Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ"

Transcript

1 Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Σο ΟΛΤΜΠΙΟΝ τίμθςε τα εκατοντάχρονα του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου μζςα από μια ωραία καλλιτεχνικι εκδιλωςθ. Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ Καλλιτεχνικι Εκδιλωςθ του Γυμναςίου-Λυκείου ΟΛΤΜΠΙΟΝ που ιταν αφιερωμζνθ ςτα «100 χρόνια Ελλθνικοφ Κινθματογράφου». Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο Δθμοτικό Θζατρο τροβόλου τθ Δευτζρα 8 Δεκεμβρίου ζνα κατάμεςτο Δθμοτικό Θζατρο, μικροί και μεγάλοι κεατζσ βίωςαν ζνα πραγματικά μοναδικό και εκπλθκτικό κζαμα που μασ χάριςαν τα ταλαντοφχα παιδιά του ΟΛΤΜΠΙΟΝ με τθν κακοδιγθςθ και τθν εμψφχωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. Σα παιδιά με πολφ ενκουςιαςμό ενςάρκωςαν ιερά τζρατα του παλιοφ ελλθνικοφ κινθματογράφου όπωσ Αλίκθ Βουγιουκλάκθ, Δθμιτρθ Παπαμιχαιλ, Ρζνα Βλαχοποφλου, Δθμιτρθ Χορν, Γιάννθ Γκιωνάκθ, Κϊςτα Χατηθχριςτο και πολλοφσ άλλουσ. Η εκδιλωςθ αυτι ιταν μια αναδρομι ςτισ ςθμαντικότερεσ ςτιγμζσ του ελλθνικοφ κινθματογράφου οι οποίεσ απεικονίςτθκαν υπό μορφι δρϊμενου και ιταν διανκιςμζνεσ με πολφ χορό και τραγοφδι, ςτοιχεία άλλωςτε που χαρακτθρίηουν τον ελλθνικό κινθματογράφο. Αναδεικνφοντασ λοιπόν τθ ςοφι παροιμία «Για να κυμοφνται οι παλιοί και να μακαίνουν οι νζοι» οι καλλιτζχνεσ/μακθτζσ ζμακαν τθ νζα γενιά για το τεράςτιο μζγεκοσ για τθν αξία του ελλθνικοφ κινθματογράφου και ζκαναν τουσ μεγαλφτερουσ να αναπολιςουν ςτιγμζσ να ξανανιϊςουν κάτι από τθ νιότθ τουσ και να ξαναφζρουν όμορφεσ κφμθςεσ που τόςο ζντονα πρόςφερε και προςφζρει ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ Σίκεται πάντοτε αυτό το ερϊτθμα μετά από μια εκδιλωςθ και προςπακοφμε να βροφμε τθ ςωςτι απάντθςθ. Γνωρίηουμε ότι θ φοίτθςθ ενόσ μακθτι ςτο ςχολείο είναι αναγκαία για να αποκτιςει ο μακθτισ τισ ανάλογεσ γνϊςεισ που κα τον βοθκιςουν να αντιμετωπίςει το μζλλον και τισ απαιτιςεισ που κα παρουςιαςτοφν. Οι ϊρεσ που χάνονται για τθ δθμιουργία καλλιτεχνικϊν ι άλλων εκδθλϊςεων πολλζσ φορζσ είναι δφςκολο να αντικαταςτακοφν. Σόςο κάποιοι κακθγθτζσ όςο και γονείσ διαμαρτφρονται για τθν απϊλεια διδακτικοφ χρόνου. Παραγνωρίηεται όμωσ το γεγονόσ ότι θ ςυμμετοχι ςε μια καλλιτεχνικι εκδιλωςθ είναι πολφ ςθμαντικι για τα παιδιά και μια ανεπανάλθπτθ εμπειρία. Σουσ δίνει τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε μια ομάδα και να ςυνεργαςτοφν για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Μακαίνουν να υπακοφουν και να εκτελοφν οδθγίεσ χωρίσ να υπάρχει το άγχοσ των μακθμάτων και τθσ αξιολόγθςθσ. Θ ικανοποίθςθ που νιϊκουν ςτο τζλοσ κάκε παράςταςθσ είναι ζνα αίςκθμα που κα τουσ μείνει για αρκετό χρόνο μετά. Επίςθσ δεν πρζπει να παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι πολλά παιδιά δεν τα καταφζρνουν και τόςο ςτον ακαδθμαϊκό τομζα. υμμετζχοντασ όμωσ ςε μια εκδιλωςθ μποροφν να αναδείξουν το ταλζντο τουσ ςε άλλουσ τομείσ όπωσ το τραγοφδι, το χορό, το κζατρο. Ζτςι μποροφν να αντιςτακμίςουν τυχόν αποτυχίεσ τουσ ςτα μακιματα με επιτυχίεσ τουσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. υνεπϊσ, κα ζχουν τθν ευκαιρία και αυτά τα παιδιά να επιτφχουν κάπου και να μθ νιϊκουν μειονεκτικά απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ που ζχουν επιτυχίεσ ςτα διαγωνίςματα και ςτα μακιματα ςτθν τάξθ.

2 Σελίδα 2 Σο ςχολείο μασ ωσ ζμπρακτθ απόδειξθ αγάπθσ προσ το ςυνάνκρωπό μασ είχε διοργανϊςει ςτισ 23 επτεμβρίου 2014 διαφωτιςτικι ενθμζρωςθ για τουσ μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ Λυκείου. Εκπρόςωποσ του Τπουργείου Τγείασ ιρκε ςτο ςχολείο και μίλθςε για τα οφζλθ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ. Θ πρϊτθ αιμοδοςία ζγινε ςτισ 9 Οκτωβρίου 2014, κατά τθν οποία μακθτζσ μασ πρόκυμα ζδωςαν λίγο αίμα για να καλφψουν ανάγκεσ από τουσ πάςχοντεσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Σο ςχολείο μασ κα ςυνεχίςει αυτό το κεςμό με προγραμματιςμζνθ δεφτερθ αιμοδοςία θ οποία κα λάβει χϊρα ςτισ 13 Μαρτίου 2015 ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου. Σο Κδρυμα Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ) διοργάνωςε το Διαγωνιςμό «S-Factor 2014» ςτα πλαίςια τθσ εκδιλωςθσ «Με τθ Ματιά του Ερευνθτι». Σο ςχολείο μασ ζλαβε μζροσ με δφο ςυμμετοχζσ, τθν Ειρινθ-Βαλάντω Παπαγεωργίου,Ε 2 και τον Ανδρζα Ιωςιφ, Ε 2 οι οποίοι παρουςίαςαν ζνα φυςικό φαινόμενο με πρωτότυπο και διαςκεδαςτικό τρόπο μπροςτά ςε κοινό. Σθν Δευτζρα 22 επτεμβρίου 2014 τελζςτθκε αγιαςμόσ με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. Δεκέμβριος 2014 Φύλλο 7ο Η εθημερίδα ηωμ μαθηηώμ ηοσ Γσμμαζίοσ-Λσκείοσ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Γεωργιάδοσ Γιάμμα, θιλόλογος Πελεκάμοσ Παμαγιώηα, θιλόλογος Διαμέμεηαι δωρεάμ τα πλαίςια των εορταςμϊν για τα είκοςι πζντε χρόνια από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του παιδιοφ θ Παγκφπρια υντονιςτικι Επιτροπι Προςταςίασ και Ευθμερίασ του Παιδιοφ οργάνωςε μεταξφ άλλων εκδθλϊςεων και διάλογο για τουσ εφιβουσ. Θζμα του διαλόγου ιταν το πϊσ θ οικονομικι κρίςθ επθρεάηει τα παιδιά ωσ άτομα, το οικογενειακό τουσ περιβάλλον, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τισ μελλοντικζσ τουσ επιλογζσ. Επιπλζον ηθτικθκαν οι απόψεισ των παιδιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ. Οι μακθτζσ ςυηιτθςαν μζςα ςε πλαίςια αλλθλοςεβαςμοφ, ςεβόμενοι τισ αρχζσ του διαλόγου και εξζφραςαν πολφ ενδιαφζρουςεσ απόψεισ για το κζμα. Ο διάλογοσ ιταν υψθλοφ επιπζδου και το ςχολείο μασ είχε μια πολφ καλι παρουςία. Ο διάλογοσ για τουσ εφιβουσ ζγινε τθν Σετάρτθ 19/11/14 ςτο Δθμαρχείο τροβόλου. Σο ςχολείο εκπροςϊπθςαν οι μακθτζσ Θροδότου Νικόλ Γ1, Μάτςθ Α- ντριάνα Γ1 και Σηιοφρροσ Κυριάκοσ Γ2. υνοδόσ κακθγιτρια ιταν θ κ Διαμάντω Ηίηιρου.

3 Σελίδα 3 Erasmus + To Erasmus + είναι το Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που καλφπτει τουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ Κατάρτιςθσ, τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ κατά τθν περίοδο 1/1/2014 μζχρι 31/12/2020. ΣοErasmus + διαδζχεται και αντικακιςτά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ, Νζα Γενιά, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha. Edulink και άλλα διμερι προγράμματα ςυνεργαςίασ με τρίτεσ χϊρεσ. Σο Πρόγραμμα παρζχει υποςτιριξθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ( τθσ χολικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων) κακϊσ και ςτουσ τομείσ τθσ Νεολαίασ και του Ακλθτιςμοφ. Σο ςχολείο μασ ζχει εγκρικεί να ςυμμετάςχει ςε τριετζσ πρόγραμμα με κζμα YOUropeans on the move migration between integration and tradition. το πρόγραμμα ςυμμετζχουν ςχολεία από τισ πιο κάτω χώρεσ : Germany Galilei-Gymnasium, Hamm Cyprus OLYMPION Gymnasium Lyceum, Nicosia Poland Zespół Szkół w Iwoniczu Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ των ςυντονιςτϊν ζγινε ςτθν πόλθ Hamm ςτθ Γερμανία από τισ 10 μζχρι τισ 14 Νοεμβρίου Εκεί ςυηθτικθκαν οι λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ και επιλφκθκαν προβλιματα που τυχόν κα παρουςιαςτοφν. Θ επόμενθ ςυνάντθςθ κα είναι ςτθ πόλθ Trento ςτθν Greece 9th Gymnasium, Heraklion Turkey Hasan Süzer High School, Gaziantep Great Britain Fulston Manor School, Sittingbourne Ιταλία τον ερχόμενο Μάρτιο 2015 με ςυμμετοχι μακθτϊν και κακθγθτϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι από τθν Κφπρο ζχουν εγκρικεί για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus + (Δράςθ K2) μόνο 14 ςχολεία από τθ Δθμοτικι και τθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. τα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Etwinning, το ςχολείο μασ κατά τθν ακαδθμαϊκι χρονιά ςυμμετζχει και ςυνεργάηεται με δυο ςχολεία τθσ Ελλάδασ, το 3 ο Γενικό Λφκειο Κζρκυρασ και το 5 ο Λφκειο Μαρουςίου. Ομάδα μακθτϊν τθσ Βϋ Λυκείου, αςχολοφνται με το κζμα Ελευκερία Εφθβεία. Χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και μαηί με τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ μακθτϊν του ςχολείου τθσ Κζρκυρασ κα δθμιουργιςουν δράςεισ που κα περιλαμβάνουν αφίςα, comics, βίντεο για τθ παρουςίαςθ του κζματοσ. υγκεκριμζνα, ςτισ 12 Νοεμβρίου 2014 κακϊσ και ςτισ 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιικθκαν διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ οι οποίεσ βοικθςαν τουσ μακθτζσ να γνωριςτοφν καλφτερα και να ανταλλάξουν ιδζεσ για τισ δράςεισ που κα παρουςιάςουν. Ομάδα μακθτϊν τθσ Γ Γυμναςίου του ςχολείου μασ, αςχολείται με το κζμα «Η διατροφή ωσ παράγοντασ πρόληψησ νοςημάτων: δζκα λόγοι να τρζφομαι υγιεινά, δζκα τρόποι να το πετφχω». Oι μακθτζσ αςχολοφνται με κζματα που ςχετίηονται με τισ τοπικζσ καλλιζργειεσ ςτισ χϊρεσ τουσ και τθ ςχζςθ τουσ με τθ διατροφι, αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τθ διατροφικι αξία των ςφγχρονων τροφίμων, καταγράφουν τισ κακθμερινζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ τουσ και με ερωτθματολόγια κα διενεργιςουν ζρευνα, προκειμζνου να δθμοςιεφςουν ςε κοινό λεφκωμα πρακτικζσ, ιδζεσ και χριςιμεσ ςυνικειεσ για ζνα υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα. Θα ςυγκρίνουν το οικονομικό κόςτοσ των προϊόντων υγιεινισ διατροφισ ςτισ χϊρεσ τουσ και κα καταγράψουν τα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρϊςουν. Σζλοσ, και ςε κατοπινό ςτάδιο, κα μελετιςουν αποςπάςματα από λογοτεχνικά ζργα διαφόρων χωρϊν, που κα επιλζξουν, τα οποία περιζχουν ςτιγμιότυπα που ςυνδζονται με διατροφικά κζματα και ςυνικειεσ, και κα δθμιουργιςουν το δικό τουσ λογοτεχνικό ζργο. τισ 11 Δεκεμβρίου πραγματοποίθςαν τθν πρϊτθ τουσ διαδικτυακι επικοινωνία μζςω skype, γνωρίςτθκαν και αντάλλαξαν ιδζεσ για τισ δράςεισ τουσ

4 Σελίδα 4 τισ 5 Δεκεμβρίου ιταν θ Μζρα Εκελοντιςμοφ και μετά από πρωτοβουλία του Ομίλου Εκελοντιςμοφ του ςχολείου μασ διοργανϊκθκε εκδιλωςθ ςε εμβόλιμθ περίοδο. Με τθ βοικεια των ςυναδζλφων και παιδιϊν του ομίλου, παραςκευάςτθκαν γλυκά και πουλικθκαν με ςκοπό να μαηευτοφν λεφτά για φιλανκρωπικό ςκοπό. Με το ποςό που μαηεφτθκε ζγινε δωρεά ςτο Παιδοχειρουργικό Σμιμα του Μακάρειου Νοςοκομείου και δόκθκε βοικεια ςε μια οικογζνεια για να προμθκευτεί υλικά για το Χριςτουγεννιάτικο τραπζηι. τισ 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιικθκε θ χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ που διοργανϊνει ο φνδεςμοσ Γονζων ςε ςυνεργαςία με το ςχολείο μασ. Θ εκδιλωςθ ζλαβε χϊρα ςτθ μουςικι ςκθνι Α ΜΑΣΙΟΝ. Εκεί είχαμε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουμε ζνα μικρό κεατρικό από μακθτζσ του ςχολείου μασ, να ακοφςουμε χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια, να παίξουμε τόμπολα και να κερδίςουμε πλοφςια δϊρα. Επίςκεψθ ςτο Παιδοχειρουργικό του Μακάρειου Νοςοκομείου ςτισ 23 Δεκεμβρίου 2014 από τον Εκελοντικό Όμιλο To άββατο 20/12/14 oμάδα παιδιϊν τθσ χορωδίασ τραγοφδθςαν ςτο Παλιό Δθμαρχείο τροβόλου για το ςφνδεςμο Go Bazart. Θ εκδιλωςθ είχε φιλανκρωπικό χαρακτιρα αφοφ τα ζςοδα διατζκθκαν για τα αυτιςτικά παιδιά. Θ πολυμορφία των γλωςςϊν και των πολιτιςμϊν κεωρείται όλο και περιςςότερο ωσ ζνα καλό και όμορφο πράγμα ςε όλο τον κόςμο. Κάκε γλϊςςα ζχει τθ μοναδικότθτά τθσ και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιμετωπίηεται από τον κόςμο. Εδϊ ςτο ΟΛΤΜΠΙΟΝ, δϊςαμε ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να γιορτάςουν αυτι τθ πολυμορφία με τθ προετοιμαςία ενόσ πανθγυριοφ με φαγθτά τα οποία γεφτθκαν τόςο οι μακθτζσ όςο και οι κακθγθτζσ του ςχολείου. Οι μακθτζσ ηωγράφιςαν ςθμαίεσ και μπλουηάκια και ζγραψαν πινακίδεσ με πλθροφορίεσ για τθν κάκε χϊρα. Διζνειμαν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ δελτάρια με πλθροφορίεσ και μάηεψαν χρθματικό ποςό από τθ πϊλθςθ φαγθτϊν το οποίο ζδωςαν ςτον οργανιςμό «Hope for Children Μζλθ τθσ οργάνωςθσ «Hope for Children θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθ βοικεια ανθλίκων χωρίσ οικογζνεια ιρκαν ςτο ςχολείο μασ και πιραν 20 παπλϊματα για το ίδρυμα. Αυτά αγοράςτθκαν από τουσ μακθτζσ από τα ζςοδα εκδιλωςθσ.

5 Σελίδα 5 τισ 17 Νοζμβρθ τιμικθκε θ επζτειοσ του Πολυτεχνείου με ποιιματα και βίντεο. Οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να κυμθκοφν τισ προςπάκειεσ των φοιτθτϊν αλλά και του λαοφ τθσ Ελλάδασ να απαλλαγοφν από τθν ξενοκίνθτθ Χοφντα και το κακεςτϊσ τθσ που επζφερε τόςα δεινά ςτθ χϊρα και ιδιαίτερα ςτθ ιδιαίτερθ μασ πατρίδα Κφπρο με α- ποτζλεςμα τθν Σουρκικι ειςβολι και κατοχι. ΕΠΕΣΕΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ Σο ςχολείο μασ τίμθςε και φζτοσ τθν 1 θ Οκτωβρίου με ομιλίεσ, αφθγιςεισ, ποιιματα, δραματοποίθςθ κακϊσ και με θχθτικά και οπτικά ντοκουμζντα. Πρόκειται για μια ξεχωριςτι μζρα για τθ μικρι μασ πατρίδα. Είναι τα γενζκλια τθσ Κυπριακισ Ανεξαρτθςίασ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΤΝΟ Σο ςχολείο μασ με τισ ςθμαίεσ και το λάβαρο του παρευρζκθκε ςτο Εκνικό Μνθμόςυνο των θρϊων τθσ ΕΟ- ΚΑ Μιχαιλ Κουτςόφτα, Ανδρζα Παναγίδθ και τζλιου Μαυρομμάτθ που ζγινε ςτθν εκκλθςία Παναγίασ Οδθγιτριασ ςτο Παλιομζτοχο. Εκ μζρουσ του ςχολείου κατάκεςε ςτεφάνι ςτο μνθμείο των θρϊων ο Ακαδθμαϊκόσ Διευκυντισ κ. Θζμθσ Μαςοφρασ. Σο ςχολείο μασ γιόρταςε και φζτοσ τθν 28 θ Οκτωβρίου 1940 και τθ γιορτι τθσ θμαίασ. Θ εκδιλωςθ περιλάμβανε απαγγελίεσ, δραματοποιιςεισ, τραγοφδια και χοροφσ. Επίςθσ το ςχολείο μασ μζςα ςτα πλαίςια των εκνικϊν εορταςμϊν ςυμμετείχε με αγιματα ςτισ παρελάςεισ που ζγιναν ςτο Διμο Λακατάμιασ, ςτθ δοξολογία και παρζλαςθ ςτθ Κοκκινοτριμικιά και ςτθ παρζλαςθ ςτθ Λευκωςία.

6 Σελίδα 6 O φνδεςμοσ Γονζων του ςχολείου μασ διοργάνωςε τθν Παραςκευι 26 επτεμβρίου 2014 ςυνάντθςθ γνωριμίασ των γονζων με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου μασ. Οι γονείσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τουσ κακθγθτζσ και να ανταλλάξουν απόψεισ που αφοροφςαν τα παιδιά τουσ και τθ φοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο. Η ςυμβολι του ςχολείου μασ ςτο Ραδιομαρακώνιο. Οι πρόεδροι των ΚΜ παράδωςαν το ποςό που μαηεφτθκε από τουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου ςε αντιπρόςωπο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ. Μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου μασ ςυμμετείχαν ςε εκδιλωςθ του υνδζςμου Εκελοντών Ψυχοκοινωνικισ τιριξθσ Παιδιών και Εφιβων Ομάδα μακθτριών του ςχολείου μασ ζλαβε μζροσ ςτθν πορεία τθσ ΕUROPA DONNA Κφπρου που ζγινε ςτθ Λευκωςία Σθν Παραςκευι 21 Νοεμβρίου 2014 οι μακθτζσ μασ οφία Θλιάδου Εϋ5, Γιϊργοσ Λαμπιδωνίτθσ Εϋ3, Διμθτρα Νικάνδρου Εϋ1, Αντρζασ Ι- ωάννου Εϋ4 και Λουίηα Ευτυχίου Εϋ1 ςυμμετείχαν ςτθν καλλιτεχνικι δράςθ με κζμα «Γλυπτικι ςτθν Άμμο» που διοργανϊκθκε από το Τ- πουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. Οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ δθμιοφργθςαν εφιμερα ζργα γλυπτικισ ςτθν άμμο με ελεφκερο κζμα, ςτθν Παραλία των Φοινικοφδων ςτθ Λάρνακα.

7 Σελίδα 7 Σο Γυμνάςιο Λφκειο «ΟΛΤΜΠΙΟΝ» ςυμμετζχει ςτο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Junior Achievement Young Enterprise», το οποίο λειτουργεί για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά από το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. H ςυμμετοχι του ςχολείου μασ πζρςι ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μζςω τθσ εταιρείασ επιχείρθςθσ του ςχολείου μασ «Out of the box creations» ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία και διακρίκθκε ςτισ οκτϊ καλφτερεσ ςχολικζσ επιχειριςεισ παγκφπρια. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενκάρρυνςθ των νζων να αξιοποιιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτον επιχειρθματικό τομζα και ςτθν καινοτομία, ζτςι που να αυξιςουν τθ δυνατότθτα απαςχόλθςισ τουσ και τα επιχειρθματικά τουσ ταλζντα. τοχεφει επίςθσ, να προετοιμάςει τουσ νζουσ για να ανταποκρικοφν ςε κατοπινό ςτάδιο ςτισ απαιτιςεισ μιασ ανταγωνιςτικισ κοινωνίασ. Κατά τθ φετινι ακαδθμαϊκι χρονιά ςτο ςχολείο μασ δθμιουργικθκαν δυο «μικρζσ εταιρείεσ» βαςιςμζνεσ ςτισ αρχζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Τπάρχουν οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ (μακθτζσ, κακθγθτζσ) κακϊσ και το προςωπικό τθσ, το οποίο αποτελείται από μακθτζσ του ςχολείου. Ο κάκε εμπλεκόμενοσ μακθτισ ζχει το ρόλο του ςτθν εταιρεία (διευκυντζσ, υπάλλθλοι). Από τθ νζα χρονιά (2015) κα βρίςκεται προσ πϊλθςθ το προϊόν τθσ κάκε εταιρείασ. Σθ Δευτζρα 22 Δεκεμβρίου2014 και τθν Σρίτθ 23 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιικθκε με επιτυχία ενδοςχολικι δραςτθριότθτα από τα μζλθ τθσ εταιρείασ του ςχολείου μασ Herbs Care. Θ εκδιλωςθ αυτι αποςκοποφςε ςτθ διαφιμιςθ του προϊόντοσ τθσ εταιρείασ. υγκεκριμζνα προςφζρονταν διάφορα είδθ βιολογικοφ τςαγιοφ όπωσ πατηιά, Γλυκάνιςοσ, Λουίηα, Δεντρολίβανο, Δυόςμοσ, Σςουκνίδα, Λεβάντα και βότανα όπωσ Βαςιλικόσ, Ρίγανθ και Δάφνθ. Επίςθσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ πωλοφνταν φυτά Aloe Vera ςε γλάςτρεσ, μια δθμιουργία των μακθτϊν - υπαλλιλων τθν εταιρείασ. Ο οργανιςμόσ "Αριάδνθ" ςυςτεγάηεται ςτθ Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Λευκωςίασ και χρθςιμοποιεί μεκόδουσ πρωτοποριακισ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ για παιδιά των οποίων οι γονείσ ι ςυγγενείσ νοςθλεφονται με κρίςιμα προβλιματα υγείασ. Ο οργανιςμόσ παρζχει ςτιριξθ τόςο ςτουσ αςκενείσ όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ ςυγγενείσ τουσ. Σο ςχολείο μασ πιρε μζροσ ςτο διαγωνιςμό με πολλζσ ςυμμετοχζσ

8 Σελίδα 8 Θ ετιςια Ευρωπαϊκι διοργάνωςθ MOVE WEEK εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ εκςτρατείασ του International Sport and Culture Association (ISCA) Now we move ». Είναι μια πρωτοβουλία ενεργοποίθςθσ των Ευρωπαίων πολιτϊν ςτον ακλθτιςμό και ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα και φζτοσ διεξιχκθ από τισ 29 επτεμβρίου μζχρι τισ 5 Οκτωβρίου 2014.Θ εκςτρατεία ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των Ευρωπαίων πολιτϊν που ακλοφνται κατά 100 εκατομμφρια μζχρι το 2020,ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τα οφζλθ τθσ άςκθςθσ,ςτθν προϊκθςθ και αφξθςθ των ευκαιριϊν εναςχόλθςθσ με τον ακλθτιςμό και τθ φυςικι δραςτθριότθτα κακϊσ και ςτθν ενκάρρυνςθ και διευκόλυνςθ τθσ διατομεακισ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ. Σο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαντικότθτα τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και του ακλθτιςμοφ για τθν υγεία των πολιτϊν τθσ Κφπρου,ςυμμετζχει ενεργά,ςτθρίηει και προωκεί τθ ςυγκεκριμζνθ εκςτρατεία. ε ςυνεργαςία με τον Εκνικό υντονιςτι του προγράμματοσ, τον Κυπριακό Οργανιςμό Ακλθτιςμοφ (ΚΟΑ), διοργάνωςε πολλζσ και ποικίλεσ δράςεισ. Σθν Δευτζρα 29/09 διεξιχκθ θ φυςικι δραςτθριότθτα FLASH MOB (πρόκειται για μια ςειρά εφκολων κινιςεων με μουςικι που εκτελοφνται από μεγάλεσ ομάδεσ ατόμων ςε δθμόςιο χϊρο) IT S TIME TO MOVE. Σθν Σρίτθ 30/09 ζχει γίνει μάκθμα ZUMBA Σθν Πζμπτθ 2/10 ζγινε το πρόγραμμα CROSS FIT Οι πιο πάνω δραςτθριότθτεσ ζγιναν και ςτο ςχολείο μασ με τθ ςυμμετοχι τόςο μακθτϊν όςο και κακθγθτϊν κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων. INTER-SCHOOL TENNIS TOURNAMENT τισ 24/10 διεξιχκθκαν αγϊνεσ Σζννισ μεταξφ των ιδιωτικϊν ςχολείων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Senior School. υμμετείχαν τα ςχολεία ΟΛΤΜΠΙΟΝ, PASCAL, GRAMMAR SCHOOL, SENIOR SCHOOL, AMERICAN INTERNATIONAL, AMERICAN ACADEMY, FORUM και FALCON. Σο ςχολείο μασ ςυμμετείχε με δφο ακλθτζσ. AΓΩΝΑ ΠΟΔΟ ΦΑΙΡΟΤ ΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΜΑ ΧΡΙ ΣΟΦΟΡΟΤ ΧΡΙ ΣΟΔΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΤ ΜΑΤΡΙΚΙΟΤ Σθν Τετάρτη 17/12/2014 διεξιχκθ ςτο γιπεδο του ςχολείου μασ αγϊνασ ποδοςφαίρου μεταξφ τθσ Ομάδασ Αρρζνων του ΟΛΤΜΠΙΟΝ και τθσ Ομάδασ Νζων του Ολυμπιακοφ Λευκωςίασ. τισ 23 Οκτωβρίου 2014 τζςςερεισ μακθτζσ μασ πιραν μζροσ ςτον αγϊνα κολφμβθςθσ Ιδιωτικϊν Γυμναςίων. Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ιςαν οι Θεοδωρίδου Άντρια Α 2, Χατηοφδθσ Γιϊργοσ Β 1, Δυμιϊτθσ Γιϊργοσ Β 3, και Θλία Γιάννθσ Β 3. Για τα παιδιά που ςυμμετείχαν ιταν μια πολφ καλι εμπειρία τθν οποία χάρθκαν πάρα πολφ. Σο παιχνίδι πραγματοποιικθκε εισ μνιμθ του αδικοχαμζνου μακθτι του ςχολείου μασ Χριςτόφορου Χριςτοδοφλου και του μακθτι του Λυκείου Εκνομάρτυρα Κυπριανοφ Γιϊργου Μαυρίκιου που ζπεςε κι αυτόσ κφμα αυτοκινθτικοφ δυςτυχιματοσ.

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκζμβριοσ 2010/Ιανουάριοσ 2011 Ο Δεκζμβριοσ με μια ματιά Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικθ Συναυλία Παραςκευή 3 Δεκεμβρίου Α π ο φ ο ί τ θ ς θ τ θ σ Σ τ ϋ Δθμοτικoυ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο Παμφίλων

Νηπιαγωγείο Παμφίλων Νηπιαγωγείο Παμφίλων Εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν: Χριςτοδοφλου Χρυςοφλα Τςάτςου Αναςταςία Σεντελίδου Αλεξάνδρα Αρικμόσ μακθτϊν: 26 (προνιπια-νιπια) Διαςτάςεισ- όψεισ του θζματοσ που προςεγγίςαμε Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ

ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΧΟΛ. ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕ.Λ. ΜΟΛΑΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΜΟΛΑΩΝ Μακθτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ ΕΝΠ-Άρθσ Κυριακή 28 Αυγοφςτου 2011 Ομόνοια-Αλκι 2η Αγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο.

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο. Ε ΚΙΦ - Χαρτογράφηςη του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Ζμφυλη Διάςταςη Κυρίεσ και Κύριοι Βουλευτέσ Κυρία Ευρωβουλευτήσ, Κφριε Επικεφαλήσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτην Κφπρο, Τάςο Γεωργίου Κφριε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ

ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Χαράλαμποσ Αλατηιάσ, Πλθροφορικόσ, ΠΕ19 Ανίτα Μακαρϊνα, Φιλόλογοσ, ΠΕ02 Θεόφιλοσ Τςανακτςίδησ, Λογοθεραπευτήσ, ΠΕ21

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα