H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012"

Transcript

1 Μ ένα Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ H γάηα διαβάδει! 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 βιβλίο Διαμέμεηαι δωοεάμ πεηάυ! Περιοδικό φιλαναγνωςίασ Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ Τάξη Ε1 9ο Δημ. Σχολείο Καπδίηζαρ

2 - Γεια ςασ! Εύμαςτε τα παιδιϊ τησ Ε1 Σϊξησ. Σα ομορφότερα παιδιϊ τησ πλϊςησ αςχολούμαςτε με τη λογοτεχνύα και διαβϊζουμε πολλϊ βιβλύα! Μια γϊτα ϋχουμε για βοηθό μασ που τριγυρύζει όλη μϋρα ςτο ςχολειό μασ. Σην Άλκη Ζϋη ξϋρουμε Και ςτο Μαραθώνιο Ανϊγνωςησ * όδη «πλϋουμε». Ελάτε ςτην παρέα μασ Χαρείτε την ιδέα μασ!!! Περιεχόμενα Παρουςιϊζουμε μια ςυγγραφϋα 3 ελίδα Ο «τούχοσ» τησ πούηςησ 3 Παρουςιϊζουμε βιβλύα 4 και 5 «Σο ποντικοφαγωμϋνο βιβλύο» 6 5 ζωγραφιϋσ για ϋνα βιβλύο 7 κρυπτόλεξο 7 2 *Ο μαπαθώνιορ Ανάγνυζηρ είναι πανελλήνιορ διαγυνιζμόρ 2012 Ανάγνυζηρ βιβλίυν ηηρ Άλκηρ Ζέη. Μάθε πεπιζζόηεπα :

3 ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΜΕ ΜΘΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ Άλκη Ζέη Η Άλκη Ζϋη εύναι μια ςπουδαύα ςυγγραφϋασ. Γεννόθηκε ςτην Αθόνα και ςπούδαςε ςτη Υιλοςοφικό χολό του Πανεπιςτημύου Αθηνών. Κϊποια από τα γνωςτότερα βιβλύα τησ εύναι <<Η Μοβ Ομπρϋλα>>, <<Ο Μεγϊλοσ Περύπατοσ του Πϋτρου>> και <<Κοντϊ ςτισ ρϊγιεσ>>. Για να γρϊψει αυτϊ τα ςπουδαύα βιβλύα τα εμπνεύςτηκε από τη ζωό τησ. Σο αγαπημϋνο τησ βιβλύο όταν όταν μικρό όταν ο <<Σρελαντώνησ>> τησ Πηνελόπησ Δϋλτα... Αν όταν ο όρωασ ενόσ παιδικού βιβλύου θα όθελε να όταν ο <<Νιλσ Φόλγκερςον>>. Σο πιο ωραύο πρϊγμα που θα μπορούςε να τησ δώςει κανεύσ εύναι η ΥΙΛΙΑ!!! ΠΗΓΗ: ομάδα: Σταυρούλα,Δήμητρα,Αναςταςία και Σοφία!!! Ο ΣΟΘΥΟ ΣΗ ΠΟΘΗΗ 3 Aπό ηο blog ηηρ ηάξηρ μαρ:

4 ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΤΜΕ ΒΙΒΛΙΑ! «Ο μεγάλοσ περίπατοσ Πέτρου» του τησ Άλκησ Ζέη Αυτό το βιβλύο μασ μιλϊει για ϋνα παιδύ που το λϋνε Πϋτρο και εύναι εννιϊ χρονών. Μασ περιγρϊφει τα γεγονότα από το πόλεμο του 1940 ϋωσ και το 1944 που η Ελλϊδα απελευθερώθηκε. Ο Πϋτροσ ζει μαζύ με τουσ γονεύσ του,την αδερφό του, τον παππού του και τη χελώνα του το «Θόδωρο» ςε αυτϊ τα δύςκολα χρόνια. Μαγεύεςαι με τισ περιπϋτειεσ του και ςυγκλονύζεςαι! Από τον μαθητή Θωμά Καμινιώτη «Η μωβ ομπρέλα» τησ Άλκησ Ζέη Ο Ορϋςτησ και ο Υύλιπποσ που εύναι δύδυμα τουσ αρϋςει που πηγαύνουν ςτη γιαγιϊ τουσ. Αυτό τουσ διηγεύται ιςτορύεσ από τότε που όταν μικρό. Σην Ελευθερύα την αδερφό των διδύμων που εύναι μικρότερα τη φώναζαν Λϋτρω ό «Πλαςμώδιο του Λαβερϊν» ενώ δεν την λϋνε κανονικϊ ϋτςι. Όταν πόγαιναν ςτην καλύτερό τουσ φύλη τα αδϋρφια τησ ϋπαιζαν με τισ τερεζύνεσ τουσ(πατύνια τησ εποχόσ) και τα κορύτςια ςυζητούςαν. Η Ελευθερύα όθελε πολύ να πϊει ςτο θϋατρο όμωσ δεν την ϊφηναν, ευτυχώσ φαινόταν πολύ λύγο οι ταινύεσ του ςινεμϊ απ το μπαλκόνι τησ. Όλα αυτϊ ςυνϋβηςαν λύγο πριν τον πόλεμο του Aπό τη μαθήτρια Σοφία Ανυφαντή 4

5 ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΤΜΕ ΒΙΒΛΙΑ! Ανατριχιαςτικέσ ιςτορίεσ: «το καταραμένο ςκιάχτρο» Διϊφορα γεγονότα ςυμβαύνουν ςτην οικογϋνεια Ντϋιβισ. Όχι μόνο διϊφορα, αλλϊ και πολύ παρϊξενα. Σρομοκρατημϋνοι οι γονεύσ δεν όξεραν ότι όλα αυτϊ οφεύλονται ςε ϋνα ςκιϊχτρο. Σο δε ςκιϊχτρο μπορεύ να φύλαγε τον κόπο, αλλϊ καταριόταν και τον ιδιοκτότη του. Ο μικρόσ Ντϋιβιντ προςπαθούςε να βρει τι κρύβεται πύςω από όλα αυτϊ. Όμωσ δεν όξερε ότι... αν μϊθαινε τι κρύβεται πύςω από αυτϊ θα ευχότανε κρατόςει το ςτόμα του κλειςτό. Αυτό ϋτςι κι αλλιώσ όθελε και το ςκιϊχτρο. Από τον μαθητή Χρυσόστομο Κουτή Harry Potter Ο Φϊρρυ Πότερ εύναι ϋνα 11 χρόνων παιδύ που ζει με τουσ θεύουσ του. Ο Φϊρρυ δεν ϋχει γνωρύςει ποτϋ τουσ πραγματικούσ του γονεύσ, ώςπου κϊποια μϋρα μετϊ από ϋνα γρϊμμα που ϋλαβε, αποφϊςιςε να πϊει εκεύ που του ϋλεγε το γρϊμμα. ε μια ςχολό μϊγων!!! Άραγε θα γνωρύςει εκεύ ο Φϊρρυ την αλόθεια για τουσ γονεύσ του...; Από τον μαθητή Αντώνη Βασιάκο Με μαγεύα Αντώνησ!!! 5

6 «ΣΟ ΠΟΝΣΙΚΟΥΑΓΩΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ»(ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ!!!) ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑ Από ςελ.25 «Είμαι πολύ ευχαριςτημένοσ γιατί θα πάμε μια εκδρομή με πλοίο. Θα έρθουνε μαζί μασ ο κ. Λατερνό.».η κ. Ιωϊννα και όλη η Έ1 τϊξη. Όταν φτϊςαμε ςτην κιϊθο μασ περύμενε μια μεγϊλη ϋκπληξη! Σο ξενοδοχεύο που εύχαμε κλεύςει δεν εύχε ϊλλα δωμϊτια γιατύ τα εύχαν δώςει ςε ϊλλουσ πελϊτεσ. Σότε η οφύα εύχε μια ιδϋα : «Γιατύ να μην κοιμηθούμε ςτο Παυςύλυπο τησ κιϊθου;», εύπε. Πρϊγματι ϋτςι κι ϋγινε κοιμηθόκαμε κοιτϊζοντασ τα αςτϋρια και τραγουδώντασ. Όταν ϋνα ϊςτερι ϋπεςε κϊναμε όλοι μια ευχό <<Η ΥΙΛΙΑ ΜΑ ΝΑ ΚΡΑΣΗΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΣΑ>> Ομάδα: Δήμητρα Βαςίλησ Σοφία Ανατριχιαςτικέσ Ιςτορίεσ «Ο μικρόσ ζητιάνοσ» EDGAR J. HYPE Από κεφϊλαιο 6 ςελύδα 59 «Ένα χτύπημα ακούςτηκε ςτο παράθυρο. Ξύπνηςα απότομα και ςχεδόν πετάχτηκα από το κρεβάτι... Δεν πίςτευα ςτα μάτια μου... Είχα δει το φάνταςμα του ζητιάνου με τα λαμπερά μάτια του μέςα ςτη νύχτα...» Ο μικρόσ ζητιϊνοσ ϊνοιξε το παρϊθυρο και μου εύπε <<ακολούθηςϋ με>>. Σότε εγώ τον ακολούθηςα ςε μια πύλη που ςε πόγαινε ςτο μϋλλον μϋςα ςε ϋνα νεκροταφεύο... Εκεύ τον περύμεναν όλοι οι νεκρού για να τον θϊψουν ζωντανό. Ξαφνικϊ ϋπεςε ομύχλη και από το πουθενϊ εμφανύςτηκε κϊποιοσ να κρατϊει ϋνα δρεπϊνι. Ήταν ο ακϋφαλοσ καβαλϊρησ... 6 ΟΜΑΔΑ: Αχιλλέασ Κων/νοσ, Θωμάσ Βαλεντίνα

7 5 ΖΩΓΡΑΦΘΕ ΓΘΑ ΕΝΑ ΒΘΒΛΘΟ ΠΟΘΟ ΒΘΒΛΘΟ ΕΘΝΑΘ; Κορπηόλενξ από ηεμ Ηλιάμα!! Σ Ρ Η Γ Χ Ν Ο Φ Ρ Φ Α Δ Λ Δ Α Φ Λ Ο Α Λ Θ Α Σ Ρ Η Γ Χ Ν Ο Ρ Φ Ρ Κ Ρ Π Ρ Γ Ν Β Γ Η Ε Ζ Α Α Γ Α Π Ζ Μ Δ Ν Ο Γ Φ Α Γ Γ Δ Φ Ρ Μ Ν Ξ Χ Τ Θ Ο Υ Ο Λ Δ Η Ο Ν Η Κ Α Χ Φ Η Γ Φ Α Λ Ο Δ Λ Α Η Φ Η Α Χ Φ Β Κ Η Ν Γ Τ Ν Ο 7 Τ Φ Υ Οι λύζειπ ζηεμ ηελερηαία ζελίδα 7

8 υνεχύζεται ηπίγυνο αγαπημένορ βςθόρ ζσολείο νικάυ κίνδςνορ ηεηπάγυνο 8 τάπι θυνή

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-501-151-2. Μάνος Κοντολέων, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ

ISBN 978-960-501-151-2. Μάνος Κοντολέων, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 1589_011KP_OBRELA_Layout 1 25/05/2011 2:18 μ.μ. Page 1 Λίγο πριν από τον πόλεμο του 1940, κάπου στο Μαρούσι, ζει με τους γονείς της η Ελευθερία, ένα δεκάχρονο κορίτσι, που τα δίδυμα μικρότερα αδέρφια της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΡΣ ΣΑΡΗ «Ε.Π.» Βαλμά Αναστασία Β1

ΖΩΡΣ ΣΑΡΗ «Ε.Π.» Βαλμά Αναστασία Β1 ΖΩΡΣ ΣΑΡΗ «Ε.Π.» Το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή «Ε.Π.» (Ενωμένες Πάντα) αφηγείται τα τρία πρώτα χρόνια της συγγραφέα στο γυμνάσιο κατά την δικτατορία του Μεταξά. Η Ζωρζ βλέποντας την σχολή θηλέων σαν το τέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ»

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» 3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ Ο ήλιος εκείνο το πρωινό κρύφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248 Η Άλκη Ζέη στο Η μωβ ομπρέλα Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του αλήθεια. Γι αυτό άλλωστε και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί να κρύβονται πολλές! ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-501-150-5 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ

ISBN 978-960-501-150-5 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 1582_011KP_PETROS_Layout 1 25/05/2011 11:44 π.μ. Page 1 27 Οκτωβρίου 1940: θα τη θυμάται αυτή τη μέρα ο Πέτρος γιατί πέθανε το τριζόνι του. Θα τη θυμάται γιατί την επομένη ακούει τη φωνή της μητέρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-501-152-9. Μαρία Στασινοπούλου, ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ

ISBN 978-960-501-152-9. Μαρία Στασινοπούλου, ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 1590_011KP_ARAXNES_Layout 1 25/05/2011 2:24 μ.μ. Page 1 «Μα δεν πήρες είδηση τίποτα;» «Όχι, Φάρμουρ, τίποτα.» Η Κωνσταντίνα, όταν μετακόμισε με τους γονείς της στη Γερμανία, ήταν τόσο ευτυχισμένη με την

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα αρχή. Ένα ταξίδι

Μια νέα αρχή. Ένα ταξίδι ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ... Μια νέα περιπέτεια Μια νέα αρχή Ένα ταξίδι Πολλές σκέψεις Νέοι φίλοι Τι είναι για σας ένα βιβλίο; Ένα βιβλίο από τη συγγραφέα Άλκη Ζέη διάβασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ. Διαθεματικές Νέα Ελληνικά

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ. Διαθεματικές Νέα Ελληνικά ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ Διαθεματικές Νέα Ελληνικά Εισαγωγή Οι μαθητές του τμήματος Γ 4 του 3ου Γυμνασίου Ιωαννίνων διάβασαν μερικά βιβλία. Ακολουθούν περιλήψεις και εντυπώσεις των μαθητών από τα βιβλία που διάβασαν.

Διαβάστε περισσότερα

Με αρχηγό την πανέξυπνη και σοφή Ίρα καταστρώνουν ένα μεγάλο σχέδιο. Στην πορεία όμως θα αλλάξουν γνώμη

Με αρχηγό την πανέξυπνη και σοφή Ίρα καταστρώνουν ένα μεγάλο σχέδιο. Στην πορεία όμως θα αλλάξουν γνώμη 1583_011KP_PLATON_Layout 1 25/05/2011 2:10 μ.μ. Page 1 Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει! Και μάλιστα μιλάει. Μόνο όμως με τον Γιάννη και την Ειρήνη, ή αλλιώς τον Βάνια και την Ίρα, δυο αδέλφια που ζουν με τους

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

εικονογράφηση Νικόλα Ανδρικόπουλου για την αφίσα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού βιβλίου, 2/4/2004 Ενότητα 9

εικονογράφηση Νικόλα Ανδρικόπουλου για την αφίσα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού βιβλίου, 2/4/2004 Ενότητα 9 εικονογράφηση Νικόλα Ανδρικόπουλου για την αφίσα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού βιβλίου, 2/4/2004 Ενότητα 9 Διαβάζουμε βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων Παίρνουμε πληροφορίες από βιβλιοπαρουσιάσεις Περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

του. Τι συμβαίνει μια ζεστή μέρα του Αυγούστου που αναστατώνει τη ζωή των κοριτσιών και των δικών τους; Ποιος μπορεί να θέλει να βλάψει το καπλάνι;

του. Τι συμβαίνει μια ζεστή μέρα του Αυγούστου που αναστατώνει τη ζωή των κοριτσιών και των δικών τους; Ποιος μπορεί να θέλει να βλάψει το καπλάνι; 1581_011KP_KAPLANI_Layout 1 25/05/2011 11:34 π.μ. Page 1 ΕΥ-ΠΟ; ΛΥ-ΠΟ; είναι η συνθηματική ερώτηση που ανταλλάσσουν μεταξύ τους η Μέλια και η Μυρτώ λίγο πριν κοιμηθούν. Δυο μικρές αδερφές που ζουν σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο ERGASION 2_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 10:47 π.μ. Page 1 TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο Μπορείς να βάλεις σωστά τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στις παρακάτω προτάσεις; Ο παππούς (παππούς)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα