθαηάκεηα ηξόβνινο Λεπθσζία Λεπθσζία Κνύηξνπινο Θενράξεο 28εο Οθησβξίνπ 42Α Γξόκνο Παγσηώλ Έγθσκε Καλάξε - Λεσλίδνπ Μαξία Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 177 Έλαληη Κεληξηθήο πλεξγαηηθήο Λαθαηάκεηαο Λαθαηάκεηα Υξηζηνδνπιίδεο Υάξεο Αλδξέα Αβξαακίδε 49 Γαζνύπνιε ηξόβνινο Υξηζηνδνύινπ Αλδξέαο ηαδίνπ 73Γ Έλαληη ''Pizza Hut'' ηξόβνινο /8/2010 Υαηδερξηζηνδνύινπ Αζελά Μαινύπα Σαζνύια Δπζπκίνπ - Κνύια Μαξία Υαηδεραξαιάκπνπο Νίθνο Λεσθ. Κέλλεηπ 56Α Πιεζίνλ "Αθεο Δμπξεο" Λεπθσζία Λεσθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 187 Λεσθ. Καιιηπόιεσο 53Γ Λεσθ. Πξνδξόκνπ 49 Γ Άγηνο Γνκέηηνο 300κ. από ην Παλεπηζηήκην Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία Λεπθσζία Γεκεηξηάδεο Νίθνο Λήδξαο 272 Πιαηεία Διεπζεξίαο Λεπθσζία /8/ /8/ /8/2010 Κίηζα Μαξίλα Υαηδεαπνζηόινπ Γεώξγηνο νισκνύ Οπξαλία Υξηζηνδνύινπ Νίθε Αζαλαζηάδνπ Γέζπνηλα Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 21Γ Λεσθόξνο Λάξλαθαο 75 Λεσθ.ηξνβόινπ & Πύζσλνο 4 Λεσθόξνο Βύξσλνο & Μηραιάθε Καξανιή 8Γ Λεσθ. Αζαιάζζαο 132 Γ Καληνπνύινπ Διηζζάβεη Γξεγόξε Απμεληίνπ 36 Ννπξήο Νίθνο Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 33 Πέηξνπ Γέζπνηλα Λεσθόξνο Σζεξίνπ 84 Αξγπξνύ Παλαγηώηα (Σάληα) Κηηηξήο Ησάλλεο Μεηνρίνπ 63 Παπαλαζηαζίνπ νθία Πξνεζηνύ Μαξγαξίηα Πηέξα Ηζζέγηεθ Διέλε Έλαληη Ηαηξηθνύ Κέληξνπ Η.Α..Ζ Λεπθσζία Λεπθσζία Γίπια από Γπάιηλε Πνιπθαηνηθία ηξόβνινο Μέγαξν "Αλεκόκπινο" Λεπθσζία Έλαληη "Maribelle Fashion" θαη Τπ. Γηθαηνζύλεο Έλαληη ΔΝΑΓ Αγίνπ Γνκεηίνπ Έλαληη Αγνξάο Αγίνπ Αλησλίνπ Γίπια από Τπεξαγνξά Απγνπζηήο, Έλαληη θνύξλνπ Ενξπάο ηξόβνινο Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία ηξόβνινο Παύινπ Μειά 28 Β Γξόκνο Κξαηηθήο Έθζεζεο Έγθσκε Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 320Α Λεσθόξνο Γηγελή Αθξίηα 49 Λεσθ. Νίθεο 23 Β & Γ Κνληά ζηελ Ακεξηθάληθε Πξεζβεία 300κ από Marks & Spenser Λαθαηάκεηαο Λεπθσζία Πάλσ Λαθαηάκεηα Λεπθσζία Γίπια από ζηαζκό βελδίλεο ΔΚΟ Λεπθσζία

8 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου 23/8/2010 Νηθνιάνπ Σάθεο Λεσθ. ηαζίλνπ 35 Υαηδεησάλλνπ Αλλίηα & Αλησλίνπ Διέλε Βαξέιηα Λίδα Νάμνπ 14Γ Αραηώλ 6 Γ Άλνηγκα Κνινθάζε, πιεζίνλ Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάξνδνο Μαθαξίνπ θαη Γηγελή Αθξίηα Έλαληη Ξελνδνρείνπ "Churchill" Λεπθσζία Λεπθσζία Λεπθσζία /8/2010 Μέλνηθνο Μηράιεο Λεσθ. Λάξλαθνο 73 Α 0 Αγιαληδηά Γεσξγηάδεο Πινύηαξρνο Παηάηαο Αληώληνο Λεσθ. Σζεξίνπ 34 Γ Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 33Γ αββίδεο Κύπξνο Ηθηγελείαο 24 Γεσξγίνπ Διέλε Αγίνπ Παύινπ 69 Γξεγνξίνπ - Παξαλή Μαξία Ληαζή Καηεξίλα Γίπια από ΕΑΚΟ θαη έλαληη Λατθήο Σξάπεδαο Έλαληη θαθεηεξίαο Da- Capo 200 κ. Από Δθθιεζία Αγίνπ Γεκεηξίνπ Κνληά ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Παύινπ, πξνο Άγην Γνκέηην ηξόβνινο Λεπθσζία ηξόβνινο Λεπθσζία Πξνδξόκνπ 65 Γ - Γ Έλαληη ηξαηνπέδνπ ηξόβνινο Λεσθ.Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 79 Έλαληη εζηηαηνξίνπ RANCHO Λαθαηάκεηα Λεβέληε Φξόζσ Λεσθ. Λάξλαθνο 69 0 Αγιαληδηά /8/2010 Παπαδνπνύινπ Μαίξε Παπαταθώβνπ Ηάθσβνο νισκνύ Κύπξνο Θεκηζηνθιή Γέξβε 38Γ Λεσθ. Γεκνθξαηίαο 60 θαη.15 Λεσθ. Αξραγγέινπ 49 Δ & Ε Κνληά ζηα θώηα Γαβξηειίδε - Starbucks Λεπθσζία Έλαληη πλ. ηξόβνινο 3 ηξόβνινο Έλαληη ηξαηνπέδνπ Παξηζζηλόο ηξόβνινο Παθίηε Μαξία Πεδηαίνπ 18 πλνηθηζκόο Άγηνο Μάκαο Λαθαηάκεηα Σννύιαο Αλδξέαο Λεσθ. Κέλλεηπ 22 Γ 0 Λεπθσζία /8/2010 Παλαγή Αγγέια Υαηδεγξεγνξίνπ Γξεγόξεο Αλδξνθιένπο 15Β Πνιπθαηνηθία ΑΜΑΡΑΛ 13 Έλαληη Μεγάξνπ Αιήζεηαο Λεπθσζία Λεσθ. Οκήξνπ 27 0 Λεπθσζία /8/2010 παλόο Νηθόιαο Θεζζαινλίθεο 1Γ Δκπνξηθό Κέληξν Πιαηύ Αγιαληδηά Φέζηα Ήβε Κππξηαλνύ Κόθθηλνπ Γώξα Υξηζηνδνύινπ Κππξνύιια Λεσθ. Σζεξίνπ 173Γ Μεηαμύ "Πηζζαξίδε" θαη θώηα Σζεξίνπ ηξόβνινο Λεσθ. Λεκεζνύ 124 Φώηα ΡΗΚ ηξόβνινο Καξπελεζίνπ 25Α Αλησλίνπ Μαίξε Λεσθ. Πξνδξόκνπ 21 Κνιιεηήξε Ηζκήλε Παξαλήο Μηράιεο Αξρέξκνπ 23-27, Μέγαξν ΠΔΟ Λπθαβεηνύ 28Γ Κάζεηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Κέλλεηπ Μεηαμύ Φώησλ Γξίβα Γηγελή θαη Τπνπξγείνπ Άκπλαο πληερληαθό θαξκαθείν ΠΔΟ Πίζσ από Μαθάξεην ηάδην - Γξόκνο "Υξπζνβαιάληνπ" Λεπθσζία Λεπθσζία Λεπθσζία Έγθσκε

9 Σάββατο Κυριακή Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου Υαηδεραξαιάκπνπο Νίθνο Λεσθ. Πξνδξόκνπ 49 Γ 0 Λεπθσζία Γεκεηξηάδεο Νίθνο Λήδξαο 272 Πιαηεία Διεπζεξίαο Λεπθσζία /8/ /8/2010 Κίηζα Μαξίλα Υαηδεαπνζηόινπ Γεώξγηνο νισκνύ Οπξαλία Υαηδεγεσξγίνπ Δξξίθνο Κηελάο Γεώξγηνο Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 21Γ Λεσθόξνο Λάξλαθαο 75 Λεσθ.ηξνβόινπ & Πύζσλνο 4 Λεσθ. Κπξελείαο 132Γ Λεσθ. πύξνπ Κππξηαλνύ 14 Υαηδεαπνζηόινπ θεύνο Πξίγθηπα Καξόινπ 16 Έλαληη Ηαηξηθνύ Κέληξνπ Η.Α..Ζ Λεπθσζία Λεπθσζία Γίπια από Γπάιηλε Πνιπθαηνηθία Μεηαμύ Δθθιεζίαο Απ. Αλδξέα θαη Αγ. Νεθηαξίνπ ηξόβνινο Αγιαληδηά Λεπθσζία Γίπια από μελνδνρείν Άζηπ Άγηνο Γνκέηηνο Κνξθηάηε Έκηιπ Καληάξαο 71 0 ηξόβνινο Υαξαιακπίδεο Γηώξγνο Αγίνπ Διεπζεξίνπ 64 Β Αξράγγεινο ηξόβνινο Λάρνακα Larnaca 9/8/10 Δευτέρα 10/8/10 Τρίτη 11/8/10 Τετάρτη 12/8/10 Πέμπτη 13/8/10 Παρασκευή 14/8/10 Σάββατο Δπιαβήο Αλδξέαο Γξεγόξε Απμεληίνπ 34 πλεζίνπ Μαξία Λεσθ.ηξ.Σηκάγηα 31 Οξθαλίδεο Μηζηέι Δξκνύ 24 Υξηζηνθόξνπ Αλδξέαο Σακπνπιιήο Μηράιεο Παζράιε Κσλζηαληίλνο Γξεγνξάο Αληώλεο Κνπινπκά Γεκεηξίνπ Άλλα Δπιαβή Καηεξίλα Υξηζηνθόξνπ Αλδξέαο Σακπνπιιήο Μηράιεο Παζράιε Κσλζηαληίλνο Λαξίζζεο 21 Μέγαξν Κάξηδεξο, θώηα Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Μέγαξν Κπξηάθνο, Γίπια από Marks & Spencer Αξρή ηεο Δξκνύ - 50κ. Από θώηα Αθξόπνιεο Κακάξεο - Πξνο Λεκεζό 400κ. κεηά από ην Cineplex Αγίνπ Λαδάξνπ Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Αγίνπ Λαδάξνπ Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 53 Παξά ηα θώηα Ππξνζβεζηηθήο Κπξηάθνπ Μάηζε 14 Γξόκνο ηλεκά "Αηηηθόλ" Ζλσκέλσλ Δζλώλ 16Α Γξόκνο Λάξλαθαο-Λεκεζνύ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ 69Α Λαξίζζεο 21 Πιεζίνλ ΣΑΗΠΔΗ Κηλέδηθν εζηηαηόξην Κακάξεο - Πξνο Λεκεζό 400κ. κεηά από ην Cineplex Αγίνπ Λαδάξνπ Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Αγίνπ Λαδάξνπ Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 53 Παξά ηα θώηα Ππξνζβεζηηθήο

10 15/8/10 Κυριακή 16/8/10 Δευτέρα 17/8/10 Τρίτη Βαζηιείνπ Υξηζηάθεο Υξηζηνδνύινπ Παύινο Καιατηδή Παλαγηώηα Ησαλλίδνπ Υξπζηάιια εξγίνπ Αλδξέαο Παπαληθνιή 31Α Γξόκνο ηαδίνπ Αλόξζσζεο Δξκνύ 51Γ Λεσθόξνο Λενληίνπ Μαραηξά 20Α Έλαληη αξξή εο Απξηιίνπ Αξρ. Μαθαξίνπ 9, Lazaros Center Αζπξήο Νίθνο Λεσθόξνο Αξηέκηδνο 48 Έλαληη Ξελ/ρείνπ ΛΑΓΗΩΣΖ /8/10 Τετάρτη 19/8/10 Πέμπτη 20/8/10 Παρασκευή 21/8/10 Σάββατο 22/8/10 Κυριακή Απνζηνιίδεο Παύινο Υξηζηνδνύινπ Παύινο Δπιαβή Καηεξίλα Παπαδνπνύινπ Λίδα Γξεγνξάο Αληώλεο Παζράιε Κσλζηαληίλνο Παπατσάλλνπ Δύε Υξηζηνδνύινπ Μαξγαξίηα Ησαλλίδνπ Υξπζηάιια Καιατηδή Παλαγηώηα Κνζκά Λπζηώηε 20 Σέξκα Δξκνύ πξνο παξαιία Δξκνύ 51Γ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ 69Α Πιεζίνλ ΣΑΗΠΔΗ Κηλέδηθν εζηηαηόξην Φαλεξσκέλεο 143 Έλαληη Απνζήθεο όισλ Νενθύηνπ Κπξηάθνπ Μάηζε 14 Γξόκνο ηλεκά "Αηηηθόλ" Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 53 Παξά ηα θώηα Ππξνζβεζηηθήο πύξνπ Κππξηαλνύ 64 Πξώελ Σηκάγηα Γσλία Αξκεληθήο Δθθιεζίαο 2 Γίπια από ηελ Πεηξνιίλα Πιεζίνλ CYTA, Κέληξν πόιεσο εο Απξηιίνπ Λεσθόξνο Λενληίνπ Μαραηξά 20Α Έλαληη αξξή /8/10 Δευτέρα 24/8/10 Τρίτη 25/8/10 Τετάρτη 26/8/10 Πέμπτη 27/8/10 Παρασκευή Νηθνιέηηα Υάξηο Εελσλνο Κηηηέσο 64 Παλρέκηθν +Κσλζηαληηλίδνπ Διέλε Κιεξίδεο Αληώλεο Παηξώλ 6 Απνζηνιίδεο Παύινο Διεπζεξίνπ Βαζηιηθή Μεηαμύ Κεληξηθήο πλεξγαηηθήο Σξάπεδαο θαη θξνπηαξίαο Επγόο Κνζκά Λπζηώηε 20 Σέξκα Δξκνύ πξνο παξαιία Λεσθ. Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 30 - Πξώελ Σηκάγηα Parking Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Μσπζέσο Βάζσ Δξκνύ 93 πληερληαθό θαξκαθείν ΠΔΟ Παπαδνπνύινπ Λίδα Γξεγνξάο Αληώλεο πλεζίνπ Μαξία Λεσθ.ηξ.Σηκάγηα 31 Σακπνπιιήο Μηράιεο Γεσξγίνπ Λεπηέξεο Φαλεξσκέλεο 143 Έλαληη Απνζήθεο όισλ Νενθύηνπ Κπξηάθνπ Μάηζε 14 Γξόκνο ηλεκά "Αηηηθόλ" Μέγαξν Κπξηάθνο, Γίπια από Marks & Spencer Αγίνπ Λαδάξνπ Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Αγίνπ Λαδάξνπ πύξνπ Κππξηαλνύ 81- Πξώελ Σηκάγηα Έλαληη Debenhams

11 28/8/10 Σάββατο 29/8/10 Κυριακή Υξηζηνδνύινπ Παύινο Βαζηιείνπ Υξηζηάθεο εξγίνπ Αλδξέαο Δξκνύ 51Γ Παπαληθνιή 31Α Γξόκνο ηαδίνπ Αλόξζσζεο Αξρ. Μαθαξίνπ 9, Lazaros Center Αζπξήο Νίθνο Λεσθόξνο Αξηέκηδνο 48 Έλαληη Ξελ/ρείνπ ΛΑΓΗΩΣΖ Πάφος Paphos 9/8/2010 Γεπηέξα Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη Alexander the Great Κάησ Πάθνο /8/2010 Σξίηε 11/8/2010 Σεηάξηε 12/8/2010 Πέκπηε 13/8/2010 Παξαζθεπή Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Μαθαξίνπ Γεώξγηνο Ησάλλνπ Γηάλλνο Υαηδεγηάγθνπ - Πάηζαινπ Υξπζηάιια Ζξαθιένπο Υαξάιακπνο Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο Νεαπόιεσο 20 & Ολνπθξίνπ Κιεξίδε 33 Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ Royal Complex Block 1 Καη.5 Νενθύηνπ Νηθνιατδε 21 Διιάδνο 62 Σέξκα δξόκνπ εθθιεζίαο Απνζηόινπ Παύινπ Έλαληη Ξελνδνρείνπ ΚΗΟ Έλαληη λέσλ θπβεξλεηηθώλ θηεξίσλ, 50m από ηα δηθαζηήξηα Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο /8/2010 άββαην 15/8/2010 Κπξηαθή 16/8/2010 Γεπηέξα 17/8/2010 Σξίηε 18/8/2010 Σεηάξηε Ζιηάδε Μάρε Αλεμαξηεζίαο 11 & Δπηαλήζνπ 1 Νηθνιάνπ Νίθνο Νίθνπ Αλησληάδε 14 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 Πηζηέληε - Ηνπιηαλνύ Άληξε Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Γηαλληνύ ηαπξνύιια Παπαδνπνύινπ Υξηζηηάλα 19/8/2010 Πέκπηε Κύξνπ Υαξηηίλε 20/8/2010 Παξαζθεπή Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 Νηθνιάνπ Νηθνιατδε 62 Νεαπόιεσο 3 Διιάδνο 83 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 σθξάηνπο σηήξεο Νενθύηνπ Νηθνιατδε 20, Savelia Court Αγαπήλσξνο 52 Γίπια από Σερληθή ρνιή πληερληαθό Φαξκαθείν ΠΔΟ Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή 100 κ. Από Roman Hotel πξνο Coral Bay 100m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζηήξηα Γξόκνο Υιώξαθαο πίζσ από πεξίπηεξν TIME OUT Έλαληη ππεξαγνξάο Carrefour Έλαληη Alexander the Great 100κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο Γεξνζθήπνπ Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Πάθνο Πάθνο Πάθνο Κάησ Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο Κάησ Πάθνο Πάθνο Κάησ Πάθνο

12 21/8/2010 άββαην Φηιηππίδνπ - Γεσξγηάδνπ Κσλζηαληία Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 93 22/8/2010 Κπξηαθή Ζξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α 23/8/2010 Γεπηέξα Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Πίηζα 24/8/2010 Σξίηε Ησάλλνπ Γηάλλνο 25/8/2010 Σεηάξηε Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ Royal Complex Block 1 Καη.5 Θεξκνππιώλ 47 Έλαληη θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ΝΟΤΜΔΡΟ Γξόκνο πξνο Υιώξαθα θνληά ζηα αθίλεηα ηνύθξνπ ηελ Αγνξά, ζηα θώηα ΒΑΣΑ, πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Έλαληη Ξελνδνρείνπ ΚΗΟ Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο /8/2010 Πέκπηε αββίδεο Παλίθνο Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 61 Γίπια από Μέγαξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάθνο /8/2010 Παξαζθεπή Γηνκήδνπο ηέθαλνο Αλζππνινραγνύ Γεσξγίνπ άββα 2 Μεηά ην Παθηαθό ηάδην πξνο Γεξνζθήπνπ Γεξνζθήπνπ /8/2010 άββαην Υξπζνζηόκνπ Λέλα Γαλάεο 31Β Έλαληη AMATHUS HOTEL Κάησ Πάθνο /8/2010 Κπξηαθή Υαηδεραξαιάκπνπο Γώξα Διιάδνο 104 Έλαληη πάξθνπ Γαζνύδη Πάθνο Παραλίμνι Paralimni 9/8/2010 Γεπηέξα Μηραήι Διέλε Λεσθ. Πξσηαξά 175 Alimos Court No1, Block B /8/2010 Σξίηε Παληειίδνπ Μαξία Μαξίαο πγθιηηηθήο /8/2010 Σεηάξηε Κακειάξεο Αλδξέαο Κνξαή 52 12/8/2010 Πέκπηε Κειεπεληώηνπ Μηξάληα Αγίνπ Γεσξγίνπ 16 13/8/2010 Παξαζθεπή Μαπξόγηαλλνπ - Νηθνιάνπ Άληξε Απέλαληη από ην Λύθεην Παξαιηκλίνπ Φαξκαθείν ΔΚ Ακκνρώζηνπ Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 216 Απέλαληη από ηε CYTA /8/2010 άββαην Λντδνπ Παλαγηώηεο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή /8/2010 Κπξηαθή Κεθάια Ρνύια 1εο Απξηιίνπ /8/2010 Γεπηέξα Γηάιινπξνο Παλίθνο 1εο Απξηιίνπ /8/2010 Σξίηε ηπιηαλνύ ηέιηνο σηήξαο 7Α Έλαληη Κιηληθήο "Λεηώ"

13 18/8/2010 Σεηάξηε Κθαγηάο Γηώξγνο σηήξαο 6Α Πιεζίνλ Κιηληθήο Λεηώ /8/2010 Πέκπηε Παληειίδνπ Μαξία Μαξίαο πγθιηηηθήο /8/2010 Παξαζθεπή Πηηηάηδηεο Ηζαάθ Αγίνπ Γεσξγίνπ /8/2010 άββαην Αιαπαή Υαηδεδαραξία Υξηζηίλα Γξίβα Γηγελή /8/2010 Κπξηαθή Μηραήι Διέλε Λεσθ. Πξσηαξά 175 Alimos Court No1, Block B /8/2010 Γεπηέξα Παληειίδνπ Μαξία Μαξίαο πγθιηηηθήο /8/2010 Σξίηε Κακειάξεο Αλδξέαο Κνξαή 52 25/8/2010 Σεηάξηε 26/8/2010 Πέκπηε Αιαπαή Υαηδεδαραξία Υξηζηίλα Μαπξόγηαλλνπ - Νηθνιάνπ Άληξε Απέλαληη από ην Λύθεην Παξαιηκλίνπ Γξίβα Γηγελή Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 216 Απέλαληη από ηε CYTA /8/2010 Παξαζθεπή Λντδνπ Παλαγηώηεο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή /8/2010 άββαην Κεθάια Ρνύια 1εο Απξηιίνπ /8/2010 Κπξηαθή Γηάιινπξνο Παλίθνο 1εο Απξηιίνπ

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Λπθείσλ (άικα εηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ «Το θθέθην πάνηα ηδηε ταρά ποσ ηο θραζίν περνούζην, ηδηαη ρανηεβού ζηε Λεμεζό δηούν γηα να βρεζούζην» Εσαγόρας Κωνζηανηίνοσ Εγκαίνια: Δημοηικός Κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 1 PETROLINA ΣΑΘΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ Α.Γ. ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο 2063 1,443 2 EKO ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία 1516 1,445 3 PETROLINA ΑΓΔΛΦΟΗ Π & Π ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν θαξλαβάιη αξρίδεη! Από ηελ 13ε έσο ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ν ΣΔΛΑΛΖ ηνπ Καξλαβαιηνύ κε ηίηιν «Δζείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Λεμεσού 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Λεμεσού 01/05/2015-30/09/2015 994 Ποταμίτου Μαρία Βασιλέως κωνσταντίνου Α 29Β Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Λεμεσός 25364000 25382333 01/05/15 824 Αγαθοκλέους Αγαθοκλής Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας Μέσα Γειτονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης τα ΤΑΞΙ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης Για απόκτηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ οδθγησης ΕΔΧ αυτοκινθτων ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ You Drive ΦΤΛΛΟ 1 0 1 2 Πνηνο δξόκνο έρεη θαηεύζπλζε από ην παλεπηζηήκην πξνο ην Γηνηθεηήξην?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλψλεη ηνπο πην θάησ κφληκνπο κε δνθηκαζία δηνξηζκνχο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ

ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ 28.8.2014 ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάησ κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε. Δ/νση: Ναυαρίνου 13Α τηλ :210 3688197 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνξηνδόηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Ομάδα Επαπσία Δημοηικό σολείο Σμήμα Λεπθσζία 1 Λεπθσζία Αγ. Γνκέηηνο Α ΚΑ Α. Αγ. Γνκέηηνο Γ Δγθσκε Α ΚΑ Α 1 Δγθσκε Β Μαθεδνλίηηζζα Γ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Ομάδα Επαπσία Δημοηικό σολείο Σμήμα Λεπθσζία 1 Λεπθσζία Αγ. Γνκέηηνο Α ΚΑ Α. Αγ. Γνκέηηνο Γ Δγθσκε Α ΚΑ Α 1 Δγθσκε Β Μαθεδνλίηηζζα Γ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Καηανομή εκπαιδεςηικών ηάξηρ ζε ομάδερ παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθώζεων (óπνπ ήηαλ δπλαηό, έρεη ιεθζεί πξόλνηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηδίνπ ζρνιείνπ, λα θαηαλεκεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο Δγκπιζη αποηελεζμάηων Καηαηακηηπίων Δξεηάζεων ακαδ.έηοςρ , πηςσιούσων ΙΑΣΡΙΚΗ, ΑΔΙ και ΣΔΙ.

Θέμα 2 ο Δγκπιζη αποηελεζμάηων Καηαηακηηπίων Δξεηάζεων ακαδ.έηοςρ , πηςσιούσων ΙΑΣΡΙΚΗ, ΑΔΙ και ΣΔΙ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝΑΘΖΝΩΝ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ Ακαδημαϊκού έηοςρ 2011-2012 Σνπ 3 νπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 06-02-2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ Σόπνο πλεδξηάζεσο Αίζνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟ ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Οικιζμός περιοτή Πόλη Μσηιλήνης Α ΕΧΝΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΒΟΛΟΓΗΑΝΝΖ - Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ - Α. Π ΑΛΛΖ - ΑΠΟΣ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ - ΟΡΗΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014 ΛΕΤΚΩΙΑ - ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 95 Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Αμόλσβδη 95 STATION)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις 37 Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013 ΑΘΗΝΑ 2/10 ΕΩ 6/10 ΜΕΣΩΠΗ Ιδιοκτήτης/Τπεύθυνος 1 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΩΝ-

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013 ΑΘΗΝΑ 2/10 ΕΩ 6/10 ΜΕΣΩΠΗ Ιδιοκτήτης/Τπεύθυνος 1 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΩΝ- ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013 ΑΘΗΝΑ 2/10 ΕΩ 6/10 ΜΕΣΩΠΗ Ιδιοκτήτης/Τπεύθυνος 1 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΩΝ- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΩΝ- ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 20.8.2015 ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάησ κεηαζέζεηο θαη δηνξηζκνύο Δθπαηδεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ

Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ Λεπθσζία Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Μέληνξα Όλνκα Σπληνληζηή ΒΓ Α Τερληθή Σρνιή Λεπθσζίαο Μαζεκαηηθψλ ηαπξνχια Νηθνιάνπ Έιελα Ηαθψβνπ Δπαγφξαο Αξηζηνηέινπο ΒΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ Πρωτότυπο: DON T GET MAD The anger alternative game. Πηγή: Social skills central 2011 Guidance Group Μετάφραςη: Μουρελάτου Σταμοφλα - Εργοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece

ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 711 675 Αλεξάντρου Γεωργίου Αντωνίου - Κλεάνθους Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830 Κάτια 923 Άσπρος Τάσος 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα 1025

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ανδρέοσ Κοιηάζονηας πίζφ

Γιώργος Ανδρέοσ Κοιηάζονηας πίζφ Αναζηαζία Μοσηζάηζοσ/Μαρίνα Σκιαδαρέζη Live Κσκλοφορία: Φλεβάρης 2000 LYRA-4954 (CD) Τίηλος: Δίλαη θάηη αγάπεο Ερμηνεία: Αλαζηαζία Μνπηζάηζνπ Σηίτοι: Μάλνο Διεπζεξίνπ Πανηελής Θαλαζζινός Γλφζζολαλιά Κσκλοφορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 9.6.2017 ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάηω κεηαζέζεηο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ ρνιείωλ Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 298 Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ «Ο ΑΤΛΟ» 1. Με ηο λύσνο ηος άζηπος ηίρνη: Οδπζζέαο Διύηεο 2. ε καινούπγια βάπκα μπήκα Παξαδνζηαθό Μηθξάο Αζίαο Δπεμεξγαζία: Β. Πεηξόρεηινο

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Γεώργιος Παπαντωνάκης Μαριάννα Μίσιου Αναπληρωτής Καθηγητής. "Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο" Μαριάννα Μίσιου

Καθηγήτρια Γεώργιος Παπαντωνάκης Μαριάννα Μίσιου Αναπληρωτής Καθηγητής. Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο Μαριάννα Μίσιου Ώρα/ Ημέρα Πέμπτη 26/2/15 Παρασκευή 27/2/15 Σάββατο 28/2/15 Κυριακή 1/3/15 Δευτέρα 2/3/15 Ώρα/ Ημέρα Τετάρτη 25/3/15 Πέμπτη 26/3/15 Παρασκευή 27/3/15 Σάββατο 28/3/15 Κυριακή 29/3/15 Αναπληρώτρια Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τασίνοσ 36, Γραυ. 102, τρόβολος 2003, Λεσκωσία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 26.6.2017 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο απνθάζηζε λα πξνζθέξεη ηνπο πην θάησ κφληκνπο κε δνθηκαζία δηνξηζκνχο Δθπαηδεπηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα