ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑ ΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑ ΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑ ΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VLAHAVA RR ( ) ιενέργεια Μετρήσεων: Σύνταξη Έκθεσης: Γιώργος Παναγόπουλος MSc Φυσικής Ακτινοβολιών µε Ιατρικές Εφαρµογές Σοφία ηµοπούλου MSc Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής Τεχνικός Υπεύθυνος Μετρήσεων: ρ Χρήστος Ράπτης Μαρούσι, Απαγορεύεται η µε κάθε τρόπο αναδηµοσίευση ή/και η αναπαραγωγή µέρους της παρούσας έκθεσης χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του Τµήµατος Ελέγχου & Μετρήσεων Ραδιοεκποµπών

2 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εισαγωγή Η παρούσα µέτρηση αφορά την εκποµπή Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας στο φάσµα συχνοτήτων από MHz σε χώρο γύρω από σταθµό βάσης της COSMOTE. Ο χώρος µετρήσεων απεικονίζεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες για τη θέση µέτρησης δίνονται στους πίνακες Α1 και Α2. Η µέτρηση πραγµατοποιήθηκε από τον υπογράφοντα Ακτινοφυσικό Φυσικό Ιατρικής. Όλες οι µετρούµενες τιµές παρατίθενται και κανονικοποιηµένες ως ποσοστό των ορίων ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία 1,4. Πίνακας Α1: Στοιχεία και περιγραφή της θέσης µέτρησης Κωδική ονοµασία σταθµού COSMOTE: ιεύθυνση: Γεωγραφικές συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87): ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΤ ΚΤΗΡΙΟ ΟΤΕ, ΥΨΩΜΑ ΑΓΟΥΡΟΣ, ΒΛΑΧΑΒΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ν Ε Ηµεροµηνία και ώρα µέτρησης: Θερµοκρασία σε ο C: , 15:00-16:30 10 Πίνακας Α2: Πηγές Η/Μ ακτινοβολίας στην περιοχή µετρήσεων ΠΗΓΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σταθµός Βάσης (1) κινητής τηλεφωνίας Ιστός (1) µε αναµεταδότες FM αγνώστου παρόχου Για τους άγνωστους ραδιοτηλεοπτικούς αναµεταδότες, οι ακριβείς συχνότητες εκποµπής τους προσδιορίζονται από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων. Παρατίθενται επίσης χαρακτηριστικές φωτογραφίες, στις οποίες διακρίνεται ο αριθµός και ο τύπος (panel, yagi, omni, κλπ) των κεραιοσυστηµάτων κάθε ιστού ή δικτυώµατος.

3 ιαδικασία Κατόπιν επισκόπησης του ραδιοσταθµότοπου και διεξαγωγής αναγνωριστικών µετρήσεων στους ελεύθερα προσβάσιµους από το κοινό χώρους, έγινε επιλογή των σηµείων µέτρησης ώστε σε αυτά να συµπεριλαµβάνεται το σηµείο µε τη µέγιστη καταγεγραµµένη τιµή έντασης ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή, καθώς και τα σηµεία µε τις τοπικά µέγιστες τιµές σε χώρους ή περιοχές ενδιαφέροντος. Όλα τα σηµεία µέτρησης σηµειώνονται στο παρακάτω συνηµµένο διάγραµµα. Η µέγιστη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου κατεγράφη στο σηµείο 3. Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα αποτελέσµατα, σε όλα τα σηµεία ο ανιχνευτής της µετρητικής διάταξης τοποθετήθηκε σε ύψος που αντιστοιχεί στο ανάστηµα ενηλίκου ατόµου, κάνοντας έτσι την δυσµενή θεώρηση ότι κατά την ολόσωµη έκθεση ένας άνθρωπος βρίσκεται εντός οµοιογενούς πεδίου έντασης ίσης µε τη µέγιστη ένταση που δύναται να παρατηρηθεί στο χώρο που καταλαµβάνει το σώµα του. Κατά την διαδικασία των µετρήσεων έγινε κατακερµατισµός του φάσµατος συχνοτήτων 75 MHz έως 3 GHz σε κατάλληλα επιλεγµένες φασµατικές περιοχές, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ακριβέστερα η πραγµατική συνεισφορά κάθε εφαρµογής (κινητή τηλεφωνία, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κλπ) στην συνολική εκπεµπόµενη Η/Μ ακτινοβολία.

4 Εξοπλισµός Μετρήσεων Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε το µετρητικό σύστηµα SRM 3000 της Narda Safety Test Solutions, το οποίο χρησιµοποιείται για µετρήσεις πεδίων σε υψηλές συχνότητες από 75 MHz έως 3 GHz. Πρόκειται για συχνοεπιλεκτικό όργανο µέτρησης, µε το οποίο δύναται να πραγµατοποιηθούν τόσο µετρήσεις ευρέως φάσµατος, όσο και µετρήσεις σε στενές περιοχές συχνοτήτων, επιτρέποντας το διαχωρισµό των φασµατικών συνιστωσών του πεδίου σε κάθε θέση µέτρησης. Η µετρητική διάταξη χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ισοτροπικό ανιχνευτή του ιδίου κατασκευαστή για συχνότητες 75 MHz έως 3 GHz, ώστε να καλύπτονται όλες οι εφαρµογές από ραδιοφωνικές FM έως και κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς UMTS. Το µετρητικό σύστηµα µπορεί να καταγράφει στιγµιαίες, µέγιστες καθώς και µέσες τιµές ηλεκτρικού πεδίου, µαγνητικού πεδίου και πυκνότητας ισχύος. Οι µετρηθείσες τιµές για όλα τα µεγέθη στην περιοχή των συχνοτήτων από 75 ΜHz έως 3 GHz εκφράζονται ως µέσος όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 6 λεπτών. Η διακριτική ικανότητα (Resolution Bandwidth, RBW) του οργάνου µπορεί να ορίστει από 1 khz (για εφαρµογές µε µεγάλα µήκη κύµατος) µέχρι 5 MHz (για ολόκληρη την µπάντα UMTS), µε βήµατα που καθορίζονται από το επιλεγµένο διάστηµα σάρωσης. Η ευαισθησία του επιτρέπει την µέτρηση καναλιών GSM σε κλειστούς χώρους όπου οι τιµές της έντασης ηλεκτρικού πεδίου είναι της τάξης λίγων V/m. Το εν λόγω µετρητικό σύστηµα είναι επίσης κατάλληλο για την καταγραφή τιµών πεδίου από πολύ ισχυρούς εκποµπούς (όπως ραδιοφωνικοί FM αναµεταδότες) µέχρι και 500 V/m. Υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτούν οι συχνότητες διαφόρων εφαρµογών και κατά τη µέτρηση να διαχωριστεί αυτοµάτως η συνεισφορά κάθε εφαρµογής στο συνολικό ηλεκτροµαγνητικό υπόβαθρο. Επίσης υπάρχει διαθέσιµος ξύλινος τρίποδας πάνω στον οποίο προσαρµόζεται το SRM 3000 για µετρήσεις σε διαφορετικά ύψη. Τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του SRM 3000 καθώς και του ισοτροπικού ανιχνευτή που χρησιµοποιείται φαίνονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας έκθεσης. Η πιο πρόσφατη βαθµονόµηση του εξοπλισµού µέτρησης πραγµατοποιήθηκε την 17/01/2007 και τα σχετικά πιστοποιητικά βαθµονόµησης επισυνάπτονται.

5 Όρια ασφαλείας - Νοµοθεσία Για την ασφαλή έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτροµαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία, και ειδικότερα σε ραδιοκύµατα (10 KHz-300 GHz), έχουν εκδοθεί διεθνείς κανονισµοί που ορίζουν όρια προστασίας. Τα εθνικά όρια ασφαλούς έκθεσης καθορίζονται στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 31 του Νόµου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/ ) µε θέµα Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις και στα άρθρα 2-4 της υπ αριθ /3839 (ΦΕΚ 1105/Β/ ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε θέµα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά». Η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. βασίστηκε στη Σύσταση του Συµβουλίου της Ε.Ε., L 199 (1999/519/EC), , «Σχετικά µε τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 0 Hz GHz». Τονίζεται πως ως όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα (παραγρ. 9 του άρθρου 31 του Νόµου 3431) θεωρούνται το 70% των τιµών της Ε.Ε., εισάγοντας έτσι ένα πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. Επίσης, ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση µέχρι 300 µέτρων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων, προβλέπεται περαιτέρω µείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού (παραγρ. 10 του άρθρου 31 του Νόµου 3431), καθώς αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιµών της Ε.Ε. Για λόγους υπερεκτίµησης, στην παρούσα έκθεση µετρήσεων ως όρια ασφαλούς έκθεσης θεωρούνται αυτά που προβλέπονται από την παραγρ. 10 του άρθρου 31 του Νόµου 3431, δηλαδή το 60% των τιµών της Ε.Ε. Θεωρούµε δηλαδή, χωρίς να υπάρχει βλάβη της γενικότητας, ότι υπάρχουν σε περίµετρο 300 µέτρων από τον ιστό της COSMOTE εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Κατόπιν των παραπάνω, τα όρια ασφαλούς έκθεσης για κάθε περιοχή συχνοτήτων δίνονται από τον παρακάτω Πίνακα Α3: Πίνακας Α3. Επίπεδα αναφοράς για την Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου της Ελληνικής Νοµοθεσίας σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων όπως προκύπτουν για συντελεστή µείωσης 70% και 60%. Περιοχή Συχνοτήτων f MHz 600 MHz 800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2-300GHz Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου Εmax για συντελεστή µείωσης 60% (V/m) Εφαρµογές 21,7 ραδιοφωνία FM, επικοινωνίες TETRA, εκποµπές VHF, κ.α. 26,1 30, ,2 46,2 ενδεικτικές συχνότητες για εκποµπές TV UHF κινητή τηλεφωνία GSM-900 κινητή τηλεφωνία DCS-1800 κινητή τηλεφωνία UMTS, µικροκυµατικές ζεύξεις, δορυφορικές επικοινωνίες

6 Αποτελέσµατα Μετρήσεων ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙ ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, την πυκνότητα ισχύος και την ένταση του µαγνητικού πεδίου δίνονται αναλυτικά στους παρακάτω Για κάθε σηµείο παρουσιάζονται οι µετρηθείσες τιµές ανά περιοχή συχνοτήτων, η σταθερή τους απόκλιση και τα ισχύοντα στην Ελλάδα όρια ασφαλούς έκθεσης (60% του ορίου της Ε.Ε.). Επίσης, η συνολική µετρηθείσα τιµή της έντασης ηλεκτρικού πεδίου εκφράζεται και κανονικοποιηµένη στη µονάδα ως ποσοστό των ορίων ασφαλούς έκθεσης µέσω του είκτη Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων ( ΕΠΠΣ), όπως αυτός ορίζεται στην ΚΥΑ/20001 και στο υπόδειγµα τεχνικής µελέτης ραδιοεκποµπών κεραιών σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας (Ε.Ε.Α.Ε., Ιούλιος ). Για το ΕΠΠΣ προσδιορίζεται και το διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. Ακολούθως παρουσιάζεται γραφικά η επί τοις εκατό κανονικοποιηµένη συνεισφορά κάθε πηγής ακτινοβολίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία, κλπ) ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την πραγµατική συνεισφορά τους στη συνολική µετρηθείσα τιµή. Για πιο ευκρινή συµπεράσµατα έχουν αθροιστεί οι κανονικοποιηµένες τιµές διαφορετικών περιοχών συχνοτήτων που ανήκουν στην ίδια υπηρεσία. Έτσι η κατηγορία TV περιλαµβάνει τα VHF και UHF, ενώ η κινητή τηλεφωνία περιλαµβάνει τα GSM-900, DCS-1800 και UMTS. Σε ξεχωριστά δε διαγράµµατα, για κάθε περιοχή συχνοτήτων συγκρίνεται η µετρηθείσα τιµή µε το αντίστοιχο όριο. Ειδικά για εφαρµογές εκτός της κινητής τηλεφωνίας, αναφέρονται οι συχνότητες µε την κυρίαρχη συνεισφορά στη µετρηθείσα τιµή, ώστε να προσδιορίζεται η συχνότητα εκποµπής τυχών αγνώστων ραδιοτηλεοπτικών αναµεταδοτών στην περιοχή µετρήσεων. Τέλος, οι ΕΠΠΣ από όλα τα σηµεία µέτρησης δίνονται συγκεντρωτικά σε γραφική παράσταση και γίνεται η σύγκρισή τους µε το όριο ασφαλούς έκθεσης (µονάδα).

7 ΣΗΜΕΙΟ 1 Πίνακας Β-1.1: Μέτρηση Ηλέκτρικού Πεδίου ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (V/m) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0,045 0,081 0,033 0,025 0,023 0,113 0,025 0,104 0,195 0,062 0,175 0,328 0,007 0,013 0,006 0,004 0,004 0,018 0,004 0,017 0,032 0,01 0,036 0,028 21,7 21,7 21,7 21,7 22,1 23,1 31,6 33,0 45,5 46,2 47,2.Ο. Πίνακας Β-1.2:Μέτρηση Πυκνότητας Ισχύος ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (W/m 2 ) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 1,2 1,2 1,2 1,29 1,41 2,7 2,88 5,4 5,64 6.Ο. Πίνακας Β-1.3:Μέτρηση Μαγνητικού Πεδίου ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩ Ν (MHZ) (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Α/m) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,057 0,057 0,057 0,057 0,06 0,062 0,085 0,089 0,123 0,124 0,124.Ο. Πίνακας Β-1.4:Τιµή ΕΠΠΣ µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% 0,0001 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ 0,0001 ΑΝΩ ΑΚΡΟ 0,0001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στο σηµείο µέτρησης 1 διαπιστώθηκε η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

8 Πίνακας Β-1.5: Κυρίαρχες συχνότητες εκποµπής (εκτός κινητής τηλεφωνίας) ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ 30% RADIO 5% TV 41% ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) 735, TETRA 1% ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 23% ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1: % Κανονικοποιηµένη συνεισφορά της κάθε πηγής ακτινοβολίας Ένταση Ηλ. Πεδίου (V/m) Μετρηθείσα τιµή ανά περιοχή συχνοτήτων 'Οριο αντίστοιχης περιοχής συχνοτήτων (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2: Σύγκριση µετρηθείσας τιµής ανά περιοχή συχνοτήτων µε το αντίστοιχο όριο ασφαλούς έκθεσης 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 483,9 266,9 649,9 871,1 967,0 204,5 1252,8 316,1 233,7 744,2 270,2 Λόγος ορίου ασφαλούς έκθεσης προς µετρηθείσα τιµή (εκφράζει πόσες φορές κάτω από το όριο εντοπίζεται η τιµή της έντασης ηλ.πεδίου) (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3: Λόγος ορίου ασφαλούς έκθεσης προς µετρηθείσα τιµή για κάθε περιοχή συχνοτήτων

9 1 Ένταση Ηλ. Πεδίου (V/m) 0,1 0,01 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 0, Συχνότητα (ΜΗz) ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4: Φάσµα συχνοτήτων

10 ΣΗΜΕΙΟ 2 Πίνακας Β-2.1: Μέτρηση Ηλέκτρικού Πεδίου ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (V/m) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0,048 0,081 0,035 0,025 0,023 0,087 0,023 0,156 0,145 0,063 0,183 0,319 0,008 0,013 0,006 0,004 0,004 0,014 0,004 0,026 0,024 0,01 0,038 0,028 21,7 21,7 21,7 21,7 22,1 23,1 31,6 33,0 45,5 46,2 47,2.Ο. Πίνακας Β-2.2:Μέτρηση Πυκνότητας Ισχύος ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (W/m 2 ) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2900 1,4100 2,7000 2,8800 5,4000 5,6400 6,0000.Ο. Πίνακας Β-2.3:Μέτρηση Μαγνητικού Πεδίου ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Α/m) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0565 0,0565 0,0565 0,0565 0,0595 0,0622 0,0851 0,0889 0,1226 0,1244 0,1240.Ο. Πίνακας Β-2.4:Τιµή ΕΠΠΣ µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 0,0001 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ 0,0001 ΑΝΩ ΑΚΡΟ 0,0001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στο σηµείο µέτρησης 2 διαπιστώθηκε η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

11 RADIO 5,6% Πίνακας Β-2.5: Κυρίαρχες συχνότητες εκποµπής (εκτός κινητής τηλεφωνίας) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ 46,6% TETRA 1,6% TV 32,0% ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 14,2% , ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: % Κανονικοποιηµένη συνεισφορά της κάθε πηγής ακτινοβολίας 'Ενταση Ηλ. Πεδίου (V/m) (VHF - TV) (FM-RADIO) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) Μετρηθείσα τιµή ανά περιοχή συχνοτήτων 'Οριο αντίστοιχης περιοχής συχνοτήτων ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Σύγκριση µετρηθείσας τιµής ανά περιοχή συχνοτήτων µε το αντίστοιχο όριο ασφαλούς έκθεσης 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 449,4 268,6 612,5 851,6 964,9 264,6 1376,1 212,2 314,9 729,0 257,9 Λόγος ορίου ασφαλούς έκθεσης προς µετρηθείσα τιµή (εκφράζει πόσες φορές κάτω από το όριο εντοπίζεται η τιµή της έντασης ηλ.πεδίου) (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: Λόγος ορίου ασφαλούς έκθεσης προς µετρηθείσα τιµή για κάθε περιοχή συχνοτήτων

12 1 Ένταση Ηλ. Πεδίου (V/m) 0,1 0,01 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 0, Συχνότητα (ΜΗz) ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4: Φάσµα συχνοτήτων

13 ΣΗΜΕΙΟ 3 Πίνακας Β-3.1: Μέτρηση Ηλέκτρικού Πεδίου ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (V/m) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0,044 0,796 0,034 0,026 0,022 0,063 0,023 0,114 0,315 0,064 0,196 0,892 0,007 0,129 0,006 0,004 0,004 0,01 0,004 0,019 0,051 0,01 0,04 0,117 21,7 21,7 21,7 21,7 22,09 23,09 31, ,5 46,18 47,2.Ο. Πίνακας Β-3.2:Μέτρηση Πυκνότητας Ισχύος ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (W/m 2 ) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2900 1,4100 2,7000 2,8800 5,4000 5,6400 6,0000.Ο. Πίνακας Β-3.3:Μέτρηση Μαγνητικού Πεδίου ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (MHZ) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Α/m) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ(+/-) ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑ) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0565 0,0565 0,0565 0,0565 0,0595 0,0622 0,0851 0,0889 0,1226 0,1244 0,1240.Ο. Πίνακας Β-3.4:Τιµή ΕΠΠΣ µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 0,0014 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ 0,0006 ΑΝΩ ΑΚΡΟ 0,0023 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στο σηµείο µέτρησης 3 διαπιστώθηκε η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

14 Πίνακας Β-3.5: Κυρίαρχες συχνότητες εκποµπής εκτός κινητής τηλεφωνίας ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 3,5% TETRA 0,1% ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ 2,3% RADIO 0,3% ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) TV 93,9% 1457 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: % Κανονικοποιηµένη συνεισφορά της κάθε πηγής ακτινοβολίας 'Ενταση Ηλ. Πεδίου (V/m) (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) Μετρηθείσα τιµή ανά περιοχή συχνοτήτων 'Οριο αντίστοιχης περιοχής συχνοτήτων ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: Σύγκριση µετρηθείσας τιµής ανά περιοχή συχνοτήτων µε το αντίστοιχο όριο ασφαλούς έκθεσης 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 496,9 27,3 632,8 830,8 1015,4 365,2 1401,1 289,7 144,7 725,4 240,7 Λόγος ορίου ασφαλούς έκθεσης προς µετρηθείσα τιµή (εκφράζει πόσες φορές κάτω από το όριο εντοπίζεται η τιµή της έντασης ηλ.πεδίου) (FM-RADIO) (VHF - TV) (TETRA) (UHF-TV) (GSM-900) (DCS-1800) (UMTS) ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3: Λόγος ορίου ασφαλούς έκθεσης προς µετρηθείσα τιµή για κάθε περιοχή συχνοτήτων

15 1 Ένταση Ηλ. Πεδίου (V/m) 0,1 0,01 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 0, Συχνότητα (ΜΗz) ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4: Φάσµα συχνοτήτων

16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΠΣ 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,000 0,0014 0,0001 0, ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Συγκεντρωτική παρουσίαση των ΕΠΠΣ για κάθε σηµείο µέτρησης και σύγκρισή τους µε το όριο ασφαλούς έκθεσης (µονάδα)

17 Τελικά Συµπεράσµατα Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που παρουσιάζονται στα παραπάνω διαγράµµατα και πίνακες, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: (α) Σε όλα τα σηµεία µέτρησης η µέση τιµή του είκτη Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων ( ΕΠΠΣ) και τα όρια του διαστήµατος εµπιστοσύνης 95% του είναι µικρότερα της µονάδας, οπότε η συνολική ένταση Η/Μ ακτινοβολίας είναι χαµηλότερη των ορίων ασφαλούς έκθεσης. (β) Σε όλες τις περιοχές συχνοτήτων και για όλες τις εφαρµογές (TV, ραδιόφωνο, κινητή τηλεφωνία κτλ), οι µετρούµενες τιµές ηλεκτρικού πεδίου της Η/Μ ακτινοβολίας είναι χαµηλότερες των ορίων ασφαλούς έκθεσης. Εν κατακλείδι, οι τιµές που µετρήθηκαν από όλες τις πηγές Η/Μ ακτινοβολίας είναι χαµηλότερες των ορίων ασφαλούς έκθεσης. Ο συντάκτης της έκθεσης Σοφία ηµοπούλου Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής MSc Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Ελέγχου & Μετρήσεων Ραδιοεκποµπών ρ. Χρήστος Ράπτης PhD Φυσικής Ακτινοβολιών Περιβάλλοντος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ο εκπονήσας τη µέτρηση Γιώργος Παναγόπουλος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής MSc Φυσικής Ακτινοβολιών µε Ιατρικές Εφαρµογές COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

18 ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά», ΦΕΚ 1105, 6/9/ ΙCNIRP/WHO 1998: Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health Physics, April Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης Σχετικά µε τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού σε ΗΜ πεδία 0 Hz 300 GHz, (1999/519/ΕΚ), Νόµος 3431 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ιατάξεις», ΦΕΚ 13, Ε.Ε.Α.Ε.: "Υπόδειγµα τεχνικής µελέτης ραδιοεκποµπών κεραιών σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας", Ιούλιος Κανονισµός ιενέργειας Μετρήσεων των Επιπέδων της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας στο Περιβάλλον Σταθµών Κεραιών, ΦΕΚ 346, ΣΕΠ ΕΛΟΤ "Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια", SRM-3000 Selective radiation meter Operating Manual, Narda Safety Test Solutions, 2004

19 Σχεδιάγραµµα της περιοχής µετρήσεων ΣΗΜΕΙΟ 1 ΣΗΜΕΙΟ 3 ΣΗΜΕΙΟ 2

20 Φωτογραφίες της περιοχής µετρήσεων

21 BASIC UNIT SRM-3000 Frequency range Modes ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRM-300 PRODUCT INFORMATION (BASIC UNIT) RF FEATURES Frequency Amplitude RF input Resolution bandwidths (RWB) Phase noise (SSB) See specifications for each mode 100 khz to 3 GHz Spectrum Analysis Safety Evaluation 30 khz carrier spacing < - 85 dbc (1 Hz) 100 khz carrier spacing < dbc (1 Hz) 1 MHz carrier spacing < dbc (1 Hz) Original deviation < 1.5 ppm Aging < 0.5 ppm/year Reference frequency < 2.0 ppm (within specified Thermal Drift temperature range) Meas. range (MR) = -27 dbm to +23 dbm (in steps of 1 db) Upper limit of expected power level Display range From noise floor up to +26 dbm Maximum RF power +30 dbm Maximum DC voltage 50 V Intrinsic noise -121 dbm for 1 khz RBW, f > 20 MHz and no RF attenuation RF attenuation 0 to 50 db in steps of 1 db (coupled with measurement range) 2nd order intermodulation products spacing of more than 100 khz -57 dbc for two signals of level 9 db below MR and a spectral line 3rd order intermodulation products spacing of more than 500 khz -70 dbc for two signals of level 9 db below MR and a spectral line (including aging over one year and within the temperature range Level measurement between 15 C 30 C) uncertainty < 1.3 db for the frequency range 20 MHz 2.2 GHz < 2 db for the frequency range >2.2 GHz 3 GHz Spurious responses (inputs related) Spurious responses (residual) Units Type Return loss < -65 dbc or MR -71 db for signals with a level below MR -6 db (worst of both) < -60 dbc for a carrier spacing of 72 MHz < -104 dbm or MR -77 db for frequencies above 20 MHz dbm, dbv, dbmv, dbµv Field strength units available in case a measurement antenna (probe) is used (see under Measurement functions ) N connector, 50 Ω < 11dB for f 2.4 GHz

22 SPECTRUM ANALYSIS MODE Resolution bandwidths (-3 db) Sweep time Filter Detection Trace Type Marker functions Evaluation functions Axis Display functions Zoom functions Type Shape factor (-3 db/ -60 db) SAFETY EVALUATION MODE Measurement principle Resolution bandwidths (-3 db) Filter Detection Trace Type Display 1 khz to 5 MHz (in steps of 1, 2, 3, 5, 10) List of available RBWs depends on selected sweep SPAN 200ms 1s (depending on sweep span) Gauss filter < 3.8 (for RBW 100 khz) Advanced RMS No data compression ACT (display of current spectrum) MAX (Max Hold function) AVRG (averaging over a selectable number of spectrum [4 64]) MAX AVRG (Max Hold function after averaging over the defined number of spectrum) Highest peak, peak right, peak left Marker field (frequency, level and service name out of selected service table) Peak table (list of 20 highest peaks) Integration over a user-specified frequency range Isotropic Measurement (to get directly an isotropic result on the display) Measurement on X-, Y- or Z- axis (separate measurement on one single axis using the isotropic antenna) Y-scale range 20, 40, 60, 80 or 100 db Y-scale reference -47 db 43 dbm Full screen (possibility to enlarge the graph window to overall display size) Zoom Min (adjust left frequency for Zoom window) Zoom Max (Adjust right frequency for Zoom window) Move Zoom Area (Move adjusted Zoom window over frequency) Reduce/Enlarge Zoom Area (scaling Zoom window size) Zoom to Marker (Move Zoom Area to actual Marker position) Execute Zoom (set Zoom Min to Fmin and Zoom Max to Fmax) Spectrum analysis, followed by integration over user-defined frequency bands ( Services ) Automatically set as a function of the narrowest user-defined service See Spectrum Analysis mode See Spectrum Analysis mode See Spectrum Analysis mode Tabular format with service names, field strength contribution and frequency band (maximum three columns)

23 MEASUREMENT FUNCTIONS Field strength measurements measurement Detection of Narda antennas (probes) RF personal safety measurements Setups Memory Antenna factors Detection of Narda cables Cable loss factors Units Isotropic measurements Weighted display Correlation of results with telecom services Memory modes Memory capacity Automatic consideration of antenna parameters after antenna is plugged in: Antenna type, serial number, calibration date and antenna factors (see below) Automatic limitation of the frequency range according to the frequency range of the connected antenna Used for display in field strength units Saved in all Narda antennas during calibration Ability to save 20 antenna factor lists for antennas from other manufacturers (definition of these lists using the PC configuration software SRM tools, included in delivery) Automatic consideration of cable parameters after cable is plugged in: Cable type, serial number, calibration date and loss factors (see below) Automatic limitation of the frequency range according to the frequency range of the connected cable Used for compensation of the power level display Saved in all Narda cables during calibration Ability to save 20 cable loss lists for cables from other manufacturers (definition of these lists using the PC configuration software SRM tools, included in delivery) V/m, A/m, W/m 2 or mw/cm 2, dbv/m, dba/m Automatic switching of the antenna axes when using Narda s triaxial measurement antenna followed by computation of the isotropic result Support of sequential measurements using uniaxial antennas and computation of the isotropic result Both results directly displayed on the meter as a spectrum curve or numerical values As % of the standard for the following personal safety standards: ICNIRP, IEEE, FCC, BGV B11, BImSchG Updates after delivery of new personal safety standards using the PC configuration software SRM tools, included in delivery) Definition and editing of service tables in the PC configuration software SRM tools, i.e. lists of frequency bands (upper and lower limit frequency, name for defined frequency band) Storage of up to 20 service tables in the basic unit Use of the service tables for automatic correlation of measurement results with defined services based on frequency (marker functions, peak table evaluation function, Safety Evaluation mode) Up to 20 complete device configurations can be saved in the basic unit; up- and downloadable using SRM-Tools SW Storage of current result: SPECTRUM in Spectrum Analysis mode, TABLE in Safety Evaluation Conditional storage of on or all results when a threshold is violated (in all modes) 16 MB (up to 512 spectra in Spectrum Analysis mode or tables in Safety Evaluation mode)

24 GENERAL SPECIFICATIONS Operating temperature range -10 C to +50 C during normal operation 0 C to +40 C when charging Air humidity (operating range) < 29 g/m³ (< 93 % at +30 C) 200 V/m between 100 khz 3 GHz RF-immunity No malfunction verifiable > 300 V/m at discrete frequencies (limiting factor are available field sources which can generate reproducible higher field strengths for all polarizations) Storage 1K3 (IEC ) Climatic Transport 2K4 (IEC ) Operating 7K2 (IEC ) Compliance Storage 1M2 (IEC ) Mechanical Transport 2M3 (IEC ) Operating 7M3 (IEC ) ESD and EMC EN 61326:2002 Safety EN :2002 CE (European Community) yes Weight 1.9 kg (including rechargeable cell) Dimensions 25.5 cm x 19.5 cm x 6 cm Monochrome, LCD (transflective) with backlighting for use in buildings Type Display or outdoors Size, resolution 11.5 cm x 8 cm, 480 x 320 pixels Interface Type RS.232, electrical or optical (with additional accessory) Transfer rate 115 kbaud Li-Ion cell Rechargeable cell Typ. 4 hour cell operating time Power supply Charged using power supply External power supply AC/ DC adapter (12 V DC/ 2.5 A) Input: V~/ Hz/ 700 ma Calibration interval 24 months (recommended)

25 PRODUCT INFORMATION (PROBE) Triaxial probe Frequency range 75 MHz to 3 GHz Sensor type E-field antenna Probe type Triaxial design Scanned axes Antenna factors Individually determined during calibration and saved in the antenna connector RF connector N connector, 50Ω Intrinsic noise display in conjunction with the SRM-3000 basic unit 50 µv/m at 900 MHz with 1 khz resolution bandwidth 70 µv/m at 2.1 GHz with 1 khz resolution bandwidth (measuring a single axis separately) Intrinsic noise display in conjunction with the SRM-3000 basic unit (for 87 µv/m at 900 MHz with 1 khz resolution bandwidth 120 µv/m at 2.1 GHz with 1 khz resolution bandwidth isotropic result) Measurement range limit (for single CW signal) 300 V/m 1000 V/m for f 110 MHz Max. measurement range 200 V/m (without restrictions for total span of 75 MHz 3 GHz) (in conjunction with the SRM-3000 basic unit) Damage / overload level 1000 V/m Operating temperature range -10 C to 50 C Air humidity < 29 g/m³ (< 93 % at +40 C) Weight 450 g Dimensions 45 cm length 12 cm probe head diameter Calibration interval 24 months (recommended)

26

27

28

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Αγ. Παρασκευή, 30062009 Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος Α.Π.: Μ.ι./411/2637 Tηλ. : 2106506745, 2106506700

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εκτίµηση και αξιολόγηση έντασης ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στην περιοχή µελέτης του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Wind µε κωδική ονοµασία «ΠΗΛΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια 2006-07-05 ICS: 33.020 ΕΛΟΤ 1422-3 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια Radiocommunication Antenna

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Μέτρησ εων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Από Cretasoft Developments, Aktinovolia.com

Πρόταση Μέτρησ εων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Από Cretasoft Developments, Aktinovolia.com Πρόταση Μέτρησ εων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Από Cretasoft Developments, Aktinovolia.com Υπόψιν κου... Αγαπητέ κ.... H CretaSoftware -CretaWeb είναι μια εταιρεία που αποτελείται από νέους άρτια καταρτισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 3 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία

Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πτυχιακή Εργασία Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, Με κατανεμημένους Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Βιόπολις 41110 Λάρισα, Ελλάς Tηλ: +30-2413-5020-51, 52, Fax: +30-2413-501013

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ (COMPRESSION

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα