ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ (4), ΠΡΑΣΙΝΟ (5), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (x1000), ΑΣΗΜΙ (10%) ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 45 x10 3 Ω=45kΩ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ =10% Γράψτε κώδικα matlab ο οποίος θα διαβάζει το χρωματικό κώδικα μιας αντίστασης και θα αποδίδει την τιμή της σε Ω και την ακρίβειά της. Υπόδειξη: χρησιμοποιείστε την εντολή switch/case

2 Αποθηκεύστε τον ακόλουθο κώδικα με το όνομα res_calc.m fprintf ('Εισάγετε τα χρώματα των τεσσάρων λωρίδων χρησιμοποιώντας την αγγλική \n') fprintf ('τους ονομασία, μέσα σε μονά εισαγωγικά π.χ \n ') un=input('χρώμα 1ης λωρίδας '); tn=input('χρώμα 2ης λωρίδας '); hnd=input('χρώμα 3ης λωρίδας '); tol=input('χρώμα 4ης λωρίδας '); [res, tolerance]=col_code(un,tn,hnd,tol) Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη συνάρτηση στο αρχείο col_code.m function [resistance, tolerance ] = col_code( unts, tns, hndrts, tol ) % H συνάρτηση αυτή δέχεται σαν εισόδους τα χρώματα των τεσσάρων % χρωματιστών λωρίδων μιας αντίστασης και επιστρέφει ως αποτέλεσμα % την τιμή της σε Ω καθώς και την ακρίβειά της. % Χρησιμοποιεί: τις εντολές switch/case για την αντιστοίχιση των χρωμάτων % σε αριθμούς, την εντολή strcat για τη συνένωση χαρακτήρων και την % εντολή str2num για τη μετατροπή χαρακτήρα σε αριθμό. % switch unts case 'black' value1='0'; case 'brown' value1='1'; case 'red' value1='2'; case 'orange' value1='3'; case 'yellow' value1='4'; case 'green' value1='5'; case 'blue' value1='6'; case 'violet' value1='7'; case 'grey' value1='8'; case 'white' value1='9'; % switch tns case 'black' value2='0'; case 'brown' value2='1'; case 'red' value2='2'; case 'orange' value2='3'; case 'yellow' value2='4'; case 'green' value2='5'; case 'blue' value2='6'; case 'violet' value2='7'; case 'grey' value2='8';

3 case 'white' value2='9'; % switch hndrts case 'black' value3=1; case 'brown' value3=10; case 'red' value3=100; case 'orange' value3=1000; case 'yellow' value3=10000; case 'green' value3=100000; case 'blue' value3= ; case 'violet' value3= ; case 'grey' value3= ; case 'white' value3= ; % switch tol case 'silver' value4='10%'; case 'gold' value4='5%'; % value1=strcat(value1,value2); value1=str2num(value1); resistance=value1*value3; tolerance=value4;

4 ΑΣΚΗΣΗ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ Να υπολογισθεί η τιμή της τάσης V S προκειμένου το ρεύμα I στο κύκλωμα του σχήματος (a) να έχει τιμή 1Α. Γράψτε κώδικα στο matlab που θα υλοποιεί τους υπολογισμούς σας. Οι αντιστάσεις R 1, R 2 και R 3 είναι συνδεδεμένες σε σειρά και μπορούν να αντικατασταθούν από μία ισοδύναμη αντίσταση Rs που υπολογίζεται από τη σχέση: Rs=R 1 +R 2 +R 3 (1.1) Οι αντιστάσεις R 4, R 5 και R 6 είναι συνδεδεμένες παράλληλα και μπορούν να αντικατασταθούν από μία ισοδύναμη αντίσταση Rp που υπολογίζεται από τη σχέση: R p = 1 1 R R 5 R6 (1.2) Στο σχήμα (b) οι αντιστάσεις R 1, R 2 και R 3 έχουν αντικατασταθεί από την Rs και οι R 4, R 5 και R 6 από την Rp. Ετσι, η τάση στα άκρα της Rp μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: V 0 = R P R P +R S V S (1.3) Η τάση αυτή είναι ίση με την τάση στα άκρα της R 6, οπότε το ρεύμα I μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: I = V 0 R 6 (1.4)

5 Στο σχήμα (c) παρουσιάζεται η μεταβολή του ρεύματος I συναρτήσει της Vs για το κύκλωμα του σχήματος (a). Από το σχήμα αυτό εύκολα προκύπτει ότι η απαιτούμενη τάση είναι 14Volt. % Ανάλυση κυκλώματος αντιστάσεων με χρήση του MATLAB % Μεταβολή της τάσης εισόδου από 0 μέχρι 16 volts με βήμα 0.1 volt. Vs = 0:0.1:16; % Εισαγωγή αντιστάσεων. R1 = 1; R2 = 2; R3 = 3; % αντιστάσεις σειράς R4 = 6; R5 = 3; R6 = 2; % παράλληλες αντιστάσεις % Υπολογισμός της τιμής του ρεύματος I, για κάθε τιμή του Vs. Rs = R1 + R2 + R3; % Σχέση 1.1 Rp = 1 / (1/R4 +1/R5 +1/R6); % Σχέση 1.2 for k=1:length(vs) VR(k) = Vs(k) * Rp / (Rp + Rs); % Σχέση 1.3 I(k) = VR(k) / R6; % Σχέση 1.4 % Γραφική παράσταση του I συναρτήσει του Vs. plot(vs, I) grid xlabel('vs, V'), ylabel('i, A') title('current in R6')

6 ΑΣΚΗΣΗ 3: ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Υπολογίστε την απόκριση συχνότητας του παρακάτω κυκλώματος: L 1 = 1mH, C 1 = 2μF, L 2 = 4μH, C 2 = 50μF, R= 1Ω, V s = 10V με f= 200H z εως 40000H z 1. Δημιουργία συνάρτησης Matlab που θα υπολογίζει παράλληλους συνδυασμούς συνθέτων αντιστάσεων. Αποθήκευση ως parallel.m function par = parallel(z1,z2) % Υπολογιζει τον παραλληλο συνδυασμό δυο σύνθετων αντιστάσεων par = Z1Z2/(Z1+Z2) return 2. Αποθηκεύστε τον ακόλουθο κώδικα σε αρχείο με το όνομα ButterwortFilte.m και στη συνέχεια εκτελέστε το. L1= xxx;c1=xxx;l2=xxx;c2=xxx;r=xxx; frequency=[];h=[]; % ορισμος κενων πινακων %For LOOP for f=200:50:40000 w=2pif; % Κυκλική Συχνότητα % Ορισμός Σύνθετων αντιστάσεων X1=iwL1; X2=xxxx X3=xxxx X4=xxxx Vs=10 % κλήση συνάρτησης parallel που υπολογίζει παράλληλο συνδυασμό % αντιστάσεων Zparallel1=parallel(X3,X4); Zparallel2=parallel(Zparallel1,R); % Συνολική Συνθετη αντισταση Zall= X1+X2+Zparallel2; % Υπολογισμός τασεως εξοδου Vout = Vs*(Zparallel2/Zall)

7 % Δημιουργια ανυσματος συχνοτητων frequency = [frequency,f] % Υπολογισμός της απολυτου τασεως εξοδου vout = abs(vout) % Δημιουργια ανυσματος ευρους εξοδου H = [H, vout] plot xxxxxx xlabel xxxxx ylabel(xxxxx title xxxx

8 ΑΣΚΗΣΗ 4: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗ Το ρεύμα σε ένα πυκνωτή 2F, συναρτήσει του χρόνου t δίνεται από τη σχέση: 4 t + 2 I(t) = 20-2t - 8 t < 2 2 < t < 6 6 < t < 14 t > 14 ενώ η τάση στα άκρα του προκύπτει από τη σχέση: 2t 5 2 t + t 4 V(t) 4 = 2 t + 10t t Να γράψετε μια συνάρτηση για τον υπολογισμό του ρεύματος του πυκνωτή και μια για τον υπολογισμό της τάσης στα άκρα του συναρτήσει του χρόνου. Ονομάστε τις συναρτήσεις αυτές function current= CapacitorCurrent(t) και function voltage= CapacitorVoltage(t) Στη συνέχεια χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση plot για να κάνετε τις γραφικές τους παραστάσεις. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ) Αποθηκεύστε την ακόλουθη συνάρτηση με το όνομα capacitorcurrent.m function current = capacitorcurrent(t) if t<2 current =4; elseif t<6 current = t+2; elseif t<14 current= 20-2*t; else current=-8 t < 2 2 < t < 6 6 < t < 14 t > 14 Αποθηκεύστε τον παρακάτω κώδικα με το όνομα plotcapacitorcurrent.m και στη συνέχεια εκτελέστε τον. t=0:1:30; for i=1:1:length(t) current(i)= capacitorcurrent(i-1); plot (t, current) Εργασθείτε ανάλογα για να υπολογίσετε και να παραστήσετε γραφικά την τάση του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου.

9 ΑΣΚΗΣΗ 5: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σε ένα ψηφιακό σύστημα, (φίλτρο) η τρέχουσα τιμή μιας εξόδου συναρτήσει της προηγούμενης τιμής της δίνεται από την ακόλουθη σχέση: x n = 2 + 2x 2 + x n-1 n-1 Υπολογίστε την τιμή του x n για 40 τιμές του n, χρησιμοποιώντας σαν αρχική τιμή x 1 =1. Εμφανίστε τα αποτελέσματα σε στήλες. Στη συνέχεια, υπολογίστε όλες τις τιμές x n (χρήση της εντολής while για τις οποίες: 1 xn x n-1 >

M files RCL Κυκλώματα

M files RCL Κυκλώματα M files RCL Κυκλώματα Στο MATLAB γράφουμε τις δικές μας εντολές και προγράμματα μέσω αρχείων που καλούνται m-files. Έχουν το επίθεμα.m π.χ compute.m Υπάρχουν δύο είδη m-files: τα αρχεία script (script

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2010 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 η Εισαγωγή στο Matlab 1 Άσκηση 1 η : Εισαγωγή στο Matlab Αντικείμενο Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Matlab (πρόγραμμα αριθμητικής ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α. Α. Χατζόπουλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙAKEΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγιακάτσικας Παναγιώτης Επιμορφωτής Λαέρτη, pagiats@de.sch.gr. Ζαχαριαδάκη Μαρία Επιμορφώτρια Λαέρτη, mzachari@de.sch.gr

Αγιακάτσικας Παναγιώτης Επιμορφωτής Λαέρτη, pagiats@de.sch.gr. Ζαχαριαδάκη Μαρία Επιμορφώτρια Λαέρτη, mzachari@de.sch.gr 476 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΝΑ PRO ΣΤΑ ΤΕΕ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2013 2013 Γεώργιος Ζάγγουλος, Κωνσταντίνος Πίτρης και Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 3 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του MATLAB

Βασικά στοιχεία του MATLAB ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εξοικείωση µε το περιβάλλον του MATLAB και χρήση βασικών εντολών και τεχνικών δηµιουργίας προγραµµάτων, συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2013 Σύντομο Εγχειρίδιο Matlab Διαμαντάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MATLAB ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ο σκοπός αυτού

Διαβάστε περισσότερα

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB. ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN Κάθε γραμμικό ενεργό κύκλωμα με εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β μπορεί να αντικατασταθεί από μια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά με μια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Άσκηση 1: LED Decoder...

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β'

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα