ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ"

Transcript

1 1 ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Απόστολος Ι. Μαρούλης, Κωνσταντίνα Π. Χατζηαντωνίου, Λεµονιά. Αντώνογλου και Αναστασία Π. Ζαρκάδα Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η σύνθεση ενός βιοαποικοδοµησίµου πολυµερούς το οποίο βρίσκει εφαρµογή στην ελεγχόµενη απελευθέρωση ενεργών συστατικών. Είναι ευρέως γνωστόν ότι τα αγροχηµικά, όπως π.χ. τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, επιβαρύνουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα υπόγεια νερά. Μια καλή λύση είναι η συγκράτηση ή η ενθυλάκωση του λιπάσµατος σε ένα βιοαποικοδοµήσιµο πολυµερές υλικό το οποίο θα επιτρέπει τη σταδιακή απελευθέρωση των ενεργών συστατικών του. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων, εφόσον έτσι γίνεται καλύτερη και µεγαλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά και αποφεύγεται η υπολειµµατική δράση στο έδαφος. Η πολυκαπρολακτόνη (Polycaprolactone, PCL) είναι ένα τέτοιο βιοαποικοδοµήσιµο πολυµερές προς ενθυλάκωση των ενεργών συστατικών των αγροχηµικών, διαθέσιµο σε χαµηλό κόστος. Η σύνθεση της πολυκαπρολακτόνης (PCL) γίνεται µε πολυµερισµό διάνοιξης δακτυλίου της ε-καπρολακτόνης (CL) µε µικροκυµατική ακτινοβόληση µικροκυµάτων (800W) µε καταλύτη τον µη τοξικό οκτανοϊκό κασσίτερο (stannous octanoate). Η πλήρης µετατροπή του µονοµερούς επιτυγχάνεται µέσα σε δύο λεπτά (2min). Κατά την σύνθεση αυτή δεν γίνεται χρήση οργανικών διαλυτών, ακραίων συνθηκών θερµοκρασίας και πίεσης το δε προϊόν που προκύπτει µετά το τέλος της εφαρµογής του δεν παραµένει στο περιβάλλον και αποικοδοµείται προς αβλαβή προϊόντα. Για τον καθαρισµό του πολυµερούς το διαλυτοποιούµε σε διχλωροµεθάνιο (CH 2 Cl 2 ) και επανακαταβυθίζουµε µε αιθανόλη (EtOH). Για να εξετάσουµε την ικανότητα της πολυκαπρολακτόνης (PCL) να ελέγχει την απελευθέρωση των ενεργών συστατικών των φυτοφαρµάκων όπως του KCl (χλωριούχου καλίου) και του NH 4 NO 3 (νιτρικού αµµωνίου), δηµιουργήσαµε ένα σύστηµα από κυτταρίνη (χαρτί) και πολυκαπρολακτόνη. Η χρήση του χαρτιού προσδίδει στο σύστηµα µια υδρόφιλη συµπεριφορά αλλά και πόρους. Πιο συγκεκριµένα σε κάθε πειράµατα που σχεδιάσαµε, διαβρέξαµε αντίστοιχα κοµµάτια χαρτιού µε διάλυµα ΚCl και NH 4 NO 3 και τα τοποθετήσαµε σε φούρνο µικροκυµάτων (κοινό φούρνο οικιακής χρήσης), όπου ακολούθησε ο πολυµερισµός της ε καπρολακτόνης, παρουσία του καταλύτη, στην επιφάνεια τους. Ο έλεγχος της ικανότητας της πολυκαπρολακτόνης να συγρατεί τα παραπάνω ενεργά συστατικά γίνεται µε απλά πειράµατα ποιοτικής ανίχνευσης των ιόντων χλωρίου και αµµωνίου για το κάθε πείραµα αντίστοιχα. Καταλήξαµε τελικά ότι το σύστηµα κυτταρίνης πολυκαπρολακτόνης µπορεί να συγκρατεί τα ενεργά συστατικά (ΚCl και NH 4 NO 3 ) και υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της απελευθέρωσης τους.

2 2 GREEN CHEMISTRY, EDUCATION: THE DEVELOPMENT OF A GREEN BIODEGRADABLE POLYMER WITH APPLICATION IN AGRICULTURE Maroulis, A.J., Hadjiantoniou Maroulis, C.P., Antonoglou L.D. and Zarkada A.P. Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Εmail: Abstract This work is centered to the preparation of a biodegradable polymer used as a supporter gradually releasing to the soil active agents. Agrochemicals, such as fertilizers, used in conventional agriculture are well known for polluting the environment, particularly the ground water. Using biodegradable polymers we achieved controlled release of fertilizers avoiding additional residue in the soil. Poly(ε-caprolactone) (PCL) is especially desirable for encapsulating active agents because it is a green biodegradable polymer available at low cost. Polycaprolactone can be prepared by ring opening polymerization of ε-caprolactone using catalyst such as stannous octanoate. Ring opening polymerization was activated by microwave radiation (750W), in reaction without solvent, conversion of the monomer in about two minutes and precipitation of the product with ethanol. In order to examine the ability of polycaprolactone to control the release of active agents of fertilizers like ΚCl (potassium chloride) and NH 4 NO 3 (ammonium nitrate), we prepare a system of cellulose and polycaprolactone. Particularly we soaked a piece of paper (cellulose) with solutions of KCl and NH 4 NO 3 correspondingly in each experiment and then we proceeded to the polymerization of ε-caprolactone in the surface of paper. Using the properly analytical method we examined quantitatively the ability of polycaprolactone to hold the active constituents. We conclude that the release of ΚCl and NH 4 NO 3 can be controlled by a cellulose and polycaprolactone system. 1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 1.1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των επιστηµών, βασισµένες στις τρέχουσες εξελίξεις της γνωστικής ψυχολογίας και του εποικοδοµητισµού, υποστηρίζουν ότι τα γεγονότα και οι διεργασίες που µαθαίνουν οι διδασκόµενοι θα πρέπει να συνδέονται άµεσα µε µαθησιακές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ενεργητική εφαρµογή των επιστηµονικών εννοιών και τη συµµετοχή σε δραστηριότητες και πρακτικές της επιστηµονικής έρευνας. Στα πλαίσια αυτής της ιδέας και µε την µακρόχρονη ενασχόληση µας µε την Πράσινη Χηµεία έγινε ο σχεδιασµός απλών πειραµάτων σύνθεσης και εφαρµογής του πράσινου βιοαποικοδοµήσιµου πολυµερούς, της πολυκαπρολακτόνης (PCL). Πιο συγκεκριµένα στην εργασία αυτή περιλαµβάνονται τρία πειράµατα επίδειξης τα οποία θα µπορούν να εκτελεστούν, σύντοµα και εύκολα από τον εισηγητή εκπαιδευτικό ή από τον οποιονδήποτε µέσα από το ακροατήριο µαθητευόµενο.

3 3 O σκοπός των δύο πρώτων πειραµάτων επίδειξης είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές φοιτητές µε τις µεθόδους ποιοτικού προσδιορισµού των ιόντων αµµωνίου και χλωρίου στις οποίες βασίζονται τα πειράµατα που θα ακολουθήσουν. Ενώ στο τρίτο πείραµα γίνεται επίδειξη για να δει το ακροατήριο ότι όλα τα εδάφη δεν παρουσιάζουν την ίδια ικανότητα συγκράτησης του νερού και κατά συνέπεια και των διαλυτοποιηµένων ουσιών, στη µάζα του. Μετά την σχετική διάλεξη και τα πειράµατα επίδειξης δίνεται στους µαθητές ένα φυλλάδιο µε προεργαστηριακές ερωτήσεις και προχωρούµε στο πειραµατικό µέρος στο εργαστήριο. Τα πειράµατα τα οποία παρουσιάζονται αρχικά στο ακροατήριο (µαθητές-φοιτητές) είναι απλά και σύντοµα. Αρχικά γίνεται η σύνθεση και ο καθαρισµός του βιοαποικοδοµήσιµου πολυµερούς PCL. Στη σύνθεση αυτή βρίσκει εφαρµογή η Χηµεία MORE (MicrowaveOven _ Ιnduced Reaction Enhancement). Στη συνέχεια ακολουθεί η παρασκευή του συστήµατος συγκράτησης ενεργών συστατικών των λιπασµάτων από βιοαποικοδοµήσιµη πολυκαπρολακτόνη και κυτταρίνη (χαρτί) και ακολουθεί η µελέτη της αποτελεσµατικότητας του. Ο σκοπός του πειράµατος είναι κατανόηση της ιδιότητας του ανωτέρω συστήµατος να συγκρατεί το χλωριούχο κάλιο (ΚCl) και το νιτρικό αµµώνιο (ΝΗ 4 ΝΟ 3 ) που αποτελούν βασικά συστατικά των λιπασµάτων. Στα πειράµατα που ακολουθούν γίνεται αρχικά συγκράτηση των αλάτων (KCl και ΝΗ 4 ΝΟ 3 ) σε χαρτί. Το χαρτί χρησιµοποιείται για προσοµοίωση του χώµατος. 1.2 Λιπάσµατα / Fertilizers Ως λίπασµα χαρακτηρίζεται κάθε υλικό οργανικό ή ανόργανο, φυσικό ή συνθετικό που εφοδιάζει τα φυτά µε ένα ή περισσότερα χηµικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του. 1.3 Λίγα λόγια για το έδαφος Η δοµή του εδάφους καθορίζει τις συνθήκες για την καλή ανάπτυξη των φυτών ώστε να διασφαλίζει συγχρόνως µε την στερέωση και την συγκράτηση των φυτών, η διευκόλυνση, η εξάπλωση και η ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος καθώς και η παρουσία του αναγκαίου πορώδους για την καλή κυκλοφορία του αέρα και της υγρασίας στο έδαφος. Η δηµιουργία κοκκώδους συσσωµάτωσης διασφαλίζει µια ικανοποιητική κατανοµή σε µικρούς και µεγάλους πόρους. Κοκκώδη συσσωµατώµατα διαστάσεων 0.5 5mm δηµιουργούν άριστη δοµή. Το είδος του συσσωµατώµατος του εδάφους αξιολογείται συνήθως µε εξέταση της µορφολογίας της δοµής. ιακρίνουµε δοµή πεπλατυσµένη, πρισµατική, κυβική και κοκκώδη. Η κατάσταση της δοµής του εδάφους αφορά ιδιότητες του εδάφους που επιδρούν στην παραγωγικότητα του φυτού που οι σηµαντικότερες από αυτές τις ιδιότητες είναι το πορώδες, η συνεκτικότητα και η υδατοικανότητα. Συνήθως στα εδάφη συναντώνται πόροι όλων των κατηγοριών µεγέθους. Τα χονδρόκοκκα εδάφη (αµµώδη) χαρακτηρίζονται από αυξηµένο αριθµό µεγάλων πόρων και συνεπώς περιορισµένη εµφάνιση τριχοειδών φαινόµενων. Το αντίθετο ισχύει για τα λεπτόκοκκα εδάφη (αργιλώδη). Αυτός ο χαρακτήρας συνεπάγεται και µια σειρά από αντίστοιχες ιδιότητες. Έτσι στα χονδρόκοκκα εδάφη το νερό της βροχής και της άρδευσης διηθείται ταχύτατα, ενώ αντίθετα στα λεπτόκοκκα εδάφη µε τους τριχοειδείς πόρους ευνοείται η συγκράτηση της υγρασίας αφενός και η κακή ή καλή λίπανση αφετέρου.

4 Πως τα λιπάσµατα µπορούν να εισαχθούν στα επιφανειακά και στα υπόγεια νερά; Όταν τα λιπάσµατα εισαχθούν στο νερό είτε διατρέχουν την επιφάνεια του εδάφους, είτε απορροφώνται εξαιτίας της διάβρωσης. Τα νερά που ρέουν κατά µήκος της επιφάνειας του εδάφους προερχόµενα από βροχόπτωση, από πότισµα (άρδευση), από λιωµένα χιόνια ή άλλες πηγές κινούνται στην επιφάνεια του εδάφους µέχρι να συναντήσουν κάποιο φράγµα ή κάποιο άλλο ρεύµα νερού οπότε και συνενώνονται ή αρχίζουν να απορροφώνται από το έδαφος. Έτσι τα λιπάσµατα εισαγόµενα στα επιφανειακά νερά διατρέχουν µαζί µε το νερό την επιφάνεια του εδάφους ή λόγω διάβρωσης εισάγονται και στα υπόγεια νερά Εδαφολογική διάβρωση Ο αέρας και το νερό µπορούν να διαβρώσουν το έδαφος. Η εδαφολογική διάβρωση µειώνει την εδαφολογική παραγωγικότητα λόγω των απωλειών των θρεπτικών ουσιών, ικανότητας αποθήκευσης ύδατος και οργανικής ουσίας. Οι απώλειες από την άποψη της παραγωγικής ικανότητας είναι σηµαντικές και προς το παρόν αντισταθµίζονται µε την προσθήκη λιπασµάτων. 1.4 Βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή Ως βιοαποικοδόµηση ορίζεται το φαινόµενο της χηµικής αποσύνθεσης των υλικών που οφείλεται στη δράση των ενζύµων αφενός των ζωντανών οργανισµών (βακτήρια, µύκητες κ.τ.λ.) και τις εκκρίσεις τους αφετέρου. Είναι επίσης σηµαντικό να αναφέρουµε και τις αβιοτικές αντιδράσεις όπως η φωτοαποικοδόµηση, η οξείδωση και η υδρόλυση οι οποίες µπορούν επίσης να τροποποιήσουν τα πολυµερή, πριν ή κατά τη διάρκεια της βιοαποικοδόµησης, εξαιτίας περιβαλλοντικών παραγόντων. Εάν ένα νέο πλαστικό µπορεί να χαρακτηριστεί ως βιοδιασπάσιµο εξαρτάται επίσης από το χρονοδιάγραµµα αποικοδόµησης του. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα πρέπει να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που θέτει το γερµανικό ίδρυµα για την τυποποίηση (DIN) ή το ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τα πρότυπα τυποποίησης (CEN). Οι προδιαγραφές των υλικών αφορούν την περιβαλλοντική επίδραση καθώς επίσης και την αποτελεσµατικότητα και την ταχύτητα αποικοδόµησης. Η βιοδιασπασιµότητα εν τούτοις των νέων υλικών είναι συχνά ασαφής λόγω της διαφωνίας σχετικά µε τα πρότυπα που θεσπίζονται και τα διάφορα τεστ που σχετίζονται µε αυτά. Οποιοδήποτε και αν είναι το σύστηµα ταξινόµησης, οι επιστήµονες πρέπει να δώσουν µια εναλλακτική λύση για συµβατικά προϊόντα της πετροχηµικής βιοµηχανίας που πρέπει να αντικατασταθούν από πλήρως βιοδιασπώµενα υλικά, χωρίς συµβιβασµούς ως προς τις ιδιότητες αλλά και µε επίγνωση του συνεπαγόµενου κόστους. 1.5 Η Πράσινη προσέγγιση... Η πράσινη χηµεία είναι η χηµεία, η οποία δηµιουργήθηκε για να µειώσει ή να εξαλείψει τη χρήση και την παραγωγή των επικίνδυνων ουσιών στις διάφορες χηµικές διεργασίες. (Paul Anastas) Η Πράσινη χηµεία προσπαθεί να µειώσει τη χρήση τοξικών ουσιών. Έχει αποκτήσει ισχυρούς υποστηρικτές στα Πανεπιστήµια (έρευνα και διδασκαλία) αλλά πολύ λιγότερο στη βιοµηχανία για ευνόητους λόγους (µεγάλο κόστος αναδιάρθρωσης της βιοµηχανίας).

5 5 1.6 Η ε-καπρολακτόνη (ε-caprolactone, CL) Η ε-καπρολακτόνη (C 6 Η 10 Ο 2 ) είναι ένας κυκλικός εστέρας, µια λακτόνη µε εξαµελή δακτύλιο. Άλλες ονοµασίες της ε-καπρολακτόνης είναι ή 2- oxepanone ή 6-Hydroxycaproic acid lactone ή συντοµογραφικά CL. Η ε- καπρολακτόνη είναι υγρό άχρωµο µε χαρακτηριστική οσµή. Η ε-καπρολακτόνη είναι ερεθιστική ουσία και γενικά µη τοξική. Η θανατηφόρας συγκέντρωση LC50 στα ψάρια είναι 280mg/l για παραµονή των ψαριών στο περιβάλλον αυτό επί 96ώρες. Επίσης υψηλή τιµή έχει και η θανατηφόρος δόση LD50 για ποντίκια 4290mg/ kg. 1.8 Η Πολυκαπρολακτόνη (polycaprolactone / PCL) Η πολυκαπρολακτόνη είναι ένα θερµοπλαστικό πολυµερές και παρά το γεγονός ότι δεν παρασκευάζεται από ανανεώσιµες πρώτες ύλες, είναι εξαιρετικά βιοαποικοδοµήσιµο. Το πολυµερές αυτό είναι ανθεκτικό στο νερό, σε έλαια, σε διαλύτες και στη χλωρίνη. Έχει χαµηλό σηµείο τήξεως (Tm) γύρω στους ο C και θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης (Τg) γύρω στους -60 ο C. Η πυκνότητα του είναι χαµηλή και είναι εύκολο στο χειρισµό του. H PCL συνήθως παρασκευάζεται µε πολυµερισµό διάνοιξης δακτυλίου (ringopening polymerization) της ε-caprolactone (ε-καπρολακτόνης), µε ανιονικό, κατιονικό ή ελευθέρων ριζών εκκινητή. Ο πολυµερισµός γίνεται µε πολλούς τρόπους όπως µε θέρµανση ή µε χρήση καταλλήλων καταλυτών, χρησιµοποιώντας λιπάσες ή κάτω από υψηλή πίεση κ.τ.λ. Πολλές οργανοµεταλλικές ενώσεις, όπως οξείδια (oxides), καρβοξύλια (carboxylates) και αλκοξείδια (alkoxides), είναι αποτελεσµατικοί εκκινητές για την ελεγχόµενη σύνθεση των πολυµερών. Αν και οι πολυµερισµοί µε τέτοιους καταλύτες εµφανίζουν υψηλή εκλεκτικότητα µε ελάχιστες πλευρικές αντιδράσεις, έχουν ένα σηµαντικό µειονέκτηµα ότι θα πρέπει να εκτελούνται υπό αυστηρά ξηρές συνθήκες, χρησιµοποιώντας πολλά στάδια όπως ξήρανση µε φλόγα (flame drying), απόσταξη και καθαρισµό (purging) µε ξηρό άζωτο. Επίσης οι χηµικές ακαθαρσίες (impurities) πρέπει να αποµακρύνονται τελείως, επειδή κάθε ίχνος νερού ή ακαθαρσίας απενεργοποιούν δραµατικά τους καταλύτες. Όπως είναι γνωστό το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για την τρέχουσα χηµική έρευνα και τη βιοµηχανία συνεχώς αυξάνεται. Η πρόκληση για προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει: α) καθαρά στάδια αντιδράσεων στα οποία αποφεύγεται η χρήση επικίνδυνων και επιβλαβών οργανικών διαλυτών β) προώθηση αντιδράσεων στις οποίες µειώνεται ή ακόµα καλλίτερα δεν απαιτείται κατανάλωση ενεργείας ενώ στις παλιές συνθέσεις ήταν απαραίτητη η πολύωρη θέρµανση σε υψηλές θερµοκρασίες και γ) προϊόντα υψηλής βιοαποικοδοµησιµότητας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια σύνθεσης του βιαποικοδοµήσιµου πολυµερούς PCL µε διαδικασίες στις οποίες δεν χρησιµοποιούνται διαλύτες, είναι σύντοµες, µε λίγα στάδια και χωρίς την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Οι Ιάπωνες Yi Wang και Masao Kunioka (2005) βρήκαν ότι το τριφθοροµέθανοσουλφονικό άλας του αργιλίου (trifluoromethanesulfonate) [Al(OTf) 3 ] µπορεί να πολυµερίσει την ε-καπρολακτόνη, προς πολυκαπρολακτόνη, σε χαµηλή θερµοκρασία (40-60 ο C) µε πίεση 1atm, χωρίς κανένα διαλύτη, χρησιµοποιώντας µόνον ένα δοκιµαστικό σωλήνα. O πολυµερισµός πραγµατοποιείται µέσα σε 6ώρες και µε απόδοση 89%. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν και άλλα τριφθοροµέθανοσουλφονικά άλατα των µετάλλων (metal triflates) πριν καταλήξουν στα άλατα του αργιλίου. Τα περισσότερα

6 6 από τα ανωτέρω µεταλλικά άλατα που δοκίµασαν εκτός από τα αντίστοιχα του νατρίου [Νa(OTf)], του µαγνησίου [(Mg(OTf) 2 ] και του υττέρβιου [Yb(OTf) 3 ] είχαν την ικανότητα να πολυµερίζουν την όχι άπολυτα καθαρή ε-καπρολακτόνη, δηλαδή χωρίς να υπάρξει προηγούµενη κατεργασία της για την αποµάκρυνση νερού και οξυγόνου. Τα αντίστοιχα µεταλλικά άλατα του λανθάνιου [La(OTf) 3 ] και του σαµάριου [Sm(OTf) 3 ] καταλύουν τη µετατροπή του µονοµερούς σε ολιγοµερή. Τα µεταλλικά άλατα του ύττριου [Y(OTf) 3 ] και του αργύρου [Ag(OTf)] χρειάζονταν 48 και 240 ώρες αντίστοιχα για να δώσουν την πολυκαπρολακτόνη σε πολύ χαµηλή απόδοση (περίπου 50%). Οι Yi Wang και Masao Kunioka τελικά κατέληξαν στα τριφθοροµέθανοσουλφονικά άλατα του χαλκού [Cu(OTf) 2 ], του σκανδίου [Sc(OTf) 3 ] και αργιλίου [Al(OTf) 3 ], που παρουσιάζουν την µεγαλύτερη καταλυτική ικανότητα. Συγκρίνοντας τα µεταξύ τους βρέθηκε ότι το Al(OTf) 3 είναι το πιο αποτελεσµατικό επειδή κατά τη χρήση του ως καταλύτου ο πολυµερισµός έχει µεγαλύτερη απόδοση σε µικρότερο χρόνο. Μια άλλη σπουδαία µέθοδος σύνθεσης της πολυκαπρολακτόνης στην οποία εφαρµόζονται οι αρχές της πράσινης χηµείας προτάθηκε από τους Balint Koroskenyi και Stephen P.McCarthy (2004). Οι ανωτέρω ερευνητές συνέθεσαν την πολυκαπρολακτόνη µε πολυµερισµό διάνοιξης δακτυλίου της ε-καπρολακτόνης, παρουσία καταλύτου οκτανοϊκού κασσίτερου (stannous octoate) σε έξι µόνον λεπτά (6min). Αυτό που έκανε τη διαφορά σε αυτό τον πολυµερισµό και µείωσε τόσο πολύ το χρόνο πολυµερισµού είναι ότι χρησιµοποιήθηκε ως πηγή ενέργειας η µικροκυµατική ακτινοβόληση. O πολυµερισµός της καπρολακτόνης πραγµατοποιείται γρήγορα ακόµη και σε χαµηλής ισχύος ενέργεια µικροκυµάτων ( Watt) παρουσία του καταλύτη οκτανοϊκού κασσίτερου (stannous octoate). Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται πλήρης µετατροπή των µονοµερών προς υψηλού µοριακού βάρους πολυµερές σε λιγότερο από έξι λεπτά (6min) σε µη ισοθερµικές συνθήκες. Στην παρούσα εργασία γίνεται σύνθεση πολυκαπρολακτόνης µε πολυµερισµό διάνοιξης δακτυλίου της ε-καπρολακτόνης (CL), παρουσία καταλύτου 2-αίθυλο εξανοΐκό δισθενή κασσίτερο (Tin(II) 2-ethylhexanoate) ή όπως αλλιώς λέγεται οκτανοϊκό κασσίτερο (stannous octanoate) µε µικροκυµατική ακτινοβόληση επι δύο λεπτά (2min) στα 800Watt. Ο µηχανισµός δράσης των καταλυτών στον πολυµερισµό διάνοιξης δακτυλίου δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές µελέτες προς την κατεύθυνση αυτή. Παρακάτω δίνεται µια σχηµατική παράσταση των σταδίων του πολυµερισµού διάνοιξης δακτυλίου.

7 Η πολυκαπρολακτόνη χρησιµοποιείται συνήθως ως πρόσθετο σε ρητίνες και πολυουρεθάνες προκειµένου να βελτιώσουν τις ιδιότητες τους. Τα υλικά αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως για την επικάλυψη επιφανειών, ως κόλλες, συνθετικά δέρµατα και κλωστές. Γενικά είναι συµβατό µε µια µεγάλη ποικιλία υλικών. Η ανάµιξη της πολυκαπρολακτόνης µε άµυλο χαµηλώνει το κόστος και αυξάνει την βιοαποικοδοµησιµότητα. Στην Κορέα το µίγµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία από τη Yokong Company για σακούλες απορριµµάτων. Επίσης η πολυκαπρολακτόνη προστίθεται ως πολυµερικός πλαστικοποιητής (polymer plasticizer) στο PVC. Η πολυκαπρολακτόνη έχει σπουδαίες εφαρµογές τόσον στην ιατρική όσον και στις αγροτικές καλλιέργειες. Στον τοµέα της ιατρικής χρησιµοποιείται ως χειρουργικό νήµα για ράµµατα, στα εµφυτεύµατα και στα φάρµακα ως κάλυµµα στις κάψουλες, επίσης υλικό που επιτρέπει τη σταδιακή απελευθέρωση του φαρµάκου στον οργανισµό. Στον αγροτικό τοµέα χρησιµοποιείται στα συστήµατα σταδιακής απελευθέρωσης αγροχηµικών (λιπάσµατα, εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα) αλλά και στις καλλιέργειες µε τη µορφή µεµβράνης ως κάλυµµα των ριζών των λαχανικών, προκειµένου να τα προστατέψουν και σταµατούν την ανάπτυξη των ζιζανίων. Με δεδοµένο την δύσκολη ανάκτηση των µη-αποικοδοµήσιµων µεµβράνων που χρησιµοποιούνται σαν κάλλυµα των λαχανικών στα χωράφια και στα θερµοκήπια και τη συνήθη πρακτική να τα καίνε, µε αποτέλεσµα την παραγωγή σηµαντικής ποσότητας διοξινών, τα βιοαποικοδοµήσιµα υλικά γίνονται απαραίτητα. 7

8 8 1.8 Θέρµανση µε µικροκύµατα Η χρήση των φούρνων µικροκυµάτων για την υποβοήθηση των χηµικών αντιδράσεων ή χηµεία MORE (MicrowaveOven _ induced Reaction Enhancement) παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αλλά και ορισµένα µειονεκτήµατα συγκρινόµενη του συµβατικού τρόπου θέρµανσης. Συγκεκριµένα: Μειώνει τη διάρκεια θέρµανσης (στις αντιδράσεις πολυµερισµού έχει διαπιστωθεί συντόµευση της διάρκειας της αντιδράσεως κατά εβδοµήντα φορές). Αυξάνει την απόδοση των αντιδράσεων (70-90% του θεωρητικού µεγίστου). Προσφέρει οµογενή θέρµανση όλης της µάζας των αντιδρώντων (η θερµότητα δεν µεταφέρεται από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αλλά κατανέµεται οµογενώς και τα εξωτερικά στρώµατα του υλικού δεν κινδυνεύουν να αλλοιωθούν λόγω υπερθερµάνσεως). Εξοικονοµούν ενέργεια (λόγω της µικρής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη σύντοµη λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων). Βελτιώνουν την απόδοση ορισµένων αντιδράσεων (εκλεκτικότητα). ίνουν καθαρά προϊόντα, κυρίως λόγω της µειωµένης θερµικής διασπάσεως και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες καθαρισµού. Απαιτούν µικρές ποσότητες διαλυτών έως και καθόλου µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ ταυτόχρονα. Είναι κατάλληλες για τη θέρµανση µόνο πολικών ουσιών. Οι απλές οικιακές συσκευές παρουσιάζουν ορισµένα προβλήµατα ασφάλειας. Μπορεί να προκαλούν τον αποπολυµερισµό ορισµένων πολυµερών προϊόντων µε παρατεταµένη θέρµανση. 2. Πειραµατικό µέρος 2.1 Πειράµατα επίδειξης Ποιοτικός προσδιορισµός ιόντων αµµωνίου (ΝΗ 4 + ) Εντός σφαιρικής φιάλης των 50ml εισάγουµε 10ml διαλύµατος νιτρικού αµµωνίου (ΝΗ 4 ΝΟ 3 ) 1% βάρος κατ όγκον (w/v), το τοποθετούµε σε υδρόλουτρο θερµοκρασίας 40 ο C, προσθέτουµε 5mL υδατικού διαλύµατος καυστικού νατρίου (NaOH) 0,1 Ν και ενώ την ανακινούµε, κρατάµε πάνω από το στόµιο της ένα κοµµάτι πεχαµετρικό χαρτί το οποίο έχουµε διαβρέξει προηγουµένως, ελαφρώς µε απιονισµένο νερό. Μετά από λίγα λεπτά παρατηρούµε την αλλαγή του χρώµατος του πεχαµετρικού χαρτιού. Το ph είναι γύρω στο 8-9 επειδή µε την προσθήκη NaOH και τη θέρµανση παράγεται αέρια αµµωνία (NH 3 ), οπότε το περιβάλλον πάνω από τη φιάλη γίνεται βασικό. Η παραγοµένη αέρια αµµωνία και η αύξηση της τιµής του ph είναι µέτρο (ποιοτικά) της ύπαρξης αµµωνιακών ιόντων µέσα στη σφαιρική φιάλη. Όσο µεγαλύτερο ph µετράµε µε το πεχαµετρικό χαρτί, τόσο περισσότερη αµµωνία σχηµατίζεται, οπότε τόσο περισσότερα αµµωνιακά ιόντα υπάρχουν στο διάλυµα Ποιοτικός προσδιορισµός χλωριούχων ιόντων µε AgNO 3 Τοποθετούµε σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα 10 ml υδατικού διαλύµατος χλωριούχου καλίου (KCl) 0,1 Ν. Παρατηρούµε ότι το διάλυµα είναι άχρωµο και διαυγές.

9 9 Στη συνέχεια προσθέτουµε στο διάλυµα του χλωριούχου καλίου µερικές σταγόνες νιτρικού αργύρου(agno 3 ). Παρατηρούµε τον σχηµατισµό λευκού ιζήµατος AgCl. Στην πραγµατικότητα το πείραµα αυτό γίνεται για να προσδιορίσουµε έµµεσα τα ιόντα καλίου. Το χλωριούχο κάλιο διίσταται κατά τη διάλυση του σε νερό και δίνει ένα κατιόν καλίου και ένα ανιόν χλωρίου. Εποµένως όσο περισσότερο ίζηµα χλωριούχου αργύρου σχηµατίζεται, τόσο περισσότερα ανιόντα χλωρίου υπάρχουν στο διάλυµα και κατά αντιστοιχία τόσο περισσότερα κατιόντα καλίου Παρατήρηση της ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν νερό Σε δύο χωνιά διήθησης τοποθετούνται αντιστοίχως κοµµάτια από βαµβάκι. Στο ένα χωνί προστίθεται άµµος και στο άλλο χώµα κήπου. ύο ογκοµετρικοί κύλινδροι τοποθετούνται κάτω από τα χωνιά. Στη συνέχεια προστίθεται 50ml νερού σε κάθε χωνί. Η ποσότητα του νερού που δεν απορροφήθηκε από την άµµο ή το χώµα συλλέγεται και συγκρατείται. Παρατηρούµε ότι ο πρώτος κύλινδρος (κάτω από το χωνί µε την άµµο) έχει περισσότερα ml νερού από τον δεύτερο. Εποµένως γίνεται φανερό ότι η άµµος έχει µικρότερη ικανότητα συγκράτησης του νερού από ότι το χώµα του κήπου. 3.2 Πειράµατα για µαθητές/ φοιτητές Σύνθεση Πολυκαπρολακτόνης (PLC) Σε ένα ποτήρι ζέσεως των 50 ml τοποθετούµε 2 ml ε-καπρολακτόνης (CL) µετρηµένα µε σιφώνιο και στη συνέχεια προσθέτουµε δύο σταγόνες (περίπου 0,1 ml) οκτανοϊκού κασσιτέρου (stannous octanoate). Αναδεύουµε ελαφρώς και παρατηρούµε ότι προκύπτει ένα διαφανές διάλυµα. Στη συνέχεια τοποθετούµε το ποτήρι ζέσεως σε φούρνο µικροκυµάτων, ρυθµισµένο στα 800 Watt και το ακτινοβολούµε επί δύο λεπτά (2min). Μετά το πέρας των δύο λεπτών αποµακρύνουµε το ποτήρι από τον φούρνο (µε τη βοήθεια λαβίδας) και το µεταφέρουµε στον απαγωγό µέχρι να κρυώσει και να αποµακρυνθούν οι ατµοί που σχηµατίζονται. Το λευκό στερεό που προκύπτει είναι το πολυµερές δηλαδή η πολυκαπρολακτόνη. Στη συνέχεια, αν θέλουµε να παραλάβουµε καθαρό το πολυµερές της πολυκαπρολακτόνης το διαλυτοποιούµε σε 20 ml διµεθυλοχλωριδίου (CH 2 Cl 2 ) και στη συνέχεια καταβυθίζουµε το ίζηµα µε 1mL αιθανόλης (CH 3 CH 2 OH). Τελικά προκύπτει λευκό αφράτο ίζηµα καθαρής πολυκαπρολακτόνης Μελέτη της ικανότητας του συστήµατος συγκράτησης πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να συγκρατούν το χλωριούχο κάλιο (θρεπτικό συστατικό των φυτών) Η ικανότητα του συστήµατος πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να συγκρατούν το χλωριούχο κάλιο βασίζεται στην ανίχνευση ιόντων χλωρίου Cl - σε έκπλυµα διηθητικού χαρτιού, διαποτισµένου µε κορεσµένο διάλυµα χλωριούχου καλίου (ΚCl) πριν και µετά τον πολυµερισµό.

10 10 Πειραµατική διαδικασία Αρχικά κόβουµε τρία στρογγυλά κοµµάτια διηθητικού χαρτιού διαµέτρου 2,5 cm. Παρασκευάζουµε κορεσµένο διάλυµα ΚCl σε αιθανόλη και εµβαπτίζουµε επί ένα λεπτό (1min) τα τρία κοµµάτια χαρτιού, τα οποία στη συνέχεια στεγνώνουµε µε τη βοήθεια ενός σεσουάρ ( πιστολάκι µαλλιών). Παίρνουµε τέσσερα ποτήρια ζέσεως των 50 ml, στο πρώτο τοποθετούµε το ένα από τα χαρτιά και το ξεπλένουµε µε 3 ml απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτουµε σταγόνες AgNO 3. Παρατηρούµε ότι σχηµατίζεται λευκό ίζηµα χλωριούχου αργύρου. Η εµφάνιση του ιζήµατος είναι ενδεικτικό της ύπαρξης ιόντων χλωρίου στο έκπλυµα. Αυτό σηµαίνει ότι το χαρτί δεν συγκρατεί το ΚCl στη µάζα του και µε το νερό µπορούµε να το αποµακρύνουµε. Στο δεύτερο ποτήρι τοποθετούµε 2 ml καπρολακτόνης µετρηµένα µε σιφώνιο και στη συνέχεια προσθέτουµε δύο σταγόνες (περίπου 0,1 ml) οκτανοϊκού κασσιτέρου (stannous octanoate). Στο διάλυµα αυτό εµβαπτίζουµε το δεύτερο χαρτί. Στη συνέχεια το χαρτί αυτό ξεπλένεται µέσα στο τρίτο ποτήρι ζέσεως µε 3 ml απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτουµε µερικές σταγόνες AgNO 3. Παρατηρούµε χρωµατισµό του διαλύµατος. Το διάλυµα γίνεται καστανέρυθρο και εµφανίζεται θόλωµα. Ο χρωµατισµός πιθανώς να οφείλεται στο σχηµατισµό κάποιου συµπλόκου. Τέλος εµβαπτίζουµε και το τρίτο χαρτί στο διάλυµα της ε-καπρολακτόνης µε τον καταλύτη (µέσα στο δεύτερο ποτήρι ζέσεως). Στη συνέχεια το χαρτί αυτό τοποθετείται σε φούρνο µικροκυµάτων, ο οποίος είναι ρυθµιζόµενος στα 800 Watt και ακολουθεί ακτινοβόληση επί δύο λεπτά. Μετά το πέρας των δύο λεπτών αφήνουµε το πολυµερισµένο χαρτί να κρυώσει και το ξεπλένουµε όπως και τα δύο προηγούµενα µε 3 ml απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα του σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτουµε σταγόνες AgNO 3 οπότε παρατηρείται οτι δεν σχηµατίζεται θόλωµα. Από αυτό προκύπτει το συµπέρασµα ότι το πολυµερές της καπρολακτόνης συγκράτησε την δραστική ουσία δηλαδή το KCl ενώ στην προηγούµενη δοκιµή είχε εκπλυθεί Μελέτη της ικανότητας του συστήµατος συγκράτησης πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να συγκρατούν το νιτρικό αµµώνιο (πηγή αζώτου για τα φυτά) Η ικανότητα του συστήµατος πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να συγκρατούν το άζωτο που προσφέρεται µε το νιτρικό αµµώνιο βασίζεται στην ανίχνευση ιόντων NH 4 + σε έκλπυµα τεµαχίου διηθητικού χαρτιού, διαποτισµένου µε κορεσµένο διάλυµα νιτρικού αµµωνίου (ΝΗ 4 ΝΟ 3 ) πριν και µετά τον πολυµερισµό. Πειραµατική διαδικασία Κόβουµε τρία στρόγγυλα κοµµάτια διηθητικού χαρτιού διαµέτρου 2,5 cm. Ζυγίζουµε 0,1 gr ΝΗ 4 ΝΟ 3 και τα τοποθετούµε σε ποτήρι ζέσεως στο οποίο προσθέτουµε 10 ml απιονισµένου νερού (παρασκευή διαλύµατος ΝΗ 4 ΝΟ 3 1% w/v). Εµβαπτίζουµε στη συνέχεια τα τρία χαρτιά στο διάλυµα του νιτρικού αµµωνίου (ΝΗ 4 ΝΟ 3 ) και τα στεγνώνουµε µε τη βοήθεια ενός σεσουάρ ( πιστολάκι µαλλιών). Παίρνουµε τέσσερα ποτήρια ζέσεως των 50 ml, στο πρώτο τοποθετούµε το πρώτο χαρτί και το ξεπλένουµε µε 3 ml απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα που προκύπτει σε µια σφαιρική φιάλη και την τοποθετούµε σε

11 11 υδρόλουτρο, µε θερµοκρασία περίπου 40 ο C. Στη συνέχεια προσθέτουµε 5 ml υδατικού διαλύµατος NaOH 0,1 Ν και ενώ ανακινούµε ελαφρώς τη φιάλη µε το ένα µας χέρι, µε το άλλο κρατάµε ένα κοµµάτι πεχαµετρικού χαρτιού πάνω από το στόµιο της. Με την προσθήκη NaOH και τη θέρµανση παράγεται αέρια αµµωνία NH 3. Η παραγόµενη αµµωνία προσδιορίζεται ποιοτικά µε το πεχαµετρικό χαρτί το οποίο έχουµε προηγουµένως διαβρέξει ελαφρώς µε απιονισµένο νερό. Παρατηρούµε ότι το πεχαµετρικό χαρτί αλλάζει χρώµα και µετρά ph γύρω στο 8-9. Στο δεύτερο ποτήρι τοποθετούµε 2 ml ε-καπρολακτόνης µετρηµένα µε σιφώνιο και στη συνέχεια προσθέτουµε δύο σταγόνες (περίπου 0,1 ml) οκτανοϊκού κασσιτέρου (stannous octanoate). Εµβαπτίζουµε το δεύτερο χαρτί στο διάλυµα και το ξεπλένουµε όπως και το προηγούµενο µε 3 ml απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα του δεύτερου χαρτιού, σε µια σφαιρική φιάλη και την τοποθετούµε στο υδρόλουτρο (40 ο C). Στη συνέχεια προσθέτουµε 5 ml NaOH 0,1 Ν και αµέσως τοποθετούµε στο στόµιο της φιάλη το διαβρεγµένο µε νερό κοµµάτι του πεχαµετρικού χαρτιού. Παρατηρούµε ότι το πεχαµετρικό χαρτι µετρά ph περίπου 8. Εποµένως και σε αυτή την περίπτωση όπως και στο πρώτο χαρτί µετά την προσθήκη του διαλύµατος NaOH παράγεται αέρια αµµωνία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ε-καπρολακτόνη χωρίς να πολυµεριστεί δεν συγκρατεί NH 4 +. Τέλος εµβαπτίζουµε και το τρίτο χαρτί στο διάλυµα της ε-καπρολακτόνης µε τον καταλύτη και το τοποθετούµε στο φούρνο µικροκυµάτων (800 Watt ισχύ) και το ακτινοβολούµε για δύο λεπτά. Αφού παραλάβουµε το πολυµερισµένο χαρτί το αφήνουµε να κρυώσει και το ξεπλένουµε µε 3 ml απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα σε µια σφαιρική φιάλη και την τοποθετούµε σε υδρόλουτρο ( 40 ο C). Προσθέτουµε 5 ml NaOH 0,1 Ν και κρατάµε το πεχαµετρικό χαρτί πάνω από το στόµιο της φιάλης. Το πεχαµετρικό χαρτί δεν δείχνει κάποια αλλαγή. Το ph του παραµένει ουδέτερο όπως του απιονισµένου νερού. Άρα µετά την προσθήκη NaOH δεν παράγεται αέρια αµµωνία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πολυκαπρολακτόνη συγκρατεί τα ιόντα NH 4 +, εποµένως και το άζωτο (Ν). Υπενθυµίζουµε ότι πριν από την εκτέλεση των πειραµάτων δίνονται προεργαστηριακές ερωτήσεις ενώ µε την ολοκλήρωση των πειραµάτων δίνεται στους εκπαιδευόµενους ένα ερωτηµατολόγιο µε µεταεργαστηριακές ερωτήσεις. Τα ανωτέρω πειράµατα εµπλουτισµένα µε ποσοτικές µετρήσεις και όχι απλά ποιοτικά είναι κατάλληλα και για φοιτητές. Συµπεράσµατα Η πολυκαπρολακτόνη είναι ένα Πράσινο πολυµερές µε Πράσινη σύνθεση µέσω της Χηµείας MORE και Πράσινες εφαρµογές λόγω της υψηλής βιοαποικοδοµησιµότητας της. Από της προεργαστηριακές και µεταεργαστηριακές ερωτήσεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευόµενοι απέκτησαν µετά την εκτέλεση των πειραµάτων µια καλύτερη αντίληψη των εννοιών που σχετίζονται µε τα πειράµατα ενώ παράλληλα αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για την Πράσινη Χηµεία.

12 Βιβλιογραφία 1. Microwave assisted solvent free or aqueous based synthesis of biodegradable polymers, Balint Koroskenyi and Stephen P. McCarthy, Journal of Polymers and the Environment, Polycaprolactones. 20. Polymerization of ε Caprolactone with Tributyltin derivatives: A mechanistic study, Hans R. Kricheldorf, Movita V. Sumbel and Ingrid Kreiser Saunders, Macromolecules, Mechanistic study of Bu2SnCl2 mediated ring opening polymerization of ε Caprolactone by Multinuclear NMR spectroscopy, Gaelle Deshayes, Frederic A. G. Mercier, Philippe Degee, Ingrid Verbruggen, Monique Biesemans, Rudolph Willem and Philippe Dubois, Chem. Eur. J., Comparison of thermal and microwave activated polymerization of ε- Caprolactone with Titanium tetrabutylate as catalyst, Philipp Albert, Holger Warth and Rolf Mulhaupt, Macromol. Chem. Phys., A review of Biodegradable Polymers: Uses, current developments in the synthesis and characterization of biodegradable polyesters, blends of biodegradable, Polymers and recent advances in Biodegradation studies, Wendy Amass, Allan Amass and Brian Tighe, Polym. Int., Ring opening polymerization of cyclic monomers with aluminum triflate, Yi Wang, Masao Kunioka, Macromol. Symp., Development of new composites materials, carries of active agents, from biodegradable polymers and wood, Ludovic Mortain, Isabelle Dez, Pierre Jean Madec, C.R. Chimie, Characteristics, kinetics and mechanism of ε Caprolactone polymerization by Lanthanide Tris(2,6 dimethylphenolate)s, Lifang Zhang, Cuiping Yu, Zhiquan Shen, Polymer Bulletin, Biodegradation of poly(ε Caprolactone)/ starch blends and composites in composting and culture environments: the effects of compatibilization on the inherent biodegradability of the host polymer, R. P. Singh, J. k. Pandey, D. Rutot, Ph. Degee, Ph Dubois, Carbohydrate Research, Synthesis and characterizations of biodegradable and crosslinkable poly(εcaprolactone fumarate), poly(ethylene glycol fumarate), and their amphiphilic copolymer, Shanfeng Wang, Lichun Lu, James A. Gruetzmacher, Bradford L. Currier and Michael J. Yaszemski, Biomaterials, Green Chemistry: Frontiers in Bening Chemical Synthesis and Processes P. T. Anastas and T. C. Williamson, Oxford University Press, Οργανική Χηµεία Ι & ΙΙ, John McMurry 13. Synthesis of Caprolactone, 14. A practical approach to Microwave oven safety, Dewey D. Sprague, Health Physics Society, 2005, 15. Who invented Microwaves, Microtech Microwave oven repair and information network, 16. Material Safety Data Sheets/ Φύλλα εδοµένων Ασφαλείας Υλικών (M.S.D.S) των εταιριών MERK και SIGMA - ALDRICH 12

στοιχεία. Έτσι µε τα σύνθετα λιπάσµατα σε ένα προϊόν περιέχονται περισσότερα από ένα θρεπτικά στοιχεία. Είναι δυνατοί µεγάλου εύρους συνδυασµοί, ώστε

στοιχεία. Έτσι µε τα σύνθετα λιπάσµατα σε ένα προϊόν περιέχονται περισσότερα από ένα θρεπτικά στοιχεία. Είναι δυνατοί µεγάλου εύρους συνδυασµοί, ώστε 1 1.1 Εισαγωγή Τα χηµικά λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στη γεωργία είναι ευρέως γνωστό ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά προκαλώντας το φαινόµενο του ευτροφισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Το πείραµα στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

` 1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1

` 1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 ` 1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 1.1 Τα πολυµερή στη φύση Yπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός φυσικών µεγαλοµορίων µε τεράστια σηµασία. Το άµυλο, η κυτταρίνη και οι πρωτεΐνες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε επιτυχώς αφ ενός πείραµα παρασκευής βιοντίζελ από ηλιέλαιο αφ ετέρου δε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education 1 ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ Μετάφραση-Επιµέλεια: Κάλλια Κατσαµποξάκη

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ !Unexpected End of Formula l ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Επταμηνιτάκης Θεόδωρος Θεοδώρου Δήμητρα Ντρέλιας Παναγιώτης ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Βασικός στόχος των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο... Πρόλογος.

Ευρετήριο... Πρόλογος. Ευρετήριο... Πρόλογος. Σελ. 6 Κεφάλαιο 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.2 ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΕΡΟ... 1.2.1 Τι είναι το νερό - Κατανομή του πάνω στον πλανήτη 1.2.2 Κατηγορίες υδατικών πόρων.. 1.2.3 Σημασία του νερού. 1.2.4 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση υποστρωµάτων µε µίγµατα ανόργανων υλικών και πριονίδι σε υδροπονική καλλιέργεια µαρουλιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη 1, Σ. Καραστογιάννη 2 1 Επίκ. Καθηγήτρια, Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη, E-mail: conm@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β. ΓΚΕΚΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Η Πράσινη Προσέγγιση. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Θάλεια Τελίδου. Επιβλέποντες καθηγητές Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Σπάνιες Γαίες. Η Πράσινη Προσέγγιση. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Θάλεια Τελίδου. Επιβλέποντες καθηγητές Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔιΧηΝΕΤ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Χημεία και Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα