ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 63 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Των Κωνσταντίνου Νικολόπουλου και Παναγιώτη Μανωλιτζά 1. Εισαγωγή Οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες στον Ευρωπαϊκό χώρο υποχρεώνουν τους σχεδιαστές της υγειονοµικής και κοινωνικής πολιτικής να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του επανασχεδιασµού και αναδιοργάνωσης των ευάλωτων κοινωνικών και υγειονοµικών συστηµάτων. Στην µεταρρυθµιστική δίνη δεν αντιστέκονται ούτε τα συστήµατα υγείας ούτε οι συντάξεις και γενικότερα η κοινωνική ασφάλιση. Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, οι βασικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την γέννηση του Ιταλικού συστήµατος υγείας έως σήµερα καθώς και η λειτουργία του υγειονοµικού συστήµατος της Ιταλίας ενώ στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η διαγενεακή επίδραση των µεταρρυθµίσεων της δεκαετίας του 90 στο Ιταλικό Συνταξιοδοτικό σύστηµα. 2. Υγειονοµικό Σύστηµα Ιταλίας 2.1 Ιστορική εξέλιξη Ιταλικού συστήµατος υγείας Μελετώντας την ιστορική εξέλιξη του Ιταλικού Υγειονοµικού Συστήµατος διαπιστώνου- µε ότι οι υγειονοµικές υπηρεσίες την περίοδο παρέχονταν από την Καθολική εκκλησία όσο και από τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Επιπρόσθετα είχε δηµιουργηθεί ένα Ιατρικό δίκτυο για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της προληπτικής ιατρικής και της δηµόσιας υγείας ενώ παράλληλα εντάθηκε η παροχή υπηρεσιών υγείας από τους δήµους. Παράλληλα οι εργοδότες και εργαζόµενοι έγιναν υπεύθυνοι για την χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης συνεισφέροντας ένα ποσοστό από το µηνιαίο εισόδηµα τους στα εθελοντικά ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηµιουργηθεί. Αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών ήταν να δηµιουργηθεί ένα διασπασµένο σύστηµα ιατρικής περίθαλψης το οποίο είχε βασισθεί σε πολλά ασφαλιστικά ταµεία. Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος είναι Οικονοµολόγος, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο Παναγιώτης Μανωλιτζάς είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων.

2 64 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Με την πάροδο του χρόνου οι προσπάθειες για υποχρεωτική ασφάλιση των εργαζοµένων εντείνονται και το 1925 δηµιουργείται το INADEL το οποίο αποτελούσε ένα Εθνικό Ινστιτούτο το οποίο παρείχε υγειονοµική περίθαλψη στους εργαζόµενους των τοπικών αρχών. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1930 τα ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηµιουργηθεί ανέλαβαν και την κάλυψη των προστατευόµενων µελών των οικογενειών των εργατών. Την περίοδο του µε τις µεταρρυθµίσεις που εφαρµόζονταν την συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ιταλία δηµιουργήθηκαν δυο ιδρύµατα κοινωνικής ασφάλισης (περιλαµβανοµένης και της ιατρικής κάλυψης): το ΕΝPAS το οποίο αποτελούσε ένα εθνικό οργανισµό που είχε ως αποκλειστική αρµοδιότητα την Ιατρική και Κοινωνική Κάλυψη των ηµοσίων υπαλλήλων και το ΙNAM το οποίο αποτελούσε ένα εθνικό φορέα ιατρικής κάλυψης των υπαλλήλων που εργάζονταν στον ιδιωτικό τοµέα. Παρά την πληθώρα των ασφαλιστικών ταµείων στην Ιταλία το 7% του πληθυσµού δεν ήταν ασφαλισµένο. Οι τελευταίες νοµοθετικές παρεµβάσεις πριν την σύσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας πραγµατοποιήθηκαν µε τους νόµους 386/1974 και 382/1975 µε τους οποίους µετατοπίστηκε η ευθύνη της διοίκησης των νοσοκοµείων στις περιφέρειες. Πάρα το πλήθος των νοµοθετικών ρυθµίσεων το Ιταλικό σύστηµα υγείας την περίοδο δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των σχεδιαστών υγειονοµικής πολιτικής. Χαρακτηριστικά προβλήµατα ήταν η γραφειοκρατία και η ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών. Έτσι η κυβέρνηση για να κατορθώσει να αντιµετωπίσει ή να περιορίσει τα συγκεκριµένα προβλήµατα προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις. Με το νόµο 833/1978 γίνεται ριζική αλλαγή του υγειονοµικού συστήµατος και θεσπίζεται το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). Στόχος του συγκεκριµένου συστήµατος ήταν να εγγυηθεί σε όλους τους πολίτες ίση πρόσβαση στα διάφορα επίπεδα ιατρικής φροντίδας ανεξαρτήτως οικονοµικού επιπέδου και γεωγραφικής τοποθεσίας, να µειωθούν οι ανισότητες ανά γεωγραφική περιοχή καθώς και να γίνει αποτελεσµατικότερος ο έλεγχος για τις δαπάνες υγείας. Το νέο σύστηµα υγείας βασίζονταν σε µία αποκεντρωµένη οργανωτική δοµή µε κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση αποφάσιζε πόσοι πόροι θα αφιερωθούν για την υγεία καθώς και για το ύψος της χρηµατοδότησης που θα δίνονταν σε κάθε περιφέρεια. Οι περιφερειακές αρχές ήταν υπεύθυνες για τον τοπικό σχεδιασµό έτσι ώστε να επιτευχθούν οι υγειονοµικοί στόχοι που είχαν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση δεν απέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι ευθύνες δεν ήταν ξεκάθαρα κατανεµηµένες και δεν υπήρχε ένας αρµονικός σχεδιασµός της ιατρικής περίθαλψης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που ανέκυψαν από την σύσταση του ΕΣΥ η κυβέρνηση µέσω των νοµοθετικών διαταγµάτων 502/1992 και 517/1993, 229/1999 προχώρησε στην διαδικασία εκχώρησης αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες ήταν υπεύθυνες για την ρύθµιση της εσωτερικής αγοράς µέσα στο έδαφος τους και τον έλεγχο της λειτουργίας των Τοπικών Οργανισµών Υγείας και των Νοσοκοµειακών Οργανισµών. Επιπρόσθετα οι περιφέρειες ήταν υπεύθυνες για την διαχείριση των πόρων που τους δίνονταν από το κράτος. Τέλος τα τελευταία χρόνια το υπουργείο υγείας εκπονεί διάφορα σχέδια δράσης για την υγεία. Απώτερος στόχος των Εθνικών Σχεδίων ράσης για την υγεία είναι: η µείωση των λιστών αναµονής, η µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών από την χρήση υπηρεσιών υγείας, η διασφάλιση της ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης, η προαγωγή της υγείας, η συνεχής εκπαίδευση του υγειονοµικού προσωπικού καθώς και η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων.

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Οργανωτική δοµή συστήµατος υγείας Βασικό χαρακτηριστικό της διοικητικής δοµής του Ιταλικού συστήµατος υγείας αποτελεί η αποκέντρωση σε τρία επίπεδα: (α) το κεντρικό, (β) το περιφερειακό και τέλος (γ) το τοπικό. Στο κεντρικό επίπεδο κύριος φορέας είναι το υπουργείο υγείας. Το υπουργείο υγείας είναι επιφορτισµένο µε το σχεδιασµό της υγειονοµικής φροντίδας, την χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης καθώς και την εποπτεία σε θέµατα που αφορούν την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των νοσοκοµειακών και των τοπικών οργανισµών υγείας. Επιπρόσθετα το υπουργείο υγείας συντονίζει τις δραστηριότητες των Εθνικών Οργανισµών Επιστηµονικής Έρευνας. Το υπουργείο υγείας όµως έχει συνάψει συνεργασία και µε άλλα υπουργεία όπως το υπουργείο οικονοµικών όπου µε την βοήθεια του καταρτίζεται η χρηµατοδότηση του υγειονοµικού συστήµατος και το υπουργείο κοινωνικής πρόνοιας το οποίο έχει επιφορτιστεί µε τον ρόλο του συντονισµού των κοινωνικών υπηρεσιών. Πέρα όµως από τα συγκεκριµένα υπουργεία το υπουργείο υγείας έχει αναπτύξει συνεργασία µε πλήθος φορέων. Στους πιο σηµαντικούς συγκαταλέγονται το Εθνικό Συµβούλιο Υγείας το οποίο παρέχει τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το Εθνικό Υγειονοµικό Ινστιτούτο το οποίο παρέχει τεχνική, επιστηµονική έρευνα και παροχή συµβουλών για την δηµόσια υγεία και τέλος την Αντιπροσωπεία περιφερειακών Υπηρεσιών Υγειονοµικής Έρευνας όπου διεξάγονται έρευνες κόστους αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υγειονοµικών υπηρεσιών. Στο περιφερειακό επίπεδο οι περιφερειακές κυβερνήσεις µέσω των Περιφερειακών Υγειονοµικών Υπηρεσιών που έχουν αναπτύξει έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν εκπονηθεί µέσω των Εθνικών Σχεδίων ράσης για την Υγεία. Επιπρόσθετα οι περιφερειακές υγειονοµικές κυβερνήσεις έχουν επιφορτιστεί µε το έργο της διανοµής των οικονοµικών πόρων στους τοπικούς υγειονοµικούς οργανισµούς καθώς και στους νοσοκοµειακούς οργανισµούς. Πέρα από την κατανοµή των πόρων διενεργούν ελέγχους έτσι ώστε να εξακριβωθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέλος τους ανατίθεται ο διορισµός των διοικητών των τοπικών υγειονοµικών οργανισµών καθώς και των δηµόσιων νοσοκοµειακών οργανισµών. Στο τοπικό επίπεδο οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας είναι οι Τοπικοί υγειονοµικοί οργανισµοί, οι νοσοκοµειακοί οργανισµοί, οι ιδιωτικοί πιστοποιηµένοι φορείς και τα Εθνικά Ινστιτούτα Επιστηµονικής Έρευνας. Οι τοπικοί υγειονοµικοί οργανισµοί παρέχουν φροντίδα σε συγκεκριµένο τµήµα του πληθυσµού. Αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι γενικοί διευθυντές που διορίζονται έχουν στόχο να επιτευχθεί η καλύτερη οικονοµική απόδοση του οργανισµού και να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στα εθνικά σχέδια δράσης για την υγεία. Πέρα από τους τοπικούς υγειονοµικούς οργανισµούς στο τοπικό επίπεδο ανήκουν και οι νοσοκοµειακοί οργανισµοί. Οι νοσοκοµειακοί οργανισµοί προσφέρουν υπηρεσίες τριτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας. Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν και τα Εθνικά Ινστιτούτα Επιστηµονικής Έρευνας τα οποία αποτελούν ερευνητικές µονάδες καθώς και οι Ιδιωτικοί Πιστοποιηµένοι Φορείς οι οποίοι παρέχουν νοσοκοµειακή φροντίδα ενώ για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχουν επιδοτούνται από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 2.3 Υπηρεσίες Υγείας Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται από γενικούς γιατρούς και παιδίατρους οι οποίοι είναι συµβεβληµένοι µε τους τοπικούς υγειονοµικούς οργανισµούς και αποζηµιώνο-

4 66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νται σύµφωνα µε τον αριθµό εγγεγραµµένων πολιτών που έχουν εγγραφεί στην λίστα τους. Οι γενικοί γιατροί έχουν επιφορτιστεί µε το έργο της πρώτης αξιολόγησης των ασθενών και είναι στην διακριτική τους ευχέρεια να παραπέµψουν ασθενείς σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η επιλογή του γιατρού ανήκει στην διακριτική ευχέρεια τους ασθενή. Το 1999 ο ρόλος του γιατρού ενισχύθηκε παρέχοντας οικονοµικά κίνητρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Η δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται από τα νοσοκοµεία και από ειδικές ιατρικές υπηρεσίες. Οι ειδικές ιατρικές υπηρεσίες στελεχώνονται από νοσοκοµειακούς γιατρούς καθώς και από φοιτητές των ιατρικών σχολών οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Για την παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας καθίστανται απαραίτητη η έκδοση παραπεµπτικού από τον γενικό γιατρό. Μετά την έκδοση του παραπεµπτικού είναι στην διακριτική ευχέρεια των ασθενών ποιο νοσοκοµείο θα επιλέξουν για την περίθαλψη τους. Πολλές φορές αρκετοί Ιταλοί είναι αναγκασµένοι να αναζητήσουν περίθαλψη στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι λίστες αναµονής είναι µεγάλες και η ποιότητα των υπηρεσιών µη ικανοποιητική ιδιαίτερα στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Η τριτοβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται από νοσοκοµειακές µονάδες οι οποίες εδρεύουν στα µεγάλα αστικά κέντρα και καλύπτουν τις ανάγκες εκατοµµυρίων ανθρώπων. Η τριτοβάθµια περίθαλψη συνίσταται σε υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης που αφορούν σπάνιες ασθένειες. Τα ηµόσια Νοσοκοµειακά Ιδρύµατα, τα Εθνικά Ινστιτούτα Επιστηµονικής Έρευνας και τέλος οι Πανεπιστηµιακές κλινικές αποτελούν τους φορείς µέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 2.4 Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του Ιατρικού δυναµικού έχει παρουσιάσει αύξηση σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη ιδιαίτερα µετά την δεκαετία του 80. Εξετάζοντας την πορεία του ιατρικού δυναµικού της Ιταλίας διαπιστώνουµε ότι ο αριθµός των ιατρών έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη θεαµατικά αύξηση. Από 1,8 γιατρούς ανά κατοίκους που ήταν το 1970 σε 6,2 γιατρούς το 2002 (WHO 2006). H αύξηση του ιατρικού δυναµικού της χώρας οφείλεται στις υγειονοµικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν την δεκαετία του 80 και είχαν ως συνέπεια την εκτεταµένη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µε πολλές προσλήψεις. Όσον αφορά την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα Εθνικά Σχέδια ράσης που έχουν εκπονηθεί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον συγκεκριµένο τοµέα. Πιο αναλυτικά για τους γιατρούς προβλέπονται τρία στάδια εκπαίδευσης; Προπτυχιακή, Μεταπτυχιακή, δια βίου. Η προπτυχιακή περίοδος διαρκεί έξη χρόνια όπου οι σπουδαστές καλούνται να εργαστούν σε µία νοσοκοµειακή µονάδα. Μετά την αποφοίτηση τους συµµετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί το κράτος έτσι ώστε να τους επιτραπεί η άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος. Παρόλο τον αυξηµένο αριθµό του ιατρικού προσωπικού που διαθέτει ο υγειονοµικός τοµέας της Ιταλίας δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τους νοσηλευτές. Εξετάζοντας τον αριθµό των νοσηλευτών της χώρας παρατηρούµε ότι το 1999 ανά κατοίκους αντιστοιχούν 3,2 νοσηλευτές (OECD 2005). Στον τοµέα εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού ριζικές αλλαγές επέφερε το Νοµοθετικό διάταγµα. 502/1992 (άρθρο 6,.3) και το Υπουργικό ιάταγ- µα 739/1994 µε τα οποία αναµορφώθηκε το σύστηµα εκπαίδευσης των νοσοκόµων. Με την νέα νοµοθεσία όσοι επιθυµούν να εγγραφούν ως καταρτισµένοι νοσοκόµοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα τριετές Πανεπιστηµιακό πρόγραµµα. Στόχος των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών ήταν να προσδώσουν στους νοσοκόµους έναν πιο αυτόνοµο και ενεργό ρόλο και να τους ανατεθούν νέες ευθύνες, έτσι ώστε αυτό το σηµαντικό επάγγελµα να µην θεωρείται πλέον βοηθητικό. Μάλιστα η αυξανόµενη σηµαντικότητα του νοσηλευτικού δυναµικού

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 στην παραγωγική διαδικασία των υπηρεσιών έχει συζητηθεί στην βιβλιογραφία των οικονο- µικών της υγείας. Πολλοί από τους επιστήµονες που ασχολούνται µε τα οικονοµικά της υγείας όπως ο Maynard και ο Reinhard, έχουν προτείνει την βαθµιαία υποκατάσταση ορισµένων υπηρεσιών από νοσηλευτικές υπηρεσίες 1. Αυτό το επιχείρηµα το στηρίζουν σε µελέτες που διεξάχθηκαν στην Αµερική και οι οποίες έδειξαν ότι το 50% των ιατρικών υπηρεσιών είναι δυνατό να υποκατασταθούν από εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό. 3. Το Ιταλικό Συνταξιοδοτικό Σύστηµα Kυρίαρχο ζήτηµα στην ατζέντα της κρίσης του δηµόσιου τοµέα αποτελεί η µεγέθυνση των δηµοσίων δαπανών µε εξέχουσες δαπάνες εκείνες που αφορούν τις δηµόσιες συνταξιοδοτικές παροχές. Τα αίτια είναι γνωστά, και αναφέρονται σε όλες τις σχετικές µελέτες, µε κυρίαρχα τη δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού αλλά και τη γενναιόδωρη 2 µεταχείριση των παροχών και των προϋποθέσεων τους. Το ζήτηµα οξύνεται όταν παραδοσιακά µοντέλα κοινωνικής πολιτικής, όπως το Νοτιοευρωπαϊκό (στο οποίο περιλαµβάνεται και η Ιταλία), έχουν υψηλότερο δείκτη ευαισθησίας στις παραπάνω προκλήσεις και η ευαισθησία τους αυτή προκύπτει και από µια ιδιαίτερη πολιτικοκοινωνική κουλτούρα που αφορά τόσο τα µέλη όσο και τους διαχειριστές των συστηµάτων. Παρόλα αυτά στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε περίοδο έναρξης των µεταρρυθµίσεων οι οποίες συνεχίζονται µέχρι σήµερα. 3.1 Η νοητή κεφαλαιοποίηση ως προπύργιο της κεφαλαιοποίησης των κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων Η ιδιαιτερότητα της Ιταλίας εντοπίζεται στην καινοτοµία των notional accounts 3 όπως αυτή εφαρµόστηκε στο δηµόσιο σύστηµα του 1 ου πυλώνα και αποτελεί πέρα από τη χρηµατοδοτική εξυγίανση την οποία επιδιώκει και κριτήριο µεταβολής της ασφαλιστικής κουλτούρας για τις επόµενες γενιές. Η νοητή κεφαλαιοποίηση εφαρµόζεται στα αντίστοιχα συστήµατα της Σουηδίας 4 και της Πολωνίας και κατά τους υποστηρικτές της αποτελεί µια µέθοδο στην οποία ενσωµατώνεται η πειθαρχία σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της χρηµατοδότησης του P.A.Y.G. 5 Η εισαγωγή της νοητής κεφαλαιοποίησης εισάγει τεχνητά την ανταποδοτικότητα στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και επιδρά στην ψυχολογία του εισφέροντος καθώς δηµιουργεί την αίσθηση ότι η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Εποµένως η εισφορά αντι- µετωπίζεται περισσότερο ως επένδυση παρά ως φόρος και ως εκ τούτου δηµιουργείται η τάση περιορισµού της εισφοροδιαφυγής. Το Ιταλικό συνταξιοδοτικό σύστηµα µετά τον 2 ο Παγκόσµιο Πόλεµο βασίστηκε, όπως η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών συστηµάτων, στο δηµόσιο υποχρεωτικό σύστηµα τύπου P.A.Y.G. (1 ος πυλώνας) µε χαρακτηριστικό την κατάτµησή του σε ασφαλιστικά Ταµεία 50 επαγγελµατικών οµάδων. Απέναντι στην χρηµατοδοτική κρίση της δεκαετίας του 1980 η Ιταλία αντέταξε τις µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του Η διαδικασία της αναµόρφωσης ξεκίνησε το 1993 µε τον νόµο 421/1992 και συνεχίστηκε το 1995 µε το νόµο και µε τη µεταρρύθµιση Berlusconi 2004.

6 68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Στο σύνολό της η µεταρρύθµιση είχε το χαρακτήρα της ριζικής αλλαγής και καθορίστηκαν οι στόχοι των τριών παραγόντων του συστήµατος αναφορικά µε την αλληλεγγύη, τη βασική σύνταξη και τις συµπληρωµατικές συντάξεις. Τα χαρακτηριστικά της µεταρρύθµισης ήταν: - Η άµεση σύνδεση µεταξύ των παροχών και των εισφορών που καταβάλει ο ασφαλισµένος σε όλη την διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας του. 7 - Η κατάργηση του συστήµατος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων χωρίς µείωση παροχής. - Η κατάργηση της παλαιάς µεθόδου υπολογισµού της παροχής που ανήκε στην κατηγορία της καθορισµένης παροχής και η αντικατάστασή της µε µια νέα υπολογιστική φόρ- µουλα τύπου καθορισµένης εισφοράς. 8 Σύµφωνα µε τη νέα υπολογιστική µέθοδο υπάρχει ένας ατοµικός λογαριασµός για κάθε ασφαλισµένο ο οποίος βασίζεται στην λογική της νοητής κεφαλαιοποίησης (notional funding). Η µεταρρύθµιση περαιτέρω εισήγαγε παραµετρικές µεταβολές καθώς µεταβλήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης µε νόµιµο όριο το 65 ο έτος για τους άντρες ασφαλισµένους και το 60 ο για τις γυναίκες µε 20ετή υπηρεσία ενώ η ηλικία παρακάµπτεται για όποιον ασφαλισµένο έχει αποδεδειγµένα 40 εργάσιµα χρόνια. Το ηλικιακό όριο είναι ελαστικό µεταξύ των 57 και 65 συναρτήσει 5ετούς εργάσιµου βίου. 9 Η µεταρρύθµιση του 2004 δροµολόγησε εξελικτικά τον µηχανισµό των ορίων ηλικίας έτσι ώστε για τους αποχωρούντες από το 2008 το ηλικιακό όριο διαµορφώνεται στα 60 χρόνια, από το 2010 έως το 2013 σε 61 χρόνια και µετά το 2014 σε 62 χρόνια (ακόµα και αν έχει συµπληρωθεί 35ετής εργασιακό βίος για τον ασφαλισµένο) ενώ οι γυναίκες µπορούν να επιλέξουν για συνταξιοδότηση το 57 ο έτος της ηλικίας τους αν έχουν 35 χρόνια ασφάλισης. Επίσης, ως προς το ποσοστό αναπλήρωσης 10 το µέσο ποσοστό περιορίζεται ολοένα από 79,6% το 2000 σε 69,2% το 2030 και σε 64,6% το Στη δοµή του το σύστηµα υπέστη µεταβολές ακολουθώντας το κλασικό µοντέλο των 3 ων πυλώνων µε καινοτοµία βασισµένη στα Ιταλικά χαρακτηριστικά. Έτσι οι δοµικές µεταβολές καθορίζουν ένα σύστηµα το οποίο συνίσταται από τον 1 ο δηµόσιο πυλώνα µε υποχρεωτική συµµετοχή και εισαγωγή της ανταποδοτικότητας µε τη µορφή της νοητής κεφαλαιοποίησης, τον εθελοντικό 2 ο πυλώνα των επαγγελµατικών Ταµείων διακρινόµενο στα ανοικτά και κλειστά προγράµµατα και τον 3 ο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης των ατοµικών λογαριασµών µε εθελοντική συµµετοχή. Η δοµική µεταβολή υποστηρίχθηκε από την Ιταλική κυβέρνηση µε φορολογικά κίνητρα προς τους εργοδότες ώστε να αναλάβουν τη σύσταση των επαγγελµατικών Ταµείων και προς τους ασφαλισµένους για να ενεργοποιήσουν τη συµµετοχή τους στα νέα σχέδια. Αποτέλεσµα ήταν ποσοστό του 10% του απασχολούµενου πληθυσµού να συµµετέχει στα Ταµεία του 2 ου πυλώνα των οποίων τα ενεργητικά κεφάλαια αποτελούσαν το 3% του ιταλικού Α.Ε.Π. Επίσης, ως προς τον 3 ο πυλώνα το σύνολο των ενεργητικών αποτελούσαν το 0,1% του Α.Ε.Π. το Τα κίνητρα της Ιταλικής κυβέρνησης δεν εξαντλούνται στη ενίσχυση του πυλωνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος καθώς για την παράταση του χρόνου ασφάλισης των εργαζοµένων στην περίοδο προβλέπεται οι εργαζόµενοι να µπορούν να παραµείνουν στο εργατικό δυναµικό πέρα από το νόµιµο όριο ηλικιακής αποχώρησης λαµβάνοντας ειδικό επίδοµα (super bonus) ως αντιπαροχή ενώ οι εισφορές τους θα προστίθενται στο µισθό τους µε µέγιστη προσαύξησή του σε ποσοστό έως 30%. 13 Στις µελλοντικές προκλήσεις η Ιταλία 14 αντιµετωπίζει οξύ το πρόβληµα της δηµογραφικής γήρανσης 15 και στοχοθετεί να περιορίσει τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα µε την αύξηση της απασχόλησης των ανδρών και ειδικά των γυναικών, µε τη δραµατική µείωση του

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 69 ποσοστού αναπλήρωσης όσο και µε τη µεταστροφή των ασφαλισµένων σε µια εξάρτηση προς τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα του 2 ου και 3 ου πυλώνα απεξαρτώντας τον δηµόσιο 1 ο πυλώνα από το χρηµατοδοτικό βάρος. Παρατηρώντας το µεταρρυθµιστικό πλαίσιο της Ιταλίας διαπιστώνονται τα εξής: Εισάγονται παραµετρικές και δοµικές µεταβολές οι οποίες συνάδουν µε τις οδηγίες τόσο των διεθνών οργανισµών (Ο.Ο.Σ.Α,.Ν.Τ., Παγκόσµια Τράπεζα) όσο και µε τα πορίσµατα προτάσεις των Εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδιαίτερα µετά τη Λισσαβόνα). Επιδιώκονται καινοτοµίες ώστε να συνταιριάξουν οι µεταρρυθµίσεις µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ιταλικού µοντέλου. Η κυβέρνηση παρέχει κίνητρα (κυρίως φορολογικά) για να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των φορέων (εργοδότες και εργαζόµενοι) στα µεταρρυθµιστικά σχήµατα. Τα µέτρα έχουν ως κοινό παρονοµαστή τον περιορισµό του χρηµατοδοτικού ελλείµµατος του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος (1 ος πυλώνας) σε βάρος των κεκτηµένων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων (π.χ. Αύξηση ορίου ηλικίας και µείωση ποσοστού αναπλήρωσης διαχρονικά) διευρύνοντας τη φτώχεια στους συνταξιούχους. Παρόλα αυτά αξιοσηµείωτος παραµένει ο τρόπος µε τον οποίο η ασφαλιστική βάση του συστήµατος και οι µελλοντικές γενιές νουθετούνται προς ένα µεταγενέστερο κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Οι λογαριασµοί νοητής κεφαλαιοποίησης εφόσον δεν έχουν άµεση ανταποδοτική συνέπεια έχουν σηµαντική επίδραση στην κουλτούρα των παρουσών και των µελλοντικών γενεών για το τι τελικά σηµαίνει προσαρµογή σε παροχές βάσει εισφορών και όχι σε παροχές βάσει αναγκών. Η τελευταία παρατήρηση επαφίεται για κάθε κοινωνία σε ηθικό δίληµµα το οποίο πολιτικά οι γενιές θα επιλέξουν κυρίως για τους απογόνους τους. 4. Επίλογος Στην παρούσα φάση οι έρευνες που διεξάγονται για το Ιταλικό σύστηµα υγείας αποκαλύπτουν: χαµηλή ικανοποίηση των πολιτών από την χρήση των υπηρεσιών υγείας, υπερβολική γραφειοκρατία, µεγάλο χρόνο αναµονής για την παροχή νοσοκοµειακής φροντίδας και ανισότητα στην παροχή υγειονοµικής περίθαλψης ανάµεσα στις νότιες και βόρειες περιφέρειες. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τα προβλήµατα παραµένουν και η προσδοκία για βελτίωση µεταφέρεται στο µέλλον. Τέλος ως προς την συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι άξονες της δεν διαφέρουν από τις οδηγίες των διεθνών οργανισµών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετούνται σε διαφορετικές φάσεις στις χώρες της Ευρώπης. Κύριο χαρακτηριστικό των µεταρρυθµίσεων είναι η προοπτική του περιορισµένου ρόλου του δηµόσιου πυλώνα ενισχύοντας την κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Η νοητή κεφαλαιοποίηση φαίνεται να προετοιµάζει τις επόµενες γενιές σ ένα ανταποδοτικό συνταξιοδοτικό περιβάλλον όπου η ιδιωτική σύνταξη θα αναπτύσσεται λαµβάνοντας ποικίλες µορφές. Σηµειώσεις 1. Υφαντόπουλος Γ., (2003), Τα οικονοµικά της υγείας, θεωρία και πολιτική, τυπωθήτω, Αθήνα, σελ Με τον όρο γενναιοδωρία κυρίως εννοείται η δυνατότητα των δηµόσιων συνταξιοδοτικών P.A.Y.G. συστηµάτων να ευνοούν την πρόωρη συνταξιοδότηση και να εντάσσουν σε προγράµµατα υψηλών παροχών οµάδες του πληθυσµού χωρίς να έχει καταβληθεί η απαιτούµενη εισφορά (ως παρούσα αξία).

8 70 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 3.Ό όρος notional accounts ή notional funding που συνήθως αποδίδεται ως νοητή κεφαλαιοποίηση αναφέρεται στη δηµιουργία ατοµικού λογαριασµού για τον ασφαλισµένο στον οποίο χρεώνονται οι εισφορές του ενόψει της πίστωσης της συνταξιοδοτικής του παροχής. Ο λογαριασµός αυτός δεν έχει ουσιαστικό ρόλο ατοµικού λογαριασµού individual account ως προς την απαιτούµενη απόδοση καθώς η τελική παροχή µπορεί να διαφέρει από την λογιστικά προσδοκώµενη όµως δίνει τη δυνατότητα να εκτιµηθούν οι αποκλίσεις αλλά και να δηµιουργηθεί µια αναλογιστική βάση για προβλέψεις σε κάθε ασφαλιστικό φορέα. Βλ. περαιτέρω Disney R. (1999), Notional accounts as a pension reform strategy: An evaluation, Social Protection Discussion Paper No 9928, Washington D.C. World BanK. 4.Palmer E.(2002), Swedish Pension Reform: How did an evolve, and what does it mean for the future?, In Social Security Pension Reform in Europe, ed. Feldstein M. and Siebert H. Chicago, CUP. 5.Sheetak K.Chank (2006), Notional Accounts and a Pay as You Go Revival: Some Pleasant Fiscal Arithmetic, Department of Economics, University of Oslo, Norway. 6.Νόµος Dini, Για τα χρηµατοδοτικά πλεονεκτήµατα της καθορισµένης εισφοράς βλ.περαιτέρω: Disney 1999, Palmer 1999, Borsch-Supan Βλ. περαιτέρω: Borsch-Supan A. (2005), From traditional D.B. to notional D.C systemsq The pension reform process in Sweden, Italy and Germany, Journal of the European Economic Association, vol. 3 (2-3). P Για όσους είχαν 35 χρόνια ενεργή εργασιακή ζωή το ελάχιστο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης ήταν τα 35 χρόνια και για τα δύο φύλα. 10.Ως ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται ο λόγος της σύνταξης µε το µέσο ακαθάριστο µισθό. 11.Βλ.David Natali (2004), Italy : The Reformed Pension: La methode ouverte de coordination en matiere des pensions et de l integration europeennee, Service Public Fedaral Securite Sociale, Paris. 12.Βλ.υποσηµείωση Βλ.υποσηµείωση Βλ.Ετήσιες Εκθέσεις Στρατηγικής για τις Συντάξεις της Ιταλικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος (2003, 2004 κ.λπ) και αντίστοιχες Εκθέσεις της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (όπως σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις, Βρυξέλλες, Μάρτιος 2003). 15.Η Ιταλία αντιµετωπίζει τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης γήρατος (άτοµα 65 ετών ως προς το εργατικό δυναµικό) µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 15 (Eurostat 2002). Βιβλιογραφία Aaron H. J. (1966), The social insurance paradox, Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol. 32 pp Antichi M. and Pizzuti F.R. (2000), The Public Pension System in Italy: Observations on the Recent Reforms, Methods of Control and their Application, in E. Reynaud (ed.) Social Dialogue and Pension Reform, Geneva: International Labour Office, pp Boerma W., Mulder P., de Jong F., (1993), Health care and general practice across Europe, NIVEL, Utrecht Borsch-Supan A. (2005), From traditional DB to notional DC systems: the pension reform process in Sweden, Italy, and Germany, Journal of the European Economic Association, vol. 3 (2-3) pp Diamond, P.A. and. Orszag P.R (2004), Saving Social Security: A Balanced Approach, Washington DC, Brookings Institution Presss. European Observatory on Health Care Systems, (1999), Health care systems in transition: Italy, WHO/EURO, Copenhagen Eurostat, (1999), Demographic Statistics: Data , Luxemburg

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 Eurostat, (2000), Key data on health, Luxemburg Eurostat, (2004), The social situation report, European Commission Feldstein M. and Liebman J. B. (2002), Social Security, In Handbook of Public Economics. Vol. 4. A. J. Auerbach and M.S. Feldstein, eds. Amsterdam. Laura Cabiedes, Ana Guillen, (2001), Adopting and adapting managed competition: Health care reform in Southern Europe, Social science and Medicine, vol: 52, pp Lindbeck A. and Persson M. (2003), The gains from pension reform, Journal of Economic Literature, March 2003, Vol. 41, No. 1. Martin McKee, (1999), What has contributed to the change in life expectancy in Italy between 1980 and 1992, Health Policy, vol: 48, pp Miniaci Raffaelle (2000), Micro econometric analysis of the retirement decision Italy, OECD, Paris. Mossialos E., (1997), Citizens views on health care systems in the 15 member states of the European union, Health Economics, vol:6, pp OECD, (1994), The reform of health care systems. A review of seventeen Countries, Health policy studies, Paris O.E.C.D. (2005), Pensions at a glance: Italy, pp , Paris. Palmer E. (2002), Swedish Pension Reform: How did it evolve, and what does it mean for the Future? In Social Security Pension Reform in Europe, ed. M. Feldstein and H. Siebert, Chicago, CUP. Saltman R., Figueras J., (1998), European health care reform. Analysis of current strategies, WHO/EURO, Copenhagen Samuelson P. (1958), An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money, Journal of Political Economy, Vol. 66, pp Schludi Martin (2005), The Reform of Bismarckian Pension Systems: A Comparison of Pension Politics in Austria, France, Germany, Italy and Sweden, Amsterdam University Press. Stamatis D.H., (2000), Total quality Management in healthcare, HFMA Tabellini G. (1992), A Positive Theory of Social Security, mimeo IGIER, February, Milano, Italy. World Bank (1994), Averting the Old Age Crisis, OUP, Oxford. World Bank (2005), Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reforms. OUP, Oxford. World Health Organization, (2000), The world health report. Health systems: Improving performance, Geneva World Health Organization, (2002), The European health report, Copenhagen World Health Organization, (2006), Health for All Database, Copenhagen Υφαντόπουλος Γ., (2003), Τα οικονοµικά της υγείας, θεωρία και πολιτική, τυπωθήτω, Αθήνα

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Ε.Α.Ε.Ε. Aθήν α, 12 Νοεμβρίου 2 0 1 3 Pensions sustainability Αναμένει ο Έλληνας επαρκή σύνταξη στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Αθήνα, 07/07/2014 1 Εισηγητής oβασίλης Μπέτσης, Αναλογιστής o BSc in Statistics o MSc in Applied Finance o PhDc in Demography and Social Insurance o Εξειδίκευση σε Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η εξέλιξη της κοινωνικής δαπάνης στο παρελθόν

1.1 Η εξέλιξη της κοινωνικής δαπάνης στο παρελθόν 1 ΤO ΚOΙΝΩΝΙΚO ΚΡΑΤOΣ ΩΣ ΥΠOΚΕΙΜΕΝO ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Û Ì ÔÏ ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ apple ÓË ÛÙÔÓ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚÔ È ÛÌfi Η σχέση μεταξύ οικονομικής κρίσης και κοινωνικού κράτους (στις συγκεκριμένες συνθήκες της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην

Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην ύπαιθρο ήταν πάντα πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με τα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Κυριάκος Σουλιώτης Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Πρόεδρος ΟΠΑ Πειραιάς, 13 Μαΐου 2011 Μελέτη Περίπτωσης Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ηµοσίου οµή: Κεντρική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Ομαδικές Ασφαλίσεις Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Περιεχόμενα Γενικές αρχές και Χαρακτηριστικά της Ομαδικής Ασφάλισης Οφέλη ΗΑγορά Ομαδικές ασφαλίσεις Interamerican Προσφερόμενα προγράμματα Υπηρεσίες- e-costumer

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιατί είναι σηµαντική η Εκπαίδευση στην Ιατρική Πληροφορική; 1. Η ιατρική γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 είναι μια εμβληματική έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος. Η πρόταση Νεκτάριου

Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος. Η πρόταση Νεκτάριου Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος Η πρόταση Νεκτάριου Στο πλαίσιο της επιτροπής που λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας µε σκοπό την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη µεταρρύθµιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙσπανία εκτός από ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του νοτιοευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου

ΗΙσπανία εκτός από ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του νοτιοευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 47 ΤO ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ Του: Κωνσταντίνου Β. Νικολόπουλου 1. Εισαγωγή ΗΙσπανία εκτός από ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του νοτιοευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο Η κατεδάφιση του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο Η κατεδάφιση του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος Ασφαλιστικό νομοσχέδιο Η κατεδάφιση του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος Γιάννης Δούκας 12/5/2010 Το προσχέδιο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που δόθηκε στη δημοσιότητα θα πρέπει να το δούμε συνδυασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση

Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Novartis Hellas Μάιος 2014 Ο ΣΦΕΕ Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΡΑΣΗ: 2 ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ: αποτελεσµάτων συνδυασµένων πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από κράτη µέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν καλές πρακτικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα