ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα Σάββα, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει το επίπεδο αλφαβητισµού 88 παιδιών της Στ τάξης ηµοτικού Σχολείου της Κύπρου στους δύο τύπους κειµένων συνεχόµενα και µη συνεχόµενα- και να εξετάσει το κατά πόσο υπάρχει σχέση µεταξύ του επιπέδου αλφαβητισµού των παιδιών και της αυτοαντίληψής τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 16,5% των παιδιών παρουσιάζονται να είναι αναλφάβητα. Επίσης, για το συγκεκριµένο πληθυσµό η αυτοαντίληψη δεν παρουσιάζεται να σχετίζεται µε το επίπεδο αλφαβητισµού των παιδιών, ενώ οι επιδόσεις των παιδιών στα συνεχόµενα και µη συνεχόµενα κείµενα δε διαφοροποιούνται σηµαντικά. 1. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Ο αλφαβητισµός, όπως ορίζεται µέσα από τη ιεθνή Έρευνα για τον αλφαβητισµό «Progress in Reading Literacy Study (PIRLS)» το 2001, είναι η «ικανότητα του ατόµου να καταλαβαίνει και να χρησιµοποιεί όλες τις γραπτές µορφές γλώσσας που απαιτούνται από την κοινωνία ή / και έχουν αξία για το άτοµο. Οι νεαροί αναγνώστες είναι δυνατό να διαβάζουν για να µαθαίνουν, για να συµµετέχουν στην κοινωνία, καθώς και για ευχαρίστηση. Το νόηµα, αυτό που καλείται κατανόηση, οικοδοµείται µέσα από αλληλεπίδραση µεταξύ του αναγνώστη και του συγκεκριµένου κειµένου µέσα στα πλαίσια µιας αναγνωστικής εµπειρίας µε συγκεκριµένο σκοπό» (Mullis et al., 2003). Tο 1990, το οποίο είχε κηρυχθεί από την UNESCO ως διεθνές Έτος Αλφαβητισµού, υπήρξε η αφετηρία για τη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού ερευνών, ερευνών - δράσεων και πιλοτικών προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης του προβλήµατος του αναλφαβητισµού. Σε κάποιες από αυτές τις έρευνες συµµετείχε και η Κύπρος. Στη συνέχεια, παρατίθενται µερικά από τα αποτελέσµατα των ερευνών στην Κύπρο και διεθνώς. Στην έρευνα PIRLS (2001) που διοργανώθηκε από το διεθνή, συνεργατικό, µη κερδοσκοπικό οργανισµό International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), προκειµένου να εξεταστεί το επίπεδο αλφαβητισµού των παιδιών σε όλες οι γραπτές µορφές γλώσσας, όπως προκύπτει και από τον ορισµό του αλφαβητισµού που παρατίθεται πιο πάνω, χρησιµοποιήθηκαν συνεχόµενα και µη συνεχόµενα κείµενα. Τα συνεχόµενα κείµενα αποτελούνται από προτάσεις οι οποίες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 657

2 Σ. Αγαθαγγέλου κ.ά. είναι οργανωµένες σε παραγράφους. Αυτές µπορούν να ανήκουν σε µεγαλύτερες δοµές όπως κεφάλαια και βιβλία. Η αρχική ταξινόµηση των συνεχόµενων κειµένων γίνεται µε το θεωρητικό σκοπό και το είδος των κειµένων (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηµατολογία). Στα µη συνεχόµενα κείµενα περιλαµβάνονται πίνακες, γραφικές παραστάσεις, χάρτες, πληροφοριακά έντυπα, διαφηµίσεις, πιστοποιητικά, εισιτήρια. Τα γενικά αποτελέσµατα της ίδιας έρευνας δείχνουν ότι οι επιδόσεις των µαθητών της Κύπρου βρίσκονται κάτω από το διεθνή µέσο όρο (26 η θέση από τις 35 χώρες), ενώ την υψηλότερη βαθµολογία έχουν οι µαθητές της Σουηδίας και τη χαµηλότερη οι µαθητές του Μπελίζ. Το ποσοστό των µαθητών της Κύπρου που βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι 6%, ενώ της Σουηδίας 20% (Παπαναστασίου & Κουτσελίνη, 2005). Αναφορικά µε τη σχέση του αλφαβητισµού µε το φύλο, η έρευνα PIRLS το 2001 έδειξε ότι τα κορίτσια είχαν σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα αγόρια (Mullis et al., 2003). Τα ίδια αποτελέσµατα σε σχέση µε το φύλο παρουσιάζονται και στην έρευνα «The Programme for International Student Assessment (PISA)» το 2000 (Stanat et al., 2002). Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι µαθητές που βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο επίδοσης, δηλαδή αυτοί που είναι ικανοί να ανταποκρίνονται µόνο στα βασικά αναγνωστικά έργα (ανάσυρση πληροφοριών από το κείµενο, αναγνώριση της κύριας ιδέας του κειµένου), αποτελούν το 18% σε όλες τις χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα (Mulford, 2002). Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η σύνδεση µεταξύ του οικογενειακού υποβάθρου και της επίδοσης των παιδιών στον αναγνωστικό αλφαβητισµό διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Οι µαθητές µε προνοµιούχο κοινωνικό υπόβαθρο έτειναν να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Συγκεκριµένα, η έρευνα έδειξε πως περίπου 10% των µαθητών µε ψηλό κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο έχουν χαµηλές επιδόσεις στον αλφαβητισµό (βασικές αναγνωστικές δεξιότητες), ενώ το ποσοστό των παιδιών που έχουν χαµηλές επιδόσεις και ανήκουν στα υπόλοιπα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα κυµαίνεται µεταξύ 20% και 30% (Stanat et al., 2002). Επίσης, η έρευνα της PISA το 2000 έδειξε ότι το ποσοστό των παιδιών που έχουν χαµηλές επιδόσεις και ανήκουν στα µεσαία και χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα φτάνει σχεδόν το 40% όταν πρόκειται για παιδιά ανειδίκευτων και µερικώς ειδικευµένων εργατών (Mulford, 2002). Παρόµοια και η έρευνα του ανασσή Αφεντάκη, όπως αναφέρεται στο Φλουρή (1989) επισηµαίνει ότι το επαγγελµατικό επίπεδο των γονιών επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση των παιδιών τους. Η έρευνα του Φλουρή το 1983 αναφέρει θετική συσχέτιση µεταξύ της σχολικής επίδοσης και του επαγγέλµατος του πατέρα (Φλουρής, 1989). Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των ερευνών του ανασσή Αφεντάκη (Φλουρής, 1989), της έρευνα «Αλφαβητισµός και Σχολείο» του 1995 και της έρευνας της PISA το 2000 δείχνουν ότι το µορφωτικό επίπεδο των γονιών επηρεάζει θετικά τη σχολική τους επίδοση. Οι µαθητές των οποίων οι γονείς είχαν Πανεπιστηµιακή µόρφωση είχαν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 658

3 Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ψηλότερα επιτεύγµατα από τα παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν µόνο Γυµνασιακή / Λυκειακή µόρφωση (Παπαναστασίου, 1998). Θετική συσχέτιση προέκυψε επίσης, µεταξύ της σχολικής επίδοσης των µαθητών και του µορφωτικού επιπέδου του πατέρα στην έρευνα του Φλουρή το 1983 (Φλουρής, 1989). Ένας ισχυρότερος παράγοντας για την επίδοση των παιδιών αποτελεί, σύµφωνα µε την έρευνα της PISA το 2000, την έρευνα PIRLS το 1991 και το 2001 το κατά πόσο τα παιδιά έχουν στο σπίτι τους βιβλία (Stanat et al., 2002, Martin et al., 2003, Παπαναστασίου, 1998) και κατά πόσο διαβάζουν βιβλία για ευχαρίστηση. Οι µαθητές που δήλωσαν ότι διάβαζαν βιβλία για ευχαρίστηση σε καθηµερινή βάση είχαν ψηλότερες αναγνωστικές επιδόσεις στην έρευνα PIRLS που έγινε το 2001 σε σχέση µε αυτούς που δήλωσαν ότι διάβαζαν βιβλία για ευχαρίστηση µόνο µια φορά την εβδοµάδα ή λιγότερο συχνά (Mullis et al., 2003). Η σχέση της επίδοσης µε την ύπαρξη εφηµερίδων στο σπίτι, σύµφωνα µε την έρευνα της PIRLS του 1991 ήταν πολύ χαµηλότερη σε όλες τις χώρες, απ ότι η σχέση της επίδοσης µε την ύπαρξη βιβλίων και συχνά ασήµαντη (Martin et al., 2003). Εντούτοις στην Κύπρο, οι µαθητές που προέρχονται από οικογένειες που αγοράζουν καθηµερινά εφηµερίδες έχουν ψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση µε τους µαθητές που οι γονείς τους δεν αγοράζουν εφηµερίδες ή αγοράζουν σε µη τακτικά διαστήµατα (Παπαναστασίου, 1998). Για την υπερκάλυψη τυχόν αδυναµιών του οικογενειακού περιβάλλοντος, έχουν διαπιστωθεί κάποιοι παράγοντες οι οποίοι καθιστούν κάποια σχολεία περισσότερο αποτελεσµατικά από κάποια άλλα. Οι παράγοντες αυτοί όπως περιγράφονται στον Παπαναστασίου & Κουτσελίνη (2005) είναι οι ακόλουθοι τέσσερις: α) Τα συµβαίνοντα µετά τη διδασκαλία: Τα σχολεία διαφοροποιούνται στην επίδοσή τους στο αν µετά τη διδασκαλία των µαθητών δίνονται δραστηριότητες που πρέπει να τις διεκπεραιώσουν οι µαθητές σχετικά µε αυτά που διάβασαν (π.χ. περίληψη) β) ιάβασµα εκτός σχολείου γ) Χρόνος της κατ οίκον εργασίας. Παρόµοια αποτελέσµατα έδωσε και η έρευνα PIRLS το 1991 που έδειξε ότι οι µαθητές µε τις ψηλότερες επιδόσεις δήλωσαν ότι είχαν ανάγνωση για κατ οίκον εργασία 3 φορές την εβδοµάδα και αφιέρωναν περισσότερο από µισή ώρα σ αυτήν (Martin et al., 2003). Από την ίδια έρευνα φάνηκε ότι στις περισσότερες χώρες ποσοστά πέραν του 90% των δασκάλων δίνουν κατ οίκον εργασία στους µαθητές (Παπαναστασίου, 1998). δ) Συµβαίνοντα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας: Η υψηλότερη επίδοση προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή του µαθητή σε δραστηριότητες της διδασκαλίας που σχετίζονται µε τον αλφαβητισµό. Όπως αναφέρει ο Fienstein στον Mulford (2002) η έρευνα της PISA 2000 έκανε µιαν εξαιρετική αρχή στην διεύρυνση των αποτελεσµάτων των σχολείων µε το να συµπεριλάβει τα κίνητρα των µαθητών και την απασχόληση µε τη µάθηση και µε πτυχές των µαθησιακών στρατηγικών τους, αλλά αυτό µπορεί να επεκταθεί περισσότερο συµπεριλαµβάνοντας για παράδειγµα την αυτοαντίληψη των µαθητών. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 659

4 Σ. Αγαθαγγέλου κ.ά. Σύµφωνα µε τον Lopez, στον Φλουρή (1989) η αυτοαντίληψη είναι ένα είδος αξιολόγησης που κάνει και συνήθως διατηρεί ένα άτοµο για το πρόσωπό του. Εκφράζει την αυτοεπιδοκιµασία ή την αυτοαποδοκιµασία του και φανερώνει το βαθµό στον οποίο το άτοµο πιστεύει τον εαυτό του ότι είναι ικανός, σηµαντικός, επιτυχής και αξιόλογος. Είναι ακόµη η προσωπική κρίση που ασκεί το άτοµο στο πρόσωπό του. Παλαιότερες έρευνες έχουν ασχοληθεί µε το θέµα της αυτοαντίληψης των µαθητών σε σχέση µε τον αλφαβητισµό. Όπως παρατηρεί ο Burns στο Φλουρή (1989), η βιβλιογραφία στον τοµέα αυτό επισηµαίνει άλλοτε υψηλή και άλλοτε χαµηλή συσχέτιση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και τη σχολική επίδοση. Υψηλή θετική συσχέτιση υπάρχει, σύµφωνα µε τον Burns, µεταξύ της αυτοαντίληψης των µαθητών για την ικανότητά τους σε ένα συγκεκριµένο σχολικό τοµέα και της επίδοσής τους στον τοµέα αυτό. Θετική συσχέτιση υπάρχει, επίσης, σύµφωνα µε τον Παπαδόπουλο (1997) ανάµεσα στην αυτοεικόνα και το επίπεδο αλφαβητισµού. Συγκεκριµένα, στην έρευνα που διεξήγαγε ο Παπαδόπουλος για το πρόβληµα του λειτουργικού αναλφαβητισµού τις σχολικές χρονιές και , παρατήρησε συντριπτική διαφορά στην αυτοεικόνα µεταξύ των λειτουργικά αναλφάβητων και των αλφαβητισµένων µαθητών. Η αλµατώδης βελτίωση της αυτοεικόνας των λειτουργικά αναλφάβητων παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα, ως συνέπεια της βελτίωσης της σχολικής επίδοσης, έδειξε πως η γνώση και συνακόλουθα ο κοινωνικός θεσµός µετάδοσης της, το σχολείο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία δόµησης τη αυτοεικόνας. Αντίθετα, σύµφωνα µε έρευνα των Mintz και Muller, όπως αναφέρεται στο Φλουρή (1989), η οποία εξέτασε τις πιθανές συσχετίσεις ανάµεσα στη σχολική επίδοση και άλλους παράγοντες που περιλάµβαναν και τη γενική αυτοεκτίµηση σε αγόρια και κορίτσια της τετάρτης και έκτης τάξης ηµοτικού δεν προέκυψε συσχέτιση µεταξύ της συνολικής αυτοεκτίµησης των µαθητών και της επίδοσης τους, ενώ υπήρξε ελαφρά θετική συσχέτιση ανάµεσα στο αυτοσυναίσθηµα και την επιτυχία τους. Επίσης, σύµφωνα µε τον Mulford (2002), η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη δεν συνδέεται µε άλλες επιδόσεις τον παιδιών συµπεριλαµβανοµένης και της ακαδηµαϊκής επίδοσης. 2. Σκοπός και ερωτήµατα της έρευνας Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης µε το επίπεδο αλφαβητισµού των µαθητών της Στ τάξης του ηµοτικού Σχολείου της Κύπρου, σε συνεχόµενα και µη συνεχόµενα κείµενα, καθώς και η διερεύνηση της σχέσης του επιπέδου αναγνωστικού αλφαβητισµού στους δύο τύπους κειµένων (συνεχόµενα και µη συνεχόµενα). Τα ερωτήµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί η έρευνα αναφέρονται στα πιο κάτω: 1. Ποιο το επίπεδο του αναγνωστικού αλφαβητισµού του δείγµατος των παιδιών της Στ τάξης του ηµοτικού Σχολείου της Κύπρου; 2. Ποια η σχέση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης µε το επίπεδο αλφαβητισµού των παιδιών; 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 660

5 Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. 3. Το επίπεδο αναγνωστικού αλφαβητισµού των παιδιών στους δύο τύπους κειµένων (συνεχόµενα και µη) διαφέρει και αν ναι, σε ποιο βαθµό; 3. Μεθοδολογία Η έρευνα αυτή διεξάγεται από φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου Κύπρου στα πλαίσια του µαθήµατος «Σύγχρονα Θέµατα και Τάσεις στην Ανάπτυξη Προγραµµάτων και ιδασκαλία - ΕΠΑ 690» του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη προγραµµάτων και ιδασκαλία» υπό την εποπτεία της ρ. Μαίρης Κουτσελίνη. Μέσα συλλογής δεδοµένων: Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας θεωρήθηκε απαραίτητος ο καταρτισµός οργάνων και η συµπλήρωσή τους από ορισµένο δείγµα µαθητών για τη συλλογή των δεδοµένων. Για τη συλλογή των δεδοµένων της παρούσας έρευνας χορηγήθηκαν: α) τέσσερα δοκίµια για τη µέτρηση του επιπέδου αλφαβητισµού των παιδιών, β) το ερωτηµατολόγιο «Πώς αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου II- ΠΑΤΕΜ II» για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησής τους και γ) ερωτηµατολόγιο το οποίο εξετάζει προσωπικά στοιχεία των παιδιών και παράγοντες που σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία µπορούν να επιδράσουν στο επίπεδο αλφαβητισµού τους. Τα δοκίµια που χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση του επιπέδου αλφαβητισµού των παιδιών αποτελούνται από τέσσερα κείµενα, 1 σε κάθε δοκίµιο. Και τα τέσσερα κείµενα (αυτούσια ή διασκευή τους) πάρθηκαν από τα νέα βιβλία του µαθήµατος των ελληνικών της Στ τάξης δηµοτικού σχολείου. Τα δοκίµια για τη µέτρηση του επιπέδου αλφαβητισµού των παιδιών χωρίζονται σε δύο µεγάλες ενότητες, µε κριτήριο τον τρόπο µε τον οποίο οι ιδέες παρουσιάζονται και είναι οργανωµένες. Η µια ενότητα περιλαµβάνει συνεχόµενα κείµενα (50%) λογοτεχνικά αφηγηµατικά και η άλλη ενότητα περιλαµβάνει µη συνεχόµενα κείµενα (50%) διάγραµµα µε οδηγίες χρήσης, πίνακες και γραφική παράσταση. Οι ερωτήσεις ήταν τέτοιες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντικειµενικής εκτίµησης από το βαθµολογητή. Και στα τέσσερα δοκίµια περιλαµβάνονται ερωτήσεις που κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα πέντε επίπεδα: Επίπεδο 1: Εντοπισµός και ανάσυρση πληροφοριών/ ιδεών άµεσα και έµµεσα δηλωµένων, τοποθέτηση σε χωροχρονική ακολουθία. Επίπεδο 2: ιάκριση γεγονότων, κρίσεων, απόψεων, συµπερασµάτων, σύνθεση πληροφοριών/ ιδεών. Επίπεδο 3: Ανάλυση και επεξήγηση πληροφοριών/ ιδεών, αξιολόγηση µε εσωτερικά και εξωτερικά κριτήρια, συναγωγή και έλεγχος συµπερασµάτων. Επίπεδο 4: Ερµηνεία. Επίπεδο 5: Εύρεση λογικής ακολουθίας, επισήµανση µοτίβων και πρόβλεψη. Όσον αφορά στο όργανο ΠΑΤΕΜ II είναι ένα ψυχοµετρικό µέσο για την αξιολόγηση της αυτοεκτίµησης και των επιµέρους αυτοαντιλήψεων των µαθητών, Ε και Στ 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 661

6 Σ. Αγαθαγγέλου κ.ά. ηµοτικού. Το ερωτηµατολόγιο «Πώς αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου II- ΠΑΤΕΜ II» αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου Self-perception profile for children της Susan Harter, από την οποία εξασφαλίστηκε το αποκλειστικό δικαίωµα για την προσαρµογή και στάθµιση τους στον ελληνικό πληθυσµό. Η µετάφραση έγινε από την Εύη-Μακρή Μπότσαρη. Όσον αφορά στη δοµή του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ II αυτό περιλαµβάνει έξι κλίµακες πέντε από τις οποίες αποτυπώνουν ισάριθµους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης (σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εµφάνιση, διαγωγή-συµπεριφορά) και µια η οποία αξιολογεί την αυτοεκτίµηση. Στο ερωτηµατολόγιο το οποίο είναι επώνυµο, ώστε να µπορεί να γίνει συσχέτιση µε τα δοκίµια για τη µέτρηση του αλφαβητισµού και το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ, τα παιδιά απαντούν σε ερωτήµατα που σχετίζονται α) µε προσωπικά στοιχεία των ίδιων ή της οικογένειας τους, β) µε τις δραστηριότητες των παιδιών εκτός σχολείου που η βιβλιογραφία δείχνει ότι µπορεί να επιδράσουν στο επίπεδο αλφαβητισµού των παιδιών και γ) µε τις στάσεις τους απέναντι στο διάβασµα. είγµα Στην έρευνα έλαβαν µέρος 88 µαθητές (ηλικίας ετών) οι οποίοι κατά τη σχολική χρονιά φοιτούσαν στην Στ τάξη τεσσάρων δηµοτικών Σχολείων της Κύπρου. Το δείγµα αποτελείται από 41 αγόρια, ποσοστό 46,6% και 47 κορίτσια, ποσοστό 53,4%. Ο τρόπος επιλογής του δείγµατος ήταν τυχαίος. Συγκεκριµένα στην έρευνα συµµετείχαν τα ακόλουθα σχολεία: 1) ηµοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα (Κύκλος Β )- Λευκωσία µε δύο τµήµατα, συνολικά 52 µαθητές, ποσοστό 59, 1% 2) ηµοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα- Λευκωσία µε ένα τµήµα, συνολικά 12 µαθητές, ποσοστό 13, 6% 3) ηµοτικό Σχολείο Αρεδιού- Λευκωσία, συνολικά 16 µαθητές, ποσοστό 18, 2% 4) ηµοτικό Σχολείο ρούσιας- Πάφος, συνολικά 8 µαθητές, ποσοστό 9,1%. ιαδικασία εκτέλεσης της έρευνας Αρχικά δόθηκε στους µαθητές το ερωτηµατολόγιο για τη συµπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των ίδιων και της οικογένειας τους καθώς και για τη συµπλήρωση ερωτηµάτων που αφορούν στις δραστηριότητες των παιδιών εκτός σχολείου σχετικών µε την ανάγνωση και τις στάσεις τους απέναντι στο διάβασµα. Για τη βαθµολόγηση του ερωτηµατολογίου για την αυτοαντίληψη, οι απαντήσεις ενός µαθητή στις ερωτήσεις βαθµολογούνται σύµφωνα µε το κλειδί του ερωτηµατολογίου µε 1, 2, 3 ή 4, µε τις υψηλότερες τιµές να αντανακλούν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης. Στις αναπάντητες δηλώσεις ή τις δηλώσεις που ήταν άκυρες δόθηκε ο βαθµός 0. Σύµφωνα µε τη Μπότσαρη, ο µέσος όρος των τιµών των ερωτήσεων κάθε µιας από τις επιµέρους κλίµακες αποτελεί το βαθµό αυτοαντίληψης του µαθητή στον αντίστοιχο τοµέα της ζωής του και το βαθµό αυτοεκτίµησης του αντίστοιχα. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 662

7 Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. Η βαθµολόγηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις των τεσσάρων κειµένων έγινε µε µια µονάδα για κάθε σηµείο της απάντησης, ενώ οι λανθασµένες απαντήσεις βαθµολογούνταν µε 0. Πραγµατοποιήθηκε αναγωγή των µονάδων που πήρε κάθε µαθητής στο κάθε επίπεδο χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο τύπο αναγωγής: Μονάδες µαθητή κατά κατηγορία Χ 10 Αριθµός ερωτήσεων σε κάθε κατηγορία Στατιστικές τεχνικές: Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε χρησιµοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS. Όσον αφορά στο ερωτηµατολόγιο για την αυτοεικόνα χρησιµοποιήθηκε η στατιστική τεχνική παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) για να εξεταστεί κατά πόσο η κατηγοριοποίηση των δηλώσεων στις 6 κατηγορίες που προτείνει η Μπότσαρη εφαρµόζεται και στην περίπτωση του δείγµατος των Κύπριων µαθητών της παρούσας έρευνας. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική τεχνική συσχέτισης µεταβλητών (Correlation) για να φανεί η συσχέτιση ανάµεσα στα 5 επίπεδα αλφαβητισµού και έτσι να εξεταστεί η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου και η εγκυρότητα των ερωτήσεων. Η ίδια στατιστική τεχνική, καθώς και η στατιστική τεχνική ANOVA χρησιµοποιήθηκαν για να ερευνηθεί η σχέση της αυτοαντίληψης µε τα επίπεδα αλφαβητισµού των µαθητών και µε τη συνολική τους επίδοση στα δοκίµια αλφαβητισµού. Η στατιστική τεχνική t-test χρησιµοποιήθηκε για να ερευνηθεί η σχέση του αλφαβητισµού µε άλλες πληροφορίες, όπως το φύλο, το επαγγελµατικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων, οι συνήθειες διαβάσµατος και οι στάσεις των παιδιών απέναντι στην ανάγνωση. 4. Αποτελέσµατα Όσον αφορά στα αποτελέσµατα που συλλέχθηκαν από το ερωτηµατολόγιο για την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση των παιδιών, η παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) που πραγµατοποιήθηκε έδειξε ότι η κατηγοριοποίηση που προτείνεται από την Μπότσαρη στις 5 κατηγορίες αυτοαντίληψης και την κατηγορία αυτοεκτίµησης δεν ισχύει στην περίπτωση του συγκεκριµένου δείγµατος. Έτσι, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί η αυτοαντίληψη των παιδιών ανά κατηγορία. Θεωρήθηκε, ωστόσο, ότι θα µπορούσε να εξεταστεί η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίµηση των παιδιών στο σύνολό των 30 δηλώσεων. Τα παιδιά κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την βαθµολογία τους στο ερωτηµατολόγιο για την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµησή τους σε τέσσερις κατηγορίες. Οι κατηγορίες µε τις συχνότητες και τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγορίες µαθητών µε βάση την αυτοαντίληψή τους Βαθµολογία στο test αυτοαντίληψης Συχνότητα Ποσοστά Κατηγορία 1 η : Κατηγορία 2 η : Κατηγορία 3 η : Κατηγορία 4 η : ,7 50,6 19,3 2,4 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 663

8 Σ. Αγαθαγγέλου κ.ά. Όσον αφορά στις επιδόσεις ανά επίπεδο αλφαβητισµού µετά την αναγωγή, πραγµατοποιήθηκε η στατιστική τεχνική συσχέτισης µεταβλητών (Correlation), η οποία έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στα 5 επίπεδα αλφαβητισµού. Συγκεκριµένα η συσχέτιση ανάµεσα σε όλα τα επίπεδα είναι θετική, κάτι που δείχνει ότι οι ερωτήσεις των δοκιµίων είναι διαβαθµισµένες. Επιβεβαιώνει, επίσης, τις ερωτήσεις που εντάχθηκαν σε κάθε επίπεδο αλφαβητισµού, αφού µία αρνητική συσχέτιση ανάµεσα σε δύο τουλάχιστον επίπεδα θα καταργούσε την αξιοπιστία των δοκιµίων και την εγκυρότητα των ερωτήσεων, επιτρέποντας την πραγµατοποίηση περαιτέρω αναλύσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συσχέτιση επιπέδων αλφαβητισµού Pearson Correlation Sig. (>0,05) Επίπεδο 1- Επίπεδο 2 Επίπεδο 1- Επίπεδο 3 Επίπεδο 1- Επίπεδο 4 Επίπεδο 1- Επίπεδο 5 Επίπεδο 2- Επίπεδο 3 Επίπεδο 2- Επίπεδο 4 Επίπεδο 2- Επίπεδο 5 Επίπεδο 3- Επίπεδο 4 Επίπεδο 3- Επίπεδο 5 Επίπεδο 4- Επίπεδο 5 0,564 0,575 0,441 0,502 0,431 0,478 0,406 0,413 0,615 0, ,001 Τα παιδιά είχαν καλύτερες επιδόσεις στο 1 ο επίπεδο αλφαβητισµού µε ποσοστό ορθών απαντήσεων 82,51%. Ακολουθεί το 2 ο επίπεδο µε ποσοστό ορθών απαντήσεων 74,73%, το 3 ο επίπεδο µε ποσοστό 69,41%, το 5 ο επίπεδο µε 66,35% και τέλος το 4 ο επίπεδο αλφαβητισµού µε ποσοστό 62,31%. Για να βρεθεί η συνολική βαθµολογία του µαθητή µετά από αναγωγή σε όλα τα επίπεδα αλφαβητισµού υπολογίστηκε το άθροισµα της βαθµολογίας που πήρε ο µαθητής στο κάθε επίπεδο µετά από την αναγωγή. Υπολογίστηκε, επίσης, η βαθµολογία του µαθητή από τα 100. Η µέγιστη βαθµολογία που πήρε κάποιος είναι 96,46 από τα 100 και η χαµηλότερη βαθµολογία είναι 34,38 από 100. Στη συνέχεια, οι µαθητές κατηγοριοποιήθηκαν ως προς τη συνολική τους επίδοση σε 4 κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές, µε τις συχνότητες και τα ποσοστά ανά κατηγορία παρουσιάζονται στον πίνακα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συνολική Βαθµολογία των µαθητών στα δοκίµια αλφαβητισµού Βαθµολογία και στα 4 δοκίµια Συχνότητα Ποσοστά Κατηγορία 1 η : Κατηγορία 2 η : Κατηγορία 3 η : Κατηγορία 4 η : ,1 56,9 10,8 9,2 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 664

9 Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. Στην έρευνα αυτή αλφαβητισµένο θεωρείται το άτοµο το οποίο παίρνει τουλάχιστον 50 από τα 100 και στα τέσσερα δοκίµια για τη µέτρηση του αλφαβητισµού. Το όριο αυτό καθορίστηκε παίρνοντας το άθροισµα των µέσων όρων της µέγιστης βαθµολογίας που θα µπορούσε να πάρει ο µαθητής σε κάθε επίπεδο, αφού προηγήθηκε η αναγωγή του κάθε επιπέδου. Το άθροισµα αυτό (47,17 µονάδες) ακολούθως υπολογίστηκε από τα 100. Με βάση αυτό, το ποσοστό των αναλφάβητων µαθητών ανέρχεται στο 16,5%. Για να διερευνηθεί το ερευνητικό ερώτηµα που αναφέρεται στη σχέση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης µε το επίπεδο αλφαβητισµού των παιδιών, πραγµατοποιήθηκαν οι στατιστικές τεχνικές ANOVA και συσχέτιση µεταβλητών (Correlation). Η ερευνητική υπόθεση ήταν πως για να υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των παιδιών και το επίπεδο αλφαβητισµού τους χρειάζεται να υπάρχει θετική συσχέτιση µε τις επιδόσεις στα δοκίµια αλφαβητισµού τουλάχιστον µε τα 3 υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης (κατηγορίες 1, 2 και 3). Πραγµατοποιήθηκε η στατιστική τεχνική ANOVA τόσο µεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών αυτοαντίληψης και της συνολικής επίδοσης στον αλφαβητισµό, όσο και της αυτοαντίληψης µε τα πέντε επίπεδα αλφαβητισµού, καθώς και της αυτοαντίληψης µε τα ποσοστά επιτυχίας και στα τέσσερα δοκίµια. Επίσης, για τη διερεύνηση του ίδιου ερωτήµατος πραγµατοποιήθηκε και η στατιστική τεχνική Correlation µεταξύ της αυτοαντίληψης µε τα ποσοστά επιτυχίας στα τέσσερα δοκίµια. Σε καµία περίπτωση δε διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά, κάτι που δείχνει πως στην περίπτωση του συγκεκριµένου δείγµατος δε φαίνεται να υπάρχει σχέση µεταξύ της αυτοαντίληψης και του επιπέδου αλφαβητισµού των παιδιών. Για να διερευνηθεί το ερευνητικό ερώτηµα κατά πόσο το επίπεδο αναγνωστικού αλφαβητισµού των παιδιών στους δύο τύπους κειµένων (συνεχόµενα και µη) διαφέρει και αν ναι, σε ποιο βαθµό, υπολογίστηκε η συνολική βαθµολογία του κάθε µαθητή ανά δοκίµιο. Οι χαµηλότερες επιδόσεις των παιδιών παρουσιάζονται στο µη συνεχόµενο κείµενο «Πορτογαλία» (L3) µε ποσοστό ορθών απαντήσεων 60,04%, ενώ ακολουθεί το συνεχόµενο κείµενο «ρόµο παίρνω, δρόµο αφήνω» (L1) µε ποσοστό 62,85%. Το συνεχόµενο κείµενο «Με λένε Σόνια» (L2) συγκεντρώνει ποσοστό ορθών απαντήσεων 70,15%, ενώ τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσίασαν τα παιδιά στο µη συνεχόµενο κείµενο «Οδηγίες χρήσης καφετιέρας» (L4). Πραγµατοποιήθηκε η στατιστική τεχνική Correlation µεταξύ του µέσου όρου των δύο συνεχόµενων (L1 και L2) και των δύο µη συνεχόµενων κειµένων (L3 και L4), η οποία έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε συνεχόµενα και σε µη συνεχόµενα κείµενα (Pearson Correlation: 0,439, Sig. ). Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η στατιστική τεχνική Correlation ανά δοκίµιο. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε όλα τα δοκίµια, κάτι που οδηγεί στο συµπέρασµα πως η διαφορά ανάµεσα σε συνεχόµενα και µη συνεχόµενα κείµενα που παρουσιάστηκε στην πρώτη ανάλυση δεν υφίσταται, αφού όλα τα δοκίµια παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συσχέτιση επιδόσεων ανά δοκίµιο 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 665

10 Σ. Αγαθαγγέλου κ.ά. L1- L2 L1- L3 L1- L4 L2- L3 L2- L4 L3- L4 Pearson Correlation Sig. (>0,05) 0,605 0,346 0,004 0,405 0,001 0,394 0,001 0,500 0,936 Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στη σύγκριση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές, όπως αυτές διερευνήθηκαν µέσα από το ερωτηµατολόγιο µε τα προσωπικά στοιχεία, έχουν ως ακολούθως: Α) Η στατιστική τεχνική t-test που πραγµατοποιήθηκε για τη διερεύνηση της ανεξάρτητης µεταβλητής φύλο σε σχέση µε το σύνολο των επιδόσεων αλφαβητισµού των παιδιών, τις επιδόσεις τους ανά επίπεδο αλφαβητισµού και την αυτοαντίληψή τους έδειξε πως δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε καµία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Β) Όσον αφορά στις στάσεις των παιδιών για το διάβασµα και συγκεκριµένα στο λόγο για τον οποίο διαβάζουν (επειδή είναι αναγκασµένοι ή επειδή τους αρέσει) και στη συνολική τους επίδοση στα δοκίµια αλφαβητισµού δε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. Γ) Η στατιστική τεχνική ANOVA έδειξε ότι η σχέση της συνολικής επίδοσης των παιδιών στα δοκίµια του αλφαβητισµού µε τη µόρφωση του πατέρα και τη µόρφωση της µητέρας είναι στατιστικά σηµαντική. ε φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της συνολικής επίδοσης στα δοκίµια αλφαβητισµού µε το επάγγελµα του πατέρα ή το επάγγελµα της µητέρας. 5. Συζήτηση αποτελεσµάτων Εισηγήσεις Το ποσοστό του 16,5% των αναλφάβητων παιδιών που εντοπίζει η συγκεκριµένη έρευνα είναι ανησυχητικό. Θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες που οδηγούν σε αυτό το ποσοστό των αναλφάβητων µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα και το αναλυτικό πρόγραµµα γενικότερα, και ειδικότερα στον τρόπο διδακτικής προσέγγισης του γλωσσικού µαθήµατος, αλλά και των υπόλοιπων µαθηµάτων, ώστε να καλλιεργούνται οι γνώσεις, στάσεις, αξίες, δεξιότητες που καθιστούν το άτοµο ικανό να λειτουργήσει αποτελεσµατικά στο σύγχρονο κόσµο. Τέτοιου είδους µελέτες περίπτωσης είναι σηµαντικό να διεξάγονται από τους εκπαιδευτικούς κάθε τάξης, ώστε να µπορεί να εντοπίζει τα επίπεδα αλφαβητισµού που συλλειτουργούν στην τάξη του και να προσφέρει διαφοροποιηµένη διδασκαλία για έγκαιρη και αποτελεσµατική παρέµβαση. Όσον αφορά στη σχέση της αυτοαντίληψης µε το επίπεδο αλφαβητισµού η ερευνητική υπόθεση ότι η αυτοαντίληψη επηρεάζει το επίπεδο αλφαβητισµού απορρίπτεται στην περίπτωση των συγκεκριµένων σχολικών τάξεων. Φυσικά, ίσως στην περίπτωση ενός αντιπροσωπευτικότερου δείγµατος στην Κύπρο, όπου το ερωτηµατολόγιο 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 666

11 Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. αυτοαντίληψης της Μπότσαρη επιβεβαίωνε τις κατηγορίες αυτοαντίληψης που η ίδια προτείνει, να παρουσιάζονταν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε τις επιδόσεις, κάτι που αποτελεί εισήγηση για περαιτέρω έρευνα. Επίσης, δε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ συνεχόµενων και µη συνεχόµενων κειµένων. Το αποτέλεσµα αυτό ισχύει για το περιορισµένο δείγµα της έρευνας µελέτης περίπτωσης. Ίσως σε περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγµα να διαπιστωνόταν συσχέτιση. Η έρευνα επιβεβαίωσε τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας αναφορικά µε τη θετική συσχέτιση ανάµεσα στη µόρφωση του πατέρα µε το επίπεδο αλφαβητισµού των παιδιών (Φλουρής, 1989), όπως επίσης και ανάµεσα στον αριθµό των βιβλίων που έχουν τα παιδιά στο σπίτι τους µε το επίπεδο αλφαβητισµού τους (Stanat et al., 2002, Martin et al., 2003, Παπαναστασίου, 1998). Επιβεβαίωσε, επίσης, το γεγονός πως η ύπαρξη βιβλίων στο σπίτι σχετίζεται περισσότερο µε το επίπεδο αλφαβητισµού των παιδιών, παρά µε το αν έχουν καθηµερινή εφηµερίδα στο σπίτι (Martin et al., 2003). Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας παρόλο που δεν είναι γενικεύσιµα µπορεί να αποτελέσουν την απαρχή µιας ευρύτερης έρευνας η οποία θα µετρήσει τα επίπεδα αλφαβητισµού στην Κύπρο, ενόψει και της εισαγωγής από την ερχόµενη σχολική χρονιά των καινούριων βιβλίων των ελληνικών, που περιλαµβάνουν εκτός από συνεχόµενα και µη συνεχόµενα κείµενα. Βιβλιογραφία IEA (2000). Framework and Specifications for PIRLS Assessment USA: Boston College. Κουτσελίνη, Μ. (2006). Σηµειώσεις µαθήµατος ΕΠΑ690: Σύγχρονα θέµατα και τάσεις στην ανάπτυξη προγραµµάτων και διδασκαλία. Θέµα: Αναπτυξιακό Πρόγραµµα στον Γλωσσικό - Αναγνωστικό Αλφαβητισµό. Εαρινό Εξάµηνο Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Gonzalez, E.J. & Kennedy, A.M. (2003). PIRLS Trends in Children s Reading Literacy Achievement : IEA's Study of Trends in Reading Literacy Achievement in Primary Schools in Nine Countries. United States: International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Kennedy, A.M. & Flaherty, C. L. (2002). PIRLS: PIRLS 2001 Encyclopedia: A Reference Guide to Reading Education in the Countries Participating in IEA s Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). United States: International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 667

12 Σ. Αγαθαγγέλου κ.ά. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J, & Kennedy, A.M. (2003). PIRLS: PIRLS 2001 International Report: IEA's Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools in 35 Countries. United States: International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. Mulford, B. (2002). Sorting the Wheat from the Chaff Knowledge and Skills for Life: first results from OECD s PISA 2000, 37 (2), Μπότσαρη - Μακρή Ε. (2001). Πώς αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου ΙΙ (ΠΑΤΕΜ ΙΙ). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. OECD (2001). Knowledge and Skills for Life. First Results from PISA 2000.Paris: OECD. Παπαδόπουλος, Μ. (1997). Λειτουργικός Αναλφαβητισµός: Σχολικός Αποκλεισµός και Σχολικός Πόνος. Ποσοτική και ποιοτική εικονογράφηση του λειτουργικού αναλφαβητισµού στο Γυµνάσιο, καθώς και µιας παιδαγωγικής παρέµβασης για την καταπολέµησή του. Αθήνα: «Νέα Σύνορα» - Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ. Παπαναστασίου, Κ. (1996). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Λευκωσία: THEOPRESS LTD. Παπαναστασίου, Κ. (1998). Αλφαβητισµός και Σχολείο. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Παπαναστασίου, Κ. & Κουτσελίνη, Μ. (2005). Τα αποτελέσµατα της ιεθνούς Έρευνας PIRLS στον Αναγνωστικό Αλφαβητισµό: Ερµηνευτικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά Συνεδρίου Σχολική Αποτυχία Εκπαιδευτικού Οµίλου Κύπρου (2006). Λευκωσία: Εκπαιδευτικός Όµιλος Κύπρου. Stanat, Artelt, Baumert, Klieme, Neubrand, Prenzel, Sciefele, Schneider, Schûmer, Tillmann, Weiß (2002). PISA 2000: Overview Of the study. Design, Method and Results. Berlin: Max Planck Institute for Human Development. Από την ιστοσελίδα: The Pisa (2003). Mathematic Reading, Science and Problem Solving. 1_1_1_1_1,00.html Φλουρής, Γ. Σ. (1989). Αυτοαντίληψη, Σχολική Επίδοση και Επίδραση Γονέων. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 668

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αναγνωστικές εξιότητες και Υποκίνηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γεωργία Κουάλη, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Trends in International Mathematics and Science Study ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενο συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων «Η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία που καθορίζει σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της διδασκαλίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διπλωματική Εργασία Σχολική Αποτυχία Η περίπτωση του Νομού Λέσβου Επιβλέπων Καθηγητής : Τσομπάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) AB ΑΛΗ Α. (1989): Οι Βαθµοί είναι Αναγκαίοι; Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Απόψεις και Προσεγγίσεις για την Αξιολόγηση και Βαθµολογία στο Σχολείο, Σύγχρονη Εποχή,

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα