Θαβάια, Αξηζ. Ξξση: Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: , FAX: Web site: Ξιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο Ππορ: Κοιν.: Θαβάια, Αξηζ. Ξξση: 1011 Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο Θέμα: «Απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζρεηηθά κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Αλάπηπμεο ηνπ Νξεηλνχ Σψξνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο». σεη.: π. αξηζκ. πξση. 205/ έγγξαθν ζαο. Ρν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο Δπηζηεκνληθφο Πχκβνπινο ηεο Ξνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ Λ.1474/1984), κε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ηηο Ξ.Δ. Θαβάιαο, Γξάκαο θαη Πεξξψλ. Θηλνχκελν ζε απηά ηα πιαίζηα θαη επηηειψληαο ην ξφιν ηνπ, ην παξάξηεκα καο, αμηνπνηεί ηε κεγάιε εκπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ εκπεηξία απηή αθνξά ζε δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο καο θαη εηδηθφηεξα ηεο Νξεηλήο Ονδφπεο, θαζφηη είρε ζπζηήζεη ζρεηηθή νκάδα εξγαζίαο γηα ην ζέκα απηφ (Νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο νξνζεηξάο Ονδφπεο). Νη 4 βαζηθνί άμνλεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζρεδίνπ θηλνχληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλν φκσο θαη εθαξκφζηκν έλα ηέηνην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαη ηα παξαθάησ: 1) Ρε δεκηνπξγία δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ εθφζνλ απηέο δελ ππάξρνπλ. Δλψ αλ ππάξρνπλ λα επηθαηξνπνηεζνχλ. 2) Ρε ζχληαμε ΠΣΝΑΞ θαη έληαμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζην Γ.Ξ.Π. ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. 3) Ιφγσ ηεο ρακειήο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ θαη ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο απηψλ ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν ηνπηθφο πιεζπζκφο κε ηελ

2 δεκηνπξγία θαηάιιεισλ κηθξψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο είηε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο είηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη άιισλ θιάδσλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ παξακνλή ηνπο εθεί. Ξάληνηε κε θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ εθάζηνηε δξάζεσλ. Έηζη δελ ζα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα έξρνληαη κεγάιεο εηαηξίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα βιάςνπλ ηελ πεξηνρή νηθνλνκηθά αθφκα θαη αλ ηεξνχλ φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο, δηφηη ν πινχηνο πνπ ζα παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ζε κεγάιν πνζνζηφ ζα θεχγεη εθηφο απηήο. 4) Νπνηνδήπνηε έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη γίλεη νξγαλσκέλα εμαζθαιίδνληαο πξσηίζησο, ηφζν ηε ζπληήξεζε ηνπ, φζν θαη ηελ ζπλερφκελε θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 5) Ρε ζνβαξή έιιεηςε πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη θνλδπιίσλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη, επηβιέπνπλ ή ππνζηεξίδνπλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ή θαη αθφκα ζπληάζζνπλ ή εθαξκφδνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο. Ρν πξφβιεκα κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε καο είλαη εληνλφηεξν ζηηο Γαζηθέο ππεξεζίεο πνπ ελψ αδπλαηνχλ ιφγσ απηψλ ησλ ειιείςεσλ, θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ δηάθνξα πξφγξακκα. Ππλεπψο φιεο απηέο νη ππεξεζίεο πξέπεη λα εληζρπζνχλ. Ιχζεηο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα δψζνπλ νη δήκνη ηεο πεξηνρήο πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη κε επίβιεςε ησλ θαηά ηφπνπο Γαζαξρείσλ, ρσξίο αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ. Σαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ην δαζηθφ ρσξηφ Διαηηάο, σθέιηκν ζα ήηαλ λα πεξηέιζεη ε ρξήζε ηνπ ζην δήκν, ψζηε έηζη λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. ια απηά ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ «Θαιιηθξάηε». Άιιε ιχζε είλαη ε ζχκπξαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 3 νπ θξηηεξίνπ (αλσηέξσ). 6) ζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ ή λα βειηησζνχλ νη ππνδνκέο παξαγσγήο θαη

3 δηάζεζεο αζθαιψλ - θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο - πξντφλησλ (ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, νδηθφ δίθηπν, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θ.ι.π.) θαη θαηφπηλ λα πξνσζήζνπκε ην κάξθεηηλγθ ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο δίλνληαο ηνπο κηα Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο. Ρέινο, ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηε βηνκεραληθή πζηέξεζε ηεο πεξηνρήο πξνάγνληαο ηελ αλάπηπμή ηεο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο ηνπηθέο κνξθέο ηνπ (αγξνηνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο θ.ι.π.). Ν φξνο πξάζηλε αλάπηπμε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε καο, δηφηη πξνυπνζέηεη επελδχζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη επίζεο ελαληηψλνληαη ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. Άξα ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη φρη γηα πξάζηλε αλάπηπμε. Θιείλνληαο, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη εμαηηίαο ηνπ πνιπζχλζεηνπ ησλ δξάζεσλ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζπλέξγεηεο κε άιια έξγα ή ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ή πξνηαζεί γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο παξέκβαζεο. Ππλεκκέλα παξαθάησ ζα βξείηε αλαιπηηθφηεξα ηηο πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο. Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

4 ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΡΔΙΝΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Γενικέρ Δπιζημάνζειρ - Γενικόηεπερ Πποηάζειρ Πε γεληθέο γξακκέο ην παξφλ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη επαξθέο φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζην αξρηθφ ζηάδην πνπ βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ. Ξαξαθάησ αλαθέξνπκε φκσο θάπνηεο επηζεκάλζεηο (πέξαλ ησλ πξνηάζεσλ) νη νπνίεο πηζηεχνπκε φηη επνηθνδνκεηηθά κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πνιχ ζεηηθή είλαη θαη ε ηειηθή επηζήκαλζε πνπ ηνπνζεηεί ην παξφλ ελεκεξσηηθφ ζρέδην ζε ζσζηφ πιαίζην, ην «φηη ην επηρεηξεζηαθφ δελ ζα εμαληιεζεί ζηελ παξάζεζε έξγσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ, αιιά ζα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ επίιπζεο ζεκάησλ ζεζκηθνχ δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηνλ νξεηλφ ρψξν». Κεγάιν κεηνλέθηεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απνηέιεζε ε εγγχηεηα ηεο κε ην κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο Γξάκαο, ιφγσ θαη ηεο ηάζεο αζηπθηιίαο πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηελ Διιεληθή Θνηλσλία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε ζηαδηαθά κεηαβάιεη ηηο ηάζεηο απηέο δεκηνπξγψληαο έλα θχκα επηζηξνθήο ησλ λέσλ ζηελ χπαηζξν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Παλ γενική ππόηαζη πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη λα πξνηείλνπκε, θαη δελ δηαθαίλεηαη ζηελ παξνχζα πξφηαζε ηεο Αλαπηπμηαθήο, είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ζε έλα θνκκάηη ηνπ νξεηλνχ φγθνπ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα γίλεη κνλνκεξψο. ηο ζσεδιαζμό θα ππέπει να πποβλεθθεί ή / και να επιβάλλεηαι ο κοινόρ ζσεδιαζμόρ με ηοςρ Γήμοςρ πος γειηονεύοςν: Γήμορ Κάηω Νεςποκοπίος Γήμορ Παπανεζηίος. Έηζη ζα αλαπηπρζεί ε πεξηνρή ζε έλα δίθηπν πνπ ζα ελνπνηεί ην ρψξν θαη ζα πξνσζεί δξάζεηο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ.

5 Έηζη γηα λα είλαη επηηπρεκέλν ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα ην δνχκε ζθαηξηθά θαη επξχηεξα καθξηά απφ ηνλ ηνπηθηζκφ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο Γξάκαο. Άξα ζα πξέπεη λα επηδεηεζεί ε ζπλεξγαζία θαη ησλ φκνξσλ Γήκσλ (Λεπξνθνπίνπ θαη Ξαξαλεζηίνπ), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ αλάινγα ζπλεξγαδφκελα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα κε απηφ ηεο Γξάκαο ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε θαη κε ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο νξνζεηξάο Ονδφπεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ.. Κφλν ηφηε ζα δηαηεξεζεί θαη ε ελφηεηα ηεο πεξηνρήο νινθιεξσκέλα απφ ηνπο Ξνηακνχο έσο θαη ην Γάζνο ηεο Σατληνχο. Έηζη ζα κπνξέζεη θαη ε πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ Γξάκαο λα κειεηεζεί σο έλα δηνηθεηηθφ θαη κφλν ππνζχλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, βαζηδφκελν ζην ζηξαηεγηθφ πιάλν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη εηδηθεχνληαο ζε επηκέξνπο αιιεινζπκπιεξσκέλνπο ηνκείο, φπσο είλαη ν ηνπξηζκφο θαη θαηφπηλ ζε δηνηθεηηθέο ελφηεηεο, φπσο π.ρ. ηνπξηζκφο ζηελ νξεηλή πεξηνρή Γήκνπ Γξάκαο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα θαη επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ζαλ πξνηάζεηο ηα παξαθάησ: α) Έλα δίθηπν δαζηθψλ δξφκσλ πνπ ζα έρεη πνιιαπιέο εηζφδνπο - εμφδνπο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ζα απμάλεη ηελ επηθνηλσλία, ζα βειηηψλεη ηελ πξφζβαζε, θαη ζα πξνάγεη ηελ επηζθεςηκφηεηα. β) Δλψ ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε κηα θνηλή βάζε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, έηζη ψζηε λα άξεη ηελ απνκφλσζε θαη λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο. Ν ζρεδηαζκφο ζ απηή ηε βάζε πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη θαη λέεο δηαδξνκέο, π.ρ. ε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ΡΘ Καθξππιαγίνπ ΡΘ Ληθεθφξνπ, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα ζηνρεχζνπλ ζηε θηινμελία ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ (πνδήιαην βνπλνχ θ.ι.π.). Γόκιμο θα ήηαν λοιπόν να καηαπηιζθεί ζηην παπούζα θάζη και ηο νομικό πλαίζιο ζςνεπγαζίαρ ηων Γήμων. Ν νξεηλφο ρψξνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο δηαθξίλεηαη, φπσο καο ιέεη θαη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, γηα ην αλαμηνπνίεην ηεο πεξηνρήο θαη ην απέξαλην ηεο άγξηαο θχζεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηελ φιε θηινζνθία αλάηαμεο ηεο πεξηνρήο, δηαθπιάζζνληάο ην σο κνλαδηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα.

6 Η ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ θα ππέπει να βαζιζηεί ζηα ςπάπσονηα ηοπικά κένηπα οικονομικήρ ανάπηςξηρ. Παλ ηνπηθά θέληξα αλάπηπμεο ζα έπξεπε λα νξηζηνχλ νη ππάξρνληεο νηθηζκνί θαη ην Γαζηθφ ρσξηφ Διαηηάο (πνπ γηα λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ ζα πξέπεη λα παξακέλεη θάησ απφ Γεκφζην γεληθφηεξα κε θνηλσληθφ έιεγρν, π.ρ. Γ.Π. απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζπλνδεπφκελν απφ επηζηεκνληθή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή). Πηα θέληξα απηά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε επηηπρεκέλε εκπεηξία πξνζέιθπζεο αλζξψπσλ θαη φρη άκεζα νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ (πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα). Απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξαρψξεζε νηθνπέδσλ ζηα ρσξηά ζε ζπλδπαζκφ κε παξαρψξεζε γεσξγηθήο γεο. Ξαξαρσξήζεηο ρξήζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ζθνπφ ηελ θηελνηξνθία, ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ εθηξνθή ζεξακάησλ. Ν Γήκνο Γξάκαο επηθνπξνχκελνο απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Γξάκαο ζα έπξεπε λα επηδεηά ηελ ίδπςζη μονάδαρ-γπαθείος ζην Γήκν ή ζηελ ίδηα ηελ Αλαπηπμηαθή πνπ είλαη θαη ν ξφινο ηεο, επαλδξσκέλν απφ επαξθή αξηζκφ γεσηερληθψλ, ψζηε λα θαηαγξάςνπλ θάζε δπλακηθφ πνπ πξνζθέξεη ε πεξηνρή θαη λα ην πξνσζήζνπλ σο έηνηκεο ιχζεηο (νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο, αγνξέο δηάζεζεο πξντφλησλ, εμεχξεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ - πξνγξακκάησλ, ζπλέλσζε κηθξνεπελδπηψλ αλέξγσλ ζε θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θ.α.) ζηνπο πνιίηεο ηεο Γξάκαο αιιά θαη επξχηεξα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα κεηεγθαηάζηαζε - επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή. Διδικόηεπερ Πποηάζειρ ανά άξονα Γπάζηρ: ΑΞΟΝΑ 1 ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: 1) Γξάζε 1.1 θαη 1.2. Πηα άκεζα κέηξα νηθνλνκηθήο απφδνζεο γηα ηελ πεξηνρή, πνπ ζα δηαζθάιηδε ηαπηφρξνλα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο, είλαη ε ίδξπζε Διεγρφκελεο Θπλεγεηηθήο Ξεξηνρήο (αμηνπνηψληαο ην ζεκεξηλφ φλνκα ηεο πεξηνρήο σο θαινχ θπλεγφηνπνπ) δίλνληαο παξάιιεια

7 δνπιεηά ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη πξνζειθχνληαο ηαπηφρξνλα λένπο αλζξψπνπο απφ ηελ πεδηλή πεξηνρή. 2) Πηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο πεξηνρήο κειέηεο καο εηδηθφηεξα, ππάξρνπλ ζεκαληηθνί πδάηηλνη θπζηθνί πφξνη πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία νξεηλψλ ιηκλνδεμακελψλ θαη πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πςειήο βηνθνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο κε δπλαηφηεηεο άκεζεο παξνρήο λεξνχ ζε επίγεηα θαη ελαέξηα ππξνζβεζηηθά κέζα αιιά θαη ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ρα πδαπνζέκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επξσζηία θαη αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο έλαληη ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Γη απηφ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ ζηελ πεξηνρή - αλαιφγσο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο -θαζφηη απηέο νη ιηκλνδεμακελέο ζα έρνπλ πνιιαπιή ρξήζε θαη εθαξκνγή. Νη ρξήζεηο απηψλ ησλ δεμακελψλ είλαη πέξαλ ηεο ππξνζβεζηηθήο γηαηί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αξδεπηηθέο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πδάησλ νξεηλψλ ρεηκάξξσλ, γηα ηε ρξήζε ζηελ θηελνηξνθία, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα έρνπλ θαη άιιεο ρξήζεηο νηθνηνπξηζκνχ φπσο ε αλαςπρή θαη ην εξαζηηερληθφ ςάξεκα. Ζ θαηαζθεπή ηέηνησλ δεμακελψλ αλαιφγσο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηφπηλ εηδηθήο κειέηεο. Ξιεξνθνξηαθά ζαο αλαθέξνπκε φηη αλάινγεο κειέηεο έρνπλ ήδε γίλεη ζην Ιατιηά Πεξξψλ θαη κπνξνχκε λα ζαο εμεηδηθεχζνπκε ην ζέκα. 3) Πηνλ άμνλα θπξίσο ησλ Γξάζεσλ 1 & δεπηεξεπφλησο ζηνλ άμνλα 2 πξνηείλεηαη: Θαηαγξαθή ρισξίδαο παλίδαο απηνρζφλσλ εηδψλ (άγξηα θξνχηα ηνπ δάζνπο, αγξηνινχινπδα, άγξηα δψα), πξνβνιή ηνπο ζε εζληθνχο θαηαιφγνπο, δηάδνζε ηνπ ηξφπνπ δηαθχιαμεο - αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο. ΑΞΟΝΑ 2 ΔΛΗΠΣΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΒΑΠΖΠ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: 1) Γξάζε 2.1 Δνίζσςζη ηηρ γεωπγοκηηνοηποθικήρ παπαγωγήρ. Πηελ πεξηνρή απηή είλαη νμχκσξν λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο θαη ηα

8 αλαπηπμηαθά πξφηππα άιισλ πεξηνρψλ. Ξξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ζηνλ νξεηλφ φγθν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ θηελνηξνθία ελλννχκε ηελ εθηαηηθή, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε γεσξγία ελλννχκε κηθξέο εθηάζεηο ρακειήο απφδνζεο. Βαζηθφο άμνλαο θάζε αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ζηνλ νξεηλφ ρψξν ηνπ Γήκνπ Γξάκαο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα πξντφλησλ κε κνλαδηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (θαη φρη κε πνζνηηθά). Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (δεκηνπξγία κε αληαιιάμηκεο ηαπηφηεηαο) κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε παξαγσγή γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κέζα απφ πηζηνπνηεκέλα πξφηππα (Agro1, Agro2) έηζη ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη λα βειηησζεί ε εκπνξεπζηκφηεηα ηνπο (ΞΝΞ, ΞΓΔ). 2) Πηνλ Άμνλα 2 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γξάζε 2.1 πεξί ελίζρπζεο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θαη ηα παξαθάησ: Πην ζρέδην θεηκέλνπ πνπ καο απνζηείιαηε αλαθέξεηε ε δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζε θξίζε ιφγσ θαη ηεο ίδξπζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Νξνζεηξάο Ονδφπεο. Κε απηήλ ηε δηαπίζησζε δηαθσλνχκε δηφηη ην γεγνλφο ηεο ίδξπζεο ηνπ πάξθνπ είλαη επαξθήο παξάγνληαο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη γλσζηνπνηεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά άξα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Απηή ε πξνβνιή γίλεηαη ζε δπλεηηθνχο πειάηεο ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο πξνζδίδνληαο ην Brand name ηηρ πεπιοσήρ δςηικήρ Ροδόπηρ (θαη φρη φπσο πξνηείλεηαη απφ ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, μερσξηζηφ Brand name κφλν γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ). Ζ θξίζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ νθείιεηαη θπξίσο ζε πνιιαπινχο άιινπο ιφγνπο (αζηπθηιία, κεηαλάζηεπζε, έιιεηςε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ππνδνκψλ θ.α.) ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη ηεο παξνχζεο αιιά απνηεινχλ κέξνο θαη ηνπ Γεσξγηθνχ Ξξνβιήκαηνο ηεο Σψξαο καο ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα.

9 3) Γξάζε Δγγειοβεληιωηικά έπγα: πσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ άμνλα 1, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί κε ηα θαηάιιεια έξγα (νξεηλέο ιηκλνδεμακελέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη ζθνπψλ: αληηππξηθψλ, εκπινπηηζηηθψλ, αηζζεηηθψλ) θαη λα αλαδεηρζεί. Κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη σο πξνο ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ ζα επηηεπρζεί ε πξνζηαζία, βειηίσζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, ζα εληζρπζεί ε ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε θαη ζα επέιζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ππνδνκέο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. 4) Πηελ θαηεγνξία Γξάζεσλ 2.1 εγγειοβεληιωηικά, πξνηείλεηαη επίζεο: Έξγα ζπγθξάηεζεο λεξνχ ζηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο. Κειέηεο εκπινπηηζκνχ ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ κε θπηεχζεηο, κε πδξνκαζηεχζεηο, θξάγκαηα κηθξήο θιίκαθαο, έξγα ζηνλ νξεηλφ φγθν, ηα νπνία ζα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη κέζα ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, βειηηψλνληαο ηνπο Μεξνρείκαξξνπο π.ρ. Θαιιηθχηνπ. Λα αλαθέξνπκε εδψ φηη ΡΘ Καθξππιαγίνπ, Ιηβαδεξνχ, βξίζθνληαη ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αγγίηε, ελψ ε ΡΘ Πηδεξνλέξνπ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Λέζηνπ, απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη λα καο νδεγήζεη θαη ζε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηε δηαρείξηζε ηνπο. 5) Γξάζε Αγποηικόρ εξηλεκηπιζμόρ: Ζ ειεθηξνδφηεζε θαη ε επέθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Νη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην ηνπίν ηεο ππαίζξνπ, ψζηε απηφ λα παξακείλεη αλαιινίσην. πνπ ε ειεθηξνδφηεζε δελ είλαη δπλαηή πξνηείλεηαη, είηε λα εληζρπζεί ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζε πεξηνρέο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο (ειεθηξηθφ, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θ.ι.π.), είηε λα εληζρπζεί ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ δηαηάμεσλ ή άιισλ κνξθψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε απηέο ηηο κνλάδεο θαηά ηξφπν πνπ λα θαηαζηνχλ ελεξγεηαθά απηάξθεηο. Δδψ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη κηα θηελνηξνθηθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ζχλδεζε ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο δελ είλαη ζε ζέζε

10 λα παξάγεη πνηνηηθφ πξντφλ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ρσξίο ηε ρξήζε ζχγρξνλνπ ακειθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη παγνιεθάλεο δελ είλαη εθηθηή ε παξάδνζε ζηηο γαιαθηνβηνκεραλίεο πξφβεηνπ θαη γίδηλνπ γάιαθηνο κε επηζπκεηά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Νιηθή Κηθξνβηαθή Σισξίδα εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ). Δπίζεο, ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο γηα ρξήζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο (π.ρ. ηαηλία δηαηξνθήο, ζθπξφκπινο ραξκαληέξα, ηερλεηφο ζειαζκφο αξληψλ) ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο ζηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά πιαίζηα. 6) Άμνλαο 2 (αθνξά φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ άμνλα): Βεληίωζη πποζβαζιμόηηηαρ ζηιρ αγποηικέρ εκμεηαλλεύζειρ (Αγποηική οδοποιία). Πηελ πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, ηφζν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο πνπ παξνπζηάδεη (νξεηλνί φγθνη) φζν θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ππάξρεη ε αλάγθε θαηαζθεπήο αιιά θαη βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πξνο ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο. Ρν ππάξρνλ αγξνηηθφ δίθηπν εκθαλίδεη ζε πνιιά ζεκεία πξνβιήκαηα βαηφηεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ζε αξθεηά ζεκεία απαηηείηαη θαη ε δηάλνημε λένπ. Νη ρξήζεηο απηνχ ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη πνιιαπιέο ηφζν γηα αγξνηηθή ρξήζε, φζν θαη γηα ηελ δαζηθή πξνζηαζία θαη ηνλ αγξνηνηνπξηζκφ. Απφ ηελ άιιε ε επέθηαζε θαη ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ εππαζψλ πξντφλησλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο εχθνιεο θαη αζθαινχο πξνζπειαζηκφηεηαο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ (πξφζβαζε κεραλψλ, εχθνιε δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο θ.ν.θ) ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα. Έηζη, ζην

11 ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο έξγσλ: -Κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο -Σσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (φπσο δηαλνίμεηο, επηρψζεηο ηάθξσλ, δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ) -Ρερληθά έξγα (φπσο γέθπξεο, ηζφπεδεο δηαβάζεηο) -Πηξψζε ηνπ νδνζηξψκαηνο (κε άζθαιην ή 3 Α ραιίθη) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο. 7) Άμνλαο 2 : Γιαθοποποίηζη ηηρ ππωηογενούρ παπαγωγήρ. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα είλαη δπλαηφ λα ζπλεηζθέξνπλ δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κε ηελ ίδξπζε / επέθηαζε κνλάδσλ βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θπηηθήο παξαγσγήο (Ηππνθαέο, κεινθαιιηέξγεηεο (Kiku), ηξνχθα, θνπθνπλαξηά, θπιινδξχο, αξψληαο, γθφηδη - κπέξη θ.α.) θαζψο θαη θάπνησλ «απαμησκέλσλ» θαιιηεξγεηψλ φπσο ηεο θξαληάο, θαζηαληάο, θαξπδηάο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λέεο εκπνξηθέο πξννπηηθέο ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Απηέο νη κνλάδεο παξαγσγήο θαηλνηφκσλ θαη κε πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο (πηζαλφηαηα ζα κπνξνχζαλ λα δξνπλ θαη σο αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηνπξίζηεο λα παξαθνινπζνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο). Ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δελ ελδείθλπηαη ε ζαιηγθαξνεθηξνθή κε είδε πνπ δελ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Έηζη, πξνο ην παξφλ, θαη επεηδή δελ ππάξρνπλ ηέηνηα εθηξεθφκελα είδε, δελ κπνξεί λα επδνθηκήζεη κηα ηέηνηα εθηξνθή. Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ρξήζε ησλ βνζθνηφπσλ. Ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο εθηάζεηο βνζθνηφπσλ πξνθχπηεη φηη νη δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζα είραλ ηδηαίηεξα

12 ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κέζσ ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ θαηαγξαθή θαη ρσξνζέηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ), ε αμηνπνίεζε ηνπο κε δεδνκέλν ην θηηξηαθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη (παιηά καληξηά απνηεινχλ αξρέηππεο θαηνηθίεο, ελψ ηα ζηέγαζηξα θαη νη πνηίζηξεο απνηεινχλ έξγα πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε ρξεζηηθφηεηά ηνπο απφ ηψξα θαη ζην εμήο, ή ε δπλαηφηεηα δηηηήο ρξήζεο ηνπο). Ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί ε δεκηνπξγία πηινηηθψλ αγξψλ θαη θπησξίσλ γηα ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο, ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή έηζη ψζηε απηέο λα δνθηκαζηνχλ θαη λα δηαπηζησζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Πε πεξίπησζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε εηζαγσγή ηνπο ζε εκπνξηθή θιίκαθα ζα παξνπζίαδε πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Ζ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. ζπιιεγφκελα ή θαιιηεξγνχκελα καληηάξηα γαλφδεξκα) κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή δηέμνδν ζηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ αλζξψπσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε κηα επαίζζεηε δεκνγξαθηθά πεξηνρή. Πεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε ηέηνηεο δξάζεηο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θαη ν Πχιινγνο Καληηαξφθηισλ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή. Ήδε, εδψ θαη ρξφληα ν ζχιινγνο απηφο δηνξγαλψλεη πιεζψξα εθδειψζεσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη απηή ε εκπεηξία ηνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί. 8) Άμνλαο 2: Γιαθοποποίηζη ηηρ ππωηογενούρ παπαγωγήρ Αγποηοηοςπιζμόρ Οικοηοςπιζμόρ: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ κνριφο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ αλάπηπμε φκσο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη εηδηθή κειέηε ή αλ ηπρφλ απηή ππάξρεη, επηθαηξνπνίεζή ηεο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 9) Άμνλαο 2 - Καηάπηιζη γεωπγών, κηηνοηπόθων, δαζεπγαηών

13 Ζ θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ, ησλ θηελνηξφθσλ ησλ δαζεξγαηψλ αιιά θαη ησλ θπλεγψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπο, ζηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ππαίζξνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγηθήο απαζρφιεζήο ηνπο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα άιια κέηξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηα νπνία ε απνδεδεηγκέλε επαξθήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε απνηειεί πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο. Δίλαη άιισζηε γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηή ε επηηπρία νπνηαζδήπνηε αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ρσξίο ηελ άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ εκπιεθφκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ είλαη, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο: -Βηνινγηθή θηελνηξνθία -Δθηαηηθή εθηξνθή κεξπθαζηηθψλ θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο Γηαηξνθήο θαη Αλαπαξαγσγήο -Δθπαίδεπζε ζηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θπηηθήο θαη δστθήο παξαγσγήο (αξψληα, γθφηδη κπέξη, ηππνθαέο θ.α.) -Γεκηνπξγία ή επέθηαζε ηεο δξάζεο ήδε ππαξρφλησλ επηρεηξήζεσλ πξνψζεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη αλάπηπμεο εκπνξηθψλ δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ -Ξαξαγσγή βηνινγηθψλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ (επίζεο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) -Γηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ -Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε -Δθπαίδεπζε Γαζεξγαηψλ -Δθπαίδεπζε ληφπησλ θαηνίθσλ - θπλεγψλ ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο. 10) Διδική και πολύ ζημανηική καηηγοπία για ηον άξονα 2 αποηελεί η διασείπιζη ηων βοζκοηόπων και η κηηνοηποθία ηηρ πεπιοσήρ. Γηα απηφ ην ιφγν ζα αλαθεξζνχκε ζε απηήλ εθηελέζηεξα παξαθάησ.

14 Πηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Πηδεξνλέξνπ (Πηδεξφλεξν, Πθαισηή θαη γχξσ νηθηζκνί) ππάξρνπλ 24 εθηξνθέο κε δψα θξεoπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ: 18 εθηξνθέο κε 1120 ζειπθά Βννεηδή θξενπαξαγσγήο ειεπζέξαο βνζθήο 2 εθηξνθέο κε 650 πξφβαηα θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο 2 εθηξνθέο κε 550 γίδηα 2 εθηξνθέο κε 100 εκηάγξηεο ρνηξνκεηέξεο Ζ εηήζηα παξαγσγή ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ ηξνθνδνηεί κε κνζράξηα Ε.Β. έσο 250 θηιψλ, ζηελ ειηθία ησλ 6-8 κελψλ ηνπο παρπληέο - παξαγσγνχο ζε φιε ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ηα παξαγφκελα ακλνεξίθηα ηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά κε θξέαο πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο. Έλα ζχζηεκα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο δσνηξνθψλ, κεηαθνξψλ, κεηαπνίεζεο θαη ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ νξεηλή θηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο. Ζ θξενπαξαγσγφο θηελνηξνθία ζηεξίδεηαη ζηε βφζθεζε ησλ δψσλ ζηνπο βνζθφηνπνπο (7 κήλεο ζηε βνζθή θαη 5 ζην ζηάβιν). Άξα, θάζε ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο βνζθντθαλφηεηαο ησλ βνζθφηνπσλ ζηεξίδεη ην εηζφδεκα ηεο θηελνηξνθίαο. Πθνπφο καο ινηπφλ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ δψσλ ζηε βνζθή, κε βνζθή πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο. Ππλεπψο, επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε εθηέιεζεο έξγσλ βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ θαη ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ην θφζηνο δηαηξνθήο είλαη πςειφ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ δσνηξνθψλ, κηαο θαη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο πνπ άιινηε θάιππηαλ αλάγθεο δσνηξνθψλ ζήκεξα απνδίδνληαη ζηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξήζεο (θσηνβνιηατθά). ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΑΜΔΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ Ξξφθεηηαη γηα πξνηεηλφκελα έξγα απφ ην ωμαηείο Κηηνοηπόθων ιδηπονεπίος-καλωηήρ άκεζεw αλαγθαηφηεηαο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα έρεη άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 1. Ππληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ θηελνηξνθηθψλ δξφκσλ θάζε Άλνημε, φπσο ην δξφκν πξνο Οάζνβν, ην δξφκν απφ Ξαπάδεο πξνο Θνξχινβν, ην

15 δξφκν απφ Θφθθηλα πξνο Καγλήζην, ην δξφκν απφ Φηέξλα πξνο Ξίηζνβν- Ξεηξφηνπνο θαη ην δξφκν απφ Πθαισηή πξνο Βξίδα θαη Ξιαθφζηξσην. 2. Ξνηίζηξεο ζηνπο βνζθφηνπνπο. Θαηαζθεπή πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΚΑΓΛΖΠΗΝ θαη ΒΝΛΝΣΥΟΗ. Ππληήξεζε πνηίζηξαο θαη θαιιηέξγεηα πεγψλ ζηε ζέζε ΓΔΗΙΔ ηνπ Νξνπεδίνπ θαζψο θαη πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΞΙΑΡΑΛΗ ηνπ Νξνπεδίνπ. Κεηαθνξά λεξνχ απφ ηε ζέζε ΒΑΠΗΙΖΠΑΠ ΒΟΑΣΗΑ πξνο ΟΗΤΖ θαη θαηαζθεπή πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΟΗΤΖ Πθαισηήο. Αληηθαηάζηαζε παιαηνχ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ απφ δηαζηαχξσζε Ξιαθφζηξσην πξνο ζηάβιν Ιαδαξίδε, δηφηη ζε πνιιά ζεκεία νη ζσιήλεο έρνπλ εκθαληζηεί ζην έδαθνο. Ππληήξεζε πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΣΑΟΑΘΥΚΑΡΑ θαη ζηε ζέζε ΓΖΠΙΑ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΟΚΟΣΟΠΩΝ Α. ημαζία ηηρ οπθολογικήρ διασείπιζηρ ηων βοζκοηόπων Ον θφζηνο ηεο δηαηξνθήο ζε κηα θηελνηξνθηθή κνλάδα αληηπξνζσπεχεη ην 60-80% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ ζσζηή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο θαηά 30-50% ζπληειψληαο ζε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζε ειαρηζηνπνίεζε ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ην ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ δσνηξνθψλ ζην εκπφξην. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ βνζθνηφπσλ ζηα αθφινπζα: ε επδσία ησλ δψσλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθήο δσήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. ηα πνηνηηθφηεξα πξντφληα. νη κηθξφηεξεο απαηηήζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.

16 Ζ ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, φπσο κείσζε ζηελ θαηαλάισζε αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη κείσζε ληηξηθψλ, δηαθφξσλ ρεκηθψλ θαη εθπνκπψλ αέξησλ. ην κεησκέλν θφζηνο εξγαζίαο. ε απνζπκθφξεζή ηνπ ζηάβινπ θαη ε κείσζε πξνζβνιήο απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ αγειάδσλ, καζηίηηδεο). Β. Νομικό καθεζηώρ πποβλήμαηα Ρν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ βνζθνηφπσλ έλα αλεπίιπην πξφβιεκα δεδνκέλνπ φηη νη αξθεηέο απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί νξηνζέηεζεο βνζθνηφπσλ ηνπ Λ. 1734/87 θξίζεθαλ σο αληηζπληαγκαηηθέο απφ ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ 664/90 απφθαζή ηνπ, ην ΠηΔ αθχξσζε πάλσ απφ εθαηφ ζρεηηθέο λνκαξρηαθέο πξάμεηο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα πνπ έδηλε ν λφκνο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα θαη πξννξηζκνχ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. Έθηνηε, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1734/87 (άξζξα 1,2,3,6) δελ εθαξκφδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην δελ παξέρεη ην αλαγθαίν ππφβαζξν γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ βνζθνηφπσλ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θηελνηξνθίαο ηεο ρψξαο καο ε κφληκε ιχζε ζηα δεηήκαηα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ βνζθνηφπσλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο βνζθντθαλφηεηαο ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ηνπο. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ε ρξήζε νηθείσλ εξγαιείσλ ηεο λνκνζεζίαο φπσο Γ.Ξ.Π., Π.Σ.Ν.Α.Α.Ξ., Ξ.Δ.Ν.Α.Ξ. θ.α. Γ. ποςδαιόηηηα ηηρ διασείπιζηρ βοζκοηόπων ζηον οπεινό σώπο ηος Γήμος Γπάμαρ πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ε εθηαηηθή αηγνπξνβαηνηξνθία θαη βννηξνθία πέξαλ ηνπ φηη ηαηξηάδεη ζηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο, ζπλεηζθέξεη θαη θαηά έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζην αθαζάξηζην αγξνηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο.

17 Ζ εθηαηηθή θηελνηξνθία ζην εμεηαδφκελν ρψξν παξνπζηάδεη ηζρπξφ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ θαη πξννπηηθέο αμηνπνηψληαο ηα αθφινπζα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα: θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ καθξά παξακνλή ησλ δψσλ ζηνπο βνζθφηνπνπο θαη, ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ εθηάζεσλ βνζθνηφπσλ. Πίνακαρ: Ππγθεληξσηηθά ζηνηρεία απφ ηηο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο δηθαηνχρσλ βνζθνηφπσλ ηνπ δήκνπ Γξάκαο γηα ην έηνο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ 2-6 κελ. Βννεηδή Ξξφβαηα Θαηζίθηα 6-24 κελ. Άλσ 2 εηψλ κελ. Σ 0,2 Σ 0,6 Σ1 Σ 0,08 > 12 κελ. Σ 0, κελ. Σ 0,08 >12 κελ. Σ 0,15 Άινγα Κνπιάξηα Γατδνχξηα Σνηξνκεηέξεο Σνηξίδηα πάρπλζεο Σ 1 Σ 0,4 Σ 0,27 ΠΘΑΙΥΡΖ ΠΗΓΖΟΝΛΔΟΝ ,76 ΙΗΒΑΓΔΟΝ ,01 ΚΑΘΟΞΙΑΓΗ ,25 ΤΝΟΛΟ ,02 Ε.Κ. Έλαο ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ θιάδσλ απνηειεί ε θαηάζηαζε ησλ βνζθνηφπσλ, νη νπνίνη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο θαη ηδηαίηεξα πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζκψλ - είλαη ππνβαζκηζκέλνη, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη αδπλαηνχλ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, λα θαιχςνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ δψσλ. Ρν θφζηνο παξαγσγήο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο δηαηξνθήο) ζεκεηψλεη ζπλερή αχμεζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα κεηψλεηαη θαη ν θιάδνο ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο βξίζθεηαη ζε νξηαθφ ζεκείν απφ πιεπξάο βησζηκφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ. Γ. Πποηεινόμενερ γενικόηεπερ δπάζειρ ζηοςρ βοζκόηοποςρ Θηλνχκελνη ζε απηά ηα πιαίζηα θαη ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο πεξηνρήο θξίλεηαη φηη ε ρξήζε βειηησκέλνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη εληαηηθψλ κνξθψλ εθηξνθήο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε. Γηα ην ιφγν απηφ, φιν ην βάξνο πξέπεη

18 λα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο εθηαηηθήο εθηξνθήο κεξπθαζηηθψλ κέζσ θαη ηεο εθηέιεζεο δηαθφξσλ δξάζεσλ ζηνπο βνζθφηνπνπο. Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα: Γηάλνημε δξφκσλ πξνο θαη κέζα ζην βνζθφηνπν Νξηνζέηεζε - θηεκαηνγξάθεζε ηνπ βνζθφηνπνπ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο βνζθήζηκεο έθηαζεο, δηφηη κεηά ην 2013 είλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε κφληκνπ βνζθφηνπνπ γηα ηε ιήςε ηεο εληαίαο ελίζρπζεο απφ ηνπο θηελνηξφθνπο ηεο εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθίαο. Έξγα βειηίσζεο ηεο βνηαληθήο ζχλζεζεο ηνπ βνζθφηνπνπ. Γηαρείξηζεαχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε θαζάξηζκα θέδξσλ θαη θηεξψλ θαζψο θαη ησλ αλεπηζχκεησλ μπισδψλ δηδαλίσλ. Θαηεξγαζία-αλαζπνξά κε πνιπεηή ιεηκψληα θπηά φπσο δαθηπιίδα, ιφιην, κεδηθή, θεζηνχθα θαη ηξηθχιιηα. Ππνξά ζε ισξίδεο κε εηδηθά κεραλήκαηα, ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη ε απηνθπήο βιάζηεζε. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο βνηαληθήο ζχλζεζεο ηνπ βνζθφηνπνπ κε ςπραλζή θαη αγξσζηψδε θπηά πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο. Ν εκπινπηηζκφο ηεο θπζηθήο ρισξίδαο κπνξεί λα γίλεη κε επηιεγκέλνπο ζπφξνπο απφ ιεηκψληα λνκεπηηθά θπηά πνπ ππάξρνπλ φκσο ζηελ πεξηνρή έηζη ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη θαη ε ηνπηθή ρισξίδα Οχζκηζε βνζθνθφξησζεο θαη ειεγρφκελε βφζθεζε. Θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ θαη παγίδσλ απνπαξαζίησζεο κε πδξνιεςία ζηηο βνζθέο, ψζηε θαη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ λα κπνξεί ε Θηεληαηξηθή πεξεζία λα θάλεη επεκβάζεηο φπσο αηκνιεςίεο θαη εκβνιηαζκνχο. Θαηαζθεπή γεθπξηψλ πνπ ελψλνπλ ξέκαηα, ραξάδξεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά (γεθχξηα) βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε βνζθνηφπσλ. Θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ χδξεπζε ησλ δψσλ (δεμακελέο λεξνχ, πνηίζηξεο, πδξνκαζηεχζεηο, αγσγνί κεηαθνξάο λεξνχ, θξεάηηα, γεσηξήζεηο, αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θιπ.) Θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ δψσλ κε πξφζζεην ρψξν γηα ηνπο πνηκέλεο. Ζ θαηαζθεπή κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε πξνθαηαζθεπέο (πξνθάη) εηδηθά ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο

19 πεξηνξίδνπλ αηζζεηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Θαηαζθεπή κηθξψλ έηνηκσλ θαηαζθεπψλ (ηχπνπ ηνι, πξνθάη) ή ζηδεξνθαηαζθεπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ βφζθνπλ ειεχζεξα. Γει. βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη θπξίσο ρνηξηλά (ληφπηα ή αγξηνγνχξνπλα) εηδηθφηεξα ζηα πην νξεηλά ηκήκαηα κε ηηο πην δχζθνιεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Ξεξίθξαμε εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή γηα ηελ ηκεκαηηθή (πεξηηξνπηθή) βφζθεζε ζηελ πεξίπησζε ηερλεηψλ ιεηκψλσλ. Θαηαζθεπή θξαθηψλ, φηαλ θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ην δηαρσξηζκφ νξίσλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ απφ ηα δάζε - δαζηθέο εθηάζεηο, κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε βφζθεζε. ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΣΗΡΙΞΟΤΝ ΣΗΝ ΟΡΔΙΝΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θνξέα επνπηεπφκελνπ απφ ην Γήκν ζηειερσκέλνπ κε Γεσπφλνπο - Εσνηέρλεο θαη Θηεληάηξνπο κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ, ηε δηαβνχιεπζε, επηθνηλσλία, δηάγλσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ παξαδεηγκάησλ θαιψλ θηελνηξνθηθψλ πξαθηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξφδξνκεο εθκεηάιιεπζεο πνπ πξνζδηνξίδεη κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξαθηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηελ πην αεηθφξν θαη βηψζηκε θαη ηε ζέηεη σο ζηφρν θνηλήο πξαθηηθήο γηα φιεο ηηο αλάινγεο εθκεηαιιεχζεηο. Γεκηνπξγία Εψλεο Θηελνηξνθίαο νξεηλνχ φγθνπ κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη ζχλδεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθάγηνπ κε ηελ ηηκή ηνπ. Αλάπηπμε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ γηα ηηο Σξήζεηο ηεο Γεο ελφςεη ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κεζνπξφζεζκν

20 κέιινλ κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ γηα δηαηξνθή- δσνηξνθέο βηνθαχζηκα- βηφηνπνπο. ΑΞΟΝΑ 3 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: 1) Πηελ θαηεγνξία Γξάζεσλ 3.4 πξνηείλεηαη: Ζ Αλαδσνγφλεζε ησλ παιαηψλ νηθηζκψλ. Ζ θαηαγξαθή ησλ παιαηψλ εγθαηαιεηκκέλσλ θηηζκάησλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ ζήκεξα θζίλνπλ ή / θαη έρνπλ εγθαηαιεηθζεί (δεκηνπξγία θηεκαηνινγίνπ). Ζ θαηαγξαθή ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο, ζα δεκηνπξγήζεη ηε βάζε πξνυπνζέζεσλ θαηνίθεζεο αλαδσνγφλεζεο, αθφκε θαη ζαλ πεξηνρέο αλάπηπμεο δεχηεξεο θαηνηθίαο. 2) Πηελ θαηεγνξία Γξάζεσλ 3.6 πξνηείλεηαη: Ζ θαηαγξαθή θαη δηάδνζε (ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Γήκνπ Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο) ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ησλ πεξηνρψλ ηφζν απηψλ πνπ θαηνηθνχληαη φζν θαη απηψλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί, έηζη ψζηε λα ζπκεζνχλ νη παιαηφηεξνη θαη λα δηδαρζνχλ νη λεφηεξνη. Ζ γλψζε ηεο ηζηνξίαο άιισζηε απνηειεί πξάμε απηνγλσζίαο. Πηφρνο ε πξνβνιή ησλ ππαξρφλησλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ κλεκείσλ δηαηεξψληαο ηηο κλήκεο (κηαο θαη ην κλεκείν δίρσο κλήκε είλαη ρσξίο αμία) θαη δηαδίδνληαο ηελ ηνπηθή ηζηνξία, δεκηνπξγψληαο ζην ρψξν πξνυπνζέζεηο γλψζεο κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν, δξάζε πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπλεξγηζηηθά κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη ζα απνδψζεη ζηνλ ηφπν θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηελ αμία πνπ ηνπο αλήθεη. ΑΞΟΝΑ 4 ΔΜΥΠΡΟΔΦΔΗΑ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: Δπαθή ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ Γήκνπ κε θνξείο θαη παξφρνπο ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ (π.ρ. ζηνρεπκέλεο εθζέζεηο, επηζθέςεηο, εκεξίδεο, εθπαηδεχζεηο θαη ζπγθξίζεηο ηερλνινγηψλ).

21 Δπαθή ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηνπο θνξείο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ Ξνιιαπιή Ππκκφξθσζε θαη ηελ Αζθάιεηα γηεηλή δσνηξνθψλ. Πχλδεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηνπο κεηαπνηεηέο θαη ηηο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ κε ηελ ηξνθνδνζία παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ, ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θ.ι.π. (πξάζηλεο δεκφζηεο πξνκήζεηεο). Σξήζε απηφκαησλ πσιεηψλ γάιαθηνο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηα πιεζηέζηεξα κεγάια αζηηθά θέληξα (Γξάκα Θαβάια - Μάλζε). Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα πξνσζεζεί ηφζν κε ηε ρξεκαηνδφηεζε Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ φζν θαη κε ηε ζπλεξγαζία θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα δξάζε πνπ ζα αλαδείμεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ηεο πεξηνρήο (ιφγσ ηεο εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθίαο) θαη ζα βνεζήζεη ζην θιείζηκν ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο ςαιίδαο ηηκψλ κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Απηή ε ςαιίδα ηηκψλ κεηψλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθφ εηζφδεκα αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Κε άιια ιφγηα πξνηείλνπκε έλαλ ηξφπν απεπζείαο πψιεζεο γάιαθηνο ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφ ήδε γίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζηα πξντφληα θπξίσο θπηηθήο πξνέιεπζεο. Υζηφζν ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζην γάια, πξντφλ πξψηεο αλάγθεο, κε πνιχ κεγάιε θαηαλάισζε θαη πνιχ κεγάιε επίζεο ςαιίδα ηηκήο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Έηζη, ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε απηφκαησλ πσιεηψλ γάιαθηνο φπνπ θάζε παξαγσγφο ζα πνπιά ην δηθφ ηνπ γάια απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. Ρν γάια απηφ ζα ππφθεηηαη απφ ην κεράλεκα ζε θάπνηα κνξθή παζηεξίσζεο θαη θαζαξηζκνχ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο είλαη λα λνκνζεηήζεη θαη λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ λφκηκε θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ φπσο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Ν ηξφπνο απηφο πψιεζεο ήδε εθαξκφδεηαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν: eidhseis/ genikes/688-automatic-gala. Θα είρε ινηπφλ ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο

22 δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κέηξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ αιιά θαη ζε φζα άιια πξντφληα κπνξεί λα γίλεη θάηη παξφκνην. Θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζέινπκε λα ειπίδνπκε φηη ζε πεξηφδνπο επηδεηλνχκελεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο αλακελφκελεο θνηλσληθήο θξίζεο απηά ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα δελ ζα είλαη κφλν επρνιφγηα άιια ζα απνηειέζνπλ κνρινχο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε νιφθιεξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο. Κφλν ηφηε έλα ηέηνην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δελ κπνξεί λα ρξεσζεί σο ε δηθαηνιφγεζε γηα ηελ ηδηνθηεζηαθή κεηαθνξά ηνπ Γαζηθνχ Σσξηνχ Διαηηάο απφ ηελ Γαζηθή ππεξεζία, ζην Γήκν Γξάκαο θαη έπεηηα ζε Ηδηψηεο. Ζ παξαπάλσ αλεζπρία καο εδξάδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη Γήκνη. Ρέινο, Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνπο παξαθάησ ζπλαδέιθνπο γηα ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ην αλσηέξσ θείκελν: -Αλεξανδπίδος ωηηπία Msc Γεσπφλν Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο Γξάκαο -Αμπελίδη Θεόδωπο Msc Γεσπφλν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο -Γαβή Μισαήλ Γαζνιφγν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ιίκλεο Θεξθίλεο -Καλαηζίδη Ανάζηαζιο Γεσπφλν Ξξφεδξν Πσκαηείνπ Θηελνηξφθσλ Πηδεξνλεξίνπ-Πθαισηήο -Λαλέ Δςζηπάηιο Msc Γεσπφλν Γήκνο Γξάκαο -Γξ.Μαπίνο Γιονύζιο Γαζνιφγν Γαζαξρείν Πηδεξνθάζηξνπ

23 Πίνακαρ Γιανομήρ -θ. Αζαλάζην Ρζαπηάξε πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ -θ. Άξε Γηαλλαθίδε Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. -θ. Ησάλλε Μαλζφπνπιν Αληηπεξηθεξεηαξρε Γξάκαο - Γήκν Γξάκαο - θ. Νχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξηθεξεηάξρε Ξξσηνγελνχο Ρνκέα - θ. Κηραειίδε Θσλ/λν Ξξφεδξν Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Α.Κ.Θ. -Γεσηερληθνχο Ξεξηθεξεηαθνχο Ππκβνχινπο -Γ.Π. ΓΔΥΡ.Δ.Δ. -Φνξέαο Γηαρείξηζεο Νξνζεηξάο Ονδφπεο -Ξαξαξηήκαηα ΓΔΥΡ.Δ.Δ. -Κέιε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 03-01-2012. Αξηζ. Πξση: 1050. Γήκν Νέζηνπ Σερληθή Τπεξεζία Πξεκεηήο Σ.Κ. 64200 - Υξπζνχπνιε Τπφςε θαο Εελά Μαξίαο. Πξνο:

Καβάια, 03-01-2012. Αξηζ. Πξση: 1050. Γήκν Νέζηνπ Σερληθή Τπεξεζία Πξεκεηήο Σ.Κ. 64200 - Υξπζνχπνιε Τπφςε θαο Εελά Μαξίαο. Πξνο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 05-12-2014. Αξηζ. Πξση: 990. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. Γεψξγην Καξαζκάλε. Πξνο:

Καβάια, 05-12-2014. Αξηζ. Πξση: 990. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. Γεψξγην Καξαζκάλε. Πξνο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015. Αξηζ. Ξξση: 596. Πξνο: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο. Κνηλ.: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο

ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015. Αξηζ. Ξξση: 596. Πξνο: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο. Κνηλ.: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Πξνο: ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015 Αξηζ. Ξξση: 596 Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΡΖΙ.: 2510 222942,

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 12-01-2015. Αξηζ. Πξση: 32 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 12-01-2015. Αξηζ. Πξση: 32 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 207 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 207 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(Φαηξεηηζκνί) Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη κηα πξσηνθαλή θξίζε κε επζεία αληαλάθιαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία.

(Φαηξεηηζκνί) Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη κηα πξσηνθαλή θξίζε κε επζεία αληαλάθιαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. (Φαηξεηηζκνί) Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη κηα πξσηνθαλή θξίζε κε επζεία αληαλάθιαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Μηα ρψξα κε θνβεξά αδηέμνδα θαη κε πνιίηεο ρσξίο ειπίδα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα