Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη"

Transcript

1 Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Πληροθορίες: Αμπελίδης Θεόδφρος Προς: Κοιν.: Αριθ. Πρφη: 283 Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Παρακαλούμε όπφς κοινοποιηθεί ζε όλοσς ηοσς ζσμμεηέτονηες ηης ζύζκευης -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέλη ηοσ Παραρηήμαηος Θέμα: «Θέκαηα θαη Ξξνηάζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο αλαθνξηθά κε ηελ ζχγθιηζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ» Ρν Ξαξάξηεκα καο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξσηνβνπιία ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ λνκνχ Γξάκαο, ζαο θαηαζέηεη ηηο πξψηεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο θαη έλα πιαίζην δηεθδηθήζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο. Πε γεληθέο γξακκέο απηνί νη ζηφρνη ζπλνςίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο. Θηλνχκελνη ζηα πιαίζηα απηά θαη επηηειψληαο ην ξφιν ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνχινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ην Δπηκειεηήξην καο, ζαο θαηαζέηεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ΞΔ Γξάκαο πνπ ζέιεη λα ζαο επηζεκάλεη θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο. Ρα ζέκαηα ή ηα πξνβιήκαηα απηά ζπλνδεχνληαη κε πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο απφ ην παξάξηεκα καο. Πε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο νχηε ε Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ νχηε αθφκα θαη ε θεληξηθή εμνπζία δελ κπνξεί λα επηιχζεη απφ κφλε ηεο ηα δεηήκαηα πνπ ζέηνπκε. Γηα απηφ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ε ζχκπξαμε ηφζν ηεο Ξνιηηείαο φζν θαη άιισλ ηνπηθψλ απηνδηνηθεηηθψλ αξρψλ, θνξέσλ θαη ηδησηψλ θαη ε πξσηνβνπιία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ θηλείηαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Ρα ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζαο ζέηνπκε ρξήδνπλ αμηνιφγεζεο θαη ηεξάξρεζεο αλαιφγσο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ επίιπζεο ηνπο. Δθ πξννηκίνπ, ζαο ηνλίδνπκε φηη ε δηθή καο βνήζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ καο θαη ησλ δπλαηνηήησλ καο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Ν Ξξφεδξνο Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Ν Γελ. Γξακκαηέαο Εαθείξεο Κπζηαθίδεο Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Θνζκάο Πσθξνλίδεο 1

2 ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Πηα πιαίζηα ησλ παξαθάησ πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ ΓΔΩΡΔΔ γηα ηελ Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη δφθηκν λα επηζεκάλνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπκε ζε θνηλέο δξάζεηο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε ζεζκηθά πξνβιήκαηα πνπ θαηαηξέρνπλ ηελ πεξηνρή καο ηελ Ξεξηθέξεηα καο θαη ηελ ρψξα ελ γέλεη. Έηζη ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί έλαο ζπλνιηθφο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ή επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ φινπο ηνπο Αλαπηπμηαθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ θνξέα πνπ κπνξεί λα πξνάγεη, λα ζπλδξάκεη ή λα βνεζήζεη ζηελ Αλάπηπμε. Πηα πιαίζηα απηνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη δηάθνξα φξγαλα πινπνίεζεο, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλα κε θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη κε νξγάλσζε ζε νκάδεο εξγαζίαο, αιηεχνληαο θαη αμηνπνηψληαο ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, είλαη αδήξηηε αλάγθε λα δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα θαηεπζχλζεηο θαη δξάζεηο άκεζα πινπνηήζηκεο, απαηηψληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ - θνξέσλ ηεο πεξηνρήο καο. Έλα ζπληνληζηηθφ φξγαλν, φπσο ην ζπγθεθξηκέλν, κπνξεί λα ζπκβάιεη θαίξηα ζηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Έηζη, ζπλνςίδνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο ζηα παξαθάησ. Σομείρ Παπέμβαζηρ ζηην ΠΔ Γπάμαρ Νη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 1) Πηνλ πξσηνγελή ηνκέα πνπ αθνξά ηε Γεσξγία, Θηελνηξνθία, Κειηζζνθνκία θαη ηα Γάζε. Ρνκείο κε πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζηε Γξάκα. 2) Πηνλ ηνκέα ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ. πάξρεη κεγάιε πιεζψξα ιαηνκείσλ Καξκάξνπ. 3) Πε ζέκαηα αιηείαο εζσηεξηθψλ πδάησλ, πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, κε ηνλ Ξνηακφ Λέζην θαη ηελ ιίκλε ηνπ Θεζαπξνχ λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο πινπηνπαξαγσγηθφο παξάγνληαο. 4) Πε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ, δαζηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ). Πηνλ ηνκέα απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπο. Ζ πιεξφηεηα απηή ζα εμαζθαιίζεη άκεζα ή έκκεζα ηελ επηηπρία φισλ ησλ παξεκβάζεσλ 2

3 πνπ απηέο πξαγκαηεχνληαη. Πηελ ΞΔ Γξάκαο κε ηελ νξνζεηξά Ονδφπεο ζηα φξηα ηεο ην πεξηβάιινλ θαηέρεη θαίξηα ζέζε. 5) Πε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Έγγεηεο Βειηηψζεηο, Γαζνηερληθά έξγα, θαη επξχηεξα έξγα ππνδνκήο). 6) Πε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ Γεσηερληθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, πφξσλ θ.ι.π. πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο ππεξεζίεο φπσο ι.ρ. ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ηα θηεληαηξεία). Νη ειιείςεηο απηέο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο. 7) Πε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα αγξνηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζπλαθή πεδία. Απηή ε δξάζε είλαη απαξαίηεηε ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ έξγσλ αλαδαζκνχ πνπ πξνηείλνπκε ζηε ζπλέρεηα. 8) Πηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζηα ζέκαηα ησλ κεηαιιαγκέλσλ πξντφλησλ. Δλίζρπζε ησλ ζπλνξηαθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ φρη κφλν ηεο πεξηθέξεηαο καο αιιά - επεηδή ε Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη πχιε εηζφδνπ ηεο ρψξαο καο - θαη νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. 9) Πε ζέκαηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 10) Πηα ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. 11) Πε ζέκαηα δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο αγνξψλ, πξφβιεςεο ηηκψλ, πξνψζεζεο πξντφλησλ θ.ιπ. 12) Πε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ, ηνπ ΞΝΔ θαη ησλ ΘΝΑ. 13) Πε ζέκαηα πινπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, αιιά θαη πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΘΑΞ ) Πε ζέκαηα αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Γξάκαο. 15) Πε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ησλ Νξγαλψζεσλ Ξαξαγσγψλ θαη ησλ Γηεπαγγεικαηηθψλ Νξγαλψζεσλ πνπ εηζήγαγε ε Δ.Δ.. 16) Πην πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο παξάλνκσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ απφ ηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο, φπσο ζηελ Δμνρή Γξάκαο. 3

4 Βαζικά πποβλήμαηα ηος ππυηογενή ηομέα και πποηεινόμενερ λύζειρ 1) Μείυζη ηος αςξημένος κόζηοςρ παπαγυγήρ ηυν αγποηικών πποφόνηυν αλλά και αύξηζηρ ηηρ παπαγυγήρ ηοςρ. Ξέξα απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ε θεληξηθή εμνπζία (κείσζε ηνπ ΦΞΑ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ θ.α.) ε Ξεξηθέξεηα θαη νη ππφινηπνη αλαπηπμηαθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, φπσο: α) Δγγεηνβειηησηηθά έξγα γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή, λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη λα γίλεη εθηθηή ε αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ, ιακβάλνληαο πάληνηε σο γλψκνλα ηελ ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πε απηά ηα έξγα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ επίλςζη ηος σπόνιος πποβλήμαηορ αποζηπάγγιζηρ ηυν Σεναγών Φιλίππυν. Ξξφθεηηαη γηα κηα επαίζζεηε νηθνινγηθά πεξηνρή νξγαληθψλ εδαθψλ ηα νπνία ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα πξνθπιαρηνχλ θαη απφ ηελ νμείδσζε αιιά θαη ηελ θαχζε ηνπο, πνπ γίλεηαη θαηά ην θάςηκν ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ κηθξή επηπρψο κεξίδα αγξνηψλ. β) Έξγα αλαδαζκψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ιφγσ ηνπ πνιπηεκαρηζκνχ ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ, ηα νπνία επηρνξεγνχληαη απφ ην Ξ.Α.Α.. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγία αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Ανάγκερ αναδαζμών πξνθχπηνπλ πάληα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Πε πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε εηήζηεο θαιιηέξγεηεο είλαη πην εχθνινο ν αλαδαζκφο (αθφκα θαη ν ππνρξεσηηθφο). Πηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο έλαο αλαδαζκφο είλαη δπζθνιφηεξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. Ππκπιεξσκαηηθά κε ηα δχν αλσηέξσ απαιηείηαι ενίζσςζη θεζμική και οικονομική όλυν ηυν Σ.Ο.Δ.Β. γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα αξδεπηηθά δίθηπα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαιεηθηεί ζηελ ηχρε ηνπο κε ηνλ Θαιιηθξάηε. Νη θινπέο θζνξέο πνπ έρνπλ ππνζηεί φια ηα δίθηπα θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπο απφ ηελ πνιηηεία, νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα θαη ζηε ζηαδηαθή απαμίσζε θαη απνμέλσζε φισλ ησλ αγξνηψλ απφ ηα ζπιινγηθά δίθηπα θαη ηηο δηνηθήζεηο ηνπο. Ξξέπεη πάζε ζπζία να ενιζσςθεί ο θεζμόρ ηυν ΣΟΔΒ και ενδεσομένυρ η δημιοςπγία ΓΟΔΒ ζηην Πεδιάδα ηηρ Γπάμαρ Σεναγών να ζςμβάλει ζηην επίλςζη όλυν αςηών ηυν πποβλημάηυν και ζηο ππόβλημα 4

5 ηυν πλημμςπών ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θχηηαξν ζπιινγηθήο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηα ΡΝΔΒ. γ) Δπικαιποποίηζη, επέκηαζη ζε νέερ πεπιοσέρ και πύκνυζη ηυν ςπαπσόνηυν αναλύζευν ηος Δδαθολογικού σάπηη ηηρ Πεπιθέπειαρ ΑΜΘ, πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ. Ξξφθεηηαη γηα έλα κνλαδηθφ έξγν γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα πνπ πινπνηήζεθε κε Δπξσπατθά θνλδχιηα. Ζ ρξήζε ηνπ έρεη πνιιαπιά νθέιε θπξίσο γηα ηνπο αγξφηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο καο, δηφηη κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο απφ ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ, αθνχ ην ινγηζκηθφ πνπ ηνλ ζπλνδεχεη παξέρεη θαη ζπκβνπιεπηηθή ιίπαλζε. Ξεξαηηέξσ βνεζάεη θαη ζηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο λεξνχ πνπ παξέρεη. Έλα ηέηνην έξγν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ Γεσηερληθψλ ηεο Ξεξηθέξεηάο κα, νη νπνίνη παξέρνπλ δσξεάλ ζπκβνπιέο ιίπαλζεο ζηνπο αγξφηεο, ζα πξέπεη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ λα δέρεηαη επηθαηξνπνίεζε, λα γίλεη δηαδηθηπαθφ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ (απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε cd) θαη λα δνζεί ζε φινπο ηνπο γεσπφλνπο ζπκβνχινπο ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηθέξεηάο καο. δ) Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ δξφκσλ ηφζν γηα ηνπο γεσξγνχο φζν θαη γηα ηνπο θηελνηξφθνπο θαη γηα ηνπο δαζεξγάηεο. Ζ επίδξαζε απηψλ ησλ έξγσλ ζην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ζεηηθή ηδηαίηεξα ζηνπο θηελνηξφθνπο. Πε απηέο ηηο δξάζεηο ελζσκαηψλνληαη θαη νη νξεηλνί δξφκνη πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηα ιαηνκεία ηεο ΞΔ Γξάκαο. 2) Ζ εθαξκνγή ηεο ΘΑΞ θαη ε απνζχλδεζε ηεο ελίζρπζεο απφ ηελ παξαγσγή παξέιπζε θη απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο. Γηα ην ιφγν απηφ θα ππέπει να δοθεί ιδιαίηεπη πποζοσή από όλερ ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ζηην αναδιάπθπυζη ηυν καλλιεπγειών (ςπηπεζίερ ηος ΤΠΑΑΣ, ηυν δήμυν, ηηρ πεπιθέπειαρ ΑΜΘ κ.λ.π.). Πρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ, πνπ γεληθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη είλαη πιένλ ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα δνζεί πάιη ν ζεζκνζεηεκέλνο ξφινο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Απηή ηε ζηηγκή ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη αφξηζηνο θαη αζαθήο. Ζ αλαδηάξζξσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαιιηέξγεηεο πνπ κελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή καο αιιά ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη εθηάζεηο ηνπο (π.ρ. φζπξηα), άιιεο δπλακηθέο 5

6 θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ (αθηηλίδηα, ζηαθχιηα, ινηπνί νπσξψλεο, θεπεπηηθά θ.α.), θαιιηέξγεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θαιάζη ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηέινο λέεο θαιιηέξγεηεο κε ηθαλνπνηεηηθέο πξννπηηθέο (αγξηαγθηλάξα, γθφηδη κπέξη θ.α.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαιιηέξγεηεο - θζίλνπζεο σο ηψξα - κε ηζηνξία ζηελ πεξηνρή θαη ζεηηθέο πιένλ πξννπηηθέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηεπηινθαιιηέξγεηα (έληαμε ηεο ζε 5εηέο πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο), ε θαιιηέξγεηα ηεο ακπγδαιηάο θ.ι.π.. Έηζη, δελ ζα θηλδπλεχζνπλ θαη άιιεο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο καο κε θιείζηκν ιφγσ έιιεηςεο πξψησλ πιψλ. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κεκνλσκέλα απφ ηελ πεξηθέξεηά καο. Θα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά ζρέδηα ζε θεληξηθφ επίπεδν (επίπεδν ρψξαο), θαη κεηά λα εθπνλεζνχλ ηα επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά αλά πεξηνρή. Δλ φζν δελ ππάξρεη ην πξψην (ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε πνπ ζέινπκε θαη ηη) θηλδπλεχεη θάζε ζρέδην λα νδεγεζεί ζε απνηπρία ή/θαη ζε κε πινπνίεζε. Πε ηνπηθφ φκσο επίπεδν νη πξνηάζεηο ζηφρνη θαηεπζχλζεηο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, π.ρ. εκπνξηθά επηκειεηήξηα (δηεξεχλεζε επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη πξνζέζεσλ απφ επηρεηξεκαηίεο), ελψζεηο, νκάδεο παξαγσγψλ, εκπνξηθά δίθηπα θ.ι.π.. Nα αλαδεηρζνχλ νη κεγάιεο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ κηθξψλ ζεκείσλ ιηαληθήο ζε φξνπο θαιχηεξεο ξεπζηφηεηαο θαη αχμεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, λα εθνδηαζηνχλ παξαγσγνί θαη πξνκεζεπηέο κε ζχγρξνλε γλψζε θαη κεζνδνινγίεο γηα κεγαιχηεξε αλάπηπμε. 3) Μεηαποίηζη Σςποποίηζη: Ξνιιά απφ ηα παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα φηαλ εκπνξεχνληαη ζηελ πξσηνγελή ηνπο κνξθή είλαη ρακειήο αμίαο θαη αθήλνπλ κεησκέλν εηζφδεκα ζηνλ παξαγσγφ. Ππλεπψο θα ππέπει να αναληθθούν δπάζειρ αύξηζηρ ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ ηυν γευπγικών πποφόνηυν ηηρ ΠΔ Γπάμαρ. Ρέηνηεο δξάζεηο ζα αθνξνχλ ελίζρπζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ δεπηεξνγελή πιένλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ξξντφληα ζηα νπνία γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε - πέξαλ ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ - είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα αξσκαηηθά θπηά, ην ηζίπνπξν. Ζ ηππνπνίεζε θαη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα φζν θαη ζε ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα. Νη δξάζεηο απηέο πνπ πξνηείλνπκε κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ θαη απφ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ε Ξεξηθέξεηα, φπσο ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο 6

7 νξνζεηξάο Ονδφπεο, ζε ηνπηθφ, νηθηαθφ ή ζπλεηαηξηζηηθφ επίπεδν, κε ηε δεκηνπξγία κηθξψλ βηνηερληψλ - βηνκεραληψλ. Ρέηνηεο επελδχζεηο κπνξεί λα είλαη πξφηππα ή κηθξά ηπξνθνκεία (πινπνηή-ζακε πξφζθαηα ζρεηηθή εκεξίδα), ζπζθεπαζηήξηα, ζθαγεία, αιεπξφκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., φια απηά πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξψηε χιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο. Πηελ Ξεξηθέξεηά καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ θιείζεη ή έρνπλ πεξηνξίζεη δξαζηηθά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο πνιιέο αγξνηηθέο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θπξίσο ζπλεηαηξηζηηθήο δηαρείξηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Γξάκα κε ηηο ηνκαηνβηνκεραλίεο πνπ έθιεηζαλ. Απηέο νη κνλάδεο επεμεξγάδνληαλ αγξνηηθά, νξπθηά θαη δαζηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο καο πξνζδίδνληαο ηνπο πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ ζηελ Αλ. Καθεδνλία θαη Θξάθε, ζηα πιαίζηα θαη ηεο πνζνχκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ψζηε λα σθειεζνχλ ηφζν νη παξαγσγνί φζν θαη επξχηεξα ε ηνπηθή νηθνλνκία (δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο), ππνδεηθλχνληαο παξάιιεια θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πινπνίεζεο απηψλ ησλ επελδχζεσλ. 4) Βεληίυζη ηηρ πποβολήρ ηηρ πποώθηζηρ και ηηρ εμποπεςζιμόηηηαρ ηυν πποφόνηυν ηος ππυηογενούρ ηομέα ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ. Απηφ ζα γίλεη πξσηαξρηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, εληφο θαη εθηφο ρψξαο. Δληφο ρψξαο ηα δεδνκέλα ζα καο βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζνπκε κε ζηφρν ηελ απηάξθεηα, ελψ εθηφο ρψξαο ζα ζηνρεχζνπκε ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Πε απηή ηε δξάζε ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη ε πεξηθέξεηα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αμηνπνίεζε θαη ηεο KAVALA EXPO πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν ζηελ Θαβάια γηα απηφ ην ζθνπφ). Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ επίηεπμε ζρεηηθψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο θνξείο ψζηε λα απμεζεί ηφζν ε εκπνξεπζηκφηεηα φζν θαη νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ καο. Θαηαιπηηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα παίμεη ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δεκνπξαηεξίσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ. Ξέξαλ απηψλ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ ζα πξέπεη γίλνπλ θαη ηα παξαθάησ: 7

8 i) Να ενιζσςθεί η ζςμβολαιακή γευπγία - κηηνοηποθία ζε φιε ηελ πεξηνρή κε ελεκεξσηηθέο νκηιίεο πξνο ηνπο αγξφηνθηελνηξφθνπο θαη επαθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. ii) Έθδνζε θπιιαδίσλ θαη πξνβνιή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ πνπ ζα πξνβάινπλ εκκέζσο θαη ηα πξντφληα καο. iii) Η ανάπηςξη ηλεκηπονικού εμποπίος αγποηικήρ παπαγυγήρ. Ζ Ξ.Δ. Γξάκαο έζησ θαη πηινηηθά ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζηνρψξν γηα ην αληηθείκελν απηφ. πάξρνπλ ήδε αξθεηά πξντφληα πνπ ην ειεθηξνληθφ ηνπο εκπφξην έρεη κεγάιε επηηπρία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξντφληα κειηζζνθνκίαο. iv) Ξξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπο κέζα απφ εθδειψζεηο. v) Πήκαλζε, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία θεκηζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο καο, ηα νπνία σο ηψξα δηαθηλνχληαη ρχκα (π.ρ. παηάηα Λεπξνθνπίνπ). Κφλν έηζη ηα πξντφληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θαη φλνκα θαη ζα πξνσζεζνχλ θαιχηεξα ζηηο αγνξέο. Θα πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ δπλακηθά ηέηνηεο δξάζεηο θαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη κε αιιαγή ησλ φπνησλ λνκνζεηηθψλ ζηξεβιψζεσλ. vi) Θα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα δίθηπα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο γηα θάζε γεσξγηθφ πξντφλ πνπ ζα πξνηαζεί, έηζη ψζηε ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ νδεγία θαιιηέξγεηαο. Γεκηνπξγία Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία επέιηθησλ δηθηχσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ φπνπ ην ΓΔΩΡΔΔ κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά αμηνπνηψληαο ην αλζξψπηλν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ. 5) Μεγάλο άνοιγμα ταλίδαρ ηιμών μεηαξύ παπαγυγού και καηαναλυηή. Απηή ε ςαιίδα ηηκψλ κεηψλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθφ εηζφδεκα αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Ρν πξφβιεκα απηφ είλαη παλειιαδηθήο θχζεσο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θπξίσο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Πε ηνπηθφ φκσο επίπεδν ζα κπνξνχζε λα κεησζεί απηφ ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο: α) κέζσ ησλ απεπζείαο ζπκθσληψλ πνπ ζα πξέπεη λα επηδησρζνχλ κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ηειηθψλ κεηαπσιεηψλ β) κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ δεκνπξαηεξίσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη γ) κέζσ ηνπ ζεζκνχ ησλ αγξνηηθψλ αγνξψλ ησλ παξαγσγψλ πνπ ήδε εθαξκφδεηαη ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο (νκάδεο, ζπλεηαηξηζκνί, Θνηλζεπ, λνκηθά πξφζσπα) έηζη ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε δεκηνπξγία κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα δηέπνληαη απφ θαλφλεο δηθαίνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηε 8

9 δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θαη απεμάξηεζεο απφ ηνπο ιεγφκελνπο θεξδνζθφπνπο. Έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε παξνρή δηεμφδσλ πξνο ηνπο παξαγσγνχο ψζηε λα πσινχλ απεπζείαο ηα πξντφληα ηνπο ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφ γίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζηα πξντφληα θπξίσο θπηηθήο πξνέιεπζεο κε ηηο ιατθέο αγνξέο ή ηηο αγξνηηθέο αγνξέο. Θα κπνξνχζε φκσο λα γίλεη θαη ζην γάια, πξντφλ πξψηεο αλάγθεο, κε πνιχ κεγάιε θαηαλάισζε θαη πνιχ κεγάιε επίζεο ςαιίδα ηηκήο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Κηα ιχζε ζα ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε πηινηηθά κέζσ πξνγξακκάησλ αςηόμαηυν πυληηών γάλακηορ φπνπ θάζε παξαγσγφο ζα πνπιά ην δηθφ ηνπ γάια απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο είλαη λα λνκνζεηήζεη θαη λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ λφκηκε θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ φπσο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Ν ηξφπνο απηφο πψιεζεο ήδε εθαξκφδεηαη καδηθά ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν: automatic-gala, ελψ ζηε ρψξα καο έρεη εθαξκνζηεί πηινηηθά απφ ηνλ Ππλεηαηξηζκφ ΘΔΠγάια (πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην κε κεγάιε επηηπρία. Θα είρε ινηπφλ ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κέηξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ αιιά θαη ζε φζα άιια πξντφληα κπνξεί λα γίλεη θάηη παξφκνην. Δπηπξφζζεηα ε δημιοςπγία μικπών ηςποκομείυν απφ Θηελνηξφθνπο ή νκάδεο θηελνηξφθσλ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 6) Αδςναμία ςλοποίηζηρ ή αξιοποίηζηρ επιδοηούμενυν ππογπαμμάηυν για ηοςρ αγπόηερ μαρ. Απηή ε αδπλακία πεγάδεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα δηαρεηξηζηεί θαη λα θέξεη ζε πέξαο ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο ησλ αγξνηψλ. Ρν κεγαιχηεξν απφ απηά γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη ην «Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο» θαζψο θαη ην επφκελν Ξ.Α.Α κε κέηξα φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο, ηα ζρέδηα δξάζεο λέσλ Αγξνηψλ θαη πνιιά άιια. Ρα νθέιε είλαη πνιιαπιά ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηαηί ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο κηα απιή εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε. Γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ κέηξσλ ε πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πηέζεη πνιιαπιά ην ΞΑΑΡ, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ απηή ηε ζηηγκή ιηκλάδνπλ, αλαζέηνληαο φκσο ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα Θ.Ξ.Π.. 9

10 7) Καηάπηιζη πλαιζίυν εθαπμογήρ μέηπυν ολοκληπυμένηρ καηαπολέμηζηρ εσθπών και αζθενειών ζηην Πεπιθέπεια μαρ. Όπυρ και λήτη μέηπυν αποθςγήρ ειζόδος νέυν. Νη ερζξνί θαη νη αζζέλεηεο θάζε ρξφλν πξνθαινχλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δεκηέο ζηνπο παξαγσγνχο καο (πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο) πνπ νθείινληαη ηφζν ζηε κεησκέλε παξαγσγή φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηνπ επηπιένλ θφζηνπο θαηαπνιέκεζεο ηνπο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα εληαρηνχλ θπηνπαζνινγηθά θαη εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο ηνπο. Έηζη ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθφηεξε. Πε απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξεί λα ζπλδξάκεη ην Ξεξηθεξεηαθφ Θέληξν Ξξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ Θαβάιαο. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην ρπηξίδην ηεο Ξαηάηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λεπξνθνπίνπ. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαληηθφηεηα ηνπ κέηξνπ απηνχ νθείιεηαη ζηε ζπλνξηαθή ζέζε ηεο ΞΔ Γξάκαο πνπ θαζηζηά ππαξθηή θαη ζπλερή ηελ απεηιή ηεο εηζφδνπ λέσλ θπηνπαζνγφλσλ θαη αλζξσπνδσνλφζσλ. 8) Έλλειτη πποζυπικού ζηιρ ςπηπεζίερ ηος ππυηογενούρ ηομέα ηηρ Πεπιθέπειαρ μαρ. Ρν πξφβιεκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ άζθεζε νινθιεξσκέλεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα καο. Γπζηπρψο επηηείλεηε αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ κείσζε ησλ εκεξψλ εθηφο έδξαο ησλ ππάιιεισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα (πνπξγείνπ, Ξεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ) κε εμεηδηθεπκέλν Γεσηερληθφ Δπηζηεκνληθφ Ξξνζσπηθφ είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα κπνξέζεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο λα απνηειέζεη ην κνριφ εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο επαγγειίδνληαη φινη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Ξαξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ γεσηερληθνχ, θπξίσο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηνλ άμνλα: αζθαλή και ςγιεινά ηπόθιμα θαη φρη κφλν απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ δνπιεηά ησλ γεσηερληθψλ απεπζχλεηαη ζε φινπο θαη φρη κφλν ζηνπο αγξφηεο. Πηα πιαίζηα απηά ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηα Ξαλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Γεληθά ε δεκφζηα δηνίθεζε πξέπεη λα ραξάμεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή έξγνπ θαη ηερλνγλσζίαο θαη φρη κφλν ζηε ζεκεξηλή ζπιινγηζηηθή ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ. 9) Δξεύπεζη σπημαηοδοηικών επγαλείυν από ηην Πεπιθέπεια για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηόζο ηυν αγποηών όζο και ηυν κηηνοηπόθυν ζηα πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Αλακέλεηαη λα 10

11 ππάξμεη πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηθέξεηάο καο, ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ εηαηξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ. Πηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα είλαη γλσζηά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ θηελνηξφθσλ απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ θαη ηηο δεκηέο ζην δσηθφ θεθάιαην απφ ηηο αζζέλεηεο. Γηα φια απηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηακείν εγγπνδνζίαο (ην νπνίν είρε εμαγγειζεί παιηφηεξα απφ ηελ θπβέξλεζε) πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα ζηνπο αγξνηνθηελνηξφθνπο καο. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη κε ηελ παξέκβαζε ηεο πεξηθέξεηαο λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ πνιηηεία έλαο αμηφπηζηνο κεραληζκφο εμαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο ησλ παξαγσγψλ καο απφ ηνπο εκπφξνπο κεηαπνηεηέο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ιεγφκελα «θαλφληα» ησλ εκπφξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 10) Απδεςηικό ππόβλημα. Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Όκσο ηα πξνβιήκαηα άξδεπζεο είλαη ηφζν ηνπηθήο θχζεσο φζν θαη επξχηεξεο εκβέιεηαο. Έηζη ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε θάζε ζπζία θαη θφζηνο ε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ. Νη θζνξέο πνπ πθίζηαηαη θαζεκεξηλά, ν παλάθξηβνο κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ δηθηχσλ, απφ αζπλείδεηνπο δνιηνθζνξείο θαη θιέθηεο (θαηλφκελν ζε έμαξζε ηα ηειεπηαία ρξφληα), δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ΡΝΔΒ θαη κάιηζηα έγθαηξα κέζα ζην ρξφλν κηαο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. Ν ζπλδπαζκφο ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ Ξ.Α.Α. θαη ηνπ επφκελνπ ΞΑΑ γηα έξγα απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έμαξζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ, νδεγεί ζε γξεγνξφηεξε αλαδήηεζε ιχζεο γηα ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ. Απηή ε ιχζε είλαη ζπλήζσο ε αλφξπμε γεσηξήζεσλ απφ ηνπο αγξφηεο αθφκα θαη ρσξίο άδεηα κε φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο. Έηζη ηα ζπιινγηθά δίθηπα απαμηψλνληαη, ειαηηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο θαη κεηαηνπίδεηαη ε δήηεζε ζηα ππφγεηα λεξά, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο θαλφλεο αλφξπμε γεσηξήζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κε αδεηνδνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ πνπ ππάξρεη ζηε ιεθάλε ηνπ Λεπξνθνπίνπ θαη ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Ρελαγψλ Φηιίππσλ γηα ην Λ. Γξάκαο. 11

12 Έπγα κλειδιά για ηην ανάπηςξη ηος ππυηογενή ηομέα ηηρ πεπιοσή ηηρ Γπάμαρ Ρα παξαθάησ πξνηεηλφκελα έξγα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη ε ζεηξά αξίζκεζε ηνπο δελ ππνδεηθλχεη ζε θακία πεξίπησζε ηεξαξρηθή αξίζκεζε ηνπο. 1) Ξξνγξακκαηηζκφο, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηνπ έπγος εκηποπήρ νεπού από ηον ηαμιεςηήπα ηηρ Πλαηανόβπςζηρ ππορ ηην λεκάνη ηος Αγγίηη γηα ηελ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Ρν ζέκα ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε δηφηη ηα λεξά ηνπ Λέζηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα θαη ειέγρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηε γεηηνληθή ρψξα. Έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηε κειέηε γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ πνηακφ Λέζην ζηηο πεδηάδεο Μάλζεο θαη Θνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. Πηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα Λέζηνπ, ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο θαη ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα παξαρσξεζνχλ ζηε ιεθάλε ηνπ Αγγίηε 90 εθ. θπβ. κέηξα λεξνχ απφ ηνλ Λέζην. Απηή ε πξφβιεςε ζα πξέπεη λα πεξάζεη θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη, ζα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Ρελάγε Φηιίππσλ θαηά ηα έηε ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ. 2) Καηαζκεςή ηος 3 ος θπάγμαηορ ηος Σεμένοςρ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ Λέζηνπ ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηήζεη αθελφο ην ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ ζα βνεζήζεη ζηελ άξδεπζε ησλ πεδηάδσλ Μάλζεο θαη Θνκνηελήο. 3) Ρα πεξηζζφηεξα αξδεπηηθά δίθηπα (Πηηαγξψλ Κπινπνηάκνπ, Θνπδνπλίσλ & Λνηίνπ Γξάκαο, Οέκβεο, Λέαο Ακηζνχ), είλαη αλνηρηά δίθηπα, θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ 50 θαη πιένλ έηε, κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο απψιεηεο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ζπρλέο ειιείςεηο ηνπ. Η ανακαηαζκεςή ηυν παπαπάνυ δικηύυν θα ε κεηαηξνπή ηνπο ζε θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζα απέδηδε θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νηθνλνκία λεξνχ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 4) Πηελ Ξ.Δ. Γξάκαο έρνπλ θεξπρζεί ήδε ζε αλαδαζκφ ηα Αγξνθηήκαηα Γνμάηνπ, Καπξνιεχθεο, Κηθξνθάκπνπ, Θαιιηζέαο. Νη ζπλέπεηεο απφ ηελ θήξπμε ελφο αγξνθηήκαηνο ζε αλαδαζκφ, είλαη λα ππάξρνπλ πνιιέο δεζκεχζεηο εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ σο πξνο ηελ έγγεην δηάξζξσζε. Ξξέπεη ινηπφλ λα πξνρσξήζνπλ θαη λα νινθιεξσζνχλ φπνπ δελ έρνπλ γίλεη νη παξαπάλσ αλαδαζκνί κε ηα παξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ θαη λα θεξπρζνχλ ηα λέα αγξνθηήκαηα. 12

13 5) Γημιοςπγία ενόρ ηοςλάσιζηον δημοππαηηπίος Αγποηικών Πποφόνηυν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξ.Δ. Θαβάιαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 6) Έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ ηνπηθνχ επηπέδνπ, κε πφξνπο απφ ην λέν ΞΑΑ , 7) Λα αληηκεησπηζηνχλ νη πλημμςπικέρ καηαζηάζειρ πος ςθίζηαηαι ηο λεκανοπέδιο ηος Νεςποκοπίος ζηην πεπιοσή ηυν καηαβοθπών (Νρπξνχ) κε ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη θξαγκάησλ, πνπ ζα ζπγθξαηνχλ ην λεξφ ηεο βξνρήο ζηηο ιεθάλεο θαηάθιηζεο θαη ζα ην εκπνδίδνπλ λα θζάζεη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο θαηαβφζξεο ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ αθνχ ε παξνρεηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θαηαβξνζψλ είλαη δεδνκέλε θαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν λεξνχ πνπ ζπγθεληξψλεη ε ιεθάλε απνξξνήο. Δπηπξφζζεηα ην λεξφ απηψλ ησλ θξαγκάησλ ζα εληζρχζεη ηελ άξδεπζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 13

14 Άλλα έπγα και δπάζειρ πος θα υθελήζοςν ηον ππυηογενή ηομέα. 1) Καηαζκεςή κάθεηυν αξόνυν ηηρ Δγναηίαρ οδού παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ. Ρέηνηα έξγα βνεζάλε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο εμαγσγέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο. 2) Γημιοςπγία δικηύος ζημείυν ζςγκένηπυζηρ και αποκομιδήρ κενών ςλικών ζςζκεςαζίαρ γευπγικών θαπμάκυν και λιπαζμάηυν, θαη αθνινχζσο ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηψλ. Πηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε ρψξνπο επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ήδε πηινηηθά θάπνηνη δήκνη (π.ρ. Γήκνο Βηζαιηίαο) αλά ηελ ρψξα πινπνηνχλ αλάινγα πξνγξάκκαηα κε Δπξσπατθά θνλδχιηα θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηέηνηα θαη γηα ηελ Ξεξηθέξεηά καο. 3) Σσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο ρξήζεο γεο θαη λα δηαθπιαρζνχλ νη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο αγξνηηθέο εθηάζεηο απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κε γεσξγηθέο ρξήζεηο. Ζ εθαξκνγή GIS ηεο ΞΔ Γξάκαο βνεζάεη ζεκαληηθά ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 4) Δπαλάιεςε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη θάζε ρξφλν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Ρπξθψλα ησλ Φηιίππσλ απφ ηελ θαχζε ησλ θαιακηψλ. Βαζηθφ πιαίζην απηψλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ Νξζήο Γεσξγηθήο Ξξαθηηθήο απφ ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο θαη ε επίβιεςε ηεο ηήξεζήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο. Όκσο απηέο νη δξάζεηο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο (Ξπξνζβεζηηθή, ΝΞΔΘΔΞΔ θ.α.). Ξαξάιιεια ε Ξεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε έξγα θαζαξηζκνχ ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. 5) Γάζυζη ηηρ κενηπικήρ Σάθπος ηυν Σεναγών Φιλίππυν και ηυν ςπόλοιπυν ηπικάναλυν. Δίλαη κηα πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε απφ ην παξάξηεκα καο κε πνιιαπιά νθέιε πνπ ζα ζπκβάιεη θαη ζηε κείσζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΞΔ Θαβάιαο. 6) Γιέλεςζη ηος αγυγού ΣΑΡ από ηην πεπιοσή. Ξξφθεηηαη γηα έλα αλαπηπμηαθφ έξγν ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηα Ρελάγε Φηιίππσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα θαηαζηξέςεη γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Γηα λα είλαη πξαγκαηηθά αλαπηπμηαθφ ην 14

15 έξγν ζα πξέπεη ε Θνηλνπξαμία πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ηνλ αγσγφ λα δψζεη κέζσ ηεο ΓΔΞΑ θαη αέξην ζηελ πεξηνρή πνπ ζα αμηνπνηεζεί ηφζν απφ ηηο ΔΞΑ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, φζν θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, ζεξκνθήπηα θ.ι.π. πνπ ήδε ζπκβαίλεη ζε ζεξκνθήπηα ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ ππάξρνληα αγσγφ ηεο ΓΔΞΑ- ΓΔΠΦΑ κε ηελ ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο. 7) ςνηήπηζη δαζικών δπόμυν και μονοπαηιών πνπ βξίζθνληαη ζηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηφπνπο δαζαξρεία. Νη δξφκνη απηνί πέξαλ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο εμππεξεηνχλ θαη άιινπο ζθνπνχο (νξεηβαηηθφ, ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ θ.ι.π.) αιιά θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιαηνκεία θ.ι.π.). 8) Ξξνψζεζε ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκψλ γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αγξνηνηνπξηζκνχ. Ρέηνηα κπνξεί λα είλαη ηα έξγα αλάπιαζεο, έξγα αλαςπρήο, δηεπθφιπλζεο επηζθεςηκφηεηαο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάινπο (κνλνπάηηα, νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο), αιηεπηηθφ ηνπξηζκφ, έξγα νδνπνηίαο, δξάζεηο πξνψζεζεο θ.ι.π. 9) Δκπόνηζη και ςλοποίηζη μελέηηρ για ηιρ πποοπηικέρ ανάπηςξηρ εναλλακηικών καλλιεπγειών ζηο λεκανοπέδιο ηος Κ. Νεςποκοπίος. Πθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ζα είλαη ε κεξηθή απεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο. Έηζη ζα πάςεη ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο φιεο ηεο πεξηνρήο ζε ρξνληέο φπνπ ε ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη πνιχ ρακειή ή έρεη ππνζηεί κεγάιεο δεκηέο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 10) Πχληαμε κειεηψλ βνζθντθαλφηεηαο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο, ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ζσζηφηεξν ηξφπν ε θηελνηξνθία θαη λα αδεηνδνηεζνχλ επθνιφηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. 11) Ξξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ησλ θηελνηξφθσλ καο απφ ηηο παξάλνκεο Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδψλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ιφγσ θαη ηεο εγγχηεηαο ηεο πεξηνρήο κε άιιεο ρψξεο. 12) Ζ ρψξα καο δελ είλαη απηάξθεο ζε καιαθφ ζηηάξη. Κηα θαιιηέξγεηα απνδνηηθή γηα ηελ Ξ.Δ Γξάκαο έρεη εγθαηαιεηθηεί, ιφγσ ηεο ΘΑΞ νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ επηδνηνχκελε θαιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζηαξηνχ, φρη φκσο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ξξέπεη ε πεξηθέξεηα λα ζηξαθεί ελεξγά κε δξάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηαο, ε νπνία εμαζθαιίδεη δηαηξνθηθή επάξθεηα ζηε ρψξα καο ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε. 15

16 13) Ζ παηάηα θ. Λεπξνθνπίνπ, παξ φιν φηη είλαη πξντφλ Ξξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΞΓΔ), δελ έρεη ηχρεη ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα ζην Ιεθαλνπέδην ηνπ Θ. Λεπξνθνπίνπ ή ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο δελ ππάξρεη κηα κνλάδα κεηαπνίεζε ηεο παηάηαο, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κφλν κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ νηλνπαξαγσγήο ζηε Γξάκα, παξ φηη έρεη αλαπηπρζεί, ην παξαγφκελν πξντφλ δελ έρεη βξεη αξθεηέο λέεο αγνξέο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξφβιεκα δηάζεζεο ζε δχζθνιεο ρξνληέο. 14) Πποζηαζία ηυν καηαναλυηών αλλά και ηυν καλλιεπγηηών μαρ από ηη σπήζη παπανόμυρ ειζασθένηυν θςηοπποζηαηεςηικών οςζιών από ηιρ όμοπερ σώπερ. Νη νπζίεο απηέο ζπλήζσο δελ έρνπλ έγθξηζε ζηελ Δ.Δ. θαη ε αλίρλεπζε ηνπο ζα επηθέξεη ηελ παχζε ησλ εμαγσγψλ καο θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, πέξαλ ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ Ξεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα εληείλεη ηνπο ειέγρνπο θαηά ηε δηαθίλεζε θαη ρξήζε ηνπο ψζηε λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά απηήλ ηελ απμαλφκελε πξαθηηθή. Απηή ε πξαθηηθή έρεη επηζεκαλζεί πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο κε έγγξαθν καο ζην νπνίν ηνλίδνπκε θαη ηελ απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηε ρψξα καο. 15) Να λςθεί μόνιμα ηο ππόβλημα ηηρ διασείπιζηρ ηος θςποθπάγμαηορ ηηρ ςμβολήρ πνπ ξπζκίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζηνλ Αγγίηε θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν θαη θαλνλίδεη ηηο αξδεχζηκεο πνζφηεηεο λεξνχ κεηαμχ ηνπ Λ. Πεξξψλ Γξάκαο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο, κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ πνπ ην δηαρεηξηδφηαλε. 16

17 Γπάζειρ ζηιρ οποίερ μποπεί να βοηθήζει ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζςμβάλλονηαρ έηζι ζηοςρ αναπηςξιακούρ ζηόσοςρ ηηρ ΠΔ Γπάμαρ Πηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο φισλ απηψλ ησλ δξάζεσλ ην παξάξηεκα καο κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν κε δξάζεηο ελεκέξσζεο εθπαίδεπζεο φζν θαη κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ζεζκηθφ ξφιν πνπ έρεη. Έηζη πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ εκεξίδεο εθδειψζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ην παξάξηεκα καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθέξεηα, ηα επηκειεηήξηα ή άιινπο θνξείο: o Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο γεσηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΘΓΓ. o Γηαθχιαμε ηνπ ηπξθψλα ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Πε απηφλ ηνλ ηνκέα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είρακε αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο φκνξνπο Γήκνπο (Θαβάιαο, Γνμάηνπ, Ξαγγαίνπ), ηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ηελ Ξπξνζβεζηηθή θαη είρακε πεξηνξίζεη δξαζηηθά ηελ ιαλζαζκέλε πξαθηηθή νξηζκέλσλ αγξνηψλ πνπ ζπλεζίδνπλ λα πξνβαίλνπλ ζηελ θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ θαχζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αχμεζε ησλ πιεκκπξψλ θαη ζηελ εμαθάληζε απηνχ ηνπ πινπηνπαξαγσγηθνχ εδαθηθνχ πφξνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη θέηνο κε αλάινγεο δξάζεηο. o Δπεηδή πηζηεχνπκε ζην ζεζκφ ησλ δεκνπξαηεξίσλ πξνηείλνπκε ζηελ Ξεξηθέξεηα ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνλίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρνπλ απηά γηα ηνπο αγξφηεο. o Έρνπκε ήδε δηνξγαλψζεη εκεξίδα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Αγξηαγθηλάξαο. Δπίζεο έρνπκε ήδε δηνξγαλψζεη εκεξίδεο γηα λέεο ππνζρφκελεο θαιιηέξγεηεο (Ηππνθαέο, Ονδηά, αξσκαηηθά θπηά θ.ι.π.) ζηα πιαίζηα ηεο πνζνχκελεο θαη πξνηεηλφκελεο θαη απφ εκάο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ρέηνηεο εθδειψζεηο κπνξνχκε λα ηηο επαλαιάβνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ., ηα επηκειεηήξηα, ηνπο Γήκνπο φπνπ ζα θξηζεί απφ απηνχο φηη είλαη αλαγθαίν. o Δλεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξ.Δ. θαη ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Θέληξνπ Ξξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ Θαβάιαο. Ρν αληηθείκελν ηνπο ζα αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηα θπηνυγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ήδε (π.ρ. Metcalfa pruinosa, Synchytrium endobioticum, Euzophera biggela θ.ι.π.) ή απεηινχλ 17

18 ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηθέξεηαο καο (Diabrotica virgifera θ.α.). Ζ ελεκέξσζε ζα πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ηφζν απφ ηελ πεξηθέξεηα φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο. o Αλάινγεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη γηα ηνπο θηελνηξφθνπο καο. Ξφζν κάιινλ πνπ πνιιέο απφ ηηο δσνλφζνπο απεηινχλ άκεζα θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. o Πηα πιαίζηα ησλ επεηεηαθψλ ενξηψλ (παγθφζκηα εκέξα Γαζψλ, Ξεξηβάιινληνο, Λεξνχ θ.ι.π.) κπνξνχκε λα δηνξγαλψζνπκε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία είηε κε ηελ πεξηθέξεηα είηε κε άιινπο θνξείο, ζηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκίαο λεξνχ θ.α.. o Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα δηάθνξα ηνκεαθά πξντφληα ηεο ΞΔ Γξάκαο θαη άιια ζέκαηα ζηα πξφηππα ηεο εκεξίδαο γηα ηα πξντφληα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ πνπ θάλακε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ. o Ρν παξάξηεκα καο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ ΘΑΞ θαη πξνηίζεηαη, αλ ην ζέιεη θαη ε Ξεξηθέξεηα, λα επαλέιζεη ελεκεξψλνληαο ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ ΘΑΞ κε ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο απφ κηα ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε λνκφ. o Ππκβνιή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε. 18

19 Άλλερ δπάζειρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Άιιεο δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη έξγα πνπ ζα σθειήζνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη: Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθφ επίπεδν σο εξγαιείνπ θαηάθηεζεο λέαο γλψζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξφνδν ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Ιφγσ ηεο ηνπηθήο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπηθή έξεπλα γηα λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή. Έηζη ε πεξηθέξεηα θαη άιινη θνξείο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ ΞΑΑΡ ηφζν ηεο πεξηνρήο καο (ΗΛΑΙΔ Θαβάιαο) φζν θαη κε Ξαλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο καο ή θαη ηεο ππφινηπεο ρψξαο (Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο, Α.Ξ.Θ.). Ζ πεξηνρή καο δηαζέηεη πινχζην γελεηηθφ πιηθφ θπηψλ θαη δψσλ, απηφρζνλσλ πνηθηιηψλ θαη θπιψλ πνπ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Ππλεπψο είλαη απαξαίηεηε πξσηίζησο ε θαηαγξαθή γηα λα πξνρσξήζνπκε κεηέπεηηα ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνλ εμ απνζηάζεσο ζπληνληζκφ ησλ γεσηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ γεσεπηζηεκψλ κε ηελ ηερλνινγία G.I.S.. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απνηεινχλ ν ιεγφκελνο εδαθνινγηθφο ράξηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. πνπ αλαθεξζήθακε εθηελψο παξαπάλσ, ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (ΝΠΓΔ) ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ε εθαξκνγή Ξεξηβαιινληηθφ GIS ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο. Πηνλ θιάδν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαγξαθήο δεκηψλ απφ θπζηθά θαηλφκελα (π.ρ. πιεκκχξεο θ.α.) θαη αζζέλεηεο (πεξνλφζπνξνο θ.α.) κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ αλάινγα ζπζηήκαηα πξνο φθεινο πάληα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Θα κπνξνχζαλ λα θαζηεξσζνχλ εηεζίσο επαθέο κε ζρνιεία α βάζκηαο θαη β βάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο δηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ καζεκάησλ (πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, γεσξγηθή ηερλνινγία θ.α.) φπνπ ζα βξαβεχνληαη νη θαιχηεξεο εξγαζίεο πξνάγνληαο έηζη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή καο απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ξξσηνγελνχο θαη ηνπ εμαξηψκελνπ απφ απηφλ Γεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 19

20 ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο. Όινη καο θαη ηδηαίηεξα ν αγξνηηθφο θφζκνο βίσζε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Ππλεηαηξηζηηθνχ Θηλήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα επαλαζπζηαζεί ζε λέεο βάζεηο αμηνπνηψληαο θαη ην λένςεθηζζέλ λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηε βνήζεηα φκσο θαη ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απηή δηαζέηεη. Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ, αθνχ πξψηα κειεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη γίλνπλ νη θαηάιιειεο επαθέο. Θα κπνξνχζαλ ηα δάζε θαη νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, ε πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο λα πξνζειθχζνπλ επηζηήκνλεο γηα κειέηε θαη έξεπλα (επηζηεκνληθφ ηνπξηζκφ). Πήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε έρεη θαλεί φηη ε Διιάδα κφλν κέζσ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (θαη ηνπ ηνπξηζκνχ) κπνξεί λα νξζνπνδήζεη. Νη Γεσξγηθέο Δθαξκνγέο έρνπλ πξνζθέξεη ηφζν ζηνλ Έιιελα Αγξφηε, φζν θαη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Ξξέπεη ίζσο λα μαλαδνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηνλ πεηξακαηηζκφ κε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη ην λέν γελεηηθφ πιηθφ. Ζ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ παξέρνπλ νη γεσηερληθέο ζρνιέο, κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηνλ αγξφηε θαη θαη επέθηαζε ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Όκσο ε γεσξγία ζήκεξα δελ κπνξεί λα έρεη κέιινλ ρσξίο ηελ θάζεηε αμηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ: Ξαξαγσγή Ρππνπνίεζε Κεηαπνίεζε Γηαθίλεζε. Δλ θαηαθιείδη ινηπφλ θαη θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηνλ Αλαπηπμηαθφ Πρεδηαζκφ ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο ην παξάξηεκα καο ζεσξεί φηη θάζε επηηπρήο ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πξνφδνπ ηεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο καο ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζε έλα πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ πέληε ππιψλεο, ηα ιεγφκελα Ξέληε Έςηινλ. Οι πςλώνερ αςηοί είναι: Δνημέπυζη, Δνθάππςνζη, Δκπαίδεςζη, Δνίζσςζη και Έλεγσορ. Ππγθεθξηκέλα Ζ Ξ.Δ. Γξάκαο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο - Δλεκέξσζεο, ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο - παξαθνινχζεζεο, Δλζάξξπλζεο γηα κάζεζε, ζπκκεηνρή θαη δξάζε, Γηεθδίθεζεο φζσλ ηεο νθείινληαη ή ηεο αλήθνπλ, Δλίζρπζεο γηα επελδπηηθνχο θπξίσο ζθνπνχο θαη ηέινο Διέγρνπ ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή φισλ ησλ αλσηέξσ - ζα επηηεπρζεί ν πνιππφζεηνο ζθνπφο ηεο αλάπηπμεο ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο 20

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Δηζήγεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 12-01-2015. Αξηζ. Πξση: 32 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 12-01-2015. Αξηζ. Πξση: 32 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 05-12-2014. Αξηζ. Πξση: 990. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. Γεψξγην Καξαζκάλε. Πξνο:

Καβάια, 05-12-2014. Αξηζ. Πξση: 990. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. Γεψξγην Καξαζκάλε. Πξνο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 207 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 207 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, Αξ. Ξξση. 299 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

Θαβάια, Αξ. Ξξση. 299 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015. Αξηζ. Ξξση: 596. Πξνο: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο. Κνηλ.: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο

ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015. Αξηζ. Ξξση: 596. Πξνο: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο. Κνηλ.: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Πξνο: ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015 Αξηζ. Ξξση: 596 Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΡΖΙ.: 2510 222942,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θχξηε πνπξγέ, Αγαπεηέ ζπλάδειθε,

Θχξηε πνπξγέ, Αγαπεηέ ζπλάδειθε, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, Αξ. Ξξση. 9 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ. Ξξνο: Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ.

Θαβάια, Αξ. Ξξση. 9 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ. Ξξνο: Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ξξνο: Θαβάια, 13-1-2017 Αξ. Ξξση. 9 Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ------------------------------ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικότερα προβλήματα τοσ Αγροτικού τώροσ - Γεωτετνικών:

Γενικότερα προβλήματα τοσ Αγροτικού τώροσ - Γεωτετνικών: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

(Φαηξεηηζκνί) Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη κηα πξσηνθαλή θξίζε κε επζεία αληαλάθιαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία.

(Φαηξεηηζκνί) Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη κηα πξσηνθαλή θξίζε κε επζεία αληαλάθιαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. (Φαηξεηηζκνί) Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη κηα πξσηνθαλή θξίζε κε επζεία αληαλάθιαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Μηα ρψξα κε θνβεξά αδηέμνδα θαη κε πνιίηεο ρσξίο ειπίδα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα