Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos Παραλ. Paral

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13"

Transcript

1 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos Παραλ. Paral

2 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ & 28νο δξόκνο 56 Καξαηζθάθε 36Ε Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Δμσηεξηθά θαηαζηήκαηα Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα /8/10 Τρίτη 11/8/10 Τετάρτη Δπζηαζίνπ Υαξάιακπνο Βαζηιείνπ Άξηζηνο Θενθίινπ Γώξα Διιάδνο 168 Έλαληη ΡΗΟ, Σδακνύδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 63 Γεσξγίνπ Α 26 παξαιηαθόο δξόκνο ηπιηαλνύ Αλζνύια Αγίαο Εώλεο 54 Λεσλίδνπ Αζελνύια Γιάδζησλνο 2 Κνληά ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Νηθνιάνπ Πιεζίνλ Αζηπλνκίαο Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο 80κ. Βόξεηα ηνπ "Bodyline" Έλαληη Κεληξηθήο Αζηπλνκίαο αθθάο Γεώξγηνο Αγίαο Εώλεο 23Β /8/10 Πέμπτη 13/8/10 Παρασκευή 14/8/10 Σάββατο Παλαγηώηνπ Παλαγηώηεο Φηιηππίδνπ - Φνπξιά Μαξίλα Κνζθηλάο άββαο Ησάλλνπ - Κακελίδνπ Γηάλλα Σεξίδεο Άξεο Κνύξηεινπ Υξπζηάιια Γεσξγίνπ Α' & Πξνθήηε Ζιία 2 Νίθνπ Παηηίρε 7Α Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 8 Λεσθ. Φξαγθιίλνπ Ρνπζβειη 255Δ Λεσθ. Λενληίνπ Α 181 Καη.1 πύξνπ Κππξηαλνύ & Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 84 Κπξηαδήο Αλδξέαο Α. Θεκηζηνθιένπο 13 Νηθνιάνπ νύια Γεσξγίνπ Α 31 15/8/10 Κυριακή Υξηζηίδεο Υξίζηνο Αγίαο Φπιάμεσο 140 Γξόκνο Λεκεζνύ- Λεπθσζίαο Γίπια από Παγθύπξηα Δηαηξεία Αξηνπνηώλ Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Εαθάθη, Eλαληη αξηνπνηείνπ Sunfresh Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Γξόκνο Σζηξίνπ, Έλαληη ςεζηαξηάο Μεζανξίαο & Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάξνδνο Αλεμαξηεζίαο πιεζίνλ ζηάζεο Γεκ.Αγνξάο Παξαιηαθόο δξόκνο Πιεζίνλ PIZZA HUT Έλαληη Πξαη. Βελδίλεο Πεηξνιίλα (Πιαθνύα) - Κάςαινο

3 Μαπξνγηάλλε Γέζπνηλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 228 Γίπια από ςεζηαξηά Γηνκήδεο Παιιαξή Υξηζηίλα Πάθνπ 92 Γξόκνο Ύςσλα 200κ. Από θώηα Οκνλνίαο /8/10 Δευτέρα 17/8/10 Τρίτη 18/8/10 Τετάρτη Παξαζθεπά Όιγα + ηαπξνύια Γεσξγίνπ Γεώξγηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 117 Λπζηώηεο Λώξεο Θεζζαινλίθεο 36 Παπαθπιαθηνύ - Σεξίδε Διέλε Λεσθ. Οκνλνίαο 37 Παζηειιάο Κώζηαο Γιάδζησλνο 88 Κνππέπαο Αλδξέαο Οξθαλίδεο Παύινο Κέθθνο Υαξάιακπνο Αλνηθνδνκήζεσο 37Β Απνζηόινπ Βαξλάβα 14Α Αγίαο Φπιάμεσο 202Α Μηραειίδεο Μηράιεο 28εο Οθησβξίνπ Πνιπθαηνηθία ΡΗΑΛΑ Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Γίπια από δαραξνπιαζηείν ΔΡΜΖ Έλαληη Διιεληθήο Σξάπεδαο Βόξεηα round about Ληλόπεηξαο θη αξηζηεξά (δξόκνο πλνηθηζκνύ) Βνξείσο θώησλ πκκηιίδε Πιεζίνλ θιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ Debenhams παξαιηαθόο δξόκνο Γεκεηξίνπ Μάξηνο Πέηξνπ Σζίξνπ 71Γ Πιεζίνλ Fisco Lotus Plaza /8/10 Πέμπτη Παπαρξίζηνπ Σδηνξηδίλα Μηζηανπιή Καβάδνγινπ 31 Γξόκνο Ξελνδνρείνπ «Πεύθνο» Πνιπθάξπνπ Αληξέαο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ' 225 Πεξηνρή Δλαεξίνπ Ησάλλνπ Λνύεο Γσδεθαλλήζνπ 8 Γξόκνο Αζελατδίνπ /8/10 Παρασκευή Σζηθθίλε Ησάλλα Πξνκαρώλ Διεπζεξίαο 27 Δ Παξαιηαθόο δξόκνο - Έλαληη Ν.Ο. Ακκνρώζηνπ Γακηαλνύ Παύινο Λεσθόξνο Οκνλνίαο 68 Α Κηλλήο Ζιίαο Γξίβα Γηγελή 19 Έλαληη Αζηπλ. ηαζκνύ Αγίνπ Νηθνιάνπ /8/10 Σάββατο Παπαρξίζηνο Υξίζηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 48 Πιεζίνλ Φνίβνο Μόηνξο Αγαζνθιένπο Όιγα Αγίαο Φπιάμεσο 269 Γ Μεηά ην Round-About Αγίαο Φύιαο /8/10 Κυριακή Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα

4 Δπζηαζίνπ Υαξάιακπνο Διιάδνο 168 Έλαληη ΡΗΟ, Σδακνύδα Βαζηιείνπ Άξηζηνο Κσλζηαληίλνπ Λνπτδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 63 Γεσξγίνπ Νενθύηνπ 23 Κνληά ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Νηθνιάνπ Έλαληη Ξελνδνρείνπ Ajax /8/10 Δευτέρα Παπαρξηζηνδνύινπ Αλαζηαζία Γθξόπηνπο & Βαζ. Κσλ/λνπ Α' 56 Παρνπκήο Μηράιεο Αγίαο Φπιάμεσο 56 Μαθξίδνπ - Κιόθθνπ Κίθα Μίιησλνο 66Α Έλαληη Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ 200 κ. Βόξεηα θώησλ Σδακνύδαο έλαληη πξαηεξίνπ AGIP Αγ. ππξίδσλαο πιεζίνλ Plus Discount Market /8/10 Τρίτη Παπιίδνπ Γέζπνηλα Πέηξνπ Σζίξνπ 18 Έλαληη από ηελ είζνδν ηνπ Debenhams Apollon Μηραειίδνπ Κηθή Αγίαο Εώλεο 1Δ Πεληάδξνκνο Centre Έλαληη Παηηηρείνπ ζεάηξνπ Καξαγηάλλεο Υαξάιακπνο Πέηξνπ Σζίξνπ 41 & Λεθνξπνπδηέ 150κ. Βόξεηα Debenhams Apollon /8/10 Τετάρτη Λακάξε Κάηηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 187 Πιεζίνλ ΑΡΗΔΛ Μηραήι Κάιηα Γηαλ ηκπέιηνπο 18 Ννηίσο Φώησλ ηκηιιίδε /8/10 Πέμπτη 27/8/10 Παρασκευή 28/8/10 Σάββατο Παληέιαο Υξίζηνο Νίθνπ Παηηίρε 97 Αξηζηνδήκνπ Μαξία Αγίαο Φπιάμεσο 64 Μεηαμά Υξηζηίλα Υξηζηάθε Κξάλνπ 5 Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Άζπξνο Αλδξέαο Κσλζηαληηλίδνπ Έιιε Βαζηινπνύινπ Φσηεηλή Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ & 28νο δξόκνο 56 Καξαηζθάθε 36Ε Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Θεζζαινλίθεο 72Α πύξνπ Κππξηαλνύ 55Β Σδώλ Κέλεηπ 6Γ Έλαληη θξνπηαξίαο ΠΑΝΔΡΗ Ννηίσο ιεσθόξνπ Μαθαξίνπ 100κ. Από Αζη. ηαζ. Π. Γεξκαζόγεηαο, πιεζίνλ ΗΓΜΑ Δμσηεξηθά θαηαζηήκαηα Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ, Πιεζίνλ Λεσθ. Μαθαξίνπ Πιεζίνλ KFC Πεξηνρή Kanika - Δλαέξηνο

5 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου 29/8/10 Κυριακή Υνπβαξηάο ηέιηνο Παλαγίδνπ Παπιίλα Γξεγνξίνπ Γξεγόξεο Παλαγηώηε Σζαγγάξε 9 Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 82Α Κσζηή Παιακά 37Β Πνηακόο Γεξκαζόγεηαο Γίπια από Τπεξαγνξά "Παπάο" πγθξόηεκα Γήκνπ Λεκεζνύ Γίπια από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο Αγηνο Νεθηάξηνο βνξείσο Λαληηείνπ Λεσκωσία Nicosia 9/8/ /8/2010 Αξγπξνύ Παλαγηώηα (Σάληα) Κηηηξήο Ησάλλεο Μεηνρίνπ 63 Παπαλαζηαζίνπ νθία Πξνεζηνύ Μαξγαξίηα Πηέξα Ηζζέγηεθ Διέλε Παύινπ Μειά 28 Β Γξόκνο Κξαηηθήο Έθζεζεο Έγθσκε Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 320Α Λεσθόξνο Γηγελή Αθξίηα 49 Λεσθ. Νίθεο 23 Β & Γ Κνληά ζηελ Ακεξηθάληθε Πξεζβεία 300κ από Marks & Spenser Λαθαηάκεηαο Λεπθσζία Πάλσ Λαθαηάκεηα Λεπθσζία Γίπια από ζηαζκό βελδίλεο ΔΚΟ Λεπθσζία Υαηδεγηάλλε Κιεηώ Αξκελίαο 5 Έλαληη Μειθνληάλ ηξόβνινο θνπκπξήο Υαξάιακπνο Γεσξγίνπ νύιια Υαηδεησάλλνπ Αλλίηα & Αλησλίνπ Διέλε Βπδαληίνπ 26 Α+Β Βαζηιέσο Παύινπ Α' 12Α Νάμνπ 14Γ Έλαληη Σακείνπ Δηζπξάμεσλ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηξόβνινο Παξά ην ΓΠ Λεπθσζία Πάξνδνο Μαθαξίνπ θαη Γηγελή Αθξίηα Λεπθσζία πηξίηνπ Μαξία Λεσθ. Σζεξίνπ 109Γ Απέλαληη από Carrefour ηξόβνινο Μήηζε Μάγδα Πηλδάξνπ 18 Έλαληη νηθήκαηνο ΓΖΤ Λεπθσζία /8/2010 Παπαπέηξνπ - Κππξηαλνύ Λίιηα Σξαθθνύδε - Κππξηαλνύ Μαξία Λεσθ. Λάξλαθνο 102 Αληξέα Αβξαακίδε 88Β Απέλαληη από βελδίλε ΔΚΟ Δπζπκηάδεο Γξόκνο Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ Αγιαληδηά ηξόβνινο Παθίηεο Γηώξγνο Λπθαβπηνύ 42 Β Γξόκνο Υξπζνβαιάληνπ Έγθσκε /8/2010 Ηεξνδηαθόλνπ σθξάηεο Αραηώλ 18 σθξάηνπο Λνπτδα Ζξαθιένπο Αζαλάζηνο Πεηξαηώο 24Γ Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 12 Γίπια από Πνιπθιηληθή "ΛΔΤΚΩΗΑ" Έλαληη θαηαζηήκαηνο πθαζκάησλ "SANTEX" Απέλαληη από ΜΡΜ Μηραειίδεο Λεπθσζία ηξόβνινο Λεπθσζία

6 Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου Υξπζνζηόκνπ - σηεξίνπ Γθέιε Θεκηζηνθιή Γέξβε 39Α Γίπια από Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο ηέγεο Λεπθσζία Κνύηξνπινο Θενράξεο 28εο Οθησβξίνπ 42Α Γξόκνο Παγσηώλ Έγθσκε Καλάξε - Λεσλίδνπ Μαξία Υαηδεραξαιάκπνπο Νίθνο Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 177 Λεσθ. Πξνδξόκνπ 49 Γ Έλαληη Κεληξηθήο πλεξγαηηθήο Λαθαηάκεηαο Λαθαηάκεηα Λεπθσζία Γεκεηξηάδεο Νίθνο Λήδξαο 272 Πιαηεία Διεπζεξίαο Λεπθσζία /8/2010 Κίηζα Μαξίλα Υαηδεαπνζηόινπ Γεώξγηνο νισκνύ Οπξαλία Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 21Γ Λεσθόξνο Λάξλαθαο 75 Λεσθ.ηξνβόινπ & Πύζσλνο 4 Έλαληη Ηαηξηθνύ Κέληξνπ Η.Α..Ζ Λεπθσζία Λεπθσζία Γίπια από Γπάιηλε Πνιπθαηνηθία ηξόβνινο Υξηζηνδνπιίδεο Υάξεο Αλδξέα Αβξαακίδε 49 Γαζνύπνιε ηξόβνινο Υξηζηνδνύινπ Αλδξέαο ηαδίνπ 73Γ Έλαληη ''Pizza Hut'' ηξόβνινο /8/2010 Υαηδερξηζηνδνύινπ Αζελά Μαινύπα Σαζνύια Δπζπκίνπ - Κνύια Μαξία Λεσθ. Κέλλεηπ 56Α Πιεζίνλ "Αθεο Δμπξεο" Λεπθσζία Λεσθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 187 Λεσθ. Καιιηπόιεσο 53Γ Άγηνο Γνκέηηνο 300κ. από ην Παλεπηζηήκην Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία /8/ /8/ /8/2010 Υαηδεγηάλλε Κιεηώ Αξκελίαο 5 Έλαληη Μειθνληάλ ηξόβνινο θνπκπξήο Υαξάιακπνο Γεσξγίνπ νύιια Υαηδεησάλλνπ Αλλίηα & Αλησλίνπ Διέλε Βπδαληίνπ 26 Α+Β Βαζηιέσο Παύινπ Α' 12Α Νάμνπ 14Γ Έλαληη Σακείνπ Δηζπξάμεσλ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηξόβνινο Παξά ην ΓΠ Λεπθσζία Πάξνδνο Μαθαξίνπ θαη Γηγελή Αθξίηα Λεπθσζία πηξίηνπ Μαξία Λεσθ. Σζεξίνπ 109Γ Απέλαληη από Carrefour ηξόβνινο Υξηζηνδνύινπ Νίθε Αζαλαζηάδνπ Γέζπνηλα Λεσθόξνο Βύξσλνο & Μηραιάθε Καξανιή 8Γ Λεσθ. Αζαιάζζαο 132 Γ Καληνπνύινπ Διηζζάβεη Γξεγόξε Απμεληίνπ 36 Ννπξήο Νίθνο Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 33 Πέηξνπ Γέζπνηλα Λεσθόξνο Σζεξίνπ 84 Υξηζηνθίδεο Υάξεο Πεξηθιένπο 43Α Μέγαξν "Αλεκόκπινο" Λεπθσζία Έλαληη "Maribelle Fashion" θαη Τπ. Γηθαηνζύλεο Έλαληη ΔΝΑΓ Αγίνπ Γνκεηίνπ Έλαληη Αγνξάο Αγίνπ Αλησλίνπ Γίπια από Τπεξαγνξά Απγνπζηήο, Έλαληη θνύξλνπ Ενξπάο Μεη. Φώησλ Κώζηα Θενδώξνπ θαη Κιεκαηαξηάο ηξόβνινο Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία ηξόβνινο ηξόβνινο Δπαγγέινπ Γέζπνηλα Μεηνρίνπ 34 Δ 0 Λεπθσζία Γεσξγίνπ -Σίθα Καηεξίλα Λεσθ. Κπξελείαο 100 Απέλαληη απν Δθθιεζία Αγίνπ Αλδξέα, Πιαηύ Αγιαληδηάο Αγιαληδηά

7 Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου 18/8/2010 Ηαθσβίδεο Κσλζηαληίλνο Κξήηεο 6Γ Πόληνπ Αλδξέαο Λεσθ. Διεπζεξίαο 27 σθξάηνπο Λνπτδα Ζξαθιένπο Αζαλάζηνο Υξπζνζηόκνπ - σηεξίνπ Γθέιε Πεηξαηώο 24Γ Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 12 Θεκηζηνθιή Γέξβε 39Α Πιαγηόδξνκνο Debenhams Central, κεηά ηε δηαζηαύξσζε Σξνπιιίδε 100κ. Από ην Γεκ.ρνιείν πλνηθηζκνύ Αλζνύπνιεο Έλαληη θαηαζηήκαηνο πθαζκάησλ "SANTEX" Απέλαληη από ΜΡΜ Μηραειίδεο Γίπια από Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο ηέγεο Λεπθσζία Λαθαηάκεηα ηξόβνινο Λεπθσζία Λεπθσζία Κνύηξνπινο Θενράξεο 28εο Οθησβξίνπ 42Α Γξόκνο Παγσηώλ Έγθσκε Καλάξε - Λεσλίδνπ Μαξία Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 177 Έλαληη Κεληξηθήο πλεξγαηηθήο Λαθαηάκεηαο Λαθαηάκεηα Υξηζηνδνπιίδεο Υάξεο Αλδξέα Αβξαακίδε 49 Γαζνύπνιε ηξόβνινο Υξηζηνδνύινπ Αλδξέαο ηαδίνπ 73Γ Έλαληη ''Pizza Hut'' ηξόβνινο /8/2010 Υαηδερξηζηνδνύινπ Αζελά Μαινύπα Σαζνύια Δπζπκίνπ - Κνύια Μαξία Υαηδεραξαιάκπνπο Νίθνο Λεσθ. Κέλλεηπ 56Α Πιεζίνλ "Αθεο Δμπξεο" Λεπθσζία Λεσθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 187 Λεσθ. Καιιηπόιεσο 53Γ Λεσθ. Πξνδξόκνπ 49 Γ Άγηνο Γνκέηηνο 300κ. από ην Παλεπηζηήκην Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία Λεπθσζία Γεκεηξηάδεο Νίθνο Λήδξαο 272 Πιαηεία Διεπζεξίαο Λεπθσζία /8/ /8/ /8/2010 Κίηζα Μαξίλα Υαηδεαπνζηόινπ Γεώξγηνο νισκνύ Οπξαλία Υξηζηνδνύινπ Νίθε Αζαλαζηάδνπ Γέζπνηλα Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 21Γ Λεσθόξνο Λάξλαθαο 75 Λεσθ.ηξνβόινπ & Πύζσλνο 4 Λεσθόξνο Βύξσλνο & Μηραιάθε Καξανιή 8Γ Λεσθ. Αζαιάζζαο 132 Γ Καληνπνύινπ Διηζζάβεη Γξεγόξε Απμεληίνπ 36 Ννπξήο Νίθνο Λεσθ. Γηγελή Αθξίηα 33 Πέηξνπ Γέζπνηλα Λεσθόξνο Σζεξίνπ 84 Αξγπξνύ Παλαγηώηα (Σάληα) Κηηηξήο Ησάλλεο Μεηνρίνπ 63 Παπαλαζηαζίνπ νθία Πξνεζηνύ Μαξγαξίηα Πηέξα Ηζζέγηεθ Διέλε Έλαληη Ηαηξηθνύ Κέληξνπ Η.Α..Ζ Λεπθσζία Λεπθσζία Γίπια από Γπάιηλε Πνιπθαηνηθία ηξόβνινο Μέγαξν "Αλεκόκπινο" Λεπθσζία Έλαληη "Maribelle Fashion" θαη Τπ. Γηθαηνζύλεο Έλαληη ΔΝΑΓ Αγίνπ Γνκεηίνπ Έλαληη Αγνξάο Αγίνπ Αλησλίνπ Γίπια από Τπεξαγνξά Απγνπζηήο, Έλαληη θνύξλνπ Ενξπάο ηξόβνινο Άγηνο Γνκέηηνο Λεπθσζία ηξόβνινο Παύινπ Μειά 28 Β Γξόκνο Κξαηηθήο Έθζεζεο Έγθσκε Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 320Α Λεσθόξνο Γηγελή Αθξίηα 49 Λεσθ. Νίθεο 23 Β & Γ Κνληά ζηελ Ακεξηθάληθε Πξεζβεία 300κ από Marks & Spenser Λαθαηάκεηαο Λεπθσζία Πάλσ Λαθαηάκεηα Λεπθσζία Γίπια από ζηαζκό βελδίλεο ΔΚΟ Λεπθσζία

8 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου 23/8/2010 Νηθνιάνπ Σάθεο Λεσθ. ηαζίλνπ 35 Υαηδεησάλλνπ Αλλίηα & Αλησλίνπ Διέλε Βαξέιηα Λίδα Νάμνπ 14Γ Αραηώλ 6 Γ Άλνηγκα Κνινθάζε, πιεζίνλ Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάξνδνο Μαθαξίνπ θαη Γηγελή Αθξίηα Έλαληη Ξελνδνρείνπ "Churchill" Λεπθσζία Λεπθσζία Λεπθσζία /8/2010 Μέλνηθνο Μηράιεο Λεσθ. Λάξλαθνο 73 Α 0 Αγιαληδηά Γεσξγηάδεο Πινύηαξρνο Παηάηαο Αληώληνο Λεσθ. Σζεξίνπ 34 Γ Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 33Γ αββίδεο Κύπξνο Ηθηγελείαο 24 Γεσξγίνπ Διέλε Αγίνπ Παύινπ 69 Γξεγνξίνπ - Παξαλή Μαξία Ληαζή Καηεξίλα Γίπια από ΕΑΚΟ θαη έλαληη Λατθήο Σξάπεδαο Έλαληη θαθεηεξίαο Da- Capo 200 κ. Από Δθθιεζία Αγίνπ Γεκεηξίνπ Κνληά ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Παύινπ, πξνο Άγην Γνκέηην ηξόβνινο Λεπθσζία ηξόβνινο Λεπθσζία Πξνδξόκνπ 65 Γ - Γ Έλαληη ηξαηνπέδνπ ηξόβνινο Λεσθ.Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 79 Έλαληη εζηηαηνξίνπ RANCHO Λαθαηάκεηα Λεβέληε Φξόζσ Λεσθ. Λάξλαθνο 69 0 Αγιαληδηά /8/2010 Παπαδνπνύινπ Μαίξε Παπαταθώβνπ Ηάθσβνο νισκνύ Κύπξνο Θεκηζηνθιή Γέξβε 38Γ Λεσθ. Γεκνθξαηίαο 60 θαη.15 Λεσθ. Αξραγγέινπ 49 Δ & Ε Κνληά ζηα θώηα Γαβξηειίδε - Starbucks Λεπθσζία Έλαληη πλ. ηξόβνινο 3 ηξόβνινο Έλαληη ηξαηνπέδνπ Παξηζζηλόο ηξόβνινο Παθίηε Μαξία Πεδηαίνπ 18 πλνηθηζκόο Άγηνο Μάκαο Λαθαηάκεηα Σννύιαο Αλδξέαο Λεσθ. Κέλλεηπ 22 Γ 0 Λεπθσζία /8/2010 Παλαγή Αγγέια Υαηδεγξεγνξίνπ Γξεγόξεο Αλδξνθιένπο 15Β Πνιπθαηνηθία ΑΜΑΡΑΛ 13 Έλαληη Μεγάξνπ Αιήζεηαο Λεπθσζία Λεσθ. Οκήξνπ 27 0 Λεπθσζία /8/2010 παλόο Νηθόιαο Θεζζαινλίθεο 1Γ Δκπνξηθό Κέληξν Πιαηύ Αγιαληδηά Φέζηα Ήβε Κππξηαλνύ Κόθθηλνπ Γώξα Υξηζηνδνύινπ Κππξνύιια Λεσθ. Σζεξίνπ 173Γ Μεηαμύ "Πηζζαξίδε" θαη θώηα Σζεξίνπ ηξόβνινο Λεσθ. Λεκεζνύ 124 Φώηα ΡΗΚ ηξόβνινο Καξπελεζίνπ 25Α Αλησλίνπ Μαίξε Λεσθ. Πξνδξόκνπ 21 Κνιιεηήξε Ηζκήλε Παξαλήο Μηράιεο Αξρέξκνπ 23-27, Μέγαξν ΠΔΟ Λπθαβεηνύ 28Γ Κάζεηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Κέλλεηπ Μεηαμύ Φώησλ Γξίβα Γηγελή θαη Τπνπξγείνπ Άκπλαο πληερληαθό θαξκαθείν ΠΔΟ Πίζσ από Μαθάξεην ηάδην - Γξόκνο "Υξπζνβαιάληνπ" Λεπθσζία Λεπθσζία Λεπθσζία Έγθσκε

9 Σάββατο Κυριακή Λίςτα διανυκτερεφω και εφημερεφων φαρμακειών από 9 μζχρι 29 Αυγοφςτου Υαηδεραξαιάκπνπο Νίθνο Λεσθ. Πξνδξόκνπ 49 Γ 0 Λεπθσζία Γεκεηξηάδεο Νίθνο Λήδξαο 272 Πιαηεία Διεπζεξίαο Λεπθσζία /8/ /8/2010 Κίηζα Μαξίλα Υαηδεαπνζηόινπ Γεώξγηνο νισκνύ Οπξαλία Υαηδεγεσξγίνπ Δξξίθνο Κηελάο Γεώξγηνο Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 21Γ Λεσθόξνο Λάξλαθαο 75 Λεσθ.ηξνβόινπ & Πύζσλνο 4 Λεσθ. Κπξελείαο 132Γ Λεσθ. πύξνπ Κππξηαλνύ 14 Υαηδεαπνζηόινπ θεύνο Πξίγθηπα Καξόινπ 16 Έλαληη Ηαηξηθνύ Κέληξνπ Η.Α..Ζ Λεπθσζία Λεπθσζία Γίπια από Γπάιηλε Πνιπθαηνηθία Μεηαμύ Δθθιεζίαο Απ. Αλδξέα θαη Αγ. Νεθηαξίνπ ηξόβνινο Αγιαληδηά Λεπθσζία Γίπια από μελνδνρείν Άζηπ Άγηνο Γνκέηηνο Κνξθηάηε Έκηιπ Καληάξαο 71 0 ηξόβνινο Υαξαιακπίδεο Γηώξγνο Αγίνπ Διεπζεξίνπ 64 Β Αξράγγεινο ηξόβνινο Λάρνακα Larnaca 9/8/10 Δευτέρα 10/8/10 Τρίτη 11/8/10 Τετάρτη 12/8/10 Πέμπτη 13/8/10 Παρασκευή 14/8/10 Σάββατο Δπιαβήο Αλδξέαο Γξεγόξε Απμεληίνπ 34 πλεζίνπ Μαξία Λεσθ.ηξ.Σηκάγηα 31 Οξθαλίδεο Μηζηέι Δξκνύ 24 Υξηζηνθόξνπ Αλδξέαο Σακπνπιιήο Μηράιεο Παζράιε Κσλζηαληίλνο Γξεγνξάο Αληώλεο Κνπινπκά Γεκεηξίνπ Άλλα Δπιαβή Καηεξίλα Υξηζηνθόξνπ Αλδξέαο Σακπνπιιήο Μηράιεο Παζράιε Κσλζηαληίλνο Λαξίζζεο 21 Μέγαξν Κάξηδεξο, θώηα Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Μέγαξν Κπξηάθνο, Γίπια από Marks & Spencer Αξρή ηεο Δξκνύ - 50κ. Από θώηα Αθξόπνιεο Κακάξεο - Πξνο Λεκεζό 400κ. κεηά από ην Cineplex Αγίνπ Λαδάξνπ Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Αγίνπ Λαδάξνπ Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 53 Παξά ηα θώηα Ππξνζβεζηηθήο Κπξηάθνπ Μάηζε 14 Γξόκνο ηλεκά "Αηηηθόλ" Ζλσκέλσλ Δζλώλ 16Α Γξόκνο Λάξλαθαο-Λεκεζνύ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ 69Α Λαξίζζεο 21 Πιεζίνλ ΣΑΗΠΔΗ Κηλέδηθν εζηηαηόξην Κακάξεο - Πξνο Λεκεζό 400κ. κεηά από ην Cineplex Αγίνπ Λαδάξνπ Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Αγίνπ Λαδάξνπ Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 53 Παξά ηα θώηα Ππξνζβεζηηθήο

10 15/8/10 Κυριακή 16/8/10 Δευτέρα 17/8/10 Τρίτη Βαζηιείνπ Υξηζηάθεο Υξηζηνδνύινπ Παύινο Καιατηδή Παλαγηώηα Ησαλλίδνπ Υξπζηάιια εξγίνπ Αλδξέαο Παπαληθνιή 31Α Γξόκνο ηαδίνπ Αλόξζσζεο Δξκνύ 51Γ Λεσθόξνο Λενληίνπ Μαραηξά 20Α Έλαληη αξξή εο Απξηιίνπ Αξρ. Μαθαξίνπ 9, Lazaros Center Αζπξήο Νίθνο Λεσθόξνο Αξηέκηδνο 48 Έλαληη Ξελ/ρείνπ ΛΑΓΗΩΣΖ /8/10 Τετάρτη 19/8/10 Πέμπτη 20/8/10 Παρασκευή 21/8/10 Σάββατο 22/8/10 Κυριακή Απνζηνιίδεο Παύινο Υξηζηνδνύινπ Παύινο Δπιαβή Καηεξίλα Παπαδνπνύινπ Λίδα Γξεγνξάο Αληώλεο Παζράιε Κσλζηαληίλνο Παπατσάλλνπ Δύε Υξηζηνδνύινπ Μαξγαξίηα Ησαλλίδνπ Υξπζηάιια Καιατηδή Παλαγηώηα Κνζκά Λπζηώηε 20 Σέξκα Δξκνύ πξνο παξαιία Δξκνύ 51Γ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ 69Α Πιεζίνλ ΣΑΗΠΔΗ Κηλέδηθν εζηηαηόξην Φαλεξσκέλεο 143 Έλαληη Απνζήθεο όισλ Νενθύηνπ Κπξηάθνπ Μάηζε 14 Γξόκνο ηλεκά "Αηηηθόλ" Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 53 Παξά ηα θώηα Ππξνζβεζηηθήο πύξνπ Κππξηαλνύ 64 Πξώελ Σηκάγηα Γσλία Αξκεληθήο Δθθιεζίαο 2 Γίπια από ηελ Πεηξνιίλα Πιεζίνλ CYTA, Κέληξν πόιεσο εο Απξηιίνπ Λεσθόξνο Λενληίνπ Μαραηξά 20Α Έλαληη αξξή /8/10 Δευτέρα 24/8/10 Τρίτη 25/8/10 Τετάρτη 26/8/10 Πέμπτη 27/8/10 Παρασκευή Νηθνιέηηα Υάξηο Εελσλνο Κηηηέσο 64 Παλρέκηθν +Κσλζηαληηλίδνπ Διέλε Κιεξίδεο Αληώλεο Παηξώλ 6 Απνζηνιίδεο Παύινο Διεπζεξίνπ Βαζηιηθή Μεηαμύ Κεληξηθήο πλεξγαηηθήο Σξάπεδαο θαη θξνπηαξίαο Επγόο Κνζκά Λπζηώηε 20 Σέξκα Δξκνύ πξνο παξαιία Λεσθ. Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 30 - Πξώελ Σηκάγηα Parking Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Μσπζέσο Βάζσ Δξκνύ 93 πληερληαθό θαξκαθείν ΠΔΟ Παπαδνπνύινπ Λίδα Γξεγνξάο Αληώλεο πλεζίνπ Μαξία Λεσθ.ηξ.Σηκάγηα 31 Σακπνπιιήο Μηράιεο Γεσξγίνπ Λεπηέξεο Φαλεξσκέλεο 143 Έλαληη Απνζήθεο όισλ Νενθύηνπ Κπξηάθνπ Μάηζε 14 Γξόκνο ηλεκά "Αηηηθόλ" Μέγαξν Κπξηάθνο, Γίπια από Marks & Spencer Αγίνπ Λαδάξνπ Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Αγίνπ Λαδάξνπ πύξνπ Κππξηαλνύ 81- Πξώελ Σηκάγηα Έλαληη Debenhams

11 28/8/10 Σάββατο 29/8/10 Κυριακή Υξηζηνδνύινπ Παύινο Βαζηιείνπ Υξηζηάθεο εξγίνπ Αλδξέαο Δξκνύ 51Γ Παπαληθνιή 31Α Γξόκνο ηαδίνπ Αλόξζσζεο Αξρ. Μαθαξίνπ 9, Lazaros Center Αζπξήο Νίθνο Λεσθόξνο Αξηέκηδνο 48 Έλαληη Ξελ/ρείνπ ΛΑΓΗΩΣΖ Πάφος Paphos 9/8/2010 Γεπηέξα Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη Alexander the Great Κάησ Πάθνο /8/2010 Σξίηε 11/8/2010 Σεηάξηε 12/8/2010 Πέκπηε 13/8/2010 Παξαζθεπή Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Μαθαξίνπ Γεώξγηνο Ησάλλνπ Γηάλλνο Υαηδεγηάγθνπ - Πάηζαινπ Υξπζηάιια Ζξαθιένπο Υαξάιακπνο Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο Νεαπόιεσο 20 & Ολνπθξίνπ Κιεξίδε 33 Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ Royal Complex Block 1 Καη.5 Νενθύηνπ Νηθνιατδε 21 Διιάδνο 62 Σέξκα δξόκνπ εθθιεζίαο Απνζηόινπ Παύινπ Έλαληη Ξελνδνρείνπ ΚΗΟ Έλαληη λέσλ θπβεξλεηηθώλ θηεξίσλ, 50m από ηα δηθαζηήξηα Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο /8/2010 άββαην 15/8/2010 Κπξηαθή 16/8/2010 Γεπηέξα 17/8/2010 Σξίηε 18/8/2010 Σεηάξηε Ζιηάδε Μάρε Αλεμαξηεζίαο 11 & Δπηαλήζνπ 1 Νηθνιάνπ Νίθνο Νίθνπ Αλησληάδε 14 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 Πηζηέληε - Ηνπιηαλνύ Άληξε Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Γηαλληνύ ηαπξνύιια Παπαδνπνύινπ Υξηζηηάλα 19/8/2010 Πέκπηε Κύξνπ Υαξηηίλε 20/8/2010 Παξαζθεπή Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 Νηθνιάνπ Νηθνιατδε 62 Νεαπόιεσο 3 Διιάδνο 83 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 σθξάηνπο σηήξεο Νενθύηνπ Νηθνιατδε 20, Savelia Court Αγαπήλσξνο 52 Γίπια από Σερληθή ρνιή πληερληαθό Φαξκαθείν ΠΔΟ Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή 100 κ. Από Roman Hotel πξνο Coral Bay 100m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζηήξηα Γξόκνο Υιώξαθαο πίζσ από πεξίπηεξν TIME OUT Έλαληη ππεξαγνξάο Carrefour Έλαληη Alexander the Great 100κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο Γεξνζθήπνπ Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Πάθνο Πάθνο Πάθνο Κάησ Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο Κάησ Πάθνο Πάθνο Κάησ Πάθνο

12 21/8/2010 άββαην Φηιηππίδνπ - Γεσξγηάδνπ Κσλζηαληία Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 93 22/8/2010 Κπξηαθή Ζξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α 23/8/2010 Γεπηέξα Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Πίηζα 24/8/2010 Σξίηε Ησάλλνπ Γηάλλνο 25/8/2010 Σεηάξηε Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ Royal Complex Block 1 Καη.5 Θεξκνππιώλ 47 Έλαληη θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ΝΟΤΜΔΡΟ Γξόκνο πξνο Υιώξαθα θνληά ζηα αθίλεηα ηνύθξνπ ηελ Αγνξά, ζηα θώηα ΒΑΣΑ, πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Έλαληη Ξελνδνρείνπ ΚΗΟ Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο /8/2010 Πέκπηε αββίδεο Παλίθνο Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 61 Γίπια από Μέγαξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάθνο /8/2010 Παξαζθεπή Γηνκήδνπο ηέθαλνο Αλζππνινραγνύ Γεσξγίνπ άββα 2 Μεηά ην Παθηαθό ηάδην πξνο Γεξνζθήπνπ Γεξνζθήπνπ /8/2010 άββαην Υξπζνζηόκνπ Λέλα Γαλάεο 31Β Έλαληη AMATHUS HOTEL Κάησ Πάθνο /8/2010 Κπξηαθή Υαηδεραξαιάκπνπο Γώξα Διιάδνο 104 Έλαληη πάξθνπ Γαζνύδη Πάθνο Παραλίμνι Paralimni 9/8/2010 Γεπηέξα Μηραήι Διέλε Λεσθ. Πξσηαξά 175 Alimos Court No1, Block B /8/2010 Σξίηε Παληειίδνπ Μαξία Μαξίαο πγθιηηηθήο /8/2010 Σεηάξηε Κακειάξεο Αλδξέαο Κνξαή 52 12/8/2010 Πέκπηε Κειεπεληώηνπ Μηξάληα Αγίνπ Γεσξγίνπ 16 13/8/2010 Παξαζθεπή Μαπξόγηαλλνπ - Νηθνιάνπ Άληξε Απέλαληη από ην Λύθεην Παξαιηκλίνπ Φαξκαθείν ΔΚ Ακκνρώζηνπ Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 216 Απέλαληη από ηε CYTA /8/2010 άββαην Λντδνπ Παλαγηώηεο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή /8/2010 Κπξηαθή Κεθάια Ρνύια 1εο Απξηιίνπ /8/2010 Γεπηέξα Γηάιινπξνο Παλίθνο 1εο Απξηιίνπ /8/2010 Σξίηε ηπιηαλνύ ηέιηνο σηήξαο 7Α Έλαληη Κιηληθήο "Λεηώ"

13 18/8/2010 Σεηάξηε Κθαγηάο Γηώξγνο σηήξαο 6Α Πιεζίνλ Κιηληθήο Λεηώ /8/2010 Πέκπηε Παληειίδνπ Μαξία Μαξίαο πγθιηηηθήο /8/2010 Παξαζθεπή Πηηηάηδηεο Ηζαάθ Αγίνπ Γεσξγίνπ /8/2010 άββαην Αιαπαή Υαηδεδαραξία Υξηζηίλα Γξίβα Γηγελή /8/2010 Κπξηαθή Μηραήι Διέλε Λεσθ. Πξσηαξά 175 Alimos Court No1, Block B /8/2010 Γεπηέξα Παληειίδνπ Μαξία Μαξίαο πγθιηηηθήο /8/2010 Σξίηε Κακειάξεο Αλδξέαο Κνξαή 52 25/8/2010 Σεηάξηε 26/8/2010 Πέκπηε Αιαπαή Υαηδεδαραξία Υξηζηίλα Μαπξόγηαλλνπ - Νηθνιάνπ Άληξε Απέλαληη από ην Λύθεην Παξαιηκλίνπ Γξίβα Γηγελή Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 216 Απέλαληη από ηε CYTA /8/2010 Παξαζθεπή Λντδνπ Παλαγηώηεο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή /8/2010 άββαην Κεθάια Ρνύια 1εο Απξηιίνπ /8/2010 Κπξηαθή Γηάιινπξνο Παλίθνο 1εο Απξηιίνπ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Γ ε ώ ξ γ η ν ο Β η δ π ε λ ό ο (1849-1896) 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Α. Υξνλνιόγην 1849 8 Μαξηίνπ: Γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ή Βίδα -κηα θσκφπνιε ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ζην δξφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα