ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 8 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Ο μικρόσ πρίγκιπασ» τθσ και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 27. Ζκκεςθ Μακθματικϊν Ιουνίου Ζκκεςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Β2 τάξθσ, με τίτλο Από τα Λαογραφικά Μοτίβα ςτα πίξελσ και ςτα φράκταλσ. Μια επζκταςθ ςτα Μακθματικά των Μοτίβων, ςυμμετρία, κάλυψθ επιπζδου, εικονοςτοιχεία, φράκταλ. 26. Ποδθλατοδρομίεσ - 26 Μαΐου Οι μακθτζσ τθσ Β1ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ και τον εκπαιδευτι κ. Κοντό επιδόκθκαν ςε μακιματα και δεξιοτεχνίεσ με τα ποδιλατά τουσ. 25. Μαφρο κζατρο - Κουκλοκζατρο - 26 Μαΐου Εξαίςια παράςταςθ Μαφρου κεάτρου ςτο ςχολείο από τον εκπαιδευτικό κ. Κεοδωρίδθ με τθ βοικεια ςυναδζλφων του ςχολείου που εντυπωςίαςε τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 24. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 23. Ετοιμαςία Τγιεινοφ γεφματοσ - 20 Μαΐου Οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Β1ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ, ετοίμαςαν ςτο εςτιατόριο και προςζφεραν ςτα παιδιά τουσ το ιδανικό υγιεινό γεφμα με τθν κακοδιγθςθ του διάςθμου εφ Jamie Oliver. 22. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία και χόρεψαν με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ και τισ προκαταλιψεισ ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ και διάκριςθ ςτο Μακθτικό ςυνζδριο Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία "Οι Περιφζρειεσ τθσ Ελλάδοσ". 20. Παγκόςμια Θμζρα Παιδικοφ βιβλίου 2 Απριλίου Οι μακθτζσ του ςχολείου μοίραςαν ςελιδοδείκτεσ ςτθν πόλθ, ζφτιαξαν τουσ αγαπθμζνουσ τουσ ιρωεσ των παραμυκιϊν από πλαςτελίνθ, ζπαιξαν το κυνιγι των χαμζνων ςελιδοδεικτϊν και ζλαβαν μζροσ ςε ακλθτικζσ δράςεισ, όπωσ βιβλιοδρομίεσ και μουςικά βιβλία. 19. Βαςιλικό Θζατρο Β. Ελλάδοσ 26 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου ςτο Βαςιλικό Κζατρο Β. Ελλάδοσ για να παρακολουκιςουν τθ κεατρικι παράςταςθ "Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 θμζρεσ". 18. Δφο κόςμοι - Ζνασ κρφςταλλοσ - 4 Μαρτίου Σο Διαςτθμικό Κζντρο τθσ Αυςτρίασ παρζδωςε ςτο 3ο Δθμ. ερρϊν το μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα ςε κρφςταλλο Swarovski, με ζνα κομμάτι μετεωρίτθ του Άρθ και μία πζτρα από τθν ιςτορικι εκκλθςία των Αγίων Κεοδϊρων 17. Θ μαγεία τθσ Φυςικισ - 19 Φεβρουαρίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, ςε ζνα project ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν ςτθν Φυςικι, επιςκζφκθκαν το Πειραματικό Δθμ. χ. «Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ» και παρακολοφκθςαν ζνα εντυπωςιακό ταξίδι ςτθ «μαγεία» τθσ Φυςικισ, από τουσ μακθτζσ του. 1

2 16. Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 10 Φεβρουαρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ. ςτουσ μακθτζσ τθσ Δϋ, Εϋκαι Σϋ Σάξθσ παρουςιάςτθκε υλικό για το Αςφαλζσ Διαδίκτυο και τθν καμπάνια για τον εκφοβιςμό του διαδικτφου. 15. Παγκόςμια Θμζρα Τγροτόπων - 2 Φεβρουαρίου Παρουςίαςθ τθσ Λίμνθσ Κερκίνθσ και των περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που εφαρμόηονται ςτθν περιοχι. Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν για τθν Λίμνθ Κερκίνθ ςε όλο το χολείο. 14. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 20 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 13. Κυκλοφοριακι Αγωγι - 14 Ιανουαρίου Διάλεξθ ςτουσ μακθτζσ τθσ Βϋ και Γϋ τάξθσ από τθ ςυντονίςτρια κ. Κατερίνα Κεοδοςζλθ, με κζματα τθν Πεηι μετακίνθςθ, τθν Βιϊςιμθ μετακίνθςθ, τθν Οδιγθςθ ποδιλατου και Επιβάτεσ ςε οχιματα. 12. Ώρα του Κϊδικα Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δ', Εϋ και τ' τάξθσ ςυμμετείχαν για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά ςτθν Ώρα του Κϊδικα, μια ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν, ςχεδιαςμζνθ να απομυκοποιιςει τον κϊδικα γραφισ των προγραμμάτων και να μάκει τα βαςικά και να προγραμματίςει ζναν υπολογιςτι. 11. Επίςκεψθ ςτο Βιολογικό κακαριςμό - 3 Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ επιςκζφτθκαν τον χϊρο του Βιολογικοφ κακαριςμοφ Ν. ερρϊν και ενθμερϊκθκαν για τθν επεξεργαςία των οικιακϊν λυμάτων 9. Θμζρα Δικαιωμάτων του Παιδιοφ - 20 Νοεμβρίου Οι μακθτζσ των Εϋ και Σϋ ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ παρακολοφκθςαν το ζργο τθσ UNICEF μζςα από τθν μουςικι με το Imagin του Σηων Λζμον 8. Kids Athletics - 18 Νοεμβρίου Οι μακθτζσ των Δϋ, Εϋ και Σϋ Σάξεων ςυμμετείχαν ςτθν επίδειξθ του νζου Ακλθτικοφ προγράμματοσ για τον ςτίβο, υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο ερρϊν. 7. Παγκόςμια Θμζρα Επιςτιμθσ - 10 Νοεμβρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ οι Δϋ, Εϋ και Σϋ Σάξεισ παρακολοφκθςαν το Youtube τθσ UNESCO για τα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ και τθν ευκφνθ να χρθςιμοποιθκοφν για το καλφτερο τθσ ανκρωπότθτασ. 6. Οι εκκλθςίεσ τθσ ςυνοικίασ μασ - 30 Οκτωβρίου το πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Οι εκκλθςίεσ τθσ ςυνοικίασ μασ» οι μακθτζσ των Β1, Γ1 & Γ2 τάξεων επιςκζφτθκαν τον εβαςμιότατο Μθτροπολίτθ ερρϊν και Νιγρίτασ κ.κ. Κεολόγο. 5. Σθλεδιάςκεψθ - 30 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ των Δϋ, Εϋ & Σϋ τάξεων ςυμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ για το αςφαλζσ Διαδίκτυο που διοργάνωςε το Τπουργείο Παιδείασ και το Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ ςτο πλαίςιο του «Κοινωνικοφ χολείου». 4. Παγκόςμια Θμζρα Παχυςαρκίασ - 24 Οκτωβρίου Παρουςίαςθ ςτουσ μακθτζσ για τα οφζλθ τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν και τθν ςχζςθ τθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ με τθν ανκυγιεινι διατροφι. 3. Παγκόςμια θμζρα Εκπαιδευτικϊν - 7 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ των Ε' και Σϋ τάξεων του ςχολείου ςυμμετείχαν ςτισ εκδθλϊςεισ που διοργανωςε θ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ ερρϊν με το πρόγραμμα Ο δρόμοσ του Αριςτοτζλθ. 2. Πανελλινια Θμζρα χολικοφ Ακλθτιςμοφ - 6 Οκτωβρίου Με κζμα «Ρατςιςμόσ και Διαφορετικότθτα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίςοι» οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτισ ακλοπαιδιζσ αποκομίηοντασ τα ιδιαίτερα ςτοιχεία που ο Ακλθτιςμόσ προςφζρει μζςω τθσ ςυμμετοχισ και τθσ προςπάκειασ. 1. Ευρωπαϊκι Βραδιά του Ερευνθτι - 26 επτεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ παρουςίαςαν ςτο ςχολείο μασ ςτο μοναδικό εργαςτιρι Φυςικισ ςτισ ζρρεσ, τθν εργαςία τουσ ςτο Ευρωπαϊκό καινοτόμο πρόγραμμα «ENGINEER - Μικροί Μθχανικοί». 2

3 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 10 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Περπατϊντασ ςτο Δάςοσ» τθσ και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 39. Skype με ςχολείο τθσ Βραηιλίασ - 6 Ιουνίου Με αφορμι τθν ςυμμετοχι τθσ Εκνικισ Ομάδασ Ποδοςφαίρου ςτο Παγκόςμιο Κφπελλο, θ Αϋ τάξθ πραγματοποίθςε ςυνάντθςθ μζςω skype με το Δθμοτικό Colegio Magno από το Sao Paolo Βραηιλίασ. 38. Παγκόςμια θμζρα Περιβάλλοντοσ 5 Ιουνίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Δϋ τάξθσ ςτο ECO Festival του Διμου ερρϊν με κεατρικό ςκετσ για τθν ανακφκλωςθ και διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςτουσ δθμότεσ τθσ πόλθσ ςτθν πλατεία Ελευκερίασ. 37. Guinness World Record με τον Jamie Oliver - 16 Μαΐου υμμετοχι ςτθν κατάρριψθ Ρεκόρ Guinness Οι περιςςότεροι ςυμμετέχοντεσ ςε μάθημα μαγειρικήσ. Oι μακθτζσ μαγειρζψανε ηωντανά με τον διάςθμο εφ Jamie Oliver μαηί με άλλουσ μακθτζσ από 120 χϊρεσ του κόςμου. 36. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 35. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία και χόρεψαν με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ και τισ προκαταλιψεισ. 34. Κυκλοφοριακι Αγωγι - 29 Απριλίου Θ Γϋ τάξθ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Διμου ερρϊν και ζμακαν πωσ να κυκλοφοροφν με αςφάλεια ωσ πεηοί, ωσ ποδθλάτεσ, αλλά και ωσ μελλοντικοί οδθγοί ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ - 10 Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Σϋ τάξθσ και διάκριςθ ςτο ςυνζδριο Μακθτικό Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία "Σα μνθμεία τθσ Π.Ε. ερρϊν". 32. Οχυρά Ροφπελ - 8 Απριλίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου για να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθν οχυρωματικι γραμμι των οχυρϊν Ροφπελ και τθν τοπικι ιςτορία του Ν. ερρϊν. 31. Ζκκεςθ Λαογραφίασ - 6 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ παρουςίαςαν το λαογραφικό τουσ μουςείο, με παραδοςιακά εκκζματα, παιχνίδια και τραγοφδια και προκάλεςαν μεγάλθ ςυγκίνθςθ ςε γονείσ, ςτουσ παπποφδεσ και ςτισ γιαγιάδεσ τουσ. 30. Παγκόςμια θμζρα Ακλθτιςμοφ - 4 Απριλίου Επίςκεψθ ςτο ςχολείο τθσ Μαςκϊτ και των Ποδοςφαιριςτϊν του Πανςερραϊκοφ οι οποίοι ζπαιξαν και φωτογραφικθκαν με τουσ μακθτζσ και ενθμζρωςαν για τθν Άςπρθ κάρτα τθσ Ειρινθσ. 29. Διεκνζσ Ζτοσ Κρυςταλλογραφίασ - 2 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ παρακολοφκθςαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Unesco από τθν Γεωλόγο κ. Ελευκεριάδου και κατόπιν ηωγράφιςαν τουσ ςταλακτίτεσ. 28. Σο 3 ο Δθμοτικό ςτον ΑΡΘ - 27 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ με ζγκριςθ του Ανεξάρτθτου οργανιςμοφ Uwingu βαφτίςανε ζνα κρατιρα του Άρθ με το όνομα του ςχολείου και ζχουν τθν δυνατότθτα να γίνουν πολίτεσ του μζλλοντοσ. 27. Σο πείραμα του Ερατοςκζνθ- 21 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάθσ πραγματοποιιςανε το πείραμα του Ερατοςκζνθ. Τπολογίςνε τθν περιφζρεια τθσ Γθσ με ζνα απλό ραβδί τθν ϊρα που ο Ιλιοσ βριςκόταν ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. 3

4 26. Παγκόςμια Θμζρα κατά των Φυλετικϊν διακρίςεων - 21 Μαρτίου Κεατρικό δρϊμενο τθσ Εϋ τάξθσ «Θ μζρα που κατάλαβα πόςο μοιάηουμε». Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ και οι μακθτζσ του 20 ου Δθμοτικοφ εκπροςϊπθςαν ςτον κεντρικό πεηόδρομο των ερρϊν τθν πόλθ ςτθν επετειακι *Θμζρα κατά του ρατςιςμοφ*. 25. Διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ - 15 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ Κακθγιτριασ Γαλλικϊν κ. Λαςονίδου Ροφλασ διακρίκθκαν μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτον πανελλινιο διαγωνιςμό Γαλλοφωνίασ, που διοργανϊνει κάκε χρόνο το Γαλλικό Λνςτιτοφτο με το Γαλλικό Τπουργείο εξωτερικϊν. 24. Παράςταςθ Κουκλοκζατρου - 27 Φεβρουαρίου Θ Αϋ & Βϋ τάξθ παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ «Πίτςα θ Αλεπουδίτςα» από τον εκπαιδευτικό κ. Κεοδωρίδθ, για να γνωρίςουν τθν αλεποφ και να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν προςταςία τθσ. 23. Εργαςτιριο Ηαχαροπλαςτικισ - 26 Φεβρουαρίου Οι μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ Μικρομαγειρζματα με υλικά που ζφεραν από το ςπίτι ζκαναν τθν κουηίνα Εργαςτιριο ηαχαροπλαςτικισ φτιάχνοντασ ωραίεσ τρουφομπαλίτςεσ. 22. Παιδικόσ εκφοβιςμόσ - 26 Φεβρουαρίου Θμερίδα των Γονζων με ομιλθτζσ τθν κ. Χατηθβαςιλείου, Επιμελιτρια Ανθλίκων και τον Πλθροφορικό κ. Μποςνακίδθ για τθν χριςθ αςφαλοφσ διαδικτφου και τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό. 21. Παγκόςμια Θμζρα Ραδιοφϊνου - 13 Φεβρουαρίου Επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ τραγοφδθςαν ηωντανά δφο τραγοφδια ενάντια ςτθν κοινωνικι ανιςότθτα, τον πόλεμο και τισ διακρίςεισ Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 12 Φεβρουαρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ. ςτουσ μακθτζσ τθσ Δϋ, Εϋκαι Σϋ Σάξθσ παρουςιάςτθκε υλικό για το Αςφαλζσ Διαδίκτυο και τθν καμπάνια για τον εκφοβιςμό του διαδικτφου. 19. Γερά Δόντια, Χαροφμενα Παιδιά - 23 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγισ τθσ ςτοματικισ υγείασ των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ, με τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου Τγείασ και του Οδοντιατρικοφ ςυλλόγου ερρϊν. 18. Ετοιμαςία Πρωινοφ γεφματοσ - 20 Ιανουαρίου Οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Α2ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ κ. Αναγνωςτίδου, ετοίμαςαν ςτθν τάξθ και προςζφεραν ςτα παιδιά τουσ το ιδανικό υγιεινό πρωινό για το ςχολείο. Οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για τθν αξία που ζχει ζνα ςωςτό πρωινό και για τθν επίδοςι τουσ ςτο ςχολείο. 17. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 16. Χριςτουγεννιάτικο Μπαηάρ - 19 Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ μουςικισ μπάντασ του ςχολείου ςτο Χριςτουγεννιάτικο Μπαηάρ του Μουςικοφ ςχολείου ςε ςυναυλία με ροκ Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια. 15. Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Δαςϊν - 18 Δεκεμβρίου τουσ μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ ζγινε παρουςίαςθ του προγράμματοσ "Ο δρόμοσ προσ τθν πράςινθ οικονομία", για τθν καινοτόμα παραγωγι του ξφλου από τθν Φιλανδία, ϊςτε να γίνει κτιμα των νζων, οι οποίοι πρζπει να προςτατζψουν το δάςοσ και τθν οικονομία του. 14. Εβδομάδα Πλθροφορικισ: Ώρα Κϊδικα Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ «Ώρα Κϊδικα», όπου ςυμμετζχουν πάνω από 150 χϊρεσ, μζςα από μια ςειρά εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ. 13. Παγκόςμια Θμζρα του Παιδιοφ - 11 Δεκεμβρίου τα παιδιά τθσ Βϋ τάξθσ, θ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του ΣΕΦΑΑ ερρϊν κ. Μουρατίδου, διάβαςε και παρουςίαςε με μουςικι υπόκρουςθ το παραμφκι του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ Άνκοσ του Γιαλοφ και το παραδοςιακό παραμφκι Ο Μυλωνάσ και οι Καλικάντηαροι. 4

5 12. Παγκόςμια θμζρα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων - 10 Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ & Εϋ τάξθσ ςτθν ϊρα τθσ πλθροφορικισ παρακολοφκθςαν το επετειακό φιλμ των 20 χρόνων των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων των Θνωμζνων Εκνϊν. 11. Παγκόςμια Θμζρα Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ - 3 Δεκεμβρίου Παρουςίαςθ και προβολι ειδικϊν φιλμ και βιωματικι δράςθ για άτομα με αναπθρία. Επίςθσ, θ Δϋ τάξθ επιςκζφτθκε το Ειδικό ςχολείο και δθμιοφργθςε παρζα με τα παιδιά του. 10. Πανελλινια θμερίδα ASPnet UNESCO - 29 Νοεμβρίου Παρουςίαςθ των δράςεων του 3ου Δθμοτικοφ από τον Διευκυντι του ςχολείου ωσ καλι πρακτικι ςχολείου ASPnet, ςτθν Πανελλινια θμερίδα τθσ UNESCO του Τπουργείου Παιδείασ. 9. Θ Λίηα ωτίλθ δθμιουργεί - 18 Νοεμβρίου Θ καλλιτζχνθσ - δθμιουργόσ Λίηα ωτίλθ επιςκζφτθκε το ςχολείο και επιδόκθκε ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ηωγραφικισ και γλυπτικισ με τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ. 8. Σα Δθμοτικά πάνε Πιςίνα - 1 Νοεμβρίου Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα εκμάκθςθσ Κολφμβθςθσ των μακθτϊν Γϋ & Δϋ τάξθσ που υλοποιεί θ Δ/ςθ Αϋ/κμιασ Εκ/ςθσ Ν. ερρϊν με τον χολικό φμβουλο Φυςικισ Αγωγισ. 7. Θμζρα των Θνωμζνων Εκνϊν - 24 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτθν ϊρα τθσ πλθροφορικισ είδαν το Μινυμα του Γ.Γ. των Θ. Ε. Μπάν Κι-μουν, όπου παρουςιάηεται θ δράςθ των Θ.Ε. ςτθν υποςτιριξθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν περίκαλψθ και εκπαίδευςθ για όλουσ, τθν εξάλειψθ τθσ πείνασ και τθν ειρινθ. 6. Παγκόςμιασ εβδομάδα Διαςτιματοσ - 22 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ Αςτρονομίασ ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ, πραγματοποίθςαν ςτθν αυλι του ςχολείου παρατιρθςθ του ιλιου με τθλεςκόπια τθσ Αςτροπφλθσ ερρϊν. 5. Αντιρατςιςτικζσ εβδομάδεσ Ποδοςφαίρου - 20 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ του 3 ου και 20 ου Δθμοτικοφ ςε αγϊνα του Πανςερραϊκοφ ςυνόδευςαν ςτον αγωνιςτικό χϊρο τουσ ποδοςφαιριςτζσ και ανιρτθςαν τα αντιρατςιςτικά πανό, ενϊ ςτο θμίχρονο ζπαιξαν φιλικό αγϊνα κερδίηοντασ το χειροκρότθμα των φιλάκλων 4. Εβδομάδα τθσ Επιςτιμθσ τθσ Γθσ - 15 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ κ. Ελευκεριάδου Γεωλόγοσ, γνωρίςανε τισ ςυναρπαςτικζσ χριςεισ που ζχουν οι χάρτεσ και θ τεχνολογικι χαρτογράφθςθ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ, τθν ανκεκτικότθτα ςε φυςικζσ καταςτροφζσ και τθν αλλθλοεπίδραςθ με το περιβάλλον. 3. Διεκνι Θμζρα για τθ Μείωςθ των Καταςτροφϊν - 14 Οκτωβρίου Επίδειξθ από Πυραγό τθσ Πυροςβεςτικισ για τισ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελζςουν οι μακθτζσ ςε περιπτϊςεισ κινδφνου και υλοποίθςθ άςκθςθσ ετοιμότθτασ ςειςμοφ και πυρκαγιάσ. 2. Παγκόςμια Θμζρα Αποταμίευςθσ - 9 Οκτωβρίου Ομιλία του προζδρου του Σαχυδρομείου Ν. ερρϊν ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του ςχολείου για τθν αποταμίευςθ. Επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςτο Σαχυδρομείο ερρϊν με επίδειξθ ταχυδρόμθςθσ. 1. Παγκόςμια θμζρα Εκπαιδευτικϊν - 5 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ όλων των τάξεων τιμοφνε τουσ Ζλλθνεσ Εκπαιδευτικοφσ και τουσ δαςκάλουσ του ςχολείου μασ αφιερϊνοντασ το ποίθμα του Κωςτι Παλαμά «Ο Δάςκαλοσ». 5

6 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 10 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Μικροί-Μεγάλοι» και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 25. Παγκόςμια θμζρα κατά του Καπνίςματοσ - 4 Ιουνίου 2013, Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ μαηί με τον Αντικαπνιςτικό φλλογο ερρϊν, ςτθν Νομαρχία ερρϊν, ενθμζρωςαν τον κόςμο και μοίραςαν φυλλάδια για τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ. 24. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Σο 3ο Δθμοτικό ερρϊν, με το Μουςικό χολείο ερρϊν και το τμιμα Jazz του Λόνιου Πανεπιςτθμίου ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ. 23. Παγκόςμια θμζρα Βιβλίου - 27 Απριλίου Πολλοί ςυμπολίτεσ μασ πζραςαν για να προςφζρουν ζνα πολφ ςθμαντικό αρικμό βιβλίων για τθν βιβλιοκικθ του ςχολείου μασ ςτο Μπαηάρ βιβλίων που διοργανϊςαμε ςτθν Πλατεία Ελευκερίασ ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ - 24 Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Σϋ τάξθσ ςτο ςυνζδριο Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία τουσ "Σο Εκνικό Πάρκο Λίμνθσ Κερκίνθσ". 21. Δθμιουργία Logo τθσ Google 11 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Βϋ & Δϋ τάξθσ του ςχολείου ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό Logo τθσ Google με το κζμα τθσ πρόςκλθςθσ Doodle 4 Google: «Θ Ελλάδα μου». 20. Παγκόςμια θμζρα Παιδικοφ βιβλίου - 2 Απριλίου Tο ςχολείο επιςκζφτθκαν οι Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ παιδικϊν βιβλίων Μάνοσ Κοντολζων και Ζλενα Αρτηανίδου, οι οποίοι παρουςιάςανε παιδαγωγικά παιχνίδια και υπζγραψαν τα βιβλία των μακθτϊν. 19. Παγκόςμια Θμζρα κατά των Φυλετικϊν διακρίςεων - 21 Μαρτίου Κεατρικό δρϊμενο των μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ «Δεν πειράηει να είςαι διαφορετικόσ». Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν κατά του ρατςιςμοφ ςε όλο το χολείο. Φωτογραφία των μακθτϊν κατά του ρατςιςμοφ με Πόςτερ ςτθν αυλι του ςχολείου. 18. Κυκλοφοριακι αγωγι 14 Μαρτίου Ομιλία των υπευκφνων ςτο ςχολείο και κατόπιν βιωματικι επίδειξθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ του Διμου ερρϊν. 17. Παγκόςμια Θμζρασ Γυναίκασ - 8 Μαρτίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ από τθν Εϋ & Σϋ τάξθ υλοποιικθκε το διαδικτυακό παιχνίδι "Προςοχι ςτο κενό - Λςότθτα και Εκπαίδευςθ", το οποίο αναπτφχκθκε από το Λνςτιτοφτο τατιςτικισ τθσ Unesco. 16. Παράςταςθ Κουκλοκζατρου - 8 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Γϋ1 ςτθν τάξθ τουσ πραγματοποίθςαν μία εντυπωςιακι παράςταςθ Κουκλοκζατρου, παρουςία των Γονζων τουσ και τθσ χολικισ υμβοφλου κ. Ντάγιου, με τίτλο Ηϊα υπό εξαφάνιςθ. 15. φμφωνο των Δθμάρχων - 6 Μαρτίου Επίςκεψθ τθσ Γϋ τάξθσ ςτο Δθμαρχείο και ενθμζρωςθ από το Διμαρχο ερρϊν κ. Αγγελίδθ, για τουσ τρόπουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τον προγραμματιςμό των Τποδομϊν του Διμου ερρϊν. 14. Σο χολείο μακαίνει κάκι - 5 Μαρτίου Σο χολείο ςε ςυνεργαςία με τον ςφλλογο Γονζων και του Πολιτιςτικοφ υλλόγου κάκι ερρϊν προχϊρθςε ςτθν εκμάκθςθ των μυςτικϊν του κάκι μζςα ςτο ςχολείο κάκε Παραςκευι

7 13. Οι μακθτζσ γνωρίηουν το βουνό τουσ - 1 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτο χιονοδρομικό κζντρο του Λαϊλιά ερρϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ φιλίασ προσ το βουνό του Νομοφ τουσ και τθν χιονοδρομία. 12. Παγκόςμια Θμζρα Ραδιοφϊνου - 13 Φεβρουαρίου Επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ κατζκεςαν τισ καταςτάςεισ που βιϊνουν και εξζφραςαν ηωντανά τισ μουςικζσ τουσ επιλογζσ Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 7 Φεβρουαρίου Θμερίδα για τουσ μακθτζσ τθσ Εϋκαι Σϋ Σάξθσ για τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου από τον κ. Ποφλιο, Τπεφκυνο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Σο μοναδικό Δθμοτικό του Ν. ερρϊν που ςυμμετείχε ωσ Πρεςβευτισ Αςφαλοφσ Διαδικτφου 2013 με Ποςτερ των μακθτϊν του. 10. Παγκόςμια Θμζρα Τγροτόπων - 1 Φεβρουαρίου Παρουςίαςθ τθσ Λίμνθσ Κερκίνθσ και των περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που εφαρμόηονται ςτθν περιοχι. Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν για τθν Λίμνθ Κερκίνθ ςε όλο το χολείο. 9. Γερά Δόντια, Χαροφμενα Παιδιά - 24 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγισ τθσ ςτοματικισ υγείασ των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ, με τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου Τγείασ και του Οδοντιατρικοφ ςυλλόγου ερρϊν. 8. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 7. Παγκόςμια θμζρα Μετανάςτθ - 18 Δεκεμβρίου Ηωντανι επικοινωνία skype με ςχολείο αποδιμων Ελλινων ςτισ ΘΠΑ - North Carolina. Εκδιλωςθ αφιερωμζνθ ςτουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ και ταυτόχρονα εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 6. Παγκόςμια θμζρα Φιλοςοφίασ 18 Νοεμβρίου Σαφι ςτθν αυλι του ςχολείου μίασ κάψουλασ με αντικείμενα των μακθτϊν τθσ Σϋ που ςυμβολίηουν τα εργαλεία επικοινωνίασ του ςιμερα. Τπόςχεςθ για ςυνάντθςθ με τθν Σϋ τάξθ του Εκνικό χζδιο δράςθσ για τθν Δθμόςια Τγεία Νοεμβρίου Τλοποίθςθ προγράμματοσ του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου για τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ. Οι μακθτζσ υποβλικθκαν ςε μετριςεισ βάρουσ, φψουσ, περίμετρο μζςθσ και λαιμοφ, αρτθριακισ πίεςθσ και καταγραφι επιπζδων φυςικισ κατάςταςθσ. 4. Ελιά - Μεςογειακι διατροφι - 12 Νοεμβρίου Επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςε ελαιϊνα, ενθμζρωςθ για τθ καλλιζργεια τθσ ελιάσ και ςυγκομιδι των καρπϊν. Παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ λαδιοφ ςε ελαιοτριβείο ςτο χωριό Ελαιϊνασ ερρϊν. 3. Παγκόςμια Θμζρα Επιςτιμθσ - 10 Νοεμβρίου Επίςκεψθ τθσ Γϋ τάξθσ ςτο Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ του Διμου ερρϊν και ενθμζρωςθ των δράςεων για τθν αξιοποίθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ του Νομοφ μασ.. 2. Παγκόςμιασ θμζρα Διατροφισ - 16 Οκτωβρίου Θμερίδα των μακθτϊν για τθν αξία τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τθ Διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα. υμμετοχι ςε διαγωνιςμό του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σροφίμων με 3 πόςτερ των μακθτϊν. 1. Παγκόςμια θμζρα Σουριςμοφ - 27 επτεμβρίου Επίςκεψθ του ςχολείου ςτο Ξενοδοχείο Elpida Resort και ενθμζρωςθ για τισ αειφόρεσ και πράςινεσ λφςεισ, που εφαρμόηει ςτθ λειτουργία του. 7

8 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 11 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «εβάχ ο Καλαςςινόσ» και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 14. Παγκόςμια θμζρα Περιβάλλοντοσ 5 Ιουνίου υμμετοχι των μακθτϊν Γϋ & Δϋ τάξθσ ςτο ECO Festival του Διμου ερρϊν με κεατρικό ςκετσ για τθν ανακφκλωςθ. 13. Ευρωπαϊκό Ζτοσ Ενεργοφ Γιρανςθσ - 28 Μαΐου τα πλαίςια του διαγενεακοφ διαλόγου μεταξφ μακθτϊν & θλικιωμζνων ο πρϊθν Διμαρχοσ ερρϊν κ. Γεωργοφλασ διθγικθκε ςτουσ μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ ιςτορίεσ τθσ πόλθσ των ερρϊν. 12. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 11. Guinness World Record attempt - 18 Μαΐου υμμετοχι ςτθν κατάρριψθ Ρεκόρ Guinness για το Μεγαλφτερο πρόγραμμα μαηικοφ χοροφ ςτον Κόςμο, τθν ϊρα που θ Ολυμπιακι Φλόγα άναβε ςτο Λονδίνο. 10. Ολυμπιακι Εκεχειρία - 14 Μαΐου Ζνα από τα Ζξι χολεία τθσ Ελλάδασ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα «Imagine Peace» του Διεκνοφσ Κζντρου Ολυμπιακισ Εκεχειρίασ & του Βρετανικοφ υμβουλίου για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ ςτο Λονδίνο. 9. Παγκόςμια θμζρα Ποδθλαςίασ 9 Μαΐου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ επιδόκθκαν ςε ποδθλαςία ςτθν κοιλάδα των ερρϊν και εν ςυνεχεία πραγματοποίθςαν άςκθςθ ςτθςίματοσ αντίςκθνου ςτθ φφςθ. 8. Σο Μουςείο πάει ςχολείο - 27 Απριλίου Επίςκεψθ ςτο ςχολείο των υπευκφνων του Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ του Διμου ερρϊν και ενθμζρωςθ για τθν κλιματικι αλλαγι και τθν πολιτικι τθσ δεντροφφτευςθσ ςτο Νομό ερρϊν. 7. Αμερικανικι Γεωργικι ςχολι - 5 Απριλίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου ςτθν Αμερικανικι Γεωργικι ςχολι ςτθν Κεςςαλονίκθ και ενθμζρωςθ για τθν καλλιζργεια τθσ Γθσ και τθν Κτθνοτροφία. 6. Μονι Σιμίου Προδρόμου - 14 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςτθν Λερά Μονι Σιμίου Προδρόμου, όπου οι μοναχζσ τουσ επζδειξαν το Μουςείο Ελιάσ και τουσ τρόπουσ παραςκευισ Λαδιοφ και κραςιοφ. 5. Κυκλοφοριακι αγωγι 9 Μαρτίου Θ Γϋ τάξθ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Διμου ερρϊν και μυικθκε ςτθν αςφαλι κυκλοφορία, ενϊ οδιγθςαν μικρά αυτοκίνθτα και ποδιλατα. 4. Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 8 Φεβρουαρίου Θμερίδα των γονζων για τθν ορκι και αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου και τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό. 3. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου τθν οποία ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ 2. Χριςτουγεννιάτικα κάλαντα - 16 Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ Χορωδίασ του ςχολείου ςτισ Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ Μθτρόπολθσ ερρϊν. 1. Παγκόςμιασ θμζρα Διατροφισ - 19 Οκτωβρίου Θμερίδα των γονζων για τθν αξία τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τθ Διατροφι των μακθτϊν ςτο ςχολείο. 8

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκζμβριοσ 2010/Ιανουάριοσ 2011 Ο Δεκζμβριοσ με μια ματιά Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικθ Συναυλία Παραςκευή 3 Δεκεμβρίου Α π ο φ ο ί τ θ ς θ τ θ σ Σ τ ϋ Δθμοτικoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ

Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Σο ΟΛΤΜΠΙΟΝ τίμθςε τα εκατοντάχρονα του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου μζςα από μια ωραία καλλιτεχνικι εκδιλωςθ. Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ Καλλιτεχνικι Εκδιλωςθ του Γυμναςίου-Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο Παμφίλων

Νηπιαγωγείο Παμφίλων Νηπιαγωγείο Παμφίλων Εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν: Χριςτοδοφλου Χρυςοφλα Τςάτςου Αναςταςία Σεντελίδου Αλεξάνδρα Αρικμόσ μακθτϊν: 26 (προνιπια-νιπια) Διαςτάςεισ- όψεισ του θζματοσ που προςεγγίςαμε Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Ρ Ε Ι Φ Ε Ε Ι Α Ρ Α Ρ Α Γ Ο Υ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΝΕΑ ΡΟΕΙΑ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΞΥΔΗ Η 7 θ Νοεμβρίου ςθματοδοτεί τθν απαρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικά ςεμινάρια για την εξοικονόμηςη ενζργειασ ςε ςχολεία

Βιωματικά ςεμινάρια για την εξοικονόμηςη ενζργειασ ςε ςχολεία Πραγματοποίηςη επιμορφωτικών δράςεων ςε μαθητζσ των ςχολικών μονάδων των Διευθφνςεων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δωδεκανήςου και ςεμιναρίων ςε εκπαιδευτικοφσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη

Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη Δημήτρης Λάιος, InEdu Director Powered by Agenda Προφίλ InEdu Offering Case Studies Ολοκλθρωμζνθ Εκπαιδευτικι Εφαρμογι: InEdu LMS InEdu4U / Digi Mobile Προφίλ Η InEdu, ωσ τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.)

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Ακροατήριο: Σκοπόσ: Αξιολόγηςη: Εκπαιδευτικοί με ελάχιςτεσ ι κακόλου γνϊςεισ χριςθσ του ΗΥ. Οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται ΩΡΔ ΘΔΜΑ ΔΚΓΗΛΩΗ 19:00 ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ ΩΡΕ ΘΕΜΑ ΕΚΔΘΛΩΘ XOΡΘΓΟ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται 13:00-14:30 για τθν κοινωνικότθτα, τθν πολλαπλότθτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ραρουςίαςθ του κεςμοφ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δθμοτικοφ Σχολείου Θζρμθσ

Ραρουςίαςθ του κεςμοφ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δθμοτικοφ Σχολείου Θζρμθσ Ραρουςίαςθ του κεςμοφ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δθμοτικοφ Σχολείου Θζρμθσ 1 Θ φιλοςοφία του Νζου Σχολείου Οι εκπαιδευτικοί ςτρατθγικοί

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ΛΝΣΛΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα