Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πότε και πωσ νηςτεύουμε;"

Transcript

1 Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη που δημιουργόθηκε ςημαύνει αυτόσ που δεν εςθύει, που δεν τρώγει. Από την λϋξη αυτό ςτη ςυνϋχεια προόλθε το ρόμα νηςτεύω και το αφηρημϋνο ουςιαςτικό νηςτεύα, που αρχικϊ ςόμαινε την πλόρη αποχό από τροφϋσ και ποτϊ, δηλαδό την αςιτύα και ατροφύα. Αργότερα, με την αύξηςη τησ χρονικόσ διϊρκειασ και την προοδευτικό διαμόρφωςη του θεςμού τησ νηςτεύασ, νηςτεύα δεν ςόμαινε μόνο την πλόρη αποχό από ςτερεϋσ ό υγρϋσ τροφϋσ, αλλϊ και την μερικό αποχό, την αποχό δηλαδό από οριςμϋνεσ τροφϋσ και την λόψη ϊλλων, ςυγκεκριμϋνων τροφών. Έτςι ϋχουμε την διϊκριςη ςε νηςτήςιμεσ και αρτυμένεσ ό αρτύςιμεσ τροφϋσ. Κατϊ την διϊκριςη αυτό νηςτόςιμεσ τροφϋσ θεωρούνται το ψωμύ, τα λαχανικϊ, οι καρπού και μϊλιςτα οι ξηρού, οι ελιϋσ και ϊλλα. Αρτύςιμα, αντύθετα, θεωρούνται τα διϊφορα φαγητϊ που μαγειρεύουμε με την χρόςι ελαύου ό βουτόρου και διαφόρων καρυκευμϊτων, όπωσ και το κραςύ (Όταν δεν τρώμε λϊδι, δεν πύνουμε και κραςύ). Α' ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΝΗΣΕΙΑ Η νηςτεύα τησ Σετϊρτησ και τησ ΠαραςκευόσΗ νηςτεύα των δύο αυτών ημερών όταν πϊντοτε ιδιαύτερα αυςτηρό, ανϊλογη τησ νηςτεύασ τησ Μεγϊλησ Τεςςαρακοςτόσ και τησ Μεγϊλησ Εβδομϊδασ.

2 Η ακρύβεια λοιπόν τησ νηςτεύασ αυτόσ εύναι να μόν καταλύομε λϊδι και ούνο. Η νηςτεύα τησ Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ (και τησ Μεγϊλησ Εβδομϊδασ) Μεταξύ των μακρών νηςτειών του ϋτουσ η νηςτεύα τησ Μεγϊλησ Τεςςαρακοςτόσ εύναι η αρχαιότερη και αυςτηρότερη περύοδοσ νηςτεύασ. Ξεκινϊ από την Καθαρϊ Δευτϋρα και τελειώνει με το Μεγϊλο Σϊββατο. Με ιδιαύτερη αυςτηρότητα λοιπόν νηςτεύουμε την πρώτη ό αλλιώσ Καθαρά Εβδομάδα. Λϊδι (και ούνο) καταλύουμε μόνο το Σϊββατο και την Κυριακό. Με τον ύδιο περύπου τρόπο οφεύλουμε να νηςτεύουμε και το ϊλλο διϊςτημα τησ Μεγϊλησ Τεςςαρακοςτόσ. Αν θϋλουμε να εύμαςτε ακριβεύσ, από λϊδι (και ούνο) απϋχουμε όλεσ τισ ημϋρεσ τησ εβδομϊδασ και όχι μόνο την Τετϊρτη και την Παραςκευό, ενώ λϊδι και ούνο καταλύουμε μόνο το Σϊββατο και την Κυριακό. Εξαιρϋςεισ τησ νηςτεύασ τησ Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ Σων Αγύων Σεςςαρϊκοντα Μαρτύρων επιτρϋπεται η κατϊλυςη ούνου και ελαύου. Σον Ευαγγελιςμό τησ Θεοτόκου καταλύουμε και ψϊρι. Σην Κυριακό των Βαώων καταλύουμε ψϊρι. Τϋλοσ, θα πρϋπει να τονύςουμε ότι το Σϊββατο και την Κυριακό καταλύουμε υποχρεωτικϊ ούνο και ϋλαιο, με μύα εξαύρεςη: Σο

3 Μεγϊλο ϊββατο, το μοναδικό Σϊββατο του ϋτουσ που νηςτεύουμε, εύναι ημϋρα αυςτηρόσ νηςτεύασ. Η νηςτεύα των Φριςτουγϋννων Δεύτερη μακρϊ περύοδοσ νηςτεύασ μετϊ την Μεγϊλη Τεςςαρακοςτό εύναι η νηςτεύα των Χριςτουγϋννων, γνωςτό ςτη γλώςςα του ορθόδοξου λαού μασ και ωσ ςαρανταήμερο. Αρχύζει την 15η Νοεμβρύου και λόγει την 24η Δεκεμβρύου. Καθ' όλην την διϊρκεια του ςαρανταημϋρου δεν καταλύουμε κρϋασ, γαλακτερϊ και αυγϊ. Αντύθετα, επιτρϋπεται να καταλύουμε ψϊρι όλεσ τισ ημϋρεσ πλην φυςικϊ Τετϊρτησ και Παραςκευόσ από την αρχό τησ νηςτεύασ μϋχρι και την 17η Δεκεμβρύου. Ψϊρι επύςησ καταλύουμε και κατϊ την εορτό των Εςοδύων τησ Θεοτόκου, οποιαδόποτε μϋρα και αν πϋςει. Την περύοδο από 18 ϋωσ 24 Δεκεμβρύου επιτρϋπεται η κατϊλυςη ούνου και ελαύουσ, εκτόσ βϋβαια από Τετϊρτη και Παραςκευό. Η νηςτεύα των Αγύων Αποςτόλων Μύα ακόμη μακρϊ περύοδοσ νηςτεύασ εύναι η λεγόμενη νηςτεύα των Αγύων Αποςτόλων. Ονομϊζεται ϋτςι διότι προηγεύται των δύο αποςτολικών εορτών: τησ εορτόσ των Αγύων πρωτοκορυφαύων Αποςτόλων Πϋτρου και Παύλου (29 Ιουνύου) και τησ Συνϊξεωσ των Αγύων Αποςτόλων (30 Ιουνύου). Η χρονικό διϊρκεια αυτόσ τησ νηςτεύασ εύναι μεταβλητό επειδό η ϋναρξό τησ εξαρτϊται από την κινητό εορτό του Πϊςχα. Αρχύζει την

4 Δευτϋρα μετϊ την Κυριακό των Αγύων Πϊντων και λόγει ςταθερϊ την 28η Ιουνύου. Κατϊ το ιςχύον (νϋο) ημερολόγιο δεν υπερβαύνει ποτϋ τισ 30 ημϋρεσ. Υπϊρχει ακόμα και περύπτωςη (όταν το Πϊςχα εορτϊζεται μεταξύ 5 και 8 Μαώου) να μόν ϋχουμε καθόλου νηςτεύα. Κατϊ την περύοδο τησ νηςτεύασ αυτόσ δεν καταλύουμε κρϋασ, γαλακτερϊ και αυγϊ, ενώ επιτρϋπεται η κατϊλυςη ψαριού. (Φυςικϊ πϊντοτε εκτόσ Τετϊρτησ και Παραςκευόσ). Αν η εορτό των Αγ. Αποςτόλων Πϋτρου και Παύλου πϋςει Τετϊρτη ό Παραςκευό, καταλύουμε μόνο ψϊρι. Η νηςτεύα του Δεκαπενταυγούςτου Η περύοδοσ αυτό τησ νηςτεύασ προηγεύται τησ Κοιμόςεωσ τησ Θεοτόκου και αρχικϊ όταν διηρημϋνη ςε δύο τμόματα: αυτό που προηγεύτο τησ εορτόσ τησ Μεταμορφώςεωσ του Σωτόροσ και εκεύνο τησ Κοιμόςεωσ τησ Θεοτόκου. Η νηςτεύα αυτό όπωσ επικρϊτηςε να την τηρούμε, ϋχει αυςτηρό χαρακτόρα. Εφόςον λοιπόν μπορούμε, νηςτεύομε από λϊδι όλεσ τισ ημϋρεσ. Κατϊλυςη ούνου και ελαύου ϋχουμε μόνο τα Σϊββατα και τισ Κυριακϋσ, ενώ κατϊ την εορτό τησ Μεταμορφώςεωσ του ωτόροσ, οποιαδόποτε ημϋρα κι αν πϋςει καταλύουμε ψϊρι. Κατϊλυςη ιχθύοσ και μόνον ϋχουμε και κατϊ την ημϋρα τησ εορτόσ τησ Κοιμόςεωσ τησ Θεοτόκου, αν αυτό πϋςη Τετϊρτη ό Παραςκευό.

5 Η νηςτεύα τησ Παραμονόσ των Θεοφανεύων (5 Ιανουαρύου)Την νηςτεύουμε αυςτηρϊ, με ξηροφαγύα, και μόνο ϊν πϋςει Σϊββατο ό Κυριακό καταλύουμε λϊδι. Η νηςτεύα τησ Τψώςεωσ του Σιμύου ταυρού (14 επτεμβρύου) Νηςτεύουμε με ξηροφαγύα, εκτόσ κι αν πϋςει Σϊββατο ό Κυριακό όπότε καταλύουμε ούνο και ϋλαιο. Η νηςτεύα κατϊ την εορτό τησ Αποτομόσ τησ τιμύασ κεφαλόσ του Προδρόμου Ιωϊννου (29 Αυγούςτου) Νηςτεύουμε με ξηροφαγύα, εκτόσ κι αν πϋςει Σϊββατο ό Κυριακό όπότε καταλύουμε ούνο και ϋλαιο. Πότε ϊλλοτε νηςτεύουμε Νηςτεύεσ λόγω εκτϊκτων περιςτϊςεων: Η απειλό πολϋμου, ο φόβοσ ςειςμού, η ανομβρύα, κϊποια φοβερό επιδημύα ό αρρώςτια, οι κατακλυςμού και ϊλλεσ ϋκτακτεσ κοινϋσ ςυμφορϋσ, ςυχνϊ οδόγηςαν και οδηγούν και ςόμερα - την Εκκληςύα ςτην απόφαςη να καλϋςει τον λαό ςε μετϊνοια, προςευχό και νηςτεύα, προκειμϋνου με ςυντριβό και ταπεύνωςη όλοι μαζύ οι πιςτού να ζητόςουν το ϋλεοσ και την ςωςτικό παρϋμβαςη του Θεού. Τϋτοιεσ νηςτεύεσ αποφαςύζει εύτε η Σύνοδοσ, εύτε ο Επύςκοποσ για την εκκληςιαςτικό επαρχύα του. Η νηςτεύα που επιβϊλλει ο Πνευματικόσ ωσ επιτύμιο: Πολλϋσ φορϋσ ο Πνευματικόσ επιβϊλλει νηςτεύα ςε κϊποιον εξομολογούμενο. Ο ςκοπόσ του επιτιμύου αυτού εύναι

6 καθαρϊ παιδαγωγικόσ και θεραπευτικόσ και αποςκοπεύ ςτην απελευθϋρωςη του πιςτού από την κυριαρχύα διαφόρων παθών και ςτην ςταθεροπούηςό του ςτη χριςτιανικό ζωό. Όταν το κϊνουμε τϊμα ό το κρύνουμε ωφϋλιμο πνευματικϊ. Η νηςτεύα πρύν από την ςυμμετοχό μασ ςτα θεύα Μυςτόρια: Νηςτεύα προηγεύτο πϊντοτε πρύν του μυςτηρύου του Βαπτύςματοσ και του μυςτηρύου του Χρύςματοσ που ακολουθούςε. Το ύδιο ιςχύει και για τα υπόλοιπα Μυςτόρια τησ Εκληςύασ (Εξομολόγηςισ, Ευχϋλαιο, Γϊμοσ, Ιερωςύνη (χειροτονύα), Θεύα Μετϊληψη). Β' ΑΠΟΛΤΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ και ΗΜΕΡΕ ΚΑΣΑΛΤΕΩ Εκτόσ από τισ περιόδουσ νηςτεύασ, η Εκκληςύα μασ καθόριςε και περιόδουσ απολυτϋσ, δηλαδό κϊποια χρονικϊ διαςτόματα κατϊ τα οπούα ϋχουμε κατϊλυςιν εισ πϊντα που ςημαύνει ότι επιτρϋπεται να τρώμε από όλα, όλεσ τισ ημϋρεσ, καύ την Τετϊρτη και την Παραςκευό. Σο Δωδεκαόμερο. Το χρονικό διϊτημα δηλαδό μεταξύ Χριςτουγϋννων και Θεοφανεύων. Εξαύρεςη αποτελεύ η παραμονό των Θεοφανεύων (5 Ιανουαρύου)

7 Η Διακαινόςιμη εβδομϊδα. Εύναι η εβδομϊδα που ξεκινϊ την Κυριακό του Πϊςχα και λόγει την αμϋςωσ επόμενη Κυριακό του Θωμϊ. Η εβδομϊδα μετϊ την Πεντηκοςτό. Η εβδομϊδα από την Κυριακό τησ Πεντηκοςτόσ μϋχρι την Κυριακό των Αγύων Πϊντων. Σην περύοδο του Πεντηκοςταρύου, λόγω του αναςτϊςιμου χαρακτόρα τησ, δεν νηςτεύονται οι Τετϊρτεσ και οι Παραςκευϋσ, δηλαδό ϋχουμε κατϊλυςη ούνου και ελαύου. Σην Σετϊρτη τησ Μεςοπεντηκοςτόσ ϋχουμε κατϊλυςη και ψαριού. Σην Σετϊρτη τησ Αποδόςεωσ του Πϊςχα ϋχουμε κατϊλυςη και ψαριού. Σισ τρεισ πρώτεσ εβδομϊδεσ του Σριωδύου θα μπορούςαμε να τισ ςυμπεριλϊβουμε ςτισ απολυτϋσ περιόδουσ αφού ιςχύουν τα εξόσ: Η πρώτη εβδομϊδα που ονομϊζεται και προςφωνήςιμοσ επειδό αποτελεύ την ειςαγωγό τησ όλησ περιόδου, εύναι απολυτό, δηλαδό καταλύουμε εισ πϊντα όλεσ τισ ημϋρεσ. Σην δεύτερη εβδομϊδα, από την Κυριακό του Αςώτου μϋχρι των Απόκρεω, γύνεται κατϊλυςη εισ πϊντα όλεσ τισ ημϋρεσ εκτόσ Σετϊρτησ και Παραςκευόσ. Σην τρύτη εβδομϊδα, από την Δευτϋρα μετϊ ην Κυριακό των Απόκρεω μϋχρι την Κυριακό τησ Τυροφϊγου, απαγορεύεται η κρεοφαγύα καιεπιτρϋπεται

8 όλεσ τισ ημϋρεσ η κατϊλυςη ψαριών, αυγών και όλων των γαλακτοκομικών προώόντων. Κατάλσση ιτθύος έτοσμε τις παρακάτω εορτές, όταν αστές σσμπίπτοσν κατά την Τετάρτη ή την Παρασκεσή: 7 Ιανουαρύου, Η Σύναξισ του Τιμύου Προδρόμου. 2 Υεβρουαρύου, Η Υπαπαντό του Κυρύου 25 Μαρτύου, Ο Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου 24 Ιουνύου, Το Γενϋθλιον του Αγύου Ιωϊννου του Προδρόμου 29 Ιουνύου, Των Αγύων Αποςτόλων Πϋτρου και Παύλου 6 Αυγούςτου, Η Μεταμόφωςισ του Σωτόροσ 15 Αυγούςτου, Η Κούμηςισ τησ Θεοτόκου 8 επτεμβρύου, Το Γενϋθλιον τησ Θεοτόκου 14 Νοεμβρύου, Του Αγύου Αποςτόλου Φιλύππου 21 Νοεμβρύου, Τα Εςόδια τησ Θεοτόκου Σην Σετϊρτη τησ Μεςοπεντηκοςτόσ Σην Σετϊρτη τησ Αποδόςεωσ του Πϊςχα Κατϊλυςη ούνου και ελαύου ϋχουμε τισ παρακϊτω εορτϋσ, όταν αυτϋσ ςυμπύπτουν κατϊ την Σετϊρτη ό την Παραςκευό: ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 11 Αγύου Θεοδώρου του Κοινοβιϊρχου. 16 Η Προςκύνηςισ τησ αλύςεωσ του Αποςτόλου Πϋτρου. 17 Αγύου Αντωνύου 18 Αγύων Αθαναςύου και Κυρύλλου

9 20 Αγύου Ευθυμύου 22 Αγύων Αποςτόλων Τιμοθϋου και Αναςταςύου του Πϋρςου 25 Αγύου Γρηγορύου του Θεολόγου 27 Ανακομιδό λειψϊνων Αγύου Ιωϊννου του Χρυςοςτόμου 30 Των Τριών Ιεραρχών. ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 8 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Θεοδώρου του Στρατηλϊτου 10 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Χαραλϊμπουσ 11 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Βλαςύου 17 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Θεοδώρου του Τόρωνοσ 24 Η Α' και Β' εύρεςισ τησ τιμύασ Κεφαλόσ του Προδρόμου ΜΑΡΣΙΟ 9 Των Αγύων Τεςςαρϊκοντα Μαρτύρων 26 Σύναξισ Αρχαγγϋλου Γαβριόλ ΑΠΡΙΛΙΟ 23 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Γεωργύου του Τροπαιοφόρου 25 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Μϊρκου 30 Αγύου Αποςτόλου Ιακώβου

10 ΜΑΪΟ 2 Ανακομιδό λειψϊνου Αγύου Αθαναςύου 8 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Ιωϊννου του Θεολόγου 15 Αγύων Πατϋρων Παχωμύου του Μεγϊλου και Αχιλλύου Λαρύςησ 21 Αγύων Κωνςταντύνου και Ελϋνησ των ιςαποςτόλων 25 Γ' Εύρεςισ τησ τιμύασ Κεφαλόσ του Προδρόμου ΙΟΤΝΙΟ 8 Ανακομιδό λειψϊνου Αγύου Θεοδώρου του Στρατηλϊτου 11 Αγύων Αποςτόλων Βαρθολομαύου και Βαρνϊβα. 30 Σύναξισ των 12 Αποςτόλων ΙΟΤΛΙΟ 1 Αγύων Αναργύρων Κοςμϊ και Δαμιανού 2 Κατϊθεςισ Τιμύασ Εςθότοσ τησ Θεοτόκου 17 Αγύασ Μεγαλομϊρτυροσ Μαρύνασ 20 Αγύου Προφότου Ηλιού 22 Αγύασ Μαρύασ τησ Μαγδαληνόσ 25 Κούμηςισ Αγύασ Άννησ 26 Αγύασ Οςιομϊρτυροσ Παραςκευόσ

11 27 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Παντελεόμονοσ ΑΤΓΟΤΣΟ 31 Κατϊθεςισ Τιμύασ Ζώνησ Υπεραγύασ Θεοτόκου ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 1 Αρχό τησ Ινδύκτου, Αγύου Συμεών του Στυλύτου 6 Ανϊμνηςισ του εν Χώναισ θαύματοσ του αρχιςτρατόγου Μιχαόλ 9 Αγύων Θεοπατόρων Ιωακεύμ και Άννησ 13 Τα εγκαύνια του Ναού τησ Αναςτϊςεωσ, Αγύου Κορνηλύου του εκατόνταρχου 20 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Ευςταθύου 23 Η ςύλληψισ του Τιμύου Προδρόμου 26 Η μετϊςταςισ του Αγύου Αποςτόλου Ιωϊννου του Θεολόγου ΟΚΣΩΒΡΙΟ 6 Αγύου Αποςτόλου Θωμϊ 18 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Λουκϊ 23 Αγύου Αποςτόλου Ιακώβου του Αδελφοθϋου 26 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Δημητρύου του Μυροβλότου ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1 Αγύων Αναργύρων Κοςμϊ και Δαμιανού

12 8 Η Σύναξισ των παμμεγύςτων Ταξιαρχών Μιχαόλ και Γαβριόλ 12 Αγύου Ιωϊννου του Ελεόμονοσ 13 Αγύου Ιωϊννου του Χρυςοςτόμου 16 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Ματθαύου 25 Αγύασ Μεγαλομϊρτυροσ Αικατερύνησ 30 Αγύου Αποςτόλου Ανδρϋου του Πρωτοκλότου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 4 Αγύασ Μεγαλομϊρτυροσ Βαρβϊρασ, Ιωϊννου του Δαμαςκηνού 5 Αγύου Σϊββα του Ηγιαςμϋνου 6 Αγύου Νικολϊου επιςκόπου Μύρων 9 Η Σύλληψισ τησ Αγύασ και θεοπρομότοροσ Άννησ 12 Αγύου Σπυρύδωνοσ του Θαυματουργού 15 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Ελευθερύου 17 Αγύων Προφότου Δανιόλ και Διονυςύου Αρχιεπιςκόπου Αιγύνησ 20 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Ιγνατύου του Θεοφόρου και Προεόρτια τησ Γεννόςεωσ

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÅÔÏÓ Ã

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. «Ορθόδοξη Νηστεία και ιατροφή»

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. «Ορθόδοξη Νηστεία και ιατροφή» ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία «Ορθόδοξη Νηστεία και ιατροφή» Σπουδάστριες: Πουλικίδου έσποινα Μπακέα Μαρία Μαγδαληνή Εισηγήτρια: Παπαδάκη Αγγελική Σητεία Μάρτιος 2011 A.T.E.I

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 22-32 1. Ποιεσ οδηγύεσ/εντολϋσ ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ Λακεδαιμονύουσ και ποια η ςκοπιμότητα τησ καθεμιϊσ; Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Λύςανδροσ, την επόμενη νύχτα (από την ϊφιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα