ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων και από το Κοινοτικό δίκαιο. Το Καταστατικό του Ταμείου εγκρίθηκε με την Απόφαση Φ.51020/20163/292/ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β 1307/ ). Έδρα του ΕΤΑΟ είναι η Αθήνα και λειτουργεί πανελλαδικά. Η διάρκεια ζωής του ΕΤΑΟ είναι αορίστου χρόνου. Τα ΕΤΑΟ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κύριος σκοπός του ΕΤΑΟ, είναι η παροχή ασφαλιστικής προστασίας στα μέλη του για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του Κλάδοι Ασφάλισης Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ταμείο δημιούργησε τρεις κλάδους με οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια: τον Κλάδο Εφάπαξ για το κίνδυνο γήρατος και τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας για το κίνδυνο αναπηρίας και θανάτου. με τροποποίηση του καταστατικού το 2001 δημιουργήθηκε και ο Κλάδος Σύνταξης που όμως δεν έχει λειτουργήσει ακόμη. Η παροχή ασφαλιστικής προστασίας διασφαλίζεται με την : - εύρυθμη λειτουργία του, - διαφύλαξη της φερεγγυότητας του, - αποδοτική και διαφανή τοποθέτηση των Ασφαλιστικών Αποθεμάτων κάθε Κλάδου Ασφάλισης και την ανάληψη και διαχείριση αποδεκτών επενδυτικών κινδύνων με βάση την αρχή της χρηστής και συνετής διαχείρισης. 1

2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Για την επίτευξη του σκοπού του το ΕΤΑΟ υιοθετεί τον παρόντα Κανονισμό Επενδύσεων, με τον οποίο καθορίζονται ένα σύστημα αρχών και οδηγιών για την αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας του. Το Ταμείο δεν διαχειρίζεται το ίδιο τα Αποθεματικά Κεφάλαια των Ασφαλιστικών του Κλάδων αλλά αναθέτει σε ΑΕΔΑΚ τη διαχείριση τους, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων διαχείρισης αλλά και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αποθεματικών κεφαλαίων και των αναλαμβανόμενων κινδύνων Διαχειριστής Θεματοφύλακας Ειδικότερα: Κλάδος Εφάπαξ. Tο Μαθηματικό Απόθεμα του Κλάδου Εφάπαξ, επενδύεται με βάση το άρθρο 26 του Καταστατικού του, σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού που σχηματίστηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. Η διαχείριση του A/K έχει ανατεθεί στην ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Θεματοφύλακας του Α/Κ έχει οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς. Κλάδος Αλληλοβοήθειας. Το μαθηματικό απόθεμα του Κλάδου Αλληλοβοήθειας επενδύεται, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καταστατικού, κατ εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 15 και 16 του Ν. 3029/2002 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στην ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Θεματοφύλακας του Α/Κ έχει οριστεί η Εθνική Τράπεζα. Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει: - τη στρατηγική και τις πολιτικές επενδύσεων του Ταμείου, σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, - τα στοιχεία του Διαχειριστή και Θεματοφύλακα του Α/Κ και του Ταμείου, - αποσαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων των οργάνων του Ταμείου συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών, - το είδος των επενδύσεων και τους επενδυτικούς περιορισμούς και όρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3029/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. - προσδιορισμό του επιδιωκόμενου στόχου με τη αξιοποίηση του Δείκτη Συγκριτικής Αξιολόγησης (benchmark), - τον προσδιορισμό ανωτάτου ορίου αναλαμβανόμενου κινδύνου και τεχνικές διαχείρισης του από την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, - καταγραφή των τρόπων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων, - Προσδιορισμό προμηθειών, αμοιβών και των εξόδων που βαρύνουν το Ταμείο, 2

3 Ο παρών Κανονισμός Επενδύσεων είναι εναρμονισμένος με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Επαγγελματικά Ταμεία: το Ν. 3029/2002, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3385/2005 και τον Ν. 4261/2014. την Υπ. Αποφ. Αριθ. Φ /οικ.19976/6/861 περί Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, την Υπουργ. Αποφ. Αρθ. Φ /42926/1085 σχετικά με την Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορισμός στοιχείων που κατ ελάχιστον περιλαμβάνονται στο Κανονισμό Επενδύσεων, τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών το Καταστατικό του Ταμείου. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν το ΔΣ του Ταμείου, την Επενδυτική Επιτροπή, τους Διαχειριστές των επενδύσεων, τους θεματοφύλακες, τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το ΔΣ του Ταμείου με την από υπ αριθ. 128 / 28 Ιανουαρίου 2015 απόφαση του ΔΣ, και μπορεί να τροποποιείται με νεότερη απόφαση του. 3. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ΕΤΑΟ βασιζόμενο στην αρχή της βέλτιστης διαχείρισης της περιουσίας του, με κριτήριο τη μείωση των λειτουργικών του εξόδων και της αποδοτικότερης και ασφαλέστερης αξιοποίησης των αποθεματικών του κεφαλαίων, χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ΑΕΔΑΚ και του Θεματοφύλακα, για την αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία των επενδυτικών του μηχανισμών. Η Διακυβέρνηση του Ταμείου εφαρμόζεται με καθορισμένους και διακριτούς ρόλους από : Το ΔΣ του Ταμείου. Την Επενδυτική Επιτροπή. Το Διαχειριστή Επενδύσεων. Το Θεματοφύλακα Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι υπεύθυνο για : Την έγκριση του Κανονισμού Επενδύσεων, και τον έλεγχο εφαρμογής του. 3

4 Τη μέριμνα σχηματισμού μαθηματικού αποθέματος για κάθε κλάδο ασφάλισης από τις εισφορές των μελών - ασφαλισμένων σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου, το οποίο αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του κλάδου. Την έγκριση των νέων επενδυτικών στρατηγικών και πολιτικών εφαρμογής, μετά από πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής, εντός του θεσμικού πλαισίου των ορίων και περιορισμών των επενδύσεων και των ανεκτών κινδύνων. Την πρόσληψη των εξωτερικών συνεργατών για συγκεκριμένο χρόνο παροχής υπηρεσιών με σύμβαση ανάθεσης έργου στην οποία, περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών - Διαχειριστή Επενδύσεων, - Θεματοφύλακα. - Άλλο συνεργάτη Την έγκριση μέτρων ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις συμφερόντων. Την τήρηση των επενδυτικών διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. Την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν τις επενδύσεις. Την ενημέρωση του Διαχειριστή και Θεματοφύλακα για τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία και τις επενδύσεις των Επαγγελματικών Ταμείων Επενδυτική Επιτροπή. Στο Ταμείο λειτουργεί Επενδυτική Επιτροπή στο πλαίσιο του Καταστατικού και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των αποφάσεων του ΔΣ. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελεί Συμβουλευτικό Όργανο του ΔΣ για την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των αποθεματικών του κεφαλαίων. Τα μέλη της επιλέγονται και διορίζονται από το ΔΣ του Ταμείου με κριτήρια την επαγγελματική καταλληλότητα, εμπειρία και προϋπηρεσία σε δραστηριότητες συναφείς με επενδυτικά και χρηματιστηριακά θέματα σε οργανωμένες αγορές. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει κατ ελάχιστον τις παρακάτω αρμοδιότητες : Προτείνει κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου. 4

5 Συμμετέχει στην αξιολόγηση για την πρόσληψη / απόλυση του Διαχειριστή και του Θεματοφύλακα. Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου από την ΑΕΔΑΚ ελέγχει την επίδοση του και ενημερώνει το ΔΣ. Καλείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ κάθε τρίμηνο ή όποια άλλη φορά απαιτείται, στην οποία γίνεται παρουσίαση του Διαχειριστή για τη διαχείριση του Α/Κ και τις αποδόσεις του και για τις γενικότερες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές συνθήκες.. Προβαίνει σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου Εισηγείται τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να παράσχει, τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάθεσης Διαχείρισης, σε τριμηνιαία βάση ή και έκτακτα όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο Διαχειριστής Επενδύσεων Διαχείριση Αποθεματικών Κλάδου Εφάπαξ (Α / Κ ) Το ΕΤΑΟ με την υπ αριθ. 44/ απόφασή του, έχει αναθέσει, μετά από διαγνωστική διαδικασία, τη διαχείριση των Αποθεματικών Κεφαλαίων του Κλάδου Εφάπαξ, τα οποία επενδύονται, με βάση το καταστατικό του, σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο σχηματίστηκε το έτος 2008 ειδικά για το σκοπό αυτό, με την Επωνυμία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, στην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. μεταξύ άλλων - Συντάσσει τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου στα πλαίσια των αρχών και των κανόνων του Κανονισμού του Α/Κ και των προβλέψεων της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002, όπως κάθε φορά ισχύει, την οποία παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Ο. - Συντάσσει τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο οποίο γίνεται ασφαλιστική τοποθέτηση του μαθηματικού αποθέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του καταστατικού του Ταμείου 5

6 - Δίδει εντολές στο θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεωνκαι γενικότερα προβαίνει στη διενέργεια των συναφών επιτρεπομένων πράξεων και συναλλαγών που προβλέπονται από τη νομοθεσία και όλων των πράξεων που ενδεχομένως προβλεφθούν νομοθετικά, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης.. - Πληροφορεί και ενημερώνει το ΔΣ του Ταμείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία για Α/Κ. - Συντάσσει αναλυτική έκθεση του για τις αποδόσεις του Α/Κ και τη διάρθρωση του ενεργητικού του, ανά τρίμηνο τουλάχιστον ή όταν ζητηθεί. - Ορίζει υπεύθυνο Διευθυντή Επενδύσεων και Διαχειριστή του Α/Κ ως το πρόσωπο που συνεργάζεται με το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ο., την Επιτροπή Επενδύσεων, τους Ορκωτούς ελεγκτές, το Διαχειριστή των λειτουργιών και άλλα, εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ., νομικά ή φυσικά πρόσωπα. - Αναλαμβάνει να ενημερώνει ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση για την τιμή του μερδίου του Α/Κ Διαχείριση Αποθεματικών Κεφαλαίων του Κλάδου Αλληλοβοήθειας Η διαχείριση των αποθεματικών του Κλάδου Αλληλοβοήθειας έχει ανατεθεί στην ALPHA TRUSTΑ Ε.Δ.Α.Κ., με την από 30/12/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Καταστατικού. Ταν κεφάλαια αυτά θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, όπως Τραπεζικές Καταθέσεις, μικρής διάρκειας ομόλογα, Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων και άλλα προϊόντα περιορισμένου κινδύνου Θεματοφύλακας α. Η ALPHA TRUST Εταιρία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Ταμείου έχει ορίσει την Τράπεζα Πειραιώς να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής του Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. β. Το ΔΣ του Ταμείου έχει ορίσει την Εθνική Τράπεζα να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής επενδύσεων του Κλάδου Αλληλοβοήθειας του Ταμείου τα οποία διαχειρίζεται η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ. Ο Θεματοφύλακας του Ταμείου για τα αποθεματικά κεφάλαια του Κλάδου Αλληλοβοήθειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : Φυλάσσει τους τίτλους των επενδύσεων του Ταμείου 6

7 Ενημερώνεται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Διαχειριστές Επενδύσεων και φροντίζει την διεκπεραίωση τους. Διατηρεί το αρχείο των επενδύσεων, αποτιμά και ενημερώνει το Ταμείο και το Διαχειριστή περιοδικά για την τρέχουσα αξία κάθε είδους επένδυσης, καθώς και για τις επενδυτικές κινήσεις που έγιναν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη. ενημέρωση. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεματοφύλακας και ο Διαχειριστής οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου. 4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι επενδυτικές αποφάσεις για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ταμείου θα πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης, δηλαδή θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της συντηρητικής πολιτικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των επενδυτικών στοιχείων Επενδυτικός Σκοπός Επενδυτική Πολιτική Το Ταμείο δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του. Έχει αναθέσει τη διαχείριση του Α/Κ του Κλάδου Εφάπαξ και του μαθηματικού αποθέματος του Κλάδου Αλληλοβοήθειας στην ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ. Ειδικότερα σκοπός του Α/Κ είναι: H επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης από υπεραξία και εισόδημα, σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κυρίως εκδοτών με καταστατική έδρα την Ελλάδα. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά και εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου Η επίτευξη ετήσιας προσδοκώμενης απόδοσης στόχου προσδιορίζεται με τη αξιοποίηση του Δείκτη Αναφοράς Ο επιδιωκόμενος στόχος απόδοσης επιλέγεται με κριτήριο την ασφάλεια και την φερεγγυότητα του Ταμείου προς τα μέλη ασφαλισμένους, προκειμένου να προστατεύεται στο μέτρο του καλύτερου εφικτού ο βαθμός κάλυψης των υποχρεώσεων που προκύπτουν που αποτελεί και το μέτρο του αναλαμβανόμενου επιπέδου κινδύνου. 7

8 Η επίτευξη του ως άνω στόχου θα πρέπει να επιδιώκεται υπό την προϋπόθεση τήρησης των ορίων χρηματοοικονομικών κινδύνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσο και από το νόμο 3029/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το Ταμείο υιοθετεί πρότυπα χαρτοφυλάκια (benchmarks) για την αποτελεσματική διαχείριση του Α/Κ, αποτελούμενα από συντελεστές στάθμισης σωρευτικής απόδοσης για κάθε υποκατηγορία επένδυσης (μετοχές, ομόλογα, διαθέσιμα) Στοιχεία Επενδύσεων και περιορισμοί του Α/Κ Οι επενδύσεις του ΕΤΑΟ σε Α/Κ, που σχηματίστηκε για το σκοπό αυτό και διαχειρίζεται η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα μέσα που προβλέπονται από το άρθρο 21 και 22 του Ν. 3283/2004, το άρθρο 7 του Ν. 3029/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3385/2005, το Ν. 4261/2014 και από τον Κανονισμό του Α/Κ. Ειδικότερα σε: Επενδυτικά προϊόντα στην οργανωμένη αγορά χρήματος (τραπεζικές καταθέσεις, προθεσμιακές καταθέσεις και γενικά προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων). Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου τόσο στην πρωτογενή και δευτερογενή οργανωμένη αγορά κεφαλαίων. Μετοχές, ομόλογα και άλλα χρεόγραφα εταιρειών που είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές αγορές. Μερίδια Α/Κ ή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που εμπίπτουν στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ και 65/2009/ΕΚ. Η ΑΕΔΑΚ δεν μπορεί να επενδύει σε προϊόντα που διαχειρίζεται η ίδια ή ανήκουν στην ίδια ή σε άλλη μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του ενεργητικού του Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η στρατηγική μόχλευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων όταν χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων. Τα παραπάνω μπορούν να χωριστούν σε υποκατηγορίες όπως: - Μετοχές υψηλής, μεσαίας, και χαμηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως <<υψηλού κινδύνου>> - Ομόλογα δημοσίου, εταιρειών κλπ που χαρακτηρίζονται ως <<μεσαίου κινδύνου>> - κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας (βιομηχανικός, τραπεζικός ασφαλιστικός κλπ) 8

9 Μερίδια Α/Κ ακίνητης περιουσίας Η ΑΕΔΑΚ αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες, που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Επιλογή Δείκτη Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmark) Α/Κ Για κάθε υποκατηγορία επενδύσεων (ομόλογα, μετοχές, διαθέσιμα) του Α/Κ, προσδιορίζονται συντελεστές στάθμισης σωρευτικής απόδοσης, αντίστοιχοι των περιορισμών και των ορίων επενδύσεων του Α/Κ σύμφωνα με τον Κανονισμό του Α/Κ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις των ΕΤΑ. Η επιλογή του Δείκτη αυτού γίνεται με τα εξής κριτήρια: Να διέπονται από διαφανείς κανόνες κατά την αρχική επιλογή των κινητών αξιών που τους αποτελούν, την αναδιάρθρωση τους σε τακτική ή έκτακτη βάση, την εισαγωγή σε αυτούς νέων κινητών αξιών, την εξαγωγή από αυτούς κινητών αξιών που δεν πληρούν τους γνωστούς εκ των προτέρων κανόνες και την ορθή διαχείριση εταιρικών γεγονότων. Να λαμβάνουν στους κανόνες τους κριτήρια ρευστότητας, εμπορευσιμότητας και ελεύθερης διασποράς των κινητών αξιών που τους αποτελούν. Να είναι επενδύσιμοι και να διαθέτουν ή δύναται να επιτρέψουν τη διάθεση προϊόντων για διενέργεια παθητικής διαχείρισης με χαμηλό σχετικά κόστος - να έχουν επιστημονικά αποδεκτούς κανόνες και μεθοδολογία υπολογισμού. ΟΙ συντελεστές στάθμισης για τον προσδιορισμό του Δείκτης Αναφοράς είναι: για μετοχές ποσοστό 30% του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για ομόλογα ποσοστό 30% του Δείκτη BCEC1T (Barclays Greek Government Bond Index), για διαθέσιμα ποσοστό 40% του Δείκτη SBWMEU1L (Citigroup EUR 1 Mounth EUR Deposit 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Η καταβολή προμηθειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και θεματοφυλακής, γίνεται σύμφωνα με την κατά περίπτωση υπογραφείσα σύμβαση με μέριμνα πάντα την εξασφάλιση καλών οικονομικών όρων και γενικά την προστασία και εξυπηρέτηση του συμφέροντος του Ε.Τ.Α.Ο Προμήθειες Διαχείρισης και Θεματοφυλακής του Α/Κ Οι συμφωνηθείσες αναλογικές προμήθειες αναφέρονται ρητώς στη Σύμβαση Ανάθεσης Έργου Διαχείρισης και Θεματοφυλακής και είναι 9

10 - προμήθειες διαχείρισης 0,65% ετησίως επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ. - και προμήθειες θεματοφυλακής 0,09% ετησίως επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ. πληρωτέα ανά μήνα. - Η ALPHA TRUST δεσμεύεται ότι οι προμήθειες διαχείρισης και θεματοφυλακής του Α/Κ θα παραμείνουν σταθερά για τη χρονική περίοδο από τη σύσταση του Α/Κ και για τρία χρόνια, εκτός αν αυτές χρειαστεί να τροποποιηθούν σε εκτέλεση σχετικής διάταξης νόμου. - Η ALPHA TRUST δεν θα χρεώνει το ΕΤΑΟ με προμήθεια διάθεσης και προμήθεια εξαγοράς μεριδίων στο Α/Κ Λοιπές χρεώσεις και έξοδα - Πέραν των ανωτέρω, το ενεργητικό του Α/Κ θα βαρύνουν ενδεικτικά και τα παρακάτω έξοδα και φόρους και προμήθειες - Οι πράξεις επί μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιβαρύνονται με προμήθεια και κυμαίνεται από 0,10% έως 0,20% ανάλογα με την αντισυμβαλλόμενη Χρηματιστηριακή εταιρεία. - Οι πωλήσεις επί μετοχών στο ΧΑ επιβαρύνονται με φόρο, ο οποίος ενδεικτικά ανέρχεται σε 0,15% επί της καθαρής αξίας του πινακιδίου και παρακρατείται από την χρηματιστηριακή εταιρεία για πράξεις εσωτερικού, υπολογίζεται από την ALPHA TRUSTκαι καταβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μηνιαίως για τις πωλήσεις μετοχών εξωτερικού. - Η αμοιβή ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών του Α/Κ προσδιορίζεται ετησίως σε συνάρτηση με το ύψος του ενεργητικού του Α/Κ. - Κάθε φόρος που αφορά στο Α/Κ και επιβάλλεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και κάθε φόρο που ενδεχομένως επιβληθεί με νόμο στο μέλλον και βαρύνει τις συναλλαγές του Α/Κ, την περιουσία του ή τη διαχείριση του. - το ενεργητικού του Α/Κ βαρύνεται με το κόστος των δημοσιεύσεων και ενημέρωσης που απαιτεί ο νόμος προς τους μεριδιούχους του Α/Κ και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. - Οι παραπάνω δαπάνες και έξοδα προβλέπονται στη σύμβαση διαχείρισης με την ALPHA TRUST και ενδέχεται να τροποποιούνται είτε λόγω αλλαγής νόμου, είτε της τιμολογιακής πολιτικής των χρηματιστηριακών εταιρειών ή των Ορκωτών Ελεγκτών κλπ. 10

11 - Οι δαπάνες του Ε.Τ.Α.Ο., ανάλογα με τη φύση τους, καταβάλλονται με βάση την έκδοση τιμολογίου από τρίτον, ή την έκδοση Απόδειξης Πληρωμής από το Ταμείο. - Τα τιμολόγια και οι Αποδείξεις Πληρωμής, καταχωρούνται στα Λογιστικά Βιβλία, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες Προμήθειες διαχείρισης και θεματοφυλακής του Κλάδου Αλληλοβοήθειας. Οι καταβαλλόμενες προμήθειες διαχείρισης και θεματοφυλακής είναι : Παροχής υπηρεσιών της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ για τη διαχείριση των αποθεματικών κεφαλαίων του Κλάδου Αλληλοβοήθειας είναι 0,05% επί του μέσου ύψους των διαχειριζομένων κεφαλαίων πληρωτέα, ανά μήνα. Ποσοστό 0,09% προμήθεια θεματοφυλακής στην Εθνική Τράπεζα επί του μέσου ύψους διαχειριζομένων κεφαλαίων, πληρωτέα ανά μήνα. Οι καταβαλλόμενες προμήθειες βαρύνουν το ενεργητικό των διαχειριζόμενων κεφαλαίων. 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2.1.Εφαρμογή... 4 2.2.Αρμοδιότητες... 4 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting)...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα