ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕ ΣΗ 25 ης ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕ ΣΗ 25 ης ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015"

Transcript

1 ΔΙΚΑΣΙΚΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΙ ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕ ΣΗ 25 ης ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Ο "Πρακτικόσ Οδηγόσ", εκδίδεται από το ΔΣΑ, από το ζτοσ 1996 και περιζχει επικαιροποιημζνα την ιςχφουςα εκλογική νομοθεςία Ο Πρακτικόσ Οδηγόσ είναι αναρτημζνοσ ηλεκτρονικά ςτην ιςτοςελίδα του Δικηγορικοφ Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr) και ςτο olomeleia.gr για κάθε ενδιαφερόμενο. 1

2 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της σχετικής διαδικασίας και την ανόθευτη, έμπρακτη έκφραση της λαϊκής βούλησης συμβάλλει καθοριστικά η ανάθεση του λειτουργήματος του δικαστικού αντιπροσώπου στους δικηγόρους. Άλλωστε, το ίδιο το λειτούργημά μας είναι άμεσα συνυφασμένο με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία σε μια κοινωνία. Ο Δικηγορικός ύλλογος Αθηνών είναι αρωγός στο δύσκολο και υπεύθυνο αυτό έργο των μελών του. Εν προκειμένω, για την ενημέρωση των συναδέλφων, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές: α) οργάνωσε ειδικά σεμινάρια, β) εξέδωσε τον «Πρακτικό Οδηγό», γ) οργάνωσε και θα λειτουργήσει κατά την 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων. Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι εξεδήλωσαν την προθυμία να ασκήσουν το λειτούργημα του δικαστικού Αντιπροσώπου στις εκλογές αυτές, που απαιτεί σωματική και πνευματική καταπόνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα επιδείξουν τη συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης που αρμόζει στην παράδοση του δικηγορικού σώματος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους-υμβούλους του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών, που ως μέλη της Επιτροπής Εκλογών αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο στις διαδικασίες του διορισμού των δικηγόρων (και των ασκούμενων δικηγόρων) ως Δικαστικών Αντιπροσώπων, τους συναδέλφους που θα απασχοληθούν στο Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων των Δικαστικών Αντιπροσώπων και, τέλος, το συνάδελφο πύρο Λάλα, που για μια ακόμα φορά, ανέλαβε ανιδιοτελώς το βάρος της διενέργειας των σεμιναρίων και της επιμέλειας σύνταξης του Πρακτικού Οδηγού. Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 2

3 ΔΗΑΓΧΓΖ Οη Δζληθέο Δθινγέο γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηψλ ζα δηεμαρζνχλ ηελ Κπξηαθή, 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 (Π.Γ. 183/ ΦΔΚ η. Α 277/2014). Ζ λνκνζεζία γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 26/2012 (Φ.Δ.Κ. η. Α 57/ ), κε ηνλ ηίηιν «Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηώλ». Σν θείκελν ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, καδί κε ηηο ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ ηεο 25 εο Ηαλνπαξίνπ 2015, πεξηέρνληαη ζηνλ εθινγηθφ ζάθν θάζε Δθινγηθνχ Σκήκαηνο. Δπίζεο, ην κελ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 26/2012, ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ελψ νη ζρεηηθέο Δγθχθιηνη πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ ηνπ 2015 πεξηέρνληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (www.ypes.gr/ekloges). ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 ζα αλαδεηρζνχλ ηξηαθφζηνη (300) Βνπιεπηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη δηαθφζηνη νγδφληα νθηψ (288) κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο ζηηο πελήληα έμη (56) Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο θαη νη δψδεθα (12) ζηελ Δπηθξάηεηα, ρσξίο ζηαπξφ πξνηίκεζεο (άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Ζ ςεθνθνξία δηαξθεί απφ ηηο σο ηηο ην απφγεπκα (εθηφο αλ ππάξμεη πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ςεθνθνξίαο) (άξζξν 50 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012) ηηο ζπγθεθξηκέλεο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ, δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, απφ ηηο πξνεγνχκελεο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο, ελψ απφ παιηφηεξεο κφλν φηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκψλ, θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα (πιελ ηεο Αηηηθήο) αληηζηνηρεί ζε Αληηπεξηθέξεηα θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ Κνηλφηεηεο. Τπελζπκίδεηαη φηη θαη ζηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 ζα ιεηηνπξγήζνπλ Δηδηθά Δθινγηθά Σκήκαηα Δηεξνδεκνηώλ, ζηα νπνία ζα ςεθίζνπλ θάηνηθνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο ηνπο ππνςήθηνπο δηαθνξεηηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο (ηεο βαζηθήο πεξηθέξεηαο), ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη (άξζξα 95 ψο 97 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Σα Δθινγηθά Σκήκαηα ησλ εηεξνδεκνηψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε «ακηγή», δειαδή ζε εθείλα φπνπ ζα ςεθίδνπλ εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο κφλν κηαο ζπγθεθξηκέλεο βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θαη ζε «κεηθηά», φπνπ ζα ςεθίδνπλ ζε κηα θάιπε ςεθνθφξνη πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο βαζηθψλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, θαζέλαο ηνπο ππνςήθηνπο ηεο δηθήο ηνπ εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. ηα «ακηγή» Δθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ δελ πθίζηαηαη νπζηψδεο δηαδηθαζηηθή δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο, πιελ ηνπ φηη ε εθινγή ζα αθνξά δηαθνξεηηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα (άξζξν 96 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Αληίζεηα, ζηα «κεηθηά» Δθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ ζα γίλεη κφλν ε θαηακέηξεζε ησλ θιεηζηψλ θαθέισλ πνπ ζα βξεζνχλ αλά βαζηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ζα παξαδψζεη ηα δέκαηα κε ηα θιεηζηά ςεθνδέιηηα ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δθεηείνπ ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είλαη δηνξηζκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα 3

4 παξαδνζνχλ ζηε Γεληθή Δθεηεηαθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή Δηεξνδεκνηψλ, πνπ ζα πξνβεί ζηε δηαινγή ηνπο (άξζξν 97 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Τπελζπκίδεηαη φηη απαηηείηαη έληαζε πξνζνρήο γηα ηελ νξζή δηαγξαθή ησλ ςεθνθφξσλ απφ ηνπο Δθινγηθφ θαηάινγν (ψζηε αθελφο λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο δηπινςεθίαο, αθεηέξνπ λα κελ απνθιεηζζεί απφ ην εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα ςεθνθφξνο πνπ δελ έρεη ςεθίζεη). Ο «ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ», ν νπνίνο εθδίδεηαη θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ ζηνπο Γηθαζηηθνχο Αληηπξνζψπνπο, ζπλερψο, απφ ην έηνο 1996, θαη ζηελ έθδνζή ηνπ απηή, έρεη πξνζαξκνζζεί ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμειίμεηο ηεο λνκνινγίαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα έγθπξα θαη άθπξα ςεθνδέιηηα. Ζ ηαμηλφκεζε ηεο χιεο ηνπ παξακέλεη θαηά ρξνληθά ζηάδηα. ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ πξνηάζζεηαη πίλαθαο θαηάηαμεο εξγαζηψλ, ελψ, ζην ηέινο, ν νδεγφο νινθιεξψλεηαη κε παξάξηεκα ππνδεηγκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ην θαίξην δήηεκα ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ, επηρεηξήζεθε ε ζπλνπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ (θπξίσο ηνπ Α.Δ.Γ. θαη ηνπ ηδ), ρσξίο ηε δηαηχπσζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ. Ο Πξαθηηθφο Οδεγφο απηή ηε θνξά ζα εθδνζεί κφλν ειεθηξνληθά θαη είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ (www.dsa.gr). Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 2015 πύξνο Π. Λάιαο Γηθεγφξνο Αζελψλ 4

5 Α ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ 1.- ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΟΡΗΣΖΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 2.- ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 3.- ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΜΔΟΤ 4.- ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ 1.- ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΟΡΗΣΖΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ Σελ επζχλε ησλ δηνξηζκψλ ησλ Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο έρεη θαηά ην λφκν ην Α Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (άξζξν 68 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012), ην νπνίν πξνβαίλεη ζε απηνχο «κε θιήξσζε, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε». ηε ζπλέρεηα, εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ε Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ εθδίδεη ηα δηνξηζηήξηα έγγξαθα, ηα νπνία θαη επηδίδεη ζηνπο Γηθαζηηθνχο Αληηπξνζψπνπο, κέζσ ησλ θαηά ηφπνπο Δηζαγγειηψλ Πξσηνδηθψλ, ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ πέληε (5) εκέξεο (άξζξν ηνπ Π.Γ. 26/2012). ηελ πξάμε ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο κεηαβαίλεη εθνπζίσο επζύο κόιηο αλαθνηλσζνχλ νη δηνξηζκνί ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ, απφ φπνπ παξαιακβάλεη απηνπξνζψπσο ην δηνξηζηήξηφ ηνπ (ζπληαζζφκελεο έθζεζεο επίδνζεο) απφ ηνλ αξκφδην (ζηελ Αζήλα θαηά εθινγηθή πεξηθέξεηα) Γηθαζηηθφ επηκειεηή. Γελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη επίδνζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ, θαζόζνλ δπζρεξαίλεηαη νπζησδώο ε δηαδηθαζία. 2.- ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ (ή θαη ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ). ηηο ζπγθεθξηκέλεο Βνπιεπηηθέο εθινγέο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ θσιχκαηνο εληνπηφηεηαο (άξζξν ΠΓ 26/2012), ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηνξηζζνχλ ζηελ έδξα ηνπο. 5

6 Δπεηδή, φκσο, νη δηνξηζηένη σο Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ησλ επαξρηψλ δελ επαξθνχλ, δηνξίδνληαη, ζπκπιεξσκαηηθά, ζηελ επαξρία θαη δηθεγφξνη απφ κεγάιεο πεξηθέξεηεο (Αζήλα, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε). Αλάινγα κε ηνλ ηφπν δηνξηζκνχ (εληφο ή εθηφο έδξαο) δηαθνξνπνηνχληαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο (αιιά θαη ην χςνο ηεο). Δηδηθφηεξα: α) Γηνξηζκόο εθηόο ηεο έδξαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ πνπ είλαη δηνξηζκέλνο ν δηθεγόξνο (ή αληίζηνηρα ν αζθνύκελνο δηθεγόξνο): ηελ πεξίπησζε απηή: Η) απαηηείηαη έθδνζε δηαηαθηηθήο απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ ηφζν γηα ηελ απνδεκίσζε, φζν θαη γηα ηα νδνηπνξηθά, ΗΗ) ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ. Πξνο ηνχην ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε εμήο δηαδηθαζία: Η) Καηάζεζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ γηα έθδνζε δηαηαθηηθήο Αθνχ ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο εθδψζεη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ηνπ δηνξηζηεξίνπ ηνπ (αηειψο), ην θαηαζέηεη ζην αξκφδην γξαθείν ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ (νξίδεηαη κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο) γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δηαηαθηηθήο πιεξσκήο ηεο απνδεκίσζεο θαη ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ. Σν χςνο ηνπο θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε. ΗΗ) Παξαιαβή δηαηαθηηθήο. Ζ δηαηαθηηθή παξαιακβάλεηαη, ζπλήζσο, δχν -2- εκέξεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ, (πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ) απφ ην αξκφδην γξαθείν ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ (αλαγξάθεηαη ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαηάζεζεο). Σξάπεδα. ΗΗΗ) Δίζπξαμε Οδνηπνξηθώλ-Απνδεκίσζεο Ζ απνδεκίσζε ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο εηζπξαηηφηαλ απφ ζπγθεθξηκέλε β) Γηνξηζκόο εληόο ηεο έδξαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ, όπνπ είλαη δηνξηζκέλνο ν δηθεγόξνο (ή αληίζηνηρα ν αζθνύκελνο δηθεγόξνο). ηελ πεξίπησζε απηή ε είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο γίλεηαη κεηά ηηο εθινγέο, ρσξίο δηαηαθηηθή, ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο, ζχκθσλα κε φζα ίζρπζαλ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη ηελ απνδεκίσζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην Πξσηνδηθείν εηο δηπινχλ καδί κε ηελ θαηάζεζε ηνπ εθινγηθνχ ζάθνπ εηδηθφ έληππν, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ηδηφηεηα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ΑΦΜ, θαη ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο κε IBAN) θαζψο 6

7 θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ Γξακκαηέα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηφζν εθείλνο, φζν θαη ν Γξακκαηέαο λα ζπκπιεξψζνπλ απηνηειψο θαη αλεμάξηεηα ζρεηηθφ εηδηθφ έληππν ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ηνπ GSIS (TAXISNET). Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαηίζεληαη ηα ρξήκαηα ζην ινγαξηαζκφ.. εκείσζε: ηνπο αλαπιεξσηέο Γηθαζηηθνύο Αληηπξνζώπνπο θαηαβάιιεηαη κεησκέλε απνδεκίσζε. Δθόζνλ Αλαπιεξσηήο δηνξηζζεί εθηόο πεξηθεξείαο ηνπ σο ηαθηηθόο θαη εθπιεξώζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ηε Γεπηέξα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015, πξέπεη λα δεηήζεη από ηνλ Έθνξν Γηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ λα ηνπ εθδώζεη ζπκπιεξσκαηηθή δηαηαθηηθή. 3.- ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΜΔΟΤ Καηά ην λφκν (άξζξν Π.Γ. 26/2012) ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ηαθηηθφο ή αλαπιεξσηήο- νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν πνπ ζα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ δύν (2) εκέξεο πξηλ ηελ ςεθνθνξία, δειαδή ηελ Παξαζθεπή, 23 Ηαλνπαξίνπ Αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζν καδηθήο κεηαθνξάο (θπξίσο αεξνπιάλν, αιιά θαη πινίν, ηξαίλν ή ιεσθνξείν), ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ δηνξηζκνχ πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ζέζεο. Οη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη έρνπλ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 4.- ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο πξέπεη λα θέξεη νπσζδήπνηε καδί ηνπ: α.- Σν δηνξηζηήξην έγγξαθν θαη β.- Σελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Πξφζζεηα, γηα δηεπθφιπλζή ηνπ, είλαη ζθφπηκν λα έρεη καδί ηνπ θαη ηα παξαθάησ είδε: 7

8 α.- Απαξαίηεηα Η.- Τγξφ δηαγξαθήο (blanco) ΗΗ.- Καξκπφλ ρεηξφο (5-6 θχιια) ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο. ΗΗΗ.- Aλαπηήξα ΗV.- Λαζηηράθηα V.- Φαιίδη VI.- Κνιιεηηθή ηαηλία (ζεινηαίεπ) VII.- Kφιια stick θαη VIII.- Αξηζκνκεραλή (calculator). β.- Υξήζηκα I.- πξξαπηηθφ II.- Γέθα (10) ηνπιάρηζηνλ θαθέινπο κεγάινπ κεγέζνπο (Α4 ή κεγαιχηεξνπο) III.- εηξά καξθαδφξσλ δηαθφξσλ ρξσκάησλ ΗV.- Μηθξφ Δπαγγέιην (γηα ηπρφλ αλάθξηζε) 8

9

10 Β ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΓΗΟΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΦΗΞΖ 2.- ΔΞΔΤΡΔΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ 4.- ΤΝΔΝΝΟΖΖ ΜΔ ΓΖΜΟ Ζ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1.- ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΦΗΞΖ Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη γηα ηελ άθημή ηνπ θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ: α) ηνλ Έθνξν Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ ηεο Δθινγηθήο ηνπ Πεξηθέξεηαο, πνπ εδξεχεη ζηελ έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ, β) ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ θαη γ) ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (άξζξν ηνπ Π.Γ. 26/2012). Δθφζνλ είλαη δηνξηζκέλνο ζηελ έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ή δηέξρεηαη απφ εθεί, ε ζρεηηθή δήισζε πξνο ηνλ Έθνξν Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ θαη πξνο ηνλ Δηζαγγειέα γίλεηαη απηνπξνζψπσο ζηνλ εληεηαικέλν πξνο ηνχην ππάιιειν. Αιιηψο, εηδνπνηεί ηειεθσληθψο ζηα ηειέθσλα, πνπ ζα πιεξνθνξεζεί απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο πνπ είλαη δηνξηζκέλνο. 2.- ΔΞΔΤΡΔΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Καηά ην λφκν (άξζξν 63 ηνπ Π.Γ. 26/2012), ηα ζρεηηθά θαζήθνληα αλαηίζεληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζε δεκφζην ή δεκνηηθφ ή ππάιιειν Ν.Π.Γ.Γ. ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, ζε εθινγέα. ηελ πξάμε ν Γξακκαηέαο εμεπξίζθεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 10

11 απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ηνπ Γήκνπ ή, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δθφξνπ. Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο πξνβιέπεηαη έλαο (1) Γξακκαηέαο. 3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ελεκεξψλεηαη: α.- Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δθφξνπ γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ηνπ Δθφξνπ, ηνπ Δηζαγγειέα, ηεο Ννκαξρίαο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Γήκνπ (γηα ηπρφλ ζπλελλφεζε, φπνηε ρξεηαζηεί). β.- Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δθφξνπ (ή απφ ην Γήκν) γηα ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ Δθινγηθνχ θαηαζηήκαηνο. ηηο κεγάιεο πφιεηο ηα εθινγηθά Σκήκαηα θαζνξίδνληαη θαηά Δθινγηθά Γηακεξίζκαηα. Σα εθινγηθά Σκήκαηα θαη ηα αληίζηνηρα εθινγηθά θαηαζηήκαηα αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα Φεθνθνξίαο πνπ είλαη ηνηρνθνιιεκέλν ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηηο Δθινγέο (άξζξν 56 ηνπ Π.Γ. 26/2012). γ.- Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ (πξνθνξηθά ή ηειεθσληθά) γηα ηα νλφκαηα ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο εθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (ηεζζάξσλ -4-ηαθηηθψλ θαη ηεζζάξσλ -4- αλαπιεξσκαηηθψλ άξζξν 58 ηνπ Π.Γ. 26/2012) θαη ηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο ηνπο (αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε πεξί δηνξηζκνχ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ). δ) Απφ ηε Γξακκαηεία ηεο αξκφδηαο Δηζαγγειίαο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ παξαπάλσ δηνξηζηεξίσλ ζηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 58 6 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 11

12 4.- ΤΝΔΝΝΟΖΖ ΜΔ ΓΖΜΟ Ζ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ Σειεθσληθή ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην Γήκν γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Δθινγηθνχ πιηθνχ (πνπ γίλεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ην άββαην ην κεζεκέξη (άξζξν 78 ηνπ Π.Γ. 26/2012). ΖΜΔΗΧΖ: Οη αλαπιεξσηέο Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη πξέπεη, εθηφο απφ ηελ άθημή ηνπο, λα δειψζνπλ ζηνλ Έθνξν Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ: α.- ηε δηεχζπλζε ηεο δηακνλήο ηνπο ζηελ έδξα ηνπ Δθφξνπ θαη β.- ηνλ αξηζκφ ηεο ηειεθσληθήο ηνπο θιήζεο, γηα λα ηνπο αλαδεηήζεη, φηαλ θαη εθφζνλ ηνπο ρξεηαζηεί. 12

13 13

14 Γ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΓΗΟΡΗΜΟΤ ΑΒΒΑΣΟ, ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 2.- ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ 4.- ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ 5.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 6.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 1.- ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Μεηάβαζε ζην εθινγηθφ θαηάζηεκα, παξαιαβή ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ζάθνπ κε ην εθινγηθφ πιηθφ απφ ηνλ αξκφδην δεκνηηθφ (ή θνηλνηηθφ) ππάιιειν (ζπλήζσο κε απφδεημε) (άξζξν 78 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 2.- ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Πξέπεη λα ειεγρζεί: Η.- Αλ ππάξρεη θάιπε θαη αλ απηή δηαζέηεη θαηάιιειν θιείζηξν ψζηε λα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε θιεηδαξηά (άξζξν 57 3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). ΗΗ.- Αλ ππάξρεη ην εηδηθφ δηαρψξηζκα (παξαβάλ) γηα ηελ ςεθνθνξία (ζηα κεγάια - ζε αξηζκφ εθινγέσλ - Δθινγηθά Σκήκαηα είλαη απαξαίηεηα δχν πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ ςεθνθνξία) (άξζξν 57 5 ηνπ Π.Γ. 26/2012). ΗΗΗ.- Αλ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα ηξαπέδηα (ή ζξαλία) θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαξέθιεο (γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ) (άξζξν 57 5 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 14

15 Ο έιεγρνο απηφο είλαη απιφο, γη απηφ θαη είλαη ζθφπηκν λα γίλεηαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο, νπφηε θαη δεηείηαη ακέζσο απφ ηνλ παξφληα ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ε ζρεηηθή ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε. 3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ελεκεξψλεηαη απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ ζάθνπ. Πέξα απφ ην θείκελν ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Δθινγψλ, ζην ζάθν ππάξρνπλ δηάθνξεο απνθάζεηο Τπνπξγψλ, ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ή άιισλ Αξρψλ ή/θαη ηειεγξαθήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. 4.- ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Καηαξράο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ελ γέλεη εθινγηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ εθινγηθφ ζάθν είλαη θαηαγξακκέλν ζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε, πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφλ θαη θαζηζηά ηνλ έιεγρν επρεξέζηεξν. ηνλ εθινγηθφ ζάθν πεξηέρνληαη: α) ηα εθινγηθά έγγξαθα β) ηα ςεθνδέιηηα ησλ πλδπαζκψλ, γ) ην απαξαίηεην εθινγηθφ πιηθφ θαη δ) ην ππφινηπν εθινγηθφ πιηθφ. α.- Δθινγηθά έγγξαθα θαη έιεγρόο ηνπο Σα εθινγηθά έγξαθα είλαη: Η.- Ο Δθινγηθόο θαηάινγνο ΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο. ΗΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο VΗ.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ πλδπαζκώλ. VII.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ Τπνςεθίσλ. VΗΗΗ.- Σα Γύν (2) δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ έληππα ηειεγξαθήκαηα. IΥ.- Ζ Πξνθήξπμε ησλ Βνπιεπηηθώλ Δθινγώλ. Υ.- Έληππα βεβαηώζεσλ εθινγέσλ όηη ςήθηζαλ. ΥΗ.- Γειώζεηο εθινγέσλ. 15

16 Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ κέζα ζην ζάθν ππάξρνπλ: Η.- Ο εθινγηθόο θαηάινγνο. Ο εθινγηθφο θαηάινγνο εθηππψλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (άξζξν 22 1 ΠΓ 26/2012) θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εθινγείο πνπ ςεθίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα. (Δπίζεο ν ηπρφλ εηδηθφο εθινγηθφο θαηάινγνο ζηξαηησηηθψλ-αζηπλνκηθψλ ή/θαη λαπηηθψλ, εθφζνλ έρεη νξηζζεί λα ςεθίζνπλ ηέηνηνη ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα - άξζξα 27 θαη 28 ΠΓ 26/2012). ΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο. Έληππν κε ηξηάληα (30) ζηίρνπο αλά ζειίδα, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ν εηδηθφο εθινγηθφο αξηζκφο θάζε εθινγέα πνπ ςεθίδεη, θαηά ρξνληθή ζεηξά πξνζέιεπζήο ηνπ. ΗΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Έληππν πνπ πεξηιακβάλεη: αα) ην Πξαθηηθφ 1, πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη (απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, φια ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ θαη ην Γξακκαηέα) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, θαη ββ) ην Πξαθηηθφ 2 (ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί -κε ηε κνξθή ηξηπιφηππνπ- θαη ηα ζρεηηθά αληίγξαθά ηνπ), πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηεο δηαινγήο (ή ηεο θαηακέηξεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα «κεηθηφ» Δθινγηθφ Σκήκα εηεξνδεκνηψλ). Μεηαμχ ησλ δχν Πξαθηηθψλ ππάξρνπλ θελέο ζειίδεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ηπρφλ έθηαθηα γεγνλφηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο (φπσο ππνβνιή ελζηάζεσλ). Ζ ζρεηηθή θαηαρψξεζε ιακβάλεη ηε κνξθή απηνηεινχο Πξαθηηθνχ, πνπ αξηζκείηαη 1 α, 1 β θνθ. θαη ππνγξάθεηαη απηνηειψο απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ. VΗ.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ πλδπαζκώλ. Έληππν νη ζειίδεο ηνπ νπνίνπ είλαη δηαρσξηζκέλεο θαζέησο ζε δχν Σκήκαηα. ην αξηζηεξφ, πνπ απνηειείηαη απφ ζηίρνπο γηα ηε δεκηνπξγία κεξίδσλ ησλ πλδπαζκψλ θαη ησλ Μεκνλσκέλσλ Τπνςήθησλ, πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή πεξηθέξεηα, θαη ζην δεμί, πνπ πεξηιακβάλεη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο 16

17 δηαγξακκίζεηο (ηεηξάγσλα) (δεθαπέληε νξηδφληηα θαη ηξηάληα 30 - θάζεηα), πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ θαηά ηε δηαινγή νη αξηζκνί ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο πλδπαζκφο (ή Μεκνλσκέλνο Τπνςήθηνο) έιαβε. VII.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ Τπνςεθίσλ. Έληππν ίδηαο κε ην ακέζσο παξαπάλσ δηάηαμεο ζην νπνίν ζα δεκηνπξγεζνχλ κεξίδεο ππέξ ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ θάζε πλδπαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαγξαθνχλ θαηά ηε δηαινγή νη αξηζκνί ησλ ςεθνδειηίσλ, ζηα νπνία ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο έρεη ζηαπξνδνηεζεί. Σα παξαπάλσ βηβιία πξνβιέπνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 61 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012. Δλδερνκέλσο, ηα βηβιία απηά λα είλαη θαη ελζσκαησκέλα (εληαία). VΗΗΗ.- Γύν (2) δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ έληππα ηειεγξαθήκαηα (αλά έλα γηα ηνπο πλδπαζκνχο θαη ηνπο ππνςήθηνπο αληίζηνηρα). ην πξψην πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα νλφκαηα ησλ πλδπαζκψλ (ή Μεκνλσκέλσλ Τπνςήθησλ) πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα, ελψ ζην δεχηεξν πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ (θαηά ζπλδπαζκφ). Σα ηειεγξαθήκαηα πξννξίδνληαη γηα άκεζε απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ, κεηά ηε δηαινγή, ζηε Ννκαξρία, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα ζπλνιηθά εθινγηθά απνηειέζκαηα. IΥ.- Ζ Πξνθήξπμε ησλ Βνπιεπηηθώλ Δθινγώλ Έληππν πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πλδπαζκνχο θαη ηνπο ππνςεθίνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα. Υ.- Έληππα βεβαηώζεσλ εθινγέσλ όηη ςήθηζαλ. ΥΗ.- Έληππα δειώζεσλ εθινγέσλ. Αθνξνχλ ηνπο δηπινεγγεγξακκέλνπο. Αλ ιείπεη νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλσ έγγξαθα (ηδηαίηεξα έλα ηα ππό ζηνηρεία Η-VΗΗ), δεηείηαη από ην Γήκν ή/θαη από ηε Ννκαξρία (αξρηθά ηειεθσληθά θαη ελ αλάγθε θαη ηειεγξαθηθά) ε άκεζε απνζηνιή ηνπ. Αλ θαζπζηεξεί πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή έγγξαθε (ή ηειεγξαθηθή) αλαθνξά ζηνλ Έθνξν 17

18 θαη ζηνλ Δηζαγγειέα. Ζ έιιεηςε ησλ εγγξάθσλ κε ζηνηρεία VΗΗI-ΥΗ κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κε θσηναληίγξαθα απφ ηα ζρεηηθά έληππα ησλ παξαθείκελσλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ. β.- Έιεγρνο ςεθνδειηίσλ. Σα ςεθνδέιηηα είλαη έληππα, ρξψκαηνο ιεπθνχ, κε ηππνγξαθηθά ζηνηρεία κειαλήο απφρξσζεο, ζε ζρήκα νξζνγψλην θαη δηαζηάζεηο θαζνξηζκέλεο, θαηά εθινγηθή πεξηθέξεηα, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. πλεπώο, όια ηα ςεθνδέιηηα ηεο ίδηαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο έρνπλ ίδηεο δηαζηάζεηο. Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ κέζα ζην ζάθν βξίζθνληαη ηα νξζά ςεθνδέιηηα (ζε επαξθή πνζφηεηα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε) φισλ ησλ πλδπαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ γηα ηελ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο θαζψο θαη ιεπθά. πλήζε πξνβιήκαηα θαη αληηκεηώπηζή ηνπο: Η.- Γελ ππάξρνπλ (θαζφινπ) ςεθνδέιηηα πλδπαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ή ππάξρεη πξνθαλψο κηθξφο αξηζκφο ηνπο. πλήζσο αθνξά κηθξνχο πλδπαζκνχο θαη ε έιιεηςή ηνπο νθείιεηαη ζε κε εθηχπσζε ηνπο εθ κέξνπο ηνπο, νπφηε ην γεγνλφο αλαθέξεηαη, ζπλήζσο, ζε θάπνην απφ ηα ελεκεξσηηθά έγγξαθα ηνπ ζάθνπ. Αιιηψο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ακέζσο ζρεηηθφ αίηεκα γηα ζπκπιήξσζή ηνπο ζην Γήκν ή ζηελ Αληηπεξηθέξεηα. Γεληθά ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Π.Γ. 26/2012. ΗΗ.- Μεγάιν κέξνο ησλ ςεθνδειηίσλ είλαη θαθνπνηεκέλα (ηζαιαθσκέλα, ζρηζκέλα ε ιεξσκέλα ή θαθέθηππα), ψζηε ηα ππφινηπα δελ επαξθνχλ γηα ηελ ςεθνθνξία. Εεηείηαη άκεζα ε ζπκπιήξσζή ηνπο. ΗΗΗ.- Σα ςεθνδέιηηα πλδπαζκνχ αληηζηνηρνύλ ζε άιιε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα απφ εθείλε ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο (εθηφο αλ ην Δθινγηθφ Σκήκα είλαη εηεξνδεκνηψλ, νπφηε ζα πξέπεη λα 18

19 ππάξρνπλ ηεο βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ή πεξηζζφηεξσλ βαζηθψλ πεξηθεξεηψλ αλ είλαη «κηθηφ»-) ή έρνπλ νπζησδώο (φρη θαηά ιίγα ρηιηνζηά) δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ή απόρξσζε (φρη θαηά ηφλνπο ηνπ ιεπθνχ) απφ ηα άιια. Εεηείηαη άκεζα ε απνζηνιή θαλνληθψλ. ΗV.- Μηθξόο αξηζκόο ςεθνδειηίσλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πλδπαζκψλ είλαη θαθνπνηεκέλα (ηζαιαθσκέλα, ζρηζκέλα ή ιεξσκέλα). Αθαηξνχληαη ακέζσο θαη θαηαζηξέθνληαη. γ.- Απαξαίηεην εθινγηθό πιηθό θαη έιεγρόο ηνπ: Απηφ είλαη: I.- Ζ ζθξαγίδα ηνπ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο. II.- Φάθεινη ςεθνθνξίαο. III.- Κιεηδαξηά. IV.- Σαηλία πθαζκάηηλε (γάδα). V.- Ηζπαληθό θεξί (βνπινθέξη). VI.- Σακπόλ θαη κειάλε ζθξαγίδαο. Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ κέζα ζην ζάθν ππάξρνπλ: I.- Ζ ζθξαγίδα ηνπ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο (άξζξν 65 ηνπ Π.Γ. 26/2012). ηξνγγπιή ζθξαγίδα πνπ αλαγξάθεηαη, ζπλήζσο, ε αφξηζηε θξάζε ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ. ε πεξίπησζε έιιεηςήο ηεο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο σο ζθξαγίδαο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο νπνηαζδήπνηε ζθξαγίδαο (ζηξνγγπιήο) άιιεο Αξρήο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. II.- Οη θάθεινη ηεο ςεθνθνξίαο (άξζξν 75 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Δίλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε έληππε δηαγξάκκηζε ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε επαξθή (αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ) πνζφηεηα (ζπλήζσο είλαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνη) θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 19

20 III.- Κιεηδαξηά. Μία (ή δχν αλάινγα κε ηηο ππνδνρέο ηεο θάιπεο) ζε ιεηηνπξγία θαη ηα αληίζηνηρα θιεηδηά. IV.- Σαηλία πθαζκάηηλε (γάδα). Λεπθή ηαηλία ηξηψλ (3) ψο ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ κήθνπο, ηκήκαηα ηεο νπνίαο ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ζθξάγηζε ηεο θάιπεο. V.- Ηζπαληθό θεξί (βνπινθέξη). Τιηθφ πνπ πγξαίλεηαη ζεξκαηλφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα (ςπρξαηλφκελν) ζηεξενπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζθξάγηζε ηεο θάιπεο. ΠΡΟΟΥΖ! ηηο ηειεπηαίεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, αλ θαη πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία ξεηά ε ζθξάγηζε ηεο θάιπεο (άξζξν 79 ηνπ Π.Γ. 26/2012) δελ ππήξραλ ζηνπο εθινγηθνύο ζάθνπο πθαζκάηηλε ηαηλία θαη ηζπαληθό θεξί. Η κε ζθξάγηζε, είλαη πξνθαλέο, όηη απνηειεί εθινγηθή παξάβαζε, ε νπνία, ελδερνκέλσο, λα έρεη επηξξνή ζην θύξνο ηεο εθινγήο. Οξζό είλαη λα ζθξαγίδεηαη ε θάιπε εθ ησλ ελόλησλ ή ν δηθαζηηθόο αληηπξόζσπνο λα πξνκεζεπηεί ηα ζρεηηθά πιηθά από ην εκπόξην. παξαβάλ). VI.- Σακπόλ θαη κειάλε ζθξαγίδαο. VIΗ.- ηπιό δηαξθείαο γηα ηηο δηάθνξεο εγγξαθέο (θαη γηα ηα Αλ ιείπεη νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλσ εθινγηθά πιηθά πξέπεη ακέζσο λα απαηηεζεί από ην Γήκν ε πξνζθόκηζή ηνπο. Σα ππό ζηνηρεία ΗΗΗ - VΗI πιηθά ππάξρνπλ θαη ζην εκπόξην. δ.- Τπόινηπν πιηθό: Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη κέζα ζην ζάθν: Η.- Υάξαθαο (γηα ηε δηαγξαθή ησλ ςεθηζάλησλ απφ ηνλ Δθινγηθφ θαηάινγν), ΗΗ.- πάγθνο θαη βειόλα (ζαθνξάθα). ΗΗΗ.- άθνη πιαζηηθνί γηα ηα άρξεζηα ςεθνδέιηηα. ΗV.- πξξαπηηθό. V.- Ο ζάθνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην εθινγηθφ πιηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη σο εθινγηθφο ζάθνο, πνπ παξαδίδεηαη ζην Πξσηνδηθείν. 20

21 5.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο θάιπεο είλαη ζθφπηκν λα πξνεηνηκαζζεί ην εθινγηθφ θαηάζηεκα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο: α.- Σαθηνπνίεζε εθινγηθνύ θαηαζηήκαηνο: Ζ επζχλε ηεο ηαθηνπνίεζεο ηνπ εθινγηθνχ θαηαζηήκαηνο αλάγεηαη ζην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν θαη ζπλαξηάηαη κε ηε κνξθή ηεο αίζνπζάο ηνπ (κέγεζνο, ζέζε πφξηαο, παξαζχξσλ). ηελ πξάμε νη ππάιιεινη ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ θξνληίδνπλ γηα ηε ζηνηρεηψδε δηαξξχζκηζή ηνπ (άξζξν 57 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Γεληθά, γηα ηε δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο ηνπ εθινγηθνχ θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ παξάκεηξνη, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο: Η.- Σν εθινγηθφ θαηάζηεκα πξέπεη λα έρεη κόλν κηα είζνδνέμνδν. Αλ ππάξρεη δεχηεξε πξέπεη λα απνθιεηζηεί. II.- Οη εθινγείο ζα πξέπεη θαηά ηα ζηάδηα ηεο ςεθνθνξίαο λα αθνινπζνχλ ζηαζεξά πξνθαζνξηζκέλε πνξεία, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε. ΗΗΗ.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο πξέπεη λα θάζεηαη ζε ζέζε απφ φπνπ ζα ειέγρεη πιήξσο φια ηα ζηάδηα ηεο ςεθνθνξίαο. ΗV.- Ζ θάιπε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κπξνζηά από ην ηξαπέδη ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ θαη ε επηθάλεηά ηεο νπσζδήπνηε πάλσ απφ απηφ (άξζξν 57 2 ηνπ Π.Γ. 26/2012) (ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ζε θάζηζκα). V.- Σν δηαρψξηζκα (παξαβάλ ή ηα δηαρσξίζκαηα) πξέπεη λα είλαη ζε απνκνλσκέλε ζέζε. VI.- Οη Αληηπξόζσπνη ησλ πλδπαζκώλ πξέπεη λα θάζνληαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ, ελώ ειέγρνπλ πιήξσο ηελ φιε εθινγηθή δηαδηθαζία, δελ ηελ παξαθσιύνπλ. β.- Γηεπζέηεζε δηαρσξηζκάησλ: ε θάζε παξαβάλ πξέπεη λα ππάξρεη: Η.- Σξαπέδη. 21

22 ΗΗ.- ηπιφ δηαξθείαο ρξψκαηνο κπιε ή καχξνπ γηα ηε ράξαμε ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο (άξζξν 57 6 ηνπ Π.Γ. 26/2012). (Δλδείθλπηαη ηα ζηπιό δηαξθείαο λα δεζνύλ ζην ζθειεηό ηνπ παξαβάλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ύπαξμή ηνπο). ΗΗΗ).- άθνο (πιαζηηθφο ή ράξηηλνο) γηα ηα άρξεζηα ςεθνδέιηηα. γ.- Πξόζζεηεο ρξήζηκεο ππνδείμεηο: Δίλαη ρξήζηκν: Η) Να αλαξηψληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηεο αίζνπζαο (θαη κέζα ζην παξαβάλ) αλαθνηλώζεηο κε ηνλ αξηζκό ησλ επηηξεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ζηαπξώλ πξνηίκεζεο: Ο αξηζκφο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν (άξζξν 72 7 ηνπ Π.Γ. 26/2012) θαη αλαθέξεηαη παξαθάησ. (ηα «κεηθηά» Δθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα). ΗΗ) Να ιακβάλεηαη κέξηκλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθθαζάξηζε, θαηά δηαζηήκαηα, ηνπ ηξαπεδηνχ θαη ηνπ δαπέδνπ θάζε δηαρσξίζκαηνο απφ ηα κε ρξεζηκνπνηεκέλα ςεθνδέιηηα. 6.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ α.- Αλαπαξαγσγή ηειεγξαθεκάησλ. β.- Πξνεηνηκαζία Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο γ.- Δπεμεξγαζία εθινγηθνύ θαηαιόγνπ. δ.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηγξάθσλ ηνπ πξαθηηθνύ αξ. 2 ε.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ δηαινγήο ςήθσλ ππέξ πλδπαζκώλ. ζη.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ δηαινγήο ςήθσλ ππέξ ππνςεθίσλ. δ.- Αλαπαξαγσγή βεβαηώζεσλ. ε.- Πξνεηνηκαζία ινηπώλ εγγξάθσλ. 22

23 α.- Αλαπαξαγσγή ηειεγξαθεκάησλ. Δίλαη ζθφπηκν, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα θσηναληηγξαθήο (ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ εκπνξίνπ ή θαη ζηα Γξαθεία ησλ Γήκσλ/ Κνηλνηήησλ), λα αλαπαξάγνληαη νθηψ (8) ψο δέθα (10) θνξέο θαζέλα απφ ηα δχν (2) ηειεγξαθήκαηα, ψζηε λα ρνξεγεζνχλ, κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγήο, επίζεκα αληίγξαθά ηνπο ζηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ, αθνχ πξνβιέπεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ζα δεηήζνπλ. β.- Πξνεηνηκαζία Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο. Γηα λα απνθεπρζνχλ ιάζε ζηελ αξίζκεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Φεθνθνξίαο (πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά κε απνηέιεζκα ηελ αζπκθσλία ησλ ςεθηζάλησλ κε ηνπο κε ςεθίζαληεο, θαη θπξίσο κε ηνπο θαθέινπο ηεο θάιπεο) είλαη ζθφπηκν λα αξηζκεζεί απφ πξηλ, έζησ κφλν θαηά ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν θάζε ζειίδαο (κε δεδνκέλν φηη θάζε ζειίδα πεξηιακβάλεη 30 ζηίρνπο λα ηεζνχλ νη αξηζκνί ηνπ ηειεπηαίνπ ζηίρνπ θάζε ζειίδαο -30, 60, 90, 120 θνθ). γ.- Δπεμεξγαζία εθινγηθνύ θαηαιόγνπ. Δπεηδή, ιφγσ πίεζεο ρξφλνπ θαη απαζρνιήζεσλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, ππάξρεη θίλδπλνο ιαζψλ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη απφ ην άββαην επεμεξγαζία ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ. Δηδηθφηεξα πξέπεη: I) Να εθθαζαξηζζεί ν εθινγηθφο θαηάινγνο απφ ηνπο εηεξνδεκφηεο (ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην ηνπ θαηαιφγνπ επηζεκαίλνληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ γξάκκα Δ), νη νπνίνη απαγνξεύεηαη λα ςεθίζνπλ ζηε βαζηθή εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα θαη δελ ζεσξνχληαη εγγεγξακκέλνη εθεί (άξζξν 96 6 Π.Γ. 26/2012). Οξζφ είλαη λα δηαγξαθνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε αρλή γξακκή, θάησ απφ ηελ νπνία ζα παξακέλνπλ επθξηλή ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξακκέλνπ, γηα λα κελ ππάξμνπλ ακθηζβεηήζεηο. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ από ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο, ώζηε λα ππνινγηζηεί ν νξζόο αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ. ΗΗ) Να επηζεκαλζνχλ κε ρξσκαηηζηφ κειάλη νη εθινγείο πνπ θέξνληαη σο δηπινεγγεγξακκέλνη (ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην ηνπ 23

24 θαηαιφγνπ επηζεκαίλνληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ γξάκκα Γ), γηα λα απαηηεζεί απφ απηνχο ε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο ππεχζπλεο δήισζεο, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα ςεθίζνπλ. ΗΗΗ) Να επηζεκαλζνύλ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (αλ ςεθίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα). δ.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηγξάθσλ ηνπ Πξαθηηθνύ αξ. 2 Δίλαη, επίζεο, ζθφπηκν (γηα ηηο κεγάιεο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο αλαγθαίν) λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην άββαην φζα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ζην Βηβιίν ησλ Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη θπξίσο λα θαηαγξαθνχλ ζην Πξαθηηθφ αξ. 2 θαη ζηα αληίγξαθά ηνπ ηα νλφκαηα ησλ πλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε (θαη ζην ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα). Δθόζνλ ν Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζε «κηθξή» εθινγηθή πεξηθέξεηα (πνπ αλαδεηθλύεη ιίγνπο Βνπιεπηέο) είλαη απινύζηεξν λα θαηαγξάςεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ κε ηε βνήζεηα θαξκπόλ. ηηο κεγάιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, πνπ νη ππνςήθηνη είλαη πνιινί θαη, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο, είλαη θαη νη πλδπαζκνί πνιινί αληί ηεο θαηαγξαθήο ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, ζηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ Πξαθηηθνύ αξ. 2 θαη ησλ δύν (2) αληηγξάθσλ ηνπ κπνξνύλ λα επηθνιιεζνύλ ζηηο ζρεηηθέο ζειίδεο ησλ αληίζηνηρσλ Βηβιίσλ είηε ηα ηκήκαηα ησλ ζρεηηθώλ ςεθνδειηίσλ κε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ είηε ηα ζρεηηθά ηκήκαηα από θσηναληίγξαθα ησλ ηειεγξαθεκάησλ. Η κέζνδνο απηή ιεηηνύξγεζε κε επηηπρία ζηηο ηειεπηαίεο Δθινγηθέο Αλακεηξήζεηο, πνπ ν Άξεηνο Πάγνο, ην Πξσηνδηθείν Αζελώλ, αιιά θαη ν Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Αζελώλ είρε αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. ε.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ πλδπαζκώλ. Δίλαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην άββαην θαη ζην Βηβιίν απηά ηα νλφκαηα ησλ πλδπαζκψλ επίζεο κε ηε ζεηξά πνπ 24

25 αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε (αθήλνληαη ζρεηηθά ειεχζεξα ηεηξαγσλίδηα κεηαμχ ησλ πλδπαζκψλ αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε δχλακή ηνπο). ζη.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ Τπνςεθίσλ. Δίλαη επίζεο ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην άββαην ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δηαινγήο (αθήλνληαη ζρεηηθά ειεχζεξα ηεηξαγσλίδηα κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε δχλακή ηνπο). ζη.- Αλαπαξαγσγή Βεβαηώζεσλ Δθινγέσλ. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Δθινγηθνύ Βηβιηαξίνπ πξνβιέπεηαη κε βεβαηφηεηα φηη πνιινί εθινγείο (θαη όινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, πνπ ςεθίδνπλ κε βάζε ηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο) ζα δεηήζνπλ βεβαίσζε φηη ςήθηζαλ, ηελ νπνία ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη (άξζξν 83 6 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Πξνο ηνχην είλαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζεί από ην άββαην ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο (εθινγηθή πεξηθέξεηα, Γήκνο, Δλφηεηα, Δθινγηθφ Σκήκα, ηφπνο, εκεξνκελία θαη νλνκαηεπψλπκν Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ) κία ζρεηηθή βεβαίσζε θαη λα αλαπαξαρζεί ζε θσηναληηγξαθηθφ αξθεηέο θνξέο, ψζηε λα απνκέλεη κφλν πξνο ζπκπιήξσζε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθινγέα. δ.- Πξνεηνηκαζία ινηπώλ εγγξάθσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνεηνηκαζζνχλ θαη ηα εμήο έγγξαθα: I.- Απφζπαζκα ηνπ Πξαθηηθνχ 1 γηα ην δηνξηζκφ ηνπ/ηεο Γξακκαηέα (βι. Παξάξηεκα Ηβ). ΗΗ.- Βεβαίσζε φηη ν/ε Γξακκαηέαο εθηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ (βι. Παξάξηεκα Ηα). III.- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ γηα λα ςεθίζεη (Βι. Παξάξηεκα Iγ), εθφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο Γήκνπ ηνπ Κξάηνπο (άξζξν 69 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). ΗV.- Αλαθνξά πξνο ηνλ Έθνξν Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ (βι. Παξάξηεκα Ηδ). 25

26 V.- Βεβαίσζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο φηη ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο εθηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ αξρηθά ήηαλ Αλαπιεξσκαηηθφο θαη δηνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Δθφξνπ (βι. Παξάξηεκα Iε). Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ηνπ αββάηνπ επηβάιιεηαη λα γίλνληαη κέζα ζην Δθινγηθό Σκήκα, κεηά ην πέξαο ησλ νπνίσλ ην εθινγηθό πιηθό πξέπεη λα αζθαιίδεηαη κε πξνζνρή. Αληίζηνηρα απαγνξεύεηαη λα απνκαθξύλεηαη ην εθινγηθό πιηθό (βηβιία, ζθξαγίδα, εθινγηθόο θαηάινγνο θιπ) από ην Δθινγηθό Σκήκα (πρ. ζην μελνδνρείν ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ) θαζόζνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ζε απηόλ αηθλίδην θώιπκα λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθό Σκήκα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ή αδύλαηε. 26

27 27

28 Γ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ, ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2.- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΟΤ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ 3.- ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΤΝΓΤΑ- ΜΧΝ 4.- ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ 5.- ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΛΠΖ 6.- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΑΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟ- ΗΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Καηαξράο, ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο νθείιεη λα βξίζθεηαη ζην Δθινγηθφ Σκήκα ζηηο ην πξσί (δειαδή κία 1 - ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο) (άξζξν 78 2 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Σελ ίδηα ψξα νθείινπλ λα βξίζθνληαη εθεί ν Γξακκαηέαο θαη ηα άιια Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 1.- ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο παξαιακβάλεη απφ ηα Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηελ πξάμε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, ειέγρεη κήπσο ππάξρνπλ ηπρφλ αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 59 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012 (φπσο ηδηφηεηα δεκνζίνπ, δεκνηηθνχ ππαιιήινπ, ή ππαιιήινπ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ, ή ζηξαηησηηθνχ-αζηπλνκηθνχ -ζε ελέξγεηα ή απνζηξαηεία- ή Γεκάξρσλ, θαηά ηελ ηειεπηαία πξηλ ηελ εθινγή ηξηεηία) θαη εμεηάδεη ηα ηπρφλ θσιχκαηα πνπ ζα πξνβιεζνχλ (αζζέλεηα, εγθπκνζχλε θιπ). Δθφζνλ 28

29 πξνζέιζνπλ (θαη δελ έρνπλ αζπκβίβαζην ή θψιπκα) ηα ηέζζεξα (4) ηαθηηθά κέιε, νινθιεξψλεηαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη απνδεζκεχνληαη ηα αλαπιεξσκαηηθά Μέιε (αθνχ πξψηα αθήζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο γηα ηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο αλαπιήξσζεο). Αλ δελ πξνζέιζεη έλα ή πεξηζζφηεξα ηαθηηθά κέιε (ή έρνπλ αζπκβίβαζην ή εχινγν θψιπκα) ζπκπιεξψλεηαη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, πνπ απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία. ε ηζνςεθία ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ) (άξζξν 61 2 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Δλδερφκελα πξνβιήκαηα: α.- Πξνζέξρνληαη ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) ζπλνιηθά κέιε (ή θαλέλα). I.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο κφλνο (κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξακκαηέα ή αθφκε θαη ρσξίο απηφλ) πξνρσξεί θαλνληθά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία (άξζξν 60 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). II.- Παξάιιεια πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ, θαηά ην δπλαηφ, ζπκπιήξσζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εθινγηθή δηαδηθαζία (είηε κέζσ ηεο αζηπλνκίαο, είηε κέζσ ησλ Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ πνπ ςεθίδνπλ νη απφληεο). Σα κέιε ησλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη ππνρξεσκέλα λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο αλεμαξηήησο αλ εηδνπνηήζεθαλ εγθαίξσο (άξζξν 58 7 ηνπ Π.Γ. 26/2012). β.- Μέινο απνρσξεί νξηζηηθά (ιφγσ αλππέξβιεηνπ θσιχκαηνο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ή κέρξη ην ηέινο ηεο δηαινγήο. Γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην Βηβιίν Πξάμεσλ (θαζφζνλ ζην Πξαθηηθφ ζα ιείπεη ε ππνγξαθή ηνπ ζην ηέινο). Σαπηφρξνλα εηδνπνηείηαη ην επφκελν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο γηα λα ην αλαπιεξψζεη (αλ είλαη δπλαηφ). 29

30 γ.- Γελ πξνζέξρεηαη ν Γξακκαηέαο. Αλαηίζεληαη ηα ζρεηηθά θαζήθνληα ζε έλα κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ή ζε νπνηνλδήπνηε εθινγέα. Οπσζδήπνηε ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί λνκόηππα θαη ρσξίο Γξακκαηέα (άξζξν 63 3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 2.- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΟΤ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο αλαζέηεη (ζπλήζσο): α.- ην έλα κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ην ρεηξηζκφ ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ (εμεχξεζε εθινγέα θαη δηαγξαθή ηνπ). β.- ε άιιν κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνλ έιεγρν ηεο θάιπεο. (Δίλαη ζθφπηκν ζην ίδην κέινο λα αλαηεζεί θαη ε απφδνζε ηεο ηαπηφηεηαο ζηνλ εθινγέα, καδί κε ηελ ηπρφλ βεβαίσζε φηη ςήθηζε θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο νξζήο ζπκπιήξσζήο ηεο). γ.- ην Γξακκαηέα ηε ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Φεθνθνξίαο θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο βεβαίσζεο πνπ ηπρφλ δεηεζεί φηη ν εθινγέαο ςήθηζε. δ.- ηα δχν άιια κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηε δηαλνκή ησλ ςεθνδειηίσλ ζηνπο ςεθνθφξνπο. Καηαξρήλ δελ επηηξέπεηαη (νχηε είλαη θξφληκν) λα εκπιέθνληαη νη Αληηπξφζσπνη ησλ πλδπαζκψλ ζηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ. ε πεξίπησζε φκσο ειιηπνχο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο πξέπεη λα ηνπο παξαθαιέζεη λα ζπλδξάκνπλ -φινπο αλεμαίξεηα, ρσξίο πξνηηκήζεηο ή απνθιεηζκνχο- γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 3.-ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ (άξζξν 40 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Κάζε πλδπαζκφο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίζεη ζε θάζε Δθινγηθφ Σκήκα έλαλ Αληηπξφζσπν θαη έλαλ Αλαπιεξσηή ηνπ. Καη νη Αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ ππφθεηληαη ζηα ίδηα αζπκβίβαζηα κε εθείλα ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 41 ηνπ Π.Γ. 26/2012 πνπ παξαπέκπεη ζην άξζξν 59 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012), ελψ πέξα απφ απηνχο θσιχνληαη 30

31 θαη: ηα κέιε ησλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί, νη κνλαρνί θαη νη αλήιηθνη. Οη Αληηπξφζσπνη ησλ πλδπαζκψλ πξνζθνκίδνπλ ην έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο (άξζξν 40 4 ηνπ Π.Γ. 26/2012) (ππνγξακκέλν, ζπλήζσο κε κεραληθφ κέζν, απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο ή ηεο δηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο), ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ηαθηηθνχ Αληηπξνζψπνπ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. Οη παξαπάλσ δηθαηνχληαη λα παξακείλνπλ ζην Δθινγηθφ Σκήκα ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη θαηά ηε δηαινγή, αζθνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ππνγξάθνπλ ζηα ζρεηηθά Πξαθηηθά ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 4.- ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ ε ηξαπέδη (πνπ ελδείθλπηαη λα επηζηξσζεί κε ιεπθφ ραξηί) ηνπνζεηνχληαη ηα ςεθνδέιηηα ησλ πλδπαζκψλ (θαη ησλ Μεκνλσκέλσλ Τπνςεθίσλ, φπνπ ππάξρνπλ) θαηά ζηνίβεο, ε κία δίπια ζηελ άιιε, (κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ). Γίλεηαη ππφκλεζε ζηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ δηαλέκνπλ ηα ςεθνδέιηηα: α.- Όηη πξέπεη λα δηαλέκεηαη ζε θάζε ςεθνθόξν ππνρξεσηηθά νιόθιεξε ε ζεηξά ησλ ςεθνδειηίσλ όισλ ησλ πλδπαζκώλ (άξζξν 83 1 ηνπ Π.Γ. 26/2012), θαζψο θαη ιεπθό ςεθνδέιηην (ηδ 2929 θαη 2930/1996). β.- Όηη ζε θάζε ζεηξά ςεθνδειηίσλ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα ςεθνδέιηηα όισλ ησλ πλδπαζκώλ (θαζώο θαη ιεπθό). γ.- Όηη νθείινπλ λα ειέγρνπλ ψζηε ηα ηπρφλ ηζαιαθσκέλα, ιεξσκέλα, θαθνεθηππσκέλα θιπ ςεθνδέιηηα λα αρξεζηεχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα κε δηαλέκνληαη. δ.- Όηη (πξνο απνθπγή έληαζεο θαη θαρππνςίαο) πξέπεη λα ηεξείηαη ελαιιαζζφκελε ζεηξά δηαλνκήο ησλ ςεθνδειηίσλ (θπθιηθψο) ή, κε άιιεο ιέμεηο, λα κε δίδεηαη πάληνηε πξψην ην 31

32 ςεθνδέιηην ηνπ ίδηνπ πλδπαζκνχ, αιιά ηα ςεθνδέιηηα λα ελαιιάζζνληαη θπθιηθψο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο εμαληιεζνχλ ηα ςεθνδέιηηα θάπνηνπ πλδπαζκνχ ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα γηα αλεθνδηαζκφ (έζησ απφ παξαθείκελα Δθινγηθά Σκήκαηα ή απφ ηα άρξεζηα). ε πεξίπησζε αλάγθεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Π.Γ. 26/2012 (ζθξάγηζε θαη ρνξήγεζε ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ κε ζρεηηθή κλεία ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο). ε.- Όηη ζηα ηξαπέδηα πνπ ζα βξίζθνληαη ηα πξνο δηαλνκή ςεθνδέιηηα δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηπιό, δηάθνξα πνηά, θαγεηά, αλακκέλα ηζηγάξα θιπ πιηθά, πνπ κπνξνύλ λα ζεκαδέςνπλ ηα ςεθνδέιηηα θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αθύξσζή ηνπο. 5.- ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΛΠΖ α.- Άλνηγκα θάιπεο. β.- Κιείζηκν θαη αζθάιηζε κε θιεηδαξηά. γ.- Σνπνζέηεζε ηαηληώλ αζθαιείαο. δ.- θξάγηζκα κε βνπινθέξη. ε.- Απόθξαμε ζρηζκήο. Αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία (άξζξν 79 ηνπ Π.Γ. 26/2012): α.- Άλνηγκα θάιπεο. Αλνίγεηαη ε θάιπε (παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ πλδπαζκψλ) θαη δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη θελή. ηε ζπλέρεηα: β.- Κιείζηκν θαη αζθάιηζε κε θιεηδαξηά. Κιείλεηαη θαη αζθαιίδεηαη κε ην ινπθέην (ή ηα ινπθέηα) θαη ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο θπιάζζεη ηα θιεηδηά. γ.- Σνπνζέηεζε ηαηληώλ αζθαιείαο. Σνπνζεηνχληαη νη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο (γάδεο) ζην άλνηγκα ηεο θάιπεο (ε κηα άθξε θάζε ηαηλίαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε κηα πιεπξά ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε άιιε αληίζεηα). ηελ πξάμε είλαη απινχζηεξν 32

33 λα δέλεηαη νιφθιεξε ε θάιπε κε δχν ηαηλίεο ψζηε λα κελ κπνξεί λα αλνίμεη. δ.- θξάγηζκα κε βνπινθέξη. Κάζε ηαηλία ζθξαγίδεηαη κε ηζπαληθφ θεξί (βνπινθέξη), ζε δχν (ηνπιάρηζηνλ) ζεκεία ηεο, εθαηέξσζελ ηνπ αλνίγκαηνο, ψζηε λα κελ κπνξεί λα αλνίμεη ρσξίο λα ζπάζνπλ νη ζθξαγίδεο. ε θάζε ζθξαγίδα απνηππψλεηαη ε ζθξαγίδα ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο. ΠΡΟΟΥΗ! Κάθε θορά πριν ηην αποηύπφζη ηης ζθραγίδας ζηο βοσλοκέρι, ασηή θα πρέπει πρώηα να έτει βρατεί με νερό, γιαηί αλλιώς θα καηαζηραθεί. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα εξσηεζνχλ νη Αληηπξφζσπνη ησλ πλδπαζκψλ αλ επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ηε ζθξαγίδα ή ππνγξαθή ηνπο ζηελ ηαηλία κε ηελ νπνία ζθξαγίζηεθε ε θάιπε. ε.- Απόθξαμε ζρηζκήο. Πάλσ απφ ηε ζρηζκή ηεο θάιπεο ηνπνζεηείηαη έλα βηβιίν (ζπλήζσο ε λνκνζεζία ησλ Δθινγψλ), έηζη ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ξίςε ςεθνδειηίνπ κέζα ζε απηή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε κεηαθίλεζε ηνπ βηβιίνπ. 6.- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΑΡ. 1 ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ην Πξαθηηθφ αξ. 1, ην νπνίν, αθνχ δηαβάδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, ηα Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην Γξακκαηέα θαη ηνπο παξφληεο Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ αληίζηνηρα (άξζξν 80 ηνπ Π.Γ. 26/2012) 7.-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Γεκνζηνγξάθνη, αληαπνθξηηέο μέλνπ ηχπνπ, θηλεκαηνγξαθηζηέο θαη θσηνξεπφξηεξ επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη πξνζσξηλά ζηα Δθινγηθά Σκήκαηα, κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ εκπνδίδεηαη ε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο. 33

34 Δ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 1.- ΓΔΝΗΚΑ 2.- ΣΑΓΗΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 3.- ΔΗΓΗΚΟΗ ΔΚΛΟΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΛΟΓΟΗ 4.- ΦΖΦΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΔΚΛΟΓΔΧΝ 5.- ΔΝΣΑΔΗ 1.- ΓΔΝΗΚΑ α.- ηηο 07.00' π.κ., φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Πξφγξακκα, αξρίδεη ε ςεθνθνξία θαη πξνζθαινχληαη νη ςεθνθφξνη λα ςεθίζνπλ. β.- Οη ςεθνθφξνη εηζέξρνληαη ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν (ζε έλα ζηίρν) ζην Δθινγηθφ Σκήκα. γ.- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο απαγνξεχεηαη λα παξακέλεη ζην Δθινγηθφ Σκήκα νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πέξα απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ, ηνπο πιεξεμνπζίνπο ησλ πλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο (άξζξν 87 3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). δ.- Ζ ςεθνθνξία απαγνξεύεηαη λα δηαθνπεί παξά κφλν γηα ιφγνπο εμαηξεηηθνχο θαη απξφβιεπηνπο, νπφηε πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά. Ζ αδηθαηνιόγεηε δηαθνπή ηεο ςεθνθνξίαο απνηειεί εηδηθό εθινγηθό πνηληθό αδίθεκα (άξζξν α πεξ. γγ ηνπ Π.Γ. 26/2012), ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα παξαηαζεί ε ςεθνθνξία γηα ρξφλν ίζν κε απηφλ ηεο δηαθνπήο (άξζξν 89 1 ΠΓ 26/2012). ε.- Οη εθινγείο κε αλαπεξία ςεθίδνπλ κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ελψ θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, ψζηε λα ςεθίζνπλ κε ηνλ επθνιφηεξν ηξφπν 2.- ΣΑΓΗΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 34

35 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΑΓΗΧΝ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ α.- Αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο εθινγέα. β.- Δπαιήζεπζε εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. γ.- Καηαγξαθή ζην Πξσηόθνιιν Φεθνθνξίαο. δ.- Παξαιαβή ζθξαγηζκέλνπ θαη κνλνγξακκέλνπ (από ηνλ Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν) ηνπ θαθέινπ ςεθνθνξίαο. ε.- Παξαιαβή ηεο πιήξνπο ζεηξάο ςεθνδειηίσλ θαη απόζπξζε ηνπ εθινγέα ζην δηαρώξηζκα (παξαβάλ). ζη.- ηαπξνί πξνηίκεζεο δ.- Ρίςε ηνπ θαθέινπ ζηελ θάιπε. ε.- Απόδνζε ζηνλ εθινγέα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ θαη (εθόζνλ δεηήζεη) ηεο βεβαίσζεο όηη ςήθηζε. α.- Αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο εθινγέα. Ο εθινγέαο παξαδίδεη ζην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν (ή ζην Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί) ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα (αλεμάξηεηα αλ απηή είλαη παιαηά ή λέα ή πξνζσξηλή ή «θνκκέλε»). Σν Δθινγηθό βηβιηάξην έρεη θαηαξγεζεί. πλεπψο, νχηε ρξεζηκνπνηείηαη, νχηε ζθξαγίδεηαη. Ο εθινγέαο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ην δειηίν (θαξηειάθη) κε ηνλ εθινγηθφ ηνπ αξηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ν εθινγέαο ζηεξείηαη αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, γίλεηαη δεθηόο κε ην ειιεληθό δηαβαηήξηό ηνπ. Ο ζηξαηησηηθφο ή ν αζηπλνκηθφο γίλεηαη δεθηφο κε ηελ ππεξεζηαθή ηνπ ηαπηφηεηα (άξζξν 82 2 Π.Γ. 26/2012). χκθσλα κε ηελ ελεκεξσηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ νη εθινγείο κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ζηηο εθινγέο απηέο θαη κε κφλε ηελ πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπο, νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ. Ζ έλδεημε «Γ» δίπια ζην φλνκα εθινγέα ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ππνδειψλεη φηη είλαη δηπινεγγεγξακκέλνο. 35

36 Πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη έληππε ππεχζπλε δήισζε φηη έρνληαο ππόςε ηε δηάηαμε ηνπ άρθροσ ηοσ Π.Γ. 26/2012 γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ έιαβε γλώζε όηη είλαη δηπινεγγεγξακκέλνο θαη δειώλεη όηη δελ έρεη ςεθίζεη νύηε πξνηίζεηαη λα ςεθίζεη ζε άιιν Δθινγηθό Σκήκα ηεο ρώξαο. Καη νη ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζην ζάθν καδί κε ηα ππφινηπα εθινγηθά έγγξαθα. Ζ έλδεημε «Δ» δίπια ζην φλνκα εθινγέα ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ππνδειψλεη φηη είλαη εηεξνδεκόηεο θαη ζα ςεθίζεη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Οη εηεξνδεκόηεο απαγνξεύεηαη λα ςεθίζνπλ ζηε βαζηθή εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα θαη δελ ππνινγίδνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ Δθινγηθνύ ηνπο Σκήκαηνο (άξζξν 96 6 Π.Γ. 26/2012). Γηα ην ιφγν απηφ νη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη, πξνο απνθπγή ιάζνπο, ζα πξέπεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα δηαγξάςνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπο εηεξνδεκφηεο θαη λα ηνπο αθαηξέζνπλ απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ. β.- Δπαιήζεπζε εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επαιήζεπζε ηεο εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν. Η.- Δθφζνλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θαηαρψξεζεο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ζπκπίπηνπλ, ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. ΗΗ.- Δλδερφκελα πξνβιήκαηα: αα.- Ο εθινγέαο έρεη επηζεκαλζεί ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν κε ηελ έλδεημε «Γηπινεγγεγξακκέλνο (κε έλα Γέιηα θεθαιαίν «Γ» δίπια ζην φλνκά ηνπ). Ο εθινγέαο πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ην εηδηθό έληππν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο (ππάξρεη ζην ζάθν κε ην εθινγηθφ πιηθφ) κε ην νπνίν δειψλεη φηη γλσξίδεη πσο είλαη 36

37 δηπινεγγεγξακκέλνο, φηη δελ έρεη μαλαςεθίζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο, νχηε πξνηίζεηαη λα μαλαςεθίζεη. ββ.- Ο εθινγέαο δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν. Ο εθινγέαο πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ αξκφδην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηα Γεκνηνιφγηα ή ζηα Βηβιία Μεηξψνπ Αξξέλσλ εηδηθά γηα ηελ ςεθνθνξία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο ηεο Πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη ν εθινγέαο απηόο ζα πξέπεη: a) λα παξαδώζεη ην εηδηθό πηζηνπνηεηηθό ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, b) λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο «δηπινεγγεγξακκέλνπο» εθινγείο θαη c) ην όλνκά ηνπ λα πξνζηεζεί ρεηξόγξαθα ζην ηέινο ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ (θαη λα πξνζκεηξεζεί ζηνπο εγγεγξακκέλνπο). γγ.- Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εθινγέα εκθαλίδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηάο θαη ηεο θαηαρψξεζεο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν. Αλ πξφθεηηαη γηα νπζηψδε δηαθνξά (θαη φρη γηα πξνθαλέο ηππνγξαθηθφ ιάζνο) πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε: a.- Αλ πξφθεηηαη γηα εθινγέα άλδξα, απηφο πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ αξκφδην Γήκν θαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηαπηνπξνζσπίαο. b.-αλ πξφθεηηαη γηα εθινγέα γπλαίθα: Καηαξράο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κήπσο έρεη θαηαρσξεζεί κε ην παηξηθφ ηεο επψλπκν ή κε ην ζπδπγηθφ ή ην φλνκα πξψελ ζπδχγνπ ηεο, νπφηε αξθεί λα δηαπηζησζεί ε ηαπηνπξνζσπία ηεο κε νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ κέζν (ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ, δηαδεπθηήξην θιπ). Αλ πξφθεηηαη γηα ιάζνο ζηελ θαηαρψξεζε ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ αξκφδην Γήκν ή θαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηαπηνπξνζσπίαο. Σόζν νη ζρεηηθέο ππεύζπλεο δειώζεηο, όζν θαη νη βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, ζα πξέπεη κεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηδηαίηεξν θάθειν ζηνλ εθινγηθό ζάθν θαη λα παξαδνζνύλ ζην Πξσηνδηθείν. 37

38 γ.- Καηαγξαθή εθινγέα ζηνπο ςεθίζαληεο. Η.- Σν Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν δηαγξάθεη ηνλ εθινγέα (ψζηε λα απνθεπρζεί πεξίπησζε δηπινςεθίαο). Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηε δηαγξαθή ηνπ νξζνύ πξνζώπνπ, θαζόζνλ ε εμεύξεζε ηπρόλ ιάζνπο είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο, ελώ, ιόγσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ εθινγηθνύ βηβιηαξίνπ, ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο δηπινςεθίαο. ΗΗ.- Αληίζηνηρα ν Γξακκαηέαο θαηαγξάθεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθινγέα (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν θαη αξηζκφ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ) ζην Πξσηφθνιιν Φεθνθνξίαο. ΗΗΗ.- ην ζηάδην απηφ ηεο ςεθνθνξίαο είλαη ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ ηα εμήο ιάζε: αα.- Δθινγέαο πνπ ςήθηζε δελ δηαγξάθεθε απφ ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν, ελψ θαηαγξάθεθε ζην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο ή αληίζηξνθα. ββ.- Γηαγξάθεθε απφ παξαδξνκή άιινο εθινγέαο αληί άιινπ. γγ.- Eθινγέαο πνπ ςήθηζε, νύηε δηαγξάθεθε από ηνλ εθινγηθό θαηάινγν νύηε θαηαγξάθεθε ζην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο. Σα παξαπάλσ ιάζε είλαη βέβαην φηη, αλ δελ εληνπηζηνχλ ζε ζχληνκν ρξφλν, ζα δεκηνπξγήζνπλ θαηά ην θιείζηκν ηεο θάιπεο θαη ηελ θαηακέηξεζε αζπκθσλίεο, κε άκεζν απνηέιεζκα θαζπζηέξεζε θαη εθλεπξηζκφ, αιιά ελδερνκέλσο θαη ζπλέπεηεο ζην θχξνο ησλ εθινγψλ. Γηα επρεξή εληνπηζκφ ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ ιαζψλ είλαη απνηειεζκαηηθή ε κέζνδνο ηεο δηαγξαθήο απφ ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν κε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο καξθαδφξν αλά ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ςεθηζάλησλ (πρ. αλά 50 ) (ή κε άιιεο ιέμεηο νη πξψηνη 50 ςεθνθφξνη δηαγξάθνληαη κε θίηξηλν καξθαδφξν, νη επφκελνη 50 κε θφθθηλν θνθ). Έηζη, αλ ζην ηέινο θάζε 50άδαο γίλεηαη θαη παξαβνιή κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαγξακκέλσλ θαη ησλ θαηαγξακκέλσλ, ην 38

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗ Η ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΧΝ ΤΠΗΡΔ ΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ.

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗ Η ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΧΝ ΤΠΗΡΔ ΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ. ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ. ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ E-MARKETS: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΝΓΤΝΑΜΧΗ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα