Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ"

Transcript

1 Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Σο ΟΛΤΜΠΙΟΝ τίμθςε τα εκατοντάχρονα του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου μζςα από μια ωραία καλλιτεχνικι εκδιλωςθ. Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ Καλλιτεχνικι Εκδιλωςθ του Γυμναςίου-Λυκείου ΟΛΤΜΠΙΟΝ που ιταν αφιερωμζνθ ςτα «100 χρόνια Ελλθνικοφ Κινθματογράφου». Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο Δθμοτικό Θζατρο τροβόλου τθ Δευτζρα 8 Δεκεμβρίου ζνα κατάμεςτο Δθμοτικό Θζατρο, μικροί και μεγάλοι κεατζσ βίωςαν ζνα πραγματικά μοναδικό και εκπλθκτικό κζαμα που μασ χάριςαν τα ταλαντοφχα παιδιά του ΟΛΤΜΠΙΟΝ με τθν κακοδιγθςθ και τθν εμψφχωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. Σα παιδιά με πολφ ενκουςιαςμό ενςάρκωςαν ιερά τζρατα του παλιοφ ελλθνικοφ κινθματογράφου όπωσ Αλίκθ Βουγιουκλάκθ, Δθμιτρθ Παπαμιχαιλ, Ρζνα Βλαχοποφλου, Δθμιτρθ Χορν, Γιάννθ Γκιωνάκθ, Κϊςτα Χατηθχριςτο και πολλοφσ άλλουσ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ ςτιγμζσ του ελλθνικοφ κινθματογράφου οι οποίεσ απεικονίςτθκαν υπό μορφι δρϊμενου και ιταν διανκιςμζνεσ με πολφ χορό και τραγοφδι, ςτοιχεία άλλωςτε που χαρακτθρίηουν τον ελλθνικό κινθματογράφο. Αναδεικνφοντασ λοιπόν τθ ςοφι παροιμία «Για να κυμοφνται οι παλιοί και να μακαίνουν οι νζοι» οι καλλιτζχνεσ/μακθτζσ ζμακαν τθ νζα γενιά για το τεράςτιο μζγεκοσ για τθν αξία του ελλθνικοφ κινθματογράφου και ζκαναν τουσ μεγαλφτερουσ να αναπολιςουν ςτιγμζσ να ξανανιϊςουν κάτι από τθ νιότθ τουσ και να ξαναφζρουν όμορφεσ κφμθςεσ που τόςο ζντονα πρόςφερε και προςφζρει ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ και προςπακοφμε να βροφμε τθ ςωςτι απάντθςθ. Γνωρίηουμε ότι θ φοίτθςθ ενόσ μακθτι ςτο ςχολείο είναι αναγκαία για να αποκτιςει ο μακθτισ τισ ανάλογεσ γνϊςεισ που κα τον βοθκιςουν να αντιμετωπίςει το μζλλον και τισ απαιτιςεισ που κα παρουςιαςτοφν. Οι ϊρεσ που χάνονται για τθ δθμιουργία καλλιτεχνικϊν ι άλλων εκδθλϊςεων πολλζσ φορζσ είναι δφςκολο να αντικαταςτακοφν. Σόςο κάποιοι κακθγθτζσ όςο και γονείσ διαμαρτφρονται για τθν απϊλεια διδακτικοφ χρόνου. Παραγνωρίηεται όμωσ το γεγονόσ ότι θ ςυμμετοχι ςε μια καλλιτεχνικι εκδιλωςθ είναι πολφ ςθμαντικι για τα παιδιά και μια ανεπανάλθπτθ εμπειρία. Σουσ δίνει τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε μια ομάδα και να ςυνεργαςτοφν για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Μακαίνουν να υπακοφουν και να εκτελοφν οδθγίεσ χωρίσ να υπάρχει το άγχοσ των μακθμάτων και τθσ αξιολόγθςθσ. Θ ικανοποίθςθ που νιϊκουν ςτο τζλοσ κάκε παράςταςθσ είναι ζνα αίςκθμα που κα τουσ μείνει για αρκετό χρόνο μετά. Επίςθσ δεν πρζπει να παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι πολλά παιδιά δεν τα καταφζρνουν και τόςο ςτον ακαδθμαϊκό τομζα. υμμετζχοντασ όμωσ ςε μια εκδιλωςθ μποροφν να αναδείξουν το ταλζντο τουσ ςε άλλουσ τομείσ όπωσ το τραγοφδι, το χορό, το κζατρο. Ζτςι μποροφν να αντιςτακμίςουν τυχόν αποτυχίεσ τουσ ςτα μακιματα με επιτυχίεσ τουσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. υνεπϊσ, κα ζχουν τθν ευκαιρία και αυτά τα παιδιά να επιτφχουν κάπου και να μθ νιϊκουν μειονεκτικά απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ που ζχουν επιτυχίεσ ςτα διαγωνίςματα και ςτα μακιματα ςτθν τάξθ.

2 Σελίδα 2 Σο ςχολείο μασ ωσ ζμπρακτθ απόδειξθ αγάπθσ προσ το ςυνάνκρωπό μασ είχε διοργανϊςει ςτισ 23 επτεμβρίου 2014 διαφωτιςτικι ενθμζρωςθ για τουσ μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ Λυκείου. Εκπρόςωποσ του Τπουργείου Τγείασ ιρκε ςτο ςχολείο και μίλθςε για τα οφζλθ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ. Θ πρϊτθ αιμοδοςία ζγινε ςτισ 9 Οκτωβρίου 2014, κατά τθν οποία μακθτζσ μασ πρόκυμα ζδωςαν λίγο αίμα για να καλφψουν ανάγκεσ από τουσ πάςχοντεσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Σο ςχολείο μασ κα ςυνεχίςει αυτό το κεςμό με προγραμματιςμζνθ δεφτερθ αιμοδοςία θ οποία κα λάβει χϊρα ςτισ 13 Μαρτίου 2015 ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου. Σο Κδρυμα Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ) διοργάνωςε το Διαγωνιςμό «S-Factor 2014» ςτα πλαίςια τθσ εκδιλωςθσ «Με τθ Ματιά του Ερευνθτι». Σο ςχολείο μασ ζλαβε μζροσ με δφο ςυμμετοχζσ, τθν Ειρινθ-Βαλάντω Παπαγεωργίου,Ε 2 και τον Ανδρζα Ιωςιφ, Ε 2 οι οποίοι παρουςίαςαν ζνα φυςικό φαινόμενο με πρωτότυπο και διαςκεδαςτικό τρόπο μπροςτά ςε κοινό. Σθν Δευτζρα 22 επτεμβρίου 2014 τελζςτθκε αγιαςμόσ με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Η εθημερίδα ηωμ μαθηηώμ ηοσ Γσμμαζίοσ-Λσκείοσ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Γεωργιάδοσ Γιάμμα, θιλόλογος Πελεκάμοσ Παμαγιώηα, θιλόλογος Διαμέμεηαι δωρεάμ τα πλαίςια των εορταςμϊν για τα είκοςι πζντε χρόνια από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του παιδιοφ θ Παγκφπρια υντονιςτικι Επιτροπι Προςταςίασ και Ευθμερίασ του Παιδιοφ οργάνωςε μεταξφ άλλων εκδθλϊςεων και διάλογο για τουσ εφιβουσ. Θζμα του διαλόγου ιταν το πϊσ θ οικονομικι κρίςθ επθρεάηει τα παιδιά ωσ άτομα, το οικογενειακό τουσ περιβάλλον, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τισ μελλοντικζσ τουσ επιλογζσ. Επιπλζον ηθτικθκαν οι απόψεισ των παιδιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ. Οι μακθτζσ ςυηιτθςαν μζςα ςε πλαίςια αλλθλοςεβαςμοφ, ςεβόμενοι τισ αρχζσ του διαλόγου και εξζφραςαν πολφ ενδιαφζρουςεσ απόψεισ για το κζμα. Ο διάλογοσ ιταν υψθλοφ επιπζδου και το ςχολείο μασ είχε μια πολφ καλι παρουςία. Ο διάλογοσ για τουσ εφιβουσ ζγινε τθν Σετάρτθ 19/11/14 ςτο Δθμαρχείο τροβόλου. Σο ςχολείο εκπροςϊπθςαν οι μακθτζσ Θροδότου Νικόλ Γ1, Μάτςθ Α- ντριάνα Γ1 και Σηιοφρροσ Κυριάκοσ Γ2. υνοδόσ κακθγιτρια ιταν θ κ Διαμάντω Ηίηιρου.

3 Σελίδα 3 Erasmus + To Erasmus + είναι το Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που καλφπτει τουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ Κατάρτιςθσ, τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ κατά τθν περίοδο 1/1/2014 μζχρι 31/12/2020. ΣοErasmus + διαδζχεται και αντικακιςτά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ, Νζα Γενιά, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha. Edulink και άλλα διμερι προγράμματα ςυνεργαςίασ με τρίτεσ χϊρεσ. Σο Πρόγραμμα παρζχει υποςτιριξθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ( τθσ χολικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων) κακϊσ και ςτουσ τομείσ τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ. Σο ςχολείο μασ ζχει εγκρικεί να ςυμμετάςχει ςε τριετζσ πρόγραμμα με κζμα YOUropeans on the move migration between integration and tradition. το πρόγραμμα ςυμμετζχουν ςχολεία από τισ πιο κάτω χώρεσ : Germany Galilei-Gymnasium, Hamm Cyprus OLYMPION Gymnasium Lyceum, Nicosia Poland Zespół Szkół w Iwoniczu Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ των ςυντονιςτϊν ζγινε ςτθν πόλθ Hamm ςτθ Γερμανία από τισ 10 μζχρι τισ 14 Νοεμβρίου Εκεί ςυηθτικθκαν οι λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ και επιλφκθκαν προβλιματα που τυχόν κα παρουςιαςτοφν. Θ επόμενθ ςυνάντθςθ κα είναι ςτθ πόλθ Trento ςτθν Greece 9th Gymnasium, Heraklion Turkey Hasan Süzer High School, Gaziantep Great Britain Fulston Manor School, Sittingbourne Ιταλία τον ερχόμενο Μάρτιο 2015 με ςυμμετοχι μακθτϊν και κακθγθτϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι από τθν Κφπρο ζχουν εγκρικεί για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus + (Δράςθ K2) μόνο 14 ςχολεία από τθ Δθμοτικι και τθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. τα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Etwinning, το ςχολείο μασ κατά τθν ακαδθμαϊκι χρονιά ςυμμετζχει και ςυνεργάηεται με δυο ςχολεία τθσ Ελλάδασ, το 3 ο Γενικό Λφκειο Κζρκυρασ και το 5 ο Λφκειο Μαρουςίου. Ομάδα μακθτϊν τθσ Βϋ Λυκείου, αςχολοφνται με το κζμα Ελευκερία Εφθβεία. Χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και μαηί με τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ μακθτϊν του ςχολείου τθσ Κζρκυρασ κα δθμιουργιςουν δράςεισ που κα περιλαμβάνουν αφίςα, comics, βίντεο για τθ παρουςίαςθ του κζματοσ. υγκεκριμζνα, ςτισ 12 Νοεμβρίου 2014 κακϊσ και ςτισ 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιικθκαν διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ οι οποίεσ βοικθςαν τουσ μακθτζσ να γνωριςτοφν καλφτερα και να ανταλλάξουν ιδζεσ για τισ δράςεισ που κα παρουςιάςουν. Ομάδα μακθτϊν τθσ Γ Γυμναςίου του ςχολείου μασ, αςχολείται με το κζμα «Η διατροφή ωσ παράγοντασ πρόληψησ νοςημάτων: δζκα λόγοι να τρζφομαι υγιεινά, δζκα τρόποι να το πετφχω». Oι μακθτζσ αςχολοφνται με κζματα που ςχετίηονται με τισ τοπικζσ καλλιζργειεσ ςτισ χϊρεσ τουσ και τθ ςχζςθ τουσ με τθ διατροφι, αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τθ διατροφικι αξία των ςφγχρονων τροφίμων, καταγράφουν τισ κακθμερινζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ τουσ και με ερωτθματολόγια κα διενεργιςουν ζρευνα, προκειμζνου να δθμοςιεφςουν ςε κοινό λεφκωμα πρακτικζσ, ιδζεσ και χριςιμεσ ςυνικειεσ για ζνα υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα. Θα ςυγκρίνουν το οικονομικό κόςτοσ των προϊόντων υγιεινισ διατροφισ ςτισ χϊρεσ τουσ και κα καταγράψουν τα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρϊςουν. Σζλοσ, και ςε κατοπινό ςτάδιο, κα μελετιςουν αποςπάςματα από λογοτεχνικά ζργα διαφόρων χωρϊν, που κα επιλζξουν, τα οποία περιζχουν ςτιγμιότυπα που ςυνδζονται με διατροφικά κζματα και ςυνικειεσ, και κα δθμιουργιςουν το δικό τουσ λογοτεχνικό ζργο. τισ 11 Δεκεμβρίου πραγματοποίθςαν τθν πρϊτθ τουσ διαδικτυακι επικοινωνία μζςω skype, γνωρίςτθκαν και αντάλλαξαν ιδζεσ για τισ δράςεισ τουσ

4 Σελίδα 4 τισ 5 Δεκεμβρίου ιταν θ Μζρα Εκελοντιςμοφ και μετά από πρωτοβουλία του Ομίλου Εκελοντιςμοφ του ςχολείου μασ διοργανϊκθκε εκδιλωςθ ςε εμβόλιμθ περίοδο. Με τθ βοικεια των ςυναδζλφων και παιδιϊν του ομίλου, παραςκευάςτθκαν γλυκά και πουλικθκαν με ςκοπό να μαηευτοφν λεφτά για φιλανκρωπικό ςκοπό. Με το ποςό που μαηεφτθκε ζγινε δωρεά ςτο Παιδοχειρουργικό Σμιμα του Μακάρειου Νοςοκομείου και δόκθκε βοικεια ςε μια οικογζνεια για να προμθκευτεί υλικά για το Χριςτουγεννιάτικο τραπζηι. τισ 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιικθκε θ χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ που διοργανϊνει ο φνδεςμοσ Γονζων ςε ςυνεργαςία με το ςχολείο μασ. Θ εκδιλωςθ ζλαβε χϊρα ςτθ μουςικι ςκθνι Α ΜΑΣΙΟΝ. Εκεί είχαμε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουμε ζνα μικρό κεατρικό από μακθτζσ του ςχολείου μασ, να ακοφςουμε χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια, να παίξουμε τόμπολα και να κερδίςουμε πλοφςια δϊρα. Επίςκεψθ ςτο Παιδοχειρουργικό του Μακάρειου Νοςοκομείου ςτισ 23 Δεκεμβρίου 2014 από τον Εκελοντικό Όμιλο To άββατο 20/12/14 oμάδα παιδιϊν τθσ χορωδίασ τραγοφδθςαν ςτο Παλιό Δθμαρχείο τροβόλου για το ςφνδεςμο Go Bazart. Θ εκδιλωςθ είχε φιλανκρωπικό χαρακτιρα αφοφ τα ζςοδα διατζκθκαν για τα αυτιςτικά παιδιά. Θ πολυμορφία των γλωςςϊν και των πολιτιςμϊν κεωρείται όλο και περιςςότερο ωσ ζνα καλό και όμορφο πράγμα ςε όλο τον κόςμο. Κάκε γλϊςςα ζχει τθ μοναδικότθτά τθσ και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιμετωπίηεται από τον κόςμο. Εδϊ ςτο ΟΛΤΜΠΙΟΝ, δϊςαμε ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να γιορτάςουν αυτι τθ πολυμορφία με τθ προετοιμαςία ενόσ πανθγυριοφ με φαγθτά τα οποία γεφτθκαν τόςο οι μακθτζσ όςο και οι κακθγθτζσ του ςχολείου. Οι μακθτζσ ηωγράφιςαν ςθμαίεσ και μπλουηάκια και ζγραψαν πινακίδεσ με πλθροφορίεσ για τθν κάκε χϊρα. Διζνειμαν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ δελτάρια με πλθροφορίεσ και μάηεψαν χρθματικό ποςό από τθ πϊλθςθ φαγθτϊν το οποίο ζδωςαν ςτον οργανιςμό «Hope for Children Μζλθ τθσ οργάνωςθσ «Hope for Children θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθ βοικεια ανθλίκων χωρίσ οικογζνεια ιρκαν ςτο ςχολείο μασ και πιραν 20 παπλϊματα για το ίδρυμα. Αυτά αγοράςτθκαν από τουσ μακθτζσ από τα ζςοδα εκδιλωςθσ.

5 Σελίδα 5 τισ 17 Νοζμβρθ τιμικθκε θ επζτειοσ του Πολυτεχνείου με ποιιματα και βίντεο. Οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να κυμθκοφν τισ προςπάκειεσ των φοιτθτϊν αλλά και του λαοφ τθσ Ελλάδασ να απαλλαγοφν από τθν ξενοκίνθτθ Χοφντα και το κακεςτϊσ τθσ που επζφερε τόςα δεινά ςτθ χϊρα και ιδιαίτερα ςτθ ιδιαίτερθ μασ πατρίδα Κφπρο με α- ποτζλεςμα τθν Σουρκικι ειςβολι και κατοχι. ΕΠΕΣΕΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ Σο ςχολείο μασ τίμθςε και φζτοσ τθν 1 θ Οκτωβρίου με ομιλίεσ, αφθγιςεισ, ποιιματα, δραματοποίθςθ κακϊσ και με θχθτικά και οπτικά ντοκουμζντα. Πρόκειται για μια ξεχωριςτι μζρα για τθ μικρι μασ πατρίδα. Είναι τα γενζκλια τθσ Κυπριακισ Ανεξαρτθςίασ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΤΝΟ Σο ςχολείο μασ με τισ ςθμαίεσ και το λάβαρο του παρευρζκθκε ςτο Εκνικό Μνθμόςυνο των θρϊων τθσ ΕΟ- ΚΑ Μιχαιλ Κουτςόφτα, Ανδρζα Παναγίδθ και τζλιου Μαυρομμάτθ που ζγινε ςτθν εκκλθςία Παναγίασ Οδθγιτριασ ςτο Παλιομζτοχο. Εκ μζρουσ του ςχολείου κατάκεςε ςτεφάνι ςτο μνθμείο των θρϊων ο Ακαδθμαϊκόσ Διευκυντισ κ. Θζμθσ Μαςοφρασ. Σο ςχολείο μασ γιόρταςε και φζτοσ τθν 28 θ Οκτωβρίου 1940 και τθ γιορτι τθσ θμαίασ. Θ εκδιλωςθ περιλάμβανε απαγγελίεσ, δραματοποιιςεισ, τραγοφδια και χοροφσ. Επίςθσ το ςχολείο μασ μζςα ςτα πλαίςια των εκνικϊν εορταςμϊν ςυμμετείχε με αγιματα ςτισ παρελάςεισ που ζγιναν ςτο Διμο Λακατάμιασ, ςτθ δοξολογία και παρζλαςθ ςτθ Κοκκινοτριμικιά και ςτθ παρζλαςθ ςτθ Λευκωςία.

6 Σελίδα 6 O φνδεςμοσ Γονζων του ςχολείου μασ διοργάνωςε τθν Παραςκευι 26 επτεμβρίου 2014 ςυνάντθςθ γνωριμίασ των γονζων με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου μασ. Οι γονείσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τουσ κακθγθτζσ και να ανταλλάξουν απόψεισ που αφοροφςαν τα παιδιά τουσ και τθ φοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο. Η ςυμβολι του ςχολείου μασ ςτο Ραδιομαρακώνιο. Οι πρόεδροι των ΚΜ παράδωςαν το ποςό που μαηεφτθκε από τουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου ςε αντιπρόςωπο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ. Μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου μασ ςυμμετείχαν ςε εκδιλωςθ του υνδζςμου Εκελοντών Ψυχοκοινωνικισ τιριξθσ Παιδιών και Εφιβων Ομάδα μακθτριών του ςχολείου μασ ζλαβε μζροσ ςτθν πορεία τθσ ΕUROPA DONNA Κφπρου που ζγινε ςτθ Λευκωςία Σθν Παραςκευι 21 Νοεμβρίου 2014 οι μακθτζσ μασ οφία Θλιάδου Εϋ5, Γιϊργοσ Λαμπιδωνίτθσ Εϋ3, Διμθτρα Νικάνδρου Εϋ1, Αντρζασ Ι- ωάννου Εϋ4 και Λουίηα Ευτυχίου Εϋ1 ςυμμετείχαν ςτθν καλλιτεχνικι δράςθ με κζμα «Γλυπτικι ςτθν Άμμο» που διοργανϊκθκε από το Τ- πουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. Οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ δθμιοφργθςαν εφιμερα ζργα γλυπτικισ ςτθν άμμο με ελεφκερο κζμα, ςτθν Παραλία των Φοινικοφδων ςτθ Λάρνακα.

7 Σελίδα 7 Σο Γυμνάςιο Λφκειο «ΟΛΤΜΠΙΟΝ» ςυμμετζχει ςτο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Junior Achievement Young Enterprise», το οποίο λειτουργεί για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά από το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. H ςυμμετοχι του ςχολείου μασ πζρςι ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μζςω τθσ εταιρείασ επιχείρθςθσ του ςχολείου μασ «Out of the box creations» ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία και διακρίκθκε ςτισ οκτϊ καλφτερεσ ςχολικζσ επιχειριςεισ παγκφπρια. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενκάρρυνςθ των νζων να αξιοποιιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτον επιχειρθματικό τομζα και ςτθν καινοτομία, ζτςι που να αυξιςουν τθ δυνατότθτα απαςχόλθςισ τουσ και τα επιχειρθματικά τουσ ταλζντα. τοχεφει επίςθσ, να προετοιμάςει τουσ νζουσ για να ανταποκρικοφν ςε κατοπινό ςτάδιο ςτισ απαιτιςεισ μιασ ανταγωνιςτικισ κοινωνίασ. Κατά τθ φετινι ακαδθμαϊκι χρονιά ςτο ςχολείο μασ δθμιουργικθκαν δυο «μικρζσ εταιρείεσ» βαςιςμζνεσ ςτισ αρχζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Τπάρχουν οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ (μακθτζσ, κακθγθτζσ) κακϊσ και το προςωπικό τθσ, το οποίο αποτελείται από μακθτζσ του ςχολείου. Ο κάκε εμπλεκόμενοσ μακθτισ ζχει το ρόλο του ςτθν εταιρεία (διευκυντζσ, υπάλλθλοι). Από τθ νζα χρονιά (2015) κα βρίςκεται προσ πϊλθςθ το προϊόν τθσ κάκε εταιρείασ. Σθ Δευτζρα 22 Δεκεμβρίου2014 και τθν Σρίτθ 23 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιικθκε με επιτυχία ενδοςχολικι δραςτθριότθτα από τα μζλθ τθσ εταιρείασ του ςχολείου μασ Herbs Care. Θ εκδιλωςθ αυτι αποςκοποφςε ςτθ διαφιμιςθ του προϊόντοσ τθσ εταιρείασ. υγκεκριμζνα προςφζρονταν διάφορα είδθ βιολογικοφ τςαγιοφ όπωσ πατηιά, Γλυκάνιςοσ, Λουίηα, Δεντρολίβανο, Δυόςμοσ, Σςουκνίδα, Λεβάντα και βότανα όπωσ Βαςιλικόσ, Ρίγανθ και Δάφνθ. Επίςθσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ πωλοφνταν φυτά Aloe Vera ςε γλάςτρεσ, μια δθμιουργία των μακθτϊν - υπαλλιλων τθν εταιρείασ. Ο οργανιςμόσ "Αριάδνθ" ςυςτεγάηεται ςτθ Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Λευκωςίασ και χρθςιμοποιεί μεκόδουσ πρωτοποριακισ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ για παιδιά των οποίων οι γονείσ ι ςυγγενείσ νοςθλεφονται με κρίςιμα προβλιματα υγείασ. Ο οργανιςμόσ παρζχει ςτιριξθ τόςο ςτουσ αςκενείσ όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ ςυγγενείσ τουσ. Σο ςχολείο μασ πιρε μζροσ ςτο διαγωνιςμό με πολλζσ ςυμμετοχζσ

8 Σελίδα 8 Θ ετιςια Ευρωπαϊκι διοργάνωςθ MOVE WEEK εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ εκςτρατείασ του International Sport and Culture Association (ISCA) Now we move ». Είναι μια πρωτοβουλία ενεργοποίθςθσ των Ευρωπαίων πολιτϊν ςτον ακλθτιςμό και ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα και φζτοσ διεξιχκθ από τισ 29 επτεμβρίου μζχρι τισ 5 Οκτωβρίου 2014.Θ εκςτρατεία ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των Ευρωπαίων πολιτϊν που ακλοφνται κατά 100 εκατομμφρια μζχρι το 2020,ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τα οφζλθ τθσ άςκθςθσ,ςτθν προϊκθςθ και αφξθςθ των ευκαιριϊν εναςχόλθςθσ με τον ακλθτιςμό και τθ φυςικι δραςτθριότθτα κακϊσ και ςτθν ενκάρρυνςθ και διευκόλυνςθ τθσ διατομεακισ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ. Σο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαντικότθτα τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και του ακλθτιςμοφ για τθν υγεία των πολιτϊν τθσ Κφπρου,ςυμμετζχει ενεργά,ςτθρίηει και προωκεί τθ ςυγκεκριμζνθ εκςτρατεία. ε ςυνεργαςία με τον Εκνικό υντονιςτι του προγράμματοσ, τον Κυπριακό Οργανιςμό Ακλθτιςμοφ (ΚΟΑ), διοργάνωςε πολλζσ και ποικίλεσ δράςεισ. Σθν Δευτζρα 29/09 διεξιχκθ θ φυςικι δραςτθριότθτα FLASH MOB (πρόκειται για μια ςειρά εφκολων κινιςεων με μουςικι που εκτελοφνται από μεγάλεσ ομάδεσ ατόμων ςε δθμόςιο χϊρο) IT S TIME TO MOVE. Σθν Σρίτθ 30/09 ζχει γίνει μάκθμα ZUMBA Σθν Πζμπτθ 2/10 ζγινε το πρόγραμμα CROSS FIT Οι πιο πάνω δραςτθριότθτεσ ζγιναν και ςτο ςχολείο μασ με τθ ςυμμετοχι τόςο μακθτϊν όςο και κακθγθτϊν κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων. INTER-SCHOOL TENNIS TOURNAMENT τισ 24/10 διεξιχκθκαν αγϊνεσ Σζννισ μεταξφ των ιδιωτικϊν ςχολείων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Senior School. υμμετείχαν τα ςχολεία ΟΛΤΜΠΙΟΝ, PASCAL, GRAMMAR SCHOOL, SENIOR SCHOOL, AMERICAN INTERNATIONAL, AMERICAN ACADEMY, FORUM και FALCON. Σο ςχολείο μασ ςυμμετείχε με δφο ακλθτζσ. AΓΩΝΑ ΠΟΔΟ ΦΑΙΡΟΤ ΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΜΑ ΧΡΙ ΣΟΦΟΡΟΤ ΧΡΙ ΣΟΔΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΤ ΜΑΤΡΙΚΙΟΤ Σθν Τετάρτη 17/12/2014 διεξιχκθ ςτο γιπεδο του ςχολείου μασ αγϊνασ ποδοςφαίρου μεταξφ τθσ Ομάδασ Αρρζνων του ΟΛΤΜΠΙΟΝ και τθσ Ομάδασ Νζων του Ολυμπιακοφ Λευκωςίασ. τισ 23 Οκτωβρίου 2014 τζςςερεισ μακθτζσ μασ πιραν μζροσ ςτον αγϊνα κολφμβθςθσ Ιδιωτικϊν Γυμναςίων. Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ιςαν οι Θεοδωρίδου Άντρια Α 2, Χατηοφδθσ Γιϊργοσ Β 1, Δυμιϊτθσ Γιϊργοσ Β 3, και Θλία Γιάννθσ Β 3. Για τα παιδιά που ςυμμετείχαν ιταν μια πολφ καλι εμπειρία τθν οποία χάρθκαν πάρα πολφ. Σο παιχνίδι πραγματοποιικθκε εισ μνιμθ του αδικοχαμζνου μακθτι του ςχολείου μασ Χριςτόφορου Χριςτοδοφλου και του μακθτι του Λυκείου Εκνομάρτυρα Κυπριανοφ Γιϊργου Μαυρίκιου που ζπεςε κι αυτόσ κφμα αυτοκινθτικοφ δυςτυχιματοσ.

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ!

Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ! Λογο-Νζα Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011 Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ! Με χαρά ςασ παρουςιάηουμε τα τελευταία εςωτερικά και εξωτερικά κζματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλθ Ομάδασ: Αςουκίδθσ Γεϊργιοσ Μάριοσ Μαχαιρά Γαλινθ Παςιά Αςτερία Σάτςθ Φωτεινι

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι,

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Ετιςια Ζκκεςθ 2010 Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Σθ χρονιά που διανφουμε κλείνει ο κφκλοσ τθσ ςτρατθγικισ μασ 2007-2011, μιασ ςτρατθγικισ που είχε ωσ οδθγό τθ δζςμευςι μασ απζναντι ςτουσ πιο φτωχοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ»

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ» ΕΣΡΑ 2007-13\Ε.Ρ. Ε&ΔΒΜ\Α.Ρ. 1-2-3 «Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν ςτισ 8 Ρ.Σ., 3 Ρ.Σ.Εξ., 2 Ρ.Σ.Εις.» Με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε. Κ. Τ.) ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα