ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ ΚΑΘ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θεσσαλονίκη 2008

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ ΚΑΘ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θεσσαλονίκη

3 1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΗΓΑ 1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ MMS WAP Bluetooth G Gps ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Γεληθόο ζηόρνο Δηδηθνί ζηόρνη πγθέληξσζε πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ Καθοριζμός πληθσζμού Καθοριζμός δείγμαηος Καθοριζμός ερεσνηηικής μεθόδοσ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Δξσηεκαηνιόγην Αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ ΟΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ Κσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηώλ Ο ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ο ΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ Ο ΠΗΝΑΚΑ BURT ΗΣΟΓΡΑΜΜΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ νο παξαγνληηθόο άμνλαο νο παξαγνληηθόο άμνλαο νο παξαγνληηθόο άμνλαο νο παξαγνληηθόο άμνλαο.53 3

4 14. ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ επίπεδν 1Υ Παξαγνληηθό επίπεδν 3Υ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Γεληθά ζπκπεξάζκαηα Δηδηθά ζπκπεξάζκαηα ΟΓΖΓΟ ΩΣΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 2. ΔΗΑΓΩΓΖ ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ θπξηνιεθηηθά εηζβάιιεη ζηελ δσή φισλ καο θαη θπξίσο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) γηα ηελ δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ ίληεξλεη ζηελ Διιάδα έρεη κεησζεί αξθεηά απφ ην 2004, ελψ αληίζεηα, έρεη παξνπζηάζεη αμηνζεκείσηε αχμεζε ε θαηνρή θαη ε ρξήζε θηλεηνχ. ρεδφλ ην 70% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ ηειέθσλν. Οη λέεο ηερλνινγίεο ησλ θηλεηψλ θαίλεηαη φηη έρνπλ θαζηεξψζεη ην θηλεηφ ηειέθσλν σο ηελ πην απαξαίηεηε ζπζθεπή. Οη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπο δηαξθψο απμάλνληαη, κεηαηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θηλεηά ηειέθσλα ζε πνιπκεραλήκαηα. Οη λέεο ηερλνινγίεο δηαξθψο αλαπηχζζνληαη, δίλνληαο ζηα θηλεηά ηειέθσλα δπλαηφηεηεο πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ αδχλαηνλ αθφκε θαη λα ηηο θαληαζηνχκε. Σαπηφρξνλα, νη εηαηξίεο παξνρήο δηθηχνπ, πξνσζνχλ φιν θαη πην δειεαζηηθά «παθέηα» πξνζθνξψλ, ζηνρεχνληαο αθφκε θαη ζην λα θαηαξγήζνπλ ηελ ρξήζε ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ δηα παληφο. Με αθνξκή ινηπφλ ηελ ξαγδαία εμέιημε πνπ ππάξρεη ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο λένπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θνηηεηέο, φζνλ αθνξά ην θηλεηφ ηειέθσλν. Οη ηάζεηο απηέο, πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν, ηηο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηνπο φηαλ αγνξάδνπλ θηλεηφ. Ζ γλψζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πσιεηψλ ζηα θαηαζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην θαηάζηεκα. Αθνχ ινηπφλ αλαιπζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ αλαθαιχθζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα, θαη κε βάζε 5

6 ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί έλα πξφηππν ζσζηήο ηαθηηθήο πξνψζεζεο πξντφλησλ απφ ηα θαηαζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη κηαο ηαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ απφ ηνπο πσιεηέο ησλ θαηαζηεκάησλ. 6

7 3. Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ Σν πξψην απηνκαηνπνηεκέλν δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ιεηηνχξγεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ζηε θαλδηλαβία. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ηα θηλεηά ηειέθσλα ήηαλ νγθψδε γηα λα κεηαθέξνληαη ζηελ ηζέπε θη έηζη ήηαλ εγθαηεζηεκέλα θπξίσο ζε απηνθίλεηα. Σα θηλεηά ηειέθσλα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Ζ επξεία φκσο δηάδνζε ηνπο άξρηζε θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Σα πξψηα θηλεηά ηειέθσλα ήηαλ αλαινγηθνχ ηχπνπ. Σα αλαινγηθά ηειέθσλα εθπέκπαλε κεγαιχηεξε ελέξγεηα απφ φηη ηα ζεκεξηλά ηειέθσλα ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 άξρηζε ε απνγείσζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κε ηελ ςεθηνπνίεζε δηθηχσλ (GSM) θαη ζπζθεπψλ. Σα θηλεηά έγηλαλ κηθξφηεξα ( γξακκάξηα), ρσξνχζαλ ζηελ παιάκε θαη έκπαηλαλ έζησ θαη κε δπζθνιία ζηελ ηζέπε ηνπ ρξήζηε ηνπο. Πεξάζακε έηζη ζηα θηλεηά ηεο δεχηεξεο γεληάο (2G), πνπ παξείραλ θαη άιιεο επθνιίεο, φπσο ηελ απνζηνιή ζχληνκσλ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) θαη ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ήιζαλ ηα θηλεηά ηξίηεο γεληάο (3G), κε ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ησλ πνιπκέζσλ. ήκεξα, ε δηείζδπζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηνλ πιαλήηε μεπεξλά ην 30%, κε αικαηψδε άλνδν ζηηο θησρέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε θαη θπξίσο ζηελ Αθξηθή. ηελ Διιάδα ε θηλεηή ηειεθσλία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ην Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1993 ηα θηλεηά ηειέθσλα ιεηηνπξγνχζαλ κφλν ζηελ Αηηηθή θαη ηα λεζηά ηνπ αξσληθνχ. Σν θφζηνο ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο πνιινχο. Οη ζπζθεπέο ζηνίρηδαλ απφ , ην ηέινο ελεξγνπνίεζεο 85, ην κεληαίν πάγην 40 θαη ην ιεπηφ νκηιίαο 0,25. Έηζη ηνλ πξψην θαηξφ νη ζπλδξνκεηέο ήηαλ πνιχ ιίγνη. Οη εθηηκήζεηο ησλ «εηδηθψλ» έθαλαλ ιφγν γηα ζπλδξνκεηέο κέζα ζε κηα δεθαεηία. Απέηπραλ παηαγσδψο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο. 13 ρξφληα κεηά(γεθέκβξηνο 2006), ιεηηνπξγνχζαλ ζηε ρψξα καο ζπζθεπέο, πνπ θάιππηαλ ην 120,5% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο ζε αλαινγία πιεζπζκνχ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 7

8 4. ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ 4.1. MMS Ζ ηερλνινγία ησλ κελπκάησλ multimedia, ησλ γλσζηψλ καο MMS (Multimedia Messaging Service), επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα θηλεηά καο ηειέθσλα γηα λα ζηέιλνπκε θαη λα δερφκαζηε κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ εηθφλεο, ήρνπο ή αθφκα θαη video. Μέρξη πξηλ κεξηθνχο κήλεο ε αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ κε ηα θηλεηά καο ηειέθσλα πεξηνξηδφηαλ ζε απιά κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS), ηα νπνία είραλ φξην κεγέζνπο 160 ραξαθηήξσλ θαη ζηελ απνζηνιή ή ιήςε θάπνησλ κηθξψλ κνλφρξσκσλ εηθνληδίσλ, κε ηε κνξθή εηθνλνκελπκάησλ ή EMS. O πεξηνξηζκφο ησλ 160 ραξαθηήξσλ αλακθίβνια πνιινχο δπζθφιεςε αξθεηέο θνξέο. Σε ιχζε ζην πξφβιεκα ήξζαλ λα δψζνπλ ηα MMS. Σα multimedia κελχκαηα δελ καο πεξηνξίδνπλ ζηνλ αξηζκφ ραξαθηήξσλ πνπ ζηέιλνπκε, ελψ ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπκε θαη λα δερφκαζηε κε απηά ζπλεκκέλεο εηθφλεο, ήρνπο θαη κηθξά βίληεν. Δπηπιένλ κπνξνχκε αλ ζέινπκε λα ηα ζηέιλνπκε ζε παξαιήπηε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κε . Απφ ηα ζπλεκκέλα απηά αξρεία, πνπ είλαη αξρεία πνιπκέζσλ πξνέξρεηαη θαη ν φξνο multimedia κελχκαηα ή MMS WAP Σν WAP ή Wireless Application Protocol (Πξσηφθνιιν Αζχξκαησλ Δθαξκνγψλ) ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ λα έρνπλ πξφζβαζε, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαη ρξφλνπ, ζε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο «ηζηνζειίδεο». Πξηλ απφ ην WAP ε πξφζβαζε ζε online πιεξνθνξίεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θάπνηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Με ην WAP φκσο ε πινήγεζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ νζφλε νπνηνπδήπνηε θηλεηνχ, αθφκε θαη αλ ε νζφλε ηνπ έρεη πεξηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο. Φπζηθά νη «αζχξκαηεο ηζηνζειίδεο» δελ έρνπλ θακία νκνηφηεηα κε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ κέζσ ηνπ World Wide Web θαη ησλ Ζ/Τ. 8

9 ρεδφλ φια ηα θηλεηά ηειέθσλα ηεο αγνξάο ελζσκαηψλνπλ πιένλ ην WAP, επηηξέπνληαο ηελ αζχξκαηε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη πνιιέο θνξέο ινγνηχπσλ, κεισδηψλ θ.α. Μέξνο ησλ πξσηνθφιισλ ηνπ WAP άιισζηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ multimedia ζηνηρείσλ ησλ MMS BLUETOOTH Σν Bluetooth επηηξέπεη ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε φισλ ησλ θαισδίσλ, πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ «δηαζχλδεζε» ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ρεηξφο, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ςεθηαθέο θάκεξεο βίληεν-θάκεξεο, scanners, εθηππσηέο, κηθξφθσλα, αθνπζηηθά, ξαδηφθσλα θ.α. Σν «κπιε δφληη» επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ηνπ θηλεηφ κε ηνλ ππνινγηζηή, γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ, φπσο εηθφλεο, επαθέο θαη ζεκεηψζεηο απφ θηλεηφ πξνο θηλεηφ, ηελ ζχλδεζε ζην Internet, ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ επαθψλ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Σν Bluetooth ιεηηνπξγεί ζην «αδέζκεπην» θάζκα ζπρλνηήησλ ησλ 2,45 GHz ψζηε νη ζπζθεπέο πνπ ην ελζσκαηψλνπλ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο πξφβιεκα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην νη παξεκβνιέο απφ παξεκθεξείο ζπζθεπέο, ην Bluetooth εθκεηαιιεχεηαη ηε full-duplex επηθνηλσλία, θαζψο θαη ηελ αλαπήδεζε ζπρλφηεηαο - frequency hopping - (έσο θαη 1600 hops αλά δεπηεξφιεπην). Σν Bluetooth επηηξέπεη ηηο απεπζείαο ζπλδέζεηο απφ ζπζθεπή πξνο ζπζθεπή (point to point), θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζχλδεζε έσο θαη 7 ζπζθεπψλ, κε ηε ρξήζε κηαο κνλαδηθήο ζπρλφηεηαο. Οη ζπζθεπέο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηερλνινγία Bluetooth δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε θνληηλή απφζηαζε. Αξθεί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 κέηξα. Ο κέγηζηνο ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θζάλεη έσο θαη ην 1 Mbit αλά δεπηεξφιεπην (Bluetooth 1.x) ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 2 ζπζθεπέο. Αμηνζεκείσην γλψξηζκα ηεο ηερλνινγίαο Bluetooth είλαη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζήο ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε λέα 9

10 πξντφληα. Σν Bluetooth SIG νλνκάδεη απηέο ηηο επεθηάζεηο «Πξνθίι» (profiles) θαη ήδε έρεη παξνπζηάζεη αξθεηά γηα δηάθνξεο «αγνξέο» (εθηχπσζεο, θσηνγξαθίαο, απηνθίλεην, δηθηχσζεο θ.α.) Σα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία ηνπ «Μπιε Γνληηνχ» έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κηιήζεη ζην θηλεηφ ηειέθσλν ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ, απιά κε ηελ ζχλδεζε ηνπ θηλεηνχ ηνπ κε έλα αζχξκαην Bluetooth hands free. Σν ίδην εχθνια κπνξεί λα γίλεη ε ζχλδεζε ηνπ θηλεηνχ κε ηνλ Ζ/Τ, ψζηε λα γίλεη αζχξκαηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ. Δθφζνλ κηα ζπζθεπή «εληνπίζεη» - κεηά απφ αίηεκα ηνπ ρξήζηε - ζηελ εκβέιεηά ηεο νπνηαδήπνηε άιιε ζπκβαηή ζπζθεπή, ηφηε είλαη εθηθηή ε ζχλδεζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνχκε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο (πξνθίι) πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία Bluetooth: - Basic Imaging Profile (BIP) Σν πξνθίι «βαζηθήο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο εηθφλσλ» έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά εηθφλσλ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδεη απηφκαηα ην κέγεζνο θαη ην θφξκα ηνπο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απεηθφληζή ηνπο, ρσξίο πξνβιήκαηα, απφ ηε ςεθηαθή ζπζθεπή πνπ ηηο ιακβάλεη. - Basic Printing Profile (BPP) Σν πξνθίι «εθηχπσζεο» επηηξέπεη ζηηο ςεθηαθέο ζπζθεπέο λα κεηαδίδνπλ θείκελα, s, ειεθηξνληθέο θάξηεο θαη άιια ζηνηρεία ζε εθηππσηέο, ψζηε απηά λα εθηππψλνληαη απηφκαηα, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε Ζ/Τ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε νδεγψλ. - Dial-Up Networking Profile (DUN) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην Internet θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, πνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηέο απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθήο θιήζεο, κέζσ ηνπ Bluetooth. Σππηθά, ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο Ζ/Τ λα ζπλδένληαη κε ην Internet, πξαγκαηνπνηψληαο θιήζε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. - File Transfer Profile (FTP) Σν πξνθίι «κεηαθνξάο αξρείσλ» επηηξέπεη ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε ζηα αξρεία, ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπηεί ζε κηα απνκαθξπζκέλε ζπζθεπή. Με ηελ 10

11 ρξήζε ηνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηηο ιίζηεο ησλ αξρείσλ, ε κεηαθνξά θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπο. - Generic Access Profile (GAP) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι απνηειεί ηε «βάζε» γηα φια ηα ππφινηπα πξνθίι θαη ελζσκαηψλεηαη ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηελ ηερλνινγία Bluetooth. - Hands-Free Profile (HFP) Σν Hands-Free Profile παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κνλνθσληθνχ ήρνπ, ρακειήο πνηφηεηαο, κε ηελ ρξήζε ελφο θαλαιηνχ PCM. Σππηθά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε «αζχξκαηα» car (handsfree) kits. -Human Interface Device Profile (HID) Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ «ειέγρνπ», φπσο πνληίθηα, πιεθηξνιφγηα, joysticks θ.α., ελψ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα θαηαλαιψλεη ειάρηζηε ελέξγεηα θαη παξάιιεια λα πξνζθέξεη αξθεηή «αθξίβεηα» ζηνλ ρεηξηζκφ. Σα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ελζσκαηψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν Ζ/Τ, αθνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα κεηακνξθσζνχλ ζε πνληίθηα ή πιεθηξνιφγηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα ηεο Sony Ericsson πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία HID δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ πνιππιήθηξνπ ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνληηθηνχ ησλ Ζ/Τ. - Headset Profile (HSP) Δπηηξέπεη ηε κεηαθνξά κνλνθσληθνχ ήρνπ ρακειήο πνηφηεηαο θαη παξάιιεια ππνζηεξίδεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο AT, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεκέξσζε ηεο ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε εηζεξρφκελεο θιήζεο, ηελ απμνκείσζε ηεο έληαζεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θιήζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ θαινχληνο. Υξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα αζχξκαηα hands-free ηερλνινγίαο Bluetooth ηεο αγνξάο. - Object Push Profile (OPP) Πξνθίι πνπ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή «αληηθεηκέλσλ», φπσο εηθφλεο, ειεθηξνληθέο επαγγεικαηηθέο θάξηεο θαη πιεξνθνξίεο PIM. Σα «αληηθείκελα» ιακβάλνληαη απηφκαηα απφ ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή, ρσξίο λα απαηηείηαη ζπλήζσο ε κεζνιάβεζε ηνπ ρξήζε ηεο. 11

12 - SIM Access Profile (SAP) Σν πξνθίι «πξφζβαζεο ζηελ θάξηα SIM» επηηξέπεη ζε ζπζθεπέο, φπσο car - hands-free- kits, λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ηεο θάξηαο SIM ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη λα αληιήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ ή αθφκε θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. - Service Discovery Application Profile (SDAP) Πξνθίι πνπ ελζσκαηψλνπλ ππνρξεσηηθά φιεο νη ζπζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία Bluetooth. Δπηηξέπεη ηελ «αλαδήηεζε» θαη «αλαγλψξηζε» φισλ ησλ πξνθίι πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζπλδεδεκέλε ζε απηέο ζπζθεπή. - Serial Port Profile (SPP) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν RFCOMM θαη ιεηηνπξγεί φπσο θαη κηα θνηλή, ελζχξκαηε, ζεηξηαθή ζχξα. Απνηειεί ηε βάζε γηα ηα πξνθίι DUN, FAX, HSP θαη LAN, ελψ είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηηο εθαξκνγέο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ RS Synchronization Profile (SYNCH) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι επηηξέπεη ην «ζπγρξνληζκφ» πιεξνθνξηψλ PIM, φπσο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν ή ηελ αηδέληα ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. - Video Distribution Profile (VDP) Σν πξνθίι «βίληεν» επηηξέπεη ηε κεηάδνζε stream θηλνχκελεο εηθφλαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάιιειε απεηθφληζε βίληεν, πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηελ θάκεξα ελφο θηλεηνχ ζηελ νζφλε νπνηαζδήπνηε ζπκβαηήο ηειενξάζεσο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο ηεο αγνξάο ππνζηεξίδνπλ πιένλ ην «Μπιε Γφληη». ηαδηαθά, νη θαηαζθεπαζηέο ελζσκαηψλνπλ ην Bluetooth θαη ζε ζπζθεπέο ρακειφηεξνπ θφζηνπο, αθνχ ε χπαξμή ηεο ηείλεη πιένλ λα ζεσξεζεί σο απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θηλεηνχ. 12

13 4.4. 3G Ο φξνο 3G ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ δπλαηφηεηα ελφο θηλεηνχ λα πξαγκαηνπνηεί βίληεν-θιήζεηο. Ωζηφζν ην 3G είλαη έλαο γεληθφο φξνο. Δίλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ 3rd Generation θαη απνηειεί έλα γεληθφ φξν ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε γεληά ηερλνινγίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ωο γεληά ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε θσλήο ή θαη δεδνκέλσλ ζηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ωο πξψηε γεληά (1G) ραξαθηεξίζηεθε ε αλαινγηθή ηερλνινγία θηλεηήο ηειεθσλίαο, ελψ σο δεχηεξε γεληά (2G) ε ςεθηαθή ηερλνινγία πνπ αθνινχζεζε. Σερλνινγίεο φπσο ην GSM, TDMA θαη CDMA απνηεινχλ ηξέρνπζεο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηα δίθηπα δεχηεξεο γεληάο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο ζηα δίθηπα δεχηεξεο γεληάο φπσο απηή ηνπ GPRS πνπ απνθαιείηαη 2.5G αιιά θαη ε πνιιά ππνζρφκελε ηερλνινγία EDGE πνπ έρεη ήδε νλνκαζηεί ραξαθηεξηζηηθά 2.75G, ππνδειψλνληαο κηα ελδηάκεζε κεηαβαηηθή γεληά πξηλ ην 3G ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε κεηάδνζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ απεπζείαο ζχλδεζε ησλ δχν κεξψλ, νη ηερλνινγίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηξίηεο γεληάο βαζίδνληαη ζε πςειήο ηαρχηεηαο κεηάδνζε δεδνκέλσλ κνηξαζκέλσλ ζε παθέηα Οη βίληεν-θιήζεηο είλαη ρσξίο ακθηβνιία κηα απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο ππεξεζίεο ησλ δηθηχσλ 3G. Πιένλ, εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα λα αθνχεη θάπνηνο ην ζπλνκηιεηή ηνπ ζα κπνξεί θαη λα ηνλ βιέπεη δσληαλά ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηνπ. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη νη δπν ρξήζηεο θάπνηα ζπκβαηή ζπζθεπή.. Οη πςειέο ηαρχηεηεο αζχξκαηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ είλαη έλα αθφκε απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηθηχσλ 3G. Ζ ζχλδεζε ζην Internet εθηφο απφ άκεζε θαη απξφζθνπηε, ζα δψζεη πιένλ θαη ηαρχηεηεο πνπ θζάλνπλ ηα 384kbps, αλάινγεο δειαδή κε απηέο ηεο ζηαζεξήο ηερλνινγίαο xdsl. Οη πςειέο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ βνεζνχλ αξθεηά ζηελ πην γξήγνξε θαη άκεζε ρξήζε δηαθφξσλ multimedia εθαξκνγψλ. Έηζη ε απνζηνιή MMS ζε θάπνηνλ άιιν ζπλδξνκεηή δελ ζα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα - φηαλ ζηα δίθηπα 2G ν ρξφλνο απηφο κπνξνχζε λα μεπεξάζεη θαη ην 1 ιεπηφ. 13

14 Σν video-streaming είλαη κηα αθφκε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα δίθηπα 3G. Σν απμεκέλν bandwidth επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θηλνχκελεο εηθφλαο θαη ήρνπ πςειήο αλάιπζεο. Έηζη, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δσληαλά ή καγλεηνζθνπεκέλα, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Αθφκε ζα ππνζηεξίδνληαη πςειήο πνηφηεηαο παηρλίδηα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα παίδνληαη online ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηαπηφρξνλα κε άιινπο παίθηεο, θαζψο θαη ππεξεζίεο εχξεζεο ζέζεσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία GPS, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ράξηεο ηε πεξηνρήο πνπ βξηζθφκαζηε, εχξεζε βέιηηζηεο δηαδξνκήο πξνο ηνλ πξννξηζκφ καο, γεηηνληθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο θιπ. Μεηά ηελ επξεία δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο 3G αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, φπσο κεηάδνζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θ.α GPS χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη δεκνζίεπζε ε Canalys, ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Δπξσπαίσλ ρξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θάλεθε λα δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πινήγεζεο (Gps). πγθεθξηκέλα, ην 62% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζεσξεί ρξήζηκε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Σν φλνκά ηνπ GPS πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ global positioning system, ην νπνίν νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (ζηίγκαηνο) ζηε γε. Δίλαη έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε, έρνληαο ηελ θαηάιιειε ζπζθεπή, λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζέζε ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο γεο θαη εάλ βξίζθεηαη. To GPS είλαη έλα ζχζηεκα πινήγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ζήκαηα πνπ εθπέκπνληαη απφ έλα δίθηπν δνξπθφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε. Ζ κεηάδνζε απφ θάζε δνξπθφξν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αθξηβή ψξα θαη ζέζε ηνπ, επηηξέπεη ζε έλαλ θαηάιιειν δέθηε (ζπζθεπή GPS) λα ππνινγίζεη κε ηξηγσληζκφ ηε δηθή ηνπ ζέζε, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ εθθξαζκέλε 14

15 ζε ζπληεηαγκέλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα καο δψζεη ην Gps είλαη ην ζηίγκα, ε ηαρχηεηα, ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ν δέθηεο θιπ. Τπάξρνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ δέθηεο δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ ηνπ GPS, πνπ εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη απαηηήζεηο αθξίβεηαο. Σν κεγαιχηεξν θαιφ πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα GPS ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο κέζσ ζηαζκψλ εδάθνπο, είλαη φηη ην GPS δνπιεχεη αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Καη βέβαηα, ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο είλαη πνπ ην ρξεηάδεηαη θαλείο πεξηζζφηεξν. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ GPS ήηαλ θαζαξά ζηξαηησηηθφο. Καζψο φκσο ην ζχζηεκα εμειηζζφηαλ θαη ν θφζκνο εμνηθεησλφηαλ ζηελ ηδέα ησλ δνξπθφξσλ, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηδέεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. Οπζηαζηηθά, ην Gps είλαη κηα ηερλνινγία αλεμάξηεηε θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθέο ζπζθεπέο πινήγεζεο, ηχπνπ PDA θαη PNA. Ωζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαη ζε νξηζκέλεο ζπζθεπέο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Γηα λα κπνξεί κηα ζπζθεπή λα ππνζηεξίμεη ην ζχζηεκα Gps, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηερλνινγία Bluetooth. 15

16 5. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμνπλ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ηα θηλεηά κε δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ κέρξη ην 2008 ζα θαηαθηήζνπλ ην 1/4 ηεο αγνξάο. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα ηεο Impaq Group κε ηελ νλνκαζία Mobile Life 1, δηαθάλεθαλ νη ηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ 3G ππεξεζηψλ, ηφζν γηα ηηο ζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο, φζν θαη γηα ηηο κειινληηθέο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζα επηζπκνχζαλ ππεξεζίεο φπσο ε εμαξγχξσζε δηάθνξσλ εθπησηηθψλ θνππνληψλ κέζσ ηνπ θηλεηνχ, ε πιεξσκή εηζηηεξίσλ ζηάζκεπζεο, ε ρξήζε πιεξνθφξεζεο γηα ππεξεζίεο δαλείσλ θαη θαξηψλ online θαη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ σο θιεηδί. Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ, νη ρξήζηεο θηλεηψλ επηζπκνχλ λα έρνπλ ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, κεηψλνληαο ρξνλνβφξεο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο απφ ηελ δσή ηνπο. Γελ απνθιείεηαη ινηπφλ ζην κέιινλ λα ππνζηεξίδνληαη ηέηνηεο ππεξεζίεο απφ ηα θηλεηά. Ζ εηαηξία Nokia ππέγξαςε κηα ζπκθσλία ζπκβαηφηεηαο κε ηελ Microsoft, έηζη ε εηαηξία Nokia ζα εθνδηάζεη ηα λέα ηεο κνληέια κε έλα ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ ηεο Microsoft, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα αγνξάζνπλ κνπζηθή απφ ηηο ζπζθεπέο ηνπο. Ζ θίλεζε απηή, φπσο είλαη ινγηθφ, πξνθάιεζε αληαγσληζκφ, θη έηζη ε Sony Ericsson αλαθνίλσζε φηη ζα παξέρεη θηλεηά πνπ ζα παίδνπλ ςεθηαθή κνπζηθή ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Sony Connect θαη ην κνπζηθφ ζθέινο ηεο, ηελ Sony BMG. Μηα βξεηαληθή εηαηξία δεκηνχξγεζε κηα ηερλνινγία πνπ πξνζθέξεη ηελ ςεπδαίζζεζε surround ήρνπ ζηα θηλεηά, θάηη πνιχ εληππσζηαθφ γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Σελ αίζζεζε φηη νη ήρνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ην ρξήζηε δίλνπλ λέα κνληέια θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ ηαπσληθή αγνξά. Σν δεκηνχξγεκα αλήθεη ζηελ εηαηξία Sonaptic θαη βαζίζηεθε ζε έξεπλεο ςπρναθνπζηηθήο, ηεο επηζηήκεο πνπ κειεηά πψο ην απηί θαη ν εγθέθαινο αληηιακβάλνληαη ηνλ ήρν. Ζ λέα ηερλνινγία 16

17 βαζίδεηαη ζε αιγνξίζκνπο πνπ ηξνπνπνηνχλ αλεπαίζζεηα ηα ερεηηθά θχκαηα, ψζηε λα κνηάδνπλ ζαλ λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζηεξενθσληθνχ ήρνπ θαη αλακέλεηαη λα καγέςεη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ λέα ηερλνινγία πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηξαγνπδηψλ, θαζψο θαη γηα παηρλίδηα θαη βίληεν ζε ζπζθεπέο κε έγρξσκεο νζφλεο. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θιήζεηο θσλήο, ελψ ζην κέιινλ ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζε θνξεηέο ζπζθεπέο πνιπκέζσλ. Ζ εηαηξεία ειεθηξνληθψλ εηδψλ ηεο Σατβάλ «High Tech Computer-HTC» θαηαζθεπάδεη θηλεηά ηειέθσλα γηα ηελ Google. Ζ πξψηε παξηίδα ζα πεξηιακβάλεη έλα εθαηνκκχξην ζπζθεπέο, πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε φιν ηνλ θφζκν απφ ην Ζ ζπζθεπή ηεο Google ζα δηαζέηεη ηερλνινγίεο 3εο γεληάο (3G) θαη ηαρείαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (EDGE) αιιά δελ ζα ππνζηεξίδεη ην Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ (GPS). Θα δηαζέηεη σζηφζν, πξνεγθαηεζηεκέλεο ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (G-mail) θαη κεραλήο αλαδήηεζεο (Google search). Γέθα ρξφληα πξηλ, θαλείο δελ ζα θαληαδφηαλ έλα ζθιεξφ δίζθν ελζσκαησκέλν ζε έλα θηλεηφ ηειέθσλν. ήκεξα φκσο, απνηειεί φρη κφλν πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη νινέλα θαη επηθξαηνχζα. Σα θηλεηά ηειέθσλα ινηπφλ, πξνζθέξνπλ πιένλ νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ζθιεξνχο δίζθνπο κηθξνχ κεγέζνπο. Έηζη, πνιινί ζεσξνχλ πσο νη δπλαηφηεηεο απηέο κπνξεί ζχληνκα λα επηηξέςνπλ ζηα θηλεηά λα αληαγσληζηνχλ ή αθφκε θαη λα ππεξθεξάζνπλ ηα θνξεηά MP3 players σο ηελ ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο ελ θηλήζεη πνπ ζα επηιέγεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα εηνηκάδνπλ ππεξεζίεο πψιεζεο αξρείσλ κνπζηθήο παξφκνηεο κε ην itunes, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσλα κε ηηο αλάινγεο δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηα πεξηζζφηεξα MP3 players έρνπλ ζηνλ ζθιεξφ ηνπο δίζθν απνζεθεπκέλα θπξίσο κνπζηθά αξρεία απφ ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο, ηα θηλεηά ηειέθσλα κε ελζσκαησκέλν ζθιεξφ δίζθν πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ δπλαηφηεηα λα αθνχλε απηά ηα ηξαγνχδηα ζε κηα ζπζθεπή πνπ έρνπλ ζρεδφλ πάληα καδί ηνπο, θάηη πνπ θαζηζηά ηα ελ ιφγσ θηλεηά ηειέθσλα πην ειθπζηηθά γηα ην επξχ θνηλφ. 17

18 6. ΔΡΔΤΝΑ 6.1. ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ, πνπ απνηεινχλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο, ζηα θηλεηά ηειέθσλα, νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηνπο θαηά ηελ αγνξά θηλεηνχ ηειεθψλνπ, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην θηλεηφ ηειέθσλν γεληθφηεξα. Δπίζεο ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζε θάπνηα θηλεηά επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο, φπσο νη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νδεγνχ ζσζηήο ηαθηηθήο πξνψζεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ηα θαηαζηήκαηα, φπσο επίζεο θαη ζσζηήο ηαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πειάηε απφ ηνπο πσιεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Καηά πφζν ην θχιν θαη ε ειηθία επεξεάδεη ηηο πξνηηκήζεηο ζην θηλεηφ ηειέθσλν αιιά θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ. (εξσηήζεηο 1 θαη 2) ε πνηα κάξθα θηλεηνχ δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε νη θνηηεηέο. (εξψηεζε 3) Πνηα ζεσξνχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ελφο θηλεηνχ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαη ηα ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηνπο νη θνηηεηέο φηαλ αγνξάδνπλ θηλεηφ ηειέθσλν. (εξψηεζε 4) Καηά πφζν νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη πνηεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν. (εξψηεζε 5) Απφ πνηα πεγή ελεκεξψλνληαη νη θνηηεηέο φηαλ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ θηλεηφ. (εξψηεζε 6) 18

19 Πφζν ζπρλά αγνξάδνπλ θαηλνχξην θηλεηφ ηειέθσλν νη θνηηεηέο. (εξψηεζε 7) Αλ νη θνηηεηέο είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ησξηλή ηνπο ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ. (εξψηεζε 8) Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ θνηηεηψλ κε ην θηλεηφ ηειέθσλν γεληθφηεξα θαη θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ηνπο είλαη απαξαίηεην. (εξψηεζε 9) 6.3. ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Καζνξηζκφο πιεζπζκνχ -Μνλάδα πιεζπζκνχ : Φνηηεηήο-ηξηα ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. -Μνλάδα δεηγκαηνιεςίαο : Φνηηεηήο-ηξηα ηνπ Α.Σ.Δ.Η Θεζζαινλίθεο. -Έθηαζε : Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο -Υξφλνο : Ηνχληνο Καζνξηζκφο δείγκαηνο Σν πιήζνο ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ είλαη 200, θαζψο ε έξεπλα είλαη γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, δειαδή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ έρεη θηλεηφ ηειέθσλν, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε κηα πην ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνηηεηψλ Καζνξηζκφο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηεο θαηεπζπλφκελε δεηγκαηνιεςία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Ζ κέζνδνο δεκνζθφπεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 19

20 7. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη απνηειείηαη απφ 9 εξσηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΘΔΜΑ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ ΣΟΤ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟΤ Ολνκαηεπώλπκν 1. Φύιν α) Άληξαο β) Γπλαίθα 2. Ζιηθία α) β) γ) 24 θαη άλσ 3. ε πνηα εηαηξία αλήθεη ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν; α) Sony Ericsson β) Nokia γ) Siemens δ) Motorola ε) Samsung ζη) Sharp δ) Nec ε) LG 4. εκεηώζηε ηνπο 3 ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλεηε ππ όςηλ ζαο ζηελ αγνξά θηλεηνύ ηειεθώλνπ: α) Υακειή ηηκή β) Ωξαία εκθάληζε γ) Γπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ (mp3, video, θάκεξα πςειήο αλάιπζεο, θ.η.ι.) δ) Μεγάιε κλήκε ε) Δπθνιία ζηελ ρξήζε 20

21 ζη) Αλζεθηηθφηεηα/Αμηνπηζηία 5. εκεηώζηε πνηεο από ηηο παξαθάησ ηερλνινγίεο θηλεηνύ ρξεζηκνπνηείηε (πεξηζζόηεξεο από 1 απαληήζεηο δεθηέο): α) 3G (video θιήζε) β) MMS/Δηθνλνκελχκαηα γ) Mp3/Φσηνγξαθηθή κεραλή δ) Bluetooth ε) Wap (Internet κέζσ θηλεηνχ) ζη) Gps (ράξηεο) δ) Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 6. πλήζσο από πνηα πεγή ελεκεξώλεζηε θαη απνθαζίδεηε γηα ηελ αγνξά ηνπ θηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ; α) Γηαθεκηζηηθφ θπιιάδην/πεξηνδηθφ β) Σειενπηηθή δηαθήκηζε γ) πζηάζεηο γλσζηψλ δ) Απ επζείαο απφ ην θαηάζηεκα αγνξάο ε) Ίληεξλεη 7. Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε θαηλνύξηα ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ; α) Πνηέ β) πάληα/ε πεξίπησζε ζνβαξήο θζνξάο ηεο παιηάο ζπζθεπήο κνπ γ) Κάζε 2-3 ρξφληα δ) Κάζε ρξφλν 8. Δίζηε επραξηζηεκέλνη από ηελ ησξηλή ζπζθεπή ζαο θηλεηνύ ηειεθώλνπ; α) Ναη β) Όρη 9. Σέινο, πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην θηλεηό ζαο γεληθόηεξα; α) Μνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην. β) Σν ρξεζηκνπνηψ κφλν ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο. γ) Δίλαη αξθεηά βνεζεηηθφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αιιά δελ κνπ είλαη θαη απνιχησο απαξαίηεην. Δπραξηζηνχκε πνιχ! 21

22 7.2. ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Δξ.1 θαη 2: Γηα λα δηακνξθσζεί κηα πιήξε εηθφλα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ίζσο λα επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Έηζη ζην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ δχν εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη δπλαηφο ν πηζαλφο δηαρσξηζκφο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ζχκθσλα κε απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά. Δξ. 3: Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ηελ εηαηξία ζηελ νπνία αλήθεη ε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηελ νπνία είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη εξσηεζέληεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Με απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη δπλαηφλ, πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε θάπνηεο ζπζθεπέο, λα δηεξεπλεζεί θαη πηζαλή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο επηιεγκέλεο ζπζθεπήο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ελφο θηλεηνχ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ πνπ ίζσο ηνπο επεξεάδνπλ. Να ζεκεησζεί εδψ φηη έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο κάξθεο ζπζθεπψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, νη νπνίεο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ κε επίζεκε έξεπλα, ζηα θαηαζηήκαηα αγνξάο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Δξ.4: ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηνπο 6 αλαθεξφκελνπο παξάγνληεο αγνξάο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, απηνχο νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθφηεξνη γηα απηνχο. Δίλαη ζαθέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απαληάεη κεκνλσκέλα ζην βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο, σζηφζν, επεηδή εκπιέθνληαη θαη άιινη παξάγνληεο ζε απηφ, είλαη αδχλαηνλ λα ζηαζεί κφλε ηεο θαη θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην. Δξ.5: ηελ πέκπηε εξψηεζε εμεηάδνληαη νη ηερλνινγίεο θηλεηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη κηα πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ. Σν 3G είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ 3rd Generation θαη απνηειεί έλα γεληθφ φξν ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε γεληά ηερλνινγίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ωο γεληά ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε θσλήο ή θαη δεδνκέλσλ ζηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. ηελ αγνξά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ν φξνο 3G 22

23 αλαθέξεηαη σο ηελ ηερλνινγία πνπ δίλεη ζην θηλεηφ ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο κε ηαπηφρξνλε δσληαλή κεηάδνζε θηλνχκελεο εηθφλαο (video). Σα MMS/εηθνλνκελχκαηα είλαη έλα βήκα παξαπάλσ απφ ηελ απιή απνζηνιή κελπκάησλ (SMS), θαζψο δίλνπλ ζε κηα ζπζθεπή ηελ δπλαηφηεηα λα ζηέιλεη κελχκαηα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δεδνκέλα πνιπκέζσλ, φπσο ήρνο, εηθφλα θαη βίληεν. Σα mp3 θαη ε θσηνγξαθηθή κεραλε δίλνπλ ζε κηα ζπζθεπή ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγεη αξρεία ήρνπ mp3 αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί θσηνγξαθηθέο ιήςεηο ή ιήςεηο βίληεν. Σν Bluetooth επηηξέπεη ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε φισλ ησλ θαισδίσλ, πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ «δηαζχλδεζε» ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ρεηξφο, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ςεθηαθέο θάκεξεο βίληεν-θάκεξεο, scanners, εθηππσηέο, κηθξφθσλα, αθνπζηηθά, ξαδηφθσλα θ.α., δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ «αζχξκαηα» αλάκεζα ζε δχν ή θαη παξαπάλσ ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία. Σν WAP είλαη ε δπλαηφηεηα κηαο ζπζθεπήο λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζε ηζηνζειίδεο, επηηξέπνληαο έηζη ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα «ζεξθάξεη» ζην ίληεξλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αιιά απ επζείαο απφ ηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηνπ. Σέινο, ην Gps είλαη κηα ηερλνινγία πνπ έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, πέξα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Δίλαη ε ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ελφο δηθηχνπ λα εληνπίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ, ζε έλαλ εηθνληθφ ράξηε, ν νπνίνο απεηθνλίδεη γξαθηθά κηα πεξηνρή. Δξ.6: ηελ έθηε εξψηεζε νη θνηηεηέο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αγνξά ελφο θηλεηνχ. Δίλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνληαη απφ θάπνηα δηαθήκηζε ή απφ θάπνην δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην, ίζσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ελφο πεξηνδηθνχ ελεκεξψλνληαη πιήξσο γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ θπθινθνξνχλ θαη επηιέγνπλ ηελ πην θαηάιιειε. Δπίζεο, δελ απνθιείεηαη κέζσ ζπζηάζεηο γλσζηψλ λα επηιέγνπλ κηα ζπζθεπή, θαζψο είλαη κηα δηαβεβαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζπζθεπήο, θαη ηέινο ίζσο πξνηηκνχλ λα επηζθεθζνχλ έλα θαηάζηεκα θαη λα θαηαηνπηζηνχλ απφ ηνλ πσιεηή σο πξνο ην πνηα ζπζθεπή ζα επηιέμνπλ. Δξ. 7: Ζ έβδνκε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ζπρλφηεηα αγνξάο λέαο ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ζπλερψο αλαθαιχπηνληαη λέεο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, πνπ σζνχλ ηνπο λένπο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ παιηά ηνπο 23

24 ζπζθεπή κε κηα λέα, πην εμειηγκέλε, σζηφζν είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ λένη πνπ δε ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα έρνπλ ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζην θηλεηφ ηνπο, θαη ην αληηθαζηζηνχλ κφλν ζε πεξίπησζε θζνξάο. Δξ. 8: ηελ φγδνε εξψηεζε νη θνηηεηέο απαληνχλ εάλ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο. ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε απάληεζε ηνπο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ έλα θηλεηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κάξθα θηλεηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δξ.9: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ, αλ φρη φινη, έρνπλ θηλεηφ ηειέθσλν. Ωζηφζν δελ είλαη γηα φινπο ην ίδην απαξαίηεην ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ εξψηεζε ελλέα, ινηπφλ, εμεηάδεη αθξηβψο απηφλ ηνλ παξάγνληα, δειαδή θαηά πφζν ην θηλεηφ ηειέθσλν ζεσξείηαη απαξαίηεην απφ ηνπο θνηηεηέο, θαη εάλ απηφ επεξεάδεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 24

25 8. ΟΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ Ζ πξψηε εξψηεζε εμεηάδεη ην θχιν ηνπ εξσηεζέληνο, είλαη ε κεηαβιεηή GEN θαη απνηειείηαη απφ 2 δηαβαζκίζεηο, άληξαο ή γπλαίθα. Ζ δεχηεξε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ειηθία ηνπ εξσηεζέληνο, είλαη ε κεηαβιεηή AGE θαη απνηειείηαη απφ 3 δηαβαζκίζεηο, ειηθία εηψλ, εηψλ θαη 24 θαη άλσ εηψλ. Ζ ηξίηε εξψηεζε εμεηάδεη ζε πνηα εηαηξία αλήθεη ε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ εξσηεζέληνο, είλαη ε κεηαβιεηή FIR θαη απνηειείηαη απφ 8 δηαβαζκίζεηο, Sony ericsson, Nokia, Siemens, Motorola, Samsung, Sharp, Nec θαη LG. Ζ ηέηαξηε εξψηεζε είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλεη ππ φςηλ ηνπ ν εξσηψκελνο θαηά ηελ αγνξά θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Απνηειείηαη απφ 6 κεηαβιεηέο, FAC1 γηα ηελ ρακειή ηηκή, FAC2 γηα ηελ σξαία εκθάληζε, FAC3 γηα ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ, FAC4 γηα ηελ κεγάιε κλήκε, FAC5 γηα ηελ επθνιία ζηελ ρξήζε θαη FAC6 γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία. Ζ Πέκπηε εξψηεζε είλαη επίζεο πνιιαπιήο επηινγήο θαη εμεηάδεη ηηο ηερλνινγίεο θηλεηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ν εξσηψκελνο. Απνηειείηαη απφ 7 κεηαβιεηέο, TEC1 γηα ηελ ηερλνινγία 3G, TEC2 γηα ηα MMS/εηθνλνκελχκαηα, TEC3 γηα ηα mp3 θαη ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή, TEC4 γηα ην Bluetooth, TEC5 γηα ην WAP, TEC6 γηα ην GPS θαη TEC7 αλ ν εξσηψκελνο δελ ρξεζηκνπνηεί θακία απφ ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο. Ζ έθηε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ζπλήζσο ν εξσηψκελνο ζηελ απφθαζή ηνπ λα αγνξάζεη θηλεηφ ηειέθσλν. Δίλαη ε κεηαβιεηή INF θαη απνηειείηαη απφ 5 δηαβαζκίζεηο, ελεκέξσζε απφ δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ή πεξηνδηθφ, απφ ηειενπηηθή δηαθήκηζε, απφ ζπζηάζεηο γλσζηψλ, απ επζείαο απφ ην θαηάζηεκα αγνξάο ή ελεκέξσζε απ ην ίληεξλεη. Ζ έβδνκε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ζπρλφηεηα ηεο αγνξάο λέαο ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ απφ ησλ εξσηψκελν. Δίλαη ε κεηαβιεηή FRE θαη απνηειείηαη απφ 4 δηαβαζκίζεηο, αγνξά λέαο ζπζθεπήο πνηέ, ζπάληα, θάζε 2-3 ρξφληα ή αγνξά θάζε ρξφλν. 25

26 Ζ φγδνε εξψηεζε εμεηάδεη αλ ν εξσηψκελνο είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ ησξηλή ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Δίλαη ε κεηαβιεηή SAT θαη απνηειείηαη απφ 2 δηαβαζκίζεηο, λαη θαη φρη. Ζ έλαηε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ζρέζε ηνπ εξσηεζέληνο κε ηνλ θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν. Δίλαη ε κεηαβιεηή REL θαη απνηειείηαη απφ 3 δηαβαζκίζεηο, ν εξσηψκελνο ζεσξεί απνιχησο απαξαίηεην ην θηλεηφ ηνπ, ην ρξεζηκνπνηεί κφλν ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο ή ηνπ είλαη αξθεηά βνεζεηηθφ αιιά φρη θαη απνιχησο απαξαίηεην ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ OI ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ Δ ΚΑΘΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ GEN => 1,2 GEN1,GEN2 OI 3 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ AGE => 1,2,3 AGE1,AGE2,AGE3 OI 8 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FIR => 1,2,3,4,5,6,7,8 FIR1,FIR2,FIR3,FIR4,FIR5,FIR6,FIR7,FIR8 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC1 => 0,1 FAC11,FAC12 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC2 => 0,1 FAC21,FAC22 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC3 => 0,1 FAC31,FAC32 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC4 => 0,1 FAC41,FAC42 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC5 => 0,1 FAC51,FAC52 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC6 => 0,1 FAC61,FAC62 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC1 => 0,1 TEC11,TEC12 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC2 => 0,1 TEC21,TEC22 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC3 => 0,1 TEC31,TEC32 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC4 => 0,1 TEC41,TEC42 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC5 => 0,1 TEC51,TEC52 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC6 => 0,1 TEC61,TEC62 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC7 => 0,1 TEC71,TEC72 OI 5 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ INF => 1,2,3,4,5 INF1,INF2,INF3,INF4,INF5 OI 4 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FRE => 1,2,3,4 FRE1,FRE2,FRE3,FRE4 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ SAT => 1,2 SAT1,SAT2 OI 3 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ REL => 1,2,3 REL1,REL2,REL3 ΤΝΟΛΗΚΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ 53 ΚΩΓΗΚΟΗ εκ.: ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θσδηθνπνίεζε ν θσδηθφο 0 δείρλεη φηη ν εξσηψκελνο δελ επέιεμε ηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ελψ ν θσδηθφο 1 δείρλεη φηη ηελ επέιεμε. 26

27 9. ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Οη θσδηθνπνηεκέλεο απαληήζεηο ησλ 200 εξσηεκαηνινγίσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δεδνκέλσλ. IND GEN AGE FIR FAC1 FAC2 FAC3 FAC4 FAC5 FAC6 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TEC7 INF FRE SAT REL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

28 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

29 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

30 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

31 10. Ο ΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 0-1 Ζ κεηαηξνπή ηνπ πίλαθα δεδνκέλσλ ζε έλα ινγηθφ πίλαθα 0-1 απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχςεη ν πίλαθαο ζπκπηψζεσλ BURT απνηειεί κηα ελδηάκεζε δηαδηθαζία θαη ζηελ έξεπλα καο πξνθχπηεη σο παξαθάησ. (Γηα επλφεηνπο ιφγνπο ν ινγηθφο πίλαθαο 0-1 ζα ρσξηζηεί ζε 4 πίλαθεο. Ο 1 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο GEN1 έσο FIR8, ν 2 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο FAC10 έσο FAC61, ν 3 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο TEC10 έσο TEC71 θαη ν 4 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο INF1 έσο REL3.) GEN1 GEN2 AGE1 AGE2 AGE3 FIR1 FIR2 FIR3 FIR4 FIR5 FIR6 FIR7 FIR8 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

32 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΛΔΞΔΩΝ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΗΣΑ ΟΛΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΩΤΗΑΓΖ ΛΔΤΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία

ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Σίηινο: Έλεγχοσ Διειςδυτικότητασ και Εκτίμηςη Τρωτότητασ Συςτημάτων Ενςωματωμένων ςε κινητέσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ ΣΧΝ ΥΡΗΣΧΝ INTERNET ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ. Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ. απφ ηελ

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ ΣΧΝ ΥΡΗΣΧΝ INTERNET ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ. Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ. απφ ηελ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Υ Ο Λ Η Γ Ι Ο Ι Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ ΣΧΝ ΥΡΗΣΧΝ INTERNET ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ λέσλ κεηαμχ 18 θαη 35 εηψλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηεο πγείαο ηνπο απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, εηδηθφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεζζαινλίθε Γεθέκβξηνο 2009

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO).

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO). ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. Α.Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. ΦΑΚΗΣΑ ΣΑΜΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ANDROID ΓΗΑ INTERNET-BASED ΚΛΖΔΗ ΒΑΗΜΔΝΔ ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ SIP»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ANDROID ΓΗΑ INTERNET-BASED ΚΛΖΔΗ ΒΑΗΜΔΝΔ ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ SIP» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΖΜΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ANDROID ΓΗΑ INTERNET-BASED ΚΛΖΔΗ ΒΑΗΜΔΝΔ ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ SIP»

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ»

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ησλ καζεηψλ ηνπ Α 3 ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπγδνλίαο ΘΔΜΑ: INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα : Γήκεηξα Ι. Υαηδνπνύινπ, Πιεξνθνξηθήο, MSc. ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Σερλννηθνλνκηθή ζύγθξηζε επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αζηηθό δίθηπν» ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα