ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 8 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Ο μικρόσ πρίγκιπασ» τθσ και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 27. Ζκκεςθ Μακθματικϊν Ιουνίου Ζκκεςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Β2 τάξθσ, με τίτλο Από τα Λαογραφικά Μοτίβα ςτα πίξελσ και ςτα φράκταλσ. Μια επζκταςθ ςτα Μακθματικά των Μοτίβων, ςυμμετρία, κάλυψθ επιπζδου, εικονοςτοιχεία, φράκταλ. 26. Ποδθλατοδρομίεσ - 26 Μαΐου Οι μακθτζσ τθσ Β1ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ και τον εκπαιδευτι κ. Κοντό επιδόκθκαν ςε μακιματα και δεξιοτεχνίεσ με τα ποδιλατά τουσ. 25. Μαφρο κζατρο - Κουκλοκζατρο - 26 Μαΐου Εξαίςια παράςταςθ Μαφρου κεάτρου ςτο ςχολείο από τον εκπαιδευτικό κ. Κεοδωρίδθ με τθ βοικεια ςυναδζλφων του ςχολείου που εντυπωςίαςε τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 24. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 23. Ετοιμαςία Τγιεινοφ γεφματοσ - 20 Μαΐου Οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Β1ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ, ετοίμαςαν ςτο εςτιατόριο και προςζφεραν ςτα παιδιά τουσ το ιδανικό υγιεινό γεφμα με τθν κακοδιγθςθ του διάςθμου εφ Jamie Oliver. 22. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία και χόρεψαν με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ και τισ προκαταλιψεισ ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ και διάκριςθ ςτο Μακθτικό ςυνζδριο Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία "Οι Περιφζρειεσ τθσ Ελλάδοσ". 20. Παγκόςμια Θμζρα Παιδικοφ βιβλίου 2 Απριλίου Οι μακθτζσ του ςχολείου μοίραςαν ςελιδοδείκτεσ ςτθν πόλθ, ζφτιαξαν τουσ αγαπθμζνουσ τουσ ιρωεσ των παραμυκιϊν από πλαςτελίνθ, ζπαιξαν το κυνιγι των χαμζνων ςελιδοδεικτϊν και ζλαβαν μζροσ ςε ακλθτικζσ δράςεισ, όπωσ βιβλιοδρομίεσ και μουςικά βιβλία. 19. Βαςιλικό Θζατρο Β. Ελλάδοσ 26 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου ςτο Βαςιλικό Κζατρο Β. Ελλάδοσ για να παρακολουκιςουν τθ κεατρικι παράςταςθ "Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 θμζρεσ". 18. Δφο κόςμοι - Ζνασ κρφςταλλοσ - 4 Μαρτίου Σο Διαςτθμικό Κζντρο τθσ Αυςτρίασ παρζδωςε ςτο 3ο Δθμ. ερρϊν το μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα ςε κρφςταλλο Swarovski, με ζνα κομμάτι μετεωρίτθ του Άρθ και μία πζτρα από τθν ιςτορικι εκκλθςία των Αγίων Κεοδϊρων 17. Θ μαγεία τθσ Φυςικισ - 19 Φεβρουαρίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, ςε ζνα project ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν ςτθν Φυςικι, επιςκζφκθκαν το Πειραματικό Δθμ. χ. «Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ» και παρακολοφκθςαν ζνα εντυπωςιακό ταξίδι ςτθ «μαγεία» τθσ Φυςικισ, από τουσ μακθτζσ του. 1

2 16. Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 10 Φεβρουαρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ. ςτουσ μακθτζσ τθσ Δϋ, Εϋκαι Σϋ Σάξθσ παρουςιάςτθκε υλικό για το Αςφαλζσ Διαδίκτυο και τθν καμπάνια για τον εκφοβιςμό του διαδικτφου. 15. Παγκόςμια Θμζρα Τγροτόπων - 2 Φεβρουαρίου Παρουςίαςθ τθσ Λίμνθσ Κερκίνθσ και των περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που εφαρμόηονται ςτθν περιοχι. Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν για τθν Λίμνθ Κερκίνθ ςε όλο το χολείο. 14. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 20 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 13. Κυκλοφοριακι Αγωγι - 14 Ιανουαρίου Διάλεξθ ςτουσ μακθτζσ τθσ Βϋ και Γϋ τάξθσ από τθ ςυντονίςτρια κ. Κατερίνα Κεοδοςζλθ, με κζματα τθν Πεηι μετακίνθςθ, τθν Βιϊςιμθ μετακίνθςθ, τθν Οδιγθςθ ποδιλατου και Επιβάτεσ ςε οχιματα. 12. Ώρα του Κϊδικα Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δ', Εϋ και τ' τάξθσ ςυμμετείχαν για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά ςτθν Ώρα του Κϊδικα, μια ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν, ςχεδιαςμζνθ να απομυκοποιιςει τον κϊδικα γραφισ των προγραμμάτων και να μάκει τα βαςικά και να προγραμματίςει ζναν υπολογιςτι. 11. Επίςκεψθ ςτο Βιολογικό κακαριςμό - 3 Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ επιςκζφτθκαν τον χϊρο του Βιολογικοφ κακαριςμοφ Ν. ερρϊν και ενθμερϊκθκαν για τθν επεξεργαςία των οικιακϊν λυμάτων 9. Θμζρα Δικαιωμάτων του Παιδιοφ - 20 Νοεμβρίου Οι μακθτζσ των Εϋ και Σϋ ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ παρακολοφκθςαν το ζργο τθσ UNICEF μζςα από τθν μουςικι με το Imagin του Σηων Λζμον 8. Kids Athletics - 18 Νοεμβρίου Οι μακθτζσ των Δϋ, Εϋ και Σϋ Σάξεων ςυμμετείχαν ςτθν επίδειξθ του νζου Ακλθτικοφ προγράμματοσ για τον ςτίβο, υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο ερρϊν. 7. Παγκόςμια Θμζρα Επιςτιμθσ - 10 Νοεμβρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ οι Δϋ, Εϋ και Σϋ Σάξεισ παρακολοφκθςαν το Youtube τθσ UNESCO για τα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ και τθν ευκφνθ να χρθςιμοποιθκοφν για το καλφτερο τθσ ανκρωπότθτασ. 6. Οι εκκλθςίεσ τθσ ςυνοικίασ μασ - 30 Οκτωβρίου το πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Οι εκκλθςίεσ τθσ ςυνοικίασ μασ» οι μακθτζσ των Β1, Γ1 & Γ2 τάξεων επιςκζφτθκαν τον εβαςμιότατο Μθτροπολίτθ ερρϊν και Νιγρίτασ κ.κ. Κεολόγο. 5. Σθλεδιάςκεψθ - 30 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ των Δϋ, Εϋ & Σϋ τάξεων ςυμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ για το αςφαλζσ Διαδίκτυο που διοργάνωςε το Τπουργείο Παιδείασ και το Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ ςτο πλαίςιο του «Κοινωνικοφ χολείου». 4. Παγκόςμια Θμζρα Παχυςαρκίασ - 24 Οκτωβρίου Παρουςίαςθ ςτουσ μακθτζσ για τα οφζλθ τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν και τθν ςχζςθ τθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ με τθν ανκυγιεινι διατροφι. 3. Παγκόςμια θμζρα Εκπαιδευτικϊν - 7 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ των Ε' και Σϋ τάξεων του ςχολείου ςυμμετείχαν ςτισ εκδθλϊςεισ που διοργανωςε θ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ ερρϊν με το πρόγραμμα Ο δρόμοσ του Αριςτοτζλθ. 2. Πανελλινια Θμζρα χολικοφ Ακλθτιςμοφ - 6 Οκτωβρίου Με κζμα «Ρατςιςμόσ και Διαφορετικότθτα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίςοι» οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτισ ακλοπαιδιζσ αποκομίηοντασ τα ιδιαίτερα ςτοιχεία που ο Ακλθτιςμόσ προςφζρει μζςω τθσ ςυμμετοχισ και τθσ προςπάκειασ. 1. Ευρωπαϊκι Βραδιά του Ερευνθτι - 26 επτεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ παρουςίαςαν ςτο ςχολείο μασ ςτο μοναδικό εργαςτιρι Φυςικισ ςτισ ζρρεσ, τθν εργαςία τουσ ςτο Ευρωπαϊκό καινοτόμο πρόγραμμα «ENGINEER - Μικροί Μθχανικοί». 2

3 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 10 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Περπατϊντασ ςτο Δάςοσ» τθσ και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 39. Skype με ςχολείο τθσ Βραηιλίασ - 6 Ιουνίου Με αφορμι τθν ςυμμετοχι τθσ Εκνικισ Ομάδασ Ποδοςφαίρου ςτο Παγκόςμιο Κφπελλο, θ Αϋ τάξθ πραγματοποίθςε ςυνάντθςθ μζςω skype με το Δθμοτικό Colegio Magno από το Sao Paolo Βραηιλίασ. 38. Παγκόςμια θμζρα Περιβάλλοντοσ 5 Ιουνίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Δϋ τάξθσ ςτο ECO Festival του Διμου ερρϊν με κεατρικό ςκετσ για τθν ανακφκλωςθ και διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςτουσ δθμότεσ τθσ πόλθσ ςτθν πλατεία Ελευκερίασ. 37. Guinness World Record με τον Jamie Oliver - 16 Μαΐου υμμετοχι ςτθν κατάρριψθ Ρεκόρ Guinness Οι περιςςότεροι ςυμμετέχοντεσ ςε μάθημα μαγειρικήσ. Oι μακθτζσ μαγειρζψανε ηωντανά με τον διάςθμο εφ Jamie Oliver μαηί με άλλουσ μακθτζσ από 120 χϊρεσ του κόςμου. 36. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 35. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία και χόρεψαν με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ και τισ προκαταλιψεισ. 34. Κυκλοφοριακι Αγωγι - 29 Απριλίου Θ Γϋ τάξθ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Διμου ερρϊν και ζμακαν πωσ να κυκλοφοροφν με αςφάλεια ωσ πεηοί, ωσ ποδθλάτεσ, αλλά και ωσ μελλοντικοί οδθγοί ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ - 10 Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Σϋ τάξθσ και διάκριςθ ςτο ςυνζδριο Μακθτικό Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία "Σα μνθμεία τθσ Π.Ε. ερρϊν". 32. Οχυρά Ροφπελ - 8 Απριλίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου για να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθν οχυρωματικι γραμμι των οχυρϊν Ροφπελ και τθν τοπικι ιςτορία του Ν. ερρϊν. 31. Ζκκεςθ Λαογραφίασ - 6 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ παρουςίαςαν το λαογραφικό τουσ μουςείο, με παραδοςιακά εκκζματα, παιχνίδια και τραγοφδια και προκάλεςαν μεγάλθ ςυγκίνθςθ ςε γονείσ, ςτουσ παπποφδεσ και ςτισ γιαγιάδεσ τουσ. 30. Παγκόςμια θμζρα Ακλθτιςμοφ - 4 Απριλίου Επίςκεψθ ςτο ςχολείο τθσ Μαςκϊτ και των Ποδοςφαιριςτϊν του Πανςερραϊκοφ οι οποίοι ζπαιξαν και φωτογραφικθκαν με τουσ μακθτζσ και ενθμζρωςαν για τθν Άςπρθ κάρτα τθσ Ειρινθσ. 29. Διεκνζσ Ζτοσ Κρυςταλλογραφίασ - 2 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ παρακολοφκθςαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Unesco από τθν Γεωλόγο κ. Ελευκεριάδου και κατόπιν ηωγράφιςαν τουσ ςταλακτίτεσ. 28. Σο 3 ο Δθμοτικό ςτον ΑΡΘ - 27 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ με ζγκριςθ του Ανεξάρτθτου οργανιςμοφ Uwingu βαφτίςανε ζνα κρατιρα του Άρθ με το όνομα του ςχολείου και ζχουν τθν δυνατότθτα να γίνουν πολίτεσ του μζλλοντοσ. 27. Σο πείραμα του Ερατοςκζνθ- 21 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάθσ πραγματοποιιςανε το πείραμα του Ερατοςκζνθ. Τπολογίςνε τθν περιφζρεια τθσ Γθσ με ζνα απλό ραβδί τθν ϊρα που ο Ιλιοσ βριςκόταν ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. 3

4 26. Παγκόςμια Θμζρα κατά των Φυλετικϊν διακρίςεων - 21 Μαρτίου Κεατρικό δρϊμενο τθσ Εϋ τάξθσ «Θ μζρα που κατάλαβα πόςο μοιάηουμε». Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ και οι μακθτζσ του 20 ου Δθμοτικοφ εκπροςϊπθςαν ςτον κεντρικό πεηόδρομο των ερρϊν τθν πόλθ ςτθν επετειακι *Θμζρα κατά του ρατςιςμοφ*. 25. Διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ - 15 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ Κακθγιτριασ Γαλλικϊν κ. Λαςονίδου Ροφλασ διακρίκθκαν μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτον πανελλινιο διαγωνιςμό Γαλλοφωνίασ, που διοργανϊνει κάκε χρόνο το Γαλλικό Λνςτιτοφτο με το Γαλλικό Τπουργείο εξωτερικϊν. 24. Παράςταςθ Κουκλοκζατρου - 27 Φεβρουαρίου Θ Αϋ & Βϋ τάξθ παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ «Πίτςα θ Αλεπουδίτςα» από τον εκπαιδευτικό κ. Κεοδωρίδθ, για να γνωρίςουν τθν αλεποφ και να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν προςταςία τθσ. 23. Εργαςτιριο Ηαχαροπλαςτικισ - 26 Φεβρουαρίου Οι μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ Μικρομαγειρζματα με υλικά που ζφεραν από το ςπίτι ζκαναν τθν κουηίνα Εργαςτιριο ηαχαροπλαςτικισ φτιάχνοντασ ωραίεσ τρουφομπαλίτςεσ. 22. Παιδικόσ εκφοβιςμόσ - 26 Φεβρουαρίου Θμερίδα των Γονζων με ομιλθτζσ τθν κ. Χατηθβαςιλείου, Επιμελιτρια Ανθλίκων και τον Πλθροφορικό κ. Μποςνακίδθ για τθν χριςθ αςφαλοφσ διαδικτφου και τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό. 21. Παγκόςμια Θμζρα Ραδιοφϊνου - 13 Φεβρουαρίου Επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ τραγοφδθςαν ηωντανά δφο τραγοφδια ενάντια ςτθν κοινωνικι ανιςότθτα, τον πόλεμο και τισ διακρίςεισ Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 12 Φεβρουαρίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ. ςτουσ μακθτζσ τθσ Δϋ, Εϋκαι Σϋ Σάξθσ παρουςιάςτθκε υλικό για το Αςφαλζσ Διαδίκτυο και τθν καμπάνια για τον εκφοβιςμό του διαδικτφου. 19. Γερά Δόντια, Χαροφμενα Παιδιά - 23 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγισ τθσ ςτοματικισ υγείασ των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ, με τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου Τγείασ και του Οδοντιατρικοφ ςυλλόγου ερρϊν. 18. Ετοιμαςία Πρωινοφ γεφματοσ - 20 Ιανουαρίου Οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Α2ϋ τάξθσ με τθ δαςκάλα τουσ κ. Αναγνωςτίδου, ετοίμαςαν ςτθν τάξθ και προςζφεραν ςτα παιδιά τουσ το ιδανικό υγιεινό πρωινό για το ςχολείο. Οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για τθν αξία που ζχει ζνα ςωςτό πρωινό και για τθν επίδοςι τουσ ςτο ςχολείο. 17. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 16. Χριςτουγεννιάτικο Μπαηάρ - 19 Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ μουςικισ μπάντασ του ςχολείου ςτο Χριςτουγεννιάτικο Μπαηάρ του Μουςικοφ ςχολείου ςε ςυναυλία με ροκ Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια. 15. Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Δαςϊν - 18 Δεκεμβρίου τουσ μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ ζγινε παρουςίαςθ του προγράμματοσ "Ο δρόμοσ προσ τθν πράςινθ οικονομία", για τθν καινοτόμα παραγωγι του ξφλου από τθν Φιλανδία, ϊςτε να γίνει κτιμα των νζων, οι οποίοι πρζπει να προςτατζψουν το δάςοσ και τθν οικονομία του. 14. Εβδομάδα Πλθροφορικισ: Ώρα Κϊδικα Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ Σϋ τάξθσ ςτθ «Ώρα Κϊδικα», όπου ςυμμετζχουν πάνω από 150 χϊρεσ, μζςα από μια ςειρά εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ. 13. Παγκόςμια Θμζρα του Παιδιοφ - 11 Δεκεμβρίου τα παιδιά τθσ Βϋ τάξθσ, θ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του ΣΕΦΑΑ ερρϊν κ. Μουρατίδου, διάβαςε και παρουςίαςε με μουςικι υπόκρουςθ το παραμφκι του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ Άνκοσ του Γιαλοφ και το παραδοςιακό παραμφκι Ο Μυλωνάσ και οι Καλικάντηαροι. 4

5 12. Παγκόςμια θμζρα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων - 10 Δεκεμβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ & Εϋ τάξθσ ςτθν ϊρα τθσ πλθροφορικισ παρακολοφκθςαν το επετειακό φιλμ των 20 χρόνων των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων των Θνωμζνων Εκνϊν. 11. Παγκόςμια Θμζρα Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ - 3 Δεκεμβρίου Παρουςίαςθ και προβολι ειδικϊν φιλμ και βιωματικι δράςθ για άτομα με αναπθρία. Επίςθσ, θ Δϋ τάξθ επιςκζφτθκε το Ειδικό ςχολείο και δθμιοφργθςε παρζα με τα παιδιά του. 10. Πανελλινια θμερίδα ASPnet UNESCO - 29 Νοεμβρίου Παρουςίαςθ των δράςεων του 3ου Δθμοτικοφ από τον Διευκυντι του ςχολείου ωσ καλι πρακτικι ςχολείου ASPnet, ςτθν Πανελλινια θμερίδα τθσ UNESCO του Τπουργείου Παιδείασ. 9. Θ Λίηα ωτίλθ δθμιουργεί - 18 Νοεμβρίου Θ καλλιτζχνθσ - δθμιουργόσ Λίηα ωτίλθ επιςκζφτθκε το ςχολείο και επιδόκθκε ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ηωγραφικισ και γλυπτικισ με τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ. 8. Σα Δθμοτικά πάνε Πιςίνα - 1 Νοεμβρίου Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα εκμάκθςθσ Κολφμβθςθσ των μακθτϊν Γϋ & Δϋ τάξθσ που υλοποιεί θ Δ/ςθ Αϋ/κμιασ Εκ/ςθσ Ν. ερρϊν με τον χολικό φμβουλο Φυςικισ Αγωγισ. 7. Θμζρα των Θνωμζνων Εκνϊν - 24 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτθν ϊρα τθσ πλθροφορικισ είδαν το Μινυμα του Γ.Γ. των Θ. Ε. Μπάν Κι-μουν, όπου παρουςιάηεται θ δράςθ των Θ.Ε. ςτθν υποςτιριξθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν περίκαλψθ και εκπαίδευςθ για όλουσ, τθν εξάλειψθ τθσ πείνασ και τθν ειρινθ. 6. Παγκόςμιασ εβδομάδα Διαςτιματοσ - 22 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ Αςτρονομίασ ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ, πραγματοποίθςαν ςτθν αυλι του ςχολείου παρατιρθςθ του ιλιου με τθλεςκόπια τθσ Αςτροπφλθσ ερρϊν. 5. Αντιρατςιςτικζσ εβδομάδεσ Ποδοςφαίρου - 20 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ του 3 ου και 20 ου Δθμοτικοφ ςε αγϊνα του Πανςερραϊκοφ ςυνόδευςαν ςτον αγωνιςτικό χϊρο τουσ ποδοςφαιριςτζσ και ανιρτθςαν τα αντιρατςιςτικά πανό, ενϊ ςτο θμίχρονο ζπαιξαν φιλικό αγϊνα κερδίηοντασ το χειροκρότθμα των φιλάκλων 4. Εβδομάδα τθσ Επιςτιμθσ τθσ Γθσ - 15 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ κ. Ελευκεριάδου Γεωλόγοσ, γνωρίςανε τισ ςυναρπαςτικζσ χριςεισ που ζχουν οι χάρτεσ και θ τεχνολογικι χαρτογράφθςθ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ, τθν ανκεκτικότθτα ςε φυςικζσ καταςτροφζσ και τθν αλλθλοεπίδραςθ με το περιβάλλον. 3. Διεκνι Θμζρα για τθ Μείωςθ των Καταςτροφϊν - 14 Οκτωβρίου Επίδειξθ από Πυραγό τθσ Πυροςβεςτικισ για τισ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελζςουν οι μακθτζσ ςε περιπτϊςεισ κινδφνου και υλοποίθςθ άςκθςθσ ετοιμότθτασ ςειςμοφ και πυρκαγιάσ. 2. Παγκόςμια Θμζρα Αποταμίευςθσ - 9 Οκτωβρίου Ομιλία του προζδρου του Σαχυδρομείου Ν. ερρϊν ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του ςχολείου για τθν αποταμίευςθ. Επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςτο Σαχυδρομείο ερρϊν με επίδειξθ ταχυδρόμθςθσ. 1. Παγκόςμια θμζρα Εκπαιδευτικϊν - 5 Οκτωβρίου Οι μακθτζσ όλων των τάξεων τιμοφνε τουσ Ζλλθνεσ Εκπαιδευτικοφσ και τουσ δαςκάλουσ του ςχολείου μασ αφιερϊνοντασ το ποίθμα του Κωςτι Παλαμά «Ο Δάςκαλοσ». 5

6 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 10 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «Μικροί-Μεγάλοι» και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 25. Παγκόςμια θμζρα κατά του Καπνίςματοσ - 4 Ιουνίου 2013, Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ μαηί με τον Αντικαπνιςτικό φλλογο ερρϊν, ςτθν Νομαρχία ερρϊν, ενθμζρωςαν τον κόςμο και μοίραςαν φυλλάδια για τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ. 24. Παγκόςμια θμζρα JAZZ - 30 Απριλίου Σο 3ο Δθμοτικό ερρϊν, με το Μουςικό χολείο ερρϊν και το τμιμα Jazz του Λόνιου Πανεπιςτθμίου ζδωςαν μια απολαυςτικι ςυναυλία με Jazz μουςικι, θ οποία εξυμνεί τθν ηωι και καταρρίπτει τισ διακρίςεισ. 23. Παγκόςμια θμζρα Βιβλίου - 27 Απριλίου Πολλοί ςυμπολίτεσ μασ πζραςαν για να προςφζρουν ζνα πολφ ςθμαντικό αρικμό βιβλίων για τθν βιβλιοκικθ του ςχολείου μασ ςτο Μπαηάρ βιβλίων που διοργανϊςαμε ςτθν Πλατεία Ελευκερίασ ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ - 24 Απριλίου υμμετοχι των μακθτϊν τθσ Σϋ τάξθσ ςτο ςυνζδριο Πλθροφορικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με τθν εργαςία τουσ "Σο Εκνικό Πάρκο Λίμνθσ Κερκίνθσ". 21. Δθμιουργία Logo τθσ Google 11 Απριλίου Οι μακθτζσ τθσ Βϋ & Δϋ τάξθσ του ςχολείου ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό Logo τθσ Google με το κζμα τθσ πρόςκλθςθσ Doodle 4 Google: «Θ Ελλάδα μου». 20. Παγκόςμια θμζρα Παιδικοφ βιβλίου - 2 Απριλίου Tο ςχολείο επιςκζφτθκαν οι Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ παιδικϊν βιβλίων Μάνοσ Κοντολζων και Ζλενα Αρτηανίδου, οι οποίοι παρουςιάςανε παιδαγωγικά παιχνίδια και υπζγραψαν τα βιβλία των μακθτϊν. 19. Παγκόςμια Θμζρα κατά των Φυλετικϊν διακρίςεων - 21 Μαρτίου Κεατρικό δρϊμενο των μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ «Δεν πειράηει να είςαι διαφορετικόσ». Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν κατά του ρατςιςμοφ ςε όλο το χολείο. Φωτογραφία των μακθτϊν κατά του ρατςιςμοφ με Πόςτερ ςτθν αυλι του ςχολείου. 18. Κυκλοφοριακι αγωγι 14 Μαρτίου Ομιλία των υπευκφνων ςτο ςχολείο και κατόπιν βιωματικι επίδειξθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ του Διμου ερρϊν. 17. Παγκόςμια Θμζρασ Γυναίκασ - 8 Μαρτίου το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ από τθν Εϋ & Σϋ τάξθ υλοποιικθκε το διαδικτυακό παιχνίδι "Προςοχι ςτο κενό - Λςότθτα και Εκπαίδευςθ", το οποίο αναπτφχκθκε από το Λνςτιτοφτο τατιςτικισ τθσ Unesco. 16. Παράςταςθ Κουκλοκζατρου - 8 Μαρτίου Οι μακθτζσ τθσ Γϋ1 ςτθν τάξθ τουσ πραγματοποίθςαν μία εντυπωςιακι παράςταςθ Κουκλοκζατρου, παρουςία των Γονζων τουσ και τθσ χολικισ υμβοφλου κ. Ντάγιου, με τίτλο Ηϊα υπό εξαφάνιςθ. 15. φμφωνο των Δθμάρχων - 6 Μαρτίου Επίςκεψθ τθσ Γϋ τάξθσ ςτο Δθμαρχείο και ενθμζρωςθ από το Διμαρχο ερρϊν κ. Αγγελίδθ, για τουσ τρόπουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τον προγραμματιςμό των Τποδομϊν του Διμου ερρϊν. 14. Σο χολείο μακαίνει κάκι - 5 Μαρτίου Σο χολείο ςε ςυνεργαςία με τον ςφλλογο Γονζων και του Πολιτιςτικοφ υλλόγου κάκι ερρϊν προχϊρθςε ςτθν εκμάκθςθ των μυςτικϊν του κάκι μζςα ςτο ςχολείο κάκε Παραςκευι

7 13. Οι μακθτζσ γνωρίηουν το βουνό τουσ - 1 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτο χιονοδρομικό κζντρο του Λαϊλιά ερρϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ φιλίασ προσ το βουνό του Νομοφ τουσ και τθν χιονοδρομία. 12. Παγκόςμια Θμζρα Ραδιοφϊνου - 13 Φεβρουαρίου Επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ κατζκεςαν τισ καταςτάςεισ που βιϊνουν και εξζφραςαν ηωντανά τισ μουςικζσ τουσ επιλογζσ Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 7 Φεβρουαρίου Θμερίδα για τουσ μακθτζσ τθσ Εϋκαι Σϋ Σάξθσ για τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου από τον κ. Ποφλιο, Τπεφκυνο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Σο μοναδικό Δθμοτικό του Ν. ερρϊν που ςυμμετείχε ωσ Πρεςβευτισ Αςφαλοφσ Διαδικτφου 2013 με Ποςτερ των μακθτϊν του. 10. Παγκόςμια Θμζρα Τγροτόπων - 1 Φεβρουαρίου Παρουςίαςθ τθσ Λίμνθσ Κερκίνθσ και των περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που εφαρμόηονται ςτθν περιοχι. Ανάρτθςθ των ηωγραφιϊν των μακθτϊν για τθν Λίμνθ Κερκίνθ ςε όλο το χολείο. 9. Γερά Δόντια, Χαροφμενα Παιδιά - 24 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγισ τθσ ςτοματικισ υγείασ των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ, με τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου Τγείασ και του Οδοντιατρικοφ ςυλλόγου ερρϊν. 8. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Σθν κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ. 7. Παγκόςμια θμζρα Μετανάςτθ - 18 Δεκεμβρίου Ηωντανι επικοινωνία skype με ςχολείο αποδιμων Ελλινων ςτισ ΘΠΑ - North Carolina. Εκδιλωςθ αφιερωμζνθ ςτουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ και ταυτόχρονα εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 6. Παγκόςμια θμζρα Φιλοςοφίασ 18 Νοεμβρίου Σαφι ςτθν αυλι του ςχολείου μίασ κάψουλασ με αντικείμενα των μακθτϊν τθσ Σϋ που ςυμβολίηουν τα εργαλεία επικοινωνίασ του ςιμερα. Τπόςχεςθ για ςυνάντθςθ με τθν Σϋ τάξθ του Εκνικό χζδιο δράςθσ για τθν Δθμόςια Τγεία Νοεμβρίου Τλοποίθςθ προγράμματοσ του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου για τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ. Οι μακθτζσ υποβλικθκαν ςε μετριςεισ βάρουσ, φψουσ, περίμετρο μζςθσ και λαιμοφ, αρτθριακισ πίεςθσ και καταγραφι επιπζδων φυςικισ κατάςταςθσ. 4. Ελιά - Μεςογειακι διατροφι - 12 Νοεμβρίου Επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςε ελαιϊνα, ενθμζρωςθ για τθ καλλιζργεια τθσ ελιάσ και ςυγκομιδι των καρπϊν. Παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ λαδιοφ ςε ελαιοτριβείο ςτο χωριό Ελαιϊνασ ερρϊν. 3. Παγκόςμια Θμζρα Επιςτιμθσ - 10 Νοεμβρίου Επίςκεψθ τθσ Γϋ τάξθσ ςτο Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ του Διμου ερρϊν και ενθμζρωςθ των δράςεων για τθν αξιοποίθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ του Νομοφ μασ.. 2. Παγκόςμιασ θμζρα Διατροφισ - 16 Οκτωβρίου Θμερίδα των μακθτϊν για τθν αξία τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τθ Διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα. υμμετοχι ςε διαγωνιςμό του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σροφίμων με 3 πόςτερ των μακθτϊν. 1. Παγκόςμια θμζρα Σουριςμοφ - 27 επτεμβρίου Επίςκεψθ του ςχολείου ςτο Ξενοδοχείο Elpida Resort και ενθμζρωςθ για τισ αειφόρεσ και πράςινεσ λφςεισ, που εφαρμόηει ςτθ λειτουργία του. 7

8 ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ Θεατρικι παράςταςθ - 11 Ιουνίου Οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ, αποχαιρζτθςαν το Δθμοτικό παρουςιάηοντασ τθν κεατρικι παράςταςθ «εβάχ ο Καλαςςινόσ» και ςυγκίνθςαν τουσ Γονείσ και φίλουσ τουσ που τθν παρακολοφκθςαν. 14. Παγκόςμια θμζρα Περιβάλλοντοσ 5 Ιουνίου υμμετοχι των μακθτϊν Γϋ & Δϋ τάξθσ ςτο ECO Festival του Διμου ερρϊν με κεατρικό ςκετσ για τθν ανακφκλωςθ. 13. Ευρωπαϊκό Ζτοσ Ενεργοφ Γιρανςθσ - 28 Μαΐου τα πλαίςια του διαγενεακοφ διαλόγου μεταξφ μακθτϊν & θλικιωμζνων ο πρϊθν Διμαρχοσ ερρϊν κ. Γεωργοφλασ διθγικθκε ςτουσ μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ ιςτορίεσ τθσ πόλθσ των ερρϊν. 12. Βουλι των Ελλινων Μαΐου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων για τθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το Κοινοβοφλιο και τθν ςφγχρονθ Δθμοκρατικι κοινωνία. 11. Guinness World Record attempt - 18 Μαΐου υμμετοχι ςτθν κατάρριψθ Ρεκόρ Guinness για το Μεγαλφτερο πρόγραμμα μαηικοφ χοροφ ςτον Κόςμο, τθν ϊρα που θ Ολυμπιακι Φλόγα άναβε ςτο Λονδίνο. 10. Ολυμπιακι Εκεχειρία - 14 Μαΐου Ζνα από τα Ζξι χολεία τθσ Ελλάδασ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα «Imagine Peace» του Διεκνοφσ Κζντρου Ολυμπιακισ Εκεχειρίασ & του Βρετανικοφ υμβουλίου για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ ςτο Λονδίνο. 9. Παγκόςμια θμζρα Ποδθλαςίασ 9 Μαΐου Οι μακθτζσ τθσ Εϋ & Σϋ τάξθσ επιδόκθκαν ςε ποδθλαςία ςτθν κοιλάδα των ερρϊν και εν ςυνεχεία πραγματοποίθςαν άςκθςθ ςτθςίματοσ αντίςκθνου ςτθ φφςθ. 8. Σο Μουςείο πάει ςχολείο - 27 Απριλίου Επίςκεψθ ςτο ςχολείο των υπευκφνων του Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ του Διμου ερρϊν και ενθμζρωςθ για τθν κλιματικι αλλαγι και τθν πολιτικι τθσ δεντροφφτευςθσ ςτο Νομό ερρϊν. 7. Αμερικανικι Γεωργικι ςχολι - 5 Απριλίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ του ςχολείου ςτθν Αμερικανικι Γεωργικι ςχολι ςτθν Κεςςαλονίκθ και ενθμζρωςθ για τθν καλλιζργεια τθσ Γθσ και τθν Κτθνοτροφία. 6. Μονι Σιμίου Προδρόμου - 14 Μαρτίου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Δϋ τάξθσ ςτθν Λερά Μονι Σιμίου Προδρόμου, όπου οι μοναχζσ τουσ επζδειξαν το Μουςείο Ελιάσ και τουσ τρόπουσ παραςκευισ Λαδιοφ και κραςιοφ. 5. Κυκλοφοριακι αγωγι 9 Μαρτίου Θ Γϋ τάξθ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Διμου ερρϊν και μυικθκε ςτθν αςφαλι κυκλοφορία, ενϊ οδιγθςαν μικρά αυτοκίνθτα και ποδιλατα. 4. Παγκόςμια θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου - 8 Φεβρουαρίου Θμερίδα των γονζων για τθν ορκι και αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου και τον θλεκτρονικό εκφοβιςμό. 3. Κοπι Βαςιλόπιτασ - 17 Ιανουαρίου Κοπι τθσ Βαςιλόπιτασ του ςχολείου τθν οποία ευλόγθςε ο Μθτροπολίτθσ ερρϊν & Νιγρίτθσ κ. κ. Κεολόγοσ 2. Χριςτουγεννιάτικα κάλαντα - 16 Δεκεμβρίου υμμετοχι τθσ Χορωδίασ του ςχολείου ςτισ Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ Μθτρόπολθσ ερρϊν. 1. Παγκόςμιασ θμζρα Διατροφισ - 19 Οκτωβρίου Θμερίδα των γονζων για τθν αξία τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και τθ Διατροφι των μακθτϊν ςτο ςχολείο. 8

Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ

Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Σο ΟΛΤΜΠΙΟΝ τίμθςε τα εκατοντάχρονα του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου μζςα από μια ωραία καλλιτεχνικι εκδιλωςθ. Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ Καλλιτεχνικι Εκδιλωςθ του Γυμναςίου-Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι,

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Ετιςια Ζκκεςθ 2010 Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Σθ χρονιά που διανφουμε κλείνει ο κφκλοσ τθσ ςτρατθγικισ μασ 2007-2011, μιασ ςτρατθγικισ που είχε ωσ οδθγό τθ δζςμευςι μασ απζναντι ςτουσ πιο φτωχοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ»

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ» ΕΣΡΑ 2007-13\Ε.Ρ. Ε&ΔΒΜ\Α.Ρ. 1-2-3 «Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν ςτισ 8 Ρ.Σ., 3 Ρ.Σ.Εξ., 2 Ρ.Σ.Εις.» Με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε. Κ. Τ.) ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα