Συμβολή ποωδών ειδών στη βιοθεραπεία εδάφους με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβολή ποωδών ειδών στη βιοθεραπεία εδάφους με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων"

Transcript

1 Συμβολή ποωδών ειδών στη βιοθεραπεία εδάφους με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Π. Κωστοπούλου, Μ. Καρατάσιου και Β. Νοϊτσάκης Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη ανάπτυξη στον τομέα της απομάκρυνσης των μετάλλων από το έδαφος έχει βρει η τεχνική της βιοθεραπείας με τη χρήση ποωδών, κατά κύριο λόγο, φυτών (φυτοθεραπεία). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για μία μόνιμη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο που δεν αλλοιώνει αισθητικά το τοπίο. Ως κατάλληλα για βιοθεραπεία φυτικά είδη θεωρούνται εκείνα τα οποία διακρίνονται για την ικανότητα συσσώρευσης βαρέων μετάλλων, τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, την υψηλή παραγωγικότητα και το εκτεταμένο ριζικό τους σύστημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των κυριοτέρων μεθόδων απομάκρυνσης μετάλλων από το έδαφος με τη χρήση κυρίως ποωδών φυτικών ειδών. Λέξεις κλειδιά: φυτοθεραπεία, φυτοεξαγωγή, φυτοεξαέρωση, υπερσυσσωρευτές Εισαγωγή Ο όρος βαρέα μέταλλα αποδίδεται σε μία μεγάλη ομάδα ιχνοστοιχείων τα οποία είναι σημαντικά τόσο από βιομηχανική όσο και από βιολογική άποψη (Alloway 1995). Ορισμένα βαρέα μέταλλα όταν βρίσκονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις θεωρούνται απαραίτητα για τους φυτικούς οργανισμούς (π.χ. Fe, Cu, Mn, Zn, Ni), ενώ όταν η συγκέντρωσή τους υπερβεί ένα όριο, ανάλογα με το μέταλλο και το φυτικό είδος, παρεμποδίζουν το μεταβολισμό με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων οξείας ή χρόνιας τοξικότητας (Lasat 2002). Τα μέταλλα εισέρχονται στα οικοσυστήματα τόσο εξαιτίας φυσικών (αποσάθρωση πετρωμάτων, ηφαιστειακές εκρήξεις, θαλάσσια αεροζόλ, μεταφορά και απόθεση σκόνης) όσο και ανθρωπογενών διεργασιών (καύση ορυκτών καυσίμων, εξόρυξη και χύτευση μεταλλευμάτων, χρήση λιπασμάτων και εντομοκτόνων, αστικά και βιομηχανικά λύματα) (Seaward and Richardson 1990). Το έδαφος, επειδή αποτελεί το υπόστρωμα, πάνω στο οποίο λειτουργούν τα φυσικά και αγρονομικά συστήματα, δέχεται την είσοδο βαρέων μετάλλων από διάφορες πηγές. Τα μέταλλα είναι παρόντα στο έδαφος με τη μορφή ελεύθερων μεταλλικών ιόντων, διαλυτών μεταλλικών ενώσεων, ανταλλάξιμων μεταλλικών ιόντων, οργανικά δεσμευμένων μετάλλων, αδιάλυτων ενώσεων όπως είναι τα οξείδια, τα ανθρακικά και τα υδροξείδια ή μπορεί να συμμετέχουν στη δομή κυρίως πυριτικών ορυκτών (Alloway 1995). Η τοξικότητα των μετάλλων στο έδαφος εξαρτάται από τη βιοδιαθεσιμότητα τους, η οποία ορίζεται ως η ικανότητά τους να μεταφέρονται από το έδαφος σε ένα ζωντανό οργανισμό. Η βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων είναι συνάρτηση όχι μόνο της ολικής συγκέντρωσής τους στο έδαφος, αλλά και φυσικο-χημικών και βιολογικών παραγόντων (Leyval et al. 1997). Τα μέταλλα δεν βιοδιασπώνται, με αποτέλεσμα να βιοσυσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα., γεγονός που καθιστά επιτακτική την απομάκρυνση τους από το έδαφος. Οι συμβατικές τεχνικές απομάκρυνσης των μετάλλων περιλαμβάνουν εκσκαφή ή έκπλυση του εδάφους, ακολουθούμενη από φυσική ή χημική απομάκρυνση των μετάλλων (Wood 1997) με κόστος συχνά αρκετά υψηλό και συνεπώς περιοριστικό (Prasad 2004). Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη ανάπτυξη στον τομέα της απομάκρυνσης των μετάλλων από το έδαφος έχει βρει η Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 91

2 τεχνική της βιοθεραπείας με χρήση φυτικών ειδών (ξυλωδών, ποωδών), με σκοπό την απομάκρυνση, καταστροφή ή δέσμευση επικίνδυνων ρύπων, όπως είναι τα μέταλλα από το έδαφος (φυτοθεραπεία). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των κυριοτέρων μεθόδων απομάκρυνσης των μετάλλων από το έδαφος με τη χρήση κυρίως ποωδών φυτικών ειδών. Τεχνικές φυτοθεραπείας εδάφους Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής εξαρτάται από το είδος των μετάλλων και από τις συνθήκες της περιοχής που πρόκειται να αποκατασταθεί. Τα μέταλλα που μπορούν να απομακρυνθούν με τη μέθοδο της φυτοθεραπείας είναι τα Cd, Pb, Zn, Ni, Cr, Cu, Se και Hg (Nagendran et al. 2006). Στις κυριότερες τεχνικές φυτοθεραπείας εδάφους από την παρουσία βαρέων μετάλλων περιλαμβάνονται (Εικόνα 1): α) Φυτοεξαγωγή (phytoextraction). Σκοπός της φυτοεξαγωγής είναι η εκμετάλλευση του συστήματος πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων που διαθέτουν τα φυτά, έτσι ώστε να επιτευχθεί μέγιστη συσσώρευση ρυπογόνων ιχνοστοιχείων στα υπέργεια τμήματα του φυτού. Η υπέργεια βιομάζα στη συνέχεια αποκόπτεται, με αποτέλεσμα μετά από μερικές αυξητικές περιόδους να απομακρύνεται ο ρύπος από την περιοχή. Το φυτικό υλικό που απομακρύνεται μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την ανακύκλωση του μετάλλου ή να συγκεντρωθεί σε ειδικούς χώρους απόθεσης (Krämer and Chardonnens 2001). Εικόνα 1. Κύριες τεχνικές φυτοθεραπείας εδάφους από βαρέα μέταλλα. β) Φυτοσταθεροποίηση (phytostabilisation). Στην τεχνική της φυτοσταθεροποίησης, φυτά τα οποία είναι ανθεκτικά στα βαρέα μέταλλα σταθεροποιούν το μέταλλο στο έδαφος, καθιστώντας το απρόσληπτο από τα άλλα φυτά και συνεπώς ακίνδυνο (Nagendran et al. 2006). γ) Φυτοεξαέρωση (phytovolatilisation). Στην τεχνική της φυτοεξαέρωσης, ορισμένα μέταλλα (π.χ. Hg, Se) αντί να συσσωρεύονται μέσα στο φυτό, μετατρέπονται με τη βοήθεια ενζύμων σε λιγότερο τοξικές, αέριες ενώσεις, οι οποίες απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα μέσω του φυλλώματος (Meagher 2000). Συζήτηση α) Ταυτοποίηση ποωδών φυτών για φυτοθεραπεία Δύο είναι τα χαρακτηριστικά επιλογής ποωδών ειδών για φυτοθεραπεία: α) η υπερσυσσώρευση βαρέων μετάλλων, και β) η αντοχή στα βαρέα μέταλλα. Ορισμένα ποώδη είδη (υπερσυσσωρευτές) έχουν ικανότητα συσσώρευσης μετάλλων στα υπέργεια τμήματα τους σε συγκεντρώσεις έως 100 φορές υψηλότερες από φυτά μη συσσωρευτές που αναπτύσσονται στην ίδια περιοχή. Ένα φυτό υπερσυσσωρευτής περιέχει στους ιστούς του 92 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 περισσότερο από 10 ppm Hg, 100 ppm Cd, 1000 ppm Co, Cr, Cu και Pb, ppm Ni και Zn. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 400 περίπου φυτικά είδη που ανήκουν σε 45 οικογένειες, τα οποία υπερσυσσωρεύουν βαρέα μέταλλα (Prasad 2004). Τα περισσότερα φυτά υπερσυσσωρευτές ανήκουν στις οικογένειες Asteraceae, Brassicaceae, Cyperaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Poaceae, Violaceae και Lamiaceae (Prasad 2004). Φυτικά είδη ανθεκτικά σε βαρέα μέταλλα έχουν την ικανότητα συνέχισης των μεταβολικών τους δραστηριοτήτων, ακόμα και κάτω από υψηλές συγκεντρώσεις ενός ή περισσοτέρων μετάλλων. Ειδικότερα για την οικογένεια των αγρωστωδών τα είδη Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, A. gigantea, A. stolonifera, A. tenuis, Arrhenatherum pratensis, Avenella flexuosa, Brachypodium sylvaticum, Bromus ramosus, Cynodon dactylon, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Holcus lanatus, Lolium multiflorum, L. perenne, Nardus stricta και Sorghum sudanese αναφέρονται ως ανθεκτικά στα βαρέα μέταλλα (Prasad 2003). Στον πίνακα 1 παραθέτονται ορισμένα από τα φυτικά είδη που διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Επιπλέον, για να θεωρηθεί ένα φυτικό είδος κατάλληλο για φυτοθεραπεία θα πρέπει να έχει υψηλό ρυθμό αύξησης, μεγάλη παραγωγή βιομάζας και να αναπτύσσει εκτενές ριζικό σύστημα (Krämer and Chardonnens 2001). Προκειμένου ένα φυτό να θεωρηθεί ως αποτελεσματικό μέσο αποτοξικοποίησης πρέπει να συσσωρεύει μία ποσότητα βαρέως μετάλλου ισοδύναμη με το 1 ή 2% του ξηρού του βάρους (Weatherford et al. 1997). Η επιλογή του κατάλληλου είδους εξαρτάται από τη χημική μορφή του ή των μετάλλων και τις συνθήκες της περιοχής που πρόκειται να αποκατασταθεί. Γενικά, ενδείκνυται η χρήση ενδημικών ειδών (Nagendran et al. 2006). β) Εμπορευσιμότητα φυτοθεραπευτών Η εμπορική χρήση των υπερσυσσωρευτών υπολογίζεται με βάση το ρυθμό συσσώρευσης των μετάλλων σε συνδυασμό με το ρυθμό αύξησης των φυτών. Πολλαπλασιάζοντας το ρυθμό συσσώρευσης του μετάλλου (g μετάλλου/ kg φυτικού ιστού) με το ρυθμό αύξησης του φυτού (kg φυτικού ιστού/ha/έτος) προκύπτει ο ρυθμός απομάκρυνσης του μετάλλου από το έδαφος (g ή kg μετάλλου/ha/έτος). Για να είναι εμπορικά βιώσιμη η τεχνική εκτιμάται ότι αυτός ο ρυθμός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον kg/ha/έτος. Με αυτόν το ρυθμό η θεραπεία θα χρειαστεί έτη για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με την αρχική συγκέντρωση του μετάλλου και το βάθος του εδάφους στο οποίο εκτείνεται η ρύπανση (Prasad 2004). γ) Πλεονεκτήματα και περιορισμοί βιοθεραπείας Η φυτοθεραπεία αποτελεί μία τεχνική αποτοξικοποίησης και αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών, η οποία θεωρείται οικονομική, τόσο κατά την εγκατάσταση των φυτών όσο και κατά τις εργασίες συντήρησής τους, φιλική προς το περιβάλλον, εύκολη στην εφαρμογή της, με μεγάλη αποδοχή από το κοινό και με τελικό αποτέλεσμα ένα ευχάριστο από άποψη αισθητικής τοπίο (Boyajian and Carreira 1997). Εντούτοις η εφαρμογή της βρίσκει και κάποιους περιορισμούς. Προκειμένου να εφαρμοστεί φυτοθεραπεία, τα βαρέα μέταλλα θα πρέπει να βρίσκονται σε βιοδιαθέσιμη μορφή. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσθήκη στο έδαφος ειδικών ενώσεων που αυξάνουν τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων. Επιπλέον, πιστεύεται ότι ορισμένα βακτήρια αλλά και η παρουσία μυκόρριζας μπορεί να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Έναν ακόμα περιορισμό της φυτοθεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι η πλειονότητα των υπερσυσσωρευτών εμφανίζει χαμηλό ρυθμό παραγωγής βιομάζας, με αποτέλεσμα η διαδικασία να επιβραδύνεται, καθιστώντας τη φυτοθεραπεία ως μη εμπορεύσιμη. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί με την επιλογή ή τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών με υψηλότερους ρυθμούς παραγωγής. Ήδη σήμερα γίνονται προσπάθειες Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 93

4 μεταφοράς γονιδίων που οδηγούν σε υπερσυσσώρευση βαρέων μετάλλων σε παραγωγικότερα φυτά. Πίνακας 1. Ορισμένα ποώδη είδη που συσσωρεύουν βαρέα μέταλλα ή έχουν δοκιμαστεί για φυτοθεραπεία εδαφών. Φυτικό είδος Μέταλλα Αναφορά Φυτικό είδος Μέταλλα Αναφορά Agrostis capillaris As, Mn, Pb, McCutcheon and Prasad (2004), Davies Helianthus annus Pb, Cr Zn Schnoor (2003) et al. (2001) Albizia amara Cr Shanker et al. (2005) Hibiscus cannabinus Se Banuelos et al. (1993) Alyssum bertoloni. Ni Boominathan and Doran Pb, Cu, Hydrocotyle umbellata (2002) Cd, Fe Prasad (2004) Alyssum lesbiacum Ni Kerkeb and Kramer Archer and Caldwell Juncus usitatus Pb, Cd (2003) (2004) Amaranthus blitoides Zn, Cu, As, Pb Del Rio et al. (2002) Lactuca serriola Se Wu et al. (2000) Anchusa azurea Cu, Zn Del Rio et al. (2002) Lavatera cretica Zn, Cd Del Rio et al. (2002) Armeria maritima Pb Prasad (2004) Lemna minor Pb, Cu, Cd, Fe Prasad (2004) Astragalus bisulcatus Se Parker et al. (1991) Lesquerella fendleri Se Grieve et al. (2001) Astragalus racemosus Se Parker et al. (1991) Lomandra longifolia Pb, Cd Archer and Caldwell (2004) Azolla pinnata Pb, Cu, Cd, Fe Prasad (2004) Lotus corniculatus Se Banuelos et al. (1993) Beta vulgaris Cu, Pb Del Rio et al. (2002) Malva nicaeensis As, Zn Del Rio et al. (2002) Brassica juncea Se, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn McCutcheon and Schnoor (2003) Melilotus indica Se Wu et al. (2000), Van Mantgem et al. (1996) Brassica napus Se Banuelos and Mayland Kostopoulou et al. Melilotus officinalis Se (2000) (2010) Brassica nigra Se, Pb Prasad (2003) Phragmites australis Cd Fediuc and Erdei (2002) Brassica oleraceae Tl Shah and Nongkynrih (2007) Raphanus sativus Cu Brown et al. (1994) Centaurea solstitalis Se Wu et al. (2000) Silene vulgaris Cu, Zn Brown et al. (1994) Chamaemelum fuscatum Cu, As, Zn Del Rio et al. (2002) Silybum marianum Zn Del Rio et al. (2002) Convolvulus arvensis As, Pb Del Rio et al. (2002) Spartina patens Se Banuelos and Lin (2005) Cynodon dactylon As, Pb, Cd Del Rio et al. (2002), Banuelos and Lin Archer and Caldwell Sporobulus airoides Se (2005) (2004) Diplotaxis virgata Zn Del Rio et al. (2002) Thlaspi caerulescens. Zn, Cd, Pb Brown et al. (1994) Erodium aethiopicum Zn Del Rio et al. (2002) Typha latifolia Cd Fediuc and Erdei (2002) Festuca arundinacea Se Banuelos et al. (1993), Van Mantgem et al. (1996) Βιβλιογραφία Alloway, B.J Heavy Metals in Soils. 2 nd Edition. Blackie Academic & Professional, London, pp. 368 Archer, M.J.G. and R.A. Caldwell Response of six Australian plant species to heavy metal contamination at an abandoned mine site. Water Air Soil Poll., 157: Bañuelos, G.S. and H.F. Mayland Absorption and distribution of selenium in animals consuming canola grown for selenium phytoremediation. Ecotox. Environ. Saf., 46: Bañuelos, G.S. and Z.-Q. Lin Phytoremediaiton management of selenium-laden drainage sediments in the San Luis Drain: a greenhouse feasibility study. Ecotox. Environ. Saf., 62: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Bañuelos, G.S., G.E Cardon, C.J. Phene, L. Wu, S. Akohoue and S. Zambrzuski Soil boron and selenium removal by three plant species. Plant Soil, 148: Boominathan, R. and P.M. Doran Ni-induced oxidative stress in roots of the Ni hyperaccumutlator, Alyssum bertolonii. New Phytol., 156: Boyajian, G.E. and L.H. Carreira Phytoremediation: a clean transition from laboratory to marketplace? Nature Biotechnol., 15: Brown, S.L., R.L. Chaney, J.S. Angle and A.J.M. Baker Phytoremediation potential of Thlaspi caerulescens and bladder campion for zinc- and cadmium-contaminated soil. J Environ. Qual., 23: Davies, F.T., J.D. Puryear, R.J. Newton, J.N. Egilla and J.A. Saraiva Grossi Mycorrhizal fungi enhance accumulation and tolerance of chromium in sunflower (Helianthus annuus). J. Plant Physiol., 158: Del Rio, M., R. Font, C. Almela, D. Velez, R. Montoro and A. De Haro Bailon Heavy metals and arsenic uptake by wild vegetation in the Guadiamar river area after the toxic spill of the Aznalcollar mine. J. Biotechn., 98: Fediuc, E. and L. Erdei Physiological and biochemical aspects of cadmium toxicity and protective mechanisms induced in Phragmites australis and Typha latifolia. J. Plant Physiol. 159: Grieve, C.M., J.A. Poss, D.L. Suarez and D.A. Dierig Lesquerella growth and selenium uptake affected by saline irrigation water composition. Industrial Crops Products, 13: Kerkeb, L. and U. Krämer The role of free histidine in xylem loading of Nickel in Alyssum lesbiacum and Brassica juncea. Plant Physiol., 131: Kostopoulou, P., N. Barbayiannis and B. Noitsakis Water relations of yellow sweetclover under the synergy of drought and selenium addition. Plant Soil, 330: Krämer, U. and A.N. Chardonnens The use of transgenic plants in the bioremediation of soils contaminated with trace elements. Appl. Microbiol. Biotechnol., 55: Lasat, M.M Phytoextraction of toxic metals: a review of biological mechanisms. J. Environ. Qual., 31: Leyval, C., K. Turnau and K. Haselwandter Effect of heavy metal pollution on mycorrhizal colonization and function: physiological, ecological and applied aspects. Mycorrhiza, 7: McCutcheon, S.C., and J.L. Schnoor Phytoremediation: transformation and control of contaminants. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p Meagher, R.B Phytoremediation of toxic elemental and organic pollutants. Curr. Opin. Plant Biol., 3: Nagendran, R., A. Selvam, K. Joseph and C. Chiemchaisri Phytoremediation and rehabilitation of municipal solid waste landfills and dumpsites: A brief review. Waste Manage, 26: Parker, D.R., A.L. Page and D.N. Thomason Salinity and boron tolerances of candidate plants for the removal of selenium from soils. J. Environ. Qual., 20: Prasad, M.N.V Phytoremediation of metal-polluted ecosystems: Hype for commercialization. Russian J. Plant Physiol., 50: Prasad, M.N.V Phytoremediation of metals and radionuclides in the environment: the case for natural hyperaccumulators, metal transporters, soil-amending chelators and transgenic plants, p In: Heavy metal stress in plants (M.N.V. Prasad, Ed.), Springer-Verlag, Berlin. Sadowsky, M.J Phytoremediation: past promises and future practices. In: Proc. 8th Int. Symp. on Microbial Ecology (C.R. Bell, M. Brylinsky and P. Johnson-Green, Eds.), Atlantic Canada Society for Microbial Ecology, Halifax, Canada. Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 95

6 Seaward, M.R.D. and D.H.S. Richardson Atmospheric sources of metal pollution and effects on vegetation, p In: Heavy metal tolerance in plants: Evolutionary aspects (A.J. Shaw, Ed.), CRC Press, Boca Raton. Shah, K. and J.M. Nongkynrih Metal hyperaccumulation and bioremediation. Biol. Plantarum, 51: Shanker, A.K., C. Cervantes, H. Loza-Tavera and S. Avudainayagam Chromium toxicity in plants. Environ. Intern., 31: Van Mantgem, P.J., L. Wu and G.S. Banuelos Bioextraction of selenium by forage and selected field legume species in selenium-laden soils under minimal field management conditions. Ecotox. Environ. Saf., 34: Weatherford, J., A. Hammond and J. Ratliff Investigation of the ability of plants found in Western Kentucky to hyperaccumulate lead and aluminium from soils. Microchemical J., 56: Wood, P Remediation methods in contaminated sites, p In: Contaminated land and its reclamation (R. Hester, R. Harrison, Eds.), the Royal Society of Chemistry, Cambridge. Wu, L., G. Banuelos and X. Guo Changes of soil and plant tissue selenium status in an upland grassland contaminated by selenium-rich agricultural drainage sediment after ten years transformed from a wetland habitat. Ecotox. Environ. Saf., 47: Use of herbaceous vegetation for soil bioremediation of heavy metals P. Kostopoulou, M. karatassiou, B. Noitsakis Laboratory of Range Science (236), School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Summary Over the last decades the use of herbaceous vegetation for soil remediation of heavy metals, called phytoremediation, has gained considerable importance because this technique is permanent and environmental friendly, has low cost and does not aesthetically disrupt the landscape. Plant species able to hyperaccumulate and tolerate heavy metals that have high growth rate and biomass production and possess an extensive root system are considered as suitable phytoremediators. Aim of this paper was to present the most significant phytoremediation techniques using herbaceous vegetation. Key words: Phytoremediation, phytoextraction, phytovolatilization, hyperaccumulators 96 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, 570 22 Σίνδος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, 570 22 Σίνδος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΛΟΥΣΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΩΝ Δ. Αλιφραγκής 1, Ε. Γαζέα 2, Ε. Παυλίδου 3, Α. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Pb ΚΑΙ Cd ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Pb ΚΑΙ Cd ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διδακτορική Διατριβή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοαποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 9.1. Γενική περιγραφή

Φυτοαποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 9.1. Γενική περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Φυτοαποκατάσταση 9.1. Γενική περιγραφή Η φυτοαποκατάσταση (γνωστή επίσης και ως πράσινη αποκατάσταση, βοτανο-αποκατάσταση, αγροαποκατάσταση και φυτική αποκατάσταση) είναι η ονομασία που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 5.1. Σύσταση και Ιδιότητες του Εδάφους Το επιφανειακό έδαφος είναι ένα σύμπλοκο μίγμα ανόργανων υλικών, οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ -309- -310- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ και ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΝΥΛΙΑ, ΔΙΟΞΙΝΕΣ, ΔΙΒΕΝΖΟΦΟΥΡΑΝΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της υδραυλικής αντίστασης υπό περιορισμένη υδατική δίαιτα στον αγωγό ιστό του Melilotus officinalis L.

Εποχιακή μεταβολή της υδραυλικής αντίστασης υπό περιορισμένη υδατική δίαιτα στον αγωγό ιστό του Melilotus officinalis L. Εποχιακή μεταβολή της υδραυλικής αντίστασης υπό περιορισμένη υδατική δίαιτα στον αγωγό ιστό του Melilotus officinalis L. Π. Κωστοπούλου, Μ. Καρατάσιου και Β. Νοϊτσάκης Εργαστήριo Δασικών Βοσκοτόπων (236),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση της προσθήκης Καδμίου (Cd) και Ψευδαργύρου (Zn), στη συγκέντρωση αυτών, σε φυτά Ocimum basilicum Genovese

Αλληλεπίδραση της προσθήκης Καδμίου (Cd) και Ψευδαργύρου (Zn), στη συγκέντρωση αυτών, σε φυτά Ocimum basilicum Genovese ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Αλληλεπίδραση της προσθήκης Καδμίου (Cd) και Ψευδαργύρου (Zn), στη συγκέντρωση αυτών, σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία» Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική

Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική Α. Xρονοπούλου-Σερέλη 1 Ι. Χρονόπουλος 2 Α. Κανναβού 1 Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική Εισαγωγή Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΑΠΘ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΑΠΘ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΑΠΘ Η Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με αριθμό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L.

Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L. Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L. Μ. Καρατάσιου, Β. Νοϊτσάκης, Ζ. Κούκουρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία M. Καρατάσιου, Ζ. Κούκουρα και Π. Κωστοπούλου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ηµήτριος Πάνιας και Ιωάννα Π. Γιαννοπούλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Μεταλλουργίας, 15780 Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καμπερίδου Βασιλική, Μπαρμπούτης Ιωάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜMΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΤΟΥ Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη 1, Χρήστος Νάκας 1,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Μελέτη. καολινίτη καθώς και από δύο εδάφη της τάξεως των Alfisols.»

Μεταπτυχιακή Μελέτη. καολινίτη καθώς και από δύο εδάφη της τάξεως των Alfisols.» Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµα: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Και Γεωργικής Μηχανικής Τοµέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας Ειδίκευση : Εδαφολογία- ιαχείριση Εδαφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑ ΜΙΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π.

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Κωνσταντίνος Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα