Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012"

Transcript

1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

2 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ του 2012 όταν δύο μόνεσ διαφορετικού ςε ςχϋςη με τα προηγούμενα χρόνια καθώσ, παρότι θα περιμϋναμε να εύναι μόνεσ χωρύσ ειδόςεισ, η ροό των εξελύξεων ςυνεχύςτηκε αμεύωτη. Άλλη μια φορϊ, οι ηγϋτεσ τησ Ευρωζώνησ κατόργηςαν ςτην πρϊξη τα όποια οφϋλη υποςχϋθηκε μια πρότερη αιςιόδοξη απόφαςό τουσ ςε επύπεδο Συνόδου Κορυφόσ. Όταν τον περαςμϋνο Ιούνιο οι πρωθυπουργού τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ, με την ςτόριξη του νεοεκλεγϋντα τότε Γϊλλου Προϋδρου, κατϊφεραν να γύνει αποδεκτό η αρχή τησ αποςύνδεςησ τησ κρύςησ δημόςιου χρϋουσ από την τραπεζικό κρύςη, η Ευρώπη ϋμοιαζε να κϊνει ϋνα ϊλμα ϋξω από την ϊβυςςο. Σε πεύςμα τησ γερμανικόσ κυβϋρνηςησ, η οπούα φϊνηκε να υποχωρεύ, η τριανδρύα των κκ. Monti, Rajoy και Hollande ϋπειςε τουσ εταύρουσ των πλεοναςματικών χωρών για την ιδϋα τησ ϊμεςησ επανακεφαλαιοπούηςησ των τραπεζών από το EFSF-ESM, χωρίσ να υπάρχει επιβάρυνςη του δημόςιου χρέουσ των χωρών όπου εδρϊζονται οι εν λόγω τρϊπεζεσ. Στη ςυνϋχεια όμωσ η γερμανικό κυβϋρνηςη, η οπούα εύχε προηγουμϋνωσ εξωθηθεύ ςε αυτό τη ςυμφωνύα, επϋςτρεψε με διαφορετικϊ δεδομϋνα. Ο ϊνεμοσ αιςιοδοξύασ που ακολούθηςε τισ αποφϊςεισ τησ Συνόδου Κορυφόσ, ότι τελικϊ τα 50 δις. ευρώ που θα κϊλυπταν το κεφαλαιακό ϋλλειμμα του εγχώριου κλϊδου δεν θα προςμετρούνταν ςτο δημόςιο χρέοσ, όταν πρόςκαιροσ. Οι υπουργού Οικονομικών τησ Γερμανύασ, τησ Φινλανδύασ και τησ Ολλανδύασ τϊχθηκαν υπϋρ του πλόρουσ διαχωριςμού των εν εξελύξει διαςώςεων από τισ μελλοντικϋσ, υποςτηρύζοντασ ότι όςα προγρϊμματα ανακεφαλαιοπούηςησ ϋχουν όδη δρομολογηθεύ θα πρϋπει να εκτελεςτούν από τισ εθνικϋσ αρχϋσ. Σε επύπεδο Ευρωζώνησ, ϋπειτα από μια πενταετύα ύφεςησ αρχύζει να γύνεται ορατό και οριςτικό πλϋον το ενδεχόμενο μιασ χαμϋνησ δεκαετύασ. Οι νϋεσ παρεμβϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Τρϊπεζασ μεύωςαν τον κύνδυνο διϊλυςησ, όμωσ η ευρύτερη πολιτικό αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ δεν βοηθϊ ςτη μακροπρόθεςμη αποκατϊςταςη τησ ςταθερότητασ ςτη ζώνη του ευρώ. Ενώ η ςτενότερη τραπεζικό και δημοςιονομικό ϋνωςη μοιϊζει πιο απαραύτητη από ποτϋ, δεν εύναι πλϋον λύγεσ οι φωνϋσ που αρχύζουν να πιςτεύουν ότι τα γεγονότα των τελευταύων πϋντε ετών εύναι πιθανόν να ϋχουν προκαλϋςει ανεπανόρθωτεσ βλάβεσ ςτην αναπτυξιακό προοπτικό των χωρών που βρύςκονται ςτο επύκεντρο τησ κρύςησ χρϋουσ. Τα μϋτρα λιτότητασ, ο πιςτωτικόσ περιοριςμόσ, η αποδυνϊμωςη τησ ζότηςησ και τησ ανταγωνιςτικότητασ δεν φαύνεται να ξεπερνιούνται με ςυμβατικϊ και μετριοπαθό μϋτρα. Η ςυνειδητοπούηςη του αδιεξόδου, που μϋχρι ςόμερα ϋμοιαζε θεωρητικό, τισ τελευταύεσ εβδομϊδεσ ϋχει προκαλϋςει ϋκρηξη ςτην Ιβηρικό. Οι Ιςπανού ζουν με καθυςτϋρηςη δύο ετών όςα ςυνϋβηςαν ςτην Ελλϊδα λύγο πριν από την ϋλευςη του Μνημονύου. Οι πολιτικού τουσ υπόρξαν αςυνεπεύσ με τισ προεκλογικϋσ τουσ δηλώςεισ, τα μϋτρα που υιοθετόθηκαν οδηγούν πιο βαθιϊ ςτην ύφεςη, με αποτϋλεςμα η κοινό γνώμη να αρχύςει να αντιλαμβϊνεται πωσ το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Στο ύδιο κλύμα και ο καλόσ μαθητόσ τησ 1

3 Τρόικασ, η Πορτογαλύα. Η χώρα παρϊ την πειθαρχημϋνη υιοθϋτηςη όλων όςων τησ επιβλόθηκαν ζει μϋρεσ αναταραχών και απόγνωςησ, πρωτόγνωρεσ ςτα χρονικϊ. 2. Σο αδιέξοδο τησ ΕΚΣ Στισ 8 Αυγούςτου ο πρόεδροσ τησ ΕΚΤ κ. Draghi παραδϋχτηκε εμμϋςωσ πλην ςαφώσ ότι η Ευρωζώνη βρύςκεται ςε διαδικαςύα διϊλυςησ. Όταν τϋτοια μηνύματα κινδύνου εκπϋμπονται από τα πλϋον επύςημα πρόςωπα, τότε τα πρϊγματα εύναι αν μην τι ϊλλο κρύςιμα. Γιατύ όμωσ ςυμβαύνει αυτό; Ασ υποθϋςουμε ότι υπϊρχουν δύο επιχειρόςεισ αντύςτοιχου μεγϋθουσ και φερεγγυότητασ, μύα γερμανικό και μύα ιςπανικό. Η ΕΚΤ αναφϋρει ότι για δϊνεια μϋχρι 1 εκατ. ευρώ, η ιςπανικό εταιρεύα καλεύται να πληρώςει επιτόκιο κατϊ μϋςο όρο 2,2% μεγαλύτερο από εκεύνο τησ γερμανικόσ. Αυτό ςημαύνει ότι η ιςπανικό εταιρεύα, ακόμη κι όταν εύναι το ύδιο ανταγωνιςτικό με μια γερμανικό εταιρεύα του κλϊδου τησ, αδυνατεύ να την ανταγωνιςτεύ δεδομϋνησ αυτόσ τησ τεράςτιασ διαφοράσ επιτοκίων. Με απλϊ λόγια, η ιδϋα τησ οικονομικόσ ολοκλόρωςησ, τησ μεγϊλησ και ενιαύασ αγορϊσ ςε επύπεδο Ευρωζώνησ, ϋχει ακυρωθεύ εκ των πραγμϊτων. Στισ ΗΠΑ κϊτι τϋτοιο δεν ςυμβαύνει, μια επιχεύρηςη ςτο Μύςιγκαν και μια ςτο Κϊνςασ ϋχουν την ύδια λύγο ωσ πολύ αντιμετώπιςη. Όταν η πιςτοληπτική ικανότητα τησ κρατικήσ ό πολιτειακόσ οντότητασ εντόσ τησ οπούασ εντϊςςεται μια επιχεύρηςη επηρεϊζει το επιτόκιο δανειςμού τησ, τότε η νομιςματικό ϋνωςη εξακολουθεύ να εύναι χύμαιρα. Η ειρωνεύα εύναι ότι κϊτι τϋτοιο δεν ιςχύει αν ςυγκρύνουμε μια βρετανικό με μια γερμανικό εταιρεύα: τα κόςτη δανειςμού εύναι αντύςτοιχα, παρϊ το γεγονόσ ότι τόςο το χρϋοσ τησ βρετανικόσ κυβϋρνηςησ όςο και το ϋλλειμμα εύναι πολύ μεγαλύτερα από τα αντύςτοιχα μεγϋθη τησ Ιςπανύασ. Φτϊςαμε λοιπόν ςτο ςημεύο η ολοκλόρωςη τησ ενιαύασ αγορϊσ να εύναι ιςχυρότερη μεταξύ χωρών που δεν μοιράζονται το ίδιο νόμιςμα με χώρεσ τησ Ευρωζώνησ απ ό,τι ςτισ χώρεσ που βρύςκονται εντόσ τησ ύδιασ τησ Ευρωζώνησ. Παρϊλληλα, παρατηρεύται το εξόσ φαινόμενο: να προςπαθεύ η ΕΚΤ να μειώςει τα επιτόκια δανειςμού των ιςπανικών επιχειρόςεων, μειώνοντασ το βαςικό τησ επιτόκιο από 1% ςε 0,75%, και να βλϋπει ϋντρομη τα επιτόκια δανειςμού των ιςπανικών επιχειρόςεων να αυξϊνονται την ώρα που τα αντύςτοιχα επιτόκια των γερμανικών επιχειρόςεων μειώνονται. Από τη ςκοπιϊ των ςτόχων τησ νομιςματικόσ ϋνωςησ, μεγαλύτερη αποτυχύα δεν μπορούςε να καταγραφεύ. Ακόμη και ςτην παρούςα φϊςη, θα μπορούςαν να ληφθούν πρωτοβουλύεσ για να αποφευχθεύ η ολοκληρωτικό κατϊρρευςη. Το ύδιο το ευρωςύςτημα θα όφειλε να ςταματόςει την απελπιςμϋνη προςπϊθεια τησ Ευρωζώνησ να αντιμετωπύςει την ακολουθύα πτώχευςησ κρατών και τραπεζών. Αυτό θα γινόταν πιο ορθολογικϊ με δϊνεια προερχόμενα εύτε από τα πλεοναςματικϊ κρϊτη εύτε από την ύδια την ΕΚΤ, ώςτε να ςπϊςει ο θανϊςιμοσ εναγκαλιςμόσ πτωχευμϋνων 2

4 κρατών και πτωχευμϋνων τραπεζών. Έτςι θα αναλϊμβανε η ΕΚΤ πλόρωσ την επιτήρηςη και διαχείριςη του ευρωζωνικού τραπεζικού ςυςτόματοσ, αντικαθιςτώντασ τισ εθνικϋσ αρχϋσ επιτόρηςησ των τραπεζών. Αναφορικϊ με τα μϋτρα και τουσ θεςμούσ που θα απαιτούνταν ώςτε να ςυμβούν αυτϊ: Πρώτον, η δημιουργύα μιασ νϋασ αρχόσ εντόσ τησ ΕΚΤ, η οπούα θα αναλϊμβανε την επιτόρηςη όλων των τραπεζών τησ Ευρωζώνησ. Μια διεύθυνςη που να δύναται να βλϋπει τα πραγματικά βιβλία των τραπεζών αντύ αυτών που παρουςιϊζουν οι εθνικϋσ αρχϋσ ςτην European Banking Authority. Η διεύθυνςη αυτό θα πρϋπει να μπορεύ να παύει και να διορύζει διοικόςεισ, να ϋχει τη δυνατότητα να κλείνει τράπεζεσ οι οπούεσ δεν πληρούν βαςικϋσ προώποθϋςεισ και προδιαγραφϋσ λειτουργύασ. Για να γύνει αντιληπτό η παντελόσ ϋλλειψη ελϋγχου εντόσ τησ Ευρωζώνησ αρκεύ να ςημειωθεύ ότι ςτισ ΗΠΑ οι αρμόδιεσ αρχϋσ κατεβϊζουν ρολϊ ςε περύπου 100 τρϊπεζεσ το χρόνο, την ύδια ςτιγμό που ςτην Ευρωζώνη δεν κλεύνει ποτϋ καμύα. Δεύτερον, υπό τη νϋα αυτό αρχό, η επανακεφαλαιοπούηςη των τραπεζικών ιδρυμϊτων η οπούα, για να γύνει ςωςτϊ, απαιτεύ κεφϊλαια ϊνω των 500 δις. δεν θα αποτελούςε υπόθεςη των εθνικών κυβερνόςεων και τα κεφϊλαια που θα χορηγούνταν δεν θα βάραιναν το δημόςιο χρέοσ κανενόσ (ακριβώσ όπωσ η επανακεφαλαιοπούηςη των αμερικανικών τραπεζών το 2009 από το TARP δεν επιβϊρυνε το χρϋοσ καμύασ εκ των πολιτειών ςτισ οπούεσ ϋδρευαν οι ςυγκεκριμϋνεσ τρϊπεζεσ). Τρύτον, πολλϋσ φορϋσ πολύ πιο απλϋσ κινόςεισ τακτικόσ φτϊνουν, αρκεύ βϋβαια να γύνονται την κατϊλληλη ςτιγμό από τον κατϊλληλο φορϋα. Μια ανακούνωςη, φερειπεύν, ότι η ΕΚΤ θα παρεμβαύνει ςτισ αγορϋσ κρατικών ομολόγων ώςτε να εγγυϊται πωσ τα spreads δεν θα ξεπερνούν μια τιμή-ςτόχο θα λειτουργούςε ϊμεςα. Η Κεντρικό Τρϊπεζα τησ Ελβετύασ, επύ παραδεύγματι, γνωςτοπούηςε ςτισ αγορϋσ ότι θα αγορϊζει ευρώ αν το κρύνει αναγκαύο προκειμϋνου το ελβετικό φρϊγκο να μην ανατιμηθεύ πϊνω από 1,2 ευρώ. Μια αντύςτοιχη ανακούνωςη θα ςταθεροποιούςε τα spreads τησ Ευρωζώνησ, εφόςον βϋβαια ο κ. Draghi εύχε τη δυνατότητα να αγορϊζει όςα ομόλογα των ελλειμματικών χωρών χρειαζόταν για να κρατόςει τα spreads τουσ κϊτω από ϋνα δεδηλωμϋνο επύπεδο. Και όμωσ τύποτα από όλα αυτϊ δεν θα γύνει ςτο ϊμεςο μϋλλον, για λόγουσ πολιτικών ςκοπιμοτότων που ϋχουμε επανειλημμϋνωσ ςημειώςει. Η υπονόμευςη του κ. Draghi θα εύναι ϊμεςη ςε ό,τι και εϊν αποπειραθεύ να κϊνει. Η γερμανικό πολιτικό ηγεςύα, για παρϊδειγμα, δεςμεύεται από τισ γερμανικϋσ ιδιωτικϋσ τρϊπεζεσ, οι οπούεσ δεύχνουν να μη θέλουν να ελεγχθούν τα λογιςτικϊ τουσ βιβλύα από μια ευρωπαώκό αρχό, γιατύ ύςωσ τότε γύνει κατανοητό ότι ούτε οι ύδιεσ κατϊφεραν να ξεπερϊςουν επιτυχώσ το ςκόπελο του Οι γερμανικϋσ τρϊπεζεσ καταφϋρνουν να ανθύςτανται ςτην κρύςη μϋςα από τα πακϋτα διϊςωςησ χωρών όπωσ αυτϋσ του Νότου, οι καταθϋςεισ των οπούων ςπεύδουν από την Περιφϋρεια να βρουν αςφαλϋσ λιμϊνι ςτην Φρανκφούρτη. 3

5 Το τελευταύο που χρειϊζονται οι τραπεζύτεσ εύναι ϋνασ μη Γερμανόσ ελεγκτόσ που θα εργϊζεται για τον κ. Draghi και μια πραγματικό λύςη ςτην ευρωζωνικό κρύςη, η οπούα θα αναχαύτιζε τη ροό καταθϋςεων προσ τισ τρϊπεζϋσ τουσ Στισ 6 Σεπτεμβρύου ο κ. Draghi ϊνοιξε τα χαρτιϊ του και εύπε τα αναμενόμενα, ότι δηλαδό δεδομϋνησ τησ αδυναμύασ του μηχανιςμού ςτόριξησ των πτωχευμϋνων κρατών και τραπεζών (του EFSF-ESM), καθώσ και τησ ανικανότητϊσ του να καλύψει τησ μαύρεσ τρύπεσ τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ, η ΕΚΤ αναλαμβϊνει το ρόλο του τυπώματοσ του χρόματοσ που λεύπει (από τον EFSF-ESM). Για να το κϊνει όμωσ, όπωσ και με τα δϊνεια του EFSF-ESM ςτη χώρασ μασ (και τισ λοιπϋσ υπό την Τρόικα χώρεσ), τα χρόματα αυτϊ θα κοπούν και θα τεθούν ςτην υπηρεςύα τησ αγορϊσ ομολόγων, μόνο εφόςον η Ιταλύα και η Ιςπανύα μπουν και αυτϋσ ςτην επύβλεψη τησ Τρόικασ. Ο κ. Draghi δεν εύπε αυτό που όθελε να πει. Ήθελε να ανακοινώςει απεριόριςτεσ αγορϋσ ομολόγων από την ΕΚΤ που ςτόχο θα εύχαν τον περιοριςμό των spreads κϊτω από 3% ςε όλη την Ευρωζώνη. Ήθελε επύςησ να πει ότι ναι μεν πρϋπει να υπϊρξει αυςτηρό δημοςιονομικό πειθαρχύα, αλλϊ ότι αυτό δεν εύναι αρμοδιότητα τησ ΕΚΤ αλλϊ των πολιτικών. Δεν του το επιτρϊπηκε όμωσ. Για να καταφϋρει να δημιουργόςει την αναγκαύα πλειοψηφύα εντόσ των κόλπων τησ ΕΚΤ, αναγκάςτηκε να αποδεχθεί (α) ότι δεν θα ανακοινωθούν όρια ςτα spreads και, το χειρότερο, (β) ότι η αγορϊ ομολόγων μιασ χώρασ θα εξαρτϊται από τισ επιςκϋψεισ τησ Τρόικασ ςε αυτόν. Γιατύ εύναι πρόβλημα αυτό; Επειδό χωρύσ το (α) οι κερδοςκόποι ϋχουν κύνητρο να «τεςτϊρουν» το πότε η ΕΚΤ θα παρϋμβει υπϋρ μιασ χώρασ (δηλαδό το επύπεδο των spreads τησ που θα πυροδοτόςει ό θα ακυρώςει την παρϋμβαςη) και επειδό, λόγω του (β), οι κερδοςκόποι θα επιτεθούν ςτην ΕΚΤ (πουλώντασ ομόλογα μιασ χώρασ τα οπούα εκεύνη αγορϊζει) όταν θεωρόςουν ότι η Τρόικα ετοιμϊζεται να κϊνει ό,τι κϊνει ςόμερα με την Ελλϊδα. Συμπεραςματικϊ, ο πρόεδροσ τησ ΕΚΤ μόλισ ειςόλθε ςε ϋνα αδιϋξοδο το οπούο προσ το παρόν δεν εύναι ορατό ςε όλουσ τουσ κόλπουσ, ωςτόςο γρόγορα θα γύνει αντιληπτό. Έτςι, η ΕΚΤ μεταμορφώθηκε ςε ϋναν οργανιςμό με αυτοαναιρούμενο χαρακτόρα, καθώσ αναγκϊζεται με ςκοπό την επϋκταςη τησ τραπεζικόσ πύςτησ ςτην Περιφϋρεια να αγορϊζει ομόλογα των χωρών που την απαρτύζουν, την ύδια ςτιγμό που μϋςω τησ Τρόικασ και των υφεςιακών περικοπών ουςιαςτικϊ ςυνειςφϋρει ενεργητικϊ ςτη φυγό κεφαλαύων από τισ ύδιεσ χώρεσ. Εύναι πλϋον ξεκϊθαρο ότι οι μεγϊλεσ προςδοκύεσ για μια πιο ορθολογικό ευρωπαώκό αντιμετώπιςη τησ περύπτωςησ τησ Ιςπανύασ, και τησ κρύςησ γενικότερα, δεν εύχαν λϊβει υπόψη τη βούληςη τησ Γερμανύασ να αθετήςει τη ςυμφωνία του Ιουνύου, η οπούα αν εφαρμοζόταν θα αποςύνδεε το ιςπανικό δημόςιο χρϋοσ από τισ ζημύεσ των ιςπανικών τραπεζών. Η ιςπανικό πλευρϊ αντιδρϊ αρνούμενη να αιτηθεύ τη ςύναψη ιςπανικού Μνημονύου που απαιτεύ η ΕΚΤ για να αρχύςει να αγορϊζει ιςπανικϊ ομόλογα, ϋωσ ότου η Ευρώπη εφαρμόςει τη ςυμφωνύα του Ιουνύου. 4

6 Πρόκειται για ϋνα παύγνιο υψηλότατου ρύςκου για ολόκληρη την Ευρώπη, το οπούο αυτό την ςτιγμό επικεντρώνεται ςτη διελκυςτύνδα μεταξύ Βερολύνου και Μαδρύτησ: το Βερολύνο τραβϊει το ςκοινύ αρνούμενο την τραπεζικό ϋνωςη (χωρύσ την οπούα η Ιςπανύα θα βουλιϊξει) και η Μαδρύτη τραβϊει το ύδιο ςκοινύ από την ϊλλη μεριϊ αρνούμενη να ενεργοποιόςει τη νϋα ςτρατηγικό τησ ΕΚΤ ςτη δευτερογενό αγορϊ ομολόγων (χωρύσ την οπούα το ευρώ θα διαλυθεύ γρόγορα ςύμφωνα με τα λεγόμενα του προϋδρου τησ ΕΚΤ). 3. Μια απλή διέξοδοσ Εδώ και δύο χρόνια ϋχουν κατατεθεύ πολλϋσ προτϊςεισ για την ϋξοδο από την κρύςη του ευρώ, όμωσ όλεσ αυτϋσ οι προτϊςεισ προςκρούουν ςτισ αντιρρόςεισ τησ Γερμανύασ, που θϋλει να πετύχει τη λύςη με το μικρότερο οικονομικό και πολιτικό κόςτοσ για την ύδια. Η ςυμφωνύα του Ιουνύου μαζύ με την προςφϊτωσ εξαγγελθεύςα πολιτικό τησ ΕΚΤ αποτελούν το ελϊχιςτο που χρειϊζεται για τη μη κατϊρρευςη τησ Ευρωζώνησ. Κϊτι τϋτοιο δεν αρκεύ για την επύλυςη τησ κρύςησ (καθώσ η επύλυςη χρειϊζεται πολλϊ περιςςότερα) αλλϊ για τη ςυγκρϊτηςό τησ ςε διαχειρύςιμα επύπεδα. Δυςτυχώσ εύναι πλϋον οφθαλμοφανϋσ ότι η γερμανικό ηγεςύα ούτε αυτό το ελϊχιςτο δεν εύναι διατεθειμϋνη να αποδεχθεύ. Μϋςα ςτα ςενϊρια που αναλύονται βρύςκεται πϊντα και αυτό που λϋει ότι η Ελλϊδα πρϋπει να βγει από το ευρώ. Κϊτι τϋτοιο θα όταν καταςτροφικό για τη χώρα μασ αλλϊ και το ϋναυςμα για την τελικό αποδόμηςη τησ Ευρωζώνησ. (Σημ.: Αν μπορούςαν να μασ διώξουν κρατώντασ ανέπαφη την υπόλοιπη Ευρωζώνη, θα το είχαν πράξει χωρίσ δεύτερη ςυζήτηςη ςταματώντασ την παροχή ρευςτότητασ ςτισ ελληνικέσ τράπεζεσ). Ο λόγοσ εύναι απλόσ: μια ελλειμματικό χώρα δεν θα φύγει από το ευρώ ποτϋ μόνη τησ, καθώσ γνωρύζει ότι ανακοινώνοντασ τη δημιουργύα νϋου νομύςματοσ, το οπούο δεν θα εύναι ϋτοιμο για μόνεσ (και το οπούο το δημιουργεύ για να το υποτιμόςει), ουςιαςτικϊ καλεύ όλουσ, Έλληνεσ και μη, να ςπεύςουν ςτην «ϋξοδο», αφού ρευςτοποιόςουν ό,τι περιουςιακό ςτοιχεύο ϋχουν. Μια τϋτοια κύνηςη θα ςημϊνει και την ϋξοδο τησ Ελλϊδα από την ΕΕ, καθώσ η καταςτροφό ςτο εςωτερικό τησ χώρασ ςε κοινωνικό και οικονομικό επύπεδο θα εύναι πρωτόγνωρη. Παρϊλληλα, αν η Ευρώπη εκπαραθυρώςει μια ελλειμματικό χώρα, τότε αμϋςωσ, την ύδια μϋρα, μια ςειρϊ από ϊλλεσ χώρεσ θα καταρρεύςουν διαδοχικϊ και θα αναγκαςτούν να υψώςουν τεύχη για να αποτρϋψουν τη φυγό των δικών τουσ κεφαλαύων ςτο εξωτερικό. (Εύναι ο λόγοσ που η Γερμανύα διςτϊζει να μασ διώξει από την οικογϋνεια του ευρώ.) Με απλϊ λόγια, καμύα ελλειμματικό χώρα-μϋλοσ τησ Ευρωζώνησ ούτε θα επιλϋξει να φύγει ούτε και θα εκδιωχθεύ (εφόςον ο ςτόχοσ εύναι η διατόρηςη τησ Ευρωζώνησ). Ωςτόςο, δεν ιςχύει το ύδιο με μια πλεοναςματικό χώρα, όπωσ η Γερμανύα. Έςτω ότι η Γερμανύα ανακούνωνε την ϋξοδό τησ από την Ευρωζώνη ςε μια προςπϊθεια να πϊψει να μοιρϊζεται το νόμιςμϊ τησ με χώρεσ όπωσ η Ελλϊδα, η Ιςπανύα, η Πορτογαλύα κ.λπ. Τι θα ςυνϋβαινε; Από τη μύα, αντύθετα με μια υπό ϋξοδο ελλειμματικό χώρα, ξϋνα κεφϊλαια θα «ειςϋβαλαν» ςτισ γερμανικϋσ τρϊπεζεσ (ακόμη πιο γρόγορα από τώρα) δύνοντασ ςτη γερμανικό 5

7 κυβϋρνηςη ϊπλετο χρόνο για να δημιουργόςει το νϋο τησ μϊρκο και να εντϊξει ςε αυτό όποιεσ ϊλλεσ χώρεσ εκεύνη κρύνει ότι θϋλει υπό την ομπρϋλα του νομύςματόσ τησ (π.χ. Ολλανδύα, Σλοβακύα, Αυςτρύα, ύςωσ και Φινλανδύα, Πολωνύα κ.λπ.). Από την ϊλλη, θα ϋπρεπε να αντιμετωπύςει το φϊςμα τησ υπερτύμηςησ του νϋου νομύςματοσ, όπωσ κϊνει ςόμερα η Ελβετύα (που παλεύει με κϊθε τρόπο να κρατόςει την ιςοτιμύα φρϊγκου και ευρώ ςτα 1,2). Μια τϋτοια ιδϋα εξόδου τησ Γερμανύασ από το ευρώ δεν εύναι κϊτι νϋο, καθώσ πολλού αναλυτϋσ πιςτεύουν ότι τελικϊ αυτό το ςενϊριο θα επικρατόςει. Αυτό που εύναι νϋο εύναι ότι η Bundesbank, η Κεντρικό Τρϊπεζα τησ Γερμανύασ, ιδύωσ υπό τον πρόεδρό τησ κ. Jens Weideman, ϋχει ανακηρυχτεύ ςε μοχλό τησ απόδραςησ και τησ επιςτροφόσ ςτο μϊρκο. Μπορεύ ακόμη να υπϊρχουν ιςχυρϋσ αντιδρϊςεισ από τουσ Γερμανούσ βιομόχανουσ, όμωσ ςε ςχϋςη με πϋρςι και πρόπερςι οι φωνϋσ που ζητούν την ϋξοδο τησ Γερμανύασ από το ευρώ ενιςχύονται, ενώ οι φιλοευρωπαώςτϋσ χϊνουν όλο και μεγαλύτερο μϋροσ τησ δυναμικόσ τουσ. Παρϊλληλα, η υπόλοιπη Ευρωζώνη, πλην τησ Γαλλύασ (που πϊντα ονειρευόταν να βρύςκεται ςτη ζώνη του μϊρκου, ςχεδιϊζοντασ το ευρώ ϋτςι ώςτε να αποτελεύ τη μεταμφύεςη του γερμανικού νομύςματοσ), δεν θα ϋβλεπε με καθόλου κακό μϊτι μια τη γερμανικό ϋξοδο. Το ευρώ θα υποτιμϊτο ϊμεςα, μειώνοντασ την πραγματικό αξύα των χρεών τησ Περιφϋρειασ και δύνοντασ μεγϊλη ώθηςη ςτισ εξαγωγϋσ προσ τη νϋα γερμανικό «ζώνη» και τον υπόλοιπο κόςμο. Επιπλϋον, πόςο πιο απλό θα όταν να ςυμφωνηθούν μϋτρα και πολιτικϋσ ςε ϋνα Eurogroup αν από αυτό ϋλειπαν Γερμανύα, Αυςτρύα, Ολλανδύα και Φινλανδύα; Ο μεγϊλοσ πληθωριςμόσ, για κϊποια χρόνια θα φϊνταζε ωσ ελϊχιςτο αντύτιμο για τη λόξη τησ ςκοτοδύνησ που ςόμερα αποτελεύ την πραγματικότητϊ μασ. 4. Η μέςη λύςη Ο λόγοσ που η κ. Μϋρκελ δεν θϋλει να ςυμβαδύςει με την Bundesbank ςε αυτό τον αποςχιςτικό δρόμο εύναι διπλόσ. Πρώτον, επειδό μια ϋξοδοσ τησ Γερμανύασ θα μεύωνε πολύ όχι μόνο τισ εξαγωγϋσ των γερμανικών επιχειρόςεων αλλϊ και την αξύα των περιουςιακών ςτοιχεύων που διαθϋτουν Γερμανού πολύτεσ ςτισ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ. Πρϊγματι, μια μεύωςη τησ αξύασ του ευρώ ςε ςχϋςη με το μϊρκο θα εξαφϊνιζε εν μύα νυκτύ μεγϊλο μϋροσ τησ περιουςύασ εταιρειών όπωσ η Volkswagen (καθώσ η Seat θα ϋχανε ϋωσ και το 40% τησ αξύασ τησ), η Deutsche Telekom (τησ οπούασ οι θυγατρικϋσ ςτην Ιταλύα, ςτην Ελλϊδα κ.α. θα ϋχαναν αντύςτοιχα μεγϊλη αξύα) κ.λπ. Δεύτερον, μια ϋξοδοσ τησ Γερμανύασ από την Ευρωζώνη θα επϋφερε μεγϊλα νομικϊ προβλόματα. Χαρακτηριςτικό εύναι το γεγονόσ ότι αναλυτϋσ όπωσ ο Wolfgang Munchau ύςτερα από ϋρευνεσ βρόκαν πωσ η ϋξοδοσ οποιαςδόποτε χώρασ από το ευρώ θα ςόμανε την παραβύαςη χιλύων εύκοςι τριών ευρωπαώκών νόμων. Δεν θα πεύραζε τη Γερμανύα να παραβιϊςει η Ελλϊδα, λόγου χϊρη, τόςουσ νόμουσ (καθώσ θα το χρηςιμοποιούςε ωσ ϋνα ακόμα επιχεύρημα ότι οι Έλληνεσ δεν «ϊξιζαν» την ιδιότητα του μϋλουσ τησ Ευρωζώνησ). Όμωσ, δεδομϋνησ τησ γερμανικόσ 6

8 προςόλωςησ ςτουσ νόμουσ, δεν θα όταν εύκολο για καμύα γερμανικό κυβϋρνηςη να πϊρει τη δύςκολη απόφαςη τησ εξόδου. Ωςτόςο, ςε ϋνα εναλλακτικό ςενϊριο δεν εύναι ανϊγκη η Γερμανύα ούτε να παραβιϊςει το ευρωπαώκό δύκαιο ούτε και να αποςχιςτεύ, επύςημα, από την ΕΚΤ. Θα μπορούςε να κϊνει κϊτι ϊλλο, που μια ελλειμματικό χώρα, όπωσ η Ελλϊδα, δεν μπορεύ να κϊνει: να ειςϊγει ϋνα δεύτερο, παρϊλληλο νόμιςμα για ςυναλλαγϋσ με το γερμανικό Δημόςιο. Αν ειςόγε η ελληνικό κυβϋρνηςη ϋνα τϋτοιο παρϊλληλο νόμιςμα, το εγχεύρημα θα αποτύγχανε, καθώσ κανεύσ μασ δεν θα όθελε να το κρατϊ ςτα χϋρια του, γνωρύζοντασ καλϊ ότι θα υποτιμϊτο εκθετικϊ κϊθε λεπτό τησ ώρασ που περνϊ. Όμωσ, ϋνα τϋτοιο, δεύτερο, παρϊλληλο νόμιςμα ςτη Γερμανύα θα γινόταν ανϊρπαςτο ιδύωσ αν το ονόμαζαν μϊρκο. Μϊρκο και ευρώ θα μπορούςαν πρϊγματι να κυκλοφορούν δύπλα δύπλα, δύνοντασ τη δυνατότητα ςτη Γερμανύα να ακολουθεύ τη δικό τησ, ςφιχτό, νομιςματικό πολιτικό (κϊτι που θα αύξανε την ιςοτιμύα μϊρκου-ευρώ) και, παρϊλληλα, ςτην ΕΚΤ να εφαρμόζει τη δικό τησ πολιτικό. Σταδιακϊ, αλλϊ ςύγουρα, οι ςυναλλαγϋσ ςτη Γερμανύα θα γύνονταν όλο και περιςςότερο με μϊρκα. Όταν Έλληνασ ό Ιςπανόσ θα ςτϋλνει τα χρόματϊ του ςε γερμανικό τρϊπεζα, αυτϊ θα καταγρϊφονται ωσ ευρώ και θα μετατρϋπονται ςε μϊρκα ανϊλογα με την ιςχύουςα τη ςτιγμό εκεύνη ιςοτιμύα. Ουςιαςτικϊ, η Γερμανύα με αυτό τον τρόπο τύθεται εκτόσ ευρώ χωρύσ να αποςχιςτεύ επιςόμωσ από την Ευρωζώνη (π.χ. παραμϋνοντασ ακόμη και εντόσ του ςυςτόματοσ εςωτερικών πληρωμών τησ ΕΚΤ, του Target 2, με όλο και μειούμενη παρουςύα εντόσ του ςυςτόματοσ τησ ΕΚΤ, καθώσ το ποςοςτό των ςυναλλαγών μεταξύ γερμανικών τραπεζών και του «ϋξω κόςμου» θα μεταφερόταν ςτη ςφαύρα του μϊρκου). 5. υμπέραςμα Εύναι πλϋον αναμφιςβότητο γεγονόσ ότι η Γερμανύα δεν φαύνεται διατεθειμϋνη να πρϊξει τα ελϊχιςτα που απαιτούνται για να ςταματόςει η αποδόμηςη τησ Ευρωζώνησ. Τα περιθώρια μιασ ορθολογικόσ ςυμφωνύασ μεταξύ των 17 κρατώνμελών ϋχουν εξαφανιςτεύ. Το μόνο που κϊνουμε τώρα εύναι να διαχειριζόμαςτε από κοινού μια βαςανιςτικϊ αργό περύοδο οριςτικόσ καταςτροφόσ. Τώρα μϊλιςτα που το «κύνημα» για επιςτροφό τησ Γερμανύασ ςτο μϊρκο ϋχει πλϋον ηγϋτη τον πρόεδρο τησ κραταιϊσ Bundesbank, ϋνα τϋτοιο διαζύγιο ανϊμεςα ςε Γερμανύα και Ευρωζώνη εύναι ύςωσ η μόνη λύςη. Κακό λύςη αλλϊ όχι χειρότερη από αυτό που βλϋπουμε μπροςτϊ μασ, ϋτςι όπωσ πορευόμαςτε. Η ϋκδοςη ενόσ παρϊλληλου γερμανικού νομύςματοσ (το οπούο μπορεύ να εύναι, ςτην αρχό, μόνο ψηφιακό και να χρηςιμοποιεύται, λόγου χϊρη, μόνο ςε ςυναλλαγϋσ με κϊρτεσ ό μϋςω web-banking) θα διευκόλυνε τη μετϊβαςη ςε μια Ευρωζώνη ςτην οπούα ο ρόλοσ τησ Γερμανύασ θα μειώνεται ςταδιακϊ μεν, γοργϊ δε. Το κλειδύ μιασ τϋτοιασ εξϋλιξησ όμωσ βρύςκεται ςτο Παρύςι και όχι ςτο Βερολύνο, καθώσ οι γαλλικϋσ ελύτ όταν εκεύνεσ που όθελαν διακαώσ να προςδϋςουν τη γαλλικό αγορϊ εργαςύασ ςτο μϊρκο. Το μόνο ςύγουρο εύναι ότι τύποτα απ όλα αυτϊ δεν θα ϋχει ωσ βαςικό ζητούμενο τη διϊςωςη τησ Ελλϊδασ. 7

9 ύνδεςμοι Πηγέσ

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ :ιώπη Ευαγγελύα Κίνδυνοσ Ωσ κύνδυνο θα µπορούςαµε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΜΑΡΣΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 11 Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. τον απόηχο του Μνημονίου 1 τόχοσ του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρη Ανάλυςη. Quo Vadis, Ουκρανία; Δρ. Κωνςταντίνοσ Φίλησ Διευθυντόσ Ερευνών Ινςτιτούτου Διεθνών χϋςεων

Επίκαιρη Ανάλυςη. Quo Vadis, Ουκρανία; Δρ. Κωνςταντίνοσ Φίλησ Διευθυντόσ Ερευνών Ινςτιτούτου Διεθνών χϋςεων Επίκαιρη Ανάλυςη Quo Vadis, Ουκρανία; Δρ. Κωνςταντίνοσ Φίλησ Διευθυντόσ Ερευνών Ινςτιτούτου Διεθνών χϋςεων 1 Οι τελευταύεσ εξελύξεσ ςτην Ουκρανύα κρύνονται ανηςυχητικϋσ για το μϋλλον τησ. Πιθανόν δεν θα

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 Θεωρία χαρτοφυλακίου Η θεωρύα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 Είδη Παραγώγων 1.Προθεςμιακ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό Οι υπολογιςτϋσ αποτελούνται από πολλϊ ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα. Σο κϊθε ϋνα από αυτϊ ϋχει ειδικό ρόλο ςτη λειτουργύα του. Έχουν ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να ςυνεργϊζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜ. Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ OIKONOMIA ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ Η αιτύα δημιουργύασ του φαινομϋνου εύναι η εκπομπό χημικών ενώςεων ςτην ατμόςφαιρα όπωσ για παρϊδειγμα οι χλωροφθοράνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Περιεχόμενα Πύνακεσ Αλφαριθμητικϊ Σκοπόσ μαθόματοσ: Να αναγνωρίζετε πότε είναι απαραίτητη η χρήςη του τύπου του πίνακα, Να δώςετε παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ από την μαθήτρια Κοττέ Αγγελική Εργαςία ςτη Φυςική Γενικήσ Παιδείασ Γ Λυκείου Υπεύθυνοσ Καθηγητήσ: Αλέξανδροσ Κατέρησ Η ηλιακό υπεριώδησ ακτινοβολύα (UV)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά

Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά Το τςϊώ μασ αρϋςει επειδό υπϊρχει ςε διϊφορεσ γεύςεισ, ςυν το ότι ϋχει τόςα οφϋλη για τον οργανιςμό μασ. Το θϋλουμε και ςτην δουλειϊ, αλλϊ κϊθε φορϊ το αναβϊλλουμε όχι για

Διαβάστε περισσότερα

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα!

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Αρ. Πρωτ. 1369 Αθόνα 9/6/2017 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Η ςχολικό χρονιϊ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα... Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ Πρωτογενό δεδομϋνα Αρχϋσ και τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην ςυλλογό γεωγραφικών δεδομϋνων Πωσ χρηςιμοποιούμε το GPS και την Τηλεπιςκόπηςη ςαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Πϋρα ςτο μεγϊλο δϊςοσ κατοικούςε μια μεγϊλη νερϊιδα μαζύ με τισ κόρεσ τησ που εύχαν όλεσ κατϊμαυρα μαλλιϊ. Όλεσ εκτόσ από την μικρότερη που όταν ξανθομαλλούςα και που τα μαλλιϊ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΙΣΙ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΙΣΙ Το ςπύτι εύναι ϋνα μϋροσ ςτο οπούο ςυμβαύνουν πολλϊ ατυχόματα για αυτόν τον λόγο προςϋξτε τα παρακϊτω: Τα αιχμηρϊ αντικεύμενα πρϋπει να φυλϊςςονται ςε αςφαλϋσ μϋροσ μακριϊ από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων Η τεχνικό αυτό ςυνύςταται ςτην ενθϊρρυνςη για τη ςυνϋχιςη τησ προβληματικήσ ςυμπεριφοράσ, με τον όρο ότι θα γίνεται: για διαφορετικό λόγο, ςε διαφορετικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ.

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ. Καλώσ ήρθατε ςτο 5o newsletter του προγράμματοσ «Ενδυνάμωςη του Διαπολιτιςμικού Διαλόγου και Ενίςχυςη των Κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την Προάςπιςη και Άςκηςη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τουσ» που

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Οι ανϊγκεσ Προκειμϋνου να αναλύςουμε την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ θα πρϋπει πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντύνοσ Στ. Λοώζύδησ, Μϋλοσ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ Ομύλου Τρϊπεζασ Πειραιώσ.

Κωνςταντύνοσ Στ. Λοώζύδησ, Μϋλοσ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ Ομύλου Τρϊπεζασ Πειραιώσ. 24/05/ 2013 Κωνςταντύνοσ Στ. Λοώζύδησ, Μϋλοσ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ Ομύλου Τρϊπεζασ Πειραιώσ. Θϋμα: Περιγραφό διαδικαςύασ και όρων πώληςησ Ελληνικών Εργαςιών των Κυπριακών Τραπεζών Ερωτόςεισ 1. Από που

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 4 ο Η διαίρεςη (ςυνέχεια) Είδη ερωτήςεων Η Διαύρεςη 134:5 Μεριςμού Θϋλω να μοιρϊςω 134 ςε 5 Μέτρηςησ Θϋλω να βρω πόςεσ ομϊδεσ των 5 υπϊρχουν ςτο 134 Αντίςτροφη του πολλαπλαςιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 1 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠO ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠO ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠO ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΡΙΧΤΕΡ Η κλίμακα Ρίχτερ αναπτύχθηκε το 1935, ςτην Νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ από τον Αμερικανό

Διαβάστε περισσότερα

Επιταχυντϋσ Σωματιδύων

Επιταχυντϋσ Σωματιδύων 3 ο Λύκειο Γαλατςύου Σχ.Έτοσ 2011-2012 Επιταχυντϋσ Σωματιδύων Συντονιςτϋσ - Υπεύθυνοι Καθηγητϋσ: Μαραγκουδϊκησ Ε. & Φαρϊκου Γ. Επιταχυντήσ ςωματιδίων Eπιταχυντόσ ςωματιδύων ονομϊζεται μια ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Φράγκικα Κάστρα στο Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο και το Πεντεσκούφι Κορινθίας. Γιώργος Πρίμπας

Τα Φράγκικα Κάστρα στο Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο και το Πεντεσκούφι Κορινθίας. Γιώργος Πρίμπας Τα Φράγκικα Κάστρα στο Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο και το Πεντεσκούφι Κορινθίας Γιώργος Πρίμπας Στα μϋρη τησ νότιασ κυρύωσ Ελλϊδασ (ηπειρωτικόσ και νηςιωτικόσ) και ιδύωσ τησ Πελοποννόςου, που οι Φρϊγκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ

ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ Διδϊςκων: Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ Συνεργϊτησ :Σιώπη Ευαγγελύα Το Χρηματιςτήριο Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά ςυναλλάγματοσ και ςυναλλαγματικι ιςοτιμία

Αγορά ςυναλλάγματοσ και ςυναλλαγματικι ιςοτιμία TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Κ.Π.Α. Αγορά ςυναλλάγματοσ και ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Νικολύνα Κωςτελϋτου Αν. Καθηγότρια 1 Συναλλαγματική ιςοτιμία (Ε) αξύα ξϋνου νομύςματοσ ανϊ μονϊδα εθνικού νομύςματοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΓΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Αρχικϊ θϋςαμε κϊποια ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q Ενότητα 6: Συνοπτικά και θ ςχζςθ τουσ με το Ευαγγζλιο του Θωμά Αικατερίνθ Τςαλαμποφνθ Άδειεσ Χρήςησ Το

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC00199407 017-09- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 11, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 13 1306 483 13 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Αντύ Επιλόγου. Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια:

Αντύ Επιλόγου. Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια: Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια: α) Σεχνολογύα Watson β) Μύα περύληψη για το πώσ εξυπηρετεύ την Ιατρικό γ) Χειρουργικό ςύςτημα Da Vinci δ) Μύα επύδειξη του ςυςτόματοσ πϊνω

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ

Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ Από τη Χρυςϊνθη Σταύρου Β.Δ.Σχολόσ Κωφών Συντονύςτρια Προγρϊμματοσ Στόριξησ Παιδιών με Απώλεια Ακοόσ ςτη Μϋςη Εκπαύδευςη Ειςαγωγό Βαρόκοα παιδιϊ, παιδιϊ με κοχλιακϊ εμφυτεύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛ & ΟΔΗΓΗΣΗ. Μ.Κ.Ο. Νηυάλιοι στην υγειά μας

ΑΛΚΟΟΛ & ΟΔΗΓΗΣΗ. Μ.Κ.Ο. Νηυάλιοι στην υγειά μας ΑΛΚΟΟΛ & ΟΔΗΓΗΣΗ Ασ ξεκινόςουμε με μια παραδοχό που δεν αμφιςβητεύται: Τόςο η κατανϊλωςη οινοπνευματωδών ποτών όςο και η οδόγηςη αποτελούν εκφρϊςεισ τησ κοινωνικόσ πραγματικότητασ. Το αλκοόλ εύναι παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ- Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ- Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ- Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 1 Είδη Επενδφςεων Άμεςεσ ή Παραγωγικέσ

Διαβάστε περισσότερα