2) Ερευνητικό Πρόγραµµα SUSCON

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2) Ερευνητικό Πρόγραµµα SUSCON"

Transcript

1 Ανάλυση Κύκλου Ζωής σεδύο κατασκευαστικές δραστηριότητες (Task 2) Ερευνητικό Πρόγραµµα SUSCON Χριστοφής Ι. Κορωναίος ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

2 ραστηριότητεςστο SUSCON Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε δύο κατασκευαστικές δραστηριότητες (Task 2) Επιλογή δύο κατασκευαστικών προϊόντων Συλλογή δεδοµένων για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων του κύκλου ζωής των δύο κατασκευών Εφαρµογή της µεθοδολογίας της ΑΚΖ Οικολογικός σχεδιασµός (Task 3) Μελέτη όλων των θεµάτων σχετικών µε τον οικολογικό σχεδιασµό µίας κατασκευής Ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού σχεδιασµού Εφαρµογή των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασµού στις κατασκευαστικές δραστηριότητες (Task 4)

3 ΠαρούσαΚατάστασηστο Task 2 Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε δύο κατασκευαστικές δραστηριότητες (Task 2) Επιλογή δύο κατασκευαστικών προϊόντων Επιλέχθηκαν για µελέτη ένα κτίριο και ένα χιλιόµετρο δρόµου Συλλογή δεδοµένων για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων του κύκλου ζωής των δύο κατασκευών Η συλλογή δεδοµένων έχει ολοκληρωθεί µε τη βοήθεια της εταιρίας Εδραση-Ψαλλίδας, της εταιρίας Cybarco και του Πανεπιστηµίου της Κύπρου Εφαρµογή της µεθοδολογίας της ΑΚΖ Η εφαρµογή έχει ολοκληρωθεί

4 ΑνάλυσηΚύκλουΖωής (Task 2) Η ΑΚΖ είναι µια τεχνική εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται µε κάποιο προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον προσδιορισµό και την ποσοτικοποίησητηςενέργειαςκαιτωνυλικώνπουχρησιµοποιούνται, καθώςκαιτωναποβλήτωνπουαπελευθερώνονταιστοπεριβάλλον. Στη συνέχεια εκτιµώνται οι επιπτώσεις από την χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των αποβλήτων. Επίσης διερευνώνται οι δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Ηανάλυσηπεριλαµβάνειολόκληροτονκύκλοζωήςτουπροϊόντος, της διεργασίας ή της δραστηριότητας: εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών, κατασκευή, µεταφοράκαιδιανοµή, χρήση, επαναχρησιµοποίηση, συντήρηση, ανακύκλωση και τελική απόρριψη.

5 Ηµεθοδολογίατης ΑνάλυσηςΚύκλουΖωής Το πλαίσιο της µεθοδολογίας της ΑΚΖ αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια: Προσδιορισµός του σκοπού και του αντικειµένου της µελέτης Απογραφή δεδοµένων Εκτίµηση επιπτώσεων Εκτίµηση βελτιώσεων

6 1 ο ΑντικείµενοΜελέτηςτηςΑΚΖ 1 ο ΑντικείµενοτηςΑΚΖείναι: «ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΓΚΑΡΑΖ», την κατασκευή του οποίου ανέλαβε η Ε ΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙ ΑΣ από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ELEVOR A.E.B.E. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο µε τρία υπόγεια γκαράζ και τρία ισόγεια καταστήµατα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως κτίριο γραφείωνκαιεκθεσιακόκέντροτης ELEVOR Α.Ε.Β.Ε. Το κτίριο βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ποσειδώνος και ΠίνδουστοΜοσχάτο. Ο τελικός Προϋπολογισµός του εν λόγω έργου είναι

7 ΚύκλοςΖωήςΟικοδοµικούΈργου Ο κύκλος της οικοδοµικής δραστηριότητας στη διάρκεια του οποίου εµφανίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια: Παραγωγή οικοδοµικών υλικών Λήψη πρώτων υλών από το φυσικό περιβάλλον Μεταφορά πρώτων υλών στη θέση επεξεργασίας Επεξεργασία πρώτων υλών - Βιοµηχανική παραγωγή οικοδοµικών υλικών Αποθήκευση και εµπορία οικοδοµικών υλικών Κατασκευή κτιρίου Μεταφορά υλικών Οικοδόµηση Χρήση Κτιρίου Κατανάλωση Ενέργειας Κατανάλωση νερού Συντήρηση Κατεδάφιση Κτιρίου Κατεδάφιση Μεταφορά υλικών Απόρριψη υλικών στο περιβάλλον

8 εδοµένα (1/2) εδοµένα σχετικά µε το είδος της κατασκευής που θα µελετηθεί: Προδιαγραφές των κατασκευών που θα µελετηθούν. Επιφάνειες των επιµέρους τµηµάτων της κατασκευής. εδοµένα σχετικά µε την κατανάλωση υλικών για την κατασκευή: Από τι αποτελείται το συγκεκριµένο είδος κατασκευής που θα µελετηθεί. Για παράδειγµα, κολώνες, τοιχοποιία, κουφώµατα, ηλεκτρολογικόςεξοπλισµός, σωληνώσεις. Είδοςτωνυλικώνπουχρησιµοποιούνταιγιατηνκατασκευήενόςκτιρίου. Γιαπαράδειγµατύποςτσιµέντου, τύποςτούβλουανάπερίπτωσηπ.χ. εξωτερικόςτοίχοςήεσωτερικός, τύποςκουφωµάτων, γυψοσανίδες, ψευδοροφές, τύπος ηλεκτρολογικού υλικού, τύπος σωληνώσεων. Ποσότητα των αντίστοιχων υλικών. Συνολική και ανά λειτουργική µονάδα π.χ. κιλά υλικού ανά επιφάνεια ή κιλά υλικού ανά τεµάχιο

9 εδοµένα (2/2) εδοµένα σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας κατά την κατασκευή: Πως µεταφέρονται τα υλικά στο εργοτάξιο. Μετιείδουςοχήµαταµεταφέρονται. Σε τι ποσότητες µεταφέρονται. Αποστάσεις που διανύουν τα οχήµατα µεταφοράς υλικών Άλλα στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας κατά την κατασκευή εδοµένα σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας κατά την λειτουργία ενός κτιρίου: Χρόνος ζωής του είδους της κατασκευής Είδος και ποσότητα εξοπλισµού που τοποθετείται στο κτίριο Είδος θέρµανσης ψύξης εδοµένα σχετικά µε το τέλος ζωής της κατασκευής: Μεποιοντρόποκαταστρέφεται. Τιείδουςµηχανήµαταχρησιµοποιούνται. Με ποιον τρόπο γίνεται η συλλογή των υλικών. Κατανάλωση ενέργειας. Πουκαταλήγουνταυλικάπουσυλλέγονται. Ποιααπόαυτάταυλικάκαι πόσα επαναχρησιµοποιούνται.

10 Πηγές εδοµένων Τα κατασκευαστικά δεδοµένα του κτιριακού συγκροτήµατος προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρία «Ε ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε.». Τα στοιχεία σχετικά µε την κατασκευή οδικού τµήµατος προέρχονται από την κατασκευαστική εταιρία «CYBARCO». εδοµένα από τη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο.

11 ΟικοδοµικάΥλικά Ταοικοδοµικάυλικά, µεόλαταστάδιατουκύκλουζωήςτους, αποτελούν κρίσιµη παράµετρο για την υλοποίηση των περιβαλλοντικάφιλικώνοικοδοµικώνσυνθέσεων. Για τον προσδιορισµό της περιβαλλοντικής ποιότητας των υλικών είναι απαραίτητο να έχουµε στη διάθεσή µας πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια των φυσικών πόρων από τους οποίους προέρχονται, την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή και τα υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής τους, την τοξικότητα, την αντοχή τους στο χρόνο και τη διάρκεια ζωής τους, τις ανάγκες συντήρησης, την περιεκτικότητά τους σε υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση, καθώς και τη δυνατότητά τους για επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση.

12 Βάση εδοµένων ΚύκλουΖωήςΥλικών Τα δεδοµένα του κύκλου ζωής των στοιχείων που αποτελούν την κατασκευή προέρχονται από εξειδικευµένη βάση δεδοµένων υλικών και κατασκευαστικών διεργασιών που συνοδεύουν το λογισµικό Gabi της PE Europe GmbH. Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει υλικά όπως: Τσιµεντοκονιάµατα Τούβλα Υλικά Μονώσεων Σοβάδες Χρωµατισµούς Μέταλλα, Πλαστικά, Ξυλεία Ανόργανα Υλικά

13 ΜοντελοποίησητηςΑΚΖτου κτιρίου

14 Η µοντελοποίηση της κατασκευής του κτιριακού συγκροτήµατος γίνεται χωριστά ανά κατασκευαστικό επίπεδο. ΚατασκευαστικόΣτάδιο τουκτιρίου

15 ΚατασκευαστικόΣτάδιο του 1 ου Υπογείου

16 Κατασκευαστικό Στάδιο του 2 ου Υπογείου

17 Κατασκευαστικό Στάδιο του 3 ου Υπογείου

18 ΚατασκευαστικόΣτάδιο τουισογείου

19 ΚατασκευαστικόΣτάδιο του 1 ου Ορόφου

20 ΚατασκευαστικόΣτάδιο του 2 ου Ορόφου

21 ΚατασκευαστικόΣτάδιο του 3 ου Ορόφου

22 Μοντελοποίηση της κατασκευής του δώµατος του κτιριακού συγκροτήµατος. ΚατασκευαστικόΣτάδιο

23 ΣτάδιοΧρήσηςκαιΣυντήρησης Η µοντελοποίηση του σταδίου της χρήσης του κτιριακού συγκροτήµατος περιλαµβάνει την ενεργειακή κατανάλωση για τη θέρµανση, τη ψύξη, και το φωτισµό τουκτιρίουκατάτα 80 χρόνιατουκύκλουζωήςτου.

24 ΣτάδιοΧρήσηςκαιΣυντήρησης Ο κύκλος ζωής του κτιρίου λαµβάνεται ίσος µε 75 χρόνια. Οι κύριες επιπτώσεις κατά τη χρήση του κτιρίου αναµένονται από την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Για τη συντήρηση του κτιρίου λαµβάνονται διαφορετικά χρονικάδιαστήµαταανάλογαµετοείδοςτουυλικού. Γιαπαράδειγµαταβαψίµαταανά 10 χρόνια, συντήρηση κουφωµάτων ανά 25 χρόνια.

25 ΣτάδιοΧρήσηςκαιΣυντήρησης Μέση ενεργειακή κατανάλωση διαφόρων τύπων κτιρίων ανά είδος χρήσης (kwh/m2/yr) Τύπος Κτιρίου ροσισµός Θέρµανση Φωτισµός Συσκευές Σύνολο Γραφεία Εµπορικά Σχολεία Νοσοκοµεία Ξενοδοχεία

26 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων Οι υπολογιζόµενες επιπτώσεις θα κατηγοριοποιηθούν σε οµάδες σύµφωνα µε την µεθοδολογία CML2001 : 1. Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 2. Εκποµπές αερίων που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 3. Εκποµπές αερίων και υγρών που προκαλούν οξίνιση 4. Εκποµπές αερίων και υγρών που προκαλούν ευτροφισµό 5.Εκποµπέςραδιενέργειας 6. Εκποµπές αερίων φωτοχηµικού νέφους 7. Κατανάλωση µη-ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων Ειδικοί συντελεστές βαρύτητας χρησιµοποιούνται ανά περιβαλλοντική επίπτωση για τον υπολογισµό ενός συνολικού αδιάστατου δείκτη επίπτωσης (EcoIndicator).

27 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 2,50E-05 CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] 2,00E-05 CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] 1,50E-05 CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] 1,00E-05 5,00E-06 0,00E+00 Construction of Building Use and Repairing of Building CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb-Equiv.]

28 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 0,3% 8,4% 0,0% 0,0% 7,2% 5,2% CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb-Equiv.] CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene- Equiv.] 78,8% CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY]

29 4,00E-07 3,50E-07 3,00E-07 2,50E-07 2,00E-07 1,50E-07 1,00E-07 5,00E-08 0,00E+00 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων CML2001, Experts IKP (Southern Europe) 3rd Basement Floor 1 Floor 2 Floor 3 GroundFloor Rooftop 2nd Basement 1st Basement

30 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 100% CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] 90% 80% 70% CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] 60% 50% CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] 40% 30% CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] 20% 10% CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] 0% 1st Basement 2nd Basement 3rd Basement Floor 1 Floor 2 Floor 3 GroundFloor Rooftop CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb-Equiv.]

31 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 0, rd Basem ent 0, , , , , Marble DE: Concrete C20/25 PE DE: Emulsion paint (silicate) PE DE: Facing brick PE DE: Gypsum fibre board PE DE: Light-weight concrete (expanded clay) inside wall (density 1.0) PE DE: Masonry mortar (MG II a) PE DE: Reinforced steel (wire) PE RER: Epoxy resin APME CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb- Equiv.] CML2001, Experts IKP (Southern Europe)

32 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 0, st Basem ent 0, , , , , Marble DE: Aluminum extrusion profile BAT DE: Concrete C20/25 PE DE: Emulsion paint (silicate) PE DE: Facing brick PE DE: Gypsum fibre board PE DE: Masonry mortar (MG II a) PE DE: Reinforced steel (wire) PE DE: Roof slab (Fibre-cement) PE RER: Epoxy resin APME CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb- Equiv.] CML2001, Experts IKP (Southern Europe)

33 4,00E-07 3,50E-07 3,00E-07 2,50E-07 2,00E-07 1,50E-07 1,00E-07 5,00E-08 0,00E+00 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων Ground Floor CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11- Equiv.] CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] Ceramic Tile Glass Marble DE: Aluminum extrusion profile BAT DE: Concrete C20/25 PE DE: Emulsion paint (silicate) PE DE: Facing brick PE CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb-Equiv.] DE: Gypsum fibre board PE DE: Masonry mortar (MG II a) PE DE: Polyvinyl chloride granulate (PVC) mix DE: Reinforced steel (wire) PE DE: Roof slab (Fibre-cement) PE RER: Polyvinylchloride-sheet (PVC) APME

34 2,50E-07 2,00E-07 1,50E-07 1,00E-07 5,00E-08 0,00E+00 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 1st Floor CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11- Equiv.] CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] Ceramic Tile Glass Marble DE: Aluminum extrusion profile BAT DE: Concrete C20/25 PE DE: Concrete roof tile PE DE: Emulsion paint (silicate) PE DE: Facing brick PE CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb-Equiv.] DE: Gypsum fibre board PE DE: Masonry mortar (MG II a) PE DE: Polyvinyl chloride granulate (PVC) mix DE: Reinforced steel (wire) PE DE: Roof slab (Fibre-cement) PE RER: Polyvinylchloride-sheet (PVC) APME

35 ΣυµπεράσµαταΑΚΖκτιρίου Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του κτιρίου επικεντρώνονται στο στάδιο της χρήσης του κτιρίου. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη χρήση αποτελούν το 92% των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου έχει την µεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς συνεισφέρει κατά 78,77% στην συνολική επίπτωση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη χρήση του κτιρίου οφείλονται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίµων στις διεργασίες παραγωγής ενέργειας. Η ενέργεια χρησιµοποιείται για τη θέρµανση, τη ψύξη και το φωτισµό του κτιρίου.

36 ΣυµπεράσµαταΑΚΖκτιρίου Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κατά το στάδιο της χρήσης του κτιρίου θα έπρεπε να είναι ο πρωταρχικός στόχος κατά το σχεδιασµό του για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα βελτίωνε σηµαντικά το περιβαλλοντικό προφίλ του κύκλου ζωής κτιρίου. Η επιλογή των υλικών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα όσο εξαντλείταιηδιαθεσιµότητατωνµηανανεώσιµωνυλικών. Παρόλο αυτά µε τα σηµερινά δεδοµένα, η συνεισφορά των υλικών είναι πολύ µικρή σε σύγκριση µε τη συνεισφορά της χρήσης του κτιρίου. Ο αρχικός σχεδιασµός του κτιρίου αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα για την µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

37 ΣυµπεράσµαταΑΚΖκτιρίου Μελλοντικές βελτιώσεις στην µελέτη ΑΚΖ θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν µια πιο αναλυτική µοντελοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά το στάδιο της χρήσης του κτιρίου. Αναλυτικοί υπολογισµοί της ενεργειακής κατανάλωσης θα υποδείκνυαν τα πιθανά σηµεία βελτίωσης του ενεργειακού προφίλ του κτιρίου. Η µελέτη της συµπεριφοράς των χρηστών του κτιρίου που σχετίζεται µε την ενεργειακή κατανάλωση, θα µπορούσε επίσης να προσφέρει λύσεις µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τα 80 χρόνια του κύκλου ζωής του κτιρίου.

38 2 ο ΑντικείµενοΜελέτηςτηςΑΚΖ 2 ο ΑντικείµενοτηςΑΚΖαποτελείτµήµαοδικούδικτύου: Το οδικό τµήµα έχει µήκος ενός χιλιοµέτρου ΟδρόµοςαποτελείτµήµατουοδικούδικτύουτηςΚύπρουτην κατασκευή του οποίου είχε αναλάβει η Κυπριακή κατασκευαστική εταιρία Cybarco. Αποτελείται από δύο ρεύµατα κυκλοφορίας µε µεταλλική µπάρα εκατέρωθεν της οδού.

39 Κατασκευαστικήδοµήτου δρόµου 50mm 70mm 200mm 300mm Wearing course Tack coat Base course Prime coat Road base Sub-base Το sub-base και το road-base αποτελούν την βάση του δρόµου και αποτελούνται από αδρανή υλικά. Το base courseαποτελείτην κυρίως στρώση ασφάλτου του δρόµου. Το wearing courseαποτελείτο τµήµα της ασφάλτου που φθείρεται κατά τη χρήση και αντικαθίσταται κατά την συντήρηση του δρόµου. Τα tack coatκαι prime coat αποτελούν πίσσα που συνδέει επιµέρους τµήµατα των στρωµάτων που αποτελούν τον δρόµο.

40 ΣτάδιαΚύκλουΖωήςτου ρόµου 1. Παραγωγή των υλικών Ο δρόµος αποτελείται κυρίως από αδρανή υλικά και άσφαλτο 2. Μεταφορικές δραστηριότητες των υλικών Τα υλικά µεταφέρονται από το σηµείο παραγωγής, στο σηµείο που κατασκευάζεται ο δρόµος. Ειδικά για την άσφαλτο έχουµε µεταφορά των υλικών από τα οποία αποτελείται, στη µονάδα ανάµιξης και παραγωγής ασφάλτου, και στη συνέχεια µεταφορά της στο σηµείο τοποθέτησης 3. Κατασκευή του δρόµου Κατά τη κατασκευή του δρόµου λαµβάνουν χώρα διεργασίες διάνοιξης του δρόµου και επίστρωσης των υλικών 4. Χρήση και Συντήρηση του δρόµου Κατά τη συντήρηση γίνεται αντικατάσταση του στρώµατος που φθείρεται από τη χρήση

41 Κατανάλωσηυλικώνκατάτη κατασκευήτουδρόµου Layer Aggregates (tonnes) Binder (tonnes) Tack coat (litres) Prime coat (litres) Wearing course 1, Tack coat 4,200 Base course 1, Prime coat 12,000 Road base 5,400 Sub-base 7,200 TOTAL 15, ,200 12,000 (1) In accordance with the Public Works Department Specifications (2) Bitumen in accordance with a penetration of 40/50 at 25C in compliance with Table 5/2A of the Public Works Department Specifications (3) Tack coat: Bittumen emulsion to BS 434, Anionic Class A1-40 or cationic Class K1-40 (4) Prime coat: 80/100 penetration bitumen or cut back bitumen type S-125, blended with solvent to render it equivalent to MC30 to ASTM D

42 ΑνάλυσηΚύκλουΖωής 1kmοδικούδικτύου Μοντελοποίηση του κύκλου ζωής ενός χιλιόµετρου δρόµου στο λογισµικό Gabi : Το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη, καθώςσυνήθωςταυλικάείτεµένουνστοντόποκατασκευής, είτε ο δρόµος αλλάζει χρήση και κατασκευάζεται καινούργιος νέου τύπου

43 Κατασκευαστικό Στάδιο Κατά το στάδιο κατασκευής γίνεται η εκσκαφή, η παραγωγή των υλικών (άσφαλτος από αδρανή και πίσσα, αδρανή υλικά ως υπόστρωµα του δρόµου), η µεταφορά τους και η τοποθέτηση των υλικών (επίστρωση)

44 ΣτάδιοΧρήσηςκαιΣυντήρησης Οκύκλοςζωήςτουδρόµουλαµβάνεταιίσοςµε 50 χρόνια. Κατά τη χρήση και συντήρηση του δρόµου γίνεταιεπίστρωσηασφάλτουκάθε 8,5 χρόνια (Σύνολο 5 διαδικασίες επίστρωσης ασφάλτου).

45 Μοντελοποίησηπαραγωγής τηςασφάλτου Η άσφαλτος αποτελείται από αδρανή υλικά και πίσσα. Κατά την παραγωγή της καταναλώνονται 8 λίτρα καυσίµου ανά τόνο.

46 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 3,00E-06 2,50E-06 2,00E-06 1,50E-06 1,00E-06 5,00E-07 0,00E+00 Road Construction Road Use and Maintenance Total Impact

47 ΑνάλυσηΕπιπτώσεων 0% 7% 1% 24% 16% Acidification Potential (AP) [kg SO2- Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Radioactive Radiation (RAD) [DALY] 52%

48 Περιβαλλοντικέςεπιπτώσεις κατάτηκατασκευήκαιχρήσητου δρόµου 1,60E-06 1,40E-06 1,20E-06 1,00E-06 8,00E-07 6,00E-07 4,00E-07 Radioactive Radiation (RAD) [DALY] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] 2,00E-07 0,00E+00 Road Construction Road Use and Maintenance

49 Συνεισφοράκάθεσταδίουτου κύκλουζωήςτουδρόµουσεκάθε περιβαλλοντικήεπίπτωση 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Road Use and Maintenance Road Construction 30% 20% 10% 0% Acidification Potential (AP) [kg SO2- Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Radioactive Radiation (RAD) [DALY]

50 3,50E-07 3,00E-07 2,50E-07 2,00E-07 1,50E-07 1,00E-07 5,00E-08 0,00E+00 ΑνάλυσηΕπιπτώσεωντης Κατασκευήςτουδρόµου Road Construction Impact Asphalt Mixing Excavation processes Material Transportation Prime Coat Road Pavement Tack Coat Bitumen Steel sheet 0.75mm el. zinc plated Aggregates

51 ΑνάλυσηΕπιπτώσεωντης Κατασκευήςτουδρόµου 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Radioactive Radiation (RAD) [DALY] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] 10% 0% Aggregates Asphalt Mixing Excavation processes Material Transportation Prime Coat Road Pavement Tack Coat Bitumen Steel sheet 0.75mm el. zinc plated

52 ΑνάλυσηΕπιπτώσεωντης Κατασκευήςτουδρόµου 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Steel sheet 0.75mm el. zinc plated Bitumen Tack Coat Road Pavement Prime Coat Material Transportation Excavation processes Asphalt Mixing Aggregates 10% 0% Acidification Potential (AP) [kg SO2- Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11- Equiv.] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Radioactive Radiation (RAD) [DALY]

53 ΑνάλυσηΕπιπτώσεωνκατάτη χρήσηκαισυντήρησητουδρόµου Road Use and Maintenance Impact 1,20E-06 1,00E-06 8,00E-07 6,00E-07 4,00E-07 2,00E-07 0,00E+00 Asphalt Material Transportation Wearing Course Pavement

54 ΑνάλυσηΕπιπτώσεωνκατάτη χρήσηκαισυντήρησητουδρόµου 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Radioactive Radiation (RAD) [DALY] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] Acidification Potential (AP) [kg SO2- Equiv.] 10% 0% Asphalt Material Transportation Wearing Course Pavement

55 ΑνάλυσηΕπιπτώσεωντης παραγωγήςτηςασφάλτου Asphalt Environmental Impact 7,00E-07 6,00E-07 5,00E-07 4,00E-07 3,00E-07 2,00E-07 1,00E-07 0,00E+00 Aggregates Asphalt Mixing Bitumen

56 ΣυµπεράσµαταΑΚΖδρόµου Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του δρόµου επιµερίζονται σχεδόν εξίσου µεταξύ των σταδίων της κατασκευής (51%) και της χρήσης (49%). Το φαινόµενο του θερµοκηπίου έχει την µεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς συνεισφέρει κατά 52% στην συνολική επίπτωση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη κατασκευή του δρόµου οφείλονται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίµων στις µεταφορικές διεργασίες µεγάλου όγκου υλικών (κυρίως αδρανή υλικά), αλλά και στις άλλες διεργασίες κατασκευής (εκσκαφή, επίστρωση υλικών).

57 ΣυµπεράσµαταΑΚΖδρόµου Η παραγωγή και χρήση ασφάλτου συνεισφέρει σηµαντικάστοστάδιοκατασκευής. Η χρήση διπλής µεταλλικής µπάρας (εκατέρωθεν κάθε ρεύµατος κυκλοφορίας) αυξάνει ακόµα περισσότερο την επίπτωση του κατασκευαστικού σταδίου σε σύγκριση µε την αντίστοιχη κατά τη χρήση. Η επιλογή των υλικών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα τηςπεριβαλλοντικήςεπίπτωσηςτουδρόµου.

58 Σαςευχαριστώ...

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον KT 079 OS 084.QXP_Layout /05/0 :34 ΜΜ Page Μονωτικά υλικά & περιβάλλον Εναλλακτικά & ανακυκλώσιμα προϊόντα Ο σωστός συνδυασμός του είδους του μονωτικού υλικού και της ποσότητας που χρησιμοποιείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα