ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σλεδρίαζε 21 ε ηες Α Π Ο Π Α Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σλεδρίαζε 21 ε ηες 28-11-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σλεδρίαζε 21 ε ηες Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απόθαζεο : 163/2011 Πεξίιεςε: Έγθρηζε Καλοληζκού Καζαρηόηεηας Γήκοσ Νέας κύρλες ηε Νέα κύξλε ζήκεξα ηελ εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:30 ζπλήιζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 14, 6 νο όξνθνο, απνηεινύκελε από ηνπο: 1. ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΜΑΡΥΟ 2. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 3. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 4. AΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 5. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 6. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 7. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 8. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 9. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΜΔΛΟ νη νπνίνη θιήζεθαλ κε ηελ ππ. αξ. πξση / πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ απηήο. Σν Σαθηηθό Μέινο θ. Πεξηκέλεο Πέηξνο απνπζίαδε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη λόκηκα θιήζεθε, ελώ πξνζήιζε ην Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο θ. Κνύπαο Δπζηάζηνο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ βξέζεθε ζε απαξηία κε ηα πην πάλσ κέιε, πξνέβε ζηελ ζπδήηεζε επί ηνπ 6 οσ ζέκαηος Κύξηε Πξόεδξε, «αο δηαβηβάδσ ζρέδην Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο Γήκνπ Νέαο κύξλεο». Ζ Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν Γήκαξρν, θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. δ ηνπ αξ. 72 ηνπ Ν. 3852/10 πνπ αθνξά ηελ επηβνιή αλαιόγσλ ηειώλ θαη πξνζηίκσλ β) ηελ ζπλεκκέλε κε αξ. 43/11 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γ) ην ζπλεκκέλν ζρέδην Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο Γήκνπ Ν. κύξλεο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (7) ςήθνπο ππέξ ηνλ παξόληα Καλνληζκό Καζαξηόηεηαο Γήκνπ Ν. κύξλεο ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 1

2 Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Γ Ζ Μ Ο Τ Ν Δ Α Μ Τ Ρ Ν Ζ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ Η θαζαξηόηεηα ηνπ Δήκνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία πνιηηώλ - θαηνίθσλ θαη ηνπ Δήκνπ θαη δηέπνληαη από δηαηάμεηο, ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα. Ο παξώλ θαλνληζκόο έρεη σο αληηθείκελν: α) ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο β) ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - ζηεξεώλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθύθισζε, δηάζεζε) γ) ηε γλσζηνπνίεζε θαη ζπκκόξθσζε ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο. Με βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ππεξηζρύνπλ όηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ πγεηνλνκηθνύ θαλνληζκνύ, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 2 Η αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ Απηή αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή, ηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο (Γ/ληή - Πξντζηακέλνπο - Δπόπηεο), θαη ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πνπ εμνπζηνδνηνύληαη θαη είλαη αξκόδηεο γηα ηελ ππνβνιή κελύζεσλ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. Όια ηα πρόζηηκα αλαπροζαρκόδοληαη κε απόθαζε ηοσ Δεκοηηθού πκβνπιίνπ. Οη θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ καο θαη θάζε άιιν όξγαλν ύζηεξα από εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ Αξρέο γηα ηελ όζν ην δπλαηό απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. ΑΡΘΡΟ 3 Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ησλ απνξξηκκάησλ Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απόβιεηα λννύληαη όιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή θπζηθνύο θύθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρώξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθώο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα ή πξόθεηηαη λα εγθαηαιεηθζνύλ. Απηά ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο πξόζθαηεο αζηηθέο δηαηάμεηο ηαμηλνκνύληαη ζε : 1) αζηηθά 2) εηδηθά θαη 3) ηνμηθά βιαβεξά. 1.Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθώδε θαη κε νγθώδε πνπ πξνέξρνληαη από νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνύο, βηνηερληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, ηδξύκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά από όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ εθδειώλνληαη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ θείληαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (νδνύο, πιαηείεο,πάξθα παηδηθέο ραξέο) θαη πξνεξρόκελα από θεπεπηηθέο εξγαζίεο(θιαδηά,θύιια) γ) Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα όπσο κπαηαξίεο, θαηαιύηεο απηνθηλήησλ,θάξκαθα, ζύξηγγεο θ.ι.π. 2. Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) Τπόινηπα πνπ πξνέξρνληαη από ηε δξαζηεξηόηεηα βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ, εξγαζηεξίσλ, 2

3 ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μύιν, ραξηί, πιαζηηθά θ.ι.π.) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά ιόγσ όγθνπ, πνζόηεηαο, πνηόηεηαο, δπλαηόηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. β) Τπόινηπα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθώο(εθηόο εθείλσλ πνπ νδεγνύληαη πξνο θαύζε ζε εηδηθνύο θιηβάλνπο) γ) Απνξξίκκαηα θαη ππόινηπα θαζαξηζκνύ λεθξνηαθεηαθώλ ρώξσλ. δ) Πξντόληα θαη πιηθά πξνεξρόκελα από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε) Απόβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνύλ δηα ησλ ζπλήζσλ κεζόδσλ θαη νρεκάησλ. ζη) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθώο, θαζώο θαη κέξε ηνπο, άρξεζηα ή εγθαηαιεηκκέλα θαηά ηαο θείκελεο δηαηάμεηο. z) Λύκαηα νηθηαθήο ρξήζεο (βόζξνη) 3. Σα ηνμηθά βιαβεξά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: Σνμηθά βιαβεξά ζεσξνύληαη όια όζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π.) ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη δηάζεζε γίλεηαη κε ηξόπνπο, κεζόδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξα από ηα ζπλήζε. Απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη από αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηώλ από παζνινγναλαηνκηθά - κηθξνβηνινγηθά - αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, από ηκήκαηα ινηκσδώλ λόζσλ θ.ι.π. νδεγνύληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαύζε ζε εηδηθνύο θιηβάλνπο από απηνύο πνπ ηα παξάγνπλ. ΑΡΘΡΟ 4 Υώξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επόκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ νη ρξεζηκνπνηνύκελνη όξνη έρνπλ ηηο εμήο έλλνηεο: 1. "Καηνηθίεο" ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη όπνπ θαηνηθνύλ άηνκα ή νηθνγέλεηεο. Τπεύζπλνη, γηα κελ ηηο θαηνηθίεο είλαη νη έλνηθνη, γηα δε ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ πνιπθαηνηθηώλ ν δηαρεηξηζηήο. 2."Καηαζηήκαηα" ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη όπνπ ιεηηνπξγνύλ θάζε θύζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη ηα θάζε είδνπο εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεύζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην πξόζσπν ή ηα πξόζσπα ζην όλνκα ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε επηρείξεζε ή ν δηεπζπληήο ή o ππεύζπλνο ηεο επηρεηίξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ θαηάζηεκα. 3."Γξαθεία" ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη όπνπ αζθνύληαη νπνηαδήπνηε επαγγέικαηα κόληκα ή πξόζθαηξα. Τπεύζπλνη είλαη: - γηα ηα γξαθεία ην πξόζσπν ή ηα πξόζσπα ζην όλνκα ησλ νπνίσλ αζθείηαη ην επάγγεικα. - γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ΕΠΕ ν δηαρεηξηζηήο - γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξίεο ν εθπξόζσπνο θαηά ην θαηαζηαηηθό - γηα ηηο ππόινηπεο επηρεηξήζεηο ν πξντζηάκελνο δηνηθεηηθνύ. 4."Οηθόπεδα" ζεωρούληαη οη αθάισπηοη τώροη, περηθραγκέλοη ή κε.. Τπεύζπλνο είλαη ο ηδηοθηήηες ή ο λοκέας ασηού. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΡΘΡΟ 5 Με βάζε ηνλ παξόληα θαλνληζκό νη ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο: 1. Η πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ έηζη 3

4 όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 α ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Η απνθνκηδή γίλεηαη επί θαζεκεξηλήο βάζεσο Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ηνπ δήκνπ ζηε ρσκαηεξή, ζην ηαζκό κεηαθόξησζεο, ζην ΥΤΣΑ, ην εξγνζηάζην θαύζεο, ή όπνπ αιινύ νξίζεη ε Δεκνηηθή Αξρή. 2. Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ έηζη όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1α,β, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ (παιηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξώκαηα θ.ι.π.) γίλεηαη εληόο 24 σξώλ από ηεο εηδνπνίεζεο ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ (ηει ) ή βάζεη θάπνηνπ άιινπ εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεη ε Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ. Σν Δεκνηηθό πκβνύιην κε απόθαζε ηνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη εηδηθό ηέινο απνθνκηδήο αλά νγθώδεο αληηθείκελν (ή αλά m 3 ζηελ πεξίπησζε πνιιώλ νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ). Σν πνζό απηό κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 3. Η θαζαξηόηεηα ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ζθνππηδηώλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ θείληαη ζε νδνύο, πιαηείεο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Η ζπρλόηεηα θαη νη κέζνδνη ζθνππίζκαηνο νξίδνληαη από ην Δήκν δεδνκέλσλ ησλ αλαγθώλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ.. Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ θαζαξώλ, ν Δήκνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηεί θαηά ππθλά δηαζηήκαηα θαιαίζζεηα θαη εύρξεζηα δνρεία απνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνύο θάδνπο ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο κηθξναληηθεηκέλσλ θ.ι.π. 4. Η ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιόγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρόλ αιιαγέο, ηηο ώξεο θαη εκέξεο πιπζίκαηνο ησλ νδώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ., 5. Η γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 30 παξ. 2 ηνπ Δ.Κ.Κ. 6.. Η ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηεο πόιεο όηαλ απηό απαηηείηαη ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ. ΑΡΘΡΟ 6 Τπνρξεώζεηο όζσλ παξάγνπλ επηθίλδπλα απόβιεηα Η επζύλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ αλήθεη ζ' απηνύο πνπ ηα παξάγνπλ. ε πξνζπλελλόεζε κε ηηο αξκόδηεο γηαπηά ππεξεζίεο. Ο Δήκνο δελ ππνρξενύηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ - απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1γ, 2β,δ,ε,ζη θαη παξάγξαθνο (3) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ δειαδή επηθίλδπλα απνξξίκκαηα, πιηθά από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, απόβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνύλ δηα ησλ ζπλήζσλ κεζόδσλ, ηνμηθά - επηθίλδπλα απόβιεηα ή όζα δηέπνληαη από εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο όπσο: ξαδηελεξγά απόβιεηα,εθξεθηηθέο, εύθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο,πηώκαηα δώσλ, γεσξγηθά απόβιεηα πξνεξρόκελα από πεξηηηώκαηα δώσλ ή κεηά από ρξήζε γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, εληνκνθηόλσλ θ.ι.π. Οη παξαβάηεο ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν 3000 επξώ ΑΡΘΡΟ 7 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα 1.Οη ππεύζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά έηζη όπσο ραξαθηεξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 1,2,3 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ππνρξενύληαη λα γλσξίδνπλ ην πξόγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν Δήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηε γεηηνληά ηνπο. Σελ εκέξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηα ηνπο 4

5 ζε πιαζηηθνύο αλζεθηηθνύο ζάθνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη πξηλ ηελ ώξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ λα ηα έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνλ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο πνπ ν Δήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη ζηνλ δξόκν ηνπο. Ο αξηζκόο ησλ θάδσλ ζε θάζε πεξηνρή θαζνξίδεηαη από ηε Δηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο ε νπνία θαη ηνπο ηνπνζεηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαηόπηλ επηζηακέλεο κειέ. ρεηηθά κε ηηο λεόδκεηεο νηθνδνκέο,νη θαηαθεπαζηέο ππνρξενύληαη λα θαηαζθεπάδνπλ εζνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θάδνπ. Η Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ θαη κόλν απηή είλαη αξκόδηα γηα ηε κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεσο (κόληκεο ή πξνζσξηλήο) ησλ θάδσλ. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100 επξώ. Eπηπιένλ ε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ ζηνπο δξόκνπο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ή λα δπζρεξαίλεηαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. Απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ δίπια από ηνλ θάδν απνξξηκκάησλ πξνο ηε κεξηά ηνπ δξόκνπ πνπ εκπνδίδεη ηε ζπιινγή απηώλ. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 40 επξώ. 2.Γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ Δήκνπ θαη ηε δεκόζηα πγεία δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ ζάθσλ ζθνππηδηώλ έμσ από ηνπο θαζνξηζκέλνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο. Γηα όζνπο ζπιιακβάλνληαη λα παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν δήκνο επηβάιιεη πξόζηηκν ύςνπο 20 επξώ γηα θάζε ζαθνύια θαη παξάιιεια δηαπηζηνπκέλεο ηεο παξαβάζεσο ππνβάιιεηαη έγθιεζε από ην Δήκν θαηά ηνπ ππεπζύλνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 459 ηνπ Π.Κ. Επίζεο γηα απόζεζε ζθόξπησλ ζθνππηδηώλ ή αλνηθηώλ ζαθνπιώλ εθηόο θάδσλ ην πξόζηηκν είλαη 50 επξώ ΑΡΘΡΟ 8 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα 1.Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιακβάλνληαη από ην δήκν θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζύλσλ κε ηελ Τπεξεζία θαζαξηόηεηαο(ηει , ).ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη: α) Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Δήκνπ εηδηθό ηέινο απνθνκηδήο β) Να κε βγάδνπλ ηα νγθώδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξόκην από πξηλ αιιά κόλν ην πξσηλό ηεο εκέξαο πνπ ηνπο αλαθνηλώζεθε (εθηόο αλ ηειεθσληθώο ηνπο δνζεί άιιε ώξα) όηη ζα πεξάζεη ην εηδηθό απνξξηκκαηνθόξν θαη λα ηα ηνπνζεηνύλ ζε ζεκείν πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδώλ ή νρεκάησλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη όηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθό ρώξν θαη ζα επηβάιιεηαη ζρεηηθό ηέινο θαη επηπιένλ πξόζηηκν ύςνπο 200 επξώ 2. Εηδηθόηεξα γηα ηα θαηαζηήκαηα, γξαθεία θ.ι.π. νη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη ζηα πάζεο θύζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνύληαη πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβώηηα, μπινθηβώηηα θ.ι.π.) λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ όγθν ηνπο δηα πηέζεσο, πεξηδέζεσο θ.ι.π. ζα ηνπνζεηνύληαη δε ζην πεδνδξόκην κεηά ην θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ ην βξάδπ ή κηα ώξα ην πνιύ πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ. ηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή ν δήκνο επηβάιιεη πξόζηηκν ύςνπο 200 επξώ. 3.Εηδηθά γηα πξντόληα θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ: - θύιια μεξά, άλζε, ππόινηπα θαζαξηζκνύ θήπσλ, γθαδόλ θ.ι.π. ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνύο πιαζηηθνύο ζάθνπο όπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. ε πεξίπησζε απνξξίςεσο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ αζπζθεύαζηα (ρύκα) επηβάιιεηαη ζηνλ ππεύζπλν πξόζηηκν 80 επξώ - ππόινηπα θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαξηά θ.ι.π. ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε 5

6 αλζεθηηθό ζρνηλί ή ζύξκα, γηα ηελ εύθνιε θόξησζε ηνπο. Δελ βγαίλνπλ από πξηλ ζην πεδνδξόκην θαη ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν (πξόζηηκν 80 επξώ ). - ππόινηπα ρώκαηνο θαη θνπξνρώκαηνο απνκαθξύλνληαη ππνρξεσηηθώο από ηνπο ππεύζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 80 επξώ. 4.Απαγνξεύεηαη ε εληόο ηνπ νηθηζκώλ θαη θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαύζε ζθνππηδηώλ, ρόξησλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ.(πξόζηηκν 300 επξώ) 5.Απαγνξεύεηαη ην πιύζηκν ησλ νρεκάησλ ζε δεκνηηθνύο ρώξνπο (.πξόζηηκν 50 επξώ) ΑΡΘΡΟ 9 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ 1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο πεξηζπιινγήο ησλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ, όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2α ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ (βηνκεραληθά - βηνηερληθά απνξξίκκαηα) πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα απηά βάζεη εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλώλεη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ: α) Σελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ, ππέξ ηνπ Δήκνπ εηδηθό ηέινο απνθνκηδήο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ παξόληνο. β) Σηο ππνρξεώζεηο ησλ ππεύζπλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα έηζη όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 1. θαη 2.ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δήκνο δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2α,νθείιεη λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηνπο ππεύζπλνπο εληόο δύν εκεξώλ. Μεηά ηελ έγγξαθε απηή εηδνπνίεζε νη ππεύζπλνη βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π. ππνρξενύληαη λα απνκαθξύλνπλ ηα απνξξίκκαηα κε ηα δηθά ηνπο κέζα. Επίζεο ππνρξενύληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα θξαηνύλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναύιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξόκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ( πξόζηηκν 400 επξώ). 3.Σα απόβιεηα Ννζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθώο (κε εμαίξεζε όζσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 3β) νη ππεύζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη: α) γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπόζεζε ζε απηνπηεδόκελεο θιεηζηέο πξέζεο ή ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο (έιιεηςε ρώξνπ ηνπνζέηεζεο θ.ι.π) ζε εηδηθνύο θάδνπο β) γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπο σο "απνξξίκκαηα λνζνθνκεηαθά, κε επηθίλδπλα, κε ηνμηθά", κε απηνθόιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή θαξηέια, πάλσ ζηνπο θάδνπο, ζηνπο ζάθνπο θαη ηηο απηνπηεδόκελεο πξέζεο. γ) λα πξνκεζεπηνύλ ζπκπηεζηέο απνξξηκκάησλ ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 1000 επξώ. 4.Σα απνξξίκκαηα ηνπ λεθξνηαθεηαθνύ ρώξνπ ηα πξνεξρόκελα από εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ησλ δηαθόξσλ ρώξσλ, ηνπ θπιηθείνπ θ.ι.π. πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα εζσηεξηθά αζηηθά, ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη θαηά ην ζπλήζε ηξόπν ηα πξνεξρόκελα από εθηαθέο ζεσξνύληαη επηθίλδπλα θαη ζπζθεπάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη κε εηδηθό ηξόπν.από ηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ. 5. Σα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2δ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ (κπάδα θαη πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκώλ θ.ι.π) κεηαθέξνληαη κε επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεύζπλνπ εξγαζηώλ ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ππνδνρήο κπαδώλ ή ζηηο ρσκαηεξέο: - ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ δύν εκεξώλ ζεσξνύληαη όηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθό θνηλόρξεζην ρώξν θαη νη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή εηδηθνύ ηέινπο, θαζώο επίζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο 1000 επξώ. 6

7 - ηελ πεξίπησζε πνπ απηά επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρώξνπο όπσο νηθόπεδα, ρείκαξξνπο, ξέκαηα, πάξθα, άιζε, δξόκνπο, γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξύπαλζεο θαη πξνθαινύλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ - Γη απηό ηέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεύνληαη απζηεξά. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηόο από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν. 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπόκελεο άιιεο θπξώζεηο ν Δήκνο επηβάιιεη πξόζηηκν 300 επξώ ε πεξίπησζε δε επαλάιεςεο πξόζηηκν κέρξη θαη ζην δεθαπιάζην ηνπ επηβιεζέληνο ζηα πξνεγνύκελα. Απαγνξεύεηαη ε ξίςε κπαδώλ ή άιισλ νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ε ξύπαλζε πεδνδξνκίσλ κε ρώκαηα, ιάδηα θ.ι.π. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 300 επξώ. 6. Σα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 ε (Λύκαηα νηθηαθήο ρξήζεο ) ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ κεηαθέξνληαη κε επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ππνδνρήο - ηελ πεξίπησζε πνπ απηά επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρώξνπο όπσο νηθόπεδα, ξέκαηα, θξεάηηα πεξηζπιινγήο όκβξησλ πδάησλ πάξθα, άιζε, δξόκνπο θαη ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξύπαλζεο θαη πξνθαινύλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ - Γη απηό ηέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεύνληαη απζηεξά. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηόο από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν. 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπόκελεο άιιεο θπξώζεηο ν Δήκνο επηβάιιεη πξόζηηκν 6000 επξώ,ζε πεξίπησζε δε επαλάιεςεο πξόζηηκν κέρξη θαη ζην δεθαπιάζην ηνπ επηβιεζέληνο ζηα πξνεγνύκελα. ΑΡΘΡΟ 10 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ εηδηθώλ θαη ηνμηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3, παξ. 3 ζπιιέγνληαη, απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο ππεύζπλνπο όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Οη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα θξαηνύλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναύιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξόκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξώζεηο θαηαβνιήο εηδηθνύ ηέινπο θαη πξόζηηκν 6000 επξώ. ΑΡΘΡΟ 11 Α Ν Α Κ Τ Κ Λ Ω Η Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε Με εσαηζζεζία γηα ηο περηβάιιολ θαη ζσλαίζζεζε θαζήθοληος ο Δήκος κας εθαρκόδεη ποηθίιες κορθές α λ α θ ύ θ ι ω ζ ε ς. Ζεηούκε ηελ ελεργό ζσκκεηοτή ηωλ δεκοηώλ κας γηα ηελ σιοποίεζε ηοσ ζηότοσ ασηού. Έηζη ινηπόλ,όινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξόπν δηαινγήο ησλ πξνο αλαθύθισζε απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζεο ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο αλαθύθισζεο 1. Οθείινπλ λα κελ αλακεηγλύνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα εθείλα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νιόθιεξνπ από γπαιί, ραξηί, αινπκίλην θαζώο θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Δήκν ζύκθσλα κε ην όπνην πξόγξακκα πεξηζπιινγήο έρεη ν Δήκνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 επξώ. 2. ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο νη παξαγόκελεο πνζόηεηεο αλαθπθινύκελσλ απνξξηκκάησλ είλαη ζρεηηθά κεγάιεο όπσο ραξηνθηβώηηα θά,νη ππεύζπλνη νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ 7

8 ρσξηζηά από ηα άιια απνξξίκκαηα,λα ηα ζπκπηέδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Δήκν ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ πξόγξακκα πεξηζπιινγήο.. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πξόζηηκν είλαη 100 επξώ 3. α) ηα ρνιεία,ζηα ΚΕΠ θαη ζηα ΚΑΠΗ ζα ηνπνζεηεζνύλ θάδνη πεξηζπιινγήο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ ν Δήκνο ζα πεξηζπιιέγεη. Κάζε θάηνηθνο ν νπνίνο δηαζέηεη ηέηνηεο ζπζθεπέο πξνο αλαθύθισζε,νθείιεη λα ηηο απνζέηεη ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο ή ζηε Δηεύζπλζε θαζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ καο (Αγεζηιάνπ θαη Οιπκπίνπ, Άλσ.Νέα.κύξλε) β) Εηδηθνί θάδνη πεξηζπιινγήο γηα κπαηαξίεο ζπζθεπώλ θαη ιακπηήξεο θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε επίθαηξα ζεκεία ηνπ Δήκνπ. ΑΡΘΡΟ 12 Τπνρξεώζεηο πεδώλ ή επνρνύκελσλ α) Η απόξξηςε από πεδνύο ή επνρνύκελνπο θαζ' νδώλ αρξήζησλ ραξηηώλ παθέησλ ή άιισλ εηδώλ κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδώλ αηνκηθήο ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο ηνπ Δήκνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.) από πεξηπαηεηέο, ζακώλεο θ.α Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. ε όζνπο ζπιιακβάλνληαη λα παξαβηάδνπλ ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξόζηηκν 20 επξώ. Ελώ όζνη πξνθαινύλ θζνξέο ζε αζηηθό εμνπιηζκό ηνπ Δήκνπ πξόζηηκν έσο 300επξώ. β) Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δώσλ ππνρξεώλνληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα πεξηηηώκαηα ησλ δώσλ ηνπο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100 επξώ ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη αλ ε παξάβαζε γίλεη ζε παηδηθή ραξά ή άιιν θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θηινμελεί παηδηά, ζε απιέο ή εηζόδνπο ζρνιείσλ, βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ, ζε πξναύιηα εθθιεζηώλ, ζε δεκόζηα ή δεκνηηθά θηήξηα. ΑΡΘΡΟ 13 Τπνρξεώζεηο θαηαζηεκαηαξρώλ Καηαζηήκαηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη ε παξαγσγή θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ (θξενπσιεία,νπσξνπσιεία..)θαζώο θαη θαηαζηήκαηα ζηα νπνία πξνζθέξνληαη αλαςπθηηθά, πξόρεηξν θαγεηό.. θιπ νθείινπλ λα ηνπνζεηνύλ δνρεία απνξξηκκάησλ αιιά θαη λα κεηαθέξνπλ ηα πάζεο θύζεσο απνξξίκκαηα κέζα ζε θιεηζηνύο θαη εληζρπκέλνπο ζάθνπο θαη λα απνζέηνπλ απηνύο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο θαηόπηλ πξνζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία.επίζεο νθείινπλ λα δηαηεξνύλ δηαξθώο θαζαξό ην κπξνζηηλό ρώξν θαζώο θαη ηνλ πεξίγπξν. ηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξόζηηκν 300 επξώ θαη ζε πεξίπησζε θαη ηξίηεο ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. ΑΡΘΡΟ 14 Καζαξηόηεηα δεκνηηθώλ ρώξσλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ από επηρεηξήζεηο Επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, θαηόπηλ αδείαο δεκνηηθνύο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο όπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηόξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα νθείινπλ λα 8

9 δηαηεξνύλ δηαξθώο ηνπο ρώξνπο θαζαξνύο δη ηδίσλ κέζσλ θαζώο θαη ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ αλεμάξηεηα από ην ρξόλν θαζαξηζκνύ από ηα ζπλεξγεία ηνπ δήκνπ. ηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξόζηηκν 300 επξώ. ΑΡΘΡΟ 15 Καζαξηόηεηα ιατθώλ αγνξώλ Οη πσιεηέο θαη έκπνξνη ζηηο ιαηθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Δήκν, ζπιιέγνπλ ηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα ζε αλζεθηηθνύο ζάθνπο θαη ηνπο αθήλνπλ ζηελ άθξε ηνπ πάγθνπ ηνπο. Αλ δελ ηεξνύλ ηα παξαπάλσ ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο ππεύζπλνπο. Επίζεο επηβάιιεη πξόζηηκν ύςνπο 300 επξώ. Εάλ ε παξάβαζε απηή δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά ν Δήκνο δεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαηάιεςεο ηνπ ρώξνπ από ην ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηία ή παξαγσγόγηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ή νξηζηηθά. Παξαβίαζε σξαξίνπ από κηθξνπσιεηέο ζε ιατθή αγνξά ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν 300 επξώ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δεηείηαη από ηελ Πεξηθέξεηα ε αλάθιεζε ηεο αδείαο. ΑΡΘΡΟ 16 Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ 1.Η πιεκκειήο ελαπόζεζε απνζήθεπζε θαη ζηίβαμε πιηθώλ, εκπνξεπκάησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θ.ι.π. κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξύπαλζε από ην δηαζθνξπηζκό ησλ πιηθώλ απηώλ ζην πεξηβάιινλ. ηε ρνξεγνύκελε από ην Δήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ ελαπόζεζε, απνζήθεπζε ή ζηίβαμε ησλ παξαπάλσ πιηθώλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, λάηινλ θ.ι.π.) πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν αηηώλ ώζηε λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνύ ηνπο. Αλ από ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ πξνθιεζεί ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ν Δήκνο πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ άιισλ θπξώζεσλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία επηβάιιεη θαηά ησλ ππεύζπλσλ πξόζηηκν 1500 επξώ. 2. Οη παξάλνκεο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο, ηακπιό, αεξνπαλό θ.ι.π. ζα ζπιιέγνληαη από ζπλεξγεία ηνπ Δήκνπ θαη ζα επηβάιιεηαη από ηα εμνπζηνδνηεκέλα από ηνλ παξόληα θαλνληζκό όξγαλα (Επόπηεο θαζαξηόηεηαο- Εηδηθή Τπεξεζία "Δεκνηηθή Αζηπλνκία" θ.ι.π) πξόζηηκν. Σν πξόζηηκν γηα δηαθεκίζεηο πνπ επηθνιιώληαη ππό κνξθή αθηζώλ ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη γεληθά ζε ρώξνπο πνπ απαγνξεύεηαη ε αθηζνθόιιεζε είλαη 100 επξώ αλά ηεκάρην. Γηα ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ή αεξνπαλό πνπ αλαξηώληαη ζε ζηύινπο θαη ππνζηαζκνύο θνηλήο σθειείαο, ζε ζεκαηνδόηεο θαη γεληθά ζε ρώξνπο πνπ απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ λ ην πξόζηηκν είλαη 450 επξώ αλά η.κ.( απόθ Δεκ πκβνπιίνπ αξ 242-3/12/ 2007) ΑΡΘΡΟ 17 Καζαξηόηεηα εηδηθώλ ρώξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε) Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πνιπθαηνηθηώλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηεγαζκέλνη ή κε (πάξθηλγθ, πξαζηέο, παιαηέο νηθίεο θ.ι.π), πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεύζπλσλ θαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν, αθόκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη από ηξίηνπο. ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη ύζηεξα από ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ν Δήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα παξέκβεη θαζαξίδνληαο ην ρώξν θαη θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο ππεπζύλνπο Επίζεο επηβάιιεη πξόζηηκν 300 επξώ. Πέξα από ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο, ζηελ πεξίπησζε ξύπαλζεο κλεκείσλ, αγαικάησλ, ηνίρσλ, παηδηθώλ ραξώλ, πάξθσλ, ρώξσλ πξαζίλσλ θ.ι.π. ζα επηβάιιεηαη θαη πξόζηηκν 1000 επξώ. Σα πξόζηηκα ζα είλαη έσο ηξηπιάζηα εάλ ζπληειείηαη ε θαηαζηξνθή ησλ ρώξσλ απηώλ. 9

10 ΑΡΘΡΟ 18 Καζαξηόηεηα νηθνπέδσλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ Οη ηδηνθηήηεο, λνκείο θαη επηθαξπσηέο νηθνπεδηθώλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ νθείινπλ λα ηα δηαηεξνύλ πάληνηε ειεύζεξα από απνξξίκκαηα αθόκα θαη αλ πξνέξρνληαη από ηξίηνπο. Πξνο ηνύην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάζζνπλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηόηεηα θαη απνςίισζε ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο όπνπ νη θίλδπλνη ππξθαγηώλ είλαη απμεκέλνη.. ε βάξνο εθείλσλ πνπ εμαθνινπζνύλ λα αδηαθνξνύλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, ν Δήκνο πξνβαίλεη ζε απηεπάγγειην θαζαξηζκό ηνπ νηθνπέδνπ, επηβάιινληαο ζηνπο ππεπζύλνπο: α) πξόζηηκν 50 ιεπηώλ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηνπ νηθείνπ ρώξνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί έζνδν ηνπ νηθείνπ Δήκνπ, β) βεβαηνύηαη εηο βάξνο ηνπο ε ηζόπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνο θαζαξηζκό θαη γ) ππνβάιιεηαη κήλπζε γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 433 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα (Ν.3852/10,άρζρο 94,περίπηωζε 26) ΑΡΘΡΟ 19 Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξησζε αληηθεηκέλσλ Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα μεξνύ θνξηίνπ πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε εηδηθό κνπζακά. Σα απνξξίκκαηα νηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ ππεπζύλνπ, ε θαζαξηόηεηα δηεμάγεηαη από ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη ηα έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεύζπλν, καδί κε πξόζηηκν ύςνπο 400 επξώ ΑΡΘΡΟ 20 Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, κεραλήκαηα θ.ι.π._ 1. Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3,παξ 2 ζη δειαδή,απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο κνηνπνδήιαηα,ινηπά νρήκαηα, ζθάθε αλαςπρήο, ηξέηιεξ, κπαγθαδηέξεο, θαη κεραλήκαηα πάζεο θύζεσο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα γηα πεξηζζόηεξν από 30 εκέξεο ζην ίδην ζεκείν,ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ ζηεξεά απόβιεηα θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο νθείιεη λα ηα απνκαθξύλεη ακέζσο. Εθ όζνλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε από ηα όξγαλα ηνπ Δήκνπ, εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ν ηδηνθηήηεο θαη αλ εμαθνινπζεί ε ζηάζκεπζε, ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ θαη ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1080/80 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Δ 116(ΦΕΚ 81/ ). 2. Αλ δε βξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο γηα λα ηνπ επηδνζεί ε εηδνπνίεζε ν Δήκνο επηθνιιά εηδηθό ζήκα επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζπληάζζεη πξσηόθνιιν θαηαγξαθήο εγθαηαιειεηκκέλνπ.ην εηδηθό ζήκα ππάξρεη ε επηζήκαλζε ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε πνπ δε κεηαθηλεζεί κεηά ηελ 30ή εκέξα (παξάγξαθνο 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ) 3. Ορήκαηα ή κεραλήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη από ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 30 εκεξώλ ζε παξαθείκελε ζέζε ζηελ ίδηα πεξηνρή,ζεσξείηαη όηη ζπκπιήξσζαλ ην ρξόλν από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο θαηαγξαθήο θαη απνζύξνληαη όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ 4. 10

11 Η θαηαζηξνθή ή ε απνθόιιεζε ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζύξεη πξόζηηκν 100 επξώ Σν πξόζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 5. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δε ζπκκνξθσζεί θαη έρεη εμαληιεζεί ην ρξνληθό πεξηζώξην ησλ 30 εκεξώλ,ην απηνθίλεην ή ην κεράλεκα ζεσξείηαη εγθαηαιειεηκκέλν θαη κε επζύλε ηνπ Δήκνπ κεηαθέξεηαη κε όρεκα εηαηξείαο αλαθύθισζεο ζε ρώξν δηάιπζεο όπνπ γίλεηαη πξσηόθνιιν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο. ην πξσηόθνιιν απηό αλαθέξεηαη επαθξηβώο ε θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ε ζέζε από ηελ νπνία απνζύξζεθε.(πξνεδξηθό δηάηαγκα αξηζκ. 116/5/3/2004) ΠΡΟΟΥΗ!! Σσγτρόλως κε ηελ παραπάλω ελέργεηα,επηβάιιοληαη από ηο Δήκο ζηοσς παραβάηες ηα παραθάηω πρόζηηκα ποσ έτοσν ως ακολούθως: Μοηοζικλέηες και μοηοποδήλαηα: 300 εσρώ, Eπιβατικά αστοκίνητα : 500 εσρώ, Mεγάλα οτήματα(φορτηγά, βστιοφόρα κ.ά) :700 εσρώ, Λοηπά οτήκαηα, ηροτόζπηηα, ηρέηιερ, κπαγθαδηέρες θαη κεταλήκαηα ή σπόιοηπα κεταλεκάηωλ: 500 εσρώ ΑΡΘΡΟ 21 Γεληθή Γηάηαμε Θα επηβάιιεηαη πρόζηηκο ζε οηηδήποηε ρσπαίλεη ηοσς θοηλότρεζηοσς τώροσς θαη γεληθά ηοσς Δεκοηηθούς τώροσς ηο οποίο ζα είλαη αλάιογο κε ηοσ κεγέζοσς ηες ρύπαλζες. ΠΡΟΣΙΜΑ Καζνξίδεηαη ην ύςνο ησλ πξνζηίκσλ ηα νπνία ζα πιεξώλνληαη ζηα Σακεία ηνπ Γήκνπ σο θάησζη: 1. Εγθαηάιεηςε ηνμηθώλ απνξξηκκάησλ - ιπκάησλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. Πξόζηηκν: 3000 επξώ. (αξ.6) 2. Μεηαθίλεζε θάδσλ ζε άιιν ζεκείν από ην θαζνξηζκέλν Πξόζηηκν: 100 επξώ. (αξ. 7 παξ.1 α ) 3. αθνύιεο εθηόο θάδσλ (άδεηεο θαη ζε κε επηηξεπηέο ώξεο) Πξόζηηκν: 20 επξώ. (αξ.7 παξ.2 α ) 4..Παξθάξηζκα δίπια ζε θάδνπο κε ηξόπν ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ηνπο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλπξόζηηκν: 40 επξώ.(αξ.7 παξ.1β) 5. ζθόξπηα ζθνππίδηα εθηόο θάδσλ Πξόζηηκν 50 επξώ (αξ.7 παξ2β) 6.. Εγθαηάιεηςε νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο ζπλελλόεζε κε ην Δήκν Πξόζηηκν: 200 επξώ. ( αξ.8 παξ. 1β) 11

12 7. Εγθαηάιεηςε θηβσηίσλ - μπινθηβσηίσλ θ.ι.π. από γξαθεία - θαηαζηήκαηα -νηθίεο Πξόζηηκν: 200 επξώ. ( αξ. 8 παξ. 2 ) 8. Φύιια μεξά, ππόινηπα θαζαξηζκώλ θήπσλ, γθαδόλ,θιαδηά, ζάκλνη, xώκαηα, θνπξνρώκαηα θ.ι.π πνπ απνξξίπηνληαη αζπζθεύαζηα ζην πεδνδξόκην. Πξόζηηκν: 80 επξώ. (αξ. 8 παξ. 3 ) 9. Καύζε ζθνππηδηώλ,ρόξησλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ Πξόζηηκν: 300 επξώ ( αξ. 8 παξ. 4 ) 10.Πιύζηκν νρεκάησλ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο πξόζηηκν : 50 επξώ (αξ. 8 παξ. 5 ) 11 Εγθαηάιεηςε βηνηερληθώλ - βηνκεραληθώλ απνξξηκκάησλ. Πξόζηηκν: 400 επξώ. (αξ. 9 παξ. 2 ) 12. Αζπζθεύαζηα κε επηθίλδπλα - κε ηνμηθά απνξξίκκαηα Ννζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθώο. Πξόζηηκν: επξώ. (αξ. 9 παξ 3γ ) 13. Εγθαηάιεηςε κπαδώλ - αρξήζησλ πιηθώλ από θαηεδαθίζεηο εθζθαθέο θ.ι.π. θαη ξύπαλζε πεδνδξνκίσλ θαη δξόκσλ κε ρώκαηα, ιάδηα θ.ι.π. Πξόζηηκν: 1000 επξώ. ( αξ. 9 παξ. 5 α ) 14.. Ρίςε κπαδώλ ζε αθάιππηνπο ρώξνπο. Πξόζηηκν: 300 επξώ. (αξ. 9 παξ. 5 β ) 15. Ρίςε κπαδώλ θαη άιισλ νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ.ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Πξόζηηκν: 300 επξώ. ( αξ 9 παξ. 5 γ ) 16. Σα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 ε (Λύκαηα νηθηαθήο ρξήζεο ) ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ κεηαθέξνληαη κε επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ππνδνρήο - ηελ πεξίπησζε πνπ απηά επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρώξνπο όπσο νηθόπεδα, ξέκαηα, θξεάηηα πεξηζπιινγήο όκβξησλ πδάησλ πάξθα, άιζε, δξόκνπο θαη ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξύπαλζεο θαη πξνθαινύλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ - Γη απηό ηέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεύνληαη απζηεξά. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηόο από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν. 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπόκελεο άιιεο θπξώζεηο ν Δήκνο επηβάιιεη πξόζηηκν 6000 επξώ,ζε πεξίπησζε δε επαλάιεςεο πξόζηηκν κέρξη θαη ζην δεθαπιάζην ηνπ επηβιεζέληνο ζηα πξνεγνύκελα. ( αξ. 9 παξ. 6 ) 17. Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3, παξ. 3 ζπιιέγνληαη, απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο ππεύζπλνπο όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Οη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα θξαηνύλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναύιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξόκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξώζεηο θαηαβνιήο εηδηθνύ ηέινπο θαη πξόζηηκν 6000 επξώ. ( αξ. 10 ) 12

13 18. Οη δεκόηεο θάηνηθνη νθείινπλ λα κελ αλακεηγλύνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα εθείλα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νιόθιεξνπ από γπαιί, ραξηί, αινπκίλην θαζώο θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Δήκν ζύκθσλα κε ην όπνην πξόγξακκα πεξηζπιινγήο έρεη ν Δήκνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 επξώ. ( αξ. 11 παξ. 1 ) 19..Σα θαηαζηήκαηα νθείινπλ λα ζπκπηέδνπλ ηα ραξηνθηβώηηα, πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη γεληθά ό,ηη ζπκπηέδεηαη ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη Πξόζηηκν: 100 επξώ. ( αξ. 11 παξ. 2 ) 20 Απόξξηςε αληηθεηκέλσλ ή κηθξναπνξξηκκάησλ εθηόο θαιαζηώλ ηνπ Δήκνπ. Πξόζηηκν: 20 επξώ. ( αξ. 12 παξ. α ) 21. Φζνξά αζηηθνύ εμνπιηζκνύ Δήκνπ.. Πξόζηηκν: 300 επξώ. ( αξ. 12 παξ. α ) 22. Με θαζαξηζκόο πεξηηησκάησλ δώσλ πξόζηηκν :100 επξώ ( αξ 12 παξ. β ) 23. Αθαζάξηζηνο ρώξνο ή έιιεηςε δνρείσλ απνξξηκκάησλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Πξόζηηκν: 300 επξώ. θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο αλάθιεζε αδείαο. ( αξ 13 ) 24. Καζαξηόηεηα δεκνηηθώλ ρώξσλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ από επηρεηξήζεηο Επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, θαηόπηλ αδείαο δεκνηηθνύο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο όπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηόξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα νθείινπλ λα δηαηεξνύλ δηαξθώο ηνπο ρώξνπο θαζαξνύο δη ηδίσλ κέζσλ θαζώο θαη ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ αλεμάξηεηα από ην ρξόλν θαζαξηζκνύ από ηα ζπλεξγεία ηνπ δήκνπ. ηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξόζηηκν 300 επξώ. ( αξ. 14 ) 25. Εγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζηηο ιατθέο θαη ινηπέο αγνξέο ή παξαβίαζε σξαξίνπ. Πξόζηηκν: 300 επξώ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο αλάθιεζε αδείαο. ( αξ. 15 ) 26. Η πιεκκειήο ελαπόζεζε απνζήθεπζε θαη ζηίβαμε πιηθώλ, εκπνξεπκάησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θ.ι.π. κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξύπαλζε από ην δηαζθνξπηζκό ησλ πιηθώλ απηώλ ζην πεξηβάιινλ. ηε ρνξεγνύκελε από ην Δήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ ελαπόζεζε, απνζήθεπζε ή ζηίβαμε ησλ παξαπάλσ πιηθώλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, λάηινλ θ.ι.π.) πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν αηηώλ ώζηε λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνύ ηνπο. Αλ από ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ πξνθιεζεί ξύπαλζε ησλ 13

14 θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ν Δήκνο πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ άιισλ θπξώζεσλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία επηβάιιεη θαηά ησλ ππεύζπλσλ πξόζηηκν 1500 επξώ. ( αξ. 16 παξ. 1 ) 27. Ρύπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θεηβνιάλ, ζπξέη, ηακπιό, αεξνπαλό θ.ι.π. Πξόζηηκν: 100 επξώ αλά ηεκάρην. ( αξ. 16 παξ. 2 α ) 28. Με θαζαξηζκόο ειεύζεξσλ ηδησηηθώλ - θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (πάξθηλγθ, πξαζηέο, παιηέο νηθίεο θ.ι.π). Πξόζηηκν: 300 επξώ. ( αξ. 17 παξ α ) 29. Ρύπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, ηνίρσλ, πάξθσλ, παηδηθώλ ραξώλ, πξαζίλνπ θ.ι.π. Πέξα από ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ζα επηβάιιεηαη θαη πξόζηηκν: 1000 επξώ. Σν πξόζηηκν ζα είλαη έσο θαη ηξηπιάζην εάλ ζπληειείηαη ε θαηαζηξνθή ησλ ρώξσλ απηώλ. ( αξ. 17 παξ. β ) 30. Καζαξηόηεηα νηθνπέδσλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ Οη ηδηνθηήηεο, λνκείο θαη επηθαξπσηέο νηθνπεδηθώλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ νθείινπλ λα ηα δηαηεξνύλ πάληνηε ειεύζεξα από απνξξίκκαηα αθόκα θαη αλ πξνέξρνληαη από ηξίηνπο. Πξνο ηνύην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάζζνπλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηόηεηα θαη απνςίισζε ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο όπνπ νη θίλδπλνη ππξθαγηώλ είλαη απμεκέλνη.. ε βάξνο εθείλσλ πνπ εμαθνινπζνύλ λα αδηαθνξνύλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, ν Δήκνο πξνβαίλεη ζε απηεπάγγειην θαζαξηζκό ηνπ νηθνπέδνπ, επηβάιινληαο ζηνπο ππεπζύλνπο: α) πξόζηηκν 50 ιεπηώλ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηνπ νηθείνπ ρώξνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί έζνδν ηνπ νηθείνπ Δήκνπ, β) βεβαηνύηαη εηο βάξνο ηνπο ε ηζόπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνο θαζαξηζκό θαη γ) ππνβάιιεηαη κήλπζε γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 433 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα (Ν.3852/10,άρζρο 94,περίπηωζε 26) ( αρ. 18 ) 31.Ρύπαλζε από κεηαθνξά μεξνύ θνξηίνπ. Πξόζηηκν: 400 επξώ. ( αξ. 19 ) 32. Η θαηαζηξνθή ή ε απνθόιιεζε ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζύξεη πξόζηηκν 100 επξώ Σν πξόζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. ( αξ. 20 παξ. 4 ) 33. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δε ζπκκνξθσζεί θαη έρεη εμαληιεζεί ην ρξνληθό πεξηζώξην ησλ 30 εκεξώλ,ην απηνθίλεην ή ην κεράλεκα ζεσξείηαη εγθαηαιειεηκκέλν θαη κε επζύλε ηνπ Δήκνπ κεηαθέξεηαη κε όρεκα εηαηξείαο αλαθύθισζεο ζε ρώξν δηάιπζεο όπνπ γίλεηαη πξσηόθνιιν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο. ην πξσηόθνιιν απηό αλαθέξεηαη επαθξηβώο ε θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ε ζέζε από ηελ νπνία απνζύξζεθε.(πξνεδξηθό δηάηαγκα αξηζκ. 116/5/3/2004) ΠΡΟΟΥΗ!! Σσγτρόλως κε ηελ παραπάλω ελέργεηα,επηβάιιοληαη από ηο Δήκο ζηοσς παραβάηες ηα παραθάηω πρόζηηκα ποσ έτοσν ως ακολούθως: Μοηοζικλέηες και μοηοποδήλαηα: 300 εσρώ, 14

15 Eπιβατικά αστοκίνητα : 500 εσρώ, Mεγάλα οτήματα(φορτηγά, βστιοφόρα κ.ά) :700 εσρώ, Λοηπά οτήκαηα, ηροτόζπηηα, ηρέηιερ, κπαγθαδηέρες θαη κεταλήκαηα ή σπόιοηπα κεταλεκάηωλ: 500 εσρώ ( αρ. 20 παρ. 5 ) 34.Παξάιεηςε ζήκαλζεο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. Πξόζηηκν: 300 επξώ. ( αξ. 28 ) 35. Εγθαηάιεηςε πξντόλησλ εθζθαθήο θαη ινηπώλ αρξήζησλ πιηθώλ από νξγαληζκνύο θνηλήο σθειείαο. Πξόζηηκν: 1500 επξώ. 36. Πιεκκειήο ελαπόζεζε, απνζήθεπζε θαη ζηίβαμε εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Πξόζηηκν1.500 επξώ. 37. Εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα ζε δξόκνπο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Πξόζηηκν: 300 επξώ. 38. Παξθάξηζκα ζε δξόκν πνπ ν Δήκνο έρεη πξνεηδνπνηήζεη όηη ζα θαζαξηζηεί. Πξόζηηκν: 40 επξώ Η ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ-εθηόο βελδηλάδηθσλ θαη θαξκαθείσλ - απαγνξεύεηαη ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη Πξόζηηκν: 500 επξώ. 40. Δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ αλαξηώληαη ζε ζηύινπο θαη ππνζηαζκνύο θνηλήο σθειείαο, ζε ζεκαηνδόηεο θαη γεληθά ζε ρώξνπο πνπ απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ, ην πξόζηηκν είλαη 400 επξώ αλά ηεηξαγσληθό.κέηξν.. ( ην ηέινο αλαπξνζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νόκνπ 1900/90 ). 41.Αλάιογο πρόζηηκο ζα επηβάιιεηαη ζε οηηδήποηε άιιο ποσ δελ αλαθέρεηαη ζηολ παρόληα θαλοληζκό αιιά ρσπαίλεη γεληθά ηελ πόιε. Δμνπζηνδνηεί γηα ηελ επηβνιή κελύζεσλ θαη πξνζηίκσλ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ηε Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΙΝΩΦΔΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 Ο θαλνληζκόο απηόο αθνξά θάζε είδνπο εξγαζίεο νηθνδνκήο (λέεο νηθνδνκέο, πξόζζεηεο επηζθεπέο ) πνπ εθηεινύληαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ θαη θάζε εξγαζία νξγαληζκνύ θνηλήο σθέιεηαο. ΑΡΘΡΟ 23 ε θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία πνπ γίλεηαη ζα πξέπεη ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ λα ππάξρεη α) αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο από ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο β)πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη από ην Νόκν κε 15

16 ηνλ αξηζκό ηεο αδείαο θαη ηελ εκεξνκελία εθδόζεσο ηεο, γ) άδεηα θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ νδνζηξώκαηνο ρνξεγεκέλε από ην Δήκν. ΑΡΘΡΟ 24 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ από ηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ ηα εγθεθξηκέλα από ηελ Πνιενδνκία ζρέδηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη από ηνλ ηδηνθηήηε θαηαζθεπαζηή γηα λα κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπώλ πνπ εθηεινύληαη. ΑΡΘΡΟ 25 Η κε ηήξεζε ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ζπλεπάγεηαη πέξα από ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ηελ θίλεζε από ηνλ Δήκν δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ. ΑΡΘΡΟ 26 Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ νη ηδηνθηήηεο ή νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο αλάινγα πξέπεη: α) Να ζεσξνύλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα από ην Αζηπλνκηθό Σκήκα. β) Να εθνδηάδνληαη από ην Δήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ νδνζηξώκαηνο θαηαβάιινληνο ην αληίζηνηρν ηέινο. ηελ αίηεζε γηα ηελ άδεηα ζα δειώλνπλ ξεηά αλ ζα ηνπνζεηήζνπλ δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ώζηε ν Δήκνο λα εηζπξάμεη ηα λόκηκα. Αλ ηνπνζεηήζνπλ δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ην έρνπλ δειώζεη ζηελ έθδνζε αδείαο, ηόηε πέξα από ηα λόκηκα ηέιε πνπ ζα εηζπξάμεη ν Δήκνο γηα ηε δηαθήκηζε ζα επηβιεζεί θαη πξόζηηκν, 1000 έσο 3000 επξώ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξόθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ λα ππνβάιινπλ αλάινγε ππεύζπλε δήισζε. γ) Να πξνζθνκίδνπλ ζην Δήκν εγγπεηηθή επηζηνιή όπσο ην ππόδεηγκα πνπ ζα ρνξεγεί ν Δήκνο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Σ.Π. θαη Δ. πνζνύ 40 επξώ αλά κ. κήθνπο πξνζόςεσο ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ θαη εθόζνλ δελ πξνμελήζεθαλ δεκηέο ζηνπο δεκνηηθνύο ρώξνπο από ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδ. εξγαζηώλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα, ζην νδόζηξσκα, δεκηέο ζηα πεδνδξόκηα, παξαιείςεηο πιαθόζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θιπ.) Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνύληαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ ή ηνλ Μεραληθό ηνπ Δήκνπ. ΑΡΘΡΟ 27 Ο ρώξνο πνπ εθηεινύληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο. Επίζεο πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεύεη ηελ είζνδν ζηνπο κε έρνληαο εξγαζία θαη ζε πεξίπησζε θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδώλ θαη νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη κε κέζα πξνζηαζίαο (καδέξηα ηζηκεληόιηζνπο θ.ι.π.) γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ από λεξά είηε από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Ειαθξά πιηθά πνπ παξαζύξνληαη από ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξόζθνλε, κπάδα θιπ.) ζα πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά ώζηε λα κελ παξαζύξνληαη από ηνλ αέξα. Σν ίδην ηζρύεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθώλ. Μπάδα επί θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ παξακέλνπλ πιένλ ηνπ δηεκέξνπ ζεσξείηαη όηη θαηαιακβάλνπλ δεκόζην ρώξν θαη επηβάιιεηαη ην ζρεηηθό ηέινο θαη ην πξνβιεπόκελν πξόζηηκν 150 έσο 1500 επξώ. Επηπιένλ απνκαθξύλνληαη από ην Δήκν θαη ν ππόρξενο θαηαβάιιεη ηε δαπάλε απνκάθξπλζεο. ΑΡΘΡΟ 28 Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ πξέπεη λα είλαη θαηά ηξόπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξόιεςε αηπρήκαηνο, ηα δε πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιόγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθόθθηλεο ηαηλίαο όηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξώκαηνο. Η ζήκαλζε θαηά ηε λύθηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 300 επξώ. 16

17 ΑΡΘΡΟ 29 ηηο πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ από Οξγαληζκό Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΕΤΔΑΠ) γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηύνπ ή λέσλ παξνρώλ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο Νόκνπο πεξί εθηειέζεσο Δεκνζίσλ Έξγσλ (ζεκάλζεηο θ.ι.π.). Οη παξαπάλσ νξγαληζκνί ππνρξενύληαη όπσο ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ θαη όρη πέξαλ ηνπ ηεηξαεκέξνπ λα απνκαθξύλνπλ ηα πξντόληα εθζθαθήο, ηα ινηπά άρξεζηα πιηθά θαη λα επαλαθέξνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ πξόηεξε ηνπο θαηάζηαζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 26 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, θαη ζα δεηείηαη άκεζε επέκβαζε ηνπ Εηζαγγειέα. Οη ίδηνη νξγαληζκνί ππνρξεώλνληαη ζην θαηάβξεγκα ησλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη πξντόλησλ εθζθαθώλ εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 26 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. ΑΡΘΡΟ 30 ε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ αλαθεξνκέλσλ πεξηπηώζεσλ ζηα άξζξα 22,23,24,26 θαη 28 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ επηβάιιεηαη πξόζηηκν (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 ηνπ Ν.1828/89) 150 έσο 1500 επξώ. εθόζνλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε (εγγπεηηθή επηζηνιή). ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ α) Η νδεγία 75/422 ηεο ΔΟΚ πεξί ζηεξεώλ απνβιήησλ β) Η Κ.Τ.Α /1424/ πεξί ζηεξεώλ απνβιήησλ, ΦΔΚ 444/ηΒ / γ) Η Κ.Τ.Α /3054/ πεξί επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ΦΔΚ 665/ηΒ / δ) Σν άξζξν 30 ηνπ ΠΓ 323/89 ε) Ο Ν. 1650/86 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ΦΔΚ 160/ηΑ / ζη) Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80 πεξί ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηώλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ΦΔΚ 246/ηΑ / δ) Ο Ν. 807/71 πεξί ειεύζεξσλ ρώξσλ ε) Ο Ν. 1144/81 πεξί ηειώλ δηαθεκίζεσλ ζ) Σν άξζξν 19 ηνπ Ν. 1080/80 πεξί πξνζηίκσλ,φδκ246/ηα / η)σν άξζξν 94 παξ 1,πεξ 26 ηνπ N 3852/10/ Καιιηθξάηεο πεξί πεξηβάιινληνο, ΦΔΚ 87/ηΑ /

18 ηα) Σν άξζξν 61 ηνπ Ν.3979/2011,πεξί παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο,φδκ138/ηα / ηβ) Οη απνθάζεηο 242/ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηειώλ δηαθήκηζεο, 245/ πεξί ηξνπνπνίεζεο θαλνληζκνύ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, 148/ πεξί επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ ηγ) Oη απνθάζεηο 200/92 θαη 269/96 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο Ζ παξνύζα ζα δηαβηβαζηεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο νξηζηηθή έγθξηζε. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Γεκάθεο Ησάλλεο θαη ην Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο θ. Δπζηάζηνο Κνύπαο ςήθηζαλ αξλεηηθά θαη ζα εθζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ζ Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ ΣΑ ΜΕΛΗ ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ AΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝ/ΝΟ ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ Αθρηβές Αληίγραθο Νέα κύρλε Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ. 18

19 19

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα:

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Σηλ. 2108231277 Αθήνα, 17-07-2015 Θέμα: Διεςκπινήζειρ επί ηος ςπ απιθ. ππωη. 15434/15-07-2015 διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο Θέζε Ο ρώξνο είλαη ην πξώελ εξγνζηάζην παξαγσγήο πξντόλησλ ακηάληνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ Α.Δ.», ζηε πεξηνρή Γξέπαλν Αραΐαο, ζε απόζηαζε 14,5 ρικ βνξεηαλαηνιηθά ηεο Πάηξαο, 1,6 ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 Ιοσνίοσ 2011

Αθήνα 15 Ιοσνίοσ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταρ. Δ/λζε: Σηαδίνπ 27 Ταρ. Κώδηθαο: 101 83 Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα