Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ"

Transcript

1 Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Σο ΟΛΤΜΠΙΟΝ τίμθςε τα εκατοντάχρονα του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου μζςα από μια ωραία καλλιτεχνικι εκδιλωςθ. Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ Καλλιτεχνικι Εκδιλωςθ του Γυμναςίου-Λυκείου ΟΛΤΜΠΙΟΝ που ιταν αφιερωμζνθ ςτα «100 χρόνια Ελλθνικοφ Κινθματογράφου». Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο Δθμοτικό Θζατρο τροβόλου τθ Δευτζρα 8 Δεκεμβρίου ζνα κατάμεςτο Δθμοτικό Θζατρο, μικροί και μεγάλοι κεατζσ βίωςαν ζνα πραγματικά μοναδικό και εκπλθκτικό κζαμα που μασ χάριςαν τα ταλαντοφχα παιδιά του ΟΛΤΜΠΙΟΝ με τθν κακοδιγθςθ και τθν εμψφχωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. Σα παιδιά με πολφ ενκουςιαςμό ενςάρκωςαν ιερά τζρατα του παλιοφ ελλθνικοφ κινθματογράφου όπωσ Αλίκθ Βουγιουκλάκθ, Δθμιτρθ Παπαμιχαιλ, Ρζνα Βλαχοποφλου, Δθμιτρθ Χορν, Γιάννθ Γκιωνάκθ, Κϊςτα Χατηθχριςτο και πολλοφσ άλλουσ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ ςτιγμζσ του ελλθνικοφ κινθματογράφου οι οποίεσ απεικονίςτθκαν υπό μορφι δρϊμενου και ιταν διανκιςμζνεσ με πολφ χορό και τραγοφδι, ςτοιχεία άλλωςτε που χαρακτθρίηουν τον ελλθνικό κινθματογράφο. Αναδεικνφοντασ λοιπόν τθ ςοφι παροιμία «Για να κυμοφνται οι παλιοί και να μακαίνουν οι νζοι» οι καλλιτζχνεσ/μακθτζσ ζμακαν τθ νζα γενιά για το τεράςτιο μζγεκοσ για τθν αξία του ελλθνικοφ κινθματογράφου και ζκαναν τουσ μεγαλφτερουσ να αναπολιςουν ςτιγμζσ να ξανανιϊςουν κάτι από τθ νιότθ τουσ και να ξαναφζρουν όμορφεσ κφμθςεσ που τόςο ζντονα πρόςφερε και προςφζρει ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ και προςπακοφμε να βροφμε τθ ςωςτι απάντθςθ. Γνωρίηουμε ότι θ φοίτθςθ ενόσ μακθτι ςτο ςχολείο είναι αναγκαία για να αποκτιςει ο μακθτισ τισ ανάλογεσ γνϊςεισ που κα τον βοθκιςουν να αντιμετωπίςει το μζλλον και τισ απαιτιςεισ που κα παρουςιαςτοφν. Οι ϊρεσ που χάνονται για τθ δθμιουργία καλλιτεχνικϊν ι άλλων εκδθλϊςεων πολλζσ φορζσ είναι δφςκολο να αντικαταςτακοφν. Σόςο κάποιοι κακθγθτζσ όςο και γονείσ διαμαρτφρονται για τθν απϊλεια διδακτικοφ χρόνου. Παραγνωρίηεται όμωσ το γεγονόσ ότι θ ςυμμετοχι ςε μια καλλιτεχνικι εκδιλωςθ είναι πολφ ςθμαντικι για τα παιδιά και μια ανεπανάλθπτθ εμπειρία. Σουσ δίνει τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε μια ομάδα και να ςυνεργαςτοφν για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Μακαίνουν να υπακοφουν και να εκτελοφν οδθγίεσ χωρίσ να υπάρχει το άγχοσ των μακθμάτων και τθσ αξιολόγθςθσ. Θ ικανοποίθςθ που νιϊκουν ςτο τζλοσ κάκε παράςταςθσ είναι ζνα αίςκθμα που κα τουσ μείνει για αρκετό χρόνο μετά. Επίςθσ δεν πρζπει να παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι πολλά παιδιά δεν τα καταφζρνουν και τόςο ςτον ακαδθμαϊκό τομζα. υμμετζχοντασ όμωσ ςε μια εκδιλωςθ μποροφν να αναδείξουν το ταλζντο τουσ ςε άλλουσ τομείσ όπωσ το τραγοφδι, το χορό, το κζατρο. Ζτςι μποροφν να αντιςτακμίςουν τυχόν αποτυχίεσ τουσ ςτα μακιματα με επιτυχίεσ τουσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. υνεπϊσ, κα ζχουν τθν ευκαιρία και αυτά τα παιδιά να επιτφχουν κάπου και να μθ νιϊκουν μειονεκτικά απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ που ζχουν επιτυχίεσ ςτα διαγωνίςματα και ςτα μακιματα ςτθν τάξθ.

2 Σελίδα 2 Σο ςχολείο μασ ωσ ζμπρακτθ απόδειξθ αγάπθσ προσ το ςυνάνκρωπό μασ είχε διοργανϊςει ςτισ 23 επτεμβρίου 2014 διαφωτιςτικι ενθμζρωςθ για τουσ μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ Λυκείου. Εκπρόςωποσ του Τπουργείου Τγείασ ιρκε ςτο ςχολείο και μίλθςε για τα οφζλθ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ. Θ πρϊτθ αιμοδοςία ζγινε ςτισ 9 Οκτωβρίου 2014, κατά τθν οποία μακθτζσ μασ πρόκυμα ζδωςαν λίγο αίμα για να καλφψουν ανάγκεσ από τουσ πάςχοντεσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Σο ςχολείο μασ κα ςυνεχίςει αυτό το κεςμό με προγραμματιςμζνθ δεφτερθ αιμοδοςία θ οποία κα λάβει χϊρα ςτισ 13 Μαρτίου 2015 ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου. Σο Κδρυμα Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ) διοργάνωςε το Διαγωνιςμό «S-Factor 2014» ςτα πλαίςια τθσ εκδιλωςθσ «Με τθ Ματιά του Ερευνθτι». Σο ςχολείο μασ ζλαβε μζροσ με δφο ςυμμετοχζσ, τθν Ειρινθ-Βαλάντω Παπαγεωργίου,Ε 2 και τον Ανδρζα Ιωςιφ, Ε 2 οι οποίοι παρουςίαςαν ζνα φυςικό φαινόμενο με πρωτότυπο και διαςκεδαςτικό τρόπο μπροςτά ςε κοινό. Σθν Δευτζρα 22 επτεμβρίου 2014 τελζςτθκε αγιαςμόσ με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Η εθημερίδα ηωμ μαθηηώμ ηοσ Γσμμαζίοσ-Λσκείοσ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Γεωργιάδοσ Γιάμμα, θιλόλογος Πελεκάμοσ Παμαγιώηα, θιλόλογος Διαμέμεηαι δωρεάμ τα πλαίςια των εορταςμϊν για τα είκοςι πζντε χρόνια από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του παιδιοφ θ Παγκφπρια υντονιςτικι Επιτροπι Προςταςίασ και Ευθμερίασ του Παιδιοφ οργάνωςε μεταξφ άλλων εκδθλϊςεων και διάλογο για τουσ εφιβουσ. Θζμα του διαλόγου ιταν το πϊσ θ οικονομικι κρίςθ επθρεάηει τα παιδιά ωσ άτομα, το οικογενειακό τουσ περιβάλλον, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τισ μελλοντικζσ τουσ επιλογζσ. Επιπλζον ηθτικθκαν οι απόψεισ των παιδιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ. Οι μακθτζσ ςυηιτθςαν μζςα ςε πλαίςια αλλθλοςεβαςμοφ, ςεβόμενοι τισ αρχζσ του διαλόγου και εξζφραςαν πολφ ενδιαφζρουςεσ απόψεισ για το κζμα. Ο διάλογοσ ιταν υψθλοφ επιπζδου και το ςχολείο μασ είχε μια πολφ καλι παρουςία. Ο διάλογοσ για τουσ εφιβουσ ζγινε τθν Σετάρτθ 19/11/14 ςτο Δθμαρχείο τροβόλου. Σο ςχολείο εκπροςϊπθςαν οι μακθτζσ Θροδότου Νικόλ Γ1, Μάτςθ Α- ντριάνα Γ1 και Σηιοφρροσ Κυριάκοσ Γ2. υνοδόσ κακθγιτρια ιταν θ κ Διαμάντω Ηίηιρου.

3 Σελίδα 3 Erasmus + To Erasmus + είναι το Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που καλφπτει τουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ Κατάρτιςθσ, τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ κατά τθν περίοδο 1/1/2014 μζχρι 31/12/2020. ΣοErasmus + διαδζχεται και αντικακιςτά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ, Νζα Γενιά, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha. Edulink και άλλα διμερι προγράμματα ςυνεργαςίασ με τρίτεσ χϊρεσ. Σο Πρόγραμμα παρζχει υποςτιριξθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ( τθσ χολικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων) κακϊσ και ςτουσ τομείσ τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ. Σο ςχολείο μασ ζχει εγκρικεί να ςυμμετάςχει ςε τριετζσ πρόγραμμα με κζμα YOUropeans on the move migration between integration and tradition. το πρόγραμμα ςυμμετζχουν ςχολεία από τισ πιο κάτω χώρεσ : Germany Galilei-Gymnasium, Hamm Cyprus OLYMPION Gymnasium Lyceum, Nicosia Poland Zespół Szkół w Iwoniczu Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ των ςυντονιςτϊν ζγινε ςτθν πόλθ Hamm ςτθ Γερμανία από τισ 10 μζχρι τισ 14 Νοεμβρίου Εκεί ςυηθτικθκαν οι λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ και επιλφκθκαν προβλιματα που τυχόν κα παρουςιαςτοφν. Θ επόμενθ ςυνάντθςθ κα είναι ςτθ πόλθ Trento ςτθν Greece 9th Gymnasium, Heraklion Turkey Hasan Süzer High School, Gaziantep Great Britain Fulston Manor School, Sittingbourne Ιταλία τον ερχόμενο Μάρτιο 2015 με ςυμμετοχι μακθτϊν και κακθγθτϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι από τθν Κφπρο ζχουν εγκρικεί για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus + (Δράςθ K2) μόνο 14 ςχολεία από τθ Δθμοτικι και τθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. τα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Etwinning, το ςχολείο μασ κατά τθν ακαδθμαϊκι χρονιά ςυμμετζχει και ςυνεργάηεται με δυο ςχολεία τθσ Ελλάδασ, το 3 ο Γενικό Λφκειο Κζρκυρασ και το 5 ο Λφκειο Μαρουςίου. Ομάδα μακθτϊν τθσ Βϋ Λυκείου, αςχολοφνται με το κζμα Ελευκερία Εφθβεία. Χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και μαηί με τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ μακθτϊν του ςχολείου τθσ Κζρκυρασ κα δθμιουργιςουν δράςεισ που κα περιλαμβάνουν αφίςα, comics, βίντεο για τθ παρουςίαςθ του κζματοσ. υγκεκριμζνα, ςτισ 12 Νοεμβρίου 2014 κακϊσ και ςτισ 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιικθκαν διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ οι οποίεσ βοικθςαν τουσ μακθτζσ να γνωριςτοφν καλφτερα και να ανταλλάξουν ιδζεσ για τισ δράςεισ που κα παρουςιάςουν. Ομάδα μακθτϊν τθσ Γ Γυμναςίου του ςχολείου μασ, αςχολείται με το κζμα «Η διατροφή ωσ παράγοντασ πρόληψησ νοςημάτων: δζκα λόγοι να τρζφομαι υγιεινά, δζκα τρόποι να το πετφχω». Oι μακθτζσ αςχολοφνται με κζματα που ςχετίηονται με τισ τοπικζσ καλλιζργειεσ ςτισ χϊρεσ τουσ και τθ ςχζςθ τουσ με τθ διατροφι, αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τθ διατροφικι αξία των ςφγχρονων τροφίμων, καταγράφουν τισ κακθμερινζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ τουσ και με ερωτθματολόγια κα διενεργιςουν ζρευνα, προκειμζνου να δθμοςιεφςουν ςε κοινό λεφκωμα πρακτικζσ, ιδζεσ και χριςιμεσ ςυνικειεσ για ζνα υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα. Θα ςυγκρίνουν το οικονομικό κόςτοσ των προϊόντων υγιεινισ διατροφισ ςτισ χϊρεσ τουσ και κα καταγράψουν τα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρϊςουν. Σζλοσ, και ςε κατοπινό ςτάδιο, κα μελετιςουν αποςπάςματα από λογοτεχνικά ζργα διαφόρων χωρϊν, που κα επιλζξουν, τα οποία περιζχουν ςτιγμιότυπα που ςυνδζονται με διατροφικά κζματα και ςυνικειεσ, και κα δθμιουργιςουν το δικό τουσ λογοτεχνικό ζργο. τισ 11 Δεκεμβρίου πραγματοποίθςαν τθν πρϊτθ τουσ διαδικτυακι επικοινωνία μζςω skype, γνωρίςτθκαν και αντάλλαξαν ιδζεσ για τισ δράςεισ τουσ

4 Σελίδα 4 τισ 5 Δεκεμβρίου ιταν θ Μζρα Εκελοντιςμοφ και μετά από πρωτοβουλία του Ομίλου Εκελοντιςμοφ του ςχολείου μασ διοργανϊκθκε εκδιλωςθ ςε εμβόλιμθ περίοδο. Με τθ βοικεια των ςυναδζλφων και παιδιϊν του ομίλου, παραςκευάςτθκαν γλυκά και πουλικθκαν με ςκοπό να μαηευτοφν λεφτά για φιλανκρωπικό ςκοπό. Με το ποςό που μαηεφτθκε ζγινε δωρεά ςτο Παιδοχειρουργικό Σμιμα του Μακάρειου Νοςοκομείου και δόκθκε βοικεια ςε μια οικογζνεια για να προμθκευτεί υλικά για το Χριςτουγεννιάτικο τραπζηι. τισ 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιικθκε θ χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ που διοργανϊνει ο φνδεςμοσ Γονζων ςε ςυνεργαςία με το ςχολείο μασ. Θ εκδιλωςθ ζλαβε χϊρα ςτθ μουςικι ςκθνι Α ΜΑΣΙΟΝ. Εκεί είχαμε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουμε ζνα μικρό κεατρικό από μακθτζσ του ςχολείου μασ, να ακοφςουμε χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια, να παίξουμε τόμπολα και να κερδίςουμε πλοφςια δϊρα. Επίςκεψθ ςτο Παιδοχειρουργικό του Μακάρειου Νοςοκομείου ςτισ 23 Δεκεμβρίου 2014 από τον Εκελοντικό Όμιλο To άββατο 20/12/14 oμάδα παιδιϊν τθσ χορωδίασ τραγοφδθςαν ςτο Παλιό Δθμαρχείο τροβόλου για το ςφνδεςμο Go Bazart. Θ εκδιλωςθ είχε φιλανκρωπικό χαρακτιρα αφοφ τα ζςοδα διατζκθκαν για τα αυτιςτικά παιδιά. Θ πολυμορφία των γλωςςϊν και των πολιτιςμϊν κεωρείται όλο και περιςςότερο ωσ ζνα καλό και όμορφο πράγμα ςε όλο τον κόςμο. Κάκε γλϊςςα ζχει τθ μοναδικότθτά τθσ και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιμετωπίηεται από τον κόςμο. Εδϊ ςτο ΟΛΤΜΠΙΟΝ, δϊςαμε ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να γιορτάςουν αυτι τθ πολυμορφία με τθ προετοιμαςία ενόσ πανθγυριοφ με φαγθτά τα οποία γεφτθκαν τόςο οι μακθτζσ όςο και οι κακθγθτζσ του ςχολείου. Οι μακθτζσ ηωγράφιςαν ςθμαίεσ και μπλουηάκια και ζγραψαν πινακίδεσ με πλθροφορίεσ για τθν κάκε χϊρα. Διζνειμαν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ δελτάρια με πλθροφορίεσ και μάηεψαν χρθματικό ποςό από τθ πϊλθςθ φαγθτϊν το οποίο ζδωςαν ςτον οργανιςμό «Hope for Children Μζλθ τθσ οργάνωςθσ «Hope for Children θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθ βοικεια ανθλίκων χωρίσ οικογζνεια ιρκαν ςτο ςχολείο μασ και πιραν 20 παπλϊματα για το ίδρυμα. Αυτά αγοράςτθκαν από τουσ μακθτζσ από τα ζςοδα εκδιλωςθσ.

5 Σελίδα 5 τισ 17 Νοζμβρθ τιμικθκε θ επζτειοσ του Πολυτεχνείου με ποιιματα και βίντεο. Οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να κυμθκοφν τισ προςπάκειεσ των φοιτθτϊν αλλά και του λαοφ τθσ Ελλάδασ να απαλλαγοφν από τθν ξενοκίνθτθ Χοφντα και το κακεςτϊσ τθσ που επζφερε τόςα δεινά ςτθ χϊρα και ιδιαίτερα ςτθ ιδιαίτερθ μασ πατρίδα Κφπρο με α- ποτζλεςμα τθν Σουρκικι ειςβολι και κατοχι. ΕΠΕΣΕΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ Σο ςχολείο μασ τίμθςε και φζτοσ τθν 1 θ Οκτωβρίου με ομιλίεσ, αφθγιςεισ, ποιιματα, δραματοποίθςθ κακϊσ και με θχθτικά και οπτικά ντοκουμζντα. Πρόκειται για μια ξεχωριςτι μζρα για τθ μικρι μασ πατρίδα. Είναι τα γενζκλια τθσ Κυπριακισ Ανεξαρτθςίασ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΤΝΟ Σο ςχολείο μασ με τισ ςθμαίεσ και το λάβαρο του παρευρζκθκε ςτο Εκνικό Μνθμόςυνο των θρϊων τθσ ΕΟ- ΚΑ Μιχαιλ Κουτςόφτα, Ανδρζα Παναγίδθ και τζλιου Μαυρομμάτθ που ζγινε ςτθν εκκλθςία Παναγίασ Οδθγιτριασ ςτο Παλιομζτοχο. Εκ μζρουσ του ςχολείου κατάκεςε ςτεφάνι ςτο μνθμείο των θρϊων ο Ακαδθμαϊκόσ Διευκυντισ κ. Θζμθσ Μαςοφρασ. Σο ςχολείο μασ γιόρταςε και φζτοσ τθν 28 θ Οκτωβρίου 1940 και τθ γιορτι τθσ θμαίασ. Θ εκδιλωςθ περιλάμβανε απαγγελίεσ, δραματοποιιςεισ, τραγοφδια και χοροφσ. Επίςθσ το ςχολείο μασ μζςα ςτα πλαίςια των εκνικϊν εορταςμϊν ςυμμετείχε με αγιματα ςτισ παρελάςεισ που ζγιναν ςτο Διμο Λακατάμιασ, ςτθ δοξολογία και παρζλαςθ ςτθ Κοκκινοτριμικιά και ςτθ παρζλαςθ ςτθ Λευκωςία.

6 Σελίδα 6 O φνδεςμοσ Γονζων του ςχολείου μασ διοργάνωςε τθν Παραςκευι 26 επτεμβρίου 2014 ςυνάντθςθ γνωριμίασ των γονζων με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου μασ. Οι γονείσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τουσ κακθγθτζσ και να ανταλλάξουν απόψεισ που αφοροφςαν τα παιδιά τουσ και τθ φοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο. Η ςυμβολι του ςχολείου μασ ςτο Ραδιομαρακώνιο. Οι πρόεδροι των ΚΜ παράδωςαν το ποςό που μαηεφτθκε από τουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου ςε αντιπρόςωπο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ. Μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου μασ ςυμμετείχαν ςε εκδιλωςθ του υνδζςμου Εκελοντών Ψυχοκοινωνικισ τιριξθσ Παιδιών και Εφιβων Ομάδα μακθτριών του ςχολείου μασ ζλαβε μζροσ ςτθν πορεία τθσ ΕUROPA DONNA Κφπρου που ζγινε ςτθ Λευκωςία Σθν Παραςκευι 21 Νοεμβρίου 2014 οι μακθτζσ μασ οφία Θλιάδου Εϋ5, Γιϊργοσ Λαμπιδωνίτθσ Εϋ3, Διμθτρα Νικάνδρου Εϋ1, Αντρζασ Ι- ωάννου Εϋ4 και Λουίηα Ευτυχίου Εϋ1 ςυμμετείχαν ςτθν καλλιτεχνικι δράςθ με κζμα «Γλυπτικι ςτθν Άμμο» που διοργανϊκθκε από το Τ- πουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. Οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ δθμιοφργθςαν εφιμερα ζργα γλυπτικισ ςτθν άμμο με ελεφκερο κζμα, ςτθν Παραλία των Φοινικοφδων ςτθ Λάρνακα.

7 Σελίδα 7 Σο Γυμνάςιο Λφκειο «ΟΛΤΜΠΙΟΝ» ςυμμετζχει ςτο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Junior Achievement Young Enterprise», το οποίο λειτουργεί για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά από το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. H ςυμμετοχι του ςχολείου μασ πζρςι ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μζςω τθσ εταιρείασ επιχείρθςθσ του ςχολείου μασ «Out of the box creations» ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία και διακρίκθκε ςτισ οκτϊ καλφτερεσ ςχολικζσ επιχειριςεισ παγκφπρια. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενκάρρυνςθ των νζων να αξιοποιιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτον επιχειρθματικό τομζα και ςτθν καινοτομία, ζτςι που να αυξιςουν τθ δυνατότθτα απαςχόλθςισ τουσ και τα επιχειρθματικά τουσ ταλζντα. τοχεφει επίςθσ, να προετοιμάςει τουσ νζουσ για να ανταποκρικοφν ςε κατοπινό ςτάδιο ςτισ απαιτιςεισ μιασ ανταγωνιςτικισ κοινωνίασ. Κατά τθ φετινι ακαδθμαϊκι χρονιά ςτο ςχολείο μασ δθμιουργικθκαν δυο «μικρζσ εταιρείεσ» βαςιςμζνεσ ςτισ αρχζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Τπάρχουν οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ (μακθτζσ, κακθγθτζσ) κακϊσ και το προςωπικό τθσ, το οποίο αποτελείται από μακθτζσ του ςχολείου. Ο κάκε εμπλεκόμενοσ μακθτισ ζχει το ρόλο του ςτθν εταιρεία (διευκυντζσ, υπάλλθλοι). Από τθ νζα χρονιά (2015) κα βρίςκεται προσ πϊλθςθ το προϊόν τθσ κάκε εταιρείασ. Σθ Δευτζρα 22 Δεκεμβρίου2014 και τθν Σρίτθ 23 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιικθκε με επιτυχία ενδοςχολικι δραςτθριότθτα από τα μζλθ τθσ εταιρείασ του ςχολείου μασ Herbs Care. Θ εκδιλωςθ αυτι αποςκοποφςε ςτθ διαφιμιςθ του προϊόντοσ τθσ εταιρείασ. υγκεκριμζνα προςφζρονταν διάφορα είδθ βιολογικοφ τςαγιοφ όπωσ πατηιά, Γλυκάνιςοσ, Λουίηα, Δεντρολίβανο, Δυόςμοσ, Σςουκνίδα, Λεβάντα και βότανα όπωσ Βαςιλικόσ, Ρίγανθ και Δάφνθ. Επίςθσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ πωλοφνταν φυτά Aloe Vera ςε γλάςτρεσ, μια δθμιουργία των μακθτϊν - υπαλλιλων τθν εταιρείασ. Ο οργανιςμόσ "Αριάδνθ" ςυςτεγάηεται ςτθ Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Λευκωςίασ και χρθςιμοποιεί μεκόδουσ πρωτοποριακισ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ για παιδιά των οποίων οι γονείσ ι ςυγγενείσ νοςθλεφονται με κρίςιμα προβλιματα υγείασ. Ο οργανιςμόσ παρζχει ςτιριξθ τόςο ςτουσ αςκενείσ όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ ςυγγενείσ τουσ. Σο ςχολείο μασ πιρε μζροσ ςτο διαγωνιςμό με πολλζσ ςυμμετοχζσ

8 Σελίδα 8 Θ ετιςια Ευρωπαϊκι διοργάνωςθ MOVE WEEK εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ εκςτρατείασ του International Sport and Culture Association (ISCA) Now we move ». Είναι μια πρωτοβουλία ενεργοποίθςθσ των Ευρωπαίων πολιτϊν ςτον ακλθτιςμό και ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα και φζτοσ διεξιχκθ από τισ 29 επτεμβρίου μζχρι τισ 5 Οκτωβρίου 2014.Θ εκςτρατεία ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των Ευρωπαίων πολιτϊν που ακλοφνται κατά 100 εκατομμφρια μζχρι το 2020,ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τα οφζλθ τθσ άςκθςθσ,ςτθν προϊκθςθ και αφξθςθ των ευκαιριϊν εναςχόλθςθσ με τον ακλθτιςμό και τθ φυςικι δραςτθριότθτα κακϊσ και ςτθν ενκάρρυνςθ και διευκόλυνςθ τθσ διατομεακισ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ. Σο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαντικότθτα τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και του ακλθτιςμοφ για τθν υγεία των πολιτϊν τθσ Κφπρου,ςυμμετζχει ενεργά,ςτθρίηει και προωκεί τθ ςυγκεκριμζνθ εκςτρατεία. ε ςυνεργαςία με τον Εκνικό υντονιςτι του προγράμματοσ, τον Κυπριακό Οργανιςμό Ακλθτιςμοφ (ΚΟΑ), διοργάνωςε πολλζσ και ποικίλεσ δράςεισ. Σθν Δευτζρα 29/09 διεξιχκθ θ φυςικι δραςτθριότθτα FLASH MOB (πρόκειται για μια ςειρά εφκολων κινιςεων με μουςικι που εκτελοφνται από μεγάλεσ ομάδεσ ατόμων ςε δθμόςιο χϊρο) IT S TIME TO MOVE. Σθν Σρίτθ 30/09 ζχει γίνει μάκθμα ZUMBA Σθν Πζμπτθ 2/10 ζγινε το πρόγραμμα CROSS FIT Οι πιο πάνω δραςτθριότθτεσ ζγιναν και ςτο ςχολείο μασ με τθ ςυμμετοχι τόςο μακθτϊν όςο και κακθγθτϊν κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων. INTER-SCHOOL TENNIS TOURNAMENT τισ 24/10 διεξιχκθκαν αγϊνεσ Σζννισ μεταξφ των ιδιωτικϊν ςχολείων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Senior School. υμμετείχαν τα ςχολεία ΟΛΤΜΠΙΟΝ, PASCAL, GRAMMAR SCHOOL, SENIOR SCHOOL, AMERICAN INTERNATIONAL, AMERICAN ACADEMY, FORUM και FALCON. Σο ςχολείο μασ ςυμμετείχε με δφο ακλθτζσ. AΓΩΝΑ ΠΟΔΟ ΦΑΙΡΟΤ ΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΜΑ ΧΡΙ ΣΟΦΟΡΟΤ ΧΡΙ ΣΟΔΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΤ ΜΑΤΡΙΚΙΟΤ Σθν Τετάρτη 17/12/2014 διεξιχκθ ςτο γιπεδο του ςχολείου μασ αγϊνασ ποδοςφαίρου μεταξφ τθσ Ομάδασ Αρρζνων του ΟΛΤΜΠΙΟΝ και τθσ Ομάδασ Νζων του Ολυμπιακοφ Λευκωςίασ. τισ 23 Οκτωβρίου 2014 τζςςερεισ μακθτζσ μασ πιραν μζροσ ςτον αγϊνα κολφμβθςθσ Ιδιωτικϊν Γυμναςίων. Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ιςαν οι Θεοδωρίδου Άντρια Α 2, Χατηοφδθσ Γιϊργοσ Β 1, Δυμιϊτθσ Γιϊργοσ Β 3, και Θλία Γιάννθσ Β 3. Για τα παιδιά που ςυμμετείχαν ιταν μια πολφ καλι εμπειρία τθν οποία χάρθκαν πάρα πολφ. Σο παιχνίδι πραγματοποιικθκε εισ μνιμθ του αδικοχαμζνου μακθτι του ςχολείου μασ Χριςτόφορου Χριςτοδοφλου και του μακθτι του Λυκείου Εκνομάρτυρα Κυπριανοφ Γιϊργου Μαυρίκιου που ζπεςε κι αυτόσ κφμα αυτοκινθτικοφ δυςτυχιματοσ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 [Επίπεδο Αϋ Επίπεδο Βϋ Επίπεδο Γϋ] ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ CHARLES DARWIN ΔΘΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα