Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/ /4/2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016"

Transcript

1 1 / Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο /10/ Κσλζηαληίλνπ Μαίξε Ναππιίνπ 20 Γξόκνο Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο Σάθε Βάζνο Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 82 Μέζα Γεηηνληά, παξά ηελ εθθιεζία Απνζηόινπ Αλδξέα Μέζα Γεηηνληά Κνππέπαο Αλδξέαο Αλνηθνδνκήζεσο 37Β Βόξεηα round about Ληλόπεηξαο θη αξηζηεξά (δξόκνο πλνηθηζκνύ) Νηθνιάνπ Νηθόιαο Γιάδζησλνο 116 Έλαληη Κεληξηθνύ πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο /10/ Μελειάνπ Παπιίλα Λεθνξπνπδηέ 32, Νάαθη Βόξεηα θώησλ Debenhams Apollo, 2ν ζηξίςηκν αξηζηεξά, έλαληη παηδαγσγηθνύ ΣΔΠΑΚ Λεκεζόο Πεηξίδνπ Υξύζσ Λεσθ. Οκνλνίαο 12 Αιέμηα Κώξη Λεκεζόο ηεθαλίδνπ Μαίξε Δπηζθόπνπ Λαπξεληίνπ 6 Πάξνδνο έλαληη ΗΝΣΔRCOLLEGE Λεκεζόο Παπαδόπνπινο Φίιηππνο Γεσξγίνπ Α 83 Έλαληη Αζηπλνκίαο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα /10/ αθθάο Γεώξγηνο Αγίαο Εώλεο 23Β Μεηαμύ ηεο Δθθιεζίαο Αγίαο Εώλεο & Πεληαδξόκνπ Λεκεζόο Θενδώξνπ Πάκπνο Λεσθ. Μαθαξίνπ 47 Πιεζίνλ θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο

2 2 / Θενθίινπ Γώξα Γεσξγίνπ Α 26 Πιεζίνλ Αζηπλνκίαο Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα Αλδξένπ άζηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 79 Έλαληη Ππξνζβεζηηθήο, Λατθό Αξ.3 Λεκεζόο /10/ Πεηξίδεο Πέηξνο Αγίαο Φπιάμεσο 64 Ννηίσο Λεσθόξνπ Μαθαξίνπ(Από Λαλίηεην πξνο Σδηακνύδα) Λεκεζόο ηπιηαλνύ Αλζνύια Αγίαο Εώλεο 52 80κ. Βόξεηα ηνπ "Bodyline" Λεκεζόο Μεηαμά Υξηζηίλα Υξηζηάθε Κξάλνπ 5 100κ. Από Αζη. ηαζ. Π. Γεξκαζόγεηαο, πιεζίνλ ΗΓΜΑ Γεξκαζόγεηα Παλαγίδνπ Παπιίλα Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 82Α Κηίξην Κηεκαηνινγίνπ, Γίπια από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Γξόκνο LIDL Λεκεζόο /10/ Πνιπθάξπνπ Αληξέαο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ' 225 Πεξηνρή Δλαεξίνπ Λεκεζόο ηπιηαλνύ Γηώξγνο 1εο Απξηιίνπ 32Β Αγία Φύια Λεκεζόο Αλησληάδεο Πόιπο Αγίαο Εώλεο 30 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίαο Εώλεο Λεκεζόο Βαζηιείνπ Άξηζηνο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 63 Έλαληη Φεζηαξηάο Καπάηζνο Λεκεζόο /10/15 Σξίηε 404 Δπζηαζίνπ Υαξάιακπνο Διιάδνο 168 Έλαληη ΡΗΟ, Σδακνύδα Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ Νηίλα Ν. Παηηίρε 121 Πιεζίνλ roundabout Πνιεκηδηώλ έλαληη εθθιεζίαο Αγ. Γεσξγίνπ Υαβνύδαο Λεκεζόο

3 3 / Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα Λεκεζόο Σννπιηά Γηνύια Ναππιίνπ 28 Έλαληη Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο /10/15 Σεηάξηε 863 Αγακέκλνλνο Υαξνύια Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 131 Πιεζίνλ Σζηξείνπ ηαδίνπ Λεκεζόο Καιατηδίδε Ίξκα Γεσξγίνπ Α 61, θαη. G 911 Γηάλλαξνπ νθία Αγίαο Φπιάμεσο 91 Παξαιηαθόο δξόκνο, κεηαμύ Γαζνύδη & Pizza Hut 400m. Βνξείσο Φώησλ Καθέ Παξί, Έλαληη SPAVENTO Γεξκαζόγεηα Λεκεζόο Αγγεινπνύινπ Γηάλλα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 34Α Έλαληη εθθιεζίαο Αγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο /10/ Εελνβίνπ πύξνο Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο 4 Έλαληη πξώελ θξνπηαξίαο ΜΑΓΚΟ Υξηζηνδνύινπ Γηάλλεο Λενληίνπ Α 224 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Παπιίδνπ Γέζπνηλα Πέηξνπ Σζίξνπ Βαζηιείνπ Ησάλλα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 117 Έλαληη από ηελ είζνδν ηνπ Debenhams Apollon Πνιπθαηνηθία ΡΗΑΛΑ, έλαληη MARIEL FASHION Λεκεζόο Λεκεζόο /10/ Παζηειιάο Κώζηαο Γιάδζησλνο 88 Έλαληη Διιεληθήο Σξάπεδαο Λεκεζόο Μαθξίδνπ - Κιόθθνπ Κίθα Μίιησλνο 66Α Αγ. ππξίδσλαο πιεζίνλ Plus Discount Market Λεκεζόο

4 4 / Κνζθηλάο άββαο Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 8 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /10/ Υξηζηνθόξνπ Αιέμαλδξνο Μαξίλνπ Γεξνιάλνπ 12 Βόξεηα ησλ θώησλ ηξνραίαο ηνπ FOUI Λπζηώηεο Λώξεο Θεζζαινλίθεο 36 Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο Καιόηπρνπ Έιζε Αλεμαξηεζίαο 6 Πιεζίνλ παξαιηαθνύ δξόκνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ νθία Υαξάιακπνπ Φηεξνύδε 2 Αλνηθνδόκεζεο - Αγ. Αζαλαζίνπ /10/ Παπαρξηζηνδνύινπ Αλαζηαζία Γθξόπηνπο & Βαζ. Κσλ/λνπ Α' 56 Έλαληη Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο Νηθνιατδνπ Γεσξγία Λεσθ.Οκνλνίαο 74 0 Λεκεζόο Παπαρξίζηνο Υξίζηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 48 Πιεζίνλ Φνίβνο Μόηνξο Λεκεζόο Παλαγηώηνπ Παλαγώηεο Αγίαο Φπιάμεσο κ. από ην round about Αγ.Φύιαο, πξνο Αγία Φύια, δίπια από Sunfresh. Λεκεζόο /10/ Μαπξνγηάλλε Γέζπνηλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 228 Γίπια από ςεζηαξηά Γηνκήδεο Λεκεζόο Κηλλή Άληξε Αγίαο ο 1 250m από ηνλ θπθιηθό θόκβν πξνο ην ρσξηό ηεο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα

5 5 / Μηραήι Κάιηα Γηαλ ηκπέιηνπο 18 Ννηίσο Φώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο Ηεξνύ Λόρνπ 22, Κάςαινο, πιεζίνλ Κιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ & απέλαληη από ζπλ. Καςάινπ Λεκεζόο /10/15 Σξίηε 914 Γξνπζηώηεο Ολνύθξηνο Γιάδζησλνο 131Β Έλαληη παιαηνύ νηθήκαηνο ΑΔΛ Λεκεζόο Σζηθθίλε Ησάλλα Πξνκαρώλ Διεπζεξίαο 27 Δ Παξαιηαθόο δξόκνο -Έλαληη Ν.Ο. Ακκνρώζηνπ Δπαγόξνπ Αλησλία Αγίαο Εώλεο 32Α Λατθό Αξ. 2 Λεκεζόο /10/15 Σεηάξηε 298 Ησάλλνπ Λνύεο Γσδεθαλλήζνπ 8 Γξόκνο Αζελατδίνπ Λεκεζόο Σζνγθαξάθε Διέλε Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 3 Γξόκνο Λεκεζνύ - Πιαηξώλ Κιεάλζνπο Υξπζηάιια Γιάδζησλνο 16Γ Έλαληη Κεληξηθνύ Σαρπδξνκείνπ θαη πιεζίνλ Κεληξηθήο Αζηπλνκίαο Λεκεζόο Γεσξγίνπ Νηίλνο Νίθνπ Παηηίρε 50 Γξόκνο Πνιεκηδηώλ 100κ από "ΔΚΟ" Πακπίλνπ Λεκεζόο /10/ Αγγειόπνπινο Σάθεο Γξ.Απμεληίνπ & π. Κππξηαλνύ 6 200κ από Γεκ. ρνιείν Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά Νηθνιατδεο Φώηεο Πάθνπ 29 Παξά ηα θώηα Οκνλνίαο Φνύξλνο ΕΟΡΠΑ Λεκεζόο

6 6 / πγγειίδνπ Άλλα Καξαηζθάθε 36Ε Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο Κνύξηειινπ Υξπζηάιια πύξ. Κππξηαλνύ & Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 84 Φώηα πύξνπ Κππξηαλνύ & δξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο /10/ Κσλζηαληίλνπ Λνπτδα Γεσξγίνπ Νενθύηνπ 23 Έλαληη Ξελνδνρείνπ Ajax Μέζα Γεηηνληά Γακηαλνύ Παύινο Λεσθόξνο Οκνλνίαο 68 Α 0 Λεκεζόο Καξακαλίδνπ Αλζνύια Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά Βόηζεο Άγγεινο Γσδεθαλήζνπ 19 Κνληά ζην Αζελατδεην γπκλάζην Λεκεζόο /10/ Λεσλίδνπ-Γηαζθνπξή Αζελνύια Λεσθ. Κνισλαθίνπ 43 Γίπια από Τγεηνλνκηθό Κέληξν Ληλόπεηξαο Κσλζηαληηλίδνπ Έιιε πύξνπ Κππξηαλνύ 55Β Πιεζίνλ KFC 593 Υαξαιάκπνπο Έιελα Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 81 Έλαληη εθθιεζίαο Σεξίδεο Άξεο Λεσθ. Λενληίνπ Α 181 Καη.1 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο /10/ Λεσλίδνπ Ναηάζα Κνισλαθίνπ 60 Γξόκνο COLUMBIA, Πεξηνρή Ληλόπεηξαο, έλαληη ELECΣROLINE Πξαζηίηε Διέλε Αγίαο Φπιάμεσο 150 Κάςαινο Λεκεζόο

7 7 / Παπαρξίζηνπ Σδηνξηδίλα Μηζηανπιή Καβάδνγινπ 31 Γξόκνο Ξελνδνρείνπ «Πεύθνο» Λεκεζόο Γεκεηξίνπ Μάξηνο Πέηξνπ Σζίξνπ 71Γ Πιεζίνλ Fisco Lotus Plaza Λεκεζόο /10/ Βαζηινπνύινπ Φσηεηλή Σδώλ Κέλεηπ 6Γ Πεξηνρή Kanika - Δλαέξηνο Λεκεζόο Υνπβαξηάο ηέιηνο Παλαγηώηε Σζαγγάξε 9 Πνηακόο Γεξκαζόγεηαο Γίπια από Τπεξαγνξά "Παπάο" Γεξκαζόγεηα Παπαζπύξνπ - Καλησλίδνπ Μάξσ Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 272 Απέλαληη από ESSO Λεκεζόο Φηιηππίδνπ - Φνπξιά Μαξίλα Νίθνπ Παηηίρε 7Α 500κ. Βόξεηα ησλ θώησλ ησλ Πνιεκηδηώλ κεηαμύ ησλ πξαηεξίσλ Πεηξνιίλα θαη ΔΚΟ Λεκεζόο /10/15 Σξίηε 128 Θεκηζηνθιένπο Γεώξγηνο Αζελώλ 31 Έλαληη παιαηνύ βηβιηνπσιείνπ Ησαλλίδε, λνηίσο πιαηείαο αξηπόινπ Λεκεζόο Αγαζνθιένπο Αγαζνθιήο Γξεγόξε Απμεληίνπ 8 Γ Πιεζίν Γεκνη. ρνιείνπ Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά θνύξνπ Καηεξίλα Παλ. Αλαγλσζηνπνύινπ 43 Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Απνζηόινπ Βαξλάβα /10/15 Σεηάξηε 915 Υξηζηνθόξνπ Νέαξρνο Λεσθ. Μαθαξίνπ 112 Μεηαμύ θώησλ NAAFI θαη Fairways Λεκεζόο Κέθθνο Υαξάιακπνο Αγίαο Φπιάμεσο 202Α Πιεζίνλ θιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ Λεκεζόο Μηραειίδεο Μηράιεο 28εο Οθησβξίνπ 369 Debenhams παξαιηαθόο δξόκνο Λεκεζόο

8 8 / Μάξθνπ Αγγέια Απνζηόινπ Βαξλάβα 33 Βόξεηα θώησλ πκηιιίδε, έλαληη Παλζεξκηθήο Λεκεζόο Παπακηιηηάδνπο Αληώλεο Αγίαο Φπιάμεσο 84 Πιεζίνλ INTERCOLLEGE Λεκεζόο /10/ Μηραειίδνπ Κηθή Αγίαο Εώλεο 1Δ Έλαληη Παηηηρείνπ ζεάηξνπ Λεκεζόο Νηθνιάνπ νύια Γεσξγίνπ Α 31 Παξαιηαθόο δξόκνο Πιεζίνλ PIZZA HUT Γεξκαζόγεηα Πξνδξόκνπ - Μηραήι Γεσξγία Μηζηανύιε & Καβάδνγινπ 76 Κνληά ζην μελνδνρείν ΠΔΤΚΟ Λεκεζόο Μηραειίδνπ Αγγέια πύξνπ Κππξηαλνύ 58 Πιεζίνλ Smart θαη Melis Γεξκαζόγεηα /10/ Λακάξε Κάηηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 187 Πιεζίνλ ΑΡΗΔΛ Λεκεζόο Αγαζνθιένπο Όιγα Αγίαο Φπιάμεσο 267 Μεηά ην Round-About Αγίαο Φύιαο Λεκεζόο Παπαζενδνύινπ Ηαθσβίλα Γξίβα Γηγελή 145, Β&Γ Έλαληη ππεξαγνξάο Άιθα Μέγα Νεάπνιε Υξηζηνθόξνπ Πάξεο πύξνπ Κππξηαλνύ 8 Έλαληη ΠΔ Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /10/ Καξαγηάλλεο Υαξάιακπνο Πέηξνπ Σζίξνπ 41 & Λεθνξπνπδηέ 150κ. Βόξεηα Debenhams Apollon Λεκεζόο Πίηζηαθνπ Έιελα Απ. Βαξλάβα 37 Βόξεηα θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο

9 9 / Υαξαιάκπνπο Υξύζε Κνισλαθίνπ 3 Γίπια από Γπκλάζην Ληλόπεηξαο Άζπξνο Αλδξέαο Θεζζαινλίθεο 72Α Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ, Πιεζίνλ Λεσθ. Μαθαξίνπ Λεκεζόο /10/ ηαπξηλίδνπ Εώε Πέηξνπ Σζίξνπ 50 Γξόκνο Debenhams Apollon, πιεζίνλ Δθθιεζίαο Πέηξνπ θαη Παύινπ θαη έλαληη θνύξλνπ Ενξπά Λεκεζόο Μαιηώηε Υξπζάλζε Γεώξγηνπ Αβέξσθ 26 Α & Ρήλνπ Πιεζίνλ Λπθείνπ Αγίνπ Ησάλλε Λεκεζόο Γεσξγίνπ Ναηαιία Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 258Β Εαθάθη (έλαληη Πεηξνιίλαο) Λεκεζόο Κνηδηακάλε Μόξθσ πύξνπ Κππξηαλνύ 9 Γηαζηαύξσζε. Κππξηαλνύ & Ν. Παηηίρε, θνληά ζηελ πίηζα La-Strata Λεκεζόο /10/ Θενθίινπ Θεόθηινο Μαξίλα Λεκεζνύ Γ2, Αξ Λεκεζόο Πέηξνπ Διπίδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 7 Πιεζίνλ round about Aγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Θενραξίδνπ Μαξία Γξίβα Γηγελή 66Β Πιεζίνλ Κξεζθπγέηνπ Λεκεζόο Κξεηηθόο Νίθνο Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 107 Έλαληη Γεκαξρείνπ Κ. Πνιεκηδηώλ /10/15 Σξίηε 576 Άζπξνο Γεκήηξεο Λενληίνπ A' 159 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ Γξεγόξεο Κσζηή Παιακά 37Β Αγηνο Νεθηάξηνο βνξείσο Λαληηείνπ Μέζα Γεηηνληά

10 10 / Ηεξείδεο Μηραιάθεο Νίθνπ Παηηίρε 2 Ρνύκπελο Γξόκνο Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Ησάλλνπ - Κακελίδνπ Γηάλλα Λεσθ. Φξαγθιίλνπ Ρνπζβειη 255Δ Εαθάθη, Eλαληη αξηνπνηείνπ Sunfresh Λεκεζόο /10/15 Σεηάξηε 255 Κσζηαληόπνπινο Κώζηαο Θεζζαινλίθεο & Δπηθνύξνπ 1 Έλαληη ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ Υάηθα Οκήξνπ 31 Γξόκνο Υαιθνύηζαο, Έλαληη Folleys Grammar School Λεκεζόο Υξηζηίδεο Υξίζηνο Αγίαο Φπιάμεσο 140 Έλαληη Πξαη. Βελδίλεο Πεηξνιίλα (Πιαθνύα) -Κάςαινο Λεκεζόο Γηάλλαθαο Μίθεο Λενληίνπ Α 171 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ - έλαληη ΠΔ Μόξθνπ Λεκεζόο /10/ Κηλλήο Ζιίαο Γξίβα Γηγελή 19 Έλαληη Αζηπλ. ηαζκνύ Αγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Παιιαξή Υξηζηίλα Πάθνπ 92 Γξόκνο Ύςσλα 200κ. Από θώηα Οκνλνίαο Παρνπκήο Μηράιεο Αγίαο Φπιάμεσο Παλαγή Υξύζσ Γεσξγίνπ Α' κ. Βόξεηα θώησλ Σδακνύδαο έλαληη πξαηεξίνπ AGIP Παξαιηαθόο δξόκνο, 100κ απέλαληη από μελνδνρείν Apollonia Λεκεζόο Γεξκαζόγεηα /10/ Μαηζαίνπ Νίθνο Αγίαο Εώλεο 62Γ Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Πιεζίνλ Wilton Μέζα Γεηηνληά Παληέιαο Υξίζηνο Νίθνπ Παηηίρε 97 Έλαληη θξνπηαξίαο ΠΑΝΔΡΗ Λεκεζόο

11 11 / Νηθνιάνπ Βαζίιεο Υαξαιάκπνπο Δπαγόξνπ 1Β Βνξείσο round about Ληλόπεηξαο & δεμηά, δίπια από εζηηαηόξην Γεύζε /10/ Παπαθπιαθηνύ - Σεξίδε Διέλε Λεσθ. Οκνλνίαο 37 Γίπια από δαραξνπιαζηείν ΔΡΜΖ Λεκεζόο Πνηακίηνπ Μαξία Βαζηιέσο θσλζηαληίλνπ Α 29Β Γξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ - Εαραξηάδνπ Διέλε Κπξηάθνπ Οηθνλόκνπ & Εήλσλνο 41 Οίθεκα ΔΚ Λεκεζόο Λπζηώηεο Βαγγέιεο πύξνπ Κππξηαλνύ 15 Γίπια από Carrefour Columbia Γεξκαζόγεηα #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 01/11/ Κιενβνύινπ Κιεηώ Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ 52 Πιεζίνλ Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Λεκεζόο Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο /11/ Κσλζηαληίλνπ Μαίξε Ναππιίνπ 20 Γξόκνο Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο Σάθε Βάζνο Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 82 Μέζα Γεηηνληά, παξά ηελ εθθιεζία Απνζηόινπ Αλδξέα Μέζα Γεηηνληά

12 12 / Καξακαλίδνπ Αλζνύια Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά Βόηζεο Άγγεινο Γσδεθαλήζνπ 19 Κνληά ζην Αζελατδεην γπκλάζην Λεκεζόο /11/15 Σξίηε 713 Λεσλίδνπ-Γηαζθνπξή Αζελνύια Λεσθ. Κνισλαθίνπ 43 Γίπια από Τγεηνλνκηθό Κέληξν Ληλόπεηξαο Κσλζηαληηλίδνπ Έιιε πύξνπ Κππξηαλνύ 55Β Πιεζίνλ KFC ηεθαλίδνπ Μαίξε Δπηζθόπνπ Λαπξεληίνπ 6 Πάξνδνο έλαληη ΗΝΣΔRCOLLEGE Λεκεζόο Παπαδόπνπινο Φίιηππνο Γεσξγίνπ Α 83 Έλαληη Αζηπλνκίαο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα /11/15 Σεηάξηε 945 αθθάο Γεώξγηνο Αγίαο Εώλεο 23Β Μεηαμύ ηεο Δθθιεζίαο Αγίαο Εώλεο & Πεληαδξόκνπ Λεκεζόο Θενδώξνπ Πάκπνο Λεσθ. Μαθαξίνπ 47 Πιεζίνλ θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Θενθίινπ Γώξα Γεσξγίνπ Α 26 Πιεζίνλ Αζηπλνκίαο Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα Αλδξένπ άζηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 79 Έλαληη Ππξνζβεζηηθήο, Λατθό Αξ.3 Λεκεζόο /11/ Πεηξίδεο Πέηξνο Αγίαο Φπιάμεσο 64 Ννηίσο Λεσθόξνπ Μαθαξίνπ(Από Λαλίηεην πξνο Σδηακνύδα) Λεκεζόο ηπιηαλνύ Αλζνύια Αγίαο Εώλεο 52 80κ. Βόξεηα ηνπ "Bodyline" Λεκεζόο

13 13 / Μεηαμά Υξηζηίλα Υξηζηάθε Κξάλνπ 5 100κ. Από Αζη. ηαζ. Π. Γεξκαζόγεηαο, πιεζίνλ ΗΓΜΑ Γεξκαζόγεηα Παλαγίδνπ Παπιίλα Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 82Α Κηίξην Κηεκαηνινγίνπ, Γίπια από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Γξόκνο LIDL Λεκεζόο /11/ Πνιπθάξπνπ Αληξέαο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ' 225 Πεξηνρή Δλαεξίνπ Λεκεζόο ηπιηαλνύ Γηώξγνο 1εο Απξηιίνπ 32Β Αγία Φύια Λεκεζόο Αλησληάδεο Πόιπο Αγίαο Εώλεο 30 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίαο Εώλεο Λεκεζόο Βαζηιείνπ Άξηζηνο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 63 Έλαληη Φεζηαξηάο Καπάηζνο Λεκεζόο /11/ Δπζηαζίνπ Υαξάιακπνο Διιάδνο 168 Έλαληη ΡΗΟ, Σδακνύδα Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ Νηίλα Ν. Παηηίρε 121 Πιεζίνλ roundabout Πνιεκηδηώλ έλαληη εθθιεζίαο Αγ. Γεσξγίνπ Υαβνύδαο Λεκεζόο Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα Λεκεζόο Σννπιηά Γηνύια Ναππιίνπ 28 Έλαληη Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο /11/ Αγακέκλνλνο Υαξνύια Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 131 Πιεζίνλ Σζηξείνπ ηαδίνπ Λεκεζόο Καιατηδίδε Ίξκα Γεσξγίνπ Α 61, θαη. G Παξαιηαθόο δξόκνο, κεηαμύ Γαζνύδη & Pizza Hut Γεξκαζόγεηα

14 14 / Γηάλλαξνπ νθία Αγίαο Φπιάμεσο m. Βνξείσο Φώησλ Καθέ Παξί, Έλαληη SPAVENTO Λεκεζόο /11/ Αγγεινπνύινπ Γηάλλα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 34Α Έλαληη εθθιεζίαο Αγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Εελνβίνπ πύξνο Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο 4 Έλαληη πξώελ θξνπηαξίαο ΜΑΓΚΟ Υξηζηνδνύινπ Γηάλλεο Λενληίνπ Α 224 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Κνππέπαο Αλδξέαο Αλνηθνδνκήζεσο 37Β Βόξεηα round about Ληλόπεηξαο θη αξηζηεξά (δξόκνο πλνηθηζκνύ) Νηθνιάνπ Νηθόιαο Γιάδζησλνο 116 Έλαληη Κεληξηθνύ πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο /11/15 Σξίηε 1055 Μελειάνπ Παπιίλα Λεθνξπνπδηέ 32, Νάαθη Βόξεηα θώησλ Debenhams Apollo, 2ν ζηξίςηκν αξηζηεξά, έλαληη παηδαγσγηθνύ ΣΔΠΑΚ Λεκεζόο Πεηξίδνπ Υξύζσ Λεσθ. Οκνλνίαο 12 Αιέμηα Κώξη Λεκεζόο Κνζθηλάο άββαο Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 8 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /11/15 Σεηάξηε 997 Υξηζηνθόξνπ Αιέμαλδξνο Μαξίλνπ Γεξνιάλνπ 12 Βόξεηα ησλ θώησλ ηξνραίαο ηνπ FOUI Λπζηώηεο Λώξεο Θεζζαινλίθεο 36 Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο

15 15 / Υαξαιάκπνπο Υξύζε Κνισλαθίνπ 3 Γίπια από Γπκλάζην Ληλόπεηξαο Άζπξνο Αλδξέαο Θεζζαινλίθεο 72Α Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ, Πιεζίνλ Λεσθ. Μαθαξίνπ Λεκεζόο /11/ ηαπξηλίδνπ Εώε Πέηξνπ Σζίξνπ 50 Γξόκνο Debenhams Apollon, πιεζίνλ Δθθιεζίαο Πέηξνπ θαη Παύινπ θαη έλαληη θνύξλνπ Ενξπά Λεκεζόο Μαιηώηε Υξπζάλζε Γεώξγηνπ Αβέξσθ 26 Α & Ρήλνπ Πιεζίνλ Λπθείνπ Αγίνπ Ησάλλε Λεκεζόο Παπαρξίζηνο Υξίζηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 48 Πιεζίνλ Φνίβνο Μόηνξο Λεκεζόο Παλαγηώηνπ Παλαγώηεο Αγίαο Φπιάμεσο κ. από ην round about Αγ.Φύιαο, πξνο Αγία Φύια, δίπια από Sunfresh. Λεκεζόο /11/ Μαπξνγηάλλε Γέζπνηλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 228 Γίπια από ςεζηαξηά Γηνκήδεο Λεκεζόο Κηλλή Άληξε Αγίαο ο 1 250m από ηνλ θπθιηθό θόκβν πξνο ην ρσξηό ηεο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα Μηραήι Κάιηα Γηαλ ηκπέιηνπο 18 Ννηίσο Φώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο Ηεξνύ Λόρνπ 22, Κάςαινο, πιεζίνλ Κιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ & απέλαληη από ζπλ. Καςάινπ Λεκεζόο /11/ Γξνπζηώηεο Ολνύθξηνο Γιάδζησλνο 131Β Έλαληη παιαηνύ νηθήκαηνο ΑΔΛ Λεκεζόο Σζηθθίλε Ησάλλα Πξνκαρώλ Διεπζεξίαο 27 Δ Παξαιηαθόο δξόκνο -Έλαληη Ν.Ο. Ακκνρώζηνπ

16 16 / Δπαγόξνπ Αλησλία Αγίαο Εώλεο 32Α Λατθό Αξ. 2 Λεκεζόο /11/ Ησάλλνπ Λνύεο Γσδεθαλλήζνπ 8 Γξόκνο Αζελατδίνπ Λεκεζόο Σζνγθαξάθε Διέλε Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 3 Γξόκνο Λεκεζνύ - Πιαηξώλ Κιεάλζνπο Υξπζηάιια Γιάδζησλνο 16Γ 620 Γεσξγίνπ Νηίλνο Νίθνπ Παηηίρε 50 Έλαληη Κεληξηθνύ Σαρπδξνκείνπ θαη πιεζίνλ Κεληξηθήο Αζηπλνκίαο Γξόκνο Πνιεκηδηώλ 100κ από "ΔΚΟ" Πακπίλνπ Λεκεζόο Λεκεζόο /11/ Αγγειόπνπινο Σάθεο Γξ.Απμεληίνπ & π. Κππξηαλνύ 6 200κ από Γεκ. ρνιείν Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά Νηθνιατδεο Φώηεο Πάθνπ πγγειίδνπ Άλλα Καξαηζθάθε 36Ε Παξά ηα θώηα Οκνλνίαο Φνύξλνο ΕΟΡΠΑ Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο Λεκεζόο Κνύξηειινπ Υξπζηάιια πύξ. Κππξηαλνύ & Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 84 Φώηα πύξνπ Κππξηαλνύ & δξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο /11/15 Σξίηε 963 Κσλζηαληίλνπ Λνπτδα Γεσξγίνπ Νενθύηνπ 23 Έλαληη Ξελνδνρείνπ Ajax Μέζα Γεηηνληά Γακηαλνύ Παύινο Λεσθόξνο Οκνλνίαο 68 Α 0 Λεκεζόο Νηθνιάνπ Βαζίιεο Υαξαιάκπνπο Δπαγόξνπ 1Β Βνξείσο round about Ληλόπεηξαο & δεμηά, δίπια από εζηηαηόξην Γεύζε /11/15 Σεηάξηε 800 Παπαθπιαθηνύ - Σεξίδε Διέλε Λεσθ. Οκνλνίαο 37 Γίπια από δαραξνπιαζηείν ΔΡΜΖ Λεκεζόο Πνηακίηνπ Μαξία Βαζηιέσο θσλζηαληίλνπ Α 29Β Γξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ - Εαραξηάδνπ Διέλε Κπξηάθνπ Οηθνλόκνπ & Εήλσλνο 41 Οίθεκα ΔΚ Λεκεζόο

17 17 / Καιόηπρνπ Έιζε Αλεμαξηεζίαο 6 Πιεζίνλ παξαιηαθνύ δξόκνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ νθία Υαξάιακπνπ Φηεξνύδε 2 Αλνηθνδόκεζεο - Αγ. Αζαλαζίνπ /11/ Παπαρξηζηνδνύινπ Αλαζηαζία Γθξόπηνπο & Βαζ. Κσλ/λνπ Α' 56 Έλαληη Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο Νηθνιατδνπ Γεσξγία Λεσθ.Οκνλνίαο 74 0 Λεκεζόο Παπαρξίζηνπ Σδηνξηδίλα Μηζηανπιή Καβάδνγινπ 31 Γξόκνο Ξελνδνρείνπ «Πεύθνο» Λεκεζόο Γεκεηξίνπ Μάξηνο Πέηξνπ Σζίξνπ 71Γ Πιεζίνλ Fisco Lotus Plaza Λεκεζόο /11/ Βαζηινπνύινπ Φσηεηλή Σδώλ Κέλεηπ 6Γ Πεξηνρή Kanika - Δλαέξηνο Λεκεζόο Υνπβαξηάο ηέιηνο Παλαγηώηε Σζαγγάξε Παπαζπύξνπ - Καλησλίδνπ Πνηακόο Γεξκαζόγεηαο Γίπια από Τπεξαγνξά "Παπάο" Γεξκαζόγεηα Μάξσ Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 272 Απέλαληη από ESSO Λεκεζόο Φηιηππίδνπ - Φνπξιά Μαξίλα Νίθνπ Παηηίρε 7Α 500κ. Βόξεηα ησλ θώησλ ησλ Πνιεκηδηώλ κεηαμύ ησλ πξαηεξίσλ Πεηξνιίλα θαη ΔΚΟ Λεκεζόο /11/ Θεκηζηνθιένπο Γεώξγηνο Αζελώλ 31 Έλαληη παιαηνύ βηβιηνπσιείνπ Ησαλλίδε, λνηίσο πιαηείαο αξηπόινπ Λεκεζόο Αγαζνθιένπο Αγαζνθιήο Γξεγόξε Απμεληίνπ 8 Γ Πιεζίν Γεκνη. ρνιείνπ Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά θνύξνπ Καηεξίλα Παλ. Αλαγλσζηνπνύινπ 43 Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Απνζηόινπ Βαξλάβα Υξηζηνθόξνπ Νέαξρνο Λεσθ. Μαθαξίνπ 112 Μεηαμύ θώησλ NAAFI θαη Fairways Λεκεζόο /11/ Κέθθνο Υαξάιακπνο Αγίαο Φπιάμεσο 202Α Πιεζίνλ θιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ Λεκεζόο

18 18 / 64 22/11/ Μηραειίδεο Μηράιεο 28εο Οθησβξίνπ 369 Debenhams παξαιηαθόο δξόκνο Λεκεζόο Μάξθνπ Αγγέια Απνζηόινπ Βαξλάβα 33 Βόξεηα θώησλ πκηιιίδε, έλαληη Παλζεξκηθήο Λεκεζόο Παπακηιηηάδνπο Αληώλεο Αγίαο Φπιάμεσο 84 Πιεζίνλ INTERCOLLEGE Λεκεζόο /11/ Μηραειίδνπ Κηθή Αγίαο Εώλεο 1Δ Έλαληη Παηηηρείνπ ζεάηξνπ Λεκεζόο Νηθνιάνπ νύια Γεσξγίνπ Α 31 Παξαιηαθόο δξόκνο Πιεζίνλ PIZZA HUT Γεξκαζόγεηα Πξνδξόκνπ - Μηραήι Γεσξγία Μηζηανύιε & Καβάδνγινπ 76 Κνληά ζην μελνδνρείν ΠΔΤΚΟ Λεκεζόο Μηραειίδνπ Αγγέια πύξνπ Κππξηαλνύ 58 Πιεζίνλ Smart θαη Melis Γεξκαζόγεηα /11/15 Σξίηε 295 Λακάξε Κάηηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 187 Πιεζίνλ ΑΡΗΔΛ Λεκεζόο Αγαζνθιένπο Όιγα Αγίαο Φπιάμεσο 267 Μεηά ην Round-About Αγίαο Φύιαο Λεκεζόο Παπαζενδνύινπ Ηαθσβίλα Γξίβα Γηγελή 145, Β&Γ Έλαληη ππεξαγνξάο Άιθα Μέγα Νεάπνιε Υξηζηνθόξνπ Πάξεο πύξνπ Κππξηαλνύ 8 Έλαληη ΠΔ Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /11/15 Σεηάξηε 365 Καξαγηάλλεο Υαξάιακπνο Πέηξνπ Σζίξνπ 41 & Λεθνξπνπδηέ 150κ. Βόξεηα Debenhams Apollon Λεκεζόο Πίηζηαθνπ Έιελα Απ. Βαξλάβα 37 Βόξεηα θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Έιελα Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 81 Έλαληη εθθιεζίαο Σεξίδεο Άξεο Λεσθ. Λενληίνπ Α 181 Καη.1 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο /11/ Λεσλίδνπ Ναηάζα Κνισλαθίνπ 60 Γξόκνο COLUMBIA, Πεξηνρή Ληλόπεηξαο, έλαληη ELECΣROLINE

19 19 / 64 26/11/ Πξαζηίηε Διέλε Αγίαο Φπιάμεσο 150 Κάςαινο Λεκεζόο Γεσξγίνπ Ναηαιία Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 258Β Εαθάθη (έλαληη Πεηξνιίλαο) Λεκεζόο Κνηδηακάλε Μόξθσ πύξνπ Κππξηαλνύ 9 Γηαζηαύξσζε. Κππξηαλνύ & Ν. Παηηίρε, θνληά ζηελ πίηζα La-Strata Λεκεζόο /11/ Θενθίινπ Θεόθηινο Μαξίλα Λεκεζνύ Γ2, Αξ Λεκεζόο Πέηξνπ Διπίδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 7 Πιεζίνλ round about Aγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Θενραξίδνπ Μαξία Γξίβα Γηγελή 66Β Πιεζίνλ Κξεζθπγέηνπ Λεκεζόο Κξεηηθόο Νίθνο Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 107 Έλαληη Γεκαξρείνπ Κ. Πνιεκηδηώλ /11/ Άζπξνο Γεκήηξεο Λενληίνπ A' 159 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ Γξεγόξεο Κσζηή Παιακά 37Β Αγηνο Νεθηάξηνο βνξείσο Λαληηείνπ Μέζα Γεηηνληά Ηεξείδεο Μηραιάθεο Νίθνπ Παηηίρε 2 Ρνύκπελο Γξόκνο Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Ησάλλνπ - Κακελίδνπ Γηάλλα Λεσθ. Φξαγθιίλνπ Ρνπζβειη 255Δ Εαθάθη, Eλαληη αξηνπνηείνπ Sunfresh Λεκεζόο /11/ Κσζηαληόπνπινο Κώζηαο Θεζζαινλίθεο & Δπηθνύξνπ 1 Έλαληη ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ Υάηθα Οκήξνπ 31 Γξόκνο Υαιθνύηζαο, Έλαληη Folleys Grammar School Λεκεζόο

20 20 / Υξηζηίδεο Υξίζηνο Αγίαο Φπιάμεσο 140 Έλαληη Πξαη. Βελδίλεο Πεηξνιίλα (Πιαθνύα) -Κάςαινο Λεκεζόο Γηάλλαθαο Μίθεο Λενληίνπ Α 171 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ - έλαληη ΠΔ Μόξθνπ Λεκεζόο /11/ Κηλλήο Ζιίαο Γξίβα Γηγελή 19 Έλαληη Αζηπλ. ηαζκνύ Αγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Παιιαξή Υξηζηίλα Πάθνπ 92 Γξόκνο Ύςσλα 200κ. Από θώηα Οκνλνίαο Παρνπκήο Μηράιεο Αγίαο Φπιάμεσο κ. Βόξεηα θώησλ Σδακνύδαο έλαληη πξαηεξίνπ AGIP Λεκεζόο Παλαγή Υξύζσ Γεσξγίνπ Α' 99 Παξαιηαθόο δξόκνο, 100κ απέλαληη από μελνδνρείν Apollonia Γεξκαζόγεηα /12/15 Σξίηε 745 Μαηζαίνπ Νίθνο Αγίαο Εώλεο 62Γ Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Πιεζίνλ Wilton Μέζα Γεηηνληά Παληέιαο Υξίζηνο Νίθνπ Παηηίρε 97 Έλαληη θξνπηαξίαο ΠΑΝΔΡΗ Λεκεζόο Καξακαλίδνπ Αλζνύια Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά Βόηζεο Άγγεινο Γσδεθαλήζνπ 19 Κνληά ζην Αζελατδεην γπκλάζην Λεκεζόο /12/15 Σεηάξηε 713 Λεσλίδνπ-Γηαζθνπξή Αζελνύια Λεσθ. Κνισλαθίνπ 43 Γίπια από Τγεηνλνκηθό Κέληξν Ληλόπεηξαο Κσλζηαληηλίδνπ Έιιε πύξνπ Κππξηαλνύ 55Β Πιεζίνλ KFC

21 21 / Λπζηώηεο Βαγγέιεο πύξνπ Κππξηαλνύ 15 Γίπια από Carrefour Columbia Γεξκαζόγεηα /12/15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 452 Κιενβνύινπ Κιεηώ Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ 52 Πιεζίνλ Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Λεκεζόο Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο /12/ Κσλζηαληίλνπ Μαίξε Ναππιίνπ 20 Γξόκνο Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο Σάθε Βάζνο Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ Βαζηιείνπ Ησάλλα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή Μαθξίδνπ - Κιόθθνπ Κίθα Μίιησλνο 66Α Μέζα Γεηηνληά, παξά ηελ εθθιεζία Απνζηόινπ Αλδξέα Πνιπθαηνηθία ΡΗΑΛΑ, έλαληη MARIEL FASHION Αγ. ππξίδσλαο πιεζίνλ Plus Discount Market Μέζα Γεηηνληά Λεκεζόο Λεκεζόο /12/ Παπιίδνπ Γέζπνηλα Πέηξνπ Σζίξνπ 18 Έλαληη από ηελ είζνδν ηνπ Debenhams Apollon Λεκεζόο Παζηειιάο Κώζηαο Γιάδζησλνο 88 Έλαληη Διιεληθήο Σξάπεδαο Λεκεζόο ηεθαλίδνπ Μαίξε Δπηζθόπνπ Λαπξεληίνπ 6 Πάξνδνο έλαληη ΗΝΣΔRCOLLEGE Λεκεζόο Παπαδόπνπινο Φίιηππνο Γεσξγίνπ Α 83 Έλαληη Αζηπλνκίαο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα /12/ αθθάο Γεώξγηνο Αγίαο Εώλεο 23Β Μεηαμύ ηεο Δθθιεζίαο Αγίαο Εώλεο & Πεληαδξόκνπ Λεκεζόο

22 22 / 64 06/12/ Θενδώξνπ Πάκπνο Λεσθ. Μαθαξίνπ 47 Πιεζίνλ θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Θενθίινπ Γώξα Γεσξγίνπ Α 26 Πιεζίνλ Αζηπλνκίαο Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα Αλδξένπ άζηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 79 Έλαληη Ππξνζβεζηηθήο, Λατθό Αξ.3 Λεκεζόο /12/ Πεηξίδεο Πέηξνο Αγίαο Φπιάμεσο 64 Ννηίσο Λεσθόξνπ Μαθαξίνπ(Από Λαλίηεην πξνο Σδηακνύδα) Λεκεζόο ηπιηαλνύ Αλζνύια Αγίαο Εώλεο 52 80κ. Βόξεηα ηνπ "Bodyline" Λεκεζόο Μεηαμά Υξηζηίλα Υξηζηάθε Κξάλνπ 5 100κ. Από Αζη. ηαζ. Π. Γεξκαζόγεηαο, πιεζίνλ ΗΓΜΑ Γεξκαζόγεηα Παλαγίδνπ Παπιίλα Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 82Α Κηίξην Κηεκαηνινγίνπ, Γίπια από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Γξόκνο LIDL Λεκεζόο /12/15 Σξίηε 484 Πνιπθάξπνπ Αληξέαο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ' 225 Πεξηνρή Δλαεξίνπ Λεκεζόο ηπιηαλνύ Γηώξγνο 1εο Απξηιίνπ 32Β Αγία Φύια Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Έιελα Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 81 Έλαληη εθθιεζίαο Σεξίδεο Άξεο Λεσθ. Λενληίνπ Α 181 Καη.1 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο /12/15 Σεηάξηε 902 Λεσλίδνπ Ναηάζα Κνισλαθίνπ 60 Γξόκνο COLUMBIA, Πεξηνρή Ληλόπεηξαο, έλαληη ELECΣROLINE Πξαζηίηε Διέλε Αγίαο Φπιάμεσο 150 Κάςαινο Λεκεζόο

23 23 / Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα Λεκεζόο Σννπιηά Γηνύια Ναππιίνπ 28 Έλαληη Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο /12/ Αγακέκλνλνο Υαξνύια Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 131 Πιεζίνλ Σζηξείνπ ηαδίνπ Λεκεζόο Καιατηδίδε Ίξκα Γεσξγίνπ Α 61, θαη. G 911 Γηάλλαξνπ νθία Αγίαο Φπιάμεσο 91 Παξαιηαθόο δξόκνο, κεηαμύ Γαζνύδη & Pizza Hut 400m. Βνξείσο Φώησλ Καθέ Παξί, Έλαληη SPAVENTO Γεξκαζόγεηα Λεκεζόο Αγγεινπνύινπ Γηάλλα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 34Α Έλαληη εθθιεζίαο Αγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο /12/ Εελνβίνπ πύξνο Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο 4 Έλαληη πξώελ θξνπηαξίαο ΜΑΓΚΟ Υξηζηνδνύινπ Γηάλλεο Λενληίνπ Α 224 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Κνππέπαο Αλδξέαο Αλνηθνδνκήζεσο 37Β Βόξεηα round about Ληλόπεηξαο θη αξηζηεξά (δξόκνο πλνηθηζκνύ) Νηθνιάνπ Νηθόιαο Γιάδζησλνο 116 Έλαληη Κεληξηθνύ πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο /12/ Μελειάνπ Παπιίλα Λεθνξπνπδηέ 32, Νάαθη Βόξεηα θώησλ Debenhams Apollo, 2ν ζηξίςηκν αξηζηεξά, έλαληη παηδαγσγηθνύ ΣΔΠΑΚ Λεκεζόο Πεηξίδνπ Υξύζσ Λεσθ. Οκνλνίαο 12 Αιέμηα Κώξη Λεκεζόο

24 24 / Κνζθηλάο άββαο Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 8 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /12/ Υξηζηνθόξνπ Αιέμαλδξνο Μαξίλνπ Γεξνιάλνπ 12 Βόξεηα ησλ θώησλ ηξνραίαο ηνπ FOUI Λπζηώηεο Λώξεο Θεζζαινλίθεο 36 Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Υξύζε Κνισλαθίνπ 3 Γίπια από Γπκλάζην Ληλόπεηξαο Άζπξνο Αλδξέαο Θεζζαινλίθεο 72Α Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ, Πιεζίνλ Λεσθ. Μαθαξίνπ Λεκεζόο /12/ ηαπξηλίδνπ Εώε Πέηξνπ Σζίξνπ 50 Γξόκνο Debenhams Apollon, πιεζίνλ Δθθιεζίαο Πέηξνπ θαη Παύινπ θαη έλαληη θνύξλνπ Ενξπά Λεκεζόο Μαιηώηε Υξπζάλζε Γεώξγηνπ Αβέξσθ 26 Α & Ρήλνπ Πιεζίνλ Λπθείνπ Αγίνπ Ησάλλε Λεκεζόο Παπαρξίζηνο Υξίζηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 48 Πιεζίνλ Φνίβνο Μόηνξο Λεκεζόο Παλαγηώηνπ Παλαγώηεο Αγίαο Φπιάμεσο κ. από ην round about Αγ.Φύιαο, πξνο Αγία Φύια, δίπια από Sunfresh. Λεκεζόο /12/15 Σξίηε 414 Μαπξνγηάλλε Γέζπνηλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 228 Γίπια από ςεζηαξηά Γηνκήδεο Λεκεζόο Κηλλή Άληξε Αγίαο ο 1 250m από ηνλ θπθιηθό θόκβν πξνο ην ρσξηό ηεο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα

25 25 / Μηραήι Κάιηα Γηαλ ηκπέιηνπο 18 Ννηίσο Φώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο Ηεξνύ Λόρνπ 22, Κάςαινο, πιεζίνλ Κιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ & απέλαληη από ζπλ. Καςάινπ Λεκεζόο /12/15 Σεηάξηε 914 Γξνπζηώηεο Ολνύθξηνο Γιάδζησλνο 131Β Έλαληη παιαηνύ νηθήκαηνο ΑΔΛ Λεκεζόο Σζηθθίλε Ησάλλα Πξνκαρώλ Διεπζεξίαο 27 Δ Παξαιηαθόο δξόκνο -Έλαληη Ν.Ο. Ακκνρώζηνπ Δπαγόξνπ Αλησλία Αγίαο Εώλεο 32Α Λατθό Αξ. 2 Λεκεζόο /12/ Ησάλλνπ Λνύεο Γσδεθαλλήζνπ 8 Γξόκνο Αζελατδίνπ Λεκεζόο Σζνγθαξάθε Διέλε Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 3 Γξόκνο Λεκεζνύ - Πιαηξώλ Κιεάλζνπο Υξπζηάιια Γιάδζησλνο 16Γ Έλαληη Κεληξηθνύ Σαρπδξνκείνπ θαη πιεζίνλ Κεληξηθήο Αζηπλνκίαο Λεκεζόο Γεσξγίνπ Νηίλνο Νίθνπ Παηηίρε 50 Γξόκνο Πνιεκηδηώλ 100κ από "ΔΚΟ" Πακπίλνπ Λεκεζόο /12/ Αγγειόπνπινο Σάθεο Γξ.Απμεληίνπ & π. Κππξηαλνύ 6 200κ από Γεκ. ρνιείν Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά Νηθνιατδεο Φώηεο Πάθνπ πγγειίδνπ Άλλα Καξαηζθάθε 36Ε Παξά ηα θώηα Οκνλνίαο Φνύξλνο ΕΟΡΠΑ Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο Λεκεζόο Κνύξηειινπ Υξπζηάιια πύξ. Κππξηαλνύ & Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 84 Φώηα πύξνπ Κππξηαλνύ & δξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο /12/ Κσλζηαληίλνπ Λνπτδα Γεσξγίνπ Νενθύηνπ 23 Έλαληη Ξελνδνρείνπ Ajax Μέζα Γεηηνληά

26 26 / 64 19/12/ Γακηαλνύ Παύινο Λεσθόξνο Οκνλνίαο 68 Α 0 Λεκεζόο Παπαζενδνύινπ Ηαθσβίλα Γξίβα Γηγελή 145, Β&Γ Έλαληη ππεξαγνξάο Άιθα Μέγα Νεάπνιε Υξηζηνθόξνπ Πάξεο πύξνπ Κππξηαλνύ 8 Έλαληη ΠΔ Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /12/ Καξαγηάλλεο Υαξάιακπνο Πέηξνπ Σζίξνπ 41 & Λεθνξπνπδηέ 150κ. Βόξεηα Debenhams Apollon Λεκεζόο Πίηζηαθνπ Έιελα Απ. Βαξλάβα 37 Βόξεηα θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Καιόηπρνπ Έιζε Αλεμαξηεζίαο 6 Πιεζίνλ παξαιηαθνύ δξόκνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ νθία Υαξάιακπνπ Φηεξνύδε 2 Αλνηθνδόκεζεο - Αγ. Αζαλαζίνπ /12/ Παπαρξηζηνδνύινπ Αλαζηαζία Γθξόπηνπο & Βαζ. Κσλ/λνπ Α' 56 Έλαληη Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο Νηθνιατδνπ Γεσξγία Λεσθ.Οκνλνίαο 74 0 Λεκεζόο Παπαρξίζηνπ Σδηνξηδίλα Μηζηανπιή Καβάδνγινπ 31 Γξόκνο Ξελνδνρείνπ «Πεύθνο» Λεκεζόο Υνπβαξηάο ηέιηνο Παλαγηώηε Σζαγγάξε 9 Πνηακόο Γεξκαζόγεηαο Γίπια από Τπεξαγνξά "Παπάο" Γεξκαζόγεηα /12/15 Σξίηε 926 Γεκεηξίνπ Μάξηνο Πέηξνπ Σζίξνπ 71Γ Πιεζίνλ Fisco Lotus Plaza Λεκεζόο Βαζηινπνύινπ Φσηεηλή Σδώλ Κέλεηπ 6Γ Πεξηνρή Kanika - Δλαέξηνο Λεκεζόο Παπαζπύξνπ - Καλησλίδνπ Μάξσ Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 272 Απέλαληη από ESSO Λεκεζόο Φηιηππίδνπ - Φνπξιά Μαξίλα Νίθνπ Παηηίρε 7Α 500κ. Βόξεηα ησλ θώησλ ησλ Πνιεκηδηώλ κεηαμύ ησλ πξαηεξίσλ Πεηξνιίλα θαη ΔΚΟ Λεκεζόο /12/15 Σεηάξηε

27 27 / 64 23/12/15 Σεηάξηε 128 Θεκηζηνθιένπο Γεώξγηνο Αζελώλ 31 Έλαληη παιαηνύ βηβιηνπσιείνπ Ησαλλίδε, λνηίσο πιαηείαο αξηπόινπ Λεκεζόο Αγαζνθιένπο Αγαζνθιήο Γξεγόξε Απμεληίνπ 8 Γ Πιεζίν Γεκνη. ρνιείνπ Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά Γεσξγίνπ Ναηαιία Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 258Β Εαθάθη (έλαληη Πεηξνιίλαο) Λεκεζόο Κνηδηακάλε Μόξθσ πύξνπ Κππξηαλνύ 9 Γηαζηαύξσζε. Κππξηαλνύ & Ν. Παηηίρε, θνληά ζηελ πίηζα La-Strata Λεκεζόο /12/ Θενθίινπ Θεόθηινο Μαξίλα Λεκεζνύ Γ2, Αξ Λεκεζόο Πέηξνπ Διπίδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 7 Πιεζίνλ round about Aγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Μάξθνπ Αγγέια Απνζηόινπ Βαξλάβα 33 Βόξεηα θώησλ πκηιιίδε, έλαληη Παλζεξκηθήο Λεκεζόο Παπακηιηηάδνπο Αληώλεο Αγίαο Φπιάμεσο 84 Πιεζίνλ INTERCOLLEGE Λεκεζόο /12/ Μηραειίδνπ Κηθή Αγίαο Εώλεο 1Δ Έλαληη Παηηηρείνπ ζεάηξνπ Λεκεζόο Νηθνιάνπ νύια Γεσξγίνπ Α 31 Παξαιηαθόο δξόκνο Πιεζίνλ PIZZA HUT Γεξκαζόγεηα Πξνδξόκνπ - Μηραήι Γεσξγία Μηζηανύιε & Καβάδνγινπ 76 Κνληά ζην μελνδνρείν ΠΔΤΚΟ Λεκεζόο Μηραειίδνπ Αγγέια πύξνπ Κππξηαλνύ 58 Πιεζίνλ Smart θαη Melis Γεξκαζόγεηα /12/ Λακάξε Κάηηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 187 Πιεζίνλ ΑΡΗΔΛ Λεκεζόο

28 28 / 64 26/12/ Αγαζνθιένπο Όιγα Αγίαο Φπιάμεσο 267 Μεηά ην Round-About Αγίαο Φύιαο Λεκεζόο Νηθνιάνπ Βαζίιεο Υαξαιάκπνπο Δπαγόξνπ 1Β Βνξείσο round about Ληλόπεηξαο & δεμηά, δίπια από εζηηαηόξην Γεύζε /12/ Παπαθπιαθηνύ - Σεξίδε Διέλε Λεσθ. Οκνλνίαο 37 Γίπια από δαραξνπιαζηείν ΔΡΜΖ Λεκεζόο Πνηακίηνπ Μαξία Βαζηιέσο θσλζηαληίλνπ Α 29Β Γξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ - Εαραξηάδνπ Διέλε Κπξηάθνπ Οηθνλόκνπ & Εήλσλνο 41 Οίθεκα ΔΚ Λεκεζόο Λπζηώηεο Βαγγέιεο πύξνπ Κππξηαλνύ 15 Γίπια από Carrefour Columbia Γεξκαζόγεηα #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28/12/ Κιενβνύινπ Κιεηώ Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ 52 Πιεζίνλ Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Λεκεζόο Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο /12/15 Σξίηε 873 Κσλζηαληίλνπ Μαίξε Ναππιίνπ 20 Γξόκνο Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο

29 29 / 64 29/12/15 Σξίηε 1049 Σάθε Βάζνο Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 82 Μέζα Γεηηνληά, παξά ηελ εθθιεζία Απνζηόινπ Αλδξέα Μέζα Γεηηνληά Θενραξίδνπ Μαξία Γξίβα Γηγελή 66Β Πιεζίνλ Κξεζθπγέηνπ Λεκεζόο Κξεηηθόο Νίθνο Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 107 Έλαληη Γεκαξρείνπ Κ. Πνιεκηδηώλ /12/15 Σεηάξηε 576 Άζπξνο Γεκήηξεο Λενληίνπ A' 159 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ Γξεγόξεο Κσζηή Παιακά 37Β Αγηνο Νεθηάξηνο βνξείσο Λαληηείνπ Μέζα Γεηηνληά Ηεξείδεο Μηραιάθεο Νίθνπ Παηηίρε 2 Ρνύκπελο Γξόκνο Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Ησάλλνπ - Κακελίδνπ Γηάλλα Λεσθ. Φξαγθιίλνπ Ρνπζβειη 255Δ Εαθάθη, Eλαληη αξηνπνηείνπ Sunfresh Λεκεζόο /12/ Κσζηαληόπνπινο Κώζηαο Θεζζαινλίθεο & Δπηθνύξνπ 1 Έλαληη ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο Παπαδνπνύινπ Υάηθα Οκήξνπ 31 Γξόκνο Υαιθνύηζαο, Έλαληη Folleys Grammar School Λεκεζόο Υξηζηίδεο Υξίζηνο Αγίαο Φπιάμεσο 140 Έλαληη Πξαη. Βελδίλεο Πεηξνιίλα (Πιαθνύα) -Κάςαινο Λεκεζόο Γηάλλαθαο Μίθεο Λενληίνπ Α 171 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ - έλαληη ΠΔ Μόξθνπ Λεκεζόο /01/ Κηλλήο Ζιίαο Γξίβα Γηγελή 19 Έλαληη Αζηπλ. ηαζκνύ Αγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο

30 30 / 64 01/01/ Παιιαξή Υξηζηίλα Πάθνπ 92 Γξόκνο Ύςσλα 200κ. Από θώηα Οκνλνίαο Παρνπκήο Μηράιεο Αγίαο Φπιάμεσο κ. Βόξεηα θώησλ Σδακνύδαο έλαληη πξαηεξίνπ AGIP Λεκεζόο Παλαγή Υξύζσ Γεσξγίνπ Α' 99 Παξαιηαθόο δξόκνο, 100κ απέλαληη από μελνδνρείν Apollonia Γεξκαζόγεηα /01/ Μαηζαίνπ Νίθνο Αγίαο Εώλεο 62Γ Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Πιεζίνλ Wilton Μέζα Γεηηνληά Παληέιαο Υξίζηνο Νίθνπ Παηηίρε 97 Έλαληη θξνπηαξίαο ΠΑΝΔΡΗ Λεκεζόο Καξακαλίδνπ Αλζνύια Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά Βόηζεο Άγγεινο Γσδεθαλήζνπ 19 Κνληά ζην Αζελατδεην γπκλάζην Λεκεζόο /01/ Λεσλίδνπ-Γηαζθνπξή Αζελνύια Λεσθ. Κνισλαθίνπ 43 Γίπια από Τγεηνλνκηθό Κέληξν Ληλόπεηξαο Κσλζηαληηλίδνπ Έιιε πύξνπ Κππξηαλνύ 55Β Πιεζίνλ KFC 593 Υαξαιάκπνπο Έιελα Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 81 Έλαληη εθθιεζίαο Σεξίδεο Άξεο Λεσθ. Λενληίνπ Α 181 Καη.1 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο /01/ Λεσλίδνπ Ναηάζα Κνισλαθίνπ 60 Γξόκνο COLUMBIA, Πεξηνρή Ληλόπεηξαο, έλαληη ELECΣROLINE

31 31 / 64 04/01/ Πξαζηίηε Διέλε Αγίαο Φπιάμεσο 150 Κάςαινο Λεκεζόο Γεσξγίνπ Ναηαιία Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 258Β Εαθάθη (έλαληη Πεηξνιίλαο) Λεκεζόο Κνηδηακάλε Μόξθσ πύξνπ Κππξηαλνύ 9 Γηαζηαύξσζε. Κππξηαλνύ & Ν. Παηηίρε, θνληά ζηελ πίηζα La-Strata Λεκεζόο /01/16 Σξίηε 1044 Θενθίινπ Θεόθηινο Μαξίλα Λεκεζνύ Γ2, Αξ Λεκεζόο Πέηξνπ Διπίδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 7 Πιεζίνλ round about Aγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Βαζηιείνπ Ησάλλα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή Μαθξίδνπ - Κιόθθνπ Κίθα Μίιησλνο 66Α Πνιπθαηνηθία ΡΗΑΛΑ, έλαληη MARIEL FASHION Αγ. ππξίδσλαο πιεζίνλ Plus Discount Market Λεκεζόο Λεκεζόο /01/16 Σεηάξηε 919 Παπιίδνπ Γέζπνηλα Πέηξνπ Σζίξνπ 18 Έλαληη από ηελ είζνδν ηνπ Debenhams Apollon Λεκεζόο Παζηειιάο Κώζηαο Γιάδζησλνο 88 Έλαληη Διιεληθήο Σξάπεδαο Λεκεζόο ηεθαλίδνπ Μαίξε Δπηζθόπνπ Λαπξεληίνπ 6 Πάξνδνο έλαληη ΗΝΣΔRCOLLEGE Λεκεζόο Παπαδόπνπινο Φίιηππνο Γεσξγίνπ Α 83 Έλαληη Αζηπλνκίαο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα /01/ αθθάο Γεώξγηνο Αγίαο Εώλεο 23Β Μεηαμύ ηεο Δθθιεζίαο Αγίαο Εώλεο & Πεληαδξόκνπ Λεκεζόο

32 32 / 64 07/01/ Θενδώξνπ Πάκπνο Λεσθ. Μαθαξίνπ 47 Πιεζίνλ θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Θενθίινπ Γώξα Γεσξγίνπ Α 26 Πιεζίνλ Αζηπλνκίαο Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα Αλδξένπ άζηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 79 Έλαληη Ππξνζβεζηηθήο, Λατθό Αξ.3 Λεκεζόο /01/ Πεηξίδεο Πέηξνο Αγίαο Φπιάμεσο 64 Ννηίσο Λεσθόξνπ Μαθαξίνπ(Από Λαλίηεην πξνο Σδηακνύδα) Λεκεζόο ηπιηαλνύ Αλζνύια Αγίαο Εώλεο 52 80κ. Βόξεηα ηνπ "Bodyline" Λεκεζόο Μεηαμά Υξηζηίλα Υξηζηάθε Κξάλνπ 5 100κ. Από Αζη. ηαζ. Π. Γεξκαζόγεηαο, πιεζίνλ ΗΓΜΑ Γεξκαζόγεηα Παλαγίδνπ Παπιίλα Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 82Α Κηίξην Κηεκαηνινγίνπ, Γίπια από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Γξόκνο LIDL Λεκεζόο /01/ Πνιπθάξπνπ Αληξέαο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ' 225 Πεξηνρή Δλαεξίνπ Λεκεζόο ηπιηαλνύ Γηώξγνο 1εο Απξηιίνπ 32Β Αγία Φύια Λεκεζόο Αλησληάδεο Πόιπο Αγίαο Εώλεο 30 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίαο Εώλεο Λεκεζόο Βαζηιείνπ Άξηζηνο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 63 Έλαληη Φεζηαξηάο Καπάηζνο Λεκεζόο /01/ Δπζηαζίνπ Υαξάιακπνο Διιάδνο 168 Έλαληη ΡΗΟ, Σδακνύδα Λεκεζόο

33 33 / 64 10/01/ Παπαδνπνύινπ Νηίλα Ν. Παηηίρε 121 Πιεζίνλ roundabout Πνιεκηδηώλ έλαληη εθθιεζίαο Αγ. Γεσξγίνπ Υαβνύδαο Λεκεζόο Πεηξίδεο Άξηζηνο Πάθνπ 5 Πνιπθαηνηθία Πξνβίηα Λεκεζόο Σννπιηά Γηνύια Ναππιίνπ 28 Έλαληη Πνιπθιηληθήο ΤΓΔΗΑ Λεκεζόο /01/ Αγακέκλνλνο Υαξνύια Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 131 Πιεζίνλ Σζηξείνπ ηαδίνπ Λεκεζόο Καιατηδίδε Ίξκα Γεσξγίνπ Α 61, θαη. G 911 Γηάλλαξνπ νθία Αγίαο Φπιάμεσο 91 Παξαιηαθόο δξόκνο, κεηαμύ Γαζνύδη & Pizza Hut 400m. Βνξείσο Φώησλ Καθέ Παξί, Έλαληη SPAVENTO Γεξκαζόγεηα Λεκεζόο Αγγεινπνύινπ Γηάλλα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 34Α Έλαληη εθθιεζίαο Αγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο /01/16 Σξίηε 884 Εελνβίνπ πύξνο Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο 4 Έλαληη πξώελ θξνπηαξίαο ΜΑΓΚΟ Υξηζηνδνύινπ Γηάλλεο Λενληίνπ Α 224 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Κνππέπαο Αλδξέαο Αλνηθνδνκήζεσο 37Β Βόξεηα round about Ληλόπεηξαο θη αξηζηεξά (δξόκνο πλνηθηζκνύ) Νηθνιάνπ Νηθόιαο Γιάδζησλνο 116 Έλαληη Κεληξηθνύ πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο /01/16 Σεηάξηε 1055 Μελειάνπ Παπιίλα Λεθνξπνπδηέ 32, Νάαθη Βόξεηα θώησλ Debenhams Apollo, 2ν ζηξίςηκν αξηζηεξά, έλαληη παηδαγσγηθνύ ΣΔΠΑΚ Λεκεζόο

34 34 / 64 13/01/16 Σεηάξηε 448 Πεηξίδνπ Υξύζσ Λεσθ. Οκνλνίαο 12 Αιέμηα Κώξη Λεκεζόο Κνζθηλάο άββαο Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 8 Γξόκνο Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /01/ Υξηζηνθόξνπ Αιέμαλδξνο Μαξίλνπ Γεξνιάλνπ 12 Βόξεηα ησλ θώησλ ηξνραίαο ηνπ FOUI Λπζηώηεο Λώξεο Θεζζαινλίθεο 36 Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο Υαξαιάκπνπο Υξύζε Κνισλαθίνπ 3 Γίπια από Γπκλάζην Ληλόπεηξαο Άζπξνο Αλδξέαο Θεζζαινλίθεο 72Α Γξόκνο ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ, Πιεζίνλ Λεσθ. Μαθαξίνπ Λεκεζόο /01/ ηαπξηλίδνπ Εώε Πέηξνπ Σζίξνπ 50 Γξόκνο Debenhams Apollon, πιεζίνλ Δθθιεζίαο Πέηξνπ θαη Παύινπ θαη έλαληη θνύξλνπ Ενξπά Λεκεζόο Μαιηώηε Υξπζάλζε Γεώξγηνπ Αβέξσθ 26 Α & Ρήλνπ Πιεζίνλ Λπθείνπ Αγίνπ Ησάλλε Λεκεζόο Παπαρξίζηνο Υξίζηνο Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 48 Πιεζίνλ Φνίβνο Μόηνξο Λεκεζόο Παλαγηώηνπ Παλαγώηεο Αγίαο Φπιάμεσο κ. από ην round about Αγ.Φύιαο, πξνο Αγία Φύια, δίπια από Sunfresh. Λεκεζόο /01/ Μαπξνγηάλλε Γέζπνηλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 228 Γίπια από ςεζηαξηά Γηνκήδεο Λεκεζόο Κηλλή Άληξε Αγίαο ο 1 250m από ηνλ θπθιηθό θόκβν πξνο ην ρσξηό ηεο Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα

35 35 / Μηραήι Κάιηα Γηαλ ηκπέιηνπο 18 Ννηίσο Φώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο Ηεξνύ Λόρνπ 22, Κάςαινο, πιεζίνλ Κιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ & απέλαληη από ζπλ. Καςάινπ Λεκεζόο /01/ Γξνπζηώηεο Ολνύθξηνο Γιάδζησλνο 131Β Έλαληη παιαηνύ νηθήκαηνο ΑΔΛ Λεκεζόο Σζηθθίλε Ησάλλα Πξνκαρώλ Διεπζεξίαο 27 Δ Παξαιηαθόο δξόκνο -Έλαληη Ν.Ο. Ακκνρώζηνπ Δπαγόξνπ Αλησλία Αγίαο Εώλεο 32Α Λατθό Αξ. 2 Λεκεζόο /01/ Ησάλλνπ Λνύεο Γσδεθαλλήζνπ 8 Γξόκνο Αζελατδίνπ Λεκεζόο Σζνγθαξάθε Διέλε Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 3 Γξόκνο Λεκεζνύ - Πιαηξώλ Κιεάλζνπο Υξπζηάιια Γιάδζησλνο 16Γ 620 Γεσξγίνπ Νηίλνο Νίθνπ Παηηίρε 50 Έλαληη Κεληξηθνύ Σαρπδξνκείνπ θαη πιεζίνλ Κεληξηθήο Αζηπλνκίαο Γξόκνο Πνιεκηδηώλ 100κ από "ΔΚΟ" Πακπίλνπ Λεκεζόο Λεκεζόο /01/16 Σξίηε 543 Αγγειόπνπινο Σάθεο Γξ.Απμεληίνπ & π. Κππξηαλνύ 6 200κ από Γεκ. ρνιείν Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά Νηθνιατδεο Φώηεο Πάθνπ πγγειίδνπ Άλλα Καξαηζθάθε 36Ε Παξά ηα θώηα Οκνλνίαο Φνύξλνο ΕΟΡΠΑ Έλαληη Κεληξ. πλεξγαηηθνύ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζόο Λεκεζόο Κνύξηειινπ Υξπζηάιια πύξ. Κππξηαλνύ & Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 84 Φώηα πύξνπ Κππξηαλνύ & δξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο /01/16 Σεηάξηε 963 Κσλζηαληίλνπ Λνπτδα Γεσξγίνπ Νενθύηνπ 23 Έλαληη Ξελνδνρείνπ Ajax Μέζα Γεηηνληά Γακηαλνύ Παύινο Λεσθόξνο Οκνλνίαο 68 Α 0 Λεκεζόο

36 36 / Παπαζενδνύινπ Ηαθσβίλα Γξίβα Γηγελή 145, Β&Γ Έλαληη ππεξαγνξάο Άιθα Μέγα Νεάπνιε Υξηζηνθόξνπ Πάξεο πύξνπ Κππξηαλνύ 8 Έλαληη ΠΔ Μέζα Γεηηνληάο Μέζα Γεηηνληά /01/ Καξαγηάλλεο Υαξάιακπνο Πέηξνπ Σζίξνπ 41 & Λεθνξπνπδηέ 150κ. Βόξεηα Debenhams Apollon Λεκεζόο Πίηζηαθνπ Έιελα Απ. Βαξλάβα 37 Βόξεηα θώησλ ηκηιιίδε Λεκεζόο Καιόηπρνπ Έιζε Αλεμαξηεζίαο 6 Πιεζίνλ παξαιηαθνύ δξόκνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ νθία Υαξάιακπνπ Φηεξνύδε 2 Αλνηθνδόκεζεο - Αγ. Αζαλαζίνπ /01/ Παπαρξηζηνδνύινπ Αλαζηαζία Γθξόπηνπο & Βαζ. Κσλ/λνπ Α' 56 Έλαληη Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο Νηθνιατδνπ Γεσξγία Λεσθ.Οκνλνίαο 74 0 Λεκεζόο Παπαρξίζηνπ Σδηνξηδίλα Μηζηανπιή Καβάδνγινπ 31 Γξόκνο Ξελνδνρείνπ «Πεύθνο» Λεκεζόο Γεκεηξίνπ Μάξηνο Πέηξνπ Σζίξνπ 71Γ Πιεζίνλ Fisco Lotus Plaza Λεκεζόο /01/ Βαζηινπνύινπ Φσηεηλή Σδώλ Κέλεηπ 6Γ Πεξηνρή Kanika - Δλαέξηνο Λεκεζόο Υνπβαξηάο ηέιηνο Παλαγηώηε Σζαγγάξε Παπαζπύξνπ - Καλησλίδνπ Πνηακόο Γεξκαζόγεηαο Γίπια από Τπεξαγνξά "Παπάο" Γεξκαζόγεηα Μάξσ Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 272 Απέλαληη από ESSO Λεκεζόο Φηιηππίδνπ - Φνπξιά Μαξίλα Νίθνπ Παηηίρε 7Α 500κ. Βόξεηα ησλ θώησλ ησλ Πνιεκηδηώλ κεηαμύ ησλ πξαηεξίσλ Πεηξνιίλα θαη ΔΚΟ Λεκεζόο /01/ Θεκηζηνθιένπο Γεώξγηνο Αζελώλ 31 Έλαληη παιαηνύ βηβιηνπσιείνπ Ησαλλίδε, λνηίσο πιαηείαο αξηπόινπ Λεκεζόο

37 37 / 64 24/01/ Αγαζνθιένπο Αγαζνθιήο Γξεγόξε Απμεληίνπ 8 Γ Πιεζίν Γεκνη. ρνιείνπ Υαιθνύηζαο Μέζα Γεηηνληά θνύξνπ Καηεξίλα Παλ. Αλαγλσζηνπνύινπ 43 Πιεζίνλ Δθθιεζίαο Απνζηόινπ Βαξλάβα /01/ Υξηζηνθόξνπ Νέαξρνο Λεσθ. Μαθαξίνπ 112 Μεηαμύ θώησλ NAAFI θαη Fairways Λεκεζόο Κέθθνο Υαξάιακπνο Αγίαο Φπιάμεσο 202Α Πιεζίνλ θιηληθήο Υξπζνβαιάληνπ Λεκεζόο Μηραειίδεο Μηράιεο 28εο Οθησβξίνπ 369 Debenhams παξαιηαθόο δξόκνο Λεκεζόο Θενθίινπ Γώξα Γεσξγίνπ Α 26 Πιεζίνλ Αζηπλνκίαο Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο Γεξκαζόγεηα /01/ Αλδξένπ άζηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 79 Έλαληη Ππξνζβεζηηθήο, Λατθό Αξ.3 Λεκεζόο Σξίηε 1039 Πεηξίδεο Πέηξνο Αγίαο Φπιάμεσο 64 Ννηίσο Λεσθόξνπ Μαθαξίνπ(Από Λαλίηεην πξνο Σδηακνύδα) Λεκεζόο ηπιηαλνύ Αλζνύια Αγίαο Εώλεο 52 80κ. Βόξεηα ηνπ "Bodyline" Λεκεζόο Πξνδξόκνπ - Μηραήι Γεσξγία Μηζηανύιε & Καβάδνγινπ 76 Κνληά ζην μελνδνρείν ΠΔΤΚΟ Λεκεζόο Μηραειίδνπ Αγγέια πύξνπ Κππξηαλνύ 58 Πιεζίνλ Smart θαη Melis Γεξκαζόγεηα /01/16 Σεηάξηε 295 Λακάξε Κάηηα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 187 Πιεζίνλ ΑΡΗΔΛ Λεκεζόο Αγαζνθιένπο Όιγα Αγίαο Φπιάμεσο 267 Μεηά ην Round-About Αγίαο Φύιαο Λεκεζόο Νηθνιάνπ Βαζίιεο Υαξαιάκπνπο Δπαγόξνπ 1Β Βνξείσο round about Ληλόπεηξαο & δεμηά, δίπια από εζηηαηόξην Γεύζε /01/ Παπαθπιαθηνύ - Σεξίδε Διέλε Λεσθ. Οκνλνίαο 37 Γίπια από δαραξνπιαζηείν ΔΡΜΖ Λεκεζόο Πνηακίηνπ Μαξία Βαζηιέσο θσλζηαληίλνπ Α 29Β Γξόκνο Σζηξείνπ Γεκνηηθνύ Λεκεζόο

38 38 / 64 28/01/ Παπαδνπνύινπ - Εαραξηάδνπ Διέλε Κπξηάθνπ Οηθνλόκνπ & Εήλσλνο 41 Οίθεκα ΔΚ Λεκεζόο Λπζηώηεο Βαγγέιεο πύξνπ Κππξηαλνύ 15 Γίπια από Carrefour Columbia Γεξκαζόγεηα /01/ Πεηξίδε Καηεξίλα Λεσθ. πύξνπ Κππξηαλνύ, 23Β 0 Μέζα Γεηηνληά Κιενβνύινπ Κιεηώ Θεόδσξνπ Πνηακηάλνπ 52 Πιεζίνλ Τπεξαγνξάο Οξθαλίδε Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα Λεσθ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 135 Μεηαμύ PIZZA HUT & θώηα NAAFI Λεκεζόο Γεσξγίνπ Ναηαιία Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 258Β Εαθάθη (έλαληη Πεηξνιίλαο) Λεκεζόο Κνηδηακάλε Μόξθσ πύξνπ Κππξηαλνύ 9 Γηαζηαύξσζε. Κππξηαλνύ & Ν. Παηηίρε, θνληά ζηελ πίηζα La-Strata Λεκεζόο /01/ Θενθίινπ Θεόθηινο Μαξίλα Λεκεζνύ Γ2, Αξ Λεκεζόο Πέηξνπ Διπίδα Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 7 Πιεζίνλ round about Aγίνπ Νηθνιάνπ Λεκεζόο Θενραξίδνπ Μαξία Γξίβα Γηγελή 66Β Πιεζίνλ Κξεζθπγέηνπ Λεκεζόο Κξεηηθόο Νίθνο Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο 107 Έλαληη Γεκαξρείνπ Κ. Πνιεκηδηώλ /01/ Άζπξνο Γεκήηξεο Λενληίνπ A' 159 Γξόκνο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζόο Γξεγνξίνπ Γξεγόξεο Κσζηή Παιακά 37Β Αγηνο Νεθηάξηνο βνξείσο Λαληηείνπ Μέζα Γεηηνληά Ηεξείδεο Μηραιάθεο Νίθνπ Παηηίρε 2 Ρνύκπελο Γξόκνο Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο Ησάλλνπ - Κακελίδνπ Γηάλλα Λεσθ. Φξαγθιίλνπ Ρνπζβειη 255Δ Εαθάθη, Eλαληη αξηνπνηείνπ Sunfresh Λεκεζόο /02/ Κσζηαληόπνπινο Κώζηαο Θεζζαινλίθεο & Δπηθνύξνπ 1 Έλαληη ζηλεκά ΟΘΔΛΛΟ Λεκεζόο

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ www.ekpedeftikos.com ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ FREDERICK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «τολές Επιζηημών ηης Αγωγής- ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα