Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο Ππορ: Κοιν.: Καβάια, Αξηζ. Πξση: 430 -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ. θαη Κ.Μ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλ. Μαθεδνλίαο Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Γεσηερληθνί θνξείο Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο καο Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Αμηφηηκνη θχξηνη Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ππεξεηψληαο ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ξφιν πνπ έρεη, σο ηνπ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984) ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ζπκκεηέρεη ζηελ δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηηο «βνζθήζηκεο γαίεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζαο θνηλνπνηεί ηηο απφςεηο ηνπ, φπσο απηέο καο έρνπλ δεηεζεί. Απότειρ επί ηος ζσεδίος νόμος «Βοζκήζιμερ Γαίερ Δλλάδαρ και άλλερ διαηάξειρ» ηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα ε βφζθεζε απνηειεί κία απφ ηηο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη εληφο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ζην πιαίζην ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ απηψλ. H θαη εμαίξεζε ρξήζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε (κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί ε θηελνηξνθηθή), ζε ζρέζε κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο. ήκεξα φκσο απηή ε εμαίξεζε εληάζεθε δηφηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεδηλψλ βνζθήζηκσλ γαηψλ άιιαμε ρξήζε θαη απφ βνζθφηνπνη έγηλαλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, νπφηε νη θηελνηξφθνη ζηξάθεθαλ ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ δηαθνξνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ άζθεζε ηεο βνζθήο ζηελ Διιάδα απφ ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαη ζπλεπψο ε δηαδηθαζία ησλ επηδνηήζεσλ ησλ

2 θηελνηξφθσλ ζηε λέα ΚΑΠ ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη βνζθφηνπνη είλαη δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ βφζθεζε σο πξαθηηθή είλαη παλάξραηα ζηελ ρψξα καο θαη δίλεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ θηελνηξνθία φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ (γάια, θξέαο θ.ι.π.), βαζηδφκελε ζηελ πινχζηα ρισξίδα ηεο ρψξαο καο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε ζχγρξνλε επνρή κε ηνλ ηζρπξφ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ, ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ηηο αλνηθηέο αγνξέο δελ ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη ε Διιεληθή κηθξή θαη θαηαθεξκαηηζκέλε θηελνηξνθία θαη εθκεηάιιεπζε ρσξίο ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ βνζθνηφπσλ θαη ηελ ιήςε εμηζσηηθψλ θαη άιισλ εληζρχζεσλ. πλεπψο ν ζηφρνο ηεο απηάξθεηαο, ή έζησ ηεο ζρεηηθήο επάξθεηαο ζε εγρψξηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, μνδεχνληαο ρξήκαηα πνπ δελ πεξηζζεχνπλ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πεξλάεη ε ρψξα, δελ θαζίζηαηαη εθηθηφο. Η θιλοζοθία ηος νομοζσεδίος δεν κινείηαι ππορ ηη ζυζηή καηεύθςνζη καθώρ εμπλέκει ηο καθεζηώρ ηηρ διασείπιζηρ ηυν βοζκήζιμυν εκηάζευν με ηο καθεζηώρ ηυν επιδοηήζευν, φπσο απηφ πξνέθπςε κε ηελ λέα ΚΑΠ πνπ πξνθάιεζε απηήλ ηε ζηξέβισζε. Σν αδηέμνδν ηεο θαηαβνιήο ησλ επηδνηήζεσλ ζηνπο θηελνηξφθνπο έξρεηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα επηιπζεί κε άιινπο ηξφπνπο. Με ηο ζςγκεκπιμένο ζσέδιο νόμος η δπαζηηπιόηηηα ηηρ βόζκηζηρ επικενηπώνεηαι ζηη λογική ηηρ εύπεζηρ επιλέξιμυν βοζκοηόπυν νη νπνίνη ζα δίλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εηθνληθά (θαη φρη πξαγκαηηθά γηα λα βνζθεζνχλ) ζηνπο θηελνηξφθνπο πξνθεηκέλνπ απηνί λα πάξνπλ ηηο άκεζεο εληζρχζεηο φπσο πξνβιέπεη ε Νέα ΚΑΠ (απαηηείηαη ε χπαξμε βνζθνηφπσλ γηα ηελ θαηαβνιή απηψλ), ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε αλ νη βνζθφηνπνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη πξαγκαηηθά (π.ρ. γηα λνκαδηθή θηελνηξνθία) ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφινπ (π.ρ. ελζηαβιηζκέλε θηελνηξνθία). Απηά ηα δχν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηαηί ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ηεο βφζθεζεο έρεη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη είλαη δαζηθφ ζηνρεχνληαο ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ζρέζε κε ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ επηιέμηκσλ βνζθνηφπσλ. Άιισζηε ηα πξναλαθεξφκελα αθελψο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 103 Ν.Γ.86/1968 ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα, αθεηέξνπ ηα δψα ζπλήζσο βφζθνπλ ηφζν ζε επηιέμηκνπο φζν θαη ζε κε επηιέμηκνπο βνζθνηφπνπο. Οπφηε ζα πξέπεη ηα δψα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ πξαγκαηηθά ηνπο βνζθνηφπνπο (ελζηαβιηζκέλα) λα κελ επηδνηνχληαη ζηελ Νέα ΚΑΠ κε βάζε ηελ ζεσξεηηθή ρξήζε εθηάζεσλ βνζθνηφπσλ, δηφηη έηζη ζα ζηεξνχλ βνζθνηφπνπο απφ ηελ λνκαδηθή καο θηελνηξνθία πνπ φλησο ηνπο ρξεζηκνπνηεί.

3 Η βοζκή είναι επιηπεπηή ζηον δαζικό σώπο δπαζηηπιόηηηα, με ηην πποϋπόθεζη όηι ππαγμαηοποιείηαι ζύμθυνα με ηα μέηπα και ηοςρ κανόνερ πος ηίθενηαι από ηη δαζική νομοθεζία, ζηα πιαίζηα ηεο νξζνινγηθήο θαη ηζφξξνπεο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ αζθείην σο δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξα, κε ηηο εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ππήξραλ δεζκεχζεηο θαη ίζρπαλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπο, πνπ απέξξεαλ απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία. Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ, πξαγκαηνπνίεζε ζπζθέςεηο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο ησλ εκπιεθφκελσλ θιάδσλ. Σνπο επραξηζηνχκε φινπο γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ζπγθεληξψλνληαο ην απνηέιεζκα ησλ ζπζθέςεσλ παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ. χκθσλα κε ηελ δαζνινγηθή επηζηήκε ε βφζθεζε απνηειεί βαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν ηεο δαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ φπσο νξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην θαη ζπλεπψο φπσο πξνηείλεηαη θαη ζην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ είλαη επηηξεπηή θαη απαξαίηεηε δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. Σα ζρέδηα δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, δηφηη ην αληηθείκελν ηεο βφζθεζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαη επηθνπξηθφ ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο βφζθεζεο λα ζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο απφ ηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, ελέρεη ηνλ ζνβαξφ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Θα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ λέεο πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ δαζψλ φπνπ ζα ππάξρεη εηδηθφ θεθάιαην γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο. Με ιίγα ιφγηα ζε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη νη θαηά ρψξν θαη ρξφλν ρξήζεηο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, φπνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα εθαξκφδεηαη ε δαζνπνληθή δηαρείξηζε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζθνπψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο ζπκθσλνχκε κε ην άξζξν 3 παξ.2 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ επηηξέπεη εληφο βνζθήζηκσλ γαηψλ πξφρεηξα θαηαιχκαηα δψσλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4056/2012 θαη πνηίζηξεο δψσλ. Γηα λα απνθχγνπκε φκσο ηηο παξεξκελείεο θαη ηελ ζχγρπζε, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, είλαη επηηξεπηέο φιεο νη παξαρσξήζεηο ηνπ άξζξνπ 47Α ηνπ Ν.998/1979) θαη ε λνκηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4280/14, (ΦΔΚ-159Α/8-8-14),

4 φπσο ηξνπνπνηήζεθε. Ζ λνκηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε εθηάζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 1 ηνπ Ν. 4061/2012, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 52 παξ. 7 ηνπ Ν.4280/2014 γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4056/2012 (πξφρεηξα θαηαιχκαηα, εγθαηαζηάζεηο εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ, εγθαηαζηάζεηο εγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο, εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα). Οξζψο ζην ζρέδην απηφ κε ην άξζξν 12 δίλεηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4056/2012 γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Απηφ άιισζηε ήηαλ θαη γξαπηφ αίηεκα ηνπ παξαξηήκαηνο καο πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν. πκθσλνχκε κε ηελ ρξήζε θαη ζχληαμε ησλ πξνζσξηλψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο βφζθεζεο κέρξη ηελ ζχληαμε νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ πάληνηε φκσο απηά ηα ζρέδηα λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχληαμεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ δαζψλ. πκθσλνχκε κε ηελ δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εθηάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ζχληαμε θαη νινθιήξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη φρη απφ κηα απζαίξεηε θαη πξφρεηξε ζρεδίαζε ψζηε λα θαζίζηαηαη απηή αμηφπηζηε Πξνηείλνπκε λα ζπκκεηάζρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ βφζθεζεο ηνπ άξζξνπ 9. Λφγσ ηνπ φηη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. εθπξνζσπεί φιεο ηηο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο θαη ηνπο Γεσηερληθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζην αληηθείκελν ηεο βφζθεζεο θαη ηεο θηελνηξνθίαο (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη θαη Κηελίαηξνη) ε δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ ζα επηηεπρζεί κε απηή ηελ εθπξνζψπεζε ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Δπίζεο είλαη ακθηζβεηνχκελε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ην αλ δηθαηψκαηα βνζθήο ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ, φπσο πξνέβιεπε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.Γ. 86/1969 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ (κφλν απηνχ) παξαρσξνχληαη ηα δηθαηψκαηα βνζθήο θαη νη εμ απηψλ πξφζνδνη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.. Γελ είκαζηε αληίζεηνη ζηελ είζπξαμε απηψλ ησλ πφξσλ απφ ηνπο δήκνπο, αθνχ είλαη θαη αληαπνδνηηθνί γηα ηνπο θηελνηξφθνπο (γηα θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο, δξφκσλ, πνηίζηξεο θ.ι.π.), ζηελ δπζκελή κάιηζηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη δήκνη, αιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή επηρεηξείηαη δελ μέξνπκε αλ ζα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί.

5 Γιαθυνούμε όμυρ και με ηιρ διαηάξειρ ηος παπόνηορ νομοζσεδίος πος αθοπούν: Με ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 1, δηφηη ε έλλνηα βνζθήζηκεο γαίεο θαη βνζθφηνπνη δελ είλαη ραξαθηεξηζκφο ηεο κνξθήο κηαο έθηαζεο, αιιά θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ ηεο. Ζ ρξήζε κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βιάζηεζεο ζηνλ πξναλαθεξφκελν νξηζκφ, είλαη ίδηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξηζκνχ ησλ Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ ηεο εξκελεπηηθήο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ παξ.1,2,3,5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.998/79 φπσο ηζρχεη. Με ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ βνζθνηφπσλ, πνπ είλαη ε θηινζνθία πνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ,. απφ ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νξεηλνχ ρεξζαίνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο Σελ ζχληαμε μερσξηζηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ βνζθνηφπσλ πνπ είλαη ζηελ βαζηθή ηδέα ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ. Αληηζέησο απηά φπσο αλαθέξνπκε παξαπάλσ πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα. ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ βνζθνηφπσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο κφλν γηα βφζθεζε (άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ ζρεδίνπ) φπνπ απαγνξεχεη θάζε άιιε επέκβαζε επ απηψλ. Δδψ πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα κε επεκβάζεηο πνπ ζα αθνξνχζαλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε κειηζζνθνκία θαη ε αλαςπρή νη νπνίεο ελδερνκέλσο ηνπηθά λα παξεκπνδίδνπλ ηελ βφζθεζε αιιά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην δάζνο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ηηο ινηπέο επεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Σ Κεθάιαην ηνπ 998/1979 φπσο ηζρχζεη θαη ηηο δαζψζεηο - αλαδαζψζεηο. Με ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα θαηαξγήζεη ην άξζξν 103 ηνπ Ν.Γ. 86/1969. Γηφηη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ νη δαζηθέο αξρέο παχνπλ λα ξπζκίδνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην επηηξεπηφ ηεο βνζθήο ζε δεκφζηα δάζε, κεξηθψο δαζνζθεπείο εθηάζεηο θαη κε πεδηλά ρνξηνιίβαδα θαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, φπσο φξηδε ην άξζξν απηφ. Με ιίγα ιφγηα απνθφπηεηαη ε βφζθεζε απφ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο πξάγκα επηζηεκνληθψο κε απνδεθηφ. Κιείλνληαο ηα ζρφιηα καο επί ηνπ αλσηέξσ λνκνζρεδίνπ φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ, ζρεηηθά κε ηνπο βνζθνηφπνπο θαη ηελ θηελνηξνθία, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη δηαθσλνχκε κε ηελ ινγηθή ηνπ λφκνπ πνπ πξνηίζεηαη λα επηιχζεη εθ ησλ πζηέξσλ, ην πξφβιεκα ησλ επηιέμηκσλ βνζθνηφπσλ, πξνρσξάεη ζηελ απνθνπή ησλ βνζθνηφπσλ απφ ηελ δαζνπνληθή επηζηήκε κε φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ ζα επηθέξεη ηφζν ζηα δάζε φζν θαη ζηνπο βνζθνηφπνπο θαη ζηνπο θηελνηξφθνπο. Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ ππφ ςήθηζε ζρεδίνπ λφκνπ «Βνζθήζηκεο γαίεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζα ζεκάλεη

6 θαη ηελ εληφο δεθαεηίαο νπηζζνδξφκεζε ησλ ειιεληθψλ δαζψλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ην Λχζεηο ππάξρνπλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ζηνπο θηελνηξφθνπο καο θαη ηηο αλαθέξνπκε ζην παξαπάλσ θείκελν καο. Σν ζσζηφηεξν φκσο γηα ηελ Διιεληθή πνιηηεία ζα ήηαλ λα ιχζεη πξψηα ην ζέκα ηεο ζχληαμεο Δζληθνχ Γαζνινγίνπ θαη Κηεκαηνινγίνπ, λα θαηαξηίζεη ρέδην Υσξνηαμηθψλ Υξήζεσλ Γεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δερηεί θαη λα εθαξκφζεη κηα ΚΑΠ φπνπ νη επηδνηήζεηο ζα δίλνληαη κε βάζε ηηο βνζθήζηκεο εθηάζεηο θαη ηα βνζθνηφπηα. Απηέο ηηο δηαδηθαζίεο έρνπλ ήδε εθαξκφζεη εδψ θαη ρξφληα νη πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Νέα ΚΑΠ. ηελ ρψξα καο φκσο ζπλέβε ην αληίζεην μεθηλψληαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Νέαο ΚΑΠ ρσξίο λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο (Γαζνιφγην, Κηεκαηνιφγην, Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θ.ι.π.), γηα απηφ θαη ηξέρνπκε πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο ςεθίδνληαο λνκνζρέδηα πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα κπαιψζνπλ ηα πξνβιήκαηα, αιιά ζηελ νπζία ζα πξνθαιέζνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα θαη δπζεπίιπηα. Γιαηάξειρ ηος ζσεδίος νόμος πος αθοπούν ηον ΔΛΓΑ ην ίδην ζρέδην λφκνπ εληνπίζακε θαη αξθεηέο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ΔΛΓΑ θαη ην έξγν ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 16 παξ.4 ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ΔΛΓΑ λα πξνζιακβάλεη επνρηαθφ πξνζσπηθφ απνηεινχκελν απφ ηερλνιφγνπο γεσπνλίαο (αλεμαξηήηνπ εηδίθεπζεο, ρσξίο αληίζηνηρε εκπεηξία θαη αζρέηνπο κε ην αληηθείκελν) γηα ηελ εθηηκεηηθή δηαδηθαζία ησλ δεκηψλ. Αλ κε ηη άιιν είλαη πνιχ άδηθν λα εμηζψλεηαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα ησλ απνθνίησλ ησλ Γεσπνληθψλ θαη Κηεληαηξηθψλ ρνιψλ 5εηνχο θνίηεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηνπο απνθνίηνπο Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ 3εηνχο θαη 4εηνχο θνίηεζεο γηα ιφγνπο κηθξνπνιηηηθνχ νθέινπο. Έηζη ζα επέιζεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ηζνπέδσζε πξνο ηα θάησ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΛΓΑ πξνο ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θηελνηξφθνπο θαζηζηψληαο ηελ εθηηκεηηθή δηαδηθαζία ιηγφηεξε αμηφπηζηε, θάηη ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηέπεηηα απαμίσζε ηνπ Οξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα ζηηο κέξεο καο πνπ ν ΔΛΓΑ είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ νη αγξφηεο θαη νη θηελνηξφθνη ηεο ρψξαο καο, πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πνιιαπιφ ξφιν ζηα γεσξγνθηελνηξνθηθά ηεθηαηλφκελα. Αλ ην Τπνπξγείν επηζπκεί ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηφηε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαηψηεξεο εθπαηδεπηήο βαζκίδαο, ρακειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ρσξίο ζρεηηθή εκπεηξία θαη ζρεηηθφηεηα κε ην αληηθείκελν (π.ρ. ηερλνιφγνπο γεσπνλίαο

7 ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ). Γελ είλαη δπλαηφλ ινηπφλ ζην βσκφ ησλ κηθξνπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ λα ζπζηαζηεί ε ππνβάζκηζε ηεο εθηηκεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ηειηθή απαμίσζε ηνπ ΔΛΓΑ δεκηνπξγψληαο πνιιαπιάζηα πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη ζην Τπνπξγείν, φζν θαη ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία ηεο παηξίδαο καο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο πξνηείλνπκε ηελ απφζπξζε απηήο ηεο δηάηαμεο. Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. Αναηολικής Μακεδονίας Ζαθείρης Μσζηακίδης

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ------------------------------ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας

τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας Αθήνα: Βαζιλέωρ Ηπακλείος 24, 106 82, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937 inf@rnithlgiki.gr Θεσσαλονίκη: Καζηπιηζίος 8, 546 23, Τηλ./Φαξ: 2310 244245, thess@rnithlgiki.gr Website: www.rnithlgiki.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οει. Α. ΓΖΟΑΓΩΓΕ Α.1. Δηάγναμμα πενηεπμμέκωκ 3 Α.2. Οογθνόηεζε θαη μνγάκωζε ενγαζίαξ ηεξ επηηνμπήξ 3 Β. ΓΓΚΖΗΑ Β.1. Ζζημνηθή ακαδνμμή 6 Β.2. Κμμηθό πιαίζημ 10 Β.3 Ε δαζηθή πμιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΖΔΩΝ Εγρεηξίδην ρεδηαζκνύ, Δηεμαγωγήο θαη Απνηίκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» Θέκα: Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Οξπθηνχ Πινχηνπ: Σπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ρσξηθψλ επηπέδσλ Κάξθα Λέλα 1 Αξρηηέθησλ Μερ Δ.Μ.Π. - Γξ Γεσγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ»

ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ» ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ» ηελ Γηεκεξίδα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 25-26 Ννεκβξίνπ ζηελ Αζήλα, έγηλαλ εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο απφ εηζεγεηέο κε βησκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Απόςεηο θαη

Διαβάστε περισσότερα