Πρόλογος α' έκδοσης Πρόλογος β' έκδοσης Επενδύσεις Επένδυση Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης Πρόλογος β' έκδοσης Επενδύσεις Επένδυση Επενδυτικός Κίνδυνος Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk) Κίνδυνος επιτοκίων (interest rate risk) Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος αθέτησης (κίνδυνος εκδότη) Κίνδυνοι από επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες αγορές Κίνδυνος από τις μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων των τόκων (reinvestment risk) Κίνδυνος από τη μεταβολή της καμπύλης απόδοσης (yield curve risk) Τρόποι μείωσης του επενδυτικού κινδύνου Χρηματοοικονομικές αγορές Χρηματαγορά Κεφαλαιαγορά Ομόλογα (bonds) Βασικά Χαρακτηριστικά Κουπόνι του ομολόγου (τοκομερίδιο) Σταθερού επιτοκίου (Fixed) Κυμαινόμενου Επιτοκίου (Floating) Ομόλογα με Ρήτρα Ξένου Νομίσματος

2 Περιεχόμενα Ομόλογα Τελικής Απόδοσης - Zero Coupon Διάρκεια του ομολόγου Εκδότες ομολόγων και βαθμολόγησή τους Προτεραιότητα δανείου Κίνδυνοι από επενδύσεις σε ομόλογα Απόδοση των ομολόγων Τιμή του ομολόγου Μετατρέψιμα ομόλογα Παράγωγα (Derivatives) Swaps (ανταλλαγές) Futures Option Forward (προώθηση) Αμοιβαία κεφάλαια Σκοπός δημιουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Βασικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης διαθεσίμων Ομολογιακά Μετοχικά Μικτά Ειδικού τύπου Δεικτών Βασικοί φορείς λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ορισμοί Πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Συνήθη λάθη των επενδυτών σε Αμοιβαία Κεφάλαια

3 1.11. American Depository Receipts (A.D.R. s) Warrant Μετοχές (Ορισμός και είδη) Κατηγορίες μετοχών Διαφορές μετοχών και εταιρικών ομολόγων Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου Καταθέσεις Διακρίσεις των καταθέσεων Καταθέσεις ταμιευτηρίου Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις σε τρεχούμενο λογαριασμό Καταθέσεις προθεσμίας Καταθέσεις ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση Μορφές λογαριασμών Κοινός διαζευκτικός λογαριασμός Αδιαίρετος ή συμπλεκτικός λογαριασμός Λογαριασμός υπό όρο Ερανικός λογαριασμός Φορολογία τόκων καταθέσεων Ταμείο εγγύησης καταθέσεων (ΤΕΚ) Αξιόγραφα Επιταγή Προθεσμία εμφάνισης επιταγής Ανάκληση επιταγής Διγράμμιση επιταγής Μεταβίβαση της επιταγής

4 Περιεχόμενα Μεταχρονολογημένη επιταγή Σφράγιση επιταγής Μερική εξόφληση επιταγής Τριτεγγύηση επιταγής Συναλλαγματική Η τριτεγγύηση Η οπισθογράφηση της συναλλαγματικής Διαμαρτύρηση της συναλλαγματικής Αναγωγή Η παραγραφή αξιώσεων από συναλλαγματική Διαφορές μεταξύ επιταγής και συναλλαγματικής Λογιστική Οι βασικές έννοιες της λογιστικής Η οντότητα Ο χρόνος καταγραφής Ορισμός της συναλλαγής Συντηρητισμός και ιστορικό κόστος Επιχείρηση που λειτουργεί Συνέπεια Σημαντικότητα Οι οικονομικές καταστάσεις Ο ισολογισμός Η βασική λογιστική εξίσωση Το διπλογραφικό σύστημα Ισολογισμός Ρευστότητα Κεφάλαιο κίνησης

5 Ίδια κεφάλαια Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης Η κατάσταση ταμειακών ροών Σύνδεση κατάστασης ταμειακών ροών και ισολογισμού Χρήσεις της κατάστασης ταμειακών ροών Λειτουργία της επιχείρησης Επενδυτικές δραστηριότητες Χρηματοδότηση Πληροφορίες που παρέχει η κατάσταση ταμειακών ροών Αποσβέσεις Αξιολόγηση του ισολογισμού μιας επιχείρησης Ενεργητικό Παθητικό Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης Πίνακας διάθεσης κερδών Χρηματοοικονομικά θέματα Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Γενική ή σχετική Ρευστότητα Ειδική Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα Κεφάλαιο Κίνησης Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίου κεφαλαίου

6 Περιεχόμενα Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Κερδοφορίας Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Περιθώριο Μικτού Κέρδους Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Απόδοση ενεργητικού (ROI) Αριθμοδείκτες Χρηματοδότησης ή Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Αριθμοδείκτης Ξένων κεφαλαίων προς ίδια Κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Τρόπος εξέτασης των δεικτών Παρούσα αξία (present value) Μέλλουσα αξία (future value) Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Α.Ε.Π.) Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Πληθωρισμός Κόστος ευκαιρίας Χρηματοδοτήσεις Δάνειο Τοκοχρεολυτικό δάνειο Χρεολυτικό δάνειο Πίστωση Διαφορές πίστωσης έναντι δανείου Κατηγορίες πιστοδοτήσεων Συμβάσεις χορηγήσεων Συμβάσεις δανείων Συμβάσεις πιστώσεων με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμού

7 Κλείσιμο του Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού Η «βεβαία χρονολογία» στις συμβάσεις Διερεύνηση πιστωτικού κινδύνου Από ενυπόθηκες χρηματοδοτήσεις Από χρηματοδοτήσεις με ενέχυρο χρεόγραφα Από τη χρηματοδότηση έναντι φορτωτικών Από χρηματοδότηση με ενέχυρο εμπορεύματα Από τη χρηματοδότηση του εξαγωγικού εμπορίου Συμπτώματα της επιχείρησης που αντιμετωπίζει δυσχέρειες Νομικά θέματα Εγγύηση Δικαίωμα «Δίζησης» Δικαίωμα «Διαίρεσης» Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου Παροχή εγγύησης Α.Ε Απόσβεση της εγγύησης Ενέχυρο Αδιαίρετο ενεχύρου Σύσταση ενεχύρου Διακρίσεις ενεχύρου Ειδικές διατάξεις για το ενέχυρο Εκχώρηση απαίτησης Υποθήκη Ακίνητα δεκτικά υποθήκης Τίτλοι που χορηγούν δικαίωμα για την απόκτηση υποθήκης

8 Περιεχόμενα Εγγραφή υποθήκης Εγγραφή μετά την υποθήκη Αποτελέσματα εγγραφής Αδιαίρετο υποθήκης Εξάλειψη υποθήκης Διαφορές μεταξύ προσημείωσης και υποθήκης Προσημείωση Εξάλειψη προσημείωσης Παραγραφή Διακοπή της παραγραφής Δικαιοπρακτική ικανότητα Πτώχευση Συνέπειες της πτώχευσης Πληρεξουσιότητα Κληρονόμοι Κοινωνία Μεσολαβητικές εργασίες Εγγυητική επιστολή Τα μέρη της εγγυητικής επιστολής Διακρίσεις εγγυητικών επιστολών Περιορισμοί & απαγορεύσεις της εγγυητικής επιστολής Απαλλαγή της τράπεζας από την εγγυητική επιστολή Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής Ενέγγυα πίστωση Διακρίσεις ενέγγυων πιστώσεων Leasing

9 Προϊόντα leasing Πλεονεκτήματα του leasing Μειονεκτήματα του leasing Factoring Πλεονεκτήματα του factoring Forfaiting Εισαγωγές Βασικές έννοιες των εισαγωγών Ορισμοί των εισαγωγών Γενικά τραπεζικά θέματα Λογαριασμοί ανηλίκου Επιτόκια αναφοράς Επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων τρεχούμενων λογαριασμών εμπορικών τραπεζών στην τράπεζα της Ελλάδος Δικαιοπρακτικό επιτόκιο Δικαιοπρακτικό εξ υπερημερίας επιτόκιο London InterBank Offered Rates (LIBOR) Euribor Επιτόκια καταθέσεων Τιμολόγηση επιτοκίου για τις τράπεζες Συντελεστής φερεγγυότητας τραπεζών Περιορισμός μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Υποχρεωτικές τοποθετήσεις στην Τράπεζα Ελλάδος Διασφαλιστική αξία ακινήτων Συνολική ετήσια πραγματική επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.) Έννοιες κατοίκου και μη κατοίκου Τραπεζικό απόρρητο (απόρρητο των καταθέσεων)

10 Περιεχόμενα Valeur (βαλέρ) Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. (Τειρεσίας) Διατήρηση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο αρχείο Μορφές εμπορικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) Απλή ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) Συνεταιρισμός Αφανής ή συμμετοχική εταιρεία Offshore ή Υπεράκτια εταιρεία Πλεονεκτήματα της offshore εταιρείας Οι πλέον διαδεδομένοι «φορολογικοί παράδεισοι» Κεφαλαιουχικές εταιρείες Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Νομιμοποιητικά έγγραφα Ανώνυμες εταιρείες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Ομόρρυθμες & ετερόρρυθμες εταιρείες Κοινοπραξίες Συνεταιρισμοί (Ν.1667/86) Αλλοδαπές εταιρείες Βρετανία Κύπρος

11 Γλωσσάριο Παραρτήματα Π.1. Τόκος Έννοια & υπολογισμός του Π.2. Πίνακες εξόφλησης τοκοχρεολυτικού δανείου Π.2.1. Πλάνο αποπληρωμής τοκοχρεολυτικού δανείου Π.3. Πίνακες παρούσας αξίας Π.3.1. Πίνακας παρούσας αξίας (ετήσια πληρωμή) Π.3.2. Πίνακας παρούσας αξίας (μηνιαία πληρωμή) Π.4. Πίνακας μέλλουσας αξίας Π.4.1. Πίνακας μέλλουσας αξίας (μηνιαίες πληρωμές) Π.5. Παράδειγμα χρήσης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού Π.6. Πίνακας δικαιοπρακτικού επιτοκίου Π.7. Παράδειγμα δανείου σε συνάλλαγμα Π.8. Πίνακας αποδόσεων ταμιευτηρίου και ύψους πληθωρισμού Π.9. Υπολογισμός απόδοσης επένδυσης Π.10. Συσσωρευτική απόδοση επένδυσης Π.11. Πρακτικοί κανόνες Π Πρακτικός κανόνας του Π Πρακτικός κανόνας του Π.12. mypersonal Banker Βιβλιογραφία

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ (από την Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη)... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ (από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχαήλ Σφακιανάκη) 19 Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2007 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘ. ΜΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης Υποβληθείσα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιεχόμενα 1.1 Εισαγωγή 1.2 Σπουδαιότητα και Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 1.3 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 1.3.1 Δομή των Χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ kosmid@econ.auth.gr ΧΡΗΜΑΤΟΠΙςΤΩΤΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 B. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΙΑΤΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σπουδαστής: Δημητρουλάκος Θαλής Επιβλέπων Εκπαιδευτικός: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥ ΛΙΑΡΔΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕΜ: 5423 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ιωάννης Γ. Σμπώκος ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα