ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός της Εταιρείας είναι η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με την επιστημονική έρευνα της ιστορίας του δικαίου και των θεσμών, και ειδικότερα η αλληλοενημέρωση επί των ερευνητικών πορισμάτων, η προώθηση και ενίσχυση της καλλιέργειας του επιστημονικού αυτού κλάδου και ο συντονισμός της περισυλλογής, διάσωσης, καταγραφής, μελέτης και δημοσίευσης του εν γένει υλικού, που αφορά, άμεσα ή έμμεσα, την ιστορία του δικαίου και των θεσμών, καθώς και η προβολή των γνώσεων αυτών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Επίσης, η συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή σε διεθνείς ομοειδείς ενώσεις. Άρθρο 3 Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών με: α) την έκδοση ειδικών περιοδικών συγγραμμάτων και την δημοσίευση αυτοτελών μελετών, β) την διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων, γ) την συγκέντρωση συναφούς αρχειακού, βιβλιογραφικού και μουσειακού υλικού.

2 ΜΕΛΗ Άρθρο 4 1. Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 2. Ως μέλη τακτικά εγγράφονται, ύστερα από αίτηση τους, Έλληνες πολίτες ή Έλληνες την καταγωγή ερευνητές που έχουν ασχοληθεί, μετά το πέρας των πανεπιστημιακών τους σπουδών αποδεδειγμένως και συστηματικά με την καλλιέργεια της ιστορίας του δικαίου και των θεσμών και οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Εταιρείας και προσφέρονται να συμβάλουν στην επίτευξη τους. Είναι δυνατή η εγγραφή ως τακτικών μελών και ερευνητών μη ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στον ελληνικό χώρο και χρησιμοποιούν και την ελληνική γλώσσα στα δημοσιεύματα και τις επιστημονικές ανακοινώσεις τους. 3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ημεδαποί ή αλλοδαποί επιστήμονες με εξέχον έργο στην ιστορία του δικαίου ή στην καλλιέργεια συναφών επιστημονικών κλάδων και οι οποίοι κρίνεται ότι μπορούν να συντελέσουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας ή και στην εν γένει προβολή της ή την ενίσχυση του κύρους της. 4. Η εγγραφή των τακτικών μελών και η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γραπτή πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών της Εταιρείας. Για την εγγραφή των τακτικών μελών απαιτείται η υποβολή αιτήσεως με αποδοχή των σκοπών της Εταιρείας. Άρθρο 5 Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ως δικαίωμα εγγραφής δεκαπέντε ευρώ και ως ετήσια τακτική συνδρομή τριάντα ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε είδους υποχρεωτική εισφορά.

3 Άρθρο 6 1. Τα μέλη, τακτικά και επίτιμα, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο και να ψηφίζουν επί όλων των θεμάτων, τηρώντας τις διατάξεις των νόμων και του παρόντος Καταστατικού. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. 2. Μέλη της Εταιρείας μπορεί να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. για σοβαρές αντιδεοντολογικές ή αντιεπιστημονικές ενέργειες ή για πράξεις που θίγουν το κύρος της Εταιρείας. Η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως η οποία ασκείται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως. Το Δ.Σ. δύναται να αναστέλλει την ιδιότητα του μέλους για την καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής του πέραν των δύο ετών. Η καταβολή της καθυστερούμενης συνδρομής επαναφέρει αυτοδικαίως το διαγραφέν μέλος στην προηγούμενη κατάσταση. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα υποβολής παραίτησης από την Εταιρεία. ΠΟΡΟΙ Άρθρο 7 1. Πόροι της Εταιρείας είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι προς αυτήν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις, για την αποδοχή ή μη των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το προϊόν από την πώληση των δημοσιευμάτων, οι πρόσοδοι από διάφορα περιουσιακά στοιχεία της, καθώς και κάθε άλλη, έκτακτη, πρόσοδος. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα της Εταιρείας σε τράπεζα ή το ταχυδρομικό ταμιευτήριο τα χρήματα του ταμείου της Εταιρείας, εφόσον και κατά το μέτρο που το ποσό αυτών υπερβαίνει συγκεκριμένο ύψος, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέχρι του ορίου αυτού ποσό παραμένει στο Ταμείο της Εταιρείας για κάλυψη των τρεχουσών αναγκών. Το κατατεθέν ποσό αναλαμβάνεται εν όλω ή εν μέρει ύστερα από απόφαση του

4 Διοικητικού Συμβουλίου και επανακατατίθεται αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Άρθρο 8 Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει δωρητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν χρήματα ή είδη αποτιμητά σε χρήμα από πενήντα έως διακόσια ευρώ, ευεργέτες, πρόσωπα, που προσφέρουν από διακόσια έως πεντακόσια ευρώ, και μεγάλους ευεργέτες, πρόσωπα, που προσφέρουν πεντακόσια ευρώ και άνω. Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών θα αναγράφονται σε δημοσιεύματα της Εταιρείας κατά τον τρόπο που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 9 1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, συγκροτούμενο ως σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για μία τριετία, από την Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών. Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Η εκλογή διενεργείται με κοινό ψηφοδέλτιο, και ο αριθμός των ψήφων με σταυροδοσία δηλώνει την σειρά επιτυχίας. Σε ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενοι κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης σε συμπλήρωση θέσεων που ενδεχομένως θα κενωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη που έχουν εκλεγεί για το Διοικητικό Συμβούλιο καλούνται από τον πρώτο πλειοψηφήσαντα σύμβουλο σε συνεδρίαση εντός δέκα ημερών από την εκλογή τους και αναδεικνύουν με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία της Εταιρείας.

5 3. Σε περίπτωση αποχής μέλους του από τρεις κατά συνέχεια συνεδρίες χωρίς εύλογη αιτία -κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου-, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διαπιστώσει την έκπτωση του μέλους αυτού από το Συμβούλιο και να προβεί στην αναπλήρωση του κατά το προηγούμενο εδάφιο. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της Εταιρείας, σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν Καταστατικό, συντάσσει τον απολογισμό της διαχειρίσεως εκάστου έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου, τους οποίους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, και λογοδοτεί προς αυτή για τα πεπραγμένα κάθε έτους στην Γενική Συνέλευση. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας, προσλαμβάνει και παύει το αναγκαίο προσωπικό της, συγκροτεί διάφορες επιτροπές και διορίζει τους επικεφαλής τους, αποφασίζει για κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή νομική υποχρέωση της Εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα εφόσον αυτό δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Άρθρο Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κατά την κρίση του Προέδρου ή εκτάκτως ύστερα από αίτηση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες, αναφέροντας και τα θέματα προς συζήτηση. Αν καθυστερήσει ο Πρόεδρος για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο, άλλως από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία βαρύνει η ψήφος του προεδρεύοντος. Εν απουσία του Προέδρου προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, διαφορετικά ο πρώτος σε ψήφους, μεταξύ των παρόντων, σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του.

6 Άρθρο Ο Πρόεδρος προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί αυτό και τις Γενικές Συνελεύσεις, και διευθύνει τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και υποθέσεις της ενώπιον των αρχών, των δικαστηρίων, καθώς και των τρίτων. Υπογράφει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και πρακτικά, και τις εντολές για ανάληψη χρημάτων. Ελέγχει τη λειτουργία του γραφείου και το ταμείο, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και την εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού. Συντάσσει και υποβάλλει, κατά τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση πεπραγμένων του λήγοντος δωδεκαμήνου. Την έκθεση αυτή ανακοινώνει ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή, σε αδυναμία του ο πρώτος πλειοψηφήσας Σύμβουλος. Άρθρο 12 Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο της Εταιρείας, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και εντολές για ανάληψη χρημάτων, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, το μητρώο των μελών, και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις καθώς και τις πληρωμές με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί τα βιβλία που απαιτούνται από τους νόμους για τις συναλλαγές, την διαχείριση

7 και την περιουσία εν γένει της Εταιρείας. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακό έλλειμμα και για πληρωμή που έγινε χωρίς ένταλμα. 2. Οι αναλήψεις χρημάτων και αξιόγραφων ενεργούνται από τον Ταμία ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο ταμίας καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό του λήγοντος έτους και τον προϋπολογισμό του νέου. Κατά τον ίδιο χρόνο κλείνονται τα λογιστικά βιβλία και ο Ταμίας τα παραδίνει στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και σύνταξη σχετικής εκθέσεως προς τη Γενική Συνέλευση. 4. Όταν κωλύεται ο Ταμίας, αντικαταστάτης του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα από τα μέλη του. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το έτος εντός του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους σε ημέρα και χώρο που ορίζονται από το Δ. Σ., με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται δέκα ημέρες τουλάχιστο πριν προς όλα τα μέλη της Εταιρείας. 2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια ανατάσεως της χειρός τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ενώπιον των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί δια του Προέδρου του για τα πεπραγμένα του λήξαντος δωδεκαμήνου, και υποβάλλει μέσω του ταμία τον οικονομικό απολογισμό της διαχειρίσεως για το ίδιο διάστημα, καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου δωδεκαμήνου. Ακολουθεί η ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για τα πεπραγμένα και τον απολογισμό, εγκρίνει ή μη την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια ψηφίζει τον προϋπολογισμό του νέου έτους. 3. Κάθε τριετία, μετά την λογοδοσία και την διαδικασία απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνονται

8 αρχαιρεσίες. Για τη διεξαγωγή τους ορίζεται από τη Γ.Σ. διμελής Εφορευτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από μέλη της Εταιρείας που δεν είναι υποψήφια για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εκλογή γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας. 4. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο, εφ' όσον παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή το ζητήσουν εγγράφως τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της Εταιρείας, τα οποία προσδιορίζουν και το προς συζήτηση θέμα. Άρθρο 15 Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ευρισκομένη εν απαρτία εφ' όσον παρίσταται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ, πλέον ενός, του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, εντός δεκαπενθημέρου, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και να παρίστανται. Για τους σκοπούς του παρόντος, ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη θεωρούνται όσα έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του έτους, κατά το οποίο συνέρχεται η Γενική Συνέλευση. Τα εν λόγω τακτικά μέλη είναι και τα μόνα μεταξύ των τακτικών μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ανάταση της χειρός σε γενικά ζητήματα και με μυστική ψηφοφορία σε προσωπικά ζητήματα. Άρθρο 16 Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως το αργότερο μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως ανακηρύσσουν τους υποψηφίους. Τα ονοματεπώνυμα των ανακηρυσσομένων υποψηφίων

9 καταχωρίζονται αμέσως σε κοινό ψηφοδέλτιο, που εκδίδεται με την φροντίδα του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο Καθήκοντα της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της χρηματικής και της περιουσιακής εν γένει διαχειρίσεως της Εταιρείας και η υποβολή σχετικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευση. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την πρόσκληση του Προέδρου να προσέλθει για τον έλεγχο των στοιχείων που τίθενται στην διάθεση της. Δικαιούται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο στοιχεία για ο,τιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση του έργου της. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18 Για τις διάφορες εκδηλώσεις ή ανάγκες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συνιστά Επιτροπές, με την συμμετοχή ή όχι μελών του, και να διορίζει τους επικεφαλής. Άρθρο 19 Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη της Εταιρείας στην πολιτική. Άρθρο Τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών σε Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Εκτός από τις οριζόμενες στο νόμο περιπτώσεις, η Εταιρεία διαλύεται για σοβαρούς λόγους με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που

10 συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη πρόταση του ενός τρίτου τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 3. Αν διαλυθεί η Εταιρεία, όλη η περιουσία της περιέρχεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προς διάθεση στο Τμήμα Νομικής του εν λόγω Πανεπιστημίου. Άρθρο 21 Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι κυκλική. Στο μέσο φέρει παράσταση και γύρω της την επιγραφή «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου Κομοτηνή 2001» Άρθρο 22 Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τις προβλέψεις του παρόντος μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την εγγραφή της Εταιρείας στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ροδόπης. Μέχρι τη σύγκληση της ως άνω Γ. Σ., η οποία θα εκλέξει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αυτή θα διευθύνεται από επταμελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκτελεί χρέη Διοικητικού Συμβουλίου σε όλες του τις αρμοδιότητες. Η ως άνω Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται ως ακολούθως: α. Ιουλία Βελισσαροπούλου-Καράκωστα β. Γεώργιος Νάκος γ. Χαράλαμπος Παπαστάθης δ. Κωνσταντίνος Πιτσάκης ε. Ελευθερία Παπαγιάννη στ. Μαρία Γιούνη ζ. Ευάγγελος Καραμπελιάς Κομοτηνή, 25 Οκτωβρίου 2002

11 ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Σπ. Τρωϊάνος 2. Γ. Π. Νάκος 3. Ι. Βελισσαροπούλου 4. Χ. Παπαστάθης 5. Κ. Γ. Πιτσάκης 6. Στ. Περεντίδης 7. Μ. Γιούνη 8. Ευ. Καραμπελιάς 9. Α. Χέλμης 10. Φ. Π. Κατσούρος 11. Δ. Τσούρκα-Παπαστάθη 12. Δ. Παπαδάτου 13. Β. Αναγνώστου- Canas 14. Σ. Αδάμ 15. Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου 16. Ε. Κύρτση-Νάκου 17. Γ. Ροδολάκης 18. Η. Αρναούτογλου 19. Α. Δημοπούλου 20. Ι. Χατζάκης 21. Δ. Δελής 22. Δ. Καράμπελας 23. Ρ. Λαζάρου-Παναγάκη 24. Α. Γερούκη 25. Δ. Γ. Αποστολόπουλος 26. Ε. Παπαγιάννη

12 27. Δ. Καραμπούλα 28. Λ. Παπαρρήγα 29. Β. Λεονταρίτου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδρύεται Σύλλογος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα Το παρόν σωματείο έχει το όνομα «Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Ειρήνης Φιλίας» και μπορεί να χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα