Σόφια, Α.Π. : OEY 2100/37/ΑΣ Πίνακας ιανοµής. ΘΕΜΑ: Α οστολή έρευνας για την αγορά ε ιτρα έζιας ελιάς στη Βουλγαρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σόφια, 19.05.2010 Α.Π. : OEY 2100/37/ΑΣ 1534. Πίνακας ιανοµής. ΘΕΜΑ: Α οστολή έρευνας για την αγορά ε ιτρα έζιας ελιάς στη Βουλγαρία"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: ( ) , , fax: ( ) web: Σόφια, Α.Π. : OEY 2100/37/ΑΣ 1534 ΠΡΟΣ: KOIN: Πίνακας ιανοµής Υ ουργείο Εξωτερικών (χσ., µέσω ΥΠΕΞ) - ι λ. Γραφείο Υφ. κ. Κουβέλη -Γρ. κ. Γ. Γρ. ΟΣ & ΑΣ -Γραφείο κ. Β Γεν. /ντή -Γραφείο ΟΕΥ Β. Ελλάδος ΘΕΜΑ: Α οστολή έρευνας για την αγορά ε ιτρα έζιας ελιάς στη Βουλγαρία Σας α οστέλλουµε έρευνα για την αγορά ε ιτρα έζιας ελιάς στη Βουλγαρία ου εκ όνη η υ άλληλος του Γραφείου µας, κα Θεολογία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ. Η Προϊσταµένη Ιωάννα Σωτηράκου-Γιάνναρου Γεν. Σύµβουλος ΟΕΥ Β Συν.: λ. 19

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Υ ουργείο Εξωτερικών - Β2, Β8 ιευθύνις 2. Υ ουργείο Αγροτικής Ανά τυξης και Τροφίµων (µέσω ΥΠΕΞ) - Γενική Γραµµατεία Αγροτ. Πολιτικής & ιεθνών Σχέων (Fax: ) 3. Ε ιµελητήρια Φορείς (µέσω µας) - Πανελλήνια Ένωση Μετα οιητών-τυ ο οιητών Εξαγωγέων Ε ιτρα έζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ) - Πανελλήνια Συνοµοσ ονδία Ενώων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ) - Οργανισµός Προώθησης Εξωτερικού Εµ ορίου (OΠΕ) - Κεντρική Ένωση Ε ιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΑ) - Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) - Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) - Εµ ορικό και Βιοµηχανικό Ε ιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) - Εµ ορικό και Βιοµηχανικό Ε ιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) - Εµ ορικό και Βιοµηχανικό Ε ιµελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) - Σύνδεσµος Ε ιχειρήων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) - Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) - Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) - Σύνδεσµος Βιοµηχανιών υτικής Μακεδονίας (ΣΒ Μ) - Βιοτεχνικό Ε ιµελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) - Βιοτεχνικό Ε ιµελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) - Βιοτεχνικό Ε ιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 2

3 1. Γενικά για τη χώρα Η Βουλγαρία έχει ληθυσµό 7,6 εκατ. κατοίκους, µε κυριότερες όλεις τη Σόφια µε 1,4 εκατ. κατοίκους, τη Φιλι ού ολη µε 378 χιλ., τη Βάρνα µε 360 χιλ. και το Μ ουργκάς µε κατοίκους. Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός, είναι διαµορφωµένος στα 240 λέβα ή 123 για κανονικό ωράριο εργασίας (8 ώρες/ηµέρα και 40 ώρες/εβδοµάδα) και 1,42 λέβα ανά ώρα εργασίας. Το 2008, ο µέσος µηνιαίος µισθός έφθα στα 524 λέβα µε µέσο ανώτερο τα λέβα στον χρηµατο ιστωτικό τοµέα και µέσο κατώτερο 325 λέβα στον ξενοδοχειακό τοµέα και τον τοµέα εστίασης. Σύµφωνα µε συγκριτικά στοιχεία της EUROSTAT, οι µισθοί στην Βουλγαρία αντιστοιχούν µόλις στο 36% του εθνικού ΑΕΠ (α ό τα χαµηλότερα οσοστά στην Ευρώ η), το δε µέσο µηνιαίο εισόδηµα των βουλγαρικών νοικοκυριών υ ολεί εται κατά 8 φορές του µέσου όρου των κρατών µελών της Ε.Ε. Ε ίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της Συνοµοσ ονδίας Ανεξάρτητων Εµ ορικών Ενώων Βουλγαρίας (CITUB), οι µές ετήσιες ακαθάριστες α οδοχές στην βιοµηχανία και τις υ ηρεσίες είναι ερί ου 15 φορές χαµηλότερες του µέσου όρου των κρατών µελών της Ε.Ε. 2. Εγχώρια παραγωγή και καταναλωτικές συνήθειες Λόγω κλιµατολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, το ελαιόδενδρο δεν ανα τύσται στη Βουλγαρία και για τούτο το λόγο δεν υφίσταται εγχώρια αραγωγή ε ιτρα έζιας ελιάς και ελαιολάδου. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι στα λαίσια ροσ άθειας αντικατάστασης των αραδοσιακών καλλιεργειών κα νού στο νότιο τµήµα της χώρας, ό ου οι κλιµατολογικές συνθήκες εµφανίζονται αρκετά ευνοϊκές, έχει ήδη ξεκινήι η εφαρµογή ενός ιλοτικού ρογράµµµατος καλλιέργειες ελιάς µε τα ρώτα 1000 δενδρύλια να έχουν φυτευτεί στην εριοχή του Κάρτζαλι. Η κατανάλωση ε ιτρα έζιας ελιάς και ελαιολάδου στη Βουλγαρία έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω ρώτον, των συχνών ε ισκέψεων των Βούλγαρων ολιτών στην Ελλάδα και της εξοικείωσης τους µε το ελληνικό διατροφικό ρότυ ο ου το αναζητούν και στην ατρίδα τους και δεύτερον, λόγω της βελτίωσης του βιοτικού ε ι έδου. H σταδιακή, τα τελευταία χρόνια, αύξηση της καταναλωτικής δύναµης του βουλγαρικού ληθυσµού, συνδυασµό µε την αργή αλλά υ αρκτή τάση και στην Βουλγαρία, µεταβολής διατροφικών συνηθειών ρος την κατεύθυνση 3

4 κατανάλωσης οιοτικών και υγιεινών ειδών διατροφής, δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανά τυξη της αγοράς ε ιτρα έζιας ελιάς και ελαιολάδου. Ε ίσης νέες ευκαιρίες διάθεσης δηµιούργη η κατάργηση δασµολογικών και λοι ών εµ οδίων µε την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ, και την είσοδο της ελιάς στα δίκτυα διανοµής τροφίµων. Η ιο σηµαντική αγορά είναι εκείνη της Σόφιας και γενικότερα των µεγαλύτερων αστικών κέντρων λόγω του υψηλότερου βιοτικού ε ι έδου των κατοίκων, σύγκριση µε την ε αρχία. Η ελληνική σαλάτα µε ελιές εριλαµβάνεται σχεδόν ανελι ώς στα µενού των βουλγαρικών εστιατορίων. υστυχώς, ό ως γίνεται εµφανές α ό τη χαµηλή οιότητα της χρησιµο οιούµενης ελιάς, δεν ρόκειται συνήθως για ελληνική ελιά φυσική µαύρη ή καλαµών, αλλά, κυρίως για ελιά µαυρισµένη µε οξείδωση («βαµµένη»). Ε ίσης,αξίζει να σηµειωθεί ότι ελαιόλαδο ροσφέρεται για τη σαλάτα µόνο στα ανωτέρου ε ι έδου εστιατόρια, ενώ στα φθηνότερα και µεσαίου ε ι έδου βουλγαρικά εστιατόρια ροσφέρεται σ ορέλαιο και ελαιόλαδο κατό ιν αραγγελίας µε ρόσθετη χρέωση. Στη βουλγαρική αγορά αρατηρείται η ευρεία κυκλοφορία ελιών µαυρισµένων µε οξείδωση 1. Οι ελιές confit (конфит) στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι τουρκικής ροέλευσης, αλλά ενίοτε και ελληνικές, κατέχουν δε την ρώτη θέση στην κατανάλωση. Ωστόσο σταδιακά οι φυσικές ελιές κερδίζουν έδαφος στην ροτίµηση του καταναλωτικού κοινού, καθώς το βιοτικό ε ί εδο ανεβαίνει. Ένα, τέλος, χαρακτηριστικό αξιόλογης µερίδας του βουλγαρικού καταναλωτικού κοινού είναι η ροτίµηση ρος ελιές µη αλµυρές. 3. ίκτυα διανοµής και τιµές διάθεση επιτραπέζιας ελιάς στη βουλγαρική αγορά Ελιές διατίθενται όλα σχεδόν τα σηµεία ώλησης (µικρά καταστήµατα τροφίµων και σού ερµαρκετ). H είσοδος στην αγορά ε ιτυγχάνεται, κατά ρώτο λόγο, συνεργασία µε εταιρείες εισαγωγής/αντι ροσω είας. Κυριότερες αλυσίδες σού ερµαρκετ ου δραστηριο οιούνται στη Βουλγαρία είναι οι PICADILLY (βουλγαρική), FANTASTICO (βουλγαρική), BILLA (αυστριακή), KAUFLAND (γερµανική), PLUS (γερµανική), ΜΕΤRO (γερµανική), CBA (ουγγρική), ΗΙΤ (γερµανική), CARREFOUR (γαλλική) µε το ρώτο κατάστηµα 1 Οι οποίες προέρχονται από καρπούς που δεν έχουν ωριµάι, ξεπικρίζουν µε διάλυµα αλκάλεως και µαυρίζουν (οξειδώνονται) µε ρεύµα αέρα. Στη συνέχεια οι ελιές ξεπλένονται µε νερό και προστίθεται γλυκονικός σίδηρος για τη σταθεροποίηση του χρώµατος. 4

5 να ανοίγει στη Σόφια ρόσφατα τον Α ρίλιο Σύντοµα αναµένεται η ε έκταση του δικτύου της LIDL στη βουλγαρική αγορά. Οι τιµές των ελιών διαφορο οιούνται ανάλογα µε το είδος της ελιάς ( ράσινη ή µαύρη, µε ή χωρίς, µε ή χωρίς γέµιση κόκκινης ι εριάς ή αµυγδάλου), το µέγεθος (µικρή, µεσαία, µεγάλη), τη ( λαστική, γυάλινη, κονσέρβα) και την ροέλευση. Στις συσκευασίες αναγράφονται στη βουλγαρική γλώσσα ( αυτοκόλλητη ταινία) ληροφορίες για το είδος του ροϊόντος, τον αραγωγό, τα συστατικά του, την ροέλευση, την ηµεροµηνία λήξης και τα στοιχεία του εισαγωγέα. Στο αρελθόν τα δίκτυα αγοράς (διανοµών) στην Βουλγαρία ήσαν µικρά, χωρίς βάθος και µε µικρή γεωγραφική κάλυψη. Ωστόσο, λέον έχουν ανα τυχθεί, ενώ στα αστικά κέντρα αρατηρήθηκε µία µεγάλη άνθηση στην ανά τυξη βουλγαρικών και διεθνών αλυσίδων. Στα αραρτήµατα της µελέτης αρατίθενται καταστάις αλυσίδων σου ερµάρκετς, καθώς και εισαγωγέων τροφίµων και ελιών. Η λειονότητα των καταναλωτών αγοράζει το ροϊόν κατά κύριο λόγο χύδην µορφή. Στην αγορά κυκλοφορούν ολλά είδη τυ ο οιηµένων ε ιτρα έζιων ελιών ελληνικής, τουρκικής και ισ ανικής ροέλευσης ου κατακλύζουν τα ράφια των ολλα λασιαζόµενων βουλγαρικών σού ερµάρκετ. Ισχυρός είναι για τα ελληνικά ροϊόντα ο ανταγωνισµός α ό τα τουρκικά ου ροσφέρονται δελεαστικότερη τιµή. Παρατίθενται ίνακες ό ου συνοψίζονται οι κυριότερες συσκευασίες ελιών καθώς και οι λιανικές τιµές αυτών. Οι τιµές ελήφθησαν αντι ροσω ευτικά α ό σού ερµαρκετ των αλυσίδων BILLA και PICADILLY α ό τις κυριότερες στη Βουλγαρία. Πίνακας 1: ΧΥ ΗΝ ΕΛΙΕΣ ΒILLA ΧΩΡΑ ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ ΧΡΩΜΑ/ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΣΕ ΛΕΒΑ) Ελλάδα 9,5 Μαύρες ( µεγαλύτερου µεγέθους) Ελλάδα 7,5 Μαύρες Ελλάδα 7,9 Καλαµάτα Ελλάδα 8,4 Πράσινες Ελλάδα 14,5 Πράσινες µε αµύγδαλο Ελλάδα 8,5 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά Τουρκία 9,5 Μαύρες τεµαχισµένες φέτες Τουρκία 6,5 Μαύρες οξειδωµένες 5

6 Τουρκία 6,9 Μαύρες οξειδωµένες Α ροσδιόριστης 7,9 Πράσινη χωρίς ροέλευσης Α ροσδιόριστης 7,4 Πράσινη ροέλευσης Σηµ.: Ισοτιµία / λέβα - 1:1,95583 Πίνακας: ΧΥ ΗΝ ΕΛΙΕΣ PICCADILLY - Χωρίς αναγραφή χώρας ροέλευσης ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ ΧΡΩΜΑ/ΕΙ ΟΣ (ΣΕ ΛΕΒΑ) 6,59 Καλαµάτα 10,45 Καλαµάτα 9,09 Άµφισσα µαύρες 6,85 Μαύρες οξειδωµένες Όλυµ ος 5,99 Μαύρες οξειδωµένες 8,89 Μαύρες οξειδωµένες «µαµούθ» 9,33 Μαύρες οξειδωµένες «σού ερ µαµούθ» 8,79 Πράσινες 12,15 Πράσινες µε αµύγδαλο 8,79 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά 9,5 Μαύρες τεµαχισµένες φέτες 6,5 Μαύρες 6,9 Μαύρες 7,9 Πράσινη χωρίς 7,4 Πράσινη Σηµ.: Ισοτιµία / λέβα - 1:1,95583 Πίνακας 3! Τυ ο οιηµένες ελιές ΒILLA ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ελλάδα EΛΙΑ Axxon Group Βάζο 300 gr + 2 µικρά δείγµατα ελαιολάδου δώρο Ελλάδα EΛΙΑ Axxon Group Βάζο 360 gr Ελλάδα EΛΙΑ Axxon Group 500 gr ΤΙΜΗ ΧΡΩΜΑ (ΛΕΒΑ) 4,29 Πράσινες µε αµύγδαλο 3,55 Καλαµών 2,75 Μαύρες Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Κονσέρβα 2,35 Mαύρες 6

7 387 gr χωρίς Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 198 gr 3,39 Πράσινες µε αµύγδαλο Ισ ανία CRESPO Euroliva SA 500 gr 4,29 Πράσινες µε Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 907 gr Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr 2,29 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά 6,49 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά Πράσινες χωρίς Πράσινες µε Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Μαύρες Ισ ανία CRESPO Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Μαύρες ελιές χωρίς Ισ ανία Carbonelli SOS Cuétara SA Γυάλινο βάζο 935 gr Ισ ανία Beldi Euroliva SA 200 gr Ισ ανία Beldi Euroliva SA 200 gr Τουρκία ECE Ienitsak Gida Τουρκία ECE Ienitsak Gida Τουρκία ECE Ienitsak Gida Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Γυάλινο βάζο 690 gr Κονσέρβα 200 gr Κονσέρβα 400 gr 7,19 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά 1,49 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά 1,45 Πράσινες χωρίς 5,99 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά 2,05 Μαύρες 4,29 Μαύρες 2,19 Μαύρες Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida 2,19 Μαύρες 7

8 Τουρκία Sofa Ienitsak Gida 400 gr Τουρκία Eza OGE ZEYTINCILK Gida VE 500 gr ORMAN URUNLERI SAN TIC LTD Τουρκία Deste Antgida 500 gr Τουρκία Fora Antgida Γυάλινο βάζο 345 gr Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Σηµ.: Ισοτιµία / λέβα - 1:1, gr 500 gr 500 gr 3,29 Μαύρες 3,89 Μαύρες Μαύρες Πράσινες ελιές Μαύρες Μαύρες Μαύρες Μαύρες Μαύρες Μαύρες 8

9 Πίνακας 3! Τυ ο οιηµένες ελιές PICCADILLY ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΛΕΒΑ) Σακουλάκι αλουµινίου 500 gr gr δώρο ΧΡΩΜΑ 7,85 Καλαµών Μαύρες +δώροξιδάτες Αράχωβας µαύρες Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. Σακουλάκι αλουµινίου Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. Σακουλάκι αλουµινίου Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. Σακουλάκι αλουµινίου Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr LARISSA Ένωση Γυάλινο βάζο Ελλάδα αγροτικών 370 gr συνεταιρισµών Λάρισας,Αγίας Τυρνάβου Ελλάδα Elita DEAS S.A. Γυάλινο βάζο 370 gr Ισ ανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr Ισ ανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr 3,79 Μαύρες Μαυρολιές 6,99 Καλαµών 4,99 Χονδρολιές 3,59 Καλαµών 3,09 3,89 Πράσινες χωρίς Πράσινες µε αµύγδαλο Πράσινες µε 3,09 κόκκινη ι εριά 5,49 Καλαµών 6,45 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά 2,55 Πράσινες χωρίς 2,45 Πράσινες µε 9

10 Ισ ανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr 2,59 Πράσινες µε κόκκινη ι εριά 3,85 Πράσινες µε αµύγδαλο 2,55 Μαύρες ελιές µε 2,65 Μαύρες ελιές χωρίς 4,15 Μαύρες ελιές µε Ισ ανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 198 gr Ισ ανία Crespo Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Ισ ανία Crespo Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Τουρκία Deste Antgida 500 gr Τουρκία Fora Antgida Βάζο 345 gr 3,45 Πράσινες ελιές Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida 2,19 Μαύρες ελιές µε Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Τουρκία TADAL Hamamcioglu koll Şti Τουρκία TADAL Hamamcioglu koll Şti Σηµ.: Ισοτιµία / λέβα - 1:1, gr 500 gr 500 gr Κονσέρβα 800 gr (καθ. 400) Κονσέρβα 800 gr (καθ. 400) 4,29 Μαύρες ελιές µε 2,19 Μαύρες ελιές µε 4,45 Μαύρες ελιές µε 2,19 Μαύρες ελιές µε 4,19 Μαύρες ελιές µε 3,45 Μαύρες ελιές µε µε λίγο αλάτι λίγες θερµίδες 3,85 Μαύρες ελιές χωρίς µε λίγο αλάτι λίγες θερµίδες 10

11 4. Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών ελιάς στη Βουλγαρία Παραθέτουµε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ως ρος τις εισαγωγές ελιάς στη Βουλγαρία ανά κωδικό (κατάταξη κατά συνδυαστική ονοµατολογία NC8 - εναρµονισµένο σύστηµα SH6). Ένα γενικό συµ έρασµα ου εξάγεται α ό τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία είναι ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι µακράν κυρίαρχες εξαγωγές ελιάς στη βουλγαρική αγορά, ακολουθούµενες µε διαφορά α ό την Ισ ανία και άλλες χώρες ου ορισµένες ερι τώις φαίνεται να ραγµατο οιούν εξαγωγές εριστασιακή βάση. Υ ενθυµίζεται ότι οι τουρκικές εξαγωγές αφορούν συχνά µαυρισµένες µε οξείδωση ελιές υ οδεέστερης οιότητας. Πίνακας 5: Ελιές ρο αρασκευασµένες ή κονρβαρισµένες, αλλά όχι ξύδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένες Τουρκία Ελλάδα Αίγυ τος Ισ ανία Μαρόκο Ιταλία ΠΓ Μ Συρία Σύνολο Πηγή: Eurostat Ε εξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Στον ανωτέρω ίνακα του κωδικού «Ελιές ρο αρασκευασµένες ή κονρβαρισµένες, αλλά όχι ξύδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένες», ό ου α οτυ ώνονται οι κυριότερες εισαγωγές ελιάς στη Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ελλάδα καταλαµβάνουν την ρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα. Ενώ όµως το 2009 αρατηρήθηκε γενικά αύξηση ε ί του συνόλου των βουλγαρικών εισαγωγών, αξία και οσότητα, οι ελληνικές εξαγωγές ελιάς σηµείωσαν κάµψη, το δε χαµένο µερίδιο τους φαίνεται να κέρδισαν οι τουρκικές ελιές. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της βουλγαρικής στατιστικής υ ηρεσίας, ου δεν είναι άντα τα λέον ρόσφατα, η εικόνα ου αρουσίασαν οι βουλγαρικές εισαγωγές ελιάς άλλους κωδικούς ήταν η ακόλουθη: 11

12 Πίνακας 6: Ελιές προπαρασκευασµένες ή κονρβαρισµένες, αλλά όχι ξύδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένες συσκευασίες που δεν υπερβαίνουν τα 5 κιλά κιλά κιλά κιλά Τουρκία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Συρία Ρουµανία Τχία Γαλλία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Α ό τον ανωτέρω ίνακα ροκύ τουν οι ακόλουθες τάις: i) η Ελλάδα α ό λευράς αξίας καταλαµβάνει την ρώτη θέση, καθώς οι τουρκικές ελιές εξάγονται µεν µεγαλύτερες οσότητες, αλλά χαµηλότερες τιµές, ii) αρατηρείται δε διαχρονικά αύξηση της αξίας των βουλγαρικών εισαγωγών ελιών, ενδεικτική της µελλοντικής ανά τυξης της υ ό µελέτη αγοράς. Πίνακας 7: Άλλες ελιές που υπερβαίνει τα 5 κιλά κιλά κιλά κιλά Ελλάδα Τουρκία Ουγγαρία Αυστρία Καναδάς ΠΓ Μ Ισπανία Ιταλία Λίβανος Συρία Σλοβακία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Στον κωδικό «Ελιές ρο αρασκευασµένες ή κονρβαρισµένες ξύδι ή οξικό οξύ» ( ίνακας 8) ε ιβεβαιώνονται οι ίδιες τάις, µε την Τουρκία 12

13 να έρχεται ρώτη εξαγόµενες οσότητες ελιών χαµηλότερη τιµή συγκριτικά µε την Ελλάδα και την ίτα των βουλγαρικών εισαγωγών να σηµειώνει αξιοσηµείωτη διεύρυνση. Σηµειωτέον, οι τουρκικές εξαγωγές υ ερτρι λασιάστηκαν εντός του 2009, ενώ οι ελληνικές σηµείωσαν στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα µικρή υ οχώρηση. Πίνακας 8: Ελιές προπαρασκευασµένες ή κονρβαρισµένες ξύδι ή οξικό οξύ κιλά Τουρκία Ελλάδα Σλοβακία Γερµανία Αλβανία Σλοβακία Ισπανία Ιταλία Λίβανος Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Τέλος, αρατίθενται ίνακες µε στατιστικά στοιχεία για σχετικά µικρότερα µεγέθη βουλγαρικών εισαγωγών κωδικούς ου αναφέρονται µεταξύ άλλων ελιές µη βρώσιµες, µε χρήση την αραγωγή ελαιολάδου, κ.ο.κ: Πίνακας 9: Ελιές, προσωρινά διατηρηµένες, π.χ. διαµέσου θειώδους ανυδρίτη ή αλατισµένο νερό, θειούxo ή εµπλουτισµένο µε άλλες ουσίες για την εξασφάλιση προσωρινής διατήρησης, αλλά µη εδώδιµες (εξαιρούνται, αυτές για την παραγωγή ελαιολάδου) Γερµανία Αυστρία Ρουµανία Ελλάδα Ιταλία

14 Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 10: Ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, που προορίζονται για χρήις διαφορετικές από την παραγωγή λαδιού κιλά κιλά Ελλάδα Μάλτα Ιταλία Αυστρία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 11: Ελιές, βρασµένες νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένες Γαλλία Ιταλία Γαλλία Σύνολο Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 12: Ελιές, προσωρινά διατηρηµένες, π.χ. διαµέσου θειώδους ανυδρίτη ή αλατισµένο νερό, θειούxo ή εµπλουτισµένο µε άλλες ουσίες για την εξασφάλιση προσωρινής διατήρησης, άλλα µη εδώδιµο, που προορίζονται για την παραγωγή ελαιολάδου

15 Ελλάδα Ιταλία Τχία Κροατία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 13: Ελιές, φρέσκες ή καταψυγµένες, που προορίζονται για την παραγωγή ελαιολάδου Γερµανία Αυστρία Ρουµανία Ελλάδα Ιταλία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 5. Συµπέρασµα προτάις Α ό τα ανωτέρω ροκύ τει ότι η κατανάλωση ε ιτρα έζιας ελιάς στη βουλγαρική αγορά σηµειώνει σταδιακά αύξηση, ενώ υφίστανται εραιτέρω εριθώρια για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών ε ιτρα έζιας ελιάς. Στη διευρυνόµενη, όµως, ίτα των βουλγαρικών εισαγωγών το µερίδιο των ελληνικών ελιών α ειλείται α ό τη διείσδυση των τουρκικών ου, κατά βάση, χαρακτηρίζονται α ό χαµηλότερη τιµή και κατώτερη οιότητα. Πιστεύουµε, ωστόσο, ότι εφόσον αξιο οιηθούν καταλληλότερα οι ευκαιρίες ου ροσφέρει η εγχώρια αγορά και εν γένει η ευνοϊκή τάση του βουλγαρικού καταναλωτικού κοινού έναντι των ελληνικών τροφίµων, θα µ ορέσουµε να βελτιώσουµε το µερίδιο των ελληνικών ε ιτρα έζιων ελιών. Οι Έλληνες εξαγωγείς ροκειµένου να ετύχουν την είσοδό τους στη βουλγαρική αγορά θα ρέ ει, ρώτη φάση, να ε ιδιώξουν την άµεση ενηµέρωσή τους, την α όκτηση ιδίας εµ ειρίας των το ικών συνθηκών αγοράς, 15

16 και βεβαίως την ροσω ική ε αφή µε αξιό ιστους αντι ροσώ ους. Για την εδραίωση δε της αρουσίας τους µακροχρόνια βάση στη βουλγαρική αγορά θα ρέ ει να εγγυώνται µόνιµη βάση: i) την σταθερά υψηλή οιότητα ου α οτελεί και το ισχυρότερο συγκριτικό λεονέκτηµά του ελληνικού ροϊόντος έναντι του κύριου ανταγωνιστή, της τουρκικής ελιάς - και ii) τη συνέ εια ως ρος την ροµήθεια των ζητούµενων οσοτήτων. Ως ροωθητικές ενέργειες ου θα µ ορούσαν να ραγµατο οιηθούν µε τη συνεργασία των ελληνικών ε ιχειρήων και των εµ λεκόµενων φορέων ροτείνονται οι ακόλουθες: Ανάδειξη και ροβολή µέσω δηµοσιεύων και διαφηµίων: - των λεονεκτηµάτων της µεσογειακής διατροφής και ειδικότερα των ευεργετικών για την υγεία ιδιοτήτων της ελιάς, καθώς και της γευστικής της αξίας, - των βασικών ελαιο αραγωγικών εριοχών της Ελλάδας, και ιδίως - των χαρακτηριστικών της οιοτικής ελιάς (φυσική έναντι οξειδωµένης/«βαµµένης»). Η σωστή ενηµέρωση του Βούλγαρου καταναλωτή ως ρος τα ανωτέρω κρίνεται ότι θα είχε θετικά α οτελέσµατα ως ρος την αύξηση της κατανάλωσης της ελληνικής ελιάς. Προβολή της ελληνικής ελιάς στα λαίσια εβδοµάδων ελληνικών τροφίµων σού ερµαρκετ και εκδηλώων ελληνικής γαστρονοµίας µεγάλα ξενοδοχεία. Συµµετοχή Ελλήνων εξαγωγέων άρτια ροετοιµασµένες και οργανωµένες ε ιχειρηµατικές α οστολές και κλαδικές εκθέις τροφίµων. Σόφια, 19 Μαΐου 2010 Θεολογία Βούλγαρη Γραµµατέας ΟΕΥ Γ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Εισαγωγείς ελιών Ε ωνυµία ιεύθυνση Τηλ. Fax / web site Оlympus- Stefanika (ελληνικών συµφερόντων) Mimo K. Ltd New Industrial Zone ul. Pokrofnishko shose 2700 Blagoevgrad Bul. Slivnitsa 385, 1331 Sofia Dimitra ltd (ελληνικών 5, Deli Radi, Sliven 8800 συµφερόντων) 80 Stoletov blv, Lozanov 1 Ltd 5300 Gabrovo Krali Marko str. Lucky2000 Ltd bl. 8 ent.a fl.4 apt Blagoevgrad bul. Yanko Sakazov 32, Marketing-V Ltd 1504 Sofia Antonii Ltd. qu. Drujba, 8800 Sliven ul. Tsar Osvoboditel 16, Dima Ltd 6300 Haskovo Krassen Jsc bul. Iliyantsi 12, 1220 Sofia ul. G. Kirkov 16, ap. 11, MakoS Ltd 6300 Haskovo Milena P.M. ul. Slava 3, 4016 Plovdiv (Larissa Coop.) Valery Georgiev-Valery ul. Pirin 3a, 2850 Petrich P.M (0) Κιν: 359 (0) (0) , Κιν: (0) (0) 44/ , (0) (0) , (0) , (0) , (0) , / (0) (0) , (0) com/bg/

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Supermarkets/Υπεραγορές στη Βουλγαρία Ε ωνυµία ιεύθυνση Τηλ. Fax / web site Πληροφορίες Billa Bulgaria Ltd 40 supermarkets CBA-Bulgaria Jsc Europa Chain of Supermakets 170 stores Central Hali Jsc Kaufland Bulgaria AD 21 supermarkets METRO Cash and Carry Bulgaria EOOD 11 stores Van Holding Ltd Fantastico Chain of Supermakets 32 stores ELEMAG Gourmet Supermarket 4 supermarkets Familia supermarkets 26 supermarkets Piccadilly EAD 20 stores bul. Bulgaria Sofia ul. Mayor Yuri Gagarin 25A 1113 Sofia bul. Maria Luiza Sofia ul. Kukush 1, fl Sofia bul. Tsarigradsko shosse 7-11 km 1784 Sofia Blvd. Acad. Boris Stefanov No Sofia Sofia, Bulgaria Lozenets, 4 Zlatovrah Street ul. Bitolya 1a 9002 Varna (0) (0) (0) (0) , , (0) , (0) (0) (0) (0) , , / 2 / at, fland.bg tro.bg, bg е-mail: -bg.com, Department Marketing Boryana Kamenova, Alexander Grancharov Borislava Velichkova / , /

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: Εταιρείες εµπορίας τροφίµων Ε ωνυµία ιεύθυνση Τηλ. Fax / web site Aetos-targovia Ltd ul. Svoboda (0) Aitos j.k. Drujba, bl. 86, Agro-industrial-Bojidar (0) vh. V, ap. 44 Petrakiev P.M Sofia Agromach Holding Ltd ul. Klokotnitsa (0) Sofia Aidatour Plc pl. Svoboda (0) Haskovo , Al & Co Plc ul. D-r Tsvetan (0) 54 Zangov Shoumen Alem Ltd ul. Haidushka gora (0) , 1680 Sofia Dimitrovgradsko Alphacom AD 10 stores shosse; P.O.Box (0) , web: Haskovo Antonii Ltd 4 stores qu. Drujba, bl (0) Sliven , Avis Rara Ltd ul. Parensov (0) Sofia Bai Gencho Ltd 4 stores bul. Yanko (0) Sakazov , Sofia Billa Bulgaria Ltd 16 stores bul. Bulgaria (0) Sofia Boni Holding Jsc 24 stores ul. Stara planina (0) , web: Sofia m Boyla Ltd Shopping centre Samokovsko (0) shosse Sofia Bramchiiski Ltd bul. Hristo Botev (0) Pleven Bulmarket DM Ltd ul. Tutrakan (0) Rousse web: CBA-Bulgaria Jsc Europa ul. Atanas Dalchev (0) Chain of Supermakets , 1113 Sofia stores Central Hali Jsc Eko-Assorti-Baichev Co bul. Maria Luiza Sofia ul. Dobri Chintulov 5, 8800 Sliven (0) (0) ,

20 Finmark Commercial Ltd Hleboproizvodstvo i sladkarstvo Ltd Hranitelni stoki Hranitelni stoki Ltd Hrans Commerce Ltd Imppex P.M. Interservice Uzunovi Plc Kaufland Bulgaria AD Kosmos Cooperative METRO Cash and Carry Bulgaria EOOD 7 stores Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Ltd Pazar za plodove, zelenchutsi i tsvetya Plc Pernik-commerce Ltd ul. Hadji Dimitar Svishtov ul. Magistralna 5000 Veliko Tarnovo ul. D. Blagoev Shoumen ul. Kichevo Pleven bul. Stamboliiski 142a, 1309 Sofia ul. Chataldja Pleven ul. Devnya Varna ul. Kukush Sofia ul. Al. Stamboliiski 1, 7900 Omurtag bul. Tsarigradsko shosse 7-11 km 1784 Sofia ul. Ilarion Makariopolski Assenovgrad ul. G.S. Rakovski Pernik Tsentralen kooperativen pazar 3700 Vidin bul. Simeon Veliki 9700 Shoumen ul. Otets Paisii Gabrovo bul. Starozagorsko shosse 8800 Sliven ul. Sredets 1a 2300 Pernik (0) , (0) (0) , (0) , (0) (0) , (0) , (0) , (0) , (0) (0) (0) , (0) , (054) 60676; (0) g (0) , (0) , Piccadilly EAD 4 stores ul. Bitolya 1a (0) Varna , Plodex Ltd ul. Potsdam (0) Rousse , Plodove i zelenchutsi Ltd (0) 361 bul. Bulgaria , 6600 Kardjali Ramstore Bulgaria Jsc bul. Alexander (0)

21 Regional cooperative union Regional cooperative union Regional cooperative union Plovdiv-baza Karlovo Regional cooperative union Zagorets Rishar-commerce Ltd Samara 98 Jsc Sarra-Atanasovi & Co Stoyan Kolev Trading P.M. Targovia na edro-sliven Ltd Targovia-99 Jsc Stamboliiski Sofia ul. Kolyo Ganchev 54, 6000 Stara Zagora bul. 25 septemvri Dobrich ul. Dabensko shosse Karlovo ul. Narodni buditeli Nova Zagora Avtogara-Sever 5800 Pleven ul. Kolyo Ganchev Stara Zagora pl. Troikata, office 11, 8000 Burgas ul. Slaveikov 3a 8500 Aitos ul. Deli Radi Sliven ul. Vassil Levski Razgrad , (0) , (0) , (0) , (0) , (0) (0) , (0) , (0) (0) , (0) ,

Σόφια, 19.05.2010 Α.Π. : OEY 2100/37/ΑΣ 1534. ΘΕΜΑ: Αποστολή έρευνας για την αγορά επιτραπέζιας ελιάς στη Βουλγαρία

Σόφια, 19.05.2010 Α.Π. : OEY 2100/37/ΑΣ 1534. ΘΕΜΑ: Αποστολή έρευνας για την αγορά επιτραπέζιας ελιάς στη Βουλγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (00359 2) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιµων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία Biuro Radcy d/s Ekonomicznych I Handlowych 00071 Warszawa - Poland Tel. +48 22 8264828 Fax +48

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιμων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:... 6 4 Ελιές Καλαμών... 9 5 Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία

Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Tel. 0048 22 622 94 60 Βαρσοβία, 12 Μαρτίου 2014 Fax. 0048 22 622 94 64 Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Str. Alecu Russo nr. 13-19, Et. 3 ap. 6, 020522 Bucharest - Romania Tel. +40 21 2100748 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά επιτραπέζιων ελιών του Ισραήλ

Η αγορά επιτραπέζιων ελιών του Ισραήλ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά επιτραπέζιων ελιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξέλιξη της καλλιέργειας καπνού στη Βουλγαρία... 1 2. Κύριες καπνοπαραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Α. Δροσοπούλου Παρίσι, 09 Σεπτεμβρίου 2013 Φ.2320/ΑΣ 550

Αρμόδια: Α. Δροσοπούλου Παρίσι, 09 Σεπτεμβρίου 2013 Φ.2320/ΑΣ 550 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Για το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο No 6, Xin Yuan Nan Li, Capital Mansion, Rm.4405 Beijing 100004 - P.R. China Tel. +86 10-84868475/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ Ι.Γενικά: Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τήν χώρα αναφοράς γιά όλη την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Κοπεγχάγη Hammerensgade 4 1267 Copenhagen - Denmark Tel. +45 33148486 Fax +45 33140235 e-mail commercial.greece@mail.dk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ έ λ ΗΜΕΡ..., Ζgθ's. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. lq 8 ν! Ζ

Παρ έ λ ΗΜΕΡ..., Ζgθ's. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. lq 8 ν! Ζ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: EMBASSY OF GREECE ΙΝ CYPRUS - OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS [greekcom@cytanet.com.cy] Τετάρτη, 28 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Αποστολή: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 11:38 πµ Προς:

OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS <ecocom-sofia@mfa.gr> Αποστολή: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 11:38 πµ Προς: Info Veth Παρελ ή φθηκε,, ΗΜΕΡ...Α, ι..~...~,., 20.4,..(ΩΡΑ.~...1 Από: OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Αποστολή: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 11:38 πµ Προς: OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Λευκωσία Λεωφόρος Βύρωνος, 8-10 1096 Λευκωσία - Κύπρος Tel. +35722 672219-672604 Fax +35722 672703

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι µία µικρή σε µέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσµός

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα