Θαβάια, Αξηζ. Ξξση: Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: , FAX: Web site: Ξιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο Ππορ: Κοιν.: Θαβάια, Αξηζ. Ξξση: 1011 Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο Θέμα: «Απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζρεηηθά κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Αλάπηπμεο ηνπ Νξεηλνχ Σψξνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο». σεη.: π. αξηζκ. πξση. 205/ έγγξαθν ζαο. Ρν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο Δπηζηεκνληθφο Πχκβνπινο ηεο Ξνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ Λ.1474/1984), κε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ηηο Ξ.Δ. Θαβάιαο, Γξάκαο θαη Πεξξψλ. Θηλνχκελν ζε απηά ηα πιαίζηα θαη επηηειψληαο ην ξφιν ηνπ, ην παξάξηεκα καο, αμηνπνηεί ηε κεγάιε εκπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ εκπεηξία απηή αθνξά ζε δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο καο θαη εηδηθφηεξα ηεο Νξεηλήο Ονδφπεο, θαζφηη είρε ζπζηήζεη ζρεηηθή νκάδα εξγαζίαο γηα ην ζέκα απηφ (Νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο νξνζεηξάο Ονδφπεο). Νη 4 βαζηθνί άμνλεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζρεδίνπ θηλνχληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλν φκσο θαη εθαξκφζηκν έλα ηέηνην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαη ηα παξαθάησ: 1) Ρε δεκηνπξγία δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ εθφζνλ απηέο δελ ππάξρνπλ. Δλψ αλ ππάξρνπλ λα επηθαηξνπνηεζνχλ. 2) Ρε ζχληαμε ΠΣΝΑΞ θαη έληαμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζην Γ.Ξ.Π. ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. 3) Ιφγσ ηεο ρακειήο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ θαη ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο απηψλ ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν ηνπηθφο πιεζπζκφο κε ηελ

2 δεκηνπξγία θαηάιιεισλ κηθξψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο είηε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο είηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη άιισλ θιάδσλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ παξακνλή ηνπο εθεί. Ξάληνηε κε θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ εθάζηνηε δξάζεσλ. Έηζη δελ ζα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα έξρνληαη κεγάιεο εηαηξίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα βιάςνπλ ηελ πεξηνρή νηθνλνκηθά αθφκα θαη αλ ηεξνχλ φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο, δηφηη ν πινχηνο πνπ ζα παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ζε κεγάιν πνζνζηφ ζα θεχγεη εθηφο απηήο. 4) Νπνηνδήπνηε έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη γίλεη νξγαλσκέλα εμαζθαιίδνληαο πξσηίζησο, ηφζν ηε ζπληήξεζε ηνπ, φζν θαη ηελ ζπλερφκελε θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 5) Ρε ζνβαξή έιιεηςε πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη θνλδπιίσλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη, επηβιέπνπλ ή ππνζηεξίδνπλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ή θαη αθφκα ζπληάζζνπλ ή εθαξκφδνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο. Ρν πξφβιεκα κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε καο είλαη εληνλφηεξν ζηηο Γαζηθέο ππεξεζίεο πνπ ελψ αδπλαηνχλ ιφγσ απηψλ ησλ ειιείςεσλ, θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ δηάθνξα πξφγξακκα. Ππλεπψο φιεο απηέο νη ππεξεζίεο πξέπεη λα εληζρπζνχλ. Ιχζεηο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα δψζνπλ νη δήκνη ηεο πεξηνρήο πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη κε επίβιεςε ησλ θαηά ηφπνπο Γαζαξρείσλ, ρσξίο αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ. Σαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ην δαζηθφ ρσξηφ Διαηηάο, σθέιηκν ζα ήηαλ λα πεξηέιζεη ε ρξήζε ηνπ ζην δήκν, ψζηε έηζη λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. ια απηά ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ «Θαιιηθξάηε». Άιιε ιχζε είλαη ε ζχκπξαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 3 νπ θξηηεξίνπ (αλσηέξσ). 6) ζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ ή λα βειηησζνχλ νη ππνδνκέο παξαγσγήο θαη

3 δηάζεζεο αζθαιψλ - θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο - πξντφλησλ (ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, νδηθφ δίθηπν, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θ.ι.π.) θαη θαηφπηλ λα πξνσζήζνπκε ην κάξθεηηλγθ ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο δίλνληαο ηνπο κηα Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο. Ρέινο, ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηε βηνκεραληθή πζηέξεζε ηεο πεξηνρήο πξνάγνληαο ηελ αλάπηπμή ηεο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο ηνπηθέο κνξθέο ηνπ (αγξνηνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο θ.ι.π.). Ν φξνο πξάζηλε αλάπηπμε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε καο, δηφηη πξνυπνζέηεη επελδχζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη επίζεο ελαληηψλνληαη ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. Άξα ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη φρη γηα πξάζηλε αλάπηπμε. Θιείλνληαο, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη εμαηηίαο ηνπ πνιπζχλζεηνπ ησλ δξάζεσλ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζπλέξγεηεο κε άιια έξγα ή ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ή πξνηαζεί γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο παξέκβαζεο. Ππλεκκέλα παξαθάησ ζα βξείηε αλαιπηηθφηεξα ηηο πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο. Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

4 ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΡΔΙΝΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Γενικέρ Δπιζημάνζειρ - Γενικόηεπερ Πποηάζειρ Πε γεληθέο γξακκέο ην παξφλ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη επαξθέο φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζην αξρηθφ ζηάδην πνπ βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ. Ξαξαθάησ αλαθέξνπκε φκσο θάπνηεο επηζεκάλζεηο (πέξαλ ησλ πξνηάζεσλ) νη νπνίεο πηζηεχνπκε φηη επνηθνδνκεηηθά κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πνιχ ζεηηθή είλαη θαη ε ηειηθή επηζήκαλζε πνπ ηνπνζεηεί ην παξφλ ελεκεξσηηθφ ζρέδην ζε ζσζηφ πιαίζην, ην «φηη ην επηρεηξεζηαθφ δελ ζα εμαληιεζεί ζηελ παξάζεζε έξγσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ, αιιά ζα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ επίιπζεο ζεκάησλ ζεζκηθνχ δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηνλ νξεηλφ ρψξν». Κεγάιν κεηνλέθηεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απνηέιεζε ε εγγχηεηα ηεο κε ην κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο Γξάκαο, ιφγσ θαη ηεο ηάζεο αζηπθηιίαο πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηελ Διιεληθή Θνηλσλία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε ζηαδηαθά κεηαβάιεη ηηο ηάζεηο απηέο δεκηνπξγψληαο έλα θχκα επηζηξνθήο ησλ λέσλ ζηελ χπαηζξν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Παλ γενική ππόηαζη πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη λα πξνηείλνπκε, θαη δελ δηαθαίλεηαη ζηελ παξνχζα πξφηαζε ηεο Αλαπηπμηαθήο, είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ζε έλα θνκκάηη ηνπ νξεηλνχ φγθνπ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα γίλεη κνλνκεξψο. ηο ζσεδιαζμό θα ππέπει να πποβλεθθεί ή / και να επιβάλλεηαι ο κοινόρ ζσεδιαζμόρ με ηοςρ Γήμοςρ πος γειηονεύοςν: Γήμορ Κάηω Νεςποκοπίος Γήμορ Παπανεζηίος. Έηζη ζα αλαπηπρζεί ε πεξηνρή ζε έλα δίθηπν πνπ ζα ελνπνηεί ην ρψξν θαη ζα πξνσζεί δξάζεηο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ.

5 Έηζη γηα λα είλαη επηηπρεκέλν ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα ην δνχκε ζθαηξηθά θαη επξχηεξα καθξηά απφ ηνλ ηνπηθηζκφ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο Γξάκαο. Άξα ζα πξέπεη λα επηδεηεζεί ε ζπλεξγαζία θαη ησλ φκνξσλ Γήκσλ (Λεπξνθνπίνπ θαη Ξαξαλεζηίνπ), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ αλάινγα ζπλεξγαδφκελα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα κε απηφ ηεο Γξάκαο ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε θαη κε ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο νξνζεηξάο Ονδφπεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ.. Κφλν ηφηε ζα δηαηεξεζεί θαη ε ελφηεηα ηεο πεξηνρήο νινθιεξσκέλα απφ ηνπο Ξνηακνχο έσο θαη ην Γάζνο ηεο Σατληνχο. Έηζη ζα κπνξέζεη θαη ε πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ Γξάκαο λα κειεηεζεί σο έλα δηνηθεηηθφ θαη κφλν ππνζχλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, βαζηδφκελν ζην ζηξαηεγηθφ πιάλν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη εηδηθεχνληαο ζε επηκέξνπο αιιεινζπκπιεξσκέλνπο ηνκείο, φπσο είλαη ν ηνπξηζκφο θαη θαηφπηλ ζε δηνηθεηηθέο ελφηεηεο, φπσο π.ρ. ηνπξηζκφο ζηελ νξεηλή πεξηνρή Γήκνπ Γξάκαο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα θαη επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ζαλ πξνηάζεηο ηα παξαθάησ: α) Έλα δίθηπν δαζηθψλ δξφκσλ πνπ ζα έρεη πνιιαπιέο εηζφδνπο - εμφδνπο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ζα απμάλεη ηελ επηθνηλσλία, ζα βειηηψλεη ηελ πξφζβαζε, θαη ζα πξνάγεη ηελ επηζθεςηκφηεηα. β) Δλψ ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε κηα θνηλή βάζε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, έηζη ψζηε λα άξεη ηελ απνκφλσζε θαη λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο. Ν ζρεδηαζκφο ζ απηή ηε βάζε πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη θαη λέεο δηαδξνκέο, π.ρ. ε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ΡΘ Καθξππιαγίνπ ΡΘ Ληθεθφξνπ, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα ζηνρεχζνπλ ζηε θηινμελία ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ (πνδήιαην βνπλνχ θ.ι.π.). Γόκιμο θα ήηαν λοιπόν να καηαπηιζθεί ζηην παπούζα θάζη και ηο νομικό πλαίζιο ζςνεπγαζίαρ ηων Γήμων. Ν νξεηλφο ρψξνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο δηαθξίλεηαη, φπσο καο ιέεη θαη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, γηα ην αλαμηνπνίεην ηεο πεξηνρήο θαη ην απέξαλην ηεο άγξηαο θχζεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηελ φιε θηινζνθία αλάηαμεο ηεο πεξηνρήο, δηαθπιάζζνληάο ην σο κνλαδηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα.

6 Η ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ θα ππέπει να βαζιζηεί ζηα ςπάπσονηα ηοπικά κένηπα οικονομικήρ ανάπηςξηρ. Παλ ηνπηθά θέληξα αλάπηπμεο ζα έπξεπε λα νξηζηνχλ νη ππάξρνληεο νηθηζκνί θαη ην Γαζηθφ ρσξηφ Διαηηάο (πνπ γηα λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ ζα πξέπεη λα παξακέλεη θάησ απφ Γεκφζην γεληθφηεξα κε θνηλσληθφ έιεγρν, π.ρ. Γ.Π. απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζπλνδεπφκελν απφ επηζηεκνληθή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή). Πηα θέληξα απηά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε επηηπρεκέλε εκπεηξία πξνζέιθπζεο αλζξψπσλ θαη φρη άκεζα νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ (πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα). Απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξαρψξεζε νηθνπέδσλ ζηα ρσξηά ζε ζπλδπαζκφ κε παξαρψξεζε γεσξγηθήο γεο. Ξαξαρσξήζεηο ρξήζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ζθνπφ ηελ θηελνηξνθία, ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ εθηξνθή ζεξακάησλ. Ν Γήκνο Γξάκαο επηθνπξνχκελνο απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Γξάκαο ζα έπξεπε λα επηδεηά ηελ ίδπςζη μονάδαρ-γπαθείος ζην Γήκν ή ζηελ ίδηα ηελ Αλαπηπμηαθή πνπ είλαη θαη ν ξφινο ηεο, επαλδξσκέλν απφ επαξθή αξηζκφ γεσηερληθψλ, ψζηε λα θαηαγξάςνπλ θάζε δπλακηθφ πνπ πξνζθέξεη ε πεξηνρή θαη λα ην πξνσζήζνπλ σο έηνηκεο ιχζεηο (νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο, αγνξέο δηάζεζεο πξντφλησλ, εμεχξεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ - πξνγξακκάησλ, ζπλέλσζε κηθξνεπελδπηψλ αλέξγσλ ζε θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θ.α.) ζηνπο πνιίηεο ηεο Γξάκαο αιιά θαη επξχηεξα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα κεηεγθαηάζηαζε - επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή. Διδικόηεπερ Πποηάζειρ ανά άξονα Γπάζηρ: ΑΞΟΝΑ 1 ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: 1) Γξάζε 1.1 θαη 1.2. Πηα άκεζα κέηξα νηθνλνκηθήο απφδνζεο γηα ηελ πεξηνρή, πνπ ζα δηαζθάιηδε ηαπηφρξνλα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο, είλαη ε ίδξπζε Διεγρφκελεο Θπλεγεηηθήο Ξεξηνρήο (αμηνπνηψληαο ην ζεκεξηλφ φλνκα ηεο πεξηνρήο σο θαινχ θπλεγφηνπνπ) δίλνληαο παξάιιεια

7 δνπιεηά ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη πξνζειθχνληαο ηαπηφρξνλα λένπο αλζξψπνπο απφ ηελ πεδηλή πεξηνρή. 2) Πηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο πεξηνρήο κειέηεο καο εηδηθφηεξα, ππάξρνπλ ζεκαληηθνί πδάηηλνη θπζηθνί πφξνη πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία νξεηλψλ ιηκλνδεμακελψλ θαη πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πςειήο βηνθνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο κε δπλαηφηεηεο άκεζεο παξνρήο λεξνχ ζε επίγεηα θαη ελαέξηα ππξνζβεζηηθά κέζα αιιά θαη ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ρα πδαπνζέκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επξσζηία θαη αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο έλαληη ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Γη απηφ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ ζηελ πεξηνρή - αλαιφγσο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο -θαζφηη απηέο νη ιηκλνδεμακελέο ζα έρνπλ πνιιαπιή ρξήζε θαη εθαξκνγή. Νη ρξήζεηο απηψλ ησλ δεμακελψλ είλαη πέξαλ ηεο ππξνζβεζηηθήο γηαηί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αξδεπηηθέο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πδάησλ νξεηλψλ ρεηκάξξσλ, γηα ηε ρξήζε ζηελ θηελνηξνθία, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα έρνπλ θαη άιιεο ρξήζεηο νηθνηνπξηζκνχ φπσο ε αλαςπρή θαη ην εξαζηηερληθφ ςάξεκα. Ζ θαηαζθεπή ηέηνησλ δεμακελψλ αλαιφγσο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηφπηλ εηδηθήο κειέηεο. Ξιεξνθνξηαθά ζαο αλαθέξνπκε φηη αλάινγεο κειέηεο έρνπλ ήδε γίλεη ζην Ιατιηά Πεξξψλ θαη κπνξνχκε λα ζαο εμεηδηθεχζνπκε ην ζέκα. 3) Πηνλ άμνλα θπξίσο ησλ Γξάζεσλ 1 & δεπηεξεπφλησο ζηνλ άμνλα 2 πξνηείλεηαη: Θαηαγξαθή ρισξίδαο παλίδαο απηνρζφλσλ εηδψλ (άγξηα θξνχηα ηνπ δάζνπο, αγξηνινχινπδα, άγξηα δψα), πξνβνιή ηνπο ζε εζληθνχο θαηαιφγνπο, δηάδνζε ηνπ ηξφπνπ δηαθχιαμεο - αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο. ΑΞΟΝΑ 2 ΔΛΗΠΣΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΒΑΠΖΠ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: 1) Γξάζε 2.1 Δνίζσςζη ηηρ γεωπγοκηηνοηποθικήρ παπαγωγήρ. Πηελ πεξηνρή απηή είλαη νμχκσξν λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο θαη ηα

8 αλαπηπμηαθά πξφηππα άιισλ πεξηνρψλ. Ξξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ζηνλ νξεηλφ φγθν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ θηελνηξνθία ελλννχκε ηελ εθηαηηθή, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε γεσξγία ελλννχκε κηθξέο εθηάζεηο ρακειήο απφδνζεο. Βαζηθφο άμνλαο θάζε αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ζηνλ νξεηλφ ρψξν ηνπ Γήκνπ Γξάκαο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα πξντφλησλ κε κνλαδηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (θαη φρη κε πνζνηηθά). Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (δεκηνπξγία κε αληαιιάμηκεο ηαπηφηεηαο) κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε παξαγσγή γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κέζα απφ πηζηνπνηεκέλα πξφηππα (Agro1, Agro2) έηζη ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη λα βειηησζεί ε εκπνξεπζηκφηεηα ηνπο (ΞΝΞ, ΞΓΔ). 2) Πηνλ Άμνλα 2 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γξάζε 2.1 πεξί ελίζρπζεο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θαη ηα παξαθάησ: Πην ζρέδην θεηκέλνπ πνπ καο απνζηείιαηε αλαθέξεηε ε δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζε θξίζε ιφγσ θαη ηεο ίδξπζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Νξνζεηξάο Ονδφπεο. Κε απηήλ ηε δηαπίζησζε δηαθσλνχκε δηφηη ην γεγνλφο ηεο ίδξπζεο ηνπ πάξθνπ είλαη επαξθήο παξάγνληαο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη γλσζηνπνηεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά άξα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Απηή ε πξνβνιή γίλεηαη ζε δπλεηηθνχο πειάηεο ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο πξνζδίδνληαο ην Brand name ηηρ πεπιοσήρ δςηικήρ Ροδόπηρ (θαη φρη φπσο πξνηείλεηαη απφ ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, μερσξηζηφ Brand name κφλν γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ). Ζ θξίζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ νθείιεηαη θπξίσο ζε πνιιαπινχο άιινπο ιφγνπο (αζηπθηιία, κεηαλάζηεπζε, έιιεηςε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ππνδνκψλ θ.α.) ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη ηεο παξνχζεο αιιά απνηεινχλ κέξνο θαη ηνπ Γεσξγηθνχ Ξξνβιήκαηνο ηεο Σψξαο καο ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα.

9 3) Γξάζε Δγγειοβεληιωηικά έπγα: πσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ άμνλα 1, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί κε ηα θαηάιιεια έξγα (νξεηλέο ιηκλνδεμακελέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη ζθνπψλ: αληηππξηθψλ, εκπινπηηζηηθψλ, αηζζεηηθψλ) θαη λα αλαδεηρζεί. Κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη σο πξνο ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ ζα επηηεπρζεί ε πξνζηαζία, βειηίσζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, ζα εληζρπζεί ε ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε θαη ζα επέιζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ππνδνκέο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. 4) Πηελ θαηεγνξία Γξάζεσλ 2.1 εγγειοβεληιωηικά, πξνηείλεηαη επίζεο: Έξγα ζπγθξάηεζεο λεξνχ ζηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο. Κειέηεο εκπινπηηζκνχ ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ κε θπηεχζεηο, κε πδξνκαζηεχζεηο, θξάγκαηα κηθξήο θιίκαθαο, έξγα ζηνλ νξεηλφ φγθν, ηα νπνία ζα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη κέζα ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, βειηηψλνληαο ηνπο Μεξνρείκαξξνπο π.ρ. Θαιιηθχηνπ. Λα αλαθέξνπκε εδψ φηη ΡΘ Καθξππιαγίνπ, Ιηβαδεξνχ, βξίζθνληαη ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αγγίηε, ελψ ε ΡΘ Πηδεξνλέξνπ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Λέζηνπ, απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη λα καο νδεγήζεη θαη ζε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηε δηαρείξηζε ηνπο. 5) Γξάζε Αγποηικόρ εξηλεκηπιζμόρ: Ζ ειεθηξνδφηεζε θαη ε επέθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Νη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην ηνπίν ηεο ππαίζξνπ, ψζηε απηφ λα παξακείλεη αλαιινίσην. πνπ ε ειεθηξνδφηεζε δελ είλαη δπλαηή πξνηείλεηαη, είηε λα εληζρπζεί ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζε πεξηνρέο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο (ειεθηξηθφ, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θ.ι.π.), είηε λα εληζρπζεί ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ δηαηάμεσλ ή άιισλ κνξθψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε απηέο ηηο κνλάδεο θαηά ηξφπν πνπ λα θαηαζηνχλ ελεξγεηαθά απηάξθεηο. Δδψ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη κηα θηελνηξνθηθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ζχλδεζε ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο δελ είλαη ζε ζέζε

10 λα παξάγεη πνηνηηθφ πξντφλ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ρσξίο ηε ρξήζε ζχγρξνλνπ ακειθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη παγνιεθάλεο δελ είλαη εθηθηή ε παξάδνζε ζηηο γαιαθηνβηνκεραλίεο πξφβεηνπ θαη γίδηλνπ γάιαθηνο κε επηζπκεηά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Νιηθή Κηθξνβηαθή Σισξίδα εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ). Δπίζεο, ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο γηα ρξήζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο (π.ρ. ηαηλία δηαηξνθήο, ζθπξφκπινο ραξκαληέξα, ηερλεηφο ζειαζκφο αξληψλ) ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο ζηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά πιαίζηα. 6) Άμνλαο 2 (αθνξά φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ άμνλα): Βεληίωζη πποζβαζιμόηηηαρ ζηιρ αγποηικέρ εκμεηαλλεύζειρ (Αγποηική οδοποιία). Πηελ πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, ηφζν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο πνπ παξνπζηάδεη (νξεηλνί φγθνη) φζν θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ππάξρεη ε αλάγθε θαηαζθεπήο αιιά θαη βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πξνο ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο. Ρν ππάξρνλ αγξνηηθφ δίθηπν εκθαλίδεη ζε πνιιά ζεκεία πξνβιήκαηα βαηφηεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ζε αξθεηά ζεκεία απαηηείηαη θαη ε δηάλνημε λένπ. Νη ρξήζεηο απηνχ ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη πνιιαπιέο ηφζν γηα αγξνηηθή ρξήζε, φζν θαη γηα ηελ δαζηθή πξνζηαζία θαη ηνλ αγξνηνηνπξηζκφ. Απφ ηελ άιιε ε επέθηαζε θαη ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ εππαζψλ πξντφλησλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο εχθνιεο θαη αζθαινχο πξνζπειαζηκφηεηαο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ (πξφζβαζε κεραλψλ, εχθνιε δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο θ.ν.θ) ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα. Έηζη, ζην

11 ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο έξγσλ: -Κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο -Σσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (φπσο δηαλνίμεηο, επηρψζεηο ηάθξσλ, δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ) -Ρερληθά έξγα (φπσο γέθπξεο, ηζφπεδεο δηαβάζεηο) -Πηξψζε ηνπ νδνζηξψκαηνο (κε άζθαιην ή 3 Α ραιίθη) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο. 7) Άμνλαο 2 : Γιαθοποποίηζη ηηρ ππωηογενούρ παπαγωγήρ. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα είλαη δπλαηφ λα ζπλεηζθέξνπλ δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κε ηελ ίδξπζε / επέθηαζε κνλάδσλ βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θπηηθήο παξαγσγήο (Ηππνθαέο, κεινθαιιηέξγεηεο (Kiku), ηξνχθα, θνπθνπλαξηά, θπιινδξχο, αξψληαο, γθφηδη - κπέξη θ.α.) θαζψο θαη θάπνησλ «απαμησκέλσλ» θαιιηεξγεηψλ φπσο ηεο θξαληάο, θαζηαληάο, θαξπδηάο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λέεο εκπνξηθέο πξννπηηθέο ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Απηέο νη κνλάδεο παξαγσγήο θαηλνηφκσλ θαη κε πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο (πηζαλφηαηα ζα κπνξνχζαλ λα δξνπλ θαη σο αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηνπξίζηεο λα παξαθνινπζνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο). Ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δελ ελδείθλπηαη ε ζαιηγθαξνεθηξνθή κε είδε πνπ δελ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Έηζη, πξνο ην παξφλ, θαη επεηδή δελ ππάξρνπλ ηέηνηα εθηξεθφκελα είδε, δελ κπνξεί λα επδνθηκήζεη κηα ηέηνηα εθηξνθή. Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ρξήζε ησλ βνζθνηφπσλ. Ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο εθηάζεηο βνζθνηφπσλ πξνθχπηεη φηη νη δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζα είραλ ηδηαίηεξα

12 ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κέζσ ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ θαηαγξαθή θαη ρσξνζέηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ), ε αμηνπνίεζε ηνπο κε δεδνκέλν ην θηηξηαθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη (παιηά καληξηά απνηεινχλ αξρέηππεο θαηνηθίεο, ελψ ηα ζηέγαζηξα θαη νη πνηίζηξεο απνηεινχλ έξγα πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε ρξεζηηθφηεηά ηνπο απφ ηψξα θαη ζην εμήο, ή ε δπλαηφηεηα δηηηήο ρξήζεο ηνπο). Ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί ε δεκηνπξγία πηινηηθψλ αγξψλ θαη θπησξίσλ γηα ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο, ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή έηζη ψζηε απηέο λα δνθηκαζηνχλ θαη λα δηαπηζησζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Πε πεξίπησζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε εηζαγσγή ηνπο ζε εκπνξηθή θιίκαθα ζα παξνπζίαδε πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Ζ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. ζπιιεγφκελα ή θαιιηεξγνχκελα καληηάξηα γαλφδεξκα) κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή δηέμνδν ζηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ αλζξψπσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε κηα επαίζζεηε δεκνγξαθηθά πεξηνρή. Πεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε ηέηνηεο δξάζεηο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θαη ν Πχιινγνο Καληηαξφθηισλ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή. Ήδε, εδψ θαη ρξφληα ν ζχιινγνο απηφο δηνξγαλψλεη πιεζψξα εθδειψζεσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη απηή ε εκπεηξία ηνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί. 8) Άμνλαο 2: Γιαθοποποίηζη ηηρ ππωηογενούρ παπαγωγήρ Αγποηοηοςπιζμόρ Οικοηοςπιζμόρ: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ κνριφο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ αλάπηπμε φκσο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη εηδηθή κειέηε ή αλ ηπρφλ απηή ππάξρεη, επηθαηξνπνίεζή ηεο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 9) Άμνλαο 2 - Καηάπηιζη γεωπγών, κηηνοηπόθων, δαζεπγαηών

13 Ζ θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ, ησλ θηελνηξφθσλ ησλ δαζεξγαηψλ αιιά θαη ησλ θπλεγψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπο, ζηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ππαίζξνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγηθήο απαζρφιεζήο ηνπο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα άιια κέηξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηα νπνία ε απνδεδεηγκέλε επαξθήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε απνηειεί πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο. Δίλαη άιισζηε γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηή ε επηηπρία νπνηαζδήπνηε αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ρσξίο ηελ άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ εκπιεθφκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ είλαη, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο: -Βηνινγηθή θηελνηξνθία -Δθηαηηθή εθηξνθή κεξπθαζηηθψλ θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο Γηαηξνθήο θαη Αλαπαξαγσγήο -Δθπαίδεπζε ζηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θπηηθήο θαη δστθήο παξαγσγήο (αξψληα, γθφηδη κπέξη, ηππνθαέο θ.α.) -Γεκηνπξγία ή επέθηαζε ηεο δξάζεο ήδε ππαξρφλησλ επηρεηξήζεσλ πξνψζεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη αλάπηπμεο εκπνξηθψλ δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ -Ξαξαγσγή βηνινγηθψλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ (επίζεο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) -Γηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ -Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε -Δθπαίδεπζε Γαζεξγαηψλ -Δθπαίδεπζε ληφπησλ θαηνίθσλ - θπλεγψλ ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο. 10) Διδική και πολύ ζημανηική καηηγοπία για ηον άξονα 2 αποηελεί η διασείπιζη ηων βοζκοηόπων και η κηηνοηποθία ηηρ πεπιοσήρ. Γηα απηφ ην ιφγν ζα αλαθεξζνχκε ζε απηήλ εθηελέζηεξα παξαθάησ.

14 Πηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Πηδεξνλέξνπ (Πηδεξφλεξν, Πθαισηή θαη γχξσ νηθηζκνί) ππάξρνπλ 24 εθηξνθέο κε δψα θξεoπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ: 18 εθηξνθέο κε 1120 ζειπθά Βννεηδή θξενπαξαγσγήο ειεπζέξαο βνζθήο 2 εθηξνθέο κε 650 πξφβαηα θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο 2 εθηξνθέο κε 550 γίδηα 2 εθηξνθέο κε 100 εκηάγξηεο ρνηξνκεηέξεο Ζ εηήζηα παξαγσγή ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ ηξνθνδνηεί κε κνζράξηα Ε.Β. έσο 250 θηιψλ, ζηελ ειηθία ησλ 6-8 κελψλ ηνπο παρπληέο - παξαγσγνχο ζε φιε ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ηα παξαγφκελα ακλνεξίθηα ηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά κε θξέαο πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο. Έλα ζχζηεκα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο δσνηξνθψλ, κεηαθνξψλ, κεηαπνίεζεο θαη ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ νξεηλή θηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο. Ζ θξενπαξαγσγφο θηελνηξνθία ζηεξίδεηαη ζηε βφζθεζε ησλ δψσλ ζηνπο βνζθφηνπνπο (7 κήλεο ζηε βνζθή θαη 5 ζην ζηάβιν). Άξα, θάζε ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο βνζθντθαλφηεηαο ησλ βνζθφηνπσλ ζηεξίδεη ην εηζφδεκα ηεο θηελνηξνθίαο. Πθνπφο καο ινηπφλ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ δψσλ ζηε βνζθή, κε βνζθή πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο. Ππλεπψο, επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε εθηέιεζεο έξγσλ βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ θαη ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ην θφζηνο δηαηξνθήο είλαη πςειφ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ δσνηξνθψλ, κηαο θαη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο πνπ άιινηε θάιππηαλ αλάγθεο δσνηξνθψλ ζήκεξα απνδίδνληαη ζηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξήζεο (θσηνβνιηατθά). ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΑΜΔΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ Ξξφθεηηαη γηα πξνηεηλφκελα έξγα απφ ην ωμαηείο Κηηνοηπόθων ιδηπονεπίος-καλωηήρ άκεζεw αλαγθαηφηεηαο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα έρεη άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 1. Ππληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ θηελνηξνθηθψλ δξφκσλ θάζε Άλνημε, φπσο ην δξφκν πξνο Οάζνβν, ην δξφκν απφ Ξαπάδεο πξνο Θνξχινβν, ην

15 δξφκν απφ Θφθθηλα πξνο Καγλήζην, ην δξφκν απφ Φηέξλα πξνο Ξίηζνβν- Ξεηξφηνπνο θαη ην δξφκν απφ Πθαισηή πξνο Βξίδα θαη Ξιαθφζηξσην. 2. Ξνηίζηξεο ζηνπο βνζθφηνπνπο. Θαηαζθεπή πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΚΑΓΛΖΠΗΝ θαη ΒΝΛΝΣΥΟΗ. Ππληήξεζε πνηίζηξαο θαη θαιιηέξγεηα πεγψλ ζηε ζέζε ΓΔΗΙΔ ηνπ Νξνπεδίνπ θαζψο θαη πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΞΙΑΡΑΛΗ ηνπ Νξνπεδίνπ. Κεηαθνξά λεξνχ απφ ηε ζέζε ΒΑΠΗΙΖΠΑΠ ΒΟΑΣΗΑ πξνο ΟΗΤΖ θαη θαηαζθεπή πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΟΗΤΖ Πθαισηήο. Αληηθαηάζηαζε παιαηνχ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ απφ δηαζηαχξσζε Ξιαθφζηξσην πξνο ζηάβιν Ιαδαξίδε, δηφηη ζε πνιιά ζεκεία νη ζσιήλεο έρνπλ εκθαληζηεί ζην έδαθνο. Ππληήξεζε πνηίζηξαο ζηε ζέζε ΣΑΟΑΘΥΚΑΡΑ θαη ζηε ζέζε ΓΖΠΙΑ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΟΚΟΣΟΠΩΝ Α. ημαζία ηηρ οπθολογικήρ διασείπιζηρ ηων βοζκοηόπων Ον θφζηνο ηεο δηαηξνθήο ζε κηα θηελνηξνθηθή κνλάδα αληηπξνζσπεχεη ην 60-80% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ ζσζηή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο θαηά 30-50% ζπληειψληαο ζε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζε ειαρηζηνπνίεζε ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ην ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ δσνηξνθψλ ζην εκπφξην. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ βνζθνηφπσλ ζηα αθφινπζα: ε επδσία ησλ δψσλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθήο δσήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. ηα πνηνηηθφηεξα πξντφληα. νη κηθξφηεξεο απαηηήζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.

16 Ζ ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, φπσο κείσζε ζηελ θαηαλάισζε αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη κείσζε ληηξηθψλ, δηαθφξσλ ρεκηθψλ θαη εθπνκπψλ αέξησλ. ην κεησκέλν θφζηνο εξγαζίαο. ε απνζπκθφξεζή ηνπ ζηάβινπ θαη ε κείσζε πξνζβνιήο απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ αγειάδσλ, καζηίηηδεο). Β. Νομικό καθεζηώρ πποβλήμαηα Ρν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ βνζθνηφπσλ έλα αλεπίιπην πξφβιεκα δεδνκέλνπ φηη νη αξθεηέο απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί νξηνζέηεζεο βνζθνηφπσλ ηνπ Λ. 1734/87 θξίζεθαλ σο αληηζπληαγκαηηθέο απφ ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ 664/90 απφθαζή ηνπ, ην ΠηΔ αθχξσζε πάλσ απφ εθαηφ ζρεηηθέο λνκαξρηαθέο πξάμεηο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα πνπ έδηλε ν λφκνο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα θαη πξννξηζκνχ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. Έθηνηε, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1734/87 (άξζξα 1,2,3,6) δελ εθαξκφδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην δελ παξέρεη ην αλαγθαίν ππφβαζξν γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ βνζθνηφπσλ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θηελνηξνθίαο ηεο ρψξαο καο ε κφληκε ιχζε ζηα δεηήκαηα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ βνζθνηφπσλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο βνζθντθαλφηεηαο ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ηνπο. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ε ρξήζε νηθείσλ εξγαιείσλ ηεο λνκνζεζίαο φπσο Γ.Ξ.Π., Π.Σ.Ν.Α.Α.Ξ., Ξ.Δ.Ν.Α.Ξ. θ.α. Γ. ποςδαιόηηηα ηηρ διασείπιζηρ βοζκοηόπων ζηον οπεινό σώπο ηος Γήμος Γπάμαρ πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ε εθηαηηθή αηγνπξνβαηνηξνθία θαη βννηξνθία πέξαλ ηνπ φηη ηαηξηάδεη ζηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο, ζπλεηζθέξεη θαη θαηά έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζην αθαζάξηζην αγξνηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο.

17 Ζ εθηαηηθή θηελνηξνθία ζην εμεηαδφκελν ρψξν παξνπζηάδεη ηζρπξφ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ θαη πξννπηηθέο αμηνπνηψληαο ηα αθφινπζα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα: θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ καθξά παξακνλή ησλ δψσλ ζηνπο βνζθφηνπνπο θαη, ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ εθηάζεσλ βνζθνηφπσλ. Πίνακαρ: Ππγθεληξσηηθά ζηνηρεία απφ ηηο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο δηθαηνχρσλ βνζθνηφπσλ ηνπ δήκνπ Γξάκαο γηα ην έηνο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ 2-6 κελ. Βννεηδή Ξξφβαηα Θαηζίθηα 6-24 κελ. Άλσ 2 εηψλ κελ. Σ 0,2 Σ 0,6 Σ1 Σ 0,08 > 12 κελ. Σ 0, κελ. Σ 0,08 >12 κελ. Σ 0,15 Άινγα Κνπιάξηα Γατδνχξηα Σνηξνκεηέξεο Σνηξίδηα πάρπλζεο Σ 1 Σ 0,4 Σ 0,27 ΠΘΑΙΥΡΖ ΠΗΓΖΟΝΛΔΟΝ ,76 ΙΗΒΑΓΔΟΝ ,01 ΚΑΘΟΞΙΑΓΗ ,25 ΤΝΟΛΟ ,02 Ε.Κ. Έλαο ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ θιάδσλ απνηειεί ε θαηάζηαζε ησλ βνζθνηφπσλ, νη νπνίνη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο θαη ηδηαίηεξα πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζκψλ - είλαη ππνβαζκηζκέλνη, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη αδπλαηνχλ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, λα θαιχςνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ δψσλ. Ρν θφζηνο παξαγσγήο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο δηαηξνθήο) ζεκεηψλεη ζπλερή αχμεζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα κεηψλεηαη θαη ν θιάδνο ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο βξίζθεηαη ζε νξηαθφ ζεκείν απφ πιεπξάο βησζηκφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ. Γ. Πποηεινόμενερ γενικόηεπερ δπάζειρ ζηοςρ βοζκόηοποςρ Θηλνχκελνη ζε απηά ηα πιαίζηα θαη ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο πεξηνρήο θξίλεηαη φηη ε ρξήζε βειηησκέλνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη εληαηηθψλ κνξθψλ εθηξνθήο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε. Γηα ην ιφγν απηφ, φιν ην βάξνο πξέπεη

18 λα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο εθηαηηθήο εθηξνθήο κεξπθαζηηθψλ κέζσ θαη ηεο εθηέιεζεο δηαθφξσλ δξάζεσλ ζηνπο βνζθφηνπνπο. Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα: Γηάλνημε δξφκσλ πξνο θαη κέζα ζην βνζθφηνπν Νξηνζέηεζε - θηεκαηνγξάθεζε ηνπ βνζθφηνπνπ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο βνζθήζηκεο έθηαζεο, δηφηη κεηά ην 2013 είλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε κφληκνπ βνζθφηνπνπ γηα ηε ιήςε ηεο εληαίαο ελίζρπζεο απφ ηνπο θηελνηξφθνπο ηεο εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθίαο. Έξγα βειηίσζεο ηεο βνηαληθήο ζχλζεζεο ηνπ βνζθφηνπνπ. Γηαρείξηζεαχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε θαζάξηζκα θέδξσλ θαη θηεξψλ θαζψο θαη ησλ αλεπηζχκεησλ μπισδψλ δηδαλίσλ. Θαηεξγαζία-αλαζπνξά κε πνιπεηή ιεηκψληα θπηά φπσο δαθηπιίδα, ιφιην, κεδηθή, θεζηνχθα θαη ηξηθχιιηα. Ππνξά ζε ισξίδεο κε εηδηθά κεραλήκαηα, ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη ε απηνθπήο βιάζηεζε. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο βνηαληθήο ζχλζεζεο ηνπ βνζθφηνπνπ κε ςπραλζή θαη αγξσζηψδε θπηά πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο. Ν εκπινπηηζκφο ηεο θπζηθήο ρισξίδαο κπνξεί λα γίλεη κε επηιεγκέλνπο ζπφξνπο απφ ιεηκψληα λνκεπηηθά θπηά πνπ ππάξρνπλ φκσο ζηελ πεξηνρή έηζη ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη θαη ε ηνπηθή ρισξίδα Οχζκηζε βνζθνθφξησζεο θαη ειεγρφκελε βφζθεζε. Θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ θαη παγίδσλ απνπαξαζίησζεο κε πδξνιεςία ζηηο βνζθέο, ψζηε θαη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ λα κπνξεί ε Θηεληαηξηθή πεξεζία λα θάλεη επεκβάζεηο φπσο αηκνιεςίεο θαη εκβνιηαζκνχο. Θαηαζθεπή γεθπξηψλ πνπ ελψλνπλ ξέκαηα, ραξάδξεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά (γεθχξηα) βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε βνζθνηφπσλ. Θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ χδξεπζε ησλ δψσλ (δεμακελέο λεξνχ, πνηίζηξεο, πδξνκαζηεχζεηο, αγσγνί κεηαθνξάο λεξνχ, θξεάηηα, γεσηξήζεηο, αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θιπ.) Θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ δψσλ κε πξφζζεην ρψξν γηα ηνπο πνηκέλεο. Ζ θαηαζθεπή κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε πξνθαηαζθεπέο (πξνθάη) εηδηθά ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο

19 πεξηνξίδνπλ αηζζεηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Θαηαζθεπή κηθξψλ έηνηκσλ θαηαζθεπψλ (ηχπνπ ηνι, πξνθάη) ή ζηδεξνθαηαζθεπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ βφζθνπλ ειεχζεξα. Γει. βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη θπξίσο ρνηξηλά (ληφπηα ή αγξηνγνχξνπλα) εηδηθφηεξα ζηα πην νξεηλά ηκήκαηα κε ηηο πην δχζθνιεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Ξεξίθξαμε εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή γηα ηελ ηκεκαηηθή (πεξηηξνπηθή) βφζθεζε ζηελ πεξίπησζε ηερλεηψλ ιεηκψλσλ. Θαηαζθεπή θξαθηψλ, φηαλ θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ην δηαρσξηζκφ νξίσλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ απφ ηα δάζε - δαζηθέο εθηάζεηο, κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε βφζθεζε. ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΣΗΡΙΞΟΤΝ ΣΗΝ ΟΡΔΙΝΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θνξέα επνπηεπφκελνπ απφ ην Γήκν ζηειερσκέλνπ κε Γεσπφλνπο - Εσνηέρλεο θαη Θηεληάηξνπο κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ, ηε δηαβνχιεπζε, επηθνηλσλία, δηάγλσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ παξαδεηγκάησλ θαιψλ θηελνηξνθηθψλ πξαθηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξφδξνκεο εθκεηάιιεπζεο πνπ πξνζδηνξίδεη κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξαθηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηελ πην αεηθφξν θαη βηψζηκε θαη ηε ζέηεη σο ζηφρν θνηλήο πξαθηηθήο γηα φιεο ηηο αλάινγεο εθκεηαιιεχζεηο. Γεκηνπξγία Εψλεο Θηελνηξνθίαο νξεηλνχ φγθνπ κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη ζχλδεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθάγηνπ κε ηελ ηηκή ηνπ. Αλάπηπμε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ γηα ηηο Σξήζεηο ηεο Γεο ελφςεη ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κεζνπξφζεζκν

20 κέιινλ κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ γηα δηαηξνθή- δσνηξνθέο βηνθαχζηκα- βηφηνπνπο. ΑΞΟΝΑ 3 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: 1) Πηελ θαηεγνξία Γξάζεσλ 3.4 πξνηείλεηαη: Ζ Αλαδσνγφλεζε ησλ παιαηψλ νηθηζκψλ. Ζ θαηαγξαθή ησλ παιαηψλ εγθαηαιεηκκέλσλ θηηζκάησλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ ζήκεξα θζίλνπλ ή / θαη έρνπλ εγθαηαιεηθζεί (δεκηνπξγία θηεκαηνινγίνπ). Ζ θαηαγξαθή ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο, ζα δεκηνπξγήζεη ηε βάζε πξνυπνζέζεσλ θαηνίθεζεο αλαδσνγφλεζεο, αθφκε θαη ζαλ πεξηνρέο αλάπηπμεο δεχηεξεο θαηνηθίαο. 2) Πηελ θαηεγνξία Γξάζεσλ 3.6 πξνηείλεηαη: Ζ θαηαγξαθή θαη δηάδνζε (ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Γήκνπ Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο) ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ησλ πεξηνρψλ ηφζν απηψλ πνπ θαηνηθνχληαη φζν θαη απηψλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί, έηζη ψζηε λα ζπκεζνχλ νη παιαηφηεξνη θαη λα δηδαρζνχλ νη λεφηεξνη. Ζ γλψζε ηεο ηζηνξίαο άιισζηε απνηειεί πξάμε απηνγλσζίαο. Πηφρνο ε πξνβνιή ησλ ππαξρφλησλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ κλεκείσλ δηαηεξψληαο ηηο κλήκεο (κηαο θαη ην κλεκείν δίρσο κλήκε είλαη ρσξίο αμία) θαη δηαδίδνληαο ηελ ηνπηθή ηζηνξία, δεκηνπξγψληαο ζην ρψξν πξνυπνζέζεηο γλψζεο κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν, δξάζε πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπλεξγηζηηθά κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη ζα απνδψζεη ζηνλ ηφπν θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηελ αμία πνπ ηνπο αλήθεη. ΑΞΟΝΑ 4 ΔΜΥΠΡΟΔΦΔΗΑ Νη πξνηάζεηο καο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη νη παξαθάησ: Δπαθή ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ Γήκνπ κε θνξείο θαη παξφρνπο ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ (π.ρ. ζηνρεπκέλεο εθζέζεηο, επηζθέςεηο, εκεξίδεο, εθπαηδεχζεηο θαη ζπγθξίζεηο ηερλνινγηψλ).

21 Δπαθή ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηνπο θνξείο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ Ξνιιαπιή Ππκκφξθσζε θαη ηελ Αζθάιεηα γηεηλή δσνηξνθψλ. Πχλδεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηνπο κεηαπνηεηέο θαη ηηο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ κε ηελ ηξνθνδνζία παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ, ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θ.ι.π. (πξάζηλεο δεκφζηεο πξνκήζεηεο). Σξήζε απηφκαησλ πσιεηψλ γάιαθηνο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηα πιεζηέζηεξα κεγάια αζηηθά θέληξα (Γξάκα Θαβάια - Μάλζε). Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα πξνσζεζεί ηφζν κε ηε ρξεκαηνδφηεζε Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ φζν θαη κε ηε ζπλεξγαζία θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα δξάζε πνπ ζα αλαδείμεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ηεο πεξηνρήο (ιφγσ ηεο εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθίαο) θαη ζα βνεζήζεη ζην θιείζηκν ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο ςαιίδαο ηηκψλ κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Απηή ε ςαιίδα ηηκψλ κεηψλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθφ εηζφδεκα αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Κε άιια ιφγηα πξνηείλνπκε έλαλ ηξφπν απεπζείαο πψιεζεο γάιαθηνο ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφ ήδε γίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζηα πξντφληα θπξίσο θπηηθήο πξνέιεπζεο. Υζηφζν ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζην γάια, πξντφλ πξψηεο αλάγθεο, κε πνιχ κεγάιε θαηαλάισζε θαη πνιχ κεγάιε επίζεο ςαιίδα ηηκήο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Έηζη, ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε απηφκαησλ πσιεηψλ γάιαθηνο φπνπ θάζε παξαγσγφο ζα πνπιά ην δηθφ ηνπ γάια απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. Ρν γάια απηφ ζα ππφθεηηαη απφ ην κεράλεκα ζε θάπνηα κνξθή παζηεξίσζεο θαη θαζαξηζκνχ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο είλαη λα λνκνζεηήζεη θαη λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ λφκηκε θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ φπσο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Ν ηξφπνο απηφο πψιεζεο ήδε εθαξκφδεηαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν: eidhseis/ genikes/688-automatic-gala. Θα είρε ινηπφλ ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο

22 δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κέηξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ αιιά θαη ζε φζα άιια πξντφληα κπνξεί λα γίλεη θάηη παξφκνην. Θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζέινπκε λα ειπίδνπκε φηη ζε πεξηφδνπο επηδεηλνχκελεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο αλακελφκελεο θνηλσληθήο θξίζεο απηά ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα δελ ζα είλαη κφλν επρνιφγηα άιια ζα απνηειέζνπλ κνρινχο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε νιφθιεξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο. Κφλν ηφηε έλα ηέηνην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δελ κπνξεί λα ρξεσζεί σο ε δηθαηνιφγεζε γηα ηελ ηδηνθηεζηαθή κεηαθνξά ηνπ Γαζηθνχ Σσξηνχ Διαηηάο απφ ηελ Γαζηθή ππεξεζία, ζην Γήκν Γξάκαο θαη έπεηηα ζε Ηδηψηεο. Ζ παξαπάλσ αλεζπρία καο εδξάδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη Γήκνη. Ρέινο, Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνπο παξαθάησ ζπλαδέιθνπο γηα ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ην αλσηέξσ θείκελν: -Αλεξανδπίδος ωηηπία Msc Γεσπφλν Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο Γξάκαο -Αμπελίδη Θεόδωπο Msc Γεσπφλν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο -Γαβή Μισαήλ Γαζνιφγν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ιίκλεο Θεξθίλεο -Καλαηζίδη Ανάζηαζιο Γεσπφλν Ξξφεδξν Πσκαηείνπ Θηελνηξφθσλ Πηδεξνλεξίνπ-Πθαισηήο -Λαλέ Δςζηπάηιο Msc Γεσπφλν Γήκνο Γξάκαο -Γξ.Μαπίνο Γιονύζιο Γαζνιφγν Γαζαξρείν Πηδεξνθάζηξνπ

23 Πίνακαρ Γιανομήρ -θ. Αζαλάζην Ρζαπηάξε πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ -θ. Άξε Γηαλλαθίδε Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. -θ. Ησάλλε Μαλζφπνπιν Αληηπεξηθεξεηαξρε Γξάκαο - Γήκν Γξάκαο - θ. Νχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξηθεξεηάξρε Ξξσηνγελνχο Ρνκέα - θ. Κηραειίδε Θσλ/λν Ξξφεδξν Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Α.Κ.Θ. -Γεσηερληθνχο Ξεξηθεξεηαθνχο Ππκβνχινπο -Γ.Π. ΓΔΥΡ.Δ.Δ. -Φνξέαο Γηαρείξηζεο Νξνζεηξάο Ονδφπεο -Ξαξαξηήκαηα ΓΔΥΡ.Δ.Δ. -Κέιε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΛ-ΘΗ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΛ-ΘΗ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/30-07-2013 Αριθμ. Απόφασης 156 ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα