ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 8 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Ο μικρόσ πρίγκιπασ» τθσ και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 27. Ζκκεςθ Μακθματικϊν Ιουνίου Ζκκεςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Β2 τάξθσ, με τίτλο Από τα Λαογραφικά Μοτίβα ςτα πίξελσ και ςτα φράκταλσ. Μια επζκταςθ ςτα Μακθματικά των Μοτίβων, ςυμμετρία, κάλυψθ επιπζδου, εικονοςτοιχεία, φράκταλ. 26. Ποδθλατοδρομίεσ - 26 Μαΐου Οι μακθτζσ τθσ Β1ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ και τον εκπαιδευτι κ. Κοντό επιδόκθκαν ςε μακιματα και δεξιοτεχνίεσ με τα ποδιλατά τουσ. 25. Μαφρο κζατρο - Κουκλοκζατρο - 26 Μαΐου Εξαίςια παράςταςθ Μαφρου κεάτρου ςτο ςχολείο από τον εκπαιδευτικό κ. Κεοδωρίδθ με τθ βοικεια ςυναδζλφων του ςχολείου που εντυπωςίαςε τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 24. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 23. Ετοιμαςία Τγιεινοφ γεφματοσ - 20 Μαΐου Οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Β1ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ, ετοίμαςαν ςτο εςτιατόριο και προςζφεραν ςτα παιδιά τουσ το ιδανικό υγιεινό γεφμα με τθν κακοδιγθςθ του διάςθμου εφ Jamie Oliver. 22. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία και χόρεψαν με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ και τισ προκαταλιψεισ ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ και διάκριςθ ςτο Μακθτικό ςυνζδριο Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία "Οι Περιφζρειεσ τθσ Ελλάδοσ". 20. Παγκόςμια Θμζρα Παιδικοφ βιβλίου 2 Απριλίου Οι μακθτζσ του ςχολείου μοίραςαν ςελιδοδείκτεσ ςτθν πόλθ, ζφτιαξαν τουσ αγαπθμζνουσ τουσ ιρωεσ των παραμυκιϊν από πλαςτελίνθ, ζπαιξαν το κυνιγι των χαμζνων ςελιδοδεικτϊν και ζλαβαν μζροσ ςε ακλθτικζσ δράςεισ, όπωσ βιβλιοδρομίεσ και μουςικά βιβλία. 19. Βαςιλικό Θζατρο Β. Ελλάδοσ 26 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου ςτο Βαςιλικό Κζατρο Β. Ελλάδοσ για να παρακολουκιςουν τθ κεατρικι παράςταςθ "Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 θμζρεσ". 18. Δφο κόςμοι - Ζνασ κρφςταλλοσ - 4 Μαρτίου Σο Διαςτθμικό Κζντρο τθσ Αυςτρίασ παρζδωςε ςτο 3ο Δθμ. ερρϊν το μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα ςε κρφςταλλο Swarovski, με ζνα κομμάτι μετεωρίτθ του Άρθ και μία πζτρα από τθν ιςτορικι εκκλθςία των Αγίων Κεοδϊρων 17. Θ μαγεία τθσ Φυςικισ - 19 Φεβρουαρίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, ςε ζνα project ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν ςτθν Φυςικι, επιςκζφκθκαν το Πειραματικό Δθμ. χ. «Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ» και παρακολοφκθςαν ζνα εντυπωςιακό ταξίδι ςτθ «μαγεία» τθσ Φυςικισ, από τουσ μακθτζσ του. 1

2 16. Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 10 Φεβρουαρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ. ςτουσ μακθτζσ τθσ Δϋ, Εϋκαι Σϋ Σάξθσ παρουςιάςτθκε υλικό για το Αςφαλζσ Διαδίκτυο και τθν καμπάνια για τον εκφοβιςμό του διαδικτφου. 15. Παγκόςμια Θμζρα Τγροτόπων - 2 Φεβρουαρίου Παρουςίαςθ τθσ Λίμνθσ Κερκίνθσ και των περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που εφαρμόηονται ςτθν περιοχι. Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν για τθν Λίμνθ Κερκίνθ ςε όλο το χολείο. 14. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 20 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 13. Κυκλοφοριακι Αγωγι - 14 Ιανουαρίου Διάλεξθ ςτουσ μακθτζσ τθσ Βϋ και Γϋ τάξθσ από τθ ςυντονίςτρια κ. Κατερίνα Κεοδοςζλθ, με κζματα τθν Πεηι μετακίνθςθ, τθν Βιϊςιμθ μετακίνθςθ, τθν Οδιγθςθ ποδιλατου και Επιβάτεσ ςε οχιματα. 12. Ώρα του Κϊδικα Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δ', Εϋ και τ' τάξθσ ςυμμετείχαν για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά ςτθν Ώρα του Κϊδικα, μια ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν, ςχεδιαςμζνθ να απομυκοποιιςει τον κϊδικα γραφισ των προγραμμάτων και να μάκει τα βαςικά και να προγραμματίςει ζναν υπολογιςτι. 11. Επίςκεψθ ςτο Βιολογικό κακαριςμό - 3 Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ επιςκζφτθκαν τον χϊρο του Βιολογικοφ κακαριςμοφ Ν. ερρϊν και ενθμερϊκθκαν για τθν επεξεργαςία των οικιακϊν λυμάτων 9. Θμζρα Δικαιωμάτων του Παιδιοφ - 20 Νοεμβρίου Οι μακθτζσ των Εϋ και Σϋ ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ παρακολοφκθςαν το ζργο τθσ UNICEF μζςα από τθν μουςικι με το Imagin του Σηων Λζμον 8. Kids Athletics - 18 Νοεμβρίου Οι μακθτζσ των Δϋ, Εϋ και Σϋ Σάξεων ςυμμετείχαν ςτθν επίδειξθ του νζου Ακλθτικοφ προγράμματοσ για τον ςτίβο, υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο ερρϊν. 7. Παγκόςμια Θμζρα Επιςτιμθσ - 10 Νοεμβρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ οι Δϋ, Εϋ και Σϋ Σάξεισ παρακολοφκθςαν το Youtube τθσ UNESCO για τα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ και τθν ευκφνθ να χρθςιμοποιθκοφν για το καλφτερο τθσ ανκρωπότθτασ. 6. Οι εκκλθςίεσ τθσ ςυνοικίασ μασ - 30 Οκτωβρίου το πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Οι εκκλθςίεσ τθσ ςυνοικίασ μασ» οι μακθτζσ των Β1, Γ1 & Γ2 τάξεων επιςκζφτθκαν τον εβαςμιότατο Μθτροπολίτθ ερρϊν και Νιγρίτασ κ.κ. Κεολόγο. 5. Σθλεδιάςκεψθ - 30 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ των Δϋ, Εϋ & Σϋ τάξεων ςυμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ για το αςφαλζσ Διαδίκτυο που διοργάνωςε το Τπουργείο Παιδείασ και το Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ ςτο πλαίςιο του «Κοινωνικοφ χολείου». 4. Παγκόςμια Θμζρα Παχυςαρκίασ - 24 Οκτωβρίου Παρουςίαςθ ςτουσ μακθτζσ για τα οφζλθ τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν και τθν ςχζςθ τθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ με τθν ανκυγιεινι διατροφι. 3. Παγκόςμια θμζρα Εκπαιδευτικϊν - 7 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ των Ε' και Σϋ τάξεων του ςχολείου ςυμμετείχαν ςτισ εκδθλϊςεισ που διοργανωςε θ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ ερρϊν με το πρόγραμμα Ο δρόμοσ του Αριςτοτζλθ. 2. Πανελλινια Θμζρα χολικοφ Ακλθτιςμοφ - 6 Οκτωβρίου Με κζμα «Ρατςιςμόσ και Διαφορετικότθτα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίςοι» οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτισ ακλοπαιδιζσ αποκομίηοντασ τα ιδιαίτερα ςτοιχεία που ο Ακλθτιςμόσ προςφζρει μζςω τθσ ςυμμετοχισ και τθσ προςπάκειασ. 1. Ευρωπαϊκι Βραδιά του Ερευνθτι - 26 επτεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ παρουςίαςαν ςτο ςχολείο μασ ςτο μοναδικό εργαςτιρι Φυςικισ ςτισ ζρρεσ, τθν εργαςία τουσ ςτο Ευρωπαϊκό καινοτόμο πρόγραμμα «ENGINEER - Μικροί Μθχανικοί». 2

3 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 10 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Περπατϊντασ ςτο Δάςοσ» τθσ και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 39. Skype με ςχολείο τθσ Βραηιλίασ - 6 Ιουνίου Με αφορμι τθν ςυμμετοχι τθσ Εκνικισ Ομάδασ Ποδοςφαίρου ςτο Παγκόςμιο Κφπελλο, θ Αϋ τάξθ πραγματοποίθςε ςυνάντθςθ μζςω skype με το Δθμοτικό Colegio Magno από το Sao Paolo Βραηιλίασ. 38. Παγκόςμια θμζρα Περιβάλλοντοσ 5 Ιουνίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Δϋ τάξθσ ςτο ECO Festival του Διμου ερρϊν με κεατρικό ςκετσ για τθν ανακφκλωςθ και διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςτουσ δθμότεσ τθσ πόλθσ ςτθν πλατεία Ελευκερίασ. 37. Guinness World Record με τον Jamie Oliver - 16 Μαΐου υμμετοχι ςτθν κατάρριψθ Ρεκόρ Guinness Οι περιςςότεροι ςυμμετέχοντεσ ςε μάθημα μαγειρικήσ. Oι μακθτζσ μαγειρζψανε ηωντανά με τον διάςθμο εφ Jamie Oliver μαηί με άλλουσ μακθτζσ από 120 χϊρεσ του κόςμου. 36. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 35. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία και χόρεψαν με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ και τισ προκαταλιψεισ. 34. Κυκλοφοριακι Αγωγι - 29 Απριλίου Θ Γϋ τάξθ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Διμου ερρϊν και ζμακαν πωσ να κυκλοφοροφν με αςφάλεια ωσ πεηοί, ωσ ποδθλάτεσ, αλλά και ωσ μελλοντικοί οδθγοί ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ - 10 Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Σϋ τάξθσ και διάκριςθ ςτο ςυνζδριο Μακθτικό Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία "Σα μνθμεία τθσ Π.Ε. ερρϊν". 32. Οχυρά Ροφπελ - 8 Απριλίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου για να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθν οχυρωματικι γραμμι των οχυρϊν Ροφπελ και τθν τοπικι ιςτορία του Ν. ερρϊν. 31. Ζκκεςθ Λαογραφίασ - 6 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ παρουςίαςαν το λαογραφικό τουσ μουςείο, με παραδοςιακά εκκζματα, παιχνίδια και τραγοφδια και προκάλεςαν μεγάλθ ςυγκίνθςθ ςε γονείσ, ςτουσ παπποφδεσ και ςτισ γιαγιάδεσ τουσ. 30. Παγκόςμια θμζρα Ακλθτιςμοφ - 4 Απριλίου Επίςκεψθ ςτο ςχολείο τθσ Μαςκϊτ και των Ποδοςφαιριςτϊν του Πανςερραϊκοφ οι οποίοι ζπαιξαν και φωτογραφικθκαν με τουσ μακθτζσ και ενθμζρωςαν για τθν Άςπρθ κάρτα τθσ Ειρινθσ. 29. Διεκνζσ Ζτοσ Κρυςταλλογραφίασ - 2 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ παρακολοφκθςαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Unesco από τθν Γεωλόγο κ. Ελευκεριάδου και κατόπιν ηωγράφιςαν τουσ ςταλακτίτεσ. 28. Σο 3 ο Δθμοτικό ςτον ΑΡΘ - 27 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ με ζγκριςθ του Ανεξάρτθτου οργανιςμοφ Uwingu βαφτίςανε ζνα κρατιρα του Άρθ με το όνομα του ςχολείου και ζχουν τθν δυνατότθτα να γίνουν πολίτεσ του μζλλοντοσ. 27. Σο πείραμα του Ερατοςκζνθ- 21 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάθσ πραγματοποιιςανε το πείραμα του Ερατοςκζνθ. Τπολογίςνε τθν περιφζρεια τθσ Γθσ με ζνα απλό ραβδί τθν ϊρα που ο Ιλιοσ βριςκόταν ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. 3

4 26. Παγκόςμια Θμζρα κατά των Φυλετικϊν διακρίςεων - 21 Μαρτίου Κεατρικό δρϊμενο τθσ Εϋ τάξθσ «Θ μζρα που κατάλαβα πόςο μοιάηουμε». Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ και οι μακθτζσ του 20 ου Δθμοτικοφ εκπροςϊπθςαν ςτον κεντρικό πεηόδρομο των ερρϊν τθν πόλθ ςτθν επετειακι *Θμζρα κατά του ρατςιςμοφ*. 25. Διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ - 15 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ Κακθγιτριασ Γαλλικϊν κ. Λαςονίδου Ροφλασ διακρίκθκαν μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτον πανελλινιο διαγωνιςμό Γαλλοφωνίασ, που διοργανϊνει κάκε χρόνο το Γαλλικό Λνςτιτοφτο με το Γαλλικό Τπουργείο εξωτερικϊν. 24. Παράςταςθ Κουκλοκζατρου - 27 Φεβρουαρίου Θ Αϋ & Βϋ τάξθ παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ «Πίτςα θ Αλεπουδίτςα» από τον εκπαιδευτικό κ. Κεοδωρίδθ, για να γνωρίςουν τθν αλεποφ και να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν προςταςία τθσ. 23. Εργαςτιριο Ηαχαροπλαςτικισ - 26 Φεβρουαρίου Οι μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ Μικρομαγειρζματα με υλικά που ζφεραν από το ςπίτι ζκαναν τθν κουηίνα Εργαςτιριο ηαχαροπλαςτικισ φτιάχνοντασ ωραίεσ τρουφομπαλίτςεσ. 22. Παιδικόσ εκφοβιςμόσ - 26 Φεβρουαρίου Θμερίδα των Γονζων με ομιλθτζσ τθν κ. Χατηθβαςιλείου, Επιμελιτρια Ανθλίκων και τον Πλθροφορικό κ. Μποςνακίδθ για τθν χριςθ αςφαλοφσ διαδικτφου και τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό. 21. Παγκόςμια Θμζρα Ραδιοφϊνου - 13 Φεβρουαρίου Επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ τραγοφδθςαν ηωντανά δφο τραγοφδια ενάντια ςτθν κοινωνικι ανιςότθτα, τον πόλεμο και τισ διακρίςεισ Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 12 Φεβρουαρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ. ςτουσ μακθτζσ τθσ Δϋ, Εϋκαι Σϋ Σάξθσ παρουςιάςτθκε υλικό για το Αςφαλζσ Διαδίκτυο και τθν καμπάνια για τον εκφοβιςμό του διαδικτφου. 19. Γερά Δόντια, Χαροφμενα Παιδιά - 23 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγισ τθσ ςτοματικισ υγείασ των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ, με τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου Τγείασ και του Οδοντιατρικοφ ςυλλόγου ερρϊν. 18. Ετοιμαςία Πρωινοφ γεφματοσ - 20 Ιανουαρίου Οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Α2ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ κ. Αναγνωςτίδου, ετοίμαςαν ςτθν τάξθ και προςζφεραν ςτα παιδιά τουσ το ιδανικό υγιεινό πρωινό για το ςχολείο. Οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για τθν αξία που ζχει ζνα ςωςτό πρωινό και για τθν επίδοςι τουσ ςτο ςχολείο. 17. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 16. Χριςτουγεννιάτικο Μπαηάρ - 19 Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ μουςικισ μπάντασ του ςχολείου ςτο Χριςτουγεννιάτικο Μπαηάρ του Μουςικοφ ςχολείου ςε ςυναυλία με ροκ Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια. 15. Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Δαςϊν - 18 Δεκεμβρίου τουσ μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ ζγινε παρουςίαςθ του προγράμματοσ "Ο δρόμοσ προσ τθν πράςινθ οικονομία", για τθν καινοτόμα παραγωγι του ξφλου από τθν Φιλανδία, ϊςτε να γίνει κτιμα των νζων, οι οποίοι πρζπει να προςτατζψουν το δάςοσ και τθν οικονομία του. 14. Εβδομάδα Πλθροφορικισ: Ώρα Κϊδικα Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ «Ώρα Κϊδικα», όπου ςυμμετζχουν πάνω από 150 χϊρεσ, μζςα από μια ςειρά εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ. 13. Παγκόςμια Θμζρα του Παιδιοφ - 11 Δεκεμβρίου τα παιδιά τθσ Βϋ τάξθσ, θ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του ΣΕΦΑΑ ερρϊν κ. Μουρατίδου, διάβαςε και παρουςίαςε με μουςικι υπόκρουςθ το παραμφκι του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ Άνκοσ του Γιαλοφ και το παραδοςιακό παραμφκι Ο Μυλωνάσ και οι Καλικάντηαροι. 4

5 12. Παγκόςμια θμζρα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων - 10 Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ & Εϋ τάξθσ ςτθν ϊρα τθσ πλθροφορικισ παρακολοφκθςαν το επετειακό φιλμ των 20 χρόνων των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων των Θνωμζνων Εκνϊν. 11. Παγκόςμια Θμζρα Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ - 3 Δεκεμβρίου Παρουςίαςθ και προβολι ειδικϊν φιλμ και βιωματικι δράςθ για άτομα με αναπθρία. Επίςθσ, θ Δϋ τάξθ επιςκζφτθκε το Ειδικό ςχολείο και δθμιοφργθςε παρζα με τα παιδιά του. 10. Πανελλινια θμερίδα ASPnet UNESCO - 29 Νοεμβρίου Παρουςίαςθ των δράςεων του 3ου Δθμοτικοφ από τον Διευκυντι του ςχολείου ωσ καλι πρακτικι ςχολείου ASPnet, ςτθν Πανελλινια θμερίδα τθσ UNESCO του Τπουργείου Παιδείασ. 9. Θ Λίηα ωτίλθ δθμιουργεί - 18 Νοεμβρίου Θ καλλιτζχνθσ - δθμιουργόσ Λίηα ωτίλθ επιςκζφτθκε το ςχολείο και επιδόκθκε ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ηωγραφικισ και γλυπτικισ με τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ. 8. Σα Δθμοτικά πάνε Πιςίνα - 1 Νοεμβρίου Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα εκμάκθςθσ Κολφμβθςθσ των μακθτϊν Γϋ & Δϋ τάξθσ που υλοποιεί θ Δ/ςθ Αϋ/κμιασ Εκ/ςθσ Ν. ερρϊν με τον χολικό φμβουλο Φυςικισ Αγωγισ. 7. Θμζρα των Θνωμζνων Εκνϊν - 24 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτθν ϊρα τθσ πλθροφορικισ είδαν το Μινυμα του Γ.Γ. των Θ. Ε. Μπάν Κι-μουν, όπου παρουςιάηεται θ δράςθ των Θ.Ε. ςτθν υποςτιριξθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν περίκαλψθ και εκπαίδευςθ για όλουσ, τθν εξάλειψθ τθσ πείνασ και τθν ειρινθ. 6. Παγκόςμιασ εβδομάδα Διαςτιματοσ - 22 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ Αςτρονομίασ ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ, πραγματοποίθςαν ςτθν αυλι του ςχολείου παρατιρθςθ του ιλιου με τθλεςκόπια τθσ Αςτροπφλθσ ερρϊν. 5. Αντιρατςιςτικζσ εβδομάδεσ Ποδοςφαίρου - 20 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ του 3 ου και 20 ου Δθμοτικοφ ςε αγϊνα του Πανςερραϊκοφ ςυνόδευςαν ςτον αγωνιςτικό χϊρο τουσ ποδοςφαιριςτζσ και ανιρτθςαν τα αντιρατςιςτικά πανό, ενϊ ςτο θμίχρονο ζπαιξαν φιλικό αγϊνα κερδίηοντασ το χειροκρότθμα των φιλάκλων 4. Εβδομάδα τθσ Επιςτιμθσ τθσ Γθσ - 15 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ κ. Ελευκεριάδου Γεωλόγοσ, γνωρίςανε τισ ςυναρπαςτικζσ χριςεισ που ζχουν οι χάρτεσ και θ τεχνολογικι χαρτογράφθςθ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ, τθν ανκεκτικότθτα ςε φυςικζσ καταςτροφζσ και τθν αλλθλοεπίδραςθ με το περιβάλλον. 3. Διεκνι Θμζρα για τθ Μείωςθ των Καταςτροφϊν - 14 Οκτωβρίου Επίδειξθ από Πυραγό τθσ Πυροςβεςτικισ για τισ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελζςουν οι μακθτζσ ςε περιπτϊςεισ κινδφνου και υλοποίθςθ άςκθςθσ ετοιμότθτασ ςειςμοφ και πυρκαγιάσ. 2. Παγκόςμια Θμζρα Αποταμίευςθσ - 9 Οκτωβρίου Ομιλία του προζδρου του Σαχυδρομείου Ν. ερρϊν ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του ςχολείου για τθν αποταμίευςθ. Επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςτο Σαχυδρομείο ερρϊν με επίδειξθ ταχυδρόμθςθσ. 1. Παγκόςμια θμζρα Εκπαιδευτικϊν - 5 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ όλων των τάξεων τιμοφνε τουσ Ζλλθνεσ Εκπαιδευτικοφσ και τουσ δαςκάλουσ του ςχολείου μασ αφιερϊνοντασ το ποίθμα του Κωςτι Παλαμά «Ο Δάςκαλοσ». 5

6 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 10 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Μικροί-Μεγάλοι» και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 25. Παγκόςμια θμζρα κατά του Καπνίςματοσ - 4 Ιουνίου 2013, Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ μαηί με τον Αντικαπνιςτικό φλλογο ερρϊν, ςτθν Νομαρχία ερρϊν, ενθμζρωςαν τον κόςμο και μοίραςαν φυλλάδια για τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ. 24. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Σο 3ο Δθμοτικό ερρϊν, με το Μουςικό χολείο ερρϊν και το τμιμα Jazz του Λόνιου Πανεπιςτθμίου ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ. 23. Παγκόςμια θμζρα Βιβλίου - 27 Απριλίου Πολλοί ςυμπολίτεσ μασ πζραςαν για να προςφζρουν ζνα πολφ ςθμαντικό αρικμό βιβλίων για τθν βιβλιοκικθ του ςχολείου μασ ςτο Μπαηάρ βιβλίων που διοργανϊςαμε ςτθν Πλατεία Ελευκερίασ ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ - 24 Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Σϋ τάξθσ ςτο ςυνζδριο Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία τουσ "Σο Εκνικό Πάρκο Λίμνθσ Κερκίνθσ". 21. Δθμιουργία Logo τθσ Google 11 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Βϋ & Δϋ τάξθσ του ςχολείου ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό Logo τθσ Google με το κζμα τθσ πρόςκλθςθσ Doodle 4 Google: «Θ Ελλάδα μου». 20. Παγκόςμια θμζρα Παιδικοφ βιβλίου - 2 Απριλίου Tο ςχολείο επιςκζφτθκαν οι Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ παιδικϊν βιβλίων Μάνοσ Κοντολζων και Ζλενα Αρτηανίδου, οι οποίοι παρουςιάςανε παιδαγωγικά παιχνίδια και υπζγραψαν τα βιβλία των μακθτϊν. 19. Παγκόςμια Θμζρα κατά των Φυλετικϊν διακρίςεων - 21 Μαρτίου Κεατρικό δρϊμενο των μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ «Δεν πειράηει να είςαι διαφορετικόσ». Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν κατά του ρατςιςμοφ ςε όλο το χολείο. Φωτογραφία των μακθτϊν κατά του ρατςιςμοφ με Πόςτερ ςτθν αυλι του ςχολείου. 18. Κυκλοφοριακι αγωγι 14 Μαρτίου Ομιλία των υπευκφνων ςτο ςχολείο και κατόπιν βιωματικι επίδειξθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ του Διμου ερρϊν. 17. Παγκόςμια Θμζρασ Γυναίκασ - 8 Μαρτίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ από τθν Εϋ & Σϋ τάξθ υλοποιικθκε το διαδικτυακό παιχνίδι "Προςοχι ςτο κενό - Λςότθτα και Εκπαίδευςθ", το οποίο αναπτφχκθκε από το Λνςτιτοφτο τατιςτικισ τθσ Unesco. 16. Παράςταςθ Κουκλοκζατρου - 8 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Γϋ1 ςτθν τάξθ τουσ πραγματοποίθςαν μία εντυπωςιακι παράςταςθ Κουκλοκζατρου, παρουςία των Γονζων τουσ και τθσ χολικισ υμβοφλου κ. Ντάγιου, με τίτλο Ηϊα υπό εξαφάνιςθ. 15. φμφωνο των Δθμάρχων - 6 Μαρτίου Επίςκεψθ τθσ Γϋ τάξθσ ςτο Δθμαρχείο και ενθμζρωςθ από το Διμαρχο ερρϊν κ. Αγγελίδθ, για τουσ τρόπουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τον προγραμματιςμό των Τποδομϊν του Διμου ερρϊν. 14. Σο χολείο μακαίνει κάκι - 5 Μαρτίου Σο χολείο ςε ςυνεργαςία με τον ςφλλογο Γονζων και του Πολιτιςτικοφ υλλόγου κάκι ερρϊν προχϊρθςε ςτθν εκμάκθςθ των μυςτικϊν του κάκι μζςα ςτο ςχολείο κάκε Παραςκευι

7 13. Οι μακθτζσ γνωρίηουν το βουνό τουσ - 1 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτο χιονοδρομικό κζντρο του Λαϊλιά ερρϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ φιλίασ προσ το βουνό του Νομοφ τουσ και τθν χιονοδρομία. 12. Παγκόςμια Θμζρα Ραδιοφϊνου - 13 Φεβρουαρίου Επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ κατζκεςαν τισ καταςτάςεισ που βιϊνουν και εξζφραςαν ηωντανά τισ μουςικζσ τουσ επιλογζσ Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 7 Φεβρουαρίου Θμερίδα για τουσ μακθτζσ τθσ Εϋκαι Σϋ Σάξθσ για τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου από τον κ. Ποφλιο, Τπεφκυνο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Σο μοναδικό Δθμοτικό του Ν. ερρϊν που ςυμμετείχε ωσ Πρεςβευτισ Αςφαλοφσ Διαδικτφου 2013 με Ποςτερ των μακθτϊν του. 10. Παγκόςμια Θμζρα Τγροτόπων - 1 Φεβρουαρίου Παρουςίαςθ τθσ Λίμνθσ Κερκίνθσ και των περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που εφαρμόηονται ςτθν περιοχι. Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν για τθν Λίμνθ Κερκίνθ ςε όλο το χολείο. 9. Γερά Δόντια, Χαροφμενα Παιδιά - 24 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγισ τθσ ςτοματικισ υγείασ των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ, με τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου Τγείασ και του Οδοντιατρικοφ ςυλλόγου ερρϊν. 8. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 7. Παγκόςμια θμζρα Μετανάςτθ - 18 Δεκεμβρίου Ηωντανι επικοινωνία skype με ςχολείο αποδιμων Ελλινων ςτισ ΘΠΑ - North Carolina. Εκδιλωςθ αφιερωμζνθ ςτουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ και ταυτόχρονα εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 6. Παγκόςμια θμζρα Φιλοςοφίασ 18 Νοεμβρίου Σαφι ςτθν αυλι του ςχολείου μίασ κάψουλασ με αντικείμενα των μακθτϊν τθσ Σϋ που ςυμβολίηουν τα εργαλεία επικοινωνίασ του ςιμερα. Τπόςχεςθ για ςυνάντθςθ με τθν Σϋ τάξθ του Εκνικό χζδιο δράςθσ για τθν Δθμόςια Τγεία Νοεμβρίου Τλοποίθςθ προγράμματοσ του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου για τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ. Οι μακθτζσ υποβλικθκαν ςε μετριςεισ βάρουσ, φψουσ, περίμετρο μζςθσ και λαιμοφ, αρτθριακισ πίεςθσ και καταγραφι επιπζδων φυςικισ κατάςταςθσ. 4. Ελιά - Μεςογειακι διατροφι - 12 Νοεμβρίου Επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςε ελαιϊνα, ενθμζρωςθ για τθ καλλιζργεια τθσ ελιάσ και ςυγκομιδι των καρπϊν. Παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ λαδιοφ ςε ελαιοτριβείο ςτο χωριό Ελαιϊνασ ερρϊν. 3. Παγκόςμια Θμζρα Επιςτιμθσ - 10 Νοεμβρίου Επίςκεψθ τθσ Γϋ τάξθσ ςτο Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ του Διμου ερρϊν και ενθμζρωςθ των δράςεων για τθν αξιοποίθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ του Νομοφ μασ.. 2. Παγκόςμιασ θμζρα Διατροφισ - 16 Οκτωβρίου Θμερίδα των μακθτϊν για τθν αξία τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τθ Διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα. υμμετοχι ςε διαγωνιςμό του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σροφίμων με 3 πόςτερ των μακθτϊν. 1. Παγκόςμια θμζρα Σουριςμοφ - 27 επτεμβρίου Επίςκεψθ του ςχολείου ςτο Ξενοδοχείο Elpida Resort και ενθμζρωςθ για τισ αειφόρεσ και πράςινεσ λφςεισ, που εφαρμόηει ςτθ λειτουργία του. 7

8 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 11 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «εβάχ ο Καλαςςινόσ» και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 14. Παγκόςμια θμζρα Περιβάλλοντοσ 5 Ιουνίου υμμετοχι των μακθτϊν Γϋ & Δϋ τάξθσ ςτο ECO Festival του Διμου ερρϊν με κεατρικό ςκετσ για τθν ανακφκλωςθ. 13. Ευρωπαϊκό Ζτοσ Ενεργοφ Γιρανςθσ - 28 Μαΐου τα πλαίςια του διαγενεακοφ διαλόγου μεταξφ μακθτϊν & θλικιωμζνων ο πρϊθν Διμαρχοσ ερρϊν κ. Γεωργοφλασ διθγικθκε ςτουσ μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ ιςτορίεσ τθσ πόλθσ των ερρϊν. 12. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 11. Guinness World Record attempt - 18 Μαΐου υμμετοχι ςτθν κατάρριψθ Ρεκόρ Guinness για το Μεγαλφτερο πρόγραμμα μαηικοφ χοροφ ςτον Κόςμο, τθν ϊρα που θ Ολυμπιακι Φλόγα άναβε ςτο Λονδίνο. 10. Ολυμπιακι Εκεχειρία - 14 Μαΐου Ζνα από τα Ζξι χολεία τθσ Ελλάδασ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα «Imagine Peace» του Διεκνοφσ Κζντρου Ολυμπιακισ Εκεχειρίασ & του Βρετανικοφ υμβουλίου για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ ςτο Λονδίνο. 9. Παγκόςμια θμζρα Ποδθλαςίασ 9 Μαΐου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ επιδόκθκαν ςε ποδθλαςία ςτθν κοιλάδα των ερρϊν και εν ςυνεχεία πραγματοποίθςαν άςκθςθ ςτθςίματοσ αντίςκθνου ςτθ φφςθ. 8. Σο Μουςείο πάει ςχολείο - 27 Απριλίου Επίςκεψθ ςτο ςχολείο των υπευκφνων του Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ του Διμου ερρϊν και ενθμζρωςθ για τθν κλιματικι αλλαγι και τθν πολιτικι τθσ δεντροφφτευςθσ ςτο Νομό ερρϊν. 7. Αμερικανικι Γεωργικι ςχολι - 5 Απριλίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου ςτθν Αμερικανικι Γεωργικι ςχολι ςτθν Κεςςαλονίκθ και ενθμζρωςθ για τθν καλλιζργεια τθσ Γθσ και τθν Κτθνοτροφία. 6. Μονι Σιμίου Προδρόμου - 14 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςτθν Λερά Μονι Σιμίου Προδρόμου, όπου οι μοναχζσ τουσ επζδειξαν το Μουςείο Ελιάσ και τουσ τρόπουσ παραςκευισ Λαδιοφ και κραςιοφ. 5. Κυκλοφοριακι αγωγι 9 Μαρτίου Θ Γϋ τάξθ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Διμου ερρϊν και μυικθκε ςτθν αςφαλι κυκλοφορία, ενϊ οδιγθςαν μικρά αυτοκίνθτα και ποδιλατα. 4. Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 8 Φεβρουαρίου Θμερίδα των γονζων για τθν ορκι και αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου και τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό. 3. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου τθν οποία ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ 2. Χριςτουγεννιάτικα κάλαντα - 16 Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ Χορωδίασ του ςχολείου ςτισ Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ Μθτρόπολθσ ερρϊν. 1. Παγκόςμιασ θμζρα Διατροφισ - 19 Οκτωβρίου Θμερίδα των γονζων για τθν αξία τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τθ Διατροφι των μακθτϊν ςτο ςχολείο. 8

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά- 2011-12 ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ 1.Επικαιροποιημζνα ςτοιχεία του. Ονοματεπϊνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Council services Greek

Council services Greek Council services Greek Καλωςορίςατε ςτθν Language Line του Hobsons Bay Υπθρεςίεσ Οικογενειών, Νεοτιτων και Παιδιών O Διμοσ διαχειρίηεται 10 Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager E-ducation Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Agenda Παροσζίαζη ηης SiEBEN Μαθηηές με netbooks, Live@Edu (cloud collaboration) & διαδραζηικούς πίνακες Υποδομή δικηύοσ (AD, WDS, Security, Offline

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ΟΜΙΛΙΑ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΕΔΕ, ΤΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: ΔΗΜΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΘΕΜΑ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: «ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα