ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ ΚΑΘ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θεσσαλονίκη 2008

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ ΚΑΘ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΘΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Σ.Ε.Θ. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΘΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θεσσαλονίκη

3 1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΗΓΑ 1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ MMS WAP Bluetooth G Gps ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Γεληθόο ζηόρνο Δηδηθνί ζηόρνη πγθέληξσζε πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ Καθοριζμός πληθσζμού Καθοριζμός δείγμαηος Καθοριζμός ερεσνηηικής μεθόδοσ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Δξσηεκαηνιόγην Αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ ΟΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ Κσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηώλ Ο ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ο ΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ Ο ΠΗΝΑΚΑ BURT ΗΣΟΓΡΑΜΜΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ νο παξαγνληηθόο άμνλαο νο παξαγνληηθόο άμνλαο νο παξαγνληηθόο άμνλαο νο παξαγνληηθόο άμνλαο.53 3

4 14. ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ επίπεδν 1Υ Παξαγνληηθό επίπεδν 3Υ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Γεληθά ζπκπεξάζκαηα Δηδηθά ζπκπεξάζκαηα ΟΓΖΓΟ ΩΣΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 2. ΔΗΑΓΩΓΖ ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ θπξηνιεθηηθά εηζβάιιεη ζηελ δσή φισλ καο θαη θπξίσο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) γηα ηελ δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ ίληεξλεη ζηελ Διιάδα έρεη κεησζεί αξθεηά απφ ην 2004, ελψ αληίζεηα, έρεη παξνπζηάζεη αμηνζεκείσηε αχμεζε ε θαηνρή θαη ε ρξήζε θηλεηνχ. ρεδφλ ην 70% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ ηειέθσλν. Οη λέεο ηερλνινγίεο ησλ θηλεηψλ θαίλεηαη φηη έρνπλ θαζηεξψζεη ην θηλεηφ ηειέθσλν σο ηελ πην απαξαίηεηε ζπζθεπή. Οη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπο δηαξθψο απμάλνληαη, κεηαηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θηλεηά ηειέθσλα ζε πνιπκεραλήκαηα. Οη λέεο ηερλνινγίεο δηαξθψο αλαπηχζζνληαη, δίλνληαο ζηα θηλεηά ηειέθσλα δπλαηφηεηεο πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ αδχλαηνλ αθφκε θαη λα ηηο θαληαζηνχκε. Σαπηφρξνλα, νη εηαηξίεο παξνρήο δηθηχνπ, πξνσζνχλ φιν θαη πην δειεαζηηθά «παθέηα» πξνζθνξψλ, ζηνρεχνληαο αθφκε θαη ζην λα θαηαξγήζνπλ ηελ ρξήζε ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ δηα παληφο. Με αθνξκή ινηπφλ ηελ ξαγδαία εμέιημε πνπ ππάξρεη ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο λένπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θνηηεηέο, φζνλ αθνξά ην θηλεηφ ηειέθσλν. Οη ηάζεηο απηέο, πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν, ηηο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηνπο φηαλ αγνξάδνπλ θηλεηφ. Ζ γλψζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πσιεηψλ ζηα θαηαζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην θαηάζηεκα. Αθνχ ινηπφλ αλαιπζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ αλαθαιχθζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα, θαη κε βάζε 5

6 ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί έλα πξφηππν ζσζηήο ηαθηηθήο πξνψζεζεο πξντφλησλ απφ ηα θαηαζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη κηαο ηαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ απφ ηνπο πσιεηέο ησλ θαηαζηεκάησλ. 6

7 3. Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ Σν πξψην απηνκαηνπνηεκέλν δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ιεηηνχξγεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ζηε θαλδηλαβία. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ηα θηλεηά ηειέθσλα ήηαλ νγθψδε γηα λα κεηαθέξνληαη ζηελ ηζέπε θη έηζη ήηαλ εγθαηεζηεκέλα θπξίσο ζε απηνθίλεηα. Σα θηλεηά ηειέθσλα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Ζ επξεία φκσο δηάδνζε ηνπο άξρηζε θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Σα πξψηα θηλεηά ηειέθσλα ήηαλ αλαινγηθνχ ηχπνπ. Σα αλαινγηθά ηειέθσλα εθπέκπαλε κεγαιχηεξε ελέξγεηα απφ φηη ηα ζεκεξηλά ηειέθσλα ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 άξρηζε ε απνγείσζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κε ηελ ςεθηνπνίεζε δηθηχσλ (GSM) θαη ζπζθεπψλ. Σα θηλεηά έγηλαλ κηθξφηεξα ( γξακκάξηα), ρσξνχζαλ ζηελ παιάκε θαη έκπαηλαλ έζησ θαη κε δπζθνιία ζηελ ηζέπε ηνπ ρξήζηε ηνπο. Πεξάζακε έηζη ζηα θηλεηά ηεο δεχηεξεο γεληάο (2G), πνπ παξείραλ θαη άιιεο επθνιίεο, φπσο ηελ απνζηνιή ζχληνκσλ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) θαη ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ήιζαλ ηα θηλεηά ηξίηεο γεληάο (3G), κε ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ησλ πνιπκέζσλ. ήκεξα, ε δηείζδπζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηνλ πιαλήηε μεπεξλά ην 30%, κε αικαηψδε άλνδν ζηηο θησρέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε θαη θπξίσο ζηελ Αθξηθή. ηελ Διιάδα ε θηλεηή ηειεθσλία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ην Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1993 ηα θηλεηά ηειέθσλα ιεηηνπξγνχζαλ κφλν ζηελ Αηηηθή θαη ηα λεζηά ηνπ αξσληθνχ. Σν θφζηνο ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο πνιινχο. Οη ζπζθεπέο ζηνίρηδαλ απφ , ην ηέινο ελεξγνπνίεζεο 85, ην κεληαίν πάγην 40 θαη ην ιεπηφ νκηιίαο 0,25. Έηζη ηνλ πξψην θαηξφ νη ζπλδξνκεηέο ήηαλ πνιχ ιίγνη. Οη εθηηκήζεηο ησλ «εηδηθψλ» έθαλαλ ιφγν γηα ζπλδξνκεηέο κέζα ζε κηα δεθαεηία. Απέηπραλ παηαγσδψο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο. 13 ρξφληα κεηά(γεθέκβξηνο 2006), ιεηηνπξγνχζαλ ζηε ρψξα καο ζπζθεπέο, πνπ θάιππηαλ ην 120,5% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο ζε αλαινγία πιεζπζκνχ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 7

8 4. ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ 4.1. MMS Ζ ηερλνινγία ησλ κελπκάησλ multimedia, ησλ γλσζηψλ καο MMS (Multimedia Messaging Service), επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα θηλεηά καο ηειέθσλα γηα λα ζηέιλνπκε θαη λα δερφκαζηε κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ εηθφλεο, ήρνπο ή αθφκα θαη video. Μέρξη πξηλ κεξηθνχο κήλεο ε αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ κε ηα θηλεηά καο ηειέθσλα πεξηνξηδφηαλ ζε απιά κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS), ηα νπνία είραλ φξην κεγέζνπο 160 ραξαθηήξσλ θαη ζηελ απνζηνιή ή ιήςε θάπνησλ κηθξψλ κνλφρξσκσλ εηθνληδίσλ, κε ηε κνξθή εηθνλνκελπκάησλ ή EMS. O πεξηνξηζκφο ησλ 160 ραξαθηήξσλ αλακθίβνια πνιινχο δπζθφιεςε αξθεηέο θνξέο. Σε ιχζε ζην πξφβιεκα ήξζαλ λα δψζνπλ ηα MMS. Σα multimedia κελχκαηα δελ καο πεξηνξίδνπλ ζηνλ αξηζκφ ραξαθηήξσλ πνπ ζηέιλνπκε, ελψ ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπκε θαη λα δερφκαζηε κε απηά ζπλεκκέλεο εηθφλεο, ήρνπο θαη κηθξά βίληεν. Δπηπιένλ κπνξνχκε αλ ζέινπκε λα ηα ζηέιλνπκε ζε παξαιήπηε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κε . Απφ ηα ζπλεκκέλα απηά αξρεία, πνπ είλαη αξρεία πνιπκέζσλ πξνέξρεηαη θαη ν φξνο multimedia κελχκαηα ή MMS WAP Σν WAP ή Wireless Application Protocol (Πξσηφθνιιν Αζχξκαησλ Δθαξκνγψλ) ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ λα έρνπλ πξφζβαζε, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαη ρξφλνπ, ζε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο «ηζηνζειίδεο». Πξηλ απφ ην WAP ε πξφζβαζε ζε online πιεξνθνξίεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θάπνηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Με ην WAP φκσο ε πινήγεζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ νζφλε νπνηνπδήπνηε θηλεηνχ, αθφκε θαη αλ ε νζφλε ηνπ έρεη πεξηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο. Φπζηθά νη «αζχξκαηεο ηζηνζειίδεο» δελ έρνπλ θακία νκνηφηεηα κε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ κέζσ ηνπ World Wide Web θαη ησλ Ζ/Τ. 8

9 ρεδφλ φια ηα θηλεηά ηειέθσλα ηεο αγνξάο ελζσκαηψλνπλ πιένλ ην WAP, επηηξέπνληαο ηελ αζχξκαηε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη πνιιέο θνξέο ινγνηχπσλ, κεισδηψλ θ.α. Μέξνο ησλ πξσηνθφιισλ ηνπ WAP άιισζηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ multimedia ζηνηρείσλ ησλ MMS BLUETOOTH Σν Bluetooth επηηξέπεη ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε φισλ ησλ θαισδίσλ, πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ «δηαζχλδεζε» ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ρεηξφο, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ςεθηαθέο θάκεξεο βίληεν-θάκεξεο, scanners, εθηππσηέο, κηθξφθσλα, αθνπζηηθά, ξαδηφθσλα θ.α. Σν «κπιε δφληη» επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ηνπ θηλεηφ κε ηνλ ππνινγηζηή, γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ, φπσο εηθφλεο, επαθέο θαη ζεκεηψζεηο απφ θηλεηφ πξνο θηλεηφ, ηελ ζχλδεζε ζην Internet, ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ επαθψλ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Σν Bluetooth ιεηηνπξγεί ζην «αδέζκεπην» θάζκα ζπρλνηήησλ ησλ 2,45 GHz ψζηε νη ζπζθεπέο πνπ ην ελζσκαηψλνπλ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο πξφβιεκα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην νη παξεκβνιέο απφ παξεκθεξείο ζπζθεπέο, ην Bluetooth εθκεηαιιεχεηαη ηε full-duplex επηθνηλσλία, θαζψο θαη ηελ αλαπήδεζε ζπρλφηεηαο - frequency hopping - (έσο θαη 1600 hops αλά δεπηεξφιεπην). Σν Bluetooth επηηξέπεη ηηο απεπζείαο ζπλδέζεηο απφ ζπζθεπή πξνο ζπζθεπή (point to point), θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζχλδεζε έσο θαη 7 ζπζθεπψλ, κε ηε ρξήζε κηαο κνλαδηθήο ζπρλφηεηαο. Οη ζπζθεπέο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηερλνινγία Bluetooth δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε θνληηλή απφζηαζε. Αξθεί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 κέηξα. Ο κέγηζηνο ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θζάλεη έσο θαη ην 1 Mbit αλά δεπηεξφιεπην (Bluetooth 1.x) ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 2 ζπζθεπέο. Αμηνζεκείσην γλψξηζκα ηεο ηερλνινγίαο Bluetooth είλαη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζήο ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε λέα 9

10 πξντφληα. Σν Bluetooth SIG νλνκάδεη απηέο ηηο επεθηάζεηο «Πξνθίι» (profiles) θαη ήδε έρεη παξνπζηάζεη αξθεηά γηα δηάθνξεο «αγνξέο» (εθηχπσζεο, θσηνγξαθίαο, απηνθίλεην, δηθηχσζεο θ.α.) Σα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία ηνπ «Μπιε Γνληηνχ» έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κηιήζεη ζην θηλεηφ ηειέθσλν ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ, απιά κε ηελ ζχλδεζε ηνπ θηλεηνχ ηνπ κε έλα αζχξκαην Bluetooth hands free. Σν ίδην εχθνια κπνξεί λα γίλεη ε ζχλδεζε ηνπ θηλεηνχ κε ηνλ Ζ/Τ, ψζηε λα γίλεη αζχξκαηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ. Δθφζνλ κηα ζπζθεπή «εληνπίζεη» - κεηά απφ αίηεκα ηνπ ρξήζηε - ζηελ εκβέιεηά ηεο νπνηαδήπνηε άιιε ζπκβαηή ζπζθεπή, ηφηε είλαη εθηθηή ε ζχλδεζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνχκε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο (πξνθίι) πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία Bluetooth: - Basic Imaging Profile (BIP) Σν πξνθίι «βαζηθήο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο εηθφλσλ» έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά εηθφλσλ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδεη απηφκαηα ην κέγεζνο θαη ην θφξκα ηνπο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απεηθφληζή ηνπο, ρσξίο πξνβιήκαηα, απφ ηε ςεθηαθή ζπζθεπή πνπ ηηο ιακβάλεη. - Basic Printing Profile (BPP) Σν πξνθίι «εθηχπσζεο» επηηξέπεη ζηηο ςεθηαθέο ζπζθεπέο λα κεηαδίδνπλ θείκελα, s, ειεθηξνληθέο θάξηεο θαη άιια ζηνηρεία ζε εθηππσηέο, ψζηε απηά λα εθηππψλνληαη απηφκαηα, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε Ζ/Τ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε νδεγψλ. - Dial-Up Networking Profile (DUN) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην Internet θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, πνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηέο απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθήο θιήζεο, κέζσ ηνπ Bluetooth. Σππηθά, ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο Ζ/Τ λα ζπλδένληαη κε ην Internet, πξαγκαηνπνηψληαο θιήζε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. - File Transfer Profile (FTP) Σν πξνθίι «κεηαθνξάο αξρείσλ» επηηξέπεη ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε ζηα αξρεία, ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπηεί ζε κηα απνκαθξπζκέλε ζπζθεπή. Με ηελ 10

11 ρξήζε ηνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηηο ιίζηεο ησλ αξρείσλ, ε κεηαθνξά θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπο. - Generic Access Profile (GAP) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι απνηειεί ηε «βάζε» γηα φια ηα ππφινηπα πξνθίι θαη ελζσκαηψλεηαη ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηελ ηερλνινγία Bluetooth. - Hands-Free Profile (HFP) Σν Hands-Free Profile παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κνλνθσληθνχ ήρνπ, ρακειήο πνηφηεηαο, κε ηελ ρξήζε ελφο θαλαιηνχ PCM. Σππηθά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε «αζχξκαηα» car (handsfree) kits. -Human Interface Device Profile (HID) Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ «ειέγρνπ», φπσο πνληίθηα, πιεθηξνιφγηα, joysticks θ.α., ελψ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα θαηαλαιψλεη ειάρηζηε ελέξγεηα θαη παξάιιεια λα πξνζθέξεη αξθεηή «αθξίβεηα» ζηνλ ρεηξηζκφ. Σα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ελζσκαηψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν Ζ/Τ, αθνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα κεηακνξθσζνχλ ζε πνληίθηα ή πιεθηξνιφγηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα ηεο Sony Ericsson πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία HID δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ πνιππιήθηξνπ ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνληηθηνχ ησλ Ζ/Τ. - Headset Profile (HSP) Δπηηξέπεη ηε κεηαθνξά κνλνθσληθνχ ήρνπ ρακειήο πνηφηεηαο θαη παξάιιεια ππνζηεξίδεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο AT, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεκέξσζε ηεο ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε εηζεξρφκελεο θιήζεο, ηελ απμνκείσζε ηεο έληαζεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θιήζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ θαινχληνο. Υξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα αζχξκαηα hands-free ηερλνινγίαο Bluetooth ηεο αγνξάο. - Object Push Profile (OPP) Πξνθίι πνπ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή «αληηθεηκέλσλ», φπσο εηθφλεο, ειεθηξνληθέο επαγγεικαηηθέο θάξηεο θαη πιεξνθνξίεο PIM. Σα «αληηθείκελα» ιακβάλνληαη απηφκαηα απφ ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή, ρσξίο λα απαηηείηαη ζπλήζσο ε κεζνιάβεζε ηνπ ρξήζε ηεο. 11

12 - SIM Access Profile (SAP) Σν πξνθίι «πξφζβαζεο ζηελ θάξηα SIM» επηηξέπεη ζε ζπζθεπέο, φπσο car - hands-free- kits, λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ηεο θάξηαο SIM ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη λα αληιήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ ή αθφκε θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. - Service Discovery Application Profile (SDAP) Πξνθίι πνπ ελζσκαηψλνπλ ππνρξεσηηθά φιεο νη ζπζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία Bluetooth. Δπηηξέπεη ηελ «αλαδήηεζε» θαη «αλαγλψξηζε» φισλ ησλ πξνθίι πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζπλδεδεκέλε ζε απηέο ζπζθεπή. - Serial Port Profile (SPP) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν RFCOMM θαη ιεηηνπξγεί φπσο θαη κηα θνηλή, ελζχξκαηε, ζεηξηαθή ζχξα. Απνηειεί ηε βάζε γηα ηα πξνθίι DUN, FAX, HSP θαη LAN, ελψ είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηηο εθαξκνγέο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ RS Synchronization Profile (SYNCH) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι επηηξέπεη ην «ζπγρξνληζκφ» πιεξνθνξηψλ PIM, φπσο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν ή ηελ αηδέληα ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. - Video Distribution Profile (VDP) Σν πξνθίι «βίληεν» επηηξέπεη ηε κεηάδνζε stream θηλνχκελεο εηθφλαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάιιειε απεηθφληζε βίληεν, πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηελ θάκεξα ελφο θηλεηνχ ζηελ νζφλε νπνηαζδήπνηε ζπκβαηήο ηειενξάζεσο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο ηεο αγνξάο ππνζηεξίδνπλ πιένλ ην «Μπιε Γφληη». ηαδηαθά, νη θαηαζθεπαζηέο ελζσκαηψλνπλ ην Bluetooth θαη ζε ζπζθεπέο ρακειφηεξνπ θφζηνπο, αθνχ ε χπαξμή ηεο ηείλεη πιένλ λα ζεσξεζεί σο απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θηλεηνχ. 12

13 4.4. 3G Ο φξνο 3G ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ δπλαηφηεηα ελφο θηλεηνχ λα πξαγκαηνπνηεί βίληεν-θιήζεηο. Ωζηφζν ην 3G είλαη έλαο γεληθφο φξνο. Δίλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ 3rd Generation θαη απνηειεί έλα γεληθφ φξν ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε γεληά ηερλνινγίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ωο γεληά ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε θσλήο ή θαη δεδνκέλσλ ζηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ωο πξψηε γεληά (1G) ραξαθηεξίζηεθε ε αλαινγηθή ηερλνινγία θηλεηήο ηειεθσλίαο, ελψ σο δεχηεξε γεληά (2G) ε ςεθηαθή ηερλνινγία πνπ αθνινχζεζε. Σερλνινγίεο φπσο ην GSM, TDMA θαη CDMA απνηεινχλ ηξέρνπζεο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηα δίθηπα δεχηεξεο γεληάο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο ζηα δίθηπα δεχηεξεο γεληάο φπσο απηή ηνπ GPRS πνπ απνθαιείηαη 2.5G αιιά θαη ε πνιιά ππνζρφκελε ηερλνινγία EDGE πνπ έρεη ήδε νλνκαζηεί ραξαθηεξηζηηθά 2.75G, ππνδειψλνληαο κηα ελδηάκεζε κεηαβαηηθή γεληά πξηλ ην 3G ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε κεηάδνζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ απεπζείαο ζχλδεζε ησλ δχν κεξψλ, νη ηερλνινγίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηξίηεο γεληάο βαζίδνληαη ζε πςειήο ηαρχηεηαο κεηάδνζε δεδνκέλσλ κνηξαζκέλσλ ζε παθέηα Οη βίληεν-θιήζεηο είλαη ρσξίο ακθηβνιία κηα απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο ππεξεζίεο ησλ δηθηχσλ 3G. Πιένλ, εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα λα αθνχεη θάπνηνο ην ζπλνκηιεηή ηνπ ζα κπνξεί θαη λα ηνλ βιέπεη δσληαλά ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηνπ. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη νη δπν ρξήζηεο θάπνηα ζπκβαηή ζπζθεπή.. Οη πςειέο ηαρχηεηεο αζχξκαηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ είλαη έλα αθφκε απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηθηχσλ 3G. Ζ ζχλδεζε ζην Internet εθηφο απφ άκεζε θαη απξφζθνπηε, ζα δψζεη πιένλ θαη ηαρχηεηεο πνπ θζάλνπλ ηα 384kbps, αλάινγεο δειαδή κε απηέο ηεο ζηαζεξήο ηερλνινγίαο xdsl. Οη πςειέο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ βνεζνχλ αξθεηά ζηελ πην γξήγνξε θαη άκεζε ρξήζε δηαθφξσλ multimedia εθαξκνγψλ. Έηζη ε απνζηνιή MMS ζε θάπνηνλ άιιν ζπλδξνκεηή δελ ζα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα - φηαλ ζηα δίθηπα 2G ν ρξφλνο απηφο κπνξνχζε λα μεπεξάζεη θαη ην 1 ιεπηφ. 13

14 Σν video-streaming είλαη κηα αθφκε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα δίθηπα 3G. Σν απμεκέλν bandwidth επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θηλνχκελεο εηθφλαο θαη ήρνπ πςειήο αλάιπζεο. Έηζη, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δσληαλά ή καγλεηνζθνπεκέλα, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Αθφκε ζα ππνζηεξίδνληαη πςειήο πνηφηεηαο παηρλίδηα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα παίδνληαη online ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηαπηφρξνλα κε άιινπο παίθηεο, θαζψο θαη ππεξεζίεο εχξεζεο ζέζεσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία GPS, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ράξηεο ηε πεξηνρήο πνπ βξηζθφκαζηε, εχξεζε βέιηηζηεο δηαδξνκήο πξνο ηνλ πξννξηζκφ καο, γεηηνληθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο θιπ. Μεηά ηελ επξεία δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο 3G αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, φπσο κεηάδνζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θ.α GPS χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη δεκνζίεπζε ε Canalys, ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Δπξσπαίσλ ρξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θάλεθε λα δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πινήγεζεο (Gps). πγθεθξηκέλα, ην 62% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζεσξεί ρξήζηκε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Σν φλνκά ηνπ GPS πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ global positioning system, ην νπνίν νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (ζηίγκαηνο) ζηε γε. Δίλαη έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε, έρνληαο ηελ θαηάιιειε ζπζθεπή, λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζέζε ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο γεο θαη εάλ βξίζθεηαη. To GPS είλαη έλα ζχζηεκα πινήγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ζήκαηα πνπ εθπέκπνληαη απφ έλα δίθηπν δνξπθφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε. Ζ κεηάδνζε απφ θάζε δνξπθφξν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αθξηβή ψξα θαη ζέζε ηνπ, επηηξέπεη ζε έλαλ θαηάιιειν δέθηε (ζπζθεπή GPS) λα ππνινγίζεη κε ηξηγσληζκφ ηε δηθή ηνπ ζέζε, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ εθθξαζκέλε 14

15 ζε ζπληεηαγκέλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα καο δψζεη ην Gps είλαη ην ζηίγκα, ε ηαρχηεηα, ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ν δέθηεο θιπ. Τπάξρνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ δέθηεο δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ ηνπ GPS, πνπ εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη απαηηήζεηο αθξίβεηαο. Σν κεγαιχηεξν θαιφ πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα GPS ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο κέζσ ζηαζκψλ εδάθνπο, είλαη φηη ην GPS δνπιεχεη αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Καη βέβαηα, ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο είλαη πνπ ην ρξεηάδεηαη θαλείο πεξηζζφηεξν. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ GPS ήηαλ θαζαξά ζηξαηησηηθφο. Καζψο φκσο ην ζχζηεκα εμειηζζφηαλ θαη ν θφζκνο εμνηθεησλφηαλ ζηελ ηδέα ησλ δνξπθφξσλ, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηδέεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. Οπζηαζηηθά, ην Gps είλαη κηα ηερλνινγία αλεμάξηεηε θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθέο ζπζθεπέο πινήγεζεο, ηχπνπ PDA θαη PNA. Ωζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαη ζε νξηζκέλεο ζπζθεπέο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Γηα λα κπνξεί κηα ζπζθεπή λα ππνζηεξίμεη ην ζχζηεκα Gps, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηερλνινγία Bluetooth. 15

16 5. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμνπλ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ηα θηλεηά κε δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ κέρξη ην 2008 ζα θαηαθηήζνπλ ην 1/4 ηεο αγνξάο. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα ηεο Impaq Group κε ηελ νλνκαζία Mobile Life 1, δηαθάλεθαλ νη ηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ 3G ππεξεζηψλ, ηφζν γηα ηηο ζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο, φζν θαη γηα ηηο κειινληηθέο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζα επηζπκνχζαλ ππεξεζίεο φπσο ε εμαξγχξσζε δηάθνξσλ εθπησηηθψλ θνππνληψλ κέζσ ηνπ θηλεηνχ, ε πιεξσκή εηζηηεξίσλ ζηάζκεπζεο, ε ρξήζε πιεξνθφξεζεο γηα ππεξεζίεο δαλείσλ θαη θαξηψλ online θαη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ σο θιεηδί. Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ, νη ρξήζηεο θηλεηψλ επηζπκνχλ λα έρνπλ ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, κεηψλνληαο ρξνλνβφξεο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο απφ ηελ δσή ηνπο. Γελ απνθιείεηαη ινηπφλ ζην κέιινλ λα ππνζηεξίδνληαη ηέηνηεο ππεξεζίεο απφ ηα θηλεηά. Ζ εηαηξία Nokia ππέγξαςε κηα ζπκθσλία ζπκβαηφηεηαο κε ηελ Microsoft, έηζη ε εηαηξία Nokia ζα εθνδηάζεη ηα λέα ηεο κνληέια κε έλα ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ ηεο Microsoft, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα αγνξάζνπλ κνπζηθή απφ ηηο ζπζθεπέο ηνπο. Ζ θίλεζε απηή, φπσο είλαη ινγηθφ, πξνθάιεζε αληαγσληζκφ, θη έηζη ε Sony Ericsson αλαθνίλσζε φηη ζα παξέρεη θηλεηά πνπ ζα παίδνπλ ςεθηαθή κνπζηθή ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Sony Connect θαη ην κνπζηθφ ζθέινο ηεο, ηελ Sony BMG. Μηα βξεηαληθή εηαηξία δεκηνχξγεζε κηα ηερλνινγία πνπ πξνζθέξεη ηελ ςεπδαίζζεζε surround ήρνπ ζηα θηλεηά, θάηη πνιχ εληππσζηαθφ γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Σελ αίζζεζε φηη νη ήρνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ην ρξήζηε δίλνπλ λέα κνληέια θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ ηαπσληθή αγνξά. Σν δεκηνχξγεκα αλήθεη ζηελ εηαηξία Sonaptic θαη βαζίζηεθε ζε έξεπλεο ςπρναθνπζηηθήο, ηεο επηζηήκεο πνπ κειεηά πψο ην απηί θαη ν εγθέθαινο αληηιακβάλνληαη ηνλ ήρν. Ζ λέα ηερλνινγία 16

17 βαζίδεηαη ζε αιγνξίζκνπο πνπ ηξνπνπνηνχλ αλεπαίζζεηα ηα ερεηηθά θχκαηα, ψζηε λα κνηάδνπλ ζαλ λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζηεξενθσληθνχ ήρνπ θαη αλακέλεηαη λα καγέςεη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ λέα ηερλνινγία πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηξαγνπδηψλ, θαζψο θαη γηα παηρλίδηα θαη βίληεν ζε ζπζθεπέο κε έγρξσκεο νζφλεο. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θιήζεηο θσλήο, ελψ ζην κέιινλ ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζε θνξεηέο ζπζθεπέο πνιπκέζσλ. Ζ εηαηξεία ειεθηξνληθψλ εηδψλ ηεο Σατβάλ «High Tech Computer-HTC» θαηαζθεπάδεη θηλεηά ηειέθσλα γηα ηελ Google. Ζ πξψηε παξηίδα ζα πεξηιακβάλεη έλα εθαηνκκχξην ζπζθεπέο, πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε φιν ηνλ θφζκν απφ ην Ζ ζπζθεπή ηεο Google ζα δηαζέηεη ηερλνινγίεο 3εο γεληάο (3G) θαη ηαρείαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (EDGE) αιιά δελ ζα ππνζηεξίδεη ην Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ (GPS). Θα δηαζέηεη σζηφζν, πξνεγθαηεζηεκέλεο ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (G-mail) θαη κεραλήο αλαδήηεζεο (Google search). Γέθα ρξφληα πξηλ, θαλείο δελ ζα θαληαδφηαλ έλα ζθιεξφ δίζθν ελζσκαησκέλν ζε έλα θηλεηφ ηειέθσλν. ήκεξα φκσο, απνηειεί φρη κφλν πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη νινέλα θαη επηθξαηνχζα. Σα θηλεηά ηειέθσλα ινηπφλ, πξνζθέξνπλ πιένλ νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ζθιεξνχο δίζθνπο κηθξνχ κεγέζνπο. Έηζη, πνιινί ζεσξνχλ πσο νη δπλαηφηεηεο απηέο κπνξεί ζχληνκα λα επηηξέςνπλ ζηα θηλεηά λα αληαγσληζηνχλ ή αθφκε θαη λα ππεξθεξάζνπλ ηα θνξεηά MP3 players σο ηελ ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο ελ θηλήζεη πνπ ζα επηιέγεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα εηνηκάδνπλ ππεξεζίεο πψιεζεο αξρείσλ κνπζηθήο παξφκνηεο κε ην itunes, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσλα κε ηηο αλάινγεο δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηα πεξηζζφηεξα MP3 players έρνπλ ζηνλ ζθιεξφ ηνπο δίζθν απνζεθεπκέλα θπξίσο κνπζηθά αξρεία απφ ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο, ηα θηλεηά ηειέθσλα κε ελζσκαησκέλν ζθιεξφ δίζθν πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ δπλαηφηεηα λα αθνχλε απηά ηα ηξαγνχδηα ζε κηα ζπζθεπή πνπ έρνπλ ζρεδφλ πάληα καδί ηνπο, θάηη πνπ θαζηζηά ηα ελ ιφγσ θηλεηά ηειέθσλα πην ειθπζηηθά γηα ην επξχ θνηλφ. 17

18 6. ΔΡΔΤΝΑ 6.1. ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ, πνπ απνηεινχλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο, ζηα θηλεηά ηειέθσλα, νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηνπο θαηά ηελ αγνξά θηλεηνχ ηειεθψλνπ, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην θηλεηφ ηειέθσλν γεληθφηεξα. Δπίζεο ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζε θάπνηα θηλεηά επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο, φπσο νη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νδεγνχ ζσζηήο ηαθηηθήο πξνψζεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ηα θαηαζηήκαηα, φπσο επίζεο θαη ζσζηήο ηαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πειάηε απφ ηνπο πσιεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Καηά πφζν ην θχιν θαη ε ειηθία επεξεάδεη ηηο πξνηηκήζεηο ζην θηλεηφ ηειέθσλν αιιά θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ. (εξσηήζεηο 1 θαη 2) ε πνηα κάξθα θηλεηνχ δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε νη θνηηεηέο. (εξψηεζε 3) Πνηα ζεσξνχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ελφο θηλεηνχ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαη ηα ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηνπο νη θνηηεηέο φηαλ αγνξάδνπλ θηλεηφ ηειέθσλν. (εξψηεζε 4) Καηά πφζν νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη πνηεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν. (εξψηεζε 5) Απφ πνηα πεγή ελεκεξψλνληαη νη θνηηεηέο φηαλ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ θηλεηφ. (εξψηεζε 6) 18

19 Πφζν ζπρλά αγνξάδνπλ θαηλνχξην θηλεηφ ηειέθσλν νη θνηηεηέο. (εξψηεζε 7) Αλ νη θνηηεηέο είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ησξηλή ηνπο ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ. (εξψηεζε 8) Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ θνηηεηψλ κε ην θηλεηφ ηειέθσλν γεληθφηεξα θαη θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ηνπο είλαη απαξαίηεην. (εξψηεζε 9) 6.3. ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Καζνξηζκφο πιεζπζκνχ -Μνλάδα πιεζπζκνχ : Φνηηεηήο-ηξηα ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. -Μνλάδα δεηγκαηνιεςίαο : Φνηηεηήο-ηξηα ηνπ Α.Σ.Δ.Η Θεζζαινλίθεο. -Έθηαζε : Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο -Υξφλνο : Ηνχληνο Καζνξηζκφο δείγκαηνο Σν πιήζνο ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ είλαη 200, θαζψο ε έξεπλα είλαη γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, δειαδή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ έρεη θηλεηφ ηειέθσλν, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε κηα πην ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνηηεηψλ Καζνξηζκφο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηεο θαηεπζπλφκελε δεηγκαηνιεςία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Ζ κέζνδνο δεκνζθφπεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 19

20 7. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη απνηειείηαη απφ 9 εξσηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΘΔΜΑ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ ΣΟΤ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟΤ Ολνκαηεπώλπκν 1. Φύιν α) Άληξαο β) Γπλαίθα 2. Ζιηθία α) β) γ) 24 θαη άλσ 3. ε πνηα εηαηξία αλήθεη ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν; α) Sony Ericsson β) Nokia γ) Siemens δ) Motorola ε) Samsung ζη) Sharp δ) Nec ε) LG 4. εκεηώζηε ηνπο 3 ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλεηε ππ όςηλ ζαο ζηελ αγνξά θηλεηνύ ηειεθώλνπ: α) Υακειή ηηκή β) Ωξαία εκθάληζε γ) Γπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ (mp3, video, θάκεξα πςειήο αλάιπζεο, θ.η.ι.) δ) Μεγάιε κλήκε ε) Δπθνιία ζηελ ρξήζε 20

21 ζη) Αλζεθηηθφηεηα/Αμηνπηζηία 5. εκεηώζηε πνηεο από ηηο παξαθάησ ηερλνινγίεο θηλεηνύ ρξεζηκνπνηείηε (πεξηζζόηεξεο από 1 απαληήζεηο δεθηέο): α) 3G (video θιήζε) β) MMS/Δηθνλνκελχκαηα γ) Mp3/Φσηνγξαθηθή κεραλή δ) Bluetooth ε) Wap (Internet κέζσ θηλεηνχ) ζη) Gps (ράξηεο) δ) Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 6. πλήζσο από πνηα πεγή ελεκεξώλεζηε θαη απνθαζίδεηε γηα ηελ αγνξά ηνπ θηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ; α) Γηαθεκηζηηθφ θπιιάδην/πεξηνδηθφ β) Σειενπηηθή δηαθήκηζε γ) πζηάζεηο γλσζηψλ δ) Απ επζείαο απφ ην θαηάζηεκα αγνξάο ε) Ίληεξλεη 7. Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε θαηλνύξηα ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ; α) Πνηέ β) πάληα/ε πεξίπησζε ζνβαξήο θζνξάο ηεο παιηάο ζπζθεπήο κνπ γ) Κάζε 2-3 ρξφληα δ) Κάζε ρξφλν 8. Δίζηε επραξηζηεκέλνη από ηελ ησξηλή ζπζθεπή ζαο θηλεηνύ ηειεθώλνπ; α) Ναη β) Όρη 9. Σέινο, πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην θηλεηό ζαο γεληθόηεξα; α) Μνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην. β) Σν ρξεζηκνπνηψ κφλν ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο. γ) Δίλαη αξθεηά βνεζεηηθφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αιιά δελ κνπ είλαη θαη απνιχησο απαξαίηεην. Δπραξηζηνχκε πνιχ! 21

22 7.2. ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Δξ.1 θαη 2: Γηα λα δηακνξθσζεί κηα πιήξε εηθφλα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ίζσο λα επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Έηζη ζην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ δχν εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη δπλαηφο ν πηζαλφο δηαρσξηζκφο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ζχκθσλα κε απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά. Δξ. 3: Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ηελ εηαηξία ζηελ νπνία αλήθεη ε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηελ νπνία είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη εξσηεζέληεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Με απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη δπλαηφλ, πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε θάπνηεο ζπζθεπέο, λα δηεξεπλεζεί θαη πηζαλή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο επηιεγκέλεο ζπζθεπήο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ελφο θηλεηνχ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ πνπ ίζσο ηνπο επεξεάδνπλ. Να ζεκεησζεί εδψ φηη έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο κάξθεο ζπζθεπψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, νη νπνίεο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ κε επίζεκε έξεπλα, ζηα θαηαζηήκαηα αγνξάο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Δξ.4: ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηνπο 6 αλαθεξφκελνπο παξάγνληεο αγνξάο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, απηνχο νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθφηεξνη γηα απηνχο. Δίλαη ζαθέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απαληάεη κεκνλσκέλα ζην βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο, σζηφζν, επεηδή εκπιέθνληαη θαη άιινη παξάγνληεο ζε απηφ, είλαη αδχλαηνλ λα ζηαζεί κφλε ηεο θαη θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην. Δξ.5: ηελ πέκπηε εξψηεζε εμεηάδνληαη νη ηερλνινγίεο θηλεηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη κηα πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ. Σν 3G είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ 3rd Generation θαη απνηειεί έλα γεληθφ φξν ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε γεληά ηερλνινγίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ωο γεληά ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε θσλήο ή θαη δεδνκέλσλ ζηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. ηελ αγνξά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ν φξνο 3G 22

23 αλαθέξεηαη σο ηελ ηερλνινγία πνπ δίλεη ζην θηλεηφ ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο κε ηαπηφρξνλε δσληαλή κεηάδνζε θηλνχκελεο εηθφλαο (video). Σα MMS/εηθνλνκελχκαηα είλαη έλα βήκα παξαπάλσ απφ ηελ απιή απνζηνιή κελπκάησλ (SMS), θαζψο δίλνπλ ζε κηα ζπζθεπή ηελ δπλαηφηεηα λα ζηέιλεη κελχκαηα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δεδνκέλα πνιπκέζσλ, φπσο ήρνο, εηθφλα θαη βίληεν. Σα mp3 θαη ε θσηνγξαθηθή κεραλε δίλνπλ ζε κηα ζπζθεπή ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγεη αξρεία ήρνπ mp3 αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί θσηνγξαθηθέο ιήςεηο ή ιήςεηο βίληεν. Σν Bluetooth επηηξέπεη ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε φισλ ησλ θαισδίσλ, πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ «δηαζχλδεζε» ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ρεηξφο, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ςεθηαθέο θάκεξεο βίληεν-θάκεξεο, scanners, εθηππσηέο, κηθξφθσλα, αθνπζηηθά, ξαδηφθσλα θ.α., δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ «αζχξκαηα» αλάκεζα ζε δχν ή θαη παξαπάλσ ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία. Σν WAP είλαη ε δπλαηφηεηα κηαο ζπζθεπήο λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζε ηζηνζειίδεο, επηηξέπνληαο έηζη ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα «ζεξθάξεη» ζην ίληεξλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αιιά απ επζείαο απφ ηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηνπ. Σέινο, ην Gps είλαη κηα ηερλνινγία πνπ έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, πέξα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Δίλαη ε ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ελφο δηθηχνπ λα εληνπίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ, ζε έλαλ εηθνληθφ ράξηε, ν νπνίνο απεηθνλίδεη γξαθηθά κηα πεξηνρή. Δξ.6: ηελ έθηε εξψηεζε νη θνηηεηέο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αγνξά ελφο θηλεηνχ. Δίλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνληαη απφ θάπνηα δηαθήκηζε ή απφ θάπνην δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην, ίζσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ελφο πεξηνδηθνχ ελεκεξψλνληαη πιήξσο γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ θπθινθνξνχλ θαη επηιέγνπλ ηελ πην θαηάιιειε. Δπίζεο, δελ απνθιείεηαη κέζσ ζπζηάζεηο γλσζηψλ λα επηιέγνπλ κηα ζπζθεπή, θαζψο είλαη κηα δηαβεβαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζπζθεπήο, θαη ηέινο ίζσο πξνηηκνχλ λα επηζθεθζνχλ έλα θαηάζηεκα θαη λα θαηαηνπηζηνχλ απφ ηνλ πσιεηή σο πξνο ην πνηα ζπζθεπή ζα επηιέμνπλ. Δξ. 7: Ζ έβδνκε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ζπρλφηεηα αγνξάο λέαο ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ζπλερψο αλαθαιχπηνληαη λέεο ηερλνινγίεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, πνπ σζνχλ ηνπο λένπο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ παιηά ηνπο 23

24 ζπζθεπή κε κηα λέα, πην εμειηγκέλε, σζηφζν είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ λένη πνπ δε ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα έρνπλ ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζην θηλεηφ ηνπο, θαη ην αληηθαζηζηνχλ κφλν ζε πεξίπησζε θζνξάο. Δξ. 8: ηελ φγδνε εξψηεζε νη θνηηεηέο απαληνχλ εάλ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο. ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε απάληεζε ηνπο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ έλα θηλεηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κάξθα θηλεηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δξ.9: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ, αλ φρη φινη, έρνπλ θηλεηφ ηειέθσλν. Ωζηφζν δελ είλαη γηα φινπο ην ίδην απαξαίηεην ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ εξψηεζε ελλέα, ινηπφλ, εμεηάδεη αθξηβψο απηφλ ηνλ παξάγνληα, δειαδή θαηά πφζν ην θηλεηφ ηειέθσλν ζεσξείηαη απαξαίηεην απφ ηνπο θνηηεηέο, θαη εάλ απηφ επεξεάδεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 24

25 8. ΟΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ Ζ πξψηε εξψηεζε εμεηάδεη ην θχιν ηνπ εξσηεζέληνο, είλαη ε κεηαβιεηή GEN θαη απνηειείηαη απφ 2 δηαβαζκίζεηο, άληξαο ή γπλαίθα. Ζ δεχηεξε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ειηθία ηνπ εξσηεζέληνο, είλαη ε κεηαβιεηή AGE θαη απνηειείηαη απφ 3 δηαβαζκίζεηο, ειηθία εηψλ, εηψλ θαη 24 θαη άλσ εηψλ. Ζ ηξίηε εξψηεζε εμεηάδεη ζε πνηα εηαηξία αλήθεη ε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ εξσηεζέληνο, είλαη ε κεηαβιεηή FIR θαη απνηειείηαη απφ 8 δηαβαζκίζεηο, Sony ericsson, Nokia, Siemens, Motorola, Samsung, Sharp, Nec θαη LG. Ζ ηέηαξηε εξψηεζε είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλεη ππ φςηλ ηνπ ν εξσηψκελνο θαηά ηελ αγνξά θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Απνηειείηαη απφ 6 κεηαβιεηέο, FAC1 γηα ηελ ρακειή ηηκή, FAC2 γηα ηελ σξαία εκθάληζε, FAC3 γηα ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ, FAC4 γηα ηελ κεγάιε κλήκε, FAC5 γηα ηελ επθνιία ζηελ ρξήζε θαη FAC6 γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία. Ζ Πέκπηε εξψηεζε είλαη επίζεο πνιιαπιήο επηινγήο θαη εμεηάδεη ηηο ηερλνινγίεο θηλεηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ν εξσηψκελνο. Απνηειείηαη απφ 7 κεηαβιεηέο, TEC1 γηα ηελ ηερλνινγία 3G, TEC2 γηα ηα MMS/εηθνλνκελχκαηα, TEC3 γηα ηα mp3 θαη ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή, TEC4 γηα ην Bluetooth, TEC5 γηα ην WAP, TEC6 γηα ην GPS θαη TEC7 αλ ν εξσηψκελνο δελ ρξεζηκνπνηεί θακία απφ ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο. Ζ έθηε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ζπλήζσο ν εξσηψκελνο ζηελ απφθαζή ηνπ λα αγνξάζεη θηλεηφ ηειέθσλν. Δίλαη ε κεηαβιεηή INF θαη απνηειείηαη απφ 5 δηαβαζκίζεηο, ελεκέξσζε απφ δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ή πεξηνδηθφ, απφ ηειενπηηθή δηαθήκηζε, απφ ζπζηάζεηο γλσζηψλ, απ επζείαο απφ ην θαηάζηεκα αγνξάο ή ελεκέξσζε απ ην ίληεξλεη. Ζ έβδνκε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ζπρλφηεηα ηεο αγνξάο λέαο ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ απφ ησλ εξσηψκελν. Δίλαη ε κεηαβιεηή FRE θαη απνηειείηαη απφ 4 δηαβαζκίζεηο, αγνξά λέαο ζπζθεπήο πνηέ, ζπάληα, θάζε 2-3 ρξφληα ή αγνξά θάζε ρξφλν. 25

26 Ζ φγδνε εξψηεζε εμεηάδεη αλ ν εξσηψκελνο είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ ησξηλή ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Δίλαη ε κεηαβιεηή SAT θαη απνηειείηαη απφ 2 δηαβαζκίζεηο, λαη θαη φρη. Ζ έλαηε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ ζρέζε ηνπ εξσηεζέληνο κε ηνλ θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν. Δίλαη ε κεηαβιεηή REL θαη απνηειείηαη απφ 3 δηαβαζκίζεηο, ν εξσηψκελνο ζεσξεί απνιχησο απαξαίηεην ην θηλεηφ ηνπ, ην ρξεζηκνπνηεί κφλν ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο ή ηνπ είλαη αξθεηά βνεζεηηθφ αιιά φρη θαη απνιχησο απαξαίηεην ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ OI ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ Δ ΚΑΘΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ GEN => 1,2 GEN1,GEN2 OI 3 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ AGE => 1,2,3 AGE1,AGE2,AGE3 OI 8 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FIR => 1,2,3,4,5,6,7,8 FIR1,FIR2,FIR3,FIR4,FIR5,FIR6,FIR7,FIR8 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC1 => 0,1 FAC11,FAC12 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC2 => 0,1 FAC21,FAC22 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC3 => 0,1 FAC31,FAC32 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC4 => 0,1 FAC41,FAC42 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC5 => 0,1 FAC51,FAC52 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FAC6 => 0,1 FAC61,FAC62 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC1 => 0,1 TEC11,TEC12 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC2 => 0,1 TEC21,TEC22 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC3 => 0,1 TEC31,TEC32 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC4 => 0,1 TEC41,TEC42 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC5 => 0,1 TEC51,TEC52 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC6 => 0,1 TEC61,TEC62 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TEC7 => 0,1 TEC71,TEC72 OI 5 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ INF => 1,2,3,4,5 INF1,INF2,INF3,INF4,INF5 OI 4 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ FRE => 1,2,3,4 FRE1,FRE2,FRE3,FRE4 OI 2 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ SAT => 1,2 SAT1,SAT2 OI 3 KΩΓΗΚΟΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ REL => 1,2,3 REL1,REL2,REL3 ΤΝΟΛΗΚΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ 53 ΚΩΓΗΚΟΗ εκ.: ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θσδηθνπνίεζε ν θσδηθφο 0 δείρλεη φηη ν εξσηψκελνο δελ επέιεμε ηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ελψ ν θσδηθφο 1 δείρλεη φηη ηελ επέιεμε. 26

27 9. ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Οη θσδηθνπνηεκέλεο απαληήζεηο ησλ 200 εξσηεκαηνινγίσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δεδνκέλσλ. IND GEN AGE FIR FAC1 FAC2 FAC3 FAC4 FAC5 FAC6 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TEC7 INF FRE SAT REL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

28 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

29 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

30 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

31 10. Ο ΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 0-1 Ζ κεηαηξνπή ηνπ πίλαθα δεδνκέλσλ ζε έλα ινγηθφ πίλαθα 0-1 απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχςεη ν πίλαθαο ζπκπηψζεσλ BURT απνηειεί κηα ελδηάκεζε δηαδηθαζία θαη ζηελ έξεπλα καο πξνθχπηεη σο παξαθάησ. (Γηα επλφεηνπο ιφγνπο ν ινγηθφο πίλαθαο 0-1 ζα ρσξηζηεί ζε 4 πίλαθεο. Ο 1 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο GEN1 έσο FIR8, ν 2 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο FAC10 έσο FAC61, ν 3 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο TEC10 έσο TEC71 θαη ν 4 νο αθνξά ηνπο θσδηθνχο INF1 έσο REL3.) GEN1 GEN2 AGE1 AGE2 AGE3 FIR1 FIR2 FIR3 FIR4 FIR5 FIR6 FIR7 FIR8 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

32 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΠΙΣΗΡΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΠΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING ΙΩΑΝΝΑ. ΖΑΜΠΕΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΛΔΞΔΩΝ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΗΣΑ ΟΛΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΩΤΗΑΓΖ ΛΔΤΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα